DOM Jönköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2014-06-17 Jönköping"

Transkript

1 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 2 Rotel Jönköping Mål nr T ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Jönköpings tingsrätts dom i mål, se bilaga A KLAGANDE Folksam ömsesidig sakförsäkring, Stockholm Ombud: Försäkringsjuristerna Elisabet Friman Lilliehorn och Eva Stangberg adress som ovan MOTPART xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ombud: Advokat Jonas Ågren Box Jönköping SAKEN Försäkringsersättning HOVRÄTTENS SLUT Xxxx Xxxxx Hovrätten fastställer tingsrättens dom. Folksam ömsesidig sakförsäkring ska betala Xxxx Xxxxx rättegångskostnader i hovrätten med etthundrasjuttiofyratusen ( ) kr samt ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från dagen för hovrättens avgörande tills betalning sker. Av beloppet avser kr ombudsarvode. Folksam ömsesidig sakförsäkring ska stå för sina egna rättegångskostnader i hovrätten. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2223 Hovrättsgränd måndag fredag Jönköping E-post: 08:00-16:00

2 2 GÖTA HOVRÄTT T Avdelning 2 YRKANDEN I HOVRÄTTEN Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam) har yrkat att hovrätten ska lämna Xxxx Xxxxx talan utan bifall och befria Folksam från skyldigheten att betala ersättning för hennes rättegångskostnader vid tingsrätten samt i stället ålägga henne att betala ersättning för Folksams kostnader där. Xxxx Xxxxx har bestritt ändring. Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten. HOVRÄTTENS SKÄL I hovrätten har ljud- och bildupptagningarna av förhören vid tingsrätten med Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx, och Xxxx Xxxxx spelats upp. Även ljudupptagningarna av förhören vid tingsrätten med Xxxx Xxxxx och Xxxx Xxxxx har spelats upp. Parterna har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten. Hovrätten ska pröva om Xxxx Xxxxx besvär och arbetsoförmåga har uppkommit till följd av olyckan år Xxxx Xxxxx har bevisbördan för det påstådda orsakssambandet. Beviskravet innebär att Xxxx Xxxxx måste presentera en sådan utredning att det med beaktande av samtliga omständigheter i målet framstår som klart mera sannolikt att orsakssambandet är det som hon påstår än att orsaken till besvären har varit en annan (jämför rättsfallet NJA 2001 s. 657). Hovrätten finner inte skäl att kasta om bevisbördan till Xxxx Xxxxx fördel, eller att tillämpa ett lägre beviskrav än vad som följer av praxis i mål av denna typ. Enligt hovrättens mening har samtliga läkare som hörts i målet en sådan kompetens inom området att det inte finns anledning att fästa mer vikt vid den enes bedömning än den andres. Istället blir det avgörande att värdera de argument som läkarna åberopar för sina slutsatser (jämför rättsfallet NJA 2001 s. 657).

3 3 GÖTA HOVRÄTT T Avdelning 2 I Regeringsrättens domar den 3 mars 2010 i mål och uppställdes riktlinjer för hur sambandsfrågor bör bedömas varvid anfördes att bl.a. följande omständigheter ska vägas in i bedömningen: hälsotillståndet före olyckan, graden av våld eller trauma vid olyckan, symptomdebut i anslutning till olyckan, kontinuitet i besvären och konkurrerande skadeorsaker. Hälsotillståndet före olyckan Av utredningen i målet framgår att Xxxx Xxxxx före olyckan år 1999 periodvis hade en svår social situation och omfattande sjukvårdskontakter. Vid två tillfällen 1993 och 1997 finns anteckningar om besvär med nacken. Emellertid noteras att hon inte vid något tillfälle före den aktuella olyckan varit sjukskriven eller sökt läkarvård just för nackbesvär. Mot denna bakgrund anser hovrätten, i likhet med tingsrätten, att Xxxx Xxxxx före olyckan synes ha varit i allt väsentligt frisk (jämför rättsfallet NJA 2001 s. 657). Graden av våld eller trauma vid olyckan Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning när det gäller graden av våld eller trauma vid olyckan. Symptomdebut i anslutning till olyckan De av Folksam åberopade läkarna Claes Martin, Tobias Wirén, Kristian Borg och Åke Sidén har anfört att de initiala besvären som Xxxx Xxxxx fick direkt efter trafikolyckan i juni år 1999 är atypiska för en whiplashskada. De har därvid betonat att Xxxx Xxxxx på akutmottagningen inte angav några specifika besvär utöver sträckning i nacken och att hon inte omedelbart blev sjukskriven för sina nackbesvär. Av journalanteckningen från akutmottagningen den 23 juni 1999, dvs. olycksdagen, framgår emellertid att Xxxx Xxxxx till läkaren uppgav att hon sträckt sig lite i nacken och hade lätt huvudvärk. Av journalanteckningen från psykiatriska mottagningen vid Hälsans vårdcentrum den 28 juni 1999, dvs. fem dagar efter olyckan, framgår att

4 GÖTA HOVRÄTT T Avdelning 2 Xxxx Xxxxx då uppgav att hon hade ont i nacke och rygg. Av utredningen framgår vidare att Xxxx Xxxxx under sensommaren och hösten 1999 hade åtskilliga kontakter med sjukvården med anledning av sina nackbesvär. Det förhållandet att hon inte omedelbart sjukskrevs för dessa besvär har Xxxx Xxxxx lämnat en rimlig förklaring till; hon hade semester. Mot denna bakgrund, och av de skäl tingsrätten i övrigt har redovisat i denna del, finner även hovrätten att det är klarlagt att Xxxx Xxxxx angivna symptom visat sig i omedelbar anslutning till olyckan. 4 Kontinuitet i besvären Det är i målet klarlagt att Xxxx Xxxxx från september år 1999 och framåt, förutom under den period hon studerade år , i stor omfattning varit sjukskriven på grund av diagnosen distorsion nacke. Xxxx Xxxxx har berättat att nackbesvären blev värre när hon försökte arbeta. Hon har enligt hovrättens uppfattning lämnat en godtagbar förklaring till varför hon under studieperioden inte var sjukskriven och inte heller sökte läkarvård i någon större utsträckning. Sammantaget finner hovrätten, i likhet med tingsrätten, att det har framgått av utredningen att det funnits kontinuitet i Xxxx Xxxxx besvär alltsedan olyckan år Konkurrerande skadeorsaker Hovrätten ansluter sig även i denna del till den bedömning som tingsrätten har gjort. Sammanfattande bedömning De läkare som har hörts på Folksams begäran har samtliga redogjort för sin slutsats att Xxxx Xxxxx besvär och arbetsoförmåga inte är en följd av trafikolyckan Enligt deras uppfattning skulle Xxxx Xxxxx symptomutveckling från 1990-talet och fram till nu i allt väsentligt ha sett likadan ut även om olyckan aldrig hade inträffat. De har härvid beskrivit att symptomen under åren har utvecklats i en jämn kurva och att utredningen inte tyder på något större hack i denna kurva i samband med trafikolyckan. Hovrätten gör emellertid bedömningen att denna bild inte stämmer särskilt väl överens med den utredning som i övrigt har åberopats.

5 5 GÖTA HOVRÄTT T Avdelning 2 Som tidigare har redogjorts för hade Xxxx Xxxxx före olyckan aldrig varit sjukskriven för nackbesvär. Hon var inte heller sjukskriven av andra orsaker i någon större omfattning. I nästan omedelbar anslutning till olyckan och hennes semesterledighet sjukskrevs hon för distorsion i nacken. Trots detta har den uppfattningen framförts att inte ens sjukskrivningen under hösten 1999 hade något samband med trafikolyckan. Från hovrättens synpunkt framstår det som osannolikt att ett sådant samband skulle saknas. Hovrätten ifrågasätter inte den sakkunskap som de av Folksam åberopade läkarna besitter. För hovrätten har det dock framstått som att deras bedömningar, ställda i relation till utredningen i övrigt, i inte obetydlig mån grundar sig på en överskattning av Xxxx Xxxxx för målet relevanta hälsoproblem före olyckan och en motsvarande underskattning av hennes initiala besvär efter denna. Såvitt avser det sistnämnda förhållandet tycks den omständigheten att Xxxx Xxxxx inte omedelbart sjukskrevs för nackbesvär ha varit av stor vikt. Som tidigare nämnts har emellertid Xxxx Xxxxx lämnat en rimlig förklaring till detta. Hovrätten vill dessutom tillägga att det allmänt sett inte framstår som särskilt anmärkningsvärt att en person i den situation som Xxxx Xxxxx befann sig i söker läkare i större omfattning först när det visar sig att besvären inte upphör av sig själva. Läkarnas bedömning att Xxxx Xxxxx initiala besvär var begränsade har såvitt framkommit i sin tur spelat en stor roll för ställningstagandet att hennes symptomutveckling har varit atypisk för en whiplashskada. Vid en samlad bedömning anser hovrätten att det framstår som klart mera sannolikt att Xxxx Xxxxx samtliga nuvarande besvär och hennes arbetsoförmåga har orsakats av trafikolyckan år 1999 än att det skulle vara fråga om besvär som utvecklats oberoende av olyckan. Hovrätten gör även i övriga delar av målet samma bedömning som tingsrätten har gjort. Tingsrättens dom ska, mot denna bakgrund, fastställas. Övrigt Med hänsyn till utgången i målet ska Folksam ersätta Xxxx Xxxxx för hennes rättegångskostnader i hovrätten. Det yrkade beloppet är skäligt.

6 6 GÖTA HOVRÄTT T Avdelning 2 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast den 15 juli I avgörandet har hovrättsråden Martin Andersson och Martina Rifve samt tf. hovrättsassessorerna Lotta Bodelius (referent) och Daniel Klingström deltagit. Hovrätten är enig.

7 Bilaga A 1 Meddelad i Jönköping Mål nr PARTER Kärande Xxxx Xxxxx Ombud: Advokat Jonas Ågren Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB Box Jönköping Ombud: Jur. kand. Emma Höglund Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB Box Jönköping Svarande Folksam ömsesidig sakförsäkring, Bohusgatan STOCKHOLM Ombud: Elisabet Friman Lilliehorn c/o Folksam Bohusgatan Stockholm Ombud: Eva Stangberg c/o Folksam Bohusgatan Stockholm SLUT 1. Folksam ömsesidig sakförsäkring förpliktas att till Xxxx Xxxxx betala ersättning för inkomstförlust från och med år 1999 till och med år 2009 med kr jämte ränta enligt 6 ränelagen - på kr från och med den 1 januari 2000, Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2243 Hamngatan måndag fredag Jönköping E-post: 08:00-16:00

8 2 - på kr från och med den 1 januari 2001, - på kr från och med den 1 januari 2002, - på kr från och med den 1 januari 2003, - på kr från och med den 1 januari 2004, - på kr från och med den 1 januari 2005, - på kr från och med den 1 januari 2006, - på kr från och med den 1 januari 2007, - på kr från och med den 1 januari 2008, - på kr från och med den 1 januari 2009 och - på kr från och med den 1 januari 2010, allt till dess betalning sker 2. Folksam ömsesidig sakförsäkring förpliktas att till Xxxx Xxxxx betala ersättning för en årlig livränta med kr från den 1 januari 2010 till dess hon fyller 65 år med indexuppräkning av beloppet enligt lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor och med uppräkning den 1 januari varje år med början den 1 januari Tingsrätten fastställer att Folksam ömsesidig sakförsäkring är skyldigt att ersätta Xxxx Xxxxx för den pensionsförlust som hon gör med utgångspunkt från den inkomstförlust som tingsrätten fastställt under punkterna 1 och Folksam ömsesidig sakförsäkring förpliktas att till Xxxx Xxxxx betala kr för kvarstående lyte och men jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 januari 2000 till dess betalning sker. 5. Folksam ömsesidig sakförsäkring förpliktas att till Xxxx Xxxxx betala ersättning för kostnader och olägenheter till följd av olyckan för förfluten tid med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen - på kr från och med den 1 januari 2000, - på kr från och med den 1 januari 2001, - på kr från och med den 1 januari 2002, - på kr från och med den 1 januari 2003,

9 3 - på kr från och med den 1 januari 2004, - på kr från och med den 1 januari 2005, - på kr från och med den 1 januari 2006, - på kr från och med den 1 januari 2007, - på kr från och med den 1 januari 2008, - på kr från och ned den 1 januari 2009, - på kr från och med den 1 januari 2010, allt till dess betalning sker. 6. Folksam ömsesidig sakförsäkring förpliktas att till Lena Iluk betala ersättning för kostnader och olägenheter för framtiden med Xxxx Xxxxx kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen från den 1 januari 2011 till dess betalning sker. 7. Folksam ömsesidig sakförsäkring förpliktas till Xxxx Xxxxx utge ersättning för sveda och värk med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 januari 2000 till dess betalning sker. 8. Folksam ömsesidig sakförsäkring förplikas att till Xxxx Xxxxx betala ersättning för kostnader för hemarbete för tiden från den 1 januari 2010 med ett kapitaliserat belopp om Xxxx Xxxxx kr kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen från den 17 april 2013 till dess betalning sker. 9. Folksam ömsesidig sakförsäkring ska ersätta Xxxx Xxxxx för rättegångskostnad med kr, varav kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 17 april 2013 till dess betalning sker.

10 4 Innehållsförteckning BAKGRUND... 6 YRKANDEN OCH INSTÄLLNING... 6 Lena Iluks yrkanden... 6 Inkomstförlust... 6 Livränta... 7 Pensionsförlust... 8 Lyte och men... 8 Kostnader och olägenheter... 8 Sveda och värk... 9 Kostnader för hemarbete... 9 Rättegångskostnader... 9 Folksams inställning... 9 Inkomstförlust... 9 Livränta Pensionsförlust Lyte och men Kostnader och olägenheter Sveda och värk Kostnader för hemarbete Rättegångskostnader GRUNDER OCH UTVECKLANDE AV TALAN Lena Iluk Inkomstförlust för förfluten tid Inkomstförlust för framtiden Lyte och men Kostnader och olägenheter Sveda och värk Kostnader för framtida hemarbete Skadan och dess uppkomst Folksam Inkomstförlust... 18

11 5 Sveda och värk Kostnader och olägenheter Kostnader för hemarbete i framtiden Skadan och dess uppkomst UTREDNINGEN I MÅLET SKÄL Föreligger det ett orsakssamband mellan trafikolyckan 1999 och Lena Iluks arbetsoförmåga? Hur var Xxxx Xxxxx hälsotillstånd före olyckan? Graden av våld eller trauma som orsakats av olyckan Symptomdebut i anslutning till olyckan Kontinuitet i besvären Finns det konkurrerande skadeorsaker? Slutsats Enligt vilken utgångspunkt ska Xxxx Xxxxx ha ersättning för inkomstbortfall? Ersättning för livränta och pensionsförlust Ersättning för lyte och men Ersättning för kostnader och olägenheter Ersättning för sveda och värk Ersättning för kostnader för hemarbete Rättegångskostnader HUR MAN ÖVERKLAGAR; SE BILAGA (DV401)... 40

12 6 BAKGRUND Den 23 juni 1999 var Xxxx Xxxxx inblandad i en trafikolycka. Hon var förare till en personbil som körde av vägen och krockade in i ett träd. Hennes fordon omfattades vid tiden för olyckan av en trafikförsäkring hos Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam). Xxxx Xxxxx begärde ersättning av Folksam. Folksam betalade under åren ut ersättning till Xxxx Xxxxx för inkomstförlust som baserades på att olyckan medfört att Xxxx Xxxxx arbetsförmåga satts ned med 50 procent. Folksam har därefter avvisat Xxxx Xxxxx ersättningsanspråk avseende såväl förfluten tid som framtiden. Xxxx Xxxxx har den 14 april 2010 väckt talan mot Folksam. YRKANDEN OCH INSTÄLLNING Xxxx Xxxxx yrkanden Inkomstförlust Xxxx Xxxxx har yrkat att tingsrätten i första hand förpliktar Folksam att till henne betala ersättning för inkomstförlust från och med år 1999 till och med år 2009 med kr. Ränta har yrkats enligt 6 räntelagen - på kr från och med den 1 januari 2000, - på kr från och med den 1 januari 2001, - på kr från och med den 1 januari 2002, - på kr från och med den 1 januari 2003, - på kr från och med den 1 januari 2004, - på kr från och med den 1 januari 2005, - på kr från och med den 1 januari 2006, - på kr från och med den 1 januari 2007, - på kr från och med den 1 januari 2008, - på kr från och med den 1 januari 2009 och - på kr från och med den 1 januari 2010, allt till dess betalning sker,

13 7 i andra hand förpliktar Folksam att till henne betala ersättning för inkomstförlust, från och med år 1999 till och med år 2009 med kr. Ränta har yrkats enligt 6 räntelagen - på kr från och med den 1 januari 2000, - på kr från och med den 1 januari 2001, - på kr från och med den 1 januari 2002, - på kr från och med den 1 januari 2003, - på kr från och med den 1 januari 2004, - på kr från och med den 1 januari 2005, - på kr från och med den 1 januari 2006, - på kr från och med den 1 januari 2007, - på kr från och med den 1 januari 2008, - på kr från och med den 1 januari 2009 och - på kr från och med den 1 januari 2010, allt till dess betalning sker. Livränta Xxxx Xxxxx har yrkat att tingsrätten i första hand förpliktar Folksam att till henne utbetala ersättning för en årlig livränta med kr från den 1 januari 2010 till dess hon fyller 65 år med indexuppräkning av beloppet enligt lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor och med uppräkning den 1 januari varje år med början den 1 januari 2011, i andra hand förpliktar Folksam att till henne utbetala ersättning för livränta med kr från den 1 januari 2010 till dess hon fyller 65 år med indexuppräkning av beloppet enligt lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor och med uppräkning den 1 januari varje år med början den 1 januari 2011.

14 8 Pensionsförlust Xxxx Xxxxx har yrkat att tingsrätten fastställer att Folksam är skyldigt att ersätta henne den pensionsförlust med utgångspunkt från den inkomstförlust som tingsrätten slutligen fastställer. Lyte och men Xxxx Xxxxx har yrkat att tingsrätten förpliktar Folksam att utge kr för kvarstående lyte och men jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 januari 2000 till dess betalning sker. Kostnader och olägenheter Xxxx Xxxxx har yrkat att tingsrätten förpliktar Folksam att till henne betala ersättning för kostnader och olägenheter till följd av olyckan för förfluten tid med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen - på kr från och med den 1 januari 2000, - på kr från och med den 1 januari 2001, - på kr från och med den 1 januari 2002, - på kr från och med den 1 januari 2003, - på kr från och med den 1 januari 2004, - på kr från och med den 1 januari 2005, - på kr från och med den 1 januari 2006, - på kr från och med den 1 januari 2007, - på kr från och med den 1 januari 2008, - på kr från och ned den 1 januari 2009, - på kr från och med den 1 januari 2010, allt till dess betalning sker.

15 9 Xxxx Xxx har yrkat att ti ngsrätten förpliktar Folksam att till henne betala ersättning för kostnader och olägenheter för framtiden med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen från den 1 januari 2011 till dess betalning sker. Sveda och värk Xxxx Xxxxx har yrkat att tingsrätten förpliktar Folksam att till henne utge ersättning för sveda och värk med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 januari 2000 till dess betalning sker. Kostnader för hemarbete Xxxx Xxxxx har yrkat att tingsrätten förpliktar Folksam att till henne betala ersättning för kostnader för hemarbete för tiden från den 1 januari 2010 med ett kapitaliserat belopp om kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen från dagen för tingsrättens dom till dess betalning sker. Rättegångskostnader Xxxx Xxxxx har yrkat ersättning för rättegångskostnader. Folksams inställning Folksam har motsatt sig Xxxx Xxxxx talan. Yrkad ränta har vitsordats såom skälig i och för sig. Inkomstförlust Folksam har vitsordat en inkomstförlust om kr för åren för det fall att Xxxx Xxxxx kan visa dels att hon erhållit bestående besvär vilka har medfört arbetsoförmåga om 100 procent, dels att hon trafikskadan förutan hade haft anställning som undersköterska.

16 10 Folksam har alternativt vitsordat i och för sig en inkomstförlust om kr för åren för det fall att Xxxx Xxxxx kan visa att hon dels har erhållit bestående besvär vilka har medfört arbetsoförmåga om 100 procent, dels att hon trafikskadan förutan hade haft anställning som lokalvårdare. Livränta Folksam har vitsordat i och för sig en årlig livränta om kr från den 1 januari 2010 till dess Xxxx Xxxxx fyller 65 år med indexuppräkning av beloppet enligt förordning (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor och med uppräkning den 1 januari varje år med början den 1 januari 2011 för det fall att Xxxx Xxxxx kan visa att hon dels har erhållit bestående besvär vilka har medfört arbetsoförmåga om 100 procent, dels att hon trafikskadan förutan hade haft anställning som undersköterska. Folksam har alternativt vitsordat en årlig livränta om kr från den 1 januari 2010 till dess Xxxx Xxxxx fyller 65 år med indexuppräkning av beloppet enligt förordning (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor och med uppräkning den 1 januari varje år med början den 1 januari 2011 för det fall att Xxxx Xxxxx kan visa att hon dels har erhållit bestående besvär vilka har medfört arbetsoförmåga om 100 procent, dels att hon trafikskadan förutan hade haft anställning som lokalvårdare. Pensionsförlust Folksam har vitsordat i och för sig att Folksam har att ersätta Xxxx Xxxxx för pensionsförlust med utgångspunkt i den inkomstförlust som tingsrätten slutligen fastställer och i enlighet med det vid tidpunkten för lagakraftvunnen dom gällande cirkulär från Trafikskadenämnden för det fall att tingsrätten finner att trafikolyckan har orsakat Xxxx Xxxxx inkomstförlust.

17 11 Lyte och men För det fall tingsrätten finner att trafikolyckan har orsakat Xxxx Xxxxx bestående besvär motsvarande 18 procent medicinsk invaliditet har Folksam vitsordat i och för sig ett belopp om kr avseende kvarstående lyte och men. Kostnader och olägenheter Folkam har vitsordat i och för sig för det fall att Xxxx Xxxxx har visat att trafikolyckan har orsakat henne bestående besvär till följd av trafikskadan motsvarande 18 procent medicinsk invaliditet, att Xxxx Xxxxx är berättigad till kr årligen i ersättning för olägenheter. För det fall att Xxxx Xxxxx visar att trafikolyckan har orsakat bestående besvär och att dessa bestående besvär har orsakat årliga kostnader för medicin om kr respektive sjukvård om 900 kr har Folksam i och för sig vitsordat nämnda belopp. Under samma förutsättning har vitsordats i och för sig ett belopp om kr för förfluten tid avseende kostnader och olägenheter. Folksam har, för det fall att Xxxx Xxxxx har visat att trafikolyckan har orsakat henne bestående besvär till följd av trafikskadan motsvarande 18 procent medicinsk invaliditet, vitsordat i och för sig att Xxxx Xxxxx är berättigad till kr årligen i ersättning för olägenheter. För det fall att Xxxx Xxxxx visar att trafikolyckan har orsakat bestående besvär och att dessa bestående besvär har orsakat årliga kostnader för medicin om kr respektive sjukvård om 900 kr har Folksam i och för sig vitsordat nämnda belopp. Under samma förutsättningar har vitsordats i och för sig ett belopp om kr för framtiden avseende kostnader och olägenheter. Sveda och värk För det fall att Xxxx Xxxxx kan visa att trafikolyckan har medfört en akut sjukdomstid om sex månader har Folksam i och för sig vitsordat ett belopp om kr ( kr kr). Under skaderegleringen har ersättning för sveda och värk utbetalats med kr.

18 12 Kostnader för hemarbete För det fall att Xxxx Xxxxx visar att trafikskadan har orsakat henne bestående besvär och att dessa besvär har medfört kostnader för hemarbete har Folksam i och för sig vitsordat ett månatligt belopp om 618 kr. Kostnaderna motsvarar Xxxx Xxxxx månatliga kostnad för hemtjänst. För det fall att Xxxx Xxxxx kan visa att trafikskadan har orsakat henne bestående besvär och att dessa besvär har medfört kostnader för hemarbete har vitsordats i och för sig ett belopp om kr (618 kr/månad x 12 månader x ). Rättegångskostnader Folksam har yrkat ersättning för rättegångskostnader. GRUNDER OCH UTVECKLANDE AV TALAN Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx ådrog sig i trafikolyckan den 23 juni 1999 en personskada. Xxxx Xxxxx har besvär i form av värk i nacke, stickningar och domningar i höger arm, huvudvärk, smärta i ryggen, ut mot axlarna, ned mot ländryggen och ut mot sidorna vid ländryggen. Xxxx Xxxxx har vidare sömnsvårigheter och problem med minnet. Hon har förutom stickningar och domningar i höger arm nedsatt kraft i höger arm och hand, besvären debuterade direkt i anslutning till olyckan. Ryggvärken har kommit allt eftersom. Besvären har orsakat henne en nedsättning av hennes arbetsförmåga. Eftersom det fordon som Xxxx Xxxxx färdades i var trafikförsäkrat hos Folksam är hon berättigad till ersättning. Inkomstförlust för förfluten tid Grunden för Xxxx Xxxxx yrkande i första hand är att hon skadan förutan skulle ha fortsatt sitt arbete som undersköterska.

19 13 Grunden för Xxxx Xxxxx yrkande i andra hand är att hon skadan förutan kunde ha återgått till sitt arbete som lokalvårdare. Inkomstförlust för framtiden Grunden för Xxxx Xxxxx yrkande i första hand är skillnaden på den inkomst som hon skulle ha haft som oskadad undersköterska och hennes faktiska inkomst, vilket utges som framtida inkomstförlust (livränta) med kr per år från och med den 1 januari Grunden för Xxxx Xxxxx yrkande i andra hand är skillnaden på den inkomst som hon skulle ha haft som oskadad lokalvårdare och hennes faktiska inkomst, vilket ska utges som framtida inkomstförlust (livränta) med kr per år från och med den 1 januari Vidare ska beloppet uppräknas enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som om livränta fastställts den 1 januari 2011 och utges med en tolftedel den sista i varje månad. Lyte och men Enligt utfärdade intyg uppgår Xxxx Xxxxx invaliditet till 18 procent. Eftersom Xxxx var 43 år vid olyckstillfället är hon enligt Trafikskadenämndens cirkulär nr och utifrån en invaliditet om 18 procent berättigad till ersättning för lyte och men med kr. Kostnader och olägenheter Whiplashskadan har medfört stor anspänning i det dagliga livet för Xxxx Xxxxx och hon är berättigad till ersättning för detta. I enlighet med Folksams vitsordande ska ersättning utgå med kr/år. Detta ger en ersättning om kr för tiden från skadedagen till och med 31 december 2009 och med kr för tiden därefter. För framtiden har beloppet kr kapitaliserats med faktor

20 14 Posten innefattar ett skäligt belopp enligt Trafikskadenämndens ersättningsnivå III och avser bl.a. anspänning i hemmet, kostnader och kostnadsrisker som inte omfattas av högkostnadsskyddet såsom kostnader för Alvedon och andra mindre utgifter samt, för tiden före år 2002, förlorad livskvalitet genom att Xxxx Xxxxx inte kunnat fortsätta med de sportaktiviteter som hon utövat före olyckan. Xxxx Xxxxx har vidare påförts kostnader för sjukvård och mediciner motsvarande högkostnadskort vilket uppgår till 900 kr respektive mediciner om kr, totalt kr. För förfluten tid uppgår Xxxx Xxxxx kostnader för sjukvård till kr och framtida kostnader i kapitaliserat belopp till kr (2 700 kr kapitaliserat med faktorn 14,925). Totalt uppgår kostnaderna för mediciner och sjukvård till kr. Sveda och värk Det av Xxxx Xxxxx yrkade beloppet grundar sig på en akut sjukdomstid om 6 månader, skönsmässigt beräknad utifrån de medicinska handlingar som ingivits i målet. Enligt Trafikskadenämndens hjälptabell för år 2010 cirkulär 2, utgör detta kr per månad, alltsamman kr. Kostnader för framtida hemarbete Hemarbete är en ersättningsgill kostnad, se härom uttalanden i förarbeten till skadeståndslagen, SOU 1995:33 s Xxxx Xxxxx har behov av hjälp med hemarbetet i anledning av besvären efter sin trafikskada. Hon kan på grund av sitt funktionshinder bland annat inte skala potatis, inte cykla, inte bära matkassar, inte lyfta tyngre saker, inte diska, inte bära tvätten, inte vara barnvakt åt barnbarnen, inte byta blöjor på barnbarnen, inte köra bil annat än mycket korta sträckor, inte putsa fönstren, inte dammsuga och inte baka. Xxxx Xxxxx har

21 15 svårigheter att gå och att sitta ned. Xxxx Xxxxx har tappat största delen av de basala livsfunktionerna för att kunna klara sig i hemmet. Xxxx Xxxxx kan i stort sett inte utföra några sysslor alls i hemmet. Hon har en grav nedsättning av kraften i höger arm/hand. Xxxx Xxxxx är högerhänt, när hon försöker bära något tappar hon därför ofta föremålet i fråga. Hon kan möjligen skala två potatisar men måste därefter vila på grund av värk. Tar hon i för mycket blir hon sängliggande flera dagar i sträck. Jönköpings kommun har i beslut den 23 april 2012 tillerkänt Xxxx Xxxxx bistånd i form av hjälp i hemmet i viss omfattning. Det underlag som legat till grund för beslutet har bestått i intervju med Xxxx Xxxxx den 16 april 2012 samt försäkringsmedicinsk utredning från Rygginstitiutet i Växjö, daterad Eftersom Xxxx Xxxxx inte tidigare har haft några kommunala insatser finns det inte någon ytterligare utredning eller några tidigare beslut. Av Jönköpings kommuns beslut den 23 april 2012 framgår vilka sysslor i hemmet som Xxxx Xxxxx klarar av respektive inte klarar av. Hon har inte ansökt om mer hemtjänst än den hon beviljats. Detta beror på att hon idag får hjälp av sin mor och sina barn med de saker hon inte klarar. Xxxx Xxxxx har inför ansökan om hemtjänst angett sitt behov om hjälp. Xxxx Xxxxx har beviljats hemtjänst motsvarande ca 200 tim/år. För denna hemhjälp ska Xxxx Xxxxx betala 618 kr/mån. Enligt Statistiska Centralbyråns tidsundersökning använder en kvinna i Xxxx Xxxxx ålder ca 3,5 tim/dag till hemarbete. Xxxx Xxxxx klarar på grund av sin skada inte av att utföra något hemarbete alls. På årsbasis blir dessa 3,5 timmar timmar. Från detta ska dras av de 200 timmar som Xxxx Xxxxx erhåller från det allmänna. Kvarstår gör därmed tim/år, För dessa ska Xxxx Xxxxx erhålla en ersättning om 380 kr/tim för att kunna köpa hemarbetet, vilket tillhopa utgör kr/år.

DOM 2008-10-03 Meddelad i Stockholm

DOM 2008-10-03 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (17) PARTER Dok.Id 605131 KÄRANDE XXXXXXX Johansson, XXXXXX-XXXX Adress Småstad Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten Elias Martin

Läs mer

DOM 2009-11-03 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-11-03 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Meddelad i Stockholm Mål nr T 10670-07, 10671-07, PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur.kand. Ulrika Dietersson och jur. kand. Marie Nordström

Läs mer

En fråga av medicinsk betydelse i detta avseende är halsryggens anatomi och då särskilt ligament och ledkapslar i nämnda område.

En fråga av medicinsk betydelse i detta avseende är halsryggens anatomi och då särskilt ligament och ledkapslar i nämnda område. Tomas Alsbro Oxelögatan 12 613 33 Oxelösund Polisen i Jönköping Box 618 551 18 Jönköping 2007-10-01 Anmälan om mened beträffande adjunkt, universitetslektor, överläkare, docent Per Adolphsson, Institutionen

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/15 Mål nr B 33/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/15 Mål nr B 33/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/15 Mål nr B 33/14 Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en personlig assistent anställd hos ett assistansbolag och därvid bl.a. betydelsen av brukarens inställning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Psykisk ohälsa i arbetet

Psykisk ohälsa i arbetet UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Examensarbete 30 hp Jon Lindahl, Termin 9 Handledare: Ruth Mannelqvist Psykisk ohälsa i arbetet Arbetsskadeförsäkringens tillämpning ur ett genusperspektiv Innehållsförteckning

Läs mer

DOM 2012-04-04 Stockholm

DOM 2012-04-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0702 2012-04-04 Stockholm Mål nr T 9210-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom i mål, se bilaga A KLAGANDE Kennet Carlsson, 561008-5572 Björkvägen 3, 520 11 Vegby

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Fråga om förutsättningar för vård av barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Fråga om förutsättningar för vård av barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. RÅ 1987 ref. 160 Fråga om förutsättningar för vård av barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialnämnden i Alvesta kommun ansökte i november 1985 hos länsrätten i Kronobergs län

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 Sammanfattning En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren

Läs mer

Preskription i försäkringsavtalsrätten

Preskription i försäkringsavtalsrätten NFT 1/2002 Preskription i försäkringsavtalsrätten Preskription i försäkringsavtalsrätten av Yvonne Nordgård Yvonne Nordgård yvonne.nordgard@telia.com Ett rättsområde som i princip saknat vägledande prejudikat

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

DOM 2013-11-15 Stockholm

DOM 2013-11-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0115 2013-11-15 Stockholm Mål nr T 3967-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE 1. Carina Forsström Höglund, 680928-7128 Stigsbo

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 Sammanfattning En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev personlig assistans åt funktionshindrade enligt lagen (1993:387)

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/10 Mål nr A 177/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/10 Mål nr A 177/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/10 Mål nr A 177/09 Sammanfattning Sex arbetstagare har varit anställda på ett biluthyrningsföretag. De har haft blandade tjänster, innebärande att det utfört både arbete med bilvård

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 Fråga om en arbetsgivare vidtagit vissa åtgärder mot en arbetstagare, bl.a. hotat arbetstagaren till livet, och därigenom kränkt arbetstagarens föreningsrätt.

Läs mer

DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm Mål nr T 1419-09 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur. kand. Marie Nordström Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

DOM 2010-10-06 Stockholm

DOM 2010-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020103 DOM 2010-10-06 Stockholm Mål nr T 9983-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom 2009-12-10 i mål T 4834-07, se bilaga A KLAGANDE 1. Björn Baldring, 400706-7533

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 Sammanfattning Fråga om arbetsgivaren har avskedat arbetstagaren eller om hon frånträtt anställningen och om det förelegat skäl för avskedande. Även fråga om

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer