BORNIT -Tool-Cleaner. Farliga ingredienser: CAS-Nr Beteckning % Kod R-satser Nafta (mineralolja), Xn 10,65,66 vätebehandlade tunga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BORNIT -Tool-Cleaner. Farliga ingredienser: CAS-Nr Beteckning % Kod R-satser 64742-48-9 Nafta (mineralolja), 60-80 Xn 10,65,66 vätebehandlade tunga"

Transkript

1 Sida 1 av 5 1. Ämnes-/berednings- och företagsbeteckning Uppgifter om produkten Handelsnamn: Tillverkare/leverantör BORNIT - BORNIT-Werk Aschenborn GmbH Reichenbacher Straße 117, DE Zwickau, Tyskland Telefon / Telefax / Internet E-post 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Kemisk karakterisering Beskrivning: Bituminös asfaltblandning Farliga ingredienser: CAS-Nr Beteckning % Kod R-satser Nafta (mineralolja), Xn 10,65,66 vätebehandlade tunga 3. Möjliga faror Riskbeteckning: Speciella riskhänvisningar för hälsa: Miljöpåverkan: Fysiska o kemiska risker: Speciella risker: Antändbart, Xn hälsovådligt Kan vid förtäring och påföljande kräkning leda till aspiration i lungan, vilket kan orsaka kvävning eller toxiskt lungödem. Kontakt kan medföra torr hud och hudsprickor. Långvarig och intensiv kontakt med den flytande produkten bör därför undvikas. Giftigt för vattenorganismer. Kan på längre sikt ha skadlig effekt på vattendrag. Antändbart. Vid bruk kan explosiva och antändliga ångor/luftblandningar bildas. Inandning av koncentrerade ångor kan ha retande effekt. Ångorna och gaserna kan ha narkotisk effekt och kan i extremfall leda till medvetslöshet. Sedan lösningsmedlet avdunstat är produkten inte skadlig för miljön. 4. Första hjälpen Allmänna anvisningar: Vid inandning: Vid hudkontakt: Vid ögonkontakt: Vid förtäring: Anvisningar till läkare: Avlägsna omedelbart klädesplagg som förorenats med produkten. Se till att den drabbade får mycket frisk luft. Andningsstillestånd andningsaggregat krävs Rengör genast med mycket vatten och lämpligt rengöringsmedel samt spola rikligt. Återställ hudens fetthinna med hudkräm. Spola ögat grundligt med vatten och kontakta omgående läkare. Framkalla inte kräkning, ge inget att dricka, spola ur munnen grundligt med vatten; uppsök läkare omgående; tag med databladet. Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka hudinflammationer (dermatit). Vid förtäring och påföljande kräkning kan aspiration till lungan ske, vilket leder till toxiskt lungödem.

2 Sida 2 av 5 5. Åtgärder för brandbekämpning Lämpliga släckningsmedel: Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel: Pulver, CO2, skum Riktad vattenstråle Vid förbränning uppstår explosiva ång-/luftblandningar, rök och gaser, bland annat även koloxider. Speciell skyddsutrustning: Slutet andningsaggregat ska användas, beroende på brandens omfattning eventuellt rökdykardräkt. Brandrester och förorenat släckvatten ska avfallshanteras i enlighet med lokala myndighetsföreskrifter. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Personrelaterade försiktighetsåtgärder: Miljöskyddsåtgärder: Åtgärder vid rengöring/uppsamling: Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning. Avlägsna produktindränkta textilier från kroppen. Ordna tillfredsställande ventilation. Rök inte. Avlägsna möjliga gnistkällor Låt inte produkten tränga ut i avlopp, vattendrag, jordmån och lägre belägna områden. Avlägsna läckaget om det kan ske utan fara. Inringa läckaget med sand eller jord och använd ett ej brännbart absorptionsmedel till att suga upp det med. 7. Handhavande och förvaring Handhavande: Anvisningar för säker hantering: Anvisningar för brand- och explosionsskydd: Förvaring: Krav på lagerutrymmen och behållare: Samlagringsanvisningar: Övriga uppgifter om förvaringsvillkor: Lagerklass: Förvara behållare/burkar väl förslutna och skydda dem om möjligt mot sol. Ordna tillfredsställande ventilation. Rök inte vid arbete med produkten. Avlägsna möjliga gnistkällor. Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning. Bör inte förvaras i anslutning till livsmedel. Behållarna/burkarna ska förvaras förslutna. Förvaras endast i väl ventilerade utrymmen. Får ej vara i närheten av möjliga gnistkällor. Krävs ej Skyddas mot sol. 3 A 8. Exponeringsbegränsning och personlig skyddsutrustning Kompletterande anvisningar för formgivning av tekniska anläggningar: Inga kompletterande uppgifter, se punkt 7. Ämnen med gränsvärden som behöver övervakas ur arbetsplatssynpunkt. CAS-nr. Beteckning % Typ Värde Enhet Nafta (mineralolja), med AGW 1000 mg/m3 väte behandlade tunga mineraloljedimmor AGW 5 mg/m3 Kompletterande anvisningar: Uppgifterna härrör från de EG-listor som var giltiga vid tillverkningen.

3 Sida 3 av 5 Personlig skyddsutrustning: Allmänna skydds- och hygienåtgärder. Andningsskydd: Handskydd: Ögonskydd: Kroppsskydd: Bör inte förvaras i anslutning till livsmedel. Ät, drick eller rök inte under pågående arbete. Tvätta händerna före raster och efter avslutat arbetspass. Använd skyddande hudkräm (fet). Beakta elementära hygienregler! Krävs ej vid god ventilation. Undvik inandning av ångor. När luftgränsvärdena överskrids ska mask med filter A P 3 (EN141) användas. Lösningsmedelsbeständiga handskar. Rekommenderat material: Nitril, fluorkautschuk (viton). Genomträngningstiden för aromatfria (< 0,1 %) och aromathaltiga (< 25 %) alifatlösningsmedel är med nitril min. 480 minuter, av viton min. 480 minuter Skyddsglasögon med sidoskydd Lämpliga, långärmade skyddskläder 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Form: Färg: Lukt: Flytande Ljusbrun Karakteristisk Tillståndsförändring Värde/intervall Enhet Metod Smältpunkt/smältintervall: Kokpunkt/kokintervall: 148 C Flampunkt: 44 C Självantändbarhet: Produkten är inte självantändlig. Explosionsgränser: nedre: 0,60 vol-% övre: 8,0 vol-% Produkten är inte explosiv, men det kan bildas explosiva ång-/luftblandningar. Densitet vid 20 C: 0,817 g/cm3 Löslighet i/blandbarhet med Vatten: olöslig Lösningsmedelshalt: organiska lösningsmedel: Viskositet, 2 mm vid 20 C lågviskös 10. Stabilitet och reaktivitet Förhållanden att undvika: Farliga nedbrytningsprodukter: Ämnen att undvika: Ingen nedbrytning vid avsedd användning Inga vid avsedd användning Hetta, öppen eld, gnistor, kontakt med kraftiga oxodationsmedel 11. Uppgifter om toxiskhet Akut toxiskhet Klassningsrelevanta LD/LC50-värden: Komponent Typ Värde Specie Nafta (mineralolja), med väte oral > 5000 mg/kg Råtta behandlad svår dermal/öga k.d.v. inhalativ k.d.v.

4 Sida 4 av 5 Primär retning: Inandning: Hud: Öga: Sensibilisering: Erfarenhet på människor: Övriga toxikologiska anvisningar: Lätt retning möjlig, huvudvärk, illamående, yrsel Lätt retning möjlig, vid långvarig kontakt: Dermatit (hudinfektion) Lätt retning möjlig Ingen sensibilisering känd Vid förtäring med påföljande uppkastningar kan aspiration ske i lungan, vilket leder till kvävning eller toxiskt lungödem. Produkten uppvisar på grundval av beräkningsförfarandet för EU:s allmänna klassificeringsdirektiv av senaste utgåva följande Faror: Inflammatorisk Hälsovådlig 12. Uppgifter om ekologi Vattenskyddsklass: Beständighet och nedbrytbarhet: Funktion i avloppsreningsanläggningar: Toxiskhet i vatten: Ekotoxiskhet: 1 (egen klassning) Bryts lätt ned biologiskt (84%/28d) Vid korrekt användning förväntas inga störningar Toxiskhet för fisk: LC50 > 100mg/l/96h k.d.v. 13. Anvisningar för avfallshantering Produkt: Rekommendation: Märkningspliktiga ämnen (kemikalier) som vid arbeten blir restprodukter är i regel farligt miljöavfall och ska tas om hand enligt gällande föreskrifter. Ta kontakt med ansvariga myndigheter för att finna lämpligt sätt för avfallshantering. AVV-ASN: * (mineraloljebaserade oklorerade maskin-, växellåds- och smöroljor). Ej rengjorda förpackningar: Rekommendation: Fullständigt tömda emballage kan lämnas till återvinning eller avfallshanteras. 14. Transportföreskrifter Landtransport GGVS (ADR) / GGVE (RID): UN-nummer: 1268 Riskgodsbeteckning: Mineraloljedestillat, Klass: 3 Emballagegrupp: III Riskintyg: 3 Klassificeringskod: F1 LQ: 7 Lufttransport ICAO / IATA-IMDG: IATA: 3/-/III (Klass/övrig risk/emballagegrupp) Petroleum distillates, n.o.s. Sjötransport IMD IMDG: GGVSee/IMDG-kod: 3/III (klass/emballagegrupp) EmS: F-E, S-E Havsförorening/Marine Pollutant: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.

5 Sida 5 av Föreskrifter Märkning enligt EG-direktiv: Produktens märkbokstav och riskbeteckning: Xn Antändbar Hälsoskadligt Riskkomponenter för etikettering: Nafta (mineralolja), med väte behandlade tunga R-satser: R 10 Antändbar R 65 Hälsovådligt, kan orsaka lungskador vid förtäring R 66 Upprepad kontakt kan medföra torr hud och hudsprickor. S-satser: S 2 Förvaras oåtkomligt för barn S 16 Förvaras ej i närheten av gnistkällor rök inte S 23.f Inandas ej ånga/aerosol S 24/25 Undvik kontakt med ögon och hud S 51 Får endast användas i väl ventilerade områden. S 56 Denna produkt och dess emballage skall hanteras som farligt miljöavfall. S 62 Framkalla inte kräkning efter förtäring. Kontakta omgående läkare och visa emballaget eller denna etikett. Speciell märkning av vissa beredningar: ingen Nationella föreskrifter: BetrSichV: Antändbar Tekniska anvisningar luft: Klass III Vattenskyddsklass: WGK 1 (enl. VwVw S) VOC-halt: < 670 g/l 16. Övriga uppgifter Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad motsvarar våra kunskaper för tillfället. Vi kan inte garantera fullständighet och felfrihet. Uppgifterna är inte bindande. Användaren måste själv övertyga sig om att samtliga uppgifter är fullständiga och korrekta för aktuell tillämpning. Avdelning som sammanställt databladet: Kontaktperson: Laboratoriet Herr Hofmann/fru Modes

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Artikelnummer: 2181 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget sv/se Sida 1-7 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Airbrushmålning Namnet på bolaget/företaget Färgproffsen I Mälardalen AB Adress Transformatorgatan

Läs mer

Information on SDS Ansvarigt Departement Regulatory Affairs Telefon +49 (0)202 529-2385 Telefax +49 (0)202 529-2804 sds-competence@deu.dupont.

Information on SDS Ansvarigt Departement Regulatory Affairs Telefon +49 (0)202 529-2385 Telefax +49 (0)202 529-2804 sds-competence@deu.dupont. sv/se Sida 1-6 1. Namnet på ämnet/ preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn Produktkod EP390 STANDARD REDUCER EP390 Användningsområde Thinner Namnet på bolag/företag Tillverkare/Leverantör DuPont Performance

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ämnets användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 7 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

.. Handelsnamn: Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 Status: 28.04.2010 Version: 1.0/sv Utskriftsdatum: 28.04.

.. Handelsnamn: Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 Status: 28.04.2010 Version: 1.0/sv Utskriftsdatum: 28.04. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Adress Asen Nusvaahto PU 1/500 B3, Asen Nusvaahto PU 1/750 B3 fischerwerke GmbH & Co. KG Weinhalde 14-18 D-72178 Waldachtal Telefon: +49(0)7443

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 01437/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com Sida 1 (6) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Användningsområde Leverantör Lösningsmedel NEXANS IKO SWEDEN AB 514 81 GRIMSÅS Tel.: Fax: E-post: 025-800 00 025-80 27 ccc.se@nexans.com

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO KALK-EX. Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2 607-145-00-4 200-898-6

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO KALK-EX. Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2 607-145-00-4 200-898-6 Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Material-gruppe: CAS nr: Index nr: EG nr: FINO KALK-EX Avkalkningsmedel 46093 Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2

Läs mer

Latex Samt 10 Basis 1

Latex Samt 10 Basis 1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 10 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ämnets användning

Läs mer

EG-säkerhetsdatablad enl. EU-direktiv 91 / 155 / EEG

EG-säkerhetsdatablad enl. EU-direktiv 91 / 155 / EEG 1. Ämnes-/berednings- och firmabeteckning Uppgifter om produkt/handelsnamn: FLEX-GOLVSPACKEL Användning av beredningen: Spackelmassa Uppgifter om producent/leverantör: GRABO MIX Baustoffwerk GmbH Dünenweg

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer