Akutdokumentet RIKTLINJER FÖR SPECIALISTVÅRDENS OCH PRIMÄRVÅRDENS ANSVAR FÖR AKUTA PATIENTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akutdokumentet RIKTLINJER FÖR SPECIALISTVÅRDENS OCH PRIMÄRVÅRDENS ANSVAR FÖR AKUTA PATIENTER"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR SPECIALISTVÅRDENS OCH PRIMÄRVÅRDENS ANSVAR FÖR AKUTA PATIENTER

2

3 RIKTLINJE 3 (15) INNEHÅLL 1 SYFTE BESKRIVNING Rutiner för hänvisning Ambulanssjukvården Barn/ungdomar (<18 år) Fall som primärt ska bedömas av barnläkare Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Gynekologi Fall som primärt ska bedömas av gynekolog Infektion Fall som primärt ska bedömas av infektionsläkare Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Internmedicin Fall som primärt ska bedömas av medicinläkare på akutmottagningen Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Kirurgi Fall som primärt ska bedömas av kirurg på akutmottagningen Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Käkkirurgi/tandvård Fall som primärt ska bedömas av käkkirurg Fall som primärt ska bedömas av egen tandläkare eller tandläkarjouren Onkologi Ortopedi Fall som primärt ska bedömas av ortoped på akutmottagningen Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Ögon Fall som primärt ska bedömas av ögonläkare Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Öron-, näsa, halssjukvård Fall som primärt ska bedömas av ÖNH-läkare Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Laboratoriemedicin Radiologi REFERENSER... 15

4

5 RIKTLINJE 5 (15) 1 SYFTE Syftet med detta dokument är att beskriva riktlinjer för specialistvårdens och primärvårdens ansvar för akuta patienter så att omhändertagandet sker på rätt vårdnivå. Därigenom blir patientsäkerheten hög och resurserna används effektivt med LEON-principen (lägsta effektiva omhändertagandenivå) som ledstjärna. Riktlinjerna ska ses som ett gränssnitt mellan allmänmedicin och övriga specialiteter och vänder sig i första hand till vårdcentraler, akut- och jourmottagningarna samt sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden. Gränssnittet mellan primärvård och specialistvård ska vara lika oavsett tid på dygnet. Jourverksamheten organisation på olika orter ska inte påverka vilken vårdnivå en patient omhändertas på. Riktlinjerna omfattar specialiteterna Barn, Gynekologi, Infektion, Internmedicin, Kirurgi, Käkkirurgi/tandvård, Onkologi, Ortopedi, Ögon samt Öron-näsa-hals. I dokumentet anges vilka patienter som ska till specialistvården (symtom/diagnoser under specialistläkare nedan) och vilka som ska till primärvården/vårdcentral (symtom/diagnoser under familjeläkare nedan). Ytterligare information per specialitet finns i respektive specialitets samverkansdokument. 2 BESKRIVNING 2.1 Rutiner för hänvisning En förutsättning för att åstadkomma en väl fungerande vårdkedja för såväl patienter som för sjukvården är att det finns överenskomna rutiner för hänvisning. De patienter som kommit fel ska alltid hänvisas till rätt vårdnivå. Hänvisning ska ske enligt följande: 1. En patient som är i behov av akut vård ringer sin vårdcentral alternativt 1177 Vårdguiden för råd. Vid livshotande tillstånd kontaktas Patient som ska bedömas inom primärvården hänvisas i första hand till patientens vårdcentral. Patient som ska bedömas inom specialistvården hänvisas till lämplig akutmottagning i Västerås eller Köping. I det fall patienten är ett akutfall för sjukhusklinik kontaktas vederbörande klinik eller akutmottagning/akutsektion om särskilda skäl föreligger. På jourtid omhändertas endast de patienter vars medicinska tillstånd kräver omhändertagande innan nästa vardag. 3. Patient som kommer till akutmottagningen och som uppenbart inte är i behov av omedelbara medicinska insatser ska efter bedömning hänvisas till rätt vårdnivå, dvs. egenvård eller sin vårdcentral. Hänsyn ska tas till gällande regler för remisshantering.

6 RIKTLINJE 6 (15) 2.2 Ambulanssjukvården I de fall en patients tillstånd kräver vård eller övervakning under transport kan transport ske med ambulans. Ambulansbeställning görs på telefonnummer (icke-akuta transporter) alternativt på larmnumret 112 om behovet är akut. Larmoperatören bedömer om patientens tillstånd kräver ambulanstransport. Instruktioner ur Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10): 5 Vid ambulansuppdrag i samband med att en patient överförs från en vårdenhet till en annan ska den behandlande läkaren vid den avlämnande vårdenheten ha ett övergripande medicinskt ansvar för patienten fram till dess att han eller hon är bedömd eller registrerad hos den mottagande vårdenheten. 6 Den personal som vid den avlämnande vårdenheten svarar för hälso- och sjukvården av patienten ska skriftligen ge hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen 1. information om patientens aktuella sjukdomstillstånd, 2. anvisningar om patientens vård och behandling, och 3. uppgifter om destination. 7 Den behandlande läkaren vid den avlämnande vårdenheten ska, om patienten bedöms vara i behov av läkemedel under ambulansuppdraget, skriftligen ge tillfälliga ordinationer till hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen. I en akut uppkommen medicinsk situation får hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen ge patienten vård och behandling utifrån sina delegeringar och ordinationer enligt generella direktiv. Patient som inte är i behov av specialistvård kan efter ambulanspersonalens bedömning hänvisas till patientens vårdcentral. Kontakt med vårdcentralen tas då på den aktuella vårdcentralens akutnummer. I dialog mellan ambulanspersonalen och vårdcentralen fastställs lämplig åtgärd, t.ex. att boka in tid på vårdcentral, transportera patienten till vårdcentral eller hembesök. Övriga transporter från sjukvårdsinrättning, även liggande transport utan vård eller övervakningsbehov, beställs via SAMTRAFIK, telefonnummer

7 RIKTLINJE 7 (15) 2.3 Barn/ungdomar (<18 år) Fall som primärt ska bedömas av barnläkare Generellt Alla ambulansfall Kroniskt sjuka barn knutna till barnkliniken i behov av akut bedömning Allmänpåverkan oavsett orsak (opåverkad = öppnar ögon spontant, orienterar efter ljud, jollrar de ord det kan, spädbarn sugintresse, äldre barn pratar orienterat; alla andra är påverkade) Sepsis-meningitmisstanke Misstänkt eller bekräftad intoxikation (etylintoxikation till stora akutmottagningen; övriga förgiftningstillbud till barnakuten) Misstänkt diabetesdebut Ormbett Infektion, oklar Allmänpåverkan Vattkoppor med misstanke om annan samtidig svår sjukdom samt mässling. Ring alltid innan för att förhindra smitta i väntrum. Feber >38 grader 0-3 mån >39 grader 3-5 mån >41 grader Luftvägsbesvär Måttlig-svår andningspåverkan (t.ex. cyanos, uttalade indragningar, näsvingespel, grunting, kan ej prata, stillsam) Måttlig-svår stridor Apnéer Kräkningar och diarré Påverkat allmäntillstånd, sepsis/meningitmisstanke Diabetiker/metabolt sjuka Shuntopererade Svår törst Neurologi Medvetandepåverkan Kramper/frånvaroattacker Plötsligt isättande svår huvudvärk Huvudvärk och upprepade kräkningar, förvirring eller hög feber Neurologiska bortfall

8 RIKTLINJE 8 (15) Kardiologi Hud Allergi Pågående bröstsmärta Arytmi Svimning under ansträngning (se separat samverkansdokument) Peteckier Urticaria med allmänpåverkan Andra utslag med allmänpåverkan Anafylaxi Kraftiga allergiska reaktioner Ny exponering och tidigare allvarlig reaktion på aktuellt allergen Svullnad huvud/halsregion Svullnadskänsla i svalget Nefrologi Misstänkt hög UVI hos barn <2 år Barnakuten är öppen dygnet runt. Barn med kirurgiska och ortopediska frågeställningar omhändertas på stora akutmottagningen. 2.4 Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Generellt Låg UVI Hög UVI hos barn>2 år utan allmänpåverkan Infektion, oklar Feber <41 grader från 5 månader utan allmänpåverkan Luftvägsbesvär Hud Förkylning, hosta, halsont eller öronvärk Lättare andningsbesvär (t.ex. snabb andning, andfådd vid ansträngning, talar hela meningar, normalt andningsarbete i vila, frekvent hosta) Lättare stridor Skällande hosta Urticaria utan allmänpåverkan Utslag utan allmänpåverkan För ytterligare information om vitalparametrar, se Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård av SMI m.fl eller retts-p.

9 RIKTLINJE 9 (15) 2.5 Gynekologi Fall som primärt ska bedömas av gynekolog Patienter som ska bedömas på akutmottagningen på jourtid (kontorstid bedöms dessa patienter på Kvinnoklinikens mottagning i Västerås eller Köping): Pågående missfall eller avbrytande av graviditet med riklig blödning och allmänpåverkan Misstanke om extrauterin graviditet Hyperemesis med ketoner Postpartumblödning med allmänpåverkan Graviditet efter v 22+0 till förlossningen enligt gällande samverkansdokument Våldtäkt Låga buksmärtor: misstanke om cystruptur med allmänpåverkan misstanke om torsion endometrit med allmänpåvekan (t.ex. nylig spiralinsättning, postpartum, skrapning) tuboovariell abscess med allmänpåverkan (t.ex. purulent flytning, gammal spiral, post menopausal) Gynekologisk tumör under behandling ska direkt till avdelning 85, ej via akutmottagningen. 2.6 Infektion Fall som primärt ska bedömas av infektionsläkare Infektionskliniken ansvarar för: Allvarligare infektioner med påverkat allmäntillstånd och vitalparametrar (andningsfrekvens >20/minut, systoliskt blodtryck <100 mmhg, puls >100/minut) eller när personal känner oro över patients tillstånd och framförallt när sjukhusvård är aktuellt. Fall där isolering av smittoskäl (t.ex. morbilli, varicella-infektioner, tuberkulos) eller nosokomiala anledningar (t.ex. MRSA) är nödvändigt. Den primära bedömningen av kirurgiska/ortopediska/gynekologiska infektionstillstånd sköts av respektive klinik. Infektionsklinikens akuta mottagning sker på akutmottagningen och är bemannad av en infektions-st-läkare (sökare 1270) mellan och måndag till fredag. Övrig tid har primärjouren på medicinkliniken ansvar för primär bedömning av akuta infektionsfall. Dygnet runt finns en infektionsbakjour (sökare 1290 dagtid) som kan nås via sjukhusets växel med 30 minuters inställelsetid. En grundregel är att patienter inkommer via sjukhusets akutmottagning. Undantag från denna regel kan göras efter telefonkontakt med infektionsjour alternativt

10 RIKTLINJE 10 (15) bakjour för smittsamma patienter som ska bedömas alternativt läggas in på infektionskliniken, t.ex. fall av luftburen smitta eller smittsam gastroenterit Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Vanliga infektionssjukdomar där sjukhusvård inte bedöms som aktuell handläggs primärt av familjeläkaren. 2.7 Internmedicin Fall som primärt ska bedömas av medicinläkare på akutmottagningen Vid behov tas kontakt med Medicin via landstingets växel. Bröstsmärta eller andra symptom som inger misstanke om infarkt/instabil angina Arytmi med allmänpåverkan Hypertoni med huvudvärk eller andra kristecken alternativt mycket höga tryck ( 240/130) Stroke /TIA Svimning utan känd orsak Yrsel med allmänpåverkan Huvudvärk med urakut debut, neurologisk avvikelse eller med påverkat allmäntillstånd Krampanfall, förstagång eller ej övergående Andnöd, nytillkommen måttlig till svår Hemoptys, större Allergisk reaktion, svår och akut Feber med svår allmänpåverkan Diabetes med allmänpåverkan (t.ex. hypoglykemi, ketoacidos) Förgiftning Anemi med (måttlig till) svår allmänpåverkan Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Bröstsmärta utan misstanke om infarkt/instabil angina Arytmi utan allmänpåverkan (t.ex. förmaksflimmer) Hypertoni (<240/130) utan huvudvärk eller andra kristecken Svullet ben Yrsel utan allmänpåverkan Svimning, misstänkt vasovagal Huvudvärk utan allmänpåverkan, neurologiska symtom eller akut debut Andnöd, lätt till måttlig Hemoptys, mindre Allergi, lätt till måttlig Feber med lätt till måttlig allmänpåverkan Diabetes utan allmänpåverkan (ej hypoglykemi eller ketoacidos) Anemi med lätt till måttlig allmänpåverkan

11 RIKTLINJE 11 (15) Ledsvullnad utan feber 2.8 Kirurgi Fall som primärt ska bedömas av kirurg på akutmottagningen Vid behov kontaktas jourhavande för frågor: Ledningsläkare: alternativt primärjour på sök Svårt trauma Akut skalltrauma med medvetandeförlust och/eller amnesi och/eller neurologiska symptom Akuta skador orsakade av trafikolyckor Akut buk/thoraxtrauma med allmänpåverkan Buksmärtor Akuta buksmärtor (t.ex. intervallsmärtor), intensiva kräkningar eller blodiga sådana, med allmänpåverkan och som kräver akut åtgärd/observation Exempel på diagnoser är inklämda bråck, cholecystiter, appendiciter, ileus av olika slag m.m. Buksmärtor hos barn med allmänpåverkan Sårskador Större och djupare sår och/eller gravt nedsmutsade sår Skador i thorax eller buk, (extremiteter till ortopeden) där djupare skador kan misstänkas Sårskador där större kärl (till kärlkirurgen), nerver eller senor (till ortopeden) kan ha skadats Urinvägar Akut skrotum, misstanke om testistorsion Urinstämma med feber allmänpåverkan eller där primär katetrisering misslyckats Kraftig makroskopisk hematuri Njursten (under jourtid) Generellt Hematemes, blodiga avföringar/melena med allmänpåverkan Icterus med feber Brännskador som täcker mer än en procent av grad 2 eller mindre om lokaliserad över leder samt alla djupa brännskador Misstänkt artäremboli Migrerande tromboflebiter (till kärlmottagning) Perianala abscesser och analhematom

12 RIKTLINJE 12 (15) Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Buksmärtor utan allvarliga symtom (jmf Buksmärtor ovan) Misstänkta maligniteter för utredning Okomplicerade sårskador Okomplicerad urinstämma Njurstensanfall utan feber eller andra komplikationer Lätta traumatiska skador Nageltrång, paranykier och tromboflebit nedanför ljumske Akut omhändertagande av hemorrojder och analfissurer (hänvisning till kirurgmottagning efter samråd med jourhavande) 2.9 Käkkirurgi/tandvård Fall som primärt ska bedömas av käkkirurg Käkkirurgisk dagjour nås på sökare Övrig tid söks jourhavande käkkirurg via landstingets växel. Utslagna permanenta tänder (viktigt att ge rätt råd; se jourlistor) Luxerade tänder när tanden ändrat läge Ansiktsfraktur (ej näsfraktur) Käkluxation Blödningar från tand- eller käkoperationsområden Svåra postoperativa käkkirurgiska besvär Svåra infektioner i käkar och omgivande vävnad Fall som primärt ska bedömas av egen tandläkare eller tandläkarjouren Tandfrakturer Luxerade tänder som ej ändrat läge Tandvärk Trasiga proteser, kronor eller broar Problem med fast tandställning Lossade fyllningar/kronor/bryggor På helgtid kontaktas tandläkarjouren på Folktandvården Herrgärdet (lördag och söndag kl. 10:00-12:00; telefon 112). Patient som går hos privattandläkare hänvisas till dennes/dennas ordinarie telefonnummer för vidare hänvisning till privattandläkarjour Onkologi Patient som står under aktiv behandling vid Onkologikliniken ska vid behov av akut vård i möjligaste mån omhändertas direkt av Onkologikliniken utan besök på akutmottagningen. Kontakt tas då direkt med Onkologikliniken via landstingets växel. Detta gäller dagtid samt under Onkologiklinikens jourtid, dvs vardagar och helger Övrig tid omhändertas dessa patienter på akutmottagningen. Om patienten har symtom på diagnos som kräver en akut kirurgisk intervention,

13 RIKTLINJE 13 (15) såsom ileus eller akut buk, ska patienten initialt bedömas av kirurgkliniken på akutmottagningen. Likaså kan vara fallet vid ett medicinskt akut tillstånd. När det akuta tillståndet har gått över ska patienten snarast överföras till Onkologikliniken Ortopedi Fall som primärt ska bedömas av ortoped på akutmottagningen Primärjouren på ortopedkliniken ansvarar dygnet runt för primär bedömning av akuta ortopedfall (sökare 1590). Sökare 1630 används vid frågor och konsultationer dagtid. Frakturer och luxationer Misstänkt sen- och/eller nervskada Brännskador på händer Misstänkt septisk artrit Akuta ryggsmärtor som inte svarar på adekvat smärtlindring eller med allvarlig neurologisk störning och/eller vattenkastningsproblem Misstänkt komplikation efter ortopedisk operation, t.ex. luxation, fraktur eller postoperativ infektion. Misstänkt infekterad ledplastik handläggs av ortoped även i senare skede. Misstanke om kompartmentsyndrom Patienter med PAL vid ortopedkliniken men utan alarmerande symptom hänvisas i första hand till ortopedmottagningen dagtid Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Patienter med lindriga till måttliga smärtor från rörelseapparaten med eller utan trauma, utan svår rörelse- eller belastningssmärta Fotledsdistorsion Lumbago Tendiniter Patienter med lindriga skador på tår, fingrar med lätt smärta, svullnad eller hematom 2.12 Ögon Fall som primärt ska bedömas av ögonläkare Dagtid tas patienterna omhand på ögonmottagningen och kvällstid på akutmottagningen. Ögonkliniken har jour i hemmet med en inställelsetid på två timmar. Under helger delas jouren med ögonkliniken i Sörmland. För de tillstånd som ej handläggs primärt av familjeläkare gäller att kontakt alltid ska tas med jourhavande innan patienten eventuellt skickas för bedömning. Här följer ett urval av mer akuta tillstånd och symptom:

14 RIKTLINJE 14 (15) Akut glaukom (dimsyn, kraftig värk/huvudvärk, illamående/kräkning, kraftig rodnad, ljusstel pupill, vanligen ensidigt) Kraftig bulbkontusion eller penetrerande/perforerande trauma Frätande ämne i ögat som t.ex. lut, stark syra, släckt kalk. OBS! Det viktigaste är att spolning påbörjas så snart som möjligt. Spolning ska således påbörjas där patienten söker primärt. Endoftalmit. Inre ögoninfektion, vanligast efter intraokulär kirurgi eller trauma. Synnedsättning, värk, ljuskänslighet, rodnad, mediegrumling. Näthinneavlossning (mörk, ej genomtränglig gardin i synfältet, långsamt ökande från periferin mot centrum, ensidigt) Ensidig rodnad, värk, ljuskänslighet Hastigt påkommen ensidig bestående synnedsättning Synbortfall, synfältsbortfall, dubbelseende, pupillavvikelse, manifest nytillkommen skelning. Inte ovanligt med central genes till besvären och patient ska då hänvisas till medicinkliniken i första hand. Ring ögonkliniken för konsultation Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Främmande kropp på kornea utanför synoptima i mån av kompetens Subtarsalt skräp Kornealerosion utan större trauma, t.ex. kvist, finger eller kant av papper Svetsblänk Subkonjunktival blödning utan känt trauma Akut konjunktivit Ögonlockseksem Blefarit (inflammation i ögonlockskanterna) Vagel Lindriga fall av torra ögon och skavningsbesvär Migrän med synaura Bältros. Vid misstanke om ögonengagemang (keratit eller irit) ska patienten bedömas av ögonläkare Öron-, näsa, halssjukvård Fall som primärt ska bedömas av ÖNH-läkare Dagtid tas patienterna omhand på ÖNH-mottagningen, alternativt på akutmottagningen vid allvarligare fall. Jourtid tas patienterna omhand av ÖNH-läkare på akutmottagningen. Akut övre luftvägshinder (se även PM misstänkt epiglottit) Ansiktstrauma med hotade andningsvägar Kraftiga näsblödningar Främmande kropp i: öra (hos barn)

15 RIKTLINJE 15 (15) matstrupe näsa (hos barn) luftvägar Etsskada mun och matstrupe Patient opererad vid ÖNH-klinik senaste månaden med misstänkt komplikation Svårare infektioner i ansiktet i behov av kirurgisk åtgärd Ring alltid ÖNH-jouren innan patienten remitteras in, dagtid på sökarnummer 1950 eller via växeln och jourtid via växeln. Dagtid kan patienten annars få lång väntetid, och på jourtid omhändertas endast patienter som inte kan vänta till nästa dag (ÖNHkliniken har inte sjukhusbunden jour) Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Halsåkommor hanteras i första hand av familjeläkare. Svårare fall, såsom peritonsillit i behov av kirurgisk åtgärd, remitteras till ÖNH-läkare. Vid lindrigt nästrauma ska patienten i första hand hänvisas till familjeläkare. Om septumhematom (blödning i septumväggen) misstänks tas akut kontakt med ÖNH-jour. Enbart fraktur handläggs dagtid av ÖNH-läkare och måste opereras inom en vecka Laboratoriemedicin Dygnet runt-service för analyser samt utlämnande av blodprodukter finns på sjukhusen i Västerås och Köping. På icke kontorstid kan ett akut-sortiment beställas vilket framgår av dokumentet Prislista på landstingets hemsida (www.ltv.se). Beställning kan göras via journalsystem, främst Cosmic, eller med pappersremiss (se hemsidan). En överenskommelse finns med primärvården och olika kliniker på sjukhusen om hur kraftigt avvikande provsvar hanteras och tas om hand. I samarbete tillhandahålls även laboratorieverksamhet på Akutmottagningen i Västerås (PNAverksamhet) Radiologi Öppettider och jourorganisation framgår av instruktion "Handläggande av akuta röntgenundersökningar dagtid och jourtid QR12-DIA-I-Rö REFERENSER Samverkansdokument för respektive specialitet Rådgivningsstöd webb RETTS retts-p

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Tillämpning av remisskravet för akutsökande patienter inom Örebro läns landsting fr.o.m. 2006-01-01

Tillämpning av remisskravet för akutsökande patienter inom Örebro läns landsting fr.o.m. 2006-01-01 Tillämpning av remisskravet för akutsökande patienter inom Örebro läns landsting fr.o.m. 2006-01-01 Reviderad 2009-06-04 Lars Rylander 1 Tillämpning av remisskravet för akutsökande patienter Uppdrag Hälso-

Läs mer

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon VIII ÖGON Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner Ögon 141 Synpåverkan Inkluderar synnedsättning och dubbelseende Akut synnedsättning Akut: telefonkontakt med

Läs mer

Avrop av jourläkarbilar

Avrop av jourläkarbilar Avrop av jourläkarbilar Jourläkarna ska göra medicinska bedömningar och behandlingar på plats i patientens hem följande tider: Måndag fredag 17.00 08.00 Lördag söndag Alla röda dagar Julafton, Nyår Midsommarafton

Läs mer

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Länsgemensam 1.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Samverksansdokument, 2011-05-20 vårdöverenskommelse

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 1177 uppdrag Samverkande sjukvård NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 Innehållsförteckning 1. Allergisk reaktion - av lindrig allergisk reaktion 2 Brännskador - Bedömning/behandling

Läs mer

Ambulans och vårdcentral - samverkan då akutvård ej är indicerad

Ambulans och vårdcentral - samverkan då akutvård ej är indicerad INSTRUKTION 1 (7) INLEDNING Syftet med samverkan mellan ambulansverksamheten och vårdcentralerna är att omhändertagandet av patienter skall ske på rätt vårdnivå. Därigenom blir patientsäkerheten hög och

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända.

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända. ELEVHÄLSAN Sidan 1 av 5 s kommun Svårare olycksfall och akut sjukdom För telefonnummer och adresser se telefonlista. Inledning Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller

Läs mer

Primärvård och Urologi

Primärvård och Urologi Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Urologi Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m.

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet 1 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Rutiner när vi tar emot barn med allergi/behov av egenvård: (rutinerna är framtagna utifrån skriften:gott, nyttigt och tryggt Allergi och överkänslighet

Läs mer

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort.

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset - Viktig information

Läs mer

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Carita Gelang Verksamhetsutvecklare Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Presentationens namn 1 Ambulanssjukvården

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM VI OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM Obstetriska och gynekologiska symtom Obs! Innefattar även symtom från bröstkörteln (mammae). 101 Obstetriska symtom symtom vid säker eller misstänkt graviditet Innefattar

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes MD, PhD Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Bildkälla: CDC Epidemiska hot under 2000-talet Spridning av pulverbrev ( antraxsporer ) per

Läs mer

Bilaga till Regelbok 5.1 Hälso- och sjukvård

Bilaga till Regelbok 5.1 Hälso- och sjukvård Bilaga till Regelbok 5.1 Hälso- och sjukvård Primärvårdsakut - uppdragsbeskrivning inkl driftsförutsättningar År 2016 1. MÅLSÄTTNING Den övergripande målsättning i LtV är att erbjuda en högkvalitativ och

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 2 (7) 5.1 Regelbok för sjukvård 5.1.1 Definitioner GRP: Geriatrisk Risk Profil. Screeningmetod för att identifiera patienter med geriatrisk riskprofil. Multisjuka riskpatienter:

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Ebolautbrottet i Västafrika 2014 Smittvägar Kontaktsmitta (droppsmitta) Ebolavirus överlever flera dagar både i vätska och intorkat tillstånd Hög risk för smitta

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Barn, infektioner och antibiotika

Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika -ett utbildningsmaterial inom ramen för föräldrautbildningen på BVC 1 Infektioner är normalt Småbarn är ofta sjuka i infektioner

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13

Riktlinjer för handläggning av röda ögon Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 1 (8) Expertgruppen för ögonsjukdomar Publicerat 2004-02-13 Patienter som söker för röda ögon är vanligt förekommande. Genesen till besvären varierar och informationen nedan kan vara en hjälp att komma

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården

Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården Akuta munhålebesvär Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården Maria Pettersson Cheftandläkare Akuta munhålebesvär Tandskador Akuta munhåleinfektioner Tandvärk Blödning efter tanduttagning Tandskador barn/ungdomar

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Aktuellt läge 150706 följ uppdateringar av situationen och rekommendationerna på vardgivarguiden.se/omraden/smittskydd/sjukdomar/sidor/ebola Kan ebola

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Regionen ansvarar för all hälso- och sjukvård inom primärvård och sjukhus. Kommunerna har hälso- och sjukvårdsansvaret

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-02-17 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 69 poäng Poängfördelning:

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus

PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus Smittskyddsenheten 2014-02-21 1 (5) PM Handläggande vid exposition av mässlingsvirus Smitta och smittöverföring Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna i världen. Infektionen orsakas

Läs mer

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Kön: Hane Tik Födelseår:.. Är din hund veterinärvårdsförsäkrad? Ja Om ja - i vilket bolag? 1) Hur bedömer du hundens allmäntillstånd? Mycket

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor i hälso- och sjukvården Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta

Läs mer

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning Ögonanamnes Hereditet Glaukom Öppenvinkelglaukom har en hereditär faktor. Ärftlighetsgången osäker. Syskon och barn till patienten bör undersökas efter 50 års ålder Trångvinkelglaukom har också viss ärftlighet

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten!

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste vardagen före din operationsdag för att få den tid du skall

Läs mer

RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus

RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus Bakgrund införde hösten 2009 ett gemensamt triagesystem RETTS (Medical Emergency Triage

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

till dig som ska opereras för Gallsten

till dig som ska opereras för Gallsten till dig som ska opereras för Gallsten Information till dig som ska opereras för gallsten Varför bildas gallsten? Gallan bildas i levern och når via den djupa gallgången sin lagringsplats, gallblåsan,

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2014-02-21 Totalpoäng: 59 Skrivtid: 4 timmar Poängfördelning:

Läs mer

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting

Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting Vårdriktlinjer vid akut öroninflammation Gäller för sjuksköterskor i Örebro läns landsting INNEHÅLL Symtom 3 Orsak 3 Differentialdiagnoser 3 Frekvens 3 Läkarkontakt 3 Behandling 4 Kontroller 5 Komplikationer

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre En beskrivning av 22 personers väg genom vården och omsorgen i Örebro City Konferenscenter 2 maj 2011 Lena Hammarlund Örebro Kommun Ewa Slätmo Örebro läns Landsting

Läs mer

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Klamydiainfektion Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Klamydia en mycket vanlig könssjukdom Infektion med klamydia är mycket vanligt. Klamydia smittar främst sexuellt. Klamydiainfektion

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika

Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner och antibiotika En föräldrautbildning inom ramen för BVC:s utbildningsprogram Hmm... Antibiotika? Ja tack, men helst inte! Barn, infektioner

Läs mer

Symtom vid akut förgiftning

Symtom vid akut förgiftning Symtom vid akut förgiftning Giftinformationscentralens erfarenheter av fenomenet SPICE. Hur vi sett en ökning av antalet frågor från sjukvård och allmänhet och fall med mer allvarliga symtom. Jenny Westerbergh

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation.

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Raska fötter springa tripp, tripp, tripp

Raska fötter springa tripp, tripp, tripp Raska fötter springa tripp, tripp, tripp Vilka patienter med fotproblem söker Årsta vårdcentral i Uppsala och hur tar vid hand om dem? Uppsats specialistexamen mars 2012 Cecilia Eich, ST läkare Årsta vårdcentral,

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Behandling med BCG-medac. BCG-medac

Behandling med BCG-medac. BCG-medac Behandling med BCG-medac BCG-medac Diagnos Du har av Din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med BCGmedac. Behandlingen följer ett speciellt schema vilket Din läkare

Läs mer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer Bakgrund Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot för folkhälsan. Klimatmodellerna visar bland annat att den

Läs mer