Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag"

Transkript

1 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272

2 2 (39) BOLAGSPOLICY BAKGRUND SYFTET MED ÄGANDET Allmänt Bolagsformen Formell och informell styrning Upphandling KOMMUNFULLMÄKTIGES ROLL Tillsättande av styrelse Beslutande om revisor och lekmannarevisor Utfärdande av ägardirektiv Rapporteringskrav KOMMUNSTYRELSENS ROLL DELÄGDA BOLAG REVISORER OCH LEKMANNAREVISORER UPPDRAG Bolagens verksamhet Finansiell samverkan Utdelning och koncernbidrag Bolagens skyldigheter enligt kommunallagen Bolagens skyldigheter gentemot Nybro kommun BOLAGSSTÄMMA BOLAGSSTYRELSE Årlig utvärdering Styrelsens ledamöter Styrelsens ordförande Styrelsens arbetsformer Tillsättande av verkställande direktör VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN MODERBOLAGETS ANSVAR Koncernstaben BOLAGSSPECIFIKA ÄGARDIREKTIV BAKGRUND UPPDRAGET Ekonomiska utgångspunkter ÄGARDIREKTIV FÖR AB NYBRO BRUNN (ABNB) BAKGRUND UPPDRAGET Långsiktig avkastning och soliditet ÄGARDIREKTIV FÖR NYBRO BOSTADSAKTIEBOLAG (NBAB) BAKGRUND UPPDRAGET Långsiktig avkastning och soliditet ÄGARDIREKTIV FÖR NYBRO ELNÄT AB (NLAB) BAKGRUND UPPDRAGET Långsiktig avkastning och soliditet ÄGARDIREKTIV FÖR NYBRO ENERGI AB (NEAB) BAKGRUND UPPDRAGET Långsiktig avkastning och soliditet ÄGARDIREKTIV FÖR NYBRO VÄRMECENTRAL AB (NVAB) BAKGRUND... 23

3 3 (39) UPPDRAGET Långsiktig avkastning och soliditet AKTUELLA LAGPARAGRAFER KOMMUNALLAGEN KAP. Kommunernas och landstingens befogenheter KAP Kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsformer KAP Styrelsen och övriga nämnder KAP Ekonomisk förvaltning KAP Revision AKTIEBOLAGSLAGEN KAP. Bolagets ledning kap. Allmän och särskild granskning... 34

4 4 (39) BOLAGSPOLICY Nybro kommuns Bolagspolicy utgör värdegrund för kommunens ägande av bolag. 1. Bakgrund Bolagen är organ för kommunal verksamhet. Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsens utfärdade direktiv för verksamheten. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av kommunen utfärdade särskilda direktiv, bolagspolicy samt förekommande avtal mellan kommunen och bolagen. De kommunala bolagen är instrument för kommunens verksamhet. Kommunen bär det politiska ansvaret för dem och också det ekonomiska ansvaret i vart fall i politisk bemärkelse. Vid utnyttjandet av privaträttsliga organisationsformer är det viktigt att de kommunaldemokratiska värdena inte eftersätts. Ett sätt att motverka detta är att skapa en organisation där kommunens överordnade roll tydligt är markerad och där kommunen också utövar en faktisk och engagerad ägarledning. En av kommunfullmäktige fastlagd, klar och entydig bolagspolicy bidrar till att skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå sådana mål. Bolagspolicyn kan komma att behöva omprövas och eventuellt justeras i anledning av ändrad lagstiftning och andra ändrade förhållanden. 2. Syftet med ägandet 2.1 Allmänt Kommunen äger bolag och bedriver företagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa nytta för kommunen och medborgarna. Allmänhetens intresse av insyn i bolag, i vilka kommunen har ett bestämmande inflytande, tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (1 kap. 9 sekretesslagen). Bolagsordningen innehåller paragrafer om det kommunala föremålet och ändamålet. Ägardirektiven kompletterar bolagsordningen. 2.2 Bolagsformen Kommunen driver olika verksamheter i bolagsform. De bärande skälen till detta är att verksamheten bedrivs på en konkurrensutsatt, kommersiell marknad och/eller att bolagsformen är en lämplig form vid samverkan med andra privata, kommunala eller regionala intressenter. Bolagets ekonomi är tydligt avgränsad från kommunens. Målet är att bolagen ska bedriva sin verksamhet ekonomiskt självbärande utan kommunala bidrag. Undantag kan vara bolag där andra skäl än ekonomiska ligger till grund för att bedriva verksamheten i bolagsform.

5 5 (39) 2.3 Bolagen ingår i koncernen Med koncern menas i denna Bolagspolicy alla aktiebolag där kommunen äger andel. I vilken utsträckning policyn kan tillämpas beror på storleken på ägandet, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Målsättningen för verksamheten inom Nybro kommuns totala organisation kommunal förvaltning och bolag ska vara att tillgodose intressen som gagnar organisationen i sin helhet samt främjar kommunens utveckling. Kommunstyrelsens uppdrag att samordna kommunens och bolagens verksamhet ska därför efterföljas. De demokratiska och rättsliga spelregler som gäller för kommunen ska gälla även för bolagen så långt det är möjligt och kommunens arkivreglemente ska tillämpas. Bolagsverksamheten ska samordnas med kommunens övriga verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga nytta för medborgarna. 2.4 Formell och informell styrning Den formella styrningen i bolagsordning och ägardirektiv är inte tillräcklig för ett aktivt ägarskap. Det krävs också informell styrning i form av samråd och dialog mellan kommunen och bolagen. Kommunen och bolagen ska i synnerhet samråda för att identifiera frågor som kan vara av principiell beskaffenhet eller annars större vikt på lång och kort sikt. 2.5 Upphandling För kommunen och de kommunala bolagen gäller lagen om offentlig upphandling samt LUF lagen om upphandling inom vatten, energi, transporter och posttjänster Upphandling ska samordnas inom koncernen när det finns ekonomiska fördelar. 3. Kommunfullmäktiges roll Nybro kommun, genom kommunfullmäktige, är ägare av kommunens bolag. Ansvaret för kommunens bolagsstyrning ligger ytterst i kommunfullmäktige. Enligt 3 kap. 17 KomL fastställer kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser samtliga styrelseledamöter i direkt och indirekt ägda bolag. Vidare ska kommunfullmäktige ta ställning innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas. Kommunfullmäktige delegerar frågor som inte är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och VD, ställa frågor. 3.1 Tillsättande av styrelse Styrelseledamöterna (och ersättarna) ska utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan välja mellan: En styrelse med representanter från de politiska partierna. En styrelse med såväl representanter från de politiska partierna som tjänstemän (alternativt andra ledamöter som ytterligare tillför branschkompetens eller annan fackkompetens) eller En styrelse enbart bestående av tjänstemän (alternativt andra ledamöter).

6 6 (39) När kommunfullmäktige beslutat att en styrelse ska bestå av tjänstemän inhämtas förslag från kommunchefen. Därefter utser kommunfullmäktige styrelse ledamöterna (och ersättarna). Val av styrelseledamöter (och ersättare) avser både moderbolag och dotterbolag i kommunens underkoncerner. Arvode till förtroendevalda fastställs av kommunfullmäktige och framgår av Bestämmelse om ersättning till förtroendevalda. Någon särskild ersättning till tjänsteman för styrelsearbete betalas inte ut. 3.2 Beslutande om revisor och lekmannarevisor Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av all verksamhet i kommunen, vilket inkluderar bolagen. Enligt 9 kap. 9 KomL genomför lekmannarevisorn granskningen. Av 3 kap. 17 KomL följer att kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer. Lekmannarevisorns uppgifter framgår av 10 kap. aktiebolagslagen (ABL). Arvode till lekmannarevisorn följer regelverket för arvoden till förtroendevalda. Lekmannarevisorerna ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman och kommunfullmäktige. I en gemensam upphandling ansvarar kommunrevisionen för upphandling av sakkunnigt biträde till lekmannarevisorerna och för upphandling av auktoriserad revisor för lagstadgad revision. 3.3 Utfärdande av ägardirektiv Nybro kommuns roll som aktiv ägare innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagens strategier och mål, hur dessa överensstämmer med kommunens övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och bolagsledning. För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten, tillsammans med kommunens övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för medborgarna. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten ska samordnas med kommunens övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt. Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för kommunen att följa verksamheten. Kommunfullmäktige utfärdar ägardirektiv som gäller tills vidare. När förutsättningarna för bolagets verksamhet märkbart förändras måste ägardirektiven ses över. Avrapportering enligt ägardirektiv ska ske i särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Ägardirektiven ska innehålla vilka särskilda uppgifter bolaget har att lösa och vilka restriktioner i verksamheten som ägaren vill ange. Direktiven ska innehålla en konkretisering av verksamhetsmål i kvantitativa och kvalitativa termer. Ägardirektiven ska vara enkla, tydliga och inte alltför detaljerade. Direktiven ska upprättas i samråd med bolagen för att de ska kunna ta ansvar för de uppgifter som i samförstånd lagts på dem.

7 7 (39) 3.4 Utfärdande av ombudsinstruktion Kommunfullmäktige utser ombud och utfärdar ombudsinstruktion inför årsstämmorna i de helägda dotterbolagen. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att utse ombud och utfärda ombudsinstruktioner inför övriga bolagsstämmor (årsstämmor och extra bolagsstämmor) som inte innehåller ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt. Instruktionen ska omfatta hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. 3.5 Rapporteringskrav Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att ansvara för att bolagen känner till vilka rapporteringskrav som gäller för bolagen och vilka tidplaner och dylikt som ska följas. 4. Kommunstyrelsens roll Av 6 kap. 1 KomL framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen även ska ha en överblick och kontroll över bolagens verksamhet, den så kallade uppsiktsplikten. Uppsikt innebär att hålla sig informerad om bolagens förhållanden i olika avseenden samt att bedöma hur bolagen i dessa avseende förhåller sig till styrande dokument och dylikt. Kommunstyrelsen ska årligen skriftligt rapportera till kommunfullmäktige hur uppsiktsplikten har utövats. Ägarfrågor som inte är av principiell betydelse eller annars större vikt delegeras till kommunstyrelsen. 5. Delägda bolag Bolagspolicyn ska tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar ska avgöras utifrån ägarförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. I bolag som ägs gemensamt av flera kommuner ska policyn tillämpas på det sätt som ägarna kommer överens om. Vad gäller av kommunen delägda bolag ska, med beaktande av 3 kap. 18 KomL, så långt som möjligt kommunens inflytande som delägare säkerställas genom aktieägaroch konsortialavtal. Konsortialavtal är ett samarbetsavtal som kan (men måste inte) ligga till grund för ett konsortium, det vill säga en sammanslutning av aktörer som samverkar för ett visst ändamål. 6. Revisorer och lekmannarevisorer Bolagets revisor ska i den utsträckning som följer av god redovisningssed granska räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Bolagets lekmannarevisor ska i den utsträckning som följer av god sed för lekmannarevisorer granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Kostnader för revisionsinsatser belastar bolagen i enlighet med det kommunala revisionsreglementet.

8 8 (39) Gemensamma ägardirektiv Bolagspolicyn kompletteras av Gemensamma ägardirektiv, som ger en grund för styrningen av alla kommunens helägda bolag. Detta ägardirektiv ska antas av respektive bolagsstämma i kommunens direkt och indirekt ägda bolag. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av kommunen utfärdade ägardirektiv. I detta ägardirektiv tydliggörs det allmänna uppdraget samt ansvar och roller mellan kommunen och bolagen. 1. Uppdrag 1.1 Bolagens verksamhet Nybro kommuns bolag ska enskilt och gemensamt verka för att Nybro är en attraktiv kommun utifrån kommunfullmäktigens fastställda Visions- & måldokument, det vill säga att Nybro är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i (se bilaga). Bolagen ska t ex bidra till tillväxt, ökat inflyttarnetto, ökad sysselsättning och minskad segregation. Bolagen ska drivas affärsmässigt under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Det innebär att bolagen alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, med de begränsningar och förutsättningar, regler och normer som gäller för respektive sektor. Det innebär vidare att bolagen inte ska få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. I den mån det är tillämpligt gäller självkostnadsprincip, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Självkostnadsprincipen Bolagen ska vid sin prissättning räkna med samtliga kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade ur företagsekonomisk synvinkel. Det innebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska också ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet. Likställighetsprincipen Bolagen ska behandla de kunder som är kommunmedlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för annat. Lokaliseringsprincipen Bolagen ska endast bedriva verksamhet inom det geografiska området Nybro kommun. Eventuella undantag framgår av de särskilda ägardirektiven. 1.2 Finansiell samverkan Kommunfullmäktige har fastställt finanspolicy för kommunen och dess bolag. De gemensamma reglerna anger att samtliga bolag ska fastställa en egen finanspolicy inom ramen för de gemensamma reglerna. 1.3 Utdelning och koncernbidrag Nybro kommun erhåller inget koncernbidrag från de rörelsedrivande bolagen. Dessa lämnar i stället sådant bidrag eller utdelning till moderbolaget Nybro Kommunbolag AB.

9 9 (39) Styrelsen för Nybro Kommunbolag AB beslutar om de utdelningar eller koncernbidrag som dessa bolag ska lämna samt de ägartillskott dotterbolagen ska erhålla. Moderbolaget beslutar även om skattemässiga dispositioner mellan bolagen inom bolagskoncernen. I vissa bolag finns speciallagstiftning som reglerar frågan om utdelning och koncernbidrag. 1.4 Bolagens skyldigheter enligt kommunallagen Kommunens helägda bolag är bundna av de kommunalrättsliga principerna som framgår av 2 kap. och 8 kap. 3 c KomL om inte annat följer av lag. Bolagsstyrelsen har en skyldighet att se till att kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (3 kap. 17 KomL). Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. Exempel på frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt: ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av ändamålet för bolagets verksamhet eller där det framgår att kommunfullmäktige beslutar, förändringar av aktiekapitalet, fusion av företag, förvärv eller bildande av indirekt ägda bolag, förvärv eller försäljning av fastighet eller annan egendom av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, införande och ändring av avgiftstaxor inom områden som inte är undantagna de kommunala kompetensreglerna, strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde, större investeringar som väsentligt påverkar kommunens ekonomi och/eller medför risk för kommunen. 1.5 Bolagens skyldigheter gentemot Nybro kommun A. Det åligger bolaget att utan dröjsmål tillse att följande handlingar kommer Nybro kommun tillhanda: - protokoll samt underlag från bolagsstämma och styrelsemöten (publiceras samtidigt på - bolagets årsredovisning (www.nybro.se), - revisionsberättelse, - affärsplan, - övriga av kommunen begärda handlingar. B. Bolagsstyrelsen är skyldig att förhålla sig till av kommunfullmäktige beslutade anvisningar och riktlinjer m m som berör bolagets verksamhet. Exempelvis ska bolaget i sin verksamhet ta hänsyn till av kommunfullmäktige beslutad budget. T ex borgensåtaganden, koncernövergripande mål etc. C. Bolagen ska årligen, sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts kommunstyrelsen genom ordförande och verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige, besvara frågor om bolagets verksamhet.

10 10 (39) D. Bolagen ska löpande via moderbolaget samråda med kommunstyrelsen för att lämna förslag eller diskutera projekt som kan vara viktiga för kommunens samlade utveckling, så kallad Kommunnytta. Vid sådant samråd ska även förslag redovisas som eventuellt är affärsmässigt osäkra. 2. Bolagsstämma Bolagsstämma är ett forum för bolagets ägare att utöva formell ägarstyrning. Med bolagsstämma avses både ordinarie bolagsstämma (årsstämma) och extra bolagsstämma. Ägardirektiv till styrelsen ska aktualiseras årligen på årsstämman och revideras vid behov på extra bolagsstämma. Styrelseledamöterna och ersättarna ska anmälas på bolagsstämman. Bolagets revisor ska utses på bolagsstämman. Lekmannarevisorerna anmäls på bolagsstämman. Bolagets ägare representeras på bolagsstämman av ett ombud. Stämman är öppen för kommunfullmäktiges ledamöter. Bolagsstämmorna för kommunens helägda bolag ska så långt det är möjligt genomföras samordnat under en och samma dag. Hänsyn bör tas till tidigare etablerade traditioner i den utsträckning det är möjligt. 3. Bolagsstyrelse Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att fastställa strategin för bolagets verksamhet, säkerställa att bolaget har en effektiv ledning, följa upp och kontrollera verkställande direktörens förvaltning, se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i bolaget i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt samt se till att bolagets aktieägare och omvärld informeras om bolagets utveckling och ekonomiska situation. Styrelsen ska också se till att det finns tillfredsställande kontroll av att bolaget följer de regler som gäller för bolagets verksamhet. 3.1 Årlig utvärdering I enlighet med Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag (SKL 2006) ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda bristerna eller underrätta kommunen (presidiedelegationen) om dessa. Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna ska närvara. Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I denna ska bolagsstyrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt bolagsstyrelsen säkerställer att: ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande resultat uppnås i bolaget,

11 11 (39) bolagets organisation är ändamålsenlig, kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern kontroll upprätthålls, bedömning och uppföljning av bolagets risker sker, beslutad Finanspolicy efterlevs. Respektive moderbolags styrelse i direkt och indirekt ägda bolag ska lämna förslag till kommunchefen på styrelseledamöter i bolagsstyrelser där ledamöterna tillsätts på andra grunder än politisk tillhörighet. 3.2 Styrelsens ledamöter Ledamot är, enligt ABL, skyldig att ägna den tid och omsorg som krävs för att på bästa sätt tillvarata bolagets intresse. 3.3 Styrelsens ordförande Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Styrelsens ordförande ska efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag till dagordning för styrelsens sammanträden samt se till att dessa är väl förberedda och genomförs effektivt. 3.4 Styrelsens arbetsformer Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom bolagsstyrelsen, dels mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör framgår av 8 kap. 4-7 ABL. Det åligger styrelsen att vid varje konstituerande möte fastställa: Styrelsens arbetsordning. VD-instruktion som reglerar bland annat befogenheten att ensam teckna bolagets firma endast i löpande förvaltning enligt aktiebolagslagen. Rapporteringsinstruktion. Dessa ska vara anpassade till bolagets förhållanden och vara så tydliga, utförliga och konkreta att de kan tjäna som styrdokument för styrelsens arbete. 3.5 Tillsättande av verkställande direktör Styrelsen ska utse och entlediga verkställande direktören efter samråd med moderbolagets styrelse och kommunchefen. Styrelsen fastställer lön och övriga förmåner för verkställande direktören. 4. Verkställande direktören Verkställande direktören är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att på bästa sätt tillvarata bolagets intresse. Verkställande direktören ska verka för att kommunens ändamål med verksamheten så som de kommer till uttryck i bolagsordningen, ägardirektiv och styrelsebeslut förverkligas.

12 12 (39) Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ansvarar för att styrelsen får den samt det underlag i övrigt som styrelsen behöver för sitt arbete. Verkställande direktören ansvarar för att Bolagsverkets uppgifter om bolaget är uppdaterade samt att lagstadgade skatter och avgifter redovisas. 5. Moderbolagets ansvar Nybro Kommunbolag AB ska utöva ägarstyrning av bolagen i koncernen på uppdrag av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i syfte att uppnå optimalt resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommunen. Moderbolaget ska även genomföra ägardialoger, ansvara för koncernens övergripande utvecklingsfrågor, svara för strategisk styrning i enlighet med kommunfullmäktiges strategiska plan samt svara för beredning och samordning av ärenden som kräver ägarens godkännande. Bolagen ska lämna flerårsplan, budget och periodbokslut till moderbolaget i enlighet med kommunstyrelsens fastställda tidplan. Bolagen ska vid större avvikelse mot budget och långtidsplan samt andra planer informera moderbolaget. Nybro Kommunbolag AB ska medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt kundfokus och i en ändamålsenlig struktur samt utöva ägaransvaret för de kommunägda bolagen i syfte att bland annat uppnå samordning och optimalt resursutnyttjande. 5.1 Koncernstaben Koncernstaben är samma stabsfunktion som biträder kommunstyrelsen i specifika bolagsfrågor. Inom koncernstaben finns särskilt utsedda kontaktpersoner i olika frågor rörande exempelvis utvecklingsfrågor, ekonomi, PA etc. Vid behov utökas koncernstaben om befintlig kompetens anses otillräcklig. För att koncernstaben ska kunna fullgöra sitt beredningsansvar ska kontaktpersonen få tillgång till erforderlig information. För det fall bolaget anser att sekretess föreligger för begärd uppgift ska det särskilt anges i samband med att uppgiften lämnas ut.

13 13 (39) BOLAGSSPECIFIKA ÄGARDIREKTIV Bolagsspecifika ägardirektiv upprättas för helägda bolag. Bolagen har att följa av dessa utfärdade direktiv. Kommunen har antagit ett flertal policys och styrdokument att gälla för dess nämnder och bolag. Bolaget ska tillse att dessa i tillämpliga delar antas att gälla för bolagets verksamhet genom beslut på bolagsstämma. Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolaget. Kommunfullmäktige kan utfärda kompletterande ägardirektiv i anslutning till budgetbeslut eller i särskild ordning. Även sådant ägardirektiv ska antas på bolagsstämma i Bolaget. Bolagens verksamhet styrs förutom av ägardirektiv, av bolagsordning, anvisningar från kommunstyrelsen såsom anvisningar till delårsbokslut och årsbokslut och den av styrelsen årligen antagna arbetsordningen.

14 14 (39) Ägardirektiv för Nybro Kommunbolag AB (NKAB) Bakgrund I slutet av 2010 bildades det nya holdingbolaget Nybro Kommunbolag AB som ett första led i en omstrukturering av Nybro kommunkoncern. Uppdraget I enlighet med bolagsordningen ska Bolaget som moderbolag i den av Nybro kommun helägda koncernen äga aktier i och företräda Nybro kommuns intressen i Koncernen. Bolaget bedriver verksamhet via koncernens dotterbolag (KF , 272). Bolaget ska säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och att helhetssyn genomsyrar bolagen i kommunkoncernen. Bolaget äger rätt att utfärda ägardirektiv för dotterbolagen i frågor som handlar om operativ och administrativ ägarstyrning. (gäller ej frågor av principiell karaktär). Bolaget ska inhämta och sammanställa ekonomisk information från dotterbolagen med innehåll och periodicitet som beslutas av bolagets styrelse. Ekonomiska utgångspunkter Bolaget har till uppgift att säkerställa att koncernen utnyttjar möjligheterna till resultatutjämningar inom koncernen på ett ekonomiskt rationellt sätt och till största möjliga nytta för Nybro kommun - Kommunnyttan. De kvarvarande tillgångarna kan utnyttjas inom hela kommunkoncernen. Utdelningsnivån fastställs till 50 procent av resultatet efter skatt och ska utdelas till ägaren.

15 15 (39) Ägardirektiv för AB Nybro Brunn (ABNB) Bakgrund 1 januari 2009 överfördes Nybro kommuns verksamheter för näringslivs- och kompetensutvecklingsfrågor till AB Nybro Brunn. Bolaget övertog näringslivsenheten, den kommunala vuxenutbildningen, gymnasieutbildningarna inom Hantverksprogrammet samt projektorganisationen för bland annat DIVA-projektet. Nybro kommun kan genom aktiva åtgärder bidra till en utveckling inom kommunen för befintliga företag, företag som önskar etablera sig samt helt nya företag. AB Nybro Brunn har därvid lag en viktig roll som en del av kommunens näringslivspolitik och som en aktör för att bidra till sysselsättning och arbetstillfällen. Näringslivs- och kompetensutvecklingsfrågor måste även fortsättningsvis hanteras och integreras i den kommunala planeringen. Det sker bland annat genom täta kontakter och samråd med i första hand kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Uppdraget Bolagets insatser ska leda till individers, organisationers och såväl nya som befintliga företags utveckling och ökad konkurrenskraft genom ständiga förbättringar inom områden såsom infrastruktur, utbildning, miljö, bostäder och service. Bolagets syfte är att i samverkan med andra aktörer tillhandahålla tjänster av offentlig karaktär åt kommuninvånarna i Nybro och i arbetsmarknadsregionen. Bolaget ska genom att lämna ett tydligt bidrag medverka till utveckling, tillväxt och trygghet i arbetsmarknadsregionen. Avsikten med verksamheten i bolaget är bland annat att skapa en sammanhållande och drivande kraft i ett arbete där näringsliv, näringslivsorganisationer, kommun, utbildningsväsende och andra intressenter möts, efterfrågar, skapar och utväxlar utvecklingsresurser. AB Nybro Brunn ska vara ett ledande sydsvenskt centrum för företagande, kompetens och framtidsbranscher inom identifierade tillväxtområden. Verksamhetens övergripande mål är att bidra till ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning, utveckling för individen samt ett variationsrikt näringsliv i regionen. AB Nybro Brunn ska vända sig till individer, organisationer och företag som vill och kan växa. Viktiga samarbetspartners står att finna bland: Organisationer (privata såväl som statliga, regionala och kommunala). Högskolor och universitet och andra utbildningsorganisationer. Nätverk (lokala, regionala, nationella såväl som internationella). För att nå de övergripande målen ska AB Nybro Brunn fokusera arbetet till följande områden:

16 16 (39) Det lokala näringslivets tillväxt. Kompetensutveckling. Affärsutveckling. Kluster- och branschutvecklande projekt. Samverkan i olika nätverk. Service och rådgivning. Nyetableringar av strategisk betydelse. En av Bolagets huvudsakliga uppgifter är att erbjuda vuxenutbildning inom Nybro kommun. Bolaget ska inrikta sin verksamhet på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar och uppdragsutbildningar samt därmed förenlig verksamhet. En annan uppgift består av att tillhandahålla verksamhetslokaler, men även praktiskt stödjande av nyföretagande och underlättande av idéproduktion samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även: - stärka och utveckla nätverk, - arbeta utifrån kommunens näringslivspolitik, - svara för samordning av näringslivsutveckling och marknadsföring inom ramen för de kommunala uppdrag som lämnas, - medverka till att företagens långsiktiga konkurrensförmåga stärks, - vara porten in i kommunen för företag som behöver service och vara kommunens ansikte ut mot företagen, - gemensamt med övriga kommunala bolag göra Nybro attraktivt och skapa tillväxt. Bolaget får ingå avtal om samarbete med andra utanför Nybro kommun utan att detta behöver underställas kommunfullmäktige för beslut. Syftet med eventuella samarbeten ska vara att säkerställa kommunfullmäktiges uppdrag till Bolaget enligt detta ägardirektiv. Vid större strategiska investeringar, > kronor, ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges yttrande. Vid beredningen av ärendet ska koncernstaben delta. Långsiktig avkastning och soliditet Bolaget ska ha ett långsiktigt resultat, som är 0-2 procent av justerat eget kapital. Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 12 procent beräknat på justerat eget kapital. Soliditet = koncernens utgående egna kapital inklusive obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld dividerat med balansomslutningen. Bolaget ska följa de beslut om koncernbidrag eller utdelning som årligen fattas av moderbolaget Nybro Kommunbolag AB. Även koncernbidrag för skattemässig samordning och resultatutjämning inom den aktiebolagsrättsliga koncernen kan komma i fråga.

17 17 (39) ÄGARDIREKTIV FÖR NYBRO BOSTADSAKTIEBOLAG (NBAB) Bakgrund Nybro Bostads AB bildades redan 1944 med Nybro Stad som ägare till 80 procent av aktierna, övriga ägare var ett antal privata företag. Den första fastigheten Bokbindaren 1 på Sveavägen uppfördes 1944 för att råda brist på den svåra bostadsbristen som då rådde i Nybro. År 1948 löste Nybro Stad ut de privata ägarna och bolaget blev helägt av Nybro Stad, vilket i samband med kommunsammanslagningen 1968 övergick till att bli Nybro kommun. År 2003 blev Nybro Bostads AB ett helägt dotterbolag till AB Nybro Brunn, som är direkt helägt av Nybro Kommunbolag AB. Uppdraget Bolaget ska enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta fastigheter i hela kommunen för bostads- och därmed sammanhängande ändamål och i samband därmed köpa, sälja, bebygga och förvalta fast egendom. Bolagets verksamhet ska vila på affärsmässighet och en långsiktigt hållbar grund. Bolaget ska som huvuduppgift verka för att Nybro kommun ska ha ett utbud av attraktiva och prisvärda bostäder genom att producera och förvalta bostäder och tillhörande lokaler. Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommunen. Detta ska ske i dialog och nära samverkan med berörda kommunala nämnder/förvaltningar och hyresgäster. Bolaget ska utveckla boendemiljöer som ger ökad livskvalitet och förhindrar utanförskap. Bolaget ska bidra till ett varierat utbud av bostäder i hela kommunen. Bolaget ska tillhandahålla lägenheter och lokaler med differentierad standard och med hög tillgänglighet i hela kommunen. Lägenhetsutbudet ska motsvara kundens behov. Bolaget ska genom egen utveckling och i nära samverkan med övrig kompetens bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster samt leda till miljö- och kretsloppanpassning av boende och bostadsområden. Bolaget ska aktivt driva och leda utvecklingen avseende de boendes inflytande och delaktighet. Vid större strategiska investeringar, > kronor, ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges yttrande. Vid beredningen av ärendet ska koncernstaben delta. Långsiktig avkastning och soliditet Bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan aktieägartillskott. Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara på samma nivå som övriga långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Nybro. Bolagets avkastning på sysselsatt kapital ska över tid vara lägst 3 procent.

18 18 (39) Bolaget ska ha soliditet om minst 20 procent över tid. Operativt kassaflöde > 0 mkr Avkastning på sysselsatt kapital = rörelseresultat + finansiella intäkter i % av sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital= balansomslutningen (totala tillgångar) icke räntebärande skulder (inklusive uppskjuten skatteskuld). Det sysselsatta kapitalet i ett företag är alltså det kapital som antingen lånas ut av ägarna, som oftast får ersättning i form av utdelning, eller lånas ut av banker och finansinstitut vilka får ersättning i form av ränta. Soliditet = koncernens utgående egna kapital inklusive obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld dividerat med balansomslutningen. Operativt kassaflöde = tillförda medel+/-nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar utdelning. Investeringar av strategisk karaktär kan medföra godkännande att understiga kassaflödesmålet för ett eller flera år. Bolaget ska följa de beslut om koncernbidrag eller utdelning som årligen fattas av moderbolaget Nybro Kommunbolag AB. Även koncernbidrag för skattemässig samordning och resultatutjämning inom den aktiebolagsrättsliga koncernen kan komma i fråga.

19 19 (39) Ägardirektiv för Nybro Elnät AB (NLAB) Bakgrund Kommunengagemangets motiv är att lokala infrastrukturer för el och fjärrvärme med hög servicenivå och konkurrenskraftiga priser är viktiga delar i utvecklingen av ett attraktivt och uthålligt samhälle. Elnätsverksamheten i Nybro kommun överfördes runt 1990 till bolag, Nybro Elnät AB. Motivet för aktiebolagsformen är att branschlogiken kräver detta på grund av en konkurrensutsatt marknad. Överföring av energirörelsen till ett helägt aktiebolag medför dock inte att den kommunala energipolitiken undandras den kommunala beslutsprocessen. Energifrågor måste även fortsättningsvis hanteras och integreras i den kommunala planeringen. Nybro Elnät AB är ett helägt dotterbolag till (AB Nybro Brunn, som är direkt helägt av) Nybro Kommunbolag AB. Principerna för styrning av Nybro Kommunbolag AB framgår av dess ägardirektiv. Nybro Elnät AB äger i sin tur de helägda dotterbolagen Nybro Energi AB och Nybro Värmecentral AB. Uppdraget Nybro Elnät AB ska medverka i utvecklingen av Nybro kommun genom att erbjuda infrastruktur och produkter inom energiområdet till konkurrenskraftiga priser. Bolaget ska satsa på utveckling av miljövänlig energiproduktion och energidistribution för att därigenom bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Effektivitet, miljöhänsyn och hög leveranssäkerhet ska gå hand i hand. Bolaget ska i enlighet med bolagsordningen anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för distribution av el samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energisektorn. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande samt affärsmässig inriktning erbjuda produkter och tjänster för god energiförsörjning till ett pris som ligger under genomsnittet i Sverige. Bolaget ska agera för gemensamma tekniska lösningar i de fall verksamheter och tjänster bygger på kollektiva system där det är tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt för kunderna. Utformning av taxor och priser ska bidra till energieffektivisering och gynna effektivitet och sparande för konsumenten. Bolaget ska arbeta för att säkerställa en god utveckling i Nybro kommun genom att sträva efter en miljövänlig, energisnål och kostnadseffektiv verksamhet som en komponent för att Nybro kommun ska upplevas som attraktiv för företag och boende. Bolaget medverkar i utvecklingen av energi- och miljöområdena inom regionen. Bolaget ska tillskapa kretsloppsanpassad kraftvärmeproduktion. Bolaget ska vid grävningsarbeten alltid lägga ner tomrör för kommunikationsutrustning. Bolaget ska verka för att säkerställa en god leveranssäkerhet för bolagets kunder samt arbeta kundorienterat. Bolaget ska med beaktande av eventuell styrande lagstiftning aktivt stödja och finansiera projekt som av moderbolagets styrelse bedöms vara av stor vikt och till nytta för hela kommunkoncernen.

20 20 (39) Följande beslutsordning för prissättningen av nättjänster och leveranser av energi ska gälla: Nättariffer beslutas av styrelsen för Nybro Elnät AB. Genom (del)ägande av andra bolag kan bolaget utsättas för en viss riskexponering. Nybro Elnät AB ska därför tillse att verksamheten bedrivs under kontrollerat risktagande i enlighet med upprättad riskpolicy. Likställighets- och självkostnadsprincipen samt lokala verksamhetskravet (lokaliseringsprincipen) gäller ej för kommunala energibolag som får verka också utanför kommunens gränser. Bolaget får ingå avtal om samarbete med andra aktörer inom energiområdet utan att detta behöver underställas kommunfullmäktige för beslut. Syftet med eventuella samarbeten ska vara att säkerställa kommunfullmäktiges uppdrag till Bolaget enligt detta ägardirektiv. Vid större strategiska investeringar, > kronor, ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges yttrande. Vid beredningen av ärendet ska koncernstaben delta. Långsiktig avkastning och soliditet Bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan aktieägartillskott. De definierade måltalen är: Avkastning på sysselsatt kapital 8 % (5, ,5 2009) Soliditet över tid > 25 % Operativt kassaflöde > 0 mkr Avkastning på sysselsatt kapital = rörelseresultat + finansiella intäkter i % av sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital= balansomslutningen (totala tillgångar) icke räntebärande skulder (inklusive uppskjuten skatteskuld). Det sysselsatta kapitalet i ett företag är alltså det kapital som antingen lånas ut av ägarna, som oftast får ersättning i form av utdelning, eller lånas ut av banker och finansinstitut vilka får ersättning i form av ränta. Soliditet = koncernens utgående egna kapital inklusive obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld dividerat med balansomslutningen. Operativt kassaflöde = tillförda medel+/-nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar utdelning. Investeringar av strategisk karaktär kan medföra godkännande att understiga kassaflödesmålet för ett eller flera år. Bolaget ska följa de beslut om koncernbidrag eller utdelning som årligen fattas av moderbolaget Nybro Kommunbolag AB. Även koncernbidrag för skattemässig samordning och resultatutjämning inom den aktiebolagsrättsliga koncernen kan komma i fråga.

Ägardirektiv för Teater Halland AB

Ägardirektiv för Teater Halland AB 1(5) Datum Diarienummer 2013-02-06 RS130030 Ägardirektiv för Teater Halland AB Detta ägardirektiv ska antas av bolagsstämman i Teater Halland. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag. Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Invest in Landskrona AB nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad 2014-03-31 50 fastställda av bolagsstämma den 2014-04-24. Bolaget

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag 2015-04-29 Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 LEKEBERGS KOMMUN Riktlinje 2 (10) Dnr:13KS46 2014-03-04 Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSPOLICY FÖR KOMMUNALA BOLAG I UDDEVALLA KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248

UaFS Blad 1 BOLAGSPOLICY FÖR KOMMUNALA BOLAG I UDDEVALLA KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Blad 1 BOLAGSPOLICY FÖR KOMMUNALA BOLAG I UDDEVALLA KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 1.1 Syftet med Bolagspolicyn... 2 1.2 Allmänt om

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstad Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun Företagspolicy för Gislaveds kommun 2016-11-02 1. Bakgrund De hel- och delägda kommunala företagen är en del av den samlade kommunala organisationen. Gislaveds kommuns framtidsvision och kommunövergripande

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstads Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) 1 Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 17

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

1(8) Företagspolicy. Styrdokument

1(8) Företagspolicy. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 140 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Policy & ägardirektiv

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.12

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.12 Bolagspolicy för styrning av koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26, 113 Reviderad/kompletterad av kommunfullmäktige 2013-04-08, 42 (bl.a. sammanslagning med God redovisningssed)

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB)

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB) Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB) 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Ulricehamns Energi AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 233 och

Läs mer

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69

Bolagspolicy för Säffle kommun. Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Bolagspolicy för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2012, 69 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 306/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 127 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv

Gemensamma ägardirektiv Diarienr 2015/145-KS nternati b Gemensamma ägardirektiv Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01 program policy handlingsplan riktlinje Gemensamma ägardirektiv GEMENSAMMA ÄGARDIREKTIV... 1 1. DEFINITION,

Läs mer

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom ÄGARDIREKTIV för verksamheten i AB Landskronahem, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Landskrona kommun den och fastställda av bolagsstämman den Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Läs mer

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB)

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Organisationsnummer 556555-3350 fastställt på bolagsstämma den, efter beslut hos respektive ägare den XX och XX. 1. Bolagets

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER

ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER 1(5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER Ägardirektiven för verksamheten i AB Vänersborgsbostäder, nedan kallat bolaget, är antagna av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun 1994-10-25, 116 och fastställda

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

Företagspolicy för Hällefors kommun

Företagspolicy för Hällefors kommun Företagspolicy för Hällefors kommun 2(4) I enlighet med bestämmelserna i 3 kapitlet 16-18 Kommunallagen (1991:900), (KL) har Hällefors kommun valt att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform.

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för verksamheten i Kumla Bostäder AB, nedan kallat

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv Elnät AB Detta ägardirektiv avser Elnät AB, (556011-5510), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med s företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2016-12-19 Antagen av: Kommunfullmäktige 258 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: 24 november 2014 196 Relaterade dokument Ägardirektiv

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Ägardirektiv Flens Bostads AB

Ägardirektiv Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:9-902 Ägardirektiv Flens Bostads AB Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-15 89 1 Detta ägardirektiv avser Flens Bostadsaktiebolag. (556154-4866), (nedan kallat bolaget)

Läs mer

ÄGARD1REKTIV FÖR HAGFORSHEM AB

ÄGARD1REKTIV FÖR HAGFORSHEM AB Agardirektivfiir llagorshein AB organisationsnulnrner 55 65 35 604 ÄGARD1REKTIV FÖR HAGFORSHEM AB Antagna av kommunfullmäktige i Hagfors kommun 2009-06-23, 58. Fastställda av bolagsstämman 2010-06-07,

Läs mer

Företagspolicy för Vetlanda kommun

Företagspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2007-04-25 32) Giltig fr.o.m. 2007-04-25 Dokumentansvarig VD, Vetlanda Stadshus AB Gäller för Alla kommunala bolag Senast reviderad 2007-04-25

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORASTRAND AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORASTRAND AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORASTRAND AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 3. Kommunens insyn och ägarfunktion... 3 5. Grundläggande principer

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2016-02-25 (KF 27) Bolagsstämma 2016-04-14 (TMÅAB 9) Tjörn Möjligheternas ö 1 Bolagets firma Bolagets firma är Tjörns Måltids AB

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 16 a 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer 556280-9656 Fastställda av kommunfullmäktige 2009-06-15, 59 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 86 1. Bolaget

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer