Kompetensutveckling för scenartister. Utvärdering av projekt TRAPPAN hösten våren 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutveckling för scenartister. Utvärdering av projekt TRAPPAN hösten 2004 - våren 2005"

Transkript

1 Kompetensutveckling för scenartister Utvärdering av projekt TRAPPAN hösten våren 2005 Utförd på uppdrag av projekt Trappan och sammanställd av Mia Bergdahl oktober 2005

2 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4-5 Del I Inledning 6-9 Projekt Trappan 6 Bakgrund 6-7 Organisation 8 Finansiering 8 Utvärderingens innehåll och utförande 8-9 Del II Undersökning och resultat Verksamhetens syfte och mål 10 Har man lyckats följa de uppsatta målen? Syfte och huvudmål - att erbjuda verksamhet och att utarbeta förslag Delmål 1, fasta former för samverkan Delmål 2, samverkan mellan artister Delmål 3, bryta Stockholmsdominansen Särskilda insatser, jämställdhet och mångfald Verksamhetens innehåll Program hösten 2004 och våren 2005 Hur blev kurserna? Svar från enkäterna Lokaler Vart leder kurserna? Viktiga aktörer Teaterförbundet som projektets initiativtagare TeaterAlliansen och huvudmannaskapet Arbetsförmedlingen kultur med uppdrag att förmedla arbete De olika arbetsgrupperna 21 Projektgruppen Ledningsgruppen, referensgruppen och arbetsutskottet Del III Reflektion och framtid Diskussionspunkter Stipendier Kompetensutveckling eller utbildning? Information Marknadsföring Reflektion 23 Förslag till utveckling Slutord 24 Intervjuade personer 25 Bilagor 26 2

3 Förord Ett omöjligt projekt som ändå blev verklighet. Så kan man nog sammanfatta projekt Trappan i nuläget. Idag när endast 20 % av dem som arbetar inom scen och Film/TV-området är tillsvidareanställda, bland artisterna ca 10 % och så många som 70 % är rena frilansare, hur löser man då det behov av kompetens som arbetsgivarna har och det kompetensutvecklingsbehov som finns hos artisterna? Hur skall vi bryta Stockholmsdominansen och hur skall vi riva ner de vattentäta skott som finns mellan verksamheter som är starkt beroende av varandra och hur skall man bryta den isolering som det innebär att vara frilansande artist? Det var de frågor vi hade att lösa när vi påbörjade arbetet hösten Om vi hade satt oss ner och analyserat möjligheterna att få EU:s, arbetsförmedlingens, arbetslöshetskassans, universitetets och anslagsgivande myndigheters regler att kunna samverka, ja då hade vi nog avstått från att försöka. Nu gjorde vi tvärtom. Vi samlade företrädare för hela scen- och film/tv-området och diskuterade oss fram till en målsättning som vi alla ville arbeta för. Sedan dess har vi stött på många problem och hinder, men vi har alla, ledningsgrupp, referensgrupp och personal, haft målet för ögonen. Med gemensamma krafter och utan prestige har vi analyserat uppkomna svårigheter och löst dem. Vi är också mycket glada över det positiva bemötande våra gemensamma ansträngningar för att utveckla verksamheten har fått hos ESF-rådet och anslagsgivande myndigheter. Idag kan vi se tillbaka på ett års verksamhet som endast gett positiva reaktioner och resultat. För alla som samverkar i ledningen för projektet har arbetet tillfört kunskaper och kontakter som man inte hade förut. För arbetsgivarna har det medfört att de fått upp ögonen för nya artistiska krafter som gör att man i mindre grad än förut måste söka sig utanför regionen när man rekryterar medarbetare på den artistiska sidan. För artisterna har det inneburit utveckling och möten som lett till nya kunskaper, nya arbeten, nya projekt och ett stärkt självförtroende. Arbetsförmedlingen har fått den kontakt med arbetsgivare som de länge saknat och högskolorna den kontakt med yrkesverksamma som de önskat. Hela verksamheten har genomsyrats av ett jämställdhets- och genusperspektiv som medfört att dessa för branschens utveckling så viktiga frågor förts ut i alla de verksamheter och organisationer där ledningen för Trappan och de artister som nu är inskrivna i vårt register, cirka 350 stycken, verkar. Nu har vi påbörjat arbetet med att sätta upp mål för en permanent verksamhet. Vi vet att vi kommer att stöta på nya hinder, men vår övertygelse är att en permanent verksamhet är nödvändig. En verksamhet som erbjuder kompetensutveckling till alla yrkesgrupper på området och som fortsätter diskutera utvecklingen av branschen och att bygga nätverk behövs, så som arbetsmarknadssituationen på vårt område ser ut idag. Utvärderingen har utförts av Mia Bergdahl, som sedan årsskiftet 2005 är kurskoordinator för TRAPPANS kursverksamhet samt anställd som utvärderare. Mia är utbildad kulturprojektledare och har tidigare arbetat på Nätverkstan Kultur i Väst i Göteborg med bl.a. undersökande utredningsarbete. Ulla Svedin ordförande 3

4 Sammanfattning Projekt TRAPPAN är ett kompetensutvecklings- och jämställdhetsprojekt inom EU, Växtkraft Mål 3, Europeiska Socialfonden. Huvudman för projektet är TeaterAlliansen 1. Verksamheten bedriver kurser, som både breddar och fördjupar kompetensen, för högskoleutbildade och/eller yrkesverksamma scenartister i Västra Götaland. Det är ett samarbete kring kompetensutveckling för musikalartister, skådespelare, dansare, sångare och teatermusiker i Västra Götalandsregionen. TRAPPAN är ett nätverk mellan skola och yrkesliv, arbetstagare, arbetsgivare, arbetsförmedling, branschorganisationer, centrumbildningar och myndigheter inom scenkonst, film och TV. TRAPPAN är ett pilotprojekt. Målet är att verksamheten skall permanentas och att erfarenheterna från pilotprojektet ska kunna ligga till grund för en modell som går att tillämpa även i andra regioner. Utvärderingen utgår från TRAPPANS syfte och mål och följer innehållet i projektbeskrivningen 2. Den aktuella perioden för utvärderingen är 2 september 2004 till och med 31 augusti Projektets syfte är att under projekttiden erbjuda utbildning och daglig träning för scenartister samt att arbeta fram ett förslag till finansiering, organisation och innehåll i en regionalt förlagd kompetensutvecklingsverksamhet. Integrerat i allt arbete inom ramen för Trappan skall genus- och jämställdhetsperspektiv finnas. Målet är att vid projekttidens slut ha fått till stånd en kontinuerlig och varaktig kompetenshöjande verksamhet för scenartister i Västra Götaland och att Trappans verksamhet skall ha bidragit till en pågående livaktig diskussion kring jämställdhets-/genusfrågor inom hela branschen i Västra Götalandsregionen. Projektet har en ledningsgrupp 3 med företrädare för projektets samarbetsparters, adjungerade är företrädare för anslagsgivarna. Inom sig har ledningsgruppen utsett ett arbetsutskott 4 som har som uppgift att ta ut deltagare till kurser och föra diskussion om kursinnehåll samt vara projektledningens bollplank och rådgivare. En referensgrupp 5 bestående av utövande artister är också tillsatt. Gruppen fungerar som rådgivare och inspiratör och som förmedlare av information och synpunkter mellan utövande scenartister och projektet. Utvärderingens huvudfrågeställning är: Hur har projektet följt de uppsatta målen under hösten 2004 och våren 2005? De intervjuade representerar en bredd av verksamheter och organisationer. Intervjuerna är utförda med kursdeltagare, kursledare, anställda på TRAPPAN, Teateralliansen, Teaterförbundet och projektets ledningsgrupp, arbetsutskott och referensgrupp 6 Utvärderingen utgår också från enkäter som varje kursdeltagare har fått fylla i efter avslutad kurs. 7 Trappan har under den aktuella utvärderingsperioden erbjudit 28 kurser samt ett flertal föreläsningstillfällen, cafékvällar, seminarier, och ingått i flera samarbetsprojekt. Trappan har cirka 350 scenartister från Västra Götalandsregionen inskrivna som medlemmar, dessa får kontinuerlig information via kurskatalog och nyhetsbrev. 1 Teateralliansen är ett bolag, som ger kvalificerat yrkesverksamma frilansande skådespelare en grundanställning, se 2 Projektbeskrivning, utförd av Ida Ivarsson, se 3 Bilaga 5 4 Bilaga 5 5 Bilaga 5 6 Källangivelser, Intervjuade personer 7 Enkät, kursdeltagare, bilaga 6 4

5 Sammanlagt har 237 kursdeltagare slutfört vecko- och helgkurser, men en person kan gå fler än en kurs. 164 kursdeltagare har varit kvinnor och 73 kursdeltagare män. 8 Kursutbudet har spänt över ett brett område och bland annat innefattat mental träning, avslappning, marknadsföring, konstnärlig utveckling, fysisk träning etc. Enkätsvaren ger, förutom i några få undantag, omdömet mycket bra, vilket i detta fall innebär det bästa betyget på en betygskala från mycket dåligt till mycket bra. I den mån problem har uppstått har det först och främst handlat om lokaler som inte till fullo har uppfyllt önskemålen för kursernas syften. I något enstaka fall har en enskild föreläsare inte heller till fullo levt upp till förväntningarna. Däremot har alla kursledarna fått mycket bra betyg av kursdeltagarna. Kurserna har varit mycket lyckade ur de flesta aspekter och många professionella kursledare har kontrakterats. Enkätsvaren och intervjuerna med kursdeltagarna visar att man finner stor nytta med de blandade grupperna, där artister från olika genrer och med olika erfarenheter möts. Det har visat sig betyda mycket för de arbetssökande att finna nya nätverk men också de som för tillfället har jobb har fått nya kontakter. Nya mötesplatser skapar nya kontakter, som i sin tur leder till nya samarbeten och projekt. Projektets ledningsgrupp utgör det nätverk som ökar möjligheten till samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare, branschorganisationer och centrumbildningar, arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och bidragsbeviljande myndigheter. Genom denna unika, breda förankring har projektet en stabil grund som talar för projektets utvecklingsmöjligheter och möjlighet till en permanentning. Framgången beror på ett unikt samarbete mellan organisationer som annars inte är naturliga samarbetsparter, möten mellan anställda på institutioner i frigrupper, frilansare och arbetssökande, på ett brett utbud av kurser med professionella kursledare och kursdeltagare och på samarbetspartners med stor kompetens. 8 Bilaga 3 Redovisning kurser, deltagare, fördelning kvinnor och män 5

6 Del I Inledning Utvärderingen beskriver under Del I, Inledning, bakgrunden till projektet samt utvärderingens utförande. Därefter följer Del I, Undersökning och resultat, där projektets syfte och mål presenteras samt hur man har lyckats arbeta utefter de uppsatta målen för 2004 och Här sammanfattas också intervjuer och svar från kursenkäterna. Därefter följer Del III, Reflektion och framtid. Projekt Trappan Projekt Trappan är ett kompetensutvecklings- och jämställdhetsprojekt inom EU, Växtkraft Mål 3, Europeiska Socialfonden. Huvudman för projektet är TeaterAlliansen 9. Verksamheten bedriver kurser, som både breddar och fördjupar kompetensen, för högskoleutbildade och/eller yrkesverksamma scenartister i Västra Götaland. Det är ett samarbete kring kompetensutveckling för musikalartister, skådespelare, dansare, sångare och teatermusiker i Västra Götalandsregionen. Trappan är ett nätverk mellan skola och yrkesliv, arbetstagare, arbetsgivare, arbetsförmedling, branschorganisationer, centrumbildningar och myndigheter inom scenkonst, film och TV. Grundkrav för att söka Trappans kurser är högskoleutbildning eller motsvarande, alternativt att man motsvarar kraven för medlemskap i Teaterförbundet, Svenska Musikerförbundet eller kraven för att vara inskriven på Arbetsförmedlingen Kultur. Även den som arbetar i Västra Götaland men är skriven på annan ort kan söka Trappans kurser. Trappan är ett pilotprojekt och någon liknande verksamhet finns ej i övriga landet. Målet är att verksamheten skall permanentas och att erfarenheterna från pilotprojektet ska kunna ligga till grund för en modell som går att tillämpa även i andra regioner. I början av oktober 2005 beslutade kulturnämnden i Stockholms kommun och Arbetsförmedlingen Kultur att genomföra en förstudie för ett liknande projekt i Stockholmsområdet, den s.k. Stockholmstrappan. 10 Bakgrund Skådespelaren Ulla Svedin är projektets initiativtagare. Utifrån hennes erfarenhet av scenartisters behov av kompetensutveckling och i samarbete med Teatercentrum och Göteborgs kommun startades förberedelserna inför detta projekt. I november 2001 bildades en projektgrupp bestående av Rune Hjälm kommunalråd, Johan Franzon, Teatercentrum Väst och Ulla Svedin, Teaterförbundet med syfte att få till en kompetensutvecklingsverksamhet för scenartister i regionen. Gruppen formulerade en målsättning: Att ta ett samlat grepp för att bevara och stärka kulturlivet i Västra Götalandsregionen. Genom att synliggöra, ta tillvara och utveckla de professionella scenartisternas kompetens. Att därmed förebygga arbetslöshet och förhindra utflyttning av kompetens. Att därmed också höja de kulturverksammas, och därmed kulturens, status. Under vintern och våren förde gruppen samtal med arbetsgivare och castare inom teater, film och TV samt med artister, utbildningsanordnare, representanter för Arbetsförmedlingen Kultur, Stockholmstrappan, projektledare är Lotta Merhammar och förstudien finansieras av Arbetsförmedlingen Kultur, Östra regionen och Kulturnämnden i Stockholms stad 6

7 Vuxenutbildningsnämnd, region och kommun. Intresset från samtliga parter var mycket stort och alla var överens om att det fanns behov av ett kompetensutvecklingsarbete för artister inom Västra Götalandsregionen. Dessa positiva samtal ledde till att gruppen i april, i Teaterförbundets namn, ansökte om medel från Kulturnämnden i Västra Götaland. Nämnden beviljade ansökan och beslöt i maj 2002 att anslå kr för en förstudie. Teaterförbundets egeninsats på kronor gav en summa på kronor. I juni bildades en styrgrupp för projektet bestående av: Rune Hjälm, kommunalråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor, Göteborgs kommun Ewa-Lena Eriksson, biträdande chef för Arbetsförmedlingen Kultur Karin Holmberg-Lundin; Vuxenutbildningsnämnden, Louise Martin, Film i Väst Magdalena Jaangard/Annika Holmberg, SVT Drama Anna Brandeby/Claudia Crémer, Castingcompaniet Johan Franzon, Teatercentrum Väst Sofi Jakobsson, Dans i Väst Gugge Sandström, FolkTeatern Gunwi Silander; Göteborgs Stadsteater Elisabeth Lax/Lise-Lott Berg, Göteborgsoperan Marianne Springer från Borås Stadsteater Ronnie Hallgren Västsvenska Teater och Dans AB Ulla Svedin, Teaterförbundet Hösten 2002 gjordes en enkätundersökning som skickades till alla dansare, sångare, skådespelare, musikalartister och teatermusiker i Västra Götalands län. Enkätundersökningen kompletterades med intervjuer med företrädare för arbetsgivare (institutioner, film/tv och frigruppsvärlden), centrumorganisationer, branschorganisationer för teater, film och TV, arbetsförmedlingen och ett flertal utbildningsinstanser. Förstudien 11 visade på ett stort behov av kompetensutveckling för scenartister samt att kompetensutveckling för scenartister är ett eftersatt område inom Västra Götalandsregionen. Med rapporten från förstudien som grund söktes medel från ESF-rådet för att utreda hur alla intressenter skulle kunna samverka och för att bygga upp en verksamhet. Ansökan beviljades våren 2003 och utredningen startade juli 2003, följt av att verksamheten byggdes upp med personal, kontor, databas och hemsida under våren När Trappan startade som ett Växtkraft Mål 3-projekt med jämställdhetsinriktning tog TeaterAlliansen över huvudmannaskapet från Teaterförbundet. Styrgruppen omvandlades till en ledningsgrupp och utvidgades till att omfatta representanter för de konstnärliga högskolorna. Ordföranden övergick från att representera Teaterförbundet till att bli en arbetande ordförande som representerar TeaterAlliansen. Uppdraget som ordförande omfattar att sammanställa kursprogram och ansvara för verksamheten inför Lars Edström, ordförande i TeaterAlliansen. Ny representant för Teaterförbundet tillsattes. Sedan Trappan startade kursverksamheten i september 2004 utvärderas projektet i sin helhet, men också ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Rapporter har sammanställts för verksamheten för 2004 och Rapport från förstudie om förutsättningarna för ett kompetensutvecklingsprojekt för scenartister i Västra Götalandsregionen, se 12 Rapporter av Lisa Lindén, se 7

8 Organisation Projektet har en ledningsgrupp 13 med företrädare för projektets samarbetsparters, adjungerade är företrädare för anslagsgivarna. Inom sig har ledningsgruppen utsett ett arbetsutskott 14 som har som uppgift att ta ut deltagare till kurser och föra diskussion om kursinnehåll samt vara projektledningens bollplank och rådgivare. En referensgrupp 15 bestående av utövande artister är också tillsatt. Gruppen fungerar som rådgivare och inspiratör och som förmedlare av information och synpunkter mellan utövande scenartister och projektet. Projektets samarbetspartners är Arbetsförmedlingen Kultur, de regionala scenkonstinstitutionerna (Folkteatern, Göteborgs Stadsteater, Borås Stadsteater, Västsvenska Teater & Dans, Göteborgs- Operan), Film i Väst, SVT Drama, Teaterförbundet, Teatercentrum, Danscentrum Väst, Högskolan för scen och musik samt Filmhögskolan. Projektet hade under 2004 en projektledare på halvtid, en kurskoordinator på halvtid samt en timanställd ekonom, en arbetande ordförande direkt underställd TeaterAlliansens ordförande samt en sakkunnig i genus- och jämställdhetsfrågor (anställd på 40 %). Under 2005 utökades projektledarens och kurskoordinatorns tjänster till heltid. Dessutom anställdes en producent under en femmånadersperiod (80 %) för att arbeta med Showcase med genusperspektiv Finansiering Flera instanser har hjälp till med till realiseringen av projektet. Ekonomiska bidrag har givits från Teaterförbundet, Västra Götalandsregionen, Göteborgs kommun och Svenska ESF-rådet. Stor arbetsinsats har också nedlagts genom medverkan i projektets styrgrupp av företrädare för regionala institutioner, organisationer och myndigheter. Projektets ekonomi under det första verksamhetsåret i full skala, finansieras genom bidrag från Svenska ESF-rådet, Västra Götalandsregionen och de regionala scenkonstinstitutionerna samt genom direkt medfinansiering från Arbetsförmedlingen Kultur och Göteborgs universitet, Teaterhögskolan. Den budgeterade kostnaden för första verksamhetsåret (september 2004 augusti 2005) var tkr. I budgeten ingår verksamhet som redovisas i projektet som direkt medfinansiering: Arbetsförmedlingen Kultur, kurskostnader och aktivitetsstöd; samt Teaterhögskolan, fristående kurser. Den preliminära redovisningen för samma period visar på en total kostnad om ca tkr. Kostnaderna fördelas enligt följande: Kurser, träningar, föreläsningar, Showcase (inkl. kursledararvoden) 60 % Personal (Trappans anställda) 20 % Deltagarersättningar (aktivitetsstöd till kursdeltagare från Af Kultur) 15 % Administration, lokaler, konsult, information, utvärdering 5 % Finansieringen fördelades i stora drag enligt följande: Arbetsförmedlingen Kultur, direkt medfinansiering 50 % Bidrag från Svenska ESF-rådet 40 % Övriga bidrag, direkt medfinansiering och egen finansiering 10 % 13 Bilaga 5 14 Bilaga 5 15 Bilaga 5 16 Showcase med genusperspektiv 2005: scenartister får möjlighet att visa sig för presumtiva arbetsgivare, uppspel med kortare scener, Storan i Göteborg 18 och 25 april 2005, 4 och 5 maj, Teaterbiennalen i Umeå 8

9 Utvärderingens innehåll och utförande Utvärderingen utgår från Trappans syfte och mål 17 och följer innehållet i projektbeskrivningen 18 i största möjliga mån. Den aktuella perioden för utvärderingen är 2 september 2004 till och med 31 augusti Utvärderingens huvudfrågeställning är: Hur har projektet följt de uppsatta målen under hösten 2004 och våren 2005? Underfrågor är: Hur har kursverksamheten fungerat? Hur har samarbetet med berörda parter sett ut? Vad kan förbättras och hur gör man det i så fall? Hur ser framtiden för projektet/kursverksamheten ut? Samtalen har också följt målbeskrivningen, huvudfrågeställningen och de beskrivna underfrågorna med hänsyn till den roll man spelar i Trappans verksamhet. Exempel på det kan vara: Hur har du som projektledare arbetat för att uppfylla de uppsatta målen? Eller; På vilket sätt tycker du som representant i ledningsgruppen att samarbetet kan utvecklas? Vad gäller kursverksamheten så kanske en kursdeltagare har fått följande frågor: Hur har du som kursdeltagare fått nytta av Trappans kurs? Har det lett till arbete eller nya samarbeten och kontakter? De intervjuade representerar en bredd av verksamheter och organisationer. Jag har utfört intervjuer med kursdeltagare, kursledare, anställda på Trappan, TeaterAlliansen, Teaterförbundet och projektets ledningsgrupp, arbetsutskott och referensgrupp 19 Utvärderingen utgår också från enkäter som varje kursdeltagare har fått fylla i efter avslutad kurs. 20 Varför ska projektet utvärderas? Genom att belysa hur arbetet har följt de uppsatta målen ska utvärderingen ligga till grund för det framtida arbetet, mot en permanentning av projektet. Parallellt med denna utvärdering utvärderas också verksamheten ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv av Lisa Lindén. 17 se rubriken Verksamhetens syfte och mål 18 Projektbeskrivning, utförd av Ida Ivarsson, se 19 se Källangivelser, Intervjuade personer 20 se Enkät, kursdeltagare, bilaga 6 9

10 Del II Undersökning och resultat I Del II Undersökning och resultat, presenteras syfte, mål, insatser samt hur väl dessa uppfyllts under det verksamhetsår som sträcker sig från 1 september 2004 till 31 augusti Under varje rubrik beskrivs visionerna (enligt projektbeskrivningen) och resultatet av genomförda insatser. Under rubriken Verksamhetens innehåll presenteras programmet för verksamhetsåret och bland annat undersökningen om hur kursdeltagarna och kursledarna upplever kurserna. Under rubriken Vart leder kurserna? diskuteras kurserna utifrån ett långsiktigt perspektiv. Några intervjuer har fått egna avsnitt under Viktiga aktörer. Under rubriken De olika arbetsgrupperna återges sammanfattningar av intervjuer utförda med representanter ur ledningsgruppen, referensgruppen, arbetsutskottet samt projektgruppen. Verksamhetens syfte och mål Nedan följer ett utdrag från projektbeskrivningen om verksamhetens syfte och mål. Därefter följer resultatet av undersökningen; Hur har projektet arbetat efter de uppsatta målen fr.o.m. 2 september 2004 t.o.m. 31 augusti 2005? Projektet har som syfte att under projekttiden erbjuda utbildning och daglig träning för scenartister samt att arbeta fram ett förslag till finansiering, organisation och innehåll i en regionalt förlagd kompetensutvecklingsverksamhet. Målet är att vid projekttidens slut ha fått till stånd en kontinuerlig och varaktig kompetenshöjande verksamhet för scenartister i Västra Götaland. Det första delmålet är att etablera fasta former för samverkan inom och mellan olika strukturer, t ex mellan parterna inom arbetsmarknad, utbildning och kulturpolitik och beslutsfattare på kommunal, regional och statlig nivå. Det andra delmålet är att uppmuntra samverkan scenartister emellan: mellan artister inom de olika scenkonstområdena och mellan dem som befinner sig i olika faser av utbildning och arbete: studerande och färdigutbildade, yrkesverksamma och arbetssökande, fast anställda och frilansare. Det tredje delmålet är att bryta Stockholmsdominansen inom kulturområdet genom att stödja Västra Götalandsregionen i utvecklingen till kulturellt centrum för scenkonst, film och TV. Två områden som ägnas särskild uppmärksamhet inom projektet är genus- och jämställdhetsfrågor och frågor som rör invandrade scenartister med annan etnisk bakgrund än nordisk. Har man lyckats följa de uppsatta målen? Syfte och huvudmål att erbjuda verksamhet och att utarbeta förslag Projektets syfte är att under projekttiden erbjuda utbildning och daglig träning för scenartister samt att arbeta fram ett förslag till finansiering, organisation och innehåll i en regionalt förlagd kompetensutvecklingsverksamhet. Målet är att vid projekttidens slut ha fått till stånd en kontinuerlig och varaktig kompetenshöjande verksamhet för scenartister i Västra Götaland. 10

11 Trappan har anordnat 25 vecko- och helgkurser samt ett flertal föreläsningstillfällen, cafékvällar, seminarier, och ingått i flera samarbetsprojekt. Kursutbudet har spänt över ett brett område och bland annat innefattat mental träning, avslappning, marknadsföring, konstnärlig utveckling, fysisk träning etc. Enkätsvaren ger, förutom i några få undantag, omdömet mycket bra, vilket i detta fall innebär det bästa betyget på en betygskala från mycket dåligt till mycket bra. I den mån problem har uppstått handlar det först och främst om lokaler som inte till fullo har uppfyllt önskemålen för kursernas syften. I något enstaka fall har en enskild föreläsare inte heller till fullo levt upp till förväntningarna. Däremot har alla kursledarna fått mycket bra betyg av kursdeltagarna. Vad gäller förslag till finansiering, organisation och innehåll i en regionalt förlagd kompetensutvecklingsverksamhet kommer man att under hösten 2005 arbeta koncentrerat med denna punkt. 21 Delmål 1 - fasta former för samverkan Det första delmålet är att etablera fasta former för samverkan inom och mellan olika strukturer, t ex mellan parterna inom arbetsmarknad, utbildning och kulturpolitik och beslutsfattare på kommunal, regional och statlig nivå. De olika arbetsgrupperna, ledningsgrupp, referensgrupp, arbetsutskott 22 är samverkande i sig och man arbetar gemensamt för att få till stånd kvalitativ kompetensutveckling för scenartister i regionen. Det är de intervjuade överens om. Projektets ledningsgrupp utgör det nätverk som ökar möjligheten till samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare, branschorganisationer och centrumbildningar, arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och bidragsbeviljande myndigheter. Genom denna unika, breda förankring har projektet en stabil grund som talar för projektets utvecklingsmöjligheter och möjlighet till en permanentning. Trappan är ett ypperligt komplement till institutionernas egen kompetensutveckling och med den fördelen att även vara en mötesplats för alla regionens artister oavsett om man tillhör en institution eller ej. Trappans regionala betydelse är obestridlig då den är en resurs för hela regionen och en ambassadör för ett progressivt tänkande som ger återklang nationellt. 23 Gugge Sandström, VD, FolkTeatern "Samarbetet i Trappan ger oss möjlighet att planera arbetsmarknadsutbildningar som ligger väl i linje med arbetsmarknadens krav. Deltagarnas chanser till arbete efter utbildningen ökar därmed. Genom att utbildningarna vänder sig till såväl arbetssökande, frilansande och anställda scenartister får deltagarna ett breddat kontaktnät och kan dra nytta av varandras olika erfarenheter. Något som i den här branschen kan visa sig vara väl så värdefullt som utbildningens innehåll!" 24 Delmål 2 - samverkan mellan scenartister Ewa-Lena Eriksson, biträdande chef, Arbetsförmedlingen Kultur, Västra regionen Det andra delmålet är att uppmuntra samverkan scenartister emellan: mellan artister inom de olika scenkonstområdena och mellan dem som befinner sig i olika faser av spektrumet utbildning och arbete: studerande och färdigutbildade, yrkesverksamma och arbetssökande, tillsvidareanställda och frilansare. Detta har hittills uppnåtts enligt uppsatta mål. 21 Trappan som en permanent verksamhet - en vision, bilaga 2 22 Se Organisation 23 Röster, Röster från ledningsgruppen, bilaga 1 24 Röster, Röster från ledningsgruppen, bilaga 1 11

12 Enkätsvaren och intervjuerna med kursdeltagarna visar att man finner stor nytta med de blandade grupperna, där artister från olika genrer och med olika erfarenheter ingår. Det har visat sig betyda mycket för de arbetssökande att finna nya nätverk men också de som har jobb har fått nya kontakter: En del nya projekt har startats och genom nya kontakter skapas nya möjligheter. Delmål 3 - bryta Stockholmsdominansen Det tredje delmålet är att bryta Stockholmsdominansen inom kulturområdet genom att stödja Västra Götalandsregionen i utvecklingen till kulturellt centrum för scenkonst, film och TV. Ett av målen när Trappan bildades var att man som artist skall kunna bo och försörja sig och få den kompetensutveckling man behöver i regionen och slippa flytta till Stockholm. Ett annat mål var att arbetsgivarna skall finna den kompetens de efterfrågar i regionen och slippa hämta den från Stockholm, inte minst gäller detta arbetsgivarna på film/tv-området. Med stor glädje noteras att Trappans kurser lett till att fler av regionens artister nu förekommer i film/tv-produktioner som görs i regionen. TeaterAlliansen har tidigare kritiserats av både verksamma och institutioner för att vara alltför Stockholmscentrerat. Med TeaterAlliansens huvudmannaskap för Trappan har denna trend brutits. FolkTeaterns verkställande direktör, Gugge Sandström, har i sin ansökan till Kulturrådet för 2006 beskrivit att Trappans verksamhet gör att man nu kan hitta den kompetens man behöver på artistsidan i regionen, men att upphovsmännen, som ännu inte erbjuds kurser inom ramen för Trappan, fortfarande i hög utsträckning hämtas från Stockholm. Det har länge funnits ett behov av en mötesplats för verksamma inom scen, film/tv- och tonområdet i regionen. Trappans kurser och caféer har gett den möjligheten. Kulturpolitiska program talar mycket om att bilda nätverk mellan organisationer och verksamheter samt mellan konstnärligt skapande inom institutions- och frigruppsvärlden, Trappans ledning, kurser och caféer har bidragit till att skapa dessa nätverk och att skapa en grund för viktiga diskussioner om branschens utveckling inte minst i det viktiga genus/jämställdhetsutvecklings- och mångfaldsarbete som anslagsgivarna ställer som krav på alla verksamheter. Särskilda insatser - jämställdhet och mångfald Två områden som ägnas särskild uppmärksamhet inom projektet är jämställdhetsfrågor och frågor som rör invandrade scenartister med annan etnisk bakgrund än nordisk. Integrerat i allt arbete inom ramen för Trappan skall ett genus- och jämställdhetsperspektiv finnas. Jämställdhet skall råda vad gäller fördelning mellan kvinnor och män, såväl vad gäller kursledare och föreläsare som i sammansättningen av de grupper som antas till kurser. Jämställdhets- och genusperspektivet skall finnas integrerat i alla kurser, d.v.s. alla kursledare skall ha jämställdhets- och genustänkande ständigt närvarande i arbetet. Även i det samverkans- och utvecklingsarbete som bedrivs inom ledningen för Trappan skall jämställdhets-/genusperspektivet vara integrerat. Jämställdhet Lisa Lindén är genusvetare och är anställd som sakkunnig i genus- och jämställdhetsfrågor och med uppgift att utvärdera projektet ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Två utvärderingar har hittills genomförts. I mars 2005 presenterades den första utvärderingen, Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv, Rapport I, och den andra, Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv, Rapport II, i september

13 Samtliga kursledare och kursdeltagare har fått enkäter om genus och jämställdhet i början och slutet av varje kurs. 25 Enkäterna har kompletterats med intervjuer. På vilket sätt ska vi föra in genus- och jämställdhetsperspektivet i kursverksamheten i framtiden? Är det bra som det är, eller ska något förändras? Erfarenhet från möten med kursdeltagare visar på ett behov av att bestämma i vilken omfattning man ska arbeta med dessa frågor i kurserna. Hur förankrat det blir, beror på kursledarnas egna kunskaper, erfarenheter och förmåga att föra in en diskussion om ämnet under kursens gång. I exempelvis i kursen Att marknadsföra sig själv och sitt projekt för scenartister, våren 2005, blev denna fråga tydlig eftersom det här var flera föreläsare och två kursledare med olika ingångar i ämnet. Vad är den gemensamma röda tråden och hur gräver man djupare ner i frågeställningen? 26 Jag tror att projektet har potential vad gäller genus- och jämställdhetsfrågorna. Arbetet har ökat medvetenheten hos kursdeltagarna och även hos vissa kursledare, men de är inte alltid medvetna på det sätt som man kan önska. Diskussionen förs på kurserna men det är också viktigt hur diskussionen förs. Hur ser själva innehållet i medvetenheten ut? Om en kursledare utan kunskap i ämnet diskuterar genus och jämställdhetsfrågorna utifrån sitt perspektiv, kan det i värsta fall bli så att vi konserverar genus. Lisa Lindén, genusvetare, Trappan Lisa Lindén ger under hösten 2005 en introduktion om genus- och jämställdhetsfrågor på veckokurserna. Deltagarna och kursledarna får möjlighet att diskutera ämnet och det har visat sig vara mycket uppskattat av både kursdeltagare och kursledare. En utbildningsdag för kursledare genomfördes augusti 2005, där kursledare och ledningsgrupp träffades och lärde mer om genus och jämställdhet. Trappans kurser och caféer har gett frilansare en möjlighet att delta i de diskussioner kring genus och jämställdhet som nu förs på institutioner och i frigrupper. Ulla Svedin ordförande, Trappan Mångfald Hösten 2004 anordnade Teaterhögskolan, på beställning av Arbetsförmedlingen Kultur, en tioveckors kurs för invandrade scenartister. Kursen genomfördes med färre deltagare än planerat. Enligt Ida Ivarsson, projektledare, har man inte under det första året kunnat ägna så mycket tid som önskvärt åt frågan om ökad integration inom scenkonstområdet. Arbetet med mångfald kommer att få betydligt större prioritet under hösten 2005, enligt Ida Ivarsson. Då kommer Trappan att påbörja en planering för hur mångfaldsfrågan ska integreras i projektets verksamhet. Inför Mångkulturåret 2006 kommer seminarier att hållas runt om i landet, som Trappan kommer att närvara vid, delvis för att lära mer och för att knyta viktiga kontakter. De ansvariga för verksamheterna i branschen har börjat arbeta med mångfaldsfrågorna och anslagsgivarna ställer krav på att det som visas på scen och film skall spegla sammansättningen av befolkningen, därför kan man förutse att verksamheterna inom kort kommer att ha behov av den kompetens som de invandrade artisterna besitter. Många invandrade, professionella artister har aldrig fått en möjlighet att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Här finns det en outnyttjad resurs som vi vill ta tillvara och ge möjligheter att utvecklas. Vi vill också att artister med en utbildning från ett annat land skall erbjudas möjlighet till validering, säger Ulla Svedin, ordförande, Trappan Deltagare samt kursledare svarar bl.a. på frågor om förväntningar på genus- och jämställdhetsperspektivet i kursen och om eventuell förhöjd medvetenhet och kunskap i ämnet. 26 Se också PM om jämställdhet, 27 Se också PM om invandrade artister, och bilaga 3 13

14 Verksamhetens innehåll I projektbeskrivningen framgår vilka behov och önskemål förstudien från 2002 visade på: Ytterst mynnar dessa behov ut i ett önskemål om att skapa ett Scenkonstens Hus, med kursoch repetitionslokaler och många naturliga mötesplatser. Behovet av en kontinuerlig verksamhet och en samlad information framställs som det viktigaste. Dessa önskemål skall projektet därför uppfylla, genom att sammanställa och distribuera kurskatalog, genom nyhetsbrev och information på projektets hemsida med flera åtgärder. Av förstudiens från 2002 påtalade behov är det de följande som har prioriterats: Daglig träning för skådespelare, dansare, sångare och teatermusiker, träning/workshops inom områdena kropps- och röstvård kommer att erbjudas några gånger i veckan. Därmed finns en möjlighet till regelbunden kontakt med kollegor. Korta kurser för skådespelare, dansare, sångare och teatermusiker, dels för att fördjupa yrkeskunskaperna inom det egna området dels för att öka den artistiska bredden. Utbildning i att agera framför kamera ingår idag i grundutbildningen vid teaterhögskolorna. För dem som är ovana vid film/tv-mediet kan en utbildning ge nya möjligheter till arbete. Kursen planeras i samarbete med Göteborgs universitet (Teaterhögskolan samt Högskolan för fotografi och film). Invandrade scenartister möter ofta avsevärda problem med att komma in på de svenska teatrarna. Kursen ger språkträning med avseende på branschen och innehåller även annan, branschspecifik utbildning. Kursen planeras i samarbete med Göteborgs universitet (Teaterhögskolan). Regelbundet återkommande kvällar med intressanta föredrag och efterföljande diskussioner. 6 8 temakvällar per år planeras. Cafékvällar, i samarbete med caféinnehavare, är ytterligare en möjlighet. Utan arrangerat program, en kväll i veckan, skapas möjlighet att regelbundet träffa kollegor under enkla former. Program hösten 2004 och våren 2005 Nedan följer en presentation av de kurser och föreläsningar etc. som TRAPPAN har erbjudit under höstterminen 2004 och vårterminen (* I samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur.) Höst 2004 Under hösten 2004 gavs följande veckokurser: Alexanderteknik, integrerat med tal och sång, med Barbro Olsson, Inga-Lill Rask Nyström och Bertil Sandberg (2 veckor) * Relaxation in action med Tony Grahn (1 vecka) * Talgestaltning med Iwar Wiklander (2 veckor) * Filmskådespeleri med Håkon Liu och Andrea Östlund (2 veckor) * Att läsa en dramatisk text med genusperspektiv med Karin Enberg och Marie Persson Hedenius (2 veckor) * Clown och commédia med Lasse Beischer (1 vecka) * Att marknadsföra sig och sitt projekt för scenartister med bland andra Christina Molander och Lis Hellström Sveningson (3 veckor), i samarbete med Nätverkstan Kultur i Väst Under hösten 2004 gavs följande helgkurser och övriga kurser: Arbeta med din drömroll med Gunilla Nyroos (2 dagar) Relaxation in action med Tony Grahn (2 dagar) 14

15 Konstnären och samtiden med Henric Holmberg (serie) Mental träning med Barbro Olsson (serie) Sångträning med pedagoger från kören Amanda (serie) Fysisk träning med Tomas Fredriksson (serie) TRAPPAN anordnade följande föreläsningar och cafékvällar hösten 2004: Mental träning, föreläsning med Barbro Olsson Följ med på resa till främmande länder och se hur scenartister på andra kontinenter arbetar, med Jonna Kevin, Ami Skånberg och Lars-Eric Brossner Kvinnor och film; doktorsavhandlingen Att se och synas av Ingrid Lindell Redovisning av kurserna Att läsa dramatisk text ur ett genusperspektiv samt Talgestaltning där man läste delar ur Othello Uppdragsutbildning vid Teaterhögskolan, beställd av Arbetsförmedlingen Kultur, hösten 2004 Kurs för invandrade scenartister (10 veckor) Fristående kurser vid Teaterhögskolan, Göteborgs universitet, hösten 2004 Sånggestaltning för skådespelare, 10 poäng Maskens röster, 3 poäng Grundläggande teaterregi, 15 poäng Möten och seminarier där Trappan varit med och informerat, hösten 2004 Teaterdagarna, Hallunda Nordiska Skådespelarrådets årsmöte Övrigt hösten 2004 Datorn som arbetsredskap i en fleranvändarmiljö (inkl. medlemskap för scenartister), Medieverkstäderna, Göteborg Förläsningar med jämställdhets- och genusperspektiv, Institutionen för genusvetenskap vid Göteborgs universitet och Västsvenska Teater och Dans AB, där Trappans medlemmar inbjuds att delta Vår 2005 Under våren 2005 gavs följande veckokurser: * Den fysiska konflikten och en delkurs i att lägga mask med Linus Österberg Nilsson och Ulrika Sjöö samt fyra föreläsare som talade om våld ur olika perspektiv; (2 veckor) * Ivo Cramérs repertoar med Lena Cedervall Broberg (och en föreläsning av Ivo Cramér), (1 vecka) Improvisation med Mats Hellerstedt Thorin (1 vecka) *Att marknadsföra sig och sitt projekt för dansare med bland andra Christina Molander och Lis Hellström Sveningson (7 veckor) * Att marknadsföra sig och sitt projekt för scenartister med bland andra Ulrika Sonn och Lis Hellström Sveningson (4 veckor) * Ljudboksinläsning med Tomas Bolme (1 vecka) * Från fantasifoto till dramatisk text med Jane Rasch (3 veckor) * Kroppsmedvetande och mänsklig resurshantering med Stina Hedberg och med Christian Jormin, pianist) (1 vecka) *Showcase med genusperspektiv 2005 med Marie Feldtmann, med uppspel på Storan i Göteborg och Teaterbiennalen i Umeå (9 veckor) *En doft av Filmskådespeleri med Håkon Liu och Andrea Östlund (2 veckor) *En doft av Filmskådespeleri med Håkon Liu och Gorki Glaser Müller (2 veckor) Under våren 2005 gavs följande helgkurser och övriga kurser: Två kurser: Relaxation in action med Tony Grahn (2 dagar) Sångträning med pedagoger från kören Amanda (serie) Fysisk träning med Ulla Eckersjö och Stina Hedberg (serie) 15

16 TRAPPAN anordnade följande föreläsningar och cafékvällar våren 2005: Föreläsning med Staffan Göthe Föreläsning med Ivo Cramér Föreläsning med Torsten Föllinger Dramatiken ur genusperspektiv, seminarium, efter Showcase, Storan, Göteborg Gestaltningen ur genusperspektiv, seminarium, Showcase, på Storan, Göteborg Seminarium Att kompetensutveckla scenartister, Teaterbiennalen i Umeå, medverkande Karin Enberg, Marie Feldtmann, Lisa Lindén Seminarium för ledningsgruppen, referensgruppen och inbjudna arbetsgivare/konstnärliga ledare inom branschen; om samverkan Arbetsförmedlingen och arbetsgivare, samt om genus- och jämställdhet Utbildningsdag om genus och jämställdhet, för kursledare, ledningsgruppen och referensgruppen, Göteborgsoperan Två helgkurser våren 2005 fick ställas in p.g.a. att antalet kursanmälningar var för få: Intensivdagar med pedagoger från kören Amanda Du och jag och mellanrummet med Kerstin Hellström Walan Fristående kurser vid Teaterhögskolan, Göteborgs universitet, våren 2005 Grundläggande teaterregi, 15 poäng, fortsättning från höstterminen 2004 Musik för teaterscenen, 2 poäng Dansteater Body expression för skådespelare, 6 poäng Övrigt 2005: Yrkesträning/instudering för sångare, arrangör Yrkesträning för professionella sångare, i samarbete med SAMI Master-class med Derek Barnes, arrangör Yrkesträning för professionella sångare, i samarbete med SAMI Datorn som arbetsredskap i en fleranvändarmiljö (inkl. medlemskap för scenartister), Medieverkstäderna, Göteborg Förläsningar med jämställdhets- och genusperspektiv, Institutionen för genusvetenskap vid Göteborgs universitet och Västsvenska Teater och Dans AB, där Trappans medlemmar inbjuds att delta Hur blev kurserna? Samtliga områden beskrivna under Verksamhetens innehåll har uppfyllts. Kursutbudet har haft ett mycket brett innehåll och bland annat innefattat mental träning, avslappning, marknadsföring, konstnärlig utveckling i form av gestaltningskurser, sång-/röstkurser samt rörelsekurser, allt från kortkurser till kurser på 7 veckor. Utbudet för scenartisterna i Västra Götaland har varit stort och möjligheterna många. Enkätsvaren visar, förutom några få undantag, omdömet mycket bra, vilket i detta fall innebär det bästa betyget på en betygskala från mycket dåligt till mycket bra. I den mån problem ha uppstått handlar det först och främst om lokaler som till inte till fullo har uppfyllt önskemålen för kursernas syften. I något enstaka fall har en enskild föreläsare inte heller till fullo levt upp till förväntningarna. Däremot har alla kursledarna fått mycket bra betyg av kursdeltagarna. Under hösten 2004 och våren 2005 har 28 kurser anordnats (4 helgkurser, 2 föreläsningsserier, 3 drop in-träning, 14 kurser på 1-2 veckor, 4 längre kurser på 3-7 veckor samt ett Showcase på 9 veckor). Under samma period har sex cafékvällar med föreläsningar anordnats, fyra seminarier och en offentlig redovisning av kursen Att läsa en dramatisk text ur ett genusperspektiv, fyra uppspel av Showcase med genusperspektiv (varav två i Göteborg och två på Teaterbiennalen i Umeå). Scenartister som involverats i projektets verksamhet är: Sammanlagt 237 deltagare har registrerats från kurserna, varav 164 kvinnor och 73 män. Träning, föreläsningar och seminarier ingår ej i detta antal. De 237 kursdeltagarna representerar dock ett något mindre antal personer som har gått på kurser, 16

17 eftersom några har gått två eller fler kurser. Av deltagarna har cirka 50 % anvisats av Arbetsförmedlingen Kultur och därmed varit inskrivna som arbetssökande. Av TRAPPANS andel av deltagarna beräknar vi att cirka 10 % varit anställda och 40 % för tillfället utan arbete. 28 Drygt 600 personer har nåtts av TRAPPANS utskick per post, med kurskataloger och inbjudningar till cafékvällar och dylikt. Cirka 300 artister får regelbundet information via e-post och totalt 350 scenartister har anmält sig till TRAPPANS register. Både den fysiska träningen och sångträningen med pedagoger från kören Amanda, var öppna träningstillfällen, drop in utan föranmälan, öppen för alla som har uppfyller Trappans kriterier. Den fysiska träningen och sångträningen har fungerat sämre under våren 2005 än hösten Antalet kursdeltagare har sjunkit. Vad gäller den fysiska träningen ändrades de praktiska förutsättningarna (lokal, tid, sen kursstart, ny kursledare) vilket kan ha inverkat. Även sångträningen hade dock färre deltagare under våren, trots att förutsättningarna inte ändrats. Under hösten 2005 prövas ett annat upplägg: ett erbjudande till ett begränsat antal artister om individuella lektioner. Under våren 2005 startade Yrkesträning för professionella sångare på Storan i Göteborg, ett samarbete med SAMI med Lotta Merhammar som projektledare. Yrkesträning för professionella sångare erbjuder möjlighet för operasångare och musikalartister att boka tid för träning/instudering tillsammans med pianist. Verksamheten fortsätter under hösten Dessutom kommer ytterligare kurser i samarbete med SAMI att erbjudas. Jane Rasch, var kursledare på kursen Från fantasifoto till dramatisk text som gavs under våren Hennes ord om Trappan är enbart positiva och hon säger sig aldrig ha stött på något liknande. Hon är mycket nöjd med informationen hon har fått, hur allt det praktiska och tekniska fungerade under kursen. Hon är också imponerad över den samling begåvade personer hon mötte i kursdeltagarna. Hon anser att det är viktigt att ta tillvara erfarenheten och kompetensen som finns bland artisterna. Man behöver inte alltid heltidskurs och lokal för den här typen av kurs, utan man kan göra en hel del digitalt, speciellt med fortsättningskurser. Handledning via e-post är ett bra sätt. Det behöver inte vara så mycket. Mötesplatsen är viktig, den fysiska platsen är också viktig, men då menar jag en plats där man kan upprätta olika nätverk. Där det finns någon att utväxla tankar med, få tips och råd, uppslagsverk, länkar, konkreta önskemål, olika nätverk med olika inriktningar, avslutar Jane Rasch. Gugge Sandström, verkställande direktör, FolkTeatern, menar att ryktet om Trappans arbete har spridit sig och upplever att man i andra regioner är mycket positivt inställd till det som görs. De scenartister som kommer från Västsverige har i de flesta fall någon relation till Trappan. Projektet är mycket väl etablerat hos frilansare och jag ser en framtid i vad som görs. Alla teatrars ekonomier är så hårt pressade och de har många gånger själva inte möjlighet att erbjuda sina skådespelare kompetensutveckling i den utsträckning som Trappan gör. Det är bra att Trappan finns för institutionerna kommer inte att kunna ha den bredd av kompetensutvecklingsinsatser som Trappan erbjuder. Det vi på teatern lägger på kompetensutveckling blir ju trots allt riktat gruppvis. Det ligger i motsatsförhållande till önskemålet att kunna tala om individuella planer, säger Gugge Sandström. Svar från enkäterna Kursdeltagarna tycker i allmänhet att kurserna är för korta, vilket ska tolkas positivt. Även om verkligheten ibland är en annan. Alla har inte möjlighet att gå de längre kurserna, p.g.a. arbete eller försörjningsmässiga skäl. 29 Flertalet efterfrågar dock längre kurser, fördjupnings- och fortsättningskurser. 28 Bilaga 3 Redovisning kurser, deltagare, fördelning kvinnor och män 29 Se Diskussionspunkter, Stipendier 17

18 Vad gäller kurserna Att marknadsföra sig själv och sitt projekt för scenartister/dansare, Doft av filmskådespeleri, Från fantasifoto till dramatiskt text, Mod, kommunikation och presentation, Kroppsmedvetande och mänsklig resurshantering, tror en majoritet av kursdeltagarna att kurserna bidrar mycket/väldigt mycket till ökade möjligheter på arbetsmarknaden. Ibland upplever man att det kan vara svårt att svara på frågan om ökade möjligheter på arbetsmarknaden i direkt anslutning till en kurs, men flertalet av kursdeltagarna tror att kurserna leder till ökade möjligheter på arbetsmarknaden. Vad är det viktigaste kursdeltagarna har fått utav kurserna? På denna fråga, svarar man i allmänhet att självförtroendet har ökat, att man har fått ny kunskap, träffat nya människor, att man vågar mer och att man har fått inspiration och lust att arbeta. På frågan om hur de planerar att tillämpa sina nyvunna kunskaper/erfarenheter svarar många att de vill försöka förverkliga sina projekt, att de ska ringa till presumtiva arbetsgivare, att de ska använda sina kunskaper i framtida projekt och jobb, att de ska söka fler jobb och gå på fler auditions. Svaren från enkäterna visar att scenartisterna är väldigt tacksamma över att få gå Trappans kurser och för de möjligheter som kursen ger. Lokaler Trappan har inga egna lokaler till kurserna, utan hyr lokaler i Göteborgsområdet, bland annat av Dansbyrån Studio, Nätverkstan Kultur i Väst, Musikens Hus, Högskolan för scen och musik. Det innebär mycket administration samt förberedelser för att lokalerna ska vara anpassade för de kurser som ges. Under hösten 2005 är flertalet av kurserna förlagda på Högskolan för scen och musik, Artisten, vilket förenklar administration och förberedelsearbetet. Dessutom ger det möjligheter för studenter och verksamma att mötas, vilket är ett utav Trappans mål. Vart leder kurserna? För att få svar på vad kurserna har lett till för kursdeltagarna, kommer Trappan och Arbetsförmedlingen Kultur att inför hösten 2005 att tillsammans ta fram en enkät, som skickas ut till ett urval av deltagare som har gått kurser hos Trappan. Inför en permanentning av projektet är det viktigt att kunna svara på frågor om vart kurserna har lett hittills. Arbetsförmedlingen kultur mäter om deltagarna har fått arbete 90:e dagen efter avslutat kursdatum. De siffror som här kommer fram är relativt osäkra siffror eftersom vi vet att de flesta scenartister pendlar mellan perioder av arbetslöshet och perioder av jobb - korta som långa, vilket kan betyda att just den 90:e dagen efter kursens slut kan man vara arbetslös, men ha arbete dagen därpå. Med en enkät framtagen i samarbete kan vi öka möjligheterna att få fram information om vad kurserna har lett till för kursdeltagarna. Några konkreta siffror kan vi alltså inte presentera i denna utvärdering, men vi vet från våra kontakter med kursdeltagare att många fått jobb som ett direkt resultat av kurser de gått. Inte minst påtagligt är detta vad gäller kurserna i filmskådespeleri och ljudboksinläsning, där deltagarna också fått med sig konkret material att söka jobb på, i form av arbetsprover på CD. Ett av de mer oväntade exemplen är annars från kursen Att läsa en dramatisk text ur ett genusperspektiv där en av kursdeltagarna fick arbete, som en direkt följd av denna kompetenshöjning. Andra kurser har lett till arbeten via andra vägar, som kontakter och nya uppslag, och där Trappans kurser utgjort en av flera meriter som artisten fått jobb på. 18

19 Jag har under våren 2005 gått två kurser i Trappans regi, Att arbeta med din drömroll och Marknadsföring för scenartister. Förutom det jag lärde mig vid själva kurstillfällena har detta gett mig; Medverkan vid CD-inspelning, ett par dagars arbete med att spela in ett spår på en kommande skiva. Jag fick giget för att vi gått samma kurs. Konsert på Gillestugan. Ett par dagars repande och en konsert med möjlighet till fler, beroende på om programmet bokas. Jag fick även det giget för att vi har gått samma kurs. Kursdeltagare, Att marknadsföra sig själv och sitt projekt för scenartister samt Att arbeta med din drömroll med Gunilla Nyroos, våren 2005 Utöver de utökade möjligheter till anställning som kurserna gett för deltagarna, har Trappan också gett arbete till ett antal frilansande konstnärer och pedagoger inom branschen. Några har aldrig gett kurser förut men genom att de blivit tillfrågade om och accepterat att hålla kurs för Trappan, har de visat sig vara utmärkta pedagoger. En viktig effekt av Trappans kurser är att kursdeltagarna upplever att självförtroendet stärks genom att de har gått Trappans kurser. Genom att bli sedda, uppskattade och få nya kunskaper har de fått styrka att söka nya jobb och att gå på auditions etc. Självförtroendet är scenartistens viktigaste verktyg. Utan det faller drömmarna tungt. Tack vare mitt ökade förtroende för min egen kompetens förhandlade jag bra och fick därför ett högre gage än jag räknat med. Att ha vässat sina argument i fyra veckor hjälper!!! Efter marknadsföringskursen har det inte dykt upp något nytt samarbete än, men jag är säker på att det kommer. Om en femdagars kurs ger två spelningar, vad ger då en fyraveckors?! Kursdeltagare, Att marknadsföra sig själv och sitt projekt för scenartister, våren 2005 Tack Trappan för att ni tog med sådana gamlingar som jag. Jag sökte till Showcase i Stockholm 2005 men fick avslag på grund av min ålder. Jag fick till svar att det inte var deras grej. Syftet för dem var att arbeta med unga människor som just avslutat scenskola etc. Idag, när jag gick in på Stagepools hemsida, fick jag se att Showcase 2006 i Stockholm söker skådespelare mellan 20 och 95 år. Så nu har även stockholmarna fattat vad det handlar om! Tack Trappan för att ni är banbrytande!!! Kursdeltagare Showcase med genusperspektiv 2005, kvinna över 40 år Den spännande sammanslutningen av verksamheter i Trappans olika arbetsgrupper, skapar enligt flera av de intervjuade, möjligheter till nya samarbeten. Viktiga aktörer Nedan redovisas en sammanfattning av de utförda intervjuerna. Några intervjuer har fått egna rubriker, såsom Teateralliansen och huvudmannaskapet, Teaterförbundet som initiativtagare, Arbetsförmedlingen kultur - med uppdrag att förmedla arbete. Teaterförbundet som projektets initiativtagare Teaterförbundet är fackförbundet för scen och media och organiserar professionella skådespelare, sångare, dansare, artister, regissörer och scenografer samt teknisk och administrativ personal inom teater, film, bio, radio och TV. Förbundet har ca medlemmar och är anslutet till TCO och PTK. Förbundets uppgift är att i kollektivavtal med arbetsgivarna försäkra yrkesutövarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt

20 Projekt Trappan är initierat av Ulla Svedin, skådespelerska på FolkTeatern i Göteborg och styrelseledamot i Teaterförbundet. Att projektet varit möjligt att etablera beror på att Ulla, i samarbete med kommunen och Teatercentrum, lyckades bygga upp en bredd av intressenter, från olika organisationer som normalt sätt inte samverkar; teatrarna, film/tv, Arbetsförmedlingen Kultur, Göteborgs universitet, centrumbildningarna samt lokala politiker. Här gör Trappan ett mycket viktigt arbete i regionen. Det goda samarbetet mellan Trappan och regionen är avgörande för utvecklingen av scenkonsten och scenartisterna i Västra Götaland och viktigt för regionen i sig själv, menar Jaan Kolk, förbundsdirektör på Teaterförbundet. Jaan upplever projektet som ett stöd för de yrkesverksamma, som en del av den offentliga kulturpolitiken. Idag när så många som sjuttio procent av de verksamma inom branschen är frilansare, endast tjugo procent är tillsvidareanställda och tio procent är egna företagare, krävs det att de offentliga anslagsgivarna tar ett ställföreträdande arbetsgivaransvar och tillför resurser för kompetensutveckling. Trappan är också ett utmärkt exempel på hur man kan samverka för att utveckla branschen. Jaan Kolk, förbundsdirektör, Teaterförbundet TeaterAlliansen och huvudmannaskapet TeaterAlliansen 31 är ett bolag, som ger kvalificerat yrkesverksamma frilansande skådespelare en grundanställning. Bolaget har statligt bidrag för sin verksamhet och har som uppdrag att på det offentligt stödda teaterområdet utveckla en ny anställningsform, som minskar skillnaderna mellan fast anställning och frilansanställning. TeaterAlliansen startade år 1999 och har 2005, 84 skådespelare anställda i alliansen. Förutom att ge de anställda skådespelarna en kontinuerlig arbetsplatstillhörighet har TeaterAlliansen vidareutbildning och artistförmedling som huvuduppgifter. Inför verksamhetsstarten i september 2004 var Trappans ledning helt eniga om att TeaterAlliansen var det självklara förslaget som huvudman. Framförallt för att TeaterAlliansen har bildats av parterna Svensk Scenkonst och Teaterförbundet tillsammans med Trygghetsrådet TRS. Alliansen ansågs också ligga nära Trappans verksamhet; man bedriver bl.a. kurser för frilansande skådespelare. Ett skäl till att TeaterAlliansen tackade ja till huvudmannaskapet var att man ofta upplevdes som en Stockholmscentrerad verksamhet. Med ett huvudmannaskap för ett projekt i Västra Götalandsregionen skulle alliansen kunna visa på en bredd. TeaterAlliansen har också som uppgift att vidareutvecklas och finna nya samarbetsformer. Ytterligare en anledning till huvudmannaskapet är att fortbildning och kompetensutveckling för scenartister är ett eftersatt område, särskilt när antalet frilansande skådespelare ökar och fasta arbeten minskar, menar Lotta Zacharias, personalansvarig och Lars Edström, ordförande. Huvudmannaskapet har under 2004 innefattat ekonomihantering, bokföring, administration och rådgivning. TeaterAlliansen upplever att man har ett gott samarbete med Trappans anställda och känner sig välinformerade och väl insatta i projektet. De problem man har upplevt som huvudman under det första verksamhetsåret är av praktisk art, vilket man menar till stor del har rättats till när denna utvärdering görs. Att vara med vid uppbyggandet av ett stort projekt innebär alltid en viss mängd problem att lösa, avslutar Lotta Zacharias och Lars Edström. Arbetsförmedlingen Kultur - med uppdrag att förmedla arbete Som specialförmedling inom kulturområdet ger Arbetsförmedlingen Kultur service till arbetssökande med yrkesutbildning och/eller lång erfarenhet inom kulturområdet och till arbetsgivare/uppdragsgivare som vill rekrytera inom kulturområdet. De har regionalt ansvar för Västra Götalands län, Jönköpings län och Hallands län. Regionkontoret ligger i Göteborg. 32 Intervjuerna med Arbetsförmedlingen Kultur, Västra regionen är utförda med Ewa-Lena Eriksson, biträdande chef och Ann Haraldsson, handläggare

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-7914 Ansökan avser tiden 070101-070630. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-9856 Ansökan avser tiden 070701-071231. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Ventus Art Lunge Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. "VAL är ett utvecklingsprojekt för kulturarbetare och

Läs mer

SVENSK TEATERUNION Rådsmöte nr 1 SVENSKA ITI 2009-03-23. Tid: kl 13.00 17.00 Caféteatern, Stockholms Stadsteater

SVENSK TEATERUNION Rådsmöte nr 1 SVENSKA ITI 2009-03-23. Tid: kl 13.00 17.00 Caféteatern, Stockholms Stadsteater SVENSK TEATERUNION Rådsmöte nr 1 SVENSKA ITI 2009-03-23 Tid: kl 13.00 17.00 Plats: Caféteatern, Stockholms Stadsteater Närvarande: Se bilaga 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av unionens ordförande Ingrid

Läs mer

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:126-141 Näringslivskontoret 2015-02-27 1/2 KS 14:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling Förslag till

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv

Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv Året 2015 Trygghetsrådet TRS för ett tryggare arbetsliv Trygghetsrådet TRS vision är att alla ska ha ett jobb. Vår strävan är att alla ska vara anställningsbara och ha rätt kompetens. Det gäller både den

Läs mer

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping.

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping. 1 Svenska ESF-rådet i Sörmland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektnummer: 66501 Arbeta i Sverige eller annat EU - land

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

En 4-R analys av Navigator

En 4-R analys av Navigator En 4-R analys av Navigator 1 4-R analys av Navigator I juli 2009 tog Dan Humble, processtödjare (Regional kontaktperson för jämställdhetsintegrering) för Mellersta Norrland, kontakt med oss på Navigator,

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Åland Arbetslösheten, fokus och lagstiftning Trendbrott I den ekonomiska översikten 2015

Läs mer

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt På lika villkor SAMMANFATTNING - integration kan vara drama BAKGRUND delaktighet, självförtroende och engagemang På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt som pågår under tiden 1 april 2013-31 mars

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Utvärdering av samverkansprojekt

Utvärdering av samverkansprojekt 1 (10) Kommunledningen Ulrika Lundgren Kvalitetscontroller 0302-521815 Utvärdering av samverkansprojekt Bakgrund Sedan 1995 finns ett samverkansavtal mellan s universitet, Västra Götalandsregionen och

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011/12:RFR10 Kulturutskottet. Verksamheten vid scenkonstallianserna En utvärdering

Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011/12:RFR10 Kulturutskottet. Verksamheten vid scenkonstallianserna En utvärdering Sammanfattning av utvärderingsrapport 2011/12:RFR10 Kulturutskottet Verksamheten vid scenkonstallianserna En utvärdering Förord Våren 2011 inledde riksdagens kulturutskotts uppföljnings- och utvärderingsgrupp

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Extern utvärdering av projektet HP5

Extern utvärdering av projektet HP5 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Delrapport I 2010-08-01 2010-10 31 1. Bakgrund...1 Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND

HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND INLEDNING Hur skall danslivet i Västra Götaland lyftas till en ny nivå? Hur kan vi använda befintliga resurser och strukturer på ett effektivt och framåtriktat

Läs mer

asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19

asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19 asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19 Sidan 1 av 5 Mall för Projektansökan LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND Datum: 22 juni 2011 PROJEKTPLAN Projektbenämning Snacka sig ur Kommentar [l1]: Projektbenämning

Läs mer

TRAPPAN UR ETT GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV

TRAPPAN UR ETT GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV TRAPPAN UR ETT GENUS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV Utvärderingsrapport nr II Augusti 2005 Av: Lisa Lindén genusvetare På uppdrag av projekt TRAPPAN 1 1. INLEDNING...4 1. 1 KORT OM TRAPPANS BAKGRUND OCH

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2

Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2000, etapp 2 Organisation av arbetet Arbetet i StrateGIS-projektet, regeringen uppdrag (Fi2000/109) till länsstyrelserna att anordna GIS-utbildning, har letts av

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Praktik läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens

Praktik läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret HR Susann Lidqvist HR Strateg Diarienummer 2016-03-15 Regionstyrelsen Praktik läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Projektbeskrivning. NF-företagande. Projektidé från Företagarna Mälardalen

Projektbeskrivning. NF-företagande. Projektidé från Företagarna Mälardalen 1 Projektbeskrivning NF-företagande Januari 2016 Projektidé från Företagarna Mälardalen 2 Företagarnas integrationsarbete Sverige står inför en enorm möjlighet. Aldrig förr har så många människor kommit

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga

Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga Avdelning förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2006-03-08 Dnr 05-004/165 Handläggare: Karin Aleberg Lövgren Tfn: 08-508 14 109 Till Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Läs mer

Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031

Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031 Projektplan - På väg mot jämställdhet i Simrishamns kommun! 20110801-20131031 Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Anders Johnsson (M), Karl-Erik Olsson (S), Håkan Erlandsson (C), Christer

Läs mer

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND Med 35 års erfarenhet och verksamhet i danslivet har vi länge varit bekymrade över utvecklingen inom danskonsten i Göteborg. Danskonsten i Göteborg

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Jämställdhetscheck för anställda vid svenska teatrar Framtagen av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst

Jämställdhetscheck för anställda vid svenska teatrar Framtagen av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst Jämställdhetscheck för anställda vid svenska teatrar Framtagen av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst Inledning Teaterförbundet och Svensk Scenkonst samarbetar sedan flera år tillbaka i frågor som rör

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Handlingstyp Minnesanteckning 1 (6) Datum 8 sep 2014 Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Deltagare: Åke Svensson (RG), Jan Björinge (RG), Stefan Persson, RG, Eva Nypelius

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

LÄGESRAPPORT per MÅNAD

LÄGESRAPPORT per MÅNAD 2013-01-10 LÄGESRAPPORT per MÅNAD Projektnamn: Kompkulmen Projektnummer: 2011-5070001 Redovisningsperiod: oktober Verksamheter i projektet Deltagande rapporteras på excellblanketten Deltagarredovisning

Läs mer

Min väg till framtiden. Att arbeta med process i grupper

Min väg till framtiden. Att arbeta med process i grupper Min väg till framtiden Att arbeta med process i grupper Projektet Gävleborg har en arbetsmarknad som är starkt könsuppdelad med en kombination av låg- och högutbildade ungdomar. Oavsett utbildningsnivå

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Skogsstyrelsen, Södra Dalarnas distrikt 2009-7553

Skogsstyrelsen, Södra Dalarnas distrikt 2009-7553 Slutrapport vid projektstöd (6) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap?

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Projektanordnare: Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne 232100-0255 Projektledare: Karin Ohrt och Ann Lundborg, Bibliotek,

Läs mer

En handbok från Kulturskolerådet. Från musikskola till kulturskola - tips på vägen

En handbok från Kulturskolerådet. Från musikskola till kulturskola - tips på vägen En handbok från Kulturskolerådet Från musikskola till kulturskola - tips på vägen Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Etableringskurs för nyanlända

Etableringskurs för nyanlända Etableringskurs för nyanlända Kursens mål är att skapa en stärkt självbild och självkänsla genom ett nätverk med personliga relationer i såväl förenings- som arbetsliv i Jönköping. Ledord: utbildning,

Läs mer

Ace Simulation AB. Utveckling av kunskapsflödet i företaget. Johan Nydén, Erik Sandlund och Tom Widerström. Linköpings universitet.

Ace Simulation AB. Utveckling av kunskapsflödet i företaget. Johan Nydén, Erik Sandlund och Tom Widerström. Linköpings universitet. Ace Simulation AB Utveckling av kunskapsflödet i företaget Johan Nydén, Erik Sandlund och Tom Widerström Linköping 2007-03-02 Sammanfattning Syftet med den här rapporten är att åskådliggöra hur ett företag

Läs mer

Slutrapport Avser prerioden to.m december 2012

Slutrapport Avser prerioden to.m december 2012 Slutrapport Avser prerioden to.m december 2012 Projekt: Kompetensutveckling Jämtland Projektägare: Peak Business & Sports AB Genomförare: Åre Destination AB Programområde: Programområde 1 Kompetensförsörjning

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Gäller tillsvidare, revideras 2017 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning:

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE -erfarenhetsutbyte och mentorskap kring stöd till funktionshindrade i tre mindre europeiska städer Ett samarbetsprojekt mellan Kubrat i Bulgarien, Türi i Estland och

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkolivsutskottets betänkande 2015:15 Eget produktionsbolag Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2015:66 Eget produktionsbolag. Motionärerna vill ge kyrkostyrelsen

Läs mer

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA

Kvalitetsarbete. I praktiken AVESTA Kvalitetsarbete I praktiken AVESTA Var är vi? Förutsättningar MiROi i-learning AB bedriver sedan september 2013 undervisning i SFI (Svenska för invandrare) i Avesta. Undervisningen bedrivs alla helgfria

Läs mer

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 Välkommen till kortversionen av vår strategi Syftet med denna kortversion är att snabbt ge dig en idé om vad Leader är, hur du kan söka Leaderpengar och för

Läs mer

Uppföljningsrapport av etappmål 2012 inom Vård och Omsorg

Uppföljningsrapport av etappmål 2012 inom Vård och Omsorg Uppföljningsrapport av etappmål 2012 inom Vård och Omsorg Emma Nilsson, Chef för personal- och utvecklingsfunktionen Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 1 Uppföljningsrapport av etappmål 2012 Denna uppföljningsrapport

Läs mer

Förstudie av sociala företag

Förstudie av sociala företag Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-10 Handläggare Elisabeth Richter Hagert Telefon: 08-508 14 000 Solveig Blid Telefon: 08-508

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Förslag på inrättande av karriärutvecklingscenter för dansare

Förslag på inrättande av karriärutvecklingscenter för dansare Förslag på inrättande av karriärutvecklingscenter för dansare Bilaga 1 Dansalliansen föreslår att ett statligt finansierat organ inrättas för att ge stöd till dansare inför och under karriärväxling. Verksamheten

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande 1(9) 2006-04-05 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@sjv.se Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Läs mer

GAS nyhetsbrev #4. Länsgemensam genomsnittsprislista framtagen

GAS nyhetsbrev #4. Länsgemensam genomsnittsprislista framtagen GAS nyhetsbrev #4 God fortsättning på det nya året! Jag vill börja med att tack för samarbetet under 2011 och önska en god fortsättning på det som säkert blir ett händelserikt år. Tiden går fort då man

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare

Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Sara Norlund, handläggare Christina Erenvidh, Regional nätverkare DAGENS PROGRAM 13:15 Information om Internationella programkontoret

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap TRANSFER: CIRKUS & MANAGEMENT ETT UTBILDNINGSPROJEKT Som ett led i forskningsprojektet, och som en utveckling av undervisningen på respektive högskola, beslöt vi att se vad som hände om vi sammanförde

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 Innehåll 1. Bakgrund och planering... 2 2. Deltagare... 3 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 4. Gävleborgs besök i Rumänien för genomförandet av en utbildningsinsats... 5 5. Reflektioner...

Läs mer

Datum 2016-02-18 Dnr 1500978. 1. Personalnämnden godkänner förslag till upplägg av snabbspårets uppskalning.

Datum 2016-02-18 Dnr 1500978. 1. Personalnämnden godkänner förslag till upplägg av snabbspårets uppskalning. Personalnämnden Malin Ferbas Handläggare 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-18 Dnr 1500978 1 (8) Personalnämnden Uppskalning snabbspåret Ordförandens förslag 1. Personalnämnden

Läs mer

Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning

Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning Redovisning av regeringsuppdrag Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2006-09-18 Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Härmed redovisas uppdraget

Läs mer

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Enligt Regleringsbrev för 2014, diarienummer 150/2014 1 1. Sammanfattning hade i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete inom kärnverksamheten

Läs mer

TIA Till och I Arbete

TIA Till och I Arbete Projektledare TIA Till och I Arbete Datum Michael Berliner 08 2013-01-08 0480-450134 Verksamhetsrapport Projekt TIA 2012-01-01 2012-12-31 TIA Arbetsmarknadsenheten Adress Verkstadsgatan 3, 392 39 Kalmar

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN Splittring är vår styrka! Karin Dahlborg, utbildningsledare Björn Kleinhenz Joel Lind Johanna Palmborg Hanna Sjögren Britta Wålstedt KV10 September 2011 Marknadskommunikation

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Närvarande: Monica Jonsson, Monica Söderström, Irene Hansson, Helena Carlsson, Petra Selberg, Ulrika Norman, Ingrid Berglin Eriksson, Christina Hanson,

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer