Säkerhetsdatablad. Flam. Liq. 2;H225 Acute tox. 3; H301/311/331 STOT SE 1; H370

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad. Flam. Liq. 2;H225 Acute tox. 3; H301/311/331 STOT SE 1; H370"

Transkript

1 Säkerhetsdatablad Omarbetad: Ersätter: Version: 0300/SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Metanol - S Ämnets namn: metanol Registreringsnummer: xxxx EG-nr: CAS-nr: Indextal: X 12 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Kan användas i många olika kemiska produktkategorier (PC) Till exempel: Lösningsmedel Rekommenderad användning: Processkemikalie Se bifogade exponeringsscenario för ytterligare information 13 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Distributör: Helm Skandinavien A/S Holmagervej Hornslet Danmark Tel: Fax: E-post: 14 Telefonnummer för nödsituationer begär Giftinformation AVSNITT 2: Farliga egenskaper 21 Klassificering av ämnet eller blandningen DSD-klassificering (Direktiv F;R11 T;R23/24/25-39/23/24/25 67/548/EEG): CLP-klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008): Flam Liq 2;H225 Acute tox 3; H301/311/331 STOT SE 1; H370 Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och H-fraser Allvarligaste skadliga effekterna: Mycket brandfarlig vätska och ånga Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning Orsakar organskador Orsakar skador på ögonen, centrala nervsystemetet och levern 22 Märkningsuppgifter 1/8 Metanol - S

2 Signalord: Fara Innehåller Metanol (CAS-nr: ) H-fraser: P-fraser: Mycket brandfarlig vätska och ånga(h225) Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning(h301/311/331) Orsakar skador på ögonen, centrala nervsystemetet och levern(h370) Får inte utsättas för öppen låga Rökning förbjuden(p210-å) Behållaren ska vara väl tillsluten(p233) Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej(p260) Använd skyddshandskar/skyddskläder(p280-ht) VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare(P301/310-a) Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare(P308/311-a) 23 Andra faror Ämnet uppfyller inte kraven för PBT eller vpvb AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 31 Ämnen Registreringsnummer CAS/ EG-nr Ämne DSD-klassificering (Direktiv 67/548/EEG)/ CLP-klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008) w/w% Metanol F;R11 T;R23/24/25-39/23/24/ xxxx Flam Liq 2;H225 Acute Tox 3 ;H331 Acute Tox 3;H311 Acute Tox 3 ;H301 STOT SE 1;H370 Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och H-fraser Anm AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 41 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning: Sök frisk luft Sök omedelbart läkare Förtäring: Hud: Ögon: Brännskador: Övrig information: Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar Framkalla kräkning om den drabbade är vid medvetande Om så ordineras av giftinformation eller läkare, ge 50 ml ren etanol i drickbar lösning Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare Ta av nedsmutsade kläder, klocka och smycken Skölj huden noga med vatten och fortsätt sköljningen under lång tid Sök omedelbart läkare Spola ögat med mjuk vattenstråle från spolanordning, rent dricksglas eller liknande tills irritationen upphör Sök läkare om symptomen kvarstår Skölj med vatten tills smärtan upphör Avlägsna klädesplagg som inte häftar vid huden - sök läkare/transportera till sjukhus Om möjligt, fortsätt skölja tills medicinsk personal tar över Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett 42 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning Orsakar organskador Bland förgiftningssymptom kan nämnas illamående, kväljningar, huvudvärk och svettning Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel Vid höga koncentrationer kan ångorna orsaka huvudvärk, yrsel, förgiftning och i vissa fall medvetslöshet 43 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Vid andnöd ska syrgas ges Håll den drabbade varm Se till att medicinsk personal vet vilket ämne det rör sig om och att dom vidtar nödvändiga skyddsåtgärder Risk för hjärtstillestånd 2 / 8 Metanol - S

3 AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 51 Släckmedel Lämpliga släckmedel Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma Använd vatten eller vattendimma för att kyla ej antänt material Olämpliga släckmedel Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden 52 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brinner med osynlig låga, vilket ökar risken i samband med eldsvåda Kan i händelse av eldsvåda orsaka skadliga rökgaser som innehåller kolmonoxid 53 Råd till brandbekämpningspersonal Använd självförsörjande andningsutrustning (SCBA) tillsammans med skyddsdräkt, som även är gastät om det är troligt att komma i (nära kontakt med produkten eller dess ånga AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 61 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer För annan personal än Rökning och öppen eld förbjudet Vidtag förebyggande åtgärder mot statisk elektricitet Använd räddningspersonal: gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen Använd handskar Bär andningsskyddsutrustning Håll överflödig personal på avstånd Tillse god ventilation Stå i motvind/håll avstånd till källan Stoppa läckage om så kan ske utan risk För räddningspersonal: Utöver ovanstående: Kemisk skyddsutrustning som uppfyller EN rekommenderas 62 Miljöskyddsåtgärder Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem 63 Metoder och material för inneslutning och sanering Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material Placera i lämpliga avfallsbehållare 64 Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning Se avsnitt 13 för ytterligare information AVSNITT 7: Hantering och lagring 71 Försiktighetsmått för säker hantering Arbeta med effektiv processventilation (tex punktutsug) Rinnande vatten och ögondusch måste finnas tillgängligt En nöddusch skall finnas tillgänglig Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete Rökning och öppen eld förbjudet Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning 72 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, djurfoder, mediciner etc Produkten tillhör klass 1 73 Specifik slutanvändning Inga AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 81 Kontrollparametrar Gränsvärden för yrkesmässig exponering: Ingrediens: Exponeringsbegränsning Anm Metanol NGV: 200, TGV: -, KTV: 250 ppm H NGV: 250, TGV: -, KTV: 350 mg/m3 NGV: Nivågränsvärde, TGV: Takgränsvärde, KTV: Korttidsvärde Rättslig grund: Hygieniska gränsvärden - AFS 2011:18 Anm: Mätmetoder: H: Ämnet kan lätt upptas genom huden Förenlighet med angivna gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom 3 / 8 Metanol - S

4 yrkeshygieniska mätningar DNEL-värden: : Arbetare: Dermal DNEL (akut/kortfristig exponering - systemisk påverkan), 40 mg/kg bw/day Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan), 40 mg/kg bw/day Inhalering DNEL (akut/kortfristig exponering - systemisk påverkan), 260 g/m³ Inhalering DNEL (akut/kortfristig exponering - lokal påverkan), 260 g/m³ Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan), 260 g/m³ Inhalering DNEL (långfristig exponering - lokal påverkan), 260 g/m³ Befolkningen i stort: Oral DNEL (akut/kortfristig exponering - systemisk påverkan), 8 mg/kg bw/day Oral DMEL (långfristig exponering - systemisk påverkan), 8 mg/kg bw/day Dermal DNEL (akut/kortfristig exponering - systemisk påverkan), 8 mg/kg bw/day Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan), 8 mg/kg bw/day Inhalering DNEL (akut/kortfristig exponering - systemisk påverkan), 50 mg/m³ Inhalering DMEL (akut/kortfristig exponering - lokal påverkan), 50 mg/m³ Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan), 50 mg/m³ Inhalering DNEL (långfristig exponering - lokal påverkan), 50 mg/m³ PNEC-värden: : PNEC vatten (sötvatten) 15,4 mg/l PNEC vatten (havsvatten) 15,4 mg/l PNEC mark 23,5 mg/kg PNEC STP (avloppsreningsverk) 100 mg/l 82 Begränsning av exponeringen Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd: Personlig skyddsutrustning, hudskydd: Personlig skyddsutrustning, andningsskydd: Begränsning av miljöexponeringen: Se bifogade exponeringsscenario för ytterligare information Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen Skyddsglasögon ska uppfylla EN 166 Använd handskar Typ av material och tjocklek: Butylgummi 0,6-0,8 mm Penetreringstid: >8 timmar Handskar ska uppfylla EN 374 Använd lämpliga skyddskläder Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation Använd andningsskydd med oberoende lufttillförsel eftersom produkten innehåller flyktiga vätskor som avskiljs dåligt av kolfilter Andningsskydd ska uppfylla en av följande standarder: EN 136/140/145 Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 91 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Tillstånd: Vätska Färg: Färglös Lukt: Karakteristisk Lukttröskel: ph (brukslösning): ph (koncentrerad): Smältpunkt/fryspunkt: -97,8 C Initial kokpunkt och 64,7 C kokpunktsintervall: Flampunkt: 9,7 C Avdunstningshastighet: Brandfarlighet (fast form, gas): Övre/undre brännbarhetsgräns: 4 / 8 Metanol - S

5 Övre/undre explosionsgräns: Ångtryck: 169,27 hpa (25 C ) Ångdensitet: Relativ densitet: 0,79-0,80 Löslighet: Fullt blandbar med vatten Fördelningskoefficient -0,77 (log Pow) n-oktanol/vatten: Självantändningstemperatur: 455 C Sönderfallstemperatur: Viskositet: 0,544-0,59 mpas (25 C ) Explosiva egenskaper: Icke-explosiv Oxiderande egenskaper: Ej oxiderande 92 Annan information Inga AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 101 Reaktivitet Reagerar med följande: Oxideringsmedel 102 Kemisk stabilitet Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar 103 Risken för farliga reaktioner Reagerar med starkt oxiderande ämnen under kraftig värmeutveckling Ångor kan bilda explosiva gasblandningar med luft 104 Förhållanden som ska undvikas Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor 105 Oförenliga material Oxideringsmedel 106 Farliga sönderdelningsprodukter Kolmonoxid och koldioxid Formaldehyd AVSNITT 11: Toxikologisk information 111 Information om de toxikologiska effekterna Akut oral toxicitet: Giftigt vid förtäring Bland förgiftningssymptom kan nämnas illamående, kväljningar, huvudvärk och svettning : Råtta: LD50 = mg/kg Akut dermal toxicitet: Akut inhalationstoxicitet: Hud, anfrätning/irritation: Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Luftvägssensibilisering eller hudsensibilisering: Giftigt vid hudkontakt : Kanin: LD50 = mg/kg Giftigt vid inandning : Råtta, 4h: LC50 = 128,2 mg/l Kan orsaka lätt irritation Produkten behöver inte klassificeras Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts : Kanin: Icke-irriterande Tillfällig irritation Produkten behöver inte klassificeras Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts : Kanin: Icke-irriterande Produkten behöver inte klassificeras Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts : Marsvin: Icke-sensibiliserande (Guinea pig maximization test) 5 / 8 Metanol - S

6 Mutagenitet i könsceller: Cancerframkallande: Reproduktionstoxicitet: Enstaka STOT-exponering: Produkten behöver inte klassificeras Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts : Inga mutationer har iakttagits vid tester på mikroorganismer, däggdjursceller eller vid in vitro-test Produkten behöver inte klassificeras Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts : Inga cancerogena effekter hittas Produkten behöver inte klassificeras Testdata är ej entydig : Råtta, 1,33mg/l : Uppgift om reproduktionstoxisk effekt Orsakar organskador Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel Vid höga koncentrationer kan ångorna orsaka huvudvärk, yrsel, förgiftning och i vissa fall medvetslöshet : Orsakar skada på ögon, centrala nervsystemet och levern Upprepad STOT-exponering: Fara vid aspiration: Annan giftig inverkan: Produkten behöver inte klassificeras Testdata finns ej tillgängligt Produkten behöver inte klassificeras Testdata finns ej tillgängligt Inga kända AVSNITT 12: Ekologisk information 121 Toxicitet Produkten behöver inte klassificeras Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts Akut toxicitet: : Fisk: Leopomis macrochirus: 96hLC50 = mg/l Skaldjur: Daphnia magna: 48hEC50 = >10000 mg/l Alger: Selenastrum capricornutum: 96hEC50 = mg/l 122 Persistens och nedbrytbarhet Lätt biologiskt nedbrytbart 123 Bioackumuleringsförmåga 124 Rörligheten i jord : Lätt biologiskt nedbrytbart Förväntas inte att lagras i biomassa : Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: -0,77 Produkten har låg mobilitet i jord 125 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Ämnet uppfyller inte kraven för PBT eller vpvb 126 Andra skadliga effekter Inga kända AVSNITT 13: Avfallshantering 131 Avfallsbehandlingsmetoder Undvik utsläpp i avloppssystem eller till ytvatten Samla upp spill och avfall i slutna läckagesäkra behållare för deponering vid lokal uppsamlingsplats för farligt avfall 6 / 8 Metanol - S

7 AVSNITT 14: Transport information ADR/RID 141 UN-nummer 1230 EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, tex Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar Absorptionsmedel/trasor förorenat av produkten: EWC-kod: Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen Tom, rengjord förpackning ska sopsorteras för återvinning 142 Officiell METANOL transportbenämning 143 Faroklass för transport Förpackningsgrupp II Farlighetsnummer 336 Tunnelrestriktionskod D/E 145 Miljöfaror Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd) ADN 141 UN-nummer Officiell transportbenämning METHANOL 143 Faroklass för transport Förpackningsgrupp II 145 Miljöfaror Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd) Miljörisk i tankfartyg: - IMDG 141 UN-nummer Officiell transportbenämning METHANOL 143 Faroklass för transport Förpackningsgrupp II 145 Miljöfaror Produkten är inte Marine Pollutant (MP) IMDG-kod segregationsgrupp: - ICAO/IATA 141 UN-nummer Officiell transportbenämning METHANOL 143 Faroklass för transport Förpackningsgrupp II 145 Miljöfaror Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd) 146 Särskilda försiktighetsåtgärder Inga 147 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej tillämpligt 7 / 8 Metanol - S

8 AVSNITT 15: Gällande föreskrifter Omfattas av: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3 151 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Specialbestämmelser: Direktiv 2012/18/EU (Seveso), Methanol: Kolonne 2: 500 t, Kolonne 3: 5000 t Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagna denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning 152 Kemikaliesäkerhetsbedömning Kemikaliesäkerhetsvärderingar har utförts för följande substanser: Metanol / AVSNITT 16: Annan information Ändringar har gjorts i de följande avsnitten: Förklaring av förkortningar: R-fraser: H-fraser: Utbildning: 1, 2, 3, 7, 8, 11,14, 15, 16 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: Very Persistent and Very Bioaccumulative STOT: Specific Target Organ Toxicity DNEL: Derived No Effect Level PNEC: Predicted No Effect Concentration R11 Mycket brandfarligt R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring R39/23/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga H301 Giftigt vid förtäring H311 Giftigt vid hudkontakt H331 Giftigt vid inandning H370-methanol Orsakar skador på ögonen, centrala nervsystemetet och levern En förutsättning är att ha grundliga kunskaper om detta säkerhetsdatablad Övrig information: Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar Bifogat finns olika exponeringsscenario HKN/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: , F: , Web: wwwhsebureauveritasdk (Made in Toxido ) S 8 / 8 Metanol - S

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil Compressor PAG Oil Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 16.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNING OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod CAS Nr. EINECS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer