GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens."

Transkript

1 SV GP-300 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. GP300-SW-1A

2 Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-E24500LW för att driva enheten bör du kontrollera denna för eventuella skador. Kontrollera noga förekomsten av brott, klipp, blottade ledningar och andra skador på nätkabeln. Låt aldrig barn använda en skadad nättillsats. Denna produkt bör inte användas av barn under 3 års ålder. Använd endast nättillsatsen CASIO AD-E24500LW. Tänk på att nättillsatsen inte är en leksak. Koppla ur nättillsatsen före rengöring av produkten. Deklaration om överensstämmelse enligt EU-direktiv Manufacturer: CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Responsible within the European Union: Casio Europe GmbH Casio-Platz 1, Norderstedt, Germany SV-1

3 Innehåll Förberedelser Montering av ställningen sv-57 Anslutning av kablar sv-60 Montering av nothäftesställningen och hörlurskroken sv-61 Att öppna och stänga pianolocket sv-62 Borttagning av skyddstejpen från tangentbordet sv-63 SV-57 Nätuttag SV-63 Anslutning av hörlurar SV-64 Anslutning av ljudutrustning eller en förstärkare SV-64 Medföljande och extra tillbehör SV-65 Allmän översikt SV-4 Tangentbordslock SV-5 Att öppna tangentbordslocket SV-5 Att stänga tangentbordslocket SV-5 Nätuttag SV-6 Att slå strömmen på eller av SV-6 Automatiskt strömavslag SV-6 Justering av volymnivå SV-7 Justering av skärmkontrast SV-7 Att återställa det digitala pianot till dess grundinställningar SV-7 Driftslås SV-7 Gemensamma operationer för alla lägen SV-8 Angående hemskärmen SV-8 Att navigera mellan inställningsskärmar SV-8 Val av en post (parameter) för att ändra dess inställning SV-8 Ändring av ett nummer eller värde SV-8 Att rulla nummer i ordningsföljd SV-8 Snabbrullning av nummer SV-8 Inställning av genvägsmenyer SV-9 Att starta och stoppa avspelning SV-9 Repetering av ett speciellt stycke i en sång SV-9 Spelning med olika toner SV-10 Att välja och spela en ton SV-10 Att trycka på en tongruppsknapp för att välja en flygelton SV-10 Att använda tongruppsknapparna till att välja andra toner SV-10 Att använda tonlistan till att välja en ton SV-11 Användning av det digitala pianots pedaler.. SV-11 Att justera utlösningsposition för halvpedal..... SV-12 Justering av ljudegenskaper för akustiskt piano SV-13 Användning av effekter SV-14 Att tillämpa en salsimulator SV-14 Att tillämpa kör till en ton SV-15 Att justera glansen SV-16 Angående DSP SV-16 Delning av tangentbordet för duettspelning.. SV-16 Ändring av oktav på tangentborden för duett.... SV-17 Lagring av två toner SV-18 Att justera volymbalansen mellan två lagrade toner SV-18 Att ändra oktav för varje lager SV-19 Delning av tangentbordet mellan två olika toner SV-19 Att ändra delningsinställningar SV-20 Användning av metronomen SV-21 Att starta och stoppa SV-21 Att utföra metronominställningar SV-21 Ändring av klaviaturens respons till anslagstryck (Anslagskänslighet) SV-22 Att ändra anslagskänslighet SV-22 Ändring av tonhöjd (transponering, stämning, oktavskifte)..... SV-22 Att ändra tonhöjd i steg om halvtoner (Transponering) SV-22 Finstämning (Tuning) SV-23 Att ändra stämningskurva (Spännstämning).... SV-23 Oktavskifte SV-24 Ändring av temperament på klaviaturen..... SV-24 Användning av inbyggda sånger (konsertspelning, musikbibliotek) SV-25 Konsertspelning (CONCERT PLAY) SV-25 Att lyssna på en konsertspelningssång (Lyssnarläget) SV-25 Att spela med till en orkester vid konsertspelning (Spelläge) SV-26 Att justera avspelningsvolym i en konsertspelningssång SV-27 Konsertspelningssånger erhållna med en dator el.dyl SV-27 Att lagra konsertspelningssånger erhållna med en dator el.dyl. på ett USB-minne SV-27 Avspelning av konsertspelningssånger erhållna med en dator el.dyl SV-27 Musikbibliotek SV-27 Att avspela en specifik musikbibliotekssång.... SV-28 Att öva på en musikbibliotekssång SV-28 Avspelning av sångdata lagrad på ett USB-minne SV-29 Att justera avspelningsvolym för sångdata..... SV-29 Demonstrationssång SV-30 Att utföra demonstrationsspelning SV-30 Jämförelse av flygeltoner SV-31 SV-2

4 Innehåll Inspelning och avspelning SV-32 MIDI-inspelning (inspelning i det digitala pianots minne) SV-34 Inspelning på ett specifikt sångspår SV-34 Inspelning på det andra spåret i en sång SV-35 Att utföra förräkningsinställningar SV-35 Avspelning från det digitala pianots minne SV-36 Att justera avspelningsvolym i en MIDI-inspelningssång SV-36 Att radera inspelade data SV-36 Ljudinspelning (inspelning på ett USB-minne) SV-37 Inspelning av tangentbordsspelning på ett USB-minne SV-37 Inspelning av tangentbordsspelning under avspelning av en MIDI-inspelningssång eller sångdata SV-38 Avspelning av data inspelad på ett USB-minne.. SV-38 Justering av volymnivån för ljudinspelning SV-38 Att radera sångdata i nu vald ljudinspelning..... SV-39 Inställningar på det digitala pianot SV-40 Att utföra inställningar SV-40 Parameterlista SV-41 USB-minne SV-46 Förberedelse av ett USB-minne SV-47 Stödda USB-minnen SV-47 Datatyper stödda av det digitala pianot SV-48 Att ansluta och ta bort ett USB-minne från det digitala pianot SV-49 Att formatera ett USB-minne SV-50 Lagring av standardsångdata på ett USB-minne SV-50 Lagring av det digitala pianots data på ett USB-minne SV-51 Laddning av data från USB-minnet till det digitala pianots minne SV-52 Radering av filer på USB-minnet SV-53 Namnändring av en fil på ett USB-minne.... SV-53 Felindikatorer SV-54 Anslutning till en dator SV-55 Minimala datorsystemkrav SV-55 Anslutning av det digitala pianot till en dator.. SV-55 Användning av MIDI SV-56 Vad är MIDI? SV-56 Felsökning SV-66 Referens SV-68 Tekniska data för produkten SV-68 Driftsföreskrifter SV-70 Bilaga A-1 Tonlista...A-1 Lista över konsertspelning...a-2 Lista över musikbibliotek...a-2 Lista över demonstrationssånger för flygel...a-3 MIDI Implementation Chart All reproduktion av innehållet i detta instruktionshäfte, såväl delvis som helt, är förbjuden. Utöver personligt bruk är allt annat bruk av innehållet i detta instruktionshäfte förbjudet i enlighet med upphovsrättslagar utan tillstånd från CASIO. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÅTAR SIG CASIO NÅGOT SOM HELST ANSVAR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLORADE INTÄKTER, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV INFORMATION) SOM UPPKOMMER VID BRUK AV ELLER OFÖRMÅGA ATT BRUKA INSTRUKTIONSHÄFTET ELLER PRODUKTEN, ÄVEN OM CASIO BLIVIT UPPLYST OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. Innehållet i detta instruktionshäfte kan ändras utan föregående meddelande. Produktens faktiska utseende kan skilja sig en aning från bilderna som visas i detta instruktionshäfte. Företags- och produktnamn omnämnda i detta instruktionshäfte kan vara registrerade varumärken tillhörande andra. SV-3

5 Allmän översikt Det följande förklarar innebörden av symbolen $ som uppträder på produktens konsol och med tangentnamnen nedanför. $ : Anger en funktion som aktiveras genom att hålla knappen intryckt en stund. Namnen som här visas anges alltid i fetstil när de uppträder i texten i detta instruktionshäfte. Bildskärm USB-flashminnesport Strömbrytare (P) Pilknappar Knappen SETTING Knappen ENTER Knappen SONG Knappen EXIT Knappen CONCERT PLAY Knappen REC Knappen LAYER Start/stoppknapp ( /k) Tongruppsknappar (BERLIN GRAND, HAMBURG GRAND, VIENNA GRAND) Knappen METRONOME Volymreglage (VOLUME) SV-4

6 Allmän översikt Undersida Pedaluttag Uttag PHONES Baksida Likströmsuttag DC 24V Framsida USB-port Uttag LINE IN R, L/MONO Uttag MIDI OUT/IN Uttag LINE OUT R, L/MONO Strömlampa Tangentbordslock Se till att locket är helt öppet, när du spelar på det digitala pianot. *OBSERVERA Observera följande punkter varje gång tangentbordslocket öppnas eller stängs för att undvika att dina egna eller någon annans fingrar kommer i kläm mellan locket och tangentbordet. Särskild uppmärksamhet krävs när småbarn är närvarande. Släpp inte taget om locket medan det öppnas eller stängs. Stäng inte locket genom att trycka ner det med handen ovanpå locket. (Det medför risk för att handen kommer i kläm mellan vikpanelerna.) Spela inte på tangentbordet medan locket är halvöppet. Att öppna tangentbordslocket 1. Håll i handtagen på lockets framsida med båda händerna och lyft det försiktigt uppåt. 2. Tryck försiktigt locket bakåt mot pianot tills det är helt och hållet undanvikt. Att stänga tangentbordslocket 1. Håll i handtagen på lockets framsida med båda händerna och dra det försiktigt mot dig. 2. Sänk försiktigt ner locket på plats. SV-5

7 Nätuttag SETTING P u, q, w, i VOLUME ENTER Ett tryck på strömbrytaren P för att slå av strömmen ställer faktiskt det digitala pianot i beredskapsläge. En liten mängd ström fortsätter att flöda till det digitala pianot i beredskapsläget. Koppla bort nättillsatsen från strömkällan om det digitala pianot inte ska användas under en längre tid eller om det förekommer åskväder. Meddelandet Please Wait... kvarblir på skärmen medan datalagring pågår. Utför inte någon åtgärd medan detta meddelande visas. Om du slår av det digitala pianot kan datan i pianot raderas eller bli förvanskad. Automatiskt strömavslag Slå på det digitala pianot efter att du monterat ställningen. Se Förberedelser på sidan SV-57 för närmare detaljer. Att slå strömmen på eller av 1. Tryck på strömbrytaren P för att slå på det digitala pianot. Vid ett lätt tryck på strömbrytaren P tänds skärmen tillfälligt, men strömmen slås inte på. Det tyder inte på fel. Tryck in strömbrytaren P bestämt och till fullo för att slå på strömmen. 2. Slå av det digitala pianot genom att hålla strömbrytaren P intryckt tills det digitala pianots bildskärm blir tom. Du kan ställa in det digitala pianot på att lagra dess inställningar när strömmen slås av. Se Inställningar på det digitala pianot på sidan SV-40 och General 3 Auto Resume i listan Parameterlista på sidan SV-41 för närmare detaljer. Det digitala pianot är utformat för att slås av automatiskt för att spara på strömmen om ingen åtgärd utförts under en förinställd tid. Utlösningstiden för automatiskt strömavslag är cirka fyra timmar. Även proceduren nedan kan användas för att tillfälligt koppla ur automatiskt strömavslag. Att koppla ur automatiskt strömavslag 1. Tryck på knappen SETTING för att visa inställningsskärmen. 2. Använd pilknapparna q och w till att välja General och tryck sedan på knappen ENTER. G e n e r a l > E n t 3. Använd pilknapparna q och w för att välja Auto Power Off. 4. Använd pilknapparna u och i för att välja Off. 5. Tryck på knappen SETTING för att lämna inställningsskärmen. Aktivera automatiskt strömavslag på nytt genom att utföra proceduren ovan och välja On i steg 4. SV-6

8 Nätuttag Justering av volymnivå 1. Använd volymreglaget VOLUME för att justera volymnivån. Ditt digitala piano har en funktion för volymutjämning som automatiskt framhäver tonkvaliteten i enlighet med volymnivån. Denna funktion medför att ljud i det låga och/eller höga registret är lättare att höra även vid en låg volymnivå. Se General 3 Volume Sync EQ i listan Parameterlista (sidan SV-41) för närmare detaljer. Justering av skärmkontrast 1. Tryck på knappen SETTING för att visa inställningsskärmen. 2. Använd pilknapparna q och w till att välja General och tryck sedan på knappen ENTER. 3. Använd pilknapparna q och w för att välja LCD Contrast. 4. Använd pilknapparna u ( ) och i (+) för att justera skärmkontrasten. Omfånget för kontrastinställning är 0 till Tryck på knappen SETTING för att lämna inställningsskärmen. Att återställa det digitala pianot till dess grundinställningar Utför det följande när du vill återställa lagrade data och inställningar på det digitala pianot till dess grundinställningar. 1. Tryck på knappen SETTING för att visa inställningsskärmen. 2. Använd pilknapparna q och w till att välja General och tryck sedan på knappen ENTER. 3. Använd pilknapparna q och w till att välja Factory Reset och tryck sedan på knappen ENTER. Detta visar bekräftelsemeddelandet Initialize All?. 4. Tryck på knappen ENTER. Detta visar bekräftelsemeddelandet Sure?. 5. Tryck på pilknappen i för att verkställa initialisering. Tryck på pilknappen u om du vill avbryta initialisering. Meddelandet Please Wait... kvarblir på skärmen medan operationen utförs. Utför inte någon åtgärd medan detta meddelande visas. Complete! visas på skärmen när operationen är avslutad. Driftslås Knapparna på det digitala pianot kan låsas för att undvika manövreringsfel. Se Att utföra inställningar på sidan SV-40 och General 3 Operation Lock i listan Parameterlista på sidan SV-41 för närmare detaljer. SV-7

9 Gemensamma operationer för alla lägen EXIT u, q, w, i /k ENTER Val av en post (parameter) för att ändra dess inställning En punkt (0) eller pil ( ) till vänster om ett parameternamn anger att denna parameter är vald. 1. Använd pilknapparna q och w för att flytta märket upp eller ner. Operationerna i detta avsnitt kan användas för alla lägen och funktioner. Angående hemskärmen Påslag av det digitala pianot uppvisar en skärm som visar namnet på den nu valda tonen. Detta är hemskärmen. Håll endera knappen intryckt för att flytta märket i snabbare takt. Ändring av ett nummer eller värde Använd operationerna i detta avsnitt till att ange ett nummer eller ändra ett värde. Att rulla nummer i ordningsföljd 1. Tryck på pilknappen u ( ) eller i (+). Efter att ha utfört olika operationer kan du återgå till hemskärmen genom att trycka på knappen EXIT. Att navigera mellan inställningsskärmar Om den visade posten har >Ent till höger om den innebär det att ett tryck på knappen ENTER uppvisar en delmeny. Tryck på pilknapparna u och i samtidigt för att återställa till grundinställningen. Snabbrullning av nummer 1. Håll pilknappen u ( ) eller i (+) intryckt. Tryck på knappen EXIT för att återgå till föregående skärm. SV-8

10 Gemensamma operationer för alla lägen Inställning av genvägsmenyer När du håller en knapp intryckt uppvisas en meny över funktioner och/eller toner såsom framgår nedan. Innehållet i menyn beror på knappen som hålls intryckt. Knappnamn Innehåll i genvägsmeny Mer information CONCERT PLAY Inställning av volymnivå för konsertspelning Att justera avspelningsvolym i en konsertspelningssång, sidan SV-27 SONG Sångdatainställningar Song >Ent i listan Parameterlista, sidan SV-41 LAYER Lagerinställningar Lagring av två toner, sidan SV-18 REC Inställningar för MIDI-inspelning och ljudinspelning Inspelning och avspelning, sidan SV-32 METRONOME Metronominställningar Att utföra metronominställningar, sidan SV-21 BERLIN GRAND BERLIN GRAND tondemonstrationssånger Att utföra demonstrationsspelning, sidan SV-30 HAMBURG GRAND VIENNA GRAND HAMBURG GRAND tondemonstrationssånger VIENNA GRAND tondemonstrationssånger Att starta och stoppa avspelning Använd proceduren nedan med funktioner som medger avspelning av data. FÖRBEREDELSE Välj sången du vill avspela. Konsertspelning: Att lyssna på en konsertspelningssång (Lyssnarläget) (sidan SV-25) Musikbibliotek: Att avspela en specifik musikbibliotekssång (sidan SV-28) MIDI-inspelning: Avspelning från det digitala pianots minne (sidan SV-36) SMF: Avspelning av sångdata lagrad på ett USBminne (sidan SV-29) Ljudinspelning: Avspelning av data inspelad på ett USB-minne (sidan SV-38) 1. Tryck på knappen /k för att starta avspelning. Håll pilknappen u intryckt under avspelning för att snabbt flytta bakåt i spåret. Håll pilknappen i intryckt under avspelning för att snabbt flytta framåt i spåret. Tryck kortvarigt på pilknappen u för att hoppa till början av spåret. 2. Tryck på knappen /k för att göra en paus i avspelningen. Tryck åter på knappen /k för att fortsätta avspelning. Använd proceduren i nästa avsnitt för att repetera ett specifikt stycke i en sång. Repetering av ett speciellt stycke i en sång Detta kan inte göras under spelning av en demonstrationssång (sidan SV-30). 1. Medan en låt spelas ska du trycka på knappen ENTER när låten når början av stycket du vill repetera (punkt A). Detta gör att A blinkar på skärmen. 2. Tryck åter på knappen ENTER vid slutet av stycket du vill repetera (punkt B). B blinkar nu på skärmen tillsammans med A. Repeterad avspelning av stycket från punkt A till punkt B startas automatiskt. Håll pilknappen u intryckt under repetering för att hoppa till punkt A. Håll pilknappen i intryckt under avspelning för att hoppa till punkt B. 3. Tryck på knappen ENTER för att avbryta repetering. A och B upphör att blinka på skärmen. För musikbiblioteks-, MIDI-inspelnings- och SMFsånger kan punkt A och punkt B anges i taktenheter. SV-9

11 Spelning med olika toner Att trycka på en tongruppsknapp för att välja en flygelton SETTING EXIT u, q, w, i ENTER LAYER METRONOME 1. Tryck på någon av följande knappar. BERLIN GRAND (Berlinflygel) HAMBURG GRAND (Hamburgflygel) VIENNA GRAND (Wienflygel) Tongruppsknappar Ditt digitala piano är försett med 26 inbyggda toner, däribland toner hos välkända flyglar. Det har också en salsimulator och andra egenskaper (sidan SV-14) som medger tillägg av effekter som ger dig känslan av att spela i en av världens mest berömda konsertsalar. Att välja och spela en ton Använd någon av följande tre metoder för att välja önskad ton. Tryck på en tongruppsknapp för att välja en flygelton Använd tongruppsknapparna till att välja andra toner Använd tonlistan till att välja en ton Namnet på tonen som tilldelats den knapp du tryckt på visas på skärmen. Ett tryck på knappen för tongruppen som nu är vald rullar genom tonerna i gruppen utan att lämna gruppen. Att använda tongruppsknapparna till att välja andra toner 1. Håll knappen SETTING intryckt och tryck samtidigt på knappen för önskad tongrupp. Tongrupp ELECTRIC PIANO STRINGS ORGAN Knapp BERLIN GRAND HAMBURG GRAND VIENNA GRAND Se Tonlista (sidan A-1) för detaljer om tongruppnamn och namn på toner i varje grupp. Tonlista Tonlista Tongrupp Nr. Tonnamn Välj en ton genom att hålla knappen SETTING intryckt och samtidigt trycka på gruppknappen för den grupp som för tillfället är vald. De toner som ingår i aktuell grupp väljs cykliskt i tur och ordning. SV-10

12 Spelning med olika toner Att använda tonlistan till att välja en ton Med denna metod förtecknas det digitala pianots samtliga toner på listan, även de som inte är tilldelade en tongruppsknapp. 1. Uppvisa hemskärmen (sidan SV-8) och använd pilknapparna w och q för att välja önskat tonnamn. Pekaren ( ) anger namnet på den nu valda tonen. Tryck på en tangent för att spela den valda tonen. Användning av det digitala pianots pedaler Ditt digitala piano är försett med tre pedaler: dämpning, soft och sostenuto. Softpedal Sostenutopedal Dämpningspedal Pedalfunktioner Pekaren ( ) stannar inte i någon speciell tongrupp. Håll pilknappen q eller w intryckt för att rulla genom tonnamnen i snabb takt. Du kan använda pilknapparna u och i till att välja en tongrupp. Återgå till tonnummer 01 (Berlin Grand) genom att trycka på pilknapparna q och w samtidigt. 2. Tryck på knappen ENTER för att använda nu vald ton. Den nu valda tonen används också automatiskt om du inte utför någon åtgärd under cirka tio sekunder i steg 1. Dämpningspedal Tryck på dämpningspedalen medan du spelar gör att noterna du spelar genljuder. När flygel är vald som ton framställer denna pedal harmonisk och övrig resonans på samma sätt som dämpningspedalen på en akustisk flygel. En halvpedaloperation (nedtryck av pedalen halvvägs) kan också användas. Softpedal Tryck på pedalen under spelning undertrycker noterna som spelas efter att pedalen tryckts ned och gör att de låter mjukare. Sostenutopedal Enbart noterna för tangenterna som är intryckta när denna pedal trycks ned kvarhålls, även om du släpper tangenterna, tills pedalen släpps. Om ett tryck på pedalen inte medför önskad effekt kan det bero på att pedalkabeln inte är ansluten på rätt sätt. Vi hänvisar till steg 2 under Anslutning av kablar (sidan SV-60). SV-11

13 Spelning med olika toner Att justera utlösningsposition för halvpedal 1. Tryck på knappen SETTING för att visa inställningsskärmen. 2. Använd pilknapparna q och w till att välja General och tryck sedan på knappen ENTER. 3. Använd pilknapparna q och w för att välja Half Pedal Pos.. H a l f P e d a l P o s. 4. Använd pilknapparna u ( ) och i (+) för att ändra inställningsvärde och justera utlösningsposition för halvpedal. +1 eller större: Djupare utlösningsposition 1 eller mindre: Grundare utlösningsposition Inställningsomfånget är 2 till Tryck på knappen SETTING för att lämna inställningsskärmen. SV-12

14 Spelning med olika toner Justering av ljudegenskaper för akustiskt piano Tonerna i ditt digitala piano har inbyggda element som ger dem det karakteristiska genljudet hos ett akustiskt piano. Varje element kan justeras individuellt såsom beskrivs nedan. Skärmnamn Beskrivning Inställningsomfång Hammer Response Slagrespons (Hammer Response). Storleken på hamrarna som träffar strängarna i ett akustiskt piano ändras i enlighet med tangentomfånget, så notens timing ändras också med omfånget. Denna inställning medger val av timingen för notljuden. Grund: Optimal inställning för nu vald ton. Off: Snabbare respons över hela tangentbordet, oavsett omfång. 1 till 10: Ett högre värde ger långsammare timing. D (Grund), Off (Urkopplad), 1 till 10 Lid Simulator Damper Resonance Damper Noise String Resonance Locksimulator (Lid Simulator). Klangen ändras beroende på hur mycket locket på ett akustiskt piano står öppet. Du kan välja en av locköppningsinställningarna nedan. Grund: Optimal inställning för nu vald ton. Closed: Locket stängt. Semi (Halvöppet): Lock delvis öppet. Full (Helöppet): Lock fullt öppet. Removed: Lock avtaget. Dämpningsresonans (Damper Resonance). Ett tryck på dämpningspedalen hos ett akustiskt piano öppnar alla 88 strängar och gör att alla strängar som harmonierar med strängarna som spelas genljuder. Du kan välja en av resonansinställningarna nedan. Grund: Optimal inställning för nu vald ton. Off (Urkopplad), 1 till 10: Ett högre värde höjer effektnivån. Dämparbrus (Damper Noise). Dämparbrus är ett lätt mekaniskt ringljud som framställs när dämparen hos ett akustiskt piano frigörs från pedalvajern när dämpningspedalen trycks ned. Du kan använda inställningarna nedan till att justera dämparbrusets volymnivå. Grund: Optimal inställning för nu vald ton. Off (Urkopplad), 1 till 10: Ett högre värde höjer brusnivån. Strängresonans (String Resonance). Spelning på ett akustiskt piano gör att strängarna som harmonierar med de spelade strängarna genljuder. Du kan välja en av resonansinställningarna nedan. Grund: Optimal inställning för nu vald ton. Off (Urkopplad), 1 till 10: Ett högre värde höjer resonansnivån. D (Grund), Closed, Semi, Full, Removed D (Grund), Off (Urkopplad), 1 till 10 D (Grund), Off (Urkopplad), 1 till 10 D (Grund), Off (Urkopplad), 1 till 10 SV-13

15 Spelning med olika toner 1. Tryck på knappen SETTING för att visa inställningsskärmen. 2. Använd pilknapparna q och w till att välja Acoustic Simulator och tryck sedan på knappen ENTER. A c o u s t i c S i m u l a t o r > E n t 3. Använd pilknapparna q och w för att välja posten du vill justera. 4. Använd pilknapparna u ( ) och i (+) för att ändra inställning. 5. Tryck på knappen SETTING för att lämna inställningsskärmen. Användning av effekter Salsimulator Simulerar den fylliga, klara glansen och andra distinkta akustiska egenskaper i världsberömda konsertsalar. Klangfärg och efterklang ändras beroende på var i konsertsalen lyssnaren befinner sig. Salsimulatorn kan simulera ljudet vid olika positioner i den nu valda salen. Urkoppling av salsimulatorn tar också bort saleffekten. Vid framställning av ljud med det digitala pianots ljudkälla (klaviaturspelning, MIDI-inspelning*, musikbibliotek*) medan Player är valt som lyssnarposition skapas ett fyrkanaligt (uppe, nere, vänster och höger), tredimensionellt ljud. Positionen Listener och/eller avspelning med hjälp av ljudinspelning* eller konsertspelning* skapar samma vänster/höger-kanalsakustik som vanlig stereoutrustning. * Vi hänvisar till nedan angivna sidor angående detaljer. MIDI-inspelning och ljudinspelning (sidan SV-32) Konsertspelning och musikbibliotek (sidan SV-25) Kör Gör noterna fylligare. Glans En effekt för att justera glansen hos tonen. Att tillämpa en salsimulator 1. Tryck på knappen SETTING för att visa inställningsskärmen. 2. Använd pilknapparna q och w till att välja Effect och tryck sedan på knappen ENTER. E f f e c t > E n t 3. Använd pilknapparna q och w för att välja Hall Simulator. SV-14

16 Spelning med olika toner 4. Använd pilknapparna u och i för att välja ett salsimulatornamn. Nummer Salsimulatornamn OFF Beskrivning Av 1 ROOM Rum 2 SALON Salong 3 N.Y. CLUB Musikklubb i Manhattan 4 SCORING STAGE 5 DUTCH CHURCH 6 STANDARD HALL Orkestrering i Los Angeles (inspelningsstudio för filmmusik) Kyrka i Amsterdam med lämplig musikalisk akustik Vanlig konsertsal 7 OPERA HALL Unikt formad konsertsal som i Sydney 8 VIENNESE HALL Klassisk konsertsal i Wien, som byggdes för cirka 100 år sedan 9 L.A. HALL Stor, modern konsertsal i Los Angeles 10 BERLIN HALL Klassisk konsertsal av arenatyp i Berlin 11 FRENCH CATHEDRAL 12 BRITISH STADIUM Stor gotisk katedral i Paris Stor utomhusstadion i Londons förorter Att tillämpa kör till en ton 1. Tryck på knappen SETTING för att visa inställningsskärmen. 2. Använd pilknapparna q och w till att välja Effect och tryck sedan på knappen ENTER. 3. Använd pilknapparna q och w för att välja Chorus. C h o r u s 4. Använd pilknapparna u och i för att välja ett körnamn. Bildskärm Off Light Chorus Chorus Deep Chorus Flanger Inställning Av (OFF) Ljus kör Medeldjup kör Djup kör Sus (vinande effekt) 5. Tryck på knappen SETTING för att lämna inställningsskärmen. 5. Använd pilknapparna q och w för att välja Position. P o s i t i o n 6. Använd pilknapparna u och i för att välja en position. Player: Position för artisten sittande framför pianot på scenen i salen Listener 1: Position för åskådare sittande längst fram i salen Listener 2: Position för åskådare som sitter längre bak än Listener 1 Listener 3: Position för åskådare som sitter längre bak än Listener 2 7. Tryck på knappen SETTING för att lämna inställningsskärmen. SV-15

17 Spelning med olika toner Att justera glansen 1. Tryck på knappen SETTING för att visa inställningsskärmen. 2. Använd pilknapparna q och w till att välja Effect och tryck sedan på knappen ENTER. 3. Använd pilknapparna q och w för att välja Brilliance. B r i l l i a n c e 4. Använd pilknapparna u ( ) och i (+) för att ändra inställning. +1 eller högre: Gör tonen ljusare. 1 eller lägre: Gör tonen mörkare. Inställningsomfånget är 3 till Tryck på knappen SETTING för att lämna inställningsskärmen. Angående DSP DSP gör det möjligt att på digital väg framställa komplexa akustiska effekter. DSP tilldelas varje ton närhelst du slår på strömmen till det digitala pianot. Delning av tangentbordet för duettspelning Du kan dela tangentbordet i mitten för duettspelning så att vänster och höger sida har samma omfång. Vänster pedal fungerar som dämpningspedal för vänster sida, medan höger pedal fungerar som dämpningspedal för höger sida. Duettläget är perfekt för att hålla lektioner då läraren kan spela på vänster sida och eleven spela samma sång på höger sida. Tangentbord Pedaler Delningspunkt Vänster tangentbord Höger tangentbord C3 C4 C5 C6 C3 C4 C5 C6 (mittre C) (mittre C) Dämpningspedal för Dämpningspedal för vänster sida höger sida Dämpningspedal för vänster och höger sida Enbart dämpningspedalen för tangentbordets högra sida kan användas för halvpedaloperationer. 1. Välj numret på tonen du vill använda. Se Att välja och spela en ton på sidan SV-10 för närmare detaljer om val av toner. 2. Tryck på knappen SETTING för att visa inställningsskärmen. 3. Använd pilknapparna q och w till att välja Duet och tryck sedan på knappen ENTER. D u e t > E n t 4. Använd pilknapparna q och w till att välja Duet Mode. SV-16

18 Spelning med olika toner 5. Använd pilknapparna u och i till att aktivera eller lämna duettläget. Off: Urkopplat On: Aktiverat (Ljud från både vänster och höger tangentbord inmatas från vänster och höger högtalare.) Pan: Aktiverat (Ljud från tangentbordets vänstra sida återges via vänster högtalare och ljud från tangentbordets högra sida via höger högtalare. Effekten för duettpanorering tillämpas enbart när en flygelton är vald.) Påslag av lagring (sidan SV-18) lämnar automatiskt duettläget. 6. Tryck på knappen SETTING för att lämna inställningsskärmen. Upprepa åtgärderna ovan från och med steg 2 och välj Off i steg 5, när duettläget inte längre ska användas. Duettläget lämnas också vid någon av följande åtgärder. Påslagning av lagring (sidan SV-18) Tänk på att lagring (sidan SV-18), transponering (sidan SV-22) och normalt oktavskifte (sidan SV-24) inte kan användas när duett är aktiverad. Du kan använda proceduren under Ändring av oktav på tangentborden för duett till att ändra oktav för duettangentborden. Effekterna nedan kan inte användas när lampan DUET PAN är tänd. Akustisk simulator (utom slagrespons och locksimulator) (sidan SV-13) Salsimulator (sidan SV-14) Kör (sidan SV-15) Ändring av oktav på tangentborden för duett Det går att ändra registren för vänster och höger tangentbord i oktavenheter från deras grundinställning. 1. Tryck på knappen SETTING för att visa inställningsskärmen. 2. Använd pilknapparna q och w till att välja Duet och tryck sedan på knappen ENTER. 3. Använd pilknapparna q och w för att välja tangentbordsomfång. Upper Octave: Höger tangentbord Lower Octave: Vänster tangentbord L o w e r 4. Använd pilknapparna u ( ) och i (+) för att ändra oktav. +1 eller högre: Höjer oktaven med angivet värde. 1 eller lägre: Sänker oktaven med angivet värde. 0: Återställer oktaven till ursprunglig inställning. Inställningsomfånget är 2 till +2. Exempel: Att välja Lower Octave i steg 3 och ställa in +1 i steg 4 Vänster tangentbord O c t a v e Höger tangentbord C4 C5 C6 C7 C3 C4 C5 C6 1 oktav högre än grundinställningen Oförändrad 5. Tryck på knappen SETTING för att lämna inställningsskärmen. SV-17

19 Spelning med olika toner Lagring av två toner Gör på följande sätt för att lagra två toner så att de ljuder samtidigt. 1. Tryck på knappen LAYER. 8. Upphäv lagring och återgå till en enskild ton (Upper 1) genom att trycka på knappen LAYER eller EXIT. Vart tryck på knappen LAYER skiftar mellan ingen lagring (en ton) och lagring (två toner). Aktivering av duettläget (sidan SV-16) eller duettpanoreringsläget kopplar ur lagring. Det går inte att utföra lagerinställningar under MIDI-inspelning på spår Använd pilknapparna u och i för att visa LAYER. Att justera volymbalansen mellan två lagrade toner 1. Håll knappen LAYER intryckt tills skärmen nedan uppträder. 3. Välj en huvudton. Använd pilknapparna q och w till att välja U1 (Upper 1) och tryck sedan på knappen ENTER. U 1 4. Välj en ton och tryck sedan på knappen ENTER. Se Att välja och spela en ton på sidan SV-10 för närmare detaljer om val av toner. 5. Välj lagertonen. Använd pilknapparna q och w till att välja U2 (Upper 2) och tryck sedan på knappen ENTER. U 2 6. Välj en ton och tryck sedan på knappen ENTER. 2. Använd pilknapparna q och w för att välja Layer Balance. L a y e r B a l a n c e 3. Använd pilknapparna u ( ) och i (+) för att justera lagervolymbalansen. 1 eller lägre: Höjer volymen för tonen Upper eller högre: Höjer volymen för tonen Upper 2. 0: Volymen för Upper 1 och Upper 2 är samma. Inställningsomfånget är 24 till Tryck på knappen EXIT för att återgå till skärmen som visades före steg 1 i denna procedur. 7. Tryck på en tangent. Båda tonerna ljuder samtidigt. SV-18

20 Spelning med olika toner Att ändra oktav för varje lager Gör på följande sätt för att ändra oktav för varje lager. 1. Håll knappen LAYER intryckt tills skärmen nedan uppträder. Delning av tangentbordet mellan två olika toner Det går att använda proceduren nedan för att tilldela olika toner till tangentbordets högra och vänstra del så att det låter som om du spelar en ensemble mellan två instrument. Delningspunkt Acoustic Bass BERLIN GRAND 2. Använd pilknapparna q och w för att välja lagret vars oktav du vill ändra. Upper 1: Välj Upper1 Octave. Upper 2: Välj Upper2 Octave. 3. Använd pilknapparna u ( ) och i (+) för att ändra oktav. +1 eller högre: Höjer oktaven med angivet värde. 1 eller lägre: Sänker oktaven med angivet värde. 0: Återställer oktaven till ursprunglig inställning. Inställningsomfånget är 2 till Tryck på knappen EXIT för att återgå till skärmen som visades före steg 1 i denna procedur. F # 3 Om du slår på både lagring och delning tillämpas lagring endast för tangentbordets högra omfång. Vi rekommenderar användning av duettläget (sidan SV-16) om du vill dela tangentbordet i mitten för att få två tangentbord med samma omfång. 1. Tryck på knappen LAYER. 2. Använd pilknapparna u och i för att visa SPLIT. Uppvisa LAYER&SPLIT om du vill använda både delning och lagring. 3. Välj en ton för vänster tangentbord. Använd pilknapparna q och w till att välja L (Lower) och tryck sedan på knappen ENTER. L 4. Välj en ton och tryck sedan på knappen ENTER. Se Att välja och spela en ton på sidan SV-10 för närmare detaljer om val av toner. SV-19

21 Spelning med olika toner 5. Välj tonen för högra sidans omfång. Använd pilknapparna q och w till att välja U1 och tryck sedan på knappen ENTER. 6. Välj en ton och tryck sedan på knappen ENTER. Om du vill använda lagring för höger tangentbord (sidan SV-18), så upprepa åtgärderna i steg 5 och 6 för att välja tonen U2 (Upper 2). 7. Tryck på en tangent. Detta ljuder tonerna som tilldelats tangentbordets vänstra och högra omfång. 8. Upphäv delning och återgå till en enskild ton (Upper 1) genom att trycka på knappen LAYER eller EXIT. Vart tryck på knappen LAYER skiftar mellan ingen lagring (en ton) och lagring (två toner). Att ändra delningsinställningar 1. Håll knappen LAYER intryckt tills skärmen nedan uppträder. 2. Använd pilknapparna q och w för att välja en post. Lower Octave Lower Volume Split Point Lower Pedal Beskrivning Lägre oktav (Lower Octave). Ändrar oktav för vänster (låg) sida hos ett delat tangentbord i steg om en oktav. Ett värde på 1 eller högre höjer med angivet antal oktaver, medan ett värde på 1 eller lägre sänker med angivet antal oktaver. Lägre volym (Lower Volume). Justerar volymnivån för vänster (låg) sida hos ett delat tangentbord. Delningspunkt (Split Point). Anger delningspunkt för vänster/ höger tangentbord. Grundinställd delningspunkt är vid F#3. Lägre pedal (Lower Pedal). Aktiverar (On) eller kopplar ur (Off) dämpningspedal för tonen på vänster (låg) sida hos ett delat tangentbord. Skärmnamn Inställningsomfång 2 till +2 0 till 127 A0 till C8 On (aktiverat), Off (urkopplat) 3. Använd pilknapparna u ( ) och i (+) för att ändra inställning. 4. Tryck på knappen EXIT för att återgå till skärmen som visades före steg 1 i denna procedur. SV-20

22 Spelning med olika toner Användning av metronomen Metronomen hjälper dig att spela och öva med ett stadigt slag för att kunna hålla tempot. Att starta och stoppa 1. Tryck på knappen METRONOME. Detta startar metronomen. 2. Tryck åter på knappen METRONOME för att stoppa metronomen. Att utföra metronominställningar 1. Håll knappen METRONOME intryckt tills skärmen nedan uppträder. Tempo 2. Använd pilknapparna q och w för att välja en av posterna nedan. Beat Tempo Volume Beskrivning Slag (Beat). Anger slaginställning. Det första slaget i varje takt är ett klockljud, medan återstående slag är klick. En slaginställning på 0 spelar ett enkelt klick utan något klockljud. Tempo (Tempo). Justerar tempoinställning. Tryck på pilknapparna u och i samtidigt för att ställa in tempot för senast valda konsertspelning/ musikbibliotekssång. Om en inspelningsfunktion används ställer denna operation tempot på 120. Volym (Volume). Justerar metronomvolymen. Skärmnamn Inställningsomfång 0 till 9 20 till till Använd pilknapparna u ( ) och i (+) för att ändra inställning. 4. Tryck på knappen EXIT för att lämna inställningsskärmen. Volym Slag En ändring av metronomhastighet (tempo) ändrar även avspelningstempo för musikbibliotekssånger och MIDI-inspelningssånger. SV-21

23 Spelning med olika toner Ändring av klaviaturens respons till anslagstryck (Anslagskänslighet) Anslagskänslighet ändrar tonvolymen i enlighet med hur hårt (snabbt) du trycker på tangenterna. Detta ger dig en del av samma uttrycksförmåga som på ett akustiskt piano. Ett snabbt tryck framställer ljudligare noter. Ett långsamt tryck framställer mjukare noter. 4. Använd pilknapparna u och i för att välja en av inställningarna för anslagskänslighet nedan. Urkopplad (Off) Anslagskänslighet urkopplad. Ljudvolymen är fast, oberoende av hur snabbt tangenterna trycks ner. Lätt (Light2) Det går lättare att framkalla högre ljud, så att anslaget känns lättare än (Light1) med Normal. Normal (Normal) Normal känslighet Tung (Heavy1) (Heavy2) Det går svårare att framkalla högre ljud, så att anslaget känns tyngre än med Normal. 5. Tryck på knappen SETTING för att lämna inställningsskärmen. Att ändra anslagskänslighet Försök att inte trycka alltför hårt. Utför åtgärderna nedan för att ändra känslighetsinställningen, vilken styr hur noter ändras i enlighet med hur snabbt deras tangenter trycks in. Välj den känslighet som bäst passar ditt sätt att spela. 1. Tryck på knappen SETTING för att visa inställningsskärmen. 2. Använd pilknapparna q och w till att välja Keyboard och tryck sedan på knappen ENTER. K e y b o a r d > E n t 3. Använd pilknapparna q och w för att välja Touch Response. T o u c h R e s p o n s e Ändring av tonhöjd (transponering, stämning, oktavskifte) Att ändra tonhöjd i steg om halvtoner (Transponering) Transponeringsfunktionen medger ändring av tonhöjden i steg om halvtoner. En simpel åtgärd medger snabb ändring av tonhöjden för att matcha en sångare. Omfånget för transponeringsinställning är 12 till +12 halvtoner. 1. Tryck på knappen SETTING för att visa inställningsskärmen. 2. Använd pilknapparna q och w till att välja Keyboard och tryck sedan på knappen ENTER. 3. Använd pilknapparna q och w för att välja Transpose. T r a n s p o s e 4. Använd pilknapparna u ( ) och i (+) för att ställa in transponering. 5. Tryck på knappen SETTING för att lämna inställningsskärmen. SV-22

24 Spelning med olika toner Finstämning (Tuning) Använd stämningsfunktionen för att justera tonhöjden en aning när du ska spela tillsammans med ett annat musikinstrument. Vissa artister framför också sin musik med något ändrad stämning. Stämningsfunktionen kan användas till att justera stämningen så att den exakt matchar framförandet på en CD. Stämningsfunktionen bestämmer frekvensen för noten A4. Det går att ställa in frekvensen inom omfånget 415,5 till 465,9 Hz. Grundinställningen är 440,0 Hz. Vissa CD-framföranden är inspelade med instrument som är stämda en aning utöver den vanliga. 1. Tryck på knappen SETTING för att visa inställningsskärmen. 2. Använd pilknapparna q och w till att välja Keyboard och tryck sedan på knappen ENTER. 3. Använd pilknapparna q och w för att välja Tuning. Att ändra stämningskurva (Spännstämning) Ett piano är vanligtvis stämt så att höga noter är skarpare och låga noter flatare. Denna typ av stämning kallas spännstämning. Ditt digitala piano gör det möjlig att ändra hur denna stämning tillämpas. Det går även att koppla ur spännstämning om så önskas. 1. Tryck på knappen SETTING för att visa inställningsskärmen. 2. Använd pilknapparna q och w till att välja Keyboard och tryck sedan på knappen ENTER. 3. Använd pilknapparna q och w för att välja Stretch Tune. S t r e t c h T u n e 4. Använd pilknapparna u ochi för att välja en av spännstämningarna nedan. T u n i n g 4. Använd pilknapparna u ( ) och i (+) för att finjustera stämningen. Inställningen kan justeras i steg om 0,1 Hz. 5. Tryck på knappen SETTING för att lämna inställningsskärmen. Skärmnamn Default Upper1 Off Piano1 Piano2 Piano3 E.Piano1 E.Piano2 Beskrivning Grundinställning (Default). Vi rekommenderar denna inställning då den tillämpar optimal spännstämning för den nu valda tonen. Tillämpar optimal spännstämning för tonen som nu är vald för Upper 1 (Upper1). Spännstämningen för Upper 1 tillämpas även för tonerna Upper 2 och Lower. Vi rekommenderar denna inställning när du vill minimera skillnader i tonhöjd mellan olika delar av tangentbordet när lagring och delning används. Urkopplad (Off). Kopplar ur spännstämning. BERLIN GRAND spännstämning. Tillämpar grundinställd BERLIN GRAND spännstämning även på andra toner. HAMBURG GRAND spännstämning. VIENNA GRAND spännstämning. Elpiano 1 (E.Piano1) spännstämning. Elpiano 2 (E.Piano2) spännstämning. 5. Tryck på knappen SETTING för att lämna inställningsskärmen. SV-23

25 Spelning med olika toner Oktavskifte Oktavskifte låter dig höja eller sänka tonhöjden för noterna som spelas med oktavenheter. Inställningsomfång för oktavskifte är 2 till +2 oktaver. Se Att ändra delningsinställningar på sidan SV-20 för detaljer om ändring av oktav för delningsfunktionen. 1. Tryck på knappen SETTING för att visa inställningsskärmen. 2. Använd pilknapparna q och w till att välja Keyboard och tryck sedan på knappen ENTER. 3. Använd pilknapparna q och w för att välja Octave Shift. O c t a v e S h i f t 4. Använd pilknapparna u ( ) och i (+) för att ändra oktav. 5. Tryck på knappen SETTING för att lämna inställningsskärmen. Ändring av temperament på klaviaturen Använd följande procedur för att välja mellan 17 förinställda temperament, inklusive standard jämntempererad. Nr. Temperamentnamn Bildskärm 00 Jämntempererad Equal 01 Pure Major Pure Major 02 Pure Minor Pure Minor 03 Pythagorean Pythagorean 04 Kirnberger 3 Kirnberger 3 05 Werckmeister Werckmeister 06 Mean-Tone Mean-Tone 07 Rast Rast 08 Bayati Bayati 09 Hijaz Hijaz 10 Saba Saba 11 Dashti Dashti 12 Chahargah Chahargah 13 Segah Segah 14 Gurjari Todi Gurjari Todi 15 Chandrakauns Chandrakauns 16 Charukeshi Charukeshi 1. Tryck på knappen SETTING för att visa inställningsskärmen. 2. Använd pilknapparna q och w till att välja Keyboard och tryck sedan på knappen ENTER. 3. Använd pilknapparna q och w för att välja Temper. Type. T e m p e r. T y p e 4. Använd pilknapparna u och i för att välja ett temperamentnamn. 5. Tryck på pilknappen w för att välja Temper. Base Note. 6. Använd pilknapparna u och i för att välja rottangent för det valda temperamentet. 7. Tryck på knappen SETTING för att lämna inställningsskärmen. SV-24

26 Användning av inbyggda sånger (konsertspelning, musikbibliotek) EXIT CONCERT PLAY u, q, w, i SONG ENTER /k METRONOME Det digitala pianots metronom kan inte användas under konsertspelning. Konsertspelning innefattar faktiska inspelningar av en orkester. Det innebär att instrumentljuden kan skilja sig från tonerna som kan väljas med detta piano (sidan SV-10). Beroende på omständigheterna under en liveinspelning kan avspelningen innefatta sådant som andningsljud, brus eller andra störningar. Att lyssna på en konsertspelningssång (Lyssnarläget) 1. Tryck på knappen CONCERT PLAY. Ditt digitala piano är försett med 15 inbyggda pianooch orkesterlåtar (Concert Play 1 till 15) och 60 pianosolon (Music Library 1 till 60). Konsertspelning (Concert Play) gör att du kan spela med till orkesterackompanjemang. Du kan använda musikbiblioteket (Music Library) till att öva på välkända pianostycken. Efter val av en inbyggd sång kan det ta ett par sekunder innan sångdatan laddas. Under pågående laddning av data går det inte att använda några tangenter eller knappar. Om du spelar något på tangentbordet gör åtgärden nedan att utmatning stoppas. Konsertspelning (CONCERT PLAY) Konsertspelning innefattar inspelning av en hel orkester som du kan spela med till för autentiskt ackompanjemang. Steg 1: LISTEN Lyssna på avspelningen av pianot och orkestern för att bekanta dig med musiken. Avspelningstid Sångnamn 2. Använd pilknapparna q och w till att välja en sång och tryck sedan på knappen ENTER. Se Lista över konsertspelning (sidan A-2) för en lista över sånger. Använd pilknapparna u och i till att rulla mellan sidorna i sånglistan. 3. Använd knappen CONCERT PLAY för att aktivera lyssnarläget ( LISTEN ). Vart tryck på knappen CONCERT PLAY hoppar mellan lägena såsom visas nedan. Lyssna (LISTEN) Spela (PLAY) Läge Steg 2: PLAY Spela med till orkesterackompanjemanget. Konsertspelning innehåller 15 sånger numrerade från 1 till 15. En sång på ett USB-minne (sångdata för konsertspelning inhämtad med en dator el.dyl.) som ansluts till det digitala pianots USB-port kan också användas för konsertspelning. Du kan avspela i långsamt tempo (80% av originalet). SV-25

27 Användning av inbyggda sånger (konsertspelning, musikbibliotek) 4. Om du vill spela i ett långsammare tempo (80%) ska du trycka på knappen METRONOME så att SLOW visas. SLOW Att spela med till en orkester vid konsertspelning (Spelläge) 1. Utför steg 1 och 2 i proceduren under Att lyssna på en konsertspelningssång (Lyssnarläget) (sidan SV-25) för att välja en sång. 2. Använd knappen CONCERT PLAY för att aktivera spelläget. Tryck åter på knappen METRONOME så att SLOW slocknar på skärmen för att återgå till ursprungligt tempo. 5. Tryck på knappen /k för att starta avspelning. Sångnamn Läge Se Att starta och stoppa avspelning i Gemensamma operationer för alla lägen (sidan SV-8) för närmare detaljer om avspelning. Se Angående hemskärmen (sidan SV-8) för närmare detaljer om att återgå till hemskärmen. Du kan justera avspelningsvolym till önskad nivå. Se Att justera avspelningsvolym i en konsertspelningssång på sidan SV-27 för närmare detaljer om volymjustering. 3. Om du vill spela i ett långsammare tempo (80%) ska du trycka på knappen METRONOME så att SLOW visas. Tryck åter på knappen METRONOME så att SLOW slocknar på skärmen för att återgå till ursprungligt tempo. 4. Tryck på knappen /k för att starta avspelning. Se Att starta och stoppa avspelning i Gemensamma operationer för alla lägen (sidan SV-8) för närmare detaljer om avspelning. I vissa sånger kan delen att spela med till (delen du själv ska spela) höras en aning under avspelning i spelläget. 5. Spela med till denna del på det digitala pianot. Se Angående hemskärmen (sidan SV-8) för närmare detaljer om att återgå till hemskärmen. SV-26

28 Användning av inbyggda sånger (konsertspelning, musikbibliotek) Att justera avspelningsvolym i en konsertspelningssång 1. Håll knappen CONCERT PLAY intryckt tills inställningsskärmen nedan uppträder. Avspelning av konsertspelningssånger erhållna med en dator el.dyl. 1. Sätt i USB-minnet i det digitala pianots USBflashminnesport. 2. Tryck på knappen CONCERT PLAY. 3. Tryck på pilknappen i. Det gör att USB visas i skärmens övre högra hörn. 2. Använd pilknapparna u ( ) och i (+) för att justera volymen. Inställningsomfånget är 0 till Tryck på knappen EXIT för att lämna inställningsskärmen. Konsertspelningssånger erhållna med en dator el.dyl. Du kan använda ett USB-minne för att avspela konsertspelningssånger du erhållit med en dator el.dyl. på det digitala pianot. Uppsök webbsajten nedan för närmare detaljer. Att lagra konsertspelningssånger erhållna med en dator el.dyl. på ett USB-minne FÖRBEREDELSE USB-minnet du vill använda måste först formateras på det digitala pianot. Se Förberedelse av ett USBminne på sidan SV-47 för närmare detaljer. 1. Anslut USB-minnet till din dator. 2. Kopiera konsertspelningsfilerna (både.lsn och.ply-filerna) från din dator till mappen CP på USB-minnet. Meddelandet No Media visas om inget USB-minne är anslutet till det digitala pianot. Tryck på pilknappen u för att återgå till det digitala pianots minnesinnehåll. 4. Använd pilknapparna q och w till att välja en sång och tryck sedan på knappen ENTER. Se sidorna nedan för vad du ska göra härnäst. Från steg 3 under Att lyssna på en konsertspelningssång (Lyssnarläget), sidan SV-25 Från steg 2 under Att spela med till en orkester vid konsertspelning (Spelläge), sidan SV-26 Se Angående hemskärmen (sidan SV-8) för närmare detaljer om att återgå till hemskärmen. Musikbibliotek Du kan använda musikbiblioteketet till att lyssna på eller öva på pianosånger. Musikbiblioteket innehåller 60 sånger numrerade från 1 till 60. Du kan även importera upp till 10 sånger (sidan SV-52 Laddning av data från USB-minnet till det digitala pianots minne ) från ett USB-minne till det digitala pianots minne och tilldela dessa sångnumren 61 till 70 i musikbiblioteket. Alla sångnummer som innehåller importerade data anges av en asterisk (*) mellan sångnamnet och numret. SV-27

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-260 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV AP-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP260-SW-1A Viktigt!

Läs mer

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-850 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw P-850 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. P850-SW-1D

Läs mer

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw AP-450 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP450-SW-1A Viktigt!

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. P130SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP220SW1A Viktigt! bservera

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter SW INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan klaviaturen tas i bruk för första gången. CTK6000/WK6500SW1B Viktigt!

Läs mer

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A

CTK-2090 CTK-2400 INSTRUKTIONSHÄFTE CTK2400-SW-1A CTK-2090 CTK-200 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A

LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTIONSHÄFTE LK260/175-SW-1A LK-170 LK-175 LK-260 INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan den digitala klaviaturen tas i bruk för första

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B

INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Sw INSTRUKTIONSHÄFTE PX410SW1B Viktigt! Observera noga nedanstående information innan produkten tas i bruk. Före användning av den valfria nättillsatsen AD-12 för att driva enheten bör du kontrollera denna

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP500SW1B Företags- och produktnamn

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE WK3000/3500-SW-1 WK3000_sw_cover.p65 1 03.10.8, 3:41 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-12 tas

Läs mer

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-560M INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX560-SW-1A

Läs mer

CDP-230R CDP230-SW-1B

CDP-230R CDP230-SW-1B CDP-230R SV INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP230-SW-1B

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1

INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 Sw INSTRUKTIONSHÄFTE LK90TV-SW-1 LK90TV_sw_Cover.p65 1 04.8.18 4:56 PM Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. AP620/6SW1A All reproduktion

Läs mer

Disposition. Antalet mikrofoner som behövs beror på vad du ska spela in. Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras?

Disposition. Antalet mikrofoner som behövs beror på vad du ska spela in. Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras? Mikrofonteknik i olika genrer 1 Mikrofonteknik mikrofonval, avstånd och placering 2 Disposition Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras? Närmickning Avståndsmickning Var ska mikrofonen

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

PX-360M INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. SV PX-360M INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. PX360-SW-1A

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter

INSTRUKTIONSHÄFTE Säkerhetsföreskrifter CDP-130 SV INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan det digitala pianot tas i bruk för första gången. CDP130-SW-1A

Läs mer

Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002

Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002 Introduktion till CUBASIS VST v 0.9.2 Patrik Eriksson 2002 Cubasis är ett ljud- och musikarrangemangsprogram som kan hantera såväl samplat ljud som musikinformation via MIDI. Cubasis är en lättare version

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884

VR-700. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 VR-700 SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0884 Lycka till med ditt nya instrument! Oavsett om du är nybörjare eller har spelat i många år så är det alltid en speciell känsla att få ett nytt instrument. Vi har skrivit

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Data Manager 6.1. Instruktionshäfte Sw Programvara för musikdatahantering Data Manager 6.1 Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DM61-SW-1A Innehåll Introduktion...4

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A

INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Sw INSTRUKTIONSHÄFTE CTK496/700SW1A Viktigt! Lägg noga märke till följande viktiga punkter innan produkten tas i bruk. Innan den valfria nättillsatsen AD-5 tas i bruk för att driva enheten bör du kontrollera

Läs mer

Studentguide Adobe Connect Pro

Studentguide Adobe Connect Pro Studentguide Adobe Connect Pro 2009-11-10 Inloggning För att vara med i ett möte behöver du inte installera någon programvara utan allt som behövs på din dator är Adobe Flash Player. Det programmet finns

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens.

INSTRUKTIONSHÄFTE. Bevara all information för framtida referens. Sw INSTRUKTINSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan pianot tas i bruk för första gången. CDP00SWA Viktigt! bservera

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 B R U K S A N V I S N I N G Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 1 Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

SCENER. Att ändra i en scen

SCENER. Att ändra i en scen 192 DMX kanaler 12 armaturer med upp till 16 kanaler 30 banker med 8 scener i varje ( totalt 240 scener) 6 programmerbara chases med totalt 240 scener i varje 8 reglar för kanal kontroll Signerbar Joystick

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A

XW-G1. INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. XWG1-SW-1A SW XW-G1 INSTRUKTIONSHÄFTE Bevara all information för framtida referens. Säkerhetsföreskrifter Läs noga det separata Säkerhetsföreskrifter innan instrumentet tas i bruk för första gången. XWG1-SW-1A Viktigt!

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok Backbeat Go 2 med laddningsfodral Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Det här finns i förpackningen 4 Headsetöversikt 5 Var försiktig 5 Laddningsfodral översikt 6 Para ihop 7 Para ihop 7 Para ihop med

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker Snabbgenomgång Windows Live Movie Maker Inledning Den här snabbgenomgången är tänkt att användas av dig som är nybörjare på att arbeta i Windows Live Movie Maker. Den är inte tänkt som en omfattande guide

Läs mer

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning Instruktionsmanual Instruktionsmanual för FMH 6050 1 Inledning Du gjorde ett utmärkt val då du inhandlade denna produkt, tillverkad av innovativ teknologi som kommer ge dig unik service. Ta några minuter

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

KNAPPAR OCH FUNKTIONER. 1. Pedalens inställningar, stämmor, koppel. 2. MAN II inställningar, stämmor, tremulant, koppel

KNAPPAR OCH FUNKTIONER. 1. Pedalens inställningar, stämmor, koppel. 2. MAN II inställningar, stämmor, tremulant, koppel 1 SVENSK SNABBHANDBOK Den engelska handboken är på 62 sidor. Det mesta står i den här snabbhandboken som är på 8 sidor. Och det mesta fattar du säkert utan att läsa någon handbok alls. Den engelska handboken

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X5mini. Följ denna guide för att ställa in din enhet. MINIX NEO X5mini är en revolutionerande smart media

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

LäsFlyt Metodhandledning

LäsFlyt Metodhandledning LäsFlyt Metodhandledning Copyright Softogram AB LäsFlyt är skyddat i enlighet med upphovsmannarättslagen och programmet, bilderna, texterna liksom denna manual tillhör Softogram AB. LäsFlyt är ett registrerat

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

Harry Peronius. ilife

Harry Peronius. ilife Harry Peronius ilife Del 4 GARAGEBAND 21. Skapa ett GarageBand-projekt... 75 22. Spela in via mikrofon... 83 23. Redigera regioner... 88 24. Tillämpa effekter... 92 25. Exportera till itunes... 94 26.

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI

SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI SpeechMike Programvaruhandbok 2 COPYRIGHT 1997-2002 Philips Speech Processing. Med ensamrätt. Kopiering, helt eller delvis, är förbjudet utan skriftlig tillåtelse

Läs mer

GARAGEBAND En steg för steg guide hur du tar dig från idé till färdig låt.

GARAGEBAND En steg för steg guide hur du tar dig från idé till färdig låt. GARAGEBAND En steg för steg guide hur du tar dig från idé till färdig låt. 1. Öppna appen Garageband Genom att klicka på symbolen Garageband öppnar du applikationen. 2. Skapa ett projekt Genom att klicka

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte SW Programvara för musikdatahantering Datahanteraren för Windows Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DATAMANAGERSW1C Innehåll

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER -

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER - TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, 6-0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.08.885 FAX: ++9.08.8856 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller

Läs mer

Att använda bildhanteringsprogram, del 2

Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

C-200. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0942

C-200. Lycka till med ditt nya instrument! SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0942 C-200 SVENSK BRUKSANVISNING RSC-0942 Lycka till med ditt nya instrument! Oavsett om du är nybörjare eller har spelat i många år så är det alltid en speciell känsla att få ett nytt instrument. Vi har skrivit

Läs mer

FELSÖKNINGSPROCEDUR FÖR SD-NAVI MED ANC (version 1.00) Översikt och stiftutmatning Kap 2 INTE PÅ ÖVER HUVUD TAGET PÅ/AV (inget ljud och ingen Kap 3-1

FELSÖKNINGSPROCEDUR FÖR SD-NAVI MED ANC (version 1.00) Översikt och stiftutmatning Kap 2 INTE PÅ ÖVER HUVUD TAGET PÅ/AV (inget ljud och ingen Kap 3-1 1 INNEHÅLL Kundens klagomål Diagnostik Översikt och stiftutmatning Kap 2 INTE PÅ ÖVER HUVUD TAGET PÅ/AV (inget ljud och ingen Kap 3-1 visning) INGET LJUD (visning OK) Kap 3-2 INGEN VISNING (ljud OK) Kap

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion... 5 Kom igång med Handiladdaren... 9 Användare i Handiladdaren... 15 Kalender... 19 Album... 27

Innehållsförteckning Introduktion... 5 Kom igång med Handiladdaren... 9 Användare i Handiladdaren... 15 Kalender... 19 Album... 27 Handiladdaren Version II Bruksanvisning Handitek BRUX\...\809055 Handiladdaren II Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

Inledning till Wavesurfer av Christine Ericsdotter (Lingvistik, Stockholms universitet)

Inledning till Wavesurfer av Christine Ericsdotter (Lingvistik, Stockholms universitet) Inledning till Wavesurfer av Christine Ericsdotter (Lingvistik, Stockholms universitet) WaveSurfer är ett program för analys av tal utvecklat vid Centrum för talteknologi, Institutionen för tal, musik

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

WordRead Plus för Mac

WordRead Plus för Mac WordRead Plus för Mac Manual Artikelnummer: 3024018 www.icap.nu 1 Innehåll Välkommen till WordRead Plus... 3 WordRead Plus verktygsfält... 3 Teckensnitt... 5 Textfärg... 6 Bakgrundsfärg... 7 Avstånd...

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Addera ett nytt Arranger Track. Skapa Arranger Events

Addera ett nytt Arranger Track. Skapa Arranger Events Datorstudion med Cubase Johan Axelsson 69 Arrangera med Arranger Track Det finns ett annat sätt att arrangera dina projekt, alltså att lägga upp ordningen och längden på intron, verser, refränger, stick

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

YDP-S51. Ръководство на потребителя Brugervejledning Bruksanvisning БЪЛГАРСКИ FRANÇAIS SVENSKA DANSK

YDP-S51. Ръководство на потребителя Brugervejledning Bruksanvisning БЪЛГАРСКИ FRANÇAIS SVENSKA DANSK БЪЛГАРСКИ Ръководство на потребителя Brugervejledning FRANÇAIS DANSK За информация относно сглобяването на поставката на клавиатурата вж. инструкциите в края на това ръководство. Oplysninger om samling

Läs mer