Analytiker: Analysgruppen VT 15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analytiker: Analysgruppen VT 15"

Transkript

1

2 Table of Contents BAKGRUND OCH VERKSAMHET PRODUKTER, SEGMENT SAMT GEOGRAFISK SPRIDNING TIO SENASTE ÅREN KONKURRENTER ANALYS AV FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL AKTIEN ANALYS AV LEDNING SAMT INSIDERAKTIVITET FRAMTIDSSTRATEGI REKOMMENDATION/SAMMANFATTNING

3 1978 såg Sectra dagens ljus för första gången. Företagets framgångsrecept började som ett projekt när en forskargrupp vid Linköpings tekniska högskola var tilldelade att ta fram en säkerhetslösning för dåtidens banker. Professor Ingemar Ingemarsson grundade då Sectra (SECure TRAnsmission). Idag är Sectra ett teknikbolag som utvecklar och säljer Sectra produkter samt tjänster inom medicinsk IT och säker kommunikation, varav medicinsk IT är bolagets mest framgångsrika affärsområde. Bakgrund och verksamhet Sectra är uppdelat i fyra olika områden där Imaging IT Solutions är det största följt av Secure Communications, Business innovation och övriga verksamheter. Imaging IT Solutions Imaging IT solutions kallas bolagets division inom medicinsk IT. Marknadsidén bygger på att leverera IT-system till sjukhus och vårdinrättningar. Främst handlar tekniken om att om system för behandling av radiologiska röntgenbilder. Tekniken i Sectras system möjliggör främst för snabbare hantering av röntgenbilder, detta innebär kortare ledtider samt enklare och bättre kunskapsutbyten mellan olika vårdinstanser. Förändringarna i total omsättning härrör direkt från avdelningen Imaging IT Solution som står för runt 80 av företagets omsättning. Secure Communications Secure Communications är ett affärsområde som handlar om utveckling och försäljning av produkter inom säker kommunikation, det vill säga avlyssningssäkra kommunikationssystem. Främst handlar det om produkter för säker tal och datakommunikation. Kunder är myndigheter, försvar och andra företag som behandlar information med hög sekretess vilket ställer krav på kvalitetsutrustning. Sectra erbjuder produkter som är godkända av EU och Nato för säker tal- och sms kommunikation samt dataöverföring. Secure Communication står för mellan av den totala omsättningen och har haft en relativt jämn omsättning över lång tid. Business Innovation Sectra verkar inom en mycket högteknologisk bransch där det krävs en kontinuerlig utveckling för att inte hamna på efterkälken. De har därför utformat ett separat affärsområde, Business Innovation, där ett tjugotal forskningsinriktade medarbetare jobbar med att hitta nya lönsamma tekniker och applikationsområden. Dessa Avdelningar Business Innovation och Övrig verksamhet har inte till syfte att bidra med intäkter till företaget. De fungerar

4 istället som stödfunktioner till den resterande verksamheten och det är därmed inte oväntat att de ofta uppvisar negativt rörelseresultat. Man har från ledningens håll en riskkapitalistisk syn på projekten inom Business Innovation där man bedömer varje potentiellt projekt utifrån den tid det förväntas för projektet att generera avkastning. Därefter ska den nya tekniken eller produkten kunna integreras i befintliga affärsområden, avyttras alternativt bilda ett helt nytt affärsområde. Som policy har man en maxgräns på sju år tills projektet ska generera vinst för att man inte ska fastna i kapitalkrävande spekulationsprojekt som aldrig lyfter. Business Innovation fyller framför allt två viktiga syften för Sectra, vilka båda långsiktigt skapar värde för aktieägarna. För det första är en decentraliserad testverkstad där forskare får engagera sig i projekt med löptider kring fem år för att sedan hoppa på något nytt är förmodligen en väldig konkurrensfördel i kampen om de mest kompetenta medarbetarna. Därutöver sänder innovationsvilja också en positiv signal om hela företagets kultur, vilket lockar kunder samt talanger till företagets övriga affärsområden. Det andra tydligt fyllda syftet är naturligtvis affärerna i sig. Särskilt i patentberoende branscher likt Sectras har det funnit många företag som blivit prisade och sedan fem år senare varit helt ute i kylan eller till och med borta då ett visst patent löpt ut. Det är därför långsiktigt väldigt positivt att Sectra inte endast förlitar sig på sina befintliga produkters goda rykte utan också arbetar fram en grund för framtida affärer.

5 Tabeller över Sectras omsättning och rörelsemarginaler Tabell 1. Sammanställning över omsättning per avdelning koncernelimineringar undantaget Omsättni ng 13/1 4 12/1 3 11/1 2 10/1 1 09/1 0 08/0 9 07/0 8 06/0 7 05/0 6 04/ /04 Imaging IT Solution 802, 8 709, , 9 810, 1 810, 1 659, 6 610, 9 498, 8 392, 1 418, 4 Secure Communicati on 82, , 8 111, 8 99,6 90,3 95,3 95,3 67,9 63,4 72,5 Business innovation 20,8 17,7 Övrig verksamhet 93, ,9 59,3 81,5 36,1 22,9 22, ,9 57,5 Tabell 2. Sammanställning över andelen av den total omsättning per avdelning Omsättnin g 13/1 4 12/1 3 11/1 2 10/1 1 09/1 0 08/0 9 07/0 8 06/0 7 05/0 6 04/ /04 Imaging IT Solution 80,3 79,3 4 82,7 4 82,9 2 81,7 3 86,5 0 84,8 0 83,7 9 84,8 7 76,3 7 76,2 9 Secure Communicati on 8,28 11,08 11,49 11,15 10,04 9,63 12,24 13,05 11,53 12,33 13,20 Business innovation 2,08 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Övrig verksamhet 9,33 7,61 5,75 5,91 8,21 3,85 2,94 3,14 3,57 11,26 10,47 Tabell 3. Sammanställning över rörelseresultatet per avdelning Rörelsere s. 13/1 4 12/1 3 11/1 2 10/1 1 09/1 0 08/0 9 07/0 8 06/0 7 05/0 6 04/0 5 03/0 4 Imaging IT Solution Secure Communicati on Business innovation Övrig verksamhet

6 Tabell 4. Sammanställning över rörelseresultatsmarginal per avdelning Rörelsemargi nal 13/1 4 12/1 3 11/1 2 10/1 1 09/1 0 08/0 9 07/0 8 06/0 7 05/0 6 04/ /04 Imaging IT Solution 22,25 14,55 0,45 3,27 5,52 9,85 10,44 16,82 15,05 0,00 Secure Communication 11,65 17,15 15,03 15,16 14,95 14,48 6,51 1,03 24,4 5 0,28 Business innovation 52,4 0 33,9 0 Övrig verksamhet 11,6 8 8,82 0,59 12,8 2 4,54 22,1 6 13,10 25,7 6 27,1 4 33,51 54,2 6 Företagskultur Som resultat av flertalet undersökningar och utnämnelser har bolaget tagit reda på varför kunden väljer just SECTRA; På grund av bolagets medarbetare. Kvaliteten som bolagets medarbetare håller verkar ha spridits med hjälp av word of mouth samt utnämnelser vilket har genererat nya samarbeten, enligt Simo Pykälistö. För att upprätthålla och rekrytera personal med detta viktiga engagemang genomförs rekryteringsprocessen av alla potentiella anställda i samarbete med Vd:n Torbjörn Kronander. Vid beslutet om personen i fråga ska anställas så är det främst ledningens magkänsla som avgör. Kulturen inom bolaget är utformad så att alla led känner sig bekväma med att ta beslut. Enligt Simo Pykälistö är detta ett resultat av dels rekryteringsprocessen och dels av den horisontella linjäriteten i organisationsstrukturen. SECTRA har utvecklingssamtal med var och en av sina medarbetare två gånger per år där eventuell utvecklingspotential tas upp och hur bolaget kan behandla och ta vara på dessa. Varje fredag har bolagets medarbetare en tankesmedja under exempelvis en eftermiddag. Detta tillfälle ges då för att spinna vidare på egna idéer och utvecklingsmöjligheter. Denna tid med högt i tak leder till innovativa och nyskapande idéer bland medarbetarna som bolaget kan överväga att utveckla, enligt Simo Pykälistö. Möjligtvis kan detta vara slöseri med arbetstimmar om tiden avsatt till tankesmedjan missbrukas. SECTRAS medarbetare verkar arbeta självständigt i stor utsträckning, vilket till viss del gynnar bolaget. Problem kan dock uppstå om ledningens förtroende för medarbetarna missbrukas och ansvarstagandet faller mellan stolarna.

7 Produkter, segment samt geografisk spridning Genom att titta på äldre dokument från offentliga upphandlingar, så är det tydligt att Sectras fokus på kundnöjdhet legat i linje med bolagets visioner även längre bak i tiden. År 2005 beställde Värmlands landsting Sectras digitala röntgenutrustning för Mammografi, en del som senare sålts vidare till Philips. Enligt en rapport vi tagit del av fann landstinget att detektorbordet var något för tjockt samt att exponeringstiden var längre än önskat avseende patientbekvämligheten. I jämförelse med t.ex. GE:s system var det dock överlag mycket effektivare då Sectra fokuserar på att göra sina produkter effektiva och ergonomiska. Sectra var tyvärr inte billigast men i fallet ovan så var man endast 500kkr dyrare än GE som var det billigaste alternativet och fortfarande 1.5mkr billigare än Mediel AB. Samma landsting har nyligen i ett försök lyckats halvera tiden från att undersökning börjar tills dess att en rapport sammanställts vid radiologiundersökningar, med hjälp av ett röstigenkänningssystem i kombination med Sectras administrationsverktyg RIS. Kundbasen inom Imaging IT solutions är diversifierad; den geografiska spridningen är stor och bolaget har både offentliga och privata vårdgivare som kunder. Geografiskt är den svenska marknaden störst med drygt 30 procent av bolagets totala försäljning 2014, därefter följer den amerikanska med 20 procent för samma tidsperiod. Som helhet stod den europeiska marknaden för drygt 70 procent av Sectra Imaging IT solutions försäljning Vidare så ska ytterligare potential finnas i Europas södra ekonomier, de skuldtyngda statskassorna begränsar emellertid och en ljusning av läget tycks i dagsläget vara avlägset.

8 Partnersamarbeten Sectras försäljning sker i vissa fall genom direktkontakt med slutkunden och i andra fall via samarbeten med partners. Fördelen med partnersamarbeten är att marginalerna blir högre då allt man säljer är mjukvara via internet. Man kan dessutom nå vissa geografiska marknader utan att behöva upprätta kostsamma försäljningsorganisationer. Problemet är att Sectra lever mycket på sitt goda servicerykte. Även om det är partnern som gör bort sig är det ändå Sectra som får skulden. Dessutom är Sectras produkter tekniskt avancerade. Därför krävs resurser för att utbilda partnern och se till att installationer görs rätt samt att servicen fungerar som den ska. Tio senaste åren Sectras omsättning det senaste decenniet har följt två tydliga trender. Fram till 2009 hade bolaget en stabil tillväxt, och omsättningen ökade därefter. Sedan har Sectras finansiella utveckling, sett till tillväxttakt varit svag. Bortsett från undantagsåret 2011 har omsättningen stått och stampat på ungefär samma nivåer. Stagnationen i omsättningstillväxten är enligt Vd Torbjörn Kronander ett direkt resultat av att Sectra de senaste åren mer och mer övergått till att sälja mjukvara. Dessa produkter och tjänster kan produceras till lägre kostnader, men säljs med betydligt högre marginaler. Detta kan ses i Sectras rörelseresultat, vilket ökat mångdubbelt relativt bottenåret 2009, trots att omsättningen under denna period varit närmast konstant. Omställningen från hårdvarusystem till tjänster ska dessutom ha bidragit negativt till omsättningen, varför omsättningstillväxten kan väntas öka framöver allteftersom effekten avtar. Under 2011 genomgick avdelningen Imaging IT Solution en större omställning. Fram tills dess redovisades avdelningen under namnet Medicinska System och vid den tiden ingick Sectras system MicroDose Mammography under posten såldes systemet till konkurrenten Phillips, vilket gav en betydande tapp i omsättningen. Samtidigt var försäljningen starkt bidragande del till den positiva utvecklingen av företagets resultat. I och med försäljningen påbörjades omställningen mot en mer tjänstebaserad verksamhet med mer fördelaktiga marginaler

9 Konkurrenter Konkurrensfördelar 2014 vann Sectras PACS Best in KLAS både i USA och i den globala klassen. Best in KLAS är en oberoende rapport som rankar prestanda hos vårdens leverantörer. I den rapport som KLAS ger ut, listas marknadsledare inom globala PACS, verktyg för bilddiagnostik, i Europa samt Asien- Stillahavsområdet, vilka är två av världens viktigaste marknader. Rapporten bygger på användarbetyg som har sammanställts utifrån återkoppling från tusentals vårdgivare på kliniker, sjukhus och lokala, regionala och nationella sjukvårdssystem. I graferna nedan illusteraras Sectras ställning gentemot genomsnittskonkurrenten inom samtliga områden som 2014 Best in KLAS: Software and Services rapport omfattade; US Best in KLAS Global Best in KLAS Trots sin ringa storlek i jämförelse med dess konkurrenter lyckas Sectra bra och när Sectra själva frågade sina kunder vad den främsta andledningen var till att kunderna valde just dem så konstaterades att det var för att Sectra har det bästa folket att jobba med. - Simo Pykälistö Detta i kombination med att bolaget arbetar proaktivt med att upptäcka fel hos kunderna samt ett stort fokus på användarvänligheten i produkterna gör Sectra till ett tryggt val för dess kunder och ger dem en bra grund att fortsätta växa ifrån.

10 McKesson (P/E: 31,3) McKesson Revenues (B.$) 137,6 122,1 122,3 111,7 108,3 Gross profit marg. 6,04 5,61 5,23 5,33 5,22 McKesson(TecSol.) Revenues (B.$) 3,2 3,0 2,9 3,2 3,1 Gross profit marg. 48,4 46,7 46,3 44,0 46,6 Mckesson är ett globalt hälsovårdsföretag med tjänster inom flera olika länder, dock sker medparten av försäljningen i USA. Företaget är grovt uppdelat i två olika delar, Distribution Solutions och Technical Solutions. Distribution Solutions sysslar främst med försäljning av läkemedel, medan Technical Solutions sysslar med hårdvara och mjukvara samt service inom medicinsektorn. Denna del är således en konkurrent till Sectra i USA. Tec.Sol. är en väldigt lönsam verksamhet. Marginalerna har vuxit konstant de senaste fyra åren och är nu nära 50. Försäljningen har däremot legat stabil, vilket indikerar att tillväxten är blygsam inom denna sektor. General Electric (P/E: 18,05) GE är ett konglomerat med verksamheter i flera olika branscher. De största är Aviation, Oil & Gas, Power & Water och Healthcare. Sen 2010 har omsättningen inom Healthcare ökat ca 8,2 och rörelsemarginalen har ökat från 16,21 till 16,67 medan hela företaget minskat något i både omsättning och marginal. GE Revenue (Billion $) 148,6 146,0 146,7 146,5 148,9 Oper. Income 17,23 16,15 17,38 20,26 14,19 Oper. margin 11,59 11,06 11,85 13,83 9,52 ROE 11,6 12,2 12,1 12,1 12,3 GE (Healthcare) Revenue (Billion $) 18,30 18,20 18,29 18,08 16,90 Segm. Profit 3,05 3,05 2,92 2,80 2,74 Oper. margin 16,67 16,76 15,97 15,49 16,21

11 Agfa Gevart NV Agfa Gevart NV är ett företag baserat i Belgien som utvecklar, producerar och distribuerar analoga och digitala bildsystem och informationsteknikska (IT)- lösningar inriktade på grafisk industrier och medicinska institutioner. Bolagets verksamhet är indelad i tre självständiga affärsområden: Agfa Graphics, Agfa Healthcare och Agfa Specialty Products. Det är Agfa Healthcare som främst konkurrerar med Sectra. Sektorn stod för 41 av företagets intäkter Agfa Healthcare levererar system för att kunna ta, bearbeta och hantera diagnostiska bilder åt sjukhus och vårdcentraler. Bolaget är verksamt över hela världen genom mer än 40 helägda säljorganisationer och driver tillverkningsanläggningar i Argentina, Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Sydkorea, Taiwan Storbritannien och USA.

12 Philips ( P/E: 107) Philips är ett diversifierat teknikföretag som bidrar till att förbättra människors liv genom meningsfulla innovationer inom områdena hälsovård, konsumentprodukter och belysning. Hälsovårdsverksamheten består av fyra affärskategorier: Imaging Systems, Patient Care & Clinical Informatics, Home Healthcare Solutions och Healthcare Transformation Philips Group Sales Net operating capital EBIT (as a of sales) 10,7 1,1 10,3 13,7 5 ROE 6,9 8,2 1,4 9,4 2 Net income (loss) (1 456) (30) Philips (healthcare) Sales Net operating capital EBIT (as a of sales) 8,1-2,7 2,7 8,4 2,3 Analys av finansiell data och nyckeltal De senaste kvartalen har omsättningen ökat rejält, något som kan tyda på att om fokuseringen från system till tjänster börjat visa sig. Rörelsemarginalerna är också höga även om de har gått ner lite de två senaste kvartalen efter extremt höga rörelsemarginalerna i slutet av 13/14. Denna nedgång har bidragit till försämrade resultat under de senaste kvartalen. Vi räknar dock med att de nuvarande marginalerna kommer att kunna hållas i fortsättningen. Sectra har ofta ett positivt finansnetto som framförallt beror på att man har väldigt lite lån och därmed låga räntekostnader. 2008/2009 skiljer också ut sig då Sectra har 50 miljoner i finansnetto till skillnad från ett medel närmare 10. Detta hittar vi ingen förklaring till, men antar att det inte är något som påverkar företaget idag. Det positiva finansnettot har att göra med att Sectra sitter på väldigt mycket eget kapital i förhållande till sina långfristiga lån. Från deras egen beräkning av skuldsättningsgrad är skulderna hela tiden under 10 av eget kapital. Samtidigt har bolaget en väldigt stor kassa och hög likviditet.

13 I sina årsredovisningar presenterar Sectra en rad målsättningar som företaget arbetar mot. Utformningen av dessa målsättningar har varierat något över tid, men generellt har bolaget alltid haft ett tillväxtmål, ett resultatmål, samt ett soliditetsmål. Målsättningen för soliditeten är att den skall överstiga 30, något företaget lever upp till med råge. I Sectras årsredovisningar lämnas inte mycket information om varför företaget väljer att hålla sin soliditet så pass långt över målet. Vad gäller tillväxten har Sectra haft det kämpigare. Målen var tidigare väldigt högt ställda och även om viss osäkerhet förekommer om hur företaget historiskt sätt räknat på sin tillväxt, så ligger de uppnådda resultaten långt ifrån de uppsatta visionerna reviderades målet ned till en tillväxt på 15 för att två år senare ersättas med ett nytt tillväxtmål. Det nya målet är satt till att rörelseresultatet per aktie ska växa med minst 10 per år över en femårsperiod. Detta motiveras med att marknaden idag ser annorlunda ut och ligger i linje med företagets ambition att öka marginalerna snarare än omsättningen. Det tredje finansiella målet har även det ändrat skepnad över tid. Från var målet att vinstmarginalen skulle överträffa 10, något som infriades fem av sju år, vilket får anses vara godkänt. Under 2011 ställdes siktet om till att Sectra nu skulle uppnå en rörelsemarginal om 15, vilket uppnåddes för första gången Fig.1 Presention av soliditeten i relation till dess finansiella mål

14 Fig.2 Presentation av vinstmarginalen i relation till dess tidigare fin. Mål Fig.3 Presentation av rörelsemarginal i relation till dess finansiella mål

15 Fig.4 Presentation av tillväxt i relation till dess finansiella mål Sectra har stora upplupna/förutbetalda kostnader/intäkter. På tillgångssidan är det framförallt upparbetade ej fakturerade intäkter. På skuldsidan är det mer varierat vilka poster det är hänförligt till. Vi ställer oss frågande till anledningen till att dessa är så stora, men kan inte utan mer information analysera detta. Sectra har som ett tjänsteföretag väldigt lite anläggningstillgångar. Bland omsättningstillgångarna är det framförallt de likvida medlen som urskiljer sig och står för hälften av omsättningstillgångarna. Likviditeten ligger konstant över 2, i dagsläget på 2,7. Sectra har ett närmast obefintligt varulager. Mycket av kapitalet i Sectra används inte överhuvudtaget. År 13/14 13/12 12/11 11/10 10/09 09/08 08/07 07/06 06/05 05/04 KOH 0,847 0,754 0,726 0,976 0,876 0,856 0,754 0,787 0,684 0,651 Vice Vd och CFO Simo Pykälistö ger på vår fråga flera motiveringar till den starka balansräkningen. Enligt Pykälistö fungerar den som en garanti för kunderna i upphandlingar om stora affärer. Då kontrakten ofta sträcker sig över upp mot 10 års tid, och ofta rör summor i hundramiljoners-klassen, är en stark finansiell ställning ett krav för att ens få vara med i diskussionerna. I projekt av denna magnitud är det även en konkurrensfördel att kunna vara flexibel med betalningsflödena. Sectras balansräkning ger företaget möjlighet att initialt göra stora investeringar i ett projekt, och sedan få betalt längre fram i tiden. De starka finanserna ger även en stor handlingsfrihet och ger företaget manöverutrymme även under svårare tider.

16 Sammanfattningsvis ser Sectra väldigt stabilt ut med en stark finansiell ställning och med god intjäningsförmåga. Något som väcker frågetecken är dock finansieringen. Det egna kapitalet utnyttjas inte på ett så effektivt sätt som hade kunnat önskas och därför går det att ifrågasätta om inte Sectra gör aktieägarna en otjänst när det finns så mycket kapital i företaget som inte används och förräntas. Till och med enligt Sectras Vd finns det inga operativa fördelar av den höga soliditeten. 14/15 13/14 12/13 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Nettoomsättn ing Förändring årsbas Rörelsemargi nal Resultat efter skatt Kapitalomsätt ningshastighet Likviditet Soliditet År 13/1 4 12/1 3 11/1 2 10/11 R 10/1 1 09/1 0 08/0 9 07/0 8 06/0 7 05/0 6 04/05 R Nettoomsättning Förändring av oms. 4,5 0,7 5,0 7,6 7,4 1,7 16,2 10,5 19,2 23,8 8,0 Rörelsekost nader Förändring av rör. k. 2,0 1,8 1,5 13,3 11,2 5,7 22,2 10,3 27,2 25,8 14,1 Finansiella poster Resultat e. skatt

17 Tillgångar År 13/1 4 12/1 3 11/1 2 10/1 1 09/1 0 08/0 9 07/0 8 06/0 7 05/0 6 04/0 5 Anläggningstillgång ar Kundfordringar Förubetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Omsättningstillgång ar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kortfristiga skulder Långfristiga skulder År 13/14 12/1 3 11/1 2 10/1 1 09/1 0 08/0 9 07/0 8 06/0 7 05/0 6 04/0 5 Avkastning EK 16,3 8,6 13,7 8,2 2,9 8,7 9,3 9,4 13,2 12,8 Avkastning Total 13,7 7,9 12,5 7,9 2,5 7,4 8,9 8,6 10,9 12,6 Rörelsemar ginal 15,0 10,5 9,9 9,3 15,3 2,5 10,7 9,1 13,4 15,7 Vinstmargin al (Rörelseres ultat + Finansiella 16,6 10,6 13,0 9,0 15,0 8,3 10,7 10,4 14,3 17,6

18 intäkter) Vinstmargin al (Resultat efter skatt) 12,2 7,6 11,3 6,2 2,0 5,8 6,8 7,0 10,7 11,5 Soliditet 60,7 61,4 69,4 61,0 62,2 59,4 46,9 60,8 58,9 61,5 Likviditet Skuldsättnin gsgrad 7,0 4,0 4,0 4,0 7,0 7,0 10,0 11,0 13,0 13,0 Tabell 6. Sammanställnig av övergripande data för Sectra

19

20 Missvisande koncernelimineringar saknas

21 Aktien Sectras aktie handlas på mid cap på Stockholmsbörsen. Den har de senaste tre åren haft en fenomenal utveckling med en uppgång på över 180 procent men innan dess var utvecklingen minst sagt medelmåttig. För närvarande har Sectra ett P/E-tal på 34, ett P/S på 4,34 och ger en direktavkastning på 3,84 procent. Detta är en historiskt ganska låg värdering för Sectra, men trots det en hög värdering jämfört med börsen i stort. Aktien har ett beta på 0,39 och en volatilitet på 14,58 procent. Således kan Sectras aktie anses vara tämligen stabil och förhoppningsvis förhållandevis trygg. Totalt börsvärde är 4370,03 MSEK fördelat på aktier. Sectra gav under 2014 en utdelning på 4,50 SEK/aktie, vilket ger en utdelningsandel av vinsten på 160 procent av vinsten under räkenskapsåret 2013/2014. Utdelningen sänktes dessutom från 5,0 till 4,5 kr/aktie under 2012/2013. Under åren 2008/2009 och 2009/2010 gavs ingen utdelning, men innan dess delade Sectra ut 0,5 kr aktie. Sett i det perspektivet framstår dagens utdelning som alldeles för hög, både historiskt och sett till utdelningsandelen. Effekten blir att det finns risk för en sänkning av utdelningen från dagens nivå. Sectra ger i deras utdelningspolicy inga riktlinjer för hur stor utdelningsandelen av vinsten bör vara, utan skriver att utdelningen för varje år ska anpassas dels till bolagets behov av kapital i rörelsen och för tillväxt samt att Målsättningen är att ge aktieägarna en jämn och god direktavkastning över tiden och att anpassa utdelningen så att bolagets soliditet alltid överstiger 30 procent.

22 Analys av ledning samt insideraktivitet Styrelsen består av fem stycken styrelseledamöter, tre stycken medarbetarrepresentanter och en ordförande. Ordförande i styrelsen är Carl- Erik Ridderstråle. Han är född 1942 och utbildade sig till Teknologie licentiat (civilingenjör) på KTH. Han har stor erfarenhet inom branschen då han har varit aktiv inom den under väldigt lång tid. Han sitter i flertalet olika styrelser som ordförande, exempel på dessa är Trätrappor Nässjö AB och Kåge Gjutmek AB. Carl-Erik äger B-aktier och konvertibla skuldbrev motsvarande B-aktier. Sectras koncernchef är Torbjörn Kronander, född 1957 och har utbildning inom medicin på civilingenjör-programmet teknisk fysik. Att både ordförande och koncernchef bemästrar den bakomliggande tekniken i bolagets olika projekt är väsentligt för företagets utveckling. Torbjörn äger både aktier ( A-aktier och B-aktier) och konvertibla skuldbrev till ett värde av cirka B-aktier. I och med detta stora innehav är Torbjörn Sectras största aktieägare som direkt och indirekt genom bolag representerar med 16.9 av rösterna och 9.1 av kapitalet. Torbjörn har varit inom Sectra sedan 1985 och innehar därav en stor historisk erfarenhet av bolagets verksamhet. I det stora hela är styrelsens medlemmar mycket akademiskt välutbildade. Kunskapen i styrelsen är väldigt bred då det finns allt från ekonomer till doktorer inom medicin. Ägare och insideraktivitet Ägare Innehav() 2013 Innehav() 2014 Nordea Fonder 17,3 17,2 If Skadeförsäkring AB 11,7 11,6 Jan-Olof Brüer o fam 9,1 8,5 Torbjörn Kronander o 9,1 8,5 bol(med Brüer) Frithjof Qvigstad 5,8 5,8 SEB Investment * 5,6 Management AB Fjärde AP-fonden 5,8 4,7 Robert Forchheimer 3,7 3,7 Viiveke Fåk 3,5 3,5 Skandia Fonder * 1,9 Under 2013 ägde de tio största ägarna 68,6 av kapitalet och 80,9 av rösterna. Detta var sedan under liknande nivåer 2014 på 67,7 respektive 80,9. Detta tyder på att företaget är stabilt och investerare är nöjd med sin

23 placering av kapital. Största ägare är Nordea Fonder. Vd:n Torbjörn Kronanders familj har stor erfarenhet inom det medicinska området, vilket har lett till utformningen av bolagets verksamhet. Sectra agerar i princip som ett privatägt bolag med 45 börshandlade aktier och kommer därför med låg sannolikhet att bli uppköpta, enligt vice Vd och CFO Simo Pykälistö. Under den senaste perioden har ingen nämnvärd insideraktivitet på varken köp- eller säljsidan förekommit. Detta kan även styrkas av att flera av de största innehavarna varken har minskat eller ökat sitt innehav markant. Framtidsstrategi Sectras verksamhet inom medicinområdet har goda framtidsutsikter med en ständigt åldrande befolkning och en pågående digitalisering av sjukvården. Även den i många fall utdaterade vårdutrustningen ger Imaging IT Solutions dess goda utsikter. När antalet vårdplatser minskar behöver sjukvården effektiviseras, vilket gynnar Sectra. Detta är en utveckling som pågår i Sverige då antalet vårdplatser minskade med 6893 stycken under perioden , vilket motsvarar en minskning med 21 procent. Liknande mönster kan skönjas i övriga Europa och västvärlden. Istället för att köpa utrustning väljer de flesta vårdgivare att idag teckna längre drift- och underhållsavtal. Detta har skapat möjligheter för Sectra att skapa goda relationer med sina kunder och bilda ett forum där bolaget tillsammans med sina kunder kan hjälpas åt, för att därigenom kunna producera och bistå med ännu mer ändamålsenliga produkter för marknaden När det gäller Sectras kommunikations del så är marknaden de är verksamma inom än så länge ganska liten men har dock utvecklingspotential. Detta gäller främst när det gäller utveckling av produkter för mobila enheter. För Sectras del kan det komma att påverka deras produkt, Panthon, som är utvecklad för att möjliggöra säkra samtal med mobiltelefoner. Rekommendation/sammanfattning Det som vi oroar oss mest över är som tidigare nämnts den låga kapitalomsättningen. Ett företag som Sectra med väldigt små anläggningstillgångar i förhållande till omsättningstillgångar bör kunna ha väldigt mycket högre kapitalomsättningshastighet än de har. Likviditeten är onödigt hög, även om den rör sig i åt rätt håll. Man ser också att kapitalomsättningshastigheten ökat i takt med att likviditeten minskat. De har dock fortfarande mycket att jobba på. Att bolaget vill ha en buffert och möjlighet att investera får stå som ett giltigt argument, men motiverar detta verkligen en så pass stor marginal som finns idag? Om en del av kapitalet delades ut till aktieägarna skulle de själva kunna avgöra hur de vill investera och skapa värde på annat håll, för att i framtiden ta ställning till en nyemission för att stärka Sectras finanser vid behov.

24 Soliditeten är hög men är en aning missvisande då det skulderna nästan enbart består av kortfristiga skulder som inte är något problem med tanke på likviditeten. Sectra har i princip inga långfristiga lån och behöver därför jobba med sin finansiering för att utnyttja kapitalet på ett bra sätt. I dagsläget är vi kritiska till hur kapitalstrukturen ser ut. Vad gäller uppköpsmöjligheten så är den inte alls stor, i alla fall enligt Pykälistö. Anledningen till det är det finns starka aktieägare inom bolaget som inte skulle vilja sälja. Sälj: Stabilt och konservativt bolag utan större tillväxtmöjligheter som däremot handlas till ett alldeles för högt P/E, likt ett tillväxtbolag. Om man vill ha ett stabilt bolag finns bättre alternativ med lägre värdering.

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord Aerocrines vision är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. k n ow l e d g e in e v e ry bre at h Årsredovisning

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 14 april 2015 Sammanfattning ADDvise Lab Solutions (ADDV.ST) Positionerat för expansion ADDvise är en ledande och expansiv svensk koncern aktiva inom lab- och sjukvårdsmiljöer.

Läs mer

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus

Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus BOLAGSANALYS 14 april 2009 Sammanfattning Sensys Traffic(SENS.ST) I väntan på grönt ljus Sensys Traffic säljer radarutrustning för övervakning av trafik. Med draghjälp från en växande marknad och ökad

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang.

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang. Årsredovisning 2008 >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning Närhet. Kunskap. Engagemang. Innehåll know it årsredovisning 2008 >> Vi levererar det stora

Läs mer

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014 ISO MOC PIV 1 2 3 @ 1 2 3 ISO @ MOC @ 1 2 3 @ @ ISO ISO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 @ ISO @ ID e 1 2 3 VPN ÅRSREDOVISNING 2014 2 CONVENIENT AND CONVENIENT AND SECURE SECURE IDENTITY IDENTITY AUTHENTICATION AUTHENTICATION

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer