SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sessionssalen i Båstad, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad l (24 Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Utses att justera: James Johnson och lngela Stefansson. Ersättare: Anders Gunnarsson. Justeringens plats och tid:, onsdagen den 30 april kl sekreterare Paragrafer: Henrik Andersson Ordförande ' ~k Justerande J~ohnson ---- Organ: KOMMUNFULLMÄKTIGE ANSLAG/BEVIS Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Datum för anslags nedtagande: Underskrift Henrik Andersson Utdragsbestyrkande

2 rnj BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Kommunfullmäktige den 23 april 2014 l Paragraf, ärendebeskrivning 50. Godkännande av dagordningen 51. Informationspunkter 52. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 53. Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S- Sjukhuset i Helsingborg 54. Interpellation från Håkan Philipsson (S - Projekt Åstad 55. Överföring av investeringsmedel från 2013 till Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, jävsnämnd samt fullmäktigeberedningar Ansvarsfrihet för Kommunrevisionen Årsredovisning Ändringar i bolagsordning och i ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA 60. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Båstads kommun - Ändring i författningssamlingen 61. Yttrande till förvaltningsrätten- Laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr , domare 105, överklagande av kommunfullmäktiges beslut : "Förslag om ändrad utformning och finansiering av tågstation Båstad Norra, pågatågsstation Förslöv och därmed anknuten infrastruktur, Projekt Åstad, att utformas och finansieras av Båstads kommun" Avsägelse av uppdrag- Göran Håkansson(-- Val av förste vice ordförande i kommunstyrelsen efter avgående Ann-Marie Johnsson (C Interpellation från Bo Wendt (BP -Avloppsledningen till Kattvik Beslutslogg för kommunfullmäktige Avsägelse av uppdrag- Helena Stridh (BP Val av ledamot i Beredningen för välfärd och kultur efter avgående Helena Stridh (BP

3 ITIJ BÅSTADS M KOMMUN Kommunfullmäktige Närvaro- och omröstningslista Sammanträdesdatum: Omröstningar När var o Ledamot Tjg_ ersättare ja Nej Avst ja Nej (M Kerstin Gustafsson N x D D (BP Bo Wendt T.o.m. del av 58 N D D (S Ann-Margret Kjellberg N x D D (C Stefan Olsson N x D D (M Åsa Ragnarsson N x D D (BP Eddie Grankvist N x D D (MP }ehas MelgeFsseH Lina Andreasson N x D D (C l~.hh MaFie JelmsseH lb Nilsson N x D D (M Christer de la Motte N x D D (M AHeUe Ål ~ esseh (BP James Johnson (S Ingela Stefansson (C Anders Gunnarsson (M Claes Sundin (SD Inge Sanden (--Torgny Brenton (MP Katarina Toremalm (FP Thomas Andersson (M Ulf Holmberg (BP Kjell Andersson (S J an Ahlgren (C Sonia Larsson (M +ehy lvafss8h (BP MeleHa ~t:fiaa Gunilla Linghoff N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D N x D D Marie-Louise Lind m N x D D Lars Fagerberg N x D D l (2 Avst ja Nej D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Avst D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D \t:\namndsadm\kl\voteri ngslista\2 0 14\ doc \h

4 2 (2 Omröstningar När var o Ledamot Tj_g_ ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej A vs t (M Christer Linden (S!rene Ebbesson (C Uno Johansson (M Björn Källbäck (MP JeHas NilsseR (FP Mats Lundberg (-- GäFaH Hål~aHsseH (M JaH i\a:lst:fäm (S GäfaH KlaHg (M Göran Brauer (C Haakon Böcker (BP Håkan Mörnstad (SD Carolin Gräbner (M Lars Hasselerona (S Håkan Philipsson (FP Anna Rosberg (M Benkt Ragnarsson N x D D D D D D N x D D D D D D N x D D D D D D N x D D D D D D Monika Filipsson N x D D D D D [l N x D D D D D [J J Hans Grönkvist N x D D D D D D Mona Källbäck N x D D D D D [l \ l Ingrid Zäther N x D D D D D [J N x D D D D D D T.o.m. 59 N D D D D D D N x D D D D D D T.o.m. 57 N D D D D D D N x D D D D D D N x D D D D D D N x D D D D D D N x D D D D D D SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare

5 [i1j BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 2 KF 50 Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 66: Avsägelse av uppdrag- Helena Stridh (BP, 67: Val av ledamot i Beredningen för välfärd och kultur efter avgående Helena Stridh (BP. justerandes si naturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

6 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF 51 Informationspunkter a Konsekvensbeskrivning av ny politisk organisation i Båstads kommun. Dnr: 1148/ Kommunchef Katarina Pelin föredrar ärendet. Även Christer Linden (M, Håkan Philipsson (S, Torgny Brenton (--,Christer de la Motte (M, Uno Johansson (C, Bo W end t (BP, Thomas Andersson (FP, Göran Brauer (M, Kerstin Gustafsson (M, Katarina Toremalm (MP, Eddie Grankvist (BP och Claes Sundin (M yttrar sig. b Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna. Göran Brauer (M, Claes Sundin (M och Benkt Raguarsson (M redogör för pågående uppdrag i sina respektive beredningar. Även Hans Grönkvist (BP yttrar sig. Utskott/presidium justerandes si naturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

7 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF 52 Ärendebeskrivning Yttrande Beslut Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag Bilagd förteckning redovisar de motioner och medborgarförslag som inkommit till fullmäktige och som ska remitteras för beredning. Katarina Toremalm (MP yttrar sig i ärendet. Kommunfullmäktige beslutar: l. Motionen från Bo W end t (BP angående avtal/samarbete med Polisen om blodprovstagning godkänns och skickas till Samordningsgruppen för beredning. 2. Medborgarförslaget från Niklas Banck i Förslöv om att upplösa vägföreningarna godkänns och skickas till Samordningsgruppen för beredning. 3. Medborgarförslaget från Cecilia Widen i Bokesliden om ny förskola i Förslöv godkänns och skickas till Samordningsgruppen 20i för beredning. 4. Motionen från Uno Johansson (C angående kommunikationsplan för Båstads kommun godkänns och skickas till Samordningsgruppen för beredning. 5. Motionen från Uno Johansson (C angående Båstad Fairtrade City godkänns och skickas till Samordningsgruppen för beredning. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande ~60, l 5 11 (

8 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret 1 (1 Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag Ankomst- Diarie- Initierad av Ärendebeskrivning datum nummer KS 502/ Bo Wendt, Bjärepartiet Motion angående avtal/ samarbete med Polisen om blodprovstagning KS 490/ Niklas Banck, Förslöv Medborgarförslag om att upplösa vägföreningarna KS 611/ Cecilia Widen, Medborgarförslag om ny Bokesliden förskola i Förslöv KS 614/ Uno Johansson (C Motion angående kommunikationsplan för Båstads kommun KS 615/ Uno Johansson (C Motion angående Båstad Fairtrade City }

9 Motion ang. avtal med polisen om blodprovstagning Bjärepartiet föreslår att Båstad kommun utreder möjligheten att BÅSTADS KOMMU Kommunsty r."isen o z Dnr.. t::-.5.soa.ftlt-f0( sjuksköterskorna inom hemsjukvården i fortsättningen via avtal med polis.~.q p.... bistår polisen med blodprovstagning på drogmisstänkta när vårdcentralen är...,... stängd. I Laholm har man ett sådant samarbete att sjuksköterskorna i mån av tid hjälper polisen som annars måste köra den misstänkte till närmaste akutmottagning för blodprov. Vi formodar att samarbetet skulle vara till stor nytta for polisen och att det även skulle vara en inkomstkälla för kommunen. I Laholm debiterar man polisen 285 kr för 15 min, 570 kr for 30 min osv. Man får även ersättning för restid.?~ep&ti& Bo Wendt

10 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen o 2 Dnr.. ~$..l19,9/.,.'t:9.?q fffO f1 O l 1 O O O O O O O 11 o o o O O 10 O O O 00 O 00 l JOO 10 ~1 Förslöv Medborgarförslag Hej, Jag bor med min familj på "Huggehusområdet" i Förslöv som är ett nytt bostadsområde under uppbyggnad (vilket ni i KF bör känna till väl... Det bor många barnfamiljer här och många små lekfulla barn. Själv har jag och min fru 2 barn i förskoleåldern. Det har kommit till min kännedom att de lökar införskaffats, däribland vackra påskliljor. De har enbart planterats i Båstad och Torekov. l Förslöv har ingen plantering skett och där anges skälet till detta att vi har vägföreningar. ' Vi har också i vårt bostadsområde fått en så kallad lekplats, vilken består i några gungor och en sandlåda som mer liknar en stor kattlåda. Denna lekplats är under all kritik. Den ligger utmed en väg vid vilken det har vägrats bygga farthinder där bilar susar fram långt över de 30km/h som de ju skall hålla sig till. Som referens här så har det ju reliativt nyligen byggts en finare lekplats i just det.. Båstad. Som referens har vi även sneglat på vår grannkommun Ängelholm där man har helt annan standard på lekplatser. Läser man på bastad.se så kan man läsa bl a detta: "Leken är viktig för barn Lekplatser som är spännande och roliga, spelar en viktig roll i de flesta barns liv. Barn behöver leka och röra på sig för att utvecklas och hålla sig friska. l Båstads kommun finns ca 3Siekplatser på ', allmän plats i parker och naturområden. Vårt mål är att lekplatserna ska fungera som mötesplatser, ha ett stort lekvärde och en hög säkerhetsnivå." Under 6,5 år fick vi den service som man bl a får i Båstad och Torekav när det gäller underhåll av vägar och grönytor; såsom snöröjning, halkbekämpning, gräsklipping etc. Med samma skattesats och ett tillägg i form av avgift till en vägförening så tycker vi nu att det är dags att man skrotar vägföreningarna i Båstads kommun. Den service vi får av vägföreningen har vi redan haft i 6,5 år utan att betala en extra avgift. Vi fick en "lekplats" i all hast då kommunen enligt avtalat med vägföreningen skulle färdigställa bostadsområdet för överlämning. Under vintern sköttes dessutom snöröjningen sämre i området än den tidigare gjort. Kan det bero på att det är första vintern i vägföreningens regi?? Vi har singel på vår uppfart och den asade snöröjarna med sig längs med gatan vid flera tillfällen, detta har aldrig tidigare hänt. Nu när vi är anslutna till en vägförening så skjuter Båstads kommun dessutom bara alla frågor vidare till vägföreningen och det känns väldigt tröttsamt.

11 Summering av medborgarförslaget: Upplös vägföreningarna och skipa rättvisa i kommunen. Plantera lökar i alla delar av kommunen. Håll samma standard på lekplatser i alla delar av kommunen. Tag ansvar för snöröjning och halkbekämpning Bygg farthinder eller placera t ex blomkrukor där det behövs Gör Båstads kommun till en kommun där barnfamiljet vill bo/bosätta sig. Förslöv har bra förutsättningar! r r:~ ~~a~anck Trohetsvägen Förslöv }

12 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Z01l} Dnr.. P?... ~\\\.\.~. ~.G?.~... ~ ~ l l =- Medborgarförslag Jag och min familj är en av många sorn dr~bba:ts av dåligt underhåli av kornmunens fårslmlör och skolor. Jag kan bara gissa vad som kommer hända nu, ett troligt scenario är att mina barn kommer hamna på olika förskolor. Då det tar tid a!t hämta på olika ställen blir följden att vi kornmer att belasta pedagogern.a och kommunen med att ha dem längre tid på fotsko hm. När vi flyttade till Förslöv 20 l O med h:opp om att slå rot och bilda familj skröt vi ofta tili vänner med kornmunens vision om att" Båstads kommun ska vara det självklara valet fårbarnfamiljer i Öresundsregionen.'' Nu, fyra år senare känner jag mig besviken på hm det blev. Här är inga självklara mötesplatser i Förslöv, inga fina lekplatsert inget badhus ochnu-ingen forstco la:. Nu hoppas jag att ni politiker tar tillfåll et i akt att göra något bra ut av detta och vinna tillbaka alla barnfamiljers förtröe11(ie. Bygg en bra forskola, utlys eti arkitekttä:vling, sarnia ihop ei:j. erfaren projektgrupp och anlita en chiktig byggare. Låt det inte dröja, våra barn hinner växa upp under tiden. Mitt förslag är att ni låtet er inspireras av Råå so.m byggde en ny förskola efter att ha upptäckt fuktproblematik i den gamla. I år blev de nominerade till Årets Bygge 2014 och har verkligertlyckats vänt;ia något negativttill något positivt och dessutom satt Råå på kartan. Lycka till! Cecilia W iden Bokesli.den Båstad cia. '.

13 Vågräta vindar formar Råås skolbygge J Byggindustrin Sida l av 4 Arkitekten Dorte Mandrup lät sig inspireras av Råås kustlandskap med fiskebodar och sanddyner när hon ritade den nya förskolan. Foto: Elin Bennewitz Vågräta vindar formar Råås sl<olbygge l Råå har en gammal sl<ola fått nytt liv samtidigt som förskolebarnen har fått en helt ny byggnad med modernt uttryck. Tidspress, gamla fuktskador och PCB-sanering satte projektgruppen på prov. Nu nomineras projektet Råå södra skola och förskola till Årets Bygge NYHET 13 FEBRUARI Av: ELIN BENNEWITZ l kustsamhället Råå strax söder om Helsingborg finns kommunens äldsta skola som ännu är i bruk- Rå å södra skola. Bara ett tiotal meter från Öresunds vattenbryn står tre huskroppar i tegel, byggda 1849, 1870 respektive Sedan hösten 2013 finns också en fjärde huskropp - en förskola som bryter av med sin moderna danska arkitektur. Grånad fasadpanel och toppiga takkupor smälter in bland kustvegetation och bodar. } -Det hela började egentligen i början av 2000-talet när det stod klart att den gamla skolan hade fuktproblem som behövde åtgärdas, berättar Hans Utter, extern projektledare åt byggherren l<ärnfastigheter. 11 i.hl\ \\ /byggindustrin.se/artikel/nyhet/v%c3 %A5 gr%c3 %A4ta-vindar-formar-r%C3 %

14 Vågräta vindar formar Råås skolbygge l Byggindustrin Sida 2 av 4 Efter kontakt med entreprenörer fick Kärnfastigheter klart för sig att det skulle krävas omfattande ingrepp för att komma till rätta med fuktproblematiken. Samtidigt kom prognoser som visade att efterfrågan på förskaleplatser i Råå skulle öka de kommande åren. Projektet kom därför att innehålla två delar, dels ombyggnad av skolan och dels nybyggnad av en förskola. Projektledningen undersökte flera möjliga vägar. En var att riva allt och bygga nytt. Övriga handlade om olika kombinationer av om- och nybyggnad. - Men den gamla skolan är q-märkt så vi landade ganska snabbt i alternativet att rusta upp de befintliga skolbyggnaderna och bygga en ny förskola på västra sidan vid vattnet i en modern arkitektur som bryter av, säger Hans Utter. Efter en arkitekttävling fick danska Dorte Mandrup Arkitekter uppdraget att rita förskolebyggnaden. Arkitekten Dorte Mandrup lät sig inspireras av Råås kustlandskap med fiskebodar och sanddyner. Både fasad och tak är klätt med smala ribbor av stående panel i träslaget Robinia, som ibland kallas falsk akacia. Robinian bryts upp av trekantiga takfönster, några enstaka stora fyrkantiga panoramafönster och långa trekantiga fönsterpartier som är lågt placerade av hänsyn till de mindre barnen. På håll syns spetsarna på förskolans takparti sticka upp ur en sanddyn som en liten samling hyddor. - Det tog ett par månader in i projektet innan jag helt greppade byggnadens geometri, säger Patrik Tublen, platschef hos generalentreprenören Peab. Till sin hjälp hade han och de andra på bygget en modell som arkitekterna levererade. - När arkitekterna först frågade om de skulle skicka en modell tänkte vi att nej, varför betala extra för det. Men de svarade att det inte kostade extra, att de alltid gör modeller av sina projekt. Och vi hade verkligen stor nytta av den. Snickarna var ofta och kikade på den, säger Patrik Tub len. Utöver de många vinklarna skapade också installationerna huvudbry. l slutet av detaljplanearbetet höjdes nämligen golvnivån med en halv meter som en försiktighetsåtgärd inför framtida förändringar av havsnivån. - Men av någon anledning missade de att öka takhöjden med motsvarande. Jag vet inte varför, helt ärligt tror jag det var en miss, säger Hans Utter. När 50 centimeter försvann från höjden fick projektteamet tänka om. Installationerna som skulle legat i taket fick flytta till golvet. - Installatörerna är ju vana vid att mata på när de gör sitt jobb. Här blev det piltigare för dem, säger Patrik Tublen. 11 ~~~~ %A5 gr%c3 %A4ta-vindar-formar-r%C3 %

15 Vågräta vindar formar Råås skolbygge l Byggindustrin Sida 3 av 4 En extra komplikation kom av att de bärande innerväggarna är bitvis genomskinliga. Väggarna består av stående kertobalkar klädda med glas. - Dels kunde vi inte ta hål i balkarna hur som helst eftersom de är bärande och dels kunde vi inte dra ner ventilationskanaler mellan dem hur som helst eftersom det skulle störa genomskinligheten, säger Hans Utter. Det som var upprinningen till hela projektet - fuktproblemen i fasaden mot havet - var närvarande även i arbetet med förskolan. - När det regnar här regnar det vågrätt. Att fuktsäkra har varit centralt i projektet, både i om- och i nybyggnadsarbetet, säger Hans Utter. Takets tätskikt består av papp på Foamglas och ytterväggarnas tätskikt består av Cemberit Windstopp er. - Där har jag spenderat många timmar och tittat och funderat för att försäkra mig om att det blev tätt. Och - peppar, peppar- det blev det. Vi har ju haft några eldprov med stormarna Simone och Sven, säger Patrik Tublen. } Att fuktsäkra de gamla skolbyggnadernas västra fasader var en ännu större utmaning. Redan på 1970-talet upptäcktes fuktproblem i den västra fasaden. Då murade man ett extra lager tegel utanpå den befintliga fasaden. -Problemet var bara att den nya stenen var porösare än den gamla så det blev som en blöt filt på fasaden. Dessutom var det rött tegel i stället för det ursprungliga gula Höganästeglet, det kan man också ha synpunkter på, säger Hans Utter. Nu är teglet från 1970-talet borta och i stället har den västra fasaden fått en ny putsad yta och en ventilerad konstruktion. Men att det skulle bli så var långt ifrån självklart. - Eftersom byggnaderna är q-märkta fick vi först beskedet att vi inte fick göra något som skulle påverka fasadernas utseende. Men bygglovsritningarna från 1800-talet visade att ursprungsplanen var att putsa fasaden. När det stod klart fick projektledningen också tillstånd att putsa de västra fasaderna. - Det är förskolan som får all uppmärksamhet. Och det kan jag förstå, för det är en ny byggnad och den har en spännande arkitektur. Men för oss i projektet är det ombyggnaden av de gamla skolbyggnaderna som varit den verkliga utmaningen, säger Patrik Tublen. Han får medhåll av Hans Utter. - Det är alltid svårt med gamla hus. Man åker på saker som man inte räknat med från början, säger han. 11 ~\ \ /byggindustrin.se/artilcel/nyhet/v%c3 %A5 gr%c3 %A4ta-vindar-formar-r%C3 %

16 Vågräta vindar formar Råås skolbygge l Byggindustrin Sida 4 av 4 Hela projektet var ursprungligen budgeterat till 70 miljoner kronor. stutnotan Landade på 85 miljoner kronor. Merkostnaden Ligger endast på ombyggnadsdelen, förskolan höll budget. - Det som gjorde att det blev dyrare än vi hade räknat med var i första hand att mycket mer av putsen fick knackas bort samt att det visade sig finnas mer PCB som vi då fick sanera. Vi hade gjort förstörande ingrepp för att uppskatta byggnadens skick men när vi sedan satte igång visade sig Läget vara ett helt annat bara någon meter från öppningarna, berättar Hans Utter. Att ingreppen i skolbyggnaderna skulle bli mer omfattande blev uppenbart redan tidigt i projektet. Byggstarten skedde i augusti 2012 och redan vid årsskiftet fick Peabs anställda börja arbeta övertid och helger. - Det positiva är att vi förstod redan tidigt att vi behövde sätta in helgarbete. Det gjorde att vi klarade den ursprungliga tidplanen utan att tulla på kvaliteten. Allt vi gjort har varit genombra, säger Patrik Tublen. Elin Bennewitz,reporter Byggindustrin Råå södra skola och förskola Projekt: Ombyggnad av befintlig skola och nybyggnad av förskola Byggherre: Kärnfastigheter i Helsingborg. Projektledning: Sweco Management. Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter (förskolan och Arkitektlaget (skolan. Konstruktör: Tyrens. Generalentreprenör: Peab. Installatör, ventilation: Bi-Vent. Installatör, VS och el: Bravida. Byggkostnad: 85 miljoner kronor. 11 http ://byggindustrin. se/ artikel/nyhet/v%c3 %A5 gr%c3 %A 4ta-vindar-formar-r%C3 %... 20'

17 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen ~ 2 3 Dnr.'-S. IQ. \~.. \. ~.~ ~Q~.., ~... ~l ~~...,. ;: ~B Ett IWlhartuc&l cro- CENTERPARTIET Motion angående Kommunilmtionsplan för Båstad kommun För att erhålla en långsiktigt håilbar plan för allmänna kommunikationer omfattande hela Båstad kommun föreslår Centerpartiet att en gmpp tillsätts for att med stöd av historik, framtidsplaner och faktiska fömtsättningar ge förslag på hur de allmänna kommunikationer bör se ut på såväl kort som lång sikt. Idag finns ingen busstrafik längs sydkusten och det saknas även möjligheter att ta sig fram med allmänna fårdmedel på fler platser i kommunen. Det bör kanske vara så att tmiätheter bör forändras for att kommuninnevånama lättare kan använda allmänna kommunikationer. Idag har tydligen ingen linje alls något kommunalt stöd. Vi ser det som en positiv möjlighet att kommunen kan bidra med en kollektiv trafik for kommuninnevånama med detta behov. Detta laävs för att B åstad kommun skall ge och bidra med den samordning för det allmänna kommunikations behovet. Bussförbindelser kan med fördel etableras med mindre bussar för att ge bland annat seniorer och studerande ökade möjligheter undvika egen bil. Pågatågsstations placering har också skapat en osäkerhet för innevånama i Båstad, och hur det kommer att fungera för dem i vardagen. De allmänna kommunikationema måste kunna erbjuda en service för de som pendlar och behöver lita på denna service. Ungdomar behöver detta för att ta sig till sin utbildning. Seniorer behöver kunna nå sjukhus och andra serviceinrättningar. Ramfamiljer har samma behov. Arbetstagare och företagare måste kunna förlita sig på tillgängligheten. Gösta Gebauer, ordförande Båstad (C Kommunkrets E-post: Tel: Adress: Torgvägen 15, Förslöv

18 F öre b la. skånetrafiken har meddelat sin syn får framtiden råder en stor osäkerhet för alla. Det finns förutsättningar för att Båstad kommun vill ta ett stöne ansvar för de allmänna kommunikationerna. ~B ttt ~Wlhartucal ~ CENTERPARTIET Viktigt är att beakta miljöfrågorna i detta uppdrag får en hållbar miljö i närområdet. För att få ett beslutsunderlag yrkar Centerpartiet Att Kommunfullmäktige tillsätter resurser f'ör att ta fram förslag och beslutsunderlag för att fastställa en plan för en långsiktig hållbar Kommunikationsplan för Båstad kommuns invånare och gäster. Att planen ska vara Idar för beslut inom sex månader. B åstad den 13 april 2014 l/, / 1 o Johansson ruppledare fl14~-- ' Gösta a:ta:er Ordförande Gösta Gebauer, ordförande Båstad (C Kommunkrets E-post: Tel: Adress: Torgvägen 15, Förslöv

19 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyre/sen 2014 ~ o4~ 2 3 Dnr. t:"s. ~J.~~(~. ::. ~ ~ ' ' 0 '''"' ' c o o l E t c ~B ett fuillhartue&l '-ti5"" CENTERPARTIET Motion angående Båstad Fair Trade City! Centerpartiet Båstad anser att en hållbar utveckling och Fairtrade är nära sammankopplade. Fairtrade arbetar för att skapa ett samhälle med social rättvisa, bättre arbets- och levnadsvillkor samt ekonomisk stabilitet på lång sikt. Fahirade är en certifiering av varor som uppfyller de internationella kriterierna. Idag finns det ett stmi utbud av dessa på marknaden, exempelvis frukt, kaffe och bomull. Följderna av det vi konsumerar innefattar inte bara miljöpåverkan utan även sociala och ekonomiska aspekter. Med en ökande medvetenhet om att ohållbara, kmisiktiga produktions- och konsumtionsmönster behöver förändras vill allt fler delta och visa sin solidaritet. 61 kommuner i Sverige är idag diplomerade, globalt finns över 1300 Fahirade City-diplomerade kommuner. En Fahirade city diplomering gör att Fairtrade varor finns på flera platser i en kornmun - detta gör att kornmuninvånare, anställda, besökare och turister både omedvetet och medvetet kornmer konsumera etiskt. Faitirade city främjar även det lokala ryktet. Centerpartiet i Båstad anser att det är av vikt att kommunen känner till hur produkter de handlar in är producerade och att vi tar ett ansvar för såväl ekonomiska som arbets- och levnadsrelaterade villkor. Genom att bli en Fahirade City ställer sig kommunen bakom att motverka barnarbete och diskriminering, främja organisationsrätten samt öka miljöhänsynen för människor runt om i världen. Vi ställer oss bakom rättvis handel och etisk konsumtion. Med denna diplomering visar Båstad kornmun att vi tar ansvar för att Gösta Gebauer, ordförande Båstad (C Kommunkrets E-post: Tel: Adress: Torgvägen 15, Förslöv

20 bygga ett hållhatt samhälle, inte bara här utan också i andra delat av världen. Med anledning av ovanstående ställer sig Centerpartiet i Båstad bakom Miljöpartiet i Båstads tidigare motion från 2012 (KS 750/ och föreslår: ~B tttk4uhrt1h11 cm CENTERPARTIET För att få ett beslutsunderlag yrkar Centerpartiet Att ge Kommunstyrelsen uppdraget att uppdra till kommunchefen för ansvaret att samordna och driva samverkan och arbetet kring etisk konsumtion med målet att bli en Fair Trade City senast B åstad den 13 april 2014 ~~~ Gösta a&.:er Ordfårande Gösta Gebauer, ordförande Båstad (C Kommunkrets E-post: Tel: Adress: Torgvägen 15, Förslöv

21 IHJ BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad s KF KF dnr: KS 389/ Ärendebeskrivning Beslut Interpellation från Ann-Margret Kjellberg (S - Sjukhuset i Helsingborg Ann-Margret Kjellberg (S har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående sjukhuset i Helsingborg. Kommunfullmäktige beslutar: l. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. KF Beslut Föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson (M, enligt bilaga. Ann-Margret Kjellberg (S tackar för svaret. Även Sonia Larsson (C och Eddie Grankvist (BP yttrar sig. Kommunfullmäktige beslutar: l. Interpellationen besvaras och läggs till handlingarna. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande ~ 15 1/1 l l

22 'il\ \l'jl socialdemokraterna BÅSTADS KOMMUN Kommuns t,~ tsen ~ 1 3 DnrK;?... ~t':::.. :.3S?.Q.. ~ ~ """"""""" """"""aeatettiq Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande angående sjukhuset Helsingborg Region Skåne har lagt ett sparbeting på Helsingborgs sjukhus på över 100 mkr för vårdplatser tas bort från sjukhuset och två vårdavdelningar läggs ner. 100 vårdtjänster förvinner. Sjukhuset servar hela Nordvästra Skåne. Tanken är att dessa platser skall ersättas med avancerad sjukvård i hemmet. Man anför bl a förbättrat arbete med kommunerna som en lösning på sjukvårdens problem. Du har i frågan om stationsläge i Förslöv haft synnerligen god kontakt och påverkan på dina kolleger i Region Skåne. Jag vill därför ställa följande frågor till dig: J 1. Vilken beredskap och vilka resurser har Båstads kommun för att ta över detta ansvar från regionen? 2. Vad har du gjort för att påverka dina partikamrater som styr i Region Skåne att inte lägga ner vå rdplatser och avdelningar i Helsingborg 3. Vad tänker du göra för att försäkra båstadborna om en god vå rd i framtiden 4. Vilka åtgärder kommer du att vidta för att säkerställa att Båstads kommun har förmåga, resurser och möjligheter att ta över det ökade ansvar som regionen vill skjuta ifrån sig

23 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelse BÅG}~, DS KOMMUN ~,Oi111Tlu n styre lsen 1 (2 Datum Handläggare Kerstin Gustafsson Ks 389/ Vårt dnr Ann-Magret Kjellberg Socialdemokraterna Interpellationssvar angående sjukhuset i Helsingborg. Under mer än ett års tid har jag haft dialog med partikamrater i Region Skåne för att bl.a. följa projekt som Hälsostaden Ängelholm och ÄMMA, "Äldre i Malmö Mobilt Akutteam" vilka är mycket spännande framtidsprojekt. Helsingborgssjukhus omfattas av en större renovering för att bli ett modernt sjukhus och att kunna möta framtidens krav. Vid en större renovering är det inte ovanligt att avdelningar flyttas ut till närliggande sjukhus, som för Helsingborgs sjukhus till Landskrona och Ängelholm, för att klara vården. Motsvarande gjorde Båstads kommun när skogsliden renoverades. Fråga 1: Vilken beredskap och vilka resurser har Båstads kommun för att ta över detta ansvar från regionen? Svar: För närvarande känner jag inte till vilket ansvar och vilka resurser som Båstads kommun ska ta över från Region Skåne. Däremot på mitt initiativ har kommunen påbörjat en dialog med Region Skåne och Hälsostaden Ängelholm, där även kommunens berörda tjänstemän är involverade, för att kommunen ska vara med i inledande diskussioner om framtidens ansvar för hur vård kan se ut. Vid kommunstyrelsen den 7 maj har jag bjudit in Chef för Hälsostaden Ängelholm att informera om pågående projekt och sammarhets tankar med Båstads kommun inför framtiden. Fråga 2: Vad.har du gjort för att påverka dina partikamrater som styr Region Skåne att inte lägga ner vårdplatser och avdelningar i Helsingborg. Svar: När det gäller 30 vårdplatser och avdelningar i Helsingborg så med den omflyttning som nu har gjorts inom Skåne NV handlar det endast om enstaka platser som inte för närvarande finns till- gängliga. Jag vill möta framtiden och därför för jag hellre en dialog om hur och vad nya möjliga behandlingsmetoder kan innebära för framtiden istället för att lägga ned tid på enstaka platser. Jag ser fram emot ny behandlingsteknik som kan innebära att sjukhusvården kan ske på alternativa sätt istället för att diskutera nedläggning av ett fåtal vårdplatser. Fråga 3: Vad tänker du göra för att försäl{ra båstadborna om en god vård i framtiden. Svar: Jag, tillsammans med mina moderata- och allianspartikamrater på lokal- och regionalnivå, kommer att genom dialog fortsätta arbeta för att b åstadborna ska få den sjukvård och rehabilitering som man är berättigad till. För mig är det viktigt att sätta individen i centrum, där de som vill ska kunna göra eget val om möjlighet finns till behandling i hemmet. l /}p Båstads kommun Kommunledningskontor BÅSTAD Telefon: OOvx Plusgiro: Org.nummer: ~ \ \

2014-04- 2 '3. Medborgarförslag ... BÅSTADS KO MMUN Kommunstyrelsen

2014-04- 2 '3. Medborgarförslag ... BÅSTADS KO MMUN Kommunstyrelsen Medborgarförslag BÅSTADS KO MMUN Kommunstyrelsen 2014-04- 2 '3 Dnr.. ~~.. ~.~\\.1.~. ~.~.~......... Jag och min familj är en av många som drabbats av dåligt underhåll av kommunens forskolor och skolor.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012 12 19 1 (60) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 17.00 23.00. Sammanträdet ajourneras kl 20.00 i 60 minuter för middag och lite underhållning. ande: Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 04 24 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 21.40. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare

Läs mer

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 02 27 1 (42) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 22.30. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sessionssalen i Båstad, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sessionssalen i Båstad, kl BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23 Blad l (24 Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 10 23 1 (22) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.35. Beslutande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN. Råå södra förskola. Peter Wetterlöv- Sida 1

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN. Råå södra förskola. Peter Wetterlöv- Sida 1 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Råå södra förskola - Sida 1 Agenda Presentation Fastighetsförvaltningen Råå Södra förskola Sida 2 Presentation 42 år Projektchef Fastighetsförvaltningen (2016) Bakgrund från Entreprenörsledet

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2013-01-09 2013-01-23 Blad 23 26 KS KF 16 13 dnr: KS 1231/12-600 Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram 2014-2021 Beskrivning

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 12 18 1 (44) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.50. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38)

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Tid och plats: ande: Onsdagen den 28 maj kl 19.00-24.00, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN 1 REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN KF 2006-12-18 196 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Arorna, måndagen den 6 juli 2015 kl. 15.00-16.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Arorna, måndagen den 6 juli 2015 kl. 15.00-16.00. f]1j BÅSTADS ~ KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden 2015-07-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 3) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid:

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisionsreglemente

Revisionsreglemente Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-22 PLATS OCH TID KilArena, onsdag 22 april 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Revisonsreglemente för Flens kommun

Revisonsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF 2001-04-26 31 Reviderat av KF 2006-12-14 117 1 Revisionsreglemente för Flens kommun Revisionens roll 1 Revisorerna

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer