Budget 2015, förslag till åtgärder för budgetbalans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015, förslag till åtgärder för budgetbalans"

Transkript

1 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, förslag till åtgärder för budgetbalans I februari redovisades ett underskott om 13,041 mnkr, förvaltningen fick i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen möte i april med åtgärder för att balansera underskottet, vilka presenteras nedan; Inom kommunstyrelsen har 6,008 mnkr i åtgärder föreslagits av främst tillfällig art. Varsla/ej återbesätta 11 åa inom kommunstyrelsen 2,374 mnkr ospec. Övriga nämnder 0,050 mnkr Byggnadsnämnden 0,100 mnkr Miljönämnd 0,040 mnkr, 2 % neddragning IT nämnd 0,040 mnkr, 2 % neddragning Lönenämnden 0,050 mnkr, 2 % neddragning Räddningstjänst 0,180 mnkr, 2 % neddragning Återbetalning av villkorat aktieägartillskott Munkbo 0,500 mnkr RKHF 0,200 minskat underhåll Aviseringen om återbetalning av 2004 års premier innebär engångsintäkt i budget 2015 med ca 3,500 mnkr för Munkedals del som minskar underskottet. Det är oerhört viktigt att allt görs för att kunna minska underskottet för 2015, eftersom ett underskott ska avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Det ställer stora krav på hela förvaltningen att hämta hem underskott Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Se bilaga. 2. Miljö Nej 3. Folkhälsa Kan påverkas. 4. Facklig samverkan enligt FAS Information på sammanträdet 30/3 och information den 7/4, förhandling sker efter kommunstyrelsens möte, 20/4 och/eller 27/4. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner att förvaltningen arbetar vidare med samtliga förslag till åtgärder som föreslagna för att komma i budgetbalans MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

2 sida 2 Peter Martinsson, Sektorchef Stöd Mats Tillander, TF Kommunchef, Samhällsbyggnadschef Maria Ottosson, Lundström, Sektorchef Vård och Omsorg Ulrika Gellerstedt TF Kommunchef, TF Ekonomichef Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och Utbildning Beslutet expedieras till Sektorchefer Enhetschefer Kommunchef Ekonomienheten Munkbo AB Lysekils kommun Sotenäs kommun RKHF Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

3 Dnr: Kommunstyrelsen Budget 2015 Åtgärder budget 2015 Nämnds beslut Antagen i KS xx

4 Innehåll 1. Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Kommunstyrelsens beslut Sammanställning av åtgärder Förslag på åtgärder till KS 15 april för budgetbalans Övriga... 5 Kommunledningskontoret... 6 Sektor Barn och Utbildning... 8 Sektor Samhällsbyggnad... 9 Sektor Stöd Sektor Vård och omsorg

5 1. Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen är en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret. Kommunchefen gör en samlad bedömning för hela kommunen och lämnar över rapporten till kommunstyrelsen. Publicering sker också på hemsida/politikersida. I samband med februariuppföljningen visade årsprognosen på ett underskott motsvarande -13,042 mnkr (avvikelse mot budget inkl. resultat) för hela kommunen. Årsprognosen per nämnd visar för; Kommunstyrelsen -14,077 mnkr, Byggnadsnämnden, lönenämnden samt övriga nämnder +-0. Den största avvikelsen finns inom Sektor stöd och uppgår till -16,645 mnkr, varav IFO -11,990 mnkr. Inför 2015 beslutades om ett tilläggsanslag på 9,6 mnkr för Kommunstyrelsen, detta har fördelats enligt; Vård och Omsorg: 3,0 mnkr hemtjänst och Stöd: 6,6 mnkr varav 4,620 mnkr IFO placeringar barn, 1,980 mnkr LSS köpta platser Årsprognos Feb Kommunledningskontor 1,625 Tillfälligt tilläggsanslag 2015 KS Samhällsbyggnad -0,999 Sektor Barn och utbildning 0,001 Sektor Vård och Omsorg -4,660 Sektor Stöd -10,045 Summa Kommunstyrelsen -14,078 Övriga nämnder 0,000 Byggnämnden 0,002 Finans exkl. budgeterat resultat -0,350 Finans, inkl budgeterat resultat 1,384 Summa Munkedals kommun -13,042 Lönenämnd 0,000 Summa Munkedals kommun -13,042 Enligt de ekonomiska styrprinciperna, ska nämnd som redovisar ett underskott, lämna till kommunstyrelsen ett åtgärdsprogram där nämnden redovisar hur underskottet ska täckas och vilka konsekvenser det får inom två månader. Med tanke på underskottets storlek är det viktigt att åtgärder vidtas skyndsamt. Förvaltningen fick av kommunstyrelsen den 11 mars i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i april återkomma med förslag på åtgärder. Om kommunen redovisar ett underskott vid årets slut ska detta underskott avbalanseras snarast och senast inom 2 år. 1.1 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutade den att: Kommunstyrelsen konstaterar att kostnadsutvecklingen är mycket oroväckande. Kommunstyrelsen konstaterar att synpunkter och påpekanden i KPMG samt Public partner rapporterna om sektor Stöd ska ligga som grund för åtgärdsförslagen. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att redovisa förslag till åtgärder för att komma i budgetbalans med tillhörande konsekvensanalys till kommunstyrelsens sammanträde den 15 april-15, för budget Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en grupp med en representant från varje parti i representerat kommunfullmäktige som under våren 2015 ska ta fram en övergripande och hållbara möjligheter att lösa den ekonomiska krisen i syfte att Munkedals kommun ska stå väl rustade inför framtidens utmaningar. Gruppen ska kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen under våren 2015 och inkomma med slutrapport senast juni

6 2. Sammanställning av åtgärder Nedan framgår förslag på åtgärder för att minska underskottet. Inom kommunstyrelsen har 6,008 mnkr i åtgärder föreslagits av främst tillfällig art. Neddragningar främst inom personal, inköp samt kurs och konferens samt utbildningar. Varsla/ej återbesätta 11 åa inom kommunstyrelsen 2,374 mnkr ospec. Övriga nämnder 0,050 mnkr Byggnadsnämnden 0,100 mnkr Miljönämnd 0,040 mnkr, 2 % neddragning halvårseffekt IT nämnd 0,040 mnkr, 2 % neddragning halvårseffekt Lönenämnd 0,050 mnkr, 2 % neddragning halvårseffekt Räddningstjänst 0,180 mnkr, 2 % neddragning halvårseffekt Återbetalning villkorat aktieägartillskott, Munkbo 0,500 mnkr RKHF 0,200 mnkr minska underhåll Aviseringen om återbetalning av 2004 års premier innebär engångsintäkt i budget 2015 med ca 3,500 mnkr för Munkedals del som minskar underskottet. Prognos feb Tillfälliga År åtgärder Netto 2015 Summa Kommunledningskontor 1,625 0,673 2,298 Summa Samhällsbyggnad 0,999 0,950 0,049 Summa Sektor Barn och utbildning 0,001 1,530 1,531 Summa Sektor Vård och Omsorg (7,66 3,0) 4,660 1,325 3,335 Summa Sektor Stöd (16,645 6,6) 10,045 1,530 8,515 Anpassning personal 11 åa halvårseffekt 2,374 2,374 Summa Kommunstyrelsen 14,078 8,382 5,696 Övriga nämnder bygg, lön, övriga, SML 0,002 1,160 1,162 Finans 1,034 3,500 4,534 Budgeterat resultat % 1,384 1,384 Budgeterat resultat mnkr reavinst Skatteintäkter 2,100 2,100 KF buffert 2,3 0,550 Klara 1,750 1,750 Afa återbetalning 2004 års premier 3,500 skattehöjning 0,15 (2,7 mnkr) Diff totalt 13,042 13,042 0,000 4

7 Mnkr Prognos febr Åtgärder Summa prognos Kommunledningskontor 1,625 0,673 2,298 Sektor Barn och utbildning 0,001 1,530 1,531 Sektor Vård och Omsorg (-7,66+3,0) -4,660 1,325-3,335 Sektor Stöd (-16,645+6,6) -10,045 1,530-8,515 Samhällsbyggnad -0,999 0,950-0,049 Räddningstjänst 2% halvårseffekt 0,000 0,180 0,180 Dessa ligger under IT, Miljö 2% halvårseffekt 0,000 0,080 0,080 k ommunledningsk ontor Återbetalning Munkbo 0,250 mnkr 0,000 0,500 0,500 RKHF (riksbyggen) 0,000 0,200 0,200 Neddragning av 11 åa halvårseffekt 2,374 2,374 Summa Kommunstyrelsen -14,078 9,342-4,736 Övriga nämnder 0,000 0,050 0,050 Byggnämnden 0,002 0,100 0,102 Finans, inkl budgeterat resultat 1,034 3,500 4,534 Summa Munkedals kommun -13,041 12,992-0,050 Lönenämnd 0,000 0,050 0,050 Summa Munkedals kommun -13,041 13,042 0, Förslag på åtgärder till KS 15 april för budgetbalans Varsla personal inom kommunstyrelsen tillfällig Varsel 11,0 åa halvårseffekt 2,374 Summa Varsel 11,0 åa halvårseffekt 2,374 mnkr För att få halvårseffekt är det 11 tjänster som inte återbesätts efter att innehavaren slutar sin anställning. Det innebär att det i dagsläget är svårt att avgöra vilka verksamheter som påverkas. Riskbedömningen görs i varje enskilt fall i samband med återbesättningsprövningen, som görs av kommunchef. Övriga 2015 tillfällig Övriga nämnder 0,050 Byggnadsnämnden 0,100 Lönenämnden 0,050 Miljönämnd, 2 % neddragning 0,040 IT -nämnd, 2 % neddragning 0,040 Räddningstjänst, 2 % neddragning 0,180 RKHF (riksbyggen), minska underhåll 0,200 Återbetalning Munkbo, halvårseffekt 0,500 Summa överskott 1,160 Riskbedömning för brukare - ingen Riskbedömning för personalen - liten fortsatt neddragning allvarlig Byggnadsnämnden (0,100 mnkr) Genom viss restriktivitet när det gäller icke finansierade planarbete kan nämnden visa en positiv årsprognos. 5

8 Lönenämnden (0,050 mnkr) Lönenämnden uppmanas till återhållsamhet, med 2 % av kostnaderna. För Munkedals del innebär det ca 50 tkr. Konsekvensen av återhållsamhet måste kommuniceras med samverkande kommunerna. En första kontakt har tagits med kommuncheferna. Därefter kan beslut ske. Miljönämnd (0,040 mnkr) 2 % neddragning halvårseffekt. Allmän restriktivitet och återhållsamhet när det gäller kurser, konferenser samt återbesättning av tjänster inom miljönämndens verksamhet. Konsekvenserna kan bli mindre tillsynsverksamhet. Konsekvensen av återhållsamhet måste kommuniceras med samverkande kommunerna. En första kontakt har tagits med kommuncheferna. Därefter kan beslut ske. IT nämnd (0,040 mnkr) IT-nämnden uppmanas till återhållsamhet, med 2 % av kostnaderna. För Munkedals del innebär det ca 40 tkr. Konsekvensen av återhållsamhet måste kommuniceras med samverkande kommunerna. En första kontakt har tagits med kommuncheferna. Därefter kan beslut ske. Räddningstjänst (0,180 mnkr) Förbundet uppmanas till återhållsamhet, med 2 % av kostnaderna. Konsekvensen av återhållsamhet måste kommuniceras med samverkande kommunerna. Därefter kan beslut ske. RKHF (0,200 mnkr) Minska underhåll för föreningens fastigheter. Underhållet är ändå högre än för kommunens övriga fastigheter. Återbetalning villkorat aktieägartillskott Munkbo (0,500 mnkr) I slutet på 90-talet tillsköt kommunen ca 79 mnkr i villkorat aktieägartillskott i samband med den då så tydliga bostadskrisen. Dessa medel bör nu återbetalas med 1,0 mnkr per år. Effekten är något höjd hyra eller försämrat resultat. Kommunledningskontoret 2015 tillfällig Växelsamarbete 0,025 Minska ohälsa 0,050 Kurs och konferens(procentuell förd) 0,170 Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten, minst 0,170 Facklig tid 0,358 Vakans oklart inom KLK -0,100 Summa överskott 0,673 Prognos april åtgärder Prog feb 11 kommunchef 0,396 0,096 0, tillväxt 0,697 0,054 0, personal 0,640 0,440 0, bilvård 0,050 0,000 0, ekonomi 0,351 0,101 0, adm 0,166 0,091 0,075 summa 2,298 0,673 1,625 Precisera åtgärderna i februariprognosen: totalt 1,625 mnkr inte återbesätta vid vakans samt sjukskrivningar, senarelagt växelsamarbete, lägre kostnader för bilvård och facklig tid. 6

9 Ytterligare tillfälliga åtgärder inom KLK: 0,673 mnkr i överskott genom att minska inköp, kurs och konferens, växelsamarbetet, samt facklig tid, aktivt arbeta med ohälsa. Totalt: 2,298 mnkr i tillfälliga lösningar Prövning av nya och återbesättning (1,250 mnkr) Vakans och sjukskrivning, Ekonomi 0,250 mnkr, tillväxt och kulturenheten 0,650 mnkr, kommunchef 0,300 mnkr samt överskott för bilvård 0,050 mnkr, Riskbedömning för brukare Mindre stöd/support/service till enhetschefer, sektorchefer och politik. För tjänsten i Stugan blir följden att det blir två personal istället för tre och kontakterna med besökarna kan minska. Riskbedömning för personalen Högre belastning på befintlig personal. På lång sikt finnas en risk för ökad ohälsa. Minska ohälsa (0,050 mnkr): Att minska ohälsan innebär ett strategiskt och medvetet arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå med syfte att minska både de korta och långa sjukskrivningarna. Arbetet ska inrikta sig på både de som är friska och är i arbete, de som befinner sig i en riskzon samt de som är sjuka. Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för att minska ohälsan utifrån de olika nivåerna där samtliga chefer spelar en viktig roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Utifrån en generell riskbedömning i kommunen har psykisk ohälsa definierats som den största sjukskrivningsorsaken och särskilda insatser för att förebygga detta skall tas fram. Växelsamarbete: (0,100 mnkr). Driften av växelplattformen i kommunen planerades att överföras till IT-enheten SML från Kurs och konferens/ Utbildning. (0,170 mnkr): Kan beröra alla grupper. Riskbedömning för brukare? På kort sikt inga. Riskbedömning för personalen? Totala budgeten för kurs/konferens/utbildning är på 0,615 mnkr återstår att nyttja 0,445 mnkr. På kort sikt små risker, mindre deltagande i div. nätverk. På lång sikt kan utveckling och lärande påverkas negativt om personalen inte kan erbjudas regelbunden kompetensutveckling. Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten (0,170 mnkr): Kan beröra alla grupper Riskbedömning för brukare, personalen: På kort sikt små risker. Ej allvarliga på kort sikt. 7

10 Personal: Facklig tid (0,558 mnkr). Viss återhållsamhet kan tillämpas men i grunden är rätt till facklig ledighet lagstyrd och tvingande för arbetsgivaren. Sektor Barn och Utbildning 2015 tillfällig Avveckla vårdnadsbidrag 0,100 Kurs och konferens 0,150 Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten, minst 0,150 Generell återhållsamhet 1,000 Minska ohälsa 0,130 Gymnasiesärplatser- utredning Bibliotek filialer - utredning Summa överskott 1,530 Precisera åtgärderna: Avveckla vårdnadsbidrag (0,100 mnkr) Riskbedömning för brukare: Föräldrar som vill vara hemma längre med sina barn får inget bidrag. Kurs och konferens (0,150 mnkr) Ledning, rektorer och pedagoger. Riskbedömning för brukare och för personalen? Att i spartider dra in på kompetensutveckling är dubbelt negativt. Påverkar verksamheten negativt. Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten (0,150 mnkr) Barn/ elever och personal. Skolområdet dras med ett felaktigt upphandlat skolavtal vilket för skolområdet redan innebär fördyrningar på förbrukningsmaterial och skrivböcker m m motsvarande 0,700 mnkr. Ytterligare anpassningar minskar elevers tillgång till skolmaterial. Generell återhållsamhet (1,000 mnkr) Sektorn kommer att vara återhållsam. Minska ohälsa (0,130 mnkr) Att minska ohälsan innebär ett strategiskt och medvetet arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå med syfte att minska både de korta och långa sjukskrivningarna. Arbetet ska inrikta sig på både de som är friska och är i arbete, de som befinner sig i en riskzon samt de som är sjuka. Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för att minska ohälsan utifrån de olika nivåerna där samtliga chefer spelar en viktig roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Utifrån en generell riskbedömning i kommunen har psykisk ohälsa definierats som den största sjukskrivningsorsaken och särskilda insatser för att förebygga detta skall tas fram. Gymnasiesärplatser Efter att skollagen har ändrats, kan vi erbjuda hemmaplanlösning istället för plats i annan kommun. Krävs en individuell utredning för varje sökande. Bibliotek filialer samverkan med huvudbiblioteken. Krävs utredning. 8

11 Sektor Samhällsbyggnad 2015 tillfällig Översyn kaffet 0,100 Kurs och konferens 0,050 Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten 0,050 Prövning av nya och återbesättning av tjänster 0,100 Arrenden, kostersättningar 0,050 Hyror för föreningar 0,100 Minska ohälsa 0,050 Kläder inom Samhällsbyggnad 0,050 Fastighetsunderhåll 0,300 Hyra för bordtennis och ishall 0,100 Summa överskott 0,950 Precisera åtgärderna: Översyn kaffet: (0,100 mnkr) Alla, arbetsgivaren håller med kaffe/te på alla arbetsplatser förslaget är att avdrag på lön sker för samtliga med 50 kr per månad. Risken Liten Kurs och konferens: (0,050 mnkr) Alla inom samhällsbyggnadssektorn. Allmän restriktivitet och återhållsamhet avseende kurser, konferenser etc. Sektorchef ska godkänna innan beslut fattas. Riskbedömning för brukare, personalen: Prioritering krävs. Budget 0,230 mnkr/år varav det återstår 0,180 mnkr att nyttja. Generellt är riskerna små. Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten, minst: (0,050 mnkr) Särskild prövning av inköp. Återhållsamhet gäller. Riskerna för negativa effekter är liten. Prövning av nya och återbesättning av tjänster: (0,100 mnkr) Återbesättning av lediga tjänster kommer att prövas. Konsekvenserna är oklara. Arrenden, kostersättningar: (0,050 mnkr) Förslag på höjningar av taxor och avgifter kommer att lämnas till KF. Konsekvenserna kan bli högre kostnader för anställda, föreningar och enskilda. Hyror föreningar: (0,100 mnkr) Höjda avgifter för föreningar etc som nyttjar kommunala lokaler. Hyra bordtennis och ishall: (0,100 mnkr) Dessa båda föreningar disponerar kommunala lokaler helt fritt, något som är orimligt. Hyr dessa föreningar sporthallen debiteras viss timhyra. Det är enkelt att tillämpa samma system för dessa övriga lokaler. Minska ohälsa: (0,050 mnkr) Att minska ohälsan innebär ett strategiskt och medvetet arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå med syfte att minska både de korta och långa sjukskrivningarna. Arbetet ska inrikta sig på både de som är friska och är i arbete, de som befinner sig i en riskzon samt de som är sjuka. Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för att minska 9

12 ohälsan utifrån de olika nivåerna där samtliga chefer spelar en viktig roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Utifrån en generell riskbedömning i kommunen har psykisk ohälsa definierats som den största sjukskrivningsorsaken och särskilda insatser för att förebygga detta skall tas fram. Kläder inom SB: (0,050 mnkr) Delar av verksamheterna ska ha arbetskläder tex. av hygienkrav inom kök eller trafiksäkerhet och skydd inom gata/park/fastighet. Städ samt delvis park och fastighet har inte sådana krav. Fastighetsunderhåll (0,300 mnkr) Fastighetsunderhållet sänks från 73 till 66 kr per m2. Önskvärd nivå är ca 120 kr per m2 vilket innebär stora svårigheter att hålla kommunala fastigheter i hyfsat skick. Sektor Stöd 2015 tillfällig Kurs och konferens 0,050 Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten, minst 0,050 Prövning av tjänster Minskad ohälsa 1,100 0,130 Allmänna vägen: se över nattbemanning 0,200 Summa överskott 1,530 Precisera åtgärderna: Kurs och konferens (0,050 mnkr) Alla anställda inom sektorn. Budgeterat 0,200 mnkr återstår 0,150 mnkr att nyttja. Prioritering krävs. Riskbedömning för brukare: Ingen påverkan Riskbedömning för personalen, Kvalitets och kompetensbrist, på lång sikt allvarligt. Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten (0,050 mnkr) Alla Riskbedömning för brukare: Ingen påverkan Riskbedömning för personalen, är riskerna allvarliga eller inte? Ej allvarlig Prövning av tjänster (1,100 mnkr) Vakanssätta socionom stödteam under perioden januari-juni 2015, 70 % åa 0,185 tkr, (vilket innebär att det ej kommer att äskas från KF) I övrigt inom sektorn så ska alla tjänster prövas innan tillsättning. Vakanssätta inom alla verksamheter där det är möjligt. Återbesättningsprövningen innebär en minskad tillsättning av vikarier vid frånvaro. Alla tjänster som är vakanta Riskbedömning för brukare: Ingen påverkan Riskbedömning för personalen, Ej allvarliga 10

13 Minskad ohälsa (0,130 mnkr) Arbeta strategiskt kring ohälsa inom alla personalgrupper inom stöd och då först och främst korttidssjukskrivningar men även långtid. Arbete har påbörjats inom IFO och AME. Syftet är att sänka sjukskrivningstalen inom alla verksamheter vilket i sig minskar sjuklönekostnaderna. Alla arbetsgrupper inom sektor stöd. Riskbedömning för brukare: Ingen påverkan Riskbedömning för personalen: Bättre hälsa Ej allvarliga Allmänna vägen: se över nattbemanning (0,200 mnkr) Planeringen är att nattpersonal på Dinglegården skall täcka upp vid behov på allmänna vägen. Samordningseffekt kring nattjänstgöring på dessa två boende. Nattpersonal Dinglegården ny arbetsuppgift. Riskbedömning för brukare: Skall konsekvensbeskrivas för varje enskild individ om beslut fattas i frågan. Riskbedömning för personalen: Skall genomföras en risk och sårbarhetsanalys tillsammans med all berörd personal på dessa två boende om beslut fattas i frågan. Nedläggning av alla verksamheter som inte är lagstyrda (0 mnkr) Denna post generar dock inte ngn effekt för 2015 men bör beaktas utifrån budgetåret 2016 om man skall få helhetseffekt under Summa 2,558 mnkr. Riskbedömning för brukare: Generellt förebyggande arbete för kommuninvånarna minskar. På lång sikt innebär det ökad risk för psykisk ohälsa för kommuninvånarna. Risk för ökande samhällskostnader rent generellt. Riskbedömning för personalen: Uppsägning/omplacering av personal. För den enskilde allvarligt. Uppsägning av lönebidragsanställda 0 mnkr Denna post genererar inte heller helårseffekt men bör beaktas utifrån budgetåret Sektorn får titta på varje enskilt individuellt anställningsavtal för att kunna räkna på effekt 2015 men inför 2016 finns det idag en budget avsatt på 0,440 mnkr per helår för dessa anställningar. Alla arbetstagare som upprätthåller en lönebidragstjänst inom Stöds område, totalt 10 anställda. Riskbedömning för brukare/personal: Svagaste målgruppen som går ut i arbetslöshet, Allvarligt 11

14 Sektor Vård och omsorg 2015 tillfällig Kurs och konferens 0,120 Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten, minst 0,075 Generell besparing, minskad tillsättning av vikarier vid frånvaro 1,000 Minska ohälsa 0,130 Heltidsuppdrag Summa överskott 1,325 Kurs och konferens (0,120 mnkr) Nya behov och ökade krav på vård och omsorg kräver ny kunskap och kompetensutveckling. Genom att prioritera och minimera utbildningsinsatserna under året kan dessa kostnader hållas nere. Budgeterat 0,297 mnkr återstår 0,177 mnkr att nyttja. Samtlig personal inom vård- och omsorg Riskbedömning för brukare: På kort sikt ingen allvarlig risk. På längre sikt risk för bristande kompetens som kan leda till ökade fel, brister och missförhållanden. Riskbedömning för personalen: Ingen risk på kort sikt. På längre sikt finns risk för ohälsa och osäkerhet i arbetet pga bristande kompetens och ingen möjlighet till handledning. Ingen allvarlig risk på kort sikt. Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten (0,075 mnkr) Minska på inköp som inte är nödvändiga i vård- och omsorgsarbetet Riskbedömning för brukare, personalen: Ingen risk på kort sikt. ingen risk på kort sikt Generell besparing (1,000 mnkr) Det finns idag inte någon tjänst inom sektorn som går att låta bli att återbesätta utan att det blir påtagliga konsekvenser. Återbesättningsprövningen innebär en minskad tillsättning av vikarier vid frånvaro. All personal inom vård och omsorg Riskbedömning för brukare: Att inte bemanna upp vid personalens frånvaro innebär ökad arbetsbelastning och risken för misstag och missförhållanden i vården ökar. Redan idag skrivs fler Lex Sarah och Lex Maria rapporter. Det blir svårt för personalen att ha god uppsikt och ge en säker vård och omsorg till personer med demenssjukdom. Riskbedömning för personalen: Det är redan idag restriktivt med tillsättandet av vikarier vid frånvaro. Ytterligare minskning av att ersätta frånvaro med vikarier innebär en ökad arbetsbelastning, färre kan delta i möten och utbildningsinsatser. En negativ spiral som på sikt leder till högre kostnader genom ökad sjukfrånvaro och personalomsättning. 12

15 Om årets volymökning inom hemtjänst och hemsjukvård kvarstår innebär det att vi inte kan verkställa alla insatser som är beviljade enligt socialtjänstlagen. Det är inte heller möjligt att säkerställa den medicinska säkerheten. Att minska bemanningen ytterligare på särskilda boenden känns näst intill omöjligt utan att det medför allvarliga konsekvenser för de boende och för personalen, då det redan idag är svårt att upprätthålla en god kvalitet och en god arbetsmiljö. Minskad ohälsa (0,130 mnkr) Att minska ohälsa kräver ett aktivt arbete av enhetschefer med stöd av personalutvecklare. Framförallt personal i hemtjänst, särskilda boenden och hemsjukvården Riskbedömning för brukare: Minskad ohälsa hos personal bidrar till bättre kvalitet för brukaren. Riskbedömning för personalen: Minskad ohälsa är positivt ingen risk Heltidsuppdraget 0 mnkr Svårt att säga i kr vad det kan innebära. Att avbryta heltidsuppdraget kan ge en kortsiktig besparing men som på längre sikt medför ökade kostnader. Att införa nya arbetssätt där vi har fler tillsvidareanställda med högre sysselsättningsgrader istället för timanställda kräver en del resurser initialt men kommer ge en mer kostnadseffektiv bemanning efter hand. Att erbjuda heltidstjänster skapar tryggare anställningar som kan bidra till att personal stannar kvar och då minskar behovet av timanställda vikarier och introduktionskostnader minskar. Det är en viktig strategisk satsning för att få en mer stabil bemanning, minskade vikariekostnader, minskade introduktionskostnader, minskad sjukfrånvaro samt bättre kvalitet och kontinuitet i verksamheten. Personal inom vård- och omsorg och stöd. Riskbedömning för brukare: Kvalitetsfråga. Ingen allvarlig risk. Riskbedömning för personalen: Högre omsättning och otrygga anställningar kan leda till ökad sjukfrånvaro. Inte allvarliga. På längre sikt svårigheter att rekrytera och behålla personal. Boendestöd och hemtjänst samordning minska kostnaderna Kräver vidare utredning. Effekt möjligtvis 2016 Kvalitetsnivåer inom säkerhetsarbete (patientsäkerhetslagen och Lex Sarah) Kräver mer utredning och beräkningar ändringar i vägledande bestämmelser för biståndshandläggning. All personal inom vård och omsorg Riskbedömning för brukare: Lägre kvalitet kan innebära sämre kontinuitet. Färre insatser så som social samvaro, promenader eller möjlighet till utevistelse och färre tillsynsbesök. Identifierade riskområde där avvikelser är kända i den kommunala vården och omsorgen är 13

16 läkemedelshantering, fall och fördröjd vård och behandling, vilka är de mest riskfyllda områdena, därefter kommer nutrition (nattfasta), delegering, omvårdnad, bemötande, kommunikation, information, infektioner och smittspridning Riskbedömning för personalen: Om personalbemanning, antal årsarbetare är låg, övergår organisationen från att vara effektiv till att bli en arbetsplats som har ohälsosam arbetsmiljö och låg kvalitet på säkerhetsarbetet. Grunden för en hälsosam arbetsplats och hög säkerhet för brukare är ett väl fungerade arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. För att identifiera om det i organisationen finns bristfälliga rutiner, bristande kompetens och felaktig teknik behövs personella resurser. Ökad ensamhet och oro hos brukare leder till ohälsa vilket på sikt kan leda till ett ökat behov av vård- omsorgsinsatser. Riskerna är allvarliga om arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inte efterlevs. Det innebär ohälsa för personalen och risk för missförhållande och vård skador för brukare Finans tillfällig AFA återbetalning ,500 Summa finans överskott 3,500 Precisera åtgärderna: Återbetalning AFA 2004-års premier (3,500 mnkr) Aviseringen om återbetalning av 2004 års premier innebär engångsintäkt i budget 2015 med ca 3,500 mnkr för Munkedals del som minskar underskottet. Nyhetsarkivet SKL hemsida AFA Försäkrings styrelse har beslutat om att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting. Under flera år har kommuner och landsting kunnat stärka sin ekonomi tack vare dessa återbetalningar. Premiernas storlek år 2004 var 2,25 procent av lönesumman. 14

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden Budget 2013 Budget 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Miljö och Byggnadsnämnden 0001-0006 Politisk org 0100 Kommunchef 0101 Adm/Kval chef 0130 Arbetsmarknadsenheten 0140,0102,0103 Näringlivsenh Näringsliv,

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Ledningsutskottet 2015-02-19--20 1 (9) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Innehåll Bokslut och årsredovisning 2014 - avsättning till resultatutjämningsreserv.4 Bokslut och årsredovisning

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016 Datum -10-12 Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen -2 050 +8 300 Socialförvaltningen -25 000 +23 800 Serviceförvaltningen -2 000 +2 000 Överförmyndarförvalt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. 1(7) Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. Omvärlden

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Lönenämnden 2014-11-11

Lönenämnden 2014-11-11 Lönenämnden 2014-11-11 MUNKEDALS KOMMUN SOTENÄS KOMMUN LYSEKILS KOMMUN Lönenämnden Mandattid: 2014-01-01-2014-12-31 Ordinarie Said Lundin (S) Munkedals kommun Christer Börjesson (M) Munkedals Kommun Helene

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Sektor Stöd delårsbokslut januari april 2015

Sektor Stöd delårsbokslut januari april 2015 2015-04-30 Sektor Stöd delårsbokslut januari april 2015 KS 2015-188 Innehåll Sida 2 av 10 6. Sektor Stöd... 3 6.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 6.2 Viktiga händelser... 3 6.3 Ekonomi... 3 6.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna.

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: 2015-09-11 Micael Lundmark 063-14 80 20 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Budgetförutsättningar 2016 Förslag till beslut Dokumentet

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 35 Dnr 2012/108-700 SN Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel Christian Pärnering informerar om psykiatriteamets arbete i Borgholms kommun samt ger en redovisning av

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

I utredningen konstateras flera brister i den interna kontrollen och den ekonomiska uppföljningen av verksamheten.

I utredningen konstateras flera brister i den interna kontrollen och den ekonomiska uppföljningen av verksamheten. PM 1 (8) Datum Diarienr/Dplankod Central förvaltning Stab Åsa Nylander, Controller Tel. 0224-361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen ser allvarligt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-08-11 Socialnämnden Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012 Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

Läs mer

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 bllaga ls ~'i JAGrA ks 2015-06-01 c:w.arna Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 Utfall per april (mars) 2015 Likviditet Status osäkra poster Prognos 2015 Resultat Likviditet c:w.arna Ekonomi 2015 Läget

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

150407 kl15:00-16:20 stadshuset, Vimmerby. Vimmerby kommun Arbetstagarp arterna. Carolirra Leijomam, Kommunchef Monica Bergh, Personalchef

150407 kl15:00-16:20 stadshuset, Vimmerby. Vimmerby kommun Arbetstagarp arterna. Carolirra Leijomam, Kommunchef Monica Bergh, Personalchef l Vimmerby kommun Kommunstyrelseförvaltningen, Personalavdelningen MB Protokoll MBL 11 Förhandling 2015-04-13 Diarienummer Id l (5) loi'i/15\} 01\ y 1 Yws Tid och plats: Parter: Närvarande: 150407 kl15:00-16:20

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30 Plats och tid Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30 Beslutande Lars-Erik Ståhl, repr för socialnämnden Margaretha Andrésen, repr för Kils PRO Anne-Marie Johansson, repr för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 Socialnämnden 2015-03-08 1(11) Plats och tid Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larssson, S Martina Nilsson, C Sickan Persson, S Berit Carlsson, S Nicklas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

Reviderad budget 2012

Reviderad budget 2012 Reviderad budget 2012 Ärendet Samordningsförbundet Göteborg Nordost fattade 2011-11-21 beslut om budget för 2012. Under 2012 har budgetförutsättningarna förändrats. Följande huvudsakliga skäl föreligger

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program KS15-171 003 Delegationsordning Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer