Budget 2015, förslag till åtgärder för budgetbalans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015, förslag till åtgärder för budgetbalans"

Transkript

1 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, förslag till åtgärder för budgetbalans I februari redovisades ett underskott om 13,041 mnkr, förvaltningen fick i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen möte i april med åtgärder för att balansera underskottet, vilka presenteras nedan; Inom kommunstyrelsen har 6,008 mnkr i åtgärder föreslagits av främst tillfällig art. Varsla/ej återbesätta 11 åa inom kommunstyrelsen 2,374 mnkr ospec. Övriga nämnder 0,050 mnkr Byggnadsnämnden 0,100 mnkr Miljönämnd 0,040 mnkr, 2 % neddragning IT nämnd 0,040 mnkr, 2 % neddragning Lönenämnden 0,050 mnkr, 2 % neddragning Räddningstjänst 0,180 mnkr, 2 % neddragning Återbetalning av villkorat aktieägartillskott Munkbo 0,500 mnkr RKHF 0,200 minskat underhåll Aviseringen om återbetalning av 2004 års premier innebär engångsintäkt i budget 2015 med ca 3,500 mnkr för Munkedals del som minskar underskottet. Det är oerhört viktigt att allt görs för att kunna minska underskottet för 2015, eftersom ett underskott ska avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Det ställer stora krav på hela förvaltningen att hämta hem underskott Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Se bilaga. 2. Miljö Nej 3. Folkhälsa Kan påverkas. 4. Facklig samverkan enligt FAS Information på sammanträdet 30/3 och information den 7/4, förhandling sker efter kommunstyrelsens möte, 20/4 och/eller 27/4. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner att förvaltningen arbetar vidare med samtliga förslag till åtgärder som föreslagna för att komma i budgetbalans MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

2 sida 2 Peter Martinsson, Sektorchef Stöd Mats Tillander, TF Kommunchef, Samhällsbyggnadschef Maria Ottosson, Lundström, Sektorchef Vård och Omsorg Ulrika Gellerstedt TF Kommunchef, TF Ekonomichef Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och Utbildning Beslutet expedieras till Sektorchefer Enhetschefer Kommunchef Ekonomienheten Munkbo AB Lysekils kommun Sotenäs kommun RKHF Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

3 Dnr: Kommunstyrelsen Budget 2015 Åtgärder budget 2015 Nämnds beslut Antagen i KS xx

4 Innehåll 1. Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Kommunstyrelsens beslut Sammanställning av åtgärder Förslag på åtgärder till KS 15 april för budgetbalans Övriga... 5 Kommunledningskontoret... 6 Sektor Barn och Utbildning... 8 Sektor Samhällsbyggnad... 9 Sektor Stöd Sektor Vård och omsorg

5 1. Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen är en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret. Kommunchefen gör en samlad bedömning för hela kommunen och lämnar över rapporten till kommunstyrelsen. Publicering sker också på hemsida/politikersida. I samband med februariuppföljningen visade årsprognosen på ett underskott motsvarande -13,042 mnkr (avvikelse mot budget inkl. resultat) för hela kommunen. Årsprognosen per nämnd visar för; Kommunstyrelsen -14,077 mnkr, Byggnadsnämnden, lönenämnden samt övriga nämnder +-0. Den största avvikelsen finns inom Sektor stöd och uppgår till -16,645 mnkr, varav IFO -11,990 mnkr. Inför 2015 beslutades om ett tilläggsanslag på 9,6 mnkr för Kommunstyrelsen, detta har fördelats enligt; Vård och Omsorg: 3,0 mnkr hemtjänst och Stöd: 6,6 mnkr varav 4,620 mnkr IFO placeringar barn, 1,980 mnkr LSS köpta platser Årsprognos Feb Kommunledningskontor 1,625 Tillfälligt tilläggsanslag 2015 KS Samhällsbyggnad -0,999 Sektor Barn och utbildning 0,001 Sektor Vård och Omsorg -4,660 Sektor Stöd -10,045 Summa Kommunstyrelsen -14,078 Övriga nämnder 0,000 Byggnämnden 0,002 Finans exkl. budgeterat resultat -0,350 Finans, inkl budgeterat resultat 1,384 Summa Munkedals kommun -13,042 Lönenämnd 0,000 Summa Munkedals kommun -13,042 Enligt de ekonomiska styrprinciperna, ska nämnd som redovisar ett underskott, lämna till kommunstyrelsen ett åtgärdsprogram där nämnden redovisar hur underskottet ska täckas och vilka konsekvenser det får inom två månader. Med tanke på underskottets storlek är det viktigt att åtgärder vidtas skyndsamt. Förvaltningen fick av kommunstyrelsen den 11 mars i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i april återkomma med förslag på åtgärder. Om kommunen redovisar ett underskott vid årets slut ska detta underskott avbalanseras snarast och senast inom 2 år. 1.1 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutade den att: Kommunstyrelsen konstaterar att kostnadsutvecklingen är mycket oroväckande. Kommunstyrelsen konstaterar att synpunkter och påpekanden i KPMG samt Public partner rapporterna om sektor Stöd ska ligga som grund för åtgärdsförslagen. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att redovisa förslag till åtgärder för att komma i budgetbalans med tillhörande konsekvensanalys till kommunstyrelsens sammanträde den 15 april-15, för budget Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en grupp med en representant från varje parti i representerat kommunfullmäktige som under våren 2015 ska ta fram en övergripande och hållbara möjligheter att lösa den ekonomiska krisen i syfte att Munkedals kommun ska stå väl rustade inför framtidens utmaningar. Gruppen ska kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen under våren 2015 och inkomma med slutrapport senast juni

6 2. Sammanställning av åtgärder Nedan framgår förslag på åtgärder för att minska underskottet. Inom kommunstyrelsen har 6,008 mnkr i åtgärder föreslagits av främst tillfällig art. Neddragningar främst inom personal, inköp samt kurs och konferens samt utbildningar. Varsla/ej återbesätta 11 åa inom kommunstyrelsen 2,374 mnkr ospec. Övriga nämnder 0,050 mnkr Byggnadsnämnden 0,100 mnkr Miljönämnd 0,040 mnkr, 2 % neddragning halvårseffekt IT nämnd 0,040 mnkr, 2 % neddragning halvårseffekt Lönenämnd 0,050 mnkr, 2 % neddragning halvårseffekt Räddningstjänst 0,180 mnkr, 2 % neddragning halvårseffekt Återbetalning villkorat aktieägartillskott, Munkbo 0,500 mnkr RKHF 0,200 mnkr minska underhåll Aviseringen om återbetalning av 2004 års premier innebär engångsintäkt i budget 2015 med ca 3,500 mnkr för Munkedals del som minskar underskottet. Prognos feb Tillfälliga År åtgärder Netto 2015 Summa Kommunledningskontor 1,625 0,673 2,298 Summa Samhällsbyggnad 0,999 0,950 0,049 Summa Sektor Barn och utbildning 0,001 1,530 1,531 Summa Sektor Vård och Omsorg (7,66 3,0) 4,660 1,325 3,335 Summa Sektor Stöd (16,645 6,6) 10,045 1,530 8,515 Anpassning personal 11 åa halvårseffekt 2,374 2,374 Summa Kommunstyrelsen 14,078 8,382 5,696 Övriga nämnder bygg, lön, övriga, SML 0,002 1,160 1,162 Finans 1,034 3,500 4,534 Budgeterat resultat % 1,384 1,384 Budgeterat resultat mnkr reavinst Skatteintäkter 2,100 2,100 KF buffert 2,3 0,550 Klara 1,750 1,750 Afa återbetalning 2004 års premier 3,500 skattehöjning 0,15 (2,7 mnkr) Diff totalt 13,042 13,042 0,000 4

7 Mnkr Prognos febr Åtgärder Summa prognos Kommunledningskontor 1,625 0,673 2,298 Sektor Barn och utbildning 0,001 1,530 1,531 Sektor Vård och Omsorg (-7,66+3,0) -4,660 1,325-3,335 Sektor Stöd (-16,645+6,6) -10,045 1,530-8,515 Samhällsbyggnad -0,999 0,950-0,049 Räddningstjänst 2% halvårseffekt 0,000 0,180 0,180 Dessa ligger under IT, Miljö 2% halvårseffekt 0,000 0,080 0,080 k ommunledningsk ontor Återbetalning Munkbo 0,250 mnkr 0,000 0,500 0,500 RKHF (riksbyggen) 0,000 0,200 0,200 Neddragning av 11 åa halvårseffekt 2,374 2,374 Summa Kommunstyrelsen -14,078 9,342-4,736 Övriga nämnder 0,000 0,050 0,050 Byggnämnden 0,002 0,100 0,102 Finans, inkl budgeterat resultat 1,034 3,500 4,534 Summa Munkedals kommun -13,041 12,992-0,050 Lönenämnd 0,000 0,050 0,050 Summa Munkedals kommun -13,041 13,042 0, Förslag på åtgärder till KS 15 april för budgetbalans Varsla personal inom kommunstyrelsen tillfällig Varsel 11,0 åa halvårseffekt 2,374 Summa Varsel 11,0 åa halvårseffekt 2,374 mnkr För att få halvårseffekt är det 11 tjänster som inte återbesätts efter att innehavaren slutar sin anställning. Det innebär att det i dagsläget är svårt att avgöra vilka verksamheter som påverkas. Riskbedömningen görs i varje enskilt fall i samband med återbesättningsprövningen, som görs av kommunchef. Övriga 2015 tillfällig Övriga nämnder 0,050 Byggnadsnämnden 0,100 Lönenämnden 0,050 Miljönämnd, 2 % neddragning 0,040 IT -nämnd, 2 % neddragning 0,040 Räddningstjänst, 2 % neddragning 0,180 RKHF (riksbyggen), minska underhåll 0,200 Återbetalning Munkbo, halvårseffekt 0,500 Summa överskott 1,160 Riskbedömning för brukare - ingen Riskbedömning för personalen - liten fortsatt neddragning allvarlig Byggnadsnämnden (0,100 mnkr) Genom viss restriktivitet när det gäller icke finansierade planarbete kan nämnden visa en positiv årsprognos. 5

8 Lönenämnden (0,050 mnkr) Lönenämnden uppmanas till återhållsamhet, med 2 % av kostnaderna. För Munkedals del innebär det ca 50 tkr. Konsekvensen av återhållsamhet måste kommuniceras med samverkande kommunerna. En första kontakt har tagits med kommuncheferna. Därefter kan beslut ske. Miljönämnd (0,040 mnkr) 2 % neddragning halvårseffekt. Allmän restriktivitet och återhållsamhet när det gäller kurser, konferenser samt återbesättning av tjänster inom miljönämndens verksamhet. Konsekvenserna kan bli mindre tillsynsverksamhet. Konsekvensen av återhållsamhet måste kommuniceras med samverkande kommunerna. En första kontakt har tagits med kommuncheferna. Därefter kan beslut ske. IT nämnd (0,040 mnkr) IT-nämnden uppmanas till återhållsamhet, med 2 % av kostnaderna. För Munkedals del innebär det ca 40 tkr. Konsekvensen av återhållsamhet måste kommuniceras med samverkande kommunerna. En första kontakt har tagits med kommuncheferna. Därefter kan beslut ske. Räddningstjänst (0,180 mnkr) Förbundet uppmanas till återhållsamhet, med 2 % av kostnaderna. Konsekvensen av återhållsamhet måste kommuniceras med samverkande kommunerna. Därefter kan beslut ske. RKHF (0,200 mnkr) Minska underhåll för föreningens fastigheter. Underhållet är ändå högre än för kommunens övriga fastigheter. Återbetalning villkorat aktieägartillskott Munkbo (0,500 mnkr) I slutet på 90-talet tillsköt kommunen ca 79 mnkr i villkorat aktieägartillskott i samband med den då så tydliga bostadskrisen. Dessa medel bör nu återbetalas med 1,0 mnkr per år. Effekten är något höjd hyra eller försämrat resultat. Kommunledningskontoret 2015 tillfällig Växelsamarbete 0,025 Minska ohälsa 0,050 Kurs och konferens(procentuell förd) 0,170 Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten, minst 0,170 Facklig tid 0,358 Vakans oklart inom KLK -0,100 Summa överskott 0,673 Prognos april åtgärder Prog feb 11 kommunchef 0,396 0,096 0, tillväxt 0,697 0,054 0, personal 0,640 0,440 0, bilvård 0,050 0,000 0, ekonomi 0,351 0,101 0, adm 0,166 0,091 0,075 summa 2,298 0,673 1,625 Precisera åtgärderna i februariprognosen: totalt 1,625 mnkr inte återbesätta vid vakans samt sjukskrivningar, senarelagt växelsamarbete, lägre kostnader för bilvård och facklig tid. 6

9 Ytterligare tillfälliga åtgärder inom KLK: 0,673 mnkr i överskott genom att minska inköp, kurs och konferens, växelsamarbetet, samt facklig tid, aktivt arbeta med ohälsa. Totalt: 2,298 mnkr i tillfälliga lösningar Prövning av nya och återbesättning (1,250 mnkr) Vakans och sjukskrivning, Ekonomi 0,250 mnkr, tillväxt och kulturenheten 0,650 mnkr, kommunchef 0,300 mnkr samt överskott för bilvård 0,050 mnkr, Riskbedömning för brukare Mindre stöd/support/service till enhetschefer, sektorchefer och politik. För tjänsten i Stugan blir följden att det blir två personal istället för tre och kontakterna med besökarna kan minska. Riskbedömning för personalen Högre belastning på befintlig personal. På lång sikt finnas en risk för ökad ohälsa. Minska ohälsa (0,050 mnkr): Att minska ohälsan innebär ett strategiskt och medvetet arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå med syfte att minska både de korta och långa sjukskrivningarna. Arbetet ska inrikta sig på både de som är friska och är i arbete, de som befinner sig i en riskzon samt de som är sjuka. Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för att minska ohälsan utifrån de olika nivåerna där samtliga chefer spelar en viktig roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Utifrån en generell riskbedömning i kommunen har psykisk ohälsa definierats som den största sjukskrivningsorsaken och särskilda insatser för att förebygga detta skall tas fram. Växelsamarbete: (0,100 mnkr). Driften av växelplattformen i kommunen planerades att överföras till IT-enheten SML från Kurs och konferens/ Utbildning. (0,170 mnkr): Kan beröra alla grupper. Riskbedömning för brukare? På kort sikt inga. Riskbedömning för personalen? Totala budgeten för kurs/konferens/utbildning är på 0,615 mnkr återstår att nyttja 0,445 mnkr. På kort sikt små risker, mindre deltagande i div. nätverk. På lång sikt kan utveckling och lärande påverkas negativt om personalen inte kan erbjudas regelbunden kompetensutveckling. Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten (0,170 mnkr): Kan beröra alla grupper Riskbedömning för brukare, personalen: På kort sikt små risker. Ej allvarliga på kort sikt. 7

10 Personal: Facklig tid (0,558 mnkr). Viss återhållsamhet kan tillämpas men i grunden är rätt till facklig ledighet lagstyrd och tvingande för arbetsgivaren. Sektor Barn och Utbildning 2015 tillfällig Avveckla vårdnadsbidrag 0,100 Kurs och konferens 0,150 Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten, minst 0,150 Generell återhållsamhet 1,000 Minska ohälsa 0,130 Gymnasiesärplatser- utredning Bibliotek filialer - utredning Summa överskott 1,530 Precisera åtgärderna: Avveckla vårdnadsbidrag (0,100 mnkr) Riskbedömning för brukare: Föräldrar som vill vara hemma längre med sina barn får inget bidrag. Kurs och konferens (0,150 mnkr) Ledning, rektorer och pedagoger. Riskbedömning för brukare och för personalen? Att i spartider dra in på kompetensutveckling är dubbelt negativt. Påverkar verksamheten negativt. Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten (0,150 mnkr) Barn/ elever och personal. Skolområdet dras med ett felaktigt upphandlat skolavtal vilket för skolområdet redan innebär fördyrningar på förbrukningsmaterial och skrivböcker m m motsvarande 0,700 mnkr. Ytterligare anpassningar minskar elevers tillgång till skolmaterial. Generell återhållsamhet (1,000 mnkr) Sektorn kommer att vara återhållsam. Minska ohälsa (0,130 mnkr) Att minska ohälsan innebär ett strategiskt och medvetet arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå med syfte att minska både de korta och långa sjukskrivningarna. Arbetet ska inrikta sig på både de som är friska och är i arbete, de som befinner sig i en riskzon samt de som är sjuka. Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för att minska ohälsan utifrån de olika nivåerna där samtliga chefer spelar en viktig roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Utifrån en generell riskbedömning i kommunen har psykisk ohälsa definierats som den största sjukskrivningsorsaken och särskilda insatser för att förebygga detta skall tas fram. Gymnasiesärplatser Efter att skollagen har ändrats, kan vi erbjuda hemmaplanlösning istället för plats i annan kommun. Krävs en individuell utredning för varje sökande. Bibliotek filialer samverkan med huvudbiblioteken. Krävs utredning. 8

11 Sektor Samhällsbyggnad 2015 tillfällig Översyn kaffet 0,100 Kurs och konferens 0,050 Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten 0,050 Prövning av nya och återbesättning av tjänster 0,100 Arrenden, kostersättningar 0,050 Hyror för föreningar 0,100 Minska ohälsa 0,050 Kläder inom Samhällsbyggnad 0,050 Fastighetsunderhåll 0,300 Hyra för bordtennis och ishall 0,100 Summa överskott 0,950 Precisera åtgärderna: Översyn kaffet: (0,100 mnkr) Alla, arbetsgivaren håller med kaffe/te på alla arbetsplatser förslaget är att avdrag på lön sker för samtliga med 50 kr per månad. Risken Liten Kurs och konferens: (0,050 mnkr) Alla inom samhällsbyggnadssektorn. Allmän restriktivitet och återhållsamhet avseende kurser, konferenser etc. Sektorchef ska godkänna innan beslut fattas. Riskbedömning för brukare, personalen: Prioritering krävs. Budget 0,230 mnkr/år varav det återstår 0,180 mnkr att nyttja. Generellt är riskerna små. Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten, minst: (0,050 mnkr) Särskild prövning av inköp. Återhållsamhet gäller. Riskerna för negativa effekter är liten. Prövning av nya och återbesättning av tjänster: (0,100 mnkr) Återbesättning av lediga tjänster kommer att prövas. Konsekvenserna är oklara. Arrenden, kostersättningar: (0,050 mnkr) Förslag på höjningar av taxor och avgifter kommer att lämnas till KF. Konsekvenserna kan bli högre kostnader för anställda, föreningar och enskilda. Hyror föreningar: (0,100 mnkr) Höjda avgifter för föreningar etc som nyttjar kommunala lokaler. Hyra bordtennis och ishall: (0,100 mnkr) Dessa båda föreningar disponerar kommunala lokaler helt fritt, något som är orimligt. Hyr dessa föreningar sporthallen debiteras viss timhyra. Det är enkelt att tillämpa samma system för dessa övriga lokaler. Minska ohälsa: (0,050 mnkr) Att minska ohälsan innebär ett strategiskt och medvetet arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå med syfte att minska både de korta och långa sjukskrivningarna. Arbetet ska inrikta sig på både de som är friska och är i arbete, de som befinner sig i en riskzon samt de som är sjuka. Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för att minska 9

12 ohälsan utifrån de olika nivåerna där samtliga chefer spelar en viktig roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Utifrån en generell riskbedömning i kommunen har psykisk ohälsa definierats som den största sjukskrivningsorsaken och särskilda insatser för att förebygga detta skall tas fram. Kläder inom SB: (0,050 mnkr) Delar av verksamheterna ska ha arbetskläder tex. av hygienkrav inom kök eller trafiksäkerhet och skydd inom gata/park/fastighet. Städ samt delvis park och fastighet har inte sådana krav. Fastighetsunderhåll (0,300 mnkr) Fastighetsunderhållet sänks från 73 till 66 kr per m2. Önskvärd nivå är ca 120 kr per m2 vilket innebär stora svårigheter att hålla kommunala fastigheter i hyfsat skick. Sektor Stöd 2015 tillfällig Kurs och konferens 0,050 Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten, minst 0,050 Prövning av tjänster Minskad ohälsa 1,100 0,130 Allmänna vägen: se över nattbemanning 0,200 Summa överskott 1,530 Precisera åtgärderna: Kurs och konferens (0,050 mnkr) Alla anställda inom sektorn. Budgeterat 0,200 mnkr återstår 0,150 mnkr att nyttja. Prioritering krävs. Riskbedömning för brukare: Ingen påverkan Riskbedömning för personalen, Kvalitets och kompetensbrist, på lång sikt allvarligt. Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten (0,050 mnkr) Alla Riskbedömning för brukare: Ingen påverkan Riskbedömning för personalen, är riskerna allvarliga eller inte? Ej allvarlig Prövning av tjänster (1,100 mnkr) Vakanssätta socionom stödteam under perioden januari-juni 2015, 70 % åa 0,185 tkr, (vilket innebär att det ej kommer att äskas från KF) I övrigt inom sektorn så ska alla tjänster prövas innan tillsättning. Vakanssätta inom alla verksamheter där det är möjligt. Återbesättningsprövningen innebär en minskad tillsättning av vikarier vid frånvaro. Alla tjänster som är vakanta Riskbedömning för brukare: Ingen påverkan Riskbedömning för personalen, Ej allvarliga 10

13 Minskad ohälsa (0,130 mnkr) Arbeta strategiskt kring ohälsa inom alla personalgrupper inom stöd och då först och främst korttidssjukskrivningar men även långtid. Arbete har påbörjats inom IFO och AME. Syftet är att sänka sjukskrivningstalen inom alla verksamheter vilket i sig minskar sjuklönekostnaderna. Alla arbetsgrupper inom sektor stöd. Riskbedömning för brukare: Ingen påverkan Riskbedömning för personalen: Bättre hälsa Ej allvarliga Allmänna vägen: se över nattbemanning (0,200 mnkr) Planeringen är att nattpersonal på Dinglegården skall täcka upp vid behov på allmänna vägen. Samordningseffekt kring nattjänstgöring på dessa två boende. Nattpersonal Dinglegården ny arbetsuppgift. Riskbedömning för brukare: Skall konsekvensbeskrivas för varje enskild individ om beslut fattas i frågan. Riskbedömning för personalen: Skall genomföras en risk och sårbarhetsanalys tillsammans med all berörd personal på dessa två boende om beslut fattas i frågan. Nedläggning av alla verksamheter som inte är lagstyrda (0 mnkr) Denna post generar dock inte ngn effekt för 2015 men bör beaktas utifrån budgetåret 2016 om man skall få helhetseffekt under Summa 2,558 mnkr. Riskbedömning för brukare: Generellt förebyggande arbete för kommuninvånarna minskar. På lång sikt innebär det ökad risk för psykisk ohälsa för kommuninvånarna. Risk för ökande samhällskostnader rent generellt. Riskbedömning för personalen: Uppsägning/omplacering av personal. För den enskilde allvarligt. Uppsägning av lönebidragsanställda 0 mnkr Denna post genererar inte heller helårseffekt men bör beaktas utifrån budgetåret Sektorn får titta på varje enskilt individuellt anställningsavtal för att kunna räkna på effekt 2015 men inför 2016 finns det idag en budget avsatt på 0,440 mnkr per helår för dessa anställningar. Alla arbetstagare som upprätthåller en lönebidragstjänst inom Stöds område, totalt 10 anställda. Riskbedömning för brukare/personal: Svagaste målgruppen som går ut i arbetslöshet, Allvarligt 11

14 Sektor Vård och omsorg 2015 tillfällig Kurs och konferens 0,120 Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten, minst 0,075 Generell besparing, minskad tillsättning av vikarier vid frånvaro 1,000 Minska ohälsa 0,130 Heltidsuppdrag Summa överskott 1,325 Kurs och konferens (0,120 mnkr) Nya behov och ökade krav på vård och omsorg kräver ny kunskap och kompetensutveckling. Genom att prioritera och minimera utbildningsinsatserna under året kan dessa kostnader hållas nere. Budgeterat 0,297 mnkr återstår 0,177 mnkr att nyttja. Samtlig personal inom vård- och omsorg Riskbedömning för brukare: På kort sikt ingen allvarlig risk. På längre sikt risk för bristande kompetens som kan leda till ökade fel, brister och missförhållanden. Riskbedömning för personalen: Ingen risk på kort sikt. På längre sikt finns risk för ohälsa och osäkerhet i arbetet pga bristande kompetens och ingen möjlighet till handledning. Ingen allvarlig risk på kort sikt. Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten (0,075 mnkr) Minska på inköp som inte är nödvändiga i vård- och omsorgsarbetet Riskbedömning för brukare, personalen: Ingen risk på kort sikt. ingen risk på kort sikt Generell besparing (1,000 mnkr) Det finns idag inte någon tjänst inom sektorn som går att låta bli att återbesätta utan att det blir påtagliga konsekvenser. Återbesättningsprövningen innebär en minskad tillsättning av vikarier vid frånvaro. All personal inom vård och omsorg Riskbedömning för brukare: Att inte bemanna upp vid personalens frånvaro innebär ökad arbetsbelastning och risken för misstag och missförhållanden i vården ökar. Redan idag skrivs fler Lex Sarah och Lex Maria rapporter. Det blir svårt för personalen att ha god uppsikt och ge en säker vård och omsorg till personer med demenssjukdom. Riskbedömning för personalen: Det är redan idag restriktivt med tillsättandet av vikarier vid frånvaro. Ytterligare minskning av att ersätta frånvaro med vikarier innebär en ökad arbetsbelastning, färre kan delta i möten och utbildningsinsatser. En negativ spiral som på sikt leder till högre kostnader genom ökad sjukfrånvaro och personalomsättning. 12

15 Om årets volymökning inom hemtjänst och hemsjukvård kvarstår innebär det att vi inte kan verkställa alla insatser som är beviljade enligt socialtjänstlagen. Det är inte heller möjligt att säkerställa den medicinska säkerheten. Att minska bemanningen ytterligare på särskilda boenden känns näst intill omöjligt utan att det medför allvarliga konsekvenser för de boende och för personalen, då det redan idag är svårt att upprätthålla en god kvalitet och en god arbetsmiljö. Minskad ohälsa (0,130 mnkr) Att minska ohälsa kräver ett aktivt arbete av enhetschefer med stöd av personalutvecklare. Framförallt personal i hemtjänst, särskilda boenden och hemsjukvården Riskbedömning för brukare: Minskad ohälsa hos personal bidrar till bättre kvalitet för brukaren. Riskbedömning för personalen: Minskad ohälsa är positivt ingen risk Heltidsuppdraget 0 mnkr Svårt att säga i kr vad det kan innebära. Att avbryta heltidsuppdraget kan ge en kortsiktig besparing men som på längre sikt medför ökade kostnader. Att införa nya arbetssätt där vi har fler tillsvidareanställda med högre sysselsättningsgrader istället för timanställda kräver en del resurser initialt men kommer ge en mer kostnadseffektiv bemanning efter hand. Att erbjuda heltidstjänster skapar tryggare anställningar som kan bidra till att personal stannar kvar och då minskar behovet av timanställda vikarier och introduktionskostnader minskar. Det är en viktig strategisk satsning för att få en mer stabil bemanning, minskade vikariekostnader, minskade introduktionskostnader, minskad sjukfrånvaro samt bättre kvalitet och kontinuitet i verksamheten. Personal inom vård- och omsorg och stöd. Riskbedömning för brukare: Kvalitetsfråga. Ingen allvarlig risk. Riskbedömning för personalen: Högre omsättning och otrygga anställningar kan leda till ökad sjukfrånvaro. Inte allvarliga. På längre sikt svårigheter att rekrytera och behålla personal. Boendestöd och hemtjänst samordning minska kostnaderna Kräver vidare utredning. Effekt möjligtvis 2016 Kvalitetsnivåer inom säkerhetsarbete (patientsäkerhetslagen och Lex Sarah) Kräver mer utredning och beräkningar ändringar i vägledande bestämmelser för biståndshandläggning. All personal inom vård och omsorg Riskbedömning för brukare: Lägre kvalitet kan innebära sämre kontinuitet. Färre insatser så som social samvaro, promenader eller möjlighet till utevistelse och färre tillsynsbesök. Identifierade riskområde där avvikelser är kända i den kommunala vården och omsorgen är 13

16 läkemedelshantering, fall och fördröjd vård och behandling, vilka är de mest riskfyllda områdena, därefter kommer nutrition (nattfasta), delegering, omvårdnad, bemötande, kommunikation, information, infektioner och smittspridning Riskbedömning för personalen: Om personalbemanning, antal årsarbetare är låg, övergår organisationen från att vara effektiv till att bli en arbetsplats som har ohälsosam arbetsmiljö och låg kvalitet på säkerhetsarbetet. Grunden för en hälsosam arbetsplats och hög säkerhet för brukare är ett väl fungerade arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. För att identifiera om det i organisationen finns bristfälliga rutiner, bristande kompetens och felaktig teknik behövs personella resurser. Ökad ensamhet och oro hos brukare leder till ohälsa vilket på sikt kan leda till ett ökat behov av vård- omsorgsinsatser. Riskerna är allvarliga om arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inte efterlevs. Det innebär ohälsa för personalen och risk för missförhållande och vård skador för brukare Finans tillfällig AFA återbetalning ,500 Summa finans överskott 3,500 Precisera åtgärderna: Återbetalning AFA 2004-års premier (3,500 mnkr) Aviseringen om återbetalning av 2004 års premier innebär engångsintäkt i budget 2015 med ca 3,500 mnkr för Munkedals del som minskar underskottet. Nyhetsarkivet SKL hemsida AFA Försäkrings styrelse har beslutat om att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting. Under flera år har kommuner och landsting kunnat stärka sin ekonomi tack vare dessa återbetalningar. Premiernas storlek år 2004 var 2,25 procent av lönesumman. 14

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9. Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31

Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9. Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31 SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9 Ks 117 Au 10 Dnr 2013.230 042 Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar Årsanalys 2009 Nämndens uppdrag IFO ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga sociala insatser. I ansvarområdet ingår utredningar, vård och behandling enligt SoL, LVU (lagen om vård av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Anställning på lika villkor?

Anställning på lika villkor? Anställning på lika villkor? Fakta och debatt: En jämförande studie om orsakerna till det stora antalet tillfälliga anställningar i äldre- och handikappomsorgen. En rapport av Elisabeth Schantz 1 Anställning

Läs mer

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, 131 ulricehamn.se 1 Bild framsida Den nya motorvägen mellan Ulricehamn och Borås beräknas öppnas för trafik hösten 2015. Bilden

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer