SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: (10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-08-28 1(10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: (10) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING MOTHERS CALIFORNIA GOLD CHROME POLISH 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN PRODUKTENS AVSEDDA ANVÄNDNING: Bilvård 1.3. NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD Specialfälgar i Kungsbacka AB Borgåsvägen Kungsbacka TELEFON TELEFAX E-POST WEBBADRESS TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER (kontorstid måndag fredag) Övrig tid: Giftinformation FARLIGA EGENSKAPER 2.1. KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN Produkten är inte klassificerad som farlig enligt gällande kriterier i KIFS 2005: MÄRKNINGSUPPGIFTER FAROSYMBOLER: R-FRASER: Inga Inga S-FRASER: Inga

2 2.3. ANDRA FAROR 2(10) Direktkontakt med produkten kan orsaka irritationseffekter på hud och ögon. Långvarig eller upprepad hudkontakt kan ge torr hud och hudsprickor. Inandning av höga halter ångor kan ge irritationseffekter i andningsorganen samt orsaka huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkningar. 3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.2. BLANDNINGAR EG-Nr. CAS-Nr. Internationell kemikalieidentifiering Halt Klassificering enl.kifs 2005:7 Klassificering enligt CLP-förordningen REACH registreringnummer Amorf silica 5-10 % Xn;R48/20 Carc.Cat.1;R49 STOT RE 2 (H373), Carc. 1A (H350i) Isopropanol 1-5 % F;R11, Xi;R36, R67 Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336), Eye Irrit. 2 (H319) Butoxietanol 1-5 % Xn; R20/21/22, Xi; R36/38 Acute Tox. 4 (H302, H312, H332), Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319) Propylenglykolmonopropyleter 1-5 % R10, Xi;R36/37/38 STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315), Eye Irrit. 2 (H319), Flam Liq. 1 (H224) Dietylenglykolmonoetyleter 1-5 % Xi, R36 Eye Irrit. 2 (H319) För R-fraser och faroangivelser i klartext, se avsnitt 16

3 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 3(10) 4.1. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN INANDNING Flytta den skadade till riskfri plats och låt personen vila. HUDKONTAKT Tag genast av nedstänkta kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och stora mängder vatten. KONTAKT MED ÖGON Skölj omedelbart med stora mängder vatten. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna eventuella kontaktlinser, och fortsätt skölja i minst 15 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår. FÖRTÄRING Skölj munnen med vatten och ge rikligt med att dricka om den skadade är vid fullt medvetande DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA Inandning av ångor kan orsaka omtöckning och illamående ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS Behandla symptomatiskt. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1. SLÄCKMEDEL Släck med koldioxid, pulver, sand eller alkoholresistent skum SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA Vid brand eller kraftig upphettning kan hälsoskadliga och irriterande rökgaser bildas RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL Undvik inandning av rök från branden. Vid brandsläckning skall och hel skyddsdräkt och andningsapparat med oberoende lufttillförsel användas.

4 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 4(10) 6.1. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER Beakta halkrisken vid spill. Nedspillda ytor kan bli väldigt hala. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER Stoppa läckor om det kan ske utan risk. Förhindra att produkten kommer ned i avloppsbrunnar, dagvattenbrunnar och vattendrag. Förhindra att produkten förorenar grundvatten eller mark METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING Spill vallas in och absorberas med sand, vermikulit eller annat inert, obrännbart material. Skyffla upp och samla ihop i lämplig behållare för destruktion. Rengör den förorenade ytan noggrant. 6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT För information om bortskaffning av uppsamlat material se avsnitt HANTERING OCH LAGRING 7.1. FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING Hantera produkten i enlighet med instruktionerna och god industripraxis. Undvik direktkontakt med produkten. Sörj för god ventilation FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET Förvaras väl tillsluten på en torr, sval och väl ventilerad plats. Förvaras oåtkomligt för barn SPECIFIK SLUTANVÄNDNING Ej relevant

5 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD 5(10) 8.1. KONTROLLPARAMETRAR HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN Isopropanol Etylenglykolmonobutyleter (2-butoxietanol) Dietylenglykolmonoetyleter NGV: 150 ppm (350 mg/m³) KTV: 250 ppm (600 mg/m³) NGV: 10 ppm (50 mg/m³) KTV: 20 ppm (100 mg/m³) Ämnet kan lätt upptas genom huden NGV: 15 ppm (80 mg/m³) KTV: 30 ppm (170 mg/m³) Ämnet kan lätt upptas genom huden 8.2. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER: Se till att ventilationen är tillräcklig. Detta är särskilt viktigt i slutna utrymmen. Undvik inandning av ångor. Tvätta händerna före raster och snarast efter avslutat arbete. Undvik intag av mat och dryck samt rökning i samband med arbete med produkten. ANDNINGSSKYDD Vid otillräcklig ventilation eller risk för höga koncentrationer av ånga eller dimma skall andningsskydd användas. Helmask med gasfilter A (brun) eller andningsapparat. HANDSKYDD Lösningsmedelsresistenta skyddshandskar av nitrilgummi eller motsvarande ska användas vid risk för långvarig eller upprepad direktkontakt med produkten. ÖGON-/ANSIKTSSKYDD Använd skyddsglasögon med sidoskydd. SKYDDSKLÄDER Långärmade skyddskläder.

6 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 6(10) 9.1. INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER UTSEENDE: LUKT: LUKTTRÖSKEL: PH-VÄRDE: 9,0 SMÄLTPUNKT: KOKPUNKTSINTERVALL: FLAMPUNKT: AVDUNSTNINGSHASTIGHET: BRANDFARLIGHET: ÖVRE/UNDRE EXPLOSIONSGRÄNS: ÅNGTRYCK: ÅNGDENSITET: RELATIV DENSITET: VATTENLÖSLIGHET: Blå vätska Parfym. FÖRDELNINGSKOEFFICIENT N-OKTANOL/VATTEN: SJÄLVANTÄNDNINGSTEMPERATUR: SÖNDERFALLSTEMPERATUR: 9.2. ANNAN INFORMATION VISKOSITET: 3200 cps ANDEL LÖSNINGSMEDEL (VOC): < 30 % 10. STABILITET OCH REAKTIVITET REAKTIVITET Produkten innehåller inga ämnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och användningsförhållanden KEMISK STABILITET Produkten är stabil under normala lagrings- och användningsbetingelser.

7 10.3. RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER 7(10) Inga farliga reaktioner kända FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS Undvik att frysa produkten OFÖRENLIGA MATERIAL FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER Inga kända under normala användningsförhållanden 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA AKUT TOXICITET: Inget av de ingående ämnena är akuttoxiskt. 2-butoxietanol har LD50-värden (orala och dermala) på ca 400 mg/kg. För övriga ämnen ligger motsvarande värden över 2000 mg/kg. INANDNING Inandning av ångor kan orsaka dåsighet och omtöckning. Höga halter kan ge irritation av andningsorganens slemhinnor samt huvudvärk, trötthet, illamående och kräkningar. HUDKONTAKT Hudkontakt kan orsaka irritation av huden. Avfettar huden och kan efter upprepad exponering orsaka torr hud och hudsprickor. Långvarig eller upprepad exponering kan leda till hudinflammation (dermatit). KONTAKT MED ÖGON Kontakt med ögon kan medföra irritation. FÖRTÄRING Förtäring kan ge irritationseffekter på slemhinnor i mun och svalg samt illamående, kräkningar och diarré.

8 KRONISKA EFFEKTER 8(10) Långvarig och omfattande inandning av lösningsmedelsångor kan medföra risk för bestående skador på det centrala nervsystemet. Produkten innehåller inga ämnen med kända reproduktionstoxiska eller hormonstörande effekter. 12. EKOLOGISK INFORMATION TOXICITET Lösningsmedlen är inte giftiga för vattenlevande organismer. LC50-värden för fisk, alger och kräftdjur ligger över 1000 mg/l PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET Uppgifter saknas BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA Lösningsmedlen bioackumuleras ej RÖRLIGHETEN I JORD Flera ingående ämnen är vattenlösliga och förväntas därför vara rörliga i mark och vatten RESULTAT AV PBT- OCH VPVB-BEDÖMNINGEN Ej relevant ANDRA SKADLIGA EFFEKTER Uppgifter saknas. 13. AVFALLSHANTERING AVFALLSBEHANDLINGSMETODER PRODUKTAVFALL Rekommenderad destruktionsmetod är förbränning i anläggning med rökgasrening. FÖRPACKNINGSAVFALL Helt tömda förpackningar kan lämnas för materialåtervinning.

9 14. TRANSPORTINFORMATION 9(10) UN-NUMMER: Ej tillämpligt OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING Ej tillämpligt FAROKLASS FÖR TRANSPORT Ej tillämpligt FÖRPACKNINGSGRUPP Ej tillämpligt MILJÖFAROR Ej tillämpligt SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Ej tillämpligt BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN: Ej tillämpligt 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ GÄLLANDE FÖRESKRIFTER: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING Ej tillämpligt 16. ANNAN INFORMATION ALLMÄNT Säkerhetsdatabladet är avsett att användas som vägledning för säker hantering med avseende på hälsa, säkerhet och miljö. Uppgifterna i säkerhetsdatabladet utgör ingen specifikation och skall inte betraktas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten FÖRKLARING TILL R-FRASER SOM ANGES I AVSNITT 3: R10 Brandfarligt R11 Mycket brandfarligt R20 Farligt vid inandning R21 Farligt vid hudkontakt R22 Farligt vid förtäring R36 Irriterar ögonen R37 Irriterar andningsorganen R38 Irriterar huden R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning R49 Kan ge cancer vid inandning R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

10 FÖRKLARING TILL FAROANGIVELSER SOM ANGES I AVSNITT 3: 10(10) H224 H225 H302 H312 H315 H319 H332 H335 H336 H350i H373 Extremt brandfarlig vätska och ånga Mycket brandfarlig vätska och ånga Skadligt vid förtäring Skadligt vid hudkontakt Irriterar huden Orsakar allvarlig ögonirritation Skadligt vid inandning Kan orsaka irritation i luftvägarna Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Kan orsaka cancer vid inandning Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140224 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER L41131/231/331/431/531 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 Meltolit 600 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.02.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Meltolit 600 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901)

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.06.2012 1.1.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer