Budget 2015, förslag till åtgärder för budgetbalans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015, förslag till åtgärder för budgetbalans"

Transkript

1 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, förslag till åtgärder för budgetbalans I februari redovisades ett underskott om 13,041 mnkr, förvaltningen fick i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen möte i april med åtgärder för att balansera underskottet, vilka presenteras nedan; Inom kommunstyrelsen har 6,008 mnkr i åtgärder föreslagits av främst tillfällig art. Varsla/ej återbesätta 11 åa inom kommunstyrelsen 2,374 mnkr ospec. Övriga nämnder 0,050 mnkr Byggnadsnämnden 0,100 mnkr Miljönämnd 0,040 mnkr, 2 % neddragning IT nämnd 0,040 mnkr, 2 % neddragning Lönenämnden 0,050 mnkr, 2 % neddragning Räddningstjänst 0,180 mnkr, 2 % neddragning Återbetalning av villkorat aktieägartillskott Munkbo 0,500 mnkr RKHF 0,200 minskat underhåll Aviseringen om återbetalning av 2004 års premier innebär engångsintäkt i budget 2015 med ca 3,500 mnkr för Munkedals del som minskar underskottet. Det är oerhört viktigt att allt görs för att kunna minska underskottet för 2015, eftersom ett underskott ska avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Det ställer stora krav på hela förvaltningen att hämta hem underskott Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Se bilaga. 2. Miljö Nej 3. Folkhälsa Kan påverkas. 4. Facklig samverkan enligt FAS Information på sammanträdet 30/3 och information den 7/4, förhandling sker efter kommunstyrelsens möte, 20/4 och/eller 27/4. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner att förvaltningen arbetar vidare med samtliga förslag till åtgärder som föreslagna för att komma i budgetbalans MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

2 sida 2 Peter Martinsson, Sektorchef Stöd Mats Tillander, TF Kommunchef, Samhällsbyggnadschef Maria Ottosson, Lundström, Sektorchef Vård och Omsorg Ulrika Gellerstedt TF Kommunchef, TF Ekonomichef Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och Utbildning Beslutet expedieras till Sektorchefer Enhetschefer Kommunchef Ekonomienheten Munkbo AB Lysekils kommun Sotenäs kommun RKHF Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän MUNKEDAL Telefon växel Fax Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

3 Dnr: Kommunstyrelsen Budget 2015 Åtgärder budget 2015 Nämnds beslut Antagen i KS xx

4 Innehåll 1. Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Kommunstyrelsens beslut Sammanställning av åtgärder Förslag på åtgärder till KS 15 april för budgetbalans Övriga... 5 Kommunledningskontoret... 6 Sektor Barn och Utbildning... 8 Sektor Samhällsbyggnad... 9 Sektor Stöd Sektor Vård och omsorg

5 1. Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen är en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret. Kommunchefen gör en samlad bedömning för hela kommunen och lämnar över rapporten till kommunstyrelsen. Publicering sker också på hemsida/politikersida. I samband med februariuppföljningen visade årsprognosen på ett underskott motsvarande -13,042 mnkr (avvikelse mot budget inkl. resultat) för hela kommunen. Årsprognosen per nämnd visar för; Kommunstyrelsen -14,077 mnkr, Byggnadsnämnden, lönenämnden samt övriga nämnder +-0. Den största avvikelsen finns inom Sektor stöd och uppgår till -16,645 mnkr, varav IFO -11,990 mnkr. Inför 2015 beslutades om ett tilläggsanslag på 9,6 mnkr för Kommunstyrelsen, detta har fördelats enligt; Vård och Omsorg: 3,0 mnkr hemtjänst och Stöd: 6,6 mnkr varav 4,620 mnkr IFO placeringar barn, 1,980 mnkr LSS köpta platser Årsprognos Feb Kommunledningskontor 1,625 Tillfälligt tilläggsanslag 2015 KS Samhällsbyggnad -0,999 Sektor Barn och utbildning 0,001 Sektor Vård och Omsorg -4,660 Sektor Stöd -10,045 Summa Kommunstyrelsen -14,078 Övriga nämnder 0,000 Byggnämnden 0,002 Finans exkl. budgeterat resultat -0,350 Finans, inkl budgeterat resultat 1,384 Summa Munkedals kommun -13,042 Lönenämnd 0,000 Summa Munkedals kommun -13,042 Enligt de ekonomiska styrprinciperna, ska nämnd som redovisar ett underskott, lämna till kommunstyrelsen ett åtgärdsprogram där nämnden redovisar hur underskottet ska täckas och vilka konsekvenser det får inom två månader. Med tanke på underskottets storlek är det viktigt att åtgärder vidtas skyndsamt. Förvaltningen fick av kommunstyrelsen den 11 mars i uppdrag att till kommunstyrelsens möte i april återkomma med förslag på åtgärder. Om kommunen redovisar ett underskott vid årets slut ska detta underskott avbalanseras snarast och senast inom 2 år. 1.1 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutade den att: Kommunstyrelsen konstaterar att kostnadsutvecklingen är mycket oroväckande. Kommunstyrelsen konstaterar att synpunkter och påpekanden i KPMG samt Public partner rapporterna om sektor Stöd ska ligga som grund för åtgärdsförslagen. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att redovisa förslag till åtgärder för att komma i budgetbalans med tillhörande konsekvensanalys till kommunstyrelsens sammanträde den 15 april-15, för budget Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en grupp med en representant från varje parti i representerat kommunfullmäktige som under våren 2015 ska ta fram en övergripande och hållbara möjligheter att lösa den ekonomiska krisen i syfte att Munkedals kommun ska stå väl rustade inför framtidens utmaningar. Gruppen ska kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen under våren 2015 och inkomma med slutrapport senast juni

6 2. Sammanställning av åtgärder Nedan framgår förslag på åtgärder för att minska underskottet. Inom kommunstyrelsen har 6,008 mnkr i åtgärder föreslagits av främst tillfällig art. Neddragningar främst inom personal, inköp samt kurs och konferens samt utbildningar. Varsla/ej återbesätta 11 åa inom kommunstyrelsen 2,374 mnkr ospec. Övriga nämnder 0,050 mnkr Byggnadsnämnden 0,100 mnkr Miljönämnd 0,040 mnkr, 2 % neddragning halvårseffekt IT nämnd 0,040 mnkr, 2 % neddragning halvårseffekt Lönenämnd 0,050 mnkr, 2 % neddragning halvårseffekt Räddningstjänst 0,180 mnkr, 2 % neddragning halvårseffekt Återbetalning villkorat aktieägartillskott, Munkbo 0,500 mnkr RKHF 0,200 mnkr minska underhåll Aviseringen om återbetalning av 2004 års premier innebär engångsintäkt i budget 2015 med ca 3,500 mnkr för Munkedals del som minskar underskottet. Prognos feb Tillfälliga År åtgärder Netto 2015 Summa Kommunledningskontor 1,625 0,673 2,298 Summa Samhällsbyggnad 0,999 0,950 0,049 Summa Sektor Barn och utbildning 0,001 1,530 1,531 Summa Sektor Vård och Omsorg (7,66 3,0) 4,660 1,325 3,335 Summa Sektor Stöd (16,645 6,6) 10,045 1,530 8,515 Anpassning personal 11 åa halvårseffekt 2,374 2,374 Summa Kommunstyrelsen 14,078 8,382 5,696 Övriga nämnder bygg, lön, övriga, SML 0,002 1,160 1,162 Finans 1,034 3,500 4,534 Budgeterat resultat % 1,384 1,384 Budgeterat resultat mnkr reavinst Skatteintäkter 2,100 2,100 KF buffert 2,3 0,550 Klara 1,750 1,750 Afa återbetalning 2004 års premier 3,500 skattehöjning 0,15 (2,7 mnkr) Diff totalt 13,042 13,042 0,000 4

7 Mnkr Prognos febr Åtgärder Summa prognos Kommunledningskontor 1,625 0,673 2,298 Sektor Barn och utbildning 0,001 1,530 1,531 Sektor Vård och Omsorg (-7,66+3,0) -4,660 1,325-3,335 Sektor Stöd (-16,645+6,6) -10,045 1,530-8,515 Samhällsbyggnad -0,999 0,950-0,049 Räddningstjänst 2% halvårseffekt 0,000 0,180 0,180 Dessa ligger under IT, Miljö 2% halvårseffekt 0,000 0,080 0,080 k ommunledningsk ontor Återbetalning Munkbo 0,250 mnkr 0,000 0,500 0,500 RKHF (riksbyggen) 0,000 0,200 0,200 Neddragning av 11 åa halvårseffekt 2,374 2,374 Summa Kommunstyrelsen -14,078 9,342-4,736 Övriga nämnder 0,000 0,050 0,050 Byggnämnden 0,002 0,100 0,102 Finans, inkl budgeterat resultat 1,034 3,500 4,534 Summa Munkedals kommun -13,041 12,992-0,050 Lönenämnd 0,000 0,050 0,050 Summa Munkedals kommun -13,041 13,042 0, Förslag på åtgärder till KS 15 april för budgetbalans Varsla personal inom kommunstyrelsen tillfällig Varsel 11,0 åa halvårseffekt 2,374 Summa Varsel 11,0 åa halvårseffekt 2,374 mnkr För att få halvårseffekt är det 11 tjänster som inte återbesätts efter att innehavaren slutar sin anställning. Det innebär att det i dagsläget är svårt att avgöra vilka verksamheter som påverkas. Riskbedömningen görs i varje enskilt fall i samband med återbesättningsprövningen, som görs av kommunchef. Övriga 2015 tillfällig Övriga nämnder 0,050 Byggnadsnämnden 0,100 Lönenämnden 0,050 Miljönämnd, 2 % neddragning 0,040 IT -nämnd, 2 % neddragning 0,040 Räddningstjänst, 2 % neddragning 0,180 RKHF (riksbyggen), minska underhåll 0,200 Återbetalning Munkbo, halvårseffekt 0,500 Summa överskott 1,160 Riskbedömning för brukare - ingen Riskbedömning för personalen - liten fortsatt neddragning allvarlig Byggnadsnämnden (0,100 mnkr) Genom viss restriktivitet när det gäller icke finansierade planarbete kan nämnden visa en positiv årsprognos. 5

8 Lönenämnden (0,050 mnkr) Lönenämnden uppmanas till återhållsamhet, med 2 % av kostnaderna. För Munkedals del innebär det ca 50 tkr. Konsekvensen av återhållsamhet måste kommuniceras med samverkande kommunerna. En första kontakt har tagits med kommuncheferna. Därefter kan beslut ske. Miljönämnd (0,040 mnkr) 2 % neddragning halvårseffekt. Allmän restriktivitet och återhållsamhet när det gäller kurser, konferenser samt återbesättning av tjänster inom miljönämndens verksamhet. Konsekvenserna kan bli mindre tillsynsverksamhet. Konsekvensen av återhållsamhet måste kommuniceras med samverkande kommunerna. En första kontakt har tagits med kommuncheferna. Därefter kan beslut ske. IT nämnd (0,040 mnkr) IT-nämnden uppmanas till återhållsamhet, med 2 % av kostnaderna. För Munkedals del innebär det ca 40 tkr. Konsekvensen av återhållsamhet måste kommuniceras med samverkande kommunerna. En första kontakt har tagits med kommuncheferna. Därefter kan beslut ske. Räddningstjänst (0,180 mnkr) Förbundet uppmanas till återhållsamhet, med 2 % av kostnaderna. Konsekvensen av återhållsamhet måste kommuniceras med samverkande kommunerna. Därefter kan beslut ske. RKHF (0,200 mnkr) Minska underhåll för föreningens fastigheter. Underhållet är ändå högre än för kommunens övriga fastigheter. Återbetalning villkorat aktieägartillskott Munkbo (0,500 mnkr) I slutet på 90-talet tillsköt kommunen ca 79 mnkr i villkorat aktieägartillskott i samband med den då så tydliga bostadskrisen. Dessa medel bör nu återbetalas med 1,0 mnkr per år. Effekten är något höjd hyra eller försämrat resultat. Kommunledningskontoret 2015 tillfällig Växelsamarbete 0,025 Minska ohälsa 0,050 Kurs och konferens(procentuell förd) 0,170 Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten, minst 0,170 Facklig tid 0,358 Vakans oklart inom KLK -0,100 Summa överskott 0,673 Prognos april åtgärder Prog feb 11 kommunchef 0,396 0,096 0, tillväxt 0,697 0,054 0, personal 0,640 0,440 0, bilvård 0,050 0,000 0, ekonomi 0,351 0,101 0, adm 0,166 0,091 0,075 summa 2,298 0,673 1,625 Precisera åtgärderna i februariprognosen: totalt 1,625 mnkr inte återbesätta vid vakans samt sjukskrivningar, senarelagt växelsamarbete, lägre kostnader för bilvård och facklig tid. 6

9 Ytterligare tillfälliga åtgärder inom KLK: 0,673 mnkr i överskott genom att minska inköp, kurs och konferens, växelsamarbetet, samt facklig tid, aktivt arbeta med ohälsa. Totalt: 2,298 mnkr i tillfälliga lösningar Prövning av nya och återbesättning (1,250 mnkr) Vakans och sjukskrivning, Ekonomi 0,250 mnkr, tillväxt och kulturenheten 0,650 mnkr, kommunchef 0,300 mnkr samt överskott för bilvård 0,050 mnkr, Riskbedömning för brukare Mindre stöd/support/service till enhetschefer, sektorchefer och politik. För tjänsten i Stugan blir följden att det blir två personal istället för tre och kontakterna med besökarna kan minska. Riskbedömning för personalen Högre belastning på befintlig personal. På lång sikt finnas en risk för ökad ohälsa. Minska ohälsa (0,050 mnkr): Att minska ohälsan innebär ett strategiskt och medvetet arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå med syfte att minska både de korta och långa sjukskrivningarna. Arbetet ska inrikta sig på både de som är friska och är i arbete, de som befinner sig i en riskzon samt de som är sjuka. Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för att minska ohälsan utifrån de olika nivåerna där samtliga chefer spelar en viktig roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Utifrån en generell riskbedömning i kommunen har psykisk ohälsa definierats som den största sjukskrivningsorsaken och särskilda insatser för att förebygga detta skall tas fram. Växelsamarbete: (0,100 mnkr). Driften av växelplattformen i kommunen planerades att överföras till IT-enheten SML från Kurs och konferens/ Utbildning. (0,170 mnkr): Kan beröra alla grupper. Riskbedömning för brukare? På kort sikt inga. Riskbedömning för personalen? Totala budgeten för kurs/konferens/utbildning är på 0,615 mnkr återstår att nyttja 0,445 mnkr. På kort sikt små risker, mindre deltagande i div. nätverk. På lång sikt kan utveckling och lärande påverkas negativt om personalen inte kan erbjudas regelbunden kompetensutveckling. Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten (0,170 mnkr): Kan beröra alla grupper Riskbedömning för brukare, personalen: På kort sikt små risker. Ej allvarliga på kort sikt. 7

10 Personal: Facklig tid (0,558 mnkr). Viss återhållsamhet kan tillämpas men i grunden är rätt till facklig ledighet lagstyrd och tvingande för arbetsgivaren. Sektor Barn och Utbildning 2015 tillfällig Avveckla vårdnadsbidrag 0,100 Kurs och konferens 0,150 Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten, minst 0,150 Generell återhållsamhet 1,000 Minska ohälsa 0,130 Gymnasiesärplatser- utredning Bibliotek filialer - utredning Summa överskott 1,530 Precisera åtgärderna: Avveckla vårdnadsbidrag (0,100 mnkr) Riskbedömning för brukare: Föräldrar som vill vara hemma längre med sina barn får inget bidrag. Kurs och konferens (0,150 mnkr) Ledning, rektorer och pedagoger. Riskbedömning för brukare och för personalen? Att i spartider dra in på kompetensutveckling är dubbelt negativt. Påverkar verksamheten negativt. Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten (0,150 mnkr) Barn/ elever och personal. Skolområdet dras med ett felaktigt upphandlat skolavtal vilket för skolområdet redan innebär fördyrningar på förbrukningsmaterial och skrivböcker m m motsvarande 0,700 mnkr. Ytterligare anpassningar minskar elevers tillgång till skolmaterial. Generell återhållsamhet (1,000 mnkr) Sektorn kommer att vara återhållsam. Minska ohälsa (0,130 mnkr) Att minska ohälsan innebär ett strategiskt och medvetet arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå med syfte att minska både de korta och långa sjukskrivningarna. Arbetet ska inrikta sig på både de som är friska och är i arbete, de som befinner sig i en riskzon samt de som är sjuka. Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för att minska ohälsan utifrån de olika nivåerna där samtliga chefer spelar en viktig roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Utifrån en generell riskbedömning i kommunen har psykisk ohälsa definierats som den största sjukskrivningsorsaken och särskilda insatser för att förebygga detta skall tas fram. Gymnasiesärplatser Efter att skollagen har ändrats, kan vi erbjuda hemmaplanlösning istället för plats i annan kommun. Krävs en individuell utredning för varje sökande. Bibliotek filialer samverkan med huvudbiblioteken. Krävs utredning. 8

11 Sektor Samhällsbyggnad 2015 tillfällig Översyn kaffet 0,100 Kurs och konferens 0,050 Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten 0,050 Prövning av nya och återbesättning av tjänster 0,100 Arrenden, kostersättningar 0,050 Hyror för föreningar 0,100 Minska ohälsa 0,050 Kläder inom Samhällsbyggnad 0,050 Fastighetsunderhåll 0,300 Hyra för bordtennis och ishall 0,100 Summa överskott 0,950 Precisera åtgärderna: Översyn kaffet: (0,100 mnkr) Alla, arbetsgivaren håller med kaffe/te på alla arbetsplatser förslaget är att avdrag på lön sker för samtliga med 50 kr per månad. Risken Liten Kurs och konferens: (0,050 mnkr) Alla inom samhällsbyggnadssektorn. Allmän restriktivitet och återhållsamhet avseende kurser, konferenser etc. Sektorchef ska godkänna innan beslut fattas. Riskbedömning för brukare, personalen: Prioritering krävs. Budget 0,230 mnkr/år varav det återstår 0,180 mnkr att nyttja. Generellt är riskerna små. Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten, minst: (0,050 mnkr) Särskild prövning av inköp. Återhållsamhet gäller. Riskerna för negativa effekter är liten. Prövning av nya och återbesättning av tjänster: (0,100 mnkr) Återbesättning av lediga tjänster kommer att prövas. Konsekvenserna är oklara. Arrenden, kostersättningar: (0,050 mnkr) Förslag på höjningar av taxor och avgifter kommer att lämnas till KF. Konsekvenserna kan bli högre kostnader för anställda, föreningar och enskilda. Hyror föreningar: (0,100 mnkr) Höjda avgifter för föreningar etc som nyttjar kommunala lokaler. Hyra bordtennis och ishall: (0,100 mnkr) Dessa båda föreningar disponerar kommunala lokaler helt fritt, något som är orimligt. Hyr dessa föreningar sporthallen debiteras viss timhyra. Det är enkelt att tillämpa samma system för dessa övriga lokaler. Minska ohälsa: (0,050 mnkr) Att minska ohälsan innebär ett strategiskt och medvetet arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå med syfte att minska både de korta och långa sjukskrivningarna. Arbetet ska inrikta sig på både de som är friska och är i arbete, de som befinner sig i en riskzon samt de som är sjuka. Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för att minska 9

12 ohälsan utifrån de olika nivåerna där samtliga chefer spelar en viktig roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Utifrån en generell riskbedömning i kommunen har psykisk ohälsa definierats som den största sjukskrivningsorsaken och särskilda insatser för att förebygga detta skall tas fram. Kläder inom SB: (0,050 mnkr) Delar av verksamheterna ska ha arbetskläder tex. av hygienkrav inom kök eller trafiksäkerhet och skydd inom gata/park/fastighet. Städ samt delvis park och fastighet har inte sådana krav. Fastighetsunderhåll (0,300 mnkr) Fastighetsunderhållet sänks från 73 till 66 kr per m2. Önskvärd nivå är ca 120 kr per m2 vilket innebär stora svårigheter att hålla kommunala fastigheter i hyfsat skick. Sektor Stöd 2015 tillfällig Kurs och konferens 0,050 Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten, minst 0,050 Prövning av tjänster Minskad ohälsa 1,100 0,130 Allmänna vägen: se över nattbemanning 0,200 Summa överskott 1,530 Precisera åtgärderna: Kurs och konferens (0,050 mnkr) Alla anställda inom sektorn. Budgeterat 0,200 mnkr återstår 0,150 mnkr att nyttja. Prioritering krävs. Riskbedömning för brukare: Ingen påverkan Riskbedömning för personalen, Kvalitets och kompetensbrist, på lång sikt allvarligt. Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten (0,050 mnkr) Alla Riskbedömning för brukare: Ingen påverkan Riskbedömning för personalen, är riskerna allvarliga eller inte? Ej allvarlig Prövning av tjänster (1,100 mnkr) Vakanssätta socionom stödteam under perioden januari-juni 2015, 70 % åa 0,185 tkr, (vilket innebär att det ej kommer att äskas från KF) I övrigt inom sektorn så ska alla tjänster prövas innan tillsättning. Vakanssätta inom alla verksamheter där det är möjligt. Återbesättningsprövningen innebär en minskad tillsättning av vikarier vid frånvaro. Alla tjänster som är vakanta Riskbedömning för brukare: Ingen påverkan Riskbedömning för personalen, Ej allvarliga 10

13 Minskad ohälsa (0,130 mnkr) Arbeta strategiskt kring ohälsa inom alla personalgrupper inom stöd och då först och främst korttidssjukskrivningar men även långtid. Arbete har påbörjats inom IFO och AME. Syftet är att sänka sjukskrivningstalen inom alla verksamheter vilket i sig minskar sjuklönekostnaderna. Alla arbetsgrupper inom sektor stöd. Riskbedömning för brukare: Ingen påverkan Riskbedömning för personalen: Bättre hälsa Ej allvarliga Allmänna vägen: se över nattbemanning (0,200 mnkr) Planeringen är att nattpersonal på Dinglegården skall täcka upp vid behov på allmänna vägen. Samordningseffekt kring nattjänstgöring på dessa två boende. Nattpersonal Dinglegården ny arbetsuppgift. Riskbedömning för brukare: Skall konsekvensbeskrivas för varje enskild individ om beslut fattas i frågan. Riskbedömning för personalen: Skall genomföras en risk och sårbarhetsanalys tillsammans med all berörd personal på dessa två boende om beslut fattas i frågan. Nedläggning av alla verksamheter som inte är lagstyrda (0 mnkr) Denna post generar dock inte ngn effekt för 2015 men bör beaktas utifrån budgetåret 2016 om man skall få helhetseffekt under Summa 2,558 mnkr. Riskbedömning för brukare: Generellt förebyggande arbete för kommuninvånarna minskar. På lång sikt innebär det ökad risk för psykisk ohälsa för kommuninvånarna. Risk för ökande samhällskostnader rent generellt. Riskbedömning för personalen: Uppsägning/omplacering av personal. För den enskilde allvarligt. Uppsägning av lönebidragsanställda 0 mnkr Denna post genererar inte heller helårseffekt men bör beaktas utifrån budgetåret Sektorn får titta på varje enskilt individuellt anställningsavtal för att kunna räkna på effekt 2015 men inför 2016 finns det idag en budget avsatt på 0,440 mnkr per helår för dessa anställningar. Alla arbetstagare som upprätthåller en lönebidragstjänst inom Stöds område, totalt 10 anställda. Riskbedömning för brukare/personal: Svagaste målgruppen som går ut i arbetslöshet, Allvarligt 11

14 Sektor Vård och omsorg 2015 tillfällig Kurs och konferens 0,120 Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten, minst 0,075 Generell besparing, minskad tillsättning av vikarier vid frånvaro 1,000 Minska ohälsa 0,130 Heltidsuppdrag Summa överskott 1,325 Kurs och konferens (0,120 mnkr) Nya behov och ökade krav på vård och omsorg kräver ny kunskap och kompetensutveckling. Genom att prioritera och minimera utbildningsinsatserna under året kan dessa kostnader hållas nere. Budgeterat 0,297 mnkr återstår 0,177 mnkr att nyttja. Samtlig personal inom vård- och omsorg Riskbedömning för brukare: På kort sikt ingen allvarlig risk. På längre sikt risk för bristande kompetens som kan leda till ökade fel, brister och missförhållanden. Riskbedömning för personalen: Ingen risk på kort sikt. På längre sikt finns risk för ohälsa och osäkerhet i arbetet pga bristande kompetens och ingen möjlighet till handledning. Ingen allvarlig risk på kort sikt. Minskade inköp och återhållsamhet i verksamheten (0,075 mnkr) Minska på inköp som inte är nödvändiga i vård- och omsorgsarbetet Riskbedömning för brukare, personalen: Ingen risk på kort sikt. ingen risk på kort sikt Generell besparing (1,000 mnkr) Det finns idag inte någon tjänst inom sektorn som går att låta bli att återbesätta utan att det blir påtagliga konsekvenser. Återbesättningsprövningen innebär en minskad tillsättning av vikarier vid frånvaro. All personal inom vård och omsorg Riskbedömning för brukare: Att inte bemanna upp vid personalens frånvaro innebär ökad arbetsbelastning och risken för misstag och missförhållanden i vården ökar. Redan idag skrivs fler Lex Sarah och Lex Maria rapporter. Det blir svårt för personalen att ha god uppsikt och ge en säker vård och omsorg till personer med demenssjukdom. Riskbedömning för personalen: Det är redan idag restriktivt med tillsättandet av vikarier vid frånvaro. Ytterligare minskning av att ersätta frånvaro med vikarier innebär en ökad arbetsbelastning, färre kan delta i möten och utbildningsinsatser. En negativ spiral som på sikt leder till högre kostnader genom ökad sjukfrånvaro och personalomsättning. 12

15 Om årets volymökning inom hemtjänst och hemsjukvård kvarstår innebär det att vi inte kan verkställa alla insatser som är beviljade enligt socialtjänstlagen. Det är inte heller möjligt att säkerställa den medicinska säkerheten. Att minska bemanningen ytterligare på särskilda boenden känns näst intill omöjligt utan att det medför allvarliga konsekvenser för de boende och för personalen, då det redan idag är svårt att upprätthålla en god kvalitet och en god arbetsmiljö. Minskad ohälsa (0,130 mnkr) Att minska ohälsa kräver ett aktivt arbete av enhetschefer med stöd av personalutvecklare. Framförallt personal i hemtjänst, särskilda boenden och hemsjukvården Riskbedömning för brukare: Minskad ohälsa hos personal bidrar till bättre kvalitet för brukaren. Riskbedömning för personalen: Minskad ohälsa är positivt ingen risk Heltidsuppdraget 0 mnkr Svårt att säga i kr vad det kan innebära. Att avbryta heltidsuppdraget kan ge en kortsiktig besparing men som på längre sikt medför ökade kostnader. Att införa nya arbetssätt där vi har fler tillsvidareanställda med högre sysselsättningsgrader istället för timanställda kräver en del resurser initialt men kommer ge en mer kostnadseffektiv bemanning efter hand. Att erbjuda heltidstjänster skapar tryggare anställningar som kan bidra till att personal stannar kvar och då minskar behovet av timanställda vikarier och introduktionskostnader minskar. Det är en viktig strategisk satsning för att få en mer stabil bemanning, minskade vikariekostnader, minskade introduktionskostnader, minskad sjukfrånvaro samt bättre kvalitet och kontinuitet i verksamheten. Personal inom vård- och omsorg och stöd. Riskbedömning för brukare: Kvalitetsfråga. Ingen allvarlig risk. Riskbedömning för personalen: Högre omsättning och otrygga anställningar kan leda till ökad sjukfrånvaro. Inte allvarliga. På längre sikt svårigheter att rekrytera och behålla personal. Boendestöd och hemtjänst samordning minska kostnaderna Kräver vidare utredning. Effekt möjligtvis 2016 Kvalitetsnivåer inom säkerhetsarbete (patientsäkerhetslagen och Lex Sarah) Kräver mer utredning och beräkningar ändringar i vägledande bestämmelser för biståndshandläggning. All personal inom vård och omsorg Riskbedömning för brukare: Lägre kvalitet kan innebära sämre kontinuitet. Färre insatser så som social samvaro, promenader eller möjlighet till utevistelse och färre tillsynsbesök. Identifierade riskområde där avvikelser är kända i den kommunala vården och omsorgen är 13

16 läkemedelshantering, fall och fördröjd vård och behandling, vilka är de mest riskfyllda områdena, därefter kommer nutrition (nattfasta), delegering, omvårdnad, bemötande, kommunikation, information, infektioner och smittspridning Riskbedömning för personalen: Om personalbemanning, antal årsarbetare är låg, övergår organisationen från att vara effektiv till att bli en arbetsplats som har ohälsosam arbetsmiljö och låg kvalitet på säkerhetsarbetet. Grunden för en hälsosam arbetsplats och hög säkerhet för brukare är ett väl fungerade arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. För att identifiera om det i organisationen finns bristfälliga rutiner, bristande kompetens och felaktig teknik behövs personella resurser. Ökad ensamhet och oro hos brukare leder till ohälsa vilket på sikt kan leda till ett ökat behov av vård- omsorgsinsatser. Riskerna är allvarliga om arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inte efterlevs. Det innebär ohälsa för personalen och risk för missförhållande och vård skador för brukare Finans tillfällig AFA återbetalning ,500 Summa finans överskott 3,500 Precisera åtgärderna: Återbetalning AFA 2004-års premier (3,500 mnkr) Aviseringen om återbetalning av 2004 års premier innebär engångsintäkt i budget 2015 med ca 3,500 mnkr för Munkedals del som minskar underskottet. Nyhetsarkivet SKL hemsida AFA Försäkrings styrelse har beslutat om att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting. Under flera år har kommuner och landsting kunnat stärka sin ekonomi tack vare dessa återbetalningar. Premiernas storlek år 2004 var 2,25 procent av lönesumman. 14

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016 sida 1 2015-05-28 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016 Sammanfattning Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med förslag till budget 2016.

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden Budget 2013 Budget 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Miljö och Byggnadsnämnden 0001-0006 Politisk org 0100 Kommunchef 0101 Adm/Kval chef 0130 Arbetsmarknadsenheten 0140,0102,0103 Näringlivsenh Näringsliv,

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Lönenämnden 2014-05-19

Lönenämnden 2014-05-19 Lönenämnden 2014-05-19 MUNKEDALS KOMMUN SOTENÄS KOMMUN LYSEKILS KOMMUN Lönenämnden Mandattid: 2014-01-01-2014-12-31 Ordinarie Said Lundin (S) Munkedals kommun Christer Börjesson (M) Munkedals Kommun Helene

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Lönenämnden 2015-11-12

Lönenämnden 2015-11-12 Lönenämnden 2015-11-12 MUNKEDALS KOMMUN SOTENÄS KOMMUN LYSEKILS KOMMUN Lönenämnden Mandattid: 2015-2018 Ordinarie Said Lundin (S) Munkedals kommun Rolf Henriksson (M) Munkedals Kommun Helene Stranne (M)

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-11-13

Kommunstyrelsen 2015-11-13 Kommunstyrelsen 2015-11-13 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Ramborgen för Munkedals Vatten AB

Ramborgen för Munkedals Vatten AB sida 1 2012-12-04 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Ramborgen för Munkedals Vatten AB Bakgrund Munkedals Vatten AB (MVAB) är ett aktiebolag som till 100 % ägs av Munkedals kommuns och som kommer att

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Servicenämnden Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef 040-675 38 79 Susanne.BjorkmanNilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-22 Dnr 1601578 1 (5) Servicenämnden Handlingsplan för ekonomi i balans 2016

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande beslut vid tillsyn av handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn

Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande beslut vid tillsyn av handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn sida 1 2016-01-18 Dnr: 2015-332 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande beslut vid tillsyn av handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn IVO

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Överlåtelse av fastigheter

Överlåtelse av fastigheter TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2009-09-02 Dnr Överlåtelse av fastigheter Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2008-06-18 bland annat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Feb 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Statistiken är inte komlett. Avser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan. Strandvägen och serviceenheten.

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Uppföljning för kommunstyrelsen

Uppföljning för kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015

Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015 Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015 Mölndal 2012-10-23 Socialdemokraternas budgetförslag för 2013 och plan 2014-2015. Socialdemokraterna presenterar här sitt förslag

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

RISKBEDÖMNING INFÖR FÖRÄNDRING I FÖRSKOLEORGANISATIONEN INOM KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

RISKBEDÖMNING INFÖR FÖRÄNDRING I FÖRSKOLEORGANISATIONEN INOM KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING KUNGSHOLMENS STÖD TILL NÄMND OCH FÖRVALTNING SID 1 (5) DNR 1.6-337-2012 BILAGA RISKBEDÖMNING INFÖR FÖRÄNDRING I FÖRSKOLEORGANISATIONEN INOM KUNGSHOLMENS En utredning om förskolans struktur, organisation

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga sida 1 2014-09-19 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga På uppdrag av det Politiska Samrådet för Vårdsamverkan Fyrbodal har Mathias Lind

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet, inom Fyrbodals kommunalförbund.

Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet, inom Fyrbodals kommunalförbund. sida 1 2013-10-30 Dnr: 2013-49 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet, inom Fyrbodals kommunalförbund. Enligt beslut i 2013-02-13 23 ställde sig kommunstyrelsen

Läs mer

att bevilja de satsningar på personalpolitik som beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad ,

att bevilja de satsningar på personalpolitik som beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad , Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-11-21 200 Ansökan av medel ur posten Aktiv personalpolitik 2017 KS-2016/756 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja de satsningar

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

2009-03-27 Dnr 539-2009. Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009

2009-03-27 Dnr 539-2009. Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 Bert-Olof Åkerström Kommunstyrelsen Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009 Budget 2009 antogs av kommunfullmäktige den 11 december. Under hela hösten bedömdes effekterna

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) D ick Pettersson (C) B engt Löfling (V) Ej

Läs mer

Beslutsunderlag för analys av nuläge

Beslutsunderlag för analys av nuläge Beslutsunderlag för analys av nuläge 1. Särskilda händelser Snabbt växande organisation och många nyanställda Antalet anställda har under senaste året ökat och motsvarar en ökning med ca 11 %. Anledningen

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för budget i balans , lägesrapport SN-2014/92

Socialnämndens handlingsplan för budget i balans , lägesrapport SN-2014/92 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer s ordförande 2014-06-05 s handlingsplan för budget i balans 2014-2016, lägesrapport Förslag till beslut beslutar att avge lägesrapport om handlingsplan

Läs mer

Åtgärder med anledning av minskad budgetram år 2012

Åtgärder med anledning av minskad budgetram år 2012 Handläggare Datum Ärendebeteckning Björn Westberg/Mattias Ask 2011-11-09 TJÄNSTESKRIVELSE Tel 0480-45 29 02 Mobil 0703-83 33 36 Södermöre kommundelsnämnd Åtgärder med anledning av minskad budgetram år

Läs mer

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsgivarverket Ulrich Stoetzer Med Dr, Psykolog Sakkunnig Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 1 Nya föreskrifter för att.. Minska den arbetsrelaterade

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Översyn av taxa för trygghetslarm

Översyn av taxa för trygghetslarm TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2016.144 Datum: 2016-09-05 Sektorchef Ebba Sjöstedt E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Översyn av

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna.

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: 2015-09-11 Micael Lundmark 063-14 80 20 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Budgetförutsättningar 2016 Förslag till beslut Dokumentet

Läs mer

Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader

Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(1) Sammanträdesdatum 2017-11-22 Socialnämndens arbetsutskott 271 Dnr 2017-000169 Ensamkommande barn och unga, konsekvensbeskrivning och tidplan, anpassning av kostnader Socialnämndens

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter november månad

Ekonomirapport 2014 efter november månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

NORDANSTIGS KOMMUN. Box Bergsjö Tel Fax SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE UNDERSÖKNING OCH RISKBEDÖMNING

NORDANSTIGS KOMMUN. Box Bergsjö Tel Fax SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE UNDERSÖKNING OCH RISKBEDÖMNING NORDANSTIGS KOMMUN Box 56 820 70 Bergsjö Tel. 0652-360 00 Fax. 0652-109 12 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE UNDERSÖKNING OCH RISKBEDÖMNING Riskbedömning inför ändring i verksamheten Utdrag ur AFS 2001:1

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer