SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG)"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) Revideringsdatum: 6 maj 2015 Utgivningsdatum: 28 Maj 2008 SDS nr: 170B-16 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning 660 Silikonsmörjmedel (Bulk) 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Syntetiskt baserat smörjmedel. Smörjmedel för allmänt bruk som ger en sammanhållen film, avsedd för mekaniska detaljer och glidytor av plast, gummi eller metall Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag: A.W. CHESTERTON COMPANY 860 Salem Street Groveland, MA , USA Tel.: Fax: (Mon. - Fri. 8:30-5:00 PM EST) Begäran om säkerhetsdatablad: E-post (frågor om säkerhetsdatablad): E-post: 1.4. Telefonnummer för nödsituationer Infotrac: (betalas av mottagaren) 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Importör: Brandfarl. vätska 2, H225 Asp. tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 EUH066 Vattenmiljö kronisk 2, H Klassificering enligt Direktiven 1999/45/EG och 1975/324/EEG Mycket brandfarligt; F; R11 Hälsoskadlig; Xn; R65 R67 R66 Miljörfarlig; N; R51/ Ytterligare information För fulltext för H-angivelser och R-fraser: se AVSNITT 2.2 och Märkningsuppgifter Märkning enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Faropiktogram: Giftinformationscentralen Ring 112 dygnet runt Signalord: Fara A.W. Chesterton Company, 2015 Med ensamrätt. Reg. av US Patent and TM Office Sida 1 av 8

2 Faroangivelser: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser: P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P233 Behållaren ska vara väl tillsluten. P260 Inandas inte ångor/sprej. P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. P301/310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P331 Framkalla INTE kräkning. P370/378 Vid brand: Släck med CO2, pulver, skum eller vattendimma. P403/235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Kompletterande information: 2.3. Andra faror känd. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.2. Blandningar Farliga beståndsdelar¹ Vikt-% CAS-nr. / EG-nr. Nafta (petroleum), lätt alkylat* REACHförordning nr ET Klassificering (enligt 1272/2008/EG) Brandfarl. vätska 2, H225 Asp. tox. 1, H304 EUH066 STOT SE 3, H336 Vattenmiljö kronisk 2, H411 Klassificering (67/548/EEG) F; R11 Xn; R65 R66 R67 N; R51/53 Farobeteckningar enligt 67/548/EEG: F: Mycket brandfarligt; Xn: Hälsoskadlig; N: Miljörfarlig. *Innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen. För fulltext för H-angivelser och R-fraser: se AVSNITT 16. ¹Klassad enligt: 1272/2008/EG, 67/548/EEG, 99/45/EG, REACH, KIFS 2005:7 AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning: Hudkontakt: Ögonkontakt: Förtäring: Flytta till frisk luft. Vid andningsbesvär, ge konstgjord andning. Kontakta läkare omedelbart. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår. Skölj omedelbart ögonen med rikliga mängder vatten i minst 5 till 10 minuter eller tills irritationen försvinner. Kontakta läkare om irritation kvarstår. Framkalla ej kräkning. Om personen är vid medvetande, drick stora mängder vatten. Kontakta läkare omedelbart De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Aspiration till lungorna kan orsaka kemisk pneumonit eller lungödem. Direktkontakt kan orsaka lätt ögonirritation. Inandning av ångkoncentrationer som överskrider 1000 ppm orsakar irritation på ögon- och andningsvägar, yrsel, huvudvärk och andra effekter på centrala nervsystemet. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Behandla symptomatiskt. A.W. Chesterton Company, 2015 Med ensamrätt. Reg. av US Patent and TM Office Sida 2 av 8

3 AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1. Släckmedel Lämpliga släckmedel: Olämpliga släckmedel: Koldioxid, pulver, skum eller vattendimma Vattenstrålar 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal Kyl exponerade behållare med vatten. Rekommendera brandpersonal att bära andningsskydd med friskluftstillförsel. AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Utrym området. Sörj för god ventilation. Kontroller exponeringen och använd personlig skyddsutrustning som specificeras i avsnitt Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp i avlopp och vattendrag Metoder och material för inneslutning och sanering Begränsa spillet till ett litet område. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Om tändytorna inte kan avlägsnas bör materialet sköljas bort med vatten. Sug upp med absorberande material (t ex sand, sågspån, lera etc.) och placera detta i en passande behållare för destruktion Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 13 för information om avyttring. AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering Håll behållarna stängda när de inte används. Ansluts till jord när produkten hälls över i annan behållare. Ångorna är tyngre än luft och kommer att samlas i lågt belägna utrymmen. Ansamlade ångor kan snabbt flamma upp och/eller explodera vid antändning Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagras i kallt, torrt utrymme Specifik slutanvändning Syntetiskt baserat smörjmedel. Smörjmedel för allmänt bruk som ger en sammanhållen film, avsedd för mekaniska detaljer och glidytor av plast, gummi eller metall. Se produktanvisningarna och produktdatabladet för detaljerad information om appliceringen. AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 8.1. Kontrollparametrar Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen Beståndsdelar NGV² TLV enligt ACGIH Nafta (petroleum), lätt alkylat* 350 KTV: 500 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 *Av Chesterton rekommenderad gräns: 241 ppm (1200 mg/m 3 ). ² Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005: Begränsning av exponeringen Tekniska åtgärder Sörj för god ventilation så att ångkoncentrationen alltid understiger gränsvärdena för exponering. A.W. Chesterton Company, 2015 Med ensamrätt. Reg. av US Patent and TM Office Sida 3 av 8

4 Individuella skyddsåtgärder Andningsskydd: Skyddshandskar: Ögon- och ansiktsskydd: Övrigt: Exponeringsskydd för miljön Se avsnitt 6 och 12. Krävs normalt ej. Om hygieniska gränsvärdet överskrids, använd godkänt andningsskydd avsett för organiska ångor (t. ex filtertyp EN A-P). Handskar som motstår kemikalier (t. ex Neopren eller Nitril). Skyddsglasögon. Tät klädsel är nödvändig för att undvika långvarig, upprepad kontakt med huden. AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Form vätska Lukt svag lukt Färg klar Lukttröskel ej bestämd Kokpunkt 116 C Ångtryck vid 20 C ej bestämd Smältpunkt ej bestämd Aromatinnehåll i viktprocent 0% % Flyktiga ämnen (i volym) 93% ph-värde ej tillämplig Flampunkt < 7 C Relativ densitet 0,7 kg/l Metod Tagliabue Stängd Kopp Fördelningskoefficient (vatten/olja) < 1 Viskositet ej bestämd Ångtäthet (luft=1) > 1 Självantändningstemperatur ej bestämd Avdunstningshastighet (eter=1) < 1 Sönderfallstemperatur inga data finns tillgängliga Löslighet i vatten olöslig Övre/undre brännbarhetsgräns ej bestämd Oxiderande egenskaper inga data finns tillgängliga eller explosionsgräns Brandfarlighet (fast form, gas) ej tillämplig Explosiva egenskaper inga data finns tillgängliga 9.2. Annan information AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET Reaktivitet Se avsnitt 10.3 och Kemisk stabilitet Stabil under normala förhållanden Risken för farliga reaktioner Inga kända farliga reaktioner vid normal användning Förhållanden som ska undvikas Öppna lågor och glödheta ytor Oförenliga material Kraftiga oxidationsmedel som flytande klor och koncentrerat syre Farliga sönderdelningsprodukter Kolmonoxid, aldehyder, kiseloxider och andra giftiga gaser. AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION Information om de toxikologiska effekterna Primär exponeringsväg vid normal användning: Akut toxicitet - Oral: Dermal: Inandning, hud- och ögonkontakt. Tillståndet hos personer med dermatitis förvärras vanligen vid exponering. Nafta (petroleum), lätt alkylat LD50, råtta > 7000 mg/kg Nafta (petroleum), lätt alkylat LD50, kanin > 2000 mg/kg A.W. Chesterton Company, 2015 Med ensamrätt. Reg. av US Patent and TM Office Sida 4 av 8

5 Inandning: Inandning av ångkoncentrationer som överskrider 1000 ppm orsakar irritation på ögon- och andningsvägar, yrsel, huvudvärk och andra effekter på centrala nervsystemet. Nafta (petroleum), lätt alkylat LC50, råtta, 4 timmar > 5,04 mg/l Frätande/irriterande på huden: Allvarlig ögonskada/ ögonirritation: Långvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka lätt irritation (jämförelse med strukturlika ämnen). Kan medföra lätt ögonirritation. Nafta (petroleum), lätt alkylat Ögonirritation, kanin Ej irriterande Luftvägs-/hudsensibilisering: Nafta (petroleum), lätt alkylat Hudsensibilisering (OECD 406) Ej sensibiliserande Mutagenitet i könsceller: Cancerogenitet: Nafta (petroleum), lätt alkylat: kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Denna produkt innehåller inga ämnen som är klassade som cancerframkallande enligt International Agency for Research on Cancer (IARC) och förordning (EG) nr 1272/2008. Reproduktionstoxicitet: Nafta (petroleum), lätt alkylat: kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. STOT-enstaka exponering: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. STOT-upprepad exponering: Fara vid aspiration: Annan information: Nafta (petroleum), lätt alkylat: kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION Ekotoxikologiska data är inte bestämda speciellt för denna produkten. Informationen är baserad på kunskap om ingående komponenter och ekotoxikologi för liknande ämnen Toxicitet Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Persistens och nedbrytbarhet Nafta (petroleum), lätt alkylat: kan brytas ner biologiskt (Biologisk nedbrytbarhet, 28 dagar: 22%).; kan nedbrytas i luft Bioackumuleringsförmåga Ej bestämd Rörligheten i jord Vätska. Ej vattenlöslig. För att bestämma rörligheten i miljön se produktens fysikaliska och kemiska data under avsnitt 9. De farliga beståndsdelarna avdunstar snabbt om de släpps ut i omgivningen Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Ej tillgängligt Andra skadliga effekter känd. A.W. Chesterton Company, 2015 Med ensamrätt. Reg. av US Patent and TM Office Sida 5 av 8

6 AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING Avfallsbehandlingsmetoder Förbränn absorberat material under godkända förhållanden. Ej använd produkt går att förbränna eller blandas med bränsle. Kontrollera statliga och kommunala bestämmelser och uppfyll de strängaste kraven. Produkten är klassad som farligt avfall enligt 2008/98/EG. Europeisk lista med avfallskoder: AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION UN-nummer ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: UN1268 TDG: UN1268 US DOT: UN Officiell transportbenämning ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (NAPHTHA (PETROLEUM) LIGHT ALKYLATE) TDG: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (NAPHTHA (PETROLEUM) LIGHT ALKYLATE) US DOT: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (NAPHTHA (PETROLEUM) LIGHT ALKYLATE) Faroklass för transport ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 3 TDG: 3 US DOT: Förpackningsgrupp ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: II TDG: II US DOT: II Miljöfaror MARINE POLLUTANT Särskilda försiktighetsåtgärder INGA SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ANVÄNDAREN Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden EJ TILLÄMPLIG Annan information US DOT: ERG NO. 128 IMDG: EmS F-E, S-E ADR: Classification code F1, Tunnel restriction code (D/E) AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-förordningar Tillstånd enligt avdelning VII: Begränsningar enligt avdelning VIII: Ej tillämplig Andra EU-förordningar: Direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (Petroleumprodukter, tröskelvärden: t, t). Direktiv 94/33/EG om skydd av minderåriga I arbetslivet Nationella bestämmelser Antändningsklass: 1 Andra nationella förordningar: Kemikaliesäkerhetsbedömning Leverantören har inte utvärderat kemikaliesäkerheten för ämnet/blandningen. A.W. Chesterton Company, 2015 Med ensamrätt. Reg. av US Patent and TM Office Sida 6 av 8

7 AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION Förkortningar ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists och akronymer: ADN: Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenväg ADR: Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på väg ATE: Uppskattad akut toxicitet BCF: Biokoncentrationsfaktor CLP: Förordning om klassificering, märkning och förpackning (1272/2008/EG) E/T: Ej tillämpligt ET: Ej tillgängligt GHS: Globalt harmoniserat system ICAO: International Civil Aviation Organization, FN-organ för internationellt civilflyg IMDG: International Maritime Dangerous Goods, sjötransport av farligt gods KTV: Korttidsvärde LC50: Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation LC50: Dödlig dos för 50% av en testpopulation LOEL: Lägsta observerbara effektnivå NGV: Nivågränsvärde NOAEL: Nivå där ingen skadlig effekt observeras NOEL: observerad effektnivå OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling PBT: Långlivat, bioackumulativt och giftigt ämne (Q)SAR: Kvantitativa struktur-aktivitetssamband REACH: Registrering, utvärdering, tillståndsprövning och begränsning av kemikalier (1907/2006/EG) RID: Föreskrifter om internationell tågtransport av farligt gods SDS: Säkerhetsdatablad STEL: Korttidsgränsvärde för exponering STOT: Specifik målorgantoxicitet TDG: Transport av farligt gods (Kanada)TLV: Takgränsvärde TGV: Takgränsvärde TLV: Nivågränsvärde US DOT: USA:s transportdepartement vpvb: Mycket långlivat och mycket bioackumulerbart ämne Förklaringar till övriga förkortningar och akronymer finns på Viktiga litteraturreferenser och datakällor: Chemical Classification and Information Database (CCID) European Chemicals Agency (ECHA) - Information om kemikalier National Institute of Technology and Evaluation (NITE) U.S. National Library of Medicine Toxicology Data Network (TOXNET) Kemikalieinspektionen (KEMI) Procedur som används till att fastställa klassificeringen för blandningar enligt Förordning (EG) nr 1272/2008: Klassificering Brandfarl. vätska 2, H225 Asp. tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 Irrit. på huden 3, EUH066 Vattenmiljö kronisk 2, H411 Relevanta faroangivelser: Klassificeringsförfarande På grundval av testdata Överbryggningsprincip Utspädning Överbryggningsprincip Utspädning Överbryggningsprincip Utspädning Beräkningsmetod H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Relevanta riskfraser: R11: Mycket brandfarligt. R51/53: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R67: Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Namn i faropiktogram: Flamma, hälsofara, utropstecken, miljöfarligt Ändringar i säkerhetsdatabladet för den här revisionen: Avsnitter 2.1, 2.2, 4.2, 8.2.2, 11, 12.2, 15.1, 16. Mer information: Denna information är enbart baserad på data erhållna av leverantörerna för de ämnen som används, och inte på produkten som ämnerna ingår i. garanti, uttalad eller underförstådd, beträffande användbarheten av produkten för använderens särskilda bruk utlovas. Användaren måste själv bedöma om produkten är lämplig. A.W. Chesterton Company, 2015 Med ensamrätt. Reg. av US Patent and TM Office Sida 7 av 8

8 A.W. Chesterton Company, 2015 Med ensamrätt. Reg. av US Patent and TM Office Sida 8 av 8

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG)

SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) SÄKERHETSDATABLAD enligt REACH (1907/2006/EG, med ändringar och tillägg enligt 453/2010/EG) Revideringsdatum: 16 april 2015 Utgivningsdatum: 16 Juli 2007 SDS nr: 281-13 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1 Sida 1 av 9 Utgivningsdatum: 2012-09-20 Omarbetat: 2013-12-18 Version 4.0 Ersätter: 2013-04-24 Version: 3.0 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Ingår i en

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ Aspen+ Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 04.04.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer Aspen+ Aspen Plus, Aspen

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime Smart Prime Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.05.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Smart Prime 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer