SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Brake & Steel Cleaner"

Transkript

1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Rengöringsmedel Producentens artikelnummer Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR Företag Hagmans Kemi AB Adress Box 112 Postnr/Ort Fritsla Land Sverige/Sweden/Ruotsi/Szwecja Epost Hemsida Tel +46 (0) Fax +46 (0) Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefon Information Öppettider 112 Begär Giftinformationscentralen 0 24 AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen DPD Klassning: Allvarligaste skadliga effekterna:: 2.2 Märkningsuppgifter F+; R12, Xi; R36/38, R52/53, R67 Extremt brandfarligt. Irriterar ögonen och huden. Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Extremt brandfarligt Irriterande Rfraser R12 Extremt brandfarligt. R36/38 Irriterar ögonen och huden. R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 1 / 8

2 SFRASER S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor Rökning förbjuden. S23 DA Undvik inandning av ånga/dimma. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. S51 Sörj för god ventilation. ANDRA MÄRKNINGSFRASER Tryckbehållare: Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50 C, får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förordning (EG) nr. 648/2004 tvätt och rengöringsmedel. Innehåller:Alifatiska kolväten.> 30% 2.3 Andra faror AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2 Blandningar Ämnesnamn Reg.nr EC Nr. CASnr. Konc. DPD Klassificering CLP Klassificering aceton, propan2on, propanon % Xi,F,R11 R36 R66 R67 Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 EUH066 Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt % Xn,F,N,R11 R38 R51/53 R65 R67 Flam. Liq. 2 H225 Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H336 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411 isopropanol, isopropylalkohol, propan2ol % Xi,F,R11 R36 R67 Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 butan % F+,R12 Flam. Gas 1 H220 propan % F+,R12 Flam. Gas 1 H220 pentan < 1 % Xn,F+,N,R12 Flam. Liq. 2 H225 R51/53 R65 R66 STOT SE 3 H336 R67 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411 EUH066 Fullständig text på R, H och EUH fraser: se sektion 16 De EU faroangivelser som nämns i CLP klassificering är endast märkningsuppgifter. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen INANDNING Frisk luft och vila. FÖRTÄRING Drick ett par glas vatten eller mjölk. HUD Tvätta huden med tvål och vatten. ÖGON Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. 2 / 8

3 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Inandning av ångor: Kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Förtäring kan orsaka: Kan ge illamående, kräkningar, diarré och magsmärtor. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Extremt brandfarligt. Aerosolbehållare kan explodera vid brand. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Använd andningsapparat och övrig skyddsutrustning. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering METODER OCH MATERIAL Absorbera i ett inert material (sand, vermikulit etc.) och samla upp i lämpliga behållare. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Information beträffande säker hantering se kapitel 7. Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8. Information beträffande avfallshantering se kapitel 13. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Rökning, öppen eld och andra antändningskällor i närheten av produkten är förbjudet.tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spreja inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Tryckbehållare: Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50ºC, får ej punkteras eller brännas (gäller även tömd behållare). Förvaras säkert och oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras väl tillsluten på en sval, väl ventilerad plats.förvaras åtskilt från antändningskällor. 7.3 Specifik slutanvändning 3 / 8

4 AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Gränsvärden för yrkesmässig exponering Ämnesnamn CASnr. Intervall ppm mg/m³ År Anmärkningar pentan min pentan h isopropanol, isopropylalkohol, propan2ol min isopropanol, isopropylalkohol, propan2ol h aceton, propan2on, propanon min aceton, propan2on, propanon h Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt min Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt h H=Upptas lätt genom huden, C=Cancerframkallande, S=Sensibiliserande, R=Reproduktionsstörande, M=Medicinsk kontroll krävs för hantering av ämnet. ÖVRIG INFORMATION OM GRÄNSVÄRDEN OCH ÖVERVAKNING Innehåller ämnen för vilka hygieniska gränsvärden finns angivna. 8.2 Begränsning av exponeringen LÄMPLIGA TEKNISKA KONTROLLÅTGÄRDER Se till att luftväxlingen är god. Möjlighet till ögonspolning. ÖGONSKYDD Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. HANDSKYDD Använd skyddshandskar vid risk för långvarig eller upprepad hudkontakt. Använd kemikalieresistenta skyddshandskar.skyddshandskar (naturgummi, nitrilgummi, neopren). ANDNINGSSKYDD Vid otillräcklig ventilation använd andningsmask med filter för organiska ångor (typ A). AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper TILLSTÅND Aerosol FÄRG LUKT Färglös Karaktäristisk lukt. 4 / 8

5 Parameter Värde/enhet Metod/referens Kommentar ph (koncentrerad) ph (brukslösning) Smältpunkt Fryspunkt Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Flampunkt < 0 C Aerosol produkt Avdunstningshastighet Brandfarlighet (fast form, gas) Antändningsgränser Explosionsgränser 1,4 13 % Ångtryck Ångdensitet Relativ densitet Fördelningskoefficient Självantändningstemperatur Sönderfallstemperatur Viskositet 9.2 Annan information Kommentar nr Kommentar AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Inga kända data Kemisk stabilitet Stabil under rekommenderade lagrings och hanteringsförhållanden Risken för farliga reaktioner Inga kända Förhållanden som ska undvikas Rökning, öppen eld och andra antändningskällor i närheten av produkten är förbjudet.tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare Oförenliga material Inga kända Farliga sönderdelningsprodukter Inga kända. AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut oral toxicitet Kan ge magsmärtor eller kräkningar. Diarré. Akut dermal toxicitet Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 5 / 8

6 Akut inhalationstoxicitet Kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Dåsighet eller slöhet. Kan irritera andningsorganen. Allvarlig ögonskada/ögonirritation Irriterande på ögon och slemhinnor. AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet pentan Exponeringssätt Exp.tid Värde/enhet Resultera Art Källa Testmetod LC50 (Akut fisk) 96h 4,26 mg/l Oncorhynchus mykiss EC50 (Akut Daphnia) 48h 2,7 9,1 mg/l D. magna IC50 (Akut alg) 72h 7,51 mg/l Capricornutum isopropanol, isopropylalkohol, propan2ol Exponeringssätt Exp.tid Värde/enhet Resultera Art Källa Testmetod LC50 (Akut fisk) 96h > 100 mg/l EC50 (Akut Daphnia) 48h > 1000 mg/l IC50 (Akut alg) 72h > 1000 mg/l aceton, propan2on, propanon Exponeringssätt Exp.tid Värde/enhet Resultera Art Källa Testmetod LC50 (Akut fisk) 96h 635 mg/l Pimephales promelas EC50 (Akut Daphnia) 48h 10 mg/l D. magna Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt Exponeringssätt Exp.tid Värde/enhet Resultera Art Källa Testmetod LC50 (Akut fisk) 96h 13 mg/l OECD 203 EC50 (Akut Daphnia) 48h 3 mg/l Daphnia magna EC50 (Akut alg) 72h mg/l Pseudokirchnerella subcapitata EKOTOXICITET Ekotoxikologisk information för produkten finns ej tillgänglig. Innehåller komponent/komponenter som är giftiga för vattenlevande organismer Persistens och nedbrytbarhet De huvudsakliga beståndsdelarna förväntas vara biologiskt nedbrytbara Bioackumuleringsförmåga Ingen information tillgänglig 12.4 Rörligheten i jord Ingen information tillgänglig 12.5 Resultat av PBT och vpvb bedömningen Produkten innehåller inte PBT eller vpvb ämnen. 6 / 8

7 12.6 Andra skadliga effekter AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder GENERELLT Ej tömd aerosolburk klassas som farligt avfall och lämnas för destruktion enligt lokala bestämmelser. AVFALLSGRUPP Metallförpackningar Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar. AVSNITT 14: Transport information Produkten klassad som farligt gods: Landtransport (ADR/RID) 14.1 UNnummer Förpackningsgrupp 14.2 Officiell Aerosoler/Aerosols 14.5 Miljöfaror transportbenämning 14.3 Faroklass för transport Faroetikett(er) 2 5F Ja Farlighetsnummer Tunnelrestriktionskod D Transporter på inre vattenvägar (AND) 14.1 UNnummer Förpackningsgrupp 14.2 Officiell Aerosols 14.5 Miljöfaror transportbenämning 14.3 Faroklass för transport Faroetikett(er) 2,1 Miljörisk i tankfartyg Sjötransport (IMDG) 14.1 UNnummer Förpackningsgrupp 14.2 Officiell Aerosols 14.5 Miljöfaror transportbenämning 14.3 Faroklass för transport Faroetikett(er) Sub Risk: IMDGkod segregationsgrupp Marin förorening Ämnets namn(er) om marin förorening EMS: 2,1 A Nej FD SU Flygtransport (ICAOTI / IATADGR) 14.1 UNnummer Förpackningsgrupp 14.2 Officiell Aerosols transportbenämning 14.3 Faroklass för transport Faroetikett(er) 2, BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBCKODEN Ej tillämpligt. 7 / 8

8 AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning INFORMATION Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte gjorts AVSNITT 16: Annan information UTFÄRDAT: PRODUCENTENS ANTECKNINGAR Säkerhetsdatabladet är baserat på kända data vid revideringsdatumet. Ändringar är gjorda under punkt:1 16 Produkten kommer att utgå ur vårt sortiment och detta dokument kommer inte att uppdateras. FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER R11 Mycket brandfarligt. R12 Extremt brandfarligt. R36 Irriterar ögonen. R36/38 Irriterar ögonen och huden. R38 Irriterar huden. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA H FRASER H220 Extremt brandfarlig gas. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 8 / 8

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GÄNG & SKÄRPASTA TAPE PASTE 500G 155550106. Omarbetad: 2012-04-26 Internt nr: 155550106

SÄKERHETSDATABLAD GÄNG & SKÄRPASTA TAPE PASTE 500G 155550106. Omarbetad: 2012-04-26 Internt nr: 155550106 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från RELEVANTA

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ Aspen+ Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 04.04.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer Aspen+ Aspen Plus, Aspen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Mellan 2000 Artikelnr : 4008, 14008 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer