KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KESTO KONTAKTLIMSFORTUNNING"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod T REACH-registreringsnummer 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommendation beträffande användning Förtunning 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör KIILTO AB Gatuadress Mallslingan 32 Postnummer och postkontor S TÄBY Box Box 7080 Postnummer och postkontor S TÄBY Telefon Telefax Uppgifter om den utländska tillverkaren KIILTO OY Box TAMPERE FINLAND Telefon: +358 (0) Telefax: +358 (0) Telefonnummer för nödsituationer Telefonummer, namn och adress +358 (0) Giftinformationscentral Haartmansgatan HELSINGFORS FINLAND 2. FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 67/548/EEC /45/EC F, Xn, N; R11-36/ / Märkningsuppgifter

2 SÄKERHETSDATABLAD Sida 2 / /2008 (CLP) GHS09 - GHS07 - GHS08 - GHS02 Signalord Fara Faroangivelser H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden. P273 Undvik utsläpp till miljön. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. P501/OM Innehåll/förpackning ska hanteras och oskadliggöras som farligt avfall. 2.3 Andra faror 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Farliga komponenter CAS/EG och reg. nummer Ämnets kemiska namn Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt Koncentration Klassificering % Flam.Liq.2, H225; Skin.Irrit.2, H315; STOT SE 3, H336; Asp.tox1, H304; Aquatic Chronic 2,H411 ;F; R11;Xn; R38;R65;R67; N; R51/ Etylacetat % Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066 F; R11; Xi; R36; R66; R67 Annan information CAS innehåller: benzen <0.1 vol.%, aromater <0.1 vol.% Se avsnitt 16 för fullständig lydelse av R-fraser nämnda under detta avsnitt. Den utförliga texten för H-översikterna nämnda i detta avsnitt, se avsnitt ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Flytta bort från exponering, ligg ner. Inandning Flytta ut i friska luften. Håll den skadade varm och på en lugn plats. Syrgas eller konstgjord andning vid behov. Hudkontakt Tag genast av nedstänkta kläder. Tvätta med varmt vatten och tvål. Stänk i ögon Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Fortsätt att spola ögonen under transport till sjukhus. Förtäring För omedelbart patienten till sjukhus. Framkalla INTE kräkning. Aspirationsfara vid nedsväljning - kan komma ner i lungorna och orsaka skada.

3 SÄKERHETSDATABLAD Sida 3 / De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Huvudvärk. Yrsel. Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Aspirationsfara vid nedsväljning - kan komma ner i lungorna och orsaka skada. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Aspirationsfara vid nedsväljning - kan komma ner i lungorna och orsaka skada. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Mycket brandfarligt. Ångor är tyngre än luft och kan spridas längs golvet. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Vid förbränning kolmonoxid och/eller koldioxid kan bildas. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. Kyl förslutna behållare utsatta för brand med vattendimma. Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Se under sektion Miljöskyddsåtgärder Får inte släpppas ut i naturen. Förhindra utsläpp i avloppssystemet. Om produkten förorenar floder och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Sug upp med inert absorbtionsmaterial och behandla som farligt avfall. Destruktion: se punkt Hänvisning till andra avsnitt Skyddsutrustning: Se under sektion 8 7. HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Undvik inandning, förtäring och kontakt med hud och ögon. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvara väl tillsluten på torr, sval, väl ventilerad plats. 7.3 Specifik slutanvändning 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Tröskelvärden Nafta (petroleum), 500 mg/m 3 (8 h) vätebehandlad lätt Etylacetat 500 ppm (8 h) 630 ppm (15 min) 1200 mg/m 3 (8 h) 1500 mg/m 3 (15 min) DNEL PNEC 8.2 Begränsning av exponeringen

4 SÄKERHETSDATABLAD Sida 4 / 7 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Ordna med lämplig ventilation. Vid sprutmålning skall friskluftsmask användas om inte tillfredsställande ventilation kan anordnas. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Individuella skyddsåtgärder Andningsskydd Om ventilation inte tillräcklig, bör andningsskydd användas - typ A2. Vid behov vid sprutning andningsskydd med kombinerat ånga / partikelfilter tyyppi A2/P2 Handskydd Gummi- eller plasthandskar Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374. Ögonskydd/ansiktsskydd Tättslutande skyddsglasögon Hudskydd ogenomtränglig klädsel Begränsning av miljöexponeringen Produkten skall behandlas omsorgsfullt, får ej komma till mark, avloppsnätet eller vattendrag. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation Utseende vätska, klar, färglös Lukt Lukttröskel ph-värde Smältpunkt/fryspunkt Initial kokpunkt och kokpunktsintervall stickande Lukt +77 C Flampunkt < 0 C ( Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt ) Avdunstningshastighet Brandfarlighet (fast form, gas) Explosiva egenskaper Nedre explosionsgräns 1,4 vol-% ( Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt ) Övre explosionsgräns 7,6 vol- % ( Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt ) Ångtryck Ångdensitet Relativ densitet ca. 0.80kg/dm 3 / 20 C Löslighet Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Självantändningstemperatur Sönderfallstemperatur Viskositet Explosiva egenskaper Oxiderande egenskaper Annan information ca. 260 C ( Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt ) (också produktens) Ångor kan bilda explosiv blandning med luft. Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande. 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

5 SÄKERHETSDATABLAD Sida 5 / Kemisk stabilitet Stabil vid normala förhållanden Risken för farliga reaktioner Ångor kan bilda explosiv blandning med luft Förhållanden som ska undvikas Får ej utsättas för brand, gnistor och heta ytor Oförenliga material Starka reduktionsmedel. Starkt oxiderande ämnen. Halogenerade ämnen. Alkalimetaller Farliga sönderdelningsprodukter Brand kan orsaka utveckling av: Koldioxid (CO2) och Kolmonoxid. Koldioxid kan vid tillräcklig halt verka kvävande. Kolmonoxid är giftigt vid inandning. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet Inandning av höga ångkoncentrationer kan ge symptom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning. Irritation och frätning Irriterar ögonen och huden. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Lösningsmedelsångorna irriterar ögonen och slemhinnorna. Allergiframkallande egenskaper Innehåller inget ämne eller ämnen klassificerade som sensibiliserande. Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet Specifik organtoxicitet enstaka exponering Inandning av lösningsmedelsångor kan orsaka yrsel. Ångor kan vara irriterande för ögon, näsa, svalg och lungor. Ögonkontakt kan orsaka irritation. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Specifik organtoxicitet upprepad exponering Ingen känd. Fara vid aspiration Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Ytterligare information om akut toxicitet inga tillgängliga data 12. EKOLOGISK INFORMATION 12.1 Toxicitet Akvatisk toxicitet Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. CAS : LC 50 = 290 mg/l / 96 timmar, fisk (Fathead Minnow); LC 50 >1000 mg/l / 48 timmar, Daphnia (=vattenloppa) Ämnet är inte giftigt. Toxicitet för andra organismer CAS : IC 50 = >5000 mg/l / bakteerit Ämnet är inte giftigt Persistens och nedbrytbarhet Bionedbrytning Nafta (petroleum): upplöser snart CAS : BOD28 >60% ThOD = Upplöser lätt biologiskt. Kemisk nedbrytning CAS Etyyliasetaatti: Toxicitet för markorganismer Bioackumuleringsförmåga inga tillgängliga data CAS : log K ow 0.73, log K ow 0.68, (mitattu) = Ämnet ackumuleras inte.

6 SÄKERHETSDATABLAD Sida 6 / Rörligheten i jord Produkten avdunstar snabbt Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Ämnet anses varken vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT) Andra skadliga effekter Produkten skall behandlas omsorgsfullt, får ej komma till mark, avloppsnätet eller vattendrag. 13. AVFALLSHANTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Produkt; Små mängder får avdunsta i det fria. Stora mängder bör föras till mottagningsplats för problemavfall. Småförpackningen skall den tömd och väl luftad överlåtas till organiserad återvinning. Fatet tömd av produkten och väl luftad överlåts den för återvinning till företag som renoverar plåtfat. En tömd förpackning är oluftad explosionsfarlig. EWC- avfallskod Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 14. TRANSPORTINFORMATION Landtransport ADR/RID Sjötransport IMDG/IMO 14.1 UN-nummer Officiell transportbenämning Färgrelaterat material Paint related material 14.3 Faroklass för transport Förpackningsgrupp ll ll 14.5 Miljöfaror > 5l Farliga för miljön > 5l MARINE POLLUTANT Annan information 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 16. ANNAN INFORMATION Tillägg, Borttag, Omarbetad Klassificering i enlighet med relverket (EU) 1272/2008 med korrelationstabellerna 67/548/EEG och 1999/45/EG (Annex VII i CLP) Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

7 SÄKERHETSDATABLAD Sida 7 / 7 Lagstifning, information från råmaterials tillverkare och Sax's "Dangerous Properties of Industrial Materials." Denna information är ett komplement till ytterligare information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Kiilto AB. Klassificeringsförfarande Klassificering i enlighet med relverket (EU) 1272/2008 med korrelationstabellerna 67/548/EEG och 1999/45/EG (Annex VII i CLP) 16.5 En förteckning över relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R11 Mycket brandfarligt. R36 Irriterar ögonen. R36/38 Irriterar ögonen och huden. R38 Irriterar huden. R51/53 Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 R66 R67 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Utbildningsråd För ytterligare information, se produktens tekniska databladet Ytterligare information tillgänglig från: Jarmo Paavilainen

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNING OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod CAS Nr. EINECS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140224 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER L41131/231/331/431/531 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer