FÖRORENAD MARK - Inventering av kommunala tillsynsobjekt enligt Natuvårdsverkets MIFO fas 1. - Projekt inom Miljösamverkan Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRORENAD MARK - Inventering av kommunala tillsynsobjekt enligt Natuvårdsverkets MIFO fas 1. - Projekt inom Miljösamverkan Skåne"

Transkript

1 FÖRORENAD MARK - Inventering av kommunala tillsynsobjekt enligt Natuvårdsverkets MIFO fas 1 - Projekt inom Miljösamverkan Skåne Fastställd Version december 2011

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Inledning med syfte och bakgrund... 3 Metod och genomförande... 4 Resultat... 5 Diskussion... 7 Förslag till fortsatt arbete... 8 Bilagor... 9 Instruktioner MSprojektFörorenad mark..10 Inbjudan 1 (till Seminariedag Förorenad mark) Meddelande om inventering till VU 16 Frågeformulär exempel 20 Föreläggande till VU 31 PM om MIFO fas Underrättelse till VU 39 Underrättelse riskklass till fastighetsägare Tomt frågeformulär till verksamhetsutövare att fylla i. 43 Branschlista 2011 från Naturvårdsverket. 53 Checklista riskklassning 74 1

3 Sammanfattning Åtgärder vid förorenad mark är en del av miljömålet Giftfri miljö. Arbetet med att uppnå detta mål, att problemen med förorenade områden i sin helhet ska vara lösta senast 2050, går idag för långsamt. Länsstyrelsen har idag ansvar för att inventera och riskklassa potentiellt förorenade områden efter idag nedlagda verksamheter. Detta görs enligt Naturvårdsverkets modell (MIFO) och har som syfte att prioritera bland alla de objekt som hittills identifierats. Länsstyrelsen har också ansvar för att inventera sina pågående tillsynsobjekt och därmed kunna prioritera tillsynsinsatser mot de anläggningar som bedöms utgöra störst risk med avseende på förorenad mark. Kommunerna har tillsynsansvaret över sina pågående verksamheter vilket inkluderar tillsynen av förorenade områden. Idag har många kommuner inget eller endast litet underlag för prioritering av tillsynsinsatser mot verksamheter som har eller kan misstänkas ha problem med förorenad mark. I det aktuella projektet har material, i form av mallar, checklistor etc, tagits fram som ska hjälpa kommunerna att på ett så effektivt sätt som möjligt inventera sina pågående tillsynsobjekt. Metodiken har gått ut på att kommunen, som tillsynsmyndighet, förelägger verksamhetsutövarna att komma in med underlag för en inventering enligt MIFO fas 1. I projektet har en utbildningsdag i Naturvårdsverkets inventeringsmodell ingått. Vid denna utbildning deltog nästan samtliga kommuner i länet. Drygt hälften av kommunerna har kommit igång med inventering. I dagsläget har två kommuner skickat in material för uppladdning i EBH-stödet (databas för uppgifter om förorenad mark och riskklassning). 2

4 Inledning med syfte och bakgrund I Sverige finns ett stort antal potentiellt förorenade områden och enligt miljömålet Giftfri miljö ska åtgärder vidtas så att problemen med förorenade områden i sin helhet ska vara lösta allra senast 2050 (nationellt delmål 7). Dessförinnan ska områden som innebär störst risk vara åtgärdade innan 2010 (nationellt delmål 6). Dessa mål ser i dagsläget inte ut att kunna uppnås. Länsstyrelsen har idag ansvar för att inventera nedlagda verksamheter samt pågående verksamheter där man är tillsynsmyndighet. Utöver dessa finns pågående verksamheter där kommunerna är tillsynsmyndigheter och där verksamheten kan innebära att det finns ett potentiellt förorenat område. För många verksamhetsutövare är kunskapen och medvetenheten om förorenade områden begränsad. För att öka andelen privatfinansierade åtgärder när det gäller efterbehandling så krävs ökad tillsyn av förorenade områden. Kommunerna i Skåne har generellt sett inte utfört någon inventering av pågående verksamheter, undantag finns. Därmed kan behovet av nödvändiga efterbehandlingsinsatser inte avgöras. Allmänt sett gäller att ju tidigare en verksamhetsutövare får kunskap om vilka miljöskulder som finns, desto snabbare kan insatser göras för att minimera föroreningsspridning eller åtminstone kan företaget börja budgetera för kommande insatser. En systematisk inventering och riskklassning enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden, MIFO, av kommunernas tillsynsobjekt leder till en ökad kunskap om förorenade områden för såväl myndigheten som för verksamhetsutövare/fastighetsägare och är ett bra verktyg för att ställa krav på verksamhetsutövare. Myndigheten kan starta upp dialoger med företagen som uppmärksammas på sina potentiella problem med föroreningar och kan informeras om hur de kan gå till väga för att utreda problemen närmare. Syftet med projektet har varit och är att öka tillsynen av förorenade områden vid kommunernas pågående verksamheter där man är tillsynsmyndighet samt erhålla ett underlag för prioritering mellan olika verksamheter. Genom ökad kunskap och tillgång till stöd ska kommunerna effektivt och likartat kunna bedriva sitt tillsynsarbete. 3

5 Metod och genomförande I projektet har en arbetsgrupp diskuterat fram ett möjligt upplägg för kommunerna. Upplägget har gått ut på att ta fram underlagsmaterial till kommunerna för att de ska kunna informera och förelägga sina verksamheter om att utföra inventeringar enligt MIFO. För att kunna genomföra projektet har kommunerna behövt bättre kunskap i metodiken och en utbildning genomfördes. Riskklassningen har i första hand att genomförts som MIFO fas 1, vilket innebär att uppgifterna kommer från intervjuer, kartmaterial, arkivstudier, årsrapporter etc. (se även Naturvårdsverkets rapport Metodik för inventering av förorenade områden, rapport 4918). Möjlighet har funnits även att utföra klassning i MIFO fas 2, där miljötekniska markundersökningar redan har utförts. Kommunerna skulle arbeta självständigt men med möjlighet till stöd från Länsstyrelsen. Krav ställdes genom: - Miljömålet Giftfri Miljö - Miljöbalkens kap 2 och kap 26, eventuellt kap 10 vid konstaterad förorening Kommunerna gavs möjlighet att efter (eller under) inventeringen får möjlighet att diskutera sina inkomna underlag och bedömning av riskklass med Länsstyrelsen. 4

6 Resultat I projektets regi har en utbildningsdag hållits för att öka kommunernas kunskap om Naturvårdsverkets modell för inventering. I denna utbildning ingick både teoretisk genomgång men även arbete med praktiska exempel. Nästa samtliga, 27 av länets 33 kommuner deltog i utbildningen. Vid utbildningen redovisades det underlagsmaterial projektet tagit fram som stöd och hjälp vid genomförandet av inventeringar i kommunerna. Underlagsmaterialet består av ett antal mallar för att informera och förelägga verksamhetsutövare, dokument för insamling av uppgifter, mallar för underrättelse av verksamhetsutövare och fastighetsägare om riskklass. Som utgångspunkt och hjälp vid val av tillsynsobjekt att inventera finns Naturvårdsverkets branschlista med branschklasser. Allt detta finns fortfarande tillgängligt via Miljösamverkan Skånes hemsida. En checklista har tagits fram för hjälp vid bedömning av riskklass. Fyra stycken separata diskussionsmöten hölls med möjlighet för kommunerna att få hjälp och stöd vid bedömningen av riskklass. Vid dessa mötet deltog 11 kommuner och ett miljöförbund (5 kommuner). Minnesanteckningar från dessa möten har lagts ut på Miljösamverkans hemsida som hjälp för övriga kommuner som inte hade möjlighet att delta vid träffarna. Utöver de kommuner som deltog vid träffarna har två kommuner lämnat in färdiga inventeringar till Länsstyrelsen för uppladdning i EBH-stödet, den databas länen i Sverige har för insamling av uppgifter och bedömning av risklass (tidigare MIFO-databasen). I vissa fall har besluten om föreläggande blivit överklagade. 5

7 6

8 Diskussion Naturvårdsverkets vägledning om metodik för inventering av förorenade områden (MIFO), rapport 4918, är omfattande och inte helt lätt att använda som manual. Det aktuella projektet har gjort ett försök att vidarebefordra den kunskap som behövs för att underlätta för kommunerna att själva genomföra inventeringar av tillsynsobjekt. Många kommuner deltog i den utbildningsdag som har hållits och flera kommuner har börjat inventera. Det har dock framkommit att många uppfattar metodiken som svåröverblickbar och ibland krånglig. Projektgruppen är enig i dessa synpunkter men hoppas ändå att man lyckats förmedla huvuddragen i genomförandet och att syftet med inventeringen är att få ett underlag för prioritering av tillsynsobjekt som behöver extra tillsyn med avseende på förorenad mark. Mallarna är förslag och behöver inte användas precis enligt instruktionerna. Vissa kommuner har haft problem med att verksamhetsutövarna inte verkar förstå att det är den historiska informationen om fastigheten/anläggningen som är den primära. Vissa kommuner har valt att muntligen informera verksamhetsutövarna vid tillsynsbesök men det har inte alltid minskat det nämnda problemet med utebliven historik. Projektgruppen tror att verksamhetsutövare kanske aktivt väljer att utelämna historisk information för att inte behöva ta ansvar för gamla synder, egna eller tidigare verksamhetsutövares. Det är viktigt för tillsynsmyndigheten att kunna upplysa verksamheterna om vilket ansvar de kan ha och vilket ansvar de inte har. Därför behövs vidare fortbildning i ansvarsfrågor, se förslag till fortsatt arbete. För de kommuner som ännu inte kommit igång med sin inventering är det viktigt att få fortsatt stöd och hjälp i sitt arbete. Länsstyrelsen kommer att följa upp detta i sin tillsynsvägledning, se förslag till fortsatt arbete. När kommunerna själva får tillgång till EBH-stödet kan detta göra att kommunerna känner större engagemang i arbetet med inventering då de själva både kan lägga in uppgifter och få ut uppgifter utan att gå via Länsstyrelsen. Det är tyvärr oklart när kommunerna kommer att få tillgång till EBH-stödet. 7

9 Förslag till fortsatt arbete När EBH-stödet blir tillgängligt för kommunerna kommer det troligen att behövas någon form av utbildning vilket kommer att aktualisera inventeringsarbetet på nytt. Tyvärr är det oklart när databasen blir tillfänglig. Ansvarsfrågor är viktiga i kommunikationen med verksamhetsutövare och Länsstyrelsen håller den 24 november en inledande utbildning i ansvar enligt kap 10 MB. Därefter kommer det att finnas ett fortsatt behov av hjälp och stöd i ansvarsfrågor och Länsstyrelsen kommer att se över hur man går vidare för att stötta kommunerna. Specialrådgivning inom t ex inventering eller ansvarsfrågor föreslås ske regelbundet från Länsstyrelsens sida. Även branschspecifik rådgivning skulle underlätta för kommunerna när de ska ta itu med inventering av en bransch eller bedriva tillsyn i övrigt. Rättsfall som kan vägleda i arbetet med inventering och tillsyn av förorenad mark föreslås läggas upp på Miljösamverkans hemsida (på projektet). 8

10 Bilagor Bilagor till Miljösamverkansprojektet Förorenad mark: Instruktioner MSS projekt Förorenad mark Inbjudan 1 (till Seminariedag Förorenad mark) Meddelande om inventering till VU Frågeformulär exempel Föreläggande till VU PM om MIFO fas 1 Underrättelse till VU Underrättelse riskklass till fastighetsägare Tomt frågeformulär till verksamhetsutövare att fylla i Branschlista 2011 från Naturvårdsverket Checklista riskklassning. 9

11 Inledning Vägledning i projektet Förorenad mark Inom ramen för Miljösamverkan Skånes projekt Förorenad mark Den 15 september 2010 hölls en seminariedag i Hässleholm där Miljösamverkan Skånes projekt om Förorenad mark presenterades. Detta projekt har som syfte att öka kunskapen om inventering av förorenade områden och hur detta kan användas i tillsynen. En genomgång gjordes av hur Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) kan användas, berörd lagstiftning, hur man väljer ut objekt för inventering mm. Inventeringarna ska användas av tillsynsmyndigheten för att översiktligt identifiera och kvantifiera de hälso- och miljörisker som ett förorenat område kan ge upphov till. De ska också kunna utgöra underlag för prioritering av tillsynsinsatser. Tillsyn över förorenade områden är nödvändig för att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska kunna uppnås (delmål 6 och 7). Projektetgruppens förslag är att kommunerna ska uppmana, eventuellt genom föreläggande, verksamhetsutövarna att inventera sig själva enligt MIFO fas 1 (en historisk, orienterande studie, ej provtagning) samt ge förslag till riskklass. För att kunna genomföra detta projekt har projektgruppen tagit fram ett antal mallar som kan användas helt eller delvis för att informera, förelägga och därefter underrätta verksamhetsutövaren om riskklass. Projektet har tagit fram en tidplan för när varje moment ska göras, se nedan. Under 2010 är arbetsinsatsen relativt begränsad. Under 2011 blir arbetsinsatsen i projektet större, delvis beroende på hur många tillsynsobjekt som valts ut för inventering. Tidplan 15 september 2010 Seminariedag i Hässleholm med genomgång av MIFO samt projektgruppens förslag till genomförande Sept oktober 2010 Kommunerna väljer ut lämpliga tillsynsobjekt att inventera. Därefter skickas informationsmaterial (se Mall 1 och 2) ut till utvalda verksamhetsutövare (alternativt kontaktas på annat sätt). Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida Länsstyrelsen i Skåne län Malmö Kungsgatan vx Kommunförbundet Skåne Box 13, Klippan Storgatan vx mark Dokumentnamn: Instruktioner MS projekt Förorenad

12 sid 2(3) Okt november 2010 Utskick av föreläggande till verksamhetsutövare (se Mall 3 och 4) Dec febr 2011 Mars april 2011 April - maj 2011 Maj juni 2011 Juni 2011 Juni 2011 Verksamhetsutövarna inkommer med MIFO-uppgifter till kommunerna Tillfälle för diskussion och frågor på Länsstyrelsen samt eventuellt även riktade kommunbesök Kommunerna färdigställer riskklass Kommunicering av riskklass till verksamhetsutövare och ev fastighetsägare (se Mall 5 och 6). Uppgifter läggs in i databas (EBH-stödet; Länsstyrelsen återkommer med närmare instruktioner) Projektavslut och utvärdering Tanken är att man efter projektet gör prioriteringar och går vidare med objekt kring MIFO fas 2 (markundersökningar). Länsstyrelsen kommer att tillhandahålla rådgivning. Att välja ut objekt Varje kommun får välja ut sina tillsynsobjekt för inventering utefter sina förutsättningar. På seminariedagen gick projektet igenom ett antal kriterier som kan vara användbara. Naturvårdsverket har tagit fram en lista över prioriterade branscher för Länsstyrelsens arbete med inventering av nedlagda verksamheter. Denna lista kan användas även för pågående verksamheter. Listan finns på Miljösamverkans Skånes hemsida. Andra kriterier för val av objekt kan vara: En bransch (t ex kemtvättar, skrotar etc.) Ett speciellt område (t ex gammalt industriområde nära vattendrag) Verksamheter nära känsligt område t ex vattentäkt Verksamheter som ska lägga ner Enskilda objekt med speciellt hög misstanke om förorening Mallar för utskick till verksamhetsutövare Dessa dokument har projektet tagit fram för utskick till verksamhetsutövare. De kan användas i sin nuvarande form, men Ni har även möjlighet att plocka delar av innehållet och skapa egna mallar. Ni måste kommunanpassa mallarna. Mall 1 Meddelande om inventering till verksamhetsutövaren (underrättelse om föreläggande) Mall 2 Exempel på ifyllt frågeformulär (där VU fyller i de uppgifter som behövs plus ger förslag på riskklass) Mall 3 Föreläggande om att utföra inventering enligt MIFO fas 1 Mall 4 PM om MIFO fas 1 (information om metoden) Mall 5 Underrättelse om riskklass till verksamhetsutövare (när den fastställts av tillsynsmyndigheten) Mall 6 Underrättelse om riskklass till fastighetsägaren (om ej samma som verksamhetsutövaren)

13 sid 3(3) Vill du ha mer information? Kontakta Jessica Bernfreed Ewald på tfn 040/ , e-post eller David Lalloo på tfn 040/ , e- post alternativt någon av kommunernas representanter i projektgruppen: Patrik Karlsson, Landskrona kommun Emelie Severinsen, Lomma kommun Christine Boman, Lunds kommun Niklas Axheimer, Malmö kommun Kim Svitzer, Söderåsens miljöförbund Lotta Wallin, Åstorps kommun

14 Inbjudan till Seminariedag Förorenad mark Inom ramen för Miljösamverkan Skånes projekt Förorenad mark Seminarie nr xxxx Tid: Plats: Kostnad: Målgrupp: 15 september 2010, klockan MMMM Norra Station, Hässleholm 800 kr + moms Handläggare på miljö- och hälsoskyddskontoren i Skåne och Länsstyrelsen i Skåne Vad är syftet med dagen? Under 2010/2011 driver Miljösamverkan Skåne ett projekt med syftet att öka kunskapen om inventering av förorenade områden inom kommunerna och då främst med hjälp av Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO). Syftet är att hjälpa kommunerna att, på ett enkelt och standardiserat sätt, genomföra inventeringar av förorenad mark vid pågående miljöfarliga verksamheter där man har tillsyn. Utbildningsdagen består dels av en genomgång av Naturvårdsverkets rapport 4918, där metodiken finns beskriven, dels av praktiska exempel med gruppövningar där man får träna att göra egna bedömningar av MIFO-utredningar. Vidare behandlas hur man kan välja ut objekt för inventering samt presentation av vägledningsmaterial så som mallar för förelägganden mm som projektet tagit fram. Anmälan Anmälan görs på Miljösamverkan Skånes hemsida under Aktiviteter, Lista aktiviteter eller klicka på aktuellt datum i Kalendern. Välj detta seminarium och Läs mer. I faktarutans ovankant går du in under Anmälan och fyller i dina uppgifter. Vid eventuella frågor kontakta Marianne Bengtsson, Kommunförbundet Skåne, tel Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida Länsstyrelsen i Skåne län Malmö Kungsgatan vx Kommunförbundet Skåne Box 13, Klippan Storgatan vx Dokumentnamn: Inbjudan 1.doc

15 sid 2(2) Program Samling och fika Presentation av projektet, genomgång av syfte, tidplan mm Lunch 2. Översiktligt om lagstiftning (Christine Andersson, Rättsenheten vid Länsstyrelsen i Malmö) 3. Genomgång av Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (NV rapport 4918) samt Branschkartläggningen/klassning 4. Att välja ut objekt för inventering 5. Praktiskt exempel på inventering av kemtvätt (Johan Wigh, Enheten för Miljöskydd Samhälle, Länsstyrelsen i Malmö) Gruppövning egna MIFO-bedömningar av verkliga exempel 7. Presentation av framtagna projektdokument (mallar för information, förelägganden mm) Ca Avslutning med återknytning till projektplan Vill du ha mer information? Kontakta Jessica Bernfreed Ewald på tfn 040/ , e-post eller David Lalloo på tfn 040/ , e- post

16 MEDDELANDE 1(4) 2010-x-x Vår referens Miljökontoret xx 04xx- Bolag xx Mall 1:Meddelande till verksamhetsutövaren inför föreläggande. Glöm ej bifoga bilaga med ifyllt frågeformulär.. Inventering av er verksamhet med avseende på förorenade områden (MIFO-inventering fas 1) Vi som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet på xx kommun vill informera om att er verksamhet ska inventeras av er under 2010/2011 enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO fas 1). Inventeringens syfte Inventering av miljöfarliga verksamheter med avseende på förorenade områden har till syfte att på ett systematiskt och likartat sätt bedöma olika platser/områden för att kunna prioritera resurser mot de platser/områden som bedöms vara mest förorenade. Naturvårdsverkets mål Naturvårdsverket leder arbetet med inventering av förorenade områden. För att uppnå Riksdagens miljömål Giftfri miljö har Naturvårdsverket ålagt Länsstyrelsen att under 2009 inventera alla sina pågående verksamheter. Dessa verksamheter blev förelagda att inventera sin verksamhet innan utgången av På kommunernas ansvar ligger att se till att de verksamheter som kommunerna har tillsyn över (och där behov finns) inventeras enligt MIFO under 2010/2011. Vilka verksamheter omfattas? Ert företag omfattas av kraven på inventering under 2010/2011 som ett av kommunens tillsynsobjekt. Inventeringarna görs i ett samarbetsprojekt mellan kommunerna, kommunförbundet, Länsstyrelsen och Miljösamverkan Skåne 1. 1 Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Yrkes- och miljömedicin vid Region Skåne. Miljösamverkan syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd till myndigheternas tillsyn inom miljöbalken.

17 MEDDELANDE 2(4) 2010-x-x Vem är tillsynsmyndighet? Ni som fått detta meddelande har kommunen som tillsynsmyndighet. Kan kommunen kräva att inventering utförs av verksamhetsutövaren? Ja, enligt 26 kap, 19 och 21 Miljöbalken kan tillsynsmyndigheten kräva in uppgifter som anses vara viktiga för tillsynen (här tillsynen av förorenade områden). Så går det till Kommunen har tagit fram en lista över sina tillsynsobjekt som hittills inte blivit inventerade och riskklassade. Så här kommer det att gå till: Ett föreläggande om att utföra en inventering av verksamheten kommer att skickas ut till verksamhetsutövarna i x månad Inventeringen ska utföras på ett fackmannamässigt sätt av verksamhetsutövaren eller av en konsult. Ett inventeringsformulär (exempel finns med i detta utskick) ska fyllas i och i samband med detta finns möjlighet att lämna förslag till riskklass. Formuläret skickas sedan till kommunen (helst via e-post). Kommunen granskar inkommande handlingar. Om kommunen bedömer att det behövs kompletterande underlag kontaktas verksamhetsutövaren per e-post alternativt per telefon. Kommunen fastställer därefter riskklassen och meddelar verksamhetsutövaren om detta brevledes. Vad förväntas av er? Inventeringen och riskklassningen ska utföras av ansvariga verksamhetsutövare enligt en av Naturvårdsverket utarbetad metodik för inventering av förorenade områden (MIFO), se Naturvårdsverkets hemsida: alternativt Naturvårdverkets rapport nr 4918;

18 MEDDELANDE 3(4) 2010-x-x Ett för inventeringen speciellt frågeformulär har tagits fram och kommer att finnas på (kommunens och) Miljösamverkan Skånes hemsida. Detta ska laddas ner, fyllas i och skickas (helst via e-post) till kommunen. Blanketterna i Naturvårdverkets MIFO-rapport ska alltså inte fyllas i. Som bilaga till detta dokument finns frågeformuläret med ifyllt exempel som en information. MIFO fas 1 MIFO står för Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Fas 1 innebär att det rör sig om en orienterande studie. Uppgifter om verksamheten, med tyngdpunkten på historiska uppgifter, samlas in, t ex via arkiv, intervjuer och kartstudier. Redan utförda markundersökningar är förstås mycket viktiga men inte nödvändiga för denna fas. Uppgifter om nuvarande såväl som tidigare verksamheter på platsen är av intresse. Det betyder att man även ska titta på verksamheter som eventuellt legat på fastigheten/anläggningsområdet innan dagens verksamhet startade. Det är även viktigt att få med om dagens verksamhet legat på andra platser. Inventeringen ska mynna ut i att objektet riskklassas. Riskklass 1 Mycket stor risk för negativa effekter på människa och miljö Riskklass 2 Stor risk för negativa effekter på människa och miljö Riskklass 3 Måttlig risk för negativa effekter på människa och miljö Riskklass 4 Liten risk för negativa effekter på människa och miljö Här följer svar på ytterligare några frågor som kan vara av intresse: Vem utför inventeringar? Det finns en rad olika konsultbyråer som kan hjälpa till med inventering enligt MIFO. (Metodiken började användas redan på mitten av 90-talet). I det fall verksamhetsutövaren själv inventerar måste man sätta sig in i bakgrunden till MIFO genom att läsa Naturvårdsverkets rapport Inventeringen kan utföras delvis av en verksamhetsutövaren (som samlar ihop material) och delvis av en konsult (som kan metodiken och som snabbt kan göra en bedömning av riskklassen utifrån bakgrundsmaterialet). Varför inventerar inte kommunen själva objekten? Mycket material måste finnas på kommunen? Ja, det är riktigt att det finns en hel del material i form av beslut etc på kommunen. På grund av resursbrist hinner dock handläggarna inte med att utföra denna typ av arbeten utan måste få in uppgifterna som behövs i tillsynen på detta sätt.

19 MEDDELANDE 4(4) 2010-x-x Vår verksamhet/anläggning kan absolut inte vara en riskklass 1 eller 2! Jo, om man utför bedömningen enligt de instruktioner som finns i Naturvårdsverkets rapport 4918 för MIFO fas 1 är det troligt att en del av verksamheterna hamnar i dessa riskklasser. Vad händer efter det att kommunen fastslagit riskklass? MIFO fas 1 möjliggör för tillsynsmyndigheten att prioritera vilka objekt som man ska titta vidare på. MIFO fas 1 utgör inte underlag för att bedöma ansvar för föroreningar. Det kan inte heller utgöra underlag för att avgöra om det behöver saneras eller inte. För att avgöra detta behöver en inventering enligt MIFO fas 2 (bygger på kunskap från markundersökningar) och andra bedömningar utföras. Vilka fördelar finns det med att utföra en inventering enligt MIFO fas 1? Ökad kunskap om företaget och dess historia sett ur ett miljöperspektiv. Viktig information om företaget kan fångas upp via exv. intervjuer med anställda. Information kring processer, restprodukter, incidenter etc. kan identifieras och åtgärdas. Kostnader för eventuella åtgärder kan bli lägre om problemen identifieras tidigt. Kännedom om föroreningssituationen kan underlätta inför framtida utbyggnationer, grävarbeten etc. Viktig information att ha vid en eventuell försäljning av fastigheten. Mer information om Naturvårdsverkets arbete med förorenade områden finns att läsa på hemsida: Hör gärna av er om ni har frågor, Xx Med vänliga hälsningar xx Bilaga: Frågeformulär (för information) Exempel på ifyllt formulär

20 PROMEMORIA/PM 1(11) 2010-x-x Vår referens Kommunen Miljökontoret Mall 2: Detta är ett exempel på ifyllt frågeformulär. Filen finns att ladda hem från Miljösamverkan Skånes hemsida (och kommunens hemsida).

21 PROMEMORIA/PM 2(11) 2010-x-x

22 PROMEMORIA/PM 3(11) 2010-x-x

23 PROMEMORIA/PM 4(11) 2010-x-x

24 PROMEMORIA/PM 5(11) 2010-x-x

25 PROMEMORIA/PM 6(11) 2010-x-x

26 PROMEMORIA/PM 7(11) 2010-x-x

27 PROMEMORIA/PM 8(11) 2010-x-x Blankett E: SAMLAD RISKBEDÖMNING Objekt: Bolaget AB på fastigheten Havet 1 Upprättad (namn, datum): Karl Karlsson Id nr: fylls ej i Reviderad (namn, datum): fylls ej i Verksamhet/bransch: Gummi och plastvaror (25.30) Markera osäkert dataunderlag med (?) Föroreningarnas farlighet (F) Skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta. Låg Måttlig Hög Mycket hög Föroreningsnivå (N) Nuvarande verksamhet: Aceton, alifatiska kolväten Tidigare verksamhet: Alifatiska kolväten Nuvarande verksamhet: Aromatiska kolväten Tidigare verksamhet: Bensin, diesel, petroleumprodukter Visar vilka medier som är förorenade i dag. Se NV rapport 4918 sid Skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta. Nuvarande och tidigare verksamhet har hanterat: klorerade lösningsmedel Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor Byggn/anläggn Mark Grundvatten Ytvatten Sediment Klorerade lösningsmedel Aromatiska och alifatiska kolväten Klorerade lösningsmedel, Aromatiska och alifatiska kolväten Klorerade lösningsmedel, Aromatiska och alifatiska kolväten

28 PROMEMORIA/PM 9(11) 2010-x-x Spridningsförutsättningar Från underlagsblankett spridningsförutsättningar. Sätt X eller skriv ämne/ämnesgrupp i aktuell ruta. Medium Små Måttliga Stora Mycket stora Från byggn/ anläggn Till byggnader Aromatiska och alifatiska kolväten Klorerade lösningsmedel I mark o grundvatten Till ytvatten I ytvatten Aromatiska och alifatiska kolväten Klorerade lösningsmedel, Aromatiska och alifatiska kolväten Klorerade lösningsmedel, Aromatiska och alifatiska kolväten I sediment Känslighet/skyddsvärde (KoS) Markera K för känslighet och S för skyddsvärde i aktuell ruta. Byggn/anläggn Liten Måttlig Stor Mycket stor Mark o grundvatten K S (på fastigheten) Ytvatten o sediment K (Lill-ån) Bedömningen av K/S baseras på markanvändningen: Mindre känslig markanvändning (MKM) vilken är (sätt kryss) [ x ] pågående markanvändning, [ ] framtida markanvändning enligt detaljplan, [ ] framtida markanvändning enligt översiktsplan. Kort beskrivning av exponeringssituationerna: Den pågående verksamheten är inhägnad och idag är stora delar av fastigheten asfalterad. Relativt nära objektet ligger bostäder och ett vattendrag. Egna brunnar finns i bostadsområdet men även tillgång till kommunalt vatten.

29 PROMEMORIA/PM 10(11) 2010-x-x Inventerarens intryck: Dagens verksamhet är mycket välskött med god insikt i miljöfrågor. Det finns dock frågetecken kring den tidigare verksamhetens hantering av kemiska produkter (Bilen AB) samt den nuvarande verksamhetens tidigaste år på fastigheten. Objektet förs till (sätt kryss) [ ] riskklass 1 mycket stor risk [ X ] riskklass 2 stor risk [ ] riskklass 3 måttlig risk [ ] riskklass 4 liten risk Motivering: Marken utgörs av måttligt genomsläppiga till genomsläppliga jordarter och i den västra delen finns utfyllnadsmassor ner till ca 1,5 m. Troligen ligger grundvattnet ytligt, ca 2 m under markytan. Objektet är inhägnat och skyddsvärdet bedöms som måttligt. Även känsligheten på objektet bedöms som måttligt medan det finns känsligare områden i närheten (bostäder med ev grundvattenuttag samt vattendrag). Kemikalier med hög och mycket hög farlighet som petroleumprodukter och klorerade lösningsmedel har hanterats på objektet. Kemikaliehanteringen under den tidigare verksamhetsperioden är osäker. Det finns utfyllnader med oklart ursprung som kan utgöra en risk med avseende på föroreningar. Andra prioriteringsgrunder: Riskklassningsdiagram (nedan) kan användas som stöd vid framtagande av riskklass. Se Naturvårdsverkets rapport 4918 (sid 48-49) för information hur det ska användas. Frågeformuläret ska skickas via e-post alternativ med post till: alternativt Xxx Ywww, Kommunen, Storköping

30 PROMEMORIA/PM 11(11) 2010-x-x SAMLAD BEDÖMNING - RISKKLASSNING SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR MYCKET STORA RISKKLASS 1 STORA RISKKLASS 2 FÖRORENINGARNAS FARLIGHET = F FÖRORENINGSNIVÅ = N KÄNSLIGHET/SKYDDSVÄRDE = KoS MÅTTLIGA RISKKLASS 3 SMÅ RISKKLASS 4 LÅG/LITEN MÅTTLIG HÖG/STOR MYCKET HÖG/STOR

31 FÖRELÄGGANDE 1(4) 2010-x-x Dnr- Delg kvitto Vår referens Kommunen Miljökontoret Bolaget AB Mall 3: Föreläggande skickas till verksamhetsutövare. OBS glöm ej bifoga bilaga. Föreläggande om att utföra inventering av potentiellt förorenade områden vid fastigheten xxxxx, xx kommun Beslut XX kommun förelägger xx (org.nr. xxxxxx-xxxx), nedan kallat bolaget, med stöd av 2 kap. 2 och 7 samt 26 kap. 9, 19 och 21 miljöbalken (1998:808), att utföra inventering av potentiellt förorenade områden inom fastigheten xxxxx, xx kommun, där bolaget har bedrivit verksamhet, enligt följande punkter: 1. Inventering ska utföras enligt Metodik för Inventering av Förorenade områden (MIFO) fas 1 orienterande studie, som finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport nummer I samband med inventeringen ges möjlighet att lämna förslag till riskklass enligt MIFO. 2. Frågeformulär och blankett E 1 ska fyllas i och skickas till kommunen, (helst via e-post). 3. Om verksamheten varit lokaliserad på ytterligare annan fastighet/andra fastigheter än den nuvarande så ska denna fastighet/dessa fastigheter anges. Även tidsperiod för verksamheten på denna plats samt ungefärlig typ av verksamhet ska anges. Punkterna 1-3 ska vara kommunen tillhanda senast den xx 2011.

32 FÖRELÄGGANDE 2(4) 2010-x-x Dnr- Bakgrund Sveriges riksdag har fastställt sexton nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö och dess natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbart på lång sikt. Ett av miljökvalitetsmålen är Giftfri miljö och ett av dess delmål handlar om att de mest prioriterade förorenade områdena måste åtgärdas. Under 2009 genomförde Länsstyrelsen i Skåne ett inventeringsprojekt där Länsstyrelsens samtliga pågående verksamheter fick genomföra en inventering av sina anläggningar enligt MIFO fas 1. På kommunernas ansvar ligger att se till att de verksamheter som kommunerna har tillsyn över (och där behov finns) inventeras enligt MIFO under 2010/2011. Genomförande Kommunen har tagit fram ett digitalt frågeformulär för att underlätta arbetet med inventeringen. Frågeformuläret kan laddas hem från Miljösamverkan Skånes hemsida. Ni fyller i era inventeringsresultat direkt i det digitala frågeformuläret. Detta skickas till kommunen (helst via e-post). I Naturvårdsverkets rapport 4918 finns ett blankettset A-D. Ni ska inte fylla i dessa blanketter. Om det har utförts undersökningar av mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader på er fastighet så kan dessa rapporter skickas till kommunen brevledes och om det går digitalt. Informationen i dessa kan vara viktiga vid bedömning av riskklass. För att inventeringen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att den görs av eller i samarbete med en person med god kännedom om verksamheten, främst historiskt. Eventuellt kan en konsult, med erfarenhet av inventering av förorenad mark, utföra hela eller delar av inventeringen. Om bolaget bedrivit verksamhet på annan fastighet än den nu aktuella så kommer troligen även detta område så småningom att behöva inventeras på samma sätt. Det kan således vara en vinst i att utföra inventering av det f.d. verksamhetsområdet redan nu eftersom det ofta är samma historiska dokument som behöver gås igenom.

33 FÖRELÄGGANDE 3(4) 2010-x-x Dnr- Kommunen kommer att granska insänt material och begära komplettering om så behövs. Innan kommunen slutligt avgör objektets riskklassning sker en kommunicering med bolaget och Länsstyrelsen. Därefter fastställs riskklassen av kommunen. Kommunens skäl för beslut För att kunna uppfylla delmålet under Giftfri miljö som handlar om förorenade områden och för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma vilka som är de mest prioriterade områdena måste alla misstänkt förorenade områden lokaliseras, inventeras och riskklassas. Inventeringen ska genomföras enligt MIFO fas 1 som den beskrivs i Naturvårdsverkets rapport 4918 för att nå en enhetlighet i bedömningarna. Metodiken innefattar identifiering, insamling och registrering av information samt riskklassning. Observera att i MIFO fas 1 behöver inga undersökningar utföras. Riskklassen utgör ett mått på vilken risk som objektet utgör för människa och miljö. Se bifogad PM för kortfattad information om MIFO. Syftet med inventeringen är att skapa en bild av hur det ser ut på den fastighet där bolaget har bedrivit verksamhet avseende vilka föroreningar som kan förekomma, var på området de i sådana fall kan förekomma och vilken risk dessa föroreningar kan tänkas utgöra för människa och miljö idag och i framtiden. Detta underlag ska ligga till grund för framtida tillsynsarbete. För att kunna utföra en inventering och riskklassning krävs att verksamhetshistoriken på fastigheten gås igenom som metodiken föreskriver. I och med att inventeringen och riskklassningen är platsbunden ska även andra verksamheter som tidigare funnits på samma plats beaktas. Bestämmelser Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet enligt 2 kap. 2 miljöbalken (MB). Enligt 2 kap. 7 gäller att kraven på hänsyn enligt 2-5 och 6 första stycket MB gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

34 FÖRELÄGGANDE 4(4) 2010-x-x Dnr- Enligt 26 kap. 9 MB får tillståndsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 26 kap. 19 MB ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Enligt 26 kap. 21 MB får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet. xxx (miljöchef/miljöhandläggare) Bilagor: PM om MIFO Fas 1 Kopia till: xx Akten HUR MAN ÖVERKLAGAR KOMMUNENS BESLUT Om ni vill överklaga..

35 PROMEMORIA/PM 1(5) 2010-xx-xx Vår referens Kommunen Miljökontoret Bolaget xx Mall 4: Skickas som bilaga tillsammans med föreläggande Inventering av förorenad mark - Introduktion till MIFO Fas 1 Metodik Naturvårdsverket har utarbetat en Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO) och den finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport nr Denna PM utgör en översikt av metodiken som Naturvårdsverket har tagit fram och är alltså inte heltäckande och ersätter inte rapporten. Metodiken är ett verktyg för bedömning av föroreningssituationen och den generella risk denna medför för människors hälsa och miljön inom ett förorenat eller misstänkt förorenat område idag och i framtiden. Utifrån den bedömda risken klassas sedan området i en av fyra riskklasser: Riskklass 1 Mycket stor risk för negativa effekter på människa och miljö Riskklass 2 Stor risk för negativa effekter på människa och miljö Riskklass 3 Måttlig risk för negativa effekter på människa och miljö Riskklass 4 Liten risk för negativa effekter på människa och miljö Arbetet med riskklassning av områden görs i två faser, 1 och 2. I det aktuella föreläggandet är det endast en MIFO fas 1 som ska utföras. Om ni redan har utförda markundersökningar, se under MIFO fas 2 sist i detta dokument. MIFO fas 1 är en orienterande studie. Riskklassningen av området görs utifrån tillgängliga uppgifter, främst historiska, om vilken verksamhet som bedrivits, vilka ämnen som hanterats m.m. Ingen provtagning utförs i MIFO fas 1. De arbetsmoment som ingår i MIFO Fas 1 är inventering och riskklassning av objekt enligt de riktlinjer som Naturvårdsverket tagit fram. Inventeringen av utvalda objekt bygger på uppgiftsinsamling via kartor, arkiv, platsbesök och intervjuer. I slutskedet av inventeringen sammanställs och utvärderas alla uppgifter och objektet bedöms med avseende på risk och tilldelas en riskklass (se ovan). 1 Naturvårdsverkets rapport 4918 Inventering av förorenade områden, Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Rapporten finns att hämta ned gratis i digitalt format på Internet på Naturvårdsverkets hemsida:

36 PROMEMORIA/PM 2(5) 2010-xx-xx Underlagsmaterial För att hitta historisk information om en eller flera verksamheter så finns flera, olika informationskällor att använda sig av. Några av de viktigaste är: - Material hos den aktuella verksamheten i form av kemikalieregister, situationsplaner över anläggningen, geotekniska undersökningar, interna processdokument mm - Arkiv på kommun, länsstyrelse, museer och hembygdsföreningar - Kartmaterial från olika år - Intervjuer med nyckelpersoner, t.ex. medlemmar i hembygdsföreningar, personer som bott länge på den aktuella orten, tidigare anställda vid aktuella företag, grannar m.fl. - Flygfotografier från olika år - Historiska böcker om olika orter. - Branschorganisationer Information om var på fastigheten/anläggningen lagring och uppställning av råvaror, produkter, biprodukter eller andra kemikalier skett är mycket viktig. Denna information finns ibland på byggnadslovsritningar, situationsplaner och liknande. Det är också en god hjälp vid eventuella framtida provtagningar. Lagring av inhämtat material För att kunna samla informationen är det lämpligt att använda sig av det frågeformulär som kommunen tagit fram. Frågeformuläret finns att hämta hem på kommunens eller Miljösamverkan Skånes hemsida (www.kommunenxx.se alternativt Bedömningsgrunder För att göra en riskklassning enligt MIFO använder man sig av de bedömningsgrunder som finns i rapport I normala fall ifylls blanketterna A- D så mycket som möjligt. Kommunen har valt att istället använda sig av ett frågefomulär med de mest relevanta frågorna. På E-blanketten görs en riskklassning med hjälp av nedanstående delar.

37 PROMEMORIA/PM 3(5) 2010-xx-xx Dessa delar ligger i huvudsak till grund för riskklassningen; Föroreningarnas farlighet, Föroreningsnivå, Spridningsförutsättningar och Skyddsvärde/Känslighet. Föroreningarnas farlighet (s i MIFO) Här bedöms ofta de använda/hanterade kemikaliernas farlighet eftersom man i MIFO fas 1 ofta inte känner till att det finns några föroreningar. Farligheten är redan bedömd för ett antal vanliga kemikalier och finns redovisade i rapport Tips: Kemikalieinspektionens hemsida ger tillgång till bl.a PRIO-databasen, ämnesregistret och bekämpningsmedelsregistret. Även varuinformationsblad ger information. Föroreningsnivå (s i MIFO) Föroreningsnivån bestäms av vilka halter, mängder och volymer av föroreningar som finns på objektet. Informationsunderlag för att utföra denna del av bedömningen finns ofta inte att tillgå eftersom det nästan aldrig finns undersökningar gjorda på området när man gör en inventering enligt MIFO fas 1. Verksamhetsperiod (t ex eller ) kan ge en indikation på vilken föroreningsnivå det skulle kunna vara frågan om. Tidigare perioder kan medföra större risk jämfört med senare. Även mängden hanterade kemikalier kan hjälpa till att uppskatta föroreningsnivån. En mycket grov uppskattning får göras av denna parameter. Spridningsförutsättningar (s i MIFO) Här bedöms de risker som beror på hur snabbt föroreningar kan spridas i olika medier (t ex jord, vatten eller sediment) och från ett medium till ett annat. För att utreda detta behövs information om geologi, hydrologi, markegenskaper, föroreningens eventuella lokalisering, byggnader, anläggningar och tekniska installationer och hur misstänkta föroreningar uppträder i miljön. Skyddsvärde/känslighet (s i MIFO) Skyddsvärde handlar om att bedöma vilken exponering som miljön kan

38 PROMEMORIA/PM 4(5) 2010-xx-xx utsättas för idag och i framtiden och vilket skyddsvärde miljön har. Som exempel kan nämnas att ett naturreservat eller ett område med hotade arter bedöms ha mycket stort skyddsvärde. Ett förstört naturligt ekosystem, t.ex. en deponi eller ett asfalterat område bedöms ha ett litet skyddsvärde. Känslighet på ett objekt bedöms genom att titta på vilken exponering som människor kan utsättas för idag och i framtiden och vilken känslighet eventuellt exponerade grupper av människor har. Markanvändningen är viktig eftersom det i sin tur påverkar exponeringen. Känsligheten bedöms som mycket stor där människor bor permanent till skillnad från ett inhägnat område där ingen verksamhet pågår, där bedöms känsligheten som liten. Riskklassning (s i MIFO) När de fyra ovan nämnda delarna bedömts var för sig görs en övergripande riskklassning av det aktuella objektet genom att väga samman föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, spridningsförutsättningarna och känsligheten/skyddsvärdet för objektet. Objektet placeras i den riskklass som är lämpligast med försiktighetsprincipen i åtanke, dvs riskerna ska inte underskattas utan objektet ska hellre placeras i den högre riskklassen om det är på gränsen mellan två riskklasser. Den samlade riskbedömningen görs för ett troligt, men dåligt fall. Valet av riskklass skall motiveras och inventerarens intryck av objektet skall anges (Blankett E). Riskklassningsdiagrammet kan användas som ett stöd vid bedömningen men bedömningen kan även göras utan att diagrammet fyllts i. Bra att tänka på Alla som bedriver verksamhet har nytta av att känna till en eventuell föroreningssituation på fastigheten inför framtida utbyggnader, grävarbeten etc. för att inte orsaka onödiga stopp i produktion eller exploatering av verksamhetsområdet. Vid en eventuell fastighetsförsäljning kan en potentiell köpare kräva att få uppgifter om hur föroreningssituationen ser ut. Är situationen känd för både tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare så underlättar det dessutom i handläggningen vilket i sin tur sparar tid för båda parter.

39 PROMEMORIA/PM 5(5) 2010-xx-xx Hör gärna av er om ni har frågor, xx (040-xx) Med vänliga hälsningar Xxx Övrig information till dem som eventuellt redan har utförda markundersökningar: MIFO fas 2 är en översiktlig undersökning av föroreningssituationen på platsen. Syftet är främst att kontrollera om det finns föroreningar och i vilka halter dessa förekommer, för att kunna göra en säkrare riskklassning än i fas 1. Undersökningen bör även i möjligaste mån ge svar på eventuella föroreningars utbredning i plan och djupled, samt identifiera spridningsvägar. En undersökning enligt MIFO fas 2 kan delas in i följande arbetsmoment: Inventering, Provtagningsplan, Provtagning i fält, Analyser, Utvärdering (riskklassning) samt Redovisning. MIFO fas 2 syftar till att bekräfta eller förkasta de hypoteser om föroreningar och de risker de utgör på platsen som framkommit i MIFO fas 1. Om det utförts översiktliga och/eller detaljerade undersökningar på bolagets fastighet/anläggning kan det vara aktuellt att utföra en MIFO fas 2 istället för en MIFO fas 1. Ta kontakt med kommunen om det verkar vara aktuellt, alternativt om det finns frågor (se telefonnummer ovan).

40 UNDERRÄTTELSE 1(2) 2010-xx-xx Vår referens Kommunen Miljökontoret Bolaget AB Mall 5: Underrättelse till bolaget om riskklass Glöm ej bifoga bilaga. Riskklassning av förorenade områden (MIFO-inventering) fastigheten xx 1:1, xx kommun Kommunens bedömning är att rubricerad fastighet för närvarande ska placeras i riskklass x, xx risk. Redogörelse för ärendet Kommunen har i ett föreläggande daterat 2010-xx-xx förelagt er att inkomma med en inventering och möjlighet till att lämna förslag på riskklass av rubricerad fastighet. Inventering av förorenade områden är ett nationellt arbete för att kunna prioritera resurser till de mest förorenade områdena. Ni har den xx xx 2011 inkommit med ifyllt frågeformulär och bilagor. Ni har utifrån inlämnade uppgifter bedömt att aktuell fastighet bör placeras i riskklass x i MIFO fas 1. MIFO fas 1 innebär att det är en orienterande studie baserad på uppgifter om verksamheten via exv. miljörapporter, arkiv, kartstudier och intervjuer. Er motivering är följande: Verksamheten bedrivs på industriområde som... Kommunens bedömning Kommunen har valt att för närvarande placera fastigheten xx 1:1 i riskklass x med motiveringen: Exempel: Fastigheten xx 1:1 har lång industrihistorik då verksamhet började redan i slutet av 1800-talet. Stora mängder kemikalier används och har använts. Marken består på båda fastigheterna av genomsläppliga jordarter. Översta marklagret består

41 UNDERRÄTTELSE 2(2) 2010-xx-xx av fyllning. Med hänsyn till verksamhet, mängd kemikalier, markförhållanden och den gjorda provtagningen bedöms fastigheten tillhöra riskklass x. Det är viktigt att poängtera att riskbedömningen är utförd enligt MIFO fas 1 och innebär således en preliminär riskklassning och att uppgifterna måste verifieras med provtagning om en komplett riskbedömning ska kunna göras. Vid all exploatering av områden med industriell verksamhet (avslutad eller pågående) bör försiktighet iakttas oavsett riskklass. Riskklassningen är inte ett juridiskt bindande ställningstagande. Inventeringen är och skall betraktas som ett underlagsmaterial för vidare arbete. På Naturvårdsverkets hemsida, kan Ni läsa mer om bedömningsgrunderna för förorenade områden och MIFO-metodiken. I bifogade blanketter finns den information som kommunen valt att lägga in. Alla frågor behöver inte besvaras för att en riskklassning skall vara möjlig. Vi önskar Era eventuella synpunkter på riskklassningen senast den 2011-x-x. Om riskklassningen ändras kommer de berörda att meddelas. Adress: Kommunen, Miljökontoret, xx Hälsningar xx Bilaga: Bakgrund till riskklassningen, blankett A-B, E Kopia till: Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, Malmö Akten

42 UNDERRÄTTELSE 1(2) 2010-xx-xx Vår referens Kommunen Miljökontoret Fastighetsägare xx Mall 6: Underrättelse till fastighetsägare om denna inte är samma som verksamhetsutövare. Med denna underrättelse skickas två bilagor Fastställande av riskklass för fastigheten XXX 4:106 i XXX kommun Enligt kommunens uppgifter är ni fastighetsägare för rubricerad fastighet. Den här underrättelsen med bilagor översänds till er för kännedom. Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er till kommunen. Ni informeras härmed om att er fastighet för närvarande placerats i riskklass X. Bakgrund Sveriges riksdag har fastställt sexton nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö och dess natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbart på lång sikt. Ett av miljökvalitetsmålen är Giftfri miljö och ett av dess delmål handlar om att de mest prioriterade förorenade områdena måste åtgärdas. Kommunen har valt att förelägga verksamhetsutövaren på er fastighet att under hösten 2010/våren 2011 utföra en inventering av potentiellt förorenade områden för rubricerad fastighet enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden, MIFO (bilaga 1). Verksamhetsutövaren har även beretts möjlighet att lämna förslag på riskklass. Företaget har skickat in de uppgifter som kommunen efterfrågat. Kommunen har därefter gjort en bedömning av vilken riskklass fastigheten bör tillhöra. (Motivering finns i blankett E, bilaga 2). Kommunen har meddelat förslag till riskklass i en underrättelse till verksamhetsutövaren som även beretts möjlighet att ha synpunkter på bedömningen. Om inga synpunkter kommit in till Länsstyrelsen så har den föreslagna riskklassen fastställts.

Information om MIFO-inventering

Information om MIFO-inventering Information om MIFO-inventering I den här broschyren kan du läsa om hur inventeringen ska gå till och vad som förväntas av dig som verksamhetsutövare. Du får också kort information om vad MIFO innebär

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden Kommunhuset 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 Uppdaterad: november 2014 Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver. Hoppa

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

Förorenade områden - vad görs?

Förorenade områden - vad görs? Förorenade områden - vad görs? Vad är problemet? Sedan industrialismen har människan gjort sig av med restprodukter på enklaste sätt - ut i vattendrag eller dumpat avfall bakom huset. Därför kan tusentals

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE INVENTERING AV EVENTUELLT FÖRORENADE OMRÅDEN

FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE INVENTERING AV EVENTUELLT FÖRORENADE OMRÅDEN FRÅGEFORMULÄR 1(11) Miljö- och hälsoskyddskontoret Detta är ett exempel på ifyllt frågeformulär. Filen finns att ladda hem från miljö- och hälsoskyddskontorets hemsida www.kristianstad.se/fororenadmark

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den Inledning Denna PM är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket, Boverket

Läs mer

Enkät om Miljösamverkan Skånes projekt under åren 2010 och 2011

Enkät om Miljösamverkan Skånes projekt under åren 2010 och 2011 sid 1(13) Dnr Vår referens / tel.nr e-post Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.jansson@m.lst.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Datum 2008-12-19 Enkät om Miljösamverkan Skånes projekt under

Läs mer

Överlämnande av riskklassade MIFOobjekt

Överlämnande av riskklassade MIFOobjekt Överlämnande av riskklassade MIFOobjekt till kommunerna Hur går vi vidare med alla 1:or och 2:or? Projekt 2012-2013 - Bedömning av tillsynsmyndighet (320 objekt) - Informationsmöten ute hos kommunerna

Läs mer

Sanering av förorenad mark och sediment i hamnar, hur går vi vidare? Siv Hansson, chef för funktionen för förorenade områden

Sanering av förorenad mark och sediment i hamnar, hur går vi vidare? Siv Hansson, chef för funktionen för förorenade områden Sanering av förorenad mark och sediment i hamnar, hur går vi vidare? Siv Hansson, chef för funktionen för förorenade områden 1 Vad är ett förorenat område? Markområde Vattenområde (sediment) Grundvatten

Läs mer

Projektledningsgruppen Datum

Projektledningsgruppen Datum sid 1(6) Dnr Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Projektledningsgruppen Datum Minnesanteckningar, möte med

Läs mer

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Uppdaterad Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Kontaktuppgifter: Birgitta Swahn samordnare 785 51 03 Erik Blomqvist

Läs mer

Borensberg, Motala kommun Fördjupad översiktsplan 2010

Borensberg, Motala kommun Fördjupad översiktsplan 2010 Borensberg, Motala kommun Fördjupad översiktsplan 2010 Rapport om misstänkt förorenade områden i Borensberg Upprättad av Lars Lager Granskad av Mats Dorell Structor Nyköping AB Fax 0155-20 64 29 Sida 1

Läs mer

2014-06-30. Vägledning om fysisk planering av förorenade områden

2014-06-30. Vägledning om fysisk planering av förorenade områden 2014-06-30 Vägledning om fysisk planering av förorenade områden Innehåll Inledning... 3 Miljöbalken och plan- och bygglagen... 3 Vägledningens syfte och avgränsning... 3 Framtagande av vägledning... 3

Läs mer

Syftet med inventeringen

Syftet med inventeringen MIFO-metodiken Inventeringen görs enligt den s k MIFO-modellen= Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Metodiken har tagits fram av Naturvårdsverket och finns beskriven i rapport 4918. Rapporten

Läs mer

Länsstyrelsen i Hallands län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017

Länsstyrelsen i Hallands län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017 Länsstyrelsen i Hallands län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017 Datum: 2014-10-13 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR avseende

Läs mer

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet

Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Projektbeskrivning 2013-09-16 sid 1 (1) Förslag till fortsättning på dagvattenprojektet Under 2013 påbörjades ett MÖTA-projekt med inriktning på tillsyn av dagvatten. Fokus i projektet har varit verksamheters

Läs mer

Förorenade områden. Underlag till ÖP16

Förorenade områden. Underlag till ÖP16 Underlag till ÖP16 Förorenade områden 20160107 1 Innehåll Inledning 3 Allmänt 3 Miljökvalitetsmål 4 Nationella mål 4 Regionala mål 5 Lokala mål 5 Förorening och risker 6 Riskbedömning 7 Ansvar för att

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Vägledning för intern kemikaliekontroll

Vägledning för intern kemikaliekontroll Vägledning för intern kemikaliekontroll Inledning Denna vägledning vänder sig till dig som har ansvar för inköp och hantering av kemiska produkter inom verksamheten. Att välja rätt metod och kemikalie

Läs mer

DOM 2008-05-22 meddelad i Vänersborg

DOM 2008-05-22 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2008-05-22 meddelad i Vänersborg Sid 1 (4) Mål nr M 1808-07 KLAGANDE Marbäcks Bruk AB Marbäck 305 94 Halmstad MOTPART Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstads

Läs mer

Yttrande över Förslag till tillämpade riktvärden för Silverdal, Sollentuna kommun

Yttrande över Förslag till tillämpade riktvärden för Silverdal, Sollentuna kommun NATURVÅRDSVERKET 1(6) 2003-03-14 Dnr: 642-1880-03-Rf Enheten för förorenade områden Fredrika Östlund Sollentuna kommun Miljö och hälsoskyddskontoret Att: Ann-Christin Granfors 191 86 Sollentuna Yttrande

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Dagens program. Kursens mål. 25 januari 2011. Kursens mål. Kursmaterial. Ansvarsutredningar. 10 kap. miljöbalken. Informationssökning

Dagens program. Kursens mål. 25 januari 2011. Kursens mål. Kursmaterial. Ansvarsutredningar. 10 kap. miljöbalken. Informationssökning Ansvarsutredningsutbildning 1 (2) 25 januari 2011 På säker grund för hållbar utveckling Kursens mål Dagens program Kursmaterial Ansvarsutredningar 10 kap. miljöbalken Informationssökning Fysiska och juridiska

Läs mer

Något om efterbehandling och sanering

Något om efterbehandling och sanering Något om efterbehandling och sanering Relativt ofta får jag blir jag kontaktad av olika skytteföreningar därför att de har fått frågor eller föreläggande av tillsynsmyndigheten, kommunen, när det gäller

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och

Läs mer

Datum och tid 2012-05-29 klockan 13.30-16.30. Styrelserummet i kontorshuset, Läderfabriken

Datum och tid 2012-05-29 klockan 13.30-16.30. Styrelserummet i kontorshuset, Läderfabriken Rivning och förberedelser för sanering Klippans Läderfabrik, Klippans kommun Ärende Projektgruppsmöte 44 Datum och tid 2012-05-29 klockan 13.30-16.30 Plats Styrelserummet i kontorshuset, Läderfabriken

Läs mer

Inventering av förorenade områden

Inventering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Bilskrot och Skrothandel Miljöenheten Sofie Carlsson Innehållsförteckning Branschen bilskrot och skrothandel... 3 Föroreningar... 4 Inventering... 4 Riskklassning... 5

Läs mer

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Egenkontroll - ditt ansvar som verksamhetsutövare Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Detsamma gäller även

Läs mer

Inventering av anläggningar för gummiproduktion

Inventering av anläggningar för gummiproduktion Bakgrund Sedan slutet av 1990-talet pågår en rikstäckande inventering av förorenade områden i Sverige. Det är länsstyrelserna som utför inventeringen på uppdrag av Naturvårdsverket. Arbetet med förorenade

Läs mer

Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun. - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1.

Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun. - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1. Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1 Nina Heinesson 2013 Bilagor Bilaga 1. Analysprotokoll nedströms och uppströms Tåstarps

Läs mer

Tillsyn av förorenade områden

Tillsyn av förorenade områden Tillsyn av förorenade områden Ansvarsbedömningar och 28-anmälningar (FMH) På säker grund för hållbar utveckling Sofie Hermansson Miljöjurist Statens geotekniska institut sofie.hermansson@swedgeo.se 013-20

Läs mer

Inventering av förorenade områden

Inventering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Vilka föroreningar kan förväntas, deras möjliga utbredning och hur människor och miljö kan exponeras. Rapport 4918 Naturvårdsverket MIFO - Metodik för Inventering av Förorenade

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Seminarium. Förorenade områden Inventering enligt Naturvårdsverkets metodik, MIFO fas 1, av kommunala pågående verksamheter

Seminarium. Förorenade områden Inventering enligt Naturvårdsverkets metodik, MIFO fas 1, av kommunala pågående verksamheter Seminarium Förorenade områden Inventering enligt Naturvårdsverkets metodik, MIFO fas 1, av kommunala pågående verksamheter Länsstyrelsen i Skåne Malmö 22 april 2015 Denna presentation går igenom syftet

Läs mer

Länsstyrelsen har haft i uppdrag från Naturvårdsverket att identifiera alla potentiellt förorenade områden.

Länsstyrelsen har haft i uppdrag från Naturvårdsverket att identifiera alla potentiellt förorenade områden. Observera att FAQn gäller både i det fall ett objekt har kommunicerats efter identifiering eller efter att inventering och riskklassning har gjorts. Vilket utskick som är det aktuella (identifiering eller

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (19) Objekt Upprättad (namn) (datum) IDnr Kommun Senast reviderad (namn) (datum) Inventeringens namn Dossiernummer Preliminär riskklass enligt BKL Inventeringsfas

Läs mer

Mifo-fas 1 Pågående verksamheter

Mifo-fas 1 Pågående verksamheter Mifo-fas 1 Pågående verksamheter LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Mifo-fas 1 Pågående verksamheter Kontaktuppgifter: Birgitta Swahn samordnare 785 51 03 Jeanette Häggroth tillsyn 785 41 80 Henning Persson

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken 2014-11-24 Reviderad: 2014-12-02 Erik Moelv Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 Krav på tillsynsplan... 3 Grund för prioritering av tillsynsarbete 2015... 4 Budget... 5 Personal och tid för miljöbalkstillsyn...

Läs mer

Tillståndsplikt och övervakning av utsläpp

Tillståndsplikt och övervakning av utsläpp Tillståndsplikt och övervakning av utsläpp Kristin Gunnarsson Naturvårdsverket 2014-11-27 Innehåll del 1 Del 1 Tillståndsplikt anläggningar Verksamheter som ingår Definition av en anläggning Uppstart respektive

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Avesta Kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Tillsynsansvar över förorenade områden redovisning av regeringsuppdrag Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid 26 mars 2015

Tillsynsansvar över förorenade områden redovisning av regeringsuppdrag Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid 26 mars 2015 PM 2015: RV (Dnr 001-1811/2014) Tillsynsansvar över förorenade områden redovisning av regeringsuppdrag Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid 26 mars 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet ditt ansvar. Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor 2016

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet ditt ansvar. Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor 2016 Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet ditt ansvar Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor 2016 1 Utgiven av Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut Text Länsstyrelsernas

Läs mer

Yttrande angående remiss gällande tillsynsansvar för förorenade områden

Yttrande angående remiss gällande tillsynsansvar för förorenade områden 1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-10 2014-007140- MI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Adressat: m.registrator@regeringskansliet.se christina.malmros@regeringskansliet.se

Läs mer

Enkät till miljökontoren om delprojekt cisterntillsyn

Enkät till miljökontoren om delprojekt cisterntillsyn 10 juni 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt cisterntillsyn Enkäten syftar till att utvärdera dels tillsynskampanjen som startade oktober 2003 dels delprojektet som helhet. Enkäten besvaras senast

Läs mer

Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt

Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt 2008-05-30 Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt Som en del i arbetet med att öka skyddet för kommunens dricksvatten har Kungsbacka kommun utarbetat ett förslag till vattenskyddsområde

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 11 juni 2008 Reviderad av styrgruppen på sammanträde den 16 december 2008 Innehåll VERKSAMHETEN 2009...2

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

INFORMATION OM HUR MAN SÖKER TILLSTÅND FÖR VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN

INFORMATION OM HUR MAN SÖKER TILLSTÅND FÖR VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN INFORMATION OM HUR MAN SÖKER TILLSTÅND FÖR VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Översikt över tillståndsprocessens olika steg... 2 1. Samråd... 2 2. Upprättande

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Förorenad mark i kommunen. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2010-02-02. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Förorenad mark i kommunen. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2010-02-02. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Förorenad mark i kommunen Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2010-02-02 RAPP Förorenad mark i kommunen.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2014-03-11 603361 Handläggare Ert datum Er beteckning Kristoffer Gokall-Norman PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen,

Läs mer

Nytt inom lagstiftning

Nytt inom lagstiftning Nytt inom lagstiftning Temadag Luft i Skåne 9 juni 2014 Helena Sabelström Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-06-10 1 Genomförande av direktiv och beslut 1996

Läs mer

PROJEKT. Tillsynskampanj 2011 Märkning av kemikalier och livsmedel

PROJEKT. Tillsynskampanj 2011 Märkning av kemikalier och livsmedel PROJEKT Tillsynskampanj 011 Märkning av kemikalier och livsmedel - Kontroll av märkning inom dagligvaruhandel i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner Genomfört vecka 38, 011 Projektgrupp: Margareta Jonsson

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Vansbro Kommun FÖRORD För varje kommun ska det

Läs mer

FAKTABLAD Kemikalieförteckning. Checklista och exempel 2013-04-11. WSP Natlikan

FAKTABLAD Kemikalieförteckning. Checklista och exempel 2013-04-11. WSP Natlikan FAKTABLAD Kemikalieförteckning Checklista och exempel 2013-04-11 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga lösningar för att förbättra

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken

EGENKONTROLL enligt miljöbalken egenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrolleg enkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegen

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun -Sara Berglund4 september 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail) Hemsida (URL) Djurgårdsgatan

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden Innehåll 22 Presentation av nyanställda livsmedelsinspektören och assistenten... 34 23 Information om skol- och förskoleprojektet... 35 24 Anmälan om miljöfarlig verksamhet vindkraft Gölhult 2:13, Habo

Läs mer

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20

Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Projektplan för En säkrare Sevesotillsyn, godkänd av styrgruppen 2015-11-20 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljönätverket (tidigare miljövårdsdirektörernas förening) att driva Miljösamverkan

Läs mer

Workshop om remiss för riskbedömning

Workshop om remiss för riskbedömning Workshop om remiss för riskbedömning Den 26 januari höll Nätverket Renare Marks en workshop om Naturvårdsverkets remissversion av vägledning och beräkningsmodell för riskbedömningar. Intresset var stort

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd Datum 2009-05-11 Dnr 32-1949-2009 1(5) Fastställd 2009-06-10 Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd 1. Bakgrund Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön,

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport Förorenade områden Malmö 2015-09-25 Förorenade områden Arbetsrapport Datum 2015-09-25 Uppdragsnummer 1320006999 Utgåva/Status 1 Erik Hedman Uppdragsledare Anna Fjelkenstam Ansvarig Ramböll

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan LUDVIKA KOMMUN Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram UTSTÄLLNINGS- OCH REMISSVERSION

Läs mer

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson Rapport 2016-03-24 Upprättad av: Anna Nilsson KUND Firma Pia Brunsberg Pia Brunsberg Torstävavägen 9 373 02 Ramdala KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: +46 10

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden

Efterbehandling av förorenade områden Efterbehandling av förorenade områden John Lotoft, Naturvårdsverket Lägesbeskrivning 80 000 potentiella områden 23 områden med akut påverkan 1400 områden i riskklass 1 Roller i arbetet med miljömålen Riksdagen

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Ansökan om tillstånd Landskapsbildsskydd enligt 19 naturvårdslagen i dess lydelse före 1975

Ansökan om tillstånd Landskapsbildsskydd enligt 19 naturvårdslagen i dess lydelse före 1975 Ansökan om tillstånd Information Landskapsbildsskydd är ett skydd för landskapsbilden med stöd av 19 naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 januari. Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet riksintresse

Läs mer

Vattenskyddsområde för VA SYDs vattentäkt vid Grevie

Vattenskyddsområde för VA SYDs vattentäkt vid Grevie Vattenskyddsområde för VA SYDs vattentäkt vid Grevie Varför vattenskyddsområde? Vattenskyddsområden inrättas för att skydda vattentillgångar som är viktiga för den allmänna vattenförsörjningen. Målet är

Läs mer

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag)

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Du är nu på väg att ansöka om innovationsbidrag via webbansökan en tjänst framtagen av Tillväxtverket och Länsstyrelsen Västerbotten m.fl. Skriv

Läs mer

Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Tillsyn av golfbanor

Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Tillsyn av golfbanor sid 1(5) delprojekt Tillsyn av golfbanor Dnr Vår referens / tel.nr e-post Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Datum Minnesanteckningar, arbetsgruppsmöte i delprojektet Tillsyn av golfbanor Dag:

Läs mer

Inventering av förorenade områden i Piteå kommun

Inventering av förorenade områden i Piteå kommun Inventering av förorenade områden i Piteå kommun Länsstyrelsens rapportserie nr 21/2013 Titel Författare: Omslagsbild: Fotograf: Kontaktperson: Inventering av förorenade områden i Piteå kommun. Länsstyrelsen

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet.

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Anna Berg Referensnr: Dnr 96-76-2012 Norra regionen och Uppsala-Örebro - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering MANUAL EFTERBEHANDLING 8 2016 Kvalitetsmanualen är ett levande dokument och

Läs mer

Inventering av Lernacken, strandängarna söder om Lernacken och Klagshamnsudden

Inventering av Lernacken, strandängarna söder om Lernacken och Klagshamnsudden Malmö stad, Miljöförvaltningen. Rapport 37/2003. ISSN 1400-4690. Rapporten är anpassad för utskrift från Internet. Inventering av Lernacken, strandängarna söder om Lernacken och Klagshamnsudden Markinventeringsprojektet

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-29 260 Ansökan om bidrag till huvudstudie av förorenade sediment i Falkenbergs hamnbassäng. KS 2015-295

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Projektledningsgruppen

Projektledningsgruppen sid 1(6) Vår referens / tel.nr Göran Jansson / 040-25 22 61 goran.n.jansson@lansstyrelsen.se Bo Persson / 0435-71 99 15 bo.persson@kfsk.se Projektledningsgruppen Minnesanteckningar, möte med projektledningsgruppen

Läs mer

Behovsutredning Rubrikmall

Behovsutredning Rubrikmall Behovsutredning Rubrikmall 2014-06-12 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Läs mer

Styrgrupp och Projektledningsgrupp. Minnesanteckningar, möte Styrgruppen och Projektledningsgruppen Miljösamverkan Skåne

Styrgrupp och Projektledningsgrupp. Minnesanteckningar, möte Styrgruppen och Projektledningsgruppen Miljösamverkan Skåne Styrgrupp och Projektledningsgrupp Vår referens / tel.nr: Göran Jansson / 010-224 13 96 göran.n.jansson@lansstyrelsen.se Elin Ulander / 0728-85 47 56 elin.ulander@kfsk.se Minnesanteckningar, möte Styrgruppen

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

Miljösamverkan Värmland 2010-12-10 1 (9)

Miljösamverkan Värmland 2010-12-10 1 (9) Miljösamverkan Värmland 2010-12-10 1 (9) Bilaga till VP 2011 Sammanställning av enkät om Miljösamverkans verksamhet Svar har inkommit från 11 kommuner/konstellationer, Filipstad/Storfors, Hammarö, Torsby,

Läs mer

Dag: 21 oktober 2005 Tid: 13.00 15.15 Plats: Hässleholm Fjärrvärme AB, Beleverket, Hässleholm

Dag: 21 oktober 2005 Tid: 13.00 15.15 Plats: Hässleholm Fjärrvärme AB, Beleverket, Hässleholm 264 21 1(5) Skånes kommuner Miljösamverkan Skåne Vår referens Bo Persson Arbetsgruppen för framtagning av riktlinjer/policy för småskalig fastbränsleeldning /samordnad hälsoskyddstillsyn/ Minnesanteckningar

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Tjänsteutlåtande 0 Östen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0077-422 Till Kommunstyrelsen Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

B ~.e~~ Bilaga J(S 2015/35/1

B ~.e~~ Bilaga J(S 2015/35/1 B ~.e~~ Bilaga J(S 2015/35/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLl BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2015-02-03 r-srr:a"la...-r;k""o"'m"'m"'u'""'n..., 1,, 1 Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-02- 1 1 9 Dnr Adm.

Läs mer

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010 Förorenad mark i PBL 5 feb 2010 Länsstyrelsens uppdrag i samhällsplaneringen PBL-området ÖVERSIKTSPLAN 4 kap 5 och 9 PBL Ta till vara och samordna statens intressen. Tillhandahålla underlag. Ge råd om

Läs mer

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Vägledning Hantering och lagring av kemiska produkter

Läs mer

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (16) Länsstyrelsernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(7) Projekt Minireningsverk : 2013-09-10 Tid: 9.00-15.00 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Marie Karlsson, Kungsbacka Carina Luchou, Varberg Linda Sivertsson, Falkenberg

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer