Analytiker: Analysgruppen VT 15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analytiker: Analysgruppen VT 15"

Transkript

1

2 Table of Contents BAKGRUND OCH VERKSAMHET PRODUKTER, SEGMENT SAMT GEOGRAFISK SPRIDNING TIO SENASTE ÅREN KONKURRENTER ANALYS AV FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL AKTIEN ANALYS AV LEDNING SAMT INSIDERAKTIVITET FRAMTIDSSTRATEGI REKOMMENDATION/SAMMANFATTNING

3 1978 såg Sectra dagens ljus för första gången. Företagets framgångsrecept började som ett projekt när en forskargrupp vid Linköpings tekniska högskola var tilldelade att ta fram en säkerhetslösning för dåtidens banker. Professor Ingemar Ingemarsson grundade då Sectra (SECure TRAnsmission). Idag är Sectra ett teknikbolag som utvecklar och säljer Sectra produkter samt tjänster inom medicinsk IT och säker kommunikation, varav medicinsk IT är bolagets mest framgångsrika affärsområde. Bakgrund och verksamhet Sectra är uppdelat i fyra olika områden där Imaging IT Solutions är det största följt av Secure Communications, Business innovation och övriga verksamheter. Imaging IT Solutions Imaging IT solutions kallas bolagets division inom medicinsk IT. Marknadsidén bygger på att leverera IT-system till sjukhus och vårdinrättningar. Främst handlar tekniken om att om system för behandling av radiologiska röntgenbilder. Tekniken i Sectras system möjliggör främst för snabbare hantering av röntgenbilder, detta innebär kortare ledtider samt enklare och bättre kunskapsutbyten mellan olika vårdinstanser. Förändringarna i total omsättning härrör direkt från avdelningen Imaging IT Solution som står för runt 80 av företagets omsättning. Secure Communications Secure Communications är ett affärsområde som handlar om utveckling och försäljning av produkter inom säker kommunikation, det vill säga avlyssningssäkra kommunikationssystem. Främst handlar det om produkter för säker tal och datakommunikation. Kunder är myndigheter, försvar och andra företag som behandlar information med hög sekretess vilket ställer krav på kvalitetsutrustning. Sectra erbjuder produkter som är godkända av EU och Nato för säker tal- och sms kommunikation samt dataöverföring. Secure Communication står för mellan av den totala omsättningen och har haft en relativt jämn omsättning över lång tid. Business Innovation Sectra verkar inom en mycket högteknologisk bransch där det krävs en kontinuerlig utveckling för att inte hamna på efterkälken. De har därför utformat ett separat affärsområde, Business Innovation, där ett tjugotal forskningsinriktade medarbetare jobbar med att hitta nya lönsamma tekniker och applikationsområden. Dessa Avdelningar Business Innovation och Övrig verksamhet har inte till syfte att bidra med intäkter till företaget. De fungerar

4 istället som stödfunktioner till den resterande verksamheten och det är därmed inte oväntat att de ofta uppvisar negativt rörelseresultat. Man har från ledningens håll en riskkapitalistisk syn på projekten inom Business Innovation där man bedömer varje potentiellt projekt utifrån den tid det förväntas för projektet att generera avkastning. Därefter ska den nya tekniken eller produkten kunna integreras i befintliga affärsområden, avyttras alternativt bilda ett helt nytt affärsområde. Som policy har man en maxgräns på sju år tills projektet ska generera vinst för att man inte ska fastna i kapitalkrävande spekulationsprojekt som aldrig lyfter. Business Innovation fyller framför allt två viktiga syften för Sectra, vilka båda långsiktigt skapar värde för aktieägarna. För det första är en decentraliserad testverkstad där forskare får engagera sig i projekt med löptider kring fem år för att sedan hoppa på något nytt är förmodligen en väldig konkurrensfördel i kampen om de mest kompetenta medarbetarna. Därutöver sänder innovationsvilja också en positiv signal om hela företagets kultur, vilket lockar kunder samt talanger till företagets övriga affärsområden. Det andra tydligt fyllda syftet är naturligtvis affärerna i sig. Särskilt i patentberoende branscher likt Sectras har det funnit många företag som blivit prisade och sedan fem år senare varit helt ute i kylan eller till och med borta då ett visst patent löpt ut. Det är därför långsiktigt väldigt positivt att Sectra inte endast förlitar sig på sina befintliga produkters goda rykte utan också arbetar fram en grund för framtida affärer.

5 Tabeller över Sectras omsättning och rörelsemarginaler Tabell 1. Sammanställning över omsättning per avdelning koncernelimineringar undantaget Omsättni ng 13/1 4 12/1 3 11/1 2 10/1 1 09/1 0 08/0 9 07/0 8 06/0 7 05/0 6 04/ /04 Imaging IT Solution 802, 8 709, , 9 810, 1 810, 1 659, 6 610, 9 498, 8 392, 1 418, 4 Secure Communicati on 82, , 8 111, 8 99,6 90,3 95,3 95,3 67,9 63,4 72,5 Business innovation 20,8 17,7 Övrig verksamhet 93, ,9 59,3 81,5 36,1 22,9 22, ,9 57,5 Tabell 2. Sammanställning över andelen av den total omsättning per avdelning Omsättnin g 13/1 4 12/1 3 11/1 2 10/1 1 09/1 0 08/0 9 07/0 8 06/0 7 05/0 6 04/ /04 Imaging IT Solution 80,3 79,3 4 82,7 4 82,9 2 81,7 3 86,5 0 84,8 0 83,7 9 84,8 7 76,3 7 76,2 9 Secure Communicati on 8,28 11,08 11,49 11,15 10,04 9,63 12,24 13,05 11,53 12,33 13,20 Business innovation 2,08 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Övrig verksamhet 9,33 7,61 5,75 5,91 8,21 3,85 2,94 3,14 3,57 11,26 10,47 Tabell 3. Sammanställning över rörelseresultatet per avdelning Rörelsere s. 13/1 4 12/1 3 11/1 2 10/1 1 09/1 0 08/0 9 07/0 8 06/0 7 05/0 6 04/0 5 03/0 4 Imaging IT Solution Secure Communicati on Business innovation Övrig verksamhet

6 Tabell 4. Sammanställning över rörelseresultatsmarginal per avdelning Rörelsemargi nal 13/1 4 12/1 3 11/1 2 10/1 1 09/1 0 08/0 9 07/0 8 06/0 7 05/0 6 04/ /04 Imaging IT Solution 22,25 14,55 0,45 3,27 5,52 9,85 10,44 16,82 15,05 0,00 Secure Communication 11,65 17,15 15,03 15,16 14,95 14,48 6,51 1,03 24,4 5 0,28 Business innovation 52,4 0 33,9 0 Övrig verksamhet 11,6 8 8,82 0,59 12,8 2 4,54 22,1 6 13,10 25,7 6 27,1 4 33,51 54,2 6 Företagskultur Som resultat av flertalet undersökningar och utnämnelser har bolaget tagit reda på varför kunden väljer just SECTRA; På grund av bolagets medarbetare. Kvaliteten som bolagets medarbetare håller verkar ha spridits med hjälp av word of mouth samt utnämnelser vilket har genererat nya samarbeten, enligt Simo Pykälistö. För att upprätthålla och rekrytera personal med detta viktiga engagemang genomförs rekryteringsprocessen av alla potentiella anställda i samarbete med Vd:n Torbjörn Kronander. Vid beslutet om personen i fråga ska anställas så är det främst ledningens magkänsla som avgör. Kulturen inom bolaget är utformad så att alla led känner sig bekväma med att ta beslut. Enligt Simo Pykälistö är detta ett resultat av dels rekryteringsprocessen och dels av den horisontella linjäriteten i organisationsstrukturen. SECTRA har utvecklingssamtal med var och en av sina medarbetare två gånger per år där eventuell utvecklingspotential tas upp och hur bolaget kan behandla och ta vara på dessa. Varje fredag har bolagets medarbetare en tankesmedja under exempelvis en eftermiddag. Detta tillfälle ges då för att spinna vidare på egna idéer och utvecklingsmöjligheter. Denna tid med högt i tak leder till innovativa och nyskapande idéer bland medarbetarna som bolaget kan överväga att utveckla, enligt Simo Pykälistö. Möjligtvis kan detta vara slöseri med arbetstimmar om tiden avsatt till tankesmedjan missbrukas. SECTRAS medarbetare verkar arbeta självständigt i stor utsträckning, vilket till viss del gynnar bolaget. Problem kan dock uppstå om ledningens förtroende för medarbetarna missbrukas och ansvarstagandet faller mellan stolarna.

7 Produkter, segment samt geografisk spridning Genom att titta på äldre dokument från offentliga upphandlingar, så är det tydligt att Sectras fokus på kundnöjdhet legat i linje med bolagets visioner även längre bak i tiden. År 2005 beställde Värmlands landsting Sectras digitala röntgenutrustning för Mammografi, en del som senare sålts vidare till Philips. Enligt en rapport vi tagit del av fann landstinget att detektorbordet var något för tjockt samt att exponeringstiden var längre än önskat avseende patientbekvämligheten. I jämförelse med t.ex. GE:s system var det dock överlag mycket effektivare då Sectra fokuserar på att göra sina produkter effektiva och ergonomiska. Sectra var tyvärr inte billigast men i fallet ovan så var man endast 500kkr dyrare än GE som var det billigaste alternativet och fortfarande 1.5mkr billigare än Mediel AB. Samma landsting har nyligen i ett försök lyckats halvera tiden från att undersökning börjar tills dess att en rapport sammanställts vid radiologiundersökningar, med hjälp av ett röstigenkänningssystem i kombination med Sectras administrationsverktyg RIS. Kundbasen inom Imaging IT solutions är diversifierad; den geografiska spridningen är stor och bolaget har både offentliga och privata vårdgivare som kunder. Geografiskt är den svenska marknaden störst med drygt 30 procent av bolagets totala försäljning 2014, därefter följer den amerikanska med 20 procent för samma tidsperiod. Som helhet stod den europeiska marknaden för drygt 70 procent av Sectra Imaging IT solutions försäljning Vidare så ska ytterligare potential finnas i Europas södra ekonomier, de skuldtyngda statskassorna begränsar emellertid och en ljusning av läget tycks i dagsläget vara avlägset.

8 Partnersamarbeten Sectras försäljning sker i vissa fall genom direktkontakt med slutkunden och i andra fall via samarbeten med partners. Fördelen med partnersamarbeten är att marginalerna blir högre då allt man säljer är mjukvara via internet. Man kan dessutom nå vissa geografiska marknader utan att behöva upprätta kostsamma försäljningsorganisationer. Problemet är att Sectra lever mycket på sitt goda servicerykte. Även om det är partnern som gör bort sig är det ändå Sectra som får skulden. Dessutom är Sectras produkter tekniskt avancerade. Därför krävs resurser för att utbilda partnern och se till att installationer görs rätt samt att servicen fungerar som den ska. Tio senaste åren Sectras omsättning det senaste decenniet har följt två tydliga trender. Fram till 2009 hade bolaget en stabil tillväxt, och omsättningen ökade därefter. Sedan har Sectras finansiella utveckling, sett till tillväxttakt varit svag. Bortsett från undantagsåret 2011 har omsättningen stått och stampat på ungefär samma nivåer. Stagnationen i omsättningstillväxten är enligt Vd Torbjörn Kronander ett direkt resultat av att Sectra de senaste åren mer och mer övergått till att sälja mjukvara. Dessa produkter och tjänster kan produceras till lägre kostnader, men säljs med betydligt högre marginaler. Detta kan ses i Sectras rörelseresultat, vilket ökat mångdubbelt relativt bottenåret 2009, trots att omsättningen under denna period varit närmast konstant. Omställningen från hårdvarusystem till tjänster ska dessutom ha bidragit negativt till omsättningen, varför omsättningstillväxten kan väntas öka framöver allteftersom effekten avtar. Under 2011 genomgick avdelningen Imaging IT Solution en större omställning. Fram tills dess redovisades avdelningen under namnet Medicinska System och vid den tiden ingick Sectras system MicroDose Mammography under posten såldes systemet till konkurrenten Phillips, vilket gav en betydande tapp i omsättningen. Samtidigt var försäljningen starkt bidragande del till den positiva utvecklingen av företagets resultat. I och med försäljningen påbörjades omställningen mot en mer tjänstebaserad verksamhet med mer fördelaktiga marginaler

9 Konkurrenter Konkurrensfördelar 2014 vann Sectras PACS Best in KLAS både i USA och i den globala klassen. Best in KLAS är en oberoende rapport som rankar prestanda hos vårdens leverantörer. I den rapport som KLAS ger ut, listas marknadsledare inom globala PACS, verktyg för bilddiagnostik, i Europa samt Asien- Stillahavsområdet, vilka är två av världens viktigaste marknader. Rapporten bygger på användarbetyg som har sammanställts utifrån återkoppling från tusentals vårdgivare på kliniker, sjukhus och lokala, regionala och nationella sjukvårdssystem. I graferna nedan illusteraras Sectras ställning gentemot genomsnittskonkurrenten inom samtliga områden som 2014 Best in KLAS: Software and Services rapport omfattade; US Best in KLAS Global Best in KLAS Trots sin ringa storlek i jämförelse med dess konkurrenter lyckas Sectra bra och när Sectra själva frågade sina kunder vad den främsta andledningen var till att kunderna valde just dem så konstaterades att det var för att Sectra har det bästa folket att jobba med. - Simo Pykälistö Detta i kombination med att bolaget arbetar proaktivt med att upptäcka fel hos kunderna samt ett stort fokus på användarvänligheten i produkterna gör Sectra till ett tryggt val för dess kunder och ger dem en bra grund att fortsätta växa ifrån.

10 McKesson (P/E: 31,3) McKesson Revenues (B.$) 137,6 122,1 122,3 111,7 108,3 Gross profit marg. 6,04 5,61 5,23 5,33 5,22 McKesson(TecSol.) Revenues (B.$) 3,2 3,0 2,9 3,2 3,1 Gross profit marg. 48,4 46,7 46,3 44,0 46,6 Mckesson är ett globalt hälsovårdsföretag med tjänster inom flera olika länder, dock sker medparten av försäljningen i USA. Företaget är grovt uppdelat i två olika delar, Distribution Solutions och Technical Solutions. Distribution Solutions sysslar främst med försäljning av läkemedel, medan Technical Solutions sysslar med hårdvara och mjukvara samt service inom medicinsektorn. Denna del är således en konkurrent till Sectra i USA. Tec.Sol. är en väldigt lönsam verksamhet. Marginalerna har vuxit konstant de senaste fyra åren och är nu nära 50. Försäljningen har däremot legat stabil, vilket indikerar att tillväxten är blygsam inom denna sektor. General Electric (P/E: 18,05) GE är ett konglomerat med verksamheter i flera olika branscher. De största är Aviation, Oil & Gas, Power & Water och Healthcare. Sen 2010 har omsättningen inom Healthcare ökat ca 8,2 och rörelsemarginalen har ökat från 16,21 till 16,67 medan hela företaget minskat något i både omsättning och marginal. GE Revenue (Billion $) 148,6 146,0 146,7 146,5 148,9 Oper. Income 17,23 16,15 17,38 20,26 14,19 Oper. margin 11,59 11,06 11,85 13,83 9,52 ROE 11,6 12,2 12,1 12,1 12,3 GE (Healthcare) Revenue (Billion $) 18,30 18,20 18,29 18,08 16,90 Segm. Profit 3,05 3,05 2,92 2,80 2,74 Oper. margin 16,67 16,76 15,97 15,49 16,21

11 Agfa Gevart NV Agfa Gevart NV är ett företag baserat i Belgien som utvecklar, producerar och distribuerar analoga och digitala bildsystem och informationsteknikska (IT)- lösningar inriktade på grafisk industrier och medicinska institutioner. Bolagets verksamhet är indelad i tre självständiga affärsområden: Agfa Graphics, Agfa Healthcare och Agfa Specialty Products. Det är Agfa Healthcare som främst konkurrerar med Sectra. Sektorn stod för 41 av företagets intäkter Agfa Healthcare levererar system för att kunna ta, bearbeta och hantera diagnostiska bilder åt sjukhus och vårdcentraler. Bolaget är verksamt över hela världen genom mer än 40 helägda säljorganisationer och driver tillverkningsanläggningar i Argentina, Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Sydkorea, Taiwan Storbritannien och USA.

12 Philips ( P/E: 107) Philips är ett diversifierat teknikföretag som bidrar till att förbättra människors liv genom meningsfulla innovationer inom områdena hälsovård, konsumentprodukter och belysning. Hälsovårdsverksamheten består av fyra affärskategorier: Imaging Systems, Patient Care & Clinical Informatics, Home Healthcare Solutions och Healthcare Transformation Philips Group Sales Net operating capital EBIT (as a of sales) 10,7 1,1 10,3 13,7 5 ROE 6,9 8,2 1,4 9,4 2 Net income (loss) (1 456) (30) Philips (healthcare) Sales Net operating capital EBIT (as a of sales) 8,1-2,7 2,7 8,4 2,3 Analys av finansiell data och nyckeltal De senaste kvartalen har omsättningen ökat rejält, något som kan tyda på att om fokuseringen från system till tjänster börjat visa sig. Rörelsemarginalerna är också höga även om de har gått ner lite de två senaste kvartalen efter extremt höga rörelsemarginalerna i slutet av 13/14. Denna nedgång har bidragit till försämrade resultat under de senaste kvartalen. Vi räknar dock med att de nuvarande marginalerna kommer att kunna hållas i fortsättningen. Sectra har ofta ett positivt finansnetto som framförallt beror på att man har väldigt lite lån och därmed låga räntekostnader. 2008/2009 skiljer också ut sig då Sectra har 50 miljoner i finansnetto till skillnad från ett medel närmare 10. Detta hittar vi ingen förklaring till, men antar att det inte är något som påverkar företaget idag. Det positiva finansnettot har att göra med att Sectra sitter på väldigt mycket eget kapital i förhållande till sina långfristiga lån. Från deras egen beräkning av skuldsättningsgrad är skulderna hela tiden under 10 av eget kapital. Samtidigt har bolaget en väldigt stor kassa och hög likviditet.

13 I sina årsredovisningar presenterar Sectra en rad målsättningar som företaget arbetar mot. Utformningen av dessa målsättningar har varierat något över tid, men generellt har bolaget alltid haft ett tillväxtmål, ett resultatmål, samt ett soliditetsmål. Målsättningen för soliditeten är att den skall överstiga 30, något företaget lever upp till med råge. I Sectras årsredovisningar lämnas inte mycket information om varför företaget väljer att hålla sin soliditet så pass långt över målet. Vad gäller tillväxten har Sectra haft det kämpigare. Målen var tidigare väldigt högt ställda och även om viss osäkerhet förekommer om hur företaget historiskt sätt räknat på sin tillväxt, så ligger de uppnådda resultaten långt ifrån de uppsatta visionerna reviderades målet ned till en tillväxt på 15 för att två år senare ersättas med ett nytt tillväxtmål. Det nya målet är satt till att rörelseresultatet per aktie ska växa med minst 10 per år över en femårsperiod. Detta motiveras med att marknaden idag ser annorlunda ut och ligger i linje med företagets ambition att öka marginalerna snarare än omsättningen. Det tredje finansiella målet har även det ändrat skepnad över tid. Från var målet att vinstmarginalen skulle överträffa 10, något som infriades fem av sju år, vilket får anses vara godkänt. Under 2011 ställdes siktet om till att Sectra nu skulle uppnå en rörelsemarginal om 15, vilket uppnåddes för första gången Fig.1 Presention av soliditeten i relation till dess finansiella mål

14 Fig.2 Presentation av vinstmarginalen i relation till dess tidigare fin. Mål Fig.3 Presentation av rörelsemarginal i relation till dess finansiella mål

15 Fig.4 Presentation av tillväxt i relation till dess finansiella mål Sectra har stora upplupna/förutbetalda kostnader/intäkter. På tillgångssidan är det framförallt upparbetade ej fakturerade intäkter. På skuldsidan är det mer varierat vilka poster det är hänförligt till. Vi ställer oss frågande till anledningen till att dessa är så stora, men kan inte utan mer information analysera detta. Sectra har som ett tjänsteföretag väldigt lite anläggningstillgångar. Bland omsättningstillgångarna är det framförallt de likvida medlen som urskiljer sig och står för hälften av omsättningstillgångarna. Likviditeten ligger konstant över 2, i dagsläget på 2,7. Sectra har ett närmast obefintligt varulager. Mycket av kapitalet i Sectra används inte överhuvudtaget. År 13/14 13/12 12/11 11/10 10/09 09/08 08/07 07/06 06/05 05/04 KOH 0,847 0,754 0,726 0,976 0,876 0,856 0,754 0,787 0,684 0,651 Vice Vd och CFO Simo Pykälistö ger på vår fråga flera motiveringar till den starka balansräkningen. Enligt Pykälistö fungerar den som en garanti för kunderna i upphandlingar om stora affärer. Då kontrakten ofta sträcker sig över upp mot 10 års tid, och ofta rör summor i hundramiljoners-klassen, är en stark finansiell ställning ett krav för att ens få vara med i diskussionerna. I projekt av denna magnitud är det även en konkurrensfördel att kunna vara flexibel med betalningsflödena. Sectras balansräkning ger företaget möjlighet att initialt göra stora investeringar i ett projekt, och sedan få betalt längre fram i tiden. De starka finanserna ger även en stor handlingsfrihet och ger företaget manöverutrymme även under svårare tider.

16 Sammanfattningsvis ser Sectra väldigt stabilt ut med en stark finansiell ställning och med god intjäningsförmåga. Något som väcker frågetecken är dock finansieringen. Det egna kapitalet utnyttjas inte på ett så effektivt sätt som hade kunnat önskas och därför går det att ifrågasätta om inte Sectra gör aktieägarna en otjänst när det finns så mycket kapital i företaget som inte används och förräntas. Till och med enligt Sectras Vd finns det inga operativa fördelar av den höga soliditeten. 14/15 13/14 12/13 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Nettoomsättn ing Förändring årsbas Rörelsemargi nal Resultat efter skatt Kapitalomsätt ningshastighet Likviditet Soliditet År 13/1 4 12/1 3 11/1 2 10/11 R 10/1 1 09/1 0 08/0 9 07/0 8 06/0 7 05/0 6 04/05 R Nettoomsättning Förändring av oms. 4,5 0,7 5,0 7,6 7,4 1,7 16,2 10,5 19,2 23,8 8,0 Rörelsekost nader Förändring av rör. k. 2,0 1,8 1,5 13,3 11,2 5,7 22,2 10,3 27,2 25,8 14,1 Finansiella poster Resultat e. skatt

17 Tillgångar År 13/1 4 12/1 3 11/1 2 10/1 1 09/1 0 08/0 9 07/0 8 06/0 7 05/0 6 04/0 5 Anläggningstillgång ar Kundfordringar Förubetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Omsättningstillgång ar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kortfristiga skulder Långfristiga skulder År 13/14 12/1 3 11/1 2 10/1 1 09/1 0 08/0 9 07/0 8 06/0 7 05/0 6 04/0 5 Avkastning EK 16,3 8,6 13,7 8,2 2,9 8,7 9,3 9,4 13,2 12,8 Avkastning Total 13,7 7,9 12,5 7,9 2,5 7,4 8,9 8,6 10,9 12,6 Rörelsemar ginal 15,0 10,5 9,9 9,3 15,3 2,5 10,7 9,1 13,4 15,7 Vinstmargin al (Rörelseres ultat + Finansiella 16,6 10,6 13,0 9,0 15,0 8,3 10,7 10,4 14,3 17,6

18 intäkter) Vinstmargin al (Resultat efter skatt) 12,2 7,6 11,3 6,2 2,0 5,8 6,8 7,0 10,7 11,5 Soliditet 60,7 61,4 69,4 61,0 62,2 59,4 46,9 60,8 58,9 61,5 Likviditet Skuldsättnin gsgrad 7,0 4,0 4,0 4,0 7,0 7,0 10,0 11,0 13,0 13,0 Tabell 6. Sammanställnig av övergripande data för Sectra

19

20 Missvisande koncernelimineringar saknas

21 Aktien Sectras aktie handlas på mid cap på Stockholmsbörsen. Den har de senaste tre åren haft en fenomenal utveckling med en uppgång på över 180 procent men innan dess var utvecklingen minst sagt medelmåttig. För närvarande har Sectra ett P/E-tal på 34, ett P/S på 4,34 och ger en direktavkastning på 3,84 procent. Detta är en historiskt ganska låg värdering för Sectra, men trots det en hög värdering jämfört med börsen i stort. Aktien har ett beta på 0,39 och en volatilitet på 14,58 procent. Således kan Sectras aktie anses vara tämligen stabil och förhoppningsvis förhållandevis trygg. Totalt börsvärde är 4370,03 MSEK fördelat på aktier. Sectra gav under 2014 en utdelning på 4,50 SEK/aktie, vilket ger en utdelningsandel av vinsten på 160 procent av vinsten under räkenskapsåret 2013/2014. Utdelningen sänktes dessutom från 5,0 till 4,5 kr/aktie under 2012/2013. Under åren 2008/2009 och 2009/2010 gavs ingen utdelning, men innan dess delade Sectra ut 0,5 kr aktie. Sett i det perspektivet framstår dagens utdelning som alldeles för hög, både historiskt och sett till utdelningsandelen. Effekten blir att det finns risk för en sänkning av utdelningen från dagens nivå. Sectra ger i deras utdelningspolicy inga riktlinjer för hur stor utdelningsandelen av vinsten bör vara, utan skriver att utdelningen för varje år ska anpassas dels till bolagets behov av kapital i rörelsen och för tillväxt samt att Målsättningen är att ge aktieägarna en jämn och god direktavkastning över tiden och att anpassa utdelningen så att bolagets soliditet alltid överstiger 30 procent.

22 Analys av ledning samt insideraktivitet Styrelsen består av fem stycken styrelseledamöter, tre stycken medarbetarrepresentanter och en ordförande. Ordförande i styrelsen är Carl- Erik Ridderstråle. Han är född 1942 och utbildade sig till Teknologie licentiat (civilingenjör) på KTH. Han har stor erfarenhet inom branschen då han har varit aktiv inom den under väldigt lång tid. Han sitter i flertalet olika styrelser som ordförande, exempel på dessa är Trätrappor Nässjö AB och Kåge Gjutmek AB. Carl-Erik äger B-aktier och konvertibla skuldbrev motsvarande B-aktier. Sectras koncernchef är Torbjörn Kronander, född 1957 och har utbildning inom medicin på civilingenjör-programmet teknisk fysik. Att både ordförande och koncernchef bemästrar den bakomliggande tekniken i bolagets olika projekt är väsentligt för företagets utveckling. Torbjörn äger både aktier ( A-aktier och B-aktier) och konvertibla skuldbrev till ett värde av cirka B-aktier. I och med detta stora innehav är Torbjörn Sectras största aktieägare som direkt och indirekt genom bolag representerar med 16.9 av rösterna och 9.1 av kapitalet. Torbjörn har varit inom Sectra sedan 1985 och innehar därav en stor historisk erfarenhet av bolagets verksamhet. I det stora hela är styrelsens medlemmar mycket akademiskt välutbildade. Kunskapen i styrelsen är väldigt bred då det finns allt från ekonomer till doktorer inom medicin. Ägare och insideraktivitet Ägare Innehav() 2013 Innehav() 2014 Nordea Fonder 17,3 17,2 If Skadeförsäkring AB 11,7 11,6 Jan-Olof Brüer o fam 9,1 8,5 Torbjörn Kronander o 9,1 8,5 bol(med Brüer) Frithjof Qvigstad 5,8 5,8 SEB Investment * 5,6 Management AB Fjärde AP-fonden 5,8 4,7 Robert Forchheimer 3,7 3,7 Viiveke Fåk 3,5 3,5 Skandia Fonder * 1,9 Under 2013 ägde de tio största ägarna 68,6 av kapitalet och 80,9 av rösterna. Detta var sedan under liknande nivåer 2014 på 67,7 respektive 80,9. Detta tyder på att företaget är stabilt och investerare är nöjd med sin

23 placering av kapital. Största ägare är Nordea Fonder. Vd:n Torbjörn Kronanders familj har stor erfarenhet inom det medicinska området, vilket har lett till utformningen av bolagets verksamhet. Sectra agerar i princip som ett privatägt bolag med 45 börshandlade aktier och kommer därför med låg sannolikhet att bli uppköpta, enligt vice Vd och CFO Simo Pykälistö. Under den senaste perioden har ingen nämnvärd insideraktivitet på varken köp- eller säljsidan förekommit. Detta kan även styrkas av att flera av de största innehavarna varken har minskat eller ökat sitt innehav markant. Framtidsstrategi Sectras verksamhet inom medicinområdet har goda framtidsutsikter med en ständigt åldrande befolkning och en pågående digitalisering av sjukvården. Även den i många fall utdaterade vårdutrustningen ger Imaging IT Solutions dess goda utsikter. När antalet vårdplatser minskar behöver sjukvården effektiviseras, vilket gynnar Sectra. Detta är en utveckling som pågår i Sverige då antalet vårdplatser minskade med 6893 stycken under perioden , vilket motsvarar en minskning med 21 procent. Liknande mönster kan skönjas i övriga Europa och västvärlden. Istället för att köpa utrustning väljer de flesta vårdgivare att idag teckna längre drift- och underhållsavtal. Detta har skapat möjligheter för Sectra att skapa goda relationer med sina kunder och bilda ett forum där bolaget tillsammans med sina kunder kan hjälpas åt, för att därigenom kunna producera och bistå med ännu mer ändamålsenliga produkter för marknaden När det gäller Sectras kommunikations del så är marknaden de är verksamma inom än så länge ganska liten men har dock utvecklingspotential. Detta gäller främst när det gäller utveckling av produkter för mobila enheter. För Sectras del kan det komma att påverka deras produkt, Panthon, som är utvecklad för att möjliggöra säkra samtal med mobiltelefoner. Rekommendation/sammanfattning Det som vi oroar oss mest över är som tidigare nämnts den låga kapitalomsättningen. Ett företag som Sectra med väldigt små anläggningstillgångar i förhållande till omsättningstillgångar bör kunna ha väldigt mycket högre kapitalomsättningshastighet än de har. Likviditeten är onödigt hög, även om den rör sig i åt rätt håll. Man ser också att kapitalomsättningshastigheten ökat i takt med att likviditeten minskat. De har dock fortfarande mycket att jobba på. Att bolaget vill ha en buffert och möjlighet att investera får stå som ett giltigt argument, men motiverar detta verkligen en så pass stor marginal som finns idag? Om en del av kapitalet delades ut till aktieägarna skulle de själva kunna avgöra hur de vill investera och skapa värde på annat håll, för att i framtiden ta ställning till en nyemission för att stärka Sectras finanser vid behov.

24 Soliditeten är hög men är en aning missvisande då det skulderna nästan enbart består av kortfristiga skulder som inte är något problem med tanke på likviditeten. Sectra har i princip inga långfristiga lån och behöver därför jobba med sin finansiering för att utnyttja kapitalet på ett bra sätt. I dagsläget är vi kritiska till hur kapitalstrukturen ser ut. Vad gäller uppköpsmöjligheten så är den inte alls stor, i alla fall enligt Pykälistö. Anledningen till det är det finns starka aktieägare inom bolaget som inte skulle vilja sälja. Sälj: Stabilt och konservativt bolag utan större tillväxtmöjligheter som däremot handlas till ett alldeles för högt P/E, likt ett tillväxtbolag. Om man vill ha ett stabilt bolag finns bättre alternativ med lägre värdering.

Försäljning per affärsområde: fördelas Imaging IT Solutions 88%, Secure Communication 10 % och Business Innovation 2%.

Försäljning per affärsområde: fördelas Imaging IT Solutions 88%, Secure Communication 10 % och Business Innovation 2%. Demografisk utveckling visar att jordens befolkning växer samtidigt som medellivslängden ökar. Det ställer av på effektivare sjukvård och de åldersrelaterade sjukdomarna är mest kostsamma. Kostnadsbesparingar

Läs mer

Starkaste delårsrapporten i Sectras historia

Starkaste delårsrapporten i Sectras historia Sectra-01.35-1.0sve.doc Pressmeddelande Linköping den 6 mars 2001 Sectras niomånadersrapport maj -januari 2001: Starkaste delårsrapporten i Sectras historia Sectra redovisar ökad omsättning, vinst och

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Starkaste delårsrapporten i Sectras historia

Starkaste delårsrapporten i Sectras historia Sectra-02.69-1.0sve Pressmeddelande Linköping den 5 mars 2002 Sectras niomånadersrapport maj -januari 2002: Starkaste delårsrapporten i Sectras historia Sectra redovisar ökad omsättning, vinst och orderingång

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Bra start på Sectras nya verksamhetsår

Bra start på Sectras nya verksamhetsår Sectra-01.157-1.0sve Pressmeddelande Linköping den 4 september Sectras första kvartal maj juli verksamhetsåret /2002: Bra start på Sectras nya verksamhetsår Sectra redovisar ökad omsättning och orderingång

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Analytiker: Emil Wasteson Michael Wang

Analytiker: Emil Wasteson Michael Wang De senaste åren har det svenska Fenix Outdoor som tillverkar och distribuerar friluftskläder och produkter fått mycket uppmärksamhet då det växt stadigt som även visas av att aktiekursen har skjutit i

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 o Nettoomsättning för perioden 2,4 Mkr (6,2) o Resultat efter finansnetto -0,95 Mkr (-1,9) o Resultat per aktie -0,17 kr (-0,33) o Likvida medel

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag.

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Genomgång av sportmärken Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Varför ett Amerikanskt klädmärke? - Det finns en underliggande tillväxt i sekton.

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Bästa resultatet i Sectras historia

Bästa resultatet i Sectras historia Sectra-01.96-1.0sve.doc Pressmeddelande Linköping den 29 maj 2001 Sectras bokslutskommuniké för verksamhetsåret maj 2000 - april 2001: Bästa resultatet i Sectras historia Sectra redovisar verksamhetsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till - 2 606 KSEK

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer