DOM Jönköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2014-06-17 Jönköping"

Transkript

1 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 2 Rotel Jönköping Mål nr T ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Jönköpings tingsrätts dom i mål, se bilaga A KLAGANDE Folksam ömsesidig sakförsäkring, Stockholm Ombud: Försäkringsjuristerna Elisabet Friman Lilliehorn och Eva Stangberg adress som ovan MOTPART xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ombud: Advokat Jonas Ågren Box Jönköping SAKEN Försäkringsersättning HOVRÄTTENS SLUT Xxxx Xxxxx Hovrätten fastställer tingsrättens dom. Folksam ömsesidig sakförsäkring ska betala Xxxx Xxxxx rättegångskostnader i hovrätten med etthundrasjuttiofyratusen ( ) kr samt ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från dagen för hovrättens avgörande tills betalning sker. Av beloppet avser kr ombudsarvode. Folksam ömsesidig sakförsäkring ska stå för sina egna rättegångskostnader i hovrätten. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2223 Hovrättsgränd måndag fredag Jönköping E-post: 08:00-16:00

2 2 GÖTA HOVRÄTT T Avdelning 2 YRKANDEN I HOVRÄTTEN Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam) har yrkat att hovrätten ska lämna Xxxx Xxxxx talan utan bifall och befria Folksam från skyldigheten att betala ersättning för hennes rättegångskostnader vid tingsrätten samt i stället ålägga henne att betala ersättning för Folksams kostnader där. Xxxx Xxxxx har bestritt ändring. Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten. HOVRÄTTENS SKÄL I hovrätten har ljud- och bildupptagningarna av förhören vid tingsrätten med Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx, och Xxxx Xxxxx spelats upp. Även ljudupptagningarna av förhören vid tingsrätten med Xxxx Xxxxx och Xxxx Xxxxx har spelats upp. Parterna har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten. Hovrätten ska pröva om Xxxx Xxxxx besvär och arbetsoförmåga har uppkommit till följd av olyckan år Xxxx Xxxxx har bevisbördan för det påstådda orsakssambandet. Beviskravet innebär att Xxxx Xxxxx måste presentera en sådan utredning att det med beaktande av samtliga omständigheter i målet framstår som klart mera sannolikt att orsakssambandet är det som hon påstår än att orsaken till besvären har varit en annan (jämför rättsfallet NJA 2001 s. 657). Hovrätten finner inte skäl att kasta om bevisbördan till Xxxx Xxxxx fördel, eller att tillämpa ett lägre beviskrav än vad som följer av praxis i mål av denna typ. Enligt hovrättens mening har samtliga läkare som hörts i målet en sådan kompetens inom området att det inte finns anledning att fästa mer vikt vid den enes bedömning än den andres. Istället blir det avgörande att värdera de argument som läkarna åberopar för sina slutsatser (jämför rättsfallet NJA 2001 s. 657).

3 3 GÖTA HOVRÄTT T Avdelning 2 I Regeringsrättens domar den 3 mars 2010 i mål och uppställdes riktlinjer för hur sambandsfrågor bör bedömas varvid anfördes att bl.a. följande omständigheter ska vägas in i bedömningen: hälsotillståndet före olyckan, graden av våld eller trauma vid olyckan, symptomdebut i anslutning till olyckan, kontinuitet i besvären och konkurrerande skadeorsaker. Hälsotillståndet före olyckan Av utredningen i målet framgår att Xxxx Xxxxx före olyckan år 1999 periodvis hade en svår social situation och omfattande sjukvårdskontakter. Vid två tillfällen 1993 och 1997 finns anteckningar om besvär med nacken. Emellertid noteras att hon inte vid något tillfälle före den aktuella olyckan varit sjukskriven eller sökt läkarvård just för nackbesvär. Mot denna bakgrund anser hovrätten, i likhet med tingsrätten, att Xxxx Xxxxx före olyckan synes ha varit i allt väsentligt frisk (jämför rättsfallet NJA 2001 s. 657). Graden av våld eller trauma vid olyckan Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning när det gäller graden av våld eller trauma vid olyckan. Symptomdebut i anslutning till olyckan De av Folksam åberopade läkarna Claes Martin, Tobias Wirén, Kristian Borg och Åke Sidén har anfört att de initiala besvären som Xxxx Xxxxx fick direkt efter trafikolyckan i juni år 1999 är atypiska för en whiplashskada. De har därvid betonat att Xxxx Xxxxx på akutmottagningen inte angav några specifika besvär utöver sträckning i nacken och att hon inte omedelbart blev sjukskriven för sina nackbesvär. Av journalanteckningen från akutmottagningen den 23 juni 1999, dvs. olycksdagen, framgår emellertid att Xxxx Xxxxx till läkaren uppgav att hon sträckt sig lite i nacken och hade lätt huvudvärk. Av journalanteckningen från psykiatriska mottagningen vid Hälsans vårdcentrum den 28 juni 1999, dvs. fem dagar efter olyckan, framgår att

4 GÖTA HOVRÄTT T Avdelning 2 Xxxx Xxxxx då uppgav att hon hade ont i nacke och rygg. Av utredningen framgår vidare att Xxxx Xxxxx under sensommaren och hösten 1999 hade åtskilliga kontakter med sjukvården med anledning av sina nackbesvär. Det förhållandet att hon inte omedelbart sjukskrevs för dessa besvär har Xxxx Xxxxx lämnat en rimlig förklaring till; hon hade semester. Mot denna bakgrund, och av de skäl tingsrätten i övrigt har redovisat i denna del, finner även hovrätten att det är klarlagt att Xxxx Xxxxx angivna symptom visat sig i omedelbar anslutning till olyckan. 4 Kontinuitet i besvären Det är i målet klarlagt att Xxxx Xxxxx från september år 1999 och framåt, förutom under den period hon studerade år , i stor omfattning varit sjukskriven på grund av diagnosen distorsion nacke. Xxxx Xxxxx har berättat att nackbesvären blev värre när hon försökte arbeta. Hon har enligt hovrättens uppfattning lämnat en godtagbar förklaring till varför hon under studieperioden inte var sjukskriven och inte heller sökte läkarvård i någon större utsträckning. Sammantaget finner hovrätten, i likhet med tingsrätten, att det har framgått av utredningen att det funnits kontinuitet i Xxxx Xxxxx besvär alltsedan olyckan år Konkurrerande skadeorsaker Hovrätten ansluter sig även i denna del till den bedömning som tingsrätten har gjort. Sammanfattande bedömning De läkare som har hörts på Folksams begäran har samtliga redogjort för sin slutsats att Xxxx Xxxxx besvär och arbetsoförmåga inte är en följd av trafikolyckan Enligt deras uppfattning skulle Xxxx Xxxxx symptomutveckling från 1990-talet och fram till nu i allt väsentligt ha sett likadan ut även om olyckan aldrig hade inträffat. De har härvid beskrivit att symptomen under åren har utvecklats i en jämn kurva och att utredningen inte tyder på något större hack i denna kurva i samband med trafikolyckan. Hovrätten gör emellertid bedömningen att denna bild inte stämmer särskilt väl överens med den utredning som i övrigt har åberopats.

5 5 GÖTA HOVRÄTT T Avdelning 2 Som tidigare har redogjorts för hade Xxxx Xxxxx före olyckan aldrig varit sjukskriven för nackbesvär. Hon var inte heller sjukskriven av andra orsaker i någon större omfattning. I nästan omedelbar anslutning till olyckan och hennes semesterledighet sjukskrevs hon för distorsion i nacken. Trots detta har den uppfattningen framförts att inte ens sjukskrivningen under hösten 1999 hade något samband med trafikolyckan. Från hovrättens synpunkt framstår det som osannolikt att ett sådant samband skulle saknas. Hovrätten ifrågasätter inte den sakkunskap som de av Folksam åberopade läkarna besitter. För hovrätten har det dock framstått som att deras bedömningar, ställda i relation till utredningen i övrigt, i inte obetydlig mån grundar sig på en överskattning av Xxxx Xxxxx för målet relevanta hälsoproblem före olyckan och en motsvarande underskattning av hennes initiala besvär efter denna. Såvitt avser det sistnämnda förhållandet tycks den omständigheten att Xxxx Xxxxx inte omedelbart sjukskrevs för nackbesvär ha varit av stor vikt. Som tidigare nämnts har emellertid Xxxx Xxxxx lämnat en rimlig förklaring till detta. Hovrätten vill dessutom tillägga att det allmänt sett inte framstår som särskilt anmärkningsvärt att en person i den situation som Xxxx Xxxxx befann sig i söker läkare i större omfattning först när det visar sig att besvären inte upphör av sig själva. Läkarnas bedömning att Xxxx Xxxxx initiala besvär var begränsade har såvitt framkommit i sin tur spelat en stor roll för ställningstagandet att hennes symptomutveckling har varit atypisk för en whiplashskada. Vid en samlad bedömning anser hovrätten att det framstår som klart mera sannolikt att Xxxx Xxxxx samtliga nuvarande besvär och hennes arbetsoförmåga har orsakats av trafikolyckan år 1999 än att det skulle vara fråga om besvär som utvecklats oberoende av olyckan. Hovrätten gör även i övriga delar av målet samma bedömning som tingsrätten har gjort. Tingsrättens dom ska, mot denna bakgrund, fastställas. Övrigt Med hänsyn till utgången i målet ska Folksam ersätta Xxxx Xxxxx för hennes rättegångskostnader i hovrätten. Det yrkade beloppet är skäligt.

6 6 GÖTA HOVRÄTT T Avdelning 2 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast den 15 juli I avgörandet har hovrättsråden Martin Andersson och Martina Rifve samt tf. hovrättsassessorerna Lotta Bodelius (referent) och Daniel Klingström deltagit. Hovrätten är enig.

7 Bilaga A 1 Meddelad i Jönköping Mål nr PARTER Kärande Xxxx Xxxxx Ombud: Advokat Jonas Ågren Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB Box Jönköping Ombud: Jur. kand. Emma Höglund Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB Box Jönköping Svarande Folksam ömsesidig sakförsäkring, Bohusgatan STOCKHOLM Ombud: Elisabet Friman Lilliehorn c/o Folksam Bohusgatan Stockholm Ombud: Eva Stangberg c/o Folksam Bohusgatan Stockholm SLUT 1. Folksam ömsesidig sakförsäkring förpliktas att till Xxxx Xxxxx betala ersättning för inkomstförlust från och med år 1999 till och med år 2009 med kr jämte ränta enligt 6 ränelagen - på kr från och med den 1 januari 2000, Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2243 Hamngatan måndag fredag Jönköping E-post: 08:00-16:00

8 2 - på kr från och med den 1 januari 2001, - på kr från och med den 1 januari 2002, - på kr från och med den 1 januari 2003, - på kr från och med den 1 januari 2004, - på kr från och med den 1 januari 2005, - på kr från och med den 1 januari 2006, - på kr från och med den 1 januari 2007, - på kr från och med den 1 januari 2008, - på kr från och med den 1 januari 2009 och - på kr från och med den 1 januari 2010, allt till dess betalning sker 2. Folksam ömsesidig sakförsäkring förpliktas att till Xxxx Xxxxx betala ersättning för en årlig livränta med kr från den 1 januari 2010 till dess hon fyller 65 år med indexuppräkning av beloppet enligt lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor och med uppräkning den 1 januari varje år med början den 1 januari Tingsrätten fastställer att Folksam ömsesidig sakförsäkring är skyldigt att ersätta Xxxx Xxxxx för den pensionsförlust som hon gör med utgångspunkt från den inkomstförlust som tingsrätten fastställt under punkterna 1 och Folksam ömsesidig sakförsäkring förpliktas att till Xxxx Xxxxx betala kr för kvarstående lyte och men jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 januari 2000 till dess betalning sker. 5. Folksam ömsesidig sakförsäkring förpliktas att till Xxxx Xxxxx betala ersättning för kostnader och olägenheter till följd av olyckan för förfluten tid med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen - på kr från och med den 1 januari 2000, - på kr från och med den 1 januari 2001, - på kr från och med den 1 januari 2002, - på kr från och med den 1 januari 2003,

9 3 - på kr från och med den 1 januari 2004, - på kr från och med den 1 januari 2005, - på kr från och med den 1 januari 2006, - på kr från och med den 1 januari 2007, - på kr från och med den 1 januari 2008, - på kr från och ned den 1 januari 2009, - på kr från och med den 1 januari 2010, allt till dess betalning sker. 6. Folksam ömsesidig sakförsäkring förpliktas att till Lena Iluk betala ersättning för kostnader och olägenheter för framtiden med Xxxx Xxxxx kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen från den 1 januari 2011 till dess betalning sker. 7. Folksam ömsesidig sakförsäkring förpliktas till Xxxx Xxxxx utge ersättning för sveda och värk med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 januari 2000 till dess betalning sker. 8. Folksam ömsesidig sakförsäkring förplikas att till Xxxx Xxxxx betala ersättning för kostnader för hemarbete för tiden från den 1 januari 2010 med ett kapitaliserat belopp om Xxxx Xxxxx kr kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen från den 17 april 2013 till dess betalning sker. 9. Folksam ömsesidig sakförsäkring ska ersätta Xxxx Xxxxx för rättegångskostnad med kr, varav kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 17 april 2013 till dess betalning sker.

10 4 Innehållsförteckning BAKGRUND... 6 YRKANDEN OCH INSTÄLLNING... 6 Lena Iluks yrkanden... 6 Inkomstförlust... 6 Livränta... 7 Pensionsförlust... 8 Lyte och men... 8 Kostnader och olägenheter... 8 Sveda och värk... 9 Kostnader för hemarbete... 9 Rättegångskostnader... 9 Folksams inställning... 9 Inkomstförlust... 9 Livränta Pensionsförlust Lyte och men Kostnader och olägenheter Sveda och värk Kostnader för hemarbete Rättegångskostnader GRUNDER OCH UTVECKLANDE AV TALAN Lena Iluk Inkomstförlust för förfluten tid Inkomstförlust för framtiden Lyte och men Kostnader och olägenheter Sveda och värk Kostnader för framtida hemarbete Skadan och dess uppkomst Folksam Inkomstförlust... 18

11 5 Sveda och värk Kostnader och olägenheter Kostnader för hemarbete i framtiden Skadan och dess uppkomst UTREDNINGEN I MÅLET SKÄL Föreligger det ett orsakssamband mellan trafikolyckan 1999 och Lena Iluks arbetsoförmåga? Hur var Xxxx Xxxxx hälsotillstånd före olyckan? Graden av våld eller trauma som orsakats av olyckan Symptomdebut i anslutning till olyckan Kontinuitet i besvären Finns det konkurrerande skadeorsaker? Slutsats Enligt vilken utgångspunkt ska Xxxx Xxxxx ha ersättning för inkomstbortfall? Ersättning för livränta och pensionsförlust Ersättning för lyte och men Ersättning för kostnader och olägenheter Ersättning för sveda och värk Ersättning för kostnader för hemarbete Rättegångskostnader HUR MAN ÖVERKLAGAR; SE BILAGA (DV401)... 40

12 6 BAKGRUND Den 23 juni 1999 var Xxxx Xxxxx inblandad i en trafikolycka. Hon var förare till en personbil som körde av vägen och krockade in i ett träd. Hennes fordon omfattades vid tiden för olyckan av en trafikförsäkring hos Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam). Xxxx Xxxxx begärde ersättning av Folksam. Folksam betalade under åren ut ersättning till Xxxx Xxxxx för inkomstförlust som baserades på att olyckan medfört att Xxxx Xxxxx arbetsförmåga satts ned med 50 procent. Folksam har därefter avvisat Xxxx Xxxxx ersättningsanspråk avseende såväl förfluten tid som framtiden. Xxxx Xxxxx har den 14 april 2010 väckt talan mot Folksam. YRKANDEN OCH INSTÄLLNING Xxxx Xxxxx yrkanden Inkomstförlust Xxxx Xxxxx har yrkat att tingsrätten i första hand förpliktar Folksam att till henne betala ersättning för inkomstförlust från och med år 1999 till och med år 2009 med kr. Ränta har yrkats enligt 6 räntelagen - på kr från och med den 1 januari 2000, - på kr från och med den 1 januari 2001, - på kr från och med den 1 januari 2002, - på kr från och med den 1 januari 2003, - på kr från och med den 1 januari 2004, - på kr från och med den 1 januari 2005, - på kr från och med den 1 januari 2006, - på kr från och med den 1 januari 2007, - på kr från och med den 1 januari 2008, - på kr från och med den 1 januari 2009 och - på kr från och med den 1 januari 2010, allt till dess betalning sker,

13 7 i andra hand förpliktar Folksam att till henne betala ersättning för inkomstförlust, från och med år 1999 till och med år 2009 med kr. Ränta har yrkats enligt 6 räntelagen - på kr från och med den 1 januari 2000, - på kr från och med den 1 januari 2001, - på kr från och med den 1 januari 2002, - på kr från och med den 1 januari 2003, - på kr från och med den 1 januari 2004, - på kr från och med den 1 januari 2005, - på kr från och med den 1 januari 2006, - på kr från och med den 1 januari 2007, - på kr från och med den 1 januari 2008, - på kr från och med den 1 januari 2009 och - på kr från och med den 1 januari 2010, allt till dess betalning sker. Livränta Xxxx Xxxxx har yrkat att tingsrätten i första hand förpliktar Folksam att till henne utbetala ersättning för en årlig livränta med kr från den 1 januari 2010 till dess hon fyller 65 år med indexuppräkning av beloppet enligt lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor och med uppräkning den 1 januari varje år med början den 1 januari 2011, i andra hand förpliktar Folksam att till henne utbetala ersättning för livränta med kr från den 1 januari 2010 till dess hon fyller 65 år med indexuppräkning av beloppet enligt lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor och med uppräkning den 1 januari varje år med början den 1 januari 2011.

14 8 Pensionsförlust Xxxx Xxxxx har yrkat att tingsrätten fastställer att Folksam är skyldigt att ersätta henne den pensionsförlust med utgångspunkt från den inkomstförlust som tingsrätten slutligen fastställer. Lyte och men Xxxx Xxxxx har yrkat att tingsrätten förpliktar Folksam att utge kr för kvarstående lyte och men jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 januari 2000 till dess betalning sker. Kostnader och olägenheter Xxxx Xxxxx har yrkat att tingsrätten förpliktar Folksam att till henne betala ersättning för kostnader och olägenheter till följd av olyckan för förfluten tid med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen - på kr från och med den 1 januari 2000, - på kr från och med den 1 januari 2001, - på kr från och med den 1 januari 2002, - på kr från och med den 1 januari 2003, - på kr från och med den 1 januari 2004, - på kr från och med den 1 januari 2005, - på kr från och med den 1 januari 2006, - på kr från och med den 1 januari 2007, - på kr från och med den 1 januari 2008, - på kr från och ned den 1 januari 2009, - på kr från och med den 1 januari 2010, allt till dess betalning sker.

15 9 Xxxx Xxx har yrkat att ti ngsrätten förpliktar Folksam att till henne betala ersättning för kostnader och olägenheter för framtiden med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen från den 1 januari 2011 till dess betalning sker. Sveda och värk Xxxx Xxxxx har yrkat att tingsrätten förpliktar Folksam att till henne utge ersättning för sveda och värk med kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 januari 2000 till dess betalning sker. Kostnader för hemarbete Xxxx Xxxxx har yrkat att tingsrätten förpliktar Folksam att till henne betala ersättning för kostnader för hemarbete för tiden från den 1 januari 2010 med ett kapitaliserat belopp om kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen från dagen för tingsrättens dom till dess betalning sker. Rättegångskostnader Xxxx Xxxxx har yrkat ersättning för rättegångskostnader. Folksams inställning Folksam har motsatt sig Xxxx Xxxxx talan. Yrkad ränta har vitsordats såom skälig i och för sig. Inkomstförlust Folksam har vitsordat en inkomstförlust om kr för åren för det fall att Xxxx Xxxxx kan visa dels att hon erhållit bestående besvär vilka har medfört arbetsoförmåga om 100 procent, dels att hon trafikskadan förutan hade haft anställning som undersköterska.

16 10 Folksam har alternativt vitsordat i och för sig en inkomstförlust om kr för åren för det fall att Xxxx Xxxxx kan visa att hon dels har erhållit bestående besvär vilka har medfört arbetsoförmåga om 100 procent, dels att hon trafikskadan förutan hade haft anställning som lokalvårdare. Livränta Folksam har vitsordat i och för sig en årlig livränta om kr från den 1 januari 2010 till dess Xxxx Xxxxx fyller 65 år med indexuppräkning av beloppet enligt förordning (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor och med uppräkning den 1 januari varje år med början den 1 januari 2011 för det fall att Xxxx Xxxxx kan visa att hon dels har erhållit bestående besvär vilka har medfört arbetsoförmåga om 100 procent, dels att hon trafikskadan förutan hade haft anställning som undersköterska. Folksam har alternativt vitsordat en årlig livränta om kr från den 1 januari 2010 till dess Xxxx Xxxxx fyller 65 år med indexuppräkning av beloppet enligt förordning (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor och med uppräkning den 1 januari varje år med början den 1 januari 2011 för det fall att Xxxx Xxxxx kan visa att hon dels har erhållit bestående besvär vilka har medfört arbetsoförmåga om 100 procent, dels att hon trafikskadan förutan hade haft anställning som lokalvårdare. Pensionsförlust Folksam har vitsordat i och för sig att Folksam har att ersätta Xxxx Xxxxx för pensionsförlust med utgångspunkt i den inkomstförlust som tingsrätten slutligen fastställer och i enlighet med det vid tidpunkten för lagakraftvunnen dom gällande cirkulär från Trafikskadenämnden för det fall att tingsrätten finner att trafikolyckan har orsakat Xxxx Xxxxx inkomstförlust.

17 11 Lyte och men För det fall tingsrätten finner att trafikolyckan har orsakat Xxxx Xxxxx bestående besvär motsvarande 18 procent medicinsk invaliditet har Folksam vitsordat i och för sig ett belopp om kr avseende kvarstående lyte och men. Kostnader och olägenheter Folkam har vitsordat i och för sig för det fall att Xxxx Xxxxx har visat att trafikolyckan har orsakat henne bestående besvär till följd av trafikskadan motsvarande 18 procent medicinsk invaliditet, att Xxxx Xxxxx är berättigad till kr årligen i ersättning för olägenheter. För det fall att Xxxx Xxxxx visar att trafikolyckan har orsakat bestående besvär och att dessa bestående besvär har orsakat årliga kostnader för medicin om kr respektive sjukvård om 900 kr har Folksam i och för sig vitsordat nämnda belopp. Under samma förutsättning har vitsordats i och för sig ett belopp om kr för förfluten tid avseende kostnader och olägenheter. Folksam har, för det fall att Xxxx Xxxxx har visat att trafikolyckan har orsakat henne bestående besvär till följd av trafikskadan motsvarande 18 procent medicinsk invaliditet, vitsordat i och för sig att Xxxx Xxxxx är berättigad till kr årligen i ersättning för olägenheter. För det fall att Xxxx Xxxxx visar att trafikolyckan har orsakat bestående besvär och att dessa bestående besvär har orsakat årliga kostnader för medicin om kr respektive sjukvård om 900 kr har Folksam i och för sig vitsordat nämnda belopp. Under samma förutsättningar har vitsordats i och för sig ett belopp om kr för framtiden avseende kostnader och olägenheter. Sveda och värk För det fall att Xxxx Xxxxx kan visa att trafikolyckan har medfört en akut sjukdomstid om sex månader har Folksam i och för sig vitsordat ett belopp om kr ( kr kr). Under skaderegleringen har ersättning för sveda och värk utbetalats med kr.

18 12 Kostnader för hemarbete För det fall att Xxxx Xxxxx visar att trafikskadan har orsakat henne bestående besvär och att dessa besvär har medfört kostnader för hemarbete har Folksam i och för sig vitsordat ett månatligt belopp om 618 kr. Kostnaderna motsvarar Xxxx Xxxxx månatliga kostnad för hemtjänst. För det fall att Xxxx Xxxxx kan visa att trafikskadan har orsakat henne bestående besvär och att dessa besvär har medfört kostnader för hemarbete har vitsordats i och för sig ett belopp om kr (618 kr/månad x 12 månader x ). Rättegångskostnader Folksam har yrkat ersättning för rättegångskostnader. GRUNDER OCH UTVECKLANDE AV TALAN Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx ådrog sig i trafikolyckan den 23 juni 1999 en personskada. Xxxx Xxxxx har besvär i form av värk i nacke, stickningar och domningar i höger arm, huvudvärk, smärta i ryggen, ut mot axlarna, ned mot ländryggen och ut mot sidorna vid ländryggen. Xxxx Xxxxx har vidare sömnsvårigheter och problem med minnet. Hon har förutom stickningar och domningar i höger arm nedsatt kraft i höger arm och hand, besvären debuterade direkt i anslutning till olyckan. Ryggvärken har kommit allt eftersom. Besvären har orsakat henne en nedsättning av hennes arbetsförmåga. Eftersom det fordon som Xxxx Xxxxx färdades i var trafikförsäkrat hos Folksam är hon berättigad till ersättning. Inkomstförlust för förfluten tid Grunden för Xxxx Xxxxx yrkande i första hand är att hon skadan förutan skulle ha fortsatt sitt arbete som undersköterska.

19 13 Grunden för Xxxx Xxxxx yrkande i andra hand är att hon skadan förutan kunde ha återgått till sitt arbete som lokalvårdare. Inkomstförlust för framtiden Grunden för Xxxx Xxxxx yrkande i första hand är skillnaden på den inkomst som hon skulle ha haft som oskadad undersköterska och hennes faktiska inkomst, vilket utges som framtida inkomstförlust (livränta) med kr per år från och med den 1 januari Grunden för Xxxx Xxxxx yrkande i andra hand är skillnaden på den inkomst som hon skulle ha haft som oskadad lokalvårdare och hennes faktiska inkomst, vilket ska utges som framtida inkomstförlust (livränta) med kr per år från och med den 1 januari Vidare ska beloppet uppräknas enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som om livränta fastställts den 1 januari 2011 och utges med en tolftedel den sista i varje månad. Lyte och men Enligt utfärdade intyg uppgår Xxxx Xxxxx invaliditet till 18 procent. Eftersom Xxxx var 43 år vid olyckstillfället är hon enligt Trafikskadenämndens cirkulär nr och utifrån en invaliditet om 18 procent berättigad till ersättning för lyte och men med kr. Kostnader och olägenheter Whiplashskadan har medfört stor anspänning i det dagliga livet för Xxxx Xxxxx och hon är berättigad till ersättning för detta. I enlighet med Folksams vitsordande ska ersättning utgå med kr/år. Detta ger en ersättning om kr för tiden från skadedagen till och med 31 december 2009 och med kr för tiden därefter. För framtiden har beloppet kr kapitaliserats med faktor

20 14 Posten innefattar ett skäligt belopp enligt Trafikskadenämndens ersättningsnivå III och avser bl.a. anspänning i hemmet, kostnader och kostnadsrisker som inte omfattas av högkostnadsskyddet såsom kostnader för Alvedon och andra mindre utgifter samt, för tiden före år 2002, förlorad livskvalitet genom att Xxxx Xxxxx inte kunnat fortsätta med de sportaktiviteter som hon utövat före olyckan. Xxxx Xxxxx har vidare påförts kostnader för sjukvård och mediciner motsvarande högkostnadskort vilket uppgår till 900 kr respektive mediciner om kr, totalt kr. För förfluten tid uppgår Xxxx Xxxxx kostnader för sjukvård till kr och framtida kostnader i kapitaliserat belopp till kr (2 700 kr kapitaliserat med faktorn 14,925). Totalt uppgår kostnaderna för mediciner och sjukvård till kr. Sveda och värk Det av Xxxx Xxxxx yrkade beloppet grundar sig på en akut sjukdomstid om 6 månader, skönsmässigt beräknad utifrån de medicinska handlingar som ingivits i målet. Enligt Trafikskadenämndens hjälptabell för år 2010 cirkulär 2, utgör detta kr per månad, alltsamman kr. Kostnader för framtida hemarbete Hemarbete är en ersättningsgill kostnad, se härom uttalanden i förarbeten till skadeståndslagen, SOU 1995:33 s Xxxx Xxxxx har behov av hjälp med hemarbetet i anledning av besvären efter sin trafikskada. Hon kan på grund av sitt funktionshinder bland annat inte skala potatis, inte cykla, inte bära matkassar, inte lyfta tyngre saker, inte diska, inte bära tvätten, inte vara barnvakt åt barnbarnen, inte byta blöjor på barnbarnen, inte köra bil annat än mycket korta sträckor, inte putsa fönstren, inte dammsuga och inte baka. Xxxx Xxxxx har

21 15 svårigheter att gå och att sitta ned. Xxxx Xxxxx har tappat största delen av de basala livsfunktionerna för att kunna klara sig i hemmet. Xxxx Xxxxx kan i stort sett inte utföra några sysslor alls i hemmet. Hon har en grav nedsättning av kraften i höger arm/hand. Xxxx Xxxxx är högerhänt, när hon försöker bära något tappar hon därför ofta föremålet i fråga. Hon kan möjligen skala två potatisar men måste därefter vila på grund av värk. Tar hon i för mycket blir hon sängliggande flera dagar i sträck. Jönköpings kommun har i beslut den 23 april 2012 tillerkänt Xxxx Xxxxx bistånd i form av hjälp i hemmet i viss omfattning. Det underlag som legat till grund för beslutet har bestått i intervju med Xxxx Xxxxx den 16 april 2012 samt försäkringsmedicinsk utredning från Rygginstitiutet i Växjö, daterad Eftersom Xxxx Xxxxx inte tidigare har haft några kommunala insatser finns det inte någon ytterligare utredning eller några tidigare beslut. Av Jönköpings kommuns beslut den 23 april 2012 framgår vilka sysslor i hemmet som Xxxx Xxxxx klarar av respektive inte klarar av. Hon har inte ansökt om mer hemtjänst än den hon beviljats. Detta beror på att hon idag får hjälp av sin mor och sina barn med de saker hon inte klarar. Xxxx Xxxxx har inför ansökan om hemtjänst angett sitt behov om hjälp. Xxxx Xxxxx har beviljats hemtjänst motsvarande ca 200 tim/år. För denna hemhjälp ska Xxxx Xxxxx betala 618 kr/mån. Enligt Statistiska Centralbyråns tidsundersökning använder en kvinna i Xxxx Xxxxx ålder ca 3,5 tim/dag till hemarbete. Xxxx Xxxxx klarar på grund av sin skada inte av att utföra något hemarbete alls. På årsbasis blir dessa 3,5 timmar timmar. Från detta ska dras av de 200 timmar som Xxxx Xxxxx erhåller från det allmänna. Kvarstår gör därmed tim/år, För dessa ska Xxxx Xxxxx erhålla en ersättning om 380 kr/tim för att kunna köpa hemarbetet, vilket tillhopa utgör kr/år.

DOM 2014-06-03 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom 2011-12-20 i mål T 3230-10, se bilaga A

DOM 2014-06-03 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom 2011-12-20 i mål T 3230-10, se bilaga A 1 rotel 1 Umeå Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom 2011-12-20 i mål T 3230-10, se bilaga A KLAGANDE XXXXX XXXXXX, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Ombud: Advokaten Olof Widman Timmermansgatan 48 4tr 972

Läs mer

HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr NEDRE NORRLAND 2011-11-11 T 1271-09 Sundsvall Rotel 2:13

HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr NEDRE NORRLAND 2011-11-11 T 1271-09 Sundsvall Rotel 2:13 1 HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr NEDRE NORRLAND 2011-11-11 T 1271-09 Sundsvall Rotel 2:13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 12 november 2009 i mål nr T 290-06 och T 1893-06, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 mars 2010 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Christer Wahlgren Amber Advokater Box 363 301 09 Halmstad MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Fråga om omprövning enligt 5 kap 5 skadeståndslagen vid delvis skadebetingad arbetsoförmåga

Fråga om omprövning enligt 5 kap 5 skadeståndslagen vid delvis skadebetingad arbetsoförmåga Cirkulärreferat 1-009 Fråga om omprövning enligt 5 kap 5 skadeståndslagen vid delvis skadebetingad arbetsoförmåga Efter slutprövning av NNs skadeärende under 1995, då 5 procents arbetsoförmåga förelåg

Läs mer

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 459-07. KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04. Meddelad i Stockholm KLAGANDE XXXX XXXXXXXXX

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 459-07. KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04. Meddelad i Stockholm KLAGANDE XXXX XXXXXXXXX KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE XXXX XXXXXXXXX Ombud: Jur.kand. Lina Staaf Advokatfirman Mats Bergh AB Kyrkogatan 6 792 30 Mora MOTPART Försäkringskassan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. xxxxxx xxxxxxxxxx

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. xxxxxx xxxxxxxxxx HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. xxxxxx xxxxxxxxxx Ombud: Advokat Carl-Johan Vahlén och jur.kand. Jens-Victor Palm LEGIO Advokatfirma AB Box 5779

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

Inledning 2015-11-30. Praktisk personskaderätt. Nackskadeförbundet Stockholm 2015-11-27

Inledning 2015-11-30. Praktisk personskaderätt. Nackskadeförbundet Stockholm 2015-11-27 Praktisk personskaderätt Nackskadeförbundet Stockholm 2015-11-27 Dagens agenda Inledning De olika ersättningsposterna Att anlita ombud och ombudets roll Bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering Sambandsbedömningar

Läs mer

DOM 2009-12-11 Stockholm

DOM 2009-12-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0713 Stockholm Mål nr T 8555-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-10-03 i mål T 30385-05, se bilaga A KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ),

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2010-02-25 Sundsvall

DOM 2010-02-25 Sundsvall 1 Rotel 1:2 Sundsvall Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hudiksvalls tingsrätts dom 2008-06-03 i mål T 1505-05, se bilaga A KLAGANDE Staten genom Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Ombud: Avdelningsdirektör

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö 4870-06 PARTER 1. MLD Ombud: Advokat CJV och jur.kand. JVP 2. Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, 502006-1619 Bohusgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 295-12 KLAGANDE MW Ombud: Advokat JJ MOTPART Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 november 2012 T 950-11 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist ML Samma adress MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 april 2014 T 487-13 KLAGANDE ZP Ombud: Advokat MA MOTPART AS Ombud: Advokat AL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2012-12-20

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 oktober 2004 T 693-03 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681, 106 50 STOCKHOLM Ombud: försäkringsjuristen LvS

Läs mer

DOM 2007-10-18 Jönköping

DOM 2007-10-18 Jönköping GÖTA HOVRÄTT Rotel 14 DOM 2007-10-18 Jönköping Mål nr Sid 1 (11) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Jönköpings tingsrätts dom den 11 maj 2006 i mål T 2350-03, se bilaga A KLAGANDE Anders Allansson, 590620-2436, Tödjestorp,

Läs mer

DOM 2010-10-05 Jönköping

DOM 2010-10-05 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 17 DOM Jönköping Mål nr T 3330-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom den 18 november 2009 i mål T 4710-08, se bilaga A KLAGANDE Skinnmäster i Örebro AB, 556317-8721, Saluvägen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 29 november 2010 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Tom Aspengren LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm

Läs mer

Inledning Praktisk personskaderätt. Nackskadeförbundet Stockholm Dagens agenda

Inledning Praktisk personskaderätt. Nackskadeförbundet Stockholm Dagens agenda Praktisk personskaderätt Nackskadeförbundet Stockholm 2015-11-27 Dagens agenda Inledning De olika ersättningsposterna Att anlita ombud och ombudets roll Bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering Sambandsbedömningar

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 mars 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kerstin Burman LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Försäkringskassan 103

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i

Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i en trafikolycka alltid rätt att få ditt ärende prövat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2004 T 471-04 KLAGANDE 1. SJ 2. AJ 3. NJ 4. LJ Ombud för samtliga: advokaten MB MOTPART BT Ombud: jur. lic. SA SAKEN Skadestånd

Läs mer

Domstolsprocessen i personskadeärenden

Domstolsprocessen i personskadeärenden Domstolsprocessen i personskadeärenden Nackskadeförbundet Gävle 2016-10-07 Dagens agenda Inledning Ombudskostnader och rättsskydd Handläggningen vid domstol Bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering Aktuell

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Lely Sverige Aktiebolag, Råby Hörby. MOTPART DeLaval International AB, Box Tumba

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Lely Sverige Aktiebolag, Råby Hörby. MOTPART DeLaval International AB, Box Tumba Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 maj 2011 T 1306-09 KLAGANDE 1. Lely Industries N.V. Weverskade 10 NL-3147 PA Maassluis Nederländerna 2. Lely Sverige Aktiebolag, 556513-8574

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping Meddelad i Jönköping Mål nr Fiskal 2:5 1 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART Maria Lind, 650425-5925 Glumsevägen 15 511 92 Örby ÖVERKLAGAT BESLUT Försäkringskassans

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 juli 2017 T 1586-16 KLAGANDE Försäkrings AB Göta Lejon, 516401-8185 Postgatan 8 A 411 13 Göteborg Ombud: Advokat JM och jur.kand. AT MOTPART

Läs mer

Skadestånd Ersättning vid personskada. Anders Andersson och Yvonne Sjögren

Skadestånd Ersättning vid personskada. Anders Andersson och Yvonne Sjögren Skadestånd Ersättning vid personskada Anders Andersson och Yvonne Sjögren trafikskador (övervägande ca 90 %) ansvarsskador överfallsskador patientskador Gemensamt för dessa skador är att de handläggs utifrån

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer

DOM 2006-04-04 Meddelad i Borås

DOM 2006-04-04 Meddelad i Borås Sida 1 (7) BORÅS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Borås Mål nr PARTER KÄRANDE Ingvar Leion, 300816-4810 Vasabergsgatan 9 504 34 BORÅS SVARANDE Bertil Jansson, 440420-5835 Stenkilsgatan 3 506 35 BORÅS Ombud: Ragnar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 T 279-04 KLAGANDE AZ Ombud: Advokat ME MOTPART RK Ombud: Advokat KL SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 december 2006 Ö 151-04 KLAGANDE BE MOTPARTER 1. Andelsbanken för Åland, 0145021-8 Köpmansgatan 2 FI-221 00 Mariehamn Finland 2. CA

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10-30.000 personer av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer då man själv sitter i en bil och blir

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2010 T 2925-08 KLAGANDE EK Ombud: Advokat MBJ MOTPART If Skadeförsäkring AB (publ), 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist

Läs mer

DOM 2005-06-15 Stockholm. Ombud: Advokaten Per Magnusson, Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm

DOM 2005-06-15 Stockholm. Ombud: Advokaten Per Magnusson, Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm ,.. SVEAHOVRATI 2005-06-15 Stockholm Malnr Sid 1 (4) OVERKIAGATAVGORANDE Stockholms tingsratts, avdelning 6, dom den 18 december 2002 i mal nr T 6-583-98, se bilaga A KLAGANDE Ryska Federationen, Ryska

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm 26 juni 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

DOM 2008-10-03 Meddelad i Stockholm

DOM 2008-10-03 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (17) PARTER Dok.Id 605131 KÄRANDE XXXXXXX Johansson, XXXXXX-XXXX Adress Småstad Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten Elias Martin

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 12 juni 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 mars

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2014 T 113-13 KLAGANDE Länsförsäkringar i Skåne ömsesidigt, 543001-0685 Box 742 251 07 Helsingborg Ombud: Försäkringsjurist UB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 T 1477-02 KLAGANDE Hotell du Nord Aktiebolag, 556251-9032, Box 62, 581 02 LINKÖPING Ställföreträdare: O. S. MOTPART Svenska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 februari 2012 KLAGANDE Socialnämnden i Trelleborgs kommun Box 63 231 21 Trelleborg MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 juni 2007 T 4595-06 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist UB MOTPART

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2017-02-20 Stockholm Mål nr F 8160-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-13 i mål nr F 2991-16, se bilaga

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Sid 1 (6) PARTER Kärande Yellow Register On line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2004 T 2679-02 KLAGANDE Högra Handen MK Aktiebolags konkursbo, 556253-3520, c/o konkursförvaltaren jur. kand. SO Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Rotel 13 DOM 2016-04-14 Malmö Mål nr T 1157-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hässleholms tingsrätts dom 2015-04-08 i mål T 1370-13, se bilaga A KLAGANDE POLOP Aktiebolag, 556382-8283

Läs mer

DOM 2014-10-14 Stockholm

DOM 2014-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2007 T 4171-05 KLAGANDE STS Skoglund Transport System i Göteborg AB:s konkursbo, 556620-2924 c/o Advokat Bo Stefan Arleij Lilla Bommen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2010 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 16 november

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 5150-04 I KLAGANDE KE Ombud : Advokat LM MOTPART 1. JJ 2. KK 3. XK Ombud och målsägandebiträde för samtliga: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 29 november 2005

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2013-04-11 Stockholm Mål nr M 8372-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2012-09-05 i mål nr M 4979-11, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 1238-11 KLAGANDE Dödsboet efter Carl af Ekenstam Ombud: Advokat TT MOTPART Dödsboet efter Anita Swartling Ombud: Professor

Läs mer

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 2013-05-13 Meddelad i Jönköping Mål nr 1170-12 Sida 1 (4) KLAGANDE T MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060302 DOM 2016-08-25 Stockholm Mål nr M 8733-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2015-09-14 i mål Va 508/12, se bilaga A KLAGANDE KB Ångpannegatan 7-9 Knipplagatan 4 B 414

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 5 DOM 2017-02-15 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 4715-16 KLAGANDE Försäkringskassan MOTPART A Ombud: Jur.kand. Linda Bergstrand God Assistans Enhagsvägen 7 187 40 Täby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 februari 2017 KLAGANDE Östergötlands läns landsting 581 91 Linköping MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2010-10-21 Jönköping

DOM 2010-10-21 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 35 DOM 2010-10-21 Jönköping Mål nr T 434-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Norrköpings tingsrätts dom 2010-01-22 i mål T 3291-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Rid- och fritidsaktiebolaget

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020101 PROTOKOLL 2016-10-25 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 7 Mål nr PMÖÄ 660-16 RÄTTEN Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättslagmannen

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

PROTOKOLL 2010-05-04 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2010-05-04 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0213 PROTOKOLL Föredragning i Stockholm Aktbilaga Mål nr Dok.Id 889524 RÄTTEN Hovrättslagmannen Kristina Boutz, hovrättsråden Ingemar Persson och Ulrika Ihrfelt samt tf. hovrättsassessorn

Läs mer

BESLUT 2012-08-22 Stockholm

BESLUT 2012-08-22 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 BESLUT 2012-08-22 Stockholm Mål nr F 2774-12 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2012-03-02

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 T 2955-08 KLAGANDE 1. ALL 2. HL 3. EL 4. ML Ombud för 1-4: Advokat BS MOTPART Nora kommun, 212000-2007 Tingshuset 713 80 Nora

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 oktober 2012 T 4323-11 KLAGANDE Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag, 516401-7799 106 26 Stockholm Ombud: Jur.kand. MH MOTPART SJ AB, 556196-1599

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 T 1329-14 KLAGANDE 1. CJ 2. IJ Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen för 1 och 2: Advokat NL MOTPART Polismyndigheten (tidigare

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2009 T 2597-08 KLAGANDE OCH MOTPART Länsförsäkringar Norrbotten, 597000-3884 Box 937 971 28 Luleå Ombud: U.L. KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2010-09-30 Stockholm

DOM 2010-09-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 Rotel 0605 DOM 2010-09-30 Stockholm Mål nr T 9430-09 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Stockholms tingsrätts dom 2009-11-03, i mål nr T 15410-07, T 10702-07, T 10671-07 och T 10670-07,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2016 T 3753-14 KLAGANDE 1. Concorp Holding B.V. de Waal 40 NL-5684 PH Best Nederländerna 2. Concorp Scandinavia AB i likvidation,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 januari 2007 T 3829-03 KLAGANDE Scana Steel Björneborg AB, 556256-7387 Box 55 691 21 Karlskoga Ombud: Advokat HB MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2014 T 4726-12 KLAGANDE Rörvik Timber Boxholm Aktiebolag, 556345-3108 Box 12 590 10 Boxholm Ombud: Advokat M K MOTPART CFL cargo

Läs mer

DOM. 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö

DOM. 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) Mål nr 5567-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har ansetts berättigad till halv graviditetspenning. Lagrum: 10 kap. 2 första stycket 1 och 4 socialförsäkringsbalken

Läs mer