Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010"

Transkript

1 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

2 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag i olika branscher, men till skillnad från 2009 besöktes denna gång bara småföretagare med 0-5 anställda. Bakgrunden till besöken är att kommunen i flera år fått sämre betyg än genomsnittet i olika näringslivsundersökningar. Syftet med uppvaktningen var att: Förbättra näringslivsklimatet Vårda befintligt näringsliv Ta tempen på företagarna och ta del av deras synpunkter Skaffa engagerade vänner i utvecklingsarbetet. Företagen Företagen valdes ut slumpvis med hänsyn till storlek och bransch. Besökarna Förtroendevalda och tjänstemän genomförde parvis fyra timslånga besök under dagen. Paren bestod så långt det var möjligt av en förtroendevald och en tjänsteman. De förtroendevalda utsågs av sina respektive partier i proportion till antalet mandat i kommunfullmäktige. Tjänstemännen valdes ut i samråd med förvaltningscheferna bland dem som har eller bör ha mest kontakter med näringslivet. En annan viktig faktor vid urvalet var nyttan för kommunen och för näringslivet av att vissa nyckelpersoner deltog i besöken. Frågeformuläret En arbetsgrupp tog fram ett frågeformulär med totalt 10 i huvudsak öppna frågor med utrymme för övriga kommentarer. Företagen informerades om att svar och kommentarer hanteras anonymt i sammanställningar och analyser. Frågeformuläret finns i sin helhet i bilaga 1.

3 3 Svar i stora drag Frågeformuläret inklusive delfrågorna innehåller totalt 17 frågor. För att få en första överblick över de områden som verkar vara mest angelägna för företagarna redovisas inledningsvis antalet kommentarer per delfråga. Fråga 4.1.:Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? Spontansvar Fråga 4.2.: Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? Kommunikationer Fråga 2: Vill ditt företag växa? Hinder? Fråga 5: Vad tycker du kommunen kan göra för dig? Fråga 3: Anser du att kommunen är en attraktiv plats för näringslivet? Fråga 7: Hur upplever du kontakter med kommunen? Fråga 6: Vilken information vill du som företagare ha från kommunen? Fråga 4.4.: Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? Nyetableringar Fråga 9: Upplever du konkurrens från kommunen? Fråga 8: Hur kan kontakten bli ännu bättre? Fråga 4.3.: Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? IT Antal kommentarer Antalet kommentarer per delfråga (bara de för företagen viktigaste frågorna är med i diagrammet): 140 kommentarer lämnades på fråga 4.1. (Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras, spontana svar). Det stora intresset tyder på att frågan är mycket ängelägen. Kommunikationer samt Hinder för tillväxt är andra viktiga områden. Totalt lämnades ca 700 kommentarer i samband med uppvaktningen den 7 oktober.

4 4 Fråga 1: Var finns företagets marknad? Sverige 12% Internationell 12% Mälardalen 29% Del av kommunen 13% Länet 24% Kommunen 10% Företagens marknad (absolut fördelning baserad på 84 svar): De allra flesta företag har sin marknad i regionen. Stockholm har stor betydelse för framför allt detaljhandeln (sommargäster!). En fjärdedel av de tillfrågade har en nationell eller t.o.m. internationell marknad. Fråga 2: Vill ditt företag växa? Osäkert 23% Nej 33% Ja 44% Knappt hälften av de tillfrågade företagen vill att det egna företaget ska växa, en tredjedel vill/kan inte växa. Totalt svarade 75 företag på frågan. Följdfråga 2.1.: Varför vill företaget inte växa?/vilka hinder kan bromsa tillväxten? Antal kommentarer Kompetensbrist 9 Åldersskäl/generationsskifte 9 Begränsad marknad 9 Brist på lämpliga lokaler e dyl 8 Risker att anställa 7 Hinder utgörs framför av brist på kompetent personal, osäkerhet p.g.a. generationsskifte och en begränsad marknad (samtliga med nio svar).

5 5 Fråga 3: Anser du att kommunen är en attraktiv plats för näringslivet? Liksom förra året är svaren blandade. Det som framhävs som positivt är kommunens centrala läge i Mälardalen med närheten till Stockholm. Också de natursköna omgivningarna anses vara ett plus i kommunen. Minskande befolkningsunderlag, företags- och butiksnedläggningar samt avsaknaden av attraktiva tomter för både industri/butiker och boende är argumenten som förekommer mest frekvent bland de kritiska kommentarerna. Även den negativa attityden ( Det går inte ) anses vara en faktor som bromsar utvecklingen i kommunen. Fråga 4.1.: Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? Spontana svar. Antal kommentarer Bättre utbud industrimark, lokaler, boenden 19 Turism, bättre marknadsföring/info 15 Centrum Flen; fler butiker allm. 12 Bättre skola 8 Försköna orterna 7 Bättre kommunal organisation 6 Åtgärder mot brott/missbruk 6 Totalt har 140 spontana kommentarer lämnats. De flesta förslagen avser lokaler och boenden, men också bättre marknadsföring av kommunen, satsningar på besöksnäringen och fler butiker kan enligt företagarna bidra till en mer attraktiv kommun. P.g.a. det stora antalet har förslagen kategoriserats i bifogad sammanställning av kommentarerna, läsning rekommenderas. Fråga 4.2.: Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? Kommunikationerna. Antal kommentarer Bättre tågtrafik 24 Bättre busstrafik 14 Bättre vägar 11 Fler cykelbanor 5 Många kommenterade försämringarna i tågtrafiken inför 2011 vilket anses vara ett bakslag för kommunen. Kommentarerna handlade också om bussförbindelserna och vägarna i kommunen.

6 6 Fråga 4.3.: Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? IT, bredband. Endast ett 20-tal kommentarer lämnades, de flesta önskar bättre bredband och telefoni på landet. Fråga 4.4.: Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? Nyetableringar. Ett 30-tal kommentarer avser nyetableringar. De flesta gäller utbud och prissättning av lokaler, men många tyckte också att kommunen kan stimulera nyetableringar genom bättre rådgivning och stöd. Fråga 5: Vad kan kommunen göra för dig? Antal kommentarer Hjälpa till företagen att synas 7 Skapa nätverk 6 Initiera utbildningsinsatser 3 Ungefär 50 kommentarer lämnades - och svaren spretar. Flera vill att kommunen på något sätt hjälper till företagen att synas (mässor mm) och skapar nätverk. Fråga 6: Vilken information vill du som företagare ha från kommunen? Här kom det ett 30-tal olika önskemål och synpunkter, en sammanfattning är mycket svår. Se kommentarerna i bilagan. Fråga 7: Har du de senaste två åren haft kontakt med kommunen? Om ja, hur upplever du kontakten med kommunen? Ca 75 % av de svarande har haft kontakt med antingen tjänstemän, tillståndshandläggare och/eller politiker, de allra flesta dock bara med tjänstemän. Andelen kritiska kommentarer verkar ha minskat lite jämfört med i fjol, men det är omöjligt att dra säkra slutsatser. De allra flesta kritiska synpunkter syftar på bristfällig återkoppling och dåligt bemötande. Men även beröm förekommer. Fråga 8: Hur kan kontakten bli ännu bättre? Tre företagare tyckte att kontakterna kan bli bättre genom Forum Flen. Annars spretar svaren vilket omöjliggör en sammanfattning. Se kommentarerna i bilagan.

7 7 Fråga 9: Upplever du konkurrens från kommunen? Nej 72% Ja 7% Delvis 6% Nej, men synpunkter upphandling 15% Nio företagare upplever att kommunen helt eller delvis konkurrerar med den egna verksamheten, det gäller bl.a. skolmat, kommunens fixartjänst, och Flens Bostads dominerande ställning. De allra flesta företagare upplever ingen konkurrens från kommunen, men en hel del passade på och lämnade synpunkter vad gäller kommunala upphandlingar: Man önskar att kommunen handlar mer lokalt och ger bättre information när tjänster i kommunen handlas upp. Alla synpunkter som kom fram under näringslivsdagen och gäller upphandling har lagts in under fråga 9, se kommentarerna i bilagan. Fråga 10: Vill du delta i kommunens utvecklingsarbete? Nej 40% Det gör jag redan 2% Ja 16% Ja, men tidsbrist 22% Beror på 20% Över hälften kan principiellt tänka sig delta i kommunens utvecklingsarbete, men många av dem bara under vissa förutsättningar (bara intresserad av vissa sakfrågor mm). Tiden är också ett hinder för många.

8 8 Övriga synpunkter Drygt 30 kommentarer, synpunkter och förslag har registrerats under Övrigt. Det är svårt med en kategorisering, se bifogad sammanställning av samtliga kommentarer. Kontakt önskas 22 företag svarade att de vill ha kontakt med någon tjänsteman för att diskuterar ett specifikt ärende. I dagsläget har kommunen haft de flesta önskade kontakterna. Sammanfattning, uppföljning Sammanfattningsvis kan man identifiera fem problemområden där kommunen bör fortsätta utveckla resp. forcera insatserna: 1. Tillgång på personal med rätt kompetens är ett hinder för tillväxt. En djupare analys och kartläggning av varje bransch behöver göras. I ett nästa skede får AUC utarbeta och presentera förslag på lämpliga och ev. skräddarsydda utbildningar. 2. Bättre och bredare utbud av mark samt lokaler/bostäder önskas för både etableringar och boenden. Kommunen planerar följande åtgärder för att bredda utbudet av mark och lokaler för verksamheter samt av villatomter och bostäder: - Vara tydligare med det som finns och är på gång genom temanummer av nyhetsbladet "Fokus Flen" och på kommunens hemsida - Kartlägga hyresnivåer på verksamhetslokaler - Fortsätta arbetet med nya, attraktiva villaområden och marknadsföra både start av exploateringsarbeten och tomtsläpp. I arbetet för attraktiva lokaler/bostäder ska också en kartläggning av mobiltäckning och bredbandskapacitet ingå med syftet att visa om den dåliga täckningen/kapaciteten är en myt eller sanning. 3. Försämringar i tågtrafiken 2011 anses vara ett allvarligt hot mot utvecklingen i kommunen. Bra möjligheter till inpendling till Flens kommun är en mycket viktig förutsättning för det lokala näringslivet, bl.a. för att få tag på rätt personal. Brist på fordon, men framför allt brist på spårkapacitet är ett allvarligt hot mot utvecklingen av tågtrafiken. Flens kommun måste aktivt uppmärksamma staten på dessa brister med syfte att förbättra förutsättningar för regionaltågen i Mälardalen.

9 9 4. Marknadsföringen av kommunen anses vara bristfällig, besöksnäringens potential utnyttjas inte tillräckligt. Flens kommuns arbete med bl.a. marknadsföring och utveckling av besöksnäringen har intensifierats de senaste åren. Detta arbete behöver dock struktureras och förtydligas vilket kommer att ske genom bl.a. Färdplan Flen. 5. Kommunens information om pågående upphandlingar anses vara bristfällig. Nyhetsbrevet kommer framöver innehålla regelbunden information om aktuella upphandlingar (inklusive webblänk). Dessutom ska sökvägen till upphandlingar på kommunens hemsida bli enklare och tydligare. Presentation av resultaten Rapportens siffror och slutsatser kommer att redovisas och diskuteras på ett frukostmöte i februari. Näringslivskontoret återkommer med en inbjudan till samtliga företagare.

10 10 Bilaga 1, frågeformulär (underlag för muntlig intervju) Frågeformulär för Näringslivsdagen 7 oktober 2010 Företagets namn:... Webbsida:... Kontaktperson(er):... E-postadress:... Branschområde:... Antal sysselsatta:... Du kan med fördel inleda samtalet med att be företagaren berätta om företaget och utvecklingen lite kort. 1. Var finns företagets marknad? 2. Vill ditt företag växa? Ja/Nej/nja, beroende på 2.1 Om nej, finns det någon speciell anledning/hinder? 2.2 Om ja, ser du några hinder som kan bromsa den positiva utvecklingen? 3. Anser du att kommunen är en attraktiv plats för näringslivet? Varför/varför inte?

11 11 4. HUR kan kommunens attraktionskraft förbättras? (betoning på HUR i svaret) 4.1. Spontana/öppna svar: 4.2. Synpunkter kommunikationer? Hur kan det bli bättre? 4.3. Synpunkter IT-bredband? Hur kan det bli bättre? 4.4. Synpunkter nyetableringar? Hur kan det bli bättre? 5. Vad tycker du kommunen kan göra för dig? 6. Vilken information vill du som företagare ha från kommunen? 7. Har du de senaste två åren haft kontakt med kommunen? Om ja, hur upplever du kontakten med kommunen? 7.1. Med tjänstemän: 7.2. Med tillståndshandläggare: 7.3 Med politiker: 8. Hur kan kontakten med kommunen bli (ännu) bättre?

12 12 9. Upplever du konkurrens från kommunen? (Frågan handlar bl a om verksamheter kommunen driver.) Om ja, inom vilket område, på vilket sätt? 10. Vill du delta i kommunens utvecklingsarbete? Om ja, på vilket sätt? Anteckna här om företagaren vill komma i kontakt med någon tjänsteman eller politiker t.ex. för att få mer information om vissa frågor. Kontakt önskas med/om: Övriga kommentarer, anteckningar mm Avsluta besöket med att berätta om återrapporteringen efter uppvaktningen som kommer att ske i slutet av året.

13 13 Bilaga 2: Sammanställning av samtliga kommentarer (endast frågor med kommentarer redovisas) 2. Vill ditt företag växa? Om ja, vilka hinder kan bromsa tillväxten? Om nej, varför? Vi är dåliga på att marknadsföra oss - skulle behöva någon som gör det, men kan inte anställa alldeles för dyrt. Produkterna är inte kända framförallt inte på hemmaplan Dåligt underlag Dålig respons från andra lokala företag vid försök till samarbete, litet serviceintresse lokalbefolkningen ej köptrogen högt prisläge för gårdar i Sörmland, svårt att köpa flera Transportförseningar. Logistikproblem Företagarna är inte serviceinriktade här i Flen, gynnar inte varandra Att genomfartsleden försvunnit (Malmköping) bostadsbyggande/malmakvarn verkar aldrig komma igång Att andra butiker lägger ner påverkar affären negativt Efterfrågan pension närmar sig ROT-avdraget har slagit undan fötterna för oss i min bransch då vårt arbete ej är avdragsgillt Kapitalstark marknad finns dock inte i Flens och Katrineholms området utan då får man vända sig österut mot Nyköping och Oxelösund. generationsskifte generationsskifte Lokalen har varit ett hinder för expansion dyrt att anställa och svårt att hitta rätt kompetens. ISO-certifiering krävs om antalet sysselsatta blir fler skräms av regelverket för anställda Brist på kompetent personal som har utbildning i yrket Vågar inte nyanställa, stora ekonomiska risker generationsskifte Begränsade lokaler Legitimerade naprapater får via Landstinget ingen subvention som sjukgymnasterna Konkurrens Är ingen arbetsgivare o ledare Dagens omsättning och tidsåtgång upplevs lagom

14 risker med att ha anställda, ingår i nätverk med andra mindre företag istället risken med anställningar, tar för mycket tid att leda o fördela arbetet Med fler anställda blir ägarens arbete fokuserat på att samordna jobbs/beställning och leda arbetet inte själva hantverket Att hitta rätt folk Skulle behöva en annan lokal. Nuvarande ligger lite dåligt och har dåligt med parkeringsmöjligheter. Begränsas av viss konkurrens Behöver en lite större lokal och skulle vilja slå ihop verksamheten med någon annan inom branschen Det är svårt att växa eftersom jag är själv Kan inte klara det själv, jag behöver en VD som driva hela projektet. Hyr lokal av Flens Bostads AB. Vill få ett längre hyreskontrakt alt köpa fastigheten, men får inte längre hyrestid och får inte köpa fastigheten till erbjudet pris. Har fått avslag på låneansökningar i flera banker Markerna som hör till företaget (beten mm) tål inte mer verksamhet Kostnaden för anställd Beroende på orderingång svårt att hittapartner med servicetänk som inte är färgad av den inskränkta, Flenska bonnigheten Lokalbrist och brist på kompetent personal Brister i marknadskommunikation och säljmetoder Bristen på lönsamhet och kompetens företaget är vilande Kompetensbrist Kompetensbrist stora risker att anställa Kompetensbrist generationsskifte Marknaden för liten Bankernas riskvillighet till små företag kan vara ett problem. Kan kommunen gå in som garant? Hindret är att jag inte hittar rätt person till jobbet Vill inte ha det stort Är fn mer inriktad på att överleva, att växa känns inte som det prioriterade Åldersskäl Åldersskäl Det går inte at växa p g a att det är brist på lokaler och intresse från kommunen generationsskifte Kompetensbrist Lönsamheten Det kan vara svårt att rekrytera folk 14

15 15 Markägare försvårar utvecklingen då det inte är lätt att tillstånd få rida på deras marker. Jag behöver bli bättre på att marknadsföra mig och öka omsättningen Att anställa känns inte som ett alternativ. Åldersskäl 3. Anser du att kommunen är en attraktiv plats för näringslivet, varför/varför inte? Det händer inget, bara nedläggningar bra läge egentligen, men inget fungerande hotell bra med gymnasium Logistik underlag för litet Nej, bra utbud av service i Flen Vi har sett hur det gått till när betydelsefulla personer gått före i tomtköer och fått de bästa tomterna. Nej, stadscentrum inger en känsla av att alla är på väg att flytta/lägga ner. Höga hyror? Nej, kundomsättningen minskat drastiskt i och med att genomfartsleden byggdes och att vägen in vid rondellen mot E-tuna och Strängnäs stängdes. attraktiv på det sättet att vi har en vacker natur och omgivning, men problemet är att det är alldeles för svårt att komma över attraktiv tomt att bygga på/ tar för lång tid att genomföra. Tex Malmakvarn. attraktiv plats för näringslivet, bra med projektet Ortsutveckling Malmköping. geografiska läget i Öst-Sverige är utmärkt, men det måste också finnas god och attraktiv tillgång på mark och lokaler för företagen samt bra bostäder för företagare och anställda. Ja! Läget i landet är bra. Vacker natur och intressant kulturlandskap är plusfaktorer Postens försämringar är förödande för företag i små orter. Senare utdelning i kombination med affärens lunchstängning (postboxar i affären) och tidig tömning av postlådor gör det svårt att hinna med fakturor med mera över dagen Kommunen är genom sin vackra natur en attraktiv plats för verksamheter som turism och rekreation Svårt med krympande befolkning, minskat antal företag, dåligt service-utbud (affärer) Mycket positiva till kommun borde vara det med kommunens läge och närheten till Sthlm Ja. Många fritidsboende i kommunen Ja, en bra kommun med närheten till Stockholm. Attraktivt läge företag lokalt verkar inte se behovet av att profilera sig Flensandan kombination av Jantelagen, att alla säger det är så tråkigt här och att man är lite efter storstaden när det gäller trender och idéer Verkar vara begränsat utrymme för kreativa människor om industrin och andra företag försvinner så minskar den egna marknaden på sikt

16 Företagsklimatet upplevs ha blivit bättre i Malmköping Kommunen placering så nära Stockholm är ett stort potential att företag lägger ner sin verksamhet gör att det råder en viss osäkerhet inom näringslivet Det borde finnas flera mindre företag i stället för stora. Då blir kommunen mindre känslig när det pratas om nedläggningar mm. Lokalhyrorna är höga för lilla Flen och borde ses över, det är dyr hyra på de som finns Flens kommun är bra, men det finns ingen stark ledare närhet till Sthlm Flen är en bra ort med den positiva andan saknas. det är bra Kommunen har inte så mycket möjlighet att påverka företagandet det är en liten ort med dess fördelar och nackdelar Nej. Det finns en utbredd svågerpolitik bland byggföretagen. Därför är det mycket svårt för ett nytt företag att komma in i gemenskapen och att få samarbeta kring projekt. Dessutom ligger kunskapen om byggande minst tio år efter omgivningen. De största bristerna finns hos rör- och VVS-firmorna. Det finns bara en rörmokare i kommunen som jag vågar anlita för lokala jobb, Om vi vetat vad vi vet idag, hade vi inte flyttat hit 1991 Nej, känner inget stöd lokalt Jante Ja. Bra lugnt och nära Ja, bra läge att nå hela Mälardalen. Bra att hyra kall lokal genom kommunen Ja, det är bra att utgå från Flen. Når stort område I ägarns tycke ett perfekt läge, mitt i Sörmland Malmköping har en stark köpkraft Nej, inte för min verksamhet, Har upplevt en negativ trend här med näringsverksamheter som stängs eller flyttas. Det inbjuder inte till nya etableringar Ja, har aldrig varit utan jobb (uppdrag) alldeles för många tomma lokaler. I Lästen är det alldeles för höga hyror, Kommunen borde ha köpt kvarteret. Inte så bra. Det är ingen positiv attityd i Flen, lite locket på. Flen har förutsättningar att vara en mysig plats. bra läge mitt i länet, för höga hyror Ja för etablering så finns det många bra lokaler med relativt human hyra lokala prisbilden är positiv i jfr med bl a S-holm där det är dyrare Attraktiv därför att det är en lugn plats att komma hem till, att bo här. Men det måste vara lätt att kunna åka hem hit och iväg. Nackdel; bilen blir ett måste i takt med att de allmänna kommunikationerna försämras 16

17 17 4. Hur kan kommunens attraktionskraft förbättras? Spontana svar (sorterade efter kategori) Bättre utbud industrimark, lokaler, boenden Brist på tomter och företagslokaler Gör kommunen attraktiv genom att tillåta folk att bygga stora hus vid sjöar eftersom det är så gott om sjöar i kommunen. Det gör att företag kanske vill flytta hit kommunen kunde se till att det var rimliga hyror i Flen så att folk vågar etablera affärer etc där Bostadsutvecklingen är för dålig och här krånglar det mycket med mycket överklagningar som drar ut på tiden. Nu när även Talaris gått i KK riv och bygg bostäder istället! Stor efterfrågan på sjönära boende och nu finns en chans att tänka nytt. Bygg där istället för på ex Bjurängen i Malmköping som inte är lika attraktivt förutsättningarna för inflyttning måste förbättras: Attraktiva tomtområden måste komma, kommunen bör ta kontakt med markägare för att inventera intresset för att sälja tomtmark FBAB kan förbättra kontakterna med hyresgästerna och möta dem på ett mer positivt sätt. Inför gärna en nöjdhetsenkät naturen och i synnerhet vatten måste nyttjas mer för byggnation, försök påverka Länsstyrelsen m fl. Det enda som går att bygga med ekonomi i Flens kommun idag är hus på sjötomter sjötomter: symbolprojekt behövs = bygg nu och planera inte mer Frigöra tomter så stockholmare med pengar kan köpa och komma till kommunen fokusera på boendemiljön och fritidsaktiviteter för att öka kommunens attraktivitet. Boendemöjligheter politiken har inte varit tillräckligt tydliga i kommunikationen om detta Vi har inga lediga hus/tomter som kan attrahera folk att bo kvar, flytta hit eller bygga nytt. Svårt att hitta hut till försäljning i M-köping. Lätta på trycker och sätt fart på Malmakvarn! Varför är det fler butiker i Malmköping än i Flen? Troligen pga att det finns tillgång till billiga affärslokaler i Malmköping Det behövs mer mark, tomter, industrimark. Det måste också finnas ett större utbud av attraktiva bostadstomter för att locka hit folk Bygga mer nytt, tar för lång tid att utreda mångsidigt boende till vettiga priser Fokusera på ökad inflyttning, attraktivt boende Bygglov vid Båven Turism, bättre marknadsföring/info tycker att marknadsföringen av kommunen kunde vara bättre Malmköping borde marknadsföras mer som en turistattraktion Borde undersöka mer hur turisterna rör sig i kommunen Saknar uppföljning av Inger Lindblom-projektet. Satsa på det då alla tyskar vet mer om henne än vi själva.

18 18 Jobba för att fritidsboende skall bli permanent boende och skatta i vår kommun. Många från tex Stockholm har åretrunt- boenden men skattar inte i vår kommun, men tar dela av våra tjänster och service Marknadsför helheten i Flens kommun bättre än idag. Mer information till invånarna om vad som verkligen finns i kommunen (t ex serviceutbud, nöjen, evenemang och sevärdheter) i både kommunen som helhet och ortsvis Samarbete med marknadsföring Tydliggöra turisminformationerna Öka samarbetet om turism med näringslivet, möjligen gemensamt aktiebolag Vi måste ta vara på de unika:man flyttar inte heller hit för att bosätta sig i ett villaområde som lika gärna skulle kunna ligga i en förort till Stockholm eller på en plats nära där man bor. Man letar efter det lite udda Kommunen välkomnar inte alls nyinflyttare, vare sig som privatperson eller företag. Dåligt! Finns mycket kompetens i kommunen som skulle kunna marknadsföras. T ex Bror Norrgårds insatser Satsa på turism Satsa på markn föring som sticker ut, VÅGA mer! Satsa på S-holmsregionen Centrum/butiker Fler butiker i centrum. Ett attraktivare och fräschare centrum Det måste väl finnas lite framtidsvyer för centrum. Som det är nu upptas centrum av flera äldreboenden och apotek. Hur roligt är det? I centrum finns bara invandrare, äldre och A-laget. Man borde bygga tak över violen torget och flytta upp allt en våning och ha parkeringsplatser längst ned. ex. uppfräschningen av Flens centrum är positivt. Behöver få ett större utbud av butiker som riktar sig till kundunderlaget, roligare butiker, så att möjligheten finns att handla lokalt. Bättre service-utbud i Flen, ex. skor/kläder/leksaker Fräscha upp centrummiljön. Det är inte roligt att se tomma lokaler det första man gör när man kommer in i centrum. Till exempel som vid fd restaurangen Kopparpannan. Förlägg attraktiva verksamheter med kundgenomströmning i markplan i centrala Flen. De verksamheter som inte är beroende av centralt läge kan finnas på andra inte så centrala platser. Synd att lästen ser ut som den gör. Borde vara någon verksamhet som kan passa i in i de lokalerna. Flytta upp verksamheter i markplan, så att de syns. Borde kunna gå att få de stora kedjorna att etablera Express butiker med ett mer begränsat sortiment Titta på vår kommun: här finns många besöksmål runt omkring men om man vill få folk att åka hit så är det inte Flen som ort som erbjuder något. Det är en skandal att det är tomma skyltfönster i centrum Flens centrum måste utvecklas, annars blir grannkommunernas utveckling Flens död Bättre kommunal organisation Kommunen har alldeles för många tjänstemän som arbetar här men inte bor här! Det kan inte fortsätta så

19 19 Snabba beslut Lärlingsutbildning i kommunen är mycket viktig Mer kapacitet på näringslivskontoret behövs Attityderna bland kommunens anställda viktigt Kvalificerad kommunal styrning med mål och effekter saknas Åtgärder mot brott/missbruk Få ordning i Flen! Jättebra med vakten som cirkulerar på kvällstid. Det behövs mer sånt. Problem med A-lagarna Romer utgör stort problem i centrum: De bara går in och hämtar det de ska. Ingen vågar stoppa dem. Säkerheten i tätorten är inte bra. Det är mycket alkisar i centrum dom ger ett dåligt intryck. De samlas vid den nya vårdcentralen. Om det fanns mer för ungdomar att göra så skulle vi säkert slippa mer skadegörelse och annat som påverkar säkerheten. Polis Missbruksfrågan borde förebyggas och åtgärdas, denna grupp bli så synlig i en liten kommun Problem med butiksstölder Försköna orterna Sposoring planteringar Kommunen behöver förskönas, marknadsföring utåt behövs Flen mycket buskar som skymmer utblickar. Kraftledning vid Orrestaområdet hinder för nybyggnad. (Gäller ej den borttagna ledningen vid Bolmängen) Jag säger inte att jag bor i Flen bor i Malmköping, jag tycker att Flen är så fruktansvärt fult. Försköna Bygg inte bort parkeringar. Försvåra inte genomfarten i tätorten kritisk till ombyggnaden av N Kungsgatan lyfta Flens anseende, fokusera på natur och miljö Bättre skola Se till att få ordning på SKOLAN! Handlar om vad kommunen kan erbjuda som exempelvis skola Skaffa en bättre skola. Se grundskolans problem Satsa på speciallinjer på gymnasiet specifika yrkesinriktningar för att få ungdomar att stanna Små skolor kan locka nya familjer hit kvaliten måste höjas över hela linjen i skolan. Många lärare har pedagogik och tankesätt från 70-talet och behöver gå på fortbildning Skolor på landsbygden är viktigt. Skolorna i Flens stad är inte bra. Viktigt att få skolskjuts till den skola man väljer Önskar lite mer fart i skolan när det gäller hur vi får ut våra boende/personer i skolutbildningar

20 Övriga Sätt Flen på kartan Forum Flen bra bra läge mitt i länet måste utnyttjas bättre första intrycket: jvg-hotellet och jvg-kaffeet måste vara attraktiva stöd /utveckling av befintliga företag öppna n:a infarten i Malmkp otydlig info om Malmakvarn, hur blir det? fler evenemang Bättre ledning, mer aktiv, ev tillsammans med Katrineholm och Vingåker man måste bli mer professionella som företagare Kommunen behöver ha egna parkeringsplatser. Det måste ju finnas någonstans att parkera utan att stå på COOP:s eller ICA:s mark! Speciellt behövs det flera parkeringar vid stationen. En ansvartagande politik runt invandrare behövs. Det går inte att en liten kommun tar emot så många. Det blir inte bra för någon! Satsa på undgdom så de trivs här. Gör en skateboardramp för ungdomar i Sveaparken. Satsa på barnfamiljer istället för att bara tänka på äldre och invandrare. Vad hände med Lager 157? Det har tagit för lång tid och projektet har tappat fart Att visa en mer positiv attityd som Flensbo Mer aktiviteter för barnfamiljer fra på lö-sö (jfr Leklandet i Norrköping) behöver inte vara så omfattande men om det finns lockande aktiviteter stannar folk i Flen vilket medför att man kanske fikar och handlar mer på plats satsa mer på det som fungerar i Malmköping och lägga lite mindre kraft på det som inte är bra i Flen. Öppna genast upp infarten Stadsvandringarna i Malmköping lite väl tunna - fyll på med Malmköpings historia i 100-åringens fotspår. Ta tillvara Hammarins kunskaper om Malmköpings historia innan det är försent, gubben är gammal ortsutveckling: man håller på med projekt parallellt istället för att fokusera på en ort i taget Företagarmässor är mycket bra Öppna norra infarten till Malmköping Fler invånare och arbetstillfällen postens service måste förbättras Bättre parkeringsmöjligheter tycker att Landsvägsgatan ska öppnas Skapa ambassadörer för den egna kommunen Förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade Förenkla tillstånd för livsmedelsförsäljning lokalt integrationsfrågan 20

21 Kommunen är attraktiv genom naturen, som inte används tillräckligt. Tillsammans med närheten till Stockholm finns en möjlighet för företag som detta att arbeta ute i naturen och ändå ha kort avstånd till kunderna Locka fler företag till Utbilda lärlingar Etablera företagshotell i Järnvägshotellet så att småföretagare har möjlighet att träffa kunder där. Att det finns en vision för kommunen, som det inte gör nu Konstgräsbana till fotboll för att fotboll kan spelas hela året. Kan vara anledning till att fotbollslägre läggas i Flen. Dessutom är fotboll en integrationsfrämjande insats Vi stirrar oss blinda på att fokusera på närheten till Stockholm. Se vad som finns på närmare håll exempelvis Nykvarn, Södertälje mm. Man behöver hitta personer/företagare med drivkraft Ordna något stort, exempel en bo-mässa. Det ger eko även på andra platser Titta till exempel på Eskilstuna som en gång var slitet och känt som ett nazisttillhåll. En kombination av satsningar tillsammans med synliga tillpiffningar har tagit Eskilstuna till en stark tillväxtkommun Man borde se över hur man kan nyttja lokala resurser på bästa sätt. Dåligt med två postutdelare. Vill få all post samtidigt Öppna norra infarten Alla vi i kommunen behöver vara modigare Flensbon i allmänhet är inte medveten om fördelarna som finns lokalt och om det vi är bra på. Attityder och medvetenhet måste förändras, annars finns det stor risk att vi förlorar de värden som trots allt finns i kommunen. Det räcker inte med att börja i Stadshuset, nej alla kommuninvånare behöver ruskas om och vakna upp För stort flyktingmottagande i en liten kommun. Självkänslan måste stärkas och har höjts bl a med BCPW Invånarna i Flens kommun måste bli bättre på att prata i positiva termer utifrån förutsättningarna Tyvärr skrivs det lite väl mycket negativt i tidningarna För dyra och många avgifter för byggandet Kostar kr för 10 lägenheter som kunden i slutänden får betala. Gör att det blir dyrt boende. Tänk vad attraktiv stadskärnan varit i Flen om inte det hade rivits. hade sett ut som Malmköping arbetsplatser Ta med eldsjälarna typ Jack i campingen och kolla på hur de gör för att lyckas Servicen på landsbygden och företagarna där måste värnas, service &landsbygdsutveckling hänger ihop Malmköping är en attraktiv plats med charm och karaktär. Här finns en bra samverkan mellan företagen vilket får folk att åka hit. Evenemangen här drar mycket folk Vi måste vara lyhörda för när sommargästerna kommer och försöka få dem att hitta till de lokala företagen. Parkeringstiden som är högst två timmar vid ICA och Coop har fått negativa konsekvenser för butiken. Folk känner sig stressade av tiden och tar sig inte tid att gå runt i småbutikerna och titta. Bra om man kunde få dem att öka tiden eller ta bort begränsningen. tala om för folk vad man kan göra och handla i Flen Det ska ju vara bra att leva och bo här 21

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ ORTSUTVECKLING - FLEN SWOT-analys STADSMILJÖ Flen har ett utmärkt geografiskt läge Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt)

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 008 Sammanfattning Denna första undersökning mot den så kallade näringslivspanelen visar att panelens respondenter ger ett relativt gott betyg år såväl kommunens näringslivsklimat,

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

Hylte LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Hylte LEADER LEADER HALLAND HALLAND Hylte g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Hylte Workshop i Hylte kommun Den 1 oktober 2013 samlades 29 personer i Nyarps bygdegård för att diskutera

Läs mer

Yttrande om översiktsplan Flens kommun

Yttrande om översiktsplan Flens kommun Kommunstyrelsen 2017-05-10 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:298 Kristina Birath 016-710 51 56 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande om översiktsplan Flens kommun Förslag till beslut

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015

Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Linder Cecilia Datum 2016-01-29 Diarienummer KSN-2015-1909 Kommunstyrelsen Rapport om Uppsala möts, företagsbesök 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

88% 79% 38% Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland

88% 79% 38% Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland De digitala tjänsterna blir allt mer betydelsefulla i våra liv. Därmed är det viktigt att Sörmland har en vision om hur

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Återkoppling på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari och fördelaktigt ledarskap.

Återkoppling på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari och fördelaktigt ledarskap. på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari 2016. 1. Önskemål om framtida föreläsare & workshop kring gott och fördelaktigt ledarskap. Vi tackar för inkommet

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT (BILAGA 1) Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-07-02 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med deltagare Genomförande och respons

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND Laholm g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Laholm Workshop i Laholms kommun Den 23 september 2013 samlades 50 personer i Ysby bygdegård för att

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014?

1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014? Bilden av Nässjö: En enkät på webben 23 dec till 12 jan Vi ställde 4 frågor i en enkät via www.nassjo.se 55 respondenter 1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014? 1.Ja 31(57%) 2.Nej

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Befolkning med tillgång till fiber

Befolkning med tillgång till fiber Bredband Vision och Beslut Målet är att uppfylla Regeringens vision om 90% av befolkningen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020 dvs fiber... -> 2020, statliga pengar 3.25 miljarder, 113 (!)

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

Medlemsundersökning resultatet

Medlemsundersökning resultatet Medlemsundersökning resultatet Detta är en sammanställning där delar av frågor och svar plockats ut för att ge en så allsidig bild av enkäten och dess resultat som möjligt. Är någon intresserad av en helt

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Jämställdhetssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Byggnadsvårdscentrum i Kalmar län (Ölands Byggnadsvård)

Läs mer

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2017

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Inledning Stöd till kommersiell service är ett av de ekonomiska verktyg som Länsstyrelsen kan använda för att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Ortsutveckling Bettna

Ortsutveckling Bettna Ortsutveckling Bettna Välkommen! Stormöte den 17 april 2013 Kvällens program Välkommen 19.00 Rapport från arbetsgrupperna 19.05 Bettna 2019 - utmaningar 19.30 Fika och besök i grupperna 20.00 Kommunikationer

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Företagsklimatet i Flens kommun 2017

Företagsklimatet i Flens kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040

Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Tillägg till kommunikationsplan: Förslag till kommunikation vid samråd om översiktsplan för Österåkers kommun 2040 Datum 2016-11-30 Dnr KS 2014/0321-212 Beslutad: styrgrupp, tjänstemän 2016-11-30 styrgrupp,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S)

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Nytt landsbygdsprogram med: 20 konkreta förslag 6 områden Landsbygdskommunen Uppsala Uppsala är inte bara Sveriges fjärde storstad. Både

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Företagsklimatet i Nyköpings kommun 2017

Företagsklimatet i Nyköpings kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Eskilstuna kommun 2017

Företagsklimatet i Eskilstuna kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer