Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling"

Transkript

1 Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Workshop 26 augusti Målsättning och tidplan Erfarenheter från pilottester Vad innebär version 1.0 Anslutningsprocessen Drift, förvaltning & utveckling Programstyrgrupp & förvaltningsgrupp Workshop 27 augusti Implementering av behandlingsplattformen Vidmakthållande/förvaltning/utveckling Anette Cederberg 1177 vårdguiden

2 Målsättning och tidplan för behandlingsplattformen

3 Syftet är att i första hand att öka invånarnas tillgång till kvalitetssäkrad internetbaserad stöd och behandling. ökade möjligheter för vård- och omsorgsgivare att erbjuda invånare och patienter stöd och behandling via internet på ett användarvänligt, säkert och flexibelt sätt. stöd för en internetbaserad KBT-behandling inom ramen för rehabiliteringsgarantin.

4 Nyttokalkyl internetbehandling Öka tillgängligheten Flexibelt i olika medier Snabb tillgång Ökad Psykisk Hälsa Effektiv behandlingsform Arbeta självständigt Kvalitetssäkrad metod Behandla fler patienter Patientsäkerhet Patienten har insyn i behandlingen Källa; Internetbehandling med KBT En praktisk handbok, Kristofer Vernmark & Jonas Bjärehed 2013 Skapar delaktighet

5 Hur projektet har dimensionerat sitt arbete Utveckling på plats Förstudie och prototyp Visualisera Team med verksamhet och teknik Referensgrupp Testa tidigt med piloter Teknisk utveckling och förvaltningsutveckling parallellt

6 Tid- och aktivitetsplan för projektet 2013 April 2014 Maj 2014 Aug/Sept2014 Feb2015 Förstudie Start pilot Avslut pilot 2 Beh i skarp drift Beslut överlämning Exempel behandlingar Piloter x 6 Testa Utvärdera Utveckling återupptas 1.0 beslut styrgrupp 13 juni Skarpa piloter (2) 2015 Sprintdemo x9 Teknisk utveckling - ensning Förvaltningsutveckling Fokus på funktioner inför piloterna Sept 2013-april 2014 Affärsmodell Behandlingsprogram/Stöd

7 Tidsplan Utveckling version 1.1

8 15/ Start Piloter version Koll på Asperger (SLL) - Ångesthjälpen (Jönköpings län) /2 Version 1.0 Behandlingsplattformen 16/ 10 17/ 11 Intern produktionssättnings- -test v.3 7 v /8 Start efter sommar 13/ 11 Referens -grupp 12/9 Arbetsgrupp för behandlingsinnehåll (SKL) v / 12 Start Piloter 15/ 12 Behandlingsplattformen p 26-27/8 Workshop om Internetbaserad Stöd & behandling (SKL) Referens -grupp 8/5 Workshop knyta ihop pilot 27/ 5 Avslut inför sommar Utvärdering pilot 30/ 1 18/6 v.2 5 Intern produktionssättning Riskanal version 7/4 1.1 ys Internt 23/5 2/3 14/3 24/4 Förvaltning tar över ansvar. Beslutar release för 1.1 Projektet stänger 6 Piloter för att utvärdera Behandlingsplattformen s- funktionalitet, användbarhet för vidare utveckling

9 Erfarenheter från test piloterna

10 Syfte och mål med pilot Syfte med pilot är att kvalitetssäkra behandlingsplattformen och driftsätta integrerade tjänster Med målet att uppfylla att uppfylla projektmålet att leverera en driftsatt behandlingsplattform

11 Vad innebär pilot? Av det vi utvecklat hittills, vad fungerar bra eller mindre bra? Sammanfatta Designer lägga in innehåll Behandlare Analysera Utveckla Prioritera Patient

12 Pilot tester för internetbehandling Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Koll på Asperger SLSO och Västra Götaland Regionen (VGR) Beroendecentrum e-change hjälp till förändrade alkoholvanor SLSO, Internetpsykiatri Psykiatri Sydväst, (SLSO) Depressionsbehandling Landstinget i Jönköpings län Primärvården Ångestbehandling Landstinget i Östergötland Stressbehandling Barn och ungdomskliniken, (SLSO) Barninternetprojektet KBT (BiP)

13 Metod utvärdering Iterativ, användarcentrerad utveckling Prototyp Användarforum, referensgrupp, demo, tidigare intervjuer Deltagande observationer Gruppintervjuer Vidareutveckla Test Intervjuer Enkät System Usability Scale Prioritera Utvärdera

14 System Usability Scale 10 frågor som ger en översikt av subjektiva värderingar av användbarhet hos ett system. Normativ data från 500 studier med över 5000 användare möjliggör jämförelse mellan system. 14

15 15

16 System Usability Scale - behandlare Jag tror jag skulle vilja använda det här systemet ofta. Jag tyckte systemet var onödigt komplext. Jag tyckte systemet var enkelt att använda. Jag tror jag skulle behöva hjälp av en teknisk person för att kunna använda systemet. Jag tyckte de olika funktionerna i systemet var väl integrerade. Jag tyckte det var för mycket inkonsekvenser i systemet. Jag skulle tro att de flesta kan lära sig att använda systemet väldigt snabbt. Jag tyckte systemet var väldigt besvärligt att använda. Jag kände mig trygg med att använda systemet. Jag behövde lära mig mycket saker innan jag kunde komma igång med systemet. 2,43 0,71 2,71 0,14 1,71 1,43 2,71 1,00 2,29 0,57

17 System Usability Scale - invånare Jag tror jag skulle vilja använda det här systemet ofta. Jag tyckte systemet var onödigt komplext. Jag tyckte systemet var enkelt att använda. Jag tror jag skulle behöva hjälp av en teknisk person för att kunna använda systemet. Jag tyckte de olika funktionerna i systemet var väl integrerade. Jag tyckte det var för mycket inkonsekvenser i systemet. Jag skulle tro att de flesta kan lära sig att använda systemet väldigt snabbt. Jag tyckte systemet var väldigt besvärligt att använda. Jag kände mig trygg med att använda systemet. Jag behövde lära mig mycket saker innan jag kunde komma igång med systemet. 2,38 1,25 2,00 1,38 1,75 1,63 2,38 1,13 3,25 1,25

18 Sammanräknade SUS-värden 50% 62,8 70 behandlare invånare 68 18

19 2 pilotverksamheter skarpt läge start 15/ Jönköpings län (Psykologpartners KBT-online) Stockholms läns landsting Habilitering och Hälsa - Koll på Asperger - Ångesthjälpen Omfattning Omfattning - Max 10 patienter - Max 10 patienter - Max 2-3 vårdpersonal - Max 2-3 vårdpersonal

20 Vad innebär 1.0?

21 Prioriteringsövning MoSCoW prioriterar enligt följande grupper: M Must Måste ingå i slutprodukten (verksamhetskritiskt) S Should Hög prioritet och något som borde ingå i slutprodukten. Det går att hantera om exempelvis funktionaliteten inte finns i slutprodukten men inte utan större påverkan för verksamheten. C Could Lägre prioritet på något som är önskvärt men inte nödvändigt, kan klara sig utan under en tid. W - WON'T Vänta till senare.

22 Version 1.0 Tilldela Invånare stöd och behandling i Mina vårdkontakter Vårdgivare Inloggning Inera säkerhetstjänster för att komma in i Behandlingsplattform Kunna starta en vårdenhet i Behandlingsplattformen Behörighetstilldelning på vårdenhet PDL Behörighetsadministratör Behandlare Patientadministratör PDL-loggning Se händelser i behandling Avisering SMS och epost Kunna ha media i behandling ljud, bild, video Behandlingsplattform stödja Formulärtjänstekontrakt ver. 2.0 Responsiv design : Avgränsning Navigering innehåll (text) för Invånare Invånare når behandling via mobilen 4&5 De önskemål som ansågs vara mest verksamhetskritiska utifrån utvärdering och prioritering efter piloten. Tydliggöra i behandlingsgränsnittet överblick och styrning av behandling Tydliggöra behandlingsöversikten för Invånare

23 Version 1.1 Skapa notifiering till behandlare utifrån att patienten fyllt i ett specifikt värde i ett formulär - ex. Suicidskattning Responsiv design - Invånare avgränsning: media, formulär Exportformat Möjliggöra gallring patientdata Arkivering (ta fram förslag för format) Kvalitetsregister (underlag för vidare undersökning) Rådata Journalintegration Kunna skapa journalanteckning i behandlingsplattformen Visa hur journal integration kan skapas Tekniskt anslutningsarkitektur mobilapp Motpart krävs med resurser Portabelt format för behandlingsinnehåll Starta behandling på flera vårdenheter Designerplattform Behörighetshantering designer Utvecklingsmiljö för innehåll

24 Version 1.2 Vidareutveckling i förvaltning Innehållskatalog Standardiserade instrument (ex EQ5d) Tredjeperson (flera personer i en behandling) Ombud (beroende av utveckling av ombudstjänst i MVK) Forum Spel (Ekonomi och motpart) Ärendehantering (IPSY) Anonym självhjälp Jour, schemaläggning Vårdgivare Responsiv design Logga behandlartid Engångsinloggning för att fylla i mätningar för invånare Systemoberoende behörighetsmodell ( central behörighetsstyrning via HSA) Kunna definiera egna roller i behörighetstilldelning

25 Anslutningsprocessen Drift, förvaltning & utveckling

26 Kommunikationsplan behandlingsplattformen 2013 Projektet ansvarar inte för ett breddinförande av plattformen. Projektet kommunicerar inte med patienter/brukare. Projektet marknadsför inte behandlingsplattformen för allmänheten. Projektet sprider inte information i andra forum än de huvudsakliga - på Projektplatsen, på inera.se, i styrgruppen och i referensgruppen. Projektet hänvisar frågor om lokala anpassningar till de lokalt utvalda referensgruppsmedlemmarna i projektet.

27 Att ansluta till behandlingsplattformen Införande NATIONELL NIVÅ Teknisk dokumentation Förvaltning & Drift Support nationellt Marknadsaktiviteter REGIONAL NIVÅ Checklista för teknisk anslutning Beställa anslutning Test efter anslutning Integration till journalsystem Införandeprojekt Utbildning regionalt Support regionalt

28 Organisationsskiss Sveriges landsting och regioner Styrelse Beredningsgrupp Inera Strategiskt råd Programstyrgrupp invånartjänster Programstyrgrupp vårdtjänster Programstyrgrupp Infrastruktur Förvaltningsgrupper Projektstyrgrupper Projektstyrgrupper Förvaltningsgrupper Projektstyrgrupper Förvaltningsgrupper

29 Ny Organisationsskiss

30 Förvaltningsprocess Ineras programområde invånartjänster Beredning av beslutsunderlag till Ineras styrelse Tar fram underlag till förvaltningsplanen Verksamhetsuppföljning varje budgetår Program rådet Berednings gruppen Förvaltningsgrupp behandlingsplattform Beslutsnivå Budget Inriktning på verksamhet Ineras styrelse VD & Ledning Nät- Verks grupp Fattar detaljerade beslut inom förvaltningsplanen Ledningsgrupp Invånartjänster 1177 Upprättar förvaltningsplan Hitta & Jämför FL Inloggade tjänster FL Öppna tjänster FL Sjukvårds rådgivn. FL Infrastruktur FL Behand lings plattform FL

31 Nationella medicinska informationssystem NMI

32 Vad är en medicintekniska produkt? Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter Bygger på ett flertal EG-direktiv 2 Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak 1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder = delaktig i diagnos och behandling på individnivå!!!

33 Medicintekniska produkter Om produkter ( tjänster, system etc) för medicinskt bruk betraktas som en medicinteknisk produkt kan gällande produktsäkerhetsregelverk tillämpas och produkten kommer därmed att ha en definierad avsedd användning fastställda och redovisade specifikationer en ansvarig tillverkare som ger förutsättningar för en tydlig överlämning en reglerad uppföljning av användningen av produkten

34 Författningsanalysen 1. Behandlingsplattformen passar väl in på beskrivningen av ett system med ett medicinskt syfte men har en nationellt begränsad marknadssituation som gör det Tveksamt om en CE-märkning enligt det medicintekniska regelverket är ändamålsenlig. Motsvarande gäller många andra nationella IT-system i hälso- och sjukvården, t.ex. NPÖ och NOD. Regeringen har emellertid gett Läkemedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter med samma slag av regulatoriska krav som i det medicintekniska regelverket, men anpassat för nationella medicinska informationssystem i hälso- och sjukvården. Föreskrifterna är föremål för remiss och kan förväntas träda i kraft tidigast våren Övervägande skäl talar för föreskrifterna blir tillämpliga på Behandlingsplattformen eftersom plattformen är nationell och avsedd att användas för vård och behandling, dvs. ett medicinskt syfte. Plattformen är vidare kopplad till regeringens strategi Nationell ehälsa, vilket också är ett kriterium för att föreskrifterna ska bli tillämpliga på plattformen. Projektledningen rekommenderas att avvakta föreskrifterna, liksom huvudmännen för många andra nationella IT-system gör.

35 Direktiv, lag och föreskrifter EU 93/42/EEG Medicintekniska direktivet Sverige Lag Lag (1993:584) om medicintekniska produkter Föreskrift Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter Ny föreskrift Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:7) om tillämpning av lagen om medicintekniska produkter på nationella medicinska informationssystem

36 Övergripande beslut Organisation, tillverkare kund Tydliggöra roller och ansvar Översyn drift och förvaltningsavtal

37 Liscensmodell Designerrollen

38

39

40

41 Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Workshop 27 augusti Ledningssystem för att kvalitetssäkra arbetet Kvalitetssäkring behandlingsprogram Implementering av behandlingsplattformen Vidmakthållande/förvaltning/utveckling Anette Cederberg

42 Implementering av behandlingsplattformen Vidmakthållande/förvaltning/utveckling

43 Vad är en medicintekniska produkt? Lagen (1993:584) om medicintekniska produkter Bygger på ett flertal EG-direktiv 2 Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor enbart eller i huvudsak 1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder = delaktig i diagnos och behandling på individnivå!!!

44 1177 Vårdguiden marknad och införande ansvarar för införandeprogram för e-tjänster 44

45 Förutsättningar för att kunna använda behandlingsplattformen Aktiv mottagning i Mina Vårdkontakter (förutsättning för att kunna tilldela tjänsten till invånare) HSA Vårdgivare Vårdenhet Om enheter används ska dessa vara kopplade till Vårdenhet Medarbetaruppdrag till personal som ska ha tillgång till behandlingsplattformen SITHS-kort SITHS-kort till personal som ska ha tillgång till behandlingsplattformen

46 FLÖDE INVÅNARE NÅ E-TJÄNST 1177.se Mina vårdkontakter Invånare och tredjeperson e-tjänst Landstin g Enhet

47 mraden/e-tjanster-och-system-/etjanster-ochsystem/invanartjanster/mvk/http:// n/e-tjanster-och-system-/etjanster-ochsystem/invanartjanster/mvk/ 47

48 Att ansluta till behandlingsplattformen Införande NATIONELL NIVÅ Teknisk dokumentation Förvaltning & Drift Support nationellt Marknadsaktiviteter REGIONAL NIVÅ Checklista för teknisk anslutning Beställa anslutning Test efter anslutning Integration till journalsystem Införandeprojekt Utbildning regionalt Support regionalt

49 Pilot införande i ett landsting Utse projektledare Utse styrgrupp Sätt projektdirektiv och projektplan för ett införande Skapa arenor för kunskapsöverföring inom landstinget Sätta upp utvärderingsplan för piloten Utse person med roll super-user för behandlingsplattformen

50 Planera för pilot innehåll Ta beslut om innehåll Skapa/köp innehåll Utse designer för innehåll Designer lägger in innehåll i behandlingsplattformen

51 Planera för pilot verksamhet Utbildning i innehåll Utbildning behandlingsplattform Sätta upp rutiner i verksamhet för internetbaserad stöd/behandling Gå igenom ansvar och roller i verksamhet Läs och förankra användardokumentation för behandlingsplattformen

52 Invånartal faktisk kostnad behandlingsplattformen Prismodell Landsting Procent Kostnad MVK Referens/kommentar Pris för olika kundgrupper, baserat på Stockholms län 22% invånarantal eller annan fördelning. Uppsala län 4% Berskriv mätmetod vid nyttjandefinansiering. Södermanlands län 3% Östergötlands län 5% Jönköpings län 4% Kronobergs län 2% Kalmar län 2% Gotlands län 1% Blekinge län 2% Skåne län 13% Hallands län 3% Västra Götalands län 17% Värmlands län 3% Örebro län 3% Västmanlands län 3% Dalarnas län 3% Gävleborgs län 3% Västernorrlands län 3% Jämtlands län 1% Västerbottens län 3% Norrbottens län 3%

53 Kostnader behandlingsplattform Uppskattning och nycklar Behandlingsplattformen Summa Finansiering Behov 2014 Personer SLL 2 2 Konsultstöd inom SLL 0 0 Virituella servrar (nyckling infra) 18 Kostnader vidmakthållande Behandlingsplattformen Ledning och styrning Personer SLL Konsultstöd inom SLL 0 OH kostnader SLL Förvaltning (leverantörskostnader) Leverantörsbundna kostnader Förvaltningsutveckling 0 0 Infrastruktur (leverantörskostnader) Nycklingsbar kostnad MVK-moln Löpande projektstöd MVK - moln Co-location Hårdvara Support linjen Koordinerade funktion SLL Kostnader etablering och breddning Behandlingsplattformen Summa Utveckling (leverantörskostnader) vidareutveckling för att följa generell utv. Av annat Vidareutveckling plattform - ny funktionalitet Införandestöd och projektkostnad SLL personer etablering etapp 2 (2,5 pers) 0 0 Konsultstöd etablering etapp 2, (1,5 pers) 0 0 Juriststöd 0 0 Kostnader anslutning rörligt Behandlingsplattformen Summa Anslutningskostnader Anslutningskostnader per installation per landsting ( per anslutning och ca 10 anslutninga) Totalt Summa totalt Förvaltning, drift & support 1177 vårdguiden & 3:e parts leverantör Infrastruktur & licenser 3:e parts leverantör Utvecklingskostnader Anslutningskostnad Solidariskt finansierat Nyttjandeprincip Öppen källkod? Inträdesbiljett Bild Sara Meunier och Anette Cederberg Riskfaktor 20% Summa att

54 Införandeprogram e-tjänster 1177 vårdguiden Landsting i samråd 1177 Vårdguiden WS1 WS2 WS3 WS4 Landsting Planering Genomförande Uppföljning 1177 Vårdguiden u u u u u u u u u i u u u a

55 Mer information om projektet Statusrapporter och FAQ (vanliga frågor och svar) Referensgruppsmöten Frågor om projektet till projektledare Anette Cederberg Demo-filmer Länkar till inspelningar från projektdemon finns tillgängliga via projektplatsen i mappen som heter Demo.

56 Marknad behandlingsplattformen 56

57 Tack för mig!

58 Ny affärsmodell för nya tjänster 2015 Nyttjande princip Objektets totalkostnad Etablering Utveckling Drift- och förvaltning Kostnadsfördelning baserat på resurskonsumtion/infrastruktur Domäner Tjänsteplattform Infrastrukturbas Breddad intäktsbas invånarantal/kundgrupper Miniminivå (avsaknad av historik) Affärs- och prismodulering Andel av kostnadsbas 80 % Tillgång till Vidareutveckling Öppen källkod 20 % Nyttjande av

59 Arbetsgruppen regelverk 16 juni Kvalitetssäkring olika delar Behandlingsplattformen integritet patientsäkerhet MvK Vårdprocess hur behandlingen genomförs IVO tillsyn Behandlingsprogram faktagranskning/upphovsrätt- internt/externt Behandlingsprogram - utvärdering via kvalitetsregister Upphandling kravställning Vårdprocessen är en del av kvalitetssäkringen Anmälan/ Screening-formulär via Internet (MVK) initiering. Initierat av patient Remiss. Läkare/behandlare Diagnos: Besök behandlare Bedömning skattningsskalor Behandling startar

60 Invånarantal fördelning Följande fördelning baseras på invånarantal: Landsting Procent Stockholms län 22% Uppsala län 4% Södermanlands län 3% Östergötlands län 5% Jönköpings län 4% Kronobergs län 2% Kalmar län 2% Gotlands län 1% Blekinge län 2% Skåne län 13% Hallands län 3% Västra Götalands län 17% Värmlands län 3% Örebro län 3% Västmanlands län 3% Dalarnas län 3% Gävleborgs län 3% Västernorrlands län 3% Jämtlands län 1% Västerbottens län 3% Norrbottens län 3%

61 Förvaltning invånartjänster - behandlingsplattformen Affärsmodell Öppen Källkod Förvaltning & Drift Programstyrgrupp Förvaltningsgrupper Användargrupper Licensmodell Teknik Förvaltning Drift Support Behandlingsinnehåll Program Figur 1, Typer av projekt med avseende på graden av öppenhet. Förvaltningsplan etapp förvaltning Huvudaktivitet Förvaltningsstyrning Användarstöd Ändringshantering Daglig drift & underhåll Verksamhets nära förvaltning IT-nära förvaltning VM VU VM VU VM VU VM VU VM VU VM VU VM VU VM VU VM=vidmakthållande VU=vidareutveckling

62 Gemensamma begrepp Begrepp Förklaring Källa* Finansiering s-modell Betalmodell Prismodell Affärsmodell Nyttoberäkning Kostnadstäckning Nyttjandefinansiering Ersättningsmodell En affärsmodell eller företagsmodell, är en teoretisk beskrivning av hur ett företag/affärsverksamhet, är tänkt att fungera. Den omfattar, intäktsmodell, produktionsmodell samt leveransmodell Handlar om hur man får tag på pengar, satsar pengar, lånar pengar, investerar med riskkapital etc. Termen används i fasen utveckling och utrullning. Ekonomiska termer är direkt investering eller immateriell investering. Den nyttokalkyl som projekt skall göra innan de startar och som ska visa vem som får nytta och hur stor denna nytta beräknas bli. Denna term används för att beskriva att de faktiska kostnaderna för tjänsten täckts, såsom infrastruktur, drift, vidmakthållande inklusive viss förvaltningsutveckling, personal och OH kostnader. Termen används för att beskriva när betalning skall ske, om det skall ske i förskott, efterskott, nyttjandebaserat eller solidariskt. Termen används i fasen vidmakthållande Termen används för att beskriva vilket pris tjänsterna har för den som skall nyttja eller erbjuda tjänsten, dvs vad de ska kosta för kunderna att använda tjänsten. Denna term används för den rörliga kostnad som kunden får betala utifrån nyttjande av tjänsten. Behöver kunna mätas. Denna term används för den vårdersättning en vårdgivare får för utförd vård åt ett landsting/region. Regleras normalt i vårdavtalen. Kan även regleras utifrån utförare/nyttjare i en separat tjänst Wikipedia Egen Egen Egen Egen Egen Egen Egen * Förklaringen kan skrivas om vart efter källor hittas med vedertagna definitioner

63 Öppen källkodsförvaltning Versionshantering Öppen källkods förvaltning Teknisk utveckling Förvaltning & drift Behandlings plattformen Releaseansvarig Ledning & styrning Beslutsforum Kvalitetssäkring Graden av öppenhet Bugg, Felrapportering

64 Internetförmedlad stöd och behandling via behandlingsplattformen Regional nivå Designer Nationell nivå Behandlingsprogram Skräddarsydda Behandling KBT behandling Depression Ångest Stöd Preoperativa förberedelser Rehabilitering/sjukgymnastik Acceptanstester Behandlingsprogram Standardiserad program Behandling KBT behandling Depression Ångest Stöd Upphandling Acceptanstester

65 Öppen källkod allmänna principer Öppen källkod alla får tillgång Konkurrenter Produkten hålls uppdaterad Andra producenter utvecklar vidare Kontrakt i form av; Licenstagare Licensgivare Licensavgifter Fri programvara Öppna standarder Kvalitet Kvaliteten är bättre Teknikförändringar slår igenom snabbare Ledning & styrning Ägarskap & kontroll Säkerhet Support

66 Förutsättningar för att nå målet Organisation SKL nov 2013 SKL aug 2014 Behandlingsinnehåll SKL Arbetsgrupp regelverk 16 juni 2014 Förvaltning Drift Support Affärsmodell Teknisk utveckling Projekt verksamhet/teknik Referensgrupp 8 maj 2014 Verksamhet/IT/e-hälsa

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Förstudierapport GamIT 2015+

Förstudierapport GamIT 2015+ GamIT Sida: 1 (65) Förstudierapport GamIT 2015+ skapad för: Vävnadsrådet skapad av: Oskar Thunman Elisabeth Tjälldén Mawell GamIT Sida: 2 (65) Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Aktiviteter under

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

ehälsa i landstingen

ehälsa i landstingen ehälsa i landstingen Augusti 2014 Inventering på uppdrag av SLIT-gruppen Sammanställd av Lars Jerlvall och Thomas Pehrsson 1(20) Innehåll Sammanfattning... 3 Fakta i sammadrag.... 3 Bakgrund... 4 Förutsättningar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Slutrapport november 2011 Anne Persson Hanife Krasniqi anne.persson@his.se hanife.krasniqi@his.se Innehållsförteckning 1 Uppdragets

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Bruksanvisning. Stöd och Behandling & Designverktyget v 1.1. Stockholm, 2015-05-04

Bruksanvisning. Stöd och Behandling & Designverktyget v 1.1. Stockholm, 2015-05-04 Bruksanvisning Stöd och Behandling & Designverktyget v 1.1 Stockholm, 2015-05-04 Innehåll 1. Allmänt... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Begrepp... 4 1.3. Dokumentation... 5 1.4. Tillverkare... 5 2. Säkerhetsinformation

Läs mer

Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter. Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0

Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter. Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0 Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 2 (13) Innehåll Inledning...

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer

Receptexpeditionssystem i Sverige

Receptexpeditionssystem i Sverige Slutrapport Receptexpeditionssystem i Sverige ehälsoinstitutet Tora Hammar Göran Petersson 2012-12-12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1 RES före

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE Del av ÖK 2013 om Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Mementor, 130512 Innehåll Uppdraget Omvärldsspaning

Läs mer