Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling"

Transkript

1 Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Workshop 26 augusti Målsättning och tidplan Erfarenheter från pilottester Vad innebär version 1.0 Anslutningsprocessen Drift, förvaltning & utveckling Programstyrgrupp & förvaltningsgrupp Workshop 27 augusti Implementering av behandlingsplattformen Vidmakthållande/förvaltning/utveckling Anette Cederberg 1177 vårdguiden

2 Målsättning och tidplan för behandlingsplattformen

3 Syftet är att i första hand att öka invånarnas tillgång till kvalitetssäkrad internetbaserad stöd och behandling. ökade möjligheter för vård- och omsorgsgivare att erbjuda invånare och patienter stöd och behandling via internet på ett användarvänligt, säkert och flexibelt sätt. stöd för en internetbaserad KBT-behandling inom ramen för rehabiliteringsgarantin.

4 Nyttokalkyl internetbehandling Öka tillgängligheten Flexibelt i olika medier Snabb tillgång Ökad Psykisk Hälsa Effektiv behandlingsform Arbeta självständigt Kvalitetssäkrad metod Behandla fler patienter Patientsäkerhet Patienten har insyn i behandlingen Källa; Internetbehandling med KBT En praktisk handbok, Kristofer Vernmark & Jonas Bjärehed 2013 Skapar delaktighet

5 Hur projektet har dimensionerat sitt arbete Utveckling på plats Förstudie och prototyp Visualisera Team med verksamhet och teknik Referensgrupp Testa tidigt med piloter Teknisk utveckling och förvaltningsutveckling parallellt

6 Tid- och aktivitetsplan för projektet 2013 April 2014 Maj 2014 Aug/Sept2014 Feb2015 Förstudie Start pilot Avslut pilot 2 Beh i skarp drift Beslut överlämning Exempel behandlingar Piloter x 6 Testa Utvärdera Utveckling återupptas 1.0 beslut styrgrupp 13 juni Skarpa piloter (2) 2015 Sprintdemo x9 Teknisk utveckling - ensning Förvaltningsutveckling Fokus på funktioner inför piloterna Sept 2013-april 2014 Affärsmodell Behandlingsprogram/Stöd

7 Tidsplan Utveckling version 1.1

8 15/ Start Piloter version Koll på Asperger (SLL) - Ångesthjälpen (Jönköpings län) /2 Version 1.0 Behandlingsplattformen 16/ 10 17/ 11 Intern produktionssättnings- -test v.3 7 v /8 Start efter sommar 13/ 11 Referens -grupp 12/9 Arbetsgrupp för behandlingsinnehåll (SKL) v / 12 Start Piloter 15/ 12 Behandlingsplattformen p 26-27/8 Workshop om Internetbaserad Stöd & behandling (SKL) Referens -grupp 8/5 Workshop knyta ihop pilot 27/ 5 Avslut inför sommar Utvärdering pilot 30/ 1 18/6 v.2 5 Intern produktionssättning Riskanal version 7/4 1.1 ys Internt 23/5 2/3 14/3 24/4 Förvaltning tar över ansvar. Beslutar release för 1.1 Projektet stänger 6 Piloter för att utvärdera Behandlingsplattformen s- funktionalitet, användbarhet för vidare utveckling

9 Erfarenheter från test piloterna

10 Syfte och mål med pilot Syfte med pilot är att kvalitetssäkra behandlingsplattformen och driftsätta integrerade tjänster Med målet att uppfylla att uppfylla projektmålet att leverera en driftsatt behandlingsplattform

11 Vad innebär pilot? Av det vi utvecklat hittills, vad fungerar bra eller mindre bra? Sammanfatta Designer lägga in innehåll Behandlare Analysera Utveckla Prioritera Patient

12 Pilot tester för internetbehandling Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Koll på Asperger SLSO och Västra Götaland Regionen (VGR) Beroendecentrum e-change hjälp till förändrade alkoholvanor SLSO, Internetpsykiatri Psykiatri Sydväst, (SLSO) Depressionsbehandling Landstinget i Jönköpings län Primärvården Ångestbehandling Landstinget i Östergötland Stressbehandling Barn och ungdomskliniken, (SLSO) Barninternetprojektet KBT (BiP)

13 Metod utvärdering Iterativ, användarcentrerad utveckling Prototyp Användarforum, referensgrupp, demo, tidigare intervjuer Deltagande observationer Gruppintervjuer Vidareutveckla Test Intervjuer Enkät System Usability Scale Prioritera Utvärdera

14 System Usability Scale 10 frågor som ger en översikt av subjektiva värderingar av användbarhet hos ett system. Normativ data från 500 studier med över 5000 användare möjliggör jämförelse mellan system. 14

15 15

16 System Usability Scale - behandlare Jag tror jag skulle vilja använda det här systemet ofta. Jag tyckte systemet var onödigt komplext. Jag tyckte systemet var enkelt att använda. Jag tror jag skulle behöva hjälp av en teknisk person för att kunna använda systemet. Jag tyckte de olika funktionerna i systemet var väl integrerade. Jag tyckte det var för mycket inkonsekvenser i systemet. Jag skulle tro att de flesta kan lära sig att använda systemet väldigt snabbt. Jag tyckte systemet var väldigt besvärligt att använda. Jag kände mig trygg med att använda systemet. Jag behövde lära mig mycket saker innan jag kunde komma igång med systemet. 2,43 0,71 2,71 0,14 1,71 1,43 2,71 1,00 2,29 0,57

17 System Usability Scale - invånare Jag tror jag skulle vilja använda det här systemet ofta. Jag tyckte systemet var onödigt komplext. Jag tyckte systemet var enkelt att använda. Jag tror jag skulle behöva hjälp av en teknisk person för att kunna använda systemet. Jag tyckte de olika funktionerna i systemet var väl integrerade. Jag tyckte det var för mycket inkonsekvenser i systemet. Jag skulle tro att de flesta kan lära sig att använda systemet väldigt snabbt. Jag tyckte systemet var väldigt besvärligt att använda. Jag kände mig trygg med att använda systemet. Jag behövde lära mig mycket saker innan jag kunde komma igång med systemet. 2,38 1,25 2,00 1,38 1,75 1,63 2,38 1,13 3,25 1,25

18 Sammanräknade SUS-värden 50% 62,8 70 behandlare invånare 68 18

19 2 pilotverksamheter skarpt läge start 15/ Jönköpings län (Psykologpartners KBT-online) Stockholms läns landsting Habilitering och Hälsa - Koll på Asperger - Ångesthjälpen Omfattning Omfattning - Max 10 patienter - Max 10 patienter - Max 2-3 vårdpersonal - Max 2-3 vårdpersonal

20 Vad innebär 1.0?

21 Prioriteringsövning MoSCoW prioriterar enligt följande grupper: M Must Måste ingå i slutprodukten (verksamhetskritiskt) S Should Hög prioritet och något som borde ingå i slutprodukten. Det går att hantera om exempelvis funktionaliteten inte finns i slutprodukten men inte utan större påverkan för verksamheten. C Could Lägre prioritet på något som är önskvärt men inte nödvändigt, kan klara sig utan under en tid. W - WON'T Vänta till senare.

22 Version 1.0 Tilldela Invånare stöd och behandling i Mina vårdkontakter Vårdgivare Inloggning Inera säkerhetstjänster för att komma in i Behandlingsplattform Kunna starta en vårdenhet i Behandlingsplattformen Behörighetstilldelning på vårdenhet PDL Behörighetsadministratör Behandlare Patientadministratör PDL-loggning Se händelser i behandling Avisering SMS och epost Kunna ha media i behandling ljud, bild, video Behandlingsplattform stödja Formulärtjänstekontrakt ver. 2.0 Responsiv design : Avgränsning Navigering innehåll (text) för Invånare Invånare når behandling via mobilen 4&5 De önskemål som ansågs vara mest verksamhetskritiska utifrån utvärdering och prioritering efter piloten. Tydliggöra i behandlingsgränsnittet överblick och styrning av behandling Tydliggöra behandlingsöversikten för Invånare

23 Version 1.1 Skapa notifiering till behandlare utifrån att patienten fyllt i ett specifikt värde i ett formulär - ex. Suicidskattning Responsiv design - Invånare avgränsning: media, formulär Exportformat Möjliggöra gallring patientdata Arkivering (ta fram förslag för format) Kvalitetsregister (underlag för vidare undersökning) Rådata Journalintegration Kunna skapa journalanteckning i behandlingsplattformen Visa hur journal integration kan skapas Tekniskt anslutningsarkitektur mobilapp Motpart krävs med resurser Portabelt format för behandlingsinnehåll Starta behandling på flera vårdenheter Designerplattform Behörighetshantering designer Utvecklingsmiljö för innehåll

24 Version 1.2 Vidareutveckling i förvaltning Innehållskatalog Standardiserade instrument (ex EQ5d) Tredjeperson (flera personer i en behandling) Ombud (beroende av utveckling av ombudstjänst i MVK) Forum Spel (Ekonomi och motpart) Ärendehantering (IPSY) Anonym självhjälp Jour, schemaläggning Vårdgivare Responsiv design Logga behandlartid Engångsinloggning för att fylla i mätningar för invånare Systemoberoende behörighetsmodell ( central behörighetsstyrning via HSA) Kunna definiera egna roller i behörighetstilldelning

25 Anslutningsprocessen Drift, förvaltning & utveckling

26 Kommunikationsplan behandlingsplattformen 2013 Projektet ansvarar inte för ett breddinförande av plattformen. Projektet kommunicerar inte med patienter/brukare. Projektet marknadsför inte behandlingsplattformen för allmänheten. Projektet sprider inte information i andra forum än de huvudsakliga - på Projektplatsen, på inera.se, i styrgruppen och i referensgruppen. Projektet hänvisar frågor om lokala anpassningar till de lokalt utvalda referensgruppsmedlemmarna i projektet.

27 Att ansluta till behandlingsplattformen Införande NATIONELL NIVÅ Teknisk dokumentation Förvaltning & Drift Support nationellt Marknadsaktiviteter REGIONAL NIVÅ Checklista för teknisk anslutning Beställa anslutning Test efter anslutning Integration till journalsystem Införandeprojekt Utbildning regionalt Support regionalt

28 Organisationsskiss Sveriges landsting och regioner Styrelse Beredningsgrupp Inera Strategiskt råd Programstyrgrupp invånartjänster Programstyrgrupp vårdtjänster Programstyrgrupp Infrastruktur Förvaltningsgrupper Projektstyrgrupper Projektstyrgrupper Förvaltningsgrupper Projektstyrgrupper Förvaltningsgrupper

29 Ny Organisationsskiss

30 Förvaltningsprocess Ineras programområde invånartjänster Beredning av beslutsunderlag till Ineras styrelse Tar fram underlag till förvaltningsplanen Verksamhetsuppföljning varje budgetår Program rådet Berednings gruppen Förvaltningsgrupp behandlingsplattform Beslutsnivå Budget Inriktning på verksamhet Ineras styrelse VD & Ledning Nät- Verks grupp Fattar detaljerade beslut inom förvaltningsplanen Ledningsgrupp Invånartjänster 1177 Upprättar förvaltningsplan Hitta & Jämför FL Inloggade tjänster FL Öppna tjänster FL Sjukvårds rådgivn. FL Infrastruktur FL Behand lings plattform FL

31 Nationella medicinska informationssystem NMI

32 Vad är en medicintekniska produkt? Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter Bygger på ett flertal EG-direktiv 2 Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak 1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder = delaktig i diagnos och behandling på individnivå!!!

33 Medicintekniska produkter Om produkter ( tjänster, system etc) för medicinskt bruk betraktas som en medicinteknisk produkt kan gällande produktsäkerhetsregelverk tillämpas och produkten kommer därmed att ha en definierad avsedd användning fastställda och redovisade specifikationer en ansvarig tillverkare som ger förutsättningar för en tydlig överlämning en reglerad uppföljning av användningen av produkten

34 Författningsanalysen 1. Behandlingsplattformen passar väl in på beskrivningen av ett system med ett medicinskt syfte men har en nationellt begränsad marknadssituation som gör det Tveksamt om en CE-märkning enligt det medicintekniska regelverket är ändamålsenlig. Motsvarande gäller många andra nationella IT-system i hälso- och sjukvården, t.ex. NPÖ och NOD. Regeringen har emellertid gett Läkemedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter med samma slag av regulatoriska krav som i det medicintekniska regelverket, men anpassat för nationella medicinska informationssystem i hälso- och sjukvården. Föreskrifterna är föremål för remiss och kan förväntas träda i kraft tidigast våren Övervägande skäl talar för föreskrifterna blir tillämpliga på Behandlingsplattformen eftersom plattformen är nationell och avsedd att användas för vård och behandling, dvs. ett medicinskt syfte. Plattformen är vidare kopplad till regeringens strategi Nationell ehälsa, vilket också är ett kriterium för att föreskrifterna ska bli tillämpliga på plattformen. Projektledningen rekommenderas att avvakta föreskrifterna, liksom huvudmännen för många andra nationella IT-system gör.

35 Direktiv, lag och föreskrifter EU 93/42/EEG Medicintekniska direktivet Sverige Lag Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Föreskrift Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter Ny föreskrift Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:7) om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem

36 Övergripande beslut Organisation, tillverkare kund Tydliggöra roller och ansvar Översyn drift och förvaltningsavtal

37 Liscensmodell Designerrollen

38

39

40

41 Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Workshop 27 augusti Ledningssystem för att kvalitetssäkra arbetet Kvalitetssäkring behandlingsprogram Implementering av behandlingsplattformen Vidmakthållande/förvaltning/utveckling Anette Cederberg

42 Implementering av behandlingsplattformen Vidmakthållande/förvaltning/utveckling

43 Vad är en medicintekniska produkt? Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter Bygger på ett flertal EG-direktiv 2 Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak 1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder = delaktig i diagnos och behandling på individnivå!!!

44 1177 Vårdguiden marknad och införande ansvarar för införandeprogram för e-tjänster 44

45 Förutsättningar för att kunna använda behandlingsplattformen Aktiv mottagning i Mina Vårdkontakter (förutsättning för att kunna tilldela tjänsten till invånare) HSA Vårdgivare Vårdenhet Om enheter används ska dessa vara kopplade till Vårdenhet Medarbetaruppdrag till personal som ska ha tillgång till behandlingsplattformen SITHS-kort SITHS-kort till personal som ska ha tillgång till behandlingsplattformen

46 FLÖDE INVÅNARE NÅ E-TJÄNST 1177.se Mina vårdkontakter Invånare och tredjeperson e-tjänst Landstin g Enhet

47 mraden/e-tjanster-och-system-/etjanster-ochsystem/invanartjanster/mvk/http:// n/e-tjanster-och-system-/etjanster-ochsystem/invanartjanster/mvk/ 47

48 Att ansluta till behandlingsplattformen Införande NATIONELL NIVÅ Teknisk dokumentation Förvaltning & Drift Support nationellt Marknadsaktiviteter REGIONAL NIVÅ Checklista för teknisk anslutning Beställa anslutning Test efter anslutning Integration till journalsystem Införandeprojekt Utbildning regionalt Support regionalt

49 Pilot införande i ett landsting Utse projektledare Utse styrgrupp Sätt projektdirektiv och projektplan för ett införande Skapa arenor för kunskapsöverföring inom landstinget Sätta upp utvärderingsplan för piloten Utse person med roll super-user för behandlingsplattformen

50 Planera för pilot innehåll Ta beslut om innehåll Skapa/köp innehåll Utse designer för innehåll Designer lägger in innehåll i behandlingsplattformen

51 Planera för pilot verksamhet Utbildning i innehåll Utbildning behandlingsplattform Sätta upp rutiner i verksamhet för internetbaserad stöd/behandling Gå igenom ansvar och roller i verksamhet Läs och förankra användardokumentation för behandlingsplattformen

52 Invånartal faktisk kostnad behandlingsplattformen Prismodell Landsting Procent Kostnad MVK Referens/kommentar Pris för olika kundgrupper, baserat på Stockholms län 22% invånarantal eller annan fördelning. Uppsala län 4% Berskriv mätmetod vid nyttjandefinansiering. Södermanlands län 3% Östergötlands län 5% Jönköpings län 4% Kronobergs län 2% Kalmar län 2% Gotlands län 1% Blekinge län 2% Skåne län 13% Hallands län 3% Västra Götalands län 17% Värmlands län 3% Örebro län 3% Västmanlands län 3% Dalarnas län 3% Gävleborgs län 3% Västernorrlands län 3% Jämtlands län 1% Västerbottens län 3% Norrbottens län 3%

53 Kostnader behandlingsplattform Uppskattning och nycklar Behandlingsplattformen Summa Finansiering Behov 2014 Personer SLL 2 2 Konsultstöd inom SLL 0 0 Virituella servrar (nyckling infra) 18 Kostnader vidmakthållande Behandlingsplattformen Ledning och styrning Personer SLL Konsultstöd inom SLL 0 OH kostnader SLL Förvaltning (leverantörskostnader) Leverantörsbundna kostnader Förvaltningsutveckling 0 0 Infrastruktur (leverantörskostnader) Nycklingsbar kostnad MVK-moln Löpande projektstöd MVK - moln Co-location Hårdvara Support linjen Koordinerade funktion SLL Kostnader etablering och breddning Behandlingsplattformen Summa Utveckling (leverantörskostnader) vidareutveckling för att följa generell utv. Av annat Vidareutveckling plattform - ny funktionalitet Införandestöd och projektkostnad SLL personer etablering etapp 2 (2,5 pers) 0 0 Konsultstöd etablering etapp 2, (1,5 pers) 0 0 Juriststöd 0 0 Kostnader anslutning rörligt Behandlingsplattformen Summa Anslutningskostnader Anslutningskostnader per installation per landsting ( per anslutning och ca 10 anslutninga) Totalt Summa totalt Förvaltning, drift & support 1177 vårdguiden & 3:e parts leverantör Infrastruktur & licenser 3:e parts leverantör Utvecklingskostnader Anslutningskostnad Solidariskt finansierat Nyttjandeprincip Öppen källkod? Inträdesbiljett Bild Sara Meunier och Anette Cederberg Riskfaktor 20% Summa att

54 Införandeprogram e-tjänster 1177 vårdguiden Landsting i samråd 1177 Vårdguiden WS1 WS2 WS3 WS4 Landsting Planering Genomförande Uppföljning 1177 Vårdguiden u u u u u u u u u i u u u a

55 Mer information om projektet Statusrapporter och FAQ (vanliga frågor och svar) Referensgruppsmöten Frågor om projektet till projektledare Anette Cederberg Demo-filmer Länkar till inspelningar från projektdemon finns tillgängliga via projektplatsen i mappen som heter Demo.

56 Marknad behandlingsplattformen 56

57 Tack för mig!

58 Ny affärsmodell för nya tjänster 2015 Nyttjande princip Objektets totalkostnad Etablering Utveckling Drift- och förvaltning Kostnadsfördelning baserat på resurskonsumtion/infrastruktur Domäner Tjänsteplattform Infrastrukturbas Breddad intäktsbas invånarantal/kundgrupper Miniminivå (avsaknad av historik) Affärs- och prismodulering Andel av kostnadsbas 80 % Tillgång till Vidareutveckling Öppen källkod 20 % Nyttjande av

59 Arbetsgruppen regelverk 16 juni Kvalitetssäkring olika delar Behandlingsplattformen integritet patientsäkerhet MvK Vårdprocess hur behandlingen genomförs IVO tillsyn Behandlingsprogram faktagranskning/upphovsrätt- internt/externt Behandlingsprogram - utvärdering via kvalitetsregister Upphandling kravställning Vårdprocessen är en del av kvalitetssäkringen Anmälan/ Screening-formulär via Internet (MVK) initiering. Initierat av patient Remiss. Läkare/behandlare Diagnos: Besök behandlare Bedömning skattningsskalor Behandling startar

60 Invånarantal fördelning Följande fördelning baseras på invånarantal: Landsting Procent Stockholms län 22% Uppsala län 4% Södermanlands län 3% Östergötlands län 5% Jönköpings län 4% Kronobergs län 2% Kalmar län 2% Gotlands län 1% Blekinge län 2% Skåne län 13% Hallands län 3% Västra Götalands län 17% Värmlands län 3% Örebro län 3% Västmanlands län 3% Dalarnas län 3% Gävleborgs län 3% Västernorrlands län 3% Jämtlands län 1% Västerbottens län 3% Norrbottens län 3%

61 Förvaltning invånartjänster - behandlingsplattformen Affärsmodell Öppen Källkod Förvaltning & Drift Programstyrgrupp Förvaltningsgrupper Användargrupper Licensmodell Teknik Förvaltning Drift Support Behandlingsinnehåll Program Figur 1, Typer av projekt med avseende på graden av öppenhet. Förvaltningsplan etapp förvaltning Huvudaktivitet Förvaltningsstyrning Användarstöd Ändringshantering Daglig drift & underhåll Verksamhets nära förvaltning IT-nära förvaltning VM VU VM VU VM VU VM VU VM VU VM VU VM VU VM VU VM=vidmakthållande VU=vidareutveckling

62 Gemensamma begrepp Begrepp Förklaring Källa* Finansiering s-modell Betalmodell Prismodell Affärsmodell Nyttoberäkning Kostnadstäckning Nyttjandefinansiering Ersättningsmodell En affärsmodell eller företagsmodell, är en teoretisk beskrivning av hur ett företag/affärsverksamhet, är tänkt att fungera. Den omfattar, intäktsmodell, produktionsmodell samt leveransmodell Handlar om hur man får tag på pengar, satsar pengar, lånar pengar, investerar med riskkapital etc. Termen används i fasen utveckling och utrullning. Ekonomiska termer är direkt investering eller immateriell investering. Den nyttokalkyl som projekt skall göra innan de startar och som ska visa vem som får nytta och hur stor denna nytta beräknas bli. Denna term används för att beskriva att de faktiska kostnaderna för tjänsten täckts, såsom infrastruktur, drift, vidmakthållande inklusive viss förvaltningsutveckling, personal och OH kostnader. Termen används för att beskriva när betalning skall ske, om det skall ske i förskott, efterskott, nyttjandebaserat eller solidariskt. Termen används i fasen vidmakthållande Termen används för att beskriva vilket pris tjänsterna har för den som skall nyttja eller erbjuda tjänsten, dvs vad de ska kosta för kunderna att använda tjänsten. Denna term används för den rörliga kostnad som kunden får betala utifrån nyttjande av tjänsten. Behöver kunna mätas. Denna term används för den vårdersättning en vårdgivare får för utförd vård åt ett landsting/region. Regleras normalt i vårdavtalen. Kan även regleras utifrån utförare/nyttjare i en separat tjänst Wikipedia Egen Egen Egen Egen Egen Egen Egen * Förklaringen kan skrivas om vart efter källor hittas med vedertagna definitioner

63 Öppen källkodsförvaltning Versionshantering Öppen källkods förvaltning Teknisk utveckling Förvaltning & drift Behandlings plattformen Releaseansvarig Ledning & styrning Beslutsforum Kvalitetssäkring Graden av öppenhet Bugg, Felrapportering

64 Internetförmedlad stöd och behandling via behandlingsplattformen Regional nivå Designer Nationell nivå Behandlingsprogram Skräddarsydda Behandling KBT behandling Depression Ångest Stöd Preoperativa förberedelser Rehabilitering/sjukgymnastik Acceptanstester Behandlingsprogram Standardiserad program Behandling KBT behandling Depression Ångest Stöd Upphandling Acceptanstester

65 Öppen källkod allmänna principer Öppen källkod alla får tillgång Konkurrenter Produkten hålls uppdaterad Andra producenter utvecklar vidare Kontrakt i form av; Licenstagare Licensgivare Licensavgifter Fri programvara Öppna standarder Kvalitet Kvaliteten är bättre Teknikförändringar slår igenom snabbare Ledning & styrning Ägarskap & kontroll Säkerhet Support

66 Förutsättningar för att nå målet Organisation SKL nov 2013 SKL aug 2014 Behandlingsinnehåll SKL Arbetsgrupp regelverk 16 juni 2014 Förvaltning Drift Support Affärsmodell Teknisk utveckling Projekt verksamhet/teknik Referensgrupp 8 maj 2014 Verksamhet/IT/e-hälsa

Presentation av den tekniska lösningen

Presentation av den tekniska lösningen Presentation av den tekniska lösningen Bakgrund & uppdrag Syfte Förutsättningar för att nå målet Kommande pilottester Film som visar gränssnitten Arkitekturen Tidplan Teknisk utveckling Anette Cederberg

Läs mer

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform]

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform] plan 1 (13) [ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell ] Dokumentmall från Stegen plan 2 (13) Innehållsförteckning 1 Om dokumentet... 3 1.1 shistorik... 3 2 Bakgrund och beställare... 3 2.1 Bakgrund till

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang?

Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07. Vad kostar det att införa och använda Prosang? Information från projekt Vävnadsanpassning av ProSang, Vävandsrådet 2015-01-07 Vad kostar det att införa och använda Prosang? Generellt om kostnader Resursåtgång och kostnad för ProSang Införandekostnad

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax (SMED) ersätter telefax En omfattande användning av telefaxutrustning sker idag inom landsting och kommuner. Kommunikation med hjälp av telefax utgör en stor risk när det gäller säkerhet avseende bristande

Läs mer

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Nytt namn Nytt uppdrag Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma

Läs mer

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund

Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt. Anette Thalén och Maria Berglund Kom igång med Vårdhändelser, Formulärtjänsten och Nationell patientöversikt Anette Thalén och Maria Berglund Bakgrund till tjänsterna och samarbetspartners Utvecklingen av Vårdhändelser och Formulärtjänsten

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Förvaltningsplan för Sjunet

Förvaltningsplan för Sjunet Förvaltningsplan för Sjunet FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Sjunet Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Lars Öberg Johan Assarsson Sid 1/8 1. Objektbeskrivning...

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det?

Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? Hur skyddas patientens integritet? Vad säger lagar och författningar och hur fungerar det? ewa.jerilgard@cehis.se Dagens nyheter vintern 2012 Drygt 200 vårdenheter allt från sjukhus till vårdcentraler

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Gruppdiskussioner från dag 1 och fm dag 2 Fråga 1 Vad är tydligare? Tidsplanen Frågan om när vi verkligen kan ansluta oss är dock fortfarande

Läs mer

Insamling av hälsodata i hemmet

Insamling av hälsodata i hemmet Insamling av hälsodata i hemmet Bakgrund/problemområde Idag i sker ett antal olika initiativ kring vård på distans, omvårdnad på distans, digitaliseringen av trygghetslarmen och olika typer av hälsosatsningar.

Läs mer

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar

Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Vad är eklient i Samverkan? Gemensamma krafter för framtida utmaningar Agenda Vilka är det som arbetar med eklient Hur förvaltas eklient Vilka är målen för eklient Vad är eklient De olika objekten Vilka

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-12 Agenda 13 15 Inledning och status Om hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Införande

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera

Nya NPÖ. Möte i Göteborg 2014-10-07. Tomas Ahl Inera Nya NPÖ Möte i Göteborg 2014-10-07 Tomas Ahl Inera Journal- och läkemedelstjänster Historik (juni 2013-juli 2014) 1/1 1992? ÄDELREFORMEN Tomas Ahl Inera Tomas Ahl Inera Juni 2013.. Min Journal på nätet

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Ulrika Landström, RN, Projektledare Örebro Läns Landsting ulrika.landstrom@orebroll.se +46 70 316 4541 Bakgrund och syfte Projektet startade

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län

Landstingets ledningskontor. Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Verksamhetsnytta med Nationell patientöversikt - NPÖ Britt Ehrs, projektledare, Landstinget i Uppsala län Bakgrund Agenda Sammanhållen journalföring Vad är NPÖ Vilka är anslutna? Vad krävs för att få/kunna

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 (9) Datum 2015-01-28 Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Uppdateringshistorik Version Ansvarig Datum Kommentar

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

ATT ERSÄTTA INTERNETBEHANDLING. Workshop SKL 2013-11-19 Cecilia Svanborg, Stockholm och Jennie Österberg, Gävleborg

ATT ERSÄTTA INTERNETBEHANDLING. Workshop SKL 2013-11-19 Cecilia Svanborg, Stockholm och Jennie Österberg, Gävleborg ATT ERSÄTTA INTERNETBEHANDLING Workshop SKL 2013-11-19 Cecilia Svanborg, Stockholm och Jennie Österberg, Gävleborg Det varierar! Översikt ersättning inom vårdval ffa primärvården Lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen

Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Tjänsteplattformen Utförare Inera AB Ansvarig Uppdragstagare Bilagor Anders Bergman/Jessica Nord Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1.

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson

Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Länsförsäkringar Internetbutiken Gunilla Forsmark-Karlsson Det lokala konceptet - Länsförsäkringars värderingar Alla kunder är kunder i de 24 lokala länsförsäkringsbolagen Kundfokuserad verksamhet genomförs

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014

Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare. September 2014 Journal via nätet Thomas Lindén, regional chefläkare September 2014 Bakgrund Under 2011 genomförde Inera förstudien Din journal på nätet. Invånares, patienters och närståendes förväntningar och behov av

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem Hur utförs det idag och hur borde det utföras?

Klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem Hur utförs det idag och hur borde det utföras? Klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem Hur utförs det idag och hur borde det utföras? Lisa Ericson farmacie dr, projektledare ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, Kalmar lisa.ericson@lnu.se

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Pilot Ny nationell patientöversikt

Pilot Ny nationell patientöversikt Pilot Ny nationell patientöversikt 0 Vårdpersonalens situation Många system. Svåröverskådligt. Textbaserat. Långa svarstider. Patientsäkert? Arbetsmiljövänligt? Effektivt? 1 Vad kan underlätta? Integrera

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Aktuellt på Socialstyrelsen

Aktuellt på Socialstyrelsen Aktuellt på Socialstyrelsen SFVH studiedagar 01 Inger Riesenfeld-Örn Aktuellt: Nya myndigheter inom hälso- och sjukvården Revidering hygienföreskrift (SOSFS 007:19) Vårdhund pågående arbete Regeringsuppdrag:

Läs mer

Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter. Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0

Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter. Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0 Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 2 (13) Innehåll Inledning...

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL

www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL www.vantetider.se Uppföljning av väntetider Lars Larsson, Redpill Ulf Gripkow, SKL Agenda Arbetet med vårdgaranti och uppföljning Behov av systemstöd Utveckling av ETT nytt systemstöd som ersättning för

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Att byta själva journalsystemet var den enkla delen!

Att byta själva journalsystemet var den enkla delen! Att byta själva journalsystemet var den enkla delen! Vi som pratar Bengt Malmqvist Chefsläkare Landstinget Dalarna Marie Häggström Projektledare B3IT Healthcare AB Jens Bergqvist IT-direktör Landstinget

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering Region Skåne Koncernstab Centrum för verksamhetsplanering och analys Ingrid Bengtsson-Rijavec 044 309 33 91 Ingrid.Bengtsson-Rijavec@skane.se Direktiv 2008-03-25 Dnr Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer