Granskning av rutiner kring inköp och upphandlingar inom fastighetsfunktionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av rutiner kring inköp och upphandlingar inom fastighetsfunktionen"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av rutiner kring inköp och upphandlingar inom fastighetsfunktionen Härryda kommun December 2010 Holger Wolrath

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppdrag och avgränsning Regelverk kring inköp och upphandling Upphandlingspolicy för Härryda kommun Kommentarer Riktlinjer för upphandling inom Härryda kommun Kommentarer Kommunstyrelsens delegationsordning och vidaredelegation Kommentarer Verksamhetsplan Kännedom om LOU och interna policys och regler Kommentar Ramavtal Upphandling av ramavtal inom Teknik- och servicesektorn Kommentarer Tillämpning av ramavtal Kommentarer Uppföljning av avtalstrohet Fakturabehandling och attestordning Kommentar Stickprovsgranskning av underhållsobjekt Agnebäckens förskola ombyggnad kök Agnebäckens förskola yttre och inre målning Högåsens förskola invändig målning Högåsens förskola tillbyggnad av panncentral Hulebäcksgymnasiet Kommentarer Regler för undvikande av muta och bestickning Granskarens intryck

3 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun genomförde 2009 en förstudie inför en eventuell granskning av kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Revisorerna har gett PwC i uppdrag att, som en fortsättning på förstudien 2009, genomföra en granskning av rutiner kring inköp och upphandlingar inom kommunens fastighetsfunktion. Syftet är att se om det finns tillräcklig kännedom om LOU och centrala riktlinjer ute i verksamheten samt om dessa tillämpas på avsett vis. Granskningen har utförts genom intervjuer samt inläsning av handlingar och dokument. Granskningen visar: att det inom kommunen finns upphandlingspolicy och centrala riktlinjer samt ramavtal som täcker största delen av kommunens behov av varor och tjänster att upphandlingspolicyn och riktlinjerna för upphandling och inköp bör revideras med anledning av bland annat ändrad lagstiftning att det finns goda skäl för att öka kunskapen och kännedomen om upphandlingspolicyn och riktlinjerna i samband med revideringen. att rutiner för hantering av delegationsärenden och kunskap om behov av anmälan av dessa bör förtydligas att attestordningen bör ses över att det finns behov av gemensamma beställningsmallar 3

4 2 Uppdrag och avgränsning Revisorerna i Härryda kommun genomförde 2009 en förstudie inför en eventuell granskning av kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Revisorerna har gett PwC i uppdrag att, som en fortsättning på förstudien 2009, genomföra en granskning av rutiner kring inköp och upphandlingar inom kommunens fastighetsfunktion. Syftet är att se om det finns tillräcklig kännedom om LOU och centrala riktlinjer ute i verksamheten samt om dessa tillämpas på avsett vis. Granskningen har utförts genom intervjuer samt inläsning av handlingar och dokument. 3 Regelverk kring inköp och upphandling 3.1 Upphandlingspolicy för Härryda kommun Kommunfullmäktige har antagit upphandlingspolicyn Upphandlingspolicyn är omfattande (3 sidor) samt detaljerad och framhåller bland annat, citat: Inledning Kommunen har en bred och omfattande verksamhet. En väsentlig del av resursförbrukningen för dessa verksamheter utgörs av kostnader som hänger samman med varor och tjänster som anskaffas för att bedriva dessa verksamheter. Det är därför av stor vikt att all upphandling bedrivs affärsmässigt och effektivt samt att det finns en samsyn inom kommunens olika verksamheter på hur upphandling skall gå till. Uppföljning av policyn skall ske kontinuerligt. Det är en skyldighet för all personal som hanterar någon form av anskaffning att känna till och följa gällande lagstiftning, policyn och riktlinjerna. Principer Följande tre principer är grunden för all offentlig upphandling: Konkurrens; konkurrens skall sökas och tillåtas verka fullt ut Affärsmässighet; konkurrensfaktorer skall värderas korrekt Objektivitet; konkurrerande leverantörer skall behandlas lika Beloppsgränser för direktupphandling i Härryda kommun är två basbelopp, 2 pbb, för anskaffning av varor och tjänster. Vid direktupphandling krävs inga skriftliga anbud men upphandling skall ske med utgångspunkt från de tre grundprinciperna, konkurrens, affärsmässighet och objektivitet. Ramavtal Kommunens upphandlande enheter skall teckna ramavtal inom alla varu- och tjänstegrupper där återkommande köp förekommer. All upphandling skall ske i nära samverkan mellan upphandlings- och verksamhetskompetens. Ingångna ramavtal är bindande för alla kommunens verksamheter och skall följas. 4

5 Ansvarsfördelning Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att upphandlingsförfarandet sker i enlighet med LOU:s bestämmelser. Funktionen för Inköp och Kontorsservice, nedan kallad Inköpsfunktionen, är kommunens centrala upphandlingsfunktion vilken har huvudansvaret för: uppföljning och utvärdering av ramavtal att information om avtal och avtalsvillkor når avropsberättigade att kontinuerligt informera upphandlingsansvariga om förändringar i regelverk, policy och riktlinjer uppföljning av att regelverk, policy och riktlinjer följs ute i verksamheterna Respektive sektor ansvarar för att LOU följs upphandlingar av varor och tjänster som är specifika för sektorn att teckna ramavtal för dessa varor och tjänster upphandlingar av byggentreprenader att informera Inköpsfunktionen om förestående upphandlingar att informera Inköpsfunktionen om tecknade ramavtal Slut citat Kommentarer Kommundirektören har hösten 2009 gett i uppdrag att revidera och anpassa policyn till nuvarande lagstiftning. Ny policy planeras vara klar under första kvartalet Noteras bör att lagstiftningen har reviderats väsentligen from år Riktlinjer för upphandling inom Härryda kommun Riktlinjerna är senast uppdaterade den 30 maj Riktlinjerna är omfattande (6 sidor) samt detaljerade och framhåller bland annat, citat: Direktupphandling Kräver inget skriftligt anbudsförfarande. Används om upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl, såsom brådska beroende på omständigheter som inte kunnat förutses och inte beror på den upphandlande enheten själv. Beloppsgränser vad som betecknas som lågt värde framgår av upphandlingspolicyn. Direktupphandling får endast användas vid enstaka upphandlingar och skall alltid särskilt dokumenteras och motiveras om det är genomfört med motiveringen synnerliga skäl. Vägledning vid upphandling Ta reda på om det finns ramavtal på produkten/tjänsten. Alla ramavtal finns på IDA i Inköpshandboken. Attestansvarig eller annan i delegationsordningen utsedd person fattar beslut om att upphandling skall göras. Upphandlingsbeslut Beslut om antagande av anbud skall fattas av den som har sådan befogenhet. Ett beslut skall alltid vara motiverat och dokumenterat i beslutsprotokoll eller liknande handling. 5

6 Beställning/ upphandlingskontrakt Avtal träffas med en eller flera leverantörer genom beställningsskrivelse (anbudsaccept) eller särskilt avtal/ramavtal. Skrivelse eller avtal skall skrivas på av båda parter Kommentarer Kommundirektören har hösten 2009 gett i uppdrag att revidera och anpassa riktlinjerna till nuvarande lagstiftning. Noteras bör att lagstiftningen har reviderats väsentligen from år Kommunstyrelsens delegationsordning och vidaredelegation Kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunstyrelsen den 24 november 2008, 333 Kompletterad av kommunstyrelsen den 2 mars 2009, 69 Kompletterad av kommunstyrelsen den 30 mars 2009, 116 Förvaltningschefens vidaredelegation Beslutad den 5 december 2008 Senaste revidering den 26 augusti 2009 Handlingen är omfattande och anger bland annat, citat: Delegering eller ren verkställighet Delegering innebär delegering av verklig beslutanderätt att skilja från beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför. Man talar i det senare fallet om rent verkställande åtgärder eller ren verkställighet. Gränsen mellan delegering och ren verkställighet är svår att fastställa. Med delegeringsbeslut brukar dock avses att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vidare bör man beakta huruvida det från allmänhetens synvinkel är angeläget att kunna överklaga beslutet. Beslut som är ren verkställighet kan nämligen inte överklagas. Främsta skälet till delegering är att avlasta fullmäktige och nämnden rutinärenden. I Härryda kommun har kommunstyrelsen delegerat till förvaltningschefen (kommundirektören) samtliga beslut som förvaltningen sedan skall fatta beslut om. Kommunstyrelsen har därtill överlåtit åt förvaltningschefen att delegera denna rätt vidare i förvaltningen. Förvaltningschefen fattar beslut om vidaredelegering i en särskild vidaredelegation. Anmälan om beslut som fattas efter delegation görs till kommunstyrelsen och förvaltningschefen genom kommunkansliet enligt särskild rutin. Beslut fattade med stöd av vidaredelegation skall innan kommunstyrelsens nästkommande sammanträde anmälas till registrator för respektive sektor. Registratorn skall sedan anmäla dessa till kommunstyrelsen i form av en förteckning över besluten. 6

7 Delegation och vidaredelegation inom inköps- och upphandlingsverksamheten: Delegat Vidaredelegat Ersättare Inköp inom budget och val av leverantör Kommundir. - - < 50 pbb (2,14 Mkr) Inköpsch. Inköp inom budget och val av leverantör, ej sektorsövergripande Kommundir. - - < 5 pbb Beslutsattestant - - < 10 pbb Verksamhetsch. - - < 50 pbb Sektorsch. Fastighetsch. TOF Ramavtal och val av lev. Kommundir. - - sektorsövergripande < 50 pbb årsförbrukning Inköpsch. - - ej sektorsövergripande < 50 pbb årsförbrukning Sektorsch. Utse beslutsattestanter Kommundir. Sektorsch. Verkställighet Inköp understigande 1 basbelopp per tillfälle om det är löpande inköp inom budget Avrop på ramavtal inom budget Kommentarer Den som sektorschefen utsett som beslutsattestant kan, med stöd av delegationsordning och inköpspolicy, genom direktupphandling över disk handla för maximalt kr per tillfälle. (Prisbasbeloppet, pbb, är 2010: kr). Eftersom det inte finns några regler för tillämpning av verkställighetsrätten har hittills i princip alla anställda kunnat göra inköp upp till 1 basbelopp samt avropa varor och tjänster från ramavtal utan beloppsgräns. Inför övergång till Winst-systemet pågår nu beställarutbildning som skall resultera i certifierade beställare. Detta torde förbättra förutsättningarna för att upprätthålla en god intern kontroll. 3.4 Verksamhetsplan För sektorn för administrativt stöd anger Verksamhetsplanen bland annat följande citat: Informationsmått Antalet ramavtal kommer troligtvis att minska, från ca 600 till ca 500, beroende på nya EU-direktiv inom upphandlingsområdet vilka kommer att införlivats i svensk lagstiftning under Dessa direktiv innebär bl.a. att den upphandlande enheten endast väljer en leverantör inom många områden där det finns flera leverantörer. Kommunstyrelsens prioriterade mål Professionella upphandlingar skall bidra till effektivt resursutnyttjande. 7

8 Sektorn ska bidra till minskade kostnader i samband med anskaffning av varor och tjänster. Ramavtal ska finnas inom de områden som avses i kommunens upphandlingspolicy och ramavtalstroheten ska vara 90 %. Plan för måluppfyllelse Genom att öka ramavtalstroheten hos de avropande enheterna ges förutsättningar till förmånliga avtal som minskar de avropande enheternas inköpskostnader. Under Q kommer anslutning till Göteborgs stads nya ramavtalsdatabas Winst att ske. Införande av elektroniskt beställningssystem påbörjas. Nyckeltal för mätning av måluppfyllelse Tillhandahållande av nya ramavtalsområden ska ske genom identifiering och upphandling av ännu ej upphandlade varu- och tjänsteområden. Att nå målet för ramavtalstrohet kräver ett datoriserat beställningssystem. I avvaktan på att detta införs ska informationen till verksamheterna om nya ramavtal intensifieras. Mer fokus kommer att läggas på uppföljning av leverantörer och avtal. Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Ramavtalstrohet 75% 80% 90% 90% 90% Antal ramavtalsområden Slut citat 4 Kännedom om LOU och interna policys och regler Organisatoriskt ingår Fastighetsfunktionen som en del i Sektorn för teknik och Försörjningsstöd, TOF. Intervjuer har genomförts med fastighetschef, beslutsatteststanter samt fastighetsskötare. De som intervjuats har viss kunskap om LOU några har genomgått kurs och fått information. När det gäller kännedom om kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling samt delegationsregler så är de skiftande och ringa. Man förlitar sig på hjälp och stöd av fastighetschefen och administrativ personal samt inköpsfunktionen som nu ingår i TOF. Signifikant är att man blandar ihop vad man får göra enligt delegationsrätten och verkställigheten med hur det skall göras enligt LOU och interna regler. Det finns en fixering vid 2 pbb i alla avseenden trots att beloppet endast avser gränsen för direktupphandling. Beslutsattestant har rätt att på delegation göra inköp upp till 5 pbb och att som verkställighet göra inköp upp till 1 pbb inom budget. Enligt uppgift har alla anställda rätt att göra avrop på ramavtal inom budget och någon beloppsgräns kan inte anges. Det finns en uppfattning att fastighetsskötare har en gräns på 5 kkr men det finns inget som kan styrka detta som en regel. 4.1 Kommentar Kunskaperna kommer att förbättras i och med utbildningen i till certifierade beställare och att ny inköpspolicy kommer att antas i början av

9 5 Ramavtal Ramavtal som användes av TOF tecknas dels av Göteborgs Stads Upphandlingsbolag dels av Härryda kommuns inköpsfunktion men även av Sektorn för teknik och Försörjningsstöd, TOF, själva. Gällande ramavtal finns på intranet IDA och Winst. Detta gäller även de som sektorn själv upphandlat. För att underlätta informationen upprättas en lista för de avtal som användes inom fastighetsenheten. Problemet är att den inte alltid är helt aktuell. Utifrån en kartläggning av vilka entreprenörer och konsulter som anlitats mest under 2009 och 2010 valdes ramavtal för vidare granskning. De mest anlitade företagen är: Hvarfvéns Elentreprenad RA bygg AB och Jan Lindgren Bygg Johansson & Gunverth Effektiv Måleri Trust Security 5.1 Upphandling av ramavtal inom Teknik- och servicesektorn Upphandling av följande ramavtal har granskats: El & Tele-arbeten - upphandlat 2010 och indelat i tre områden, för arbeten som beräknas överstiga 30tkr skall förnyad konkurrensutsättning ske i det geografiska område där arbetet skall utföras och för övriga arbeten gäller prioriteringsordning. o El-arbeten område Väst: tre företag, 1:a prioritet Hvarfvéns Elentreprenad o El-arbeten område Mitt: tre företag, 1:a prioritet Hvarfvéns Elentreprenad o El-arbeten område Öst: tre företag, 1:a prioritet El-Elit AB o Tele-arbeten hela kommunen: tre företag, 1:a prioritet El-Elit AB Byggnadsarbeten upphandlat 2008 samt förlängt, fyra företag bl.a. RA bygg AB, Bygg-S och Jan Lindgren Bygg utan prioriteringsordning Rörarbeten upphandlat 2008 samt förlängt, tre företag, A-leverantör Johansson & Gunverth Målningsarbeten - upphandlat 2008 samt förlängt, fem företag bl a. Effektiv Måleri utan prioriteringsordning Larm upphandlat 2009, tre företag, 1:a prioritet Trust Security Besluten är fattade av sektorschef enligt delegationsordningen och avtalen är tecknade av fastighetschef enligt fullmakt Kommentarer Anmälan av delegationsbeslut tillkommunstyrelsen har ej skett i dessa fall. Förlängning av ramavtal med eller utan prisjustering betraktas som en del av avtalet och inte som ett beslut om val av leverantör enligt delegationsordningen. Förlängningsbeställning undertecknad av fastighetschef finns men det finns inget förlängningsbeslut av sektorschef. I vissa ramavtal ex.v. El & Telearbeten föreskrivs att arbeten som beräknas överskrida angivet belopp skall upphandlas i förnyad konkurrens bland de avtalstecknade företagen. 9

10 Konkurrensutsättning bland upphandlade ramavtalsföretag förekommer även av andra skäl och tillämpas varierande med förfrågan till några eller samtliga ramavtalsföretag. Det finns stöd i LOU för denna blandmodell om alla tillfrågas eller det är uppenbart någon inte kan medverka. Ändringar i LOU stramar upp tillämpning av ramavtal och kommer att förtydligas i kommunens nya Upphandlingspolicy som skall vara klar under första kvartalet Tillämpning av ramavtal Det finns inga generellt reglerade beloppsgränser för när ramavtal skall tillämpas respektive när konkurrensupphandling skall ske. Valet görs av handläggaren, ofta i samråd med fastighetschefen, och beror på omfattning, komplexitet och kalkylerbarhet. Beställning föregås oftast av egen kalkyl eller uppskattning som underlag för avrop. Beställning sker regelmässigt skriftligt eller via e-post genom bekräftelse på överenskommelse. Endast smärre avrop sker telefonledes utan dokumentation mellan parterna. Som ersättningsform tillämpas fastpris, löpande räkning och löpande räkning med angivit budgetpris eller takpris beroende på arbetenas omfattning och karaktär Kommentarer Det finns inga gemensamma mallar för beställningar. Hittills har i princip alla anställda kunnat avropa varor och tjänster från ramavtal. Inför övergång till Winst pågår nu beställarutbildning som resulterar i certifierade beställare. 5.3 Uppföljning av avtalstrohet Uppföljning har gjorts under flera år. Eftersom man ännu inte har ett fullt fungerande beställningssystem har uppgifter hämtats ur ekonomisystemet. Senaste dokumenterad uppföljning är gjord för år Denna uppföljning ger ingen rättvisande bild av avtalstroheten eftersom den endast visar hur mycket av totala inköp som köps på avtal. Inom olika produktgrupper inom kommunen ligger reparations- och underhållsmaterial lågt med ca 70%. Det finns delvis en naturlig förklaring eftersom reservdelar, reparationer mm är fabrikatsbundna och inte uppgår till 2 pbb/år varför ramavtal ej tecknas. 6 Fakturabehandling och attestordning Det finns regler för vem som är beställare, fakturamottagare, granskningsattestant, konterare och beslutsattestant. 6.1 Kommentar Attestordningen medför att man attesterar åt varandra både sidledes och nedåt i organisationen vilket är olyckligt ur ansvarssynpunkt. Attestordningen kommer att ändras så att den blir stigande i organisationen. 10

11 7 Stickprovsgranskning av underhållsobjekt Utifrån UH-plan valdes objekt för att täcka såväl bygg- som måleri- och rörarbeten. Utöver granskning av handlingar har även besök gjorts på plats. 7.1 Agnebäckens förskola ombyggnad kök Underhållsobjektet ingår som delfinansiering av ombyggnad av kök. Förfrågningsunderlag utgöres av ritning före respektive efter ombyggnad. En kostnadsuppskattning begärdes från ett av ramavtalsföretagen, Bygg-S, denna låg sedan till grund för en skriftlig beställning med ersättning på löpande räkning. Arbetet har kontrollerats och besiktigats av beställande projektledare och fakturabehandling har skett enligt rutin. 7.2 Agnebäckens förskola yttre och inre målning Förfrågningsunderlag utgöres av markeringar på planritning samt genomgång på plats. Fast pris infordrades från ett av ramavtalsföretagen, Effektiv Måleri. Beställning har skett skriftligt enligt avgivet fastpris. Arbetet har kontrollerats av beställande projektledare och fakturabehandling har skett enligt rutin. 7.3 Högåsens förskola invändig målning Förfrågningsunderlag utgöres av markeringar på planritning. Fast pris infordrades från ett av ramavtalsföretagen, Tuve Måleri. Beställning har skett skriftligt enligt avgivet fastpris. Arbetet har kontrollerats av beställande projektledare och fakturabehandling har skett enligt rutin. 7.4 Högåsens förskola tillbyggnad av panncentral Förfrågningsunderlag har upprättats och konkurrens tillämpades inom ramavtalet för rörarbeten. Beställning har skett skriftligt till Johansson & Gunverth enligt avgivet budgetpris med ersättning på löpande räkning. För byggnadsarbeten begärdes kostnadsuppskattning från ett av ramavtalsföretagen, Jan Lindgren Bygg, denna låg sedan till grund för en skriftlig beställning med ersättning på löpande räkning. För styr- och reglerarbeten begärdes kostnadsuppskattning från ett av ramavtalsföretagen, Varbergs Systeminstallation, denna låg sedan till grund för en skriftlig beställning med ersättning på löpande räkning. Arbetet har kontrollerats och besiktigats av externa konsulter och fakturabehandling har skett enligt rutin. 7.5 Hulebäcksgymnasiet Objektet avser utbyte av serviceventiler samt frostskydd av kallvattenledning. Ett enkelt förfrågningsunderlag riktades till ramavtalets A-leverantör, Johansson & Gunverth. Beställning har skett per e-post enligt avgivet budgetpris med ersättning på löpande räkning. Arbetet har kontrollerats av beställande projektledare och fakturabehandling har skett enligt rutin. 11

12 7.6 Kommentarer Vi bedömer att projekten har genomförts i enlighet med gällande avtal och delegationsordning samt att erforderliga kontroller har genomförts och dokumenterats i samband med projekten. 8 Regler för undvikande av muta och bestickning Kommunen har ingen policy eller riktlinjer för undvikande av muta eller bestickning. Fastighetschefen och projektledare är medvetna om riskerna och förefaller hantera dessa kulturfrågor på ett förnuftigt sätt och några tips eller beskyllningar om oegentligheter är inte kända. Vi uppmanar dock Kommunstyrelsen överväger behovet av att införa policy/uppförandekod för tillämpning bland annat i samband inköp och upphandling. 9 Granskarens intryck Inom kommunen finns upphandlingspolicy och centrala riktlinjer samt ramavtal som täcker största delen av kommunens behov av varor och tjänster. Upphandlingspolicyn och riktlinjerna för upphandling och inköp bör dock revideras med anledning bland annat av ändrad lagstiftning. Det finns goda skäl för att öka kunskap och kännedom om upphandlingspolicyn och riktlinjerna i samband med revideringen. Rutiner för hantering av delegationsärenden och kunskap om behovet av anmälan av dessa bör vidareutvecklas. Attestordningen bör ses över. Rutiner för direktupphandling bör stramas åt. Behov finns av gemensamma beställningsmallar. 12

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden 1 Torsby kommun Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden Grundprincip: den som har kontot beslutar Noteringar All upphandling skall ske enligt av kommunfullmäktige

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen 1 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings-

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR Kommunstyrelsen Dokumenttyp Diarienummer Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Beslutad av Framtagen av Gällivare Kommunstyrelsen Christian Sundvall Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Upphandlingsfrågor Krokoms kommun 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-09-03 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Inledning...6

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting Bilaga Upphandlingsmatris Antagen av Landstingsstyrelsen 2006 1(4) Landstingets olika verksamheter köpte varor och tjänster för ca 18 miljarder kr under år

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Fredrik Andrén Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 2.1. Bakgrund 5 2.2. Syfte 5 2.3. Metod

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING 2 Riktlinjer för inköp och upphandling Daterad 2017-05-17 Fastställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19, Reviderad Kommunfullmäktige 2017-09-18 75 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005)

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) LS 1102-0181 UPPHANDLINGSPOLICY Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15 Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (6)

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 0 Os», 2^ Tjänsteutlåtande Tillväxt- och marknadsenheten Jill Kommunstyrelsen Datum 2014-10-21 Dnr KS 2014/0294 Revidering av policy för upphandling Sammanfattning Kommunens policy för upphandling har

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011 Uppföljning av granskning om upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 mars 2011 Revrapport_Uppföljning av granskning om upphandling_tranås.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Riktlinjer

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor HANINGE KOMMUN Revisorerna Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen Granskning av kommunens upphandling HANINGE KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelseförvaltningen 2006-12- 1 2 Dnr.. /r.j:?(!'f..!!/~~t!.k I.I. På uppdrag

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Beslutade av Kommunstyrelsen den 20 mars 2013 (PM 2013:39 RI) Tidigare beslutade riktlinjer för, dnr 129-2225/2007 upphör att gälla. Stadens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

Lokala anvisningar för inköp och upphandling

Lokala anvisningar för inköp och upphandling Ärende 17, beslut 2016-11-24 Lokala anvisningar för inköp och upphandling Förslag på ökad beloppsgräns för dokumentation, enligt handling på bordet. Styrelsen föreslås besluta: Att i enlighet med ovanstående

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015 Direktupphandling, policy och rutiner Antagen av Kf 110/2015 Innehåll 1.Policy för direktupphandling... 1 1.1 När kan direktupphandling ske?... 1 1.2 Vad menas med direktupphandling?... 1 1.3 Tröskelvärden...

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

Beslutsunderlag Tillväxt- och marknadsenhetens tjänsteudåtande daterat 2014-10-21.

Beslutsunderlag Tillväxt- och marknadsenhetens tjänsteudåtande daterat 2014-10-21. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:27 Dnr. KS 2014/0294 Revidering av policy för upphandling Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (6) 2016-06-03 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Administrativ chef Reviderad: Kommunstyrelsen 2016-05-23 49 Dnr

Läs mer

pwc nestå kommun Intern kontroll avseende leverantörer inom kultur- och tekniknämnden Revisionsrapport Gnesta kommun December 2014 .

pwc nestå kommun Intern kontroll avseende leverantörer inom kultur- och tekniknämnden Revisionsrapport Gnesta kommun December 2014 . Revisionsrapport Gnesta kommun Ink: 2014-12- 10 Dnr För handläggning.. Sofia Nylund Intern kontroll avseende inköp från externa leverantörer inom kultur- och,f nestå kommun pwc Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

Regler för inköp och upphandling

Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Regler Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun

Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Granskning av avtalstrohet, Vadstena Kommun Räkenskapsår 2011 Datum 10 mars 2012 Till Kommunrevisionen, Vadstena kommun Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har uppdragit åt Ernst

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer