Protokoll. Tid: måndagen den 14 januari 2013 kl Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Tid: måndagen den 14 januari 2013 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II"

Transkript

1 Tid: måndagen den 14 januari 2013 kl Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S), ordförande Lilla Alkman (KD), 1:e vice ordförande Eva-Britt Sjödahl (S) Klas Göransson (S) Mirsad Omerbasic (S) Magnus Niklasson (KD) Erik Gestrinius (M) Daniel Granqvist (M) Pontus Pfeiffer (V) Tjänstgörande ersättare Thomas Eriksson (MP) för Torbjörn Ställberg (MP) utgår under 12 p g a jäv Sofia Lindstrand (S) för Anna-Karin Lind (S) Marita Andersson (C) för Marie Nordkvist (C) Jimmy Bucher (M) för Eva Hesse Almqvist (M) Birgitta Eklund (KD) för Elisabeth Sundström (M) Jerker Lindgren (FP) för Patrik Jämtvall (FP) Närvarande tjänstemän Katrin Larsson, förvaltningschef Johanna Elfving, enhetschef Helena Aronsson, enhetschef Stefan Sjögren, miljö- och hälsoskyddsinspektör Kristin Nätterlund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Jessica Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör Lennart Wiklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Kristian Hellström, miljö- och hälsoskyddsinspektör Roger Strindberg, kvalitetshandläggare Mona Hass, ekonom Gäst: Peder Eriksson, Länsstyrelsen 1

2 Elin Fredriksson, sekreterare Justerat den 21 januari 2013 Per-Erik Andersson, ordförande Pontus Pfeiffer, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 januari (18)

3 1 Yttrande över detaljplan för fastigheten Fabriken 19 (Tullhuset), Olaus Petri församling, Örebro kommun Diarienummer: Mn 145/2012 Handläggare: Kristin Nätterlund Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 11 januari Efter samtal med planhandläggaren har dock samrådstiden förlängts. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad med två våningsplan då det finns behov av fler lägenheter för korttidsvård. sunderlag Samrådshandlingar från Stadsbyggnad Örebro den 20 november Miljökontorets förslag till Miljönämnden: - Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas. Buller Tilluften till bostäderna anordnas centralt och inte via fasaden utmed gatan. Detta då luftintag via fasaden kan leda till höga bullernivåer inomhus. Naturvård/Grönstruktur Förutom att tak med levande växtlighet som takbeläggning absorberar regnvatten och därmed gör att dagvattenavrinningen minskar, kan de även dämpa buller samt göra mikroklimatet fuktigare och svalare. Detta är egenskaper som i och med klimatförändringen och förtätade statskärnor blir allt viktigare. Miljönämnden anser därför att planbestämmelserna ska ange att tak med levande växtlighet som takbeläggning ska anläggas vid nybyggnation. Energi Fjärrvärmenät finns i anslutning till planområdet. Finns möjlighet till anslutning förordas detta för uppvärmning av husen. Alternativt bör energiförsörjningen ske genom förnyelsebar energiform eller genom att bygga energieffektiva hus. Nämndens behandling Under diskussion framförs att nämnden vill göra följande tillägg och ändring: 3 (18)

4 - att under rubriken Naturvård/Grönstruktur lägga till inte bara planbeskrivningen utan även i sista meningen vilket ger lydelsen Miljönämnden anser därför att inte bara planbeskrivningen utan även planbestämmelserna ska ange att tak med levande växtlighet som takbeläggning ska anläggas vid nybyggnation. - att under rubriken Energi ta bort eller genom att bygga energieffektiva hus. Miljönämnden beslutar enligt Miljökontorets förslag med ovanstående tillägg och ändring. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Val av protokolljusterare Justerare: Pontus Pfeiffer Ersättare: Patrik Jämtvall Tid: Den 21 januari kl 8.30 Plats: Elins kontor Justerare: Pontus Pfeiffer Ersättare: Thomas Eriksson Tid: Den 21 januari kl 8.30 Plats: Elins kontor 3 Anmälan av presidiemöte Presidiemöte hölls den 3 januari kl Miljönämnden tar anmälan om presidiemöte till protokollet. Miljönämnden tar anmälan om presidiemöte till protokollet. 4 (18)

5 4 Anmälan av delegationsbeslut nummer: Mn 10/2013 Handläggare: Elin Fredriksson Redovisning av Miljökontorets fattade delegationsbeslut under tiden ur ärendehanteringssystemet Ecos och för tiden ur ärendehanteringssystemet W3D3 samt rapport om Tekniska förvaltningens beslut, fattade på delegation från Miljönämnden, under tiden Miljönämnden tar anmälan om delegationsbeslut till protokollet. Miljönämnden tar anmälan om delegationsbeslut till protokollet. 5 Anmälan av beslut som Miljönämndens ordförande fattat enligt 6 kap 36 Kommunallagen Anmälan av beslut gällande yttrande över ändring av detaljplan Hidingsta 3:19 m fl Hidingsta samhälle, Örebro kommun (Mn 184/2012) Miljönämnden tar anmälan till protokollet. 6 Miljönämndens tillsynsplan Diarienummer: Mn 180/2012 Handläggare: Roger Strindberg Miljökontoret föreslår att Miljönämndens interna tillsynsplan för 2013 omfattar tre områden. Tillsynsplanen innehåller för året inte några kommungemensamma tillsynsåtgärder utan enbart nämndspecifika. De tre områden som valts för en närmare tillsyn är antalet avslutade ärenden där originalhandlingar saknas, om utgående skrivelser från kontoret följer upprättade skrivmallar, samt om körjournaler för kontorets bilar är korrekt ifyllda. Initiativet till de valda tillsynsområdena har tagits av ansvariga för kontorets internkontroll, enhetschef Johanna Elfving och kvalitetshandläggare Roger Strindberg. 5 (18)

6 sunderlag Översikt i tabellform och beskrivning av 2013 års tillsynsområden. Miljönämnden föreslås besluta att anta nedan föreslagna tillsynsplan för den interna granskningen för 2013 och ge Miljökontoret i uppdrag att genomföra dessa under Kontrollen omfattar: -att avslutade ärenden under 2012 (stickprov ca 200) är kompletta -att utgående skrivelser (stickprov ca 200) följer upprättade skrivmallar -att körjournaler över kontorets tjänsteresor är korrekt ifyllda (ett urval) Tillsynsområdena beräknas inte generera några extra kostnader utan kommer att inrymmas i Miljönämndens budget för Miljönämnden beslutar att anta nedan föreslagna tillsynsplan för den interna granskningen för 2013 och ger Miljökontoret i uppdrag att genomföra dessa under Kontrollen omfattar: -att avslutade ärenden under 2012 (stickprov ca 200) är kompletta -att utgående skrivelser (stickprov ca 200) följer upprättade skrivmallar -att körjournaler över kontorets tjänsteresor är korrekt ifyllda (ett urval) Tillsynsområdena beräknas inte generera några extra kostnader utan kommer att inrymmas i Miljönämndens budget för Reservation Pontus Pfeiffer (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets eget budgetförslag. 7 Verksamhetsplan med budget 2013 Diarienummer: Mn 185/2012 Handläggare: Katrin Larsson m fl Förslag till Verksamhetsplan med budget 2013 har upprättats på uppdrag av ledamöter från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Miljönämnden. sunderlag Verksamhetsplan med budget 2013 för Miljönämnden daterad Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 6 (18)

7 1. Verksamhetsplan med budget 2013 för Miljönämnden fastställs. 2. Verksamhetsplan med budget 2013 överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad. Yrkande Thomas Eriksson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag. Erik Gestrinius (M), Daniel Granqvist (M) och Jimmy Bucher (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag. Jerker Lindgren (FP) yrkar bifall till Folkpartiets budgetförslag. Pontus Pfeiffer (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. Proposition Ordföranden ställer, i tur och ordning, framförda yrkanden mot Miljökontorets förslag och finner att Miljönämnden beslutar i enlighet med Miljökontorets förslag. Miljönämnden beslutar: 1. Verksamhetsplan med budget 2013 för Miljönämnden fastställs. 2. Verksamhetsplan med budget 2013 överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad. Reservation Thomas Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets budgetförslag. Erik Gestrinius (M), Daniel Granqvist (M) och Jimmy Bucher (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas budgetförslag. Jerker Lindgren (FP) reserverar sig till förmån för Folkpartiets budgetförslag. Pontus Pfeiffer (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. Thomas Eriksson (MP och Pontus Pfeiffer (V) inkommer med skriftliga reservationer vilka biläggs protokollet. 7 (18)

8 8 Yttrande över detaljplan för fastigheten Hovsta 16:1 (Åkervägen) i Hovsta församling, Örebro kommun Diarienummer: Mn 136/2012 Handläggare: Kristin Nätterlund Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 24 januari Syftet med planändringen är att detaljplanelägga en befintlig förskolepaviljong som i dagsläget är uppförd på mark som inte får bebyggas (prickad mark). Den berörda byggnaden är uppförd på ett tidsbegränsat bygglov och därav föreslås att detaljplanen ändras för att trygga förskolans verksamhet. sunderlag Samrådshandlingar från Stadsbyggnad Örebro den 11 december Miljökontorets förslag till Miljönämnden: - Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas. Buller Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller gäller även för uteplatser, lekplatser och balkonger vid undervisningslokaler. Vilket betyder att hela förskoleytan ska skyddas så att den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 55 dba och att den maximala ljudnivån inte överstiger 70 dba. Miljönämnden anser därför att planbestämmelser gällande buller utomhus ska införas så att hela förskoleytan skyddas så att den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 55 dba och 70 dba för maximalnivå. Då det enligt kommunens bullerkartläggning finns en remsa längs Klockarängsvägen som är utsatt för trafikbuller över 55 dba anser Miljönämnden att planbestämmelsen om begränsningar av markens bebyggande (prickmark) ska ändras till Marken får inte bebyggas. Plank får dock uppföras längs Klockarängsvägen.. Miljönämnden beslutar: - Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas. Buller Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller gäller även för uteplatser, lekplatser och balkonger vid undervisningslokaler. Vilket betyder att hela förskoleytan ska skyddas så att den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 8 (18)

9 55 dba och att den maximala ljudnivån inte överstiger 70 dba. Miljönämnden anser därför att planbestämmelser gällande buller utomhus ska införas så att hela förskoleytan skyddas så att den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 55 dba och 70 dba för maximalnivå. Då det enligt kommunens bullerkartläggning finns en remsa längs Klockarängsvägen som är utsatt för trafikbuller över 55 dba anser Miljönämnden att planbestämmelsen om begränsningar av markens bebyggande (prickmark) ska ändras till Marken får inte bebyggas. Plank får dock uppföras längs Klockarängsvägen.. 9 Yttrande över detaljplan för Almby 13:384 och Almby 13:454 m fl Glashyttan, Örebro kommun Diarienummer: Mn 179/2012 Handläggare: Stefan Sjögren Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 21 januari Detaljplanens syfte är att planlägga ett område för ett 20-tal villatomter. sunderlag Samrådshandlingar från Stadsbyggnad Örebro den 27 november 2012 Miljökontorets skrivelse den 20 december 2012 Miljökontorets förslag till Miljönämnden - Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att framförda synpunkter i Miljökontorets skrivelse den 20 december 2012 beaktas. Synpunkter Vatten och avlopp I Ekeby-Almby sköts vatten- och avloppsförsörjningen av två samfälligheter som är kopplade till det kommunala dricks- respektive spillvattennätet. Miljönämnden anser att befintlig bebyggelse samt bebyggelsen i aktuellt planområde ska bli kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. I väntan på ett kommunalt övertagande av ansvaret för vatten- och avloppsförsörjningen i Ekeby- Almby anser Miljönämnden att aktuellt planområde ska anslutas till det kommunala dricks- och spillvattennätet via befintlig samfällighet. Buller och lukt I direkt anslutning till planområdet, norr om Gamla Hjälmarvägen ligger 9 (18)

10 Örebro Slamsug AB (ÖSAB). Miljönämnden ser en risk att de nordligaste fastigheterna i planområdet kan störas av buller från verksamhetens fordon samt lukt uppkommen genom verksamheten. I planförslaget finns en skyddsvall och en skyddsridå i form av natur för att minska störningsrisken. Miljönämnden ser positivt på dessa skyddsåtgärder men förordar att skyddsridån i form av natur utökas. Energi Fjärrvärmenät finns inte i området. För uppvärmning av husen bör energiförsörjningen ske genom förnyelsebar energiform eller bygga energieffektiva hus. Nämndens behandling Under diskussion framförs att nämnden vill göra följande ändring: Att under rubriken Energi ändra sista meningen så att den lyder som följer: För uppvärmning av husen bör energiförsörjningen ske genom förnyelsebar energiform. Som alternativ kan man bygga energieffektiva hus. Miljönämnden beslutar: - Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att framförda synpunkter i Miljökontorets skrivelse den 20 december 2012 beaktas. Synpunkter Vatten och avlopp I Ekeby-Almby sköts vatten- och avloppsförsörjningen av två samfälligheter som är kopplade till det kommunala dricks- respektive spillvattennätet. Miljönämnden anser att befintlig bebyggelse samt bebyggelsen i aktuellt planområde ska bli kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. I väntan på ett kommunalt övertagande av ansvaret för vatten- och avloppsförsörjningen i Ekeby-Almby anser Miljönämnden att aktuellt planområde ska anslutas till det kommunala dricks- och spillvattennätet via befintlig samfällighet. Buller och lukt I direkt anslutning till planområdet, norr om Gamla Hjälmarvägen ligger Örebro Slamsug AB (ÖSAB). Miljönämnden ser en risk att de nordligaste fastigheterna i planområdet kan störas av buller från verksamhetens fordon samt lukt uppkommen genom verksamheten. I planförslaget finns en 10 (18)

11 skyddsvall och en skyddsridå i form av natur för att minska störningsrisken. Miljönämnden ser positivt på dessa skyddsåtgärder men förordar att skyddsridån i form av natur utökas. Energi Fjärrvärmenät finns inte i området. För uppvärmning av husen bör energiförsörjningen ske genom förnyelsebar energiform. Som alternativ kan man bygga energieffektiva hus. 10 Yttrande över Detaljplan Myrö Park, Rinkaby- Solberga 8:1, Örebro kommun Diarienummer: Mn 25/2012 Handläggare: Stefan Sjögren Stadsbyggnad Örebro har översänt rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 21 januari Detaljplanens huvudsyfte är att planlägga för småhusbebyggelse för bostäder. Bebyggelsen ska vara småskalig, upp till två våningar som högst. sunderlag Samrådshandlingar från Stadsbyggnad Örebro den 27 november 2012 Miljökontorets skrivelse den 20 december 2012 Miljökontorets förslag till Miljönämnden - Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att framförda synpunkter i Miljökontorets skrivelse den 20 december 2012 beaktas. Synpunkter Vatten och avlopp Då planområdet är planerat för cirka bostäder behövs en samlad lösning av vatten- och avloppsfrågan. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) skall kommunen lösa vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Miljönämnden anser att den planerade bebyggelsen i planområdet är att betrakta som ett större sammanhang där kommunen är ansvarig för VA-frågan. Översvämningsrisk och dagvattenhantering Enligt planbeskrivningen är planområdet låglänt i den östra delen och rådande mark- och vattenförhållanden ställer stora krav på hållbar lokal dagvattenlösning för att undvika översvämningar i och utanför 11 (18)

12 planområdet. För att säkerställa att byggnation och exploatering kan ske med hänsyn till både nuvarande nederbördsmängder och ett förändrat klimat bör översvämningsrisken för planområdet utredas och karteras. Miljönämnden förespråkar att hänsyn tas till 100-årsregn. Energi Fjärrvärmenät finns inte i området. För uppvärmning av husen bör energiförsörjningen ske genom förnyelsebar energiform eller bygga energieffektiva hus Nämndens behandling Under diskussion framförs att nämnden vill göra följande tillägg: Förorenad mark Då planområdet gränsar till och eventuellt överlappar en övertäckt avfallsdeponi måste en avgränsning och klassning av deponin ske innan vidare planläggning. Detta för att säkerställa att markföroreningar inte utgör någon risk för exploatering. Vatten och avlopp forts. Miljönämnden anser att det måste utredas och redovisas hur VA-frågan ska lösas innan fortsatt planläggning. Om dricksvattenförsörjning ska ordnas genom lokalt uttag av grundvatten måste det säkerställas att den närliggande deponin inte påverkar grundvattenkvaliteten. Vidare framförs under diskussion att nämnden vill följande ändring: Att under rubriken Energi ändra sista meningen så att den lyder som följer: För uppvärmning av husen bör energiförsörjningen ske genom förnyelsebar energiform. Som alternativ kan man bygga energieffektiva hus. Miljönämnden beslutar: - Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att framförda synpunkter i Miljökontorets skrivelse den 20 december 2012 beaktas. Synpunkter Vatten och avlopp Då planområdet är planerat för cirka bostäder behövs en samlad lösning av vatten- och avloppsfrågan. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) skall kommunen lösa vattenförsörjning och 12 (18)

13 avlopp i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Miljönämnden anser att den planerade bebyggelsen i planområdet är att betrakta som ett större sammanhang där kommunen är ansvarig för VA-frågan. Översvämningsrisk och dagvattenhantering Enligt planbeskrivningen är planområdet låglänt i den östra delen och rådande mark- och vattenförhållanden ställer stora krav på hållbar lokal dagvattenlösning för att undvika översvämningar i och utanför planområdet. För att säkerställa att byggnation och exploatering kan ske med hänsyn till både nuvarande nederbördsmängder och ett förändrat klimat bör översvämningsrisken för planområdet utredas och karteras. Miljönämnden förespråkar att hänsyn tas till 100-årsregn. Energi Fjärrvärmenät finns inte i området. För uppvärmning av husen bör energiförsörjningen ske genom förnyelsebar energiform. Som alternativ kan man bygga energieffektiva hus. Förorenad mark Då planområdet gränsar till och eventuellt överlappar en övertäckt avfallsdeponi måste en avgränsning och klassning av deponin ske innan vidare planläggning. Detta för att säkerställa att markföroreningar inte utgör någon risk för exploatering. Vatten och avlopp forts. Miljönämnden anser att det måste utredas och redovisas hur VA-frågan ska lösas innan fortsatt planläggning. Om dricksvattenförsörjning ska ordnas genom lokalt uttag av grundvatten måste det säkerställas att den närliggande deponin inte påverkar grundvattenkvaliteten. Avstående Pontus Pfeiffer (V) och Thomas Eriksson (MP) avstår från att delta i beslutet 11 Yttrande över detaljplan för Vivalla Sport Center (Fotbollshall) på del av Mikael 2:41 m fl, Örebro kommun Diarienummer: Mn 107/2011 Handläggare: Lennart Wiklund Syftet med planen är att göra det möjligt att anlägga fullstor fotbollshall vid Vivallaringen samt att anpassa Vivallaringen och fotbollsplanen till en komplett träningsanläggning för fotboll. Vivallaringen bör ändras till en lågfartsgata. Planen beskriver vidare de kompensationsåtgärder som ska göras för den skog som försvinner när fotbollshallen byggs. 13 (18)

14 Fotbollshallen är tänkt att användas av såväl lokala fotbollsföreningar, av elitfotbollslag som av den övriga breddfotbollen i Örebro. Fotbollshallen kommer också att användas av skolor med fotbollsprofil samt vid andra arrangemang och till andra idrotter. Syftet med placeringen av hallen enligt planförslaget är att göra Vivalla mer attraktivt och att göra en sammanlänkande mötesplats för intilliggande bostadsområden samt att kunna marknadsföra Fotbollshallen och Vivalla på bästa sätt. sunderlag Samrådshandlingar från Stadsbyggnad Örebro den Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan.Vivalla Sport Center (Structor ) Miljökonsekvensbeskrivningens slutsats Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att planens syfte med att integrera tätortsnära rekreation, idrottsändamål och bostäder sker på bekostnad av skyddsvärda naturvärden och viktig befintlig grönstruktur. Detta pekar på ett behov av att utreda om vald plats är den bästa för att uppfylla Örebro kommuns miljöprogram när det gäller biologisk mångfald och grönstruktur Miljökontorets förslag till Miljönämnden: Planförslaget avstyrks med hänvisning till nedanstående synpunkter. Synpunkter Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplaneringen sker på bekostnad av skyddsvärda naturvärden och viktig befintlig grönstruktur (Hjärstaskogen är klassad som mycket höga värden i Örebro grönstruktur). Lokaliseringsalternativ utanför Hjärstaskogen är ej utredda. Miljönämnden beslutar: Planförslaget avstyrks med hänvisning till nedanstående synpunkter. Synpunkter Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplaneringen sker på bekostnad av skyddsvärda naturvärden och viktig befintlig grönstruktur (Hjärstaskogen är klassad som mycket höga värden i Örebro grönstruktur). 14 (18)

15 Lokaliseringsalternativ utanför Hjärstaskogen är ej utredda. Miljönämnden är enig i beslutet. 12 om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen på Xxxxx XX i Örebro kommun Diarienummer: Handläggare: Jessica Nilsson Vid en avloppsinventering våren och sommaren 2009 konstaterades brister i avloppsanordningen med adress Xxxxx XX på fastigheten Xxxxx XX. Nuvarande avloppsanläggning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen (se vidare under rubriken Skäl för beslut ). Anläggningen måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut. Trots Miljönämndens tidigare beslut om förbud har ännu inga åtgärder vidtagits för att förbättra anläggningen. Då Miljökontoret konstaterar att förbudet inte efterlevs föreslås Miljönämnden besluta om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen för adressen Xxxxx XX på fastigheten Xxxxx XX. Miljönämnden föreslås besluta att förbjuda, vid vite om kr för Xxxxx Xxxxx, pers.nr. xxxxxxxx-xxxx, med adress Xxxxx XX, att från och med den 30 november 2013 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten Xxxxx XX med adress Xxxxx XX. Lagstöd: 26 kap. 9 och 14 med hänvisning till 9 kap. 7 och 2 kap. 3 miljöbalken Miljönämnden föreslås besluta att förbjuda, vid vite om kr för Xxxxx Xxxxx, pers.nr. xxxxxxxx-xxxx, med adress Xxxxx XX, att från och med den 30 november 2013 släppa ut spillvatten från WC och BDT (bad-, disk- och tvätt) till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten Xxxxx XX med adress Xxxxx XX. Lagstöd: 26 kap. 9 och 14 med hänvisning till 9 kap. 7 och 2 kap. 3 miljöbalken 15 (18)

16 13 om förbud vid löpande vite att utföra hygienisk behandling, tatuering, Xxxxx XX, Xxxxx XX Örebro kommun Diarienummer: Handläggare: Jessica Nilsson Miljökontoret bedriver regelbundet tillsyn över yrkesmässig hygienisk behandling, ex. tatuering. Under hösten 2012 inkom anonymt klagomål om att Xxxxx Xxxxx bedriver tatueringsverksamhet i sin bostad utan att ha anmält yrkesmässig hygienisk verksamhet till Miljönämnden. Inspektion gjordes i lägenheten och Miljökontoret konstaterade att yrkesmässig hygienisk verksamhet bedrivs utan att vara anmäld till Miljönämnden. et har kommunicerats med verksamhetsutövaren, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, som inkom med skriftliga synpunkter. Xxxxx anser att vitesbeloppet är överdrivet samt att han inte kommer att göra någon tatuering innan han har en lokal som godkänns av Miljönämnden. Miljönämnden beslutar att förbjuda Xxxxx Xxxxx Xxxxx, pers.nr. xxxxxxxx-xxxx, med adress Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx, att yrkesmässigt utföra hygienisk behandling i form av tatuering på andra än sig själv. Överträds förbudet förpliktigas Xxxxx Xxxxx Xxxxx att erlägga ett vite om kr för varje konstaterat tillfälle när förbudet inte efterlevs. et gäller till dess att yrkesmässig hygienisk verksamhet anmäls och att Miljönämnden fattat ett beslut om att godta anmälan. Lagstöd: 26 kap. 9 och 14 miljöbalken med hänvisning till 2 kap. 2-3 miljöbalken samt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljönämnden beslutar att förbjuda Xxxxx Xxxxx Xxxxx, pers.nr. xxxxxxxx-xxxx, med adress Xxxxx XX, Xxxxx Xxxxx, att yrkesmässigt utföra hygienisk behandling i form av tatuering på andra än sig själv. Överträds förbudet förpliktigas Xxxxx Xxxxx Xxxxx att erlägga ett vite om kr för varje konstaterat tillfälle när förbudet inte efterlevs. et gäller till dess att yrkesmässig hygienisk verksamhet anmäls och att Miljönämnden fattat ett beslut om att godta anmälan. 16 (18)

17 Lagstöd: 26 kap. 9 och 14 miljöbalken med hänvisning till 2 kap. 2-3 miljöbalken samt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 14 Attestförteckning 2013 Diarienummer: Mn 186/2012 Handläggare: Mona Hass t I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen sker enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll upprätthålls i kommunen. Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse attestanter för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna inom nämndens förvaltningsområde. En aktuell förteckning över samtliga attestanter ska finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen. sunderlag Förvaltningens förslag till attestförteckning 2013 daterad De förslagna attestanterna utses för Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för Miljönämndens verksamheter delegeras till förvaltningschefen. -Attestförteckning ska kompletteras med erforderliga namnteckningar. Miljönämnden beslutar: -De förslagna attestanterna utses för Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för Miljönämndens verksamheter delegeras till förvaltningschefen. -Attestförteckning ska kompletteras med erforderliga namnteckningar. 15 Branschgenomgång caféer och konditorier 2012 Handläggare: Kristian Hellström, Louise Bjärmark Bodin Diarienummer: Miljökontorets livsmedelsenhet har under 2012 arbetat med en branschgenomgång av caféer och konditorier i Örebro kommun. Projektet pågick från den 4 januari till den 26 september 2012 och omfattade totalt 80st caféer och konditorier (se bilaga 1). På anläggningarna kontrollerades främst personlig hygien, rengöring, märkning/redlighet samt tid- och temperaturprocesser. 17 (18)

18 Miljönämnden tar informationen till protokollet. Miljönämnden tar informationen till protokollet. 16 Vattenfrågor Peder Eriksson, Länsstyrelsen, ger fördjupad information om vatten och vattenplanering. Miljönämnden tar informationen till protokollet. Miljönämnden tar informationen till protokollet 17 Ordförande och förvaltningschef informerar Förvaltningschef Katrin Larsson redovisar genomförda åtgärder utifrån beslutade vitesförelägganden gällande enskilda avlopp. Miljönämnden tar informationen till protokollet. Miljönämnden tar informationen till protokollet. 18 (18)

Miljönämnden. Protokoll Mn 49/2013. Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 49/2013. Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 49/2013 Miljönämnden Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Eva-Britt Sjödahl (S) Sofia

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdagen den 12 december 2012 kl 09.00-12.15 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdagen den 12 december 2012 kl 09.00-12.15 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdagen den 12 december 2012 kl 09.00-12.15 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S), ordförande Lilla Alkman (KD), 1:e vice ordförande Torbjörn Ställberg

Läs mer

Ärendelista Mn 146/2015. Ärendebeskrivning Justering av dagens protokoll äger rum den 20 maj klockan 08:30 i Mellanrummet, vån 2, Stadsbyggnadshus 1.

Ärendelista Mn 146/2015. Ärendebeskrivning Justering av dagens protokoll äger rum den 20 maj klockan 08:30 i Mellanrummet, vån 2, Stadsbyggnadshus 1. Ärendelista Mn 146/2015 Miljönämnden Datum: 2016-05-17 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Kallelse och tidsplanering 2 Protokolljusterare Justering av dagens protokoll äger

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 13 maj kl 09.00-11.30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP) Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S) Eva Hesse Almqvist (M) Daniel Granqvist (M) Carmen

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 36/2013. Datum: 2013-04-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 36/2013. Datum: 2013-04-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 36/2013 Miljönämnden Datum: 2013-04-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Klas Göransson (S) Sofia

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 135/2013. Datum: 2013-12-09 Klockan: 09:00-12:15 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus I

Miljönämnden. Protokoll Mn 135/2013. Datum: 2013-12-09 Klockan: 09:00-12:15 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus I Protokoll Mn 135/2013 Miljönämnden Datum: 2013-12-09 Klockan: 09:00-12:15 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus I Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Thomas Eriksson (MP) Eva-Britt

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdag 12 maj 2010 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 12 maj 2010 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 12 maj 2010 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Erik Johansson (FP), ordförande Marianne Malki (KD) Dennis Begic (S) Daniel Granqvist (M) Eva Hesse

Läs mer

Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 23-29 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00 Paragrafer 44-54 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(19) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.05-21.15 Paragrafer 13-25 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Ulf Uebel (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden Innehåll 22 Presentation av nyanställda livsmedelsinspektören och assistenten... 34 23 Information om skol- och förskoleprojektet... 35 24 Anmälan om miljöfarlig verksamhet vindkraft Gölhult 2:13, Habo

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 13:00 14:40. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Ajournering 16:40-17. Christina Nordberg, ekonom 47 Nils Forsberg, praktikant 48-49. Christina Corin (MP)

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Ajournering 16:40-17. Christina Nordberg, ekonom 47 Nils Forsberg, praktikant 48-49. Christina Corin (MP) Nämnden för Miljö & Hälsoskydd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 15:30 18:30 Ajournering 16:40-17 ande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Eva Glansén (KD), vice ordförande

Läs mer

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter Protokoll Gy 52/2013 Gymnasienämnden Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Ordförande Maria Rönnbäck (C) 1:e vice ordförande Maria Haglund

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset, kl. 18.00. - 21.00. Ledamöter: Lars V Andersson (C) ordförande Carl von Friesendorff (M) vice ordförande Björn Abelson (S)

Läs mer

Protokoll. Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30. Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5

Protokoll. Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30. Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5 Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30 Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5 Närvarande ledamöter Anders Hagsten (KD) ordförande Kerstin Cederström (FP) Jan Zetterqvist (S) Andreas Getzman (M) 96-109

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer

Miljönämnden Mjölby kommun Boxholms kommun

Miljönämnden Mjölby kommun Boxholms kommun Miljönämnden 2015-10-22 1 (11) Plats och tid Mjölby, kl. 13:00-15:30 Plats och tid Beslutande Ellinor Karlsson, S Stig Adolfsson, S Monica Karlsson, S ersättare för Anders Wikström, S Elin Ross, M Lars-Göran

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD)

Stefan Luukkonen (S), Zdenka Klemse (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 39 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.30-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz (M) ordförande, Marie-Louise Karlsson (S) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(8) Plats och tid Mörby centrum, Ösby, kl. 19.00-21.20 Paragrafer 10-14 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo Smidhammar

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Översten, Tekniska kontoret Måndagen den 18 februari 2013 kl 18:00 20:20

Översten, Tekniska kontoret Måndagen den 18 februari 2013 kl 18:00 20:20 1 (12) Plats och tid ande Övriga närvarande Översten, Tekniska kontoret Måndagen den 18 februari 2013 kl 18:00 20:20 Erik Mårtensson (KD), Ordförande Joakim Nörler (M) Knut Krüger (FP) Stefan Liljenberg

Läs mer

Protokoll Fn 184/2011. Datum: 2011-06-08 Klockan: 14:00 15:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro

Protokoll Fn 184/2011. Datum: 2011-06-08 Klockan: 14:00 15:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Protokoll Fn 184/2011 Fastighetsnämnden Datum: 2011-06-08 Klockan: 14:00 15:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II, Tomtagatan 9, Örebro Närvarande ledamöter Mats Sjöström (S), ordförande Daniel

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:20 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Bengt Larsson (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen Förbundsdirektion 2015-06-17 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.30-9.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 174/2014 Miljönämnden Datum: 2015-09-15 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Ordförande Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 60 Presentation av verksamhetsplan 2013 för miljönämnden... 87 61 Rutin för handläggning av enskilda avlopp... 88 62 Uppföljning av internkontrollen 2012... 90 63 Internkontrollplan

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-09-23, kl. 13:15-15:00 ande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Miljönämnden Mjölby kommun Boxholms kommun

Miljönämnden Mjölby kommun Boxholms kommun Miljönämnden 2015-02-26 1 (17) Plats och tid Boxholm, kl. 13:00-17:10 Plats och tid Beslutande Ellinor Karlsson, S Stig Adolfsson, S Anders Wikström, S Elin Ross, M Lars-Göran Hjelm, S Anneli Sjöstrand,

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter: Sigvard Sundkvist (KD) ordförande Ulf Södersten (M) 1:e vice ordförande Ylva Wessman

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30

Protokoll. Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30 Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30 Plats Hotel Ibis, Amsterdam Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Tid: onsdag 13 juni, 2012 kl 09.00-11.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 13 juni, 2012 kl 09.00-11.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 13 juni, 2012 kl 09.00-11.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S), ordförande Lilla Åström (KD), 1:e vice ordförande Torbjörn Ställberg (MP),

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 99/2012 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2012-04-18 Klockan: 14:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Jan Zetterqvist (S) Anna Hedström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) 2015-06-09

PROTOKOLL 1 (12) 2015-06-09 PROTOKOLL 1 (12) 2015-06-09 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Kontorshuset Hjorten, rum Älgen 14 00-16 30 ande Valter Stenberg (S), ordförande Ann-Sofi Sehlstedt (S) Helena Moen (C) Harriet Sundström(S),

Läs mer

Protokoll Mn 77/2014. Tjänstgör för Sofia Lindstrand (S) Tjänstgör för Mirsad Omerbasic (S) Tjänstgör för Klas Göransson (S)

Protokoll Mn 77/2014. Tjänstgör för Sofia Lindstrand (S) Tjänstgör för Mirsad Omerbasic (S) Tjänstgör för Klas Göransson (S) Protokoll Mn 77/2014 Miljönämnden Datum: 2014-06-10 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Thomas Eriksson (MP) Eva-Britt

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-05-22 Sida 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Hörnet kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S) Christina Johansson (S) Lars Bohman (S) ersättare för Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-20

Sammanträdesdatum 2011-04-20 1(14) Plats och tid Brandstationen Klockan 13.30-16.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Maria Chergui (V) ordförande Mats Tillenius (V) ersätter Arne Andersson (S) Nyan Sarkan (S)

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Fredrik Andersson (SD)

Kenneth Nordberg (V) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Fredrik Andersson (SD) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Protokoll Sno 23/2014 Skolnämnd nordost Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Närvarande ledamöter Elisabeth Malmqvist (C) Eghbal Kamran (M) Allan Armaghan (S) Anette Stålnacke

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret kl 13.30 16.00 ande: Göran Olsson (c), ordförande Sören Hellberg (s) Göran Lindgren (m) Margareta Holm (mp) Marie Egerborn

Läs mer

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30

Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 2014-06-18 1 (20) Plats och tid Komunkontoret sammanträdesrum A, onsdag 18 juni 2014, klockan 09:00 11:30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Börje Ohlsson (S) Mikael Jonsson, (M) Ingemar Ehn,

Läs mer

Förbundsdirektion 2015-11-25

Förbundsdirektion 2015-11-25 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2015-11-25 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.13.30-14.45 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18 1 MORA ORSA MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 OBS! På grund av felaktigt datum i föregående utskrivet och justerat protokoll. Justeras protokollet om 2011-09-08. Plats och tid Kulturhuset, Orsa kl

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-09-10. Måndagen den 10 september 2012, Brånasalen, 13:30-15:45 Miljö- och byggnadsnämnden 202-09-0 Tid och plats Tjänstgörande Ledamöter Måndagen den 0 september 202, Brånasalen, 3:30-5:45 Per Lindholm (M) ordförande Karin Salomonsson (S) vice ordförande Elijah Hamilton

Läs mer

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29

kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Nämnd Miljönämnden Sid 1-30 Offentligt sammanträde Delvis Sammanträdesdag Onsdagen den 12 juni 2013 Tid och plats kl 18.30-20.45, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29 Beslutande Ledamöter

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX Ny detaljplan för fastigheterna Prästbordet 1:16, 1:17, Gäveränge 2:76, del av Prästbordet 1:15 och Gäveränge 2:77,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun PLANBESKRIVNING Dnr 2014/0297 Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan 3 042 458 50 00 042

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster

Vård- och omsorgsnämnd öster Protokoll Vö 275/2014 Vård- och omsorgsnämnd öster Datum: 2014-09-18 Klockan: 14:00-16:50 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Marie Brorson (S), ordförande Urban Svensson (KD), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 173/2014. Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 173/2014. Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 173/2014 Miljönämnden Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne Bergqvist

Läs mer

Protokoll 2011-02-01

Protokoll 2011-02-01 2011-02-01 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2011-02-01, klockan 17:30-19:10 Beslutande Katarina Hansson (S) ej 17 Britt Gelin (S), 17 Sven-Inge Carlsson (S) Christer Fallén

Läs mer

79 Sammanträdets öppnande, dagordningens godkännande

79 Sammanträdets öppnande, dagordningens godkännande Tid Tisdagen den 10 augusti 2010, kl 14.00 15.25 Plats Förvaltningskontor Gymnasieskola och arbetsliv, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Lotta Olsson (M), ordförande Georg Barsom (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 47/2016 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2016-05-18 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Dojan norr, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Johanna Reimfelt

Läs mer

Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef. Sofie Enander, anläggningschef Linn Tjus, nämndsekreterare

Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA- & avfallschef. Sofie Enander, anläggningschef Linn Tjus, nämndsekreterare 1(13) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00 21.40. Ajournering pågår mellan 20.50 21.03. Paragrafer 80 88 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M)

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 146/2015. Datum: Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 146/2015. Datum: Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 146/2015 Miljönämnden Datum: 2016-05-17 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Tomas Runnquist (M) Gunilla Neogard

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

Onsdag den 17 april 2013 13.00-16.00 Fågelviksalen Mötet ajourneras för gruppmöte 14.20 15.20 och 15.50-15.55

Onsdag den 17 april 2013 13.00-16.00 Fågelviksalen Mötet ajourneras för gruppmöte 14.20 15.20 och 15.50-15.55 sid 1 (22) Tid och plats Ledamöter Ersättare Onsdag den 17 april 2013 13.00-16.00 Fågelviksalen Mötet ajourneras för gruppmöte 14.20 15.20 och 15.50-15.55 Martin Oscarsson (MP) ordförande Håkan Svenneling

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-09-26

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-09-26 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 Plats och tid KS-Salen, Mora kommun kl 08.00 11.00 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Einar Bäckström ( C) ers

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Thomas Collberg (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare. Thomas Collberg (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift. Utdragsbestyrkande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-05-25 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl. 15:00 18:00 Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2016-06-02

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Caroline Gillberg. Susanne Wismén (KD) Rune Hultkvist (FP)

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Caroline Gillberg. Susanne Wismén (KD) Rune Hultkvist (FP) JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13:30-16:40 Beslutande Bert-Åke Näslund (M), 1:e v. ordf. Gick 16:00 Jan Birgersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-10-06. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-10-06. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-10-06 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 15:00-17:00 Beslutande Göte Eek (M) 1:e v. ordf. Jan Birgersson

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 75/2011 Östernärke områdesnämnd Datum: 2011-04-12 Klockan: 15:00-17:00 Plats: Betelkyrkan, Hampetorp Närvarande ledamöter Magnus Lagergren (KD) Frederick Axewill (S) Susann Wallin (S) Jan-Olof

Läs mer

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86 2010-10-25 Plats och tid Riddarsalen, Centrumhuset, Ödeshög, måndag 25 oktober 2010 klockan 19:00-22:05 Beslutande Se särskild närvaroförteckning, sid 2 Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel

Läs mer

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Nämnden för Miljö & Hälsoskydd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 15:30 17:40 ande Ledamöter Christian Johansson (M) Eva Glansén (KD) Fredrik Hansson (M) Henrik Gradén (M) Henrik Arnesson

Läs mer

Lövdungen 2 i Huddinge kommun

Lövdungen 2 i Huddinge kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Lövdungen 2 i Huddinge kommun MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel 011-18 02 20 Internet www.miljoinvest.se Direkt 011-18 05 02 E-post

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö

Samhällsbyggnadsförvaltningen Att: Helene Hallberg Box 310 135 29 Tyresö Rapport nummer: 2014-067 r01 Datum: 2014-05-26 Norra Tyresö Centrum Etapp 1 Bullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-067 LG Norra Tyresö Centrum, Tyresö kommun\rapporter\2014-067 r01 NTC etapp 1.docx

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14:30-15:15. Justeras Anna Thunell (MP) Johan Eriksson(M)

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14:30-15:15. Justeras Anna Thunell (MP) Johan Eriksson(M) 1 (9) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 24 maj 2016 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14:30-15:15 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamot Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bo Carlsson (C) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Carlsson (C) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-11-21 1 (18) Plats Rum 225, 2:a våning Sundsgatan 29, Kommunhuset Tid Torsdagen den 21 november, 2013 kl. 08:30 11:10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2011-05-13 Arbetsutskott. Lars Filipoff (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Kenneth Bylund (S)

Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2011-05-13 Arbetsutskott. Lars Filipoff (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Kenneth Bylund (S) 1 Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 09.00-11.00 ande Lars Filipoff (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Kenneth Bylund (S) Övriga närvarande Maria Engvall, miljösamordnare, Aila Delopoulos,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2015-09-15 101 (114) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 15 september 2015, kl. 17.00-18.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Leif Skeppstedt (S) ordf

Läs mer

Fritids- och turistnämnden

Fritids- och turistnämnden Protokoll Ft 144/2011 Fritids- och turistnämnden Datum: 2011-12-06 Klockan: 17:00 19:45 Plats: Idrottens Hus Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Jonas Håård (S) Ingela Hallblom (S) Irene Tydén (S)

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

Socialnämnden kallas till sammanträde

Socialnämnden kallas till sammanträde 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-01-05 Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Måndagen den 12 januari 2015, klockan 08.30 Plats Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Lennart Niklasson

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Jan Andersson, gatuingenjör Maria Björklund, ekonom Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare

Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Jan Andersson, gatuingenjör Maria Björklund, ekonom Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-16.00 Paragrafer 101-112 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Niels Madsen (M) Kai Christiansen (S) Alf Persson (S) Kerstin

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 36/2014 Östernärke områdesnämnd Datum: 2014-05-13 Klockan: 14:00 17:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Frederick Axewill (S) Lennart Carlsson (M) Ingemar Åhlén

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SA~NTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.20 Bert-Åke Näshmd (M), l:e vice ordfårande Jan Birgersson (M), ersätter Göte Eek

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på VK300S v1.0 040416, Kallelse 140401 Sbn.doc Datum 2014-03-25 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden Tid: tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 Plats: Hjälmaren, kommunhuset

Läs mer

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v)

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v) 1 Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Jan Runesten (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-04-06. Ärenden:

Sammanträdesdatum 2016-04-06. Ärenden: 2016-04-06 Ärenden: 42 Detaljplan för del av Österby 28:6 m fl vid Pellesberget... 2 43 Planbesked Detaljplan för kvarteret Liljan 4... 3 44 Delegationsbeslut miljöärenden tiden 2016-02-01-2016-02-29...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-05-08 Klockan: 13:30-16:05 Plats: Dojan, förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer