INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER. SPP Fonder AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER. SPP Fonder AB"

Transkript

1 INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER SPP Fonder AB

2 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 2 IDENTIFIERADE INTRESSEKONFLIKTER 3 3 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN KUNDER 3 4 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN KUNDER OCH FONDBOLAGET 5 5 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN KUNDER OCH FONDBOLAGET NÄRSTÅENDE PERSONER 7 6 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 8 7 DOKUMENTATION AV OCH BESLUT OM ÅTGÄRDER VID INTRESSEKONFLIKTER 9 8 IKRAFTTRÄDANDE OCH FASTSTÄLLANDE 9 9 UPPFÖLJNING OCH EFTERLEVNAD 9 2

3 1 INLEDNING OCH SYFTE Enligt lag (2004:46) om investeringsfonder ska fondbolag vid förvaltningen av en fond uteslutande handla i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2008:11 ska det finnas instruktioner för hantering av intressekonflikter. För att förvaltningen uteslutande ska handla i fondandelsägarnas gemensamma intresse och för att SPP Fonder AB ( Fondbolaget ) ska uppfylla kraven i lag och föreskrifter ska följande instruktioner för hantering av intressekonflikter gälla för Fondbolaget. 2 IDENTIFIERADE INTRESSEKONFLIKTER Bolaget har identifierat potentiella intressekonflikter i följande kategorier: 1. mellan kunder; 2. mellan kunder och Bolaget; 3. mellan kunder och Bolaget närstående personer, 4. särskilt inom styrelsen. Fondbolaget ska motverka att eventuella intressekonflikter får negativa konsekvenser för Fondbolagets kunder. Den grundläggande utgångspunkten är att kunderna ska likabehandlas och att kundernas intressen ska prioriteras framför Bolagets eller personer som är associerade med Bolaget. Kunden ska delges information om eventuella intressekonflikter som kan komma att påverka de tjänster som kunden erhåller. Identifiering och hantering av intressekonflikter ska ske löpande i Fondbolagets dagliga verksamhet. Fondbolaget ska minst årligen genomföra och dokumentera en analys över potentiella intressekonflikter som kan uppstå. Fondbolaget ska ha särskild uppsikt över de tjänster/produkter där det kan uppstå, eller har uppstått intressekonflikter som innebär en reell risk beträffande en eller flera kunders intressen. Nedan anges vilka de mest väsentliga identifierade intressekonflikterna är och vilka åtgärder som skall vidtas för att hantera sådana konflikter i den mån det bedömts finnas behov därav. 3 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN KUNDER 3.1 Emissioner Deltagande i emissioner, private placements, börsintroduktioner m.m. får bara ske på marknadsmässiga villkor och enbart om det bedöms vara i andelsägarnas intresse. Emissioner får inte placeras i fonderna i syfte att generera intäkter till corporate finance-avdelningar närstående till Fondbolaget eller externa förvaltare. Intressekonflikter kan även uppstå ifall ett värdepappersinstitut inom koncernen eller närstående till externa förvaltare handlar för egen räkning med fonderna som motpart. Transaktioner i fonderna får enbart ske om det bedöms vara i andelsägarnas intresse och det ska ske på marknadsmässiga villkor. 3

4 3.2 Aggregerade order Fondförvaltare ska ha fastställda riktlinjer och rutiner för hur orderläggning ska ske (Best Execution). I riktlinjerna ska det finnas fastställda principer för hur blockorder hanteras. Principerna ska reglera hur fördelningen sker samt till vilket pris, exempelvis efter fondernas storlek respektive genomsnittskurs. Fördelningen mellan fonder ska vara klar innan en order läggs. 3.3 Likabehandling av kunder/fonder Den övergripande principen vid köp och försäljning av fondandelar resp. finansiella instrument är att kunder/fonder ska behandlas lika. Fondbolaget ska förhindra särbehandling av enskilda kunder/fonder och att se till att transaktionerna motsvarar normala affärsmässiga villkor och principer. Front running får inte förekomma. Det kan förekomma tillfällen då SPP Fonder mottar begäran om inlösen eller teckning i flera olika fonder på samma dag och detta resulterar i marknadsoperationer enligt vilka ett eller flera olika papper ska handlas för två eller flera fonder. Normalt hanteras all teckning/inlösen på ett av följande tre sätt: 1. Avslut sker mot kontantbehållning i fonden (inga transaktioner). 2. Utlöser handel i enskilda papper. 3. Utlöser programhandel. När teckningen/inlösen utlöser transaktioner företas en oberoende värdering av vad som är den bästa strategin för den enskilda fonden. Detta görs utan hänsyn till annan aktivitet. Strategin utformas så att man bestämmer vilka papper som ska handlas och hur handeln ska genomföras på marknaden. I vissa fall måste transaktioner genomföras när aktuella börser inte håller öppet. Detta gäller Asien och beror på att fondbestämmelserna för de globala fonderna är öppna för teckning/inlösen efter det att dessa börser har stängt. Vid dessa tillfällen sker handel fr.o.m. tidpunkten då börsen öppnar, och den tid som krävs för all fylla orderna används, dock utan att kurserna på de enskilda pappren påverkas nämnvärt. 3.4 Internhandel Handelstransaktioner företas mellan fonder under förutsättning att sådan matchning klart motsvarar fondens intresse och att principen om bästa utförande iakttas. Beträffande avtal om internhandel avtalas om den tidpunkt då försäljningspriset fastställs (prissättningstidpunkt). Prissättningstidpunkten kan infalla samtidigt som avtalstidpunkten för internhandeln eller vid en senare tidpunkt. All handel sker till marknadskurs. Som huvudregel används sista kursen vid prissättningstidpunkten. Om ingen omsättning har skett till den officiella köp- och säljkursen sätts kursen på eller inom intervallet mellan köp- och säljkurs efter avtal mellan fondbolaget/mäklare och relevant motpart/mäklare. Som huvudregel genomförs internhandel via mäklare och dokumenteras med vanlig avräkningsnota. Om interhandel inte genomförs via mäklare dokumenteras handeln genom en intern avräkningsnota eller det egna interhandelssystemet. Kopia av kursdokumentation och avräkningsnota skickas till den som är ansvarig för avslut. 4

5 3.5 Tidsstämpling av ordrar Om Fondbolaget mottar en icke-elektronisk order dokumenteras och tidsregistreras ordern omedelbart (vid elektroniska order sker detta automatiskt). Order ska prioriteras efter tidsstämplingen. 4 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN KUNDER OCH FONDBOLAGET 4.1 Motparter Alla motparter ska godkännas i särskild ordning. Även SPP Fonders systerbolag ska godkännas särskilt. För att säkerställa att motparter väljs med hänsyn till principen om bästa resultat för aktuell fond värderas och ska följande omständigheter kontrolleras: motpartens affärsmoral kompetens, service och kvalitet hos dess front office vad gäller leveranser motpartens kreditkvalitet att motpartens rutiner och system för avslut är tillfredsställande och kompatibla med SPP Fonders avslutsmetoder. 4.2 Soft-commision avtal Fondbolaget och externa förvaltare får inte ta emot incitament från tredje man i form av kick-backs, courtagedelning eller soft comission. I vissa fall innefattar det courtage som fonden betalar för värdepappersaffärer tjänster utöver genomförandet av transaktionen, så kallad soft commission. Genom skriftliga eller muntliga soft commission"-överenskommelser kan Fondbolaget låta fonden betala vissa kostnader som Fondbolaget eventuellt borde betala och som borde ingå i den förvaltningsavgift fonden betalar till Fondbolaget. Fondbolaget tar bestämt avstånd från användande av detta förfarande. 4.3 Avtal om ersättning från tredje man Det ska inte finnas avtal med någon tredje part där någon ersättning ges till Fondbolaget för att affärer styrs till denne part. Befattningshavare i Fondbolaget är förbjudna att mottaga gåvor eller motsvarande från tredje man. 4.4 Ledande befattningshavares och övriga anställdas uppdrag utanför Storebrandkoncernen Ledande befattningshavare och övriga anställda måste anmäla uppdrag utanför Storebrandkoncernen till VD. VD ska fatta beslut om det aktuella uppdraget är förenligt med Fondbolagets riktlinjer samt kan innebära några intressekonflikter. Fondbolagets VD ska alltid sätta Fondbolagets och fondandelsägarnas intressen först och får endast efter styrelsens godkännande ha uppdrag utanför Storebrandkoncernen. 5

6 4.5 Val av mäklare Fondbolagets fonder förvaltas av externa förvaltare genom uppdragsavtal. Risk finns för att fondernas affärer placeras hos institut närstående till de externa förvaltarna. Varje förvaltare ska ha rutiner för val och utvärdering av mäklare. I dessa riktlinjer ska kriterier för val av mäklare fastställas. All orderläggning ska ske för andelsägarnas bästa. Affärer får ej genomföras enbart i syfte att generera courtageavgifter, s.k. churning eller transaktionsvolymer hos mäklaren. Fondbolaget följer löpande upp och rimlighetsbedömer de transaktionskostnader som belastar fonderna. Se även nedan avseende transaktioner med närstående och s.k. Soft Commission. 4.6 Värdepapperslån sker ej på marknadsmässiga villkor Alla värdepapperslån ska ske på marknadsmässiga villkor och får endast ske i om det bedöms vara i andelsägarnas intresse. Fondbolaget har fastställda rutiner för under vilka förutsättningar värdepapperslån för ske. Värdepapperslånehanteringen ska som i all värdepappershandel för fondernas räkning vara föremål för en kontinuerlig utvärdering. 4.7 Bristande hantering av säkerheter Samma krav på hantering av säkerheter ska gälla oavsett vem som är motpart. Mindre omfattande krav får inte tillämpas vid värdepapperslån till närstående institut. Det ska vara klargjort att de värdepappers om lånas ut tillhör fonderna och andelsägarna och att det uteslutande är deras intresse som är avgörande. 4.8 Avgifter för fondens administration Respektive fond kommer endast att betala de avgifter som åvilar denna enligt fondbestämmelserna och inte några avgifter eller andra kostnader om rätteligen borde betalas av Fondbolaget. 4.9 Rörlig ersättning till anställda Fondbolagets anställda har utöver fast lön möjlighet att under vissa förhållanden erhålla rörlig ersättning. För att motverka ett överdrivet och osunt risktagande har Fondbolaget antagit en ersättningspolicy. Rörlig ersättning utgår inte till kontrollfunktioner Fondbolaget är vinstdrivande och dess intäkter består av andelsägarnas avgifter Fondbolagets ägare har, till följd av att vinsten i verksamheten är direkt kopplad till den långsiktiga värdeutvecklingen på tillgångarna, ett sammanfallande intresse med fondandelsägarna. Fondbolaget har oberoende funktioner för internrevision, regelefterlevnad och riskhantering som bland annat har till uppgift att granska styrelsens arbete och att andelsägarnas intressen tillgodoses Rösträtter utnyttjas inte i andelsägarnas intresse 6

7 Enligt fondernas Investment guidelines får fonderna inneha max 10 % av en emittents utestående finansiella instrument. Detta för att minimera risken för att fonderna får ett väsentligt inflytande över emittenten. Styrelsen för Fondbolaget även har fastställt en ägarpolicy där de övergripande principerna för hur ägarstyrning ska hanteras. Rösträtter ska endast utnyttjas i andelsägarnas intresse Fondernas tillgångar sammanblandas med Fondbolagets eller förvaltares Fondernas tillgångar hanteras av ett externt förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska även utföra vissa kontroll och bland annat säkerställa att enbart tillåtna transaktioner genomförs i fonderna. Fondbolaget anlitar J.P. Morgan Europé Limited (UK), Stockholm filial som förvaringsinstut. Bolaget har inte några kopplingar till förvaringsinstitutet utöver avtal som ingåtts på marknadsmässiga villkor. 5 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN KUNDER OCH FONDBOLAGET NÄRSTÅENDE PERSONER 5.1 Insiderinformation Om någon i ledningen för SPP Fonder är närstående med insider i börsnoterade bolag ska särskild aktsamhet utövas vid genomförande av marknadsoperationer i dessa finansiella instrument. 5.2 Egenhandel Anställda är förbjudna att använda sig av information vid värdepappershandel som de erhåller genom sin ställning. De anställda är skyldiga att alltid sätta Bolagets och kundernas intressen före sina egna intressen. Anställda ska vid egenhandel följa SPP Fonders instruktion för hantering av anställdas och närståendes handel med finansiella instrument. 5.3 Relevanta personer genomför transaktioner med fonderna som motpart Vid affärer med närstående kan intressekonflikter uppstå. Relevanta personer får därför ej förvärva eller sälja finansiella instrument till/från fonderna. 5.4 Jäv Ingen tillåts delta i beredningen av eller beslut beträffande saker beträffande vilka det föreligger omständigheter som är ägnade att negativt påverka tilltron till vederbörandes oavhängighet. Det är förbjudet att under några som helst omständigheter behandla, besluta om eller påverka i en sak när vederbörande själv eller dennes närstående direkt eller indirekt har ekonomiska eller andra personliga intressen i saken. Om en överordnad är jävig kan heller inte en direkt underordnad fatta beslut i saken. 5.5 Utlagd verksamhet inom koncernen Grunden för beslut av inköp av tjänster såväl inom som utanför koncernen ska vara i andelsägarnas intresse. Inköp av tjänster av andra koncernbolag ska ske i enlighet med på förhand fastställda principer. Inom Storebrandkoncernen gäller självkostnadsprincipen vilket innebär att respektive 7

8 bolag ska bära de kostnader tjänsterna innebär. Vid all utläggning av verksamhet eller inköp av tjänster ska även externa leverantörer beaktas. Vid utläggning av verksamhet inom koncernen ska Fondbolaget utse en beställaransvarig som löpande följer upp att tjänster levereras enligt avtal och håller en hög kvalité. Uppföljning och utvärdering ska ske på samma kriterier som vid utläggning till externa parter. 5.6 Utlagd fondförvaltning Fondförvaltningen är utlagd till Storebrand Kapitalförvaltning inom Storebrandkoncernen. Fondbolaget tar ut en avgift från andelsägarnas fondförmögenhet och betalar förvaltaren för utförda tjänster. En potentiell intressekonflikt är att Fondbolagets upphandling inte sker utifrån andelsägarnas intresse utan enbart handlar upp förvaltning utifrån pris eller inom koncernen då detta kan gynna Fondbolaget ekonomiskt. Denna intressekonflikt hanteras dels genom att både Fondbolaget och andelsägarna har ett gemensamt intresse av en god förvaltning samt att upphandling inte enbart sker efter lägsta pris utan även andra fastställda kriterier. Fondbolaget gör löpande uppföljning av fondernas avkastning, förvaltarteam, organisation och riskhantering m.m. En god förvaltning förväntas leda till ökade volymer och är således i både Fondbolagets och andelsägarnas intresse. 6 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Styrelsens sammansättning beslutas av ägarna. Styrelsen kan dock konstatera att följande gäller för SPP Fonder. SPP Fonders styrelse består av fyra (4) personer. Vid rekrytering av de externa styrelseledamöterna har ägarens strävan varit att till styrelsen knyta kompetens och erfarenhet från ett brett spektrum av för fondverksamheten relevanta områden. En styrelse för fondbolaget som har en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden, ger förutsättningar för ett styrelsearbete som är i andelsägarnas intresse. 6.1 Styrelsens sammansättning kan innebära intressekonflikter I Fondbolagets styrelse ingår ledamöter med andra uppdrag inom Storebrandkoncernen. För att säkerställa styrelsens oberoende finns det även flera oberoende ledamöter som varken är anställda eller har ett ägarintresse i Storebrandkoncernen. En god balans mellan ledamöter med kopplingar till ägarna, Fondbolaget och andra bolag inom koncernen respektive oberoende ledamöter skapar förtroende och säkerställer att fondandelsägarnas intressen tillvaratas. Varje styrelseledamot ledningsprövas av FI i samband med inval i styrelsen. Styrelsen har ett kontrollansvar och har bland annat till uppgift att kontrollera den verkställande direktören. Om VD är en del av styrelsen innebär detta att denne kommer att granska sig själv. Det kan även finnas en intressekonflikt för en verkställande direktör som också är styrelseledamot mellan styrelseledamotens ansvar gentemot aktieägarna och den verkställande direktörens ansvar för att i den löpande verksamheten uteslutande tillvarata andelsägarnas intressen. I Fondbolaget ingår inte VD i styrelsen. 8

9 6.2 Hantering av jäv inom styrelsen Reglerna i 8 kap. aktiebolagslagen om jäv innebär att en styrelseledamot eller VD inte får bereda eller delta i beslut i fråga där han har ett väsentligt intresse, som kan strida emot Fondbolagets. Detta innebär inte att jävsregler hindrar att avtal kan träffas mellan Fondbolaget och någon annan part som styrelseledamot eller VD företräder. Dock kan det vara olämpligt för styrelseledamot eller VD att delta i behandlingen av ett mellanhavande med ett annat bolag, om VD:n eller styrelseledamoten också har en ledande befattning i det andra Fondbolaget. Styrelsen och ledningen för Fondbolaget är medvetna om dessa potentiella intressekonflikter och har uttalat att man ska verka för att styrelseledamot eller VD inte deltar i beredning eller beslut i frågor, som man identifierat som känsliga ur jävssynpunkt. Enligt instruktion för den verkställande direktören samt styrelsens arbetsordning får inte VD eller en styrelsemedlem handlägga ärenden om (i) avtal mellan VD/styrelsemedlemmen och Fondbolaget, (ii) avtal mellan Fondbolaget och en tredje man, om VD/styrelsemedlemmen har ett intresse som kan strida mot Fondbolagets, och (iii) avtal mellan Fondbolaget och en juridisk person som den VD:n/styrelsemedlemmen ensam eller tillsammans med någon annan får företräda, dock inte där Fondbolagets motpart är ett företag i samma koncern. 7 DOKUMENTATION AV OCH BESLUT OM ÅTGÄRDER VID INTRESSEKONFLIKTER Vid hantering av identifierade intressekonflikter ska alltid fondandelsägarnas intressen sättas främst. De åtgärder som vidtas ska alltid dokumenteras. Vid väsentliga intressekonflikter ska beslut om hur dessa ska hanteras fattas av styrelsen. 8 IKRAFTTRÄDANDE OCH FASTSTÄLLANDE Dessa riktlinjer fastställs av Fondbolagets styrelse. Dessa riktlinjer skall fastsällas och godkännas minst en gång per år även om inga ändringar skall beslutas. Ansvarig för att dessa riktlinjer uppdateras är Compliance Officer. 9 UPPFÖLJNING OCH EFTERLEVNAD För uppföljning och kontroll av denna instruktions efterlevnad ansvarar Compliance Officer. 9

RIKTLINJER FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER

RIKTLINJER FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER RIKTLINJER FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER SPP Fonder AB Orgnr 556397-8922 Fastställd av Styrelsen SPP Fonder AB Fastställd datum 2015-06-11 Gäller för SPP Fonder AB Ersätter 2014-06-10

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING

SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING Fastställd av styrelsen 19 maj 2011 1. Bakgrund och inledning Styrelsen i ett bolag som bedriver fondverksamhet skall fastställa interna regler där det anges

Läs mer

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 INTERNA REGLER FÖR HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER Dessa interna regler har fastställts av styrelsen för Romanesco Capital Management

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Dessa riktlinjer antogs vid Stellum Kapitalförvaltning AB:s styrelsemöte den 5:e september 2013 1(4) Stellum Kapitalförvaltning AB ("Bolaget")

Läs mer

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum.

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum. 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2015 Sid. 2 (5) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Fastställd av styrelsen i Traction Fonder AB den 23 januari 2012 Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 30 januari 2014. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00,

Läs mer

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Fastställd av styrelsen i Optimus Fonder AB den 26 november 2013 Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Läs mer

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för

Läs mer

Information om riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Information om riktlinjer för hantering av intressekonflikter Information om riktlinjer för hantering av intressekonflikter Fastställd av styrelsen i SPP Spar AB, 2014-05-05 SPP Spar AB, organisationsnummer 556892-4830 1 Bakgrund SPP Spar AB (bolaget) är ett värdepappersbolag

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 26 mars 2015. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

Intressekonflikter i fondbolag

Intressekonflikter i fondbolag RAPPORT DEN 1 JULI 2004 DNR 04-4886- 601 Intressekonflikter i fondbolag 2004:8 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 3 Utgångspunkt 3 Fondverksamhet 4 Fondbolag jämfört med livbolag 5 Potentiella intressekonflikter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem Ersättningspolicy Case Kapitalförvaltning AB, ( Bolaget ) har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy i 9 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan

Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan 1 Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan Fastställd av vd för (pub l) 2017-04-18 2 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Antagna den 11 februari 1998 och senast reviderade 30 januari

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

SKANDIA FONDERS POLICY OM ÄGARSTYRNING

SKANDIA FONDERS POLICY OM ÄGARSTYRNING 1 (6) SKANDIA FONDERS POLICY OM ÄGARSTYRNING Fastställd av styrelsen 17 december 2013 1. Bakgrund och inledning Bolag som bedriver verksamhet enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ) eller lag

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5)

16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB (5) 16 Policy om etiska riktlinjer Ansvar Senast fastställt Version Sid nr. Styrelsen, Redeye AB 2014-05-09 1.0 1 (5) REDEYE AB Policy om etiska riktlinjer Innehåll 1. Versionshantering 2. Inledning 3. Syfte

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Policy för bästa orderutförande

Policy för bästa orderutförande Policy för bästa orderutförande Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Tidigare godkänd: Tillgänglighet: Rättslig grund: Tillämpningsområde: Ägare: Årligen eller vid behov Ny För samtliga

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB

SIP Nordic Fondkommission AB SIP Nordic Fondkommission AB Ersättningspolicy Fastställd av Styrelsen i mars 2014 Revideras av styrelsen årligen eller vid behov Ersättningsansvarig i styrelsen; Jan Österberg, ordförande Om policyn In

Läs mer

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner ANTAGNA AV STYRELSEN FÖR COELI ASSET MANAGEMENT AB VID STYRELSEMÖTET DEN 15 DECEMBER 2016 TILLÄMPLIGA FRÅN DEN 19 DECEMBER 2016 1 Innehåll

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

Förvaringsinstitut och delegering

Förvaringsinstitut och delegering Förvaringsinstitut och delegering 2004-09-20 - en vägledning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 1 FÖRVARINGSINSTITUTETS UPPGIFTER 1 PRIME BROKERAGEAVTAL 2 FÖRVARINGSINSTITUTETS MÖJLIGHETER ATT DELEGERA

Läs mer

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1 Ersättningspolicy 205-0-2 Compliance ERSÄTTNINGSPOLICY VCG INVESTMENT MANAGEMENT AB. Allmänt. Denna ersättningspolicy ( Ersättningspolicyn ) har antagits av styrelsen i VCG Investment Management AB ( VCGIM

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Intern 1 1 Ägarpolicy Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar AB 2014-06-18 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation och införande...

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Fast ersättning 3. Rörlig ersättning till anställda och dess syfte 4. Riskbedömning 5. Organisation och

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Investerum AB 556693-7495 & Investerum Pension KB 969683-3913 Regelbok 2014-2015 Sida 1 Investerum AB - Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Ersättningspolicy för Högsby sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning PROMEMORIA Datum 2008-11-26 Författare Oskar Ode Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INTERNA RIKTLINJER F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Definitioner... 1 3. Identifiering av personalkategorier hos Bolaget... 2 4. Omfattning... 2 5. Balans

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB Ersättningspolicy avseende Pacific Fonder AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Relevanta externa regelverk... 2 1.3 Riskanalys... 2 2 Definitioner m.m.... 2 3 Riktlinjer för ersättningar...

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Riktlinje för ersättning

Riktlinje för ersättning 1 Riktlinje för ersättning 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Syftet med denna riktlinje är att för ska ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och följas

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Riktlinjer för ersättningar

Riktlinjer för ersättningar 1(10) Riktlinjer för ersättningar Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Styrelsen Juni 2015 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Arbetsordning för

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR INOM HOLMIA Regelverk för ersättningar Finansinspektionen ( FI ) har lämnat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Riktlinje för ersättning

Riktlinje för ersättning 1 av 5 Riktlinje för ersättning 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Enligt kommissionens delegerade förordning 2015/35 av den 10 oktober 2014 (EUförordningen) ska försäkringsföretag fastställa styrdokument

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Nya fondregler. Seminarium den 14 februari 2011. Finansinspektionen

Nya fondregler. Seminarium den 14 februari 2011. Finansinspektionen Nya fondregler Seminarium den 14 februari 2011 Finansinspektionen Innehåll Allmänt Organisatoriska krav, intressekonflikter, uppföranderegler och förvaringsinstitutsavtal Riskhantering och derivatinstrument

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Policy för intressekonflikter

Policy för intressekonflikter 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2014 Sid. 2 (6) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB 556674-7456 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder;

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare FI-forum 1 och 3 oktober 2013 Agneta Blomquist Lovisa Hedberg Fredrik Lundberg Erik Lindholm 1 Agenda FI:s roll och vår förväntan Definitioner/kriterier för nyckelbegrepp

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Ersättningspolicy för Kinda-Ydre Sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Ersättningspolicy Adrigo Asset Management AB Fastställd av Styrelsen Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda på Adrigo Asset Management AB Informationstyp

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

Riktlinje för ersättning Personal

Riktlinje för ersättning Personal 1 för ersättning Personal 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Syftet med denna riktlinje är att för (Bolaget) ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer