BG20 BRUKSANVISNING KOLMONOXIDMÄTARE TRT-BA-BG20-TC-001-SV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BG20 BRUKSANVISNING KOLMONOXIDMÄTARE TRT-BA-BG20-TC-001-SV"

Transkript

1 BG20 SV BRUKSANVISNING KOLMONOXIDMÄTARE TRT-BA-BG20-TC-001-SV

2 Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen Information om apparaten Tekniska data Säkerhet Transport och lagring Manövrering Underhåll och reparation Kassering Försäkran om överensstämmelse Information om bruksanvisningen Symboler Informerar om faror som kan leda till skador. Akta! Informerar om faror som kan leda till sakskador. Fara på grund av farliga ämnen Informerar om hälsofaror på grund av giftiga ämnen Rättsligt meddelande Denna publikation ersätter samtliga tidigare versioner. Ingen del av denna publikation får på något sätt reproduceras eller bearbetas, mångfaldigas eller spridas med elektroniska system, utan skriftligt medgivande av Trotec. Rätten till tekniska ändringar förbehålls. Med ensamrätt. Varumärken kommer att nämnas fritt utan ersättning i enlighet med den fria förfoganderätten och skrivas i enlighet med ägarens intentioner. Alla varumärken är registrerade. Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar liksom ändringar när det gäller färg och form i produktionsförbättrande syfte. Leveransomfånget kan avvika från det avbildade. Föreliggande dokument har tagits fram med största omsorg. Trotec tar inte något ansvar för eventuella fel eller utelämnanden. Beräkningen av validerade mätresultat, slutsatser och därifrån avledda åtgärder ligger helt och hållet i användarens eget ansvar. Trotec garanterar inte de beräknade mätvärdenas resp. mätresultatens riktighet. Dessutom påtar sig Trotec inget ansvar för eventuella fel eller skador som uppstår på grund av att de beräknade mätvärdena används. Trotec Den aktuella versionen av bruksanvisningen finns under: 1 Bruksanvisning kolmonoxidmätare BG20 SV

3 Information om apparaten Display Beskrivning av apparaten Kolmonoxidmätaren är avsedd för mätning av koncentrationen (ppm) av kolmonoxid (CO) i luften via en integrerad sensor. Apparaten är utformad för användning inomhus. Apparaten har en minnesfunktion samt en avstängningsautomatik. Apparaten är försedd med ett skyddshölje för skydd mot stötar, repor etc Warning! Time REC CO2 O2 CO MAX MEM ppm Bild på apparaten Nr Beteckning 8 Indikering ton av 9 Indikering MAX 10 Indikering tid 11 Indikering REC 12 Indikering minnesplats 13 Indikering MEM 14 Indikering batteri 15 Indikering enhet ppm 16 Indikering mätvärde 17 Indikering CO Tekniska data Modell: BG20 Nr Beteckning 1 Sensor 2 Skyddshölje 3 SEL-knapp 4 Kontroll-LED 5 På-/Av-knapp 6 MODE-knapp 7 Display Vikt: 180 g Mått ( L x B x H): 160 x 56 x 40 mm Mätområde: 0 ppm till 1000 ppm Precision: ±10 ppm eller ±5 % (beroende på vilket värde som är högst) Mätområde upplösning: 1 ppm Sensortyp: Stabiliserad elektrokemisk gasspecifik (CO) Sensorns livslängd (normalt): 5 år Uppvärmningstid: <20 sekunder Strömförsörjning: 9 V blockbatteri (NEDA 1604 eller IEC 6F22) Batteriets livslängd: ungefär 50 timmar vid ett alkaliskt batteri Drifttemperatur: 0 C till 50 C (32 F till 122 F) Lagringstemperatur: -30 C till 60 C (-22 F till 140 F) Driftfuktighet: 0 % relativ luftfuktighet upp till 99 % relativ luftfuktighet (inte kondenserande) Leveransens omfattning 1 x kolmonoxidmätare BG20 1 x batteri 9 V-block 1 x apparatväska 1 x kortanvisning SV Bruksanvisning kolmonoxidmätare BG20 2

4 Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan apparaten används och förvara den alltid i närheten av apparaten! Använd inte apparaten i olje-, svavel-, klor- eller salthaltiga atmosfärer. Skydda apparaten mot permanent direkt solljus. Ta inte bort några säkerhetstecken, klistermärken eller etiketter från apparaten. Håll alla säkerhetstecken, klistermärken och etiketter i läsbart skick. Öppna inte apparaten med ett verktyg förutom för att byta batteriet. Beakta lagrings- och driftvillkoren (se kapitlet Tekniska data). Ändamålsenlig användning Använd kolmonoxidmätaren BG20 endast för mätning av koncentrationen av kolmonoxid i luften inomhus inom det mätområde som anges i tekniska data. För att använda apparaten på ett ändamålsenligt sätt ska endast reservdelar som kontrollerats av Trotec användas. Ändamålsenlig användning Använd inte apparaten i explosionsfarliga områden eller för mätningar i vätskor. För skador som uppkommer till följd av icke ändamålsenlig användning påtar sig Trotec inget ansvar. I detta fall kan inga garantianspråk ställas. Egenmäktiga konstruktionsändringar liksom till- eller ombyggnationer på apparaten tillåts inte. Personalkvalifikation Personer som använder denna apparat måste: vara medvetna om de faror som kan uppstå vid arbeten med kolmonoxidmätare. ha läst och förstått bruksanvisningen, särskilt kapitlet Säkerhet. Restrisker Kolmonoxid (CO) är livsfarlig redan vid små koncentrationer! Kolmonoxid är giftig vid inandning. Sätt dig in i tecknen på en CO-förgiftning och lär dig att känna igen dessa. För ut personer som har andats in kolmonoxid i friska luften omedelbart. Tillkalla hjälp av en läkare omedelbart! Håll tillräckligt avstånd från värmekällor. Låt inte förpackningsmaterialet ligga framme på ett oaktsamt sätt. Det kan utgöra en farlig leksak för barn. Apparaten är inte en leksak och får inte hamna i barns händer. Det kan utgå faror från denna apparat om personer som inte undervisats använder den på ett felaktigt eller icke ändamålsenligt sätt. Beakta personalkvalifikationerna. Akta! För att undvika skador på apparaten får den inte utsättas för extrema temperaturer, extrem luftfuktighet eller väta. Akta! Använd inga starka rengöringsmedel, skurmedel eller lösningsmedel för att rengöra apparaten. Exempel på kolmonoxidkoncentration i luften Exempel på kolmonoxidkoncentrationer och vilken effekt de har: 0 ppm till 1 normal bakgrundskoncentration ppm 9 ppm maximalt tillåten koncentration inomhus 35 ppm maximal genomsnittlig mängd som man får utsättas för under 8 timmar. * 100 ppm Exponeringsgräns, personer måste lämna stängda rum. * 150 ppm Ringa huvudvärk efter 1,5 timmar 200 ppm Lätt huvudvärk, utmattning, illamående och yrsel 400 ppm Huvudvärk i pannan, livshotande efter 3 timmar 800 ppm Yrsel, illamående, döden inträder inom 2 till 3 timmar 1600 ppm Illamående inom 20 minuter, döden inträder inom 1 timme 3200 ppm Huvudvärk, yrsel och illamående inom 5 till 10 minuter. Död inom 25 till 30 minuter ppm Döden inträder inom 1 till 3 minuter * enligt OSHA = Occupational Safety & Health Association (säkerhet och hälsa på arbetsplatsen) 3 Bruksanvisning kolmonoxidmätare BG20 SV

5 Transport och lagring 2. Lossa skruven på batterifackets lock (18). Transport Använd den bifogade apparatväskan för att transportera apparaten. Lagring Följ följande lagringsvillkor när apparaten inte används: torrt på en plats skyddad mot damm och direkt solljus eventuellt ska ett plastskydd användas för att skydda mot damm Lagringstemperaturen motsvarar det område som anges i kapitlet Tekniska data. Vid längre lagring måste batterierna tas ut. Använd den bifogade apparatväskan för att förvara apparaten. Manövrering Sätta i batterier Sätt i det medlevererade batteriet före första användningstillfället. Akta! Försäkra dig om att ytan på apparaten är torr och att apparaten är avstängd. 1. Ta ut apparaten från gummiskyddshöljet (2). Gummiskyddshöljet sitter mycket spänt. Tryck skyddshöljet ovanför displayen över apparathuset och dra av skyddshöljet från apparaten bakåt. 3. Anslut batteriet till batteriklämman (19) med polerna åt rätt håll. 4. Skruva fast batterifackets lock (18) igen. 5. Sätt på gummiskyddshöljet på apparaten igen. Påsättning Information: Apparaten kalibreras vid varje påsättning och tar koncentrationen av CO i omgivningen som referens. Av säkerhetsskäl gäller dock att oavsett hur hög omgivningskoncentrationen av CO är när apparaten slås på accepterar den maximalt 10 ppm som övre gräns. Exempel: Om omgivningskoncentrationen av CO ligger på 30 ppm tar apparaten faktiskt inte 30 ppm som referenskoncentration och nollpunkt utan maximalt 10 ppm! Den inställda larmtröskeln på 30 ppm (se även Genomföra mätning) skulle således aktiveras vid ett faktiskt CO-värde på 40 ppm (indikering på displayen: 30 ppm) Se till att apparaten alltid slås på i en CO-fri omgivning, t.ex. i friska luften, eftersom annars felaktiga värden visas vid de efterföljande mätningarna av CO-halten! 2 1. Sök upp ett område med låg CO-koncentration (t.ex. frisk luft). 2. Tryck på På/Av-knappen (5). Kontroll-LED (4) blinkar rött en kort stund och lyser sedan grönt igen. Uppvärmningsfasen inkl. självtestet av apparaten startas. 3. Vänta tills självtestet är slutfört. Apparaten räknar ner från 10 till 0 i displayen (7). När självtestet är slutfört hörs en ljudsignal. Apparaten är driftklar. SV Bruksanvisning kolmonoxidmätare BG20 4

6 Genomföra mätning Information: Beakta att om man flyttar apparaten från en kall till en varm miljö kan följden bli att det bildas kondens på apparatens ledarkretskort. Denna fysikaliska effekt som inte kan undvikas ger en förfalskad mätning. Displayen visar i detta fall inga eller felaktiga mätvärden. Vänta i några minuter tills apparaten har ställt in sig på de förändrade villkoren innan mätningen genomförs. 1. Håll apparaten i riktning mot den förmodade CO-källan. Mätvärdet visas i realtid. Om det uppmätta värdet ligger över 30 ppm hörs en upprepad varningston. Ju högre CO-halt desto snabbare upprepas tonen. LED (4) lyser rött. Om det uppmätta värdet ligger över 200 ppm hörs en kontinuerlig varningston. LED (4) lyser rött. Visa det maximala värdet Apparaten kan visa det maximalt uppmätta värdet sedan mätningen påbörjades. Gör på följande sätt: 1. Tryck på MODE-knappen (6) en gång. I displayen visas indikeringarna MAX (9) och REC (11). Det högsta uppmätta värdet visas i mätvärdesvisningen. Spara mätvärdet Apparaten kan spara upp till 10 mätvärden. Gör så här för att spara ett eller flera mätvärden: 1. Tryck på MODE-knappen (6) tre gånger. I displayen visas indikeringarna REC (11) och Minnesplats (12). I indikeringen Minnesplats (12) visas värdet 0 eller den minnesplats som visades senast när mätvärdesminnet öppnades. 2. Tryck på SEL-knappen (3) för att spara det aktuella mätvärdet. Öppna mätvärdesminnet Apparaten har ett mätvärdesminne som kan spara upp till 10 mätvärden. Sparade mätvärden finns kvar även efter avstängningen. Gör så här för att ta fram redan sparade mätvärden: Ta fram larmtröskeln Värdet för larmtröskeln är fastställt men det kan tas fram när som helst: 1. Tryck på MODE-knappen (6) fyra gånger. Värdet 30 ppm visas i mätvärdesvisningen (16). Nollpunktsreset Med hjälp av nollpunktsreseten definieras den omedelbart rådande CO-koncentrationen och således det aktuella mätvärdet som referensvärde (se även Påsättning). Nollpunktsreseten ska därför endast göras i frisk luft och därmed i lägsta möjliga CO-koncentration! Gör på följande sätt: 1. Sök upp ett område med låg CO-koncentration (t.ex. frisk luft). 2. Tryck på MODE-knappen (6) fyra gånger. Larmtröskeln (30 ppm) visas i mätvärdesvisningen (16). 3. Håll SEL-knappen (3) intryckt cirka 8 sekunder tills siffran 0 visas i mätvärdesvisningen. Siffran 0 blinkar sex gånger. Apparaten går tillbaka till mätläget. Deaktivera varningston 1. Tryck på MODE-knappen (6) sex gånger tills on eller off visas i displayen. 2. Tryck på SEL-knappen (3) för att välja önskad inställning. Vid inställningen on är varningstonen aktiverad. Vid inställningen off är signaltonen deaktiverad. I displayen visas indikeringen Ton av (8). Sätta på eller stänga av displaybelysningen Displaybelysningen är avstängd när apparaten levereras från fabriken. Tryck på SEL-knappen under cirka 2 sekunder när apparaten är i det normala mätläget. Displayens bakgrundsbelysning tänds eller släcks. Avstängning Apparaten har en avstägningsautomatik och stängs av automatiskt efter 15 minuters inaktivitet. 1. Tryck på På-/Av-knappen (5) för att stänga av apparaten. 1. Tryck på MODE-knappen (6) två gånger. I displayen visas indikeringen MEM (13) och Minnesplats (12). 2. Tryck på SEL-knappen (3) tills minnesplatsen med önskat nummer visas. 5 Bruksanvisning kolmonoxidmätare BG20 SV

7 Underhåll och reparation Batteribyte Batteriet måste bytas ut när indikeringen för batteriet (11) tänds i displayen eller när apparaten inte längre kan sättas på. Se Sätta i batterier på sidan 4. Sensor Sensorns livslängd uppgår till cirka 5 år. Under denna tid rekommenderas en årlig kontroll/kalibrering av sensorn. Rengöring Rengör apparaten med en fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till att det inte tränger in fukt i huset. Använd inga sprayer, lösningsmedel, alkoholhaltiga rengöringsmedel eller skurmedel, utan endast rent vatten för att fukta trasan. Reparation Gör inga ändringar på apparaten och montera inga reservdelar. Kontakta tillverkaren för reparation eller kontroll av apparaten. Kassering Elektroniska apparater får ej kastas i hushållsavfall, utan måste i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter omhändertas på ett fackmässigt sätt. Vi ber dig därför att lämna in uttjänta apparater för omhändertagande i enlighet med gällande lagar. Försäkran om överensstämmelse i enlighet med EG-direktiv lågspänning 2006/95/EG och EG-direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet. Härmed förklarar vi att kolmonoxidmätaren BG20 har utvecklats, konstruerats och tillverkats i enlighet med nämnda EG-direktiv. -märkningen finns på apparatens framsida. Tillverkare: Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D Heinsberg Telefon: Fax: E-post: Heinsberg, VD: Detlef von der Lieck SV Bruksanvisning kolmonoxidmätare BG20 6

8 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str. 7 D Heinsberg

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Bruksanvisning. Dräger X-am 2500 (MQG 0011)

Bruksanvisning. Dräger X-am 2500 (MQG 0011) sv Bruksanvisning Dräger X-am 2500 (MQG 0011) i För din säkerhet 1 För din säkerhet Läs bruksanvisningarna för produkten och tillhörande produkter noggrant före användning. Följ bruksanvisningen noggrant.

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska DVB-S2-mätenhet smartmeter S20 Instruktionsbok Version: 03.03.2014 - Svenska Förord Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S20. Den här användarhandledningen

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Parker Serviceman Plus. Bärbart mätinstrument

Parker Serviceman Plus. Bärbart mätinstrument Parker Serviceman Plus Bärbart mätinstrument Förord Utgåvor Version Datum Ändring 1.0 01/2012 Första utgåva Kontaktadress Parker Hannifi n AB Sales Company Sweden Box 8314, 163 08 Spånga Fagerstagatan

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK 1 Icare tonometer PRO handbok Icare PRO (modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK TA03-003 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I händelse

Läs mer

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS LUFT/LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA INDOOR

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG 2673-1-8567 18.07.2014 Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG DA-M-0.4.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

C.A 1510 MÄTNING AV LUFTKVALITET INOMHUS CO 2 OMGIVNINGSTEMPERATUR RELATIV LUFTFUKTIGHET SVENSKA. Bruksanvisning

C.A 1510 MÄTNING AV LUFTKVALITET INOMHUS CO 2 OMGIVNINGSTEMPERATUR RELATIV LUFTFUKTIGHET SVENSKA. Bruksanvisning MÄTNING AV LUFTKVALITET INOMHUS CO 2 OMGIVNINGSTEMPERATUR RELATIV LUFTFUKTIGHET C.A 1510 SVENSKA Bruksanvisning Tack för att du köpt en C.A 1510 Luftkalitetslogger för inomhusmätningar. För att erhålla

Läs mer

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL

INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL LUFTKONDITIONERING AV SPLIT-TYP INOMHUSDEL / UTOMHUSDEL MODELL RAK-18PSPA/RAC-18WSPA RAK-35PSPA/RAC-35WSPA RAK-25PSPA/RAC-25WSPA SVENSKA UTOMHUSDEL INOMHUSDEL RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA FJÄRRKONTROLL

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer