Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010"

Transkript

1 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

2 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag i olika branscher, men till skillnad från 2009 besöktes denna gång bara småföretagare med 0-5 anställda. Bakgrunden till besöken är att kommunen i flera år fått sämre betyg än genomsnittet i olika näringslivsundersökningar. Syftet med uppvaktningen var att: Förbättra näringslivsklimatet Vårda befintligt näringsliv Ta tempen på företagarna och ta del av deras synpunkter Skaffa engagerade vänner i utvecklingsarbetet. Företagen Företagen valdes ut slumpvis med hänsyn till storlek och bransch. Besökarna Förtroendevalda och tjänstemän genomförde parvis fyra timslånga besök under dagen. Paren bestod så långt det var möjligt av en förtroendevald och en tjänsteman. De förtroendevalda utsågs av sina respektive partier i proportion till antalet mandat i kommunfullmäktige. Tjänstemännen valdes ut i samråd med förvaltningscheferna bland dem som har eller bör ha mest kontakter med näringslivet. En annan viktig faktor vid urvalet var nyttan för kommunen och för näringslivet av att vissa nyckelpersoner deltog i besöken. Frågeformuläret En arbetsgrupp tog fram ett frågeformulär med totalt 10 i huvudsak öppna frågor med utrymme för övriga kommentarer. Företagen informerades om att svar och kommentarer hanteras anonymt i sammanställningar och analyser. Frågeformuläret finns i sin helhet i bilaga 1.

3 3 Svar i stora drag Frågeformuläret inklusive delfrågorna innehåller totalt 17 frågor. För att få en första överblick över de områden som verkar vara mest angelägna för företagarna redovisas inledningsvis antalet kommentarer per delfråga. Fråga 4.1.:Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? Spontansvar Fråga 4.2.: Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? Kommunikationer Fråga 2: Vill ditt företag växa? Hinder? Fråga 5: Vad tycker du kommunen kan göra för dig? Fråga 3: Anser du att kommunen är en attraktiv plats för näringslivet? Fråga 7: Hur upplever du kontakter med kommunen? Fråga 6: Vilken information vill du som företagare ha från kommunen? Fråga 4.4.: Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? Nyetableringar Fråga 9: Upplever du konkurrens från kommunen? Fråga 8: Hur kan kontakten bli ännu bättre? Fråga 4.3.: Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? IT Antal kommentarer Antalet kommentarer per delfråga (bara de för företagen viktigaste frågorna är med i diagrammet): 140 kommentarer lämnades på fråga 4.1. (Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras, spontana svar). Det stora intresset tyder på att frågan är mycket ängelägen. Kommunikationer samt Hinder för tillväxt är andra viktiga områden. Totalt lämnades ca 700 kommentarer i samband med uppvaktningen den 7 oktober.

4 4 Fråga 1: Var finns företagets marknad? Sverige 12% Internationell 12% Mälardalen 29% Del av kommunen 13% Länet 24% Kommunen 10% Företagens marknad (absolut fördelning baserad på 84 svar): De allra flesta företag har sin marknad i regionen. Stockholm har stor betydelse för framför allt detaljhandeln (sommargäster!). En fjärdedel av de tillfrågade har en nationell eller t.o.m. internationell marknad. Fråga 2: Vill ditt företag växa? Osäkert 23% Nej 33% Ja 44% Knappt hälften av de tillfrågade företagen vill att det egna företaget ska växa, en tredjedel vill/kan inte växa. Totalt svarade 75 företag på frågan. Följdfråga 2.1.: Varför vill företaget inte växa?/vilka hinder kan bromsa tillväxten? Antal kommentarer Kompetensbrist 9 Åldersskäl/generationsskifte 9 Begränsad marknad 9 Brist på lämpliga lokaler e dyl 8 Risker att anställa 7 Hinder utgörs framför av brist på kompetent personal, osäkerhet p.g.a. generationsskifte och en begränsad marknad (samtliga med nio svar).

5 5 Fråga 3: Anser du att kommunen är en attraktiv plats för näringslivet? Liksom förra året är svaren blandade. Det som framhävs som positivt är kommunens centrala läge i Mälardalen med närheten till Stockholm. Också de natursköna omgivningarna anses vara ett plus i kommunen. Minskande befolkningsunderlag, företags- och butiksnedläggningar samt avsaknaden av attraktiva tomter för både industri/butiker och boende är argumenten som förekommer mest frekvent bland de kritiska kommentarerna. Även den negativa attityden ( Det går inte ) anses vara en faktor som bromsar utvecklingen i kommunen. Fråga 4.1.: Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? Spontana svar. Antal kommentarer Bättre utbud industrimark, lokaler, boenden 19 Turism, bättre marknadsföring/info 15 Centrum Flen; fler butiker allm. 12 Bättre skola 8 Försköna orterna 7 Bättre kommunal organisation 6 Åtgärder mot brott/missbruk 6 Totalt har 140 spontana kommentarer lämnats. De flesta förslagen avser lokaler och boenden, men också bättre marknadsföring av kommunen, satsningar på besöksnäringen och fler butiker kan enligt företagarna bidra till en mer attraktiv kommun. P.g.a. det stora antalet har förslagen kategoriserats i bifogad sammanställning av kommentarerna, läsning rekommenderas. Fråga 4.2.: Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? Kommunikationerna. Antal kommentarer Bättre tågtrafik 24 Bättre busstrafik 14 Bättre vägar 11 Fler cykelbanor 5 Många kommenterade försämringarna i tågtrafiken inför 2011 vilket anses vara ett bakslag för kommunen. Kommentarerna handlade också om bussförbindelserna och vägarna i kommunen.

6 6 Fråga 4.3.: Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? IT, bredband. Endast ett 20-tal kommentarer lämnades, de flesta önskar bättre bredband och telefoni på landet. Fråga 4.4.: Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? Nyetableringar. Ett 30-tal kommentarer avser nyetableringar. De flesta gäller utbud och prissättning av lokaler, men många tyckte också att kommunen kan stimulera nyetableringar genom bättre rådgivning och stöd. Fråga 5: Vad kan kommunen göra för dig? Antal kommentarer Hjälpa till företagen att synas 7 Skapa nätverk 6 Initiera utbildningsinsatser 3 Ungefär 50 kommentarer lämnades - och svaren spretar. Flera vill att kommunen på något sätt hjälper till företagen att synas (mässor mm) och skapar nätverk. Fråga 6: Vilken information vill du som företagare ha från kommunen? Här kom det ett 30-tal olika önskemål och synpunkter, en sammanfattning är mycket svår. Se kommentarerna i bilagan. Fråga 7: Har du de senaste två åren haft kontakt med kommunen? Om ja, hur upplever du kontakten med kommunen? Ca 75 % av de svarande har haft kontakt med antingen tjänstemän, tillståndshandläggare och/eller politiker, de allra flesta dock bara med tjänstemän. Andelen kritiska kommentarer verkar ha minskat lite jämfört med i fjol, men det är omöjligt att dra säkra slutsatser. De allra flesta kritiska synpunkter syftar på bristfällig återkoppling och dåligt bemötande. Men även beröm förekommer. Fråga 8: Hur kan kontakten bli ännu bättre? Tre företagare tyckte att kontakterna kan bli bättre genom Forum Flen. Annars spretar svaren vilket omöjliggör en sammanfattning. Se kommentarerna i bilagan.

7 7 Fråga 9: Upplever du konkurrens från kommunen? Nej 72% Ja 7% Delvis 6% Nej, men synpunkter upphandling 15% Nio företagare upplever att kommunen helt eller delvis konkurrerar med den egna verksamheten, det gäller bl.a. skolmat, kommunens fixartjänst, och Flens Bostads dominerande ställning. De allra flesta företagare upplever ingen konkurrens från kommunen, men en hel del passade på och lämnade synpunkter vad gäller kommunala upphandlingar: Man önskar att kommunen handlar mer lokalt och ger bättre information när tjänster i kommunen handlas upp. Alla synpunkter som kom fram under näringslivsdagen och gäller upphandling har lagts in under fråga 9, se kommentarerna i bilagan. Fråga 10: Vill du delta i kommunens utvecklingsarbete? Nej 40% Det gör jag redan 2% Ja 16% Ja, men tidsbrist 22% Beror på 20% Över hälften kan principiellt tänka sig delta i kommunens utvecklingsarbete, men många av dem bara under vissa förutsättningar (bara intresserad av vissa sakfrågor mm). Tiden är också ett hinder för många.

8 8 Övriga synpunkter Drygt 30 kommentarer, synpunkter och förslag har registrerats under Övrigt. Det är svårt med en kategorisering, se bifogad sammanställning av samtliga kommentarer. Kontakt önskas 22 företag svarade att de vill ha kontakt med någon tjänsteman för att diskuterar ett specifikt ärende. I dagsläget har kommunen haft de flesta önskade kontakterna. Sammanfattning, uppföljning Sammanfattningsvis kan man identifiera fem problemområden där kommunen bör fortsätta utveckla resp. forcera insatserna: 1. Tillgång på personal med rätt kompetens är ett hinder för tillväxt. En djupare analys och kartläggning av varje bransch behöver göras. I ett nästa skede får AUC utarbeta och presentera förslag på lämpliga och ev. skräddarsydda utbildningar. 2. Bättre och bredare utbud av mark samt lokaler/bostäder önskas för både etableringar och boenden. Kommunen planerar följande åtgärder för att bredda utbudet av mark och lokaler för verksamheter samt av villatomter och bostäder: - Vara tydligare med det som finns och är på gång genom temanummer av nyhetsbladet "Fokus Flen" och på kommunens hemsida - Kartlägga hyresnivåer på verksamhetslokaler - Fortsätta arbetet med nya, attraktiva villaområden och marknadsföra både start av exploateringsarbeten och tomtsläpp. I arbetet för attraktiva lokaler/bostäder ska också en kartläggning av mobiltäckning och bredbandskapacitet ingå med syftet att visa om den dåliga täckningen/kapaciteten är en myt eller sanning. 3. Försämringar i tågtrafiken 2011 anses vara ett allvarligt hot mot utvecklingen i kommunen. Bra möjligheter till inpendling till Flens kommun är en mycket viktig förutsättning för det lokala näringslivet, bl.a. för att få tag på rätt personal. Brist på fordon, men framför allt brist på spårkapacitet är ett allvarligt hot mot utvecklingen av tågtrafiken. Flens kommun måste aktivt uppmärksamma staten på dessa brister med syfte att förbättra förutsättningar för regionaltågen i Mälardalen.

9 9 4. Marknadsföringen av kommunen anses vara bristfällig, besöksnäringens potential utnyttjas inte tillräckligt. Flens kommuns arbete med bl.a. marknadsföring och utveckling av besöksnäringen har intensifierats de senaste åren. Detta arbete behöver dock struktureras och förtydligas vilket kommer att ske genom bl.a. Färdplan Flen. 5. Kommunens information om pågående upphandlingar anses vara bristfällig. Nyhetsbrevet kommer framöver innehålla regelbunden information om aktuella upphandlingar (inklusive webblänk). Dessutom ska sökvägen till upphandlingar på kommunens hemsida bli enklare och tydligare. Presentation av resultaten Rapportens siffror och slutsatser kommer att redovisas och diskuteras på ett frukostmöte i februari. Näringslivskontoret återkommer med en inbjudan till samtliga företagare.

10 10 Bilaga 1, frågeformulär (underlag för muntlig intervju) Frågeformulär för Näringslivsdagen 7 oktober 2010 Företagets namn:... Webbsida:... Kontaktperson(er):... E-postadress:... Branschområde:... Antal sysselsatta:... Du kan med fördel inleda samtalet med att be företagaren berätta om företaget och utvecklingen lite kort. 1. Var finns företagets marknad? 2. Vill ditt företag växa? Ja/Nej/nja, beroende på 2.1 Om nej, finns det någon speciell anledning/hinder? 2.2 Om ja, ser du några hinder som kan bromsa den positiva utvecklingen? 3. Anser du att kommunen är en attraktiv plats för näringslivet? Varför/varför inte?

11 11 4. HUR kan kommunens attraktionskraft förbättras? (betoning på HUR i svaret) 4.1. Spontana/öppna svar: 4.2. Synpunkter kommunikationer? Hur kan det bli bättre? 4.3. Synpunkter IT-bredband? Hur kan det bli bättre? 4.4. Synpunkter nyetableringar? Hur kan det bli bättre? 5. Vad tycker du kommunen kan göra för dig? 6. Vilken information vill du som företagare ha från kommunen? 7. Har du de senaste två åren haft kontakt med kommunen? Om ja, hur upplever du kontakten med kommunen? 7.1. Med tjänstemän: 7.2. Med tillståndshandläggare: 7.3 Med politiker: 8. Hur kan kontakten med kommunen bli (ännu) bättre?

12 12 9. Upplever du konkurrens från kommunen? (Frågan handlar bl a om verksamheter kommunen driver.) Om ja, inom vilket område, på vilket sätt? 10. Vill du delta i kommunens utvecklingsarbete? Om ja, på vilket sätt? Anteckna här om företagaren vill komma i kontakt med någon tjänsteman eller politiker t.ex. för att få mer information om vissa frågor. Kontakt önskas med/om: Övriga kommentarer, anteckningar mm Avsluta besöket med att berätta om återrapporteringen efter uppvaktningen som kommer att ske i slutet av året.

13 13 Bilaga 2: Sammanställning av samtliga kommentarer (endast frågor med kommentarer redovisas) 2. Vill ditt företag växa? Om ja, vilka hinder kan bromsa tillväxten? Om nej, varför? Vi är dåliga på att marknadsföra oss - skulle behöva någon som gör det, men kan inte anställa alldeles för dyrt. Produkterna är inte kända framförallt inte på hemmaplan Dåligt underlag Dålig respons från andra lokala företag vid försök till samarbete, litet serviceintresse lokalbefolkningen ej köptrogen högt prisläge för gårdar i Sörmland, svårt att köpa flera Transportförseningar. Logistikproblem Företagarna är inte serviceinriktade här i Flen, gynnar inte varandra Att genomfartsleden försvunnit (Malmköping) bostadsbyggande/malmakvarn verkar aldrig komma igång Att andra butiker lägger ner påverkar affären negativt Efterfrågan pension närmar sig ROT-avdraget har slagit undan fötterna för oss i min bransch då vårt arbete ej är avdragsgillt Kapitalstark marknad finns dock inte i Flens och Katrineholms området utan då får man vända sig österut mot Nyköping och Oxelösund. generationsskifte generationsskifte Lokalen har varit ett hinder för expansion dyrt att anställa och svårt att hitta rätt kompetens. ISO-certifiering krävs om antalet sysselsatta blir fler skräms av regelverket för anställda Brist på kompetent personal som har utbildning i yrket Vågar inte nyanställa, stora ekonomiska risker generationsskifte Begränsade lokaler Legitimerade naprapater får via Landstinget ingen subvention som sjukgymnasterna Konkurrens Är ingen arbetsgivare o ledare Dagens omsättning och tidsåtgång upplevs lagom

14 risker med att ha anställda, ingår i nätverk med andra mindre företag istället risken med anställningar, tar för mycket tid att leda o fördela arbetet Med fler anställda blir ägarens arbete fokuserat på att samordna jobbs/beställning och leda arbetet inte själva hantverket Att hitta rätt folk Skulle behöva en annan lokal. Nuvarande ligger lite dåligt och har dåligt med parkeringsmöjligheter. Begränsas av viss konkurrens Behöver en lite större lokal och skulle vilja slå ihop verksamheten med någon annan inom branschen Det är svårt att växa eftersom jag är själv Kan inte klara det själv, jag behöver en VD som driva hela projektet. Hyr lokal av Flens Bostads AB. Vill få ett längre hyreskontrakt alt köpa fastigheten, men får inte längre hyrestid och får inte köpa fastigheten till erbjudet pris. Har fått avslag på låneansökningar i flera banker Markerna som hör till företaget (beten mm) tål inte mer verksamhet Kostnaden för anställd Beroende på orderingång svårt att hittapartner med servicetänk som inte är färgad av den inskränkta, Flenska bonnigheten Lokalbrist och brist på kompetent personal Brister i marknadskommunikation och säljmetoder Bristen på lönsamhet och kompetens företaget är vilande Kompetensbrist Kompetensbrist stora risker att anställa Kompetensbrist generationsskifte Marknaden för liten Bankernas riskvillighet till små företag kan vara ett problem. Kan kommunen gå in som garant? Hindret är att jag inte hittar rätt person till jobbet Vill inte ha det stort Är fn mer inriktad på att överleva, att växa känns inte som det prioriterade Åldersskäl Åldersskäl Det går inte at växa p g a att det är brist på lokaler och intresse från kommunen generationsskifte Kompetensbrist Lönsamheten Det kan vara svårt att rekrytera folk 14

15 15 Markägare försvårar utvecklingen då det inte är lätt att tillstånd få rida på deras marker. Jag behöver bli bättre på att marknadsföra mig och öka omsättningen Att anställa känns inte som ett alternativ. Åldersskäl 3. Anser du att kommunen är en attraktiv plats för näringslivet, varför/varför inte? Det händer inget, bara nedläggningar bra läge egentligen, men inget fungerande hotell bra med gymnasium Logistik underlag för litet Nej, bra utbud av service i Flen Vi har sett hur det gått till när betydelsefulla personer gått före i tomtköer och fått de bästa tomterna. Nej, stadscentrum inger en känsla av att alla är på väg att flytta/lägga ner. Höga hyror? Nej, kundomsättningen minskat drastiskt i och med att genomfartsleden byggdes och att vägen in vid rondellen mot E-tuna och Strängnäs stängdes. attraktiv på det sättet att vi har en vacker natur och omgivning, men problemet är att det är alldeles för svårt att komma över attraktiv tomt att bygga på/ tar för lång tid att genomföra. Tex Malmakvarn. attraktiv plats för näringslivet, bra med projektet Ortsutveckling Malmköping. geografiska läget i Öst-Sverige är utmärkt, men det måste också finnas god och attraktiv tillgång på mark och lokaler för företagen samt bra bostäder för företagare och anställda. Ja! Läget i landet är bra. Vacker natur och intressant kulturlandskap är plusfaktorer Postens försämringar är förödande för företag i små orter. Senare utdelning i kombination med affärens lunchstängning (postboxar i affären) och tidig tömning av postlådor gör det svårt att hinna med fakturor med mera över dagen Kommunen är genom sin vackra natur en attraktiv plats för verksamheter som turism och rekreation Svårt med krympande befolkning, minskat antal företag, dåligt service-utbud (affärer) Mycket positiva till kommun borde vara det med kommunens läge och närheten till Sthlm Ja. Många fritidsboende i kommunen Ja, en bra kommun med närheten till Stockholm. Attraktivt läge företag lokalt verkar inte se behovet av att profilera sig Flensandan kombination av Jantelagen, att alla säger det är så tråkigt här och att man är lite efter storstaden när det gäller trender och idéer Verkar vara begränsat utrymme för kreativa människor om industrin och andra företag försvinner så minskar den egna marknaden på sikt

16 Företagsklimatet upplevs ha blivit bättre i Malmköping Kommunen placering så nära Stockholm är ett stort potential att företag lägger ner sin verksamhet gör att det råder en viss osäkerhet inom näringslivet Det borde finnas flera mindre företag i stället för stora. Då blir kommunen mindre känslig när det pratas om nedläggningar mm. Lokalhyrorna är höga för lilla Flen och borde ses över, det är dyr hyra på de som finns Flens kommun är bra, men det finns ingen stark ledare närhet till Sthlm Flen är en bra ort med den positiva andan saknas. det är bra Kommunen har inte så mycket möjlighet att påverka företagandet det är en liten ort med dess fördelar och nackdelar Nej. Det finns en utbredd svågerpolitik bland byggföretagen. Därför är det mycket svårt för ett nytt företag att komma in i gemenskapen och att få samarbeta kring projekt. Dessutom ligger kunskapen om byggande minst tio år efter omgivningen. De största bristerna finns hos rör- och VVS-firmorna. Det finns bara en rörmokare i kommunen som jag vågar anlita för lokala jobb, Om vi vetat vad vi vet idag, hade vi inte flyttat hit 1991 Nej, känner inget stöd lokalt Jante Ja. Bra lugnt och nära Ja, bra läge att nå hela Mälardalen. Bra att hyra kall lokal genom kommunen Ja, det är bra att utgå från Flen. Når stort område I ägarns tycke ett perfekt läge, mitt i Sörmland Malmköping har en stark köpkraft Nej, inte för min verksamhet, Har upplevt en negativ trend här med näringsverksamheter som stängs eller flyttas. Det inbjuder inte till nya etableringar Ja, har aldrig varit utan jobb (uppdrag) alldeles för många tomma lokaler. I Lästen är det alldeles för höga hyror, Kommunen borde ha köpt kvarteret. Inte så bra. Det är ingen positiv attityd i Flen, lite locket på. Flen har förutsättningar att vara en mysig plats. bra läge mitt i länet, för höga hyror Ja för etablering så finns det många bra lokaler med relativt human hyra lokala prisbilden är positiv i jfr med bl a S-holm där det är dyrare Attraktiv därför att det är en lugn plats att komma hem till, att bo här. Men det måste vara lätt att kunna åka hem hit och iväg. Nackdel; bilen blir ett måste i takt med att de allmänna kommunikationerna försämras 16

17 17 4. Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? Spontana svar (sorterade efter kategori) Bättre utbud industrimark, lokaler, boenden Brist på tomter och företagslokaler Gör kommunen attraktiv genom att tillåta folk att bygga stora hus vid sjöar eftersom det är så gott om sjöar i kommunen. Det gör att företag kanske vill flytta hit kommunen kunde se till att det var rimliga hyror i Flen så att folk vågar etablera affärer etc där Bostadsutvecklingen är för dålig och här krånglar det mycket med mycket överklagningar som drar ut på tiden. Nu när även Talaris gått i KK riv och bygg bostäder istället! Stor efterfrågan på sjönära boende och nu finns en chans att tänka nytt. Bygg där istället för på ex Bjurängen i Malmköping som inte är lika attraktivt förutsättningarna för inflyttning måste förbättras: Attraktiva tomtområden måste komma, kommunen bör ta kontakt med markägare för att inventera intresset för att sälja tomtmark FBAB kan förbättra kontakterna med hyresgästerna och möta dem på ett mer positivt sätt. Inför gärna en nöjdhetsenkät naturen och i synnerhet vatten måste nyttjas mer för byggnation, försök påverka Länsstyrelsen m fl. Det enda som går att bygga med ekonomi i Flens kommun idag är hus på sjötomter sjötomter: symbolprojekt behövs = bygg nu och planera inte mer Frigöra tomter så stockholmare med pengar kan köpa och komma till kommunen fokusera på boendemiljön och fritidsaktiviteter för att öka kommunens attraktivitet. Boendemöjligheter politiken har inte varit tillräckligt tydliga i kommunikationen om detta Vi har inga lediga hus/tomter som kan attrahera folk att bo kvar, flytta hit eller bygga nytt. Svårt att hitta hut till försäljning i M-köping. Lätta på trycker och sätt fart på Malmakvarn! Varför är det fler butiker i Malmköping än i Flen? Troligen pga att det finns tillgång till billiga affärslokaler i Malmköping Det behövs mer mark, tomter, industrimark. Det måste också finnas ett större utbud av attraktiva bostadstomter för att locka hit folk Bygga mer nytt, tar för lång tid att utreda mångsidigt boende till vettiga priser Fokusera på ökad inflyttning, attraktivt boende Bygglov vid Båven Turism, bättre marknadsföring/info tycker att marknadsföringen av kommunen kunde vara bättre Malmköping borde marknadsföras mer som en turistattraktion Borde undersöka mer hur turisterna rör sig i kommunen Saknar uppföljning av Inger Lindblom-projektet. Satsa på det då alla tyskar vet mer om henne än vi själva.

18 18 Jobba för att fritidsboende skall bli permanent boende och skatta i vår kommun. Många från tex Stockholm har åretrunt- boenden men skattar inte i vår kommun, men tar dela av våra tjänster och service Marknadsför helheten i Flens kommun bättre än idag. Mer information till invånarna om vad som verkligen finns i kommunen (t ex serviceutbud, nöjen, evenemang och sevärdheter) i både kommunen som helhet och ortsvis Samarbete med marknadsföring Tydliggöra turisminformationerna Öka samarbetet om turism med näringslivet, möjligen gemensamt aktiebolag Vi måste ta vara på de unika:man flyttar inte heller hit för att bosätta sig i ett villaområde som lika gärna skulle kunna ligga i en förort till Stockholm eller på en plats nära där man bor. Man letar efter det lite udda Kommunen välkomnar inte alls nyinflyttare, vare sig som privatperson eller företag. Dåligt! Finns mycket kompetens i kommunen som skulle kunna marknadsföras. T ex Bror Norrgårds insatser Satsa på turism Satsa på markn föring som sticker ut, VÅGA mer! Satsa på S-holmsregionen Centrum/butiker Fler butiker i centrum. Ett attraktivare och fräschare centrum Det måste väl finnas lite framtidsvyer för centrum. Som det är nu upptas centrum av flera äldreboenden och apotek. Hur roligt är det? I centrum finns bara invandrare, äldre och A-laget. Man borde bygga tak över violen torget och flytta upp allt en våning och ha parkeringsplatser längst ned. ex. uppfräschningen av Flens centrum är positivt. Behöver få ett större utbud av butiker som riktar sig till kundunderlaget, roligare butiker, så att möjligheten finns att handla lokalt. Bättre service-utbud i Flen, ex. skor/kläder/leksaker Fräscha upp centrummiljön. Det är inte roligt att se tomma lokaler det första man gör när man kommer in i centrum. Till exempel som vid fd restaurangen Kopparpannan. Förlägg attraktiva verksamheter med kundgenomströmning i markplan i centrala Flen. De verksamheter som inte är beroende av centralt läge kan finnas på andra inte så centrala platser. Synd att lästen ser ut som den gör. Borde vara någon verksamhet som kan passa i in i de lokalerna. Flytta upp verksamheter i markplan, så att de syns. Borde kunna gå att få de stora kedjorna att etablera Express butiker med ett mer begränsat sortiment Titta på vår kommun: här finns många besöksmål runt omkring men om man vill få folk att åka hit så är det inte Flen som ort som erbjuder något. Det är en skandal att det är tomma skyltfönster i centrum Flens centrum måste utvecklas, annars blir grannkommunernas utveckling Flens död Bättre kommunal organisation Kommunen har alldeles för många tjänstemän som arbetar här men inte bor här! Det kan inte fortsätta så

19 19 Snabba beslut Lärlingsutbildning i kommunen är mycket viktig Mer kapacitet på näringslivskontoret behövs Attityderna bland kommunens anställda viktigt Kvalificerad kommunal styrning med mål och effekter saknas Åtgärder mot brott/missbruk Få ordning i Flen! Jättebra med vakten som cirkulerar på kvällstid. Det behövs mer sånt. Problem med A-lagarna Romer utgör stort problem i centrum: De bara går in och hämtar det de ska. Ingen vågar stoppa dem. Säkerheten i tätorten är inte bra. Det är mycket alkisar i centrum dom ger ett dåligt intryck. De samlas vid den nya vårdcentralen. Om det fanns mer för ungdomar att göra så skulle vi säkert slippa mer skadegörelse och annat som påverkar säkerheten. Polis Missbruksfrågan borde förebyggas och åtgärdas, denna grupp bli så synlig i en liten kommun Problem med butiksstölder Försköna orterna Sposoring planteringar Kommunen behöver förskönas, marknadsföring utåt behövs Flen mycket buskar som skymmer utblickar. Kraftledning vid Orrestaområdet hinder för nybyggnad. (Gäller ej den borttagna ledningen vid Bolmängen) Jag säger inte att jag bor i Flen bor i Malmköping, jag tycker att Flen är så fruktansvärt fult. Försköna Bygg inte bort parkeringar. Försvåra inte genomfarten i tätorten kritisk till ombyggnaden av N Kungsgatan lyfta Flens anseende, fokusera på natur och miljö Bättre skola Se till att få ordning på SKOLAN! Handlar om vad kommunen kan erbjuda som exempelvis skola Skaffa en bättre skola. Se grundskolans problem Satsa på speciallinjer på gymnasiet specifika yrkesinriktningar för att få ungdomar att stanna Små skolor kan locka nya familjer hit kvaliten måste höjas över hela linjen i skolan. Många lärare har pedagogik och tankesätt från 70-talet och behöver gå på fortbildning Skolor på landsbygden är viktigt. Skolorna i Flens stad är inte bra. Viktigt att få skolskjuts till den skola man väljer Önskar lite mer fart i skolan när det gäller hur vi får ut våra boende/personer i skolutbildningar

20 Övriga Sätt Flen på kartan Forum Flen bra bra läge mitt i länet måste utnyttjas bättre första intrycket: jvg-hotellet och jvg-kaffeet måste vara attraktiva stöd /utveckling av befintliga företag öppna n:a infarten i Malmkp otydlig info om Malmakvarn, hur blir det? fler evenemang Bättre ledning, mer aktiv, ev tillsammans med Katrineholm och Vingåker man måste bli mer professionella som företagare Kommunen behöver ha egna parkeringsplatser. Det måste ju finnas någonstans att parkera utan att stå på COOP:s eller ICA:s mark! Speciellt behövs det flera parkeringar vid stationen. En ansvartagande politik runt invandrare behövs. Det går inte att en liten kommun tar emot så många. Det blir inte bra för någon! Satsa på undgdom så de trivs här. Gör en skateboardramp för ungdomar i Sveaparken. Satsa på barnfamiljer istället för att bara tänka på äldre och invandrare. Vad hände med Lager 157? Det har tagit för lång tid och projektet har tappat fart Att visa en mer positiv attityd som Flensbo Mer aktiviteter för barnfamiljer fra på lö-sö (jfr Leklandet i Norrköping) behöver inte vara så omfattande men om det finns lockande aktiviteter stannar folk i Flen vilket medför att man kanske fikar och handlar mer på plats satsa mer på det som fungerar i Malmköping och lägga lite mindre kraft på det som inte är bra i Flen. Öppna genast upp infarten Stadsvandringarna i Malmköping lite väl tunna - fyll på med Malmköpings historia i 100-åringens fotspår. Ta tillvara Hammarins kunskaper om Malmköpings historia innan det är försent, gubben är gammal ortsutveckling: man håller på med projekt parallellt istället för att fokusera på en ort i taget Företagarmässor är mycket bra Öppna norra infarten till Malmköping Fler invånare och arbetstillfällen postens service måste förbättras Bättre parkeringsmöjligheter tycker att Landsvägsgatan ska öppnas Skapa ambassadörer för den egna kommunen Förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade Förenkla tillstånd för livsmedelsförsäljning lokalt integrationsfrågan 20

21 Kommunen är attraktiv genom naturen, som inte används tillräckligt. Tillsammans med närheten till Stockholm finns en möjlighet för företag som detta att arbeta ute i naturen och ändå ha kort avstånd till kunderna Locka fler företag till Utbilda lärlingar Etablera företagshotell i Järnvägshotellet så att småföretagare har möjlighet att träffa kunder där. Att det finns en vision för kommunen, som det inte gör nu Konstgräsbana till fotboll för att fotboll kan spelas hela året. Kan vara anledning till att fotbollslägre läggas i Flen. Dessutom är fotboll en integrationsfrämjande insats Vi stirrar oss blinda på att fokusera på närheten till Stockholm. Se vad som finns på närmare håll exempelvis Nykvarn, Södertälje mm. Man behöver hitta personer/företagare med drivkraft Ordna något stort, exempel en bo-mässa. Det ger eko även på andra platser Titta till exempel på Eskilstuna som en gång var slitet och känt som ett nazisttillhåll. En kombination av satsningar tillsammans med synliga tillpiffningar har tagit Eskilstuna till en stark tillväxtkommun Man borde se över hur man kan nyttja lokala resurser på bästa sätt. Dåligt med två postutdelare. Vill få all post samtidigt Öppna norra infarten Alla vi i kommunen behöver vara modigare Flensbon i allmänhet är inte medveten om fördelarna som finns lokalt och om det vi är bra på. Attityder och medvetenhet måste förändras, annars finns det stor risk att vi förlorar de värden som trots allt finns i kommunen. Det räcker inte med att börja i Stadshuset, nej alla kommuninvånare behöver ruskas om och vakna upp För stort flyktingmottagande i en liten kommun. Självkänslan måste stärkas och har höjts bl a med BCPW Invånarna i Flens kommun måste bli bättre på att prata i positiva termer utifrån förutsättningarna Tyvärr skrivs det lite väl mycket negativt i tidningarna För dyra och många avgifter för byggandet Kostar kr för 10 lägenheter som kunden i slutänden får betala. Gör att det blir dyrt boende. Tänk vad attraktiv stadskärnan varit i Flen om inte det hade rivits. hade sett ut som Malmköping arbetsplatser Ta med eldsjälarna typ Jack i campingen och kolla på hur de gör för att lyckas Servicen på landsbygden och företagarna där måste värnas, service &landsbygdsutveckling hänger ihop Malmköping är en attraktiv plats med charm och karaktär. Här finns en bra samverkan mellan företagen vilket får folk att åka hit. Evenemangen här drar mycket folk Vi måste vara lyhörda för när sommargästerna kommer och försöka få dem att hitta till de lokala företagen. Parkeringstiden som är högst två timmar vid ICA och Coop har fått negativa konsekvenser för butiken. Folk känner sig stressade av tiden och tar sig inte tid att gå runt i småbutikerna och titta. Bra om man kunde få dem att öka tiden eller ta bort begränsningen. tala om för folk vad man kan göra och handla i Flen Det ska ju vara bra att leva och bo här 21

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Varför behöver vi Bo & bygga på Sörmlands landsbygd. - En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 2018 Januari 2015 Peter Eklund Pelle Wester Rocco Gustafsson 1 Innehåll

Läs mer

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens 2012 03 14 Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens Rapport nr 19 Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014

Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014 Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014 Här följer en sammanställd dokumentation från de dialogmöten som inlett arbetet med Härjedalskontraktet. Innehållet är

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie

Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB Köpmangatan 2 972 38 Luleå Rapport från projekt Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande förstudie Projektperiod: 2008-02-01-2008-08-31 25 augusti

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

R-01-51. Näringsliv och besöksnäring i Tierp. Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle

R-01-51. Näringsliv och besöksnäring i Tierp. Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle R-01-51 Näringsliv och besöksnäring i Tierp Konsekvenser av en platsundersökning och ett djupförvar för använt kärnbränsle Hans Bandhold, Anna Kessling, Göran Krafft, Pia Kronestedt Kairos Future AB Oktober

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer