MR ÖNH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH"

Transkript

1 Akutkompendium 2011

2 Produktion: Infab, Helsingborg Tryck: Edita Västra Aros

3 Förord vårt akutkompendium utkom första gången 1996 och har sedan dess varit en uppskattad hjälp i det dagliga arbetet. Förra upplagan är från Den medicinska utvecklingen går hela tiden framåt. Nu är det dags för en ny upplaga. Jag vill tacka alla som har medverkat till revideringen av kompendiet. Ett särskilt tack till redaktörerna och ST-läkarna Therese Löfdahl och Johan Theander som tillsammans med sekreterare Ulla Hellström har hållit ihop arbetet och sett till att en ny upplaga nu kan tas i bruk. Jag hoppas att kompendiet skall vara ett bra och lättillgängligt komplement till alla andra informationskanaler som vi genom Internet alltmer kan använda i det kliniska arbetet. Genom den snabba medicinska utvecklingen i vår föränderliga värld riskerar PM-böcker snabbt att innehålla inaktuell information. Alla aktuella PM finns parallellt med PM-boken uppdaterade på Inblick. Nästa upplaga planeras under 2013 och PM i denna upplaga gäller därför t.o.m Observera att vi förutsätter att Du som använder PM-boken håller Dig uppdaterad genom att delta i vår internutbildning och följa utvecklingen av våra PM på Inblick. Vid tveksamhet rekommenderas Du att kontrollera om förändringar har skett via Inblick och som alltid är det bra att vid behov diskutera handläggningen med Din bakjour eller annan specialist. Vi är tacksamma för alla synpunkter som kan bidra till att nästa upplaga blir ännu lite bättre. Bosse Ervander, Verksamhetschef 1

4

5 Akutmedicin 4 Endokrinologi 34 Gastroenterologi 47 Hematologi 52 Infektion 59 Kardiologi 72 Lungmedicin och allergi 99 Neurologi och stroke 108 Njurmedicin 139 Reumatologi 143 Tromboembolism 146

6 Akutmedicin A-HLR Barn HLR Medvetandesänkning Medvetslöshet Koma Neurologstatus vid koma RLS och Glasgow Coma Scale Anafylaxi Akut överkänslighet, angioödem Intoxikationer: Allmänt Paracetamolförgiftning Inandning av toxiska gaser Alkoholabstinensbehandling Psykiatrisk bedömning efter intoxikation Synkope Akut konfusion Viktiga länkar: Katastrofplanen: Inblick Katastrof & kris Katastrofplan Larm- och åtgärds planer 2.18 Åtgärdsplaner för läkarjourlinjer 4

7 A-HLR VUXNA Avancerad hjärt-lungräddning Konstatera hjärtstopp, larma och hämta akututrustning (3) (2) Starta HLR 30:2 och anslut defibrillatorn Analysera EKG-rytm (1) Kommentarer 1. Konstatera hjärtstopp, larma och hämta akututrustning Akutväska Andnings-mask/ballong Defibrillator/EKG-apparat Dokumentation/Journal HLR-bräda Syrgas/Sug 2. Starta HLR Om obehandlat hjärtstopp > 5 min eller obevittnat hjärtstopp, börja med HLR i 2 minuter innan analys. Frekvens 100 kompressioner/minut. Byt av den som komprimerar efter varje 2 min. HLR period. 3. Analysera ekg-rytm Pulskontroll endast om organiserad rytm föreligger. VF/VT Asystoli/PEA 4. Defibrillera Bifasiskt 150/200 J, Monofasiskt 360 J eller enligt tillverkarens rekommendation. Mycket finvågigt VF defibrilleras ej. Defibrillera x 1 HLR i 2 minuter (4) (2) HLR i 2 minuter (2) Under HLR (5) Ge Adrenalin var 4:e minut (6) Ge Cordarone efter 4 defibrilleringar Överväg - Specifik behandling(*) - Atropin - Acidosbehandling 5. Adrenalin Ge 1 mg iv var 4:e minut fram till vetskap om pulsgivande rytm. Vid Asystoli/PEA ges första dosen omgående, vid VF/VT efter 3 defibrilleringar. 6. Cordarone Ge engångsdos 300 mg iv om fortsatt VF/VT efter 4 defibrilleringar. Ge tilläggsdos 150 mg iv om fortsatt VF/VT efter ytterligare 3 defibrilleringar. Åtgärder PVK i centralt kärl, koppla infusion. Intubation vid förlängd HLR utan avbrott i kompressioner. Elektrodplacering kontrolleras Anhöriga tas omhand och erbjuds närvara om omständigheterna tillåter. (*) Tillstånd som kräver specifik behandling Hypoxi Hypovolemi Hypotermi Hypo/Hyperkalemi Tamponad Toxiska tillstånd Tryckpneumothorax Trombo-embolier i lungorna Fortsätt A-HLR Så länge patienten har VF/VT Tills patienten visar tecken på liv: Rörelser, normal andning, palpabel puls. Tills fortsatt behandling inte längre är meningsfull. Vård efter hjärtstopp Andning 10 inblåsningar/minut Cirkulation Behandling av grundsjukdom: ev Angio, PCI, Trombolys Stabilisering av blodtryck Neurologi Överväg hypotermibehandling Behandling av kramper P-glucos kontroll. H L R rådet Rev A Stiftelsen för HLR, 2006 Illustrationer och design, Laerdal 2006 S v e n s k a r å d e t f ö r h j ä r t - l u n g r ä d d n i n g Rev A.indd :55:06 Ändring av ovanstående A-HLR algoritm kommer att ske under 2011 efter utgivning av detta PM. Förtydligande, gäller för Helsingborg. HLR = ventilation samt kompressioner; manuellt eller med Lucas. Vid manuell kompression eftersträvas kortast möjliga uppehåll av kompressionerna vid defi brillering. Vid Lucas sker defi brillering under pågående Lucas. Vid Lucas används vanligtvis Boussignac tub. Då får manuell ventilation inte utföras. Inte heller respirator. Istället fl ödas 15 liter syrgas via tuben. Hypotermibehandling/kylbehandling sker utifrån inklusion i TTM studien. Sköts av narkos. Patienter som går ad mortem bör obduceras, speciellt om Lucas använts. 5

8 A-HLR BARN Avancerad hjärt-lungräddning Barn <1 år 1 år till puberteten Starta basal HLR Sök hjälp/larma Barnjour... 5 inblåsningar HLR, kompression:ventilation 15:2 Ventilera med 100% syrgas Anslut defibrillator/övervakning Anestesijour... Hämta 1. Mask och blåsa 2. Syrgas 3. Akutväska 4. Defibrillator Analysera rytm Kontrollera puls Ventilera med mask och blåsa. Samordna med kompressioner. Pulslös ventrikeltakykardi Ventrikelflimmer Defibrillera x 1 4 J/kg HLR i 2 minuter 15:2 Adrenalin - Ge adrenalin var 3:e till 5:e minut. Vid VF/VT ges första dosen före 3:e defibrilleringen Överväg - Vätskebolus ml/kg - Antiarytmika - Acidoskorrigering Korrigera reversibla orsaker - Hypoxi - Hypoglykemi - Hypotermi - Hypovolemi - Hyper/hypokalemi - Tamponad - Tensionspneumothorax - Toxiska tillstånd - Trombo-embolier i lungorna Tubstorlek, läkemedel och doser vid cirkulationskollaps hos barn Ges enligt läkarordination Asystoli/Bradykardi Pulslös elektrisk aktivitet HLR i 2 minuter 15:2 Intubera Adrenalin (0,1 mg/ml) kan ges i endotrakealtub i 10 gånger i.v dos, 0,1 mg/kg = 1 ml/kg Maxdos 3 mg Kärlingång Inom 90 sekunder Intravenös Ålder 0 3 mån 1 år 5 år 9 år 12 år 14 år Vuxendos Vikt 3 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg Endotrakealtub inv. diameter 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0-8,0 mm Adrenalin (0,1 mg/ml) 0,01 mg/kg, 0,1 ml/kg 0,3 0, ml Intraosseös Tribonat (0,5 mmol/ml) 2 ml/kg ml Ringer-Acetat 20 ml/kg ml Cordarone (15 mg/ml)* 5 mg/kg, 0,33 ml/kg 1 1, ml Xylocard (20 mg/ml) 1 mg/kg, 0,05 ml/kg 0,15 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 ml Defibrillering 4 J/kg J Alla akutläkemedel kan ges intraosseöst *Cordarone 50 mg/ml. 6 ml spädes med 14 ml glukos 50 mg/ml = 15 mg/ml H L R rådet Rev A Stiftelsen för HLR, 2006 Illustrationer och design, Laerdal 2006 S v e n s k a r å d e t f ö r h j ä r t - l u n g r ä d d n i n g 6

9 Medvetandesänkning/Medvetslöshet/Koma Behandlingsstrategi: Försök med hjälp av anamnes och status att ställa en säker diagnos. Starta med det enkla mot potentiellt livshotande tillstånd Behandla brett (räkna med det värsta) och Om du hittar en sannolik diagnos: Påbörja en specifik behandling Försök att bekräfta diagnosen Överväg andra diff. diagnoser Vid tveksamhet bredda behandlingen Tabellen sid. 9 ger dig tips och förslag. Handläggning: Be sjuksköterskan att: Dokumentera tiden. Kontrollera Temp. SaO 2. Blodtryck. EKG Sätt 2 venflon och ta prover: Kapillärt P-glukos, Hb, CRP Hb, vita, trombocyter, PK, APTT, Bas-test Na, K, krea, BE, leverstatus, TSH, kalciumjon, kortisol, B12 och folsyra TNT, myoglobin, blodgas inkl. laktat, Intox-prover Eventuellt: U-sticka, urin/blododling, grav. test, drogplatta Urinkateter. 1. Stabilisera patienten Tänk A B C D E! A: Luftväg och ev. nackskada: Fri luftväg? Risk för aspiration? Behov av intubation? Kontakta narkosläkare. B: Andning: Ge syrgas 10 L/min via mask, även vid risk för koldioxidretention. Vid avancerad KOL sikta på SaO %. C: Cirkulation: BT? Puls? Kapillär återfyllnad. Behov av chockbehandling? Ringer-acetat vid behov. D: Disability: Efterlys svar på P-glukos. Skalltrauma? Nackstyvhet (ej vid misstänkt nackskada)? Neurologstatus: Vakenhetsgrad (RLS). Pupiller: Storlek. Direkt och indirekt ljusreaktion. Ögonrörelser. Blickdeviation. Roving eye movement. Rörlighet/motorik: Smärtreaktion. Extremitetsreflexer. Muskeltonus. Babinski. Vid patologiska fynd se PM för Neurologstatus vid koma. 7

10 E: Exposure: Efterlys temp. Titta efter petekier, synliga skador, stickmärken. 2. Ta en adekvat anamnes: Ambulanspersonal. Anhöriga. Fråga specifikt efter DM, epilepsi, depression, intox. 3. Gör en mer detaljerad systematisk undersökning. 4. Om du inte hittar en sannolik diagnos: Överväg att ge: Tiamin 100mg iv Glukos 50 ml 50 % iv Lanexat (flumazenil) 0,3 mg iv och/eller Naloxon (tid Narcanti) 0,4 mg iv. Vid misstanke om meningit/encefalit: Handläggning enligt PM för meningit. Ge kortison och antibiotika utan fördröjning enligt PM för Meningit. Ge antiviral behandling. Beställ CT. OBS! Ingen LP vid koma p.g.a. inklämningsrisk. Beställ en urakut CT-skalle: Alltid vid trauma, vid fokal neurologi och vid oklar medvetandesänkning. Följ med patienten till röntgen (risk för komplikationer). 5. Vid fortsatt oklarhet Bestäm behandlings-/vårdnivå. Behandla brett: Kortison och antibiotika enligt PM för Meningit. Antiviral behandling. Tiamin 100mg iv. Antiepileptika enligt PM för Status Epilepticus. Övervaka patienten och minska risken för komplikationer: Två infarter. KAD. IVA? V-sond? Telemetri? Artärnål? 6. Diskutera gärna med andra kollegor (bakjour, infektionsjour, narkosjour, neurokirurg) 7. Glöm inte anhöriga! 8

11 Differentialdiagnostik: Minnesregel: H U S K M E D M I D A S Herpes Herpesencefalit. Anamnes. CT. LP? Behandling nedan Annan encefalit Uremi Uremi. Prover IVA? Urinretention Dialys? Prisma? Status Status epilepticus Anamnes. Kramper? PM Status Postiktalitet EEG? Epilepticus Korsakoff Korsakoff. Wernicke Alkoholanamnes Behandling nedan Metabolt Elektrolyt rubbning. Hudfärg. BT. Prover PM Endokrin Addison. Hypotyroidism Extern Trauma. Hypotermi. Anamnes. Temp Temp Hypertermi Dysfunktion Chock. BT. Prover. Myoklonus. IVA? Hypertensiv encefalopati. Gynecomasti. Spider naevi PM Gastro Leverencefalopati Meningit Meningit. Feber. Nackstelhet. PM Meningit Abscess /sepsis Petekier. CRP. Vita. LP Intox Sedativa. Anamnes. Små pupiller? PM Intox Analgetika. Alkohol Injektionsmärken? Prover Diabetes Hyper-/hypoglykemi. Prover. Blodgas. PM Endokrin Hyper-/hypoosmolärt status Andning Andningsinsufficiens. O 2-sat. Blodgas Respiratorbeh? CO-intox. Hyperkapni. Hypoxisk encefalopati Stroke SAH. Intrakraniell Anamnes. Fokal neurologi CT-skalle blödning Infarkt. Ödem Trauma. Mass effect Övrigt Psykogent: Uteslutningsdiagnos? Psykkonsult? depression, katatoni, konversions syndrom Walid El Hams Bäst före

12 Neurologstatus vid koma Medvetslöshet har metabol toxisk infektiös genes i ca 2/3 av fallen, pupillreflexer är bevarade och det föreligger vanligen ingen sidoasymmetri i statusfynd. Ofta långsam utveckling och fluktuerande fynd. Fokalneurologiska statusfynd kan dock förekomma vid hypoglykemi, leverkoma och hyponatremi. Vid strukturell genes föreligger omfattande lesion, vanligen intracerebral blödning/infarkt eller hjärnstamsskada, med fokalneurologiska och asym metriska fynd i status. Avsaknad av fokalneurologi kan dock ses vid t.ex. subarachnoidalblödning, cerebral sinustrombos, vaskulit och kroniskt/ bilateralt subduralhematom. Vakenhetsgrad: Medvetandegrad bedöms efter bästa respons och bästa sida efter perifer och central smärtstimulering i käkvinklar, i orbitas ovankant eller i bröstbenet. Vilken nivå? Snabb/långsam vakenhetssänkning? Fluktuerande vakenhetsgrad? Andningsmönster: Osäkert lokaliserande värde. Oregelbundna andningsmönster förekommer vid hjärnstamslesion. Pupillreaktion: Mycket resistent mot metabol påverkan och kvarstår trots djupt metaboliskt koma. Små pupiller talar för metabol-toxisk påverkan eller skada på diencephalon eller de sympatiska banorna i hjärnstammen. Bilateralt medelvida till vida ljusstela pupiller talar därför starkt för strukturell skada engagerande mesencephalon. Ensidig vid ljusstel pupill talar för oculomotoriuspåverkan (ex uncusherniering vid expansiv supratentoriell lesion). Ögonen, ställning och rörelser: Blickdeviation? Spontana ögonrörelser? Doll s eye-reflexen? Cornealreflex? Ryckningar i ögonlocken? Ögonbottnar? Okonjugerade ögonrörelser är ett tecken på hjärnstams- eller cerebellär skada eller pares av kranialnerv III, IV eller VI. Konjugerade spontana ögonrörelser från sida till sida tyder på fungerande hjärnstam och förekommer vid metabol-toxiskt koma. Om patienten har intakt pupillreaktion, normal Doll s eye reflex och kornealreflex, är strukturell hjärnstamslesion osannolik. 10

13 Rörlighet/motorik: Spontan motorisk aktivitet sidoskillnad? Reflexer sidoskillnad? Asymmetrisk reaktion vid smärtstimulering? Nackstyvhet? Kan saknas vid djupt koma. Positiv Babinski? Kan saknas vid strukturell lesion med djupt koma. Bilateralt positiv Babinski kan ses vid både metabol-toxiskt och strukturellt koma. Minnesramsa för neurologstatus: V A P Ö R (Vakenhetsgrad Andning Pupill Ögon Rörlighet) Karin Johnsson Bäst före

14 RLS 85 (Reaction Level Scale) 1 Vaken. Ej fördröjd reaktion. 2 Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering. 3 Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering. Medvetslös 4 Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer inte smärta. 5 Medvetslös. Undandragande rörelse vid smärta. 6 Medvetslös. Stereotyp böjrörelse vid smärta. 7 Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse vid smärta. 8 Medvetslös. Ingen smärtreaktion. GLASGOW COMA SCALE (GSC) Ögonöppning: Ögonen hålls spontant öppna 4 Ögonen öppnas vid tilltal 3 Ögonen öppnas efter smärtstimulering 2 Ingen ögonöppning vid smärtstimulering 1 Svar på tilltal: Patienten är fullt orienterad 5 Desorienterad/konfusorisk 4 Reagerar på tilltal med enstaka ord 3 Reagerar på tilltal med oartikulerat ljud 2 Ingen reaktion på tilltal 1 Motorisk reaktion: Patienten åtlyder uppmaning adekvat 6 Patienten lokaliserar smärta 5 Pat drar undan armen vid smärtstimuli av fingernagelbädd 4 Patienten böjer armbågen (flexion) vid smärtstimulering 3 Pat sträcker armbågen (extension) vid smärtstimulering 2 Ingen reaktion vid smärtstimulering 1 12

15 Anafylaxi Anamnes och kliniska Fynd Anafylaxi är en akut, svår och snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem och är potentiellt livshotande. Reaktionen inkluderar alltid en objektiv respiratorisk, kardiovaskulär påverkan och/eller kraftig allmänpåverkan. Man ser dessutom vanligen symtom från hud, slemhinnor, mag-tarmkanal, urogenitalsystem och CNS. Optimalt behandlad astma minskar risken för utveckling av svår anafylaxi. Diagnosen anafylaxi får bara ställas om diagnostiska kriterier är uppfyllda. Anafylaxins svårighetsgrad ska dokumenteras. Anafylaxi kan utlösas av allergiska (IgE orsakad) eller icke allergiska mekanismer. Förts. nästa sida 13

16 Anafylaxi- svårighetsgrad Bedöm graden av anfylaxi enligt tabellen. Graden bestäms utifrån det organsystem som har svårast symtom. Svårighetsgrad Överkänslighetsreaktion EJ ANAFYLAXI Anafylaxi grad 1 Anafylaxi grad 2 Anafylaxi grad 3 Hud Klåda Flush Urtikaria Angioödem Ögon och näsa Konjunktivit Rinit Nysningar Mun och magtarm symtom Munklåda Läppsvullnad Svullnadskänsla i mun/svalg illamående Lindrig buksmärta Enstaka kräkning Kraftig buksmärta Diarré Upprepade kräkningar Urin och/eller Faecesav-gång Luftvägar Heshet Lindrig bronkobstruktion Hosta Sväljningsbesvär Medelsvår bronkobstruktion Hypoxi Svår bronkobstruktion Andningsstopp Hjärta-kärl Takykardi Hypotoni Bröstsmärta Bradykardi Arytmi Hjärtstopp Allmänsymtom Uttalad trötthet Rastlöshet, oro Myrkrypningar Svimningskänsla Katastrofkänsla Förvirring Medvetslöshet 14

17 Behandling Vid anafylaxi är Adrenalin det viktigaste läkemedlet och bör ges tidigt och intramuskulärt i låret. Indikation Läkemedel Adm. sätt Dos vuxen Effekt Kraftig urtikaria/ angioödem Andnöd Hypotension Allmänpåverkan Buksmärtor och kräkningar Inj Adrenalin 1mg/ml Eller Anapen/Epipen Intramuskulärt i lårets utsida 0,3 0,5 ml (0,3 0,5 mg) Anapen/Epipen 0,3 ml (0,3 mg) Inom 5 minuter Upprepa var 5:e till var 10:e minut vid behov Astma Inh Ventoline Egen bronkvidgare Inhalation via nebulisator Inhalation 5 mg 4 6 doser Inom 5 minuter Upprepa var 10:e minut vid behov Hypoxi Syrgas Mask >5 l/min Omgående Allmänpåverka och/eller hypotension Infusion Ringeracetat Snabbt intravenöst Efter behov Eftersträva normalisering av blodtryck Snabb vid tillräcklig volym med adekvat infusionshastighet Alla Tablett Loratadin (munlöslig) 10 mg i dubbel dos eller injektion Tavegyl 1 mg/ml Per os Långsamt intravenöst (ev. intramuskulärt) Tablett 10 mg 2 st 2 ml Inom minuter Alla Tablett Betapred 0,5mg eller Inj Betapred 4 mg/ml Per os Intravenöst (ev. intramuskulärt) 16 st 2 ml Effekt först efter 2 3 timmar Hypotension och/ eller medvetslöshet trots behandling enligt ovan Inj Adrenalin 0,1mg/ml OBS! STYRKA LÄGRE Långsamt intravenöst (minuter) ges om upprepade doser Adrenalin intramuskulärt inte givit avsedd effekt. Ges under EKG övervakning 1 3 ml Inom en minut upprepa vid behov Om dålig effekt av ovanstående misstänk acidos Infusion Tribonat Intravenöst. Kontrollerar först blodgas. Kontakta anestesiläkare Dos anpassat efter önskad Ph-justering Inom en minut Tillkalla alltid hjälp vid misstänkt anafylaxi. Patient med allmänpåverkan ska även ha syrgas 5 l/min och bör ligga ner med höjd fotända. Hastig uppresning kan leda till allvarligt blodtrycksfall som kan bli mycket svårbehandlat. Avbryt tillförsel av misstänkt utlösande agens (ex läkemedel). Om patienten behandlas med betablockad kan detta göra anafylaxin refraktär mot vanlig behandling. Behandlingen kan då kompletteras med inj Atropin 0,5 mg/ml 1 2 ml iv och inj Glucagon 1mg/ml 1 3 ml iv (kontakta bakjour). Ges under EKG-övervakning. 15

18 Observationstid Anafylaxi grad 1 minst 4 timmar Anafylaxi grad 2 minst 8 timmar Anafylaxi grad 3 minst 24 timmar Tryptas är en indikator på mastcellsaktivitet är av värde att bestämma vid oklar anafylaxi och dödsfall där anafylaxi misstänks vara orsaken. S-Tryptas tas min efter reaktionens kulmen. Normal Tryptasnivå utesluter dock inte anafylaxi. Förskrivning av adrenalinpenna ska ske vid anafylaxi grad 2 3 orsakat av födoämnen, bi- eller getingstick och vid anafylaxi vid mer än ett tillfälle där orsak ej kunna fastställas. Patienten ska även förses med tablett Betapred 0,5 mg st vb och tablett Loratadin 10 mg 2 st vb. Vid förskrivning av adrenalinpenna ska patienten erhålla en noggrann handlingsplan avseende hur adrenalinpennan och övrig akutmedicinering ska användas. Skriv 2 uttag. Glöm inte råd avseende elimination av misstänkt utlösande agens. Uppföljning Anafylaxi med oklar orsak bör utredas via allergimottagningen. Varningsmärk journal efter anafylaxi med säkerställd orsak. Undvik omfattande allergiutredningar via akutmottagningen. Vid anafylaxi utlöst av bi- eller getingstick bör remiss till allergimottagningen utfärdas för ställningstagande till ASIT (Allergen Specifik ImmunTerapi). Referens Svenska Föreningen För Allergologi. Vårdprogram Anafylaxi Rolf Rosin Bäst före

19 Akut överkänslighet, angioödem och urtikaria Anamnes och kliniska fynd Akut överkänslighetsreaktion kan ge symtom i form av rinit, konjunktivit, astma, mag-tarmsymtom och urtikaria samt angioödem och kan utvecklas till anafylaxi (vg se PM). Beakta att samtliga dessa kliniska tillstånd kan utlösas av såväl allergiska som icke allergiska mekanismer. Vid astma handläggning enligt PM. Behandling Tablett Betapred 0,5 mg st po Tablett Loratadin 10 mg 2 st po (Tablett Tavegyl går också bra men är sederande) Vid besvärlig urtikaria eller angioödem kan man ge inj Adrenalin 1 mg/ml 0,3 0,5 ml sakta sc. Vid allvarligt angioödem vg se nedan och vid anafylaxi vg se separat PM. Observera patienten i 2 timmar. Vid förbättring och stabilt allmäntillstånd kan patienten gå hem. Ställningstagande till vidare utredning om utlösande faktor inte kan identifieras. Lämpligen kan patienten få med hem ytterligare en dos Betapred och antihistamin enligt ovan om besvären återkommer. Vid recidiverande symtom ge tablett Betapred 0,5 mg 6 x 1 i 7 dagar och tablett Loratadin 10 mg 1 x 1 i 7 dagar. Ibland kan man komplettera med tablett Ranitidin 150 mg 1 x 2 till ovanstående eller pröva att byta till eller addera sederande antihistamin (Tavegyl, Atarax) till natten. ACE-hämmare kan som ovanlig biverkan ge livshotande angioödem (larynxödem) och bör utan dröjsmål behandlas med Firazyr (bradykininreceptorblockerare). 30 mg Firazyr (en endosspruta) ges subcutant i bukväggen. ÖNH-jour och anestesijour bör kontaktas akut. Firazyr har huvudindikationen heriditärt angioödem (HAE) med livshotande angioödem (larynxödem) med brist på C1-esterasinhibitor. Vid HAE utan livshotande angioödem bör Berinert P (human C1-esterashämmare) användas. Vi har i Helsingborg två personer med HAE som ibland behöver söka p.g.a. angioödem. Skriftliga handläggningsrutiner för dessa finns i respektive patientjournal. Berinert P och Firazyr finns på medicinakuten. Uppföljning Recidiverande urtikaria och angioödem där utlösande faktor inte kan identifieras och allvarligt angioödem bör remitteras till Allergimottagningen för vidare utredning. Referenser Allergi och astma. Hedlin, Larsson. Studentlitteratur Rolf Rosin Bäst före

20 Intoxikation Anamnes och kliniska fynd Misstänkt eller klar intox? Alternativ förklaring till medvetslöshet? (HUSK MIDAS) Typ av preparat? (Nödåtkomst av läkemedelsförteckningen) Mängd? Tidpunkt? Kräkning? Reagerat liknande tidigare? Journal? Avsikt? Suicidsyfte? Missbruk? Kriminellt uppsåt? Accidentellt? Närståendeanamnes? Ambulansrapport? Genomsök fickor (tänk på stickrisk) Klinisk bild kan ge vägledning om substans: Opiatsyndrom: CNS-depression, andningsdepression, maximal mios. Centralstimulantia: Agitation, hallucinos, takykardi, hypertoni, mydriasis, feber, kramper, kärlkontraktion, blek fuktig hud Hypnotika, sedativa: CNS-depression, hypotension, nedsatt muskeltonus, andningsdepression, små till medelvida ljusreagerande pupiller. Antikolinergt syndrom: Flush, torr hud, takykardi, feber, mydriasis, urinretention, CNS-excitation, hallucinos Serotoninergt syndrom: Hyperreflexi, myoklonier, tremor, rigiditet, trismus, kramper, feber, svettningar, takykardi, mydriasis, förvirring, agitation, hallucinos Metanol: berusning, synstörning, hyperventilation, metabol acidos Handläggning ABCDE Behöver IVA-jour tillkallas? EKG (Breddökade QRS kan förebåda arytmier och förkommer vid intox med membranstabiliserande farmaka bl. a tricykliska antidepressiva, klorokin och neuroleptika. Se Natriumbikarbonat nedan) Temp: toxiskt utlöst hypertermi är allvarligt och skall följas Lab: a-blodgas, blodstatus, Na, K, Krea, glukos, etanol (om pat ej kan blåsa i alkometer), paracetamol samt spara ett rör för senare analys. Överväg leverstatus, koagulationsstatus, osmolalitet, urinsediment, hemolysprover, myoglobin, CK samt riktade toxikologiska prover. Vid uttalad metabol acidos p.g.a. förgiftning tänk/uteslut: Etylenglykol, metanol, salicylat, etanol (kroniskt intag-abrupt slut), metformin och cyanid. Drogplatta tillför inget vid akuta förgiftningar, då denna inte speglar aktuellt intag. Behandling Ang specifik behandling diskutera med Giftinformationscentralen (GIC) eller alternativt se lösenord: intox Ring till GIC vid alla förgiftningstillbud, ha detta som grundregel. 18

21 Minska absorption Pulver Carbomix 50 g p.o. har ersatt ventrikeltömning vid måttlig giftexponering och bör ges snarast efter intag. Kan upprepas vid intag av slowreleaseberedningar eller substanser som genomgår enterohepatisk recirkulation (ex amatoxin, digitalis, karbamazepin, valproat, salicylat, teofyllin). Olämpligt vid intag av järn, litium (binds ej). Kontraindicerat vid petroleumprodukter, frätande ämnen. Ventrikeltömning; Endast vid mycket allvarlig förgiftning där kol ensamt inte bedöms tillräckligt. Inom 2h för fasta- och 1h för flytande beredningar. Längre vid slow-release beredningar och preparat som medförs långsam tömning ex antikolinergika, karbamazepin, svamp. Intubera medvetslösa och patienter som inte själv håller fri luftväg. Kontraindikation: intag av lut, syra samt petroleumprodukter Tarmsköljning: Kan övervägas när intag skett av stora mängder järn, arsenik, kalium, litium eller andra särskilt toxiska ämnen som binds dåligt till kol. Metoden kan även bli aktuell när massiva doser depotpreparat intagits. En polyetylenglykollösning (Laxabon) tillförs kontinuerligt per os (2 l/timme till vuxna) tills flödet rektalt är klart och rent. Diskutera dessa fall med GIC. Antidoter Motgiftsbehandling kan vid vissa svåra intoxer vara avgörande för prognosen t.ex. vid förgiftning med metanol (fomepizol/etanol), etylenglykol (fome pizol/etanol), paracetamol (acetylcystein), cyanid (hydroxokobalamin), digitalis (digitalisantikroppar) samt vid ormbett (serum). Förteckning av antidoter som finns på Helsingborgs lasarett finns på inblick. I övriga fall, kontakta GIC, som vet var aktuell antidot finns. Tre antidoter för akutrummet: Inj Naloxon: vid opiatintox. Vid uttalad andningsdepression ges naloxon 0,4 mg iv i upprepade doser tills effekt fås. Vid måttlig andningspåverkan ges naloxon 0,04 0,4 mg iv. Beakta akut abstinens. Börja lågt och titrera tills effekt. Ge en dos sc/im till pat som beräknas avvika. Om naloxon givits bör patienten vara symtomfri i 6 timmar efter given dos innan övervakningen avslutas. Missbrukare med toleransutveckling som fått naloxon kan skrivas ut redan efter 3 timmar om symtom ej återkommit. Målet är inte att skapa en vaken, abstinent och agiterad patient utan att pat skall hålla fri luftväg och tillräcklig ventilation under övervakning till den vaknar. Inj Flumazenil kan övervägas vid typisk klinisk bild för pat med benzodiazepinintox i främst diagnostiskt syfte. Alltid EKG innan. Ge sakta 0,2 mg i.v per minut till max 1 mg. Kontraindikationer: EP, blandintoxikation eller oklar förgiftning där EKG visar breddökade QRS-komplex och/eller särskild kramprisk föreligger. Vakenhetsgraden övervakas minst 4 timmar efter senaste dosen flumazenil (kort halveringstid). Målet är att förutom det diagnostiska beskedet att få en fri luftväg samt adekvat ventilation. 19

22 Natriumbikarbonat ges till patienter med breddökade QRS-komplex pga. förgiftning med membranstabiliserande läkemedel. Ge snabbinfusion (10 min) av 200 ml natriumbikarbonat 50mg/ml. Eventuellt ges mer natriumbikarbonat efter blodgaskontroll, eftersträva BE +5. Vid utebliven förbättring och tilltagande förgiftningsbild, kontakta GIC samt överväg intubation, hyperventilation samt hyperton NaCl. Påskyndad giftelimination Vid ett fåtal förgiftningstyper är dialysbehandling indicerad i syfte att på - skynda eliminationen av giftet och dess metaboliter. De vanligaste indikationerna är svåra förgiftningar med metanol, etylenglykol, litium, metformin, valproat, karbamazepin, salicylat och teofyllin. För praktiskt genomförande av alkalinisering av urinen samt lipidterapi se GICs hemsida. Vårdnivå Grad av somatisk övervakning: Diskutera med GIC, IVA-jour, bakjour vid uttalad påverkan eller svår intox. IVA eller AVA-med om somatisk övervakning krävs. Grad av psykiatrisk övervakning: Suicidrisk? Se PM Psykiatrisk bedömning och övervakning av patienter som vårdas efter avsiktlig intoxikation. Diskutera med psykiatrijour vid osäkerhet. Dokumentera ordinerad övervak ningsgrad och tillsyn. Johan Theander Bäst före

23 Paracetamol intox Symtom: Dag 1: Inga eller lättare gastrointestinala med illamående, ev. buksmärtor över levern. Dag 2: symtomfritt intervall upp till 48h Ev. börjar levervärden och PK stiga. Dag 3: levercellsnekros med stigande levervärden och PK. Diagnos: S-Paracetamol. Tag tidigast prov 4h efter känd tidpunkt för intox! Vid okänd tid för tabl intag eller intag under längre tid, tag konc direkt vid ankomst. Behandlingsgränser: 4h >1000 µmol/l 6h >700 µmol/l 9h >450 µmol/l 12h >260 µmol/l 16h >130 µmol/l >24h >45 µmol/l Behandling: Infusion Acetylcystein 200mg/ml: mg (0,75 ml) / kg i 250 ml NaCl under 15min mg (0,25 ml) / kg i 500 ml NaCl under 4 timmar mg (0,5 ml) / kg i 1000 ml NaCl under 16 timmar. Behandlingstid: Vid inkomst <10h = 20h behandling. >10h 1+2 därefter 3 i minst 36h. Förlängd beh enl. 3. kan ges tills PK/levervärden börjar sjunka. Ingen mortalitet ses vid behandlingsstart inom 16h från tablettintag. Biverkningar av Acetylcystein: Ovanligt. Allergi, utslag, ev. bronkobstruktivitet. Stäng droppet tillfälligt. Ge antihistamin och cortison ev. inhalation Combivent el liknande. Sätt på droppet igen när symtomen klingar av. Övrigt: Beh med Acetylcystein kan övervägas även vid annan läkemedelspåverkan än paracetamol, t.ex. NSAID. Ventrikelsköljning, tillförsel av aktivt kol enl. PM Intox. Magnus Lindström Bäst före

24 Inandning av toxiska gaser Retande gaser, systemtoxiska gaser, heta gaser, inerta gaser. Observera att brandrök kan innehålla samtliga av de tre förstnämnda gastyperna. Retande gaser reagerar med luftvägarnas slemhinnor och ger lokal skada och i värsta fall lungödem. Gaser med hög vattenlöslighet (ex. syror, lut, ammoniak, fluorväte, klorväte, tårgas, zinkklorid) ger skador högt upp i luftvägarna och risken för lungödem är liten om inte expositionen är massiv. Gaser med låg löslighet (ex. klor, isocyanater, nitrösa gaser, fosgen) tränger ut mera perifert i luftvägarna med risk för lungödem under minst 24 timmar. Symtom Smärta i näsa, mun och svalg, ökad salivproduktion, hosta, andnöd, kvävning, allmänpåverkan såsom illamående, medvetslöshet, cirkulationspåverkan. Behandling Strikt vila i halvsittande ställning minskar risken för lungödem. Syrgas Bronkdilatantia vid tecken till obstruktivitet. Inhalationskortikosteroider 0,4mg/dos 4x1 upprepat 2 ggr närmaste timmen och därefter ytterligare 2 3 ggr närmaste dygnet. Antibiotika (Kåvepenin 1g x3 alt BensylPc 1g x3) vid kraftig exponering och risk för utbredd slemhinneskada. Beh. bör pågå minst en vecka eller tills läkning av skadorna. Vid lungödem CPAP eller PEEP. Diuretika av föga värde. Observationstid minst ett dygn. Systemtoxiska gaser tas snabbt upp av blodet i lungorna och ger uttalad systemtoxisk påverkan med medvetslöshet och cirkulationssvikt. Ex. kolmonoxid, cyanid, organiska fosforföreningar, kvävedioxid och svavelväte. Ger, med undantag av svavelväte, inga symtom från luftvägarna. Symtom Medvetslöshet, andnings- och cirkulationssvikt. Behandling Avbryt ex positionen. Syrgas så snart man misstänker systemtoxisk påverkan. Medvetslösa beh. enligt sedvanliga principer. Specifika antidoter finns för bl.a. kolmonoxid, cyanid och organiska fosforföreningar. Vg se särtryck ur läkemedelsboken som finns på läkarexp och i antidotförrådet. För cyanid och kolmonoxid se även brandrök. 22

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01

Godkänt av: Anna-Lena Bramstång Björk, Överläkare, Specialistmedicinklinik läkare (anlbj1) Giltig till: 2016-07-01 Bar 963 Ru Publicerat för enhet: Akutmedicinklinik; Allergimottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus; Akutmottagning Norra Version: 15 Älvsborgs Länssjukhus; Akutklinik gemensamt Innehållsansvarig: Anna-Lena

Läs mer

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare. Definition: Allergi är en överkänslighetsreaktion orsakad av en immunologisk mekanism. En akut allergisk reaktion är ofta IgE-medierad och kan börja med symtom av varierande svårighetsgrad och utvecklas

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral

AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral AKUTA INSATSER Omhändertagande av akuta tillstånd på Nykvarns vårdcentral ANAFYLAXI, INSEKTSBETT, ALLERGI... 2 ASTMA HOS VUXNA... 3 AKUT ASTMA HOS BARN OCH UNGDOMAR... 4 EPIGLOTTIT... 5 GALLSTEN OCH NJURSTEN...

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga

AKUTA FÖRGIFTNINGAR. A. Mycket vanliga. B. Mindre vanliga. C. Ovanliga AKUTA FÖRGIFTNINGAR A. Mycket vanliga ofta "harmlösa", men utgör kvantitativt ändå huvudproblemet 1. etylalkohol 2. bensodiazepiner och andra sedativa / hypnotika B. Mindre vanliga potentiellt letala förgiftningar

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015

Anafylaxi. Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog. Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Anafylaxi Catrin Holgén Barn- och ungdomsallergolog Läkemedelsstämma för sjuksköterskor Region JH 2-3 juni 2015 Sammanfattning Adrenalin im Adrenalin im Adrenalin! Allergiteamet Allergi-skalan (litet arbetsredskap

Läs mer

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion

Vårdprogram. Akut omhändertagande av allergisk reaktion Vårdprogram Akut omhändertagande av allergisk reaktion Innehåll: Inledning Patofysiologi Prehospitalt omhändertagande Undersökning, anamnes, bedömning Behandling Allergisk reaktion Behandling Anafylaktisk

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen Dina Melki För varje minut som går efter hjärtstoppet utan att defibrillering utförs, minskar chansen att överleva med 10 procent. Bedömning av livstecken-undersökning:

Läs mer

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 Igenkännande av hjärtstopp start på A-HLR algoritmen Vuxna patienter har hjärtstopp och ska behandlas enligt algoritmen när de

Läs mer

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR SKRIVNING I A-HLR 1. Vilket påstående är rätt? a. Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar ca 5000 människor i Sverige varje år. b. Ett hjärtstopp startar i de flesta fall med ett ventrikelflimmer- VF. c.

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

[A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33

[A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33 [A-HLR] [Hjärt-lungräddning för de vuxna] Health Department, the33 1 Innehållsförteckning Hjärt-lungräddning.....2 Behandling av hjärtstopp...3 Hjärtmassage 30:2......3 Kedjan som räddar livet...3 Defibrillering...

Läs mer

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna för primärvården och slutenvården Faktagranskad av Johan Jendle, docent överläkare endokrin, Diabetescentrum Karlstad och Stig Attvall, docent överläkare,

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 ALLERGI 2 2BAnafylaxi 2 3BUrtikaria, angioödem (inklusive läkemedelsutlöst) 4 4BHereditärt angioödem (HAE) 5 5BHistaminförgiftning (scrombroidförgiftning) 6 Redaktion:

Läs mer

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012 http://www.orebroll.se/lakemedel ÖLL Anafylaxi Adrenalin intramuskulärt ANAFYLAXI GETING BI an a phy lax is Exaggerated allergic reaction to a foreign protein resulting from previous exposure to it Origin:

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen

Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen Medicinskt kol Ventrikeltömning kräkningsprovokation kräksirap manuell ventrikelsköljning (gastroskopi/gastrotomi) Tarmsköljning Första hjälpen\förtäring\ventrikeltömning

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1

LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2009-06-08 1 Förtydligande av vårdrutinen ansvars- och arbetsfördelning mellan division och division beträffande patienter med sk problematik Psykoorganiska tillstånd Konfusion Demens

Läs mer

Akut alkohol. I genomsnitt. 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade sjukdomar

Akut alkohol. I genomsnitt. 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade sjukdomar Akut alkohol Klinisk handläggning vid akutfall av alkoholrelaterad sjukdom Åsa Wessulv Bitr Öl Gastrosektionen, Medicinkliniken Danderyds sjukhus AB I genomsnitt 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Anafylaxidokumentet 2009 vs 2013. Anders Lindfors Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Anafylaxidokumentet 2009 vs 2013. Anders Lindfors Astrid Lindgrens Barnsjukhus Anafylaxidokumentet 2009 vs 2013 Anders Lindfors Astrid Lindgrens Barnsjukhus Anafylaxi Rekommendationer för omhändertagande och behandling Utarbetat på uppdrag av Svenska Föreningen För Allergologi SFFA

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Förord. Med hopp om god nytta Michael Freitag

Förord. Med hopp om god nytta Michael Freitag Förord Detta akutkompendium har utkommit sedan 1996 och skall ses som en hjälpreda i det dagliga arbetet. Vi hoppas kompendiet skall finnas i Din rockficka och användas regelmässigt. Vi är emellertid tacksamma

Läs mer

Akut psykiatri. Maria Holstad. överläkare, specialist i psykiatri. Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala

Akut psykiatri. Maria Holstad. överläkare, specialist i psykiatri. Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Akut psykiatri Maria Holstad överläkare, specialist i psykiatri Allmänpsykiatriska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Vilken uppgifter har man? Bedöma och i viss mån utreda och behandla de patienter

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Den akut medvetslöse patienten

Den akut medvetslöse patienten Ändrad 2014-03-07, s 9. 5 Christer Nilsson, Karlskrona Dan Westlin, Thoraxcentrum, Blekingesjukhuset, Karlskrona Elisabet Ekman, Jämjö vårdcentral, Jämjö Inledning Vid akut medvetslöshet blir den viktigaste

Läs mer

Maternella dödsfall i Sverige 2009. MM-ArG SFOG Visby 2010

Maternella dödsfall i Sverige 2009. MM-ArG SFOG Visby 2010 Maternella dödsfall i Sverige 2009 MM-ArG SFOG Visby 2010 MM-ARG Systematisk granskning av maternella dödsfall Avidentifierade fall Maternell död: död under graviditet eller < 42 dagar post partum Anhörigtillstånd

Läs mer

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) BPSD Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) a. BETEENDESTÖRNINGAR (=huvudproblem för omgivningen) Aggressivitet Irritabilitet Motsträvighet Skrik Rastlöshet Plockighet Opassande

Läs mer

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem

Förvirringstillstånd vid avancerad cancer. Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Förvirringstillstånd vid avancerad cancer Peter Strang, Professor i palliativ medicin, Karolinska institutet Överläkare vid Stockholms Sjukhem Referenslitteratur Strang P: Förvirring, delirium och terminal

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Den första insulin- pumpen från Indiana, USA 1963. Björn Rathsman Sachsska Barn och ungdomssjukhuset, Stockholm 1 DISPOSITION Vad innebär insulinpumpbehandling? Användningsfrekvens

Läs mer

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare

HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014. Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare HJÄRTSVIKT SEPTEMBER 2014 Gunilla Lindberg,usk Sofia Karlsson,ssk Ioanna-Maria Papageorgiou,spec.läkare ÄMNEN Vad är hjärtsvikt-definition? Orsaker? Hjärtsviktsymptom Gradering (NYHA klassifikation) Utredning

Läs mer

Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala

Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet - för läkarstuderande Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Stroke omhändertagande och handläggning under första vårddygnet Subaraknoidalblödning

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011 Akut binjurebarksinsufficiens Tommy Olsson Medicincentrum 2011 (Adrenogenitalt syndrom - hög känslighet för stress/infektion) HPA-axeln Kortisolproduktion: Ca 10 mg/dygn (5,7 mg/m 2 /dygn) Under maximal

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177

1177 uppdrag. Samverkande sjukvård. NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 1177 uppdrag Samverkande sjukvård NU-sjukvården Fyrbodal Primärvården Sjukvårdsrådgivningen 1177 Innehållsförteckning 1. Allergisk reaktion - av lindrig allergisk reaktion 2 Brännskador - Bedömning/behandling

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Svår sepsis/septisk chock Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Kvinna f 20 Tid frisk Sjuk en dag med feber, generell värk Rodnad på låret Dyspne Till akuten Akuten Temp 38 Kortandad

Läs mer

Akut huvudvärk. Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset

Akut huvudvärk. Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Akut huvudvärk Mia von Euler, Docent, Överläkare Neurologsektionen Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat

Läs mer

Akut kranskärlssjukdom

Akut kranskärlssjukdom Akut kranskärlssjukdom - primärt omhändertagande Jonas Oldgren Överläkare, universitetslektor Kardiologklin och Inst f med vet Akademiska sjukhuset Uppsala Akut kranskärlssjukdom Instabil angina Icke-ST-höjningsinfarkt

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Alkoholsjukdom. Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum

Alkoholsjukdom. Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum Alkoholsjukdom Läkemedelsbehandling Eva Carlgren Rosendal, Beroendecntrum Hur vanligt är problemet? 90% av Sveriges vuxna befolkning dricker alkohol 900.000 har högkonsumtion/riskkonsumtion 450.000 har

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

TIA transitorisk ischemisk attack Aspekter påp klinik, prognos och akut handläggning TIA Fokala neurologiska bortfallssymtom orsakade av cerebral ischemi som går g tillbaka helt inom 24 tim Majoriteten

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010. Rekommendationer för omhändertagande och behandling

Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010. Rekommendationer för omhändertagande och behandling Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010 Rekommendationer för omhändertagande och behandling Förord Dessa behandlingsriktlinjer baseras på de riktlinjer för omhändertagande och behandling av anafylaxi som

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Anafylaxi hos barn. Faktautbildning för allmänläkare 131114. Anna Zingmark Terning Barnläkare Barn- och ungdomskliniken Ryhov

Anafylaxi hos barn. Faktautbildning för allmänläkare 131114. Anna Zingmark Terning Barnläkare Barn- och ungdomskliniken Ryhov Anafylaxi hos barn Faktautbildning för allmänläkare 131114 Anna Zingmark Terning Barnläkare Barn- och ungdomskliniken Ryhov Fall 1 16-årig pojke. Tid sjukdom: Som liten besvärlig astma. Nuv sjukdom: besvär

Läs mer

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning Endokrinologi och diabetes T7 Fall för Klassundervisning Hur man handlägger en patient beror till stor del på var man befinner sig och vilka resurser som är tillgängliga. Därför börjar alla fall med var

Läs mer

Diabetes hos barn och ungdomar. Disposition. Barns symptom på diabetes

Diabetes hos barn och ungdomar. Disposition. Barns symptom på diabetes Diabetes hos barn och ungdomar 1 Disposition Diabetes hos barn, ett mer akut insjuknande Diabetes hos barn i Sverige Barndiabetesvården Egenvård Alkohol och diabetes Motivation och undervisning 2 Barns

Läs mer

Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient. Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning

Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient. Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning Strukturerad arbetssätt vid bedömning och handläggning av en akut sjuk patient Handläggning utifrån söksymptom och sannolikhetsbedömning ABCDE Baseras på potentiell mortalitetsrisk Ofri luftväg dödar snabbare

Läs mer

Anafylaxi. Janne Björkander, Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Peter Odebäck, Skagerns Vård och Hälsoenhet, Gullspång.

Anafylaxi. Janne Björkander, Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Peter Odebäck, Skagerns Vård och Hälsoenhet, Gullspång. 20 Janne Björkander, Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Peter Odebäck, Skagerns Vård och Hälsoenhet, Gullspång Inledning Med anafylaxi menas en potentiellt farlig reaktion som i allmänhet

Läs mer

SBAR kommunikationsverktyg för Rätt information vid Rätt tillfälle

SBAR kommunikationsverktyg för Rätt information vid Rätt tillfälle kommunikationsverktyg för Rätt information vid Rätt tillfälle Agenda Kommunikation SBAR verktyg Implementering Kommunikation muntlig skriftlig Kommunikation ska vara Säker - fullständig Ändamålsenlig vara

Läs mer

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län

Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län 1 (7) Riktlinjer för användning av bensodiazepiner som premedicinering inom barn- och ungdomstandvården i Region Jönköpings län Innehåll: Riktlinjer för användning av Midazolam 3 mg/ml rektalgel ATL-K

Läs mer

Peter Strang, professor, överläkare

Peter Strang, professor, överläkare Peter Strang, professor, överläkare Dyspné (andnöd) Andnöd/ dyspné är alltid en subjektiv känsla det patienten känner Det personalen ser eller mäter spelar mindre roll Många gånger oklart samband med syrgasmättnad

Läs mer

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vanliga sjukdomar - alkohol Inre organskador

Läs mer

24 april 2013 Barnveckan i Karlstad

24 april 2013 Barnveckan i Karlstad Svimning 24 april 2013 Barnveckan i Karlstad Solweig Harling Barnkardiolog Halland 2010-04-22 Är det farlig att barn svimmar? Definition: Plötslig och snabbt övergående förlust av medvetande och muskeltonus

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR. Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014

INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR. Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014 INTRATEKAL BAKLOFENBEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR Gunnar Ahlsten Barnneurologi och habilitering Akademiska barnsjukhuset FBH-dagen 2014 Spasticitet Ökad reflexaktivitet på spinal nivå på grund av en

Läs mer

Preoperativa rutiner (PM baserat på riktlinjer från Anestesi)

Preoperativa rutiner (PM baserat på riktlinjer från Anestesi) Kvinnokliniken i Linköping Preoperativa rutiner 1(3) Preoperativa rutiner (PM baserat på riktlinjer från Anestesi) Ur anestesiologisk synvinkel behöver inga labprover tas på fullständigt friska patienter

Läs mer

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet

Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Beroende av alkohol Beroende av amfetamin/kokain/cannabis Samsjuklighet Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Alkoholabstinens Abstinenssymptom Abstinens med risk

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum Utbildning Scenarioinstruktör Program 8.00 Introduktion, Presentation, förväntan Teori: Begrepp Olika möjligheter: SimMan, Nursing Anne, SimPad Fika Vuxenlärande Pedagogik Simulering Teknik Realism 11.30

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 8 Fall för Klassundervisning (titta gärna på fallen före) Reviderad juli 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning

Läs mer

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua.

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua. MEQ 5 (7 poäng) Anders är 3 år och taxichaufför. Han har tidigare varit frisk och tar inga läkemedel. Har spelat amerikansk fotboll och styrketränat av och till i ungdomen, är fortfarande muskulös men

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m TRAUMAJOURNAL Namn:... Pat id:... Oidentifierad:... Klistra patientetikett här Datum:... Tel larmtid:... Beräknad ankomst:... o Ambulans:... o HKP:... o Söker själv:... Olyckstid:. Ankomst akutrum:...

Läs mer

Information om de vanligaste drogerna

Information om de vanligaste drogerna Information om de vanligaste drogerna Kokainpåverkan En kokainpåverkad person kan visa följande kroppsliga tecken: vidgade pupiller hög puls höjt blodtryck hastig, ytlig andning (kan bli mycket ytlig

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Evidensbaserade metoder farmakologiska

Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Evidensbaserade metoder farmakologiska Läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd Evidensbaserade metoder farmakologiska Orsolya Hoffmann, med dr överläkare Beroendecentrum Eskilstuna Beroende Toleransutveckling Craving Kontrollförlust Abstinens

Läs mer

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Vätskebalans. Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Vätskebalans Eva Hovstadius För sjuksköterskeprogrammet Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Introduktion till Vätskebalans Grundläggande fakta Vatteninnehåll i kroppen

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala

Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Penumbran Betyder halvskugga Den del av hjärnan som inte signalerar men

Läs mer

Underlag för psykiatrisk bedömning

Underlag för psykiatrisk bedömning 1 Underlag för psykiatrisk bedömning 1. Orsak till bedömningen (Remiss? Sökt själv? Huvudproblem?).. (TC: kontaktorsak) 2. Långsiktigt förlopp (Kartlägg förlopp från uppgiven symtomdebut. Ange besvärsperioder,

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

Förgiftningar. Martin Schilling Andreas RönnerstenR Ulrika Heimdahl. Akutkliniken

Förgiftningar. Martin Schilling Andreas RönnerstenR Ulrika Heimdahl. Akutkliniken Förgiftningar Martin Schilling Andreas RönnerstenR Ulrika Heimdahl Akutkliniken Dagens schema 0900-1130 Föreläsning + fika 1130-1200 Grupparbete 1200-1300 Lunch 1300-1400 Redovisning 1400-1600 Föreläsning

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet 1 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Rutiner när vi tar emot barn med allergi/behov av egenvård: (rutinerna är framtagna utifrån skriften:gott, nyttigt och tryggt Allergi och överkänslighet

Läs mer