Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad. förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på www.thordohlssonskemiska.se."

Transkript

1 Säkerhetsdatablad Utfärdad: Omarbetad: Version: 1 Namnet på produkten och företaget Tillverkare/leverantör: Produktnamn: THORD OHLSSON KEMISKA PRODUKTER AB Besiktningsvägen 2A LULEÅ Tel , Fax E-post AUTO WASH Kemisk/teknisk produktbenämning: Microemulsion NÖDTELEFON: Användningsområde: 112 (begär giftinformation -dygnet runt) Ring vid övriga frågor om akuta Fordonstvätt/industriell rengöring förgiftningar dagtid Uppdaterade säkerhetsdatablad finns att hämta på 2 Farliga egenskaper HÄLSORISKER: Irriterar huden, Risk för allvarliga ögonskador, Irriterar andningsorganen, Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor,ångor gör att man blir dåsig eller omtöcknad. SÄKERHETSRISKER: Brännbar. MILJÖRISKER: Ej klassificerad som miljöfarlig. 3 Sammansättning/ämnenas klassificering Ämnen som ger varan dess farliga egenskaper Cas nr Halt Symbol R-fraser Nafta (petroleum),lätt,(aromatisk) % Xn,N R10,65,66, 67,37,51/53 Kvartär kokosalkylmetyletoxilatmetylklorid 1-5% Xn,N R-22,38,41 50 Primärt C11-alkoholetoxilat, 8EO % Xn R22,41 Etanol % F R11 Isopropylalkohol % F,Xi R11,36,67 Natriumhydroxid <0,2% C R35 Natriummetasilikat % C Xi R34/37 Butyldiglykol % Xi R36 Övriga ämnen: Tetranatrium N,N-bis(karboxymetyl)-L-glutamat (Uppgifterna är typiska för produkten och är ej fullständiga eller en specifikation) 4 Första hjälpen Riskfraser se punkt 15,16 Inandning: Hudkontakt: Ögonkontakt: Frisk luft. Tvätta huden om möjligt med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår. Skölj ögonen med vatten. Kontakta läkare om irritation kvarstår. Sida- 1

2 Förtäring: Framkalla INTE kräkning. Ge inget att äta eller dricka. Kontakta läkare om inte snabb återhämtning sker. MEDICINSK INFORMATION: Dermatit kan uppstå efter långvarig eller upprepad exponering. Aspiration till lungorna kan orsaka kermisk lunginflammation. Dämpar aktiviteten i centrala nervsystemet. SYMTOM: Yrsel, huvudvärk, kväljningar, narkos, uttorkning av huden. Hudkontakt kan ge irritation. Inandning kan ge irritation av slemhinnorna. Kontakt med ögonen kan ge övergående smärtor. 5 Åtgärder vid brand Släckmedel: Speciella risker: Vatten, skum, pulver eller koldioxid. Produkten är ej brandfarlig men kan underhålla förbränning. 6 Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp Saneringsmetoder: Skyddsåtgärder för miljön: PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER: Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ånga. PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING: Handskar av PVC (kragtyp). Vid risk för inandning av aerosol/dimma/spray, använd helmask med filter mot organiska gaser och ångor med inbyggt partikelfilter, skyddsfaktor 400 (endast gas). I oventilerade utrymmen, använd bärbar andningsapparat med öppet system, skyddsfaktor MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER: Förhindra förorening av mark och vatten. Förhindra utsläpp i avlopp, diken eller vattendrag genom att valla in vätskan med sand, jord eller annat lämpligt material. MINDRE SPILL: Valla in vätskan eller absorbera med sand, jord eller annat lämpligt absorptionsmedel. Samla upp och lägg i förslutningbar behållare för säkert omhändertagande. Placera läckande förpackningar i ett märkt fat eller ytterfat. Rengör förorenad yta med rengöringsmedel och vatten. Spola den förorenade ytan med stora mängder vatten. STÖRRE SPILL: Flytta till märkt förslutningsbar behållare för återvinning eller säker destruktion. Behandla rester som vid mindre spill. Se ovan. 7 Hantering och lagring Hantering: Lagring: Undvik långvarig eller upprepad kontakt med huden. Undvik inandning av ånga spray dimma. Undvik hantering över 21 grader C, annars kan produkten bilda brandfarliga/explosiva ång-luft-blandningar. Får inte tömmas i avloppsnätet. Förpackningen förvaras väl tillsluten. 8 Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder Förebyggande åtgärder: Personlig skyddsutrustning: Hygieniskt gränsvärde: Hanteras endast i väl ventilerade utrymmen. ANDNINGSSKYDD: Vid risk för inandning använd halvmask med filter mot organiska gaser och ångor med inbyggt partikelfilter skyddsfaktor 20 (endast gas). ÖGONSKYDD: Vid risk för stänk tättslutande skyddsglasögon. HANDSKYDD: Handskar av nitrilgummi. HUDSKYDD: Normala arbetskläder. Kemikalieresistenta skyddsskor eller stövlar. Petroleumdestillat: 50,0 ppm Sida- 2

3 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende: Lukt: Något trögflytande, svagt färgad vätska. Karaktäristisk aromatnafta. ph koncentrat: C:a 12 ph i lösning (1% H 2 O) Kokpunkt/kokpunktsintervall C Smältpunkt/smältpunktsintervall: C Viskositet vid 20 C: mpa. s Flampunkt: C < 100 Tändtemperatur: C Explosionsområde i luft: vol % Ångtryck vid 20 C: kpa/mbar Ångdensitet (luft-1) Densitet vid 15 C: kg/m 3 C:a 1004 Bulkdensitet: kg/m 3 Löslighet i vatten vid 20 C: vikt% Löslighet i organiska lösningsmedel: vikt% Fördelningskoefficient oktanol/vatten: log P ow Övriga data: Kan påverka vissa gummi och plastmaterial, starkt avfettande. (Dessa värden är typiska för produkten och skall ej ses som en specifikation) 10 Stabilitet och reaktivitet Stabilitet: Farliga sönderdelningsprodukter: Undvik värme, eld och gnistor. REAGERAR MED starka oxidationsmedel. Ingen känd. 11 Toxikologisk information Toxikologiska data: Petroleumdestillat LD50 (oralt, råtta): >2000 mg/kg. LD50 (dermalt, råtta) > 2000 mg/kg. LC50 (inhalation, råtta: > 5mg/l/4h. Primärt C-11-alkoholetoxilat: LD50 (oralt, råtta) mg/kg (uppskattat). Mosstanol L: LD50 råtta 8000 mg/kg Kvartär kokosalkylmetyletoxilatmetylklorid: LD50(oralt, råtta):>300 <2000 mg/kg. Tetranatrium N,N-bis(karboxymetyl)-L-glutamat: LD 50 (oralt råtta) >2000 mg/kg. Hälsoeffekter inandning: Höga ångkoncentrationer verkar irriterande på luftvägarnas slemhinnor. Höga koncentrationer kan ge huvudvärk, illamående, yrsel, trötthet och ev medvetslöshet. Långvarig eller upprepad inandning av ångor kan orsaka skador på nervsystemet. hudkontakt: ögonkontakt: Verkar avfettande på huden och kan efter långvarig eller upprepad kontakt ge irritation och ev eksem. Ånga verkar irriterande, stänk i ögonen kan ge sveda. Sida- 3

4 Specifika effekter: förtäring: Verkar irriterande på slemhinnor. Kan orsaka illamående och kräkningar. Risk för kemisk lunginflammation om vätskan efter förtäring dras ner lungorna. Observera särskilt risken i samband med kräkning. KRONISKA EFFEKTER: Upprepad exponering påverkar nervsystemet. 12 Ekotoxikologisk information Bionedbrytbar: Petroleumdestillat: Biologiskt lättnedbrytbart enligt leverantören. Avdunstar inom en dag från vatten eller markytan. Oxideras snabbt genom fotokemiska reaktioner i luft. Fullständig halveringstid i miljön förväntas vara under 1 dygn.* Primärt C11-alkoholetoxilat: >60 % CO2, 28 dagar, Modifierad Sturm Test (OECD) 301B). Primär nedbrytbarhet >90 %. Uppfyller kraven i EG-förordningen rörande den biologiska nedbrytbarheten för tensider.* Mosstanol L: Biologiskt lättnedbrytbart, troligen låg giftverkan på mark och vattenlevande organismer. Kvartär kokosalkylmetyletoxilatmetylklorid: Lätt biologisk nedbrytbar>60% BOD, 28 dagar.closed bottle test.(oecd 301D) Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Tetranatrium N,N-bis(karboxymetyl)-L-glutamat: Biologiskt lätt nedbrytbart Ekotoxicitet: -fisk Petroleumdestillat: LC50 fisk: 1-10 mg/l. IC50 alger: 1-10 mg/l Primärt C11-alkoholetoxilat: LC50 (96h) 5-10 mg/l Tetranatrium N,N-bis(karboxymetyl)-L-glutamat: LC 50 fisk, 96h: >100 mg/l. -daphnia -alger Petroleumdestillat: Giftigt för Daphnia. EC50:1-10 mg/l. Primärt C11-alkoholetoxilat: EC50 Daphnia (48h) 5-10 mg/l. Kvartär kokosalkylmetyletoxilatmetylklorid: EC50(48h) <1mg/l>0,1 mg/l Tetranatrium N,N-bis(karboxymetyl)-L-glutamat: EC50, 48h: >100 mg/l. Petroleumdestillat: Giftigt för alger. IC50 :1-10 mg/l. Primärt C11-alkoholetoxilat: EC50 (72h) mg/l. Kvartär kokosalkylmetyletoxilatmetylklorid: EC50(72h) <1mg/l>0,1 mg/l Tetranatrium N,N-bis(karboxymetyl)-L-glutamat: 72h EC50 >100 mg/l. Bioackumulering: Petroleumdestillat: Kan bioackumuleras Primärt C11-alkoholetoxilat: Bioackumulering inte trolig. Produkten är bionedbrytbar och vattenlöslig. Mosstanol L: Bioackumuleras ej. BOD20: >70% av TOC. Kvartär kokosalkylmetyletoxilatmetylklorid: Inte förväntat beroende på det låga Pow-värdet. Mycket giftigt för vattenlevande organismer * Giftigt för vattenlevande organismer 13 Avfallshantering Se Rubrik 7 före hantering av produkten eller förpackningar. Rester och avfall från produkten skall omhändertas som miljöfarligt avfall. 14 Transportinformation RID/RID-S, ADR/ADR-S (bil-tåg): Ej tillämpligt Klass: : Faronummer: IMDG (båt): Class: Page: EmS No: MFAG No: Marine pollutant: IATA (flyg): Class: FN-nr: Förpackningsgrupp: Sida- 4

5 15 Gällande bestämmelser Klassificering: Irriterande Symbol: Andreaskors R-fraser: R37: Irriterar andningsorganen. R38: Irriterar huden.. R41: Risk för allvarliga ögonskador R66: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R67: Ångor kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. R52/53: Skadligt för vattenlevande organismer,kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. S-fraser: S51: Sörj för god ventilation. S26: Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S37/39: Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. innehåll: Nafta (petroleum), lätt aromatiskt, alkoholer, primärt C11-alkoholetoxilat,Tetranatrium N,Nbis(karboxymetyl)-L-glutamat, Kvartär kokosalkylmetyletoxilatmetylklorid,natriumhydroxid, 16 Övrig information R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer R51 Giftigt för vattenlevande organismer R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön R10 Brandfarligt R11 Mycket brandfarligt R22 Farligt vid förtäring R34 Frätande R35 Starkt frätande R36 Irriterar ögonen Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen. För ytterligare information ring ERC Signerad av: Utfärdare: Stefan Andersson Stefan Andersson Sida- 5

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 TEMAZINC EE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktnamn 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 008 7395 1.2 Användning av Substansen/Beredningen 1.2.1 Användningsområde

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI

SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 - Produktbeteckning Art.nr: 138-XXXX KEMI: 529704-9 1.2 - Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com Sida 1 (6) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Användningsområde Leverantör Lösningsmedel NEXANS IKO SWEDEN AB 514 81 GRIMSÅS Tel.: Fax: E-post: 025-800 00 025-80 27 ccc.se@nexans.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.09.2009 Produktnamn ANTIBAC HANDDESINFEKTION

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ Aspen+ Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 04.04.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer Aspen+ Aspen Plus, Aspen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

Säkerhetsdatablad. X1R DZL Dieselbooster Utfärdat: 2007-10-15 Versionnummer: 6 Omarbetad: 2012-10-10 Sid: 1

Säkerhetsdatablad. X1R DZL Dieselbooster Utfärdat: 2007-10-15 Versionnummer: 6 Omarbetad: 2012-10-10 Sid: 1 Utfärdat: 20071015 Versionnummer: 6 Omarbetad: 20121010 Sid: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer