MR ÖNH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH"

Transkript

1 Akutkompendium 2011

2 Produktion: Infab, Helsingborg Tryck: Edita Västra Aros

3 Förord vårt akutkompendium utkom första gången 1996 och har sedan dess varit en uppskattad hjälp i det dagliga arbetet. Förra upplagan är från Den medicinska utvecklingen går hela tiden framåt. Nu är det dags för en ny upplaga. Jag vill tacka alla som har medverkat till revideringen av kompendiet. Ett särskilt tack till redaktörerna och ST-läkarna Therese Löfdahl och Johan Theander som tillsammans med sekreterare Ulla Hellström har hållit ihop arbetet och sett till att en ny upplaga nu kan tas i bruk. Jag hoppas att kompendiet skall vara ett bra och lättillgängligt komplement till alla andra informationskanaler som vi genom Internet alltmer kan använda i det kliniska arbetet. Genom den snabba medicinska utvecklingen i vår föränderliga värld riskerar PM-böcker snabbt att innehålla inaktuell information. Alla aktuella PM finns parallellt med PM-boken uppdaterade på Inblick. Nästa upplaga planeras under 2013 och PM i denna upplaga gäller därför t.o.m Observera att vi förutsätter att Du som använder PM-boken håller Dig uppdaterad genom att delta i vår internutbildning och följa utvecklingen av våra PM på Inblick. Vid tveksamhet rekommenderas Du att kontrollera om förändringar har skett via Inblick och som alltid är det bra att vid behov diskutera handläggningen med Din bakjour eller annan specialist. Vi är tacksamma för alla synpunkter som kan bidra till att nästa upplaga blir ännu lite bättre. Bosse Ervander, Verksamhetschef 1

4

5 Akutmedicin 4 Endokrinologi 34 Gastroenterologi 47 Hematologi 52 Infektion 59 Kardiologi 72 Lungmedicin och allergi 99 Neurologi och stroke 108 Njurmedicin 139 Reumatologi 143 Tromboembolism 146

6 Akutmedicin A-HLR Barn HLR Medvetandesänkning Medvetslöshet Koma Neurologstatus vid koma RLS och Glasgow Coma Scale Anafylaxi Akut överkänslighet, angioödem Intoxikationer: Allmänt Paracetamolförgiftning Inandning av toxiska gaser Alkoholabstinensbehandling Psykiatrisk bedömning efter intoxikation Synkope Akut konfusion Viktiga länkar: Katastrofplanen: Inblick Katastrof & kris Katastrofplan Larm- och åtgärds planer 2.18 Åtgärdsplaner för läkarjourlinjer 4

7 A-HLR VUXNA Avancerad hjärt-lungräddning Konstatera hjärtstopp, larma och hämta akututrustning (3) (2) Starta HLR 30:2 och anslut defibrillatorn Analysera EKG-rytm (1) Kommentarer 1. Konstatera hjärtstopp, larma och hämta akututrustning Akutväska Andnings-mask/ballong Defibrillator/EKG-apparat Dokumentation/Journal HLR-bräda Syrgas/Sug 2. Starta HLR Om obehandlat hjärtstopp > 5 min eller obevittnat hjärtstopp, börja med HLR i 2 minuter innan analys. Frekvens 100 kompressioner/minut. Byt av den som komprimerar efter varje 2 min. HLR period. 3. Analysera ekg-rytm Pulskontroll endast om organiserad rytm föreligger. VF/VT Asystoli/PEA 4. Defibrillera Bifasiskt 150/200 J, Monofasiskt 360 J eller enligt tillverkarens rekommendation. Mycket finvågigt VF defibrilleras ej. Defibrillera x 1 HLR i 2 minuter (4) (2) HLR i 2 minuter (2) Under HLR (5) Ge Adrenalin var 4:e minut (6) Ge Cordarone efter 4 defibrilleringar Överväg - Specifik behandling(*) - Atropin - Acidosbehandling 5. Adrenalin Ge 1 mg iv var 4:e minut fram till vetskap om pulsgivande rytm. Vid Asystoli/PEA ges första dosen omgående, vid VF/VT efter 3 defibrilleringar. 6. Cordarone Ge engångsdos 300 mg iv om fortsatt VF/VT efter 4 defibrilleringar. Ge tilläggsdos 150 mg iv om fortsatt VF/VT efter ytterligare 3 defibrilleringar. Åtgärder PVK i centralt kärl, koppla infusion. Intubation vid förlängd HLR utan avbrott i kompressioner. Elektrodplacering kontrolleras Anhöriga tas omhand och erbjuds närvara om omständigheterna tillåter. (*) Tillstånd som kräver specifik behandling Hypoxi Hypovolemi Hypotermi Hypo/Hyperkalemi Tamponad Toxiska tillstånd Tryckpneumothorax Trombo-embolier i lungorna Fortsätt A-HLR Så länge patienten har VF/VT Tills patienten visar tecken på liv: Rörelser, normal andning, palpabel puls. Tills fortsatt behandling inte längre är meningsfull. Vård efter hjärtstopp Andning 10 inblåsningar/minut Cirkulation Behandling av grundsjukdom: ev Angio, PCI, Trombolys Stabilisering av blodtryck Neurologi Överväg hypotermibehandling Behandling av kramper P-glucos kontroll. H L R rådet Rev A Stiftelsen för HLR, 2006 Illustrationer och design, Laerdal 2006 S v e n s k a r å d e t f ö r h j ä r t - l u n g r ä d d n i n g Rev A.indd :55:06 Ändring av ovanstående A-HLR algoritm kommer att ske under 2011 efter utgivning av detta PM. Förtydligande, gäller för Helsingborg. HLR = ventilation samt kompressioner; manuellt eller med Lucas. Vid manuell kompression eftersträvas kortast möjliga uppehåll av kompressionerna vid defi brillering. Vid Lucas sker defi brillering under pågående Lucas. Vid Lucas används vanligtvis Boussignac tub. Då får manuell ventilation inte utföras. Inte heller respirator. Istället fl ödas 15 liter syrgas via tuben. Hypotermibehandling/kylbehandling sker utifrån inklusion i TTM studien. Sköts av narkos. Patienter som går ad mortem bör obduceras, speciellt om Lucas använts. 5

8 A-HLR BARN Avancerad hjärt-lungräddning Barn <1 år 1 år till puberteten Starta basal HLR Sök hjälp/larma Barnjour... 5 inblåsningar HLR, kompression:ventilation 15:2 Ventilera med 100% syrgas Anslut defibrillator/övervakning Anestesijour... Hämta 1. Mask och blåsa 2. Syrgas 3. Akutväska 4. Defibrillator Analysera rytm Kontrollera puls Ventilera med mask och blåsa. Samordna med kompressioner. Pulslös ventrikeltakykardi Ventrikelflimmer Defibrillera x 1 4 J/kg HLR i 2 minuter 15:2 Adrenalin - Ge adrenalin var 3:e till 5:e minut. Vid VF/VT ges första dosen före 3:e defibrilleringen Överväg - Vätskebolus ml/kg - Antiarytmika - Acidoskorrigering Korrigera reversibla orsaker - Hypoxi - Hypoglykemi - Hypotermi - Hypovolemi - Hyper/hypokalemi - Tamponad - Tensionspneumothorax - Toxiska tillstånd - Trombo-embolier i lungorna Tubstorlek, läkemedel och doser vid cirkulationskollaps hos barn Ges enligt läkarordination Asystoli/Bradykardi Pulslös elektrisk aktivitet HLR i 2 minuter 15:2 Intubera Adrenalin (0,1 mg/ml) kan ges i endotrakealtub i 10 gånger i.v dos, 0,1 mg/kg = 1 ml/kg Maxdos 3 mg Kärlingång Inom 90 sekunder Intravenös Ålder 0 3 mån 1 år 5 år 9 år 12 år 14 år Vuxendos Vikt 3 kg 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg Endotrakealtub inv. diameter 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0-8,0 mm Adrenalin (0,1 mg/ml) 0,01 mg/kg, 0,1 ml/kg 0,3 0, ml Intraosseös Tribonat (0,5 mmol/ml) 2 ml/kg ml Ringer-Acetat 20 ml/kg ml Cordarone (15 mg/ml)* 5 mg/kg, 0,33 ml/kg 1 1, ml Xylocard (20 mg/ml) 1 mg/kg, 0,05 ml/kg 0,15 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 ml Defibrillering 4 J/kg J Alla akutläkemedel kan ges intraosseöst *Cordarone 50 mg/ml. 6 ml spädes med 14 ml glukos 50 mg/ml = 15 mg/ml H L R rådet Rev A Stiftelsen för HLR, 2006 Illustrationer och design, Laerdal 2006 S v e n s k a r å d e t f ö r h j ä r t - l u n g r ä d d n i n g 6

9 Medvetandesänkning/Medvetslöshet/Koma Behandlingsstrategi: Försök med hjälp av anamnes och status att ställa en säker diagnos. Starta med det enkla mot potentiellt livshotande tillstånd Behandla brett (räkna med det värsta) och Om du hittar en sannolik diagnos: Påbörja en specifik behandling Försök att bekräfta diagnosen Överväg andra diff. diagnoser Vid tveksamhet bredda behandlingen Tabellen sid. 9 ger dig tips och förslag. Handläggning: Be sjuksköterskan att: Dokumentera tiden. Kontrollera Temp. SaO 2. Blodtryck. EKG Sätt 2 venflon och ta prover: Kapillärt P-glukos, Hb, CRP Hb, vita, trombocyter, PK, APTT, Bas-test Na, K, krea, BE, leverstatus, TSH, kalciumjon, kortisol, B12 och folsyra TNT, myoglobin, blodgas inkl. laktat, Intox-prover Eventuellt: U-sticka, urin/blododling, grav. test, drogplatta Urinkateter. 1. Stabilisera patienten Tänk A B C D E! A: Luftväg och ev. nackskada: Fri luftväg? Risk för aspiration? Behov av intubation? Kontakta narkosläkare. B: Andning: Ge syrgas 10 L/min via mask, även vid risk för koldioxidretention. Vid avancerad KOL sikta på SaO %. C: Cirkulation: BT? Puls? Kapillär återfyllnad. Behov av chockbehandling? Ringer-acetat vid behov. D: Disability: Efterlys svar på P-glukos. Skalltrauma? Nackstyvhet (ej vid misstänkt nackskada)? Neurologstatus: Vakenhetsgrad (RLS). Pupiller: Storlek. Direkt och indirekt ljusreaktion. Ögonrörelser. Blickdeviation. Roving eye movement. Rörlighet/motorik: Smärtreaktion. Extremitetsreflexer. Muskeltonus. Babinski. Vid patologiska fynd se PM för Neurologstatus vid koma. 7

10 E: Exposure: Efterlys temp. Titta efter petekier, synliga skador, stickmärken. 2. Ta en adekvat anamnes: Ambulanspersonal. Anhöriga. Fråga specifikt efter DM, epilepsi, depression, intox. 3. Gör en mer detaljerad systematisk undersökning. 4. Om du inte hittar en sannolik diagnos: Överväg att ge: Tiamin 100mg iv Glukos 50 ml 50 % iv Lanexat (flumazenil) 0,3 mg iv och/eller Naloxon (tid Narcanti) 0,4 mg iv. Vid misstanke om meningit/encefalit: Handläggning enligt PM för meningit. Ge kortison och antibiotika utan fördröjning enligt PM för Meningit. Ge antiviral behandling. Beställ CT. OBS! Ingen LP vid koma p.g.a. inklämningsrisk. Beställ en urakut CT-skalle: Alltid vid trauma, vid fokal neurologi och vid oklar medvetandesänkning. Följ med patienten till röntgen (risk för komplikationer). 5. Vid fortsatt oklarhet Bestäm behandlings-/vårdnivå. Behandla brett: Kortison och antibiotika enligt PM för Meningit. Antiviral behandling. Tiamin 100mg iv. Antiepileptika enligt PM för Status Epilepticus. Övervaka patienten och minska risken för komplikationer: Två infarter. KAD. IVA? V-sond? Telemetri? Artärnål? 6. Diskutera gärna med andra kollegor (bakjour, infektionsjour, narkosjour, neurokirurg) 7. Glöm inte anhöriga! 8

11 Differentialdiagnostik: Minnesregel: H U S K M E D M I D A S Herpes Herpesencefalit. Anamnes. CT. LP? Behandling nedan Annan encefalit Uremi Uremi. Prover IVA? Urinretention Dialys? Prisma? Status Status epilepticus Anamnes. Kramper? PM Status Postiktalitet EEG? Epilepticus Korsakoff Korsakoff. Wernicke Alkoholanamnes Behandling nedan Metabolt Elektrolyt rubbning. Hudfärg. BT. Prover PM Endokrin Addison. Hypotyroidism Extern Trauma. Hypotermi. Anamnes. Temp Temp Hypertermi Dysfunktion Chock. BT. Prover. Myoklonus. IVA? Hypertensiv encefalopati. Gynecomasti. Spider naevi PM Gastro Leverencefalopati Meningit Meningit. Feber. Nackstelhet. PM Meningit Abscess /sepsis Petekier. CRP. Vita. LP Intox Sedativa. Anamnes. Små pupiller? PM Intox Analgetika. Alkohol Injektionsmärken? Prover Diabetes Hyper-/hypoglykemi. Prover. Blodgas. PM Endokrin Hyper-/hypoosmolärt status Andning Andningsinsufficiens. O 2-sat. Blodgas Respiratorbeh? CO-intox. Hyperkapni. Hypoxisk encefalopati Stroke SAH. Intrakraniell Anamnes. Fokal neurologi CT-skalle blödning Infarkt. Ödem Trauma. Mass effect Övrigt Psykogent: Uteslutningsdiagnos? Psykkonsult? depression, katatoni, konversions syndrom Walid El Hams Bäst före

12 Neurologstatus vid koma Medvetslöshet har metabol toxisk infektiös genes i ca 2/3 av fallen, pupillreflexer är bevarade och det föreligger vanligen ingen sidoasymmetri i statusfynd. Ofta långsam utveckling och fluktuerande fynd. Fokalneurologiska statusfynd kan dock förekomma vid hypoglykemi, leverkoma och hyponatremi. Vid strukturell genes föreligger omfattande lesion, vanligen intracerebral blödning/infarkt eller hjärnstamsskada, med fokalneurologiska och asym metriska fynd i status. Avsaknad av fokalneurologi kan dock ses vid t.ex. subarachnoidalblödning, cerebral sinustrombos, vaskulit och kroniskt/ bilateralt subduralhematom. Vakenhetsgrad: Medvetandegrad bedöms efter bästa respons och bästa sida efter perifer och central smärtstimulering i käkvinklar, i orbitas ovankant eller i bröstbenet. Vilken nivå? Snabb/långsam vakenhetssänkning? Fluktuerande vakenhetsgrad? Andningsmönster: Osäkert lokaliserande värde. Oregelbundna andningsmönster förekommer vid hjärnstamslesion. Pupillreaktion: Mycket resistent mot metabol påverkan och kvarstår trots djupt metaboliskt koma. Små pupiller talar för metabol-toxisk påverkan eller skada på diencephalon eller de sympatiska banorna i hjärnstammen. Bilateralt medelvida till vida ljusstela pupiller talar därför starkt för strukturell skada engagerande mesencephalon. Ensidig vid ljusstel pupill talar för oculomotoriuspåverkan (ex uncusherniering vid expansiv supratentoriell lesion). Ögonen, ställning och rörelser: Blickdeviation? Spontana ögonrörelser? Doll s eye-reflexen? Cornealreflex? Ryckningar i ögonlocken? Ögonbottnar? Okonjugerade ögonrörelser är ett tecken på hjärnstams- eller cerebellär skada eller pares av kranialnerv III, IV eller VI. Konjugerade spontana ögonrörelser från sida till sida tyder på fungerande hjärnstam och förekommer vid metabol-toxiskt koma. Om patienten har intakt pupillreaktion, normal Doll s eye reflex och kornealreflex, är strukturell hjärnstamslesion osannolik. 10

13 Rörlighet/motorik: Spontan motorisk aktivitet sidoskillnad? Reflexer sidoskillnad? Asymmetrisk reaktion vid smärtstimulering? Nackstyvhet? Kan saknas vid djupt koma. Positiv Babinski? Kan saknas vid strukturell lesion med djupt koma. Bilateralt positiv Babinski kan ses vid både metabol-toxiskt och strukturellt koma. Minnesramsa för neurologstatus: V A P Ö R (Vakenhetsgrad Andning Pupill Ögon Rörlighet) Karin Johnsson Bäst före

14 RLS 85 (Reaction Level Scale) 1 Vaken. Ej fördröjd reaktion. 2 Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering. 3 Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering. Medvetslös 4 Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer inte smärta. 5 Medvetslös. Undandragande rörelse vid smärta. 6 Medvetslös. Stereotyp böjrörelse vid smärta. 7 Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse vid smärta. 8 Medvetslös. Ingen smärtreaktion. GLASGOW COMA SCALE (GSC) Ögonöppning: Ögonen hålls spontant öppna 4 Ögonen öppnas vid tilltal 3 Ögonen öppnas efter smärtstimulering 2 Ingen ögonöppning vid smärtstimulering 1 Svar på tilltal: Patienten är fullt orienterad 5 Desorienterad/konfusorisk 4 Reagerar på tilltal med enstaka ord 3 Reagerar på tilltal med oartikulerat ljud 2 Ingen reaktion på tilltal 1 Motorisk reaktion: Patienten åtlyder uppmaning adekvat 6 Patienten lokaliserar smärta 5 Pat drar undan armen vid smärtstimuli av fingernagelbädd 4 Patienten böjer armbågen (flexion) vid smärtstimulering 3 Pat sträcker armbågen (extension) vid smärtstimulering 2 Ingen reaktion vid smärtstimulering 1 12

15 Anafylaxi Anamnes och kliniska Fynd Anafylaxi är en akut, svår och snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem och är potentiellt livshotande. Reaktionen inkluderar alltid en objektiv respiratorisk, kardiovaskulär påverkan och/eller kraftig allmänpåverkan. Man ser dessutom vanligen symtom från hud, slemhinnor, mag-tarmkanal, urogenitalsystem och CNS. Optimalt behandlad astma minskar risken för utveckling av svår anafylaxi. Diagnosen anafylaxi får bara ställas om diagnostiska kriterier är uppfyllda. Anafylaxins svårighetsgrad ska dokumenteras. Anafylaxi kan utlösas av allergiska (IgE orsakad) eller icke allergiska mekanismer. Förts. nästa sida 13

16 Anafylaxi- svårighetsgrad Bedöm graden av anfylaxi enligt tabellen. Graden bestäms utifrån det organsystem som har svårast symtom. Svårighetsgrad Överkänslighetsreaktion EJ ANAFYLAXI Anafylaxi grad 1 Anafylaxi grad 2 Anafylaxi grad 3 Hud Klåda Flush Urtikaria Angioödem Ögon och näsa Konjunktivit Rinit Nysningar Mun och magtarm symtom Munklåda Läppsvullnad Svullnadskänsla i mun/svalg illamående Lindrig buksmärta Enstaka kräkning Kraftig buksmärta Diarré Upprepade kräkningar Urin och/eller Faecesav-gång Luftvägar Heshet Lindrig bronkobstruktion Hosta Sväljningsbesvär Medelsvår bronkobstruktion Hypoxi Svår bronkobstruktion Andningsstopp Hjärta-kärl Takykardi Hypotoni Bröstsmärta Bradykardi Arytmi Hjärtstopp Allmänsymtom Uttalad trötthet Rastlöshet, oro Myrkrypningar Svimningskänsla Katastrofkänsla Förvirring Medvetslöshet 14

17 Behandling Vid anafylaxi är Adrenalin det viktigaste läkemedlet och bör ges tidigt och intramuskulärt i låret. Indikation Läkemedel Adm. sätt Dos vuxen Effekt Kraftig urtikaria/ angioödem Andnöd Hypotension Allmänpåverkan Buksmärtor och kräkningar Inj Adrenalin 1mg/ml Eller Anapen/Epipen Intramuskulärt i lårets utsida 0,3 0,5 ml (0,3 0,5 mg) Anapen/Epipen 0,3 ml (0,3 mg) Inom 5 minuter Upprepa var 5:e till var 10:e minut vid behov Astma Inh Ventoline Egen bronkvidgare Inhalation via nebulisator Inhalation 5 mg 4 6 doser Inom 5 minuter Upprepa var 10:e minut vid behov Hypoxi Syrgas Mask >5 l/min Omgående Allmänpåverka och/eller hypotension Infusion Ringeracetat Snabbt intravenöst Efter behov Eftersträva normalisering av blodtryck Snabb vid tillräcklig volym med adekvat infusionshastighet Alla Tablett Loratadin (munlöslig) 10 mg i dubbel dos eller injektion Tavegyl 1 mg/ml Per os Långsamt intravenöst (ev. intramuskulärt) Tablett 10 mg 2 st 2 ml Inom minuter Alla Tablett Betapred 0,5mg eller Inj Betapred 4 mg/ml Per os Intravenöst (ev. intramuskulärt) 16 st 2 ml Effekt först efter 2 3 timmar Hypotension och/ eller medvetslöshet trots behandling enligt ovan Inj Adrenalin 0,1mg/ml OBS! STYRKA LÄGRE Långsamt intravenöst (minuter) ges om upprepade doser Adrenalin intramuskulärt inte givit avsedd effekt. Ges under EKG övervakning 1 3 ml Inom en minut upprepa vid behov Om dålig effekt av ovanstående misstänk acidos Infusion Tribonat Intravenöst. Kontrollerar först blodgas. Kontakta anestesiläkare Dos anpassat efter önskad Ph-justering Inom en minut Tillkalla alltid hjälp vid misstänkt anafylaxi. Patient med allmänpåverkan ska även ha syrgas 5 l/min och bör ligga ner med höjd fotända. Hastig uppresning kan leda till allvarligt blodtrycksfall som kan bli mycket svårbehandlat. Avbryt tillförsel av misstänkt utlösande agens (ex läkemedel). Om patienten behandlas med betablockad kan detta göra anafylaxin refraktär mot vanlig behandling. Behandlingen kan då kompletteras med inj Atropin 0,5 mg/ml 1 2 ml iv och inj Glucagon 1mg/ml 1 3 ml iv (kontakta bakjour). Ges under EKG-övervakning. 15

18 Observationstid Anafylaxi grad 1 minst 4 timmar Anafylaxi grad 2 minst 8 timmar Anafylaxi grad 3 minst 24 timmar Tryptas är en indikator på mastcellsaktivitet är av värde att bestämma vid oklar anafylaxi och dödsfall där anafylaxi misstänks vara orsaken. S-Tryptas tas min efter reaktionens kulmen. Normal Tryptasnivå utesluter dock inte anafylaxi. Förskrivning av adrenalinpenna ska ske vid anafylaxi grad 2 3 orsakat av födoämnen, bi- eller getingstick och vid anafylaxi vid mer än ett tillfälle där orsak ej kunna fastställas. Patienten ska även förses med tablett Betapred 0,5 mg st vb och tablett Loratadin 10 mg 2 st vb. Vid förskrivning av adrenalinpenna ska patienten erhålla en noggrann handlingsplan avseende hur adrenalinpennan och övrig akutmedicinering ska användas. Skriv 2 uttag. Glöm inte råd avseende elimination av misstänkt utlösande agens. Uppföljning Anafylaxi med oklar orsak bör utredas via allergimottagningen. Varningsmärk journal efter anafylaxi med säkerställd orsak. Undvik omfattande allergiutredningar via akutmottagningen. Vid anafylaxi utlöst av bi- eller getingstick bör remiss till allergimottagningen utfärdas för ställningstagande till ASIT (Allergen Specifik ImmunTerapi). Referens Svenska Föreningen För Allergologi. Vårdprogram Anafylaxi Rolf Rosin Bäst före

19 Akut överkänslighet, angioödem och urtikaria Anamnes och kliniska fynd Akut överkänslighetsreaktion kan ge symtom i form av rinit, konjunktivit, astma, mag-tarmsymtom och urtikaria samt angioödem och kan utvecklas till anafylaxi (vg se PM). Beakta att samtliga dessa kliniska tillstånd kan utlösas av såväl allergiska som icke allergiska mekanismer. Vid astma handläggning enligt PM. Behandling Tablett Betapred 0,5 mg st po Tablett Loratadin 10 mg 2 st po (Tablett Tavegyl går också bra men är sederande) Vid besvärlig urtikaria eller angioödem kan man ge inj Adrenalin 1 mg/ml 0,3 0,5 ml sakta sc. Vid allvarligt angioödem vg se nedan och vid anafylaxi vg se separat PM. Observera patienten i 2 timmar. Vid förbättring och stabilt allmäntillstånd kan patienten gå hem. Ställningstagande till vidare utredning om utlösande faktor inte kan identifieras. Lämpligen kan patienten få med hem ytterligare en dos Betapred och antihistamin enligt ovan om besvären återkommer. Vid recidiverande symtom ge tablett Betapred 0,5 mg 6 x 1 i 7 dagar och tablett Loratadin 10 mg 1 x 1 i 7 dagar. Ibland kan man komplettera med tablett Ranitidin 150 mg 1 x 2 till ovanstående eller pröva att byta till eller addera sederande antihistamin (Tavegyl, Atarax) till natten. ACE-hämmare kan som ovanlig biverkan ge livshotande angioödem (larynxödem) och bör utan dröjsmål behandlas med Firazyr (bradykininreceptorblockerare). 30 mg Firazyr (en endosspruta) ges subcutant i bukväggen. ÖNH-jour och anestesijour bör kontaktas akut. Firazyr har huvudindikationen heriditärt angioödem (HAE) med livshotande angioödem (larynxödem) med brist på C1-esterasinhibitor. Vid HAE utan livshotande angioödem bör Berinert P (human C1-esterashämmare) användas. Vi har i Helsingborg två personer med HAE som ibland behöver söka p.g.a. angioödem. Skriftliga handläggningsrutiner för dessa finns i respektive patientjournal. Berinert P och Firazyr finns på medicinakuten. Uppföljning Recidiverande urtikaria och angioödem där utlösande faktor inte kan identifieras och allvarligt angioödem bör remitteras till Allergimottagningen för vidare utredning. Referenser Allergi och astma. Hedlin, Larsson. Studentlitteratur Rolf Rosin Bäst före

20 Intoxikation Anamnes och kliniska fynd Misstänkt eller klar intox? Alternativ förklaring till medvetslöshet? (HUSK MIDAS) Typ av preparat? (Nödåtkomst av läkemedelsförteckningen) Mängd? Tidpunkt? Kräkning? Reagerat liknande tidigare? Journal? Avsikt? Suicidsyfte? Missbruk? Kriminellt uppsåt? Accidentellt? Närståendeanamnes? Ambulansrapport? Genomsök fickor (tänk på stickrisk) Klinisk bild kan ge vägledning om substans: Opiatsyndrom: CNS-depression, andningsdepression, maximal mios. Centralstimulantia: Agitation, hallucinos, takykardi, hypertoni, mydriasis, feber, kramper, kärlkontraktion, blek fuktig hud Hypnotika, sedativa: CNS-depression, hypotension, nedsatt muskeltonus, andningsdepression, små till medelvida ljusreagerande pupiller. Antikolinergt syndrom: Flush, torr hud, takykardi, feber, mydriasis, urinretention, CNS-excitation, hallucinos Serotoninergt syndrom: Hyperreflexi, myoklonier, tremor, rigiditet, trismus, kramper, feber, svettningar, takykardi, mydriasis, förvirring, agitation, hallucinos Metanol: berusning, synstörning, hyperventilation, metabol acidos Handläggning ABCDE Behöver IVA-jour tillkallas? EKG (Breddökade QRS kan förebåda arytmier och förkommer vid intox med membranstabiliserande farmaka bl. a tricykliska antidepressiva, klorokin och neuroleptika. Se Natriumbikarbonat nedan) Temp: toxiskt utlöst hypertermi är allvarligt och skall följas Lab: a-blodgas, blodstatus, Na, K, Krea, glukos, etanol (om pat ej kan blåsa i alkometer), paracetamol samt spara ett rör för senare analys. Överväg leverstatus, koagulationsstatus, osmolalitet, urinsediment, hemolysprover, myoglobin, CK samt riktade toxikologiska prover. Vid uttalad metabol acidos p.g.a. förgiftning tänk/uteslut: Etylenglykol, metanol, salicylat, etanol (kroniskt intag-abrupt slut), metformin och cyanid. Drogplatta tillför inget vid akuta förgiftningar, då denna inte speglar aktuellt intag. Behandling Ang specifik behandling diskutera med Giftinformationscentralen (GIC) eller alternativt se lösenord: intox Ring till GIC vid alla förgiftningstillbud, ha detta som grundregel. 18

21 Minska absorption Pulver Carbomix 50 g p.o. har ersatt ventrikeltömning vid måttlig giftexponering och bör ges snarast efter intag. Kan upprepas vid intag av slowreleaseberedningar eller substanser som genomgår enterohepatisk recirkulation (ex amatoxin, digitalis, karbamazepin, valproat, salicylat, teofyllin). Olämpligt vid intag av järn, litium (binds ej). Kontraindicerat vid petroleumprodukter, frätande ämnen. Ventrikeltömning; Endast vid mycket allvarlig förgiftning där kol ensamt inte bedöms tillräckligt. Inom 2h för fasta- och 1h för flytande beredningar. Längre vid slow-release beredningar och preparat som medförs långsam tömning ex antikolinergika, karbamazepin, svamp. Intubera medvetslösa och patienter som inte själv håller fri luftväg. Kontraindikation: intag av lut, syra samt petroleumprodukter Tarmsköljning: Kan övervägas när intag skett av stora mängder järn, arsenik, kalium, litium eller andra särskilt toxiska ämnen som binds dåligt till kol. Metoden kan även bli aktuell när massiva doser depotpreparat intagits. En polyetylenglykollösning (Laxabon) tillförs kontinuerligt per os (2 l/timme till vuxna) tills flödet rektalt är klart och rent. Diskutera dessa fall med GIC. Antidoter Motgiftsbehandling kan vid vissa svåra intoxer vara avgörande för prognosen t.ex. vid förgiftning med metanol (fomepizol/etanol), etylenglykol (fome pizol/etanol), paracetamol (acetylcystein), cyanid (hydroxokobalamin), digitalis (digitalisantikroppar) samt vid ormbett (serum). Förteckning av antidoter som finns på Helsingborgs lasarett finns på inblick. I övriga fall, kontakta GIC, som vet var aktuell antidot finns. Tre antidoter för akutrummet: Inj Naloxon: vid opiatintox. Vid uttalad andningsdepression ges naloxon 0,4 mg iv i upprepade doser tills effekt fås. Vid måttlig andningspåverkan ges naloxon 0,04 0,4 mg iv. Beakta akut abstinens. Börja lågt och titrera tills effekt. Ge en dos sc/im till pat som beräknas avvika. Om naloxon givits bör patienten vara symtomfri i 6 timmar efter given dos innan övervakningen avslutas. Missbrukare med toleransutveckling som fått naloxon kan skrivas ut redan efter 3 timmar om symtom ej återkommit. Målet är inte att skapa en vaken, abstinent och agiterad patient utan att pat skall hålla fri luftväg och tillräcklig ventilation under övervakning till den vaknar. Inj Flumazenil kan övervägas vid typisk klinisk bild för pat med benzodiazepinintox i främst diagnostiskt syfte. Alltid EKG innan. Ge sakta 0,2 mg i.v per minut till max 1 mg. Kontraindikationer: EP, blandintoxikation eller oklar förgiftning där EKG visar breddökade QRS-komplex och/eller särskild kramprisk föreligger. Vakenhetsgraden övervakas minst 4 timmar efter senaste dosen flumazenil (kort halveringstid). Målet är att förutom det diagnostiska beskedet att få en fri luftväg samt adekvat ventilation. 19

22 Natriumbikarbonat ges till patienter med breddökade QRS-komplex pga. förgiftning med membranstabiliserande läkemedel. Ge snabbinfusion (10 min) av 200 ml natriumbikarbonat 50mg/ml. Eventuellt ges mer natriumbikarbonat efter blodgaskontroll, eftersträva BE +5. Vid utebliven förbättring och tilltagande förgiftningsbild, kontakta GIC samt överväg intubation, hyperventilation samt hyperton NaCl. Påskyndad giftelimination Vid ett fåtal förgiftningstyper är dialysbehandling indicerad i syfte att på - skynda eliminationen av giftet och dess metaboliter. De vanligaste indikationerna är svåra förgiftningar med metanol, etylenglykol, litium, metformin, valproat, karbamazepin, salicylat och teofyllin. För praktiskt genomförande av alkalinisering av urinen samt lipidterapi se GICs hemsida. Vårdnivå Grad av somatisk övervakning: Diskutera med GIC, IVA-jour, bakjour vid uttalad påverkan eller svår intox. IVA eller AVA-med om somatisk övervakning krävs. Grad av psykiatrisk övervakning: Suicidrisk? Se PM Psykiatrisk bedömning och övervakning av patienter som vårdas efter avsiktlig intoxikation. Diskutera med psykiatrijour vid osäkerhet. Dokumentera ordinerad övervak ningsgrad och tillsyn. Johan Theander Bäst före

23 Paracetamol intox Symtom: Dag 1: Inga eller lättare gastrointestinala med illamående, ev. buksmärtor över levern. Dag 2: symtomfritt intervall upp till 48h Ev. börjar levervärden och PK stiga. Dag 3: levercellsnekros med stigande levervärden och PK. Diagnos: S-Paracetamol. Tag tidigast prov 4h efter känd tidpunkt för intox! Vid okänd tid för tabl intag eller intag under längre tid, tag konc direkt vid ankomst. Behandlingsgränser: 4h >1000 µmol/l 6h >700 µmol/l 9h >450 µmol/l 12h >260 µmol/l 16h >130 µmol/l >24h >45 µmol/l Behandling: Infusion Acetylcystein 200mg/ml: mg (0,75 ml) / kg i 250 ml NaCl under 15min mg (0,25 ml) / kg i 500 ml NaCl under 4 timmar mg (0,5 ml) / kg i 1000 ml NaCl under 16 timmar. Behandlingstid: Vid inkomst <10h = 20h behandling. >10h 1+2 därefter 3 i minst 36h. Förlängd beh enl. 3. kan ges tills PK/levervärden börjar sjunka. Ingen mortalitet ses vid behandlingsstart inom 16h från tablettintag. Biverkningar av Acetylcystein: Ovanligt. Allergi, utslag, ev. bronkobstruktivitet. Stäng droppet tillfälligt. Ge antihistamin och cortison ev. inhalation Combivent el liknande. Sätt på droppet igen när symtomen klingar av. Övrigt: Beh med Acetylcystein kan övervägas även vid annan läkemedelspåverkan än paracetamol, t.ex. NSAID. Ventrikelsköljning, tillförsel av aktivt kol enl. PM Intox. Magnus Lindström Bäst före

24 Inandning av toxiska gaser Retande gaser, systemtoxiska gaser, heta gaser, inerta gaser. Observera att brandrök kan innehålla samtliga av de tre förstnämnda gastyperna. Retande gaser reagerar med luftvägarnas slemhinnor och ger lokal skada och i värsta fall lungödem. Gaser med hög vattenlöslighet (ex. syror, lut, ammoniak, fluorväte, klorväte, tårgas, zinkklorid) ger skador högt upp i luftvägarna och risken för lungödem är liten om inte expositionen är massiv. Gaser med låg löslighet (ex. klor, isocyanater, nitrösa gaser, fosgen) tränger ut mera perifert i luftvägarna med risk för lungödem under minst 24 timmar. Symtom Smärta i näsa, mun och svalg, ökad salivproduktion, hosta, andnöd, kvävning, allmänpåverkan såsom illamående, medvetslöshet, cirkulationspåverkan. Behandling Strikt vila i halvsittande ställning minskar risken för lungödem. Syrgas Bronkdilatantia vid tecken till obstruktivitet. Inhalationskortikosteroider 0,4mg/dos 4x1 upprepat 2 ggr närmaste timmen och därefter ytterligare 2 3 ggr närmaste dygnet. Antibiotika (Kåvepenin 1g x3 alt BensylPc 1g x3) vid kraftig exponering och risk för utbredd slemhinneskada. Beh. bör pågå minst en vecka eller tills läkning av skadorna. Vid lungödem CPAP eller PEEP. Diuretika av föga värde. Observationstid minst ett dygn. Systemtoxiska gaser tas snabbt upp av blodet i lungorna och ger uttalad systemtoxisk påverkan med medvetslöshet och cirkulationssvikt. Ex. kolmonoxid, cyanid, organiska fosforföreningar, kvävedioxid och svavelväte. Ger, med undantag av svavelväte, inga symtom från luftvägarna. Symtom Medvetslöshet, andnings- och cirkulationssvikt. Behandling Avbryt ex positionen. Syrgas så snart man misstänker systemtoxisk påverkan. Medvetslösa beh. enligt sedvanliga principer. Specifika antidoter finns för bl.a. kolmonoxid, cyanid och organiska fosforföreningar. Vg se särtryck ur läkemedelsboken som finns på läkarexp och i antidotförrådet. För cyanid och kolmonoxid se även brandrök. 22

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 AKUT OMHÄNDERTAGANDE Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient... 2 Chock... 3 Medicinsk prioritering av akuta patienter Triage... 4 Redaktion: Johan Hulting Inger

Läs mer

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1. Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.1 sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010. Rekommendationer för omhändertagande och behandling

Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010. Rekommendationer för omhändertagande och behandling Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010 Rekommendationer för omhändertagande och behandling Förord Dessa behandlingsriktlinjer baseras på de riktlinjer för omhändertagande och behandling av anafylaxi som

Läs mer

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen.

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. FÖRGIFTNINGAR BEHANDLINGSANVISNINGAR OCH ANTIDOTLISTA SÄRTRYCK UR LÄKEMEDELSBOKEN 2014 FRÅN GIFTINFORMATIONSCENTRALEN Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. WWW. LÄKEMEDELSBOKEN. SE Akutmedicin

Läs mer

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Akutmedicin 27 Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Christer Nilsson, Karlskrona Håkan Odeberg, Kompetenscentrum, Landstinget Blekinge Michael Freitag, Ellenbogens hälsocentral, Malmö Elisabet

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 21 november 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2012 Alkohol Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Detta koncentrerade kompendium

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

intoxikation på akuten n klinik och vetenskap medicinens abc ABC om läs mer Fullständig referenslista Lakartidningen.se

intoxikation på akuten n klinik och vetenskap medicinens abc ABC om läs mer Fullständig referenslista Lakartidningen.se medicinens abc läs mer Fullständig referenslista Lakartidningen.se ABC om Intoxikation på akuten Mikael Stenkilsson, ST-läkare Eric Dryver, överläkare; båda VO akutsjukvård, Skånes universitetssjukhus,

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering.

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering. 33 Utdrag ur: Barn- och Ungdomsdiabetes Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes. Sture Sjöblad (red), Studentlitteratur. Dessa sidor får kopieras fritt enl. avtal med Studentlitteratur!

Läs mer

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget.

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget. ,QQHKnOO 2PKlQGHUWDJDQGHSnVMXNKXVHW... 2 + JWEORGVRFNHU... 4 /njweorgvrfnhu... 6 )HEHURFKVMXNGRP... 9 3DWLHQWHUPHGLQVXOLQSXPS... 11 0RWLRQ... 11 3DWLHQWHUVRPlUSnUHVD... 12 $FFLGHQWHOOWXSSWlFNWK JW EORGVRFNHUHOOHUJOXNRVXUL...

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med diabetes

Vårdprogram för vuxna med diabetes VÅRDPROGRAM 3 (43) INNEHÅLL FÖRORD... 7 INLEDNING... 8 1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 8 1.1 Screening...8 1.2 Diagnos...8 1.3 Flödesschema för plasmaglukosmätning...9 1.4 Kliniska karakteristiska...9 1.5 Behandlingsmål

Läs mer

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes

1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 1. Kliniskt handlingsprogram för Diabetes 2. Nydebuterad Diabetes - se underkapitel Utskrift av Klinikst handlingsprogram i PDF-format, kapitelvis 3. Nydebuterad Diabetes, Diagnostik av diabetes OBS! I

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 ENDOKRINOLOGI - DIABETES 2 22B Diabetesketoacidos (DKA) 2 23B Diabeteskoma - hyperosmolärt 5 24B Diabetesfot 5 25B Hyperglykemi 6 26B Hypoglykemi 8 Redaktion:

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

(rapid emergency triage and treatment system) Ett sammanhållet medicinskt beslutsstöd för akutvård. NU-ambulansen 3.0

(rapid emergency triage and treatment system) Ett sammanhållet medicinskt beslutsstöd för akutvård. NU-ambulansen 3.0 RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Ett sammanhållet medicinskt beslutsstöd för akutvård NU-ambulansen 3.0 RETTS skall inte ta över det medicinska besluten som läkare och vårdpersonal skall,

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2014 Förord Välkommen till 2014 års Terapirekommendationer! Läkemedelskommittén är Region Hallands expertorgan i frågor som rör läkemedel. Kommittén verkar för en rationell, säker,

Läs mer

Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den är daterad 1412 och

Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den är daterad 1412 och Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den är daterad 1412 och kan ses som en dåtida handbok i medicin och kirurgi.

Läs mer

101. (metts-p) - Onormal hjärtrytm/arytmi R00 Bakgrund

101. (metts-p) - Onormal hjärtrytm/arytmi R00 Bakgrund 101. Onormal hjärtrytm 103. Näsblödning (epistaxis) Blodig hosta (hemoptys) Postop. tonsillblödning 104. Andningsbesvär (dyspné), Hyperventilation Bröstsmärta vid andning, Främmande kropp i nedre luftvägar

Läs mer

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum Palliativ Vård Vägledning för vårdpersonal Palliativt kompetenscentrum Innehåll: Författare och kontaktpersoner: 2006 1. Palliativ vård definition och centrala begrepp Patienter med obotbara sjukdomar

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Ny rekommendation Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer