BUSKULBUSKULBUSKULBUSKULBUSKU LBUSKULBUSKUL BUSKUL! BUSKULB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUSKULBUSKULBUSKULBUSKULBUSKU LBUSKULBUSKUL BUSKUL! BUSKULB"

Transkript

1 BUSKULBUSKULBUSKULBUSKULBUSKU LBUSKULBUSKUL BUSKUL! BUSKULB Utvecklingsprojekt ny biblioteks- och kulturverksamhet för barn och unga vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Förstudie. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionbibliotek Västra Götaland Våren

2 1. Bakgrund Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionbibliotek Västra Götaland har gemensamt genomfört en förstudie för ett utvecklingsprojekt kring biblioteks- och kulturverksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. 1.1 Mål och målgrupp fortsatt kulturellt stöd till patienterna inklusive bokutlåning till främst barn och patienter med långa vårdtider Att ge barn och ungdomar på Sahlgrenska sjukhusets alla enheter kulturella upplevelser samt tillgång till olika medier. Att göra litteratur, andra medier och olika kulturformer till en integrerad del av vård och rehabilitering för denna patientgrupp. Att utveckla nya metoder, ny teknik och nya samarbetsformer, som är intressanta ur såväl regionalt som nationellt perspektiv. 1.2 Arbetsgrupp En arbetsgrupp har bidragit med synpunkter, bakgrundsinformation, kunskaper och förslag till inriktning av förstudien. Arbetsgruppens deltagare: Eva Alopaeus, sektionschef, Kliniska centralbiblioteket, SU/ Sahlgrenska, projektägare Kerstin Dimbodius, sjukhuslärare, Sjukhusskolan, SU/Sahlgrenska Lena Gerth, bibliotekarie, Patientbiblioteket, SU/Östra Gunnar Göthberg, verksamhetschef kirurgi inkl lekterapi, SU/Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Victoria Klaiber, fritidspedagog, SU/Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Malin Koldenius, konsulent, Regionbibliotek Västra Götaland Ewa Kollberg, konsulent, Regionbibliotek Västra Götaland Jonas Löwenberg, gruppledare verksamhetsstöd IT, SU/IT Ann-Christine Persson, bibliotekarie, Patientbiblioteket, SU/Östra Christina Sandström, sjuksköterska/kvalitetssamordnare, SU/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Börje Sik, bibliotekarie, SU/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Lena Skoglund, förvaltningschef, Regionbibliotek Västra Götaland, projektägare Kerstin Wockatz, konsulent, Regionbibliotek Västra Götaland, projektledare 2. Arbetsmetod Framtagandet av denna förstudie har tillgått så, att jag under knappa sex veckor läst böcker och uppsatser, kollat webbplatser och intervjuat enskilda och personalgrupper. Styrgruppen har varit mig behjälplig i att lyfta fram synpunkter och infallsvinklar, ta fram personer att träffa och för att göra korta studiebesök. Det är påfallande vilket intresse och engagemang som har mött mig vid dessa intervjuer. Personal har påtalat behovet av professionell bibliotekariehjälp och känt sig inspirerad i sitt eget arbete över att reflektera kring kultur som ett utvecklingsmedel för den egna verksamheten. En bidragande orsak till denna förförståelse av kultur och bibliotek som utvecklingspotential ligger i det faktum att man genomgående, 2

3 både i vården och i biblioteks-/kulturvärlden har Barnkonventionen som en gemensam värdegrund. Det som inte har lyckats under dessa veckor är att genomföra fokusgrupper eller intervjuer med barn och föräldrar. Jag har bett om synpunkter från Barncancerföreningen och Hjärtebarnsföreningen, Föräldraföreningen för synskadade barn, SRF och Unga Synskadade. Från nätverket Faceconnection, som organiserar unga människor som genomgått omfattande plastikoperationer, har det inkommit synpunkter per mail. Sjukhusläraren och lekterapeuterna på Sahlgrenska har bidragit med synpunkter från fyra patienter. Lekterapin på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har haft ett klotterplank där patienter kunnat skriva ner önskemål. En medarbetare vid Regionbiblioteket har en anhörig som är inlagd på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus sedan flera månader tillbaka och hennes erfarenheter och synpunkter är också beaktade. Eftersom det är av största vikt att få med barns och ungas egna tankar i ett förändringsarbete av det här slaget, så måste deras åsikter beaktas sytematiskt under projekttiden. Jag har också haft kontakt med flera av kulturkonsulenterna i regionen och bett om synpunkter kring skrivningar och program, alla i samverkansgruppen för barn och unga har haft möjlighet att läsa programmet och delge mig synpunkter. 3. Nuläge 3.1 Barn och unga inom vård och rehabilitering på SU Inom vård och rehabilitering, fanns 2004 barn och unga, 0-18 år, på följande sjukhus inom Sahlgrenska universitetssjukhus: Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Östra, Mölndal, Sahlgrenska, Högsbo, Lillhagen, Renströmska. Dessutom finns barn spridda på ett antal andra ställen runt om i Göteborg, främst inom (re)habilitering. Antal barn som vårdas varje år räknas dels i antal vistelser (läkarbesök, sjukvårdande behandling), dels i antal vårddagar (dygn eller del av dygn under ett vårdtillfälle*) Det ger vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ca vistelser för barn och ungdomar 0-18 år, och ca vårddagar för samma kategori 1. Drottning Silvias barnsjukhus har både mest vistelser och mest vårddagar. Vistelser Vårddagar Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus "Huskropp" Sahlgrenska "Huskropp" Mölndal "Huskropp" Östra "Huskropp" Högsbo "Huskropp" Lillhagen "Huskropp" Renströmska Annan huskropp Vistelser och vårddagar 0 18 år 2004, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Torbjörn Johansson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset SU IT 3

4 * Vårdtillfälle avgränsas av in- och utskrivning inom ett medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsv.) 3.2 Barn- och ungdomsbiblioteket på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Från och med 2005 finns patientbiblioteksverksamhet i traditionell bemärkelse endast kvar på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Biblioteket har som målgrupp barn, unga och föräldrar som vårdas på det sjukhuset. På centralkliniken Östra sjukhuset finns de medier som sparats vid patientbibliotekens nedläggning inom SU. Verksamheten är inte tillgänglig för patienter eller vårdpersonal. 4. Trender och tendenser för vård av barn och unga de närmaste 5 åren Trenden är ännu kortare vårdtider inne på sjukhuset och mer och mer dagsjukvård och kortare behandlingstider. Barnen mår förstås bättre av att vara hemma hos sig själva. Man är på specialistvård om dagarna och sedan bor man på Ronald McDonald om nätterna. som sköts mycket med volontärer. För många år sedan var föräldrarnas besök begränsade, ibland sa man t o m att det var bättre om föräldrarna inte kom alls, eftersom det väckte sådan sorg och besvikelse när föräldrarna var tvungna att gå. Idag är det tvärtom. Man är beroende av föräldrarnas medverkan. Och det kan blir för mycket för en del föräldrar, alla orkar inte med det State of the art - Barn- och ungdomsbibliotek på sjukhus. 5.1 Historik Så här skriver Anna-Lena Edlund i sin uppsats Biblioteket i Bokskogen : perspektiv på bibliotek för barn på sjukhus 3 : Det som utmärker materialet i det här kapitlet är dess höga ålder. Det senaste någon skrivit om barn och sjukhusbibliotek publicerades 1984, och det var en artikel skriven av barnbibliotekarier. Senast en myndighet skrev något om barn och sjukhusbibliotek var 1979, då en bok som berörde barn på sjukhus även berörde sjukhusbiblioteket. Det betyder att bakgrundsmaterialet till den här delen av uppsatsen är mellan 16 och 25 år gammalt. Vidare citeras ur samma uppsats: I rapporten Sjukhusbibliotek från Kulturrådet står att det ska tas särskild hänsyn till barnens behov då de möter sjukhusbiblioteket. Utöver den meningen ägnar rapporten ingen mer uppmärksamhet åt barnen på sjukhuset och deras kontakt med biblioteket kom en rapport av mer detaljerat slag, Barn på sjukhus. Lekterapi, bibliotek och skola. Den var utarbetad av en projektgrupp från Socialstyrelsen som vägledning främst i frågor rörande barns sjukhusmiljö. Även biblioteksverksamheten nämndes och det påpekades att det i vuxenbiblioteket skulle finnas utrymme för ett barnbibliotek eller barnhörna. Där skulle det finnas litteratur och tidningar för att täcka behoven hos alla åldrar. Boken poängterar särskilt att personalen ska tänka på att det finns invandrarbarn på sjukhusen och att deras behov också måste tillgodoses. Biblioteket bör hålla tillgodo med kassetter och bandspelare då erfarenhet talar för att musik- och sagobehovet ökar vid längre sjukhusvistelse. I rapporten framkommer att bibliotekets viktigaste verksamhet äger rum på vårdavdelningarna under bokvagnsrundorna eftersom personalen då ger service även åt de barn som inte kan ta sig till biblioteket. Biblioteket skall även lägga ut böcker i t.ex väntrum. Om bibliotekets placering 2 Samtal med Anna Söderholm 3 Anna-Lena Edlund: Biblioteket i Bokskogen : perspektiv på bibliotek för barn på sjukhus. Lund 4

5 sägs att det bör ligga centralt och ha nära till hissar. Rymliga lokaler är ett krav då barnen kanske ligger i säng eller sitter i rullstol. Anna-Lena Edlund sammanfattar bibliotekets roll för barn på sjukhus så här: Det är traumatiskt för ett barn att ryckas bort från sin vardagliga tillvaro med familj och vänner omkring sig till att läggas i en sjukhussäng, om så bara för några dagar. De negativa effekterna av en sjukhusvistelse kan kanske lindras en aning av t. ex biblioteket. Många barn går till biblioteket till vardags och ett bibliotek på sjukhuset kan bli ett sätt att hålla kontakt med den vanliga tillvaron då barnet är frisk. Att lyssna på välbekanta sagor och sånger och välbekant musik kan vara ett sätt för barnen att bearbeta känslor och upplevelser på under sjukhusvistelsen. De kan då få associationer till sitt vanliga liv och kanske bättre uthärda vistelsen på sjukhuset. Bibliotekslokalen kan komma att fungera som en neutral, avslappnad plats för barnet då det får lämna sin avdelning och möta människor som inte främst ser det som en patient. För de barn som är lite äldre och inte känner sig hemma på lekterapin kan biblioteket vara en viktig plats att bara få vara på. Personalen på ett barnsjukhusbibliotek träffar många som är läsovana eller sådana som aldrig varit på biblioteket. Det faktumet samt att många barn vid sjukdom regredierar och börjar läsa böcker de läste vid yngre ålder påverkar mediautbudet. Serier, bilderböcker, sysselsättningsböcker och tunna faktaböcker är mycket populära bland barn på sjukhus. Det är också viktigt att det finns böcker om barn på sjukhus samt många böcker på andra språk än svenska. Då ett barn ligger på sjukhus kan biblioteket erbjuda distraktion, ge trygghet genom att det kan få läsa eller lyssna på något välkänt som finns hemma. Biblioteket kan också vara en plats att bara få vara på och ta det lugnt i. 5.2 Barn- och ungdonsbiblioteket på Drottning Silvias barnsjukhus, april 2005 Barnbiblioteket ligger i entréplan tillsammans med sjukhusskolan och lekterapin. Tre bibliotekarier finns knutna till biblioteket med varierande tjänstgöringsgrad. Öppettiderna är följande: må , ti-to , , fr Bokvagnsronderna är inte för tillfället schemalagda. Biblioteket och lekterapin genomför kulturaktiviteter med hjälp av fondmedel. Biblioteket presenteras på Internet i det så kallade Dunderprojektet. Bibliotekskatalogen är åtkomlig från sjukhusets intranät. Mediebeståndet består av ca volymer. Från nerlagda patientbiblioteket på Sahlgrenska har det mesta av barn- och ungdomslitteraturen placerats på Sahlgrenskas olika avdelningar, på sjukhusskolan på Sahlgrenska och på lekterapin. De medier som saknades på biblioteket på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus överfördes dit. Mediebeståndet innehåller förstås böcker för barn och ungdomar, men också en pockethylla för vuxna anhöriga. Det som lånas mest är böcker för förskole- och lågstadieåldern och för tonåringar. Den s k slukarålderslitteraturen står mer stilla. Biblioteket prenumererar på olika tidskrifter för både föräldrar och barn. Det finns ett litet urval talböcker för barn och unga, det finns också 160 ljudböcker för samma målgrupp. Talböckerna är både analoga och digitala, likaså ljudböckerna. Det finns någon enstaka talboksspelare som skulle kunna passa barn och ungdomar. Biblioteket saknar böcker med andra typer av anpassningar för funktionshindrade än talböcker. Böcker finns på spanska, iranska, nyiranska, nordkurdiska/kurdiska, serbokroatiska, turkiska, thai, engelska. Det finns ca 130 titlar spelfilmer på VHS och 25 musik-cd. 5

6 Biblioteket har ett Artotek med ett drygt 100-tal inramade objekt, mest litografier och affischer. Artoteket har byggts upp av fondmedel. Tyvärr passar inte utbudet särskilt väl för målgruppens behov idag Andra barnbibliotek på sjukhus i Sverige Lund Barn och Ungdomssjukhusbiblioteket 5 är en filial till det stora biblioteket inne på C-blocket. Biblioteket ligger i mitten av entréplanet, även kallat Ljusgården, i anslutning till lekterapi och skola. På BUS-biblioteket arbetar två bibliotekarier. Biblioteket är öppet må,ti,to 12-14, fr 10-12, onsdag ägnas åt bokvagnsrond. Biblioteket har organiserat sina samlingar i olika genrer för att det ska bli lättare hitta. Boksamlingen består av allt från lättlästa böcker för den som precis lärt sig läsa, till ett växande utbud av böcker på invandrarspråk. Det finns förstås också faktaböcker. Biblioteket prenumererar på tidningar som: Julia, Min Häst, Kamratposten, Opsis Kalopsis, Vi Föräldrar, Bamse och Illustrerad Vetenskap. Det finns möjlighet att krypa upp i soffhörnan och lyssna på en saga på kassett eller CD. Det finns ett stort utbud av filmer som man kan låna med sig. Filmerna lånas från det stora biblioteket eller från bokvagnen. Varje onsdag går man bokvagnsrond på BUS och besöker alla avdelningar där det finns barn och ungdomar som är inlagda. Webbsidan innehåller boktips från biblioteket. Det kommer nya boktips var 14:e dag. Böckerna kan lånas på biblioteket i BUS-huset Bokskogen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm 6 Astrid Lindgrens Barnsjukhus ingår i Karolinska Universitetssjukhusets organisation. Bokskogen heter biblioteket på Barnsjukhuset. Bokskogen kan man besöka i rullstol, säng eller på egna ben. Till dem som inte kan ta sig till dit kommer biblioteket med bok- och kassettvagnar och lånar ut vid sängkanten. Biblioteket Bokskogen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus är ett av Stockholms minsta men vackraste bibliotek. Miljön är skapad av scenografen Anne-Marie Broms. Här kan barn, ungdomar och föräldrar sitta ner och läsa, lyssna på sagor och musik, eller bara koppla av. I ett rum som är inrett som en flygplanskabin kan man med tankens kraft förflytta sig långt. Pippi, Alfons, Tintin, Bert, spökhistorier, gåtor, sagor, sånger, musik på CD och kassett för olika åldrar, video, talböcker m.m., allt detta är Bokskogen fylld av. Här har man ett grundutbud, men också en beställningsverksamhet som ger tillgång till Stadsbibliotekets hela mediesamling. Biblioteket är öppet må-on , to , fre10-16, lö-sö stängt. Biblioteket är bemannat av 2 bibliotekarietjänster och 0,75 assistenttjänst. 5.4 Andra barnbibliotek på sjukhus i världen Mount Sinai Children s Hospital, New York. NY 7 I Journal of Hospital Librarianship, vol 4(4) 2004 beskriver Dana F Wyles med exempel från Mount Sinai Children s Hospital New York hur bibliotekarien samverkar med Child life specialists, Family Resource Center och personalen på sjukhuset för att lindra barnens och ungdomarnas smärtsamma upplevelser av sin sjukhusvistelse. 4 Rapport från Börje Sik och Ann-Christine Persson

7 Child Life verkar fungera ungefär som lekterapin på våra sjukhus. En Child Life specialist är expert på barnens psykosociala behov och de arbetar förutom med inlagda barn, dessutom med barn på akutmottagning, rehabilitering och liknande sjukhusanknuten verksamhet. Child Life jobbar också med konst- och musikterapeuter, med sjukhuslärare, clowner och volontärer och förstås med föräldrar och syskon. Child life förser också föräldrarna med information och stöd för att reducera föräldrarnas ängslan, något som bidrar till att sådan inte i onödan överförs till barnen. Mount Sinai Children s Hospital har också ett Family Resource Center där det sedan några år tillbaka arbetar en bibliotekarie. Family Resource Center erbjuder också Internetaccess för familjernas behov, något som är mycket uppskattat då familjen kan kolla sin e-post och också söka efter information. Där finns också tillgång till telefon och fax. Föräldrarna uppskattar också miljöavbrottet, att det finns ett rum för dem där de kan få en stunds andrum och en kopp kaffe. Biblioteket innehåller både tryckt och online-information. För föräldrar finns det en liten nöjesläsningssamling, men övervägande bokbeståndet är medicinsk litteratur för ickeprofessionella. För barnen finns också ett litet nöjeslånebibliotek, men också identifikationslitteratur. (Med identifikationslitteatur menar jag böcker, där någon gestaltar, fiktivt eller autentiskt, hur det är att leva med sjukdomar och funktionshinder och där man också i bästa fall sprider hopp och styrka att gå vidare i sin egen rehabilitering. ) Biblioteket fungerar mest som ett referensbibliotek och använder sig mycket av fotokopiering för att förse patienter och anhöriga med information. Man har också byggt upp en stor samling spansk litteratur/information och det är mycket uppskattat. Man försöker också se till att viktig information blir översatt till de språk som behövs. Vidare finns broschyrer och annat och man förser också besökare med kollektivtrafikens tidtabeller och närbelägna restaurangers matsedlar. Samlingen byggs till största delen upp efter förfrågningar från familjerna och sjukhusets barnspecialister. Webbsidorna uppdateras av både Child Life och bibliotekarierna. Man jobbar också med att ta fram ämneslistor för de behov som barn och föräldrar önskar. Bibliotekarien samarbetar också med sjukhusskolan och hjälper till med att visa på sökningar som eleverna kan behöva göra för sina arbetsuppgifter. För att hjälpa föräldrar och patienter att hålla kontakt med släkt och vänner erbjuds varje barn en egen webbplats, där man kan skriva in hur barnet mår, lägga in foton osv., så att föräldrarna slipper ägna sig åt tidsslukande telefonsamtal med anhöriga. Man e-postar ut en länk helt enkelt. Digitalkamera och annat lånas från Child Life. Marknadsföring av Family Resource Center måste hela tiden fortgå. Man använder sig av olika metoder till olika målgrupper; personalen, familjerna. Man går också runt på avdelningarna och talar om att Resource Center finns. Det goda samarbetet mellan Child Life och Family Resource Center är en stor framgångsfaktor för ett gott arbete med barn och familjer på sjukhus Family Resource Center/Library at Lucile Packard Children s Hospital, Stanford, CA 8 Biblioteket erbjuder patienter, deras familj och personal information av olika slag kring barns hälsa och mödravård. Biblioteket innehåller dessutom nöjesläsning och videofilmer. Att ha tillgång till information är det viktigaste redskapet för patienterna och deras familjer för att hantera sin sjukdom och sin sjukhusvistelse. Det är viktigt att det finns information kring hur kroppen fungerar, vad som händer under vårdtiden på sjukhuset och hur man tacklar en livsförändrande sjukdom. Målsättningen för Family Resource Center/Library är att 8 7

8 Erbjuda vetenskapligt baserad medicinsk information och hälsoundervisning som är anpassad till barnets ålder/utvecklingsstadium. Öka förståelsen för barn- och mödrahälsovårdsfrågor Hjälpa patienter och familjerna att tackla sjukdom och sjukhusvistelsen Uppmuntra kommunikation mellan patienterna, familjer och sjukvårdens professionella. Medverka till en läkande miljö genom läsande och sagoberättande. Det gör man genom följande aktiviteter: En mediesamling kring hälso- och sjukvårdsfrågor för en icke-professionell målgrupp, En mediesamling för nöje bestående av böcker, skivor och filmer, för både vuxna och barn i alla åldrar Patient- och familjeutbildning kring den service som finns tillgänglig En informationskiosk på entréplan med tillgång till sjukhusinformation och patientutbildning Sagotelefon ring och lyssna på en saga, byts två gånger i veckan. Frivilligverksamhet som läser sagor och lämnar ut filmer Levande-bok-program, frivilliga har med bärbara datorer till sängbundna patienter för ett interaktivt läsprogram. CCTV interntvprogram med utbildnings- och underhållningsprogram för både barn och hela familjen, spanska filmkanaler, engelska filmkanaler, avslappningskanal, småbarnsprogram, Veckans film, Patientutbildningsprogram 5.5 Barn- och ungdomsbiblioteken i kommunerna. Till skillnad från skrifter om barn- och ungdomsbiblioteksverksamhet vid sjukhusen, så finns det mycket skrivet om barnbiblioteksverksamhet vid folkbiblioteket. Genom länsbibliotekens konsulentverksamhet har det hela tiden bedrivits verksamhetsutveckling. De första åren på 2000-talet formade Svensk biblioteksförening rekommendationer för folkbibliotekens barnoch ungdomsverksamhet 9. De togs fram tillsammans med folkbiblioteken i Mellansverige i ett utvecklingsprojekt som hette Hissa segel eller bygga vindskydd: Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. FN:s konvention, artikel 3, om barnets rättigheter antagen av FNs generalförsamling den 20 november 1989 Alla barn och ungdomar har rätt till bibliotek. Bibliotekens insatser för barn och ungdomar utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och syftar till att i alla tillämpbara delar uppfylla barnkonventionen. Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet. Det innebär att: Barnperspektivet ska vara utgångspunkten för biblioteket. Barns och ungdomars egna behov ska vara vägledande för verksamheten. De ska kunna påverka denna och de ska erbjudas möjligheter att uttrycka sig i biblioteket. Biblioteket ska bidra till att stärka barns och ungdomars personlighetsutveckling, liksom deras utveckling till aktiva, demokratiska samhällsmedborgare. Biblioteket ska vara en fristad och mötesplats för barn och ungdomar, där de möts med respekt av engagerade och kunniga vuxna. Biblioteket ska vara ett roligt ställe där det händer saker. 9 8

9 I biblioteket ska finnas ett rikt, varierat och aktuellt utbud av medier som speglar världen ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Anpassade medier ska erbjudas barn och ungdomar som behöver det. Bibliotekets verksamhet, lokaler och information ska vara tillgängliga för barn och ungdomar med funktionshinder. Barn och ungdomar ska ges vana att använda bibliotek och redskap för att orientera sig i en svåröverskådlig och gränsöverskridande medievärld. Biblioteket ska erbjuda komplement och alternativ till utbudet i lokalsamhället. Biblioteket ska vara en del av samhällets nätverk för barn och ungdomar när det gäller språkutveckling, kulturarv, kulturupplevelser och eget skapande. Biblioteket ska tillsammans med föräldrar, barnhälsovård, förskola och skola lägga grunden till det livslånga lärandet och hjälpa barn och ungdomar att skapa sammanhang i tillvaron. Biblioteket ska stimulera till nyfikenhet och läslust. För muntligt berättande, upplevelseläsning och för barns och ungdomars eget kunskapssökande ska biblioteket vara ledande. Biblioteket ska vara aktivt och uppsökande. Barns och ungdomars användande av biblioteket ska inte begränsas av ekonomiska hinder. Biblioteket ska vara en angelägenhet för alla barn och ungdomar. Deklarationen om barnets rättigheter antogs av FN 20 november1989. Sverige anslöt sig till den Många kommuner har sedan dess fattat beslut som innebär att nämnder och förvaltningar på olika sätt ska arbeta i enlighet med barnkonventionen. Rekommendationerna för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet bygger på tillämpbara artiklar i konventionstexten. De kan användas som en utgångspunkt för ett tydligare barnperspektiv när man formulerar mål för verksamheten och i utformningen av det dagliga arbetet på biblioteken. 5.6 Kultur i vård och rehabilitering, med tonvikt på barn Vad kan kulturaktiviteter bidra med för att förbättra vård och rehabilitering av barn? Här kommer ett axplock, tiden har inte medgivit systematiskt sökande kring ämnet Svensk Barnsmärtförening 10 Svensk Barnsmärtförening har försökt kartlägga området smärtreducering med annat än farmakologiska metoder. När det gäller åtgärder som kan hänföras till biblioteks- kultur- och informationsområdet så nämner man främst vikten av information och möjligheten till avledning. Vid en rundfrågning till medlemmar i Svensk Barnsmärtförening framkom att många använder metoder som förberedande information/lek och avledning med t.ex. musik, men sällan metoder som avslappning, vägledd visualisering och hypnos. Liknande erfarenhet framkom ur en amerikansk studie. Kunskaper om hela spektrat av psykologiska metoder har börjat att spridas men vi har mycket kvar att lära och sjukvården behöver ett utvidgat samarbete med representanter för beteendevetenskap. Vår kunskap om hur psykologiska metoder fungerar är begränsad; kortfattat kan sägas att flertalet metoder förstärker eller inducerar endogena smärthämmande mekanismer i nervsystemet. De psykologiska metoderna är inte enbart riktade mot smärta utan mot oro och 10 9

10 ängslan. Målet kan vara att ändra sinnestillståndet, att hjälpa barnet från ett tillstånd av passivitet och hjälplöshet till ett tillstånd av kontroll över situationen. Förberedelse/information. Vid all smärtbehandling till barn bör psykologiska metoder ingå om man till dessa även räknar åldersanpassad information om vad som skall hända och ett gott bemötande med respekt för det enskilda barnets integritet. I bemötandet av barnet ingår att barnet har tolkningsföreträde för sin egen upplevelse och man bör undvika att slentrianmässigt använda uttryck som "det gör inte ont, nu var du duktig" etc. Till det goda bemötandet hör även att stödja föräldrarna i föräldrarollen. Många studier är gjorda där man påvisat en minskad oro och mindre upplevd smärta efter åldersanpassade förberedelser och information (7,8). Dessa metoder borde ingå som en självklar del i omhändertagandet av barn och gör så på många ställen. Man kan tillspetsat säga att det handlar om att tillämpa påbudet att informera patienten. I en kognitiv terapi kan också ingå att utbilda barnet och familjen om smärtmekanismer och förhållningssätt. Avledning Avledning innebär att barnets uppmärksamhet fokuseras på någon yttre företeelse ex lyssna till musik, höra en saga, blåsa såpbubblor, se en videofilm etc. och dessa metoder kan i vissa sammanhang men inte alltid reducera obehag vid procedurrelaterad smärta som målsättning, injektioner, vaccinationer etc. (9). En del barn hittar egna avledande manövrar och kan uppmuntras till detta; att skrika, sjunga, krama något etc. 7. Zeltzer LK, Jay SM, Fischer DM. The management of pain associated with pediatric procedures. Pediatr Clin NA 1989; 36: Månsson ME, Bjorkhem G, Wiebe T. The effect of preparation for lumbar puncture on children undergoing chemotherapy. Oncology Nursing Forum 1993; 20: Ellis J, Spanos N. Cognitive-behavioral interventions for childrens distress during bone marrow aspirations and lumbar punctures: A critical review. J Pain Symptom Manage 1994; 9: Musikterapi i rehabilitering av barn med seneffekter efter hjärntumörbehandling 11 I Sverige drabbas årligen ungefär 75 barn av olika former av hjärntumörer. Den medicinska behandlingen med strålning och cytostatika har visat sig kunna ge emotionella och kognitiva sequelae. Många av dessa s.k. seneffekter kan uppträda lång tid efter behandlingen. Syftet med den aktuella pilotstudien är att studera om musikterapi kan ha en positiv inverkan på psykologiska och kognitiva seneffekter hos barn behandlade för hjärntumör. Särskild uppmärksamhet kommer att riktas mot effekterna av musikterapi på barnens ordflöde. Hjärnavbildande tekniker visar att vissa av de områden i vänster hjärnhalva som är viktiga för språk också är involverade i musik samtidigt som det existerar separata moduler för både språk och musik i båda hemisfärerna. Tio barn i åldern nio till 16 år med seneffekter efter hjärntumörbehandling kommer att ingå i studien. Barnen fördelas slumpmässigt i två matchade grupper om vardera fem deltagare. En grupp får musikterapi en gång i veckan under åtta månader medan den andra gruppen utgör kontrollgrupp och får avstå musikterapi under motsvarande tid. Den musikterapeutiska metoden baseras på expressiva och receptiva musikterapeutiska tekniker. Samtliga patienter genomgår psykologiska, pedagogiska och språkliga bedömningar före och efter försöksperioden. 11 Karin Andersson, projektansvarig, Noomi Säfsten, musikterapeut, Lennart von Wendt professor Neuropediatriska enheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Sjukhuset Stockholm Tel , 10

11 5.6.3 Möjligheter genom kultur en diskussion om kulturens betydelse i vården 12 Patrik Grahn, docent, Alnarp. Kultur betyder odling. Patrik Grahn menade att alla människor har behov av att känna "kompetensglädje". D.v.s. att lära sig nya saker, att utvecklas och att göra framsteg. I Alnarps rehabiliteringsträdgård kan de som rehabiliteras se hur plantorna de sätter växer upp och de kan följa årstidernas växlingar i naturen. Alla sinnen aktiveras. Naturen har visat sig vara viktig för människor i kris. I naturen finns utrymme för dagdrömmeri, det ger en möjlighet att tänka efter hur man vill gå vidare i livet när man förlorat kontrollen över sin vardag. Naomi Clyne, docent, med. klinik, Södertälje sjukhus beskrev den humanistisk vårdfilosofi på Löwenströmska sjukhuset hon som chef varit med och arbetat fram. Hon talade om vikten att skapa förutsättningar för mötet, att ha en tydlig dialog med patienten, att inte se patienten som ett objekt, att skapa en organisation med respekt för individen. De viktigaste i filosofin är kommunikationen att skapa rum för möte mellan vårdare och vårdtagare där de är på samma nivå. Vidare innebär detta arbetssätt att vårdaren har det fulla ansvaret för mötet, patientens behov styr och multiprofessionella team samarbetar. En vacker miljö anses viktigt och den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan ges 24-timmarsansvar för samma patient. De visade sig att dialyspatienterna på Löwenströmska med detta arbetssätt hade mindre dödlighet och färre vårddagar än andra, liknande avdelningar med liknande patienter. Ove Ronström, docent i etnologi vid Högskolan på Gotland, menade att allas rätt till kultur också gör att begreppet kultur kan trivialiseras. Han definierade ordet kultur dels som livsformer och dels som estetiskt markerade, expressiva former. Han menade att all kultur inte är bra och att innehåll alltid måste diskuteras. Kultur är potentiellt bra för välbefinnandet och kan vara befriande, men kan lika gärna användas förtryckande o.s.v. Han talade också om pensionärsskapet som tidigare varit ett socialpolitiskt begrepp, men som idag mer enligt honom hör till den identitetspolitiska sfären. Att vara pensionär är en identitet. Det tillskrivs lätt äldre människor att de ska gilla vissa speciella saker. Som pensionär förväntas man ägna sig åt kultur men gäller det verkligen alla? På vilket sätt är då pensionärer intresserade av estetisk verksamhet? Många anser att de är något det kan vara något de inte tidigare hunnit med och som de kan ägna sig åt som pensionärer, eller så ser man möjligheten att göra något nytt i livet i motsatts till tidigare intressen. Thöres Theorell, professor, KI, menade också att kultur kan vara verksamt i vården, men lika gärna vara skadligt. Det visar sig att patienter tillfrisknar genom att titta på konst, men viss konst kan göra att man mår sämre. Samtalet är viktigt, men även ordlösa kulturella upplevelser är viktiga. Det gemensamma skapandet kan stärka sammanhållning och skapa identitet och gemenskap. Projekt med barn visar att t.ex. musik och drama utvecklar emotioner och därmed social kompetens. Att samlas kring gemensamma projekt och utmaningar visar sig dock vara det viktigaste. Hamid Ghatan, med.dr, KS beskrev hur de arbetar med trafikskadade patienter. Han menade att vården måste anpassa sig efter patienten och se vilka förutsättningar just den patienten har. En trafikolycka slår ut balansen i livet och alla som arbetar med dessa patienter måste se människan och vara aktsam hur ljud, ljus och miljö o.dyl. påverkar denne. Ge patienten tid! Stressa inte patienten. Varje människa har en egen läkande process. Hamid Ghatan menar att kultur är organisation och han talar om vikten av ett gott ledarskap. Han menar att det behövs ett integrerat synsätt på kultur i vården, att låta kultur och medicin, teknologi samverka. Det ena kan inte utesluta det andra. Med hjälp av kultur kan patienten för ett ögonblick glömma sin smärta, komma ihåg hur det var att vara stark, lycklig och välfungerande och även komma 12 Konferensrapport: Huddinge 30 september Möjligheter genom kultur en diskussion om kulturens betydelse i vården 11

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Barns och Ungas rätt i vården

Barns och Ungas rätt i vården Barns och Ungas rätt i vården Maja Söderbäck (Red.) Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:3 Barns och ungas rätt i vården Maja Söderbäck Redaktör 1 Barns och Ungas rätt i vården ISBN 91-86678-04-3 Stiftelsen

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Dags att höja ribban!?

Dags att höja ribban!? Dags att höja ribban!? Kerstin Rydsjö Mängden forskningsresultat som visar hur viktigt det är att tidigt stimulera små barns språkutveckling och litteracitet i familjen är överväldigande! Frågan är därför

Läs mer

SLUTRAPPORT Salut - ett metodutvecklingsprojekt för sjuka barn med särskilda behov, deras anhöriga samt sjukvårdspersonal

SLUTRAPPORT Salut - ett metodutvecklingsprojekt för sjuka barn med särskilda behov, deras anhöriga samt sjukvårdspersonal SLUTRAPPORT Salut - ett metodutvecklingsprojekt för sjuka barn med särskilda behov, deras anhöriga samt sjukvårdspersonal Innehållsförteckning Sid Syfte 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 4 Projektstart

Läs mer

Medlemstidning för förbundet S:t Lukas - bli medlem du också www.sanktlukas.se. Lukas

Medlemstidning för förbundet S:t Lukas - bli medlem du också www.sanktlukas.se. Lukas Medlemstidning för förbundet S:t Lukas - bli medlem du också www.sanktlukas.se Lukas psykoterapi, existentiella samtal och utbildning... i hela Sverige nr 1 2010 Sankt Förändring gör livet mera levande

Läs mer

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv En förstudie om hur Kalmar län skall erhålla en hög tillfredställelse för äldre inom omsorgen och förkortade läkningsprocesser för personer inom vården.

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD Fördjupat anhörigstöd - Stöd till anhöriga på Östermalm vars närstående flyttat till vård och omsorgsboende Eva Norman Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan

Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan Akademin för utbildning och ekonomi Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan Benita Axelsson Maj 2010 Examensarbete, 15 hp Pedagogik Lärarprogrammet Handledare: Elisabeth Hedlund Examinator:

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer