Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling"

Transkript

1 Fastställd av: Upprättad Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef tillika rektor lokalt integrerad grupp (LIG) Carina Olsson, verksamhetschef tillika rektor basgruppen Johan Lindblad, rektor 7-9 Ann-Marie Lundborg Berggren, rektor 4-6 Klas Tambour, rektor F-3 1

2 Innehåll Välkommen till förskolorna och skolorna i Dalby och Torna Hällestad... 3 Kontaktuppgifter... 4 Dalby/Torna Hällestads förväntansdokument... 5 Läroplan/Lagtexter... 6 Definitioner... 7 Processen för framtagande av planen mot kränkande behandling... 8 Förebyggande åtgärder Fritids... 9 Kartläggning och nulägesanalys fritids... 9 Förebyggande åtgärder F Kartläggning och nulägesanalys åk Åk 1-3:s handlingsplan utifrån kartläggningen Förebyggande åtgärder 4-6 och basgruppen Kartläggning och nulägesanalys åk Åk 4-6:s handlingsplan utifrån kartläggningen Förebyggande åtgärder åk 7-9 och LIG Kartläggning och nulägesanalys åk Åk 7-9:s handlingsplan utifrån kartläggningen Akuta situationer Nyvångskolan F-9, LIG och basgruppen Bilaga 1 - Anmälan om kränkande behandling Bilaga 2 - Åtgärdsrapport Bilaga 3 - Nyvångskolans regler Bilaga 4 Samtalsmall Bilaga 5 Konsekvenstrappa

3 Välkommen till förskolorna och skolorna i Dalby och Torna Hällestad Inledning En bra social miljö är en förutsättning för att våra barn och elever ska utvecklas och ta till sig undervisningen på bästa sätt. Barn, elever, personal och vårdnadshavare är alla gemensamt ansvariga för trivsel och arbetsmiljö på förskolorna och i skolan. Vi sätter eleven i centrum och arbetar aktivt för att göra alla på förskolan/skolan delaktiga. Ett led i detta är elevdemokratiskt arbete i förskolor och skolor. Med stöd av vuxna tar barnen/eleverna ansvar för och påverkar frågor som de är intresserade av. Detta är en av våra strategier för att öka delaktigheten och minska utanförskap, mobbning och trakasserier. På förskolor och skolor i Dalby och Torna Hällestad tar vi avstånd från alla former av diskriminering och annan kränkande behandling vare sig det handlar om elever eller personal. Vår likabehandlingsplan grundar sig på diskrimineringslagen (2008:567), samt skollagen (SFS 2010:800). Syfte Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola/skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg vardag är en förutsättning för att lära och utvecklas. Forskning har visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt 1. Det handlar om att arbetet är långsiktigt och att såväl personal som barn/elever är engagerade. Mål Vår målsättning är att alla på våra förskolor/skolor ska trivas, känna sig trygga och ha arbetsro. Alla elever och all personal ska: visa respekt för varandra genom att acceptera varandras olikheter och lyssna på varandra aktivt förebygga trakasserier, diskriminering och mobbning ingripa vid kränkning antingen själv eller med hjälp av stödresurser följa gemensamt utarbetade regler respektera och vara rädda om vår gemensamma arbetsmiljö Enhetens policy Nyvångskolan F-9 har nolltolerans mot all form av trakasserier och kränkningar. På Nyvångskolan tar vi aktivt avstånd från alla former av diskriminering och annan kränkande behandling både vad gäller elever och personal. Vår likabehandlingsplan grundar sig på diskrimineringslagen (2008:567), samt skollagen (SFS 2010:800). From träder den ändrade lagen (2014:958) i kraft som gäller funktionsnedsättning och inte bara funktionshinder. Tillsammans skapar vi en bra förskola/skola! Skolledningen 1 3

4 Kontaktuppgifter Elevhälsoteamet F-6 Rektor F-3 Klas Tambour Rektor 4-6 Anni Lundborg Skolsköterska Rose-Marie Appelgren Skolsköterska Ingrid Edvall Socionom Anneli Rignell Skolpsykolog Kristian Hallsten Specialpedagog Kristina Jakobsson Specialpedagog Maura Persson Specialpedagog Marianne Wikander Olsson Specialpedagog Jörgen Carlsson Elevhälsoteamet 7-9 Rektor 7-9 Johan Lindblad Skolsköterska Rose-Marie Appelgren Socionom Anneli Rignell Skolpsykolog Kristian Hallsten Studie- och Veronica Gustavson yrkesvägledare Speciallärare Richard Linde Specialpedagog Eva Alenmyr Viktiga telefonnummer och epostadresser Barn- och elevombudsmannen Tel Skolverket E-post: Tel Skolinspektionen Tel: E-post: Diskrimineringsombudsmannen Tel BRIS Tel Rädda barnen E-post: Tel

5 Dalby/Torna Hällestads förväntansdokument Du kan förvänta dig av skolledningen att all personal, alla barn/elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande behandling inte är tillåten på förskolan/skolan se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja alla barns/elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder samt kränkande behandling årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med personal och barn/elever utredning görs och att åtgärder vidtas om förskolan- /skolan får kännedom om att diskriminering eller kränkande behandling förekommer personal har gemensamma rutiner för hur de dokumenterar anmäld/upptäckt diskriminering och kränkande behandling samt de åtgärder som vidtagits Du kan förvänta dig av pedagoger och annan personal att följa förskolans/skolans likabehandlingsplan omedelbart ingripa mot alla former av diskriminering och kränkande behandling bemöta alla barn/elever med hänsyn, vänlighet och respekt samarbeta och ha ett gemensamt ansvar för alla barn/elever vara lyhörda för barns/elevers och vårdnadshavares åsikter eftersom förskolan/skolan vill skapa ett bra arbetsklimat och god anda ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar i sitt dagliga arbete med eleverna se alla barn/elever utifrån sina förutsättningar och behov alltid agera som goda förebilder sträva mot att förbättra och vårda språkbruket på förskolan/skolan vara närvarande vid utevistelse/rast verka aktivt för barn/elevdemokrati välkomna besök från vårdnadshavare dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och kränkande behandling och de åtgärder som vidtas följa upp utredda fall av diskriminering och kränkande behandling Vi förväntar oss av dig som elev i skolan att du alltid visar andra elever och vuxna respekt aldrig utsätter någon elev eller vuxen för obehag eller fara alltid tänker på att använda ett vårdat språk tar ansvar genom att vårda miljön både ute och inne är rädd om dina och andra elevers tillhörigheter är rädd om skolans material. Du kan bli ersättningsskyldig om du avsiktligt förstör något. Ersättningsregeln som vi tillämpar är: åk1 = 10%, åk2 = 20%, åk3 = 30% osv. av kostnaden för att ersätta det förstörda. tar ansvar för dina skoluppgifter i skolan och hemma följer skolans värdegrund och de regler som vi tillsammans utarbetat tar ansvar för att bidra till studiero i klassrummet, väntar på din tur och lyssnar på andra samarbetar oberoende av vem som ingår i samarbetet närvarar vid utvecklingssamtal Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare att du meddelar förskolan/skolan om det inträffat något och arbeta tillsammans för att lösa det närvarar på föräldramöten och utvecklingssamtal ger stöd och hjälp i ditt barns skolarbete ser till att ditt barn kommer väl förberett för sin skoldag (utvilad, i rätt tid, har med rätt utrustning för att skoldagen ska fungera) tar del av innehållet i förskolan/skolans plan mot kränkande behandling anmäler sjukdom eller annan frånvaro i god tid Följer de regler som klassen och skolans kommit överrens om delar skolans uppfattning om vikten av ett vårdat språkbruk Personer som barn/elever kan prata med föräldrar/vårdnadshavare kompisar pedagoger rektor skolsköterska skolpsykolog skolkurator någon i likabehandlingsgruppen/trygghetsgruppen kamratstödjare annan vuxen som man känner förtroende för Jag har läst och tagit del av Dalby/ Torna Hällestads förväntansdokument. Signatur av barn/elev och vårdnadshavare. Talongen åter till skolan. Datum: Vårdnadshavare Vårdnadshavare Barn/elev 5

6 Läroplan/Lagtexter Det finns två lagar som ska skydda barn/elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan; Skollagen och Diskrimineringslagen. SKOLLAGEN Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (Skollagen 2010:800 5) Enligt 6:e kapitlet i skollagen ska huvudman se till att varje verksamhet (till exempel varje förskola eller skola): Målmedvetet arbetar mot kränkande behandling av barn och elever. Gör allt den kan för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Varje år göra en plan mot kränkande behandling. Den ska till exempel innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Dessutom ska barn och elever engageras i arbetet med att ta fram planen. Lever upp till den så kallade handlingsplikten. Den innebär att så snart skolan får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt så måste de agera och ta reda på vad som hänt. De måste också göra allt de kan för att det inte ska hända igen. I samma kapitel finns också ett förbud för vuxna i skolan att kränka ett barn eller en elev, till exempel uttrycka sig olämpligt, hota eller använda våld. Alla vuxna har också en skyldighet att skapa en trygg miljö i skolan. Det är Barn- och elevombudet som övervakar reglerna om kränkande behandling i skollagen. DISKRIMINERINGSLAGEN Det är en grundläggande mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter och vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Enligt diskrimineringslagen ska huvudman se till att varje verksamhet: arbetar målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever för att ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad. gör allt den kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev utsätts för trakasserier som har samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder. varje år upprättar en plan mot kränkande behandling som innehåller en översikt över vad som behöver göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, dels förebygga och förhindra trakasserier. Det är Diskrimineringsombudsmannen som övervakar diskrimineringslagen. 6

7 Definitioner Diskriminering Diskriminering i förskola/skola innebär att barn/elev missgynnas av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det betraktas även som diskriminering om barnet/eleven blir särbehandlat om det har samband med till exempel en anhörigs sexuella läggning eller funktionsnedsättning. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Direkt diskriminering Direkt diskriminering innebär att barn/elev missgynnas och att det har en direkt koppling till exempelvis barnets/elevens kön. Det kan exempelvis vara när en pojke går före i antagningskön till en förskola för att det redan går många flickor där. Indirekt diskriminering Förskolan/skolans regler och rutiner kan innebära att ett barn/en elev missgynnas för att alla behandlas lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. Till exempel om alla barn serveras samma mat, kan förskolan/skolan indirekt diskriminera de barn/elever som av religiösa skäl eller på grund av allergi behöver annan mat. Trakasserier Trakasserier handlar om ett uppträdande som kränker ett barns/en elevs värdighet och har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det betraktas även som trakasserier när ett barn/en elev kränks och det har samband med till exempel en anhörigs funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller könsuttryck eller ålder. Sexuella trakasserier Trakasserier kan även vara av sexuell art. Det handlar om ovälkomna beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och upplevs som kränkande. Det kan även handla om sexuellt språkbruk. Kränkande behandling Kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns/en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Kränkande behandling kan vara Fysisk (slag, knuffar) Verbal (hot, svordomar, öknamn, retningar) Psykosocial (utfrysning, blickar, alla går när barnet/eleven kommer) Texter och bilder (teckningar, lappar, sms, msn, meddelande och fotografier på olika webbsidor). Diskrimineringsgrunder Kön Enligt diskrimineringslagen avser diskrimineringsgrunden kön att någon är flicka eller pojke, kvinna eller man. Även transsexuella personer skyddas utifrån diskrimineringsgrunden kön. Könsidentitet eller könsuttryck Med könsidentitet eller könsuttryck menas en persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. 7

8 Religion eller annan trosuppfattning Alla barn/elever har rätt till kunskap och lärande, tankefrihet och religionsfrihet. Föräldrar har också rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sin tro. Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning eller ateism som anses ha ett naturligt samband med eller vara jämförbart med religion. Funktionsnedsättning och funktionshinder Funktionsnedsättning är en varaktig nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Funktionsförmågan varierar beroende på situationen och miljön. Som funktionsnedsättning räknas både sådant som syns, som att använda rullstol, och sådant som inte märks som till exempel allergi, ADHD och dyslexi. Funktionshinder är hinder som en icke funktionell miljö medför för personer med funktionsnedsättning. Funktionshinder kan till exempel skapas genom att lokaler, aktiviteter eller pedagogiskt material är otillgängliga för barn/elever med funktionsnedsättning. Sexuell läggning Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell, transexuell eller heterosexuell läggning. Ålder Åldersdiskriminering omfattas av alla, unga som gamla. Det finns undantag om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Till exempel indelning i grupper utifrån elevernas ålder enligt skollagen eller skolförordningen. Processen för framtagande av planen mot kränkande behandling Samtliga skolor och förskolor inom Dalby/Torna Hällestad ansvarsområde har tagit fram en plan med en gemensam allmän del och en del som gäller för den enskilda enheten. Planen för varje enhet skall innehålla olika förebyggande aktiviteter och åtgärder som skall främja en god miljö och motverka diskriminering och kränkande handlingar. Varje skolenhet genomför årligen en kartläggning av trygghet och trivsel på skolorna/förskolorna genom enkäter och/eller intervjuer med barn, elever och föräldrar. Därefter upprättar enhetens likabehandlingsgrupp/trygghetsgrupp en plan för läsåret. Den skall presenteras för enhetens föräldraråd, på skolornas elevråd och klassråd samt personalens APT-möte. Den gällande planen utvärderas i klasserna, av skolans elevråd, arbetslagen samt i likabehandlingsgruppen/trygghetsgruppen. Under läsåret 2014/2015 kommer arbetet med plane att förskjutas så att utvärderingen och omarbetningen av planen mot kränkande behandling sker våren 2014 för att den nya och uppdaterade versionen ska vara klar att användas i verksamheten augusti

9 Förebyggande åtgärder Fritids Kartläggning och nulägesanalys fritids Som underlag avseende trygghet och studiero på fritids har två olika enkäter genomförts. Detta avser en enkät som barnen har fyllt i och en föräldraenkät där barnens föräldrar lämnat sina synpunkter. Svaren har sedan analyserats och åtgärder vidtagits och uppmärksammats i verksamhetsmålen för fritids. Barnens och föräldrarnas upplevelser Barnen upplever att trivseln är hög på fritids. Hela 95 % trivs bra eller mycket bra. De anger att de tycker aktiviteterna är rolig, lekfulla och spännande. Inget barn har angett att de inte har någon att leka med eller att det är svårt att få kontakt med en vuxen. Barnen känner sig sedda och upplever att de har ett reellt inflytande över verksamheten. Även föräldrarna framhåller att man är mycket nöjd med verksamheten och även bedömer att de upplever att deras barn är det. På en femgradig skala där 1 är mycket dåligt och 5 mycket bra hamnar medelvärdet på 4,45, där föräldrarna svarat på frågan om de upplever att deras barn trivs på fritids. Hur vill vi arbeta? Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt för att trivseln och tryggheten på fritids ska vara hög. I linje med detta är våra verksamhetsmål tydliga där vi vill att barnen har ett reellt inflytande över verksamheten. Vi vill också aktivt arbeta med en tydlighet kring vår nolltolerans mot kränkande behandling och vara observanta på barnens relationer mot varandra. Detta gjorde vi? Vi har genomfört föräldra- och elevenkäter i våra fritidsverksamheter. Enkäterna handlar om trivsel, hur man upplever kvaliteten i skolan och om man har blivit utsatt för kränkande behandling under läsåret. En svår fråga att hantera är att hitta former och metoder för att samla in information kring svåra frågor såsom likabehandling från yngre barn. Det är fler frågeställningar man får ta i beaktande både inför själva genomförandet som i analysen av resultaten. Upplevelsen av orättvisor kan vara starkt kopplade till det senast upplevda exempelvis under rasten eller den senaste lektionen. Möjligheten att få eleven att ha en längre reflektionstid bakåt är svårare ju yngre barnen är. Oavsett ska svaren tas på fullaste allvar och systematiken i arbetet för trygghet och trivsel ska ha en förebyggande effekt. Vad har fungerat bra? Överlag är det mycket glädjande att trivseln är mycket hög. De fyra olika fritidsarbetslagen arbetar målinriktat och anpassat utifrån ålder och mognad hos barnen. Ju äldre de är desto mer eget ansvar tar de. Vi försöker att vara noga med vår vuxennärvaro både utomhus och inomhus. Vad har fungerat mindre bra? Det finns ett antal barn som svarat att de endast ibland har någon att leka med. Vi behöver vara mer uppmärksamma kring detta och bli bättre på att fånga upp dessa barn. Likaså behöver vi analysera på ett djupare plan vad detta kan bero på och samla in mer information kring detta inom ramen av våra fritidsråd. Fritids handlingsplan utifrån kartläggningen Tillsammans med skolan behöver fritids arbeta mer aktivt för att motverka de verbala kränkningar som eleverna upplever under skoltid. Dessa kan mycket väl finnas under fritidstid med men är mindre vanligt förekommande. Likaså ska vi vara noggranna med att ordna olika typer av aktiviteter som barnen föreslår. Via våra förslagslådor lämnas många bra förslag in och vi ska tydligt återkoppla dessa till hela barngruppen. Vi ska också fortsätta vårda den goda relation vi har till barnens föräldrar. Det är viktigt att vi har ett bra bemötande till både barn och deras föräldrar. Våra verksamhetsmål som är nedbrutna per avdelning ska tydliggöras så att även barnen vet vilka de är och hur vi ska arbeta tillsammans för att nå dem. I ett övergripande perspektiv ska vi fortsätta arbeta med att samverka mellan avdelningarna, först och främst med våra syskonavdelningar. 9

10 Mål läsåret Nyvångsdagen ska genomföras även under innevarande läsår. Denna dag kommer att infalla under vt-15 och ska innehålla lekar, tävlingar och andra moment som stärker vi-känslan på skolan. 2. Inom ramen av vårt rastvärdsuppdrag ska vi vara lyhörd för hur barnen interagerar och pratar med varandra. Vi ska ingripa omedelbart vid tecken på att relationen mellan barnen inte är bra. I det sammanhanget är det lika viktigt att fortsätta arbetet med korrektionssamtal och uppföljning. 3. Elevhälsoteamet träffas varje vecka för att fånga upp och följa upp tillbudsärenden som rapporterats. 4. Med hjälp av trygghetsgruppen ska samtal kring tillbudshanteringen genomföras för att säkerställa att samsyn råder och tillämpningen sker på lika sätt utifrån styrdokumenten. 5. I det systematiska arbetsmiljöarbetet finns en årsplan med månadsvisa uppföljningar rörande olika sakområden. Denna plan gäller både elever och personal. 6. Vi ska utveckla samverkansarbetet mellan avdelningarna. Detta görs genom gemensamma aktiviteter. 7. Alla avdelningar ska ha fungerande fritidsråd 8. Verksamheten på alla avdelningar ska utgå från våra verksamhetsmål för fritids. 10

11 Förebyggande åtgärder F-3 Kartläggning och nulägesanalys åk 1-3 För att göra bedömning av hur kvalitén upplevs i skolan och om man har blivit utsatt för kränkande behandling eller diskriminerad under läsåret har vi genomfört en enkätundersökning för att få en inblick i hur eleverna upplever sin trivsel. I samband med utvecklingssamtalen (två per termin) har även trygghet och trivsel tagits upp och diskuterats enskilt med respektive barn och föräldrar. Enligt enkäten för åk 1-3 är trivseln hög Undersökningen visar att 95 % trivs bra eller mycket bra på skolan, 3 % upplever mindre bra och ingen upplever att man vantrivs. Detta är mycket glädjande. Det är ungefär sju elever som svarat att man trivs mindre bra. Dessa sju är fördelat mellan verksamhetens samtliga årskurser. Eleverna upplever att de har en god kontakt med sina lärare och att de har någon att leka med på rasterna. Dock uppger de att det förekommer kränkningar där de verbala är de vanligaste. Detta ser vi allvarligt på och behöver komma till rätta med. Hur vill vi arbeta? Vi arbetar kontinuerligt, i linje med våra verksamhetsmål, för att höja verksamhetens kvalitet och för att våra elever ska känna sig trygga och uppleva en meningsfull skoldag. Med hjälp av enkätsvaren kan vi se var behovet finns att utveckla/förbättra men också vad som fungerar bra för våra elever. Detta gjorde vi: Vi har genomfört elevenkäter i åk F-9 samt på fritids. Enkäten handlar om trivsel, hur man upplever kvaliteten i skolan och om man har blivit utsatt för kränkande behandling under läsåret. En svår fråga att hantera är att hitta former och metoder för att samla in information kring svåra frågor såsom likabehandling från yngre barn. Det är fler frågeställningar man får ta i beaktande både inför själva genomförandet som i analysen av resultaten. Upplevelsen av orättvisor kan vara starkt kopplade till det senast upplevda exempelvis under rasten eller den senaste lektionen. Möjligheten att få eleven att ha en längre reflektionstid bakåt är svårare ju yngre barnen är. Oavsett ska svaren tas på fullaste allvar och systematiken i arbetet för trygghet och trivsel ska ha en förebyggande effekt. Inför nästa mätning (november 2014) kommer vi använda ett annat underlag som är lättare att fylla i och analysera. Vad fungerar bra? Eleverna verkar trivas på skolan överlag och kontakten med lärarna fungerar bra. Betydelsefullt att ingen har svarat aldrig på frågan Har du någon att umgås med?. Ur ett förebyggande perspektiv har vi arbetat mycket med relationsskapande och gruppsammanhållning och den individuella tryggheten hos barnen. Detta kombinerat med vuxenstöd inom ramen av såväl klassrumsverksamhet och raster vittnar om framgång i detta perspektiv. Vad fungerar mindre bra? Upplevelsen av att det förekommer verbala kränkningar är mindre bra och här måste vi sätta in andra åtgärder som förhoppningsvis resulterar i att detta upphör. Åk 1-3:s handlingsplan utifrån kartläggningen Vad kan vi göra för att öka trivseln för våra elever? Vi behöver jobba mer med de verbala kränkningarna och språkbruket hos eleverna. Detta sker ur ett förebyggande perspektiv inom ramen av vårt värdegrundsarbete inom klasserna och på fritidsavdelningarna. Frågor och trygghet och trivsel tas kontinuerligt upp inom klassråden och även inom trivselrådet, F-3. De vuxnas närvaro på raster och i andra sammanhang är av yttersta vikt där tydliga markeringar ska ges vid ett för hårt verbalt språkbruk mellan barnen. Vi behöver också vara noggranna med att påminna eleverna om vår nolltolerans på skolan och konkretisera för barnen vad detta innebär. Vi bör arbeta utifrån konkreta teman, projekt eller enklare åtgärder där den demokratiska processen från förslag till beslut blir tydlig och greppbar. Detta arbete gäller på olika nivåer från gruppen till F-3-verksamheten överlag. I vårt arbete med att skapa relationer mellan yngre och äldre barn ska vi 11

12 arbeta mer med gemensamma teman och andra samarbeten. Fadderverksamheten som startade förra läsåret ska fortsätta då det varit framgångsrikt och en god insats i det förebyggande relationsarbetet mellan yngre och äldre barn Mål läsåret Nyvångsdagen ska genomföras även under innevarande läsår. Denna dag kommer att infalla under vt-15 och ska innehålla lekar, tävlingar och andra moment som stärker vi-känslan på skolan. 2. Inom ramen av vårt rastvärdsuppdrag ska vi vara lyhörd för hur barnen interagerar och pratar med varandra. Vi ska ingripa omedelbart vid tecken på att relationen mellan barnen inte är bra. I det sammanhanget är det lika viktigt att fortsätta arbetet med korrektionssamtal och uppföljning. 3. Elevhälsoteamet träffas varje vecka för att fånga upp och följa upp tillbudsärenden som rapporterats. 4. Med hjälp av trygghetsgruppen ska samtal kring tillbudshanteringen genomföras för att säkerställa att samsyn råder och tillämpningen sker på lika sätt utifrån styrdokumenten. 5. I det systematiska arbetsmiljöarbetet finns en årsplan med månadsvisa uppföljningar rörande olika sakområden. Denna plan gäller både elever och personal. 6. För att öka vi-känslan på F-3 firar vi bland annat att läsåret startar. Detta görs genom gemensamma aktiviteter. 7. Faddersystemet F-3 har tillsammans med 4-6 ska fortsätta även lå Alla klasser ska ha klassråd. 9. Trivselråd ska genomföras två gånger per termin där två representanter från varje klass ingår tillsammans med tre vuxenstöd och rektor. Rektor är sammankallande. 10. Våra enhetsvisa mål avseende trygghet och studiero ska uppnås. 12

13 Förebyggande åtgärder 4-6 och basgruppen Vi arbetade förebyggande genom att ha elevvårdande grupper som kamratstödjare, klassråd och elevråd. Dessa har regelbundna möten under läsåret. Alla klasser har varje vecka klassråd där man arbetar på olika sätt tar upp trivsel och värdegrundsfrågor. På elevråden som träffas en gång per månad tas frågor kring trivsel och arbetsmiljö upp. På skolan finns en Trygghetsgrupp F-9 som består av rektorer och pedagoger, se mer information om Trygghetsgruppen nedan. I vårens elevenkät framkom att det skett trasserier framförallt verbalt bland eleverna. Språkbruket är något vi arbeta aktivt med, både i klassrummen, i korridorerna och på rasterna. Ett aktivt arbete i klasserna för att motarbeta grovt språkbruk är ett sätt att verka för att eleverna respekterar varandra. Att fortsatt verka för en god stämning på skolan genom årskursövergripande aktiviteter och fokuserat teambyggnadsarbete i klasserna är också ett mål. Åk 4-6 arbetar ämnesövergripande med temat Innerst inne som planeras med utgångspunkt i kapitel ett och två i Lgr 11. För att komma till rätta med den och all annan form av trakasseri och kränkande behandling har pedagogerna och skolledning varit tydliga med att det är nolltolerans vad gäller alla trakasserier och kränkande behandling på skolan. Alla klasser ha samtalat om skolans regler kring detta. Det finns i år även en Konsekvenstrappa (utgår från Skollagen) som eleverna har fått ta del av och diskutera. I intervjuer med elever upplevde de förra läsåret att det inte blev några konsekvenser för de elever som bröt mot skolans regler. Elevhälsan genomför s.k. hälsosamtal med eleverna i åk 4 för att kunna arbeta förebyggande. Elevhälsan arbetar på individ, grupp och organisationsnivå. Kartläggning och nulägesanalys åk 4-6 Under läsåret har det inkommit tillbudsanmälningar där det framkommer att de flesta händelser sker i korridorer/kapprum. Typer av tillbud är verbala kränkningar och fysiskt våld. Samtliga handlar om elev mot elev. Alla elever i årskurs fem och sex haft gruppsamtal klassvis om kamratskap, utanförskap och skolans regler. I varje grupp närvarade en person från elevhälsan. Elev- och föräldraenkäter Vi har genomfört både elev- och föräldraenkäter under läsåret. Likabehandlingsplanen togs upp på klassråden och på elevrådet där eleverna fick möjlighet att formulera och tycka till/förändra innan den reviderades. Enkäten handlar om trivsel, hur man upplever kvaliteten på undervisningen och bemötandet samt om man har blivit utsatt för kränkande behandling. Eleverna har besvarat en enkät och föräldrarna en annan. Elevenkäten visade att så gott som alla elever hade någon att umgås med i skolan. Det stora flertalet av eleverna har inte utsatts för kränkande behandling men de elever som upplevt att de blivit kränkta har blivit det verbalt och eller fysiskt. Föräldraenkäten visar att så gott som alla föräldrar upplever att deras barn trivs i skolan. De upplever dessutom att de har god kontakt men barnens klassmentorer. Åk 4-6:s handlingsplan utifrån kartläggningen Mål läsåret Rektor har tillsatt ett elevråd på åk 4-6 för att tydliggöra den demokratiska processen samt öka elevinflytandet och delaktigheten för våra elever. 2. Elevrådet kommer att få uppdrag under vt -15 att, tillsammans med övriga elevråd på skolan att planera och anordna en gemensam Nyvångsdag för årskurserna F-9. Syftet med denna dag är att den ska innehålla lekar, tävlingar och andra moment som stärker vi-känslan på skolan. Vi genomförde den första Nyvångsdagen vt-14 och den blev mycket lyckad. 3. Det nya rastvärdschemat läsåret har gjort att det på alla raster är minst två vuxna ute bland eleverna. All personal som arbetar på skolan ska vara observanta på vad som händer i korridorer/kapprum. I åk 4-5 finns förstärkning av vuxna i omklädningsrummet på idrotten. 4. Kamratstödjarna består av en till två representanter från varje klass och träffas 3-4 gånger varje termin där trivseln på skolan diskuteras. Representanterna har i uppgift att vara uppmärksamma på hur situationen i korridorer, skolgård, matsal, omklädningsrum samt 13

14 trivseln i respektive klass är. Det är dock de vuxnas ansvar att lösa olika situationer och att anmäla olika former av kränkande behandling. 5. AMOR (Antimobbingsråd åk 7-9) och ESKO (Elevskyddsombuden åk 7-9) har inplanerade aktiviteter (film, diskussion och frågor) för åk 4-6 under vt Genomförande av en avslutningsceremoni för åk 6 eleverna och en välkomstceremoni för de nya eleverna i årskurs 4 på deras första skoldag. Åk 4 delar ut en ros till eleverna i åk 6 på avslutningsdagen. Välkomstceremonin innehåller sång av eleverna i åk 5-6 och tal av rektorn och som avslutning får de varsin glass. Syftet är att öka gemenskapen mellan eleverna och att våra nya elever ska känna sig välkomna. 7. Ett ämnesövergripande team Innerst inne där innehållet är kopplat till kapitel 1 o 2 i Läroplanen samt Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling. 8. Faddersystem för skolår 1-6: Årskurs 1 samarbetar med årskurs 4, årskurs 2 samarbetar med årskurs 5 och årskurs 3 samarbetar med årskurs Nyinflyttad elev eller elev som flyttar inom skolan tilldelas en fadder i den nya klassen som i samråd med klassmentorer ansvarar för att inskolningen blir så positiv som möjligt. 10. Elevhälsan träffas varje vecka för att fånga upp och följa upp tillbudsärenden som rapporterats samt arbeta förebyggande och gemensamt för elever med behov av stöd samt övergripande för hela elevhälsan. 14

15 Förebyggande åtgärder åk 7-9 och LIG Elevinflytande Skolans olika elevråd är grunden för ett demokratiskt arbets- och synsätt på skolan. De elevdemokratiska råden har som gemensam och främsta uppgift att arbeta för ökad trivsel på skolan. Ett bemötande och ett förhållningssätt där vi bejakar elevens positiva sidor är en förutsättning för ett bra arbetsklimat. I varje klass utses rådsrepresentanter. Målet är att det ska finnas representanter från varje klass i alla råd. De som är ordförande i råden bildar Elevrådsstyrelsen (ERS). ERS, elevskyddsombuden (ESKO) och Antimobbningsrådet (AMOR) får årligen utbildning. Alla råd träffas en gång i månaden och till varje råd är knutet ett eller flera vuxenstöd. En gång i veckan har eleverna klassråd då rådsrepresentanten ska förmedla vad som har beslutats eller diskuterats på det senaste mötet. Antimobbningsrådet har en till två representanter från varje klass och träffas 3-4 gånger varje termin där läget i alla klasser gås igenom. Representanterna har i uppgift att vara uppmärksamma på hur situationen i korridorer, skolgård, matsal, omklädningsrum samt i respektive klass är. Det är dock de vuxnas ansvar att lösa olika situationer och att anmäla olika former av kränkande behandling. Föräldrainflytande Forum för samråd på skolorna i Dalby/Torna Hällestad är sammansatt på följande sätt. Två verksamhetschefer och en rektor, sex ordinarie föräldrarepresentanter, tre elevrepresentanter, fyra representanter från personalen. Forum för samråd leds av en verksamhetschef. Från Barn och skolnämnd Lund Öster finns två adjungerade ledamöter som fungerar som kontakter mellan skolan och den politiskt valda nämnden. Forum för samråd har möte två gånger på höstterminen och två på vårterminen. 15

16 Det finns också ett föräldraråd, med en vuxen som representerar respektive klass samt rektorer, som representerar olika årskurser. Föräldrarådet diskuterar pedagogiska och organisatoriska frågor och ska vara ett stöd till föräldrar i Forum för samråd. Sammanträdestider följer forum för samråd, med 14 dagars förskjutning. Vid föräldramöte ges information om skolans värdegrund och lokala regler. Jämställdhet Skolledningen ska vid bildandet av klasser eftersträva en jämn fördelning mellan flickor och pojkar. Befintliga grupper ska kunna brytas och blandas, så att en jämn könsfördelning uppnås. Anställningsannonser ska vara könsneutralt utformade och uppmuntra sökande från båda könen att söka. Vid lika meriter ska det underrepresenterade könet anställas. Ledningsfunktioner bör vara jämnt fördelade mellan könen. Samtliga elevdemokratiska råd ska bestå av såväl flickor som pojkar. Val till de elevdemokratiska råden bör göras så att det blir en jämn representation av flickor och pojkar. Klassföreståndarna ska, inför val till de olika råden, ha fått information om andelen flickor respektive pojkar i de olika råden föregående år och med detta som utgångspunkt diskuteras vikten av en jämn könsfördelning i valen till de olika råden. I ett flertal ämnen kommer jämställdhet in som ett naturligt inslag i undervisningen. Jämställdhetsfrågorna tas upp till diskussion och bearbetning, i t.ex. biologi (sex- och samlevnad) och SO (olika kulturer, religionsundervisningen) och vid studie- och yrkesvägledning. Jämställdhet ska i alla ämnen diskuteras och belysas med utgångspunkt från läromedel, litteratur, filmer och media. Lärare ska eftersträva jämställdhet i sin undervisning så att flickor och pojkar utvecklas på bästa sätt. Lärare ska tänka på att välja könsneutrala exempel som berättar om både flickor och pojkar. Undervisningen ska läggas upp på ett sätt som engagerar båda könen. Flickor och pojkar ska ges samma möjlighet att komma till tals i undervisningen. Både flickor och pojkar ska uppmuntras att delta i aktiviteter som är typiska för det motsatta könet. Alla elever ska uppmanas att prova på, utveckla och lära sig mer om områden som av tradition betraktas som könsbundna, t.ex. teknik och vård. Undervisningen kan i vissa fall delas in i flick- och pojkgrupper och eleverna ska ges tillfälle att arbeta med personer av båda könen. Gruppkonstellationer bör varieras för att eleverna ska utvecklas optimalt och bli mer självständiga. Gruppsammansättningen ska vara styrd av läraren. Flickor och pojkar ska ges samma möjlighet till meningsfull rastaktivitet. Personal ska kontinuerligt erbjudas möjlighet till fortbildning i jämställdhetsfrågor. Information inför val till högre årskurs och gymnasium ska vara könsneutralt utformad. I studie- och yrkesvalsfrågor ska vi verka för att bryta traditionella utbildningsval. I undervisning och i vägledningssamtal ska vi medvetandegöra eleverna om den sneda könsfördelningen i elevens val och i valet till gymnasieskolan. Skolhälsovård Skolsköterskorna har enskilda hälsosamtal med elev och föräldrar i förskoleklass samt hälsosamtal med elever i årskurserna två, fyra och åtta. Samtalen i årskurs åtta behandlar frågor om arbetsmiljö, matvanor och fysisk aktivitet, fritid, fysisk och psykisk hälsa, alkohol/narkotika/tobak, kroppsutvecklings och relationer. 16

17 Rutiner åk Första skolveckan varje nytt läsår behandlas skolans värdegrund och lokala regler. Då betonas vikten av att alla visar hänsyn och att skolan inte accepterar att ungdomarna retas eller på annat sätt trakasserar varandra. 2. Varje vecka har alla klasser klassråd och mentorstid. Vid klassrådet har elevrådsrepresentanterna möjlighet att presentera respektive råds aktivitet. På mentorstiden har klassmentorn möjlighet att diskutera värdegrundsfrågor med eleverna enskilt eller i grupp. 3. Skolledningen för regelbundna samtal med elevordförande i AMOR (Antimobbingråd) och ESKO (Elevskyddsombuden). 4. Representanter för AMOR och ESKO besöker tillsammans med skolledningen alla klasser under läsåret för att presentera och resonera om planen mot kränkande behandling, skolans värdegrund, regler och konsekvenser. 5. Vid de elevledda utvecklingssamtal får eleverna reflektera över sitt eget förhållningssätt mot såväl andra elever som mot vuxna. 6. Nyinflyttad elev eller elev som flyttar inom skolan tilldelas en fadder som i samråd med klassmentorer ansvarar för inskolningen. 7. Varje läsår genomförs av elever temadagar med fokus på värdegrundsarbete. 8. Utvärdering av elevråden sker vid den årliga utvärderingsdagen i slutet av maj. Samtliga vuxenstöd, skolledningen, elevrådens nuvarande och blivande ordförande använder en dag för att utvärdera årets elevrådsverksamhet. 9. Samtliga elever i åk 7-9 får en utvärdering i enkätform under höst- och vårterminen. 10. Om någon upplever eller upptäcker en kränkande behandling skrivs en anmälan, se bilaga, som lämnas till ansvarig rektor. Rektor ansvarar för att händelsen utreds och att åtgärder sätts in. Anmälningarna sammanställs och analyseras årligen av trygghetsgruppen och vid skyddsronder. 11. Varje termin följs resultaten på trivselenkäten upp i varje klass av klassmentorerna. Klassen arbetar med hur de i den egna klassen skall åtgärda sådant som kommit fram på utvärderingen. Klassmentorer lämnar in förslag på nya åtgärder till skolledningen. Kartläggning och nulägesanalys åk 7-9 Detta ville vi: Ge alla våra elever en trygg miljö och bästa förutsättningar för lärande. Vi ville också skapa väl fungerande grupper där varje elev får det stöd de behöver, genom att hålla hög kvalitet på undervisningen, göra eleverna delaktiga och engagerade. Dessutom ville vi att samtliga på skolan, personal och elever skulle bemöta varandra med ömsesidig respekt. Detta gjorde vi: Vi fortsatte vårt elevdemokratiska arbete med avsikt att involvera eleverna, skapa delaktighet och samarbete över årskurserna för att tillsammans skapa och ta ansvar för en bättre skola. Vi avsatte 70 minuter varje vecka för klassråd, mentorstid och rådsaktiviteter. Råden anordnade temadagar där en av dagarna hade temat Afrika. Årskurs åtta planerade och genomförde en friluftsdag för mellanstadiet. Trygghetsgruppen planerade och genomförde Nyvångsdagen för första gången. Klasserna åkte på teater/bio och prövade olika danser. Nyvångskolan firande elevdemokrati 25 år med heldagsaktiviteter. Denna dag blandades eleverna i olika grupper hade teamskapade övningar och vi fick besök av de eldsjälar som var med och startade elevdemokratin på Nyvångskolan. Eleverna deltog på ungdomstinget inne i Lund. Vi har tagit fram en ny policy angående mobiltelefoner/datorer som innebär att vi tillfälligt får omhänderta dem. Klassmentorerna skickade hem ett förväntansdokument till föräldrarna och elev i början av läsåret för genomläsning och underskrift. I slutet av läsåret hade vi klassmentorns dag där vi fokuserade på sammanhållning i klasserna. Hur blev det så? 17

18 Det elevdemokratiska arbetet upplevde eleverna som positivt enligt både klassutvärderingar och Lunkenkät. Enligt klassenkät från årskurs nio framhöll eleverna att elevdemokrati, stämningen på skolan och stort utrymme för eleverna att komma med projektförslag är särskilt positivt för Nyvångskolan. De temadagar som elevråden genomförde blev mycket uppskattade och förstärkte vårt gemensamma värdegrundsarbete. Friluftsdagen som årskurs åtta planerade och genomförde samt temadagen Afrika ökade samhörighet mellan vuxen elev och elev elev över åldersgränserna. Lunk-enkäten visade att vi hade hög trivsel på skolan men att det förekom kränkningar, framförallt verbala. Vi tror att förväntansdokumentet har haft någon effektivt då eleverna vet att det finns en åtgärd och blir då mer disciplinerade. Varför blev det så? Det elevdemokratiska arbetet var välkänt för eleverna och inarbetat i organisationen sedan tidigare, därav det positiva resultatet. Klimatet bland de äldre eleverna har varit gott vilket påverkat alla i en positiv riktning. Systemet med rastvärdar och att vuxna i allmänhet ingripit vid konflikter, dåligt uppförande och liknande bidrog till att eleverna generellt kände sig trygga. Att språket bland eleverna emellanåt varit grovt kan vara en bidragande orsak till att verbala kränkningar förekommit. Vi tycker det är viktigt med temadagar kring diskriminering och verbala kränkningar. Det är också viktigt att upprätthålla att eleverna använder hjälpmedel som mobiler och datorer på rätt sätt och vid rätt tillfällen. Enligt svaren på elevenkäten är det viktigt att vi arbetar vidare med könsdiskriminering och verbala kränkningar. Åk 7-9:s handlingsplan utifrån kartläggningen Elevdemokratin är skolans profil och varumärke och kommer fortsätta att verka för en så bra skola som möjligt. Utvärderingsdagen för de olika råden kom med många konkreta förslag på framtida temaarbeten och gemensamma evenemang. Språkbruket är något vi måste arbeta aktivt med, både i klassrummen och i korridorerna. En temadag där vi fördjupar oss i detta och aktivt arbetar för att motarbeta grovt språk kan vara ett sätt att verka för att ytterligare respektera varandra. Att fortsatt verka för en god stämning på skolan genom årskursövergripande aktiviteter och fokuserat teambyggnadsarbete i klasserna är också ett mål. Ett generellt material med övningar för detta kan tas fram centralt som inspiration och hjälp för alla. Mentorstiden måste ses över, så att det blir rimlig tid att utföra ålagda uppgifter. En mentorsdag i början av varje läsår är också något som skulle stärka sammanhållningen i grupperna och leda till ännu bättre relationer mellan lärare och elever. Aktivitetsmål åk Aktivt arbeta med att förbättra språkbruket. 2. Skapa aktiviteter med fokus på teambyggnadsarbete inom årskurserna. 3. Skapa aktiviteter med fokus på teambyggnadsarbete mellan årskurserna. 4. Behålla en mentorsdag vid terminsstart. 5. Utveckla schemaläggning genom utvärderingar (både lärare och elever). 6. Schemalägga mer gemensam tid för lärarna (både raster och planeringstid). 7. Ta fram material med teamövningar som kan användas i klasserna för att skapa teamkänsla. 8. Policy för hur mobiltelefoner och datorer ska användas. 9. Fortsätta arbetet med den nystartade Trygghetsgruppen på Nyvångskolan, som består av pedagoger från förskoleklass, fritidshem och årskurserna

19 Akuta situationer Nyvångskolan F-9, LIG och basgruppen Rutiner, rapportering, åtgärder uppföljning Rutiner Alla som arbetar i skolan antingen som anställd eller elev har ansvar för att aktivt ingripa och uppmärksamma när man ser eller hör diskriminering eller annan kränkande behandling. Detta görs genom att själv ingripa eller om så behövs tillkalla hjälp. Prioritet Åtgärd Ansvarig 1 Stöd den utsatte All personal 2 Se till att han/hon har tillgång till en trygg zon. Stanna hos den utsatte. All personal 3 Ta reda på vad som hänt. Det är viktigt att du tar elevens upplevelser på allvar. Lägg inga värderingar i det du får berättat för dig. Du har fått ett förtroende. (samtalsdokument bifogas) All personal och/eller klassmentor 4 Kontakta berörd elevs klassmentor. Om det efter samtal och faktainsamling visar sig vara en vanlig konflikt arbetar pedagogerna vidare enligt Åtgärder vid elevers dåliga uppförande som inte bedöms vara kränkande, diskriminerande eller trakasserier. All personal Uppföljning av situationen vid misstanke om kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier. Prioritet Åtgärd Ansvarig 5 Vid misstanke om kränkande behandling, diskriminering eller All personal trakasserier kontaktas skolledning och eventuellt skolhälsovård 6 Utredning av händelsen inleds. Använd blankett om kränkande behandling, bilaga 1, finns även på It s learning. All personal Rektor Rektor beslutar om vilka personer i personalgruppen som skall ansvara för den fortsatta utredningen. Samtal med övriga inblandade elever utifrån den utsatta elevens berättelse. (samtalsdokument bifogas) 7 Vårdnadshavare kontaktas snarast eller inom 24 timmar Klassmentor 8 Beroende på kränkningens art görs eventuellt en anmälan till Rektor socialtjänsten och/eller polisen 9 Om händelsen inneburit fara för liv och hälsa eller orsakats genom våld Rektor eller hot om våld ska en anmälan göras till Arbetsmiljöverket. 10 En snabb återgång till skolan ska stödjas. Eventuellt måste skolarbete anpassas till de förhållanden som uppkommit på grund av händelsen. Rektor 11 Dokumentation av det inträffade samt att en utredning genomförs. Handlingsplan upprättas och dokumenteras. Rektor och personal utsedda av rektor 12 Barnets/elevens sjukfrånvaro ska noggrant följas upp. Klassmentor/ Rektor 19

20 Åtgärder vid elevers dåliga uppförande som inte bedöms vara kränkande, diskriminerande eller trakasserier. Prioritet Åtgärd Ansvarig 1 Direkt tillsägelse All personal 2 Allvarssamtal med eleven i enrum All personal 3 Samtal med inblandade för att medvetandegöra allas upplevelse All personal 4 Vid upprepade händelser se Uppföljning av den akuta situationen, Klassmentor punkt 5 Vid samtal med alla inblandade, punkt 3, är det viktigt att alla får berätta hur de upplevt situationen/konflikten. Skapa en miljö där alla kommer till tals och där alla tas på allvar. När personal kränker elev Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning: alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier; påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall, genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares etik vilar på; respektera såväl kollegers som andra yrkesgruppers kompetens, skyldighet och ansvar i skolvardagen; ingripa om en kollega eller annan vuxen uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en elevs rättigheter Åtgärder när personal kränker elev Prioritet Åtgärd Ansvarig 1 En anställd som upplever att en kollega eller annan vuxen kränker en All personal elev ska omedelbart prata med den som uppträder tvivelaktigt 2 Rapportera kränkningen till rektor inom 24 timmar All personal 3 Fyll i en tillbudsrapport, se bilaga 1 All personal 4 Vid upprepade kränkningar av elev ska rektor kontaktas omedelbart. Rektor utreder händelsen/händelserna. Samtal förs med berörd elev och föräldrar. All personal och rektor 20

21 Bilaga 1 - Anmälan om kränkande behandling Datum för inlämnande till ansvarig rektor: Tidpunkt för tillbud: Plats för tillbud: Vårdnadshavarna kontakterade av: Datum Inblandade Elev Elev Elev Vuxen Vuxen - Vuxen Vuxen - Elev Verbal Internet/mobil Tillfällen Sexuell läggning Sexuell läggning Enstaka Religion Religion Upprepade Etnisk Könsord Etnisk Könsord Fysiskt våld Psykiskt våld Övrigt Beskrivning Underskrift 21

22 Bilaga 2 - Åtgärdsrapport Ansvarig skolledare: Anmälan till Polisen gjord av: datum Anmälan till Arbetsmiljöverket gjord av: datum Skyddsombud informerade av: datum Elevskyddsombud informerade av: datum Rapportskrivaren informerad om genomförda åtgärder: Åtgärder Ansvarig Uppföljning 22

23 Bilaga 3 - Nyvångskolans regler Undervisande personal ansvarar för att alla elever och deras föräldrar vet vad som står i detta dokument och vad det betyder. Minst en gång per läsår ska dokumentet presenteras för och diskuteras med berörda parter På Nyvångskolan gäller följande regler: Jag ska lyssna på vad läraren säger och följa lärarens instruktioner. Jag sitter på den plats som läraren ger mig. Jag använder bara de hjälpmedel som läraren tillåter. Jag ska vara rädd om saker jag får låna av skolan. Jag ska visa hänsyn mot andra elever och vuxna. Jag ska sköta mig på internet och aldrig kränka eller såra någon annan. Ur skollagen kap 5. Trygghet och studiero Disciplinära och andra särskilda åtgärder Allmänna befogenheter för rektor och lärare 6 Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Enligt de förutsättningar som följer av 7-23 får det beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål. En åtgärd enligt första eller andra stycket får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. Se vidare 7 till 11 i kap 5 gällande utvisning ur undervisningslokalen, kvarsittning, utredning, skriftlig varning. 23

24 Bilaga 4 Samtalsmall Datum: Elev: Klass: Vem/vilka var inblandade? Vad har hänt? Uppföljning/vidare kontakt: Konsekvens av händelsen: Samtalsledare: Dokumenterat av: 24

25 Bilaga 5 Konsekvenstrappa Trygghet och studiero Nyvångskolan Eleven stör undervisningen eller uppträder olämpligt Eleven inte ändrat sitt beteende efter tillsägelse från lärare Skollagen (2010:800), 5 kap 7 Eleven får stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter att skoldagen avslutas eller infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar. Rektor meddelar vårdnadshavare. Skollagen (2010:800), 5 kap 8 Om elev, vid upprepade tillfällen, stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller gjort sig skyldig till allvarligare förseelse ska rektor se till att saken utreds. Samråd sker med vårdnadshavare vid elevkonferens som rektor kallar till. Skollagen (2010:800), 5 kap 9 Utifrån vad som framkommit i utredningen får rektor utfärda en skriftlig varning innehållandes information om åtgärder för att få eleven att ändra sitt beteende Rektor meddelar vårdnadshavare. Skollagen (2010:800), 5 kap 11 Rektor får besluta om att elev ska följa undervisningen i en annan undervisningsgrupp än den eleven annars hör till eller undervisas på annan plats inom samma skolenhet. Detta förutsätter att åtgärderna skolan vidtagit utifrån utredningen inte har givit önskad effekt. Om åtgärder enligt ovan inte är tillräckliga får rektor besluta om att en elev tillfälligt ska följa undervisningen vid annan skolenhet Skollagen (2010:800), 5 kap Rektor får besluta om att stänga av elev helt eller delvis om: Avstängning gäller under den tid det krävs för att utreda ytterligare åtgärder, d v s längst en vecka och ej fler tillfällen än två gånger per kalenderhalvår. Vårdnadshavare ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas samt informeras efter fattat beslut. Anmälan till socialnämnden ska göras. Skollagen (2010:800), 5 kap

Likabehandlingsplan samt plan mot. plan mot kränkande behandling. för. Torna Hällestad förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot. plan mot kränkande behandling. för. Torna Hällestad förskola Barn- och skolförvaltning Lund Öster Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Torna Hällestad förskola 1 Barn- och skolförvaltning

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot. plan mot kränkande behandling. för. Kattfotens förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot. plan mot kränkande behandling. för. Kattfotens förskola Barn- och skolförvaltning Lund Öster Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Kattfotens förskola 1 Barn- och skolförvaltning Lund

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-11- 19 Klubbgärdet/Munksunds Förskole enheter, Piteå kommun Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar, som ligger till grund till

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 s Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 Alla elever på skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekorren Avdelning Nyckelpigan 2013 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling - Ingen får skada mig och jag får inte skada

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (10) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Juno 2013-2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Juno 2013-2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Förskolan Juno 2013-2014 Trygghet, omtanke, öppenhet, respekt och glädje. Om barns lika rättigheter i förskolan Reviderad vårterminen 2014 Kristina

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2015-12-02 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vår värdegrund Vi verkar

Läs mer

Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/16

Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/16 Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/16 Grunduppgifter Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogiska ombud. Vår vision Alla barn ska känna sig trygga och bemötas

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Frödinge Skola Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Grundskola och förskoleklass, läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium Läsåret 2015/2016 1 TILL DIG SOM ELEV Vår ambition är att alla elever skall trivas och känna samhörighet med varandra och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2011-2012 Inledning På Akvarellens förskola arbetar vi målmedvetet för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvarig för planen Catrine Elversson, förskolechef Vår vision Vår

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Att med glädje och engagemang våga och vilja lära tillsammans nu och för framtiden Änggårds förskolor 1 1. Mål/Vision... 3 2. Giltighetstid

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-10-31 2017-10-31 Stockslycke förskola avdelning Norrskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9 Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Förskolan Boken Likabehandlingsplan För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Läsåret 2015-2016 Vision och värdegrund Förskolan Bokens värdegrund bygger på

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling 2016-2017 Solbackens förskola Reviderad 2017-02 INNEHÅLL Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av plan Definitioner Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 1 (8) Reviderad 27 juni 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 g:\bf\skolområde gymnasiet\skolområde gymnasiet\gemensamt\policydokument\likabehandlingsplan\2016-17\övergripande

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 6 2017 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola 2015/2016 Barn och pedagoger skall känna trygghet och bli bemötta med respekt av varandra vår förskola skall vara fri från diskriminering

Läs mer

Bakgrund. Mål. Ansvarsfördelning

Bakgrund. Mål. Ansvarsfördelning Bakgrund Likabehandlingsplanens främsta syfte är att klargöra hur vi ska främja och förebygga likabehandling samt motverka trakasserier och annan kränkande behandling oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet,

Läs mer