FILTER CLEANER SPECTRO SX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FILTER CLEANER SPECTRO SX"

Transkript

1 Sida 1 av 6 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget JOFRAB Box 283, Ridhusg TRANÅS Telefon: Telefax: E-post: Handelsnamn: Användningsområde: Rengöring för luftfilter Telefon vid olycksfall: eller 112 (Giftinformationscentralen) 2. Farliga egenskaper FAROSYMBOLER HÄLSA Miljö BRAND Hälsoskadlig Extremt Miljöfarlig brandfarligt Klassificering: HÄLSOSKADLIG. FARLIGT VID INANDNING, HUDKONTAKT OCH FÖRTÄRING. IRRITERAR ÖGONEN OCH HUDEN. FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. Inandning kan ge sveda i näsa och svalg, huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Eventuellt även risk för blodskada (anemi). Stänk i ögonen ger stark sveda. Upprepad kontakt med ånga kan verka irriterande. Tränger lätt igenom huden och kan vid omfattande hudkontakt ge liknande symptom som vid inandning. Avfettar huden vilket kan ge rodnad och hudsprickor. Risk för kemisk lunginflammation vid aspiration. Klassificering: MILJÖFARLIG. GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN. Klassificering: EXTREMT BRANDFARLIGT. Tryckbehållare. Sprayflaskan får inte utsättas för temperaturer över +50 C. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Farliga ämnen Halt, % CAS-nr EG-nummer Farokod Risk-fraser 2-Butoxietanol Xn R20/21/22 Xi R36/38 Mineralterpentin R10, R67 Xn R65 Xi R38 N R51/53 Fotogen (petroleum) Xn R65, R67 Xi R38 N R51/53

2 Sida 2 av 6 Andra ämnen Halt, % CAS-nr EG-nummer Farokod Risk-fraser Petroleumgaser, flytande 2 (drivgas) F+ R12 Riskfraser i klartext: R10 = Brandfarligt, R12 = Extremt brandfarligt, R20/21/22 = Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring, R36/38 = Irriterar ögonen och huden, R38 = Irriterar huden, R51/53 = Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, R65 = Farligt: kan ge lungskador vid förtäring, R67 = Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Anm 1. Innehåller benzen i en så låg halt (< 0,1 %), att ämnet inte klassificeras som cancerframkallande (anm P i KIFS 2005:5). Anm 2. Innehåller 1,3-butadien i en så låg halt (< 0,1 %), att ämnet inte klassificeras som mutagent/cancerframkallande (anm K i KIFS 2005:5). 4. Åtgärder vid första hjälpen Inandning Hudkontakt Stänk i ögonen Förtäring Information till läkare Frisk luft och vila. Tag av nedstänkta kläder och skor. Skölj huden med vatten. Tvätta därefter med tvål och vatten. Kontakta läkare vid omfattande exponering. Skölj genast med mycket vatten i flera minuter (håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser). Till sjukhus/läkare. Om mer än en obetydlig mängd svalts till sjukhus! Försök framkalla kräkning om det är långt till sjukhus (mer än 30 minuters väg) och om den skadade är vid fullt medvetande ge i så fall vatten eller annan dryck före kräkningen. Viktigast vid förgiftning är effektiv acidoskorrektion. Kontakta Giftinformationscentralen tel 112 för detaljer. Ökar hjärtats känslighet för katekolaminer. Ge ej adrenalin, noradrenalin, efedrin eller liknande - risk för hjärtarytmi. 5. Brandbekämpningsåtgärder Släckmedel Speciella faror Skyddsutrustning för brandmän: Släck med pulver, koldioxid eller skum. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Hälsofarlig rök bestående av koloxider bildas vid brand. Använd rökdykningsutrustning (branddräkt, tryckluftsapparat) vid släckning av brand som skydd mot rök/gaser. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Personskydd Miljöskydd Saneringsmetod Observera risken för antändning och explosion! Använd kemikalieresistenta handskar. Se även personlig skyddsutrustning avsnitt 8. Förhindra utsläpp i avlopp av större mängd. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större spill i vatten underrätta vattenverk alternativt reningsverk. Vid spill som medför risk för miljöskada kontakta ansvarig inom kommunen. Vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp. Uppsamlat material hanteras enligt avsnitt 13.

3 Sida 3 av 6 7. Hantering och lagring Hantering Lagring Se till att luftväxlingen är god i lagret och på arbetsplatsen. Förvaras svalt och torrt och på avstånd från brandkällor. Skyddas från direkt solljus. Sprayflaskan får ej utsättas för temperaturer över +50 C. 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd Förebyggande åtgärder Se till att luftväxlingen är god. Undvik inandning av ångor och direktkontakt med produkten. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas. Ångor kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen. Försiktighet med rökning, eld, gnistor eller svetsning. Personlig Skyddshandskar, av t ex neoprengummi (obs! endast vid kortvarig exponering < skyddsutrustning 10 minuter) eller PVA, och ögonskydd vid risk för direktkontakt med eller stänk. Hygieniskt gränsvärde Etylenglykolmonobutyleter 10 ppm (50 mg/m 3 ) NGV (enl. AFS 2005:17) 20 ppm (100 mg/m 3 ) KTV Anm. H (Ämnet kan lätt upptas genom huden) Industribensin, heptantyp Dekaner och andra högre alifatiska kolväten 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Klar färglös vätska Lukt Petroleum Kokpunkt 157 C Flampunkt > 38 C Relativ densitet 780 kg/m 3 Löslighet i vatten Olöslig Viskositet < 7 cst vid 40 C 10. Stabilitet och reaktivitet 200 ppm (800 mg/m 3 ) (NGV) 300 ppm (1200 mg/m 3 ) (KTV) 350 mg/m 3 (NGV) 500 mg/m 3 (KTV) Förhållanden som bör undvikas Material och kemiska produkter som bör undvikas Farliga omvandlingsprodukter Undvik hög värme och antändningskällor. Reagerar med starka syror och baser samt oxidationsmedel. Kan skada packningar, lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar samt material av naturgummi. Ångorna kan redan vid temperaturer betydligt under rumstemperatur lätt bilda explosiv blandning med luft.

4 Sida 4 av Toxikologisk information Inandning Hudkontakt Stänk i ögonen Förtäring Inandning kan ge sveda i näsa och svalg samt hosta, huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Eventuellt även risk för blodskada (anemi). Långvarig och upprepad exponering kan orsaka trötthet, huvudvärk och illamående. Tränger lätt igenom huden och kan vid omfattande hudkontakt ge liknande symptom som vid inandning. Avfettar huden vilket kan ge rodnad och hudsprickor vid långvarig eller upprepad kontakt. Stänk i ögonen ger stark sveda. Ånga verkar irriterande. Förtäring kan ge magsmärtor och eventuellt njur- och leverpåverkan samt i övrigt liknande symptom som vid inandning. Kemisk lunginflammation kan tillstöta inom ett dygn om produkten dragits ned i luftvägarna. 12. Ekologisk information 2-Butoxietanol Biologisk nedbrytbarhet Lättnedbrytbart. Bioackumulering Förväntas inte vara bioackumulerande i vattenmiljön. Akuttoxicitet Förväntas inte vara skadlig för vattenlevande organismer (låg giftighet). Mineralterpentin Miljöfarligt ämne. Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Biologisk nedbrytbarhet Ej lättnedbrytbart. Bioackumulering Potentiellt bioackumulerande i vattenmiljön. Akuttoxicitet LC 50, vattenlevande organismer: 1-10 mg/l Fotogen (petroleum) Miljöfarligt ämne. Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Biologisk nedbrytbarhet Lättnedbrytbart. Bioackumulering Potentiellt bioackumulerande i vattenmiljön. Akuttoxicitet LC 50, vattenlevande organismer: 1-10 mg/l. Samlat omdöme: Produkten är miljöfarlig. Klassificering: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 13. Avfallshantering Oanvänd och begagnad produkt Utgör farligt avfall (SFS 2001:1063, Avfallsförordning). Avfallskod: (förklaring: Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall; Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor). Om spill eller avfall ej kan återvinnas i egen regi (obs! tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör. Observera att klassificering av avfall är användarens ansvar.

5 Sida 5 av 6 Hantering av tom förpackning Helt tömd sprayburk är inte farligt avfall. JOFRAB är anslutna till REPA, det bolag som ansvarar för insamling etc av använda förpackningar. För frågor om lokal insamling - ring REPA, telefon: Transportinformation Landtransport ADR/RID UN-nr: UN1950 Benämning: Aerosoler, brandfarliga Klass: 2 Klassificeringskod: 5F Sjötransport IMDG-koden UN-No.: UN1950 Proper shipping name: AEROSOLS IMO-class: 2 Subsidiary risk: - Packaging group: - EmS: F-D, S-U Marine pollutant: - Flygtransport DGR UN-No.: UN1950 Proper shipping name: Aerosols, flammable Class: 2.1 Subsidiary risk: - Packing group: Gällande föreskrifter Klassificering och märkning enligt KIFS 2005:5 och KIFS 2005:7 FAROSYMBOLER Irriterande Extremt Miljöfarlig brandfarligt Riskfraser: R12-20/21/22-36/ /53 EXTREMT BRANDFARLIGT. FARLIGT VID INANDNING, HUDKONTAKT OCH FÖRTÄRING. IRRITERAR ÖGONEN OCH HUDEN. FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN. Skyddsfraser: S(2) (Förvaras oåtkomligt för barn). Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. Undvik inandning av ånga/dimma. Undvik kontakt med huden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad. Innehåller: Tilläggstext: 2-Butoxietanol, mineralterpentin, fotogen (petroleum), petroleumgaser, flytande, (1,3-butadien < 0,1 %) Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.

6 Sida 6 av 6 Kommentar: Beredning, klassificerad med riskfras R65, behöver inte märkas på detta sätt om de säljs i aerosolbehållare. 16. Annan information Behjälplig vid klassificering: Adalia AB, medlem av Konsultföreningen Kemiska miljö- och hälsorisker.

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY

SÄKERHETSDATABLAD :OX-300 DOFTSPRAY Revisionsdatum: 2009-03-06 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Revisionsdatum 2009-03-06 Producent, importör Land Internet Ansvarig E-post Jourtelefon CAS-nr Användning Utarbetad

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com Sida 1 (6) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Användningsområde Leverantör Lösningsmedel NEXANS IKO SWEDEN AB 514 81 GRIMSÅS Tel.: Fax: E-post: 025-800 00 025-80 27 ccc.se@nexans.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-29 Internt nr: Ersätter datum: HANDY CLEAN 110 (Aerosol)

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-29 Internt nr: Ersätter datum: HANDY CLEAN 110 (Aerosol) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. Rengöringsskum för hårda ytor. Artikelnummer 40501 Producent/Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktnamn 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 008 7395 1.2 Användning av Substansen/Beredningen 1.2.1 Användningsområde

Läs mer

Säkerhetsdatablad. X1R DZL Dieselbooster Utfärdat: 2007-10-15 Versionnummer: 6 Omarbetad: 2012-10-10 Sid: 1

Säkerhetsdatablad. X1R DZL Dieselbooster Utfärdat: 2007-10-15 Versionnummer: 6 Omarbetad: 2012-10-10 Sid: 1 Utfärdat: 20071015 Versionnummer: 6 Omarbetad: 20121010 Sid: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 - Produktbeteckning Art.nr: 138-XXXX KEMI: 529704-9 1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-29 Internt nr: Ersätter datum: STEEL CARE 114 (Aerosol)

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2005-03-29 Internt nr: Ersätter datum: STEEL CARE 114 (Aerosol) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDN.OMR. Polish för metallytor. Artikelnummer 40508 Producent/Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn : ANVÄNDN.OMR. : Aerosolförpackad mineralolja Artikelnr : 6030 LEVERANTÖR : Företag : BS Kemi AB Adress : Box 525 Postadress : 136 25 HANINGE Land : SE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Colourlock Leather Cream Art. Nr.: 1017-10, 1017-25, 1017-50, 122-001, 122-030

SÄKERHETSDATABLAD Colourlock Leather Cream Art. Nr.: 1017-10, 1017-25, 1017-50, 122-001, 122-030 Datum: 2011-05-05 SÄKERHETSDATABLAD Utfärdare: Susanne Karlsson 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Läderkräm, Användningsområde: Vårdmedel för läder och skinn Leverantör: ERNST P. AB Postadress:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Omarbetad 2011-12-07 112 SOS ALARM, Giftinformationscentralen +46(0)8-331231

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Omarbetad 2011-12-07 112 SOS ALARM, Giftinformationscentralen +46(0)8-331231 SÄKERHETSDATABLAD MISOIL SUPER LUBE 5W-30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Misoil Super Lube 5W-30 Produkttyp Motorolja Omarbetad 2011-12-07 Nödtelefon 112 SOS ALARM, Giftinformationscentralen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLADSMODUL Omarbetad: 2007-12-04 Internt nr: Ersätter datum: 2006-04-19 SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD

SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLADSMODUL Omarbetad: 2007-12-04 Internt nr: Ersätter datum: 2006-04-19 SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Koncentrerad spolarvätska med frysskydd.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-08-22 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-13 No1 HEROFIX 49

SÄKERHETSDATABLAD SDB från Pride Chess Omarbetad: 2006-08-22 Internt nr: Ersätter datum: 2001-01-13 No1 HEROFIX 49 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för Laboratorieanvändning Godkänd av Lahega Kemi AB HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Fläckborttagningsmedel. Artikelnummer

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer