Säkerhetsdatablad. Kema Ral. Omarbetad: Ersätter: Version: 01.01

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad. Kema Ral. Omarbetad: 30-05-2012 Ersätter: 17-09-2010 Version: 01.01"

Transkript

1 Säkerhetsdatablad Omarbetad: Ersätter: Version: 0101 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning andelsnamn: Kema Ral Produktkod: 070xx, 071xx, 072xx, 08xxx Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning: Färg Lack RAL Industrilack, blank 13 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Distributör: ITW Spraytec Nordic Priorsvej Silkeborg Tel: (+45) Fax: (+45) E-post: Kontaktperson: Marlene esselberg 14 Telefonnummer för nödsituationer Ring 1 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation dygnet runt AVSNITT 2: Farliga egenskaper 21 Klassificering av ämnet eller blandningen DPD-klassificering: F+a;RA Xi;R36 ;R66 Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och -fraser Allvarligaste skadliga effekterna: Extremt brandfarligt Irriterar ögonen Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor Tekst mangler for R67 Långvarig eller upprepad inandning av ångor kan orsaka skador på det centrala nervsystemet Produkten kan bilda brännbara ångluftblandningar Disse är tungere än luft och kan därför akkumulere i lavtliggende områder 22 Märkningsuppgifter 1 / 8

2 Riskbenämning: R-fraser: S-fraser: Övrig märkning: VOC: 23 Andra faror Irriterande Extremt brandfarligt Irriterar ögonen Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare Undvik inandning av ånga/dimma Sörj för god ventilation Tryckbehållare Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 C Får ej punkteras eller brännas Gäller även tömd behållare Spreja inte mot öppen låga eller glödande material Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden Förvaras oåtkomligt för barn Denna produkt innehåller max 716 g VOC:/L Gränsvärdet är 840 g VOC:/L (kat B/e) Bedömning för att avgöra PBT och vpvb har inte utförts AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 32 Blandningar Registreringsnummer CAS/ EG-nr Ämne DSD-klassificering/ CLP-klassificering dimetyleter aceton Xylen n-butylacetat metoxipropan-2-ol metoxi-1-metyletylacetat butoxietanol Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk (3-metoxipropoxi)propan-1-ol Fx;R Flam Gas 1;220 Press Gas;Note U F;R11 Xi;R36 R66 R67 Flam Liq 2;225 Eye Irrit 2;319 STOT SE 3 ;336 R10 Xn;R20/21 Xi;R38 Flam Liq 3;226 Acute Tox 4 * ;332 Acute Tox 4 *;3 Skin Irrit 2;315 R10 R66 R67 Flam Liq 3;226 STOT SE 3;336 R10 R67 Flam Liq 3;226 STOT SE 3;336 R10 Flam Liq 3;226 Xn;R20/21/22 Xi;R36/38 Acute Tox 4 *;332 Acute Tox 4 * ;3 Acute Tox 4 *;302 Eye Irrit 2 ;319 Skin Irrit 2;315 R10 Xn;R65 Xi;R37 N;R51/53 R66 R67 Inga w/w% , <5 <5 <5 <2 <2 3) R65 är inte tillämplig på grund av användning som aerosoler ) Substansen ingår i EU:s lista över gränsvärden för yrkesmässig exponering Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och -fraser Anm 3 2 AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 41 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning: Vid obehag, uppsök friskluft Försvinna symptomerna inte - Uppsök läkare Förtäring: ud: Ögon: Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar I händelse av kräkning, håll huvudet lågt så att maginnehållet inte kan tränga in i lungorna Uppsök läkare Avlägsna förorenade plagg Tvätta huden med tvål och vatten Använd hudkräm Sök läkare i händelse av bestående obehag Spola ögat med mjuk vattenstråle från spolanordning, rent dricksglas eller liknande tills irritationen upphör Sök läkare om symptomen kvarstår Sök läkare vid ihållande irritation 2 / 8

3 Brännskador: Övrig information: Skölj med vatten tills smärtan upphör Avlägsna klädesplagg som inte häftar vid huden - sök läkare/transportera till sjukhus Om möjligt, fortsätt skölja tills medicinsk personal tar över Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett 42 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Irriterande för ögonen Orsakar en brännande känsla och tårbildning Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel, som kan orsaka dåsighet och yrsel Vid höga koncentrationer kan ångorna orsaka huvudvärk och förgiftning Inandning av spraydimma kan orsaka kemisk lunginflammation Långvarig eller upprepad inandning av ångor kan orsaka skador på det centrala nervsystemet Avfettar och torkar ut huden Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud 43 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs vis produkten kommer i lungorna, tex vid inanding eller vid uppkastning, kontakta läkare omedelbart AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 51 Släckmedel Lämpliga släckmedel Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma Använd vatten eller vattendimma för att kyla ej antänt material Olämpliga släckmedel Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden 52 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra VARNING! Aerosolbehållare kan explodera Produkten bryts ner under brandförhållanden eller då den värms till höga temperaturer, och kan därvid frigöra toxiska gaser 53 Råd till brandbekämpningspersonal Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk Undvik inandning av ångor och rökgaser sök frisk luft AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 61 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer För annan personal än Säkerställ god ventilation Rökning och öppen eld förbjudet räddningspersonal: För räddningspersonal: Säkerställ god ventilation Rökning och öppen eld förbjudet Vid direkt hudkontakt ska skyddshandskar användas Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation 62 Miljöskyddsåtgärder Undvik onödiga utsläpp till miljön 63 Metoder och material för inneslutning och sanering Torka upp spill och stänk med en trasa Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material Placera i lämpliga avfallsbehållare 64 änvisning till andra avsnitt Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning Se avsnitt 13 för ytterligare information AVSNITT 7: antering och lagring 71 Försiktighetsmått för säker hantering Innehåller organiska lösningsmedel Rökning och öppen eld förbjudet Se punkt 8 för information om personskydd 72 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Tryckbehållare: Skydda mot solljus och exponera inte för temperaturer överstigande 50 C ållbarheten för produkten är minst 2 år fra produktionsdato 73 Specifik slutanvändning Inga AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 81 Kontrollparametrar 3 / 8

4 Gränsvärden för yrkesmässig exponering: Ingrediens: Exponeringsbegränsning Anm 1-metoxipropan-2-ol 2-butoxietanol dimetyletern-butylacetat Xylen 2-(3-metoxipropoxi)propan-1-ol Etanol aceton 1-butanol NGV: Nivågränsvärde, TGV: Takgränsvärde, KTV: Korttidsvärde Rättslig grund: Anm: Mätmetoder: 50 ppm 190 mg/m3 10 ppm 50 mg/m3 500 ppm 950 mg/m3 NGV: 100; KTV: 150 ppm NGV: 500; KTV: 700 mg/m3 NGV:50; KTV: 100 ppm NGV: 200; KTV: 450 mg/m3 50 ppm 300 mg/m3 500 ppm 1000 mg/m3 NGV:250; KTV: 500 ppm NGV: 600; KTV: 00 mg/m3 15 ppm 45 mg/m3 AFS 2005:17 ygieniska gränsvärden och ätgärder mot luftföroreningar : Ämnet kan lätt upptas genom huden Förenlighet med angivna gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom yrkeshygieniska mätningar DNEL-värden: : Arbetare: Inhalering DMEL (långfristig exponering - systemisk påverkan), 1894 mg/m3 Befolkningen i stort: Inhalering DMEL (långfristig exponering - systemisk påverkan), 471 mg/m : Arbetare: Dermal DNEL (långfristig exponering - lokal påverkan), 186 mg/kg bw/day Inhalering DNEL (akut/kortfristig exponering - lokal påverkan), 2420 mg/m3 Inhalering DMEL (långfristig exponering - lokal påverkan), 10 mg/m3 Befolkningen i stort: Oral DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan), 62 mg/kg bw/day Dermal DNEL (långfristig exponering - lokal påverkan), 62 mg/kg bw/day Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan), 200 mg/m3 PNEC-värden: 82 Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd: Personlig skyddsutrustning, hudskydd: Personlig skyddsutrustning, andningsskydd: : PNEC vatten (sötvatten) 0,155 mg/l PNEC vatten (havsvatten) 0,016 mg/l PNEC vatten (periodiska utsläpp) 1,549 mg/l PNEC STP (avloppsreningsverk) 160 mg/lpnec sediment (sötvatten) 0,681 mg/kg PNEC sediment (havsvatten) 0,069 mg/kg PNEC mark 0,045 mg/kg : PNEC vatten (sötvatten) 10,6 mg/l PNEC vatten (havsvatten) 1,06 mg/l PNEC vatten (periodiska utsläpp) 21 mg/l PNEC sediment (sötvatten) 30,4 mg/kg dw PNEC sediment (havsvatten) 3,04 mg/kg dw PNEC mark 0,1 mg/kg bw/day PNEC STP (avloppsreningsverk) 19,5 mg/l Förse med utsugsventilation eller annan teknisk kontroll för att hålla luftburna nivåer under rekommenderade gränsvärden Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation och om der arbetas i mycket små tillslutat omgivningar Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen Bär skyddshandskar av typ 4 Engångshandskar av nitril kan användas om förorenade handskar omedelbart byts ut Normala arbetskläder Produkten innehåller flyktiga vätskor som avskiljs dåligt av kolfilter Därför krävs andningsskydd med oberoende lufttillförsel För det meste vil en mask med en filterinsats, der är beräknad till kolvätelösningsmedel vära tillräcklig, da produkten normalt kun används mycket kort tid åt gången och i mindre mängd Begränsning av miljöexponeringen: Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 91 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Tillstånd: Aerosol Vätska Färg: Flera färger 4 / 8

5 Lukt: Lösningsmedel Lukttröskel: p (brukslösning): p (koncentrerad): Smältpunkt/fryspunkt: Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Flampunkt: < 0 C Avdunstningshastighet: Brandfarlighet (fast form, gas): Övre/undre brännbarhetsgräns: Övre/undre explosionsgräns: Ångtryck: Ångdensitet: Relativ densitet: 0,8 g/ml Löslighet: Löslighet i vatten: Olöslig Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: Självantändningstemperatur: Sönderfallstemperatur: Viskositet: Explosiva egenskaper: Oxiderande egenskaper: 92 Annan information Inga AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 101 Reaktivitet Reagerar med följande: Starka oxideringsmedel 102 Kemisk stabilitet Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar 103 Risken för farliga reaktioner Produktens ångor är tyngre än luft och kan spridas längs golvet Ångor kan bilda explosiva gasblandningar med luft 104 Förhållanden som ska undvikas Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor 105 Oförenliga material Starka oxideringsmedel 106 Farliga sönderdelningsprodukter Vid eldsvåda eller kraftig uppvärmning spaltas produkten och följande farliga gaser kan bildas: Kolmonoxid och koldioxid AVSNITT 11: Toxikologisk information 111 Information om de toxikologiska effekterna Akut oral toxicitet: Förtäring inträffar osannolikt Produkten behöver inte klassificeras Testdata inte är tillgängliga för den färdiga produkten : Råtta: LD50 = 5800 mg/kg : Råtta: LD50 = 4300 mg/kg Akut dermal toxicitet: Akut inhalationstoxicitet: ud, anfrätning/irritation: Kan absorberas genom huden och orsaka symptom som yrsel och huvudvärk Produkten behöver inte klassificeras Testdata inte är tillgängliga för den färdiga produkten : Kanin: LD50 = mg/kg : Kanin: LD50 = >1700 mg/kg Produkten behöver inte klassificeras Testdata inte är tillgängliga för den färdiga produkten : Råtta, 4h: LC50 = 308 mg/m : Råtta, 4h: LC50 = 76 mg/l : Råtta, 4h: LC50 = 5000 ppm Avfettar och torkar ut huden Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud 5 / 8

6 : 500 mg, 24 timer Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Sensibilisering: Muterande: Cancerframkallande: Reproduktionstoxicitet: Giftighet vid enstaka exponering: Giftighet vid upprepad eller långvarig exponering: Fara vid aspiration: Annan giftig inverkan: Irriterande för ögonen Orsakar en brännande känsla och tårbildning : 5 mg, 24 timer Produkten behöver inte klassificeras Testdata inte är tillgängliga för den färdiga produkten : Marsvin : Icke-sensibiliserande Produkten behöver inte klassificeras Testdata finns ej tillgängligt Produkten behöver inte klassificeras Testdata finns ej tillgängligt Produkten behöver inte klassificeras Testdata finns ej tillgängligt Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel, som kan orsaka dåsighet och yrsel Vid höga koncentrationer kan ångorna orsaka huvudvärk och förgiftning Produkten behöver inte klassificeras Testdata finns ej tillgängligt Inandning av spraydimma kan orsaka kemisk lunginflammation Inga kända AVSNITT : Ekologisk information 1 Toxicitet Produkten innehåller ett ämne som är giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Akut toxicitet: 2 Persistens och nedbrytbarhet Inga data tillgängliga 3 Bioackumuleringsförmåga 4 Rörligheten i jord : Fisk: Poecilia reticulata: 96hLC50 = >4000 mg/l Kräftdjur: Daphnia magna: 48hEC50 = >4000 mg/l : Kräftdjur = 7,1 Alger = : Fisk: 24hIC50 = 1080 mg/l Kräftdjur = 7,4 Alger = : Kräftdjur = 44 Alger = : Fisk = 1000 Kräftdjur = : Fisk = 180 Kräftdjur = : Fisk = 3,77 Kräftdjur = 7, : Fisk = >10000 Kräftdjur = : Ej lätt biologiskt nedbrytbart : Lätt biologiskt nedbrytbart : Ej lätt biologiskt nedbrytbart : Lätt biologiskt nedbrytbart : Lätt biologiskt nedbrytbart : Lätt biologiskt nedbrytbart Inga data tillgängliga : Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: 0, : Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: -0, : Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: 3, : Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: 1, : Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: < : Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: 0, : Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: 0, : Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: -0,35 Lösningmedlet vill avdunsta : KOC: 7,759 5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Ingen bedömning har gjorts 6 Andra skadliga effekter 6 / 8

7 Inga kända AVSNITT 13: Avfallshantering 131 Avfallsbehandlingsmetoder Undvik onödiga utsläpp till miljön Kasta inte helt eller delvis tömda sprayflaskor i vanliga sopkärl Överlämna sprayflaskor till lokal insamlingsanläggning för kemiskt avfall Aerosolburkar: EWC-kod: Gas i tryckbehållare (härunder haloner), som innehåller farliga ämnen AVSNITT 14: Transport information ADR/RID 141 UN-nummer Officiell transportbenämning Aerosoler 143 Faroklass för transport Förpackningsgrupp - Farlighetsnummer - Tunnelrestriktionskod 145 Miljöfaror - Ytterligare uppgifter: ADN 141 UN-nummer Officiell transportbenämning Aerosols 143 Faroklass för transport Förpackningsgrupp Miljöfaror - Miljörisk i tankfartyg: - Trasor med organiska lösningsmedel: EWC-kod: Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen D Transport andra än de nämnda inte är relevanta IMDG 141 UN-nummer Officiell transportbenämning Aerosols 143 Faroklass för transport Förpackningsgrupp Miljöfaror - IMDG-kod segregationsgrupp: - Ytterligare uppgifter: - ICAO/IATA 141 UN-nummer Officiell transportbenämning Faroklass för transport - 7 / 8

8 144 Förpackningsgrupp Särskilda försiktighetsåtgärder Inga 147 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej tillämpligt AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 151 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Specialbestämmelser: Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagna denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning 152 Kemikaliesäkerhetsbedömning Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts AVSNITT 16: Annan information Ändringar har gjorts i de följande avsnitten: R-fraser: -fraser: Utbildning: Övrig information: Det har skett förändringar i hela säkerhetsdatabladet R10 Brandfarligt R11 Mycket brandfarligt R Extremt brandfarligt R20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring R36 Irriterar ögonen R36/38 Irriterar ögonen och huden R37 Irriterar andningsorganen R38 Irriterar huden R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön R65 Farligt: Kan ge lungskador vid förtäring R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad 220 Extremt brandfarlig gas 225 Mycket brandfarlig vätska och ånga 226 Brandfarlig vätska och ånga 302 Skadligt vid förtäring 3 Skadligt vid hudkontakt 315 Irriterar huden 319 Orsakar allvarlig ögonirritation 332 Skadligt vid inandning 336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad En förutsättning är att ha grundliga kunskaper om detta säkerhetsdatablad Informationen i detta varuinformationsblad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation / ITW Spraytec Nordic Priorsvej 36, 8600 Silkeborg / (Made in Toxido ) S 8 / 8

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNING OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod CAS Nr. EINECS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY

SÄKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY Omarbetad JULY 2012 Revision 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. PCL-db APCL100 ZA 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer