Bengt Viktorsson. Justeringstid Kommunkontoret, , kl Paragrafer Agnes Granath Storm, Sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bengt Viktorsson. Justeringstid Kommunkontoret, 2008-12-03, kl. 17.00 Paragrafer 231-256. Agnes Granath Storm, Sekreterare"

Transkript

1 Sida 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret kl , Beslutande Christer Aronsson (c), ordförande Barbro Gustafsson (m) Maria Radivoj (s) Gunilla Hermansson (kd) Martin Alfborger (fp) Bengt Viktorsson (m) Lars-Erik Högemark (c) Torbjörn Forsström (s) Fredrik Almgren (m), tjänstgörande ersättare Mats Olsson (mp), ej tjänstgörande ersättare Övriga Justerande Bo Cerdier, kommunchef Bosse Svensson, förvaltningschef, 238 Ann-Marie Widegren, projektledare Stallaholm, 237 Madeléne Engvall, folkhälsoplanerare, 235 och 236 Thomas Hugosson, väg- och va ingenjör, 240 Tord Hallén, plan- och byggingenjör, 249 Bengt Viktorsson Justeringstid Kommunkontoret, , kl Paragrafer Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Agnes Granath Storm Agnes Granath Storm, Sekreterare Christer Aronsson, Ordförande Bengt Viktorsson, Justerande

2 Sida 2 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Kf 121 Dnr Au 209 Ks 231 Motion om tidtabell över lokal kollektivtrafik Kf Från Folkpartiet Liberalerna har följande motion inkommit: Vi i Folkpartiet vill lämna en motion angående Västtrafiks linjer till och från Essunga kommun. Vi yrkar att kommunen ska ta fram en lokal tidtabell över aktuella linjer och hur beställningstrafiken fungerar samt erbjuda denna till kommuninvånarna. Nossebro Folkpartiet Liberalerna genom Martin Alfborger Kommunfullmäktige beslutar Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Au Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Motionen bifalls. Pia Jacobsson får i uppdrag att i samråd med Västtrafik sammanställa och distribuera en lokal tidtabell över aktuell kollektivtrafik i kommunen, samt information om hur beställningstrafik, och annat kollektivtrafikutbud fungerar. Motionen anses därmed besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Enligt arbetsutskottets förslag.

3 Sida 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 211 Dnr Ks 232 Fullmäktigeberedningen, Vision och Utvecklings syften och mål Au Bakgrund En motion från Christer Aronsson, Kf 143, , har lämnats i vilken det framkommer önskemål om förtydligande om fullmäktigeberedningens syften och mål. Förslag önskas: - på vad som är beredningens uppgift och syfte, - på tydlig målformulering, - på vem som har rätt att ge uppdrag till beredningen, - till att sekreterare väljs för gruppen, - på ordförande och vice ordförande i beredningen, som valberedningen får i uppdrag att ta fram. Frågan diskuterades vid mötet med fullmäktigeberedningen Vision och Utveckling vid dess möten och Därefter har fullmäktiges presidium också analyserat förslaget, och föreslår följande: Vår uppgift, syfte och mål är att - föreslå, revidera och kontinuerligt följa upp fullmäktigemålen* - arbeta med utvecklingsfrågor - bollplank till kommunutvecklaren - initiera och styra marknadsaktiviteter - vara ett forum för fria diskussioner med ett öppet debattklimat * bland målen är befolkningsutvecklingen den speciellt prioriterade uppgiften. Uppdraget till beredningen Kommunfullmäktige är den som primärt ger uppdrag till beredningen, kommunstyrelsen kan göra det i frågor som rör dess kompetensområde. Beredningen redovisar uppdrag och förslag direkt till respektive uppdragsgivare. Sekreterare Kommunutvecklaren är sekreterare i beredningen.

4 Sida 4 Ledamöter, ordförande och vice ordförande Ledamöterna i Vision och Utveckling nomineras av respektive parti och utses av fullmäktige. I gruppen ingår en ledamot och en ersättare från varje parti i fullmäktige. Gruppen utser inom sig ordförande (tillika sammankallande) och vice ordförande. Övriga formalia: Protokoll skall föras. Dessa skicka till fullmäktiges ledamöter tillsammans med övriga fullmäktigehandlingar. Ledamöterna omfattas av ersättningsbestämmelserna enligt kommunfullmäktigebeslut I fullmäktiges budget kan medel öronmärkas för beredningens arvoden och övrig verksamhet. Beredningen har beslutanderätt över dessa medel. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Fullmäktigeberedningen Vision och Utvecklings syften och mål fastställs enligt följande: Fullmäktigeberedningens uppgift, syfte och mål är att - föreslå, revidera och kontinuerligt följa upp fullmäktigemålen* - arbeta med utvecklingsfrågor - bollplank till kommunutvecklaren - initiera och genomföra marknadsaktiviteter - vara ett forum för fria diskussioner med ett öppet debattklimat * bland målen är befolkningsutvecklingen den speciellt prioriterade uppgiften. Uppdraget till beredningen Kommunfullmäktige är den som primärt ger uppdrag till beredningen, kommunstyrelsen kan göra det i frågor som rör dess kompetensområde. Beredningen redovisar uppdrag och förslag direkt till respektive uppdragsgivare. Sekreterare Kommunutvecklaren är sekreterare i beredningen. Ledamöter, ordförande och vice ordförande Ledamöterna i Vision och Utveckling nomineras av respektive parti och utses av fullmäktige. I gruppen ingår en ledamot och en ersättare från varje parti i fullmäktige. Gruppen utser inom sig ordförande (tillika sammankallande) och vice ordförande. Övriga formalia: Protokoll skall föras. Dessa skickas till fullmäktiges ledamöter tillsammans med övriga fullmäktigehandlingar. Ledamöterna omfattas av ersättningsbestämmelserna enligt kommunfullmäktige-

5 Sida 5 beslut I fullmäktiges budget kan medel öronmärkas för beredningens arvoden och övrig verksamhet. Beredningen har beslutanderätt över dessa medel. Barbro Gustafsson och Maria Radivoj kommenterar Vision och Utvecklingsgruppens arbete med att ta fram föreliggande förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Enligt arbetsutskottets förslag.

6 Sida 6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 212 Dnr Ks 233 Revisionsrapport Kontrollrutiner vid utbetalning av arvode och ersättning till förtroendevalda Au Kommunens revisorer har genomfört en granskning av interna kontrollrutiner vid utbetalning av arvode och ersättningar till förtroendevalda. Av upprättad rapport framgår ett antal punkter som vi bedömer att kommunstyrelsen bör beakta för att stärka den interna kontrollen. Förslagen kan sammanfattas enligt följande: Underlag för utbetalning av arvoden och ersättningar skall attesteras av utsedd attestant. Kommunstyrelsen bör fastställa regler för att begära in intyg över förlorad arbetsinkomst. Kontroll av deltagande i förrättningar kan utvecklas. Bifogad rapport översänds till kommunstyrelsen för yttrande. Revisorerna förväntar sig en redovisning över vilka åtgärder kommunstyrelsen ämnar vidtaga för att stärka den interna kontrollen. Kommunstyrelsens svar bör vara revisorerna tillhanda under januari månad Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Nämndsekreterare i respektive nämnd utses att attestera underlag för utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Regler för intyg över förlorad arbetsinkomst utarbetas. Regler för kontroll av deltagande i förrättningar ses över. Christer Aronsson kommenterar att revisionen har genomfört liknande kontroll i våra grannkommuner. Det är bra att vi gör en översyn av våra rutiner.

7 Sida 7 Ordet utarbetas bör ändras till uppdateras i andra beslutssatsen. Kommunstyrelsen beslutar Nämndsekreterare i respektive nämnd utses att attestera underlag för utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Regler för intyg över förlorad arbetsinkomst uppdateras. Regler för kontroll av deltagande i förrättningar ses över. Pia Jacobsson får i uppdrag att för kommunstyrelsen redovisa vidtagna åtgärder senast den 31 mars 2009.

8 Sida 8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 213 Dnr Ks 234 Revisionsrapport Kommunens arbete med barnkonventionen Au Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens arbete med barnkonventionen. Av upprättad rapport framgår att det i kommunen finns en medvetenhet om barnkonventionens innehåll och syfte. Vidare konstateras att kommunen har en ambition att genom barnkonventionen beakta behov och rättigheter. Revisorerna bedömer vidare, vilket framgår av kommunens svar i BO:s enkät, att det går att ytterligare utveckla barnperspektivet i beslut och ärendehantering. Det finns från revisionell utgångspunkt inte någon grund för att framföra kritik. Även om vi bedömer att kommunen kommit långt i sitt arbete med barnkonventionen har vi valt att översända rapporten till kommunstyrelsen för kommentar. Kommunstyrelsens kommentar bör vara revisorerna tillhanda under januari månad Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Ambitionen är att även i fortsättningen aktivt beakta barnkonventionens behov och rättigheter i kommunala beslut. Handläggare och nämndsordförande skall påminnas om fullmäktiges beslut att genom checklistan ta hänsyn till barnkonventionen vid framtagande av beslutsunderlag. Antecknas att ungdomsfullmäktiges budget totalt uppgår till 100 tkr. (Rättelse i rapporten under punkt 4.6). Kommunstyrelsen beslutar Enligt arbetsutskottets förslag.

9 Sida 9 Ks 235 Dnr Verksamhetsplan för folkhälsorådet 2009 Folkhälsorådet har utarbetat och godkänt en verksamhetsplan för folkhälsorådet i Essunga kommun för Madeléne Engvall kommenterar föreliggande verksamhetsplan. Konstateras att vissa redaktionella ändringar behöver göras i verksamhetsplanen. Kommunstyrelsen beslutar Folkhälsoplanen återremitteras till folkhälsoplaneraren för genomgång. Ärendet tas upp till behandling vid kommunstyrelsens möte den 12 januari 2009.

10 Sida 10 Ks 236 Dnr Långsiktig folkhälsoplan Föreligger en plan för Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Essunga kommun Madeléne Engvall kommenterar föreliggande långsiktiga plan. Efter avslutad genomgång konstateras att vissa redaktionella ändringar behöver göras. Kommunstyrelsen beslutar Folkhälsoplanen återremitteras till folkhälsoplaneraren för genomgång. Ärendet tas upp till behandling vid kommunstyrelsens möte den 12 januari 2009.

11 Sida 11 Kommunstyrelsen Ks 220 Dnr Ks 237 Information Stallaholmsprojektet Ks Bo Cerdier kommenterar senaste informationen kring Stallaholmprojektet. Scengruppen har vid möte beslutat att hyra av scenen är kostnadsfri för föreningar, (företag) och organisationer i Essunga kommun. Även kommunen har fri hyra enligt tidigare avtal. Dessa arrangemang skall vara publika och kommunen får annonsera genom sina kanaler. När någon anordnar ett arrangemang där man tar inträde tillkommer kostnad för hyra av själva scenen på kronor. Därutöver tillkommer exempelvis ljud, vaktmästare med mera. Möjligheten att anordna en konsert lördagen den 22 augusti 2009 undersöks. Eventuellt kan samarrangemang ske med evenemang i Alingsås när det gäller ett barnprogram för juli marknad. Sponsor/ekonomi- och bolagsgruppen: Sponsorbroschyr har tryckts och delas ut på sammanträdet. Förslag till sponsorsupplägg är också framtaget. Investerings- och driftkalkyl är under framtagande. Övrigt - Information har hållits för Nossans Allmänna Konstförening. - Föreningen Framtid Nossebro rekommenderar: bygg allt i en etapp, döp anläggningen till Nossebro Park. Antecknas att en extern analys av kalkyler för projektet samt dess konsekvenser för kommunen är önskvärd. Frågan om den fortsatta handläggningen med tidplan med mera bör diskuteras. Ann-Marie Widegren kommenterar att något besked om markundersökning av området ännu inte kommit. Resultatet av den är mycket viktigt för den fortsatta planeringen. Information bland annat om kostnader för hyra av scenen har skickats till samtliga föreningar i kommunen.

12 Sida 12 Möte finns inplanerat med hallföreningen i januari Ann-Marie Widegren understyrker att delmålen är viktiga för processen och det fortsatta arbetet med projektet. Marknadsföring av de beslut som finns är av stor betydelse. Ett utkast till driftskostnadsberäkning presenteras och diskuteras. Informationen föranleder inget beslut vid dagens möte.

13 Sida 13 Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Snau 90 Snau 103 Ks 238 Dnr Gruppboende för funktionshindrade Snau LSS-chef Helena Lanz och LSS-handläggare Elisabeth Eriksson informerar om nuläget och framtida behov av gruppboende. Till hösten 2009 förväntas 3-4 ungdomar ha behov av någon form av gruppboende. Året efter förväntas ytterligare 2 ungdomar ha behovet. Diskussion har skett med Länsstyrelsen i ärendet. Arbetsutskottets beslut Ge uppdrag till LSS-chef Helena Lanz att arbeta vidare med uppförande av gruppboende i Nossebro med inriktning hösten 2009 samt att omgående ta kontakt med teknisk chef Bertil Arfvidsson. Snau Arbetsutskottet tar upp ärendet till behandling. Bosse Svensson och Helena Lanz har utrett ärendet och föreslår att ett gruppboende enligt LSS uppförs i Nossebro. Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 1. Hemställa hos kommunfullmäktige att besluta om byggnation av nytt LSSboende i kommunen. 2. Hemställa hos kommunfullmäktige att uppdra åt Essunga Bostäder AB att ansvara för byggnationen av nytt LSS-boende, som bör vara inflyttningsklart senast 1/

14 Sida 14 Antecknas att kommunstyrelsen för att vinna tid tar upp ärendet till behandling innan socialnämnden beslutat i ärendet. Bosse Svensson kommenterar föreliggande förslag från socialnämndens arbetsutskott. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar 1. Uppdra åt tekniska kontoret att projektera byggnation av nytt LSSboende i kommunen. 2 Uppdra åt Essunga Bostäder AB att ansvara för byggnationen av nytt LSS-boende, som bör vara inflyttningsklart senast 1/ Bostadsbolaget skall även ansöka om bygglov. Beslutet förutsätter att socialnämnden bifaller sitt arbetsutskotts förslag.

15 Sida 15 Ks 239 Dnr Preliminär Trafikförsörjningsplan för 2009/2010 Västtrafik AB har översänt en preliminär Trafikförsörjningsplan, (TFP) för 2009/2010. Kommunen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på planen. Pia Jacobsson har i ett yttrande kommenterat Trafikförsörjningsplanen och föreslår att kommunstyrelsen godkänner densamma. Kommunstyrelsen beslutar Essunga kommun har inget att invända mot föreliggande preliminära Trafiksförsörjningsplan för 2009/2010.

16 Sida 16 Ks 240 Dnr Regresskrav för vattenskadade fastigheter Kommunstyrelsen 216, beslutade att utbetala regresskrav för uppkommen vattenskada på Stationsvägen 13. Tekniska kontoret meddelade då att ytterligare fastigheter förväntas inkomma med sina regresskrav. Folksam har nu framställt regresskrav för uppkomna skador på fastigheterna Essunga Främmestad 16:8 och 16:10 på :00 kronor. Kommunstyrelsen beslutar :00 kronor utbetalas för uppkommen vattenskada på fastigheterna Essunga Främmestad 16:8 och 16: 10, Stationsvägen 11 och 15. Antecknas att kostnaden skall belasta kommunens VA-verksamhet.

17 Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Au 138 Dnr Au 216 Ks 241 Reglemente för intern kontrollplan Au Bo Cerdier presenterar ett förslag till övergripande reglemente för intern kontroll. Arbetsutskottets beslut Bo Cerdier arbetar vidare med förslag till reglemente för intern kontroll. Föreliggande förslag översänds till revisionen för synpunkter. Au Bo Cerdier informerar om att avstämning av framtaget förslag skall göras med revisionen. Därefter återkommer ärendet till kommunstyrelsen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Bilaga Bilaga Kommunstyrelsens internkontroll 2008 omfattas av i stort sett samma kontrollområden som 2007, och att avrapportering skall ske senast till kommunstyrelsens januarisammanträde. Kommunstyrelsen beslutar Enligt arbetsutskottets förslag.

18 Sida 18 Ks 242 Dnr Tillfälligt lån Stiftelsen Essunga Industrier Bo Cerdier kommenterar Stiftelsen Essunga Industriers ekonomi. För att klara av likviditeten är industristiftelsen i behov av ett kortfristigt lån. Tillfälligt lån på upp till 2 mkr till Stiftelsen Essunga Industrier diskuteras. Kommunstyrelsen beslutar Stiftelsen Essunga Industrier beviljas ett tillvälligt lån om högst 2 mkr. Lånet skall återbetalas senast

19 Sida 19 Ks 243 Dnr Översyn av politisk organisation inför nästa mandatperiod Christer Aronsson föreslår att den politiska organisationen inför nästa mandatperiod ses över. Frågor som bör beaktas i översynen är antalet ledamöter i kommunfullmäktige och den totala nämndsorganisationen. För att få en uppfattning om tidsåtgång för uppdragen i de olika nämnderna bör nuvarande nämndsordförande intervjuas. Tidplan för behandling av ärendet: Förhandlingsdelegationen våren Till partigrupperna för synpunkter. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 augusti Kommunstyrelsen 7 september och 12 oktober Kommunfullmäktige 26 oktober Dialog med kommunstyrelsen kan även ske innan sommaren. Kommunstyrelsen beslutar - Förhandlingsdelegationen får i uppdrag att inför nästa mandatperiod se över kommunens politiska organisation. - Förhandlingsdelegationen bjuder in gruppledarna för samtliga partier i fullmäktige för en dialog i ärendet. - Nuvarande nämndsordförande intervjuas om vad uppdraget innebär och den ungerfärliga tidsåtgången.

20 Sida 20 Ks 244 Dnr Avskrivning av fordringar Vid dagens möte presenteras förslag till avskrivning i räkenskaperna av fordringar på sammanlagt :00 kronor. Antecknas att fordringarna i de flesta fall bevakas även efter avskrivningen. Kommunstyrelsen beslutar Fordringar på :00 kronor avskrivs i enlighet med förslag från ekonomiavdelningen. Pia Jacobsson får i uppdrag att rapportera om resultat av bevakning av gamla fordringar vid kommande kommunstyrelsesammanträde.

21 Sida 21 Ks 245 Dnr Ekonomisk uppföljning Bo Cerdier kommenterar prognos för 2008 (samma som vid föregående sammanträde). Beräknat resultat ligger nära noll. Kommunstyrelsen beslutar Christer Aronsson och Bo Cerdier bemyndigas att bevaka aktuell ekonomisk ställning och besluta om budgeterad inbetalning på kommunens pensionsskuld helt eller delvis skall verkställas.

22 Sida 22 Ks 246 Rapporter Ekonomiskt utfall presenteras angående: Bilaga Kungaparets besök, (dnr ). Bo Cerdier kommenterar kostnader i samband med kungaparets besök. Bilaga Höstmässan oktober 2008, (dnr ). Bo Cerdier kommenterar ett preliminärt ekonomisk utfall för Höstmässan Rapporterna läggs till handlingarna. Översyn av aktieägaravtalet med Västtrafik, dnr ) Christer Aronsson kommenterar arbetet med aktieägaravtalet: Preliminär tidplan: 2008, September-november, dialog och samråd i delregionala ägarråden/ kommunalförbundens styrelser. November, ägarforum tillfälle för dialog December-januari, slutsatser från höstens dialog sammanställs av regionala ägarrådet. Förberedelser för ny dialog omgång. Februari-april, dialogrunda 2. Maj, ställningstagande till ägarstruktur, inflytandefrågor med mera. Kommunstyrelsens ledamöter uppmanas att hålla sig uppdaterade i processen genom att gå in på ägarrådets hemsida (

23 Sida 23 Ks 247 Dnr Synpunkter på vindkraftsetablering Synpunkter på handläggningen av kommunala beslut angående vindkraftsetablering i kommunen har framförts av Anneli och Kenneth Lundkvist. Antecknas att det är bygg- och räddningsnämnden och miljönämnden som handlagt ärendet hos kommunen. Kommunstyrelsen beslutar - Bo Cerdier får i uppdrag att besvara yrkandet. - Essunga kommun är inte beredda att lösa in fastigheten.

24 Sida 24 Ks 248 Information från KPA Alexandra Åquist och Henrik Arenbro från KPA-pension informerar kommunstyrelsen om kommunens pensionsskuld och om KPA:s avgifter och placeringsstrategi. Ledamöterna bereds möjlighet att ställa frågor i ärendet.

25 Sida 25 Ks 249 Dnr Planärende Essunga Kärrmesen Tord Hallén och Bo Cerdier meddelar att ägaren till fastigheten Essunga Kärrmesen 5 önskar bygga garage en meter från tomtgräns till Kärrmesen 6, vilken ägs av Essunga kommun. Tänkt köpare till Kärrmesen 6 har meddelat att han inte har något att invända mot denna placering. Antecknas att det är bygg- och räddningsnämnden som beslutar i frågan om avvikelse från gällande plan. Kommunstyrelsen beslutar Essunga kommun har som ägare av Kärrmesen 6 inget att invända mot föreslagen byggnation.

26 Sida 26 Kommunstyrelsen Ks 26 Dnr Ks 250 Tilläggsanslag -- för gata och VA-anläggning på Strandgatan Ks Bertil Arfvidsson informerar om att anbudstiden för entreprenör för gata och VA-anläggning på Strandgatan har gått ut. Vid anbudstidens utgång har tre anbud kommit in. Utvärdering av anbuden har gjorts och tilldelningsbeslut har skickats ut till berörda intressenter. Informationen läggs till handlingarna. Investeringen på Strandgatan uppgår till totalt kronor. Försäljning av tomter kommer undan för undan att minska detta belopp, men en restpost kommer att kvarstå som bokfört värde för kommunens mark och gångvägar i området. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Tilläggsanslag för investeringar i Strandgatan och på fastigheten Essunga Essunga Berget 1:26 beviljas med kronor.

27 Sida 27 Ks 251 Dnr Tilläggsanslag anskaffning av Essunga Stallaholm 1:14 Kommunfullmäktige , 35, beslutade att förvärva fastigheten Stallaholm 1:14. Kommunstyrelsen , 104, beslutade att riva byggnader på Stallaholm 1:14. Kommunstyrelsen beslutade då att rivningen skulle anses som en driftskostnad, men bedömer det mera lämpligt att denna kostnad ingår i fastighetens anskaffningsvärde. Förvärv av fastigheten Essunga Stallaholm 1:14, inklusive förvärvs- och rivningskostnader uppgår till sammanlagt kronor. Markförsäljning kan sedan komma att reducera denna investering. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Tilläggsanslag för anskaffning av Stallaholm 1:14 beviljas med kronor.

28 Sida 28 Ks 252 Information Information räddningstjänstsamverkan, (dnr ) Bo Cerdier kommenterar ansökan om räddningstjänstsamverkan till Räddningstjänsten Västra Skaraborg. Arbetsfördelningen bör vara att kommunstyrelsen behandlar de frågor som gäller organisationen för räddningstjänsten, medan bygg- och räddningsnämnden är myndighetsnämnd i dessa frågor. Förhandlingar om fjärrvärmepris, (dnr ) Bo Cerdier meddelar att förhandlingar pågår med Nossebro Energi Värme AB om fjärrvärmepris för 2009.

29 Sida 29 Ks 253 Dnr Information om mejeritomten Christer Aronsson informerar om SmåKoms bostadsgrupp och Bo Cerdier om kooperativa hyresrätter. Kommunstyrelsen beslutar Tord Hallén, Bertil Arfvidsson och Bo Cerdier får i uppdrag att inbjuda allmänheten till en informationskväll om kooperativ hyresrätt den 20 januari 2009.

30 Sida 30 Ks 254 Delgivningar Folkhälsorådets protokoll , Tidplan för arbetsutskottets, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden Beslut tillväxtutskottet 13 november Västra Götalandsregionen Övergripande tidplan, maj-november Stiftelsen Essunga Industrier, protokoll 43-49, Essunga Bostäder AB, protokoll 77-90, Socialnämndens arbetsutskott, 111/08, information äldreomsorg och ekonomi. Lions club Tack för uppvaktningen vid klubbens 50-årsjubilem. SmåKom Bostadsbyggnadsprogram för landsbygdens kommuner. Anteckningar från Bostadsförsörjningsgruppens möte , följande ärenden togs upp och kommenteras vid dagens möte: - Rapport från möte med Lindbäcks. - Rapport från möte med SABO om kooperativ hyresrätt. Bo Cerdier rapporterar från utbildningsdag om kooperativ hyresrätt, som kan ses som ett alternativ till en traditionell bostadsrättsförening. - Hur går vi vidare med mejeritomten? Tord Hallén, Bertil Arfvidsson och Bo Cerdier kallar till informationskväll den 20 januari Hussäljarskola. Information om man säljer sin fastighet och vart man kan flytta efter en försäljning. - Påverkan av konjunkturen. - Information om kreditgarantiföreningar. - Plan för Mejeriet och Amiralen. Tord Hallén tar fram en skiss på en flexibel plan för kv. Mejeriet och Amiralen. Ledningsgruppen Studiebesök i Bryssel 4-5 december 2008.

31 Sida 31 Ks 255 Delegationsbeslut Beslut fattade enligt delegation: Område: Protokoll, Förköp nr 40-42/08. Bostadsanpassning Protokoll, Upphandling julbord, Kul Festservice, (Dnr ). Delegat: Kommunstyrelsens arbetsutskott Christer Aronsson Christer Aronsson Förhandlingsdelegationen Pia Jacobsson

32 Sida 32 Ks 256 God Jul och Gott Nytt År Dagens sammanträde, som är årets sista för kommunstyrelsen, avslutas med att ordföranden önskar ledamöterna en trevlig Lucia och en fridfull och avkopplande jul- och nyårshelg. Ordföranden och ledamöterna tillönskar varandra en God Jul och Gott Nytt År.

Protokoll Kommunstyrelsen 2012-06-04 Innehållsförteckning

Protokoll Kommunstyrelsen 2012-06-04 Innehållsförteckning Protokoll Innehållsförteckning 80 Strategiarbete i kommunen 81 Förfrågan från Nossans Golfklubb om ekonomiskt bidrag. 82 Framtid Nossebro ansökan om förlusttäckningsgaranti. 83 Kommunutveckling genom byte

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-10-15 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30 12.30 Beslutande Bengt Viktorsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare Barbro Gustafsson

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl.

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28 Innehållsförteckning 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. 54 Natur- och kulturvårdsinsatser längs Nossan i Nossebro. 55 Finansiering konstgräsplan i Nossebro.

Läs mer

Justeringstid Kommunkontoret, 2008-06-02, kl.16.00 Paragrafer 52-64. Bo Cerdier, Sekreterare. Lars-Erik Högemark, Ordförande

Justeringstid Kommunkontoret, 2008-06-02, kl.16.00 Paragrafer 52-64. Bo Cerdier, Sekreterare. Lars-Erik Högemark, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-05-26 Plats och tid Nossebro skolas aula, kl. 18.30 19.10 Beslutande Se separat närvarolista Övriga Bo Cerdier, kommunchef Justerande Niclas Johansson och Anita Persson Justeringstid

Läs mer

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Protokoll Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Tid för kommunstyrelsens sammanträden. 3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23 Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23 22 Resultatredovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet 2010. 23 Ansökan om bidrag till energieffektivisering.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M) Pia Fahlgren (C) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M) Pia Fahlgren (C) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-06-02 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 13.00 15.45 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Lena Brolin (M) Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro

Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro Sida 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-04 Kommunstyrelsen 2013-03-18 Kommunfullmäktige 2013-04-08 Au 38 2013.0052 Ks 28 Kf 14 Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro Au 130304 Ärendebeskrivning

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210. Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-30 210 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Bengt Mård

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-11 1 (21) Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. James Bucci (V) ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-11 1 (21) Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. James Bucci (V) ANSLAG/BEVIS. 2014-12-11 1 (21) Plats Rum 225, 2:a vån kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 11 december, 2014 kl. 08:30 13:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.30 16.45 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lena Vinnerås (S), Nora Siv Sander (S), Hällefors

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (17) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.00 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 44-50. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Björn Hoflund

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 44-50. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Björn Hoflund Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-09 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-12.00 13.15-16.00 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Charlotte Storkenfeldt (m), för

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186. Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186. Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm (kv) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-09-02 186 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Krister Mattsson (s) Bengt Mård (m) Tommy Edenholm

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-09-23 Innehåll 111 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 127 112 Delgivningar... 128 113 Statusrapport... 129 114 Inbjudningar

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.15 16.45 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Lena Brolin (M) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-06 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Hyltebruk kl 8.30 11.45 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Johan Edenholm (KV) till kl 10.45 Ronny

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret, kl 8.00 11.30 Beslutande Clas Ebbeson (M) Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C) Kenth Johansson (C) Agne Sahlin (S) Inga-Lill Svanberg

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Thomas Lindqvist (PF), ordförande Robert Lövdahl (M), ledamot Luis Miguel Caneo (S), ledamot Andreas Olsson (C), ledamot

Thomas Lindqvist (PF), ordförande Robert Lövdahl (M), ledamot Luis Miguel Caneo (S), ledamot Andreas Olsson (C), ledamot 1 Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-19.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Robert Lövdahl (M), ledamot Luis Miguel Caneo (S), ledamot Andreas Olsson (C), ledamot Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 Sida 1 (5) Paragrafer 150-152 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset Klippan kl 10.00-10.40 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 125-137. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Birgitta Lieberth

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 125-137. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Birgitta Lieberth Socialnämnden 2014-10-16 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2014-10-16, kl. 9.30-10.50 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Siw Nordin (M) Ingegärd Brogren

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), ledamot

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), ledamot Övriga deltagande Stefan Didrik,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-04-11 81 (92) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 11 april 2011, kl 14.00 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-15 30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Uno

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret 2007-03-01 Paragrafer. Lena Nockert 1 (19) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 16.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Lövgren (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19 1 Plats och tid Kommunhuset, Sävsjö, Vallsjösalen, måndagen den 19 februari 2007 klockan 19.00-20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Harald Petersson (m), Anna Eriksson (kd), Anette

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket Nossebro skola, kl 18.00-19.45. Carina Svantesson (M) Fredrik Ahlén (S) Maria Andersson (S)

Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket Nossebro skola, kl 18.00-19.45. Carina Svantesson (M) Fredrik Ahlén (S) Maria Andersson (S) Sida 1 Sammanträdesdatum 2013-03-04 Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket Nossebro skola, kl 18.00-19.45 Beslutande Marie-Louise Svensson (M), ordförande Carina Svantesson (M) Fredrik Ahlén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt ÅströmCs), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Anneli

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Protokoll KS 3, 5 16 2015 01 22

Protokoll KS 3, 5 16 2015 01 22 3, 5 16 Innehåll 3 Fastställande av föredragningslista och val av justerare... 4 4 Upphandling av entreprenör för drift av linfärja mellan Vaxön och Vaxholms kastell... 5 5 Utökat bebyggelseavstånd från

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.00 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Mats Rydby,

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 8 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1405 003 Antagen: kommunfullmäktige 2014-12-15 141 Reglemente för tekniska nämnden Nämndens verksamhetsområde Nämndens uppgifter

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-10-07 kl. 08.00-12.45. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-10-07 kl. 08.00-12.45. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.00-12.45 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 256 Mattias Wärnsberg, S Carola Nilsson, S Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Andris Widuss (M) Lennart Aronsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(7) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 4 april 2016, kl. 08.15-09.15. Hans Jildesten (S) Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) Inger Nordström (V) Håkan Larsson

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 09.00 12.15 1 (15) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-10 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03 36 36 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-09-03, kl 13.15-16.40 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Monica Sundberg (S) Tommy Botström (S) Gunilla Österberg (M) Kenneth Eriksson (C) Birgitta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(5) Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-25, 142 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och skollagen m.m. gäller bestämmelserna i detta reglemente Verksamhetsområden

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S)

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S) FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för socialnämnden Reglemente 1992-02-24, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Daniel Andersson (M), tjänstgörande ersättare Gunnar Hermansson (C), tjänstgörande ersättare Anita Persson (S), ej tjänstgörande ersättare

Daniel Andersson (M), tjänstgörande ersättare Gunnar Hermansson (C), tjänstgörande ersättare Anita Persson (S), ej tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-02-09 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12.15 Beslutande Barbro Gustafsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Bengt Lundsgård (C), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2011-04-04 88 (107) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 4 april 2011 kl 14.00-17.00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf 70-72 Camilla Anglemark (S), ordf 73-86 Anneli Bengtsson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 1 (10) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15 137

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15 137 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-19.50 Beslutande ordinarie Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Iréne Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Liz-Beth Persson (S)

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-17 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.45 16.15 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Tommy Nordkvist Anders Westerlund. Förvaltningskontoret 2015-08-27. Agneta Henriksson. Justerare Tommy Nordkvist Anders Westerlund ANSLAG/BEVIS

Tommy Nordkvist Anders Westerlund. Förvaltningskontoret 2015-08-27. Agneta Henriksson. Justerare Tommy Nordkvist Anders Westerlund ANSLAG/BEVIS 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.20 Beslutande Anette Lantz (M), ordförande Thomas Lindqvist (PF), vice ordförande (t o m 42) Anders Westerlund (S), ledamot Rose-Marie Jönsson (C), ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn 2011-11-15 1 (8) Plats och tid 2011-11-15, kl. 09.00 12.45, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Alf-Göran Andersson Ann-Mari Louison Ingegerd

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer