Ansökan. Bankkort Visa. Lämna din ansökan direkt på banken. Personnummer. Efternamn och tilltalsnamn. Bostadsadress. Postnummer och bostadsort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan. Bankkort Visa. Lämna din ansökan direkt på banken. Personnummer. Efternamn och tilltalsnamn. Bostadsadress. Postnummer och bostadsort"

Transkript

1 Ansökan Bankkort Visa Sökande Personnummer Efternamn och tilltalsnamn Bostadsadress Postnummer och bostadsort Telefon bostad inklusive riktnummer Årsinkomst Kontonummer Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga. Jag godkänner att kortansökan kommer att genomgå sedvanlig kreditprövning, varvid en kreditupplysning kommer att tas. Jag accepterar och förbinder mig att följa villkoren för Bankkort Visa, om kort beviljas. Jag har även tagit del av den särskilda informationen för avtal som ingås per distans. Ort och datum Sökandes underskrift Lämna din ansökan direkt på banken.

2 VILLKOR Bankkort 1(4) Utöver dessa villkor gäller de villkor för inlåning som utfärdats av kontoförande bank, allmänna villkor för internetbanken privat samt i förekommande fall även villkor för avtal om kontokredit. 1. Avtal Bankkortet utges av Swedbank, nedan kallat Banken, till person, nedan kallad Kontohavare, med konto i Banken eller i sparbanker. Om kontoförande bank är annan än Swedbank gäller dock begreppet Banken ifrågavarande bank. Med Kortinnehavare menas i detta avtal både Kontohavare och annan som fått Bankkort. Kortinnehavare är skyldig följa dessa villkor, dock är endast Kontohavare betalningsskyldig. Detta avtal gäller tills vidare. 2. Definitioner Betalningsorder Order från Kortinnehavare till Banken att en transaktion skall genomföras. Kort Med kort/kortet menas inte bara fysiskt kort utan också uppgifter om ett kort som gör det möjligt att genomföra en transaktion. Transaktion Insättning, uttag eller överföring av medel till respektive från ett korts konto. Uttagsautomat En obemannad terminal, som möjliggör att Kortinnehavare själv - efter att ha gjort tillgängligt sitt korts detaljer för avläsning och efter att ha följt de anvisningar som anges i den tekniska lösningen kan ta ut kontanter samt, där sådan funktionalitet finns, göra överföringar, utföra andra betaltjänster respektive ta ut kontoutdrag. 3. Namn, säte mm Swedbank AB (publ), organisationsnummer , Brunkebergstorg 8, Stockholm. Telefon , hemsida Styrelsens säte Stockholm. Om kontoförande bank är annan än Swedbank, se separat information. 4. Registrering och tillsyn Banken är en hos Finansinspektionen registrerad bank, som har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster. 5. Användning av kort Kortet kan användas av Kortinnehavare för betalning av varor och tjänster hos företag som godkänner kortet i Sverige och utomlands, se punkten 16. Betalning av varor och tjänster. Det kan även användas för uttag av kontanter i miljöer i Sverige och utomlands där så medges, se punkten 18. Kontantuttag. Kortet kan användas av Kortinnehavare både i miljöer där det krävs att själva kortet måste vara närvarande för att godkännande skall kunna ges till en transaktion och i miljöer där endast kortuppgifter krävs. Exempel på miljöer där kortets närvaro krävs är bemannade och obemannade terminaler och säljställen där kortavdrag görs på pappersnotor. Exempel på miljöer där kortets närvaro inte krävs är telefon och postorder. Kortet får endast användas för internethandel efter anslutning till någon av Bankens vid var tid gällande tjänster för säkrare handel, se vidare punkten 6. Internethandel. Kortet kan även i vissa miljöer användas för insättning av medel på det konto som är anslutet till kortet. För att en transaktion skall kunna genomföras måste Kortinnehavare uppge information enligt vad som krävs i punkten 13. Godkännande till att genomföra en transaktion respektive återkallelse av betalningsorder. 6. Internethandel Efter anslutning till någon av bankens vid var tid gällande tjänster för säkrare internethandel såsom för närvarande e-kort, Verified by Visa respektive MasterCard SecureCode, se nedan, får kortet användas för internethandel. Anslutning sker via internetbanken vilket kräver att Kortinnehavare ingått internetbanksavtal med Banken och har fått en säkerhetsdosa, se vidare www. swedbank.se 7. Villkor för hantering av kort mm Kortet är personligt och får inte lämnas till annan eller användas av någon annan än den som kortet är utfärdat till. Det gäller oavsett om överlämnandet medför en större risk för att kortet används obehörigt eller inte. Kortet är en värdehandling och skall förvaras och hanteras på samma betryggande sätt som pengar och andra värdehandlingar. Kortinnehavare skall vidta erforderliga åtgärder för att skydda sig mot att kortet används obehörigt. Kortet får t ex inte lämnas kvar obevakat på hotellrum, annat tillfälligt boende eller i fordon, väska, jackficka eller liknande som inte är under uppsikt. I miljöer där stöldrisken är stor skall kort hållas under kontinuerlig uppsikt, t ex får kortet aldrig förvaras bakom ryggen. Exempel på sådana miljöer är restauranger, barer, nattklubbar, butiker, vänthallar, skolor, flygplatser, simhallar, omklädningsrum, transportmedel, torg, badstränder marknader och arbetsplatser samt även bostad som lämnas olåst eller med öppet fönster. Vid inbrott i bostad skall kontrolleras att kortet inte stulits. Kortinnehavare är skyldig tillse/försäkra sig om att det finns tillräckliga disponibla medel på kontot för de uttag, inköp eller betalningar som skall belasta kontot respektive tillse/försäkra sig om att eventuell kreditgräns ej överskrids. Detta gäller även i de fall eventuellt skyddat belopp borttagits en tid innan kontot debiteras. Kort får inte användas i strid mot lagstiftning. Postbefordran av fysiskt kort som inte sker genom Bankens försorg får endast ske inom Sverige och i rekommenderad försändelse. 8. Villkor för hantering av personlig kod mm Kortinnehavare är skyldig att: vid mottagande av kortet, skriva sin namnteckning på detta, samt förstöra eventuellt tidigare erhållet kort, omedelbart förstöra kuvert och kodlapp sedan Kortinnehavare tagit del av koden, om möjlighet finns att välja personlig kod, tillse att denna inte har något samband med Kortinnehavares person-, kort- telefonnummer eller liknande, inte avslöja koden för någon, inte göra anteckning om koden eller lagra koden elektroniskt på sådant sätt att utomstående får anledning att anta att anteckning avser en personlig kod, inte anteckna kod på kort eller låta anteckning om kod vara fäst vid kort eller förvara den tillsammans med kort. 9. Spärranmälan Spärranmälan skall göras snarast efter upptäckt av förlust av kort eller om det kan misstänkas att någon obehörig fått kännedom om koden, eller att kort/kortnummer utnyttjas obehörigt se punkten 11. Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner. Anmälan kan göras dygnet runt till Bankens Spärrservice på telefon Alla samtal till och från Spärrservice spelas normalt in. Därefter skall anmälan göras till polisen om kort använts obehörigt. 10. Bankens rätt att spärra kortet Banken förbehåller sig rätten att spärra kortet på någon av följande grunder: 1. om säker användning av kortet kan äventyras, exempelvis av tekniska skäl, 2. vid misstanke om icke godkänd eller bedräglig användning av kortet, 3. vid kort med kreditutrymme, en väsentligt ökad risk för att betalaren eventuellt inte kan fullgöra sitt betalningsansvar eller 4. avtalet har upphört att gälla. Kontohavare kommer att informeras om sådan spärr via telefon eller på annat lämpligt sätt. 11. Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner Kontohavare och annan som enligt kortavtalet är behörig att använda kort är skyldig att: 1. skydda en personlig kod som Kortinnehavare fått/valt, se punkten 8. Villkor för hantering av personlig kod mm 2. vid vetskap om att kort kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till Banken, se punkten 9. Spärranmälan och 3. i övrigt följa villkoren för hantering av kortet, se punkten 7. Villkor för hantering av kort mm. Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att Kortinnehavare har underlåtit att skydda en personlig kod, ansvarar Kontohavare för beloppet, dock högst 1200 kr per kort och reklamation. Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att en skyldighet enligt första stycket ovan åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Kontohavare för hela beloppet dock högst kr per kort och reklamation. Har Kortinnehavare handlat särskilt klandervärt skall Kontohavare stå för hela förlusten. Oavsett vad som anges ovan skall Kontohavare inte stå för förlust om den obehöriga transaktionen har initierats efter det att Kortinnehavare har anmält att kortet skall spärras. Detta gäller dock inte om Kortinnehavare genom svikligt handlande har bidragit till den obehöriga transaktionen. Även om Kortinnehavare inte varit oaktsam, ansvarar Kontohavare för hela beloppet om Kortinnehavare inte underrättar Banken utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om den obehöriga transaktionen (reklamation). Detsamma gäller om Banken har lämnat Kontohavare information om transaktionen och Kortinnehavaren inte underrättar Banken inom tretton månader från det att beloppet belastat kontot. Kontohavare som har betalningsansvar för obehöriga transaktioner - är skyldig att betala belopp som påförts kontot genom att detta övertrasserats eller beviljad kredit överskridits. 12. Giltighetstid för kort Kortet gäller till utgången av den månad som är präglad på kortet. Om Kortin-

3 VILLKOR Bankkort 2(4) nehavare följt villkoren i detta avtal sänder Banken automatiskt utbyteskort till Kortinnehavare. Kort skickas inte utomlands. Banken spärrar med omedelbar verkan det ersatta kortet då utbyteskort använts för första gången och denna transaktion debiterats kontot. 13. Godkännande till att genomföra en transaktion respektive återkallelse av en betalningsorder Kortinnehavare ger sitt godkännande till att genomföra en transaktion genom att göra tillgängligt det egna kortets detaljer för ett säljföretag, ett bankkontor eller i en uttagsautomat. Detta kan ske genom läsning av kortets chip eller magnetremsa, avdrag av kortet på pappersnota, genom att lämna kortinformation (kortnummer, giltighetstid och där så är tillämpligt CVV2/CVC2 värde) skriftligt eller muntligt eller på annat sätt som erbjuds i olika miljöer beroende på den tekniska utvecklingen. I vissa miljöer krävs därutöver att en transaktion godkänns skriftligen eller genom knapptryckning, eller genom angivande av kod/er såsom PIN-kod, säkerhetskod, lösenord eller godkänns på annat sätt enligt anvisningar som ges i ett säljföretags, ett bankkontors eller en uttagsautomats tekniska lösning för genomförande av en transaktion. En betalningsorder kan inte återkallas efter att Kortinnehavare lämnat sitt godkännande till transaktionen. Dock kan Kortinnehavare - enligt de villkor och inom den tid som Kortinnehavare avtalat med säljföretaget om - vända sig till säljföretaget vad gäller ännu inte genomförd enstaka eller en serie av transaktioner för att återkalla tidigare lämnad betalningsorder till dessa. Kortinnehavare kan efterdebiteras för kostnader som har uppstått i anknytning till hotellvistelse, bilhyra eller liknande om Kortinnehavare vid beställning av tjänsten eller i avtal med säljföretaget blivit informerad härom och godkänt detta. 14. Tid för genomförande av en betalningsorder Efter det att säljföretaget av Kortinnehavare mottagit en betalningsorder om köp eller uttag, överförs den till Banken inom de tidsramar som fastställts i avtal mellan säljföretaget och säljföretagets bank (Inlösare). Uttag från respektive insättning på ett korts konto sker normalt senast bankdagen efter det att Banken tagit emot en betalningsorder. Vid retur/rättelse ställer Banken returbeloppet till Kontohavares förfogande så snart som möjligt efter det att säljföretagets bank överfört beloppet till Banken. 15. Begränsningar av säkerhetsskäl Banken tillämpar av säkerhetsskäl vissa gränser för högsta belopp för betalning/uttag per gång och per tidsperiod. Överskridande av dessa gränser kan medföra att transaktion inte kan genomföras. Banken kan av säkerhetsskäl tillfälligt besluta om och tillämpa särskilda begränsningar för kortets användning t ex vad avser land, belopp och miljö. 16. Betalning av varor och tjänster Kortet kan användas för betalning av varor och tjänster hos företag som godkänner kortet i Sverige och utomlands. För att kortet skall kunna användas för internethandel krävs anslutning till tilläggstjänst, se punkten 6. Internethandel. Maestrokort och Bankkort Visa Ung kan endast användas på sådana inköpsställen som har en direktuppkopplad terminal. För kortet tillämpas vissa gränser som kan variera mellan olika länder och banker för högsta tillämpliga belopp för betalning per gång och tidsperiod. Kortinnehavare försäkrar genom sitt godkännande av en transaktion även att täckning finns på kontot. Vid begäran skall godkänd legitimation uppvisas. Banken är inte ansvarig för skada som uppkommit på grund av att företag inte accepterar respektive upphört att acceptera kortet. 17. Betalningsansvar vid beställning av varor och tjänster I de fall Kortinnehavare beställer varor och tjänster hos säljföretag, med angivande av kort som betalningsmedel, har Kortinnehavare skyldighet att informera sig om säljföretags villkor för beställning och avbeställning av dessa varor och tjänster. Kortinnehavare har betalningsansvar för avgift till säljföretaget för sådan beställd men ej uthämtad eller utnyttjad vara eller tjänst, i enlighet med säljföretagets villkor. 18. Kontantuttag Kontantuttag kan göras i uttagsautomater och banker i Sverige och utomlands som accepterar kortet. Banken bestämmer högsta tillåtna belopp per gång och tidsperiod. För uttag i annan banks automat och i annan bank kan andra högsta tillåtna belopp gälla. Vid begäran skall godkänd legitimation företes. Banken är inte ansvarig för skada som uppkommit på grund av att uttagsautomat är stängd eller ur funktion eller för att annan bank inte medgivit uttag. Även i de fall Kortinnehavare inte erhåller kontanter, föreligger kontantuttag då företag behandlar en transaktion som ett kontantuttag. Exempel härpå är betalning av postförskott och köp av resevaluta. För kontantuttag utgår avgift enligt vad som framgår av punkten 35. Övriga villkor. Observera att dessa avgifter är olika för olika kortprodukter. Är kontoförande bank annan än Swedbank kan avvikelser förekomma, se separat information från kontoförande bank. 19. Årsavgift För kortet utgår en årsavgift, se punkten 35. Övriga villkor. Årsavgift skall erläggas i förskott. Årsavgiften för Bankkort Visa 2 dras från kontot vid uppläggningstillfället med fullt belopp oavsett när under året kortet läggs upp. Därefter dras hela beloppet från kontot i januari månad varje år. Betalning av årsavgift för övriga kort delas för närvarande upp och dras från kontot varje kvartal. Banken förbehåller sig rätt att ändra årsavgift. Information härom tillställs Kontohavare i överensstämmelse med punkten 30. Villkorsändring. Är kontoförande bank annan än Swedbank kan avvikelser förekomma, se separat information från kontoförande bank. Om avtalet avslutas av Banken eller Kontohavare innan den period för vilken årsavgift betalats i förskott har gått till ända, har Kontohavare rätt till återbetalning av den del avgiften som avser tiden efter det att avtalet har avslutats. Om annat inte har avtalats betalas medlen ut till Kontohavares konto i Banken. 20. Övriga avgifter Kontohavare är skyldig att betala avgifter till Banken. Avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder som Banken vid varje tid allmänt tillämpar. Banken äger när som helst besluta om ändring av avgift. Gällande avgifter framgår av punkten 35. Övriga villkor. Är kontoförande bank annan än Swedbank kan avvikelser i avgifternas storlek förekomma. Se separat information från kontoförande bank. Kontohavare skall även ersätta Banken för kostnader och arbete för att bevaka och driva in Bankens fordran hos Kontohavare eller annan betalningsskyldig. 21. Växelkurser och valutaväxlingspåslag Transaktioner i annan valuta växlas till svenska kronor och vid växling gäller av Banken tillämpad växelkurs. Denna redovisas per transaktion i kortöversiktens transaktionsinformation i internetbanken hos Banken samt i eventuella kontoutdrag. Växelkursen utgörs av en referensväxelkurs, som bestäms av MasterCard respektive Visa för detta ändamål och som gäller den dag transaktionen kommer MasterCard/Visa tillhanda, jämte ett valutaväxlingspåslag om 1.5 %. För transaktioner som genomförs i annan valuta än SEK i till Eufiserv kopplade uttagsautomater så används referensväxelkurser som bestäms dagligen av OMX. Information om referensväxelkursen, som ändras löpande, lämnas av Banken på begäran. Kontohavare står eventuell valutarisk under tiden från köp eller kontantuttag till dess transaktionen kommer MasterCard/ Visa tillhanda. Detta gäller även köp och kontantuttag i Sverige i annan valuta än svenska kronor. 22. Kommunikation Banken lämnar villkor, information och meddelanden enligt detta avtal skriftligen till Kontohavare såvida ej annat anges i detta avtal. För Kontohavare som har tjänsten internetbanken hos Banken kan Banken istället lämna villkor, information och meddelanden enligt detta avtal via den kanalen. Kontohavare anses ha fått del av villkor, information och meddelanden då dessa lämnats på ovan angett sätt. Kontohavare har alltid rätt att på begäran få avtalsvillkoren i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form. 23. Information om transaktioner Banken lämnar/gör tillgänglig information till Kontohavare om enskilda transaktioner minst en gång i månaden. Om Kontohavare har tillgång till internetbanken hos Banken tillhandahålles informationen via denna kanal. Kontohavare skall omedelbart ta del av och granska den information om genomförda transaktioner som görs tillgänglig för Kontohavare. Om Kontohavare särskilt begär det skickas information om transaktioner per post. Banken har av Skatteverket ålagts viss rapporteringsskyldighet beträffande korts utnyttjande utomlands. 24. Reklamation Kontohavare skall utan onödigt dröjsmål från det att Kontohavare får kännedom om icke godkända eller felaktigt utförda transaktioner, och senast 13 månader efter debiteringsdagen, underrätta Banken härom och begära rätttelse (reklamation). Kontohavares ansvar om så ej sker anges i punkten 11. Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner. Kortinnehavare är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som Banken behöver för sin utredning. Vid reklamation av obehörig transaktion skall polisanmälan bifogas på begäran av Banken.

4 VILLKOR Bankkort 3(4) Om utredning visar att återbetalning skall ske, åligger det Banken att omedelbart betala tillbaka beloppet för icke godkänd transaktion till Kontohavare och i tillämpliga fall återställa det debiterade betalkontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den icke godkända transaktionen aldrig hade ägt rum. Reklamation av vara eller tjänst som betalats med kortet skall riktas mot säljföretaget. Vid kreditköp i Sverige, ansvarar Banken i enlighet med Konsumentkreditlagen. 25. Bankens ansvar för genomförandet av en transaktion Om Kortinnehavare har godkänt en transaktion i enlighet med vad som anges i punkten 13. Godkännande till att genomföra en transaktion respektive återkallelse av en betalningsorder, svarar Banken för att transaktionen genomförs. Om en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt, och dessa brister orsakats av Banken, är Banken ansvarig gentemot Kontohavare. I förekommande fall skall Banken på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet till Kontohavare och återställa det debiterade kontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den bristfälligt genomförda transaktionen inte hade ägt rum. Banken är ansvarig gentemot Kontohavare för eventuella avgifter som Banken har förorsakat och för eventuell ränta som Kontohavare skall erlägga till följd av att betalningstransaktionen inte genomförts eller genomförts bristfälligt. 26. Återbetalning av transaktion Detta villkor gäller endast transaktioner som utförs inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i svenska kronor, i euro eller i någon annan av EES-ländernas valutor. Kontohavare har rätt till återbetalning från Banken av en redan godkänd och genomförd betalningstransaktion om: 1. transaktionens exakta belopp inte angavs i samband med godkännandet av transaktionen och 2. transaktionens belopp överstiger det belopp kunden rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, villkoren i ramavtalet och relevanta omständigheter. På Bankens begäran skall kunden visa att förutsättningarna för återbetalning är uppfyllda. Rätt till återbetalning föreligger dock inte om skillnaden avseende beloppet beror på valutaväxlingskurs och den referensväxelkurs som parterna tidigare avtalat om använts. Begäran om återbetalning av en godkänd transaktion skall göras inom åtta veckor från den dag då beloppet debiterades. Banken skall inom tio bankdagar från mottagandet av begäran återbetala hela beloppet eller ange skäl för att vägra återbetalning med uppgift om vart kunden kan hänskjuta ärendet. 27. e-kort För e-kort gäller även följande villkor. e-kort är en av Banken tillhandahållen tjänst som innebär att Kortinnehavare kan betala med sitt kort på Internet utan att ange på kortbricka präglat kortnummer Definitioner e-nummer Vid användning av e-kort omvandlas det nummer som är präglat på det valda kortets kortbricka till ett unikt nummer som begränsas till användning hos endast ett företag samt till giltighetstid och belopp. Detta e-nummer kan endast användas då Kortinnehavare betalar via Internet. e-nummer skapas i samband med en betalning. Kortinnehavare kan själv stänga framtaget e-nummer. Personlig kod En av Kortinnehavare i internetbanken vald personlig kod som även kan användas för åtkomst till e-kort Anslutning till tjänsten e-kort För anslutning till tjänsten e-kort krävs att Kortinnehavare är ansluten till internetbanken privat och har säkerhetsdosa. Anslutning görs i internetbanken Användning av e-kort Kortinnehavare kan använda e-kort för anslutna kort med personlig kod alternativt säkerhetsdosa uppkopplad till internetbanken privat Regler för personlig kod Särskilt hänvisas till vad som anges i punkterna 8. Villkor för hantering av personlig kod mm samt 11. Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner. Kortinnehavare är skyldig att omedelbart ändra koden vid misstanke om att annan fått kännedom om koden Regler för e-kort e-kort är personligt och får inte användas av annan. Kortinnehavare är skyldig att följa nedan angivna regler: 1. omedelbart själv stänga framtaget e-nummer om Kortinnehavare misstänker att risk föreligger för att detta kan komma att användas av obehörig samt 2. logga ut och avsluta e-kort när dator lämnas obevakad av Kortinnehavare Spärr av e-kort Banken får med omedelbar verkan spärra användning av e-kort om Kortinnehavare har gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott Betalning av varor och tjänster e-nummer kan användas för betalning av varor och tjänster hos företag i Sverige och utomlands som godkänner anslutet kort. Banken är inte ansvarig för skada som uppkommit på grund av att företag inte accepterar eller upphört att acceptera kort anslutet till e-kort Beloppsbegränsning e-nummer får utställas med det högsta belopp per gång och tidsperiod som Banken bestämmer Automatisk anslutning av ersättningskort I det fall anslutet kort ersätts av ett nytt kort, ansluts ersättningskortet automatiskt till e-kort samt även till redan framtagna e-nummer Kortinnehavares ansvar Kortinnehavare ansvarar själv för den skada som drabbar denne som ett resultat av eller i samband med nedladdning, installation eller felaktig användning av programvaran Äganderätt och upphovsrätt Specifikationer, program, register och liknande som används eller utvecklas av Banken, annan tjänsteleverantör eller underleverantör är Bankens, tjänsteleverantörens respektive underleverantörens egendom. Kortinnehavare får inte upplåta, sälja eller på annat sätt förfoga över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad information. 28. Verified by Visa och MasterCard SecureCode För Verified by Visa och MasterCard SecureCode gäller även följande villkor. Verified by Visa och MasterCard SecureCode är en av Banken tillhandahållen tjänst som innebär att Kortinnehavare kan betala med sitt kort på Internet med ökad säkerhet Definitioner Kort Av Swedbank utgivet Bankkort vilket kan anslutas till tjänsten. Lösenord Ett av Kortinnehavare valt lösenord som skall anges då tjänsten används. Hälsningsfras En av Kortinnehavare vald hälsningsfras som kommer att visas varje gång tjänsten nyttjas Anslutning till tjänsten Kortinnehavare kan anslutas till tjänsten under förutsättning att Kortinnehavare är ansluten till internetbanken privat och har säkerhetsdosa. Anslutning görs i internetbanken Användning av tjänsten Vid betalning i e-handelsbutiker skall vid förfrågan lösenord anges efter kontroll av hälsningsfras Regler för lösenord För lösenord tillämpas samma regler som gäller för personlig kod. Särskilt hänvisas till punkterna 8. Villkor för hantering av personlig kod mm samt 11. Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner. Kortinnehavare är skyldig att omedelbart ändra lösenord vid misstanke om att annan fått kännedom om detta Byte av hälsningsfras och lösenord Byte av hälsningsfras och lösenord kan göras med omedelbar verkan efter inloggning med säkerhetsdosa på internetbanken privat Automatisk anslutning av ersättningskort I det fall anslutet kort ersätts av ett nytt kort, ansluts ersättningskortet automatiskt till tjänsten. 29. Språk För avtalsförhållandet och kommunikationen mellan parterna skall svenska språket tillämpas. 30. Villkorsändring Banken har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Kontohavares godkännande. Sådan ändring träder i kraft tidigast två månader efter det att Kontohavare underrättats om densamma. Om Kontohavare inte godkänner ändring får denne omedelbart och avgiftsfritt säga upp avtalet före den dag då ändring träder ikraft.

5 VILLKOR Bankkort 4(4) 31. Uppsägning Kontohavare och Banken får, oavsett anledningen härtill, säga upp detta avtal. Uppsägning av Kontohavare skall ske senast en månad i förväg och av Banken senast två månader i förväg. Bankkort Visa Ung upphör automatiskt att gälla efter det att Kontohavare har fyllt 26 år, Banken kommer i god tid innan kortet upphör att informera Kontohavare härom. Banken får säga upp avtalet med omedelbar verkan om Kortinnehavare har gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. Om Kontohavare avlider, försätts i konkurs eller om förvaltare förordnas enligt 11 kap 7 föräldrabalken, upphör avtalet med omedelbar verkan. När avtalet upphört, på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att använda utfärdade kort för nya betalningar/kontantuttag. Kontohavare, eller företrädare för denne, är skyldig att tillse att samtliga kort även kort som utställts på annan Kortinnehavare omedelbart makuleras och på begäran återsändes till Banken i ituklippt skick. Kortvillkoren gäller i tillämpliga delar för samtlig skuld som belastar kontot. Detta innebär bl a att Kontohavare är betalningsskyldig såväl för transaktion som genomförs innan kontot sagts upp men som bokförs på kontot först efter uppsägningstidpunkten som för transaktioner som genomförs trots att rätten att använda kort har upphört. 32. Försäkringar Försäkringar som är kopplade till detta avtal framgår av de speciella försäkringsvillkoren. 33. Ansvarsbegränsning Banken ansvarar inte för skada som beror av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som banken inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för banken att avvärja trots alla ansträngningar. Banken ansvarar inte heller då banken handlar i enlighet med svensk lag eller unionsrätt. 34. Tillämplig lag och domstol Svensk lag skall tillämpas på detta avtal. Tvister enligt dessa villkor prövas av allmän domstol. Kontohavare kan även, i syfte att finna en lösning på tvisten utanför domstol, inge klagomål med begäran om rättelse direkt till Banken eller anmäla tvisten till prövning i Allmänna reklamationsnämnden. 35. Övriga villkor Är kontoförande bank annan än Swedbank kan avvikelser i avgifternas storlek förekomma. Se separat information från kontoförande bank. Avgifter för närvarande: Adressefterforskning Kontantuttag Bankkort Visa 2 Kontantuttag Bankkort Visa Ung Kontantuttag, övriga kort: Kontantuttag i Bankens Uttagsautomater Kontantuttag i övriga bankers automater i Sverige Kontantuttag av euro i automat i EMU-land Kontantuttag i automat i övriga fall Övriga kontantuttag från konto Kontantuttag på kredit, samtliga kort där kortkredit kan anslutas Kortkreditavisering, postalt Kopia av köpnota 40 kr 12 fria uttag per kalenderår. Därefter 10 kr per uttag. 12 fria uttag per kalenderår. Därefter 5 kr per uttag. 0 kr 0 kr 0 kr 35 kr Bankkort Visa och MasterCard 25 kr Bankkort Maestro 35 kr 1% av uttaget belopp max 100 kr i kassa 45 kr per avisering 100 kr 220 kr Världsnaturkortet Bankkort Maestro 0 kr Bankkort Visa Mer (konceptpris 95 kr per månad) 50 kr Bankkort Visa 2 0 kr Bankkort Visa Ung 275 kr Världsnaturkortet Bankkort MasterCard Information om behandling av personuppgifter Banken behandlar som personuppgiftsansvarig, personuppgifter som lämnas till banken i samband med ansökan, intresseanmälan och när avtal träffas om konton, krediter, produkter och tjänster, samt även personuppgifter som registreras i övrigt i samband med administration av avtal. Banken uppdaterar adressuppgifter löpande via det statliga personadressregistret. Ändamålet med bankens personuppgiftsbehandling är att samla in och kontrollera personuppgifter inför beslut, att administrera och fullgöra ingångna avtal, att upprätta underlag för finansiell rådgivning, samt att uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Banken behandlar vidare personuppgifter inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifter kan såvida kunden inte har begärt direktreklamspärr också komma att behandlas för marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan också komma att behandlas av de bolag i Swedbankkoncernen med vilka banken samarbetar, samt av samarbetspartners till banken och bolag i Swedbank-koncernen i förhållanden som avser bankens och Swedbank-koncernens konton, krediter, produkter och tjänster. Personuppgifter lämnas dock endast ut till annan om det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av bankens kontor och Telefonbanken, vilka också tar emot begäran direktreklamspärr och begäran om rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Särskild information för avtal som ingås per distans Bankkort med eller utan Kortkredit utges av Swedbank, org nr , Stockholm, tel Swedbank driver bankrörelse. Banken samarbetar med sparbanker som beviljar bankens kort till sina kunder. Kortet anslutes därvid till konto som kund har i sådan bank. I allt som rör kortet skall kortinnehavaren vända sig till kontoförande bank. Ansvarig tillsynsmyndighet är Finansinspektionen. Kortet är ett bankkort med eller utan kortkredit. Det kan användas för betalning av varor och tjänster samt kontantuttag hos företag som accepterar kortet. Inköpsställen som accepterar Bankkort Maestro och Bankkort Visa Ung måste vara anslutna till en direktuppkopplad terminal. Kortkredit kan endast kopplas till Bankkort Visa. Fullständig information om kortets funktionalitet finns i bifogade villkor. För information om priser d v s avgifter och ränta hänvisas till kortvillkoren, punkterna Övriga villkor. Därutöver kan andra avgifter och kostnader tillkomma som inte påförs av Swedbank. Avgifter skall betalas då den åtgärd avgiften avser har blivit utförd. Avgiften dras från det konto till vilket kortet är anslutet. Betalning för utnyttjad kredit, d v s amortering, ränta och avgifter görs genom automatisk överföring varje månad från det konto till vilket kortet är anslutet. Årsavgift skall betalas i förskott, variationer i periodicitet kan förekomma mellan Swedbank och sparbanker. Kontohavaren har om avtalet är ingånget per distans ångerrätt i 14 dagar från den dag kortavtalet ingicks, dock tidigast räknat från den dag denna information och kontovillkor erhållits. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt skall lämnas till kontoförande bank. Årsavgift skall då erläggas beräknat proportionellt för den tid avtalet varat. Övriga avgifter och räntor som har utgått på grund av tillhandahållen tjänst återbetalas inte. Eventuellt utnyttjad kredit skall återbetalas senast inom 30 dagar. Kontohavaren är skyldig att betala ränta på kortkredit från den tid kreditränta börjat löpa till dess att krediten återbetalats till fullo. Erbjudandet om Bankkort, med eller utan Kortkredit, gäller tills vidare. I punkterna Uppsägning av avtal i villkoren anges vad som gäller för uppsägning av avtal om bankkort respektive kortkredit. I punkten Årsavgift i villkoren anges vad som gäller avseende betald årsavgift då avtal om bankkort sagts upp. I all kommunikation, information, avtal, villkor o s v används enbart svenska. Om Kontohavare har reklamerat hos Swedbank men inte godtar bankens bedömning, kan Kontohavare skriftligen vända sig till Bankens klagomålsansvarige. Allmänna Reklamationsnämnden, tel prövar opartiskt och utan kostnad privatpersoners tvister mot näringsidkare. Anmälan skall i normalfallet ha inkommit inom sex månader efter det att banken avvisat ett krav. Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel , lämnar avgiftsfri vägledning. Nyprägling av kort Ordinarie årsavgift 50 kr (förstört/förlorat kort) 250 kr Bankkort Visa och MasterCard 195 kr Bankkort Maestro

6 TILLÄGGSVILLKOR TILL VILLKOR Bankkort - Kortkredit 1(3) 1. Avtal om kortkredit Avtal om kortkredit är ett avtal med Swedbank, nedan kallat Banken, om kredit intill viss högsta gräns som beviljats person, nedan kallad Kontohavaren, som har konto i Banken eller i sparbank och som ingått avtal med Banken eller sparbank om Bankkort. Kortkrediten disponeras med Bankkort i enlighet med VILLKOR Bankkort. Utöver dessa villkor gäller Villkor Bankkort med tillhörande villkor enligt det Bankkortsavtal Kontohavaren ingått med Banken eller sparbank. Kontohavaren förbinder sig att till Banken, eller till den som Banken överlåtit eller pantsatt sin fordran, betala vid varje tidpunkt utnyttjad kredit jämte ränta, avgifter och kostnader i enlighet med nedanstående bestämmelser. Banken äger rätt att utan Kontohavarens medgivande överlåta eller pantsätta avtalet till annan. Kontohavaren har ej rätt att överlåta krediten till annan utan Bankens skriftliga medgivande. Detta avtal gäller tills vidare. 2. Definitioner Effektiv ränta Med effektiv ränta avses ränta, avgifter och andra kostnader som ska betalas med anledning av krediten angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet. Sammanlagt belopp Med sammanlagt belopp avses summan av kreditbelopp, ränta och andra kostnader som skall betalas under kredittiden. Såväl effektiv ränta som sammanlagt belopp anges i avtalet som ett exempel som har beräknats på ett utnyttjat kreditbelopp på SEK med lägsta avbetalning enligt kreditvillkoren. Beräkningen utgår vidare från att krediten nyttjas utan avgift för kontantuttag eller liknande. 3. Namn, säte mm Swedbank AB (publ), organisationsnummer , Brunkebergstorg 8, Stockholm. Telefonnummer , hemsida Styrelsens säte är Stockholm. 4. Tillsynsmyndighet Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm. 5. Kreditförmedlare Krediten kan förmedlas av sparbank. Namn, adress och organisationsnummer avseende kreditförmedlande sparbank är angiven i Avtal kortkredit. 6. Villkor för utnyttjande av krediten Krediten görs tillgänglig vid den tidpunkt Kontohavaren och Banken kommit överens om. Den kan utnyttjas på det sätt som framgår av dessa villkor samt av tillhörande VILLKOR Bankkort. 7. Användning utomlands Krediten kan utnyttjas utomlands om Kontohavaren vid ansökningstillfället eller vid senare tillfälle angivit till banken att utlandsköp dvs betalningar och kontantuttag utomlands skall belasta krediten. Efter sådant angivande belastar varje betalning eller kontantuttag utomlands krediten. Då krediten är fullt utnyttjad får kortet utomlands endast användas för kontantuttag i automat som därvid belastar kontot. Krediten kan också även om Kontohavaren inte angivit att krediten ska belastas vid utländska transaktioner - utnyttjas utomlands vid kontantuttag i automat då det inte finns tillräckliga medel på det konto till vilket kortet är anslutet. 8. Kreditgräns Beviljad kreditgräns kan höjas efter ny ansökan och särskild prövning. Sådan gräns får aldrig överskridas. 9. Ränta Ränta utgår för faktiskt utnyttjad kredit. Räntan beräknas dag för dag från och med dag för utnyttjande av kredit. På förfallodag skall per aviseringsdag upplupen ränta betalas. Den ränta som gäller för närvarande är angiven i Avtal kortkredit. Banken får ändra räntesatsen i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för banken eller andra kostnadsförändringar som Banken inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Bl 1020 utg 5 Banken är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till Kontohavarens förmån. Banken underrättar Kontohavaren om ändrad räntesats innan ändringen börjar gälla. Om Kontohavaren har tjänsten internetbanken eller annan elektronisk kommunikationstjänst hos Banken kan Banken underrätta Kontohavaren via sådan kanal. I annat fall skickas underrättelse skriftligen per post till den adress som är registrerad för Kontohavaren hos Banken. Underrättelse som lämnats via internetbanken eller annan elektronisk kommunikationstjänst anses ha nått Kontohavaren så snart den gjorts tillgänglig i den aktuella tjänsten. Fram till den 1 januari 2011 gäller att Banken även kan lämna meddelande om ändrad räntesats genom annonsering i dagspress. I sådana fall lämnas också meddelande i följande avisering avseende krediten. 10. Övriga avgifter Kontohavaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till Banken som ersättning för de kostnader Banken har för krediten som sådan. Särskild avgift skall betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Banken äger när som helst besluta om höjning av särskild avgift i den mån Bankens kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Banken underrättar Kontohavaren innan en ändring börjar att gälla. Kontohavaren är även skyldig att betala andra avgifter till Banken än sådana som förorsakats av bankens kostnader för krediten som sådan. Sådana avgifter - som är hänförliga till att en tilläggstjänst har utnyttjats eller att kreditvillkoren inte har följts, se punkten Övertrassering och betalningsförsummelse, eller annan liknande omständighet - utgår med de belopp och enligt de grunder som banken vid varje tid allmänt tillämpar. Banken äger när som helst besluta om ändring av sådan avgift. Samtliga avgifter debiteras kortkrediten. Gällande Övriga avgifter framgår av punkten Övriga villkor. Kontohavaren skall även ersätta Banken för kostnader och arbete för att bevaka och driva in Bankens fordran hos Kontohavaren såsom ersättning för inkassokostnader samt kostnader till följd av ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Vad gäller kortavgifter som inte utgör avgifter för själva kortkrediten såsom t e x årsavgift för bankkort, avgifter för kontantuttag och valutaväxlingspåslag hänvisas till VILLKOR Bankkort. 11. Betalning Betalning av utnyttjad kredit (amortering), ränta och avgifter skall göras varje månad genom automatisk överföring från det konto till vilket kortet är anslutet den näst sista bankdagen i månaden. Kontohavaren är ansvarig för att ett tillräckligt belopp finns tillgängligt på kontot på förfallodagen. Amortering skall varje månad - med undantag för juli och december - göras med lägst 1/20 av vid föregående månadsskifte utnyttjat kreditbelopp. Amortering är lägst 100 kronor, men högst skulden på kontot. För Kontohavare som har tjänsten internetbanken i Banken görs avisering om betalning i internetbanken. I annat fall aviseras Kontohavaren postalt. Kontohavaren kan på begäran få postal avisering. Vid postal avisering uttas avgift, se punkten Övriga villkor. 12. Förtidsbetalning Kontohavaren har rätt att när som helst - utan att avgift utgår härför - betala krediten helt eller delvis i förtid. Kontohavaren ska härutöver betala ränta och andra kostnader för krediten fram till tiden för förtidsbetalning men inte för tiden därefter.

7 TILLÄGGSVILLKOR TILL VILLKOR Bankkort - Kortkredit 2(3) 13. Betalningsfria månader Under förutsättning att Kontohavaren uppfyllt gällande villkor är juli och december månad betalningsfria månader. Ränta och avgifter belastas även för sådan månad men betalas först månaden därefter. 14. Betalningsplan Kontohavaren har rätt att på begäran och utan avgift under kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (betalningsplan). 15. Övertrassering, betalningsförsummelse Kontohavaren har inte rätt att utnyttja krediten på sådant sätt att kreditgränsen överskrids. Skulle så ändå göras är Kontohavare skyldig att till kontot omedelbart inbetala vad som saknas. Vid sådan övertrassering har banken rätt att ta ut en övertrasseringsavgift och övertrasseringsränta, se punkten Övriga villkor. Vid betalningsförsummelse har Banken rätt att ta ut förseningsavgift samt dröjsmålsränta, se punkten Övriga villkor. Därutöver utgår lagstadgad påminnelseavgift, se punkten Övriga villkor. Dröjsmålsränta respektive övertrasseringsränta debiteras månadsvis och skall betalas nästkommande förfallodag. Övertrassering respektive betalningsförsummelse kan komma att medföra uppsägning av krediten. Vid betalning har Banken rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden. 16. Spärr av kort respektive utnyttjande av kredit Banken har förbehållit sig rätten att spärra kortet enligt VILLKOR Bankkort, punkten 10, om någon av nedan angivna omständigheter föreligger. Detta innebär att rätten att utnyttja krediten då avbryts. 1. Om säker användning av kortet kan äventyras, exempelvis av tekniska skäl, 2. vid misstanke om icke godkänd eller bedräglig användning av kortet, 3. en väsentligt ökad risk för att Kontohavaren eventuellt inte kan fullgöra sitt betalningsansvar eller 4. avtalet har upphört att gälla. Kontohavaren kommer att informeras om sådan spärr via telefon eller på annat lämpligt sätt. 17. Uppsägning av kredit till betalning i förtid Banken får säga upp kredit till betalning i förtid vid tidpunkt som banken bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger. 1. Kontohavaren är i väsentligt dröjsmål med betalningen. 2. Det står klart att Kontohavaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vill Banken få betalt i förtid enligt punkten 1 gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Banken sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kontohavaren eller uppsägningen på annat sätt kommer Kontohavaren tillhanda. Har Banken krävt betalning enligt punkten 1 är Kontohavaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter som har förfallit. Detsamma gäller om Kontohavaren vid uppsägning enligt punkten 2 genast efter uppsägningen eller inom uppsägningstiden ställer godtagbar säkerhet för krediten. Om Kontohavaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket. Bl 1020 utg Uppsägning av avtal Kontohavaren och Banken får, oavsett anledningen härtill, säga upp detta avtal. Uppsägning av Kontohavaren skall ske senast en månad i förväg. Uppsägning av Banken skall ske senast två månader i förväg. Skäl för uppsägning skall anges. Banken får dock säga upp krediten omedelbart om det finns outnyttjat kreditutrymme och om det är skäligt t e x då Kontohavaren inte längre anses ha betalningsförmåga för krediten. Kontohavaren skall normalt underrättas härom innan rätten att utnyttja krediten inställs. Finns särskilda skäl behöver underrättelse inte göras i förväg t e x vid missbruk av krediten och vid misstanke om brott. Om Kontohavare avlider, försätts i konkurs eller om förvaltare förordnas enligt 11 kap 7 föräldrabalken, upphör avtalet med omedelbar verkan. När avtalet upphört, på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att använda utfärdade kort för nya betalningar/kontantuttag. Kontohavaren, eller företrädare för denne, är skyldig att tillse att samtliga kort även kort som utställts på annan Kortinnehavare omedelbart makuleras och på begäran återsändes till Banken i ituklippt skick. Kortvillkoren gäller i tillämpliga delar för samtlig skuld som belastar kontot. Detta innebär bland annat att Kontohavaren är betalningsskyldig såväl för transaktion som genomförs innan kontot sagts upp men som bokförs på kontot först efter uppsägningstidpunkten som för transaktioner som genomförs trots att rätten att använda kort har upphört. 19. Ändring av villkor Beträffande ändring av ränta och övriga avgifter hänvisas till de särskilda villkoren härom. Banken har rätt att i övrigt ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Kontohavarens godkännande. Sådan ändring träder i kraft två månader efter det att Kontohavaren underrättats om densamma. Om Kontohavaren inte godkänner ändring får denne omedelbart och avgiftsfritt säga upp avtalet före den dag då ändring träder ikraft. 20. Försäkringar Försäkringar som är kopplade till detta avtal framgår av de speciella försäkringsvillkoren. 21. Ångerrätt Kontohavaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till Banken inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks, dock tidigast räknat från den dag dessa avtalsvillkor och övrig information om detta avtal erhållits. Kontohavaren skall snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Kontohavaren lämnade eller sände sitt meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka utnyttjat kreditbelopp med tillägg för upplupen ränta. Ränta skall utgå från den dag Kontohavaren utnyttjat kortkrediten till och med den dag utnyttjat belopp återbetalades till Banken. Banken skall snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Banken tog emot Kontohavarens meddelande om att avtalet frånträds återbetala de avgifter som Kontohavaren har erlagt med anledning av krediten med undantag för utgifter som Banken kan ha erlagt till det allmänna. Om Kontohavaren utnyttjar sin ångerrätt är Kontohavaren inte heller bunden vid ett anknytande avtal om tjänst som tecknats med anledning av kontokreditavtalet t e x låneskyddsförsäkring. 22. Reklamation Kontohavaren skall utan onödigt dröjsmål från det att Kontohavaren får kännedom om icke godkända eller felaktigt utförda transaktioner, och senast 13 månader efter debiteringsdagen, underrätta Banken härom och begära rättelse (reklamation). Kontohavarens ansvar om så ej sker anges i VILLKOR Bankkort, punkten 11 Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner.

8 TILLÄGGSVILLKOR TILL VILLKOR Bankkort - Kortkredit 3(3) Kortinnehavaren är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som Banken behöver för sin utredning. Vid reklamation av obehörig transaktion skall polisanmälan bifogas på begäran av Banken. Om utredning visar att återbetalning skall ske, åligger det Banken att omedelbart betala tillbaka beloppet för icke godkänd transaktion till Kontohavaren och i tillämpliga fall återställa det debiterade betalkontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den icke godkända transaktionen aldrig hade ägt rum. Reklamation av vara eller tjänst som betalats med kortet skall riktas mot säljföretaget. Vid kreditköp i Sverige får Kontohavaren framställa samma invändningar mot Banken som mot säljaren. 23. Klagomål Klagomål avseende själva krediten bör i första hand framföras till den kontaktperson eller enhet inom Banken som tillhandahållit denna. Om Kontohavaren efter sådan kontakt fortfarande inte är nöjd kan Bankens kundombudsman kontaktas. 24. Tvistlösning utanför domstol Vid tvist med Banken har Kontohavaren möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Box 174, Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ett ärende finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. 25. Övriga villkor Räntor för närvarande: Dröjsmålsränta Övertrasseringsränta Avgifter för närvarande: Förseningsavgift Påminnelseavgift Övertrasseringsavgift Krediträntan med tillägg av 6% per år Krediträntan med tillägg av 6% per år 75 kr 50 kr 75 kr Uppläggning av amorteringsplan enligt förordning om ersättning för inkassokostnader mm 150 kr Uppgiftslämnande för kreditupplysningsändamål. Uppgifter om krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m fl i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnandet kan erhållas av Banken. Behandling av personuppgifter. Personuppgifter som lämnats i samband med ansökan om kortkredit, eller som registreras i övrigt i samband med kreditprövning och administration av krediten, kommer att bli föremål för sådan behandling i datasystem hos banken som krävs för att fullgöra kreditavtalet. Om behandling för kreditupplysningsändamål finns särskild information ovan. Peronuppgifter utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering i banken/ bankkoncernen. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifter används också för marknadsföringsändamål om kredittagaren inte har begärt s k direktreklamspärr hos banken. Behandling av personuppgifterna kan inom ramen för gällande banksekretessbestämmelser - även ske hos andra företag som banken äger och/eller samarbetar med för sin verksamhet. Bl 1020 utg 5 Om kredittagaren vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av banken kan kredittagaren skriftligen begära detta hos banken. Begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift görs hos banken. VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller fr o m Avtal om försäkring Swedbank, nedan kallad Banken, och Swedbank Försäkring AB, nedan kallad Swedbank Försäkring, har tecknat gruppavtal ( ) om försäkring. Försäkringen gäller för kort/inköpskredit avseende bankkort utgivet av Swedbank. 2. Försäkrade Försäkrad är innehavare av kort som enligt gruppavtalet omfattas av försäkringen. Försäkring enligt gruppavtalet träder i kraft när krediten utnyttjas och upphör när krediten har slutbetalats, dock senast den dag den försäkrade fyller 65 år. Varje försäkrad är försäkringstagare. Försäkringen utgör Bankens pant för Bankens fordran på den försäkrade. 3. Försäkringsbelopp Varje försäkrad är försäkrad till ett belopp som motsvarar den försäkrades skuld till Banken på grund av vid varje tidpunkt utnyttjad kredit. Högsta försäkrade skuldbelopp är kr oavsett om den försäkrade äger ett eller flera kort. Om försäkrad avlider under försäkringstiden, utbetalar Swedbank Försäkring till Banken i egenskap av panthavare, det belopp inklusive upplupen ränta, som vid dödsfallet utgör den försäkrades skuld till Banken. Försäkringsbeloppet omfattar inte Bankens kostnader för indrivning av amortering eller ränta på skulden. 4. Premie och premiebetalning Premien betalas av Banken till Swedbank Försäkring. 5. Inskränkningar i enskild försäkrings giltighet A. Vistelse utomlands Försäkringen gäller även vid dödsfall som inträffar utomlands, dock med de inskränkningar nedan som gäller vid krigsförhållanden. B. Krigstillstånd i Sverige Befinner sig Sverige i krig eller ett förhållande som av regeringen jämställs med krig gäller särskild lagstiftning i fråga om Swedbank Försäkrings ansvarighet och rätt att ta ut krigspremie. C. Deltagande i främmande krig Försäkringen gäller inte vid dödsfall som inträffar då den försäkrade deltar i ett krig som inte sammanhänger med krigstillstånd i Sverige eller vid deltagande i politiska oroligheter utanför Sverige. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall som inträffar inom ett år efter ett sådant deltagande och som kan bero på kriget eller oroligheterna. D. Vistelse utanför Sverige vid krig eller politiska oroligheter Om den försäkrade vistas i ett land utanför Sverige där krig eller politiska oroligheter råder, utan att själv delta, gäller följande: innan den försäkrade varit ansluten till gruppavtalet i tre år, gäller försäkringen inte vid dödsfall som kan anses bero på kriget eller oroligheterna. Under dessa tre år gäller försäkringen inte heller vid dödsfall, som inträffar inom ett år efter sådan vistelse och som kan anses bero på kriget eller oroligheterna. Om kriget eller oroligheterna bryter ut medan den försäkrade vistas i området, gäller försäkringen under de tre första månaderna. 6. Force Majeure Uppkommer dröjsmål med en utredning om inträffat försäkringsfall eller med en utbetalning av försäkringsbelopp, är Swedbank Försäkring inte ansvarigt för förlust som kan drabba försäkringstagaren eller dennes rättsinnehavare, om dröjsmålet beror på myndighets åtgärd, krigshandling, strejk, lockout, bojkott, blockad eller liknande händelser. Försäkringsgivare är Swedbank Försäkring AB, Stockholm. Org nr Styrelsens säte: Stockholm.

VILLKOR Bankkort Utgivningsdatum

VILLKOR Bankkort Utgivningsdatum 1(4) Utöver dessa villkor gäller de villkor för inlåning som utfärdats av kontoförande bank, allmänna villkor för internetbanken privat samt i förekommande fall även villkor för avtal om kontokredit. 1.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR*

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR* ANSÖKAN FLYGKONTO OBS! BIFOGA AML-BLANKETTEN SAMT KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ FIRMATECKNARE VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER. BIFOGA IATA BSP-RAPPORT AVSEENDE KALENDERÅR: AGENT FINANCIAL YEAR SUMMARY (INTERNATIONAL/DOMESTIC).

Läs mer

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR ÖPPNA

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, www.sparbankensyd.se,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MCPRIV_uppdat.130205 8346_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige AB

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8164_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

VILLKOR Bankkort Utgivningsdatum

VILLKOR Bankkort Utgivningsdatum 1(4) 1. Allmän information et ges ut av Swedbank till dig som är kontohavare i banken eller i sparbank. Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort MasterCard 2015-01- 11

Villkor Betal- & Kreditkort MasterCard 2015-01- 11 Villkor Betal- & Kreditkort 2015-01-11 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med Sörmlands Sparbank (org. nr. 516401-9639), Box 156, 641 22, Katrineholm, 0771-350

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013 VILLKOR 1 (5) Bestämmelser för Handelsbankens Bankkort och Frikort Information om banken Svenska Handelsbanken AB (publ) 106 70 Stockholm Org.nr: 502007-7862 Telefon: 08-701 1000 (Växel) www.handelsbanken.se

Läs mer

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO ANSÖKAN THECARD RESEKONTO FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER MYNDIGHETENS NAMN* MYNDIGHETENS ORGANISATIONSNUMMER*

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.141007 8346_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED PERSONLIGT BETALNINGSANSVAR PERSONUPPGIFTER SÖKANDE EFTERNAMN* PERSONNUMMER* POSTNUMMER* TILLTALSNAMN* ADRESS* ORT* TELEFON ARBETE* MOBIL* E-POSTADRESS*

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Valdemarsviks Sparbank (525002-3982), Box 144, 615 23 Valdemarsvik, 0123-129

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Valdemarsviks Sparbank (525002-3982), Box 144, 615 23 Valdemarsvik, 0123-129

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 8999_VBC_140507 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan Swedbank American Express

Ansökan Swedbank American Express Ansökan Swedbank American Express Prova första året utan årsavgift och få 1000 SAS EuroBonus extrapoäng! 495 kronor/år Fyll i här, texta tydligt Ditt personnummer Önskad köp- och kreditgräns (lägst 10.000

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED PERSONLIGT BETALNINGSANSVAR PERSONUPPGIFTER SÖKANDE EFTERNAMN* PERSONNUMMER* POSTNUMMER* TILLTALSNAMN* ADRESS* ORT* TELEFON ARBETE* MOBIL* E-POSTADRESS*

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-02-07

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-02-07 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-02-07 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT 1 ( 5 ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT A. VISA-KORT Dessa allmänna villkor gäller för följande kort i Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, nedan Banken: Visa Debet Standard, Visa Debet Premium Banking

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.130205 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.140307 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MCPRIV_uppdat.150402 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige AB

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2012-01-16 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

Betalkort privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2011-01-01. 1.2 Språk. 1.

Betalkort privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2011-01-01. 1.2 Språk. 1. Allmänna villkor från 2011-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

Bankkort Enskild firma

Bankkort Enskild firma Bankkort Enskild firma Allmänna villkor från 2012-03-21 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION WWF_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige AB 556673-0593

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress Organisationsnummer Sparbanken Öresund AB (publ) Box 466 201 24 MALMÖ www.sparbankenoresund.se

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION VBC priv_uppdat.171002 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Group AB

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 8999_VISAINFINITE_uppdat.150507 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Bankkort Företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2013-01-01. 1.3 Inledande bestämmelser. 1.

Bankkort Företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2013-01-01. 1.3 Inledande bestämmelser. 1. Bankkort Företag Allmänna villkor från 2013-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2014-11-15 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. EnterCard Sverige AB 556673-0593 105 34 Stockholm

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. EnterCard Sverige AB 556673-0593 105 34 Stockholm STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

Kortkonto Kreditkort Företag

Kortkonto Kreditkort Företag Allmänna villkor från 2010-08-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

Ungdomskort. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor. Gäller från 2012-01-16. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kortet

Ungdomskort. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor. Gäller från 2012-01-16. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kortet Allmänna villkor Ungdomskort Gäller från 2012-01-16 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION K2069-8032 Uppdat. 2015-01-01 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress E-post Webadress GCC AB, org nr. 556058-8740 genom bifirman Balanzia Box 7790,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-08-05

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-08-05 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-08-05 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med Markaryds Sparbank (org.nr 529000-8506), Box 124, 285 23 Markaryd, nedan kallat

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter K2078-8022:2 Uppdat. 2012-11-06 Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23]

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd Banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, webbsida:

Läs mer

2. Definitioner. kortinnehavare. Banken att en transaktion ska genomföras

2. Definitioner. kortinnehavare. Banken att en transaktion ska genomföras 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Skurups Sparbank (org. nr. 548000-7409), Box 14, 274 21, Skurup, 0411-536700, www.skurupssparbank.se, info@skurupssparbank.se

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION K2069-8065 Uppdat. 2015-04-01 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med Sparbanken Gotland (org. nr 534000-5775), Visbyvägen 35 B, 622 54 Romakloster,

Läs mer

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige AB 556673-0593 105 34 Stockholm

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MECENAT_140401 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Kontovillkor Fritidsresor Blue Card

Kontovillkor Fritidsresor Blue Card Bilaga 1 Sida 1 av 7 Kontovillkor Fritidsresor Blue Card April 2016 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Regeringsgatan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation sid 1/4 31.21.147 201012 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI)

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI) Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte

Läs mer

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Prova första året utan årsavgift! 195 KRONOR/ÅR Fyll i här, texta tydligt med bläck Ditt personnummer Önskad köp- och kreditgräns (lägst 10.000 kr, högst 100.000

Läs mer

Nordea Gold Allmänna villkor, 9634V001

Nordea Gold Allmänna villkor, 9634V001 Allmänna villkor, V001 1. Allmänt Detta avtal omfattar de villkor för kort med betal- och kreditfunktion som avtalats mellan kontohavare och Nordea Bank AB (publ), (nedan kallad banken ), org. nr: 516406-0120,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Fyll i ansökan, lägg i kuvert tillsammans med avin/avierna för årsavgiften och skicka portofritt till EnterCard, Svarspost 205 046 42, 110 00 Stockholm.

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI)

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION (SECCI) Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige AB 556673-0593 105 34 Stockholm

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

KONTOVILLKOR HF 01 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER

KONTOVILLKOR HF 01 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER KONTOVILLKOR HF 01 (ut 24) MC 1. INLEDANDE VILLKOR OCH DEFINITIONER Kortutgivare Kortutgivare i dessa kontovillkor är Svenska Handelsbanken AB (publ). Kontohavare Privatperson som efter ansökan och kreditprövning

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Kontobestämmelser SEB:s MasterCard

Kontobestämmelser SEB:s MasterCard Kontobestämmelser SEB:s MasterCard 2016-06-15 Parter enligt detta avtal är SEB Kort Bank AB (kortutgivare och kreditgivare) å ena sidan och kontohavaren å den andra. Detta avtal består dels av kontohavarens

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Uppdaterade villkor hittar du på swedbank.se/kort eller din lokala sparbanks hemsida, från den 1 april.

Uppdaterade villkor hittar du på swedbank.se/kort eller din lokala sparbanks hemsida, från den 1 april. Villkorsändringar per 1 april 2017 Vi har uppdaterat tjänsten Mastercard SecureCode för att öka säkerheten ytterligare. 8129_Betal_Kreditkort_MC_update.160406 Anslut dig till tjänsten Mastercard SecureCode:

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige AB 556673-0593 105 34 Stockholm

Läs mer