Akutdokumentet RIKTLINJER FÖR SPECIALISTVÅRDENS OCH PRIMÄRVÅRDENS ANSVAR FÖR AKUTA PATIENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akutdokumentet RIKTLINJER FÖR SPECIALISTVÅRDENS OCH PRIMÄRVÅRDENS ANSVAR FÖR AKUTA PATIENTER"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR SPECIALISTVÅRDENS OCH PRIMÄRVÅRDENS ANSVAR FÖR AKUTA PATIENTER

2

3 RIKTLINJE 3 (15) INNEHÅLL 1 SYFTE BESKRIVNING Rutiner för hänvisning Ambulanssjukvården Barn/ungdomar (<18 år) Fall som primärt ska bedömas av barnläkare Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Gynekologi Fall som primärt ska bedömas av gynekolog Infektion Fall som primärt ska bedömas av infektionsläkare Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Internmedicin Fall som primärt ska bedömas av medicinläkare på akutmottagningen Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Kirurgi Fall som primärt ska bedömas av kirurg på akutmottagningen Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Käkkirurgi/tandvård Fall som primärt ska bedömas av käkkirurg Fall som primärt ska bedömas av egen tandläkare eller tandläkarjouren Onkologi Ortopedi Fall som primärt ska bedömas av ortoped på akutmottagningen Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Ögon Fall som primärt ska bedömas av ögonläkare Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Öron-, näsa, halssjukvård Fall som primärt ska bedömas av ÖNH-läkare Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Laboratoriemedicin Radiologi REFERENSER... 15

4

5 RIKTLINJE 5 (15) 1 SYFTE Syftet med detta dokument är att beskriva riktlinjer för specialistvårdens och primärvårdens ansvar för akuta patienter så att omhändertagandet sker på rätt vårdnivå. Därigenom blir patientsäkerheten hög och resurserna används effektivt med LEON-principen (lägsta effektiva omhändertagandenivå) som ledstjärna. Riktlinjerna ska ses som ett gränssnitt mellan allmänmedicin och övriga specialiteter och vänder sig i första hand till vårdcentraler, akut- och jourmottagningarna samt sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden. Gränssnittet mellan primärvård och specialistvård ska vara lika oavsett tid på dygnet. Jourverksamheten organisation på olika orter ska inte påverka vilken vårdnivå en patient omhändertas på. Riktlinjerna omfattar specialiteterna Barn, Gynekologi, Infektion, Internmedicin, Kirurgi, Käkkirurgi/tandvård, Onkologi, Ortopedi, Ögon samt Öron-näsa-hals. I dokumentet anges vilka patienter som ska till specialistvården (symtom/diagnoser under specialistläkare nedan) och vilka som ska till primärvården/vårdcentral (symtom/diagnoser under familjeläkare nedan). Ytterligare information per specialitet finns i respektive specialitets samverkansdokument. 2 BESKRIVNING 2.1 Rutiner för hänvisning En förutsättning för att åstadkomma en väl fungerande vårdkedja för såväl patienter som för sjukvården är att det finns överenskomna rutiner för hänvisning. De patienter som kommit fel ska alltid hänvisas till rätt vårdnivå. Hänvisning ska ske enligt följande: 1. En patient som är i behov av akut vård ringer sin vårdcentral alternativt 1177 Vårdguiden för råd. Vid livshotande tillstånd kontaktas Patient som ska bedömas inom primärvården hänvisas i första hand till patientens vårdcentral. Patient som ska bedömas inom specialistvården hänvisas till lämplig akutmottagning i Västerås eller Köping. I det fall patienten är ett akutfall för sjukhusklinik kontaktas vederbörande klinik eller akutmottagning/akutsektion om särskilda skäl föreligger. På jourtid omhändertas endast de patienter vars medicinska tillstånd kräver omhändertagande innan nästa vardag. 3. Patient som kommer till akutmottagningen och som uppenbart inte är i behov av omedelbara medicinska insatser ska efter bedömning hänvisas till rätt vårdnivå, dvs. egenvård eller sin vårdcentral. Hänsyn ska tas till gällande regler för remisshantering.

6 RIKTLINJE 6 (15) 2.2 Ambulanssjukvården I de fall en patients tillstånd kräver vård eller övervakning under transport kan transport ske med ambulans. Ambulansbeställning görs på telefonnummer (icke-akuta transporter) alternativt på larmnumret 112 om behovet är akut. Larmoperatören bedömer om patientens tillstånd kräver ambulanstransport. Instruktioner ur Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10): 5 Vid ambulansuppdrag i samband med att en patient överförs från en vårdenhet till en annan ska den behandlande läkaren vid den avlämnande vårdenheten ha ett övergripande medicinskt ansvar för patienten fram till dess att han eller hon är bedömd eller registrerad hos den mottagande vårdenheten. 6 Den personal som vid den avlämnande vårdenheten svarar för hälso- och sjukvården av patienten ska skriftligen ge hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen 1. information om patientens aktuella sjukdomstillstånd, 2. anvisningar om patientens vård och behandling, och 3. uppgifter om destination. 7 Den behandlande läkaren vid den avlämnande vårdenheten ska, om patienten bedöms vara i behov av läkemedel under ambulansuppdraget, skriftligen ge tillfälliga ordinationer till hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen. I en akut uppkommen medicinsk situation får hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen ge patienten vård och behandling utifrån sina delegeringar och ordinationer enligt generella direktiv. Patient som inte är i behov av specialistvård kan efter ambulanspersonalens bedömning hänvisas till patientens vårdcentral. Kontakt med vårdcentralen tas då på den aktuella vårdcentralens akutnummer. I dialog mellan ambulanspersonalen och vårdcentralen fastställs lämplig åtgärd, t.ex. att boka in tid på vårdcentral, transportera patienten till vårdcentral eller hembesök. Övriga transporter från sjukvårdsinrättning, även liggande transport utan vård eller övervakningsbehov, beställs via SAMTRAFIK, telefonnummer

7 RIKTLINJE 7 (15) 2.3 Barn/ungdomar (<18 år) Fall som primärt ska bedömas av barnläkare Generellt Alla ambulansfall Kroniskt sjuka barn knutna till barnkliniken i behov av akut bedömning Allmänpåverkan oavsett orsak (opåverkad = öppnar ögon spontant, orienterar efter ljud, jollrar de ord det kan, spädbarn sugintresse, äldre barn pratar orienterat; alla andra är påverkade) Sepsis-meningitmisstanke Misstänkt eller bekräftad intoxikation (etylintoxikation till stora akutmottagningen; övriga förgiftningstillbud till barnakuten) Misstänkt diabetesdebut Ormbett Infektion, oklar Allmänpåverkan Vattkoppor med misstanke om annan samtidig svår sjukdom samt mässling. Ring alltid innan för att förhindra smitta i väntrum. Feber >38 grader 0-3 mån >39 grader 3-5 mån >41 grader Luftvägsbesvär Måttlig-svår andningspåverkan (t.ex. cyanos, uttalade indragningar, näsvingespel, grunting, kan ej prata, stillsam) Måttlig-svår stridor Apnéer Kräkningar och diarré Påverkat allmäntillstånd, sepsis/meningitmisstanke Diabetiker/metabolt sjuka Shuntopererade Svår törst Neurologi Medvetandepåverkan Kramper/frånvaroattacker Plötsligt isättande svår huvudvärk Huvudvärk och upprepade kräkningar, förvirring eller hög feber Neurologiska bortfall

8 RIKTLINJE 8 (15) Kardiologi Hud Allergi Pågående bröstsmärta Arytmi Svimning under ansträngning (se separat samverkansdokument) Peteckier Urticaria med allmänpåverkan Andra utslag med allmänpåverkan Anafylaxi Kraftiga allergiska reaktioner Ny exponering och tidigare allvarlig reaktion på aktuellt allergen Svullnad huvud/halsregion Svullnadskänsla i svalget Nefrologi Misstänkt hög UVI hos barn <2 år Barnakuten är öppen dygnet runt. Barn med kirurgiska och ortopediska frågeställningar omhändertas på stora akutmottagningen. 2.4 Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Generellt Låg UVI Hög UVI hos barn>2 år utan allmänpåverkan Infektion, oklar Feber <41 grader från 5 månader utan allmänpåverkan Luftvägsbesvär Hud Förkylning, hosta, halsont eller öronvärk Lättare andningsbesvär (t.ex. snabb andning, andfådd vid ansträngning, talar hela meningar, normalt andningsarbete i vila, frekvent hosta) Lättare stridor Skällande hosta Urticaria utan allmänpåverkan Utslag utan allmänpåverkan För ytterligare information om vitalparametrar, se Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård av SMI m.fl eller retts-p.

9 RIKTLINJE 9 (15) 2.5 Gynekologi Fall som primärt ska bedömas av gynekolog Patienter som ska bedömas på akutmottagningen på jourtid (kontorstid bedöms dessa patienter på Kvinnoklinikens mottagning i Västerås eller Köping): Pågående missfall eller avbrytande av graviditet med riklig blödning och allmänpåverkan Misstanke om extrauterin graviditet Hyperemesis med ketoner Postpartumblödning med allmänpåverkan Graviditet efter v 22+0 till förlossningen enligt gällande samverkansdokument Våldtäkt Låga buksmärtor: misstanke om cystruptur med allmänpåverkan misstanke om torsion endometrit med allmänpåvekan (t.ex. nylig spiralinsättning, postpartum, skrapning) tuboovariell abscess med allmänpåverkan (t.ex. purulent flytning, gammal spiral, post menopausal) Gynekologisk tumör under behandling ska direkt till avdelning 85, ej via akutmottagningen. 2.6 Infektion Fall som primärt ska bedömas av infektionsläkare Infektionskliniken ansvarar för: Allvarligare infektioner med påverkat allmäntillstånd och vitalparametrar (andningsfrekvens >20/minut, systoliskt blodtryck <100 mmhg, puls >100/minut) eller när personal känner oro över patients tillstånd och framförallt när sjukhusvård är aktuellt. Fall där isolering av smittoskäl (t.ex. morbilli, varicella-infektioner, tuberkulos) eller nosokomiala anledningar (t.ex. MRSA) är nödvändigt. Den primära bedömningen av kirurgiska/ortopediska/gynekologiska infektionstillstånd sköts av respektive klinik. Infektionsklinikens akuta mottagning sker på akutmottagningen och är bemannad av en infektions-st-läkare (sökare 1270) mellan och måndag till fredag. Övrig tid har primärjouren på medicinkliniken ansvar för primär bedömning av akuta infektionsfall. Dygnet runt finns en infektionsbakjour (sökare 1290 dagtid) som kan nås via sjukhusets växel med 30 minuters inställelsetid. En grundregel är att patienter inkommer via sjukhusets akutmottagning. Undantag från denna regel kan göras efter telefonkontakt med infektionsjour alternativt

10 RIKTLINJE 10 (15) bakjour för smittsamma patienter som ska bedömas alternativt läggas in på infektionskliniken, t.ex. fall av luftburen smitta eller smittsam gastroenterit Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Vanliga infektionssjukdomar där sjukhusvård inte bedöms som aktuell handläggs primärt av familjeläkaren. 2.7 Internmedicin Fall som primärt ska bedömas av medicinläkare på akutmottagningen Vid behov tas kontakt med Medicin via landstingets växel. Bröstsmärta eller andra symptom som inger misstanke om infarkt/instabil angina Arytmi med allmänpåverkan Hypertoni med huvudvärk eller andra kristecken alternativt mycket höga tryck ( 240/130) Stroke /TIA Svimning utan känd orsak Yrsel med allmänpåverkan Huvudvärk med urakut debut, neurologisk avvikelse eller med påverkat allmäntillstånd Krampanfall, förstagång eller ej övergående Andnöd, nytillkommen måttlig till svår Hemoptys, större Allergisk reaktion, svår och akut Feber med svår allmänpåverkan Diabetes med allmänpåverkan (t.ex. hypoglykemi, ketoacidos) Förgiftning Anemi med (måttlig till) svår allmänpåverkan Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Bröstsmärta utan misstanke om infarkt/instabil angina Arytmi utan allmänpåverkan (t.ex. förmaksflimmer) Hypertoni (<240/130) utan huvudvärk eller andra kristecken Svullet ben Yrsel utan allmänpåverkan Svimning, misstänkt vasovagal Huvudvärk utan allmänpåverkan, neurologiska symtom eller akut debut Andnöd, lätt till måttlig Hemoptys, mindre Allergi, lätt till måttlig Feber med lätt till måttlig allmänpåverkan Diabetes utan allmänpåverkan (ej hypoglykemi eller ketoacidos) Anemi med lätt till måttlig allmänpåverkan

11 RIKTLINJE 11 (15) Ledsvullnad utan feber 2.8 Kirurgi Fall som primärt ska bedömas av kirurg på akutmottagningen Vid behov kontaktas jourhavande för frågor: Ledningsläkare: alternativt primärjour på sök Svårt trauma Akut skalltrauma med medvetandeförlust och/eller amnesi och/eller neurologiska symptom Akuta skador orsakade av trafikolyckor Akut buk/thoraxtrauma med allmänpåverkan Buksmärtor Akuta buksmärtor (t.ex. intervallsmärtor), intensiva kräkningar eller blodiga sådana, med allmänpåverkan och som kräver akut åtgärd/observation Exempel på diagnoser är inklämda bråck, cholecystiter, appendiciter, ileus av olika slag m.m. Buksmärtor hos barn med allmänpåverkan Sårskador Större och djupare sår och/eller gravt nedsmutsade sår Skador i thorax eller buk, (extremiteter till ortopeden) där djupare skador kan misstänkas Sårskador där större kärl (till kärlkirurgen), nerver eller senor (till ortopeden) kan ha skadats Urinvägar Akut skrotum, misstanke om testistorsion Urinstämma med feber allmänpåverkan eller där primär katetrisering misslyckats Kraftig makroskopisk hematuri Njursten (under jourtid) Generellt Hematemes, blodiga avföringar/melena med allmänpåverkan Icterus med feber Brännskador som täcker mer än en procent av grad 2 eller mindre om lokaliserad över leder samt alla djupa brännskador Misstänkt artäremboli Migrerande tromboflebiter (till kärlmottagning) Perianala abscesser och analhematom

12 RIKTLINJE 12 (15) Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Buksmärtor utan allvarliga symtom (jmf Buksmärtor ovan) Misstänkta maligniteter för utredning Okomplicerade sårskador Okomplicerad urinstämma Njurstensanfall utan feber eller andra komplikationer Lätta traumatiska skador Nageltrång, paranykier och tromboflebit nedanför ljumske Akut omhändertagande av hemorrojder och analfissurer (hänvisning till kirurgmottagning efter samråd med jourhavande) 2.9 Käkkirurgi/tandvård Fall som primärt ska bedömas av käkkirurg Käkkirurgisk dagjour nås på sökare Övrig tid söks jourhavande käkkirurg via landstingets växel. Utslagna permanenta tänder (viktigt att ge rätt råd; se jourlistor) Luxerade tänder när tanden ändrat läge Ansiktsfraktur (ej näsfraktur) Käkluxation Blödningar från tand- eller käkoperationsområden Svåra postoperativa käkkirurgiska besvär Svåra infektioner i käkar och omgivande vävnad Fall som primärt ska bedömas av egen tandläkare eller tandläkarjouren Tandfrakturer Luxerade tänder som ej ändrat läge Tandvärk Trasiga proteser, kronor eller broar Problem med fast tandställning Lossade fyllningar/kronor/bryggor På helgtid kontaktas tandläkarjouren på Folktandvården Herrgärdet (lördag och söndag kl. 10:00-12:00; telefon 112). Patient som går hos privattandläkare hänvisas till dennes/dennas ordinarie telefonnummer för vidare hänvisning till privattandläkarjour Onkologi Patient som står under aktiv behandling vid Onkologikliniken ska vid behov av akut vård i möjligaste mån omhändertas direkt av Onkologikliniken utan besök på akutmottagningen. Kontakt tas då direkt med Onkologikliniken via landstingets växel. Detta gäller dagtid samt under Onkologiklinikens jourtid, dvs vardagar och helger Övrig tid omhändertas dessa patienter på akutmottagningen. Om patienten har symtom på diagnos som kräver en akut kirurgisk intervention,

13 RIKTLINJE 13 (15) såsom ileus eller akut buk, ska patienten initialt bedömas av kirurgkliniken på akutmottagningen. Likaså kan vara fallet vid ett medicinskt akut tillstånd. När det akuta tillståndet har gått över ska patienten snarast överföras till Onkologikliniken Ortopedi Fall som primärt ska bedömas av ortoped på akutmottagningen Primärjouren på ortopedkliniken ansvarar dygnet runt för primär bedömning av akuta ortopedfall (sökare 1590). Sökare 1630 används vid frågor och konsultationer dagtid. Frakturer och luxationer Misstänkt sen- och/eller nervskada Brännskador på händer Misstänkt septisk artrit Akuta ryggsmärtor som inte svarar på adekvat smärtlindring eller med allvarlig neurologisk störning och/eller vattenkastningsproblem Misstänkt komplikation efter ortopedisk operation, t.ex. luxation, fraktur eller postoperativ infektion. Misstänkt infekterad ledplastik handläggs av ortoped även i senare skede. Misstanke om kompartmentsyndrom Patienter med PAL vid ortopedkliniken men utan alarmerande symptom hänvisas i första hand till ortopedmottagningen dagtid Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Patienter med lindriga till måttliga smärtor från rörelseapparaten med eller utan trauma, utan svår rörelse- eller belastningssmärta Fotledsdistorsion Lumbago Tendiniter Patienter med lindriga skador på tår, fingrar med lätt smärta, svullnad eller hematom 2.12 Ögon Fall som primärt ska bedömas av ögonläkare Dagtid tas patienterna omhand på ögonmottagningen och kvällstid på akutmottagningen. Ögonkliniken har jour i hemmet med en inställelsetid på två timmar. Under helger delas jouren med ögonkliniken i Sörmland. För de tillstånd som ej handläggs primärt av familjeläkare gäller att kontakt alltid ska tas med jourhavande innan patienten eventuellt skickas för bedömning. Här följer ett urval av mer akuta tillstånd och symptom:

14 RIKTLINJE 14 (15) Akut glaukom (dimsyn, kraftig värk/huvudvärk, illamående/kräkning, kraftig rodnad, ljusstel pupill, vanligen ensidigt) Kraftig bulbkontusion eller penetrerande/perforerande trauma Frätande ämne i ögat som t.ex. lut, stark syra, släckt kalk. OBS! Det viktigaste är att spolning påbörjas så snart som möjligt. Spolning ska således påbörjas där patienten söker primärt. Endoftalmit. Inre ögoninfektion, vanligast efter intraokulär kirurgi eller trauma. Synnedsättning, värk, ljuskänslighet, rodnad, mediegrumling. Näthinneavlossning (mörk, ej genomtränglig gardin i synfältet, långsamt ökande från periferin mot centrum, ensidigt) Ensidig rodnad, värk, ljuskänslighet Hastigt påkommen ensidig bestående synnedsättning Synbortfall, synfältsbortfall, dubbelseende, pupillavvikelse, manifest nytillkommen skelning. Inte ovanligt med central genes till besvären och patient ska då hänvisas till medicinkliniken i första hand. Ring ögonkliniken för konsultation Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Främmande kropp på kornea utanför synoptima i mån av kompetens Subtarsalt skräp Kornealerosion utan större trauma, t.ex. kvist, finger eller kant av papper Svetsblänk Subkonjunktival blödning utan känt trauma Akut konjunktivit Ögonlockseksem Blefarit (inflammation i ögonlockskanterna) Vagel Lindriga fall av torra ögon och skavningsbesvär Migrän med synaura Bältros. Vid misstanke om ögonengagemang (keratit eller irit) ska patienten bedömas av ögonläkare Öron-, näsa, halssjukvård Fall som primärt ska bedömas av ÖNH-läkare Dagtid tas patienterna omhand på ÖNH-mottagningen, alternativt på akutmottagningen vid allvarligare fall. Jourtid tas patienterna omhand av ÖNH-läkare på akutmottagningen. Akut övre luftvägshinder (se även PM misstänkt epiglottit) Ansiktstrauma med hotade andningsvägar Kraftiga näsblödningar Främmande kropp i: öra (hos barn)

15 RIKTLINJE 15 (15) matstrupe näsa (hos barn) luftvägar Etsskada mun och matstrupe Patient opererad vid ÖNH-klinik senaste månaden med misstänkt komplikation Svårare infektioner i ansiktet i behov av kirurgisk åtgärd Ring alltid ÖNH-jouren innan patienten remitteras in, dagtid på sökarnummer 1950 eller via växeln och jourtid via växeln. Dagtid kan patienten annars få lång väntetid, och på jourtid omhändertas endast patienter som inte kan vänta till nästa dag (ÖNHkliniken har inte sjukhusbunden jour) Fall som primärt ska bedömas av familjeläkare Halsåkommor hanteras i första hand av familjeläkare. Svårare fall, såsom peritonsillit i behov av kirurgisk åtgärd, remitteras till ÖNH-läkare. Vid lindrigt nästrauma ska patienten i första hand hänvisas till familjeläkare. Om septumhematom (blödning i septumväggen) misstänks tas akut kontakt med ÖNH-jour. Enbart fraktur handläggs dagtid av ÖNH-läkare och måste opereras inom en vecka Laboratoriemedicin Dygnet runt-service för analyser samt utlämnande av blodprodukter finns på sjukhusen i Västerås och Köping. På icke kontorstid kan ett akut-sortiment beställas vilket framgår av dokumentet Prislista på landstingets hemsida (www.ltv.se). Beställning kan göras via journalsystem, främst Cosmic, eller med pappersremiss (se hemsidan). En överenskommelse finns med primärvården och olika kliniker på sjukhusen om hur kraftigt avvikande provsvar hanteras och tas om hand. I samarbete tillhandahålls även laboratorieverksamhet på Akutmottagningen i Västerås (PNAverksamhet) Radiologi Öppettider och jourorganisation framgår av instruktion "Handläggande av akuta röntgenundersökningar dagtid och jourtid QR12-DIA-I-Rö REFERENSER Samverkansdokument för respektive specialitet Rådgivningsstöd webb RETTS retts-p

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Tillämpning av remisskravet för akutsökande patienter inom Örebro läns landsting fr.o.m. 2006-01-01

Tillämpning av remisskravet för akutsökande patienter inom Örebro läns landsting fr.o.m. 2006-01-01 Tillämpning av remisskravet för akutsökande patienter inom Örebro läns landsting fr.o.m. 2006-01-01 Reviderad 2009-06-04 Lars Rylander 1 Tillämpning av remisskravet för akutsökande patienter Uppdrag Hälso-

Läs mer

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon

VIII ÖGON. Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner. Ögon VIII ÖGON Vid samtidigt dominerande förkylning, se även Förkylning under avsnittet Infektioner Ögon 141 Synpåverkan Inkluderar synnedsättning och dubbelseende Akut synnedsättning Akut: telefonkontakt med

Läs mer

Beslutsstöd för sjuksköterska vid akut insjuknad patient

Beslutsstöd för sjuksköterska vid akut insjuknad patient Beslutsstöd för sjuksköterska vid akut insjuknad patient Patientens namn Patientens personnummer OBS! Läkarkontakt skall alltid göras vid fallskada och relativt lindrigt trauma mot huvudet hos Waranbehandlad

Läs mer

Avrop av jourläkarbilar

Avrop av jourläkarbilar Avrop av jourläkarbilar Jourläkarna ska göra medicinska bedömningar och behandlingar på plats i patientens hem följande tider: Måndag fredag 17.00 08.00 Lördag söndag Alla röda dagar Julafton, Nyår Midsommarafton

Läs mer

RIKTLINJER VID HANDLÄGGNING AV PATIENTER SOM SÖKER AKUT SJUKVÅRD

RIKTLINJER VID HANDLÄGGNING AV PATIENTER SOM SÖKER AKUT SJUKVÅRD RIKTLINJER VID HANDLÄGGNING AV PATIENTER SOM SÖKER AKUT SJUKVÅRD Riktlinjer för Höglandets sjukvårdsområde fastställt i brukarråd Akutkliniken gällande fr.o.m. 2014-06-01--2015-05-31 Ersätter utgåva 2013-06-01--2014-05-31

Läs mer

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se.

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se. HITTA RÄTT I VÅRDEN Övning 4 NIVÅ 1&2 Foto: Juliana Wiklund Hitta rätt i vården Husläkarmottagning På husläkarmottagningen behandlas både vuxna och barn för sjukdomar och besvär. Husläkarmottagning kallas

Läs mer

Beslutsstöd vid hänvisning till annan vårdnivå eller annat transportsätt vuxen

Beslutsstöd vid hänvisning till annan vårdnivå eller annat transportsätt vuxen 1(6) Gäller för Medicinsk vård Ambulanssjukvård gem Beslutsstöd vid hänvisning till annan vårdnivå eller annat transportsätt vuxen 1 Syfte Patienten ska efter bedömning, genomgång av checklista samt hänsyn

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 1177 uppdrag Samverkande sjukvård NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 Innehållsförteckning 1. Allergisk reaktion - av lindrig allergisk reaktion 2 Brännskador - Bedömning/behandling

Läs mer

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Länsgemensam 1.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Samverksansdokument, 2011-05-20 vårdöverenskommelse

Läs mer

Underlivsflytning (hos ej gravid kvinna) (114) Underlivsflytning (vid säker/misstänkt graviditet) (106) Underlivsklåda (hos ej gravid kvinna) (116)

Underlivsflytning (hos ej gravid kvinna) (114) Underlivsflytning (vid säker/misstänkt graviditet) (106) Underlivsklåda (hos ej gravid kvinna) (116) Register Abortönskan (108) Aggressivitet (176) Akut sveda/urinträngningar (hos ej gravid kvinna) (116) Akut sveda/urinträngningar (vid säker/misstänkt graviditet) (106) Allergisk snuva (132) Allergiska

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Övergripande fördelningsprincip 1 (11) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regionkansliet

Övergripande fördelningsprincip 1 (11) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regionkansliet 1 (11) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regionkansliet 2015-09-29 Reviderad överenskommelse mellan vårdcentralerna och sjukhusklinikerna om klinisk tillämpning av arbetsfördelning för akutsökande

Läs mer

Ambulans och vårdcentral - samverkan då akutvård ej är indicerad

Ambulans och vårdcentral - samverkan då akutvård ej är indicerad INSTRUKTION 1 (7) INLEDNING Syftet med samverkan mellan ambulansverksamheten och vårdcentralerna är att omhändertagandet av patienter skall ske på rätt vårdnivå. Därigenom blir patientsäkerheten hög och

Läs mer

VII ÖRON-NÄSA-MUN-SVALG

VII ÖRON-NÄSA-MUN-SVALG VII 125 Främmande kropp öron-näsa-svalg Satt i halsen 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer etc avgör vårdnivå. PVakut: lindriga symtom (kan svälja saliv etc/inga andningsbesvär)/kvarstående

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg

Anafylaxi. Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Giltig fr.o.m: 2015-12-10 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn - och ungdomskliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Bakgrund 2015-05-07. Deltagare Sjuksköterskor Ambulanssjukvården Karlshamn. Ställs högre krav på ambulanspersonalen. Utlarmningen har ökat

Bakgrund 2015-05-07. Deltagare Sjuksköterskor Ambulanssjukvården Karlshamn. Ställs högre krav på ambulanspersonalen. Utlarmningen har ökat Patient hänvisad enligt beslutstöd Utbildning Potentiella framtida chefer Författare Martin Johansson 2014-12-16 Deltagare Sjuksköterskor Ambulanssjukvården Karlshamn Bakgrund Ställs högre krav på ambulanspersonalen

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

Till Hälso och sjukvårdsnämnden

Till Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvård DATUM DIARIENR 2010-04-05 HN-HOS10-123 Till Hälso och sjukvårdsnämnden RAPPORT åtgärder vidtagna i samband med Lex Maria-ärende samt beskrivning av aktuella generella åtgärder inom

Läs mer

Förslag till HÖK ang Röda ögon

Förslag till HÖK ang Röda ögon Förslag till HÖK ang Röda ögon Allmänläkarkonsulterna Norrbotten Överenskommelse mellan ögonsjukvården och primärvården i Norrbotten Syfte Att hjälpa diagnosdifferentiera det vanligast förekommande ögonsymtomet

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

Rutin för preoperativt omhändertagande av patient med höftfraktur, SUS - Malmö

Rutin för preoperativt omhändertagande av patient med höftfraktur, SUS - Malmö Version: 1.0 Skapad: 2012-09-15 Reviderad: 2014-04-15 Gäller tv, längst tom: 2015-04-15 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Cecilia Rogmark, Magnus Eneroth, Henrik Dyhre Dokumentinnehåll: Arbetsuppgifter

Läs mer

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Andning A01 Andningsbesvär med pip, astma J459 Astma ospecificerad Andning A02 Andningsbesvär med främmande kropp T179 Främmande kropp i andningsvägarna med icke

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

2015-11-13 www.smittskyddstockholm.se. Ebola Viral hemorragisk feber (VHF)

2015-11-13 www.smittskyddstockholm.se. Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) Ebola Viral hemorragisk feber (VHF) Finns risk för fall av ebola i Sverige? Sverige har få kontakter med de nu drabbade länderna Folkhälsomyndigheten bedömer risken att någon ebolasmittad person skulle

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Riktlinjer vid exposition av mässling

Riktlinjer vid exposition av mässling 1(5) Smitta och smittöverföring Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna i världen. Infektionen orsakas av ett RNA-virus. Smittan är luftburen med små droppar som inandas eller når in

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m.

Läs mer

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända.

Svårare olycksfall och akut sjukdom. Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller skadad innan hjälp har hunnit anlända. ELEVHÄLSAN Sidan 1 av 5 s kommun Svårare olycksfall och akut sjukdom För telefonnummer och adresser se telefonlista. Inledning Ibland måste andra personer än skolsköterskan ta ansvar för en sjuk eller

Läs mer

Barnakuten Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus

Barnakuten Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus Barnakuten Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus Bakgrund Alla barn under 16 år med medicinska, kirurgiska eller ortopediska problem. Ca 50 000 barn/år 14% behöver slutenvård 25-30% av patienterna

Läs mer

Primärvård och Urologi

Primärvård och Urologi Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Urologi Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

Patientstyrning från Ambulanssjukvården mot Primärvården, Länsgemensam, hälso- och sjukvård

Patientstyrning från Ambulanssjukvården mot Primärvården, Länsgemensam, hälso- och sjukvård Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Dokument ID: 09-102665 Fastställandedatum: 2014-06-27 Giltigt t.o.m.: 2015-06-27 Upprättare: Karin V Rosén Fastställare: Jörgen Tranevik Patientstyrning från Ambulanssjukvården

Läs mer

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet 1 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Rutiner när vi tar emot barn med allergi/behov av egenvård: (rutinerna är framtagna utifrån skriften:gott, nyttigt och tryggt Allergi och överkänslighet

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor

Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Verksamhetsutveckling Ambulanssjukvården i Göteborg/Vårdkedjor Carita Gelang Verksamhetsutvecklare Ambulans och Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Presentationens namn 1 Ambulanssjukvården

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-08-13 Totalpoäng: 52 Poängfördelning: Per Odencrants

Läs mer

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA V MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA 75 Buksmärtor Grad 3 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer etc avgör vårdnivå. Grad 1 3 + trauma 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer

Läs mer

Graviditetsövervakning - Bedömning av vårdnivå för gravida med behov av planerad eller akut läkarkontakt

Graviditetsövervakning - Bedömning av vårdnivå för gravida med behov av planerad eller akut läkarkontakt Godkänt den: 2017-05-01 Ansvarig: Masoumeh Rezapour Isfahani Gäller för: Kvinnosjukvård Graviditetsövervakning - Bedömning av vårdnivå för gravida med behov av planerad eller akut läkarkontakt Bakgrund

Läs mer

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA

MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA V MAGE-TARM-URINVÄGAR- MANLIGA GENITALIA 75 Buksmärtor Grad 3 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer etc avgör vårdnivå. Grad 1 3 + trauma 112/Akut: symtomintensitet, komplicerande faktorer

Läs mer

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Ärrbråck Ärrbråck Information inför operation av ärrbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes

Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes Ovanliga smittsamma diagnoser eller Glöm inte reseanamnes MD, PhD Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Bildkälla: CDC Epidemiska hot under 2000-talet Spridning av pulverbrev ( antraxsporer ) per

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 11. Läkarkontakt

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 11. Läkarkontakt 1 MAS-PÄRM Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård 2007-07-16 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 11 Läkarkontakt 2 MAS-PÄRM Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård 2007-07-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

Försämrat hälsotillstånd

Försämrat hälsotillstånd RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Område: Trygg och säker hälso- och sjukvård och rehabilitering Ansvarig: Beslutad av: Version: 1 Giltig fr.o.m. 2017-06-01 Ansvarig för revidering: Beslutad datum: Revideras

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus Fäst patientetikett här Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus 1 Inskrivning 1. När du kom fick du ta en nummerlapp. Detta är viktigt eftersom det är vårt sätt att följa din väntetid

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL

Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Ebola Information om sjukdomen och beredskapen i SLL Aktuellt läge 150706 följ uppdateringar av situationen och rekommendationerna på vardgivarguiden.se/omraden/smittskydd/sjukdomar/sidor/ebola Kan ebola

Läs mer

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562

Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Pieter Bruegel d.ä. Dödens triumf 1562 Ebolautbrottet i Västafrika 2014 Smittvägar Kontaktsmitta (droppsmitta) Ebolavirus överlever flera dagar både i vätska och intorkat tillstånd Hög risk för smitta

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Athir Tarish. Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken

Athir Tarish. Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken Athir Tarish Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken 1 A. Nedsatt uppmärksamhet (fokusera, hålla kvar, växla) och medvetandegrad B. Akut eller subakut, växlande förlopp under dygnet C. Ytterligare

Läs mer

Glesbygdsmedicinsk profil på ST i Allmänmedicin

Glesbygdsmedicinsk profil på ST i Allmänmedicin Glesbygdsmedicinsk profil på ST i Allmänmedicin Den 24 juni 2008 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring som gäller

Läs mer

BAS Att identifiera patient med risk att utveckla svår sepsis

BAS Att identifiera patient med risk att utveckla svår sepsis BAS 90-30-90 Att identifiera patient med risk att utveckla svår sepsis Utbildningsprogram Länssjukhuset i Kalmar 2011/2012 Patientfall Man, 72 år. Hypertoni. Lindrig angina pectoris Utskriven från sjukhuset

Läs mer

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck Bukväggsbråck Bukväggsbråck Information inför operation av bukväggsbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning,

Läs mer

Rutin för personal som arbetar med patienter som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård

Rutin för personal som arbetar med patienter som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård Rutin för personal som arbetar med patienter som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård VID AKUT SITUATION RING 112 Kontakta alltid ansvarig arbetsterapeut och/eller fysioterapeut när det gäller rehabilitering

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Riskanalys. Patientsäkerhetsrisker vid stängning av akut kirurgi och ortopedi i Sollefteå perioden 18/7-28/8. Mars 2016

Riskanalys. Patientsäkerhetsrisker vid stängning av akut kirurgi och ortopedi i Sollefteå perioden 18/7-28/8. Mars 2016 Riskanalys Patientsäkerhetsrisker vid stängning av akut kirurgi och ortopedi i Sollefteå perioden 18/7-28/8 Mars 2016 2016-03-31 Handläggare Mikael Åsén Kvalitet- och patientsäkerhetsavdelningen 2016-03-31

Läs mer

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM VI OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM Obstetriska och gynekologiska symtom Obs! Innefattar även symtom från bröstkörteln (mammae). 101 Obstetriska symtom symtom vid säker eller misstänkt graviditet Innefattar

Läs mer

Sommarsamverkan Barn- och ungdomssjukvården

Sommarsamverkan Barn- och ungdomssjukvården Sommarsamverkan Barn- och ungdomssjukvården 2017 Här hittar du information om: Öppettider, telefonnummer, kontaktpersoner Akut dagsjukvård (ADA) Akuta barnflödet Kirurg-, ortopedi-, ÖNH-, BUP, HIA- och

Läs mer

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort.

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset - Viktig information

Läs mer

VII ÖRON-NÄSA-MUN-SVALG. Öron Näsa Mun Svalg

VII ÖRON-NÄSA-MUN-SVALG. Öron Näsa Mun Svalg VII ÖRON-NÄSA-MUN-SVALG Öron Näsa Mun Svalg 125 Främmande kropp öron-näsa-svalg Satt i halsen 112: vid misstanke om främmande kropp i luftvägarna Akut: vid misstanke om främmande kropp i matstrupen om

Läs mer

Granskning av akutmottagningarna

Granskning av akutmottagningarna Revisionsrapport Granskning av akutmottagningarna Region Halland Rebecca Lindström Jean Odgaard December 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013.

Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013. Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013.. Lärare: Peter Appelros, fråga 1-6, 6p. Ulf Nordström, fråga 7-10, 10p. Ragnar Bäckström, fråga 11,15p Simon Athlin, fråga 12-13,. Rebecca

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

HÖK för Röda ögon. Överenskommelse mellan Primärvården och Ögonsjukvården i Norrbotten. Primärvården

HÖK för Röda ögon. Överenskommelse mellan Primärvården och Ögonsjukvården i Norrbotten. Primärvården HÖK för Röda ögon Överenskommelse mellan Primärvården och Ögonsjukvården i Norrbotten Primärvården Primärvården handlägger tillstånd förknippade med smärta upp till lätt nivå och när måttlig till svår

Läs mer

Dokumenttyp: PM Giltig fr o m: Giltigt t o m: Diarienummer: NSC

Dokumenttyp: PM Giltig fr o m: Giltigt t o m: Diarienummer: NSC 1 MEDICINPATIENTER... 2 1.1 VÄSTRA DISTRIKTET... 2 1.2 CENTRALA DISTRIKTET... 2 1.3 ÖSTRA DISTRIKTET... 2 2 KIRURGPATIENTER... 3 2.1 VÄSTRA DISTRIKTET... 3 2.2 CENTRALA DISTRIKTET... 3 2.3 ÖSTRA DISTRIKTET...

Läs mer

Din vägledning för. Information till patienter

Din vägledning för. Information till patienter Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-05-10 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Primärvård, Hälsa och habilitering Fastställt

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling

Anafylaxi. Anafylaxi. Klinisk definition. Anafylaktisk reaktion. Anafylaxi; symtom, utredning, behandling Alf Tunsäter Docent, Överläkare AKC, Lund Anafylaktisk reaktion Av grek. aná = åter upp phylaxis = bevakning, säkerhet, skydd Klinisk definition En akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion

Läs mer

Prehospitalt triage av äldre patienter -

Prehospitalt triage av äldre patienter - Prehospitalt triage av äldre patienter - Från forskning till implementering! Veronica Vicente Rn, MSN, PhD student. Karolinska Institutet, Department of Clinical Science and Education and Stockholm Prehospital

Läs mer

Vårdrutin 1 (5) Dödsfall utanför sjukhus Gäller för: Ambulanssjukvården. Dödsfall utanför sjukhus

Vårdrutin 1 (5) Dödsfall utanför sjukhus Gäller för: Ambulanssjukvården. Dödsfall utanför sjukhus Vårdrutin 1 (5) Utgåva: 1 Godkänd av: Verksamhetschef 2012-03-01 2015-03-01 Utarbetad/reviderad av: Eric Rinstad Wolmer Edqvist Lena Emanuelsson Revisionsansvarig: Ambulansöverläkaren Ev. diarieinr: Version

Läs mer

STÖD FÖR REMISSER TILL ÖNH

STÖD FÖR REMISSER TILL ÖNH Länsverksamheten Öron- Näs- och Hals Gäller för: Öron- Näs- och Hals Ursprungsutgåva: 20011-03-28 Godkänd av: Per-Inge Carlsson Utarbetad av: Karin Ehinger Giltighetstid: Tre år från senaste revisiondatum

Läs mer

Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården

Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården Akuta munhålebesvär Tandvårdsriktlinjer som berör sjukvården Maria Pettersson Cheftandläkare Akuta munhålebesvär Tandskador Akuta munhåleinfektioner Tandvärk Blödning efter tanduttagning Tandskador barn/ungdomar

Läs mer

Bilaga till Regelbok 5.1 Hälso- och sjukvård

Bilaga till Regelbok 5.1 Hälso- och sjukvård Bilaga till Regelbok 5.1 Hälso- och sjukvård Primärvårdsakut - uppdragsbeskrivning inkl driftsförutsättningar År 2016 1. MÅLSÄTTNING Den övergripande målsättning i LtV är att erbjuda en högkvalitativ och

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Navelbråck Navelbråck Information inför operation av navelbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 2 (7) 5.1 Regelbok för sjukvård 5.1.1 Definitioner GRP: Geriatrisk Risk Profil. Screeningmetod för att identifiera patienter med geriatrisk riskprofil. Multisjuka riskpatienter:

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

/(\ inspektionen för vård och omsorg

/(\ inspektionen för vård och omsorg /(\ inspektionen för vård och omsorg BESLUT 2016-02-24 Dnr 8.1.1-20976/2014 1(5) A v delning Mitt Hälso- och sjukvård, HS l hans.rudstam@ivo.se Region Gävleborg län Vårdgivare Region Gävleborg, Gävle sjukhus,

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

ALK-dagar hösten 2015. Praktiska tips från oss!

ALK-dagar hösten 2015. Praktiska tips från oss! ALK-dagar hösten 2015 Praktiska tips från oss! Infektioner hörselgång/ytteröra Extern otit Erysipelas Otit Mastoidit Extern otit Vi suger rent. Om svullnad så tamponeras med Alsolsprit eller Diproderm.

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer