SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sessionssalen i Båstad, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad l (24 Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Utses att justera: James Johnson och lngela Stefansson. Ersättare: Anders Gunnarsson. Justeringens plats och tid:, onsdagen den 30 april kl sekreterare Paragrafer: Henrik Andersson Ordförande ' ~k Justerande J~ohnson ---- Organ: KOMMUNFULLMÄKTIGE ANSLAG/BEVIS Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Datum för anslags nedtagande: Underskrift Henrik Andersson Utdragsbestyrkande

2 rnj BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Kommunfullmäktige den 23 april 2014 l Paragraf, ärendebeskrivning 50. Godkännande av dagordningen 51. Informationspunkter 52. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 53. Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S- Sjukhuset i Helsingborg 54. Interpellation från Håkan Philipsson (S - Projekt Åstad 55. Överföring av investeringsmedel från 2013 till Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, jävsnämnd samt fullmäktigeberedningar Ansvarsfrihet för Kommunrevisionen Årsredovisning Ändringar i bolagsordning och i ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA 60. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Båstads kommun - Ändring i författningssamlingen 61. Yttrande till förvaltningsrätten- Laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr , domare 105, överklagande av kommunfullmäktiges beslut : "Förslag om ändrad utformning och finansiering av tågstation Båstad Norra, pågatågsstation Förslöv och därmed anknuten infrastruktur, Projekt Åstad, att utformas och finansieras av Båstads kommun" Avsägelse av uppdrag- Göran Håkansson(-- Val av förste vice ordförande i kommunstyrelsen efter avgående Ann-Marie Johnsson (C Interpellation från Bo Wendt (BP -Avloppsledningen till Kattvik Beslutslogg för kommunfullmäktige Avsägelse av uppdrag- Helena Stridh (BP Val av ledamot i Beredningen för välfärd och kultur efter avgående Helena Stridh (BP

3 ITIJ BÅSTADS M KOMMUN Kommunfullmäktige Närvaro- och omröstningslista Sammanträdesdatum: Omröstningar När var o Ledamot Tjg_ ersättare ja Nej Avst ja Nej (M Kerstin Gustafsson N x D D (BP Bo Wendt T.o.m. del av 58 N D D (S Ann-Margret Kjellberg N x D D (C Stefan Olsson N x D D (M Åsa Ragnarsson N x D D (BP Eddie Grankvist N x D D (MP }ehas MelgeFsseH Lina Andreasson N x D D (C l~.hh MaFie JelmsseH lb Nilsson N x D D (M Christer de la Motte N x D D (M AHeUe Ål ~ esseh (BP James Johnson (S Ingela Stefansson (C Anders Gunnarsson (M Claes Sundin (SD Inge Sanden (--Torgny Brenton (MP Katarina Toremalm (FP Thomas Andersson (M Ulf Holmberg (BP Kjell Andersson (S J an Ahlgren (C Sonia Larsson (M +ehy lvafss8h (BP MeleHa ~t:fiaa Gunilla Linghoff N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D Marie-Louise Lind m N x D D Lars Fagerberg N x D D l (2 Avst ja Nej D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Avst D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D \t:\namndsadm\kl\voteri ngslista\2 0 14\ doc \h

4 2 (2 Omröstningar När var o Ledamot Tj_g_ ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej A vs t (M Christer Linden (S!rene Ebbesson (C Uno Johansson (M Björn Källbäck (MP JeHas NilsseR (FP Mats Lundberg (-- GäFaH Hål~aHsseH (M JaH i\a:lst:fäm (S GäfaH KlaHg (M Göran Brauer (C Haakon Böcker (BP Håkan Mörnstad (SD Carolin Gräbner (M Lars Hasselerona (S Håkan Philipsson (FP Anna Rosberg (M Benkt Ragnarsson N x D D D D D D N x D D D D D D N x D D D D D D N x D D D D D D Monika Filipsson N x D D D D D [l N x D D D D D [J J Hans Grönkvist N x D D D D D D Mona Källbäck N x D D D D D [l \ l Ingrid Zäther N x D D D D D [J N x D D D D D D T.o.m. 59 N D D D D D D N x D D D D D D T.o.m. 57 N D D D D D D N x D D D D D D N x D D D D D D N x D D D D D D N x D D D D D D SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare

5 [i1j BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 2 KF 50 Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 66: Avsägelse av uppdrag- Helena Stridh (BP, 67: Val av ledamot i Beredningen för välfärd och kultur efter avgående Helena Stridh (BP. justerandes si naturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

6 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF 51 Informationspunkter a Konsekvensbeskrivning av ny politisk organisation i Båstads kommun. Dnr: 1148/ Kommunchef Katarina Pelin föredrar ärendet. Även Christer Linden (M, Håkan Philipsson (S, Torgny Brenton (--,Christer de la Motte (M, Uno Johansson (C, Bo W end t (BP, Thomas Andersson (FP, Göran Brauer (M, Kerstin Gustafsson (M, Katarina Toremalm (MP, Eddie Grankvist (BP och Claes Sundin (M yttrar sig. b Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna. Göran Brauer (M, Claes Sundin (M och Benkt Raguarsson (M redogör för pågående uppdrag i sina respektive beredningar. Även Hans Grönkvist (BP yttrar sig. Utskott/presidium justerandes si naturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

7 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF 52 Ärendebeskrivning Yttrande Beslut Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag Bilagd förteckning redovisar de motioner och medborgarförslag som inkommit till fullmäktige och som ska remitteras för beredning. Katarina Toremalm (MP yttrar sig i ärendet. Kommunfullmäktige beslutar: l. Motionen från Bo W end t (BP angående avtal/samarbete med Polisen om blodprovstagning godkänns och skickas till Samordningsgruppen för beredning. 2. Medborgarförslaget från Niklas Banck i Förslöv om att upplösa vägföreningarna godkänns och skickas till Samordningsgruppen för beredning. 3. Medborgarförslaget från Cecilia Widen i Bokesliden om ny förskola i Förslöv godkänns och skickas till Samordningsgruppen 20i för beredning. 4. Motionen från Uno Johansson (C angående kommunikationsplan för Båstads kommun godkänns och skickas till Samordningsgruppen för beredning. 5. Motionen från Uno Johansson (C angående Båstad Fairtrade City godkänns och skickas till Samordningsgruppen för beredning. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande ~60, l 5 11 (

8 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret 1 (1 Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag Ankomst- Diarie- Initierad av Ärendebeskrivning datum nummer KS 502/ Bo Wendt, Bjärepartiet Motion angående avtal/ samarbete med Polisen om blodprovstagning KS 490/ Niklas Banck, Förslöv Medborgarförslag om att upplösa vägföreningarna KS 611/ Cecilia Widen, Medborgarförslag om ny Bokesliden förskola i Förslöv KS 614/ Uno Johansson (C Motion angående kommunikationsplan för Båstads kommun KS 615/ Uno Johansson (C Motion angående Båstad Fairtrade City }

9 Motion ang. avtal med polisen om blodprovstagning Bjärepartiet föreslår att Båstad kommun utreder möjligheten att BÅSTADS KOMMU Kommunsty r."isen o z Dnr.. t::-.5.soa.ftlt-f0( sjuksköterskorna inom hemsjukvården i fortsättningen via avtal med polis.~.q p.... bistår polisen med blodprovstagning på drogmisstänkta när vårdcentralen är...,... stängd. I Laholm har man ett sådant samarbete att sjuksköterskorna i mån av tid hjälper polisen som annars måste köra den misstänkte till närmaste akutmottagning för blodprov. Vi formodar att samarbetet skulle vara till stor nytta for polisen och att det även skulle vara en inkomstkälla för kommunen. I Laholm debiterar man polisen 285 kr för 15 min, 570 kr for 30 min osv. Man får även ersättning för restid.?~ep&ti& Bo Wendt

10 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen o 2 Dnr.. ~$..l19,9/.,.'t:9.?q fffO f1 O l 1 O O O O O O O 11 o o o O O 10 O O O 00 O 00 l JOO 10 ~1 Förslöv Medborgarförslag Hej, Jag bor med min familj på "Huggehusområdet" i Förslöv som är ett nytt bostadsområde under uppbyggnad (vilket ni i KF bör känna till väl... Det bor många barnfamiljer här och många små lekfulla barn. Själv har jag och min fru 2 barn i förskoleåldern. Det har kommit till min kännedom att de lökar införskaffats, däribland vackra påskliljor. De har enbart planterats i Båstad och Torekov. l Förslöv har ingen plantering skett och där anges skälet till detta att vi har vägföreningar. ' Vi har också i vårt bostadsområde fått en så kallad lekplats, vilken består i några gungor och en sandlåda som mer liknar en stor kattlåda. Denna lekplats är under all kritik. Den ligger utmed en väg vid vilken det har vägrats bygga farthinder där bilar susar fram långt över de 30km/h som de ju skall hålla sig till. Som referens här så har det ju reliativt nyligen byggts en finare lekplats i just det.. Båstad. Som referens har vi även sneglat på vår grannkommun Ängelholm där man har helt annan standard på lekplatser. Läser man på bastad.se så kan man läsa bl a detta: "Leken är viktig för barn Lekplatser som är spännande och roliga, spelar en viktig roll i de flesta barns liv. Barn behöver leka och röra på sig för att utvecklas och hålla sig friska. l Båstads kommun finns ca 3Siekplatser på ', allmän plats i parker och naturområden. Vårt mål är att lekplatserna ska fungera som mötesplatser, ha ett stort lekvärde och en hög säkerhetsnivå." Under 6,5 år fick vi den service som man bl a får i Båstad och Torekav när det gäller underhåll av vägar och grönytor; såsom snöröjning, halkbekämpning, gräsklipping etc. Med samma skattesats och ett tillägg i form av avgift till en vägförening så tycker vi nu att det är dags att man skrotar vägföreningarna i Båstads kommun. Den service vi får av vägföreningen har vi redan haft i 6,5 år utan att betala en extra avgift. Vi fick en "lekplats" i all hast då kommunen enligt avtalat med vägföreningen skulle färdigställa bostadsområdet för överlämning. Under vintern sköttes dessutom snöröjningen sämre i området än den tidigare gjort. Kan det bero på att det är första vintern i vägföreningens regi?? Vi har singel på vår uppfart och den asade snöröjarna med sig längs med gatan vid flera tillfällen, detta har aldrig tidigare hänt. Nu när vi är anslutna till en vägförening så skjuter Båstads kommun dessutom bara alla frågor vidare till vägföreningen och det känns väldigt tröttsamt.

11 Summering av medborgarförslaget: Upplös vägföreningarna och skipa rättvisa i kommunen. Plantera lökar i alla delar av kommunen. Håll samma standard på lekplatser i alla delar av kommunen. Tag ansvar för snöröjning och halkbekämpning Bygg farthinder eller placera t ex blomkrukor där det behövs Gör Båstads kommun till en kommun där barnfamiljet vill bo/bosätta sig. Förslöv har bra förutsättningar! r r:~ ~~a~anck Trohetsvägen Förslöv }

12 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Z01l} Dnr.. P?... ~\\\.\.~. ~.G?.~... ~ ~ l l =- Medborgarförslag Jag och min familj är en av många sorn dr~bba:ts av dåligt underhåli av kornmunens fårslmlör och skolor. Jag kan bara gissa vad som kommer hända nu, ett troligt scenario är att mina barn kommer hamna på olika förskolor. Då det tar tid a!t hämta på olika ställen blir följden att vi kornmer att belasta pedagogern.a och kommunen med att ha dem längre tid på fotsko hm. När vi flyttade till Förslöv 20 l O med h:opp om att slå rot och bilda familj skröt vi ofta tili vänner med kornmunens vision om att" Båstads kommun ska vara det självklara valet fårbarnfamiljer i Öresundsregionen.'' Nu, fyra år senare känner jag mig besviken på hm det blev. Här är inga självklara mötesplatser i Förslöv, inga fina lekplatsert inget badhus ochnu-ingen forstco la:. Nu hoppas jag att ni politiker tar tillfåll et i akt att göra något bra ut av detta och vinna tillbaka alla barnfamiljers förtröe11(ie. Bygg en bra forskola, utlys eti arkitekttä:vling, sarnia ihop ei:j. erfaren projektgrupp och anlita en chiktig byggare. Låt det inte dröja, våra barn hinner växa upp under tiden. Mitt förslag är att ni låtet er inspireras av Råå so.m byggde en ny förskola efter att ha upptäckt fuktproblematik i den gamla. I år blev de nominerade till Årets Bygge 2014 och har verkligertlyckats vänt;ia något negativttill något positivt och dessutom satt Råå på kartan. Lycka till! Cecilia W iden Bokesli.den Båstad cia. '.

13 Vågräta vindar formar Råås skolbygge J Byggindustrin Sida l av 4 Arkitekten Dorte Mandrup lät sig inspireras av Råås kustlandskap med fiskebodar och sanddyner när hon ritade den nya förskolan. Foto: Elin Bennewitz Vågräta vindar formar Råås sl<olbygge l Råå har en gammal sl<ola fått nytt liv samtidigt som förskolebarnen har fått en helt ny byggnad med modernt uttryck. Tidspress, gamla fuktskador och PCB-sanering satte projektgruppen på prov. Nu nomineras projektet Råå södra skola och förskola till Årets Bygge NYHET 13 FEBRUARI Av: ELIN BENNEWITZ l kustsamhället Råå strax söder om Helsingborg finns kommunens äldsta skola som ännu är i bruk- Rå å södra skola. Bara ett tiotal meter från Öresunds vattenbryn står tre huskroppar i tegel, byggda 1849, 1870 respektive Sedan hösten 2013 finns också en fjärde huskropp - en förskola som bryter av med sin moderna danska arkitektur. Grånad fasadpanel och toppiga takkupor smälter in bland kustvegetation och bodar. } -Det hela började egentligen i början av 2000-talet när det stod klart att den gamla skolan hade fuktproblem som behövde åtgärdas, berättar Hans Utter, extern projektledare åt byggherren l<ärnfastigheter. 11 i.hl\ \\ /byggindustrin.se/artikel/nyhet/v%c3 %A5 gr%c3 %A4ta-vindar-formar-r%C3 %

14 Vågräta vindar formar Råås skolbygge l Byggindustrin Sida 2 av 4 Efter kontakt med entreprenörer fick Kärnfastigheter klart för sig att det skulle krävas omfattande ingrepp för att komma till rätta med fuktproblematiken. Samtidigt kom prognoser som visade att efterfrågan på förskaleplatser i Råå skulle öka de kommande åren. Projektet kom därför att innehålla två delar, dels ombyggnad av skolan och dels nybyggnad av en förskola. Projektledningen undersökte flera möjliga vägar. En var att riva allt och bygga nytt. Övriga handlade om olika kombinationer av om- och nybyggnad. - Men den gamla skolan är q-märkt så vi landade ganska snabbt i alternativet att rusta upp de befintliga skolbyggnaderna och bygga en ny förskola på västra sidan vid vattnet i en modern arkitektur som bryter av, säger Hans Utter. Efter en arkitekttävling fick danska Dorte Mandrup Arkitekter uppdraget att rita förskolebyggnaden. Arkitekten Dorte Mandrup lät sig inspireras av Råås kustlandskap med fiskebodar och sanddyner. Både fasad och tak är klätt med smala ribbor av stående panel i träslaget Robinia, som ibland kallas falsk akacia. Robinian bryts upp av trekantiga takfönster, några enstaka stora fyrkantiga panoramafönster och långa trekantiga fönsterpartier som är lågt placerade av hänsyn till de mindre barnen. På håll syns spetsarna på förskolans takparti sticka upp ur en sanddyn som en liten samling hyddor. - Det tog ett par månader in i projektet innan jag helt greppade byggnadens geometri, säger Patrik Tublen, platschef hos generalentreprenören Peab. Till sin hjälp hade han och de andra på bygget en modell som arkitekterna levererade. - När arkitekterna först frågade om de skulle skicka en modell tänkte vi att nej, varför betala extra för det. Men de svarade att det inte kostade extra, att de alltid gör modeller av sina projekt. Och vi hade verkligen stor nytta av den. Snickarna var ofta och kikade på den, säger Patrik Tub len. Utöver de många vinklarna skapade också installationerna huvudbry. l slutet av detaljplanearbetet höjdes nämligen golvnivån med en halv meter som en försiktighetsåtgärd inför framtida förändringar av havsnivån. - Men av någon anledning missade de att öka takhöjden med motsvarande. Jag vet inte varför, helt ärligt tror jag det var en miss, säger Hans Utter. När 50 centimeter försvann från höjden fick projektteamet tänka om. Installationerna som skulle legat i taket fick flytta till golvet. - Installatörerna är ju vana vid att mata på när de gör sitt jobb. Här blev det piltigare för dem, säger Patrik Tublen. 11 ~~~~ %A5 gr%c3 %A4ta-vindar-formar-r%C3 %

15 Vågräta vindar formar Råås skolbygge l Byggindustrin Sida 3 av 4 En extra komplikation kom av att de bärande innerväggarna är bitvis genomskinliga. Väggarna består av stående kertobalkar klädda med glas. - Dels kunde vi inte ta hål i balkarna hur som helst eftersom de är bärande och dels kunde vi inte dra ner ventilationskanaler mellan dem hur som helst eftersom det skulle störa genomskinligheten, säger Hans Utter. Det som var upprinningen till hela projektet - fuktproblemen i fasaden mot havet - var närvarande även i arbetet med förskolan. - När det regnar här regnar det vågrätt. Att fuktsäkra har varit centralt i projektet, både i om- och i nybyggnadsarbetet, säger Hans Utter. Takets tätskikt består av papp på Foamglas och ytterväggarnas tätskikt består av Cemberit Windstopp er. - Där har jag spenderat många timmar och tittat och funderat för att försäkra mig om att det blev tätt. Och - peppar, peppar- det blev det. Vi har ju haft några eldprov med stormarna Simone och Sven, säger Patrik Tublen. } Att fuktsäkra de gamla skolbyggnadernas västra fasader var en ännu större utmaning. Redan på 1970-talet upptäcktes fuktproblem i den västra fasaden. Då murade man ett extra lager tegel utanpå den befintliga fasaden. -Problemet var bara att den nya stenen var porösare än den gamla så det blev som en blöt filt på fasaden. Dessutom var det rött tegel i stället för det ursprungliga gula Höganästeglet, det kan man också ha synpunkter på, säger Hans Utter. Nu är teglet från 1970-talet borta och i stället har den västra fasaden fått en ny putsad yta och en ventilerad konstruktion. Men att det skulle bli så var långt ifrån självklart. - Eftersom byggnaderna är q-märkta fick vi först beskedet att vi inte fick göra något som skulle påverka fasadernas utseende. Men bygglovsritningarna från 1800-talet visade att ursprungsplanen var att putsa fasaden. När det stod klart fick projektledningen också tillstånd att putsa de västra fasaderna. - Det är förskolan som får all uppmärksamhet. Och det kan jag förstå, för det är en ny byggnad och den har en spännande arkitektur. Men för oss i projektet är det ombyggnaden av de gamla skolbyggnaderna som varit den verkliga utmaningen, säger Patrik Tublen. Han får medhåll av Hans Utter. - Det är alltid svårt med gamla hus. Man åker på saker som man inte räknat med från början, säger han. 11 ~\ \ /byggindustrin.se/artilcel/nyhet/v%c3 %A5 gr%c3 %A4ta-vindar-formar-r%C3 %

16 Vågräta vindar formar Råås skolbygge l Byggindustrin Sida 4 av 4 Hela projektet var ursprungligen budgeterat till 70 miljoner kronor. stutnotan Landade på 85 miljoner kronor. Merkostnaden Ligger endast på ombyggnadsdelen, förskolan höll budget. - Det som gjorde att det blev dyrare än vi hade räknat med var i första hand att mycket mer av putsen fick knackas bort samt att det visade sig finnas mer PCB som vi då fick sanera. Vi hade gjort förstörande ingrepp för att uppskatta byggnadens skick men när vi sedan satte igång visade sig Läget vara ett helt annat bara någon meter från öppningarna, berättar Hans Utter. Att ingreppen i skolbyggnaderna skulle bli mer omfattande blev uppenbart redan tidigt i projektet. Byggstarten skedde i augusti 2012 och redan vid årsskiftet fick Peabs anställda börja arbeta övertid och helger. - Det positiva är att vi förstod redan tidigt att vi behövde sätta in helgarbete. Det gjorde att vi klarade den ursprungliga tidplanen utan att tulla på kvaliteten. Allt vi gjort har varit genombra, säger Patrik Tublen. Elin Bennewitz,reporter Byggindustrin Råå södra skola och förskola Projekt: Ombyggnad av befintlig skola och nybyggnad av förskola Byggherre: Kärnfastigheter i Helsingborg. Projektledning: Sweco Management. Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter (förskolan och Arkitektlaget (skolan. Konstruktör: Tyrens. Generalentreprenör: Peab. Installatör, ventilation: Bi-Vent. Installatör, VS och el: Bravida. Byggkostnad: 85 miljoner kronor. 11 http ://byggindustrin. se/ artikel/nyhet/v%c3 %A5 gr%c3 %A 4ta-vindar-formar-r%C3 %... 20'

17 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen ~ 2 3 Dnr.'-S. IQ. \~.. \. ~.~ ~Q~.., ~... ~l ~~...,. ;: ~B Ett IWlhartuc&l cro- CENTERPARTIET Motion angående Kommunilmtionsplan för Båstad kommun För att erhålla en långsiktigt håilbar plan för allmänna kommunikationer omfattande hela Båstad kommun föreslår Centerpartiet att en gmpp tillsätts for att med stöd av historik, framtidsplaner och faktiska fömtsättningar ge förslag på hur de allmänna kommunikationer bör se ut på såväl kort som lång sikt. Idag finns ingen busstrafik längs sydkusten och det saknas även möjligheter att ta sig fram med allmänna fårdmedel på fler platser i kommunen. Det bör kanske vara så att tmiätheter bör forändras for att kommuninnevånama lättare kan använda allmänna kommunikationer. Idag har tydligen ingen linje alls något kommunalt stöd. Vi ser det som en positiv möjlighet att kommunen kan bidra med en kollektiv trafik for kommuninnevånama med detta behov. Detta laävs för att B åstad kommun skall ge och bidra med den samordning för det allmänna kommunikations behovet. Bussförbindelser kan med fördel etableras med mindre bussar för att ge bland annat seniorer och studerande ökade möjligheter undvika egen bil. Pågatågsstations placering har också skapat en osäkerhet för innevånama i Båstad, och hur det kommer att fungera för dem i vardagen. De allmänna kommunikationema måste kunna erbjuda en service för de som pendlar och behöver lita på denna service. Ungdomar behöver detta för att ta sig till sin utbildning. Seniorer behöver kunna nå sjukhus och andra serviceinrättningar. Ramfamiljer har samma behov. Arbetstagare och företagare måste kunna förlita sig på tillgängligheten. Gösta Gebauer, ordförande Båstad (C Kommunkrets E-post: Tel: Adress: Torgvägen 15, Förslöv

18 F öre b la. skånetrafiken har meddelat sin syn får framtiden råder en stor osäkerhet för alla. Det finns förutsättningar för att Båstad kommun vill ta ett stöne ansvar för de allmänna kommunikationerna. ~B ttt ~Wlhartucal ~ CENTERPARTIET Viktigt är att beakta miljöfrågorna i detta uppdrag får en hållbar miljö i närområdet. För att få ett beslutsunderlag yrkar Centerpartiet Att Kommunfullmäktige tillsätter resurser f'ör att ta fram förslag och beslutsunderlag för att fastställa en plan för en långsiktig hållbar Kommunikationsplan för Båstad kommuns invånare och gäster. Att planen ska vara Idar för beslut inom sex månader. B åstad den 13 april 2014 l/, / 1 o Johansson ruppledare fl14~-- ' Gösta a:ta:er Ordförande Gösta Gebauer, ordförande Båstad (C Kommunkrets E-post: Tel: Adress: Torgvägen 15, Förslöv

19 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyre/sen 2014 ~ o4~ 2 3 Dnr. t:"s. ~J.~~(~. ::. ~ ~ ' ' 0 '''"' ' c o o l E t c ~B ett fuillhartue&l '-ti5"" CENTERPARTIET Motion angående Båstad Fair Trade City! Centerpartiet Båstad anser att en hållbar utveckling och Fairtrade är nära sammankopplade. Fairtrade arbetar för att skapa ett samhälle med social rättvisa, bättre arbets- och levnadsvillkor samt ekonomisk stabilitet på lång sikt. Fahirade är en certifiering av varor som uppfyller de internationella kriterierna. Idag finns det ett stmi utbud av dessa på marknaden, exempelvis frukt, kaffe och bomull. Följderna av det vi konsumerar innefattar inte bara miljöpåverkan utan även sociala och ekonomiska aspekter. Med en ökande medvetenhet om att ohållbara, kmisiktiga produktions- och konsumtionsmönster behöver förändras vill allt fler delta och visa sin solidaritet. 61 kommuner i Sverige är idag diplomerade, globalt finns över 1300 Fahirade City-diplomerade kommuner. En Fahirade city diplomering gör att Fairtrade varor finns på flera platser i en kornmun - detta gör att kornmuninvånare, anställda, besökare och turister både omedvetet och medvetet kornmer konsumera etiskt. Faitirade city främjar även det lokala ryktet. Centerpartiet i Båstad anser att det är av vikt att kommunen känner till hur produkter de handlar in är producerade och att vi tar ett ansvar för såväl ekonomiska som arbets- och levnadsrelaterade villkor. Genom att bli en Fahirade City ställer sig kommunen bakom att motverka barnarbete och diskriminering, främja organisationsrätten samt öka miljöhänsynen för människor runt om i världen. Vi ställer oss bakom rättvis handel och etisk konsumtion. Med denna diplomering visar Båstad kornmun att vi tar ansvar för att Gösta Gebauer, ordförande Båstad (C Kommunkrets E-post: Tel: Adress: Torgvägen 15, Förslöv

20 bygga ett hållhatt samhälle, inte bara här utan också i andra delat av världen. Med anledning av ovanstående ställer sig Centerpartiet i Båstad bakom Miljöpartiet i Båstads tidigare motion från 2012 (KS 750/ och föreslår: ~B tttk4uhrt1h11 cm CENTERPARTIET För att få ett beslutsunderlag yrkar Centerpartiet Att ge Kommunstyrelsen uppdraget att uppdra till kommunchefen för ansvaret att samordna och driva samverkan och arbetet kring etisk konsumtion med målet att bli en Fair Trade City senast B åstad den 13 april 2014 ~~~ Gösta a&.:er Ordfårande Gösta Gebauer, ordförande Båstad (C Kommunkrets E-post: Tel: Adress: Torgvägen 15, Förslöv

21 IHJ BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad s KF KF dnr: KS 389/ Ärendebeskrivning Beslut Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S - Sjukhuset i Helsingborg Ann-Margret Kjellberg (S har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående sjukhuset i Helsingborg. Kommunfullmäktige beslutar: l. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. KF Beslut Föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson (M, enligt bilaga. Ann-Margret Kjellberg (S tackar för svaret. Även Sonia Larsson (C och Eddie Grankvist (BP yttrar sig. Kommunfullmäktige beslutar: l. Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande ~ 15 1/1 l l

22 'il\ \l'jl socialdemokraterna BÅSTADS KOMMUN Kommuns t,~ tsen ~ 1 3 DnrK;?... ~t':::.. :.3S?.Q.. ~ ~ """"""""" """"""aeatettiq Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande angående sjukhuset Helsingborg Region Skåne har lagt ett sparbeting på Helsingborgs sjukhus på över 100 mkr för vårdplatser tas bort från sjukhuset och två vårdavdelningar läggs ner. 100 vårdtjänster förvinner. Sjukhuset servar hela Nordvästra Skåne. Tanken är att dessa platser skall ersättas med avancerad sjukvård i hemmet. Man anför bl a förbättrat arbete med kommunerna som en lösning på sjukvårdens problem. Du har i frågan om stationsläge i Förslöv haft synnerligen god kontakt och påverkan på dina kolleger i Region Skåne. Jag vill därför ställa följande frågor till dig: J 1. Vilken beredskap och vilka resurser har Båstads kommun för att ta över detta ansvar från regionen? 2. Vad har du gjort för att påverka dina partikamrater som styr i Region Skåne att inte lägga ner vå rdplatser och avdelningar i Helsingborg 3. Vad tänker du göra för att försäkra båstadborna om en god vå rd i framtiden 4. Vilka åtgärder kommer du att vidta för att säkerställa att Båstads kommun har förmåga, resurser och möjligheter att ta över det ökade ansvar som regionen vill skjuta ifrån sig

23 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelse BÅG}~, DS KOMMUN ~,Oi111Tlu n styre lsen 1 (2 Datum Handläggare Kerstin Gustafsson Ks 389/ Vårt dnr Ann-Magret Kjellberg Socialdemokraterna Interpellationssvar angående sjukhuset i Helsingborg. Under mer än ett års tid har jag haft dialog med partikamrater i Region Skåne för att bl.a. följa projekt som Hälsostaden Ängelholm och ÄMMA, "Äldre i Malmö Mobilt Akutteam" vilka är mycket spännande framtidsprojekt. Helsingborgssjukhus omfattas av en större renovering för att bli ett modernt sjukhus och att kunna möta framtidens krav. Vid en större renovering är det inte ovanligt att avdelningar flyttas ut till närliggande sjukhus, som för Helsingborgs sjukhus till Landskrona och Ängelholm, för att klara vården. Motsvarande gjorde Båstads kommun när skogsliden renoverades. Fråga 1: Vilken beredskap och vilka resurser har Båstads kommun för att ta över detta ansvar från regionen? Svar: För närvarande känner jag inte till vilket ansvar och vilka resurser som Båstads kommun ska ta över från Region Skåne. Däremot på mitt initiativ har kommunen påbörjat en dialog med Region Skåne och Hälsostaden Ängelholm, där även kommunens berörda tjänstemän är involverade, för att kommunen ska vara med i inledande diskussioner om framtidens ansvar för hur vård kan se ut. Vid kommunstyrelsen den 7 maj har jag bjudit in Chef för Hälsostaden Ängelholm att informera om pågående projekt och sammarhets tankar med Båstads kommun inför framtiden. Fråga 2: Vad.har du gjort för att påverka dina partikamrater som styr Region Skåne att inte lägga ner vårdplatser och avdelningar i Helsingborg. Svar: När det gäller 30 vårdplatser och avdelningar i Helsingborg så med den omflyttning som nu har gjorts inom Skåne NV handlar det endast om enstaka platser som inte för närvarande finns till- gängliga. Jag vill möta framtiden och därför för jag hellre en dialog om hur och vad nya möjliga behandlingsmetoder kan innebära för framtiden istället för att lägga ned tid på enstaka platser. Jag ser fram emot ny behandlingsteknik som kan innebära att sjukhusvården kan ske på alternativa sätt istället för att diskutera nedläggning av ett fåtal vårdplatser. Fråga 3: Vad tänker du göra för att försäl{ra båstadborna om en god vård i framtiden. Svar: Jag, tillsammans med mina moderata- och allianspartikamrater på lokal- och regionalnivå, kommer att genom dialog fortsätta arbeta för att b åstadborna ska få den sjukvård och rehabilitering som man är berättigad till. För mig är det viktigt att sätta individen i centrum, där de som vill ska kunna göra eget val om möjlighet finns till behandling i hemmet. l /}p Båstads kommun Kommunledningskontor BÅSTAD Telefon: OOvx Plusgiro: Org.nummer: ~ \ \

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00. BÅSTADS KOMMUN www.bastad.se Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. KU GORELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen,

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad

Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad [UJ BAsTADS ~KOMMUN Kommunledningskontoret 1 (1) Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet Utökat ekonomiutskott (budgetärende) punkt 4, 5 och 6 Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 28 mars 2012 08.30

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer