INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER. SPP Fonder AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER. SPP Fonder AB"

Transkript

1 INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER SPP Fonder AB

2 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 2 IDENTIFIERADE INTRESSEKONFLIKTER 3 3 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN KUNDER 3 4 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN KUNDER OCH FONDBOLAGET 5 5 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN KUNDER OCH FONDBOLAGET NÄRSTÅENDE PERSONER 7 6 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 8 7 DOKUMENTATION AV OCH BESLUT OM ÅTGÄRDER VID INTRESSEKONFLIKTER 9 8 IKRAFTTRÄDANDE OCH FASTSTÄLLANDE 9 9 UPPFÖLJNING OCH EFTERLEVNAD 9 2

3 1 INLEDNING OCH SYFTE Enligt lag (2004:46) om investeringsfonder ska fondbolag vid förvaltningen av en fond uteslutande handla i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2008:11 ska det finnas instruktioner för hantering av intressekonflikter. För att förvaltningen uteslutande ska handla i fondandelsägarnas gemensamma intresse och för att SPP Fonder AB ( Fondbolaget ) ska uppfylla kraven i lag och föreskrifter ska följande instruktioner för hantering av intressekonflikter gälla för Fondbolaget. 2 IDENTIFIERADE INTRESSEKONFLIKTER Bolaget har identifierat potentiella intressekonflikter i följande kategorier: 1. mellan kunder; 2. mellan kunder och Bolaget; 3. mellan kunder och Bolaget närstående personer, 4. särskilt inom styrelsen. Fondbolaget ska motverka att eventuella intressekonflikter får negativa konsekvenser för Fondbolagets kunder. Den grundläggande utgångspunkten är att kunderna ska likabehandlas och att kundernas intressen ska prioriteras framför Bolagets eller personer som är associerade med Bolaget. Kunden ska delges information om eventuella intressekonflikter som kan komma att påverka de tjänster som kunden erhåller. Identifiering och hantering av intressekonflikter ska ske löpande i Fondbolagets dagliga verksamhet. Fondbolaget ska minst årligen genomföra och dokumentera en analys över potentiella intressekonflikter som kan uppstå. Fondbolaget ska ha särskild uppsikt över de tjänster/produkter där det kan uppstå, eller har uppstått intressekonflikter som innebär en reell risk beträffande en eller flera kunders intressen. Nedan anges vilka de mest väsentliga identifierade intressekonflikterna är och vilka åtgärder som skall vidtas för att hantera sådana konflikter i den mån det bedömts finnas behov därav. 3 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN KUNDER 3.1 Emissioner Deltagande i emissioner, private placements, börsintroduktioner m.m. får bara ske på marknadsmässiga villkor och enbart om det bedöms vara i andelsägarnas intresse. Emissioner får inte placeras i fonderna i syfte att generera intäkter till corporate finance-avdelningar närstående till Fondbolaget eller externa förvaltare. Intressekonflikter kan även uppstå ifall ett värdepappersinstitut inom koncernen eller närstående till externa förvaltare handlar för egen räkning med fonderna som motpart. Transaktioner i fonderna får enbart ske om det bedöms vara i andelsägarnas intresse och det ska ske på marknadsmässiga villkor. 3

4 3.2 Aggregerade order Fondförvaltare ska ha fastställda riktlinjer och rutiner för hur orderläggning ska ske (Best Execution). I riktlinjerna ska det finnas fastställda principer för hur blockorder hanteras. Principerna ska reglera hur fördelningen sker samt till vilket pris, exempelvis efter fondernas storlek respektive genomsnittskurs. Fördelningen mellan fonder ska vara klar innan en order läggs. 3.3 Likabehandling av kunder/fonder Den övergripande principen vid köp och försäljning av fondandelar resp. finansiella instrument är att kunder/fonder ska behandlas lika. Fondbolaget ska förhindra särbehandling av enskilda kunder/fonder och att se till att transaktionerna motsvarar normala affärsmässiga villkor och principer. Front running får inte förekomma. Det kan förekomma tillfällen då SPP Fonder mottar begäran om inlösen eller teckning i flera olika fonder på samma dag och detta resulterar i marknadsoperationer enligt vilka ett eller flera olika papper ska handlas för två eller flera fonder. Normalt hanteras all teckning/inlösen på ett av följande tre sätt: 1. Avslut sker mot kontantbehållning i fonden (inga transaktioner). 2. Utlöser handel i enskilda papper. 3. Utlöser programhandel. När teckningen/inlösen utlöser transaktioner företas en oberoende värdering av vad som är den bästa strategin för den enskilda fonden. Detta görs utan hänsyn till annan aktivitet. Strategin utformas så att man bestämmer vilka papper som ska handlas och hur handeln ska genomföras på marknaden. I vissa fall måste transaktioner genomföras när aktuella börser inte håller öppet. Detta gäller Asien och beror på att fondbestämmelserna för de globala fonderna är öppna för teckning/inlösen efter det att dessa börser har stängt. Vid dessa tillfällen sker handel fr.o.m. tidpunkten då börsen öppnar, och den tid som krävs för all fylla orderna används, dock utan att kurserna på de enskilda pappren påverkas nämnvärt. 3.4 Internhandel Handelstransaktioner företas mellan fonder under förutsättning att sådan matchning klart motsvarar fondens intresse och att principen om bästa utförande iakttas. Beträffande avtal om internhandel avtalas om den tidpunkt då försäljningspriset fastställs (prissättningstidpunkt). Prissättningstidpunkten kan infalla samtidigt som avtalstidpunkten för internhandeln eller vid en senare tidpunkt. All handel sker till marknadskurs. Som huvudregel används sista kursen vid prissättningstidpunkten. Om ingen omsättning har skett till den officiella köp- och säljkursen sätts kursen på eller inom intervallet mellan köp- och säljkurs efter avtal mellan fondbolaget/mäklare och relevant motpart/mäklare. Som huvudregel genomförs internhandel via mäklare och dokumenteras med vanlig avräkningsnota. Om interhandel inte genomförs via mäklare dokumenteras handeln genom en intern avräkningsnota eller det egna interhandelssystemet. Kopia av kursdokumentation och avräkningsnota skickas till den som är ansvarig för avslut. 4

5 3.5 Tidsstämpling av ordrar Om Fondbolaget mottar en icke-elektronisk order dokumenteras och tidsregistreras ordern omedelbart (vid elektroniska order sker detta automatiskt). Order ska prioriteras efter tidsstämplingen. 4 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN KUNDER OCH FONDBOLAGET 4.1 Motparter Alla motparter ska godkännas i särskild ordning. Även SPP Fonders systerbolag ska godkännas särskilt. För att säkerställa att motparter väljs med hänsyn till principen om bästa resultat för aktuell fond värderas och ska följande omständigheter kontrolleras: motpartens affärsmoral kompetens, service och kvalitet hos dess front office vad gäller leveranser motpartens kreditkvalitet att motpartens rutiner och system för avslut är tillfredsställande och kompatibla med SPP Fonders avslutsmetoder. 4.2 Soft-commision avtal Fondbolaget och externa förvaltare får inte ta emot incitament från tredje man i form av kick-backs, courtagedelning eller soft comission. I vissa fall innefattar det courtage som fonden betalar för värdepappersaffärer tjänster utöver genomförandet av transaktionen, så kallad soft commission. Genom skriftliga eller muntliga soft commission"-överenskommelser kan Fondbolaget låta fonden betala vissa kostnader som Fondbolaget eventuellt borde betala och som borde ingå i den förvaltningsavgift fonden betalar till Fondbolaget. Fondbolaget tar bestämt avstånd från användande av detta förfarande. 4.3 Avtal om ersättning från tredje man Det ska inte finnas avtal med någon tredje part där någon ersättning ges till Fondbolaget för att affärer styrs till denne part. Befattningshavare i Fondbolaget är förbjudna att mottaga gåvor eller motsvarande från tredje man. 4.4 Ledande befattningshavares och övriga anställdas uppdrag utanför Storebrandkoncernen Ledande befattningshavare och övriga anställda måste anmäla uppdrag utanför Storebrandkoncernen till VD. VD ska fatta beslut om det aktuella uppdraget är förenligt med Fondbolagets riktlinjer samt kan innebära några intressekonflikter. Fondbolagets VD ska alltid sätta Fondbolagets och fondandelsägarnas intressen först och får endast efter styrelsens godkännande ha uppdrag utanför Storebrandkoncernen. 5

6 4.5 Val av mäklare Fondbolagets fonder förvaltas av externa förvaltare genom uppdragsavtal. Risk finns för att fondernas affärer placeras hos institut närstående till de externa förvaltarna. Varje förvaltare ska ha rutiner för val och utvärdering av mäklare. I dessa riktlinjer ska kriterier för val av mäklare fastställas. All orderläggning ska ske för andelsägarnas bästa. Affärer får ej genomföras enbart i syfte att generera courtageavgifter, s.k. churning eller transaktionsvolymer hos mäklaren. Fondbolaget följer löpande upp och rimlighetsbedömer de transaktionskostnader som belastar fonderna. Se även nedan avseende transaktioner med närstående och s.k. Soft Commission. 4.6 Värdepapperslån sker ej på marknadsmässiga villkor Alla värdepapperslån ska ske på marknadsmässiga villkor och får endast ske i om det bedöms vara i andelsägarnas intresse. Fondbolaget har fastställda rutiner för under vilka förutsättningar värdepapperslån för ske. Värdepapperslånehanteringen ska som i all värdepappershandel för fondernas räkning vara föremål för en kontinuerlig utvärdering. 4.7 Bristande hantering av säkerheter Samma krav på hantering av säkerheter ska gälla oavsett vem som är motpart. Mindre omfattande krav får inte tillämpas vid värdepapperslån till närstående institut. Det ska vara klargjort att de värdepappers om lånas ut tillhör fonderna och andelsägarna och att det uteslutande är deras intresse som är avgörande. 4.8 Avgifter för fondens administration Respektive fond kommer endast att betala de avgifter som åvilar denna enligt fondbestämmelserna och inte några avgifter eller andra kostnader om rätteligen borde betalas av Fondbolaget. 4.9 Rörlig ersättning till anställda Fondbolagets anställda har utöver fast lön möjlighet att under vissa förhållanden erhålla rörlig ersättning. För att motverka ett överdrivet och osunt risktagande har Fondbolaget antagit en ersättningspolicy. Rörlig ersättning utgår inte till kontrollfunktioner Fondbolaget är vinstdrivande och dess intäkter består av andelsägarnas avgifter Fondbolagets ägare har, till följd av att vinsten i verksamheten är direkt kopplad till den långsiktiga värdeutvecklingen på tillgångarna, ett sammanfallande intresse med fondandelsägarna. Fondbolaget har oberoende funktioner för internrevision, regelefterlevnad och riskhantering som bland annat har till uppgift att granska styrelsens arbete och att andelsägarnas intressen tillgodoses Rösträtter utnyttjas inte i andelsägarnas intresse 6

7 Enligt fondernas Investment guidelines får fonderna inneha max 10 % av en emittents utestående finansiella instrument. Detta för att minimera risken för att fonderna får ett väsentligt inflytande över emittenten. Styrelsen för Fondbolaget även har fastställt en ägarpolicy där de övergripande principerna för hur ägarstyrning ska hanteras. Rösträtter ska endast utnyttjas i andelsägarnas intresse Fondernas tillgångar sammanblandas med Fondbolagets eller förvaltares Fondernas tillgångar hanteras av ett externt förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska även utföra vissa kontroll och bland annat säkerställa att enbart tillåtna transaktioner genomförs i fonderna. Fondbolaget anlitar J.P. Morgan Europé Limited (UK), Stockholm filial som förvaringsinstut. Bolaget har inte några kopplingar till förvaringsinstitutet utöver avtal som ingåtts på marknadsmässiga villkor. 5 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN KUNDER OCH FONDBOLAGET NÄRSTÅENDE PERSONER 5.1 Insiderinformation Om någon i ledningen för SPP Fonder är närstående med insider i börsnoterade bolag ska särskild aktsamhet utövas vid genomförande av marknadsoperationer i dessa finansiella instrument. 5.2 Egenhandel Anställda är förbjudna att använda sig av information vid värdepappershandel som de erhåller genom sin ställning. De anställda är skyldiga att alltid sätta Bolagets och kundernas intressen före sina egna intressen. Anställda ska vid egenhandel följa SPP Fonders instruktion för hantering av anställdas och närståendes handel med finansiella instrument. 5.3 Relevanta personer genomför transaktioner med fonderna som motpart Vid affärer med närstående kan intressekonflikter uppstå. Relevanta personer får därför ej förvärva eller sälja finansiella instrument till/från fonderna. 5.4 Jäv Ingen tillåts delta i beredningen av eller beslut beträffande saker beträffande vilka det föreligger omständigheter som är ägnade att negativt påverka tilltron till vederbörandes oavhängighet. Det är förbjudet att under några som helst omständigheter behandla, besluta om eller påverka i en sak när vederbörande själv eller dennes närstående direkt eller indirekt har ekonomiska eller andra personliga intressen i saken. Om en överordnad är jävig kan heller inte en direkt underordnad fatta beslut i saken. 5.5 Utlagd verksamhet inom koncernen Grunden för beslut av inköp av tjänster såväl inom som utanför koncernen ska vara i andelsägarnas intresse. Inköp av tjänster av andra koncernbolag ska ske i enlighet med på förhand fastställda principer. Inom Storebrandkoncernen gäller självkostnadsprincipen vilket innebär att respektive 7

8 bolag ska bära de kostnader tjänsterna innebär. Vid all utläggning av verksamhet eller inköp av tjänster ska även externa leverantörer beaktas. Vid utläggning av verksamhet inom koncernen ska Fondbolaget utse en beställaransvarig som löpande följer upp att tjänster levereras enligt avtal och håller en hög kvalité. Uppföljning och utvärdering ska ske på samma kriterier som vid utläggning till externa parter. 5.6 Utlagd fondförvaltning Fondförvaltningen är utlagd till Storebrand Kapitalförvaltning inom Storebrandkoncernen. Fondbolaget tar ut en avgift från andelsägarnas fondförmögenhet och betalar förvaltaren för utförda tjänster. En potentiell intressekonflikt är att Fondbolagets upphandling inte sker utifrån andelsägarnas intresse utan enbart handlar upp förvaltning utifrån pris eller inom koncernen då detta kan gynna Fondbolaget ekonomiskt. Denna intressekonflikt hanteras dels genom att både Fondbolaget och andelsägarna har ett gemensamt intresse av en god förvaltning samt att upphandling inte enbart sker efter lägsta pris utan även andra fastställda kriterier. Fondbolaget gör löpande uppföljning av fondernas avkastning, förvaltarteam, organisation och riskhantering m.m. En god förvaltning förväntas leda till ökade volymer och är således i både Fondbolagets och andelsägarnas intresse. 6 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Styrelsens sammansättning beslutas av ägarna. Styrelsen kan dock konstatera att följande gäller för SPP Fonder. SPP Fonders styrelse består av fyra (4) personer. Vid rekrytering av de externa styrelseledamöterna har ägarens strävan varit att till styrelsen knyta kompetens och erfarenhet från ett brett spektrum av för fondverksamheten relevanta områden. En styrelse för fondbolaget som har en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden, ger förutsättningar för ett styrelsearbete som är i andelsägarnas intresse. 6.1 Styrelsens sammansättning kan innebära intressekonflikter I Fondbolagets styrelse ingår ledamöter med andra uppdrag inom Storebrandkoncernen. För att säkerställa styrelsens oberoende finns det även flera oberoende ledamöter som varken är anställda eller har ett ägarintresse i Storebrandkoncernen. En god balans mellan ledamöter med kopplingar till ägarna, Fondbolaget och andra bolag inom koncernen respektive oberoende ledamöter skapar förtroende och säkerställer att fondandelsägarnas intressen tillvaratas. Varje styrelseledamot ledningsprövas av FI i samband med inval i styrelsen. Styrelsen har ett kontrollansvar och har bland annat till uppgift att kontrollera den verkställande direktören. Om VD är en del av styrelsen innebär detta att denne kommer att granska sig själv. Det kan även finnas en intressekonflikt för en verkställande direktör som också är styrelseledamot mellan styrelseledamotens ansvar gentemot aktieägarna och den verkställande direktörens ansvar för att i den löpande verksamheten uteslutande tillvarata andelsägarnas intressen. I Fondbolaget ingår inte VD i styrelsen. 8

9 6.2 Hantering av jäv inom styrelsen Reglerna i 8 kap. aktiebolagslagen om jäv innebär att en styrelseledamot eller VD inte får bereda eller delta i beslut i fråga där han har ett väsentligt intresse, som kan strida emot Fondbolagets. Detta innebär inte att jävsregler hindrar att avtal kan träffas mellan Fondbolaget och någon annan part som styrelseledamot eller VD företräder. Dock kan det vara olämpligt för styrelseledamot eller VD att delta i behandlingen av ett mellanhavande med ett annat bolag, om VD:n eller styrelseledamoten också har en ledande befattning i det andra Fondbolaget. Styrelsen och ledningen för Fondbolaget är medvetna om dessa potentiella intressekonflikter och har uttalat att man ska verka för att styrelseledamot eller VD inte deltar i beredning eller beslut i frågor, som man identifierat som känsliga ur jävssynpunkt. Enligt instruktion för den verkställande direktören samt styrelsens arbetsordning får inte VD eller en styrelsemedlem handlägga ärenden om (i) avtal mellan VD/styrelsemedlemmen och Fondbolaget, (ii) avtal mellan Fondbolaget och en tredje man, om VD/styrelsemedlemmen har ett intresse som kan strida mot Fondbolagets, och (iii) avtal mellan Fondbolaget och en juridisk person som den VD:n/styrelsemedlemmen ensam eller tillsammans med någon annan får företräda, dock inte där Fondbolagets motpart är ett företag i samma koncern. 7 DOKUMENTATION AV OCH BESLUT OM ÅTGÄRDER VID INTRESSEKONFLIKTER Vid hantering av identifierade intressekonflikter ska alltid fondandelsägarnas intressen sättas främst. De åtgärder som vidtas ska alltid dokumenteras. Vid väsentliga intressekonflikter ska beslut om hur dessa ska hanteras fattas av styrelsen. 8 IKRAFTTRÄDANDE OCH FASTSTÄLLANDE Dessa riktlinjer fastställs av Fondbolagets styrelse. Dessa riktlinjer skall fastsällas och godkännas minst en gång per år även om inga ändringar skall beslutas. Ansvarig för att dessa riktlinjer uppdateras är Compliance Officer. 9 UPPFÖLJNING OCH EFTERLEVNAD För uppföljning och kontroll av denna instruktions efterlevnad ansvarar Compliance Officer. 9

RIKTLINJER FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER

RIKTLINJER FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER RIKTLINJER FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER SPP Fonder AB Orgnr 556397-8922 Fastställd av Styrelsen SPP Fonder AB Fastställd datum 2015-06-11 Gäller för SPP Fonder AB Ersätter 2014-06-10

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Fastställd av styrelsen i Traction Fonder AB den 23 januari 2012 Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Fastställd av styrelsen i Optimus Fonder AB den 26 november 2013 Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Läs mer

Information om riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Information om riktlinjer för hantering av intressekonflikter Information om riktlinjer för hantering av intressekonflikter Fastställd av styrelsen i SPP Spar AB, 2014-05-05 SPP Spar AB, organisationsnummer 556892-4830 1 Bakgrund SPP Spar AB (bolaget) är ett värdepappersbolag

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 30 januari 2014. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00,

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 26 mars 2015. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum.

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum. 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2015 Sid. 2 (5) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Antagna den 11 februari 1998 och senast reviderade 30 januari

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Förvaringsinstitut och delegering

Förvaringsinstitut och delegering Förvaringsinstitut och delegering 2004-09-20 - en vägledning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 1 FÖRVARINGSINSTITUTETS UPPGIFTER 1 PRIME BROKERAGEAVTAL 2 FÖRVARINGSINSTITUTETS MÖJLIGHETER ATT DELEGERA

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2014 1 9 ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2012 2 9 1.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Investerum AB 556693-7495 & Investerum Pension KB 969683-3913 Regelbok 2014-2015 Sida 1 Investerum AB - Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

Ersättningspolicy Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen av styrelsen den 21 maj 2014 OPM. Optimized Portfolio Management

Ersättningspolicy Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen av styrelsen den 21 maj 2014 OPM. Optimized Portfolio Management Ersättningspolicy Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen av styrelsen den 21 maj 2014 OPM Optimized Portfolio Management 1 Definitioner i Ersättningspolicy I denna policy ska termer

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING. Fastställd av styrelsen den 10 december 2012.

Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING. Fastställd av styrelsen den 10 december 2012. Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING Fastställd av styrelsen den 10 december 2012. 1 ALLMÄNT Finansinspektionen har i 6 kap. 11 i föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11) angivit att

Läs mer

Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta

Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare Presentation 27 maj 2014 Agneta Blomquist Fredrik Lundberg Finansinspektionens roll Regelgivning Besluta i tillstånds- och anmälningsärenden Utöva tillsyn Besvara förfrågningar

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2008:11 1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 Definitioner 1 FÖRSTA

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Bakgrund Fondbolaget ska i alla frågor som rör förvaltningen av en värdepappersfond utgå från andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska således även

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Informationsbroschyr om Quesadas fonder

Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och Finansinspektionens

Läs mer

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR INOM HOLMIA Regelverk för ersättningar Finansinspektionen ( FI ) har lämnat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag,

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014.

Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014. Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014. 1 INNEHÅLL 1 Innehåll... 1 2 Definitioner... 2 3 Inledning... 3 4 Policyns målgrupp... 3 5 Grundläggande

Läs mer

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Publik 1

Bolag Dokumenttyp Funktion Dok nr Säkerhetsklass Sidnr Länsförsäkringar AB Policy Kapitalförvaltning LF:2011:0:23 Publik 1 1 Ägarpolicy Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar AB 2015-06-17 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 4 1.3 Kommunikation och införande...

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy ( Fastställd av Folksam Livs styrelse den 19mars 2013) 1. Allmänt Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder; Utkom från trycket

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-08-27 Ersätter tidigare fastställd 2012-12-18 Allmänt Syftet med denna policy är att styrelsen i Bjursås Sparbank AB (nedan kallad banken) ska ange grunder

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Interna regler om bästa möjliga resultat och dokumentation av order

Interna regler om bästa möjliga resultat och dokumentation av order 1(5) Interna regler om bästa möjliga resultat och dokumentation av order Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Riktlinjer

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer