3.1.2 Koncentration Klassificering reg.nummer /106-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.1.2 Koncentration Klassificering reg.nummer 74-98-6/106-"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen Handelsnamn 1.2 Användning av ämnet eller beredningen Uttryckt i skrift Bildar en osynlig och luftig yta för bilens tygtak. 1.3 Namnet på bolaget/företaget Leverantör Maston Oy Kontaktuppgifter Gatuadress Teollisuustie 10 Postnummer och postkontor VEIKKOLA FINLAND Box Teollisuustie 10 Postnummer och postkontor VEIKKOLA FINLAND Telefon Telefax Telefonnummer för nödsituationer Telefonummer, namn och adress Myrkytystietokeskus (Giftinformationcentralen)PL 340, HUS, FINLAND+358(0) (09) (24h/vrk) 2. FARLIGA EGENSKAPER Ytterst brandfarligt. Vid användning kan brännbara/explosiva ångluftblandningar bildas. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Produktkod Farliga komponenter CAS/EG och EINECS Ämnesnamn Koncentration Klassificering reg.nummer 74986/106 Propan/butan blandning 3050%, F+; R Propan2oli 3040% F; R11;Xi; R36;R Annan information 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Övrig information

2 SÄKERHETSDATABLAD Sida 2 / Inandning Frisk luft. Vid behov konstgjord andning. Kontakta läkare genast. 4.3 Hudkontakt Tvätta huden med rikligt vatten. Smutsiga kläder och skor måste avklädas. Kontakta läkare vid behov. 4.4 Stänk i ögon Spola genast med mycet vatten minst 15 minuter. Kontakta genast läkare. 4.5 Förtäring Framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare. 4.6 Information till läkare eller andra utbildade personer som kan första hjälpen 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Lämpliga brandsläckningsmedel Alkoholbeständig skum, vattendusch, koldioxid eller pulver eller låt brinna i konrollerade förhållanden. 5.2 Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas Vattenstråle med fulltryck. 5.3 Särskilda risker Vid brand kan utbildas kolmonoxid eller koldioxid. 5.4 Speciell skyddsutrustning för brandpersonal Tryckluftandningsapparat och skyddskläder. 5.5 Särskilda åtgärder Om möjligt ta bort kärl från farligt område eller avkyla med vattenstrål. Explosionsfara när aerosolburkar upphettas. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga försiktighetsåtgärder Lämpliga skyddsutrustning måste användas (se punkt 8.). Förvaras åtskilt från antändningskällor Rökning förbjuden. Obehöriga äger icke tillträde. 6.2 Försiktighetsåtgärder beträffande miljön Förhindra utsläpp till avlopssystem, vattendrag eller på mark. Stoppa flödet. 6.3 Åtgärder vid omhändertagande av spill Sug upp med absorbtionsmedel (t.ex. vermikulit). Samla upp i behållare med lock. Resten spolas med mycket vatten. 6.4 Ytterligare information 7. HANTERING OCH LAGRING 7.1 Hantering Sörj för god ventilation på arbetsplats. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik inandning av ånga och dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. 7.2 Lagring Förvara under 50 C temperatur i torrt rum och skyddad mot direkt solljus. Sörj för god ventilation, åtskilt från antändningskällor. 7.3 Specifika användningsområden

3 SÄKERHETSDATABLAD Sida 3 / 6 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 8.1 Gränsvärden för exponering Tröskelvärden Propan/butan blandning 800 ppm (8 h) 1000 ppm (15 min) 1500 mg/m³ (8 h) 2000 mg/m³ (15 min) Propan2oli se punkt ppm (8 h) 250 ppm (15 min) 500 mg/m³ (8 h) 620 mg/m³ (15 min) Propan/butan blandning 800 ppm (8 h) 1000 ppm (15 min) 1500 mg/m³ (8 h) 2000 mg/m³ (15 min) Annan information om gränsvärden 8.2 Begränsning av exponeringen Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Andningsskydd Om luftväxlingen är otillräcklig, måste använda andningsskydd av typ A2/P Handskydd Vid behov skyddshandskar Ögonskydd Vid behov använd skyddsglasögon Hudskydd Behöriga skyddskläder. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Allmän information (utseende, lukt) Aerosol. 9.2 Viktig hälso, säkerhets och miljöinformation ph Kokpunkt/kokpunktsområde 82 C (Propan2oli) Flampunkt 12 C (c.c.) Brännbarhet (fast, gas) Explosionsegenskaper Nedre explosionsgräns 2,0 til.% (Propan2oli) Övre explosionsgräns 12 til.% (Propan2oli) Ångtryck 43 hpa (20 C, Propan2oli) Relativ densitet 0,78 kg/dm3 (Propan2oli) Löslighet Vattenlöslighet Lösar sig lätt i kallt vatten Fettlöslighet (lösningsmedel olja, specificerad) Fördelningskoefficient (noktanol/vatten) 0, Viskositet < 4 cst (20 C) Ångdensitet 2,1 (luft=1) Avdunstningshastighet 1,9 (nbutylacetat=1) 9.3 Annan information

4 SÄKERHETSDATABLAD Sida 4 / STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Förhållanden som skall undvikas Får inte utsättas för värme, öppen eld, gnistor och andra antändningskällor. Undvik också oxiderande förhållanden. Skyddas mot direkt solljus Material som skall undvikas Undvik oxidanter Farliga sönderdelningsprodukter Vid brand kan produkten sönderfallas, och koldioxid och/eller giftig kolmonoxid kan bildas. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Akut toxicitet Propan2oli LD50 > 2000 mg/kg, mun, råtta LD50 > 2000 mg/kg, hud, kanin LC50 > 20 mg/l/4h, inandning, råtta 11.2 Primär irritation Irriterar ögon. Kan irritera näsa, mun och svalg Sensibilisering 11.4 Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet Kan vid långvarig eller ofta upprepad kontakt verka avfettande på hud och torka hud. Kan orsaka eksem Erfarenhet människa Kan förorsaka eksem. Långvarig kontakt med ånga kan förorsaka huvudvärk, dåsighet, svindel och illamående. Stora halter orsakar bedövning. Vid inandning orsakar huvudvärk, svindel, dåsighet, illamående och medvetslöshet. Vid förtäring kan orsaka illamående och svaghet. Inverkan till centrala nervsystemet och liknande symptom som i alkoholförgiftning Ytterligare information angående toxicitet 12. EKOLOGISK INFORMATION 12.1 Ekotoxicitet Akvatisk toxicitet LC50/96h = 9600 mg/l, fisk;svag LC50/24h = 4600 mg/l, Daphnia; svag Toxicitet för andra organismer 12.2 Rörlighet Lösar sig lätt i vatten och kan därför hamna till ytvatten och grundvatten. På grund av hög ångtryck avdunstar lätt i luften.absorberar svagt på mark eller sediment Persistens och nedbrytbarhet Bionedbrytning Sönderfaller lätt biologiskt Kemisk nedbrytning 12.4 Bioackumuleringsförmåga Svagt kumulerar i organismer Andra skadliga effekter Förhindra utsläpp till vattendrag, avloppssystem eller på mark.

5 SÄKERHETSDATABLAD Sida 5 / AVFALLSHANTERING Skall behandlas enligt lokala råd av miljömyndigheten. Tömma behållare (också drivgas) före förstöring. 14. TRANSPORTINFORMATION 14.1 UNNr Packing group 14.3 Landtransport klass 2 5 F Risknummer Benämning av godset Aerosoler Övrig information 14.4 Sjötransport IMDG Proper shipping name Aerosols Övrig information FD, SU 14.5 Lufttransport ICAO/IATA Proper shipping name Aerosols, flammable Övrig information 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Information på varningsetiketten EGmärkning Bokstavskod för varningssymbolen och indikationer på beredningens fara F+ Extremt brandfarligt Xi Irriterande Ingrediensernas namn angivna på varningsetiketten Rfras(er) R12 R36 R67 Extremt brandfarligt. Irriterar ögonen. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad Sfras(er) S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor Rökning förbjuden. S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S51 Sörj för god ventilation Särskilda regler för vissa beredningar Tryckbehållare. Får inte förvaras i solljus eller i temperatur över 50 C. Får inte punkteras eller brännas ens tom. Får inte sprayas mot öppen eld eller glödande material Information om nationella regler: 16. ANNAN INFORMATION 16.1 Förteckning över relevanta Rfraser R11 Mycket brandfarligt.

6 SÄKERHETSDATABLAD Sida 6 / 6 R12 R36 R Ytterligare information tillgänglig från: Se information från tillverkaren. Se punkt Extremt brandfarligt. Irriterar ögonen. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad Litteraturreferens 1. Information från tillverkare 2. Lewis,R.J.Sr.,Sax`s Dangerous Properties of Industrial Materials, 8th Ed., Työministeriö:Turvallisuustiedote 25, HTParvot E Nikunen et al, Enviromental properties of chemicals, STM asetukset 1202/2001&374/2002. Datum Underskrift MASTON OY

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktnamn 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 008 7395 1.2 Användning av Substansen/Beredningen 1.2.1 Användningsområde

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

.. Handelsnamn: Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 Status: 28.04.2010 Version: 1.0/sv Utskriftsdatum: 28.04.

.. Handelsnamn: Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 Status: 28.04.2010 Version: 1.0/sv Utskriftsdatum: 28.04. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Adress Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 fischerwerke GmbH & Co. KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Telefon: +49(0)7443

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.09.2009 Produktnamn ANTIBAC HANDDESINFEKTION

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget sv/se Sida 1-7 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Airbrushmålning Namnet på bolaget/företaget Färgproffsen I Mälardalen AB Adress Transformatorgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer

Namnet på ämnet eller preparatet Handelsnamn : GE DIGITAL SCREEN CLEANER Användning av Substansen/Beredningen. : Rengöringsmedel för bildplattor

Namnet på ämnet eller preparatet Handelsnamn : GE DIGITAL SCREEN CLEANER Användning av Substansen/Beredningen. : Rengöringsmedel för bildplattor 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller preparatet Handelsnamn : Användning av Substansen/Beredningen : Rengöringsmedel för bildplattor Namnet på bolag/företag International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C)

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C) Omarbetad: 14.04.2011 Revision: 02 Datum För Ny Version: 04.02.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn White Oil ( viscosity

Läs mer