Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Homework assistance in upper secondary mathematics using the Internet Farzad Fakhim Baghirzadeh Lärarexamen 180 poäng Matematik och lärande Höstterminen 2005 Handledare: Gunilla Jakobsson Examinator: Per-Eskil Persson

2 2

3 Sammanfattning Internationell läxforskning visar ett positivt samband mellan läxläsning och resultat och många lärare bekräftar detta samband. Denna undersökning bygger på föreställningen att graden av läxläsning i gymnasiematematik påverkas negativt av bristande tillgång till läxhjälp vilket i sin tur påverkar resultatet negativt. Syftet med denna studie är därför undersöka i vilken omfattning efterlyser gymnasieelever hjälp med hemläxor i matematik och om eleverna kan tänka sig ta emot den hjälpen över Internet. Resultat visar att en majoritet av elever kan tänka sig att aktivt söka löpande läxhjälp över ett bemannade Internet forum och ännu fler efterlyser samma hjälp inför olika skolprov. Enbart en försvinnande liten del av eleverna utnyttjar läxhjälp som deras skolor erbjuder idag. Slutsatsen blir att elever behöver hjälp som är tillgänglig för dem även utanför skolan. Nyckelord: Internetbaserad läxhjälp, nätbaserad läxhjälp, matteläxa på nätet, Internet matteläxa, läxa på Internet 3

4 4

5 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Syfte och frågeställningar 8 Läxans förankring i styrdokument 9 Styrdokumentens övergripande mål i matematik 9 Varför betonas problemlösningsförmågan i kursplanen? 9 Faktorer som påverkar problemlösningsförmågan 10 Läxans roll i matematikundervisningen Tidigare forskning om läxan 11 Coopers forskning 11 Vygotskijs inlärningsteori 13 Problematisering av läxan Metod 15 Urval 15 Enkätundersökningen 16 Databearbetning 16 Tillförlitlighet och validitet 17 Etiska aspekter Resultat 19 Enkätundersökning - Elever 19 Analys av öppna elevfrågor 22 Enkätundersökning - Lärare 23 Öppna lärarfrågor 25

6 6. Diskussion 27 Hur ser elever och lärare på nätbaserad läxhjälp? 27 Tillgång till Internet 27 Krav på fungerande teknik 27 Att överföra problemet till datorn 28 Att förstå och göra sig förstådd på nätet 28 Krav på lärarkandidater 28 Enbart hjälpa 29 Omotiverade elever 29 Lättillgänglighet 29 Andra åsikter 29 I vilken omfattning känner elever ett behov av läxhjälp utanför skolan? 30 Fortsatt forskning Slutsatser 32 Källförteckning/Referenser 33 6

7 1. Inledning Under den verksamhetsförlagda tiden i min partnerskola märkte jag ofta att matematikinlärning för en del studenter försvårades bl. a. av att många hade stora brister i förkunskaper från de tidigare åren. Dessa luckor gjorde det svårt för studenten att följa med den fortsatta undervisningen vilket i sin tur påverkade resultatet negativt. Detta gjorde också att det blev svårt för dem att arbeta själva med de aktuella läxorna eftersom deras bristande förkunskaper gjorde att de vid minsta motstånd inte kunde gå vidare. Många av dessa elever kunde av olika anledningar inte få någon hjälp hemma. Som lärarkandidat arbetade jag en del med att försöka hjälpa dessa elever utöver den hjälp de fick i klassen. Jag märkte snart också att det var en tidskrävande process att upptäcka och åtgärda deras kunskapsbrister och att det behövdes ytterligare åtgärder än enbart några enstaka extratimmar i skolan. Dessa få timmar som skolan erbjöd utnyttjades dessutom inte av de flesta elever på grund av konflikter i schemat eller allmän brist på motivation. Dessutom upplevde jag att de elever som sökte hjälp var ambitiösa och beredda att arbeta hårt och kunde tänka sig att testa nya arbetsmetoder. Den ursprungliga idén omfattade således främst dessa elever som jag inte alltid hade tid med även om idén kom att utvidgas till att omfatta flera. Med den bakgrunden funderade jag en del på en lösning som skulle gagna dessa elever som inte alltid fick tillräcklig tid och kontinuitet i läxläsning de behövde. Men det gällde även andra elever som behövde hjälp med att göra sina läxor men som inte alltid kunde eller ville få den hjälpen i skolan av olika anledningar. Till slut föddes idén att göra läxhjälpen tillgänglig över Internet genom så kallade bemannade forum som är öppna förslagsvis 1-2 timmar per dag och 3-4 dagar i veckan. Men innan den idén kan planeras i detalj återstår många frågor att besvara för att avgöra genomförbarheten och eventuella nyttan av åtgärden. Elevers och lärares syn på Internetbaserad läxhjälp är en de viktigaste frågorna i sammanhanget vilket jag kommer att undersöka i den här studien. Med denna undersökning vill jag alltså utreda om det finns ett behov av att införa Internetbaserad läxhjälp som sträcker sig utanför skolan och är tillgänglig för alla. 7

8 2. Syfte och frågeställningar Många av gymnasieskolans matematikelever saknar läxhjälp i hemmet idag. Syftet med den här undersökningen är att studera i vilken omfattning gymnasieelever efterlyser hjälp med att genomföra sina matematikläxor hemma samt att undersöka elevers och lärares attityder om nätbaserad läxhjälp som ett tänkbart alternativ. Resultatet av den här undersökningen är tänkt att bli underlag för att överväga att erbjuda gymnasieelever läxhjälp över Internet. De frågor som jag vill besvara med den här undersökningen lyder därför enligt följande: Hur ser elever och lärare på nätbaserad läxhjälp? I vilken omfattning känner eleverna ett behov av läxhjälp utanför skolan? 8

9 2.1 Läxans förankring i styrdokument Läroplanen för de frivilliga skolformerna saknar en formulering om läxor som arbetsmetod samt de stöd som elever kan förvänta sig i samband med den arbetsformen. Läxan i gymnasieskolan och vuxenutbildningen har med andra ord ingen förankring i styrdokumenten och är därmed inte lagstadgad. Läroplanen för Grundskolan från 1980 är däremot tydligare i sitt förhållningssätt till läxor och fastslår att Hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt (Lgr 80, s 50). 2.2 Styrdokumentens övergripande mål i matematik Problemlösning är det centrala temat i kursplanen för matematik i gymnasieskolan. I kursplanen för matematik (Skolverket, 2005) kan man på flera ställen läsa om vikten av att kunna lösa matematiska problem. Utbildningen i matematik i gymnasieskolan syftar också till att eleverna skall kunna / / lösa problem för att självständigt kunna ta ställning... Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna: utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och att formulera den med matematiska begrepp och symboler samt välja metod och hjälpmedel för att lösa problemet, Utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa problem på egen hand och i grupp bl.a. av betydelse för vald studieinriktning samt att tolka och värdera lösningarna i förhållande till det ursprungliga problemet. (Kursplanen för matematik 2005, s. 1) 2.3 Varför betonas problemlösningsförmågan i kursplanen? En av de centrala punkter som Rita Barger (1998) anser vara viktig att behärska för att bli en duktig matematiker är att vara en bra problemlösare, skriver hon i boken Math for the gifted child. Problemlösningsförmågan anses således vara av central betydelse inom matematiken. Att vara en bra problemlösare innebär även att eleven styr och planerar det egna tänkandet så att denne med hjälp av sina redan befintliga kunskaper kan göra flera rutinmässiga beräkningar för att komma fram till en lösning. (Ahlström m flera, 1998) 9

10 2.4 Faktorer som påverkar problemlösningsförmågan Lester ställer frågan om vilka faktorer som, i sin tur, ligger bakom problemlösningsförmågan i Matematik ett kommunikations ämne (Ahlström m flera, 1998). Lester menar att förmågan att kunna lösa matematiska problem utvecklas långsamt under en lång process. Detta beror på att det krävs mycket mer än enbart tillämpningar av de redan ackumulerade matematiska kunskaper för att angripa problem på ett sådant sätt som leder till en lösning. Lester granskar forskningslitteraturen i problemlösningsmetodik och identifierar fyra huvudprinciper som är centrala till problemlösningsförmågan. De fyra punkterna följer nedan varav den första (och i viss mån även den andra och tredje) punkten är av speciell relevans för detta arbete: 1. För att förbättra problemlösningsförmågan måste elever lösa många problem 2. Det tar lång tid att utveckla problemlösningsförmågan 3. Systematisk undervisning i problemlösning 4. Elevers tro på vikten av problemlösning genom lärares övertygelse om densamma Inte helt oväntat visar forskningen alltså ett samband mellan att lösa många problem och utvecklingen av problemlösningsförmågan. Att lösa många problem är en av de fyra huvudingredienserna i att utveckla problemlösningsförmågan och därmed en av grundförutsättningarna i att bli bra i matematik. 2.5 Läxans roll i matematikundervisningen Ett och samma matematiska problem kan i det närmaste uttryckas på oändligt många sätt oavsett vilken gren av matematik vi tänker oss. Den styrkan i matematiken är också en bidragande orsak till den matematiska problemlösningens komplexitet. Enskilda matematiklektioner kan med andra ord inte täcka alla olika nyansskiftningar (frågeställningar) av samma problemdomän som lektionen berör. Detta gäller även om vi precis som idag- avgränsar oss till de nyanser som vi anser vara av relevans för de uppsatta målen inför varje enskild lektionstillfälle. 10

11 Läxor i matematik blir med nödvändighet den kompletterande moment i undervisningen som behandlar det som inte omedelbart framgår av lektionen. Elever förväntas att genom egna erfarenheter som har ackumulerats med hjälp av möten med nya problem, som i sin tur introducerats genom läxan, lära sig att analysera problemen och föreslå adekvata lösningar. 3. Tidigare forskning om läxan Den forskning som förts om läxan har huvudsakligen fokuserat på att studera effekten av läxläsning på resultat. Den forskningstraditionen som Hellsten (1997) anser vara mest dominerande inom läxforskning är den kvantitativa undersökningsvarianten som undersöker hemarbetets effekt på elevers prestationer. Hellsten (1997) finner att större delen av den kvantitativa forskningstraditionen utgår från ett onyanserat läxbegrepp utan att lyckas problematisera läxans innehåll, struktur, omfång, bakgrund och sammanhang. Lindell (1990) sammanfattar resultatet av 10 svenska forskningsrapporter gjorda mellan åren och, till skillnad från internationella rapporter, finner inget stöd för att läxan påverkar resultatet i skolan. Internationella forskningsresultat visar däremot att läxor som följs upp ger bättre resultat än läxor som inte följs upp. Uppföljning av läxor påverkas i sin tur av elevens sociala grupptillhörighet, menar Lindell (1990). I Sverige har läxan har inte helt oförväntat ansets vara orättvis när den gynnar de sociala grupper som har bättre förutsättningar till uppföljning än andra. Orättviseaspekten har påverkat diskussion om och synen på läxan i hög grad i den allmänna debatten. En bristande uppföljning av läxan som inte leder till förbättrat resultat ifrågasätter därför meningsfullheten i läxan som arbetsmetod. 3.1 Coopers forskning Harris M. Cooper är professor på psykologiska institutionen vid universitet i Missouri Columbia och forskare inom läxläsning och utbildningsfrågor. Cooper (2001) gjorde en sammanställning av 17 forskningsresultat om läxläsning tillsammans med sina slutsatser. I likhet med Hellsten (1997) anser Cooper (2001) att forskningsresultaten oftast präglas av forskarnas egna personliga åsikter och starka engagemang i frågan. 11

12 Coopers sammanställning skiljer mellan resultatet för 3300 jämförda elever i tre olika skolår. Första gruppen är eleverna i skolår 1-6, andra gruppen består av elever i skolår 7-9 och tredje gruppen utgörs av elever i gymnasieskolan. Cooper (2001) ställer sig frågan om läxor är bättre än inga läxor alls? Resultatet visar att: 1- För ca 70 % av de undersökta eleverna visade studien ha positiva effekter. 2- Sammanställningen slår även fast att ju äldre barnen är desto bättre effekt får de av läxläsning enligt följande resultat: Elever i skolår 1-6 som visade mycket små förbättringar. Elever i skolår 7-9 visade dubbel så stor förbättring som elever i skolår 1-6. På gymnasiet förbättrades resultatet dubbelt igen jämfört med skolåren Läxans innehåll spelar en viktig roll för resultatet i undersökningen även om man kan konstatera förbättringar i samtliga ämnen. När det gäller naturvetenskapliga (dock inte matematik) och samhällsorienterade ämnen visade eleverna störst förbättring. Därefter kommer läsförståelsen i engelska språket och till sist matematik som enbart visar små skillnader i förbättringar. Sammanställningen delar upp ämnet matematik i 3 subnivåer och konstaterar enbart en liten förbättring av problemlösningsförmågan genom läxan. Medan i de två övriga subnivåerna, det vill säga, räknefärdighet och den begreppsmässiga förståelsen av ämnet ser man en tydligare förbättring. Som tidigare påpekades, en av de huvudkomponenterna i att utveckla problemlösningsförmågan i matematik förutom att lösa många problem- är att få undervisning i problemlösningsmetodik.(ahlström m flera, 1989) Genom läxan får elever att tillämpa problemlösningsmetodik som kan hjälpa de att utveckla egna problemlösningsstrategier. En möjlig tolkning av Coopers sammanställning kan vara att enbart läxan i sig inte har egenskapen att utveckla problemlösningsförmågan utan bör kompletteras med ytterligare åtgärder som exempelvis undervisning i problemlösningsmetodik. Den möjliga tolkningen av Coopers sammanställning kan därför förklara elevernas marginella förbättring av just problemlösningsförmåga genom läxan. 12

13 3.2 Vygotskijs inlärningsteori Den ryska psykologen och pedagogen Lev Semenovich Vygotskijs ( ) pedagogiska teorier om inlärning har fått allt större spridning de senaste årtionden världen över. Hans teorier om inlärning grundas främst i synen på förhållandet mellan människans medvetande och den miljön som omger henne. Enligt detta marxistiska synsätt det är den materiella verkligheten som bestämmer hur vårt tänkande ska utvecklas. Vygotskij skriver i Tänkandet och språk, (Vygotskij, 2001) att individers kunskap formas i samspel med den sociala omgivningen såsom skolan, kamrater och hemmet. Att lära sig nya begrepp handlar till stor del om att utsätta sig för det nya på olika sätt vare sig det sker i form av diskussioner, berättande eller problemlösning i ett socialt sammanhang. Ulf Leo menar i sin magisteruppsats Läxor är och förblir skolarbete, (2004) att det går att tolka Vygotskijs tankar som stöd för idén om läxan. Han motiverar den möjliga tolkningen genom att förklara: Med rätt definierade läxor konstrueras ny kunskap hos barnet i den sociala omgivningen och inte bara i skolan under skoltid. Många begrepp och teorier lämpar sig säkert att pröva hemma eller någon annanstans än i skolan. Detta förutsätter dock att det finns en kompetent social omgivning.. (Ulf Leo 2004, s. 14) Och med den motiveringen lyfter Leo fram flera viktiga punkter: Krav på läxans definition och konstruktion. Vad är en läxa och vad vill man åstadkomma med hjälp av den? Kunskapsbildning sker även utanför skolan och skoltid. Därför kan det konstrueras metoder som lämpar sig att prövas även utanför skolan. En kompetent omgivning i samband med kunskapsbildning utanför skolan. När det gäller föräldrarnas hjälp i läxläsning råder det delade meningar i forskarvärlden. Cooper (2001) råder tydligt alla lärare att vara restriktiva med att konstruera läxor som kräver föräldrarnas medverkan. Han ser både fördelar och nackdelar med föräldramedverkan beroende på deras utbildningsbakgrund men också på vilket sätt de hjälper barnen. Men 13

14 sammantaget väljer han ändå att avråda lärarna från att konstruera uppgifter som kräver föräldramedverkan. 3.3 Problematisering av läxan Hellsten (1997) studerar problematiseringen kring läxan som inlärningssituation och konstaterar att någon kritiskt granskning är nästan helt obefintligt. Henriksson (1992) konstaterar att inlärning genom läxan försiggår utan lärarens skickliga handledning och drar slutsatsen att de amatörmässiga metoder för inlärning används av många andra elever i samma situation. Därför kritiseras läxan som arbetsmetod av Henriksson (1992) som finner motsägelse i att skolan hänvisar elever till att arbeta ensamma hemma och därmed inte tar ansvar för undervisningen. Leo (2004) problematiserar läxläsningen i sin magisteruppsats och ifrågasätter fördelarna med en arbetsmetod som inte omfattar stöd med genomförandet. Han ifrågasätter meningsfullheten med läxor som elever inte klarar av och har ingen att fråga. De möjliga fördelarna med läxläsning ser han därför vara kopplade till graden av den hjälp som elever kan få på hemmaplan vilket för övrigt inte rekommenderas av andra forskare (Cooper, 2001). Slutsatsen blir att inlärningen försvåras av att skolarbetet ska göras på egen hand av eleven utan lärares närvaro. 14

15 4. Metod Den här undersökningen utgår ifrån uppfattningen att det finns ett positivt samband mellan graden av läxläsning och förbättrad studieresultat. Denna uppfattning stöds av Coopers (2001) sammanställning av ett antal forskningsrapporter som visar förbättringar av resultat i samtliga undersökta ämnen för de elever som gör läxor. Omvänt gäller för de elever som, av olika anledningar, inte gör läxor försämrat studieresultat. Genom forskningslitteratur, forskningsresultat och olika artiklar byggs upp en teoretisk grund till förmån för läxläsning. Med denna studie vill jag därför undersöka hur stor del av elever som behöver hjälp i samband med läxläsning i matematik. Studiens andra del utgörs av en attitydundersökning som behandlar elever och lärares åsikter till ett Internetbaserat alternativ till läxhjälp. En kvalitativ undersökning är inte avsedd att ge statistiskt bearbetningsbara data och gör det därför svårt att dra några generella slutsatser. I min undersökning vill jag studera delar av en helhet och vill därför behandla den mängden i relation till helheten. En kvantitativ enkätundersökningsmetod har därför valts för att på statistiskt sätt kunna få en fingervisning om antalet elever som efterlyser läxhjälp utanför skolan och har dessutom avsikt och möjlighet att ta emot den hjälpen över Internet. Det finns även kvalitativa inslag i undersökningen genom öppna frågor där båda lärare och elever förväntas konstruera egna svar. Enkätundersökningen består av två olika delar, en del som vänder sig till lärarna (se lärarenkäten) och en annan del till eleverna (se elevenkäten) i undersökningen. 4.1 Urval I undersökningen ingår sammanlagt 100 gymnasieelever från 4 olika skolor samt 14 gymnasielärare från 5 olika skolor i Malmö. En av klasserna ingår i Naturvetenskapsprogrammet medan de 3 övriga i Samhällsvetenskapsprogrammet. Både lärarna och eleverna i undersökningen har valts slumpmässigt dock från valda skolor. Val av skolorna bygger främst på skolornas olika utbildningsprofiler för att komma åt så inhomogena grupper som möjligt. 15

16 4.2 Enkätundersökningen Lärarenkäten består totalt av 9 frågor varav 6 med öppna svar och/eller möjlighet till skriftligt och/eller muntligt förtydligande. Elevenkäten innehåller 16 frågor varav tre innehåller öppna svar. Elevenkäten har till skillnad från lärarenkäten en högre grad av strukturering men båda enkäterna har en hög standardiseringsgrad. (Patel & Davidsson, 1991) Det kvalitativa inslaget i undersökningen begränsas till stor del till frågor med öppna svar och de kompletterande diskussioner som jag har haft med 6 av de 14 medverkande lärare som har velat förtydliga sina svar muntligt i anslutning till undersökningen. Längden av dessa diskussioner uppskattar jag till ca 10 minuter per lärare i genomsnitt. Av alla 105 tillfrågade elever valde 2 att inte delta i undersökningen. Ytterligare 3 hade lämnat så ofullständiga svar som gjorde det omöjligt att dra några slutsatser varför dessa svar valdes bort. Enkäten delades ut i början av matematiklektioner i 6 olika klasser i 4 skolor och samlades in ca 15 minuter senare efter att samtliga elever var klara. Instruktionen var att alla svar var anonyma och samtliga förväntades lämna svar som speglade deras åsikter och situationer. Lärarna fick komplettera enkäten med ytterligare förtydligande och ca hälften av dem valde att framföra sina åsikter även muntligt. 4.3 Databearbetning Databearbetning gjordes på samma sätt för både två grupperna i undersökningen. Tillvägagångssättet var alltså lika och gick ut på att först räkna fram frekvensen av erhållna svar för varje fråga. Med frekvens menar jag ett tal som anger det totala antalet gånger som de olika svarsalternativen har valts av deltagarna i undersökningen. Medelvärdet av detta tal (uttryckt i procent) beskriver helt enkelt hur stor del av eleverna som har svarat på de olika svarsalternativen.(patel & Davidsson 1991) Som nämndes använder jag samma metod för att sammanställa svaren från lärarundersökningen. Skillnaden ligger dock i att resultatet för lärarna inte presenteras som ett procenttal utan som en delmängd av alla lärare. Exempelvis 5 av 14 lärare hade samma åsikt i en viss fråga eller 5/14. 16

17 4.4 Tillförlitlighet och validitet Med tillförlitlighet menas graden av sannolikhet att det uppmätta resultatet i en undersökning håller sig till verkligheten. Tillförlitligheten i en undersökning är delvis beroende av tillförlitligheten hos det instrument som används, det vill säga, hur väl det instrumentet motstår slumpens inflytande, skriver Patel & Davidsson i Forskningsmetodikens grunder. (2001) För att en undersökning ska anses ha hög tillförlitlighet så krävs också att vi undersöker det vi avser undersöka, det vill säga, vi måste ha en god validitet. Tillförlitligheten och validiteten av en undersökning har alltså en relation till varandra, skriver Patel & Davidsson. (2001) För att avgöra om en enkät ska betraktas som tillförlitlig eller inte föreslår författarna att vissa frågor ska besvaras först. Jag kommer att använda dessa frågor (nedan) som utgångspunkt för att behandla tillförlitligheten i den egna undersökningen. Fanns det frågor som många hoppade över? Nej, varken i lärarenkäten eller i elevenkäten finns ett mönster av att samma frågor blivit obesvarade. Både lärare och elever har svarat på nästan alla frågorna i undersökningen. Markerade de flera alternativ än jag bett om? I elevenkäten har detta hänt när ett svarsalternativ av misstag varit sammansatt som exempelvis i fråga nr 7. I en delfråga ska eleven ta ställning till ett påstående genom att kryssa i rutan Stämmer eller Stämmer inte. Påståendet lyder: Jag klarar av att göra mina matematikläxor på egen hand och gör de regelbundet. Vissa elever har valt att markera både alternativen, det vill säga, ett svar för varje bisats i påståendet. Dessa frågor och svar har strukits ur undersökningen i efterhand på grund av frågans inbyggda potential till olika tolkningar. Delfråga 1 och 3 (i fråga 7) har därför inte tagits med i undersökningen. Har vi tagit med alla möjliga alternativ eller har nya skrivits dit? I lärarenkäten kan man någon enstaka gång se nya alternativ som skrivit in som även kompletterats muntligt efter undersökningen. I övrigt består de flesta frågorna (6 av 9) i lärarenkäten av öppna frågor där de uppmuntras till att konstruera egna svar. De tre 17

18 övriga frågorna i undersökningen är av sådan karaktär att svarsalternativen anser jag vara uttömmande. Sammanfattningsvis anser jag att min enkätundersökning håller sig till problemområdet genom relevanta och tydliga frågor som är enkla att förstå och besvara. Det är naturligtvis omöjligt att avgöra sanningsenligheten i de svar jag har fått. Jag har däremot studerat varje enskild enkät för sig och inte funnit någon motsägelse i strukturen av de erhållna svaren. 4.5 Etiska aspekter Deltagandet i undersökningen var helt frivilligt och alla deltagare i undersökningen garanterades anonymitet. Två av de 105 tillfrågade eleverna valde att inte delta i undersökningen. De enda personliga uppgifterna lämnades på elevenkäten där den deltagande uppgav namnet på den skola där han eller hon studerar och i vilken kurs i matematik (A eller B) eleven i fråga deltar. Dessa uppgifter har jag senare ansett vara av mindre relevans för mitt arbete och har därför inte använt. Vidare har alla deltagare i undersökningen vare sig elev eller lärare informerats om syftet med undersökningen och känner till att de insamlade uppgifterna kommer enbart att användas i detta arbete. 18

19 5. Resultat 5.1 Enkätundersökning Elever Antal elever: 100 Figur 1: Har du tillgång till hjälp med dina ma-läxor hemma? Ja Nej Ja: 59 % Nej: 41 % Kommentar: Det gäller även elever som av någon anledning inte alltid kan få hjälp när det passar de även om kompetensen finns hemma inom familjen. Figur 2: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt resultat i senaste matematik provet? ganska/väldigt nöjd: 56 % ganska/väldigt missnöjd: 43% Bortfall: 1 % Kommentar: Senaste provet i matematik avser prov som ägt rum någon gång före första halvan på november månad höstterminen

20 Figur 3: Jag gör inte mina läxor när jag inte klarar dem själv! Stämmer: 33 % Stämmer inte: 63 % Bortfall: 4 % Figur 4: Hade du ägnat större tid åt dina läxor om du fick hjälp när du behövde det? Ja Nej Bortfall Ja: 46 % Nej: 54 % Bortfall: 2 % Figur 5: Hur ofta använder du extra hjälpen i matematik som din skola erbjuder? Väldigt sällan / Aldrig: 97% 1-2 ggr i månaden: 1% 1-2 ggr i veckan: 2% 20

21 Kommentar: ca lite mindre än hälften av de tillfrågade eleverna i varje klass känner överhuvudtaget inte till att det finns extrahjälp att få. Det är därför rimligt att anta att dessa elever inte deltar vid något tillfälle. Figur 6: Föreställ dig att (exempelvis) varje mån-tor efter skolan har du möjlighet att få hjälp med dina ma-läxor. Du besöker en sida på Internet och ställer dina frågor till en ma-lärare som hjälper dig direkt. Skulle du vara intresserad av att få den här hjälpen över Internet? Ja Ibland Nej Vet inte Ja: 58 % Ibland: 29 % Nej: 7 % Vet inte: 6 % Figur 7: Skulle du vara intresserad att få samma hjälp som i föregående punkt inför nationella prov eller vanliga prov? Ja: 79 % Ibland: 16 % Nej: 3 % Vet inte: 2 % 0 Ja Ibland Nej Vet inte 21

22 Figur 8: Har du tillgång till Internet hemma? Ja: 94 % Nej: 6 % 0 Ja Nej 5.2 Analys av öppna elevfrågor: Fråga 1: Nämn en fördel som du ser med att få läxhjälp över Internet. (Gärna flera) Fråga 2: Nämn en nackdel som du ser med att få läxhjälp över Internet. (Gärna flera) Först och främst har antalet uteblivna svar för varje fråga räknats fram. I fråga 1 uppgår antalet uteblivna svar till 14. I fråga 2 har 22 av eleverna inte lämnat ett svar. Svaren har sedan lästs och skrivits ner enkät för enkät på två olika papper, en för varje fråga. Jag har sedan försökt att se om det går att kategorisera svaren, det vill säga, om det är flera elever som uttryckt liknande åsikter med olika formuleringar. Tyngdpunkten av analysen ligger alltså främst på antalet elever som tagit upp samma kategori av svar, det vill säga, ju flera svar som hamnar inom samma kategori desto viktigare blir den kategorin för undersökningen. Dessa kategorier diskuteras sedan i diskussionskapitlet när jag försöker besvara undersökningens första frågeställning: Hur ser elever och lärare på Internetbaserad läxhjälp? En sammanställning av hur eleverna svarat på de öppna frågorna följer som bifogat material med detta arbete. 22

23 5.3 Enkätundersökning Lärare Antal lärare: 14 Figur 1: Kan du se några fördelar med läxhjälp över Internet? Ja, absolut: 7 Ja, troligtvis: 4 Tveksamt: 2 Det beror helt på: 1 0 Ja, absolut Tveksamt Figur 2: Tror du att läxhjälp över Internet bidrar till att elever förbättrar sina kunskaper eller resultat i matematik? Ja, absolut Tveksamt Ja, absolut: 2 Ja, troligtvis: 8 Tveksamt: 3 Det beror helt på: 1 23

24 Figur 3: Skulle du kunna tänka dig att rekommendera läxhjälpen för dina elever om det var lärarkandidater som erbjöd hjälpen och du kunde personligen kontrollera innehållet? Ja, absolut Ja, troligtvis Tveksamt Det beror helt på Ja, absolut 7 Ja, troligtvis 4 Tveksamt 2 Det beror helt på 1 Figur 4: Tycker du att lärarkandidater har i största allmänhet den kompetens som du anser vara nödvändig för att klara av att hjälpa dina elever med läxorna? Ja, i största allmänhet: 2 Ja, det borde de klara: 8 Tveksamt: 1 Nej, det kan diskuteras: 2 Bortfall: 1 24

25 5.4 Öppna lärarfrågor: Kan du nämna någon eller några nackdelar med Internetbaserad läxhjälp? En stor del av våra elever saknar Internet hemma. Det personliga samtalet saknas. Elevers motivation. Elever vill ha personlig hjälp i samma fysiska rum. Det krävs att elever kan överföra problemet till datorn. Det kan ju vara bilder & dyl. 2 3x eller problem med att skriva matematiskt, tex. f ( x) = Få datorer hemma. Ointresserade elever. Alla eleverna inte utnyttjar det så att det bara är bortkastad tid från kandidaternas sida. Det beror på hur man lägger upp det, det ska inte vara så att bara skriva in uppgiften och få den löst. Hur skulle det gå när det inte ens går vid direkt klassrumssituation. Jag tror inte våra elever gör sig omaket att ta kontakt. Tekniken måste fungera. Om pedagogiken är bristfällig. Svårt att vara pedagogisk över nätet. Många kanske tycker det är jobbigt att skriva ned uppgifterna. Det finns ju många olika läromedel. Alla har inte tillgång till Internet. 25

26 Kan du nämna någon eller några fördelar med Internetbaserad läxhjälp? De som har tillgång till Internet och inte kan få hjälp hemma är det bra Elever är ofta ute på nätet. Lättillgängligt. Valfrihet. t ex om en elev har varit sjuk. Lättillgängligheten. Mer träning/hjälp => Bättre resultat. Elevernas datorvana. Stor frihet, plats och tid. Vi har en mängd elever med rätt dåliga matematikkunskaper. De ställer ofta frågor som är korta och enkla att svara på. Figur 4: Och till sist om DU fick avgöra om Internetbaserad läxhjälp skulle bli verklighet eller inte, vad hade du bestämt? Visst, go for it!: 6 Tja, det kan ju inte skada: 7 Save your breath!:

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Varför modersmålsundervisning?

Varför modersmålsundervisning? Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Varför modersmålsundervisning? - Elever och lärare berättar Why mother-tongue education? - Pupils and teachers tellings

Läs mer

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst Examensarbete KPU 15 högskolepoäng, grundnivå En didaktisk studie i bokföringens ädla konst The noble art of accounting - a didactic study Qun Du Andersson Jan-Erik Selenius Lärarexamen 210 hp Examinator:

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Varför är det bra att kunna matematik?

Varför är det bra att kunna matematik? Varför är det bra att kunna matematik? en studie av elevers, lärares och rektorers uppfattning om matematikens betydelse Lidköping augusti 2010 Li Hummelman, specialpedagog Barn & Skola, Stödenheten Forskningsrapport

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet?

EXAMENSARBETE. Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? EXAMENSARBETE 2006:037 Tar pojkar och flickor lika stort utrymme i klassrummet? En studie kring hur utrymmet fördelas mellan könen i ämnet biologi Maria Thurfjell Marie Viklund Luleå tekniska universitet

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

De har ingen koll på dem

De har ingen koll på dem De har ingen koll på dem Ett undervisningsexperiment om de och dem Cornelia Bagler Caroline Standar Examensarbete 15 hp Inom Lärande 3 Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Agneta Nordén Examinator

Läs mer

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket Carin Abrahamsson Examensarbete i Svenska språket & Litteraturen Handledare: Barbro Lundin Höstterminen

Läs mer

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre.

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. Malmö högskola Lärande och samhälle Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. ipad in math education

Läs mer