Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl 13.00-14.15"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 15 mars 2000 kl Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Marianne Larm-Svensson Kurt Edlund Anna-Britt Bromée MonaLisa Norrman Lars-Olof Eliasson Jan-Olof Dahlin Harriet Svaleryd för Bengt Bergqvist Göte Norlander för Jöran Hägglund Börje Frisk för Gunnar Geijer Dan West för Nina Fållbäck-Svenson Jan-Olov Andersson ej tjg ersättare Övriga deltagande Ellen Hyttsten Staffan Granström Tina Bylander Åsa Norlin Helena Flodin Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Kurt Edlund Sekreterare Paragrafer Staffan Granström Ordförande Justerande Per-Owe Öberg Kurt Edlund BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag den 20 mars 2000 Organ Jämtlands läns landstingsstyrelse Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön Åsa Norlin Datum för anslags nedtagande

2 Jämtlands läns landsting Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 2 (18) 38 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen ( 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. Preliminär föredragningslista fastställes som slutlig föredragningslista. 39 Landstingsdirektörens rapport 1. IT - bredband 2. Vårdbarometern 3. Nationell handlingsplan för sjukvård fram till Pensionsreglemente för förtroendevalda 5. VintersportCentrum

3 Jämtlands läns landsting Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 3 (18) 40 Samverkansnämnden: Regiongemensamma regler för assisterad befruktning/ivf (Dnr 358/99) ÄRENDEBESKRIVNING Samverkansnämnden i Norra sjukvårdsregionen hade , 58, beslutat rekommendera regionlandstingen att anta gemensamma riktlinjer och remitteringsregler för IVF-behandling i norra sjukvårdsregionen från år 2000 enligt tjänstemannaberedningens förslag. Förslaget innebär att resp landsting ersätter upp till tre IVF-behandlingar per par inom ramen för det anslag som respektive landsting avsätter i budget för verksamheten och beställer vid regionens Fertilitetscentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, NUS. Fram till 1996 fanns ett gemensamt avtal med övriga landsting i norra regionen om köp av 95 IVF-behandlingar vid Trondheims universitetssjukhus. För Jämtland var andelen 15 behandlingar till en genomsnittlig kostnad om ca 250 tkr per år. Fr o m budget har för Jämtland gällt att behandling av ofrivillig barnlöshet helt bekostas av paret (patienterna). Motsvarande regler gällde även i Västerbotten. Norrbotten och Västernorrland införde däremot vid samma tidpunkt en begränsad summa om 500 tkr som bidrag för verksamheten. Ovanstående regler infördes efter diskussioner i samverkansnämnden och i respektive landsting men några enhetliga regler kunde man inte enas om. Prioriteringsutredningen har 1997 klassat infertilitet och dess behandling till grupp III från tidigare grupp IV. I länssjukvårdens budget för år 2000 har upptagits 300 tkr för denna nya landstingsfinansierade verksamheten vilket är i samma storleksordning som gällde fram till Anslagets storlek överensstämmer även med Norrbotten och Västernorrland om hänsyn tas till befolkningen. Om genomsnittsparet behöver i snitt två behandlingar av max tre räcker anslaget till ca 7 par per år. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG I enlighet med Samverkansnämndens rekommendation godkännes gemensamma riktlinjer och remitteringsregler för IVF-behandling i norra sjukvårdsregionen från år 2000 enligt upprättat förslag. Enligt landstingsdirektörens förslag. Protokollsutdrag Lars Månsson Samverkansnämnden, Vasag 19, Umeå

4 Jämtlands läns landsting Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 4 (18) 41 Förslag till införande av åtgärd Områdespakt för sysselsättning i Jämtlands län i kommande mål 1 och 3 (Jll 252/2000) ÄRENDEBESKRIVNING Mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits i arbetet med sysselsättningspakten föreslår ledningen för Jämtlands sysselsättningspakt att åtgärden geografisk sysselsättningspakt (Territorial Employment Pact) bör fortsätta inom ramen för nya mål 1. Bakgrund Utgångspunkten för förslaget är dels de bedömningar som gjorts inom EUkommissionen beträffande initiativet med territoriella sysselsättningspakter, dels egna slutsatser som gjorts under arbetets gång inom sysselsättningspakten i Jämtlands län samt landstingsfullmäktige beslut 3-4 juni 1998 att stödja arbetet med områdespakten för sysselsättning och regionalt tillväxtavtal. EU-kommissionen säger i sitt dokument guide to Territorial Employment Pacts att man vill uppmuntra medlemsstaterna att bibehålla finansieringen av sina pakter och att stödja bildandet av nya sysselsättningspakter. EU-kommissionen pekar fram för allt på två saker: Amsterdamfördragets nya avdelning Sysselsättning och de konsekvenser denna får för nationella myndigheters samarbete med regionala och lokala parter. De nya bestämmelserna i strukturfondsförordningarna för perioden som syftar till att uppmuntra lokala utvecklingsinitiativ och sysselsättningsskapande åtgärder, särskilt områdespakter för sysselsättning. Från kommissionens sida trycker man på nödvändigheten av program, som har en helhetssyn där olika insatser kan genomföras samtidigt och där sysselsättningspakten kan utgöra den lokala dimensionen av de nationella handlingsplanerna för sysselsättning. Denna lokala dimension och det lokala partnerskapets betydelse betonas alltmer av EU. I vår egen utvärdering har vi konstaterat att helhetssyn och experimentverksamhet kunnat främjas av de initiativ som tagits via pakten. Genom pakten ges möjligheter att inrätta ett brett partnerskap i olika former och olika geografiska avgränsningar och/eller olika ämnesområden. Pakten ger flexibilitet i innehåll, organisation och arbetsformer. Processen för att engagera lokala och regionala krafter bör därför kunna underlättas.

5 Jämtlands läns landsting Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 5 (18) Integration av åtgärder I riktlinjerna för arbetet med de nya strukturfonderna understryks ofta behovet av samspel mellan aktiviteter och projekt som påverkar utbudet respektive efterfrågan av arbetskraft. Kommissionen pekar på nödvändigheten av att åtgärder för att främja sysselsättningen genom arbetsmarknadspolitik och politiken för företagsutveckling genomförs i ett helhetsperspektiv. Åtgärderna inom det svenska programdokumentet för nya mål 3 ska också gälla inom mål 1 och skulle därför genom en pakt kunna integreras med andra åtgärder inom mål 1. Förstudier - planering och utveckling av projekt Genom sysselsättningspakten har tilldelade medel främst använts för att stödja planering av projekt och utveckling av nya projektidéer, en slags experimentverkstad. Till dags dato har flertalet förstudier genomförts och det visar sig att en oväntad stor andel av förstudierna har resulterat i projektansökningar till i första hand olika EU- program. Möjligheterna att kunna använda medel för detta är ett viktigt instrument för pakten som därmed kan gå i spetsen för både experiment och helhetssyn. Slutsats Mot bakgrund av ovanstående anser Jämtlandspakten det viktigt att det i diskussionerna som förs mellan den svenska regeringen och kommissionen beträffande de nya programdokumenten för mål 1 och 3, förs in en åtgärd benämnd lokala sysselsättningspakter både i mål 1 och mål 3. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Uppdrag till landstingsdirektören att i samråd med kommunförbundet tillskriva EUkommissionen och den svenska regeringen om införande av Områdespakt för sysselsättning i Jämtlands län i kommande mål 1 och 3. Huvudmannaskapet för Områdespakten delas lika mellan Kommunförbundet i Jämtlands län och Jämtlands läns landsting. Enligt landstingsdirektörens förslag.

6 Jämtlands läns landsting Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 6 (18) Protokollsutdrag Bjarne Haack, Europahuset Landstingsdirektör Göran Jonsson Kommunförbundet

7 Jämtlands läns landsting Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 7 (18) 42 Likviditetsrapport (Jll 130/2000) ÄRENDEBESKRIVNING Likviditetsrapporten per visar och kommenterar landstingets prognostiserade samt verkliga likviditet under februari år Dessutom visas landstingets utestående placeringar och lån. En kommentar ges till månadens ränteutveckling. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Likviditetsrapporten noteras till protokollet. Enligt landstingsdirektörens förslag. Ärenden till landstingsfullmäktige

8 Jämtlands läns landsting Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 8 (18) 43 Årsredovisning 1999 ( Jll 200/2000) ÄRENDEBESKRIVNING Enligt Lag om kommunal redovisning ( SFS 1997:614) skall den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. I årsredovisningen skall även ingå sådan verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person. Resultatet 1999 uppgår till 110,3 mkr( inklusive företagen 110,3 mkr). Det budgeterade resultatet var 22 mkr. Årets resultat belastas med kostnader av engångskaraktär var för det egentliga underskottet uppgår till 82,6 mkr. Soliditeten 1999 uppgår till 60 % vilket innebär en försämring jämfört med föregående år. Landstingets pensionsskuld har under året ökat med 45,6 mkr vilket belastar årets resultat. Placeringar för att trygga framtida pensionsåtaganden uppgår till 26,7 mkr och återlånet till verksamheten uppgår till 18,9 mkr. I samband med årets bokslut har en genomgång av utestående, långfristiga fordringar verkställts. Säkerhet för ett lån om 0,5 mkr har överlämnats till landstinget. Med hänvisning till försiktighetsprincipen värderas panten till noll kronor och utestående fordran avskrivs. I ärendet ingår även årsredovisning för Stiftelsen Undsättningsfonden. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG 1. Årsredovisningen överlämnas till landstingets revisorer för granskning. 2. Årsredovisningen överlämnas till landstingsfullmäktige 3. Utestående fordran om 0,5 mkr avskrivs. 4. Årsredovisning för Stiftelsen Undsättningsfonden överlämnas till landstingsfullmäktige. Enligt landstingsdirektörens förslag.

9 Jämtlands läns landsting Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 9 (18) 44 Över- och underskott år 1999 samt tilläggsbudget år 2000 (Jll 145/98) ÄRENDEBESKRIVNING Landstingsfullmäktige fastställde hösten 1993 den modell för analys av över- och underskott som landstinget tillämpar. Enligt modellen är det alltid styrelsen som med utgångspunkt från landstingets totala resultat/ställning som beslutar om någon förvaltning ska få belöning eller om eventuellt åtgärdsprogram ska sättas in utifrån vad som presenterats. De senaste åren har inga över- eller underskott överförts till de förvaltningar som redovisat avvikelse gentemot fastställd budget. I den nya styrmodellen, fastställd av fullmäktige i april år 1999, finns inget förslag till förändring av hur över- och underskott ska hanteras utan det som fullmäktige fastställde under år 1993 gäller fortfarande. Trots stora avvikelser år 1999 jämfört med tilldelad budget föreslås ingen överföring av över- eller underskott till år Detta för att inte förstöra de förutsättningar som samtliga förvaltningar nu har att kunna hålla sig inom anvisad budget år 2000 genom att budgetramarna har förstärkts rejält till i år. För år 2000 kommer åter de av fullmäktige, år 1993, fastställda reglerna att tillämpas vid analys av förvaltningarnas resultat. Följande föreslås tilläggsbudgeteras år 2000: Primärvård: De projekt som skall finansieras av de särskilda Dagmarmedlen år 1999, totalt 4 mkr, har endast i ringa omfattning förbrukats under år Medlen föreslås därför överföras till år Länsutveckling: Landstingsfullmäktige beslutade i juni 1999, 95, att sälja aktierna i Jämtlands Läns Energi AB. Köpeskillingen ska finansiera uppbyggnaden av ett regionalt energikontor och därför tilläggsbudgeteras år 1999 både på kostnads och intäktssidan. Det fastställdes även att kvarstående medel vid årets slut ska överföras till år År 2000 tilläggsbudgeteras tkr som omkostnad. Intäkten har bokförts under år Landstingets kansli: Statsbidraget för särskild tandvård tkr. Den uppsökande verksamheten med därpå följande nödvändig tandvård beräknas för år 2000 uppnå betydligt högre kostnader än för år 1999 med anledning av att den uppsökande verksamheten tyvärr kom igång sent under år 1999.

10 Jämtlands läns landsting Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 10 (18) Investeringsplan Summan av de medel som avser pågående och landstingsgemensamma projekt och behöver flyttas över från år 1999 till år 2000 uppgår tkr. Till rivning av byggnad 01, infektionskliniken föreslås tkr avsättas. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 1. Primärvården beviljas ett tilläggsanslag avseende särskilda Dagmarmedel 1999 med 4000 tkr. 2. Länsutvecklingen beviljas ett tilläggsanslag år 2000 på tkr avseende kostnad för uppbyggnad av ett regionalt energikontor enligt tidigare fullmäktigebeslut i juni 1999, Landstingets kansli beviljas ett tilläggsanslag tkr avseende under år 1999 ej utnyttjat statsbidraget för särskild tandvård. 4. Tilläggsanslag beviljas med totalt tkr för investeringsplanen för år 2000 avseende pågående- och landstingsgemensamma projekt samt rivning av Infektionskliniken. 5. Revisorernas begäran om att få överföra 138 tkr till år 2000 överlämnas till landstingsfullmäktige. Enligt landstingsdirektörens förslag.

11 Jämtlands läns landsting Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 11 (18) 45 Remisskrav - en utvärdering (Jll 213/2000) ÄRENDEBESKRIVNING I samband med landstingsfullmäktiges beslut , 99, om remisskrav inom hälso- och sjukvården beslutade fullmäktige också att beslutet skulle utvärderas. Till följd av att regelsystemet förändrades genom riksdagsbeslut beslutade landstingsfullmäktige , 113, att modifiera det tidigare beslutet i vissa delar. Utvärderingen måste därför senareläggas. Den nu föreliggande rapporten har utformats under ledning av en styrgrupp med företrädare för länssjukvården, primärvården och landstingets kansli. Rapporten bygger på enkäter till patienter och vårdgivare, intervjuer med vårdgivare samt litteraturstudier. Enligt rapportens slutsatser finns det möjligheter till modifiering av remisskravet avseende sjukgymnastik för att öka tillgängligheten. När det gäller remisskrav till läkarvård bör detta bibehållas enligt rapporten, eventuellt med undantag för privata specialister. Rapporten bör överlämnas till kommittén för Ny hälso- och sjukvårdspolitik för beaktande i kommitténs arbete. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Rapporten Remisskrav - en utvärdering överlämnas till kommittén för Ny hälso- och sjukvårdspolitik för beaktande i kommitténs arbete. Enligt landstingsdirektörens förslag.

12 Jämtlands läns landsting Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 12 (18) 46 Direktiv för utarbetande av nytt länskulturprogram (Dnr 610/99) ÄRENDEBESKRIVNING Landstingsfullmäktige beslutade uppdra till styrelsen att i samarbete med länsutvecklingsutskottet och Kommunförbundet ta fram förslag till direktiv samt ekonomiska/personella resurser för arbetet med ett gemensamt länskulturprogram. Efter behandling och tillstyrkande i länsutvecklingsutskottet, beslutade landstingsstyrelsen om direktiv för arbetet med nytt kulturprogram. Kompletteringar har nu gjorts beträffande projektledning och tidplan. Förslag till direktiv Landstinget har uppfattningen att människors välbefinnande och delaktighet i samhällslivet nära hänger samman med den kulturella livsmiljön och det samband som finns mellan hälsa, miljö, fritid och kultur. Landstinget anser vidare att kulturen har en strategisk roll i den regionala utvecklingen och bör hanteras gemensamt med andra frågor av betydelse för länsutvecklingen, såsom näringsliv, turism, utbildning, kommunikationer och miljö. Sammanhangen och möjligheterna till synergieffekter mellan dessa områden har hittills inte beaktats tillräckligt. En målsättning med arbetet med utformningen av ett nytt kulturprogram är att få till stånd ett fördjupat samarbete mellan de regionala aktörerna på kulturområdet, kommunerna och länskulturinstitutionerna (motsv) som fortlever efter programarbetet, bl a genom att förbättra samverkan och integrering mellan regionens och kommunernas planeringsprocesser. Det nya kulturprogrammet skall behandla balansen mellan fasta strukturer och resurser kontra rörliga och fria, mellan professionella konstnärer och amatörer, utbudet till olika mål- och åldersgrupper och i vilken mån kulturen skall byggas på vad som finns i länet respektive bygga på krafter utifrån. Särskilt skall studeras hur länets och länsdelarnas särdrag avspeglar sig i olika kulturuttryck, dvs vad som är värdefull jämtländsk länskulturprägel. Ansvarsfördelningen inte minst den ekonomiska mellan staten, regionen och kommunerna är en annan viktig fråga att diskutera och klargöra inom ramen för processen med kulturprogrammet.

13 Jämtlands läns landsting Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 13 (18) Programarbetet skall ta upp möjligheterna för kommunerna att påverka utbudet och tjänsterna från kulturinstitutionerna utifrån egna önskemål kontra institutionernas professionella kultursyn och behov av egna satsningar. Samspelet mellan och möjligheter till kombinationer av offentligt och privat finansierad kultur skall särskilt studeras, liksom innebörden av ett utvidgat kulturbegrepp. Ett av resultaten av kulturprogramsarbetet bör vara att några prioriterade kulturområden blir utpekade. Som exempel på sådana områden kan nämnas kulturturism, kultur-it, kulturell infrastruktur. I arbetet med att utforma ett gemensamt kulturprogram för länet skall även samverkan sökas med länsstyrelsens regionalekonomiska avdelning och kulturprogramsarbetet skall anknytas till tillväxtavtalet och EU:s strukturfondsarbete i form av ramprogram eller storprojekt. Erfarenheter från Kommunförbundets och Landstingsförbundets gemensamma projekt Tillsammans når vi längre. Regionala kulturstrategier kommuner och landsting i samverkan i sju län skall inhämtas. Processen med utformningen av det nya kulturprogrammet skall bedrivas i perspektivet att länet har ett länsfullmäktige år 2003 och på samma sätt som ett kulturkontor tillhörigt länsfullmäktige skulle arbeta med ett nytt länskulturprogram. Även det fortsatta arbetet med länets övergripande kulturfrågor, efter kulturprogrammets färdigställande, skall bedrivas som ett försöksprojekt för ett i förtid startat kulturkontor underställt länsfullmäktige. Det nya kulturprogrammets livslängd bör vara ca 5 år. För att leda programarbetet, vilket innefattar att sammanfatta synpunkter och författa text, arrangera möten med kulturlivets företrädare, ta fram referensmaterial mm, erfordras en projekledare med omfattning ett års arbete på halvtid. Processen och arbetet med att utforma ett nytt länskulturprogram som påbörjats under hösten 1999, skall vara avslutat senast i juni Rapport om arbetets gång skall ges till landstingsfullmäktige i november LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige: 1. Upprättat förslag till direktiv för arbetet med ett nytt länskulturprogram godkänns. 2. Erforderliga medel till projektledare för programarbetet finansieras inom ramen för länsutvecklingens budget. 3. Processen och arbetet med att utforma ett nytt länskulturprogram skall vara avslutat

14 Jämtlands läns landsting Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 14 (18) senast i juni Rapport skall lämnas till landstingsfullmäktige i november i år. LANDSTINGSSTYRELSEN BESLUT Enligt landstingsdirektörens förslag.

15 Jämtlands läns landsting Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 15 (18) 47 Motion från Jan Olof Dahlin (mp), Annica Qvarfordt (mp) och May Jörgensen (mp) angående elupphandling- Bra Miljöval (Dnr 242/99) ÄRENDEBESKRIVNING I motionen anförs att landstinget i linje med det av landstingsfullmäktige antagna Miljöpolitiska handlingsprogrammet ska minska användningen av fossila energislag. Därför yrkar motionärerna att landstinget tar in anbud och upphandlar miljömärkt el. YTTRANDE Det övergripande målet i det Miljöpolitiska handlingsprogrammet är att Landstinget skall i den egna verksamheten sträva efter att välja rätt teknisk, ekonomisk och hälsobefrämjande lösning för största möjliga miljöhänsyn Sverige är idag en del av den avreglerade Nordiska el-marknaden. Detta innebär i sin tur att vi använder el som producerats i kolkondenskraftverk ibland annat Danmark. Enligt NUTEK (Närings och teknikutvecklingsverket) innebär detta att 1Mwh el medför en koldioxidbelastning på 0,20 kg räknat på en nordisk mix. Utsläpp av koldioxid och andra så kallade växthusgaser påverkar jordens värmebalans med rymden. Inströmmande värme från solen stannar kvar, hindras att stråla tillbaka i atmosfären vilket i sin tur ger en ökning av medeltemperaturen på jorden. Om ej denna utveckling bryts eller drastiskt minskar kommer det att få förödande ekologiska konsekvenser. Koldioxidens andel av växthusgasernas effekt är 63 %, den ojämförligt största av alla växthusgaser. El som däremot producerats från förnyelsebara energikällor, medför ingen koldioxidbelastning. De energileverantörer som anslutit sig till Bra Miljöval el, har förbundit sig att leverera el från förnyelsebara energikällor. Landstingsfullmäktige har vidare antagit ett övergripande grönt budgetmål att landstinget under perioden år ska minska koldioxidbelastningen med 15 %. Motionen har tillställts landstingets serviceförvaltning Emefté för yttrande. Följande synpunkter har lämnats. Avtalsperioden för nuvarande leverantör av el går ut Det innebär att en ny upphandling kommer att påbörjas under våren för avtalsstart Landstinget har tidigare ej upphandlat miljömärkt el.

16 Jämtlands läns landsting Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 16 (18) Enligt Nämnden för Offentlig Upphandling, NOU, kan man ej upphandla s.k. grön el, eftersom det enligt EG-direktiven i dagsläget inte är möjligt att ställa krav på hur en vara tillverkas, bara hur miljövänlig den är när den ska användas. Att kräva att elen ska vara märkt med exempelvis Bra Miljöval strider mot lagen om offentlig upphandling. Det är en nationell märkning som utestänger anbudsgivare från övriga Europa, något som är förbjudet enligt EG rättens icke-diskriminerings princip. Mot denna bakgrund har ett antal landsting och övriga offentliga verksamheter tillfrågats om upphandling av Bra Miljöval el förekommit. Följande svar har inkommit; Sjukhusen i Borås, Alingsås, Skene, Trollhättan och Bäckefors samt alla primärvårdsinrättningar som är inrymda i egna (landstingsägda) fastigheter i Västra Götalands regionen har avtal om s.k. grön el. Gotland har gjort en upphandling tillsammans med ett 80-tal andra enheter via kommentus. Gotland har valt att upphandla 60 % Bra Miljöval el. Bland övriga offentliga myndigheter som valt att upphandla Bra Miljöval el kan nämnas; Malmö stad, Göteborgs Bostadsbolag, Göteborgs spårvägar, kommunerna: Danderyd, Ekerö, Göteborg, Järvfälla, Linköping, Ljungby, Lund och Vaxholm. Vidare har 11 kyrkliga samfälligheter på Öland, Småland och i Blekinge valt Bra Miljöval el. Den avgörande frågan är hur förfrågningsunderlaget vid dessa upphandlingar har utformats för att ej strida mot lagen om offentlig upphandling. Vid en upphandling av el kan landstinget ej ställa krav på att en viss märkning, exempelvis Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, endast kan komma ifråga vid bedömningen av inkomna anbud. Däremot kan landstinget i förfrågningsunderlaget ange att anbudsgivaren ska ange eventuella merkostnader för el producerad med förnyelsebara energikällor. Emefté kommer i sitt förfrågningsunderlag att begära in uppgifter om hur leverantörens s k el-mix ser ut, hur stor andel kommer från förnyelsebara energikällor, en analys av det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet kommer sedan att göras där miljöaspekterna vägs in. Om landstinget efter denna analys finner att en upphandling av el från förnyelsebara energikällor kan ske utan att strida mot gällande lagstiftning, bör en sådan verkställas som ett led i att begränsa utsläppen av koldioxid. LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige Motionen avslås.

17 Jämtlands läns landsting Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 17 (18) YRKANDE Jan-Olof Dahlin yrkar att ärendet skall återremitteras med uppdrag att mer sammanhållande besvara motionen utifrån en positiv inställning till upphandling av förnyelsebar energi. Kurt Edlund och Lars-Olof Eliasson yrkar bifall till landstingsdirektörens förslag. Thomas Hägg yrkar bifall till återremissyrkandet. PROPOSITION Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner yrkandet antaget. Motionen återremitteras. Protokollsutdrag Landstingsdirektör

18 Jämtlands läns landsting Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 18 (18) Styrelseärenden 48 Anmälan av inkomna handlingar (Jll 9/2000) Information om till styrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till protokollet. 49 Anmälan av delegationsbeslut (Jll 10/2000) Enligt landstingsstyrelsens delegationsordning, fastställd av styrelsen , 139, skall beslut som fattats efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 augusti 2005 kl 14.45-16.30 Beslutande Robert Uitto Harriet Jorderud Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 augusti 2003 kl 14.45 15.20 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

Marianne Larm-Svensson. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag den 10 februari 2000. 2000-02-10 Datum för anslags nertagande 2000-03-02

Marianne Larm-Svensson. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag den 10 februari 2000. 2000-02-10 Datum för anslags nertagande 2000-03-02 Sammanträdesprotokoll LANDSTINGSSTYRELSEN 2000-02-09 1 (29) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 9 februari 2000 kl 13.00-13.50 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 oktober 2002 kl 14.45 15.50 Beslutande Per-Owe Öberg Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, shuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson Jöran Hägglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Landstingshuset, Frösön 2004-09-16 kl 9:15-16:00 Beslutande Eliasson Martin Olofsson Anders Lindman Björn Johansson David Oskarsson Olov Englund Runar Abramsson Mikael Norlander Göte

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2003-08-27 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionssalen Landstingshuset Frösön, kl 09.00-14.00 Beslutande Harriet Svaleryd (s) Carl-Arne Åhlin (s) Ulla Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (22)

Sammanträdesprotokoll 1 (22) 1 (22) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 23 september 2003 kl 14.45-16.40 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Thomas Andersson Inger Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 30 augusti 2001 kl 14.45-15.40 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Thomas Hägg Bengt Bergqvist Marianne Larm-Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger Tid: Måndag 27 september 2004 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (5) Personalpolitiska delegationen Plats och tid Lilla sessionssalen, Landstingshuset, Frösön kl 08.30-15.00 Beslutande Icke beslutande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman Nina Fållbäck-Svensson (v)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälso- och arbetsmiljöenheten (HoA), Stortorget 2, Östersund Kl 08.30-16.30 Beslutande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman (c) Mona-Lisa Norrman (v) Finn Cromberger (fp) Nina Fållbäck-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Beslutande ledamöter Åtvidabergs bibliotek, kl.13.30-16.10 Lars-Åke Bergstrand (S), ordförande Björn Moum (M), vice ordförande Anki Sjöö-Törner (S) Fredrik

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD)

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 39 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.30-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz (M) ordförande, Marie-Louise Karlsson (S) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M)

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08:30 12.20 Ajournering 9.30 9.50 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 16:00 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) 38-44 Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (23) 2010-09-15 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15 Innehållsförteckning ande... 2 Äldreomsorgen i Mariannelund, medborgarförslag...3 Rapportering

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), ledamot

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), ledamot Övriga deltagande Stefan Didrik,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 27 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20. Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-20 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 20 september 2004, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Landstingets kansli, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering Landstingsstyrelsen

Läs mer

Thomas Pettersson, ordförande i Regionala medicinska rådet hjärta/kärl 60

Thomas Pettersson, ordförande i Regionala medicinska rådet hjärta/kärl 60 PROTOKOLL 1(7) 2004-10-15 57-71 Protokoll fört vid sammanträde i Växjö, 2004-10-15 med Södra Regionvårdsnämnden Närvarande 2004-10-15 Landstinget Kronoberg Erling Persson (s) Göran Giselsson (m) Ragnar

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Beredningen för folkhälsa.livsmiljö och kultur Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Mitthörnet, Landstingshuset Frösön kl 09.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Harriet Svaleryd (s) ordf Ulla Britt

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.00 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Mats Rydby,

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS

Gunnar Tidemand, kommundirektör Gull-Britt Karlsson, sekreterare. Justerande Uno Eriksson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen klockan 08 30-15 30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Uno

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 13 december 2006 kl 08:30-15:00

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 13 december 2006 kl 08:30-15:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2006-12-13 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 13 december 2006 kl 08:30-15:00 Beslutande

Läs mer

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS

Tryggve Reinmar (S) 51-61 Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 51-62 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) 51-61

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.

f^> Ä Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14. f^> Ä Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-01 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11.30, 13.30-14.30 Beslutande Kurt Podgorski (S), ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå 2006-09-21

Samordningsförbundet Umeå 2006-09-21 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2006-09-21 Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen Umeå kommun, kl 09.30-12.00 ande Anna-Karin Jonsson, Försäkringskassan, ordf Christer Lindvall,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-10-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-10-02 PROTOKOLL 1 (9) 82-94, 1 bilaga Plats och tid Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå, klockan 09.00-11.50 Beslutande Peter Olofsson, (S), ordförande Nicklas Sandström, (M), vice ordförande Helen Forsberg,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Alfven Måndag den 26 mars 2012, klockan 18:00-19.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19 Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet, kl 15.00 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Erik M Svensson (S) Maj

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2014-02-20 1 ( ) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset klockan 14.15 17.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Thure Andersen (S), ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-06-01 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19:00 20.20 Katja Larsson, ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå 2009-02-06. Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande Kjell-Åke Johansson Försäkringskassan 1-3 BEVIS

Samordningsförbundet Umeå 2009-02-06. Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande Kjell-Åke Johansson Försäkringskassan 1-3 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2009-02-06 Plats och tid Arbetsförmedlingen kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande Kjell-Åke Johansson Försäkringskassan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Omvårdnadsnämnd Sammanträdesdatum 2013-04-24 Sid 1 (21) Plats Omvårdnad Gävle, Hamiltongatan 22 Tid 24 april 2013, Kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Närvarande Se sidan

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

Göran Edberg (S) ordförande

Göran Edberg (S) ordförande Arbets- och näringslivsnämnden 2015-03-18 1 (15) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 14:20-15:40 Beslutande Göran Edberg (S) ordförande Birgitta Årzén (S) Jens-Åke Olofsson (KV) Roland

Läs mer

Socialnämnden 2006-03-14 1 (11)

Socialnämnden 2006-03-14 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2006-03-14 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-12-13, kl. 13.00-15.50 Beslutande Sune Frisk, ordförande Anita Johansson Kerstin Hugosson Urban

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.25 1 (21) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19 Datum: Tisdagen den 19 april 2016 Tid: 17.30 18.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 25 april, klockan 16.00 Paragrafer: 19-26 Utses att justera: Christian Samuelsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Bror Sterner

Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Bror Sterner Utbildningsnämnden 2001-02-20 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-16.50. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Solveig Mäkinen Patrik

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-05-29

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-05-29 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-05-29 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Styrelsens sammanträdesrum, Landstingshuset, Östersund klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Axelsson Gun-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal Pasch Tisdagen den 15 november 2011, klockan 19:00-20:35 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-10-22 1 Plats och tid för sammanträdet Södra Roslagens förskolor AB, Kusin Vitamin, Runristarvägen 2A, Vallentuna, torsdagen den 22 oktober 1998, kl. 19.30-22.10

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.40 15.25 Ajournering kl. 14.40 14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Torsten Vigre (M), tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Yttrande över motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromwall (V) med flera om att ställa krav på vinstbegränsning vid upphandling

Yttrande över motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromwall (V) med flera om att ställa krav på vinstbegränsning vid upphandling Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Peter Ölund TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-23 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 19 1 (3) HSN 1411-1524 Yttrande över motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromwall

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tommy Sandegran TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 6 1 (5) HSN 1304-0474 Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport

Läs mer

NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR PROTOKOLL

NÄMNDEN FÖR TEKNIK, FRITID OCH KULTUR PROTOKOLL 63-73 Plats och tid Sammanträdesrummet Höken, Eriksövägen 27, Vaxholms stad Kl. 18.15 19.00 Beslutande Mikael Vigvinter (C), ordf. Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Gittan Hultberg (M) Carina Eriksberger

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter

2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96. Tid: kl 10.00 12.00. Plats: Landstingshuset, Halmstad. Ledamöter LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-05-13 LANDSTINGSSTYRELSEN 72-96 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Anne Marie N Brodén (m) Göran Karlsson (c) Björn Ahlkvist (s) Mats Eriksson

Läs mer

Vuxennämnden 2000-08-15 1. Kommunhuset, rum 293, kl 13.30-16.15.

Vuxennämnden 2000-08-15 1. Kommunhuset, rum 293, kl 13.30-16.15. Vuxennämnden 2000-08-15 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.30-16.15. Beslutande Heikki Perttula Kerstin Eriksson Jan Staszewski Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Britt-Marie Kärngren Sven Gustafsson

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96 Socialnämnden 87-96 2 87 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten - O learys...5 88 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Lejonberget AB (Savannen)...6 89 Presentation

Läs mer

Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län, ordförande Boel Andersson Gäre Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4

Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län, ordförande Boel Andersson Gäre Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 PROTOKOLL 1 Sammanträdesplats Närvarande Västerviks sjukhus Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län, ordförande Boel Andersson Gäre F län Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 Håkan Eriksson av SN utsedd expert

Läs mer