Granskning av rutiner kring inköp och upphandlingar inom fastighetsfunktionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av rutiner kring inköp och upphandlingar inom fastighetsfunktionen"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av rutiner kring inköp och upphandlingar inom fastighetsfunktionen Härryda kommun December 2010 Holger Wolrath

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppdrag och avgränsning Regelverk kring inköp och upphandling Upphandlingspolicy för Härryda kommun Kommentarer Riktlinjer för upphandling inom Härryda kommun Kommentarer Kommunstyrelsens delegationsordning och vidaredelegation Kommentarer Verksamhetsplan Kännedom om LOU och interna policys och regler Kommentar Ramavtal Upphandling av ramavtal inom Teknik- och servicesektorn Kommentarer Tillämpning av ramavtal Kommentarer Uppföljning av avtalstrohet Fakturabehandling och attestordning Kommentar Stickprovsgranskning av underhållsobjekt Agnebäckens förskola ombyggnad kök Agnebäckens förskola yttre och inre målning Högåsens förskola invändig målning Högåsens förskola tillbyggnad av panncentral Hulebäcksgymnasiet Kommentarer Regler för undvikande av muta och bestickning Granskarens intryck

3 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun genomförde 2009 en förstudie inför en eventuell granskning av kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Revisorerna har gett PwC i uppdrag att, som en fortsättning på förstudien 2009, genomföra en granskning av rutiner kring inköp och upphandlingar inom kommunens fastighetsfunktion. Syftet är att se om det finns tillräcklig kännedom om LOU och centrala riktlinjer ute i verksamheten samt om dessa tillämpas på avsett vis. Granskningen har utförts genom intervjuer samt inläsning av handlingar och dokument. Granskningen visar: att det inom kommunen finns upphandlingspolicy och centrala riktlinjer samt ramavtal som täcker största delen av kommunens behov av varor och tjänster att upphandlingspolicyn och riktlinjerna för upphandling och inköp bör revideras med anledning av bland annat ändrad lagstiftning att det finns goda skäl för att öka kunskapen och kännedomen om upphandlingspolicyn och riktlinjerna i samband med revideringen. att rutiner för hantering av delegationsärenden och kunskap om behov av anmälan av dessa bör förtydligas att attestordningen bör ses över att det finns behov av gemensamma beställningsmallar 3

4 2 Uppdrag och avgränsning Revisorerna i Härryda kommun genomförde 2009 en förstudie inför en eventuell granskning av kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Revisorerna har gett PwC i uppdrag att, som en fortsättning på förstudien 2009, genomföra en granskning av rutiner kring inköp och upphandlingar inom kommunens fastighetsfunktion. Syftet är att se om det finns tillräcklig kännedom om LOU och centrala riktlinjer ute i verksamheten samt om dessa tillämpas på avsett vis. Granskningen har utförts genom intervjuer samt inläsning av handlingar och dokument. 3 Regelverk kring inköp och upphandling 3.1 Upphandlingspolicy för Härryda kommun Kommunfullmäktige har antagit upphandlingspolicyn Upphandlingspolicyn är omfattande (3 sidor) samt detaljerad och framhåller bland annat, citat: Inledning Kommunen har en bred och omfattande verksamhet. En väsentlig del av resursförbrukningen för dessa verksamheter utgörs av kostnader som hänger samman med varor och tjänster som anskaffas för att bedriva dessa verksamheter. Det är därför av stor vikt att all upphandling bedrivs affärsmässigt och effektivt samt att det finns en samsyn inom kommunens olika verksamheter på hur upphandling skall gå till. Uppföljning av policyn skall ske kontinuerligt. Det är en skyldighet för all personal som hanterar någon form av anskaffning att känna till och följa gällande lagstiftning, policyn och riktlinjerna. Principer Följande tre principer är grunden för all offentlig upphandling: Konkurrens; konkurrens skall sökas och tillåtas verka fullt ut Affärsmässighet; konkurrensfaktorer skall värderas korrekt Objektivitet; konkurrerande leverantörer skall behandlas lika Beloppsgränser för direktupphandling i Härryda kommun är två basbelopp, 2 pbb, för anskaffning av varor och tjänster. Vid direktupphandling krävs inga skriftliga anbud men upphandling skall ske med utgångspunkt från de tre grundprinciperna, konkurrens, affärsmässighet och objektivitet. Ramavtal Kommunens upphandlande enheter skall teckna ramavtal inom alla varu- och tjänstegrupper där återkommande köp förekommer. All upphandling skall ske i nära samverkan mellan upphandlings- och verksamhetskompetens. Ingångna ramavtal är bindande för alla kommunens verksamheter och skall följas. 4

5 Ansvarsfördelning Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att upphandlingsförfarandet sker i enlighet med LOU:s bestämmelser. Funktionen för Inköp och Kontorsservice, nedan kallad Inköpsfunktionen, är kommunens centrala upphandlingsfunktion vilken har huvudansvaret för: uppföljning och utvärdering av ramavtal att information om avtal och avtalsvillkor når avropsberättigade att kontinuerligt informera upphandlingsansvariga om förändringar i regelverk, policy och riktlinjer uppföljning av att regelverk, policy och riktlinjer följs ute i verksamheterna Respektive sektor ansvarar för att LOU följs upphandlingar av varor och tjänster som är specifika för sektorn att teckna ramavtal för dessa varor och tjänster upphandlingar av byggentreprenader att informera Inköpsfunktionen om förestående upphandlingar att informera Inköpsfunktionen om tecknade ramavtal Slut citat Kommentarer Kommundirektören har hösten 2009 gett i uppdrag att revidera och anpassa policyn till nuvarande lagstiftning. Ny policy planeras vara klar under första kvartalet Noteras bör att lagstiftningen har reviderats väsentligen from år Riktlinjer för upphandling inom Härryda kommun Riktlinjerna är senast uppdaterade den 30 maj Riktlinjerna är omfattande (6 sidor) samt detaljerade och framhåller bland annat, citat: Direktupphandling Kräver inget skriftligt anbudsförfarande. Används om upphandlingens värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl, såsom brådska beroende på omständigheter som inte kunnat förutses och inte beror på den upphandlande enheten själv. Beloppsgränser vad som betecknas som lågt värde framgår av upphandlingspolicyn. Direktupphandling får endast användas vid enstaka upphandlingar och skall alltid särskilt dokumenteras och motiveras om det är genomfört med motiveringen synnerliga skäl. Vägledning vid upphandling Ta reda på om det finns ramavtal på produkten/tjänsten. Alla ramavtal finns på IDA i Inköpshandboken. Attestansvarig eller annan i delegationsordningen utsedd person fattar beslut om att upphandling skall göras. Upphandlingsbeslut Beslut om antagande av anbud skall fattas av den som har sådan befogenhet. Ett beslut skall alltid vara motiverat och dokumenterat i beslutsprotokoll eller liknande handling. 5

6 Beställning/ upphandlingskontrakt Avtal träffas med en eller flera leverantörer genom beställningsskrivelse (anbudsaccept) eller särskilt avtal/ramavtal. Skrivelse eller avtal skall skrivas på av båda parter Kommentarer Kommundirektören har hösten 2009 gett i uppdrag att revidera och anpassa riktlinjerna till nuvarande lagstiftning. Noteras bör att lagstiftningen har reviderats väsentligen from år Kommunstyrelsens delegationsordning och vidaredelegation Kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunstyrelsen den 24 november 2008, 333 Kompletterad av kommunstyrelsen den 2 mars 2009, 69 Kompletterad av kommunstyrelsen den 30 mars 2009, 116 Förvaltningschefens vidaredelegation Beslutad den 5 december 2008 Senaste revidering den 26 augusti 2009 Handlingen är omfattande och anger bland annat, citat: Delegering eller ren verkställighet Delegering innebär delegering av verklig beslutanderätt att skilja från beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför. Man talar i det senare fallet om rent verkställande åtgärder eller ren verkställighet. Gränsen mellan delegering och ren verkställighet är svår att fastställa. Med delegeringsbeslut brukar dock avses att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vidare bör man beakta huruvida det från allmänhetens synvinkel är angeläget att kunna överklaga beslutet. Beslut som är ren verkställighet kan nämligen inte överklagas. Främsta skälet till delegering är att avlasta fullmäktige och nämnden rutinärenden. I Härryda kommun har kommunstyrelsen delegerat till förvaltningschefen (kommundirektören) samtliga beslut som förvaltningen sedan skall fatta beslut om. Kommunstyrelsen har därtill överlåtit åt förvaltningschefen att delegera denna rätt vidare i förvaltningen. Förvaltningschefen fattar beslut om vidaredelegering i en särskild vidaredelegation. Anmälan om beslut som fattas efter delegation görs till kommunstyrelsen och förvaltningschefen genom kommunkansliet enligt särskild rutin. Beslut fattade med stöd av vidaredelegation skall innan kommunstyrelsens nästkommande sammanträde anmälas till registrator för respektive sektor. Registratorn skall sedan anmäla dessa till kommunstyrelsen i form av en förteckning över besluten. 6

7 Delegation och vidaredelegation inom inköps- och upphandlingsverksamheten: Delegat Vidaredelegat Ersättare Inköp inom budget och val av leverantör Kommundir. - - < 50 pbb (2,14 Mkr) Inköpsch. Inköp inom budget och val av leverantör, ej sektorsövergripande Kommundir. - - < 5 pbb Beslutsattestant - - < 10 pbb Verksamhetsch. - - < 50 pbb Sektorsch. Fastighetsch. TOF Ramavtal och val av lev. Kommundir. - - sektorsövergripande < 50 pbb årsförbrukning Inköpsch. - - ej sektorsövergripande < 50 pbb årsförbrukning Sektorsch. Utse beslutsattestanter Kommundir. Sektorsch. Verkställighet Inköp understigande 1 basbelopp per tillfälle om det är löpande inköp inom budget Avrop på ramavtal inom budget Kommentarer Den som sektorschefen utsett som beslutsattestant kan, med stöd av delegationsordning och inköpspolicy, genom direktupphandling över disk handla för maximalt kr per tillfälle. (Prisbasbeloppet, pbb, är 2010: kr). Eftersom det inte finns några regler för tillämpning av verkställighetsrätten har hittills i princip alla anställda kunnat göra inköp upp till 1 basbelopp samt avropa varor och tjänster från ramavtal utan beloppsgräns. Inför övergång till Winst-systemet pågår nu beställarutbildning som skall resultera i certifierade beställare. Detta torde förbättra förutsättningarna för att upprätthålla en god intern kontroll. 3.4 Verksamhetsplan För sektorn för administrativt stöd anger Verksamhetsplanen bland annat följande citat: Informationsmått Antalet ramavtal kommer troligtvis att minska, från ca 600 till ca 500, beroende på nya EU-direktiv inom upphandlingsområdet vilka kommer att införlivats i svensk lagstiftning under Dessa direktiv innebär bl.a. att den upphandlande enheten endast väljer en leverantör inom många områden där det finns flera leverantörer. Kommunstyrelsens prioriterade mål Professionella upphandlingar skall bidra till effektivt resursutnyttjande. 7

8 Sektorn ska bidra till minskade kostnader i samband med anskaffning av varor och tjänster. Ramavtal ska finnas inom de områden som avses i kommunens upphandlingspolicy och ramavtalstroheten ska vara 90 %. Plan för måluppfyllelse Genom att öka ramavtalstroheten hos de avropande enheterna ges förutsättningar till förmånliga avtal som minskar de avropande enheternas inköpskostnader. Under Q kommer anslutning till Göteborgs stads nya ramavtalsdatabas Winst att ske. Införande av elektroniskt beställningssystem påbörjas. Nyckeltal för mätning av måluppfyllelse Tillhandahållande av nya ramavtalsområden ska ske genom identifiering och upphandling av ännu ej upphandlade varu- och tjänsteområden. Att nå målet för ramavtalstrohet kräver ett datoriserat beställningssystem. I avvaktan på att detta införs ska informationen till verksamheterna om nya ramavtal intensifieras. Mer fokus kommer att läggas på uppföljning av leverantörer och avtal. Bokslut 2007 Budget 2008 Budget 2009 Plan 2010 Plan 2011 Ramavtalstrohet 75% 80% 90% 90% 90% Antal ramavtalsområden Slut citat 4 Kännedom om LOU och interna policys och regler Organisatoriskt ingår Fastighetsfunktionen som en del i Sektorn för teknik och Försörjningsstöd, TOF. Intervjuer har genomförts med fastighetschef, beslutsatteststanter samt fastighetsskötare. De som intervjuats har viss kunskap om LOU några har genomgått kurs och fått information. När det gäller kännedom om kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling samt delegationsregler så är de skiftande och ringa. Man förlitar sig på hjälp och stöd av fastighetschefen och administrativ personal samt inköpsfunktionen som nu ingår i TOF. Signifikant är att man blandar ihop vad man får göra enligt delegationsrätten och verkställigheten med hur det skall göras enligt LOU och interna regler. Det finns en fixering vid 2 pbb i alla avseenden trots att beloppet endast avser gränsen för direktupphandling. Beslutsattestant har rätt att på delegation göra inköp upp till 5 pbb och att som verkställighet göra inköp upp till 1 pbb inom budget. Enligt uppgift har alla anställda rätt att göra avrop på ramavtal inom budget och någon beloppsgräns kan inte anges. Det finns en uppfattning att fastighetsskötare har en gräns på 5 kkr men det finns inget som kan styrka detta som en regel. 4.1 Kommentar Kunskaperna kommer att förbättras i och med utbildningen i till certifierade beställare och att ny inköpspolicy kommer att antas i början av

9 5 Ramavtal Ramavtal som användes av TOF tecknas dels av Göteborgs Stads Upphandlingsbolag dels av Härryda kommuns inköpsfunktion men även av Sektorn för teknik och Försörjningsstöd, TOF, själva. Gällande ramavtal finns på intranet IDA och Winst. Detta gäller även de som sektorn själv upphandlat. För att underlätta informationen upprättas en lista för de avtal som användes inom fastighetsenheten. Problemet är att den inte alltid är helt aktuell. Utifrån en kartläggning av vilka entreprenörer och konsulter som anlitats mest under 2009 och 2010 valdes ramavtal för vidare granskning. De mest anlitade företagen är: Hvarfvéns Elentreprenad RA bygg AB och Jan Lindgren Bygg Johansson & Gunverth Effektiv Måleri Trust Security 5.1 Upphandling av ramavtal inom Teknik- och servicesektorn Upphandling av följande ramavtal har granskats: El & Tele-arbeten - upphandlat 2010 och indelat i tre områden, för arbeten som beräknas överstiga 30tkr skall förnyad konkurrensutsättning ske i det geografiska område där arbetet skall utföras och för övriga arbeten gäller prioriteringsordning. o El-arbeten område Väst: tre företag, 1:a prioritet Hvarfvéns Elentreprenad o El-arbeten område Mitt: tre företag, 1:a prioritet Hvarfvéns Elentreprenad o El-arbeten område Öst: tre företag, 1:a prioritet El-Elit AB o Tele-arbeten hela kommunen: tre företag, 1:a prioritet El-Elit AB Byggnadsarbeten upphandlat 2008 samt förlängt, fyra företag bl.a. RA bygg AB, Bygg-S och Jan Lindgren Bygg utan prioriteringsordning Rörarbeten upphandlat 2008 samt förlängt, tre företag, A-leverantör Johansson & Gunverth Målningsarbeten - upphandlat 2008 samt förlängt, fem företag bl a. Effektiv Måleri utan prioriteringsordning Larm upphandlat 2009, tre företag, 1:a prioritet Trust Security Besluten är fattade av sektorschef enligt delegationsordningen och avtalen är tecknade av fastighetschef enligt fullmakt Kommentarer Anmälan av delegationsbeslut tillkommunstyrelsen har ej skett i dessa fall. Förlängning av ramavtal med eller utan prisjustering betraktas som en del av avtalet och inte som ett beslut om val av leverantör enligt delegationsordningen. Förlängningsbeställning undertecknad av fastighetschef finns men det finns inget förlängningsbeslut av sektorschef. I vissa ramavtal ex.v. El & Telearbeten föreskrivs att arbeten som beräknas överskrida angivet belopp skall upphandlas i förnyad konkurrens bland de avtalstecknade företagen. 9

10 Konkurrensutsättning bland upphandlade ramavtalsföretag förekommer även av andra skäl och tillämpas varierande med förfrågan till några eller samtliga ramavtalsföretag. Det finns stöd i LOU för denna blandmodell om alla tillfrågas eller det är uppenbart någon inte kan medverka. Ändringar i LOU stramar upp tillämpning av ramavtal och kommer att förtydligas i kommunens nya Upphandlingspolicy som skall vara klar under första kvartalet Tillämpning av ramavtal Det finns inga generellt reglerade beloppsgränser för när ramavtal skall tillämpas respektive när konkurrensupphandling skall ske. Valet görs av handläggaren, ofta i samråd med fastighetschefen, och beror på omfattning, komplexitet och kalkylerbarhet. Beställning föregås oftast av egen kalkyl eller uppskattning som underlag för avrop. Beställning sker regelmässigt skriftligt eller via e-post genom bekräftelse på överenskommelse. Endast smärre avrop sker telefonledes utan dokumentation mellan parterna. Som ersättningsform tillämpas fastpris, löpande räkning och löpande räkning med angivit budgetpris eller takpris beroende på arbetenas omfattning och karaktär Kommentarer Det finns inga gemensamma mallar för beställningar. Hittills har i princip alla anställda kunnat avropa varor och tjänster från ramavtal. Inför övergång till Winst pågår nu beställarutbildning som resulterar i certifierade beställare. 5.3 Uppföljning av avtalstrohet Uppföljning har gjorts under flera år. Eftersom man ännu inte har ett fullt fungerande beställningssystem har uppgifter hämtats ur ekonomisystemet. Senaste dokumenterad uppföljning är gjord för år Denna uppföljning ger ingen rättvisande bild av avtalstroheten eftersom den endast visar hur mycket av totala inköp som köps på avtal. Inom olika produktgrupper inom kommunen ligger reparations- och underhållsmaterial lågt med ca 70%. Det finns delvis en naturlig förklaring eftersom reservdelar, reparationer mm är fabrikatsbundna och inte uppgår till 2 pbb/år varför ramavtal ej tecknas. 6 Fakturabehandling och attestordning Det finns regler för vem som är beställare, fakturamottagare, granskningsattestant, konterare och beslutsattestant. 6.1 Kommentar Attestordningen medför att man attesterar åt varandra både sidledes och nedåt i organisationen vilket är olyckligt ur ansvarssynpunkt. Attestordningen kommer att ändras så att den blir stigande i organisationen. 10

11 7 Stickprovsgranskning av underhållsobjekt Utifrån UH-plan valdes objekt för att täcka såväl bygg- som måleri- och rörarbeten. Utöver granskning av handlingar har även besök gjorts på plats. 7.1 Agnebäckens förskola ombyggnad kök Underhållsobjektet ingår som delfinansiering av ombyggnad av kök. Förfrågningsunderlag utgöres av ritning före respektive efter ombyggnad. En kostnadsuppskattning begärdes från ett av ramavtalsföretagen, Bygg-S, denna låg sedan till grund för en skriftlig beställning med ersättning på löpande räkning. Arbetet har kontrollerats och besiktigats av beställande projektledare och fakturabehandling har skett enligt rutin. 7.2 Agnebäckens förskola yttre och inre målning Förfrågningsunderlag utgöres av markeringar på planritning samt genomgång på plats. Fast pris infordrades från ett av ramavtalsföretagen, Effektiv Måleri. Beställning har skett skriftligt enligt avgivet fastpris. Arbetet har kontrollerats av beställande projektledare och fakturabehandling har skett enligt rutin. 7.3 Högåsens förskola invändig målning Förfrågningsunderlag utgöres av markeringar på planritning. Fast pris infordrades från ett av ramavtalsföretagen, Tuve Måleri. Beställning har skett skriftligt enligt avgivet fastpris. Arbetet har kontrollerats av beställande projektledare och fakturabehandling har skett enligt rutin. 7.4 Högåsens förskola tillbyggnad av panncentral Förfrågningsunderlag har upprättats och konkurrens tillämpades inom ramavtalet för rörarbeten. Beställning har skett skriftligt till Johansson & Gunverth enligt avgivet budgetpris med ersättning på löpande räkning. För byggnadsarbeten begärdes kostnadsuppskattning från ett av ramavtalsföretagen, Jan Lindgren Bygg, denna låg sedan till grund för en skriftlig beställning med ersättning på löpande räkning. För styr- och reglerarbeten begärdes kostnadsuppskattning från ett av ramavtalsföretagen, Varbergs Systeminstallation, denna låg sedan till grund för en skriftlig beställning med ersättning på löpande räkning. Arbetet har kontrollerats och besiktigats av externa konsulter och fakturabehandling har skett enligt rutin. 7.5 Hulebäcksgymnasiet Objektet avser utbyte av serviceventiler samt frostskydd av kallvattenledning. Ett enkelt förfrågningsunderlag riktades till ramavtalets A-leverantör, Johansson & Gunverth. Beställning har skett per e-post enligt avgivet budgetpris med ersättning på löpande räkning. Arbetet har kontrollerats av beställande projektledare och fakturabehandling har skett enligt rutin. 11

12 7.6 Kommentarer Vi bedömer att projekten har genomförts i enlighet med gällande avtal och delegationsordning samt att erforderliga kontroller har genomförts och dokumenterats i samband med projekten. 8 Regler för undvikande av muta och bestickning Kommunen har ingen policy eller riktlinjer för undvikande av muta eller bestickning. Fastighetschefen och projektledare är medvetna om riskerna och förefaller hantera dessa kulturfrågor på ett förnuftigt sätt och några tips eller beskyllningar om oegentligheter är inte kända. Vi uppmanar dock Kommunstyrelsen överväger behovet av att införa policy/uppförandekod för tillämpning bland annat i samband inköp och upphandling. 9 Granskarens intryck Inom kommunen finns upphandlingspolicy och centrala riktlinjer samt ramavtal som täcker största delen av kommunens behov av varor och tjänster. Upphandlingspolicyn och riktlinjerna för upphandling och inköp bör dock revideras med anledning bland annat av ändrad lagstiftning. Det finns goda skäl för att öka kunskap och kännedom om upphandlingspolicyn och riktlinjerna i samband med revideringen. Rutiner för hantering av delegationsärenden och kunskap om behovet av anmälan av dessa bör vidareutvecklas. Attestordningen bör ses över. Rutiner för direktupphandling bör stramas åt. Behov finns av gemensamma beställningsmallar. 12

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR Kommunstyrelsen Dokumenttyp Diarienummer Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Beslutad av Framtagen av Gällivare Kommunstyrelsen Christian Sundvall Beslutad Giltighetstid

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011 Uppföljning av granskning om upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 mars 2011 Revrapport_Uppföljning av granskning om upphandling_tranås.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 INLEDNING 3 Syfte 3 Målsättning 3 Omfattning 3 Begreppsförklaring/Definitioner 4 PROCESSORGANISATION 5 Förvaltningar 5 Brukare 5 Beställare 5 Inköpssamordnare 5 Beslutsattestant

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor

Haninge kommun. Granskning av. Upphand~ing inom Miljö- och byggnadsnämnden/tekniska nämnden och Bam- och utbildningsnämnden. KPMG Offentlig sektor HANINGE KOMMUN Revisorerna Revisionsskrivelse Kommunstyrelsen Granskning av kommunens upphandling HANINGE KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelseförvaltningen 2006-12- 1 2 Dnr.. /r.j:?(!'f..!!/~~t!.k I.I. På uppdrag

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun

Riktlinjer för upphandling och inköp. Stenungsunds kommun Riktlinjer för upphandling och inköp Stenungsunds kommun Typ av dokument Dokumentägare Stöd och Service / Upphandling Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Översyn varje mandatperiod Beslutsdatum KS

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Fredrik Andrén Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 2.1. Bakgrund 5 2.2. Syfte 5 2.3. Metod

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1.

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005)

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) LS 1102-0181 UPPHANDLINGSPOLICY Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15 Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (6)

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Trelleborg 13 09 23. Upphandling är omgärdat både av en mängd lagar och policys/direktiv.

Trelleborg 13 09 23. Upphandling är omgärdat både av en mängd lagar och policys/direktiv. Socialdemokraterna Motion till Kommun fullmäktige i Trelleborgs kommun Trelleborg 13 09 23 TRELLEBORGS KOMMU Kornmunstyrelsen 2013-09- 2 h Dnr. KsM/^.f Krafttag vid offentlig upphandling ger Vita jobb

Läs mer

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking Revisionsrapport* Bemanningsföretag Landstinget Halland 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Syfte/revisionsfråga...1 3 Metod och omfattning...1

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Antagen av kommunfullmäktige 2001-03-06, 18 2000-12-04 POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Allmänna principer För all upphandling

Läs mer

Upphandlingsoch inköpsrutiner

Upphandlingsoch inköpsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor 25 juni 2013 Upphandlingsoch inköpsrutiner Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Jonas Algotsson Upphandlingssamordnare Nybro kommun namn@example.com 1 Sammanfattning Detta dokument är ett verktyg och vägledning för våra kommunala tjänstemän

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling

Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling Dnr: LKS 2015-232 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-25, 54 Sid 1 (5) Policy för inköp och upphandling Denna policy innefattar

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling LS 0912-1005 BILAGA 3 Riktlinjer för upphandling Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (12) Innehållsförteckning 1 Syfte och inriktning...3 1.1. Verksamhet...3 2 Samordnad upphandling...3

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

Granskning avseende samordning av kommunens fastighetsskötares kompetens.

Granskning avseende samordning av kommunens fastighetsskötares kompetens. Granskning avseende samordning av kommunens fastighetsskötares kompetens. Härryda kommun Mars 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER FÖR KOMMUNERNA I NORRA BOHUSLÄN 2015 Dnr: LKS 2015-232

TJÄNSTESKRIVELSE. UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER FÖR KOMMUNERNA I NORRA BOHUSLÄN 2015 Dnr: LKS 2015-232 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum: 2015-05-12 Förvaltning/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Jessica Lifv Telefon: 0523-61 33 28 E-post: jessica.lifv@lysekil.se UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling

Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011 Lidingö stad Granskning av upphandling Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och avgränsning...3

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun STYRDOKUMENT 14 A 2013-03-20 Dnr 113/2013 Riktlinjer för inköp Grästorps kommun Postadress Besöksadress kommun@grastorp.se Grästorps kommun Kommunens hus www.grastorp.se Allmän verksamhet Jon Jespersgatan

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun.

Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun. Datum Sida 10-02-22 1(8) Riktlinjer för upphandling i Tibro kommun. Den kommunala upphandlingen regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunstyrelsen har 2007-10-09, beslutat att till ansvariga

Läs mer