SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE"

Transkript

1 SCANTECH CYANOFREE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SCANTECH CYANOFREE 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum Produktnamn SCANTECH CYANOFREE Artikelnr Produktgrupp Lim, låsning och tätning Användningsområde Limlösare och -borttagare för cyanoacrylat-lim Producent Företagets namn NorDen Olje AB Besöksadress Första Långgatan 22 Postnr Postort Göteborg Land Sverige Telefon Fax E-post Webbadress Utarbetat av Preben Kristiansen Nödtelefon Farliga egenskaper Klassificering enligt 67/548/EEC eller 1999/45/EC Beskrivning av risk Xn; R10,R22,R5 Farligt vid förtäring. Hudkontakt kan ge rödnad, sveda och klåda. Ånga eller stänk i ögonen kan ge rödhet, sveda och obehag. Inandning av ångor i höga halter kan ge symptom som lätt irritation, huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående, kräkningar och i värsta fall medvetslöshet. Upprepad eller långvarig påverkan genom inandning av ångor kan ge skador på centrala nervsystemet. Brandfarligt. Kan antändas vid uppvärmning till eller över flampunkten. Explosivt vid uppvärmning. Innehåller nitrometan, der anses för cancerframkallande. Nitrometan är klassad av IARC (International Agency for Research on Cancer) i kategori 2B (möjlig cancerframkallande i menniskor). Klassificeringen är baserat på inhalationsförsök på djur (rotte ooch mus). 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Nitrometan CAS-nr.: Xn; R10, R22, R5 100 % EG-nr.: Kolumnrubriker CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ämne = Namn enligt ämneslista (ämnen som inte står i ämneslistan måste översättas om det går). Innehåll angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vikt%, vol% FH/FB/FM T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F =

2 SCANTECH CYANOFREE Sida 2 av 5 Ämneskommentarer Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig. Varje innehållsämnes R-fraser finns beskrivet med kompleteranda text under punkt Åtgärder vid första hjälpen Allmänt Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Information till hälsovårdspersonal 5. Brandbekämpningsåtgärder Lämpliga släckmedel Olämpliga brandsläckningsmedel Brand- och explosionsrisker Brandsläckningsmetoder Personlig skyddsutrustning 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Allmänna åtgärder Personliga skyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder Metoder för rengöring Vid olycka: Kontakta läkare/sjukhus. Tag med produktetikett eller Säkerhetsdatablad. Vid förgiftningsfall kan den behandlande läkaren få uppgifter om produktens innehåll och eventuella behandlingsformer. Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt. Ring vid övriga frågor om akuta förgiftningar - dagtid. Frisk luft och vila. Ge konstgjord andning om andningen har stoppat. Medvetslösa fixeras i sidoläge med huvudet lågt och hålls varma. TILLKALLA AMBULANS. Tag med säkerhetsdatabladet till sjukhuset. Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritationen kvarstår. Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Normalt är under 5 minutters spolning tillräckligt. Kontakta läkare om irritationen kvarstår. Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med mjölk/vatten förutsatt att den skadade inte är medvetslös. Framkalla kräkning om personen inte är medvetslös. Kontakta läkare. Absorption i kroppen kan ge bildning av methemoglobin som i tillräcklig koncentration orsakar cyanos. (symptom: blåaktig blodfärg). Kolsyra (CO2), skum eller vattenspray. Använd inte en kraftig vattenstråle då den sprida och utvidga elden. Använd ej pulver. Explosionsfarlig vid uppvärmning eller vid exponering för lågor eller gnistor. Produkten är brandfarlig och kan vid uppvärmning avge ångor, som bildar explosiva blandningar med luft. Vid brand kan giftiga gaser (COx, NOx) bildas. Ångorna är tyngre än luften och kommer därför att utbreda sig längs golvet och kärlens botten. Ångorna kan antändas av en gnista, en varm yta eller glöd. Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kyles med vatten. Använd personliga skyddsmedel, se punkt 8. Undvik inandning av rökgaser. Använd tryckluftsmask vid brandbekämpning. Sug upp produkten med ett absorberande material. Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö. Sörj för ventilation och begränsa spillet. Får inte komma i avlopp. Tillåt inte att avloppsvatten förorenar dammar eller vattenvägar. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna. Samla upp med obrännbart absorbtionsmedel. Spola med vatten. Valla in stora spill. Angående avfallshantering, se punkt Hantering och lagring Hantering Undvik inandning av ångor och spraydimma samt kontakt med hud och ögon. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Ventilationen skall vara effektiv. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan vara nödvändig. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken till antändningskällor. Ångor kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen. Vidtag åtgärder mot statisk

3 SCANTECH CYANOFREE Sida 3 av 5 Lagring elektricitet. Undvik inandning av ångor/spraydimma. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Gravida kvinnor bör inte arbeta med produkten, om det finns den minsta risk för exponering. - Skall förvares så att det är svåråtkomliga för små barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäres. Förvaras i originalbehållare för att undvika kontamination. Förpackningen förvaras väl tillsluten på en sval, väl ventilerad plats. Förvaringstemperatur: C. 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd Hygieniska gränsvärden Ämne Identifiering Värde Norm år Nitrometan CAS-nr.: EG-nr.: Exponeringskontroll Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen NGV: 50 mg/m3 NGV: 20 ppm KTV: mg/m3 130 KTV: ppm All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme. Mekanisk ventilering kan vara nödvändig. Andningsskydd Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med gasfilter typ A (EN 141). Handskydd Använd lämpliga skyddshandskar. T ex av butylgummi. (EN 374, klass 2 eller bättre). Genombrottstid: >2 timmar. Ögonskydd Använd ögonskydd (EN 166) vid risk för direktkontakt eller stänk. Andra upplysningar Avlägsna nedsmutsade kläder och tvätta huden noga med tvål och vatten när arbetet är färdigt. Använd hudkräm för att motverka uttorkning av huden. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Fysisk form Vätska Lukt Svag lukt Färg Färglöst Beskrivning av lösningsförmåga Lösligt i: Organiska lösningsmedel. Bulktäthet Värde: 1,14 g/ml Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: 101 C Flampunkt Värde: 36 C Explosionsgräns Värde: 7,3-63 vol% Termisk tändtemperatur Värde: 418 C Ångtryck Värde: 36 mbar, 20 C 10. Stabilitet och reaktivitet Förhållanden som skall undvikas Material som skall undvikas Farliga sönderdelningsprodukter Stabilitet 11. Toxikologisk information Toxikologiska data från ämnen Ämne Nitrometan LD50 oral Värde: 940 mg/kg Upphettning. Undvik värme, flammor och andra antändningskällor. Undvik kontakt med brännbara ämnen, saltsyra, baser, metaller, metallsalter, metalljoner och reduktionsmedel. Undvik kontakt med oxidationsmedel (t.ex. salpetersyra, peroxider, kromat). Undvik baser, starka syror och värme. Aminer. Metalloxider Vid brand kan det bildas giftiga gaser (CO, CO2, NOx). Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning. Explosionsfarligt vid uppvärmning.

4 SCANTECH CYANOFREE Sida 4 av 5 LD50 dermal Övriga upplysningar om hälsofara Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Kroniska effekter Cancerframkallande egenskaper 12. Ekologisk information Övriga miljöupplysningar Rörlighet Persistens och nedbrytbarhet Bioackumuleringsförmåga Miljöupplysningar, sammanfattning Försöksdjursart: rat Värde: > 2000 mg/kg Försöksdjursart: rabbit Inandning av ångor i höga halter kan ge symptom som lätt irritation, huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående, kräkningar och i värsta fall medvetslöshet. Innehåller organiska lösningsmedel som vid massiv exponering kan påverka centrala nervsystemet och medföra yrsel och berusning. Hudkontakt kan ge rödnad, sveda och klåda. Ångor eller damm i ögonen kan ge rodnad, sveda och obehag. Farligt vid förtäring. Kan ge lever- och/eller njurskador. Kan ge illamående vid förtäring. Absorption i kroppen kan ge bildning av methemoglobin som i tillräcklig koncentration orsakar cyanos. (symptom: blåaktig blodfärg). Kan ge lever- och/eller njurskador. Risk för skador på lever och njurar. Innehåller nitrometan, der anses för cancerframkallande. Nitrometan är klassad av IARC (International Agency for Research on Cancer) i kategori 2B (möjlig cancerframkallande i menniskor). Klassificeringen är baserat på inhalationsförsök på djur (rotte ooch mus). Produkten är vattenlöslig och kan spridas i vattenmiljön. Produkten innehåller flyktiga ämnen som kan spridas i atmosfären. Produkten är inte lätt bionedbrytbar. De förångade lösningsmedlen förväntas nedbrytas fotokemiskt i atmosfären. Produkten innehåller inte ämnen som anses vara bioackumulativa. Denna produkt skall inte klassificeras med avseende på miljöfarlighet. 13. Avfallshantering EWC-kod Produkten är klassificerad som farligt avfall Specificera lämpliga metoder för avfallshantering EWC: Lösningsmedel Ja Rester och spill får inte hällas i avlopp. Avfall, spill och rester hanteras enligt kommunala avfallsplanerna. Dessutom hänvisas till Miljödepartementets "Avfallsförordning". 14. Transportinformation Fullständigt leveransnamn Produktnamn (nationellt) Farligt gods ADR NITROMETHANE NITROMETAN Status: Ja UN-nr.: 1261 Transportbenämning: NITROMETAN Farligt gods RID UN-nr.: 1261 Transportbenämning: NITROMETAN Farligt gods IMDG Status: Ja UN-nr.: 1261 EmS: F-E, S-D

5 SCANTECH CYANOFREE Sida 5 av 5 Transportbenämning: NITROMETHANE Farligt gods ICAO/IATA UN-nr.: 1261 Transportbenämning: NITROMETHANE 15. Gällande föreskrifter Farosymbol Sammansättning på etiketten Nitrometan: 100 % R-fraser R5 Explosivt vid uppvärmning. R10 Brandfarligt. R22 Farligt vid förtäring. S-fraser S41 Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. Kommentarer Annan information Förteckning över relevanta R-fraser (avsnitt 2 och 3), R10 Brandfarligt. R22 Farligt vid förtäring. R5 Explosivt vid uppvärmning. Utbildningsråd För icke användas av minderåriga (under 18 år). - Rekommenderade Får ICKE användas för att ta bort lim från ansiktet eller ögonen. användningsrestriktioner Ansvarig för säkerhetsdatablad NorDen Olje AB

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.09.2009 Produktnamn ANTIBAC HANDDESINFEKTION

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B)

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.12.2009 Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ROCK SPLIT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD ROCK SPLIT WHITE ROCK SPLIT WHITE Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ROCK SPLIT WHITE 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.02.2008 Produktnamn ROCK SPLIT WHITE Produktgrupp Blandsprängämne,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluen

SÄKERHETSDATABLAD Toluen Toluen Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Toluen AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn REACH reg nr. Toluen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning

SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning CIDEX OPA Lösning Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD CIDEX OPA Lösning 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 19.10.2009 Produktnamn CIDEX OPA Lösning Användningsområde Desinfektionsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ Aspen+ Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 04.04.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer Aspen+ Aspen Plus, Aspen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime Smart Prime Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.05.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Smart Prime 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 Meltolit 600 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.02.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Meltolit 600 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901)

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.06.2012 1.1.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer