Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla UB-2315C. Med installationshandbok (för kvalificerad servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-2815C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla UB-2315C. Med installationshandbok (för kvalificerad servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-2815C"

Transkript

1 Bruksanvisning Med installationshandbok (för kvalificerad servicepersonal) Elektronisk skrivtavla Modellnummer UB-85C UB-35C Svenska Enheten på bilden är UB-85C. Se installationshandboken på sidorna 39 till 47 vid montering av enheten. Var vänlig och läs igenom hela denna bruksanvisning innan du börjar använda enheten, och spara bruksanvisningen för framtida referens. Enheten är utformad att installeras av en kvalificerad serviceleverantör. Installationer som utförs av icke-auktoriserade personer kan leda till säkerhetsproblem när utrustningen används. Enbart för USA: Ring om du vill få information om auktoriserade återförsäljare där du befinner dig.

2 Tack för inköpet av Panasonic elektroniska skrivtavla. Vi ber Dig att läsa igenom dessa anvisningar noggrant, för att erhålla optimal prestanda och säkerhet. Tillbehör Antal Märkpennor (svart, röd, blå) av vardera Radersudd Nätsladd Magneter Antal CD-ROM med programfiler Bruksanvisning Garantikort * * Enbart modeller i USA. UB-85C är en bred modell. UB-35C är en modell med standardbredd. Bruksanvisningen är baserad på UB-85C. Saker som du bör anteckna Fäst inköpskvittot här För framtida bruk Inköpsdatum: Serienummer: Återförsäljarens namn och adress: Tel: Varning i samband med att data sparas Om systemets minneslagringsdel eller någon av dess separata minneslagringsenheter drabbas av någon skadlig påverkan på grund av driftsfel, statisk elektricitet, elektriskt brus, vibration, damm, eller om strömmen bryts på grund av funktionsstörning, reparation eller av misstag kan innehållet i minnet försvinna eller ändras. Innan du börjar använda systemet bör du läsa igenom de delar i bruksanvisningen som gäller säkerhetsåtgärder respektive hjälpinformation, och iaktta dessa anvisningar vid användningen av enheten. nogsamt följande säkerhetsåtgärd: Var ytterst noga med att se till att alla viktiga data sparas i en separat säkerhetskopia, eller att originalet sparas. Tillverkaren avsäger sig härmed allt ansvar för förlust eller förändring av data som är lagrade på disketter, hårddiskar, optiska skivor eller några andra minnesenheter.

3 FCC-krav (Endast för USA) : Den här utrustningen har testats och uppfyller kraven för klass A digitala enheter i enlighet med del 5 i FCC-reglerna. Gränserna är utformade att ge rimligt skydd mot störningar när utrustningen används i affärsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi och kan orsaka störningar på radiokommunikation om den inte installeras och används i enlighet med instruktionsboken. Det är troligt att utrustningen kommer att orsaka störningar om den används i ett bostadsområde. I sådana fall måste användaren åtgärda störningarna på egen bekostnad. FCC-varning: För att uppfylla FCC-kraven ska enbart den medföljande nätsladden användas. Obehöriga ändringar eller modifikationer på produkten ogiltigförklarar användarens rätt att använda enheten. Svenska Olaglig kopiering Det är olagligt att kopiera vissa dokument. Det kan vara olagligt att kopiera vissa dokument där du befinner dig. Påföljder i form av böter och/eller fängelse kan gälla om du gör dig skyldig till olaglig kopiering. Nedan följer några exempel på dokument som det kan vara olagligt att kopiera. Pengar Sedlar och checkar Bank- och statsobligationer och värdepapper Pass, licenser, officiella och privata dokument, identifikationshandlingar och liknande Copyrightskyddat material och varumärken utan tillstånd från ägaren Frimärken och andra säljbara instrument Listan är inte fullständig och inget ansvar tas för dess fullständighet eller exakthet. Kontakta en juridisk rådgivare om du är osäker. Anmärkning: Installera maskinen i närheten av ett övervakat område för att förhindra olaglig kopiering. Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. IBM och AT är registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation i USA och/eller andra länder. Pentium är ett varumärke eller registrerat varumärke för Intel Corporation och dess dotterbolag, i U.S.A. och andra länder. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader och Reader är antingen registrerade varumärken eller varumärken för Adobe Systems Incorporated i U.S.A. och/eller andra länder. SD-logotypen är ett varumärke. Alla varumärken som omnämns i denna bruksanvisning är respektive företags egendom. Programvaran baseras delvis på arbete som utförts av IndependentJPEG Group. Programvaran baseras på libtiff som har följande upphovsrättsskydd: Copyright (C) Sam Leffler Copyright (C) Silicon Graphics, Inc. Den information som ges i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan vidare meddelande. 3

4 Funktioner UB-85C / 35C är en elektronisk skrivtavla med färgskanner som gör att affischer, grafer, diagram osv. kan fästas med magneter och kopieras som data eller skrivas ut. Skannade dokument och handskriven text/diagram kan lagras på följande sätt. I en USB-flashminnesenhet. Skannade dokument och handskriven text/diagram kan lagras på en USB-flashminnesenhet. * * Enheten kanske inte är kompatibel med vissa USB-flashminnesenheter. På ett SD-minneskort Skannade dokument och handskriven text/diagram kan lagras på ett SD-minneskort. * * Enheten kanske inte är kompatibel med vissa SD-minneskort. Skriva ut med extern skrivare Skannade dokument och handskriven text/diagram kan skrivas på en extern skrivare via en USB-kabel. Datorgränssnitt Med Board Image Capture kan du skanna handskriven text och diagram eller dokument som är fastsatta på Panaboardenheten och spara den skannade bilden som en PDF-fil. Quick Image Navigator är ett program som är kompatibelt med TWAIN-drivrutiner som gör att du kan skanna dokument eller handskriven text och diagram och lagra dem i datorn. Quick Image Navigator har flera andra funktioner, bland annat en som gör att du lätt kan hantera och organisera skannade bilder effektivt. Om du vill använda Quick Image Navigator måste du hämta installationsprogrammet för Quick Image Navigator från webbplatsen och installera det på datorn. Mer information om Quick Image Navigator finns i bruksanvisningen för Quick Image Navigator. Information om tillgängliga USB-flashminnesenheter, SD-minneskort och skrivare finns på följande webbplats: 4

5 Innehållsförteckning Sidan Innan du börjar Säkerhetsanvisningar Försiktighetsåtgärder Delarnas namn och funktioner Kontrollpanel Användning Hjälp Installation Skanna Lagra bilder i en USB-flashminnesenhet Lagra bilder på ett SD-minneskort Skriva ut med extern skrivare Flytta den elektroniska skrivtavlan Vända på skrivtavlan Ställa in enheten Ställa in visning av skanningstid Ställa in filformat Ställa in skanning i fullstorlek (endast UB-85C) Ställa in aktuell tid Testa skrivaren Datorgränssnitt Systemkrav CD-skivans innehåll Installera drivrutiner/panaboard-programmet Installera programmet Quick Image Navigator Avinstallera drivrutiner/panaboard-programmet Avinstallera programmet Quick Image Navigator Skanna med Board Image Capture Skanna med Quick Image Navigator Panaboard Operation Panel (driftspanel) Daglig skötsel och underhåll Rengöring av skrivtavlan och enheten Radersuddens skötsel Rengöra vitbalansområdet Rengöra skannern Byta batteriet i klockan Felsökning Felkoder Tekniska data Artiklar som är tillgängliga separat Svenska Innan du börjar Användning Hjälp Installation Installationshandbok

6 Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar För att förhindra allvarliga personskador eller dödsfall, ska du läsa det här avsnittet noga innan enheten används så att du använder den säkert och på rätt sätt. LYSDIODSLAMPA TITTA INTE RAKT PÅ DEN MED OPTISKA INSTRUMENT. PRODUKT MED LYSDIOD AV KLASS M Lysdiodens egenskaper Lysdiodens uteffekt: max. 300 mw Våglängd: röd 630 nm normalt grön 530 nm normalt blå 460 nm normalt Emissionslängd: kontinuerlig Standard: IEC 6085-:993 +A:997 +A:00 Följande symboler används i bruksanvisningen. VARNING Ström- och jordanslutning Spänningen för enhetens strömförsörjning anges på namnplåten. Anslut enbart enheten till ett växelströmsuttag med rätt spänning. Om du använder en sladd med ospecificerad strömklass kan enheten eller kontakten avge rök eller kännas het. När produkten används ska strömuttaget vara i närheten av produkten och lätt åtkomligt. För säker användning måste den medföljande nätsladden anslutas till ett växelströmsuttag som jordas via den vanliga ledningsdragningen. VARNING VAR FÖRSIKTIG Anger en potentiell fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Anger faror som kan leda till mindre personskador eller skador på enheten. Att utrustningen fungerar som den ska betyder inte att uttaget är jordat och att installationen är säker. För din egen säkerhet ska du kontakta en kvalificerad elektriker om du är osäker på om uttaget är ordentligt jordat. Kontakta en kvalificerad elektriker för byte av uttaget till ett jordat uttag om du inte kan sätta in kontakten. De här symbolerna varnar användare att en viss åtgärd inte får utföras. De här symbolerna varnar användare för åtgärder som måste utföras för att använda enheten på ett säkert sätt. Kringgå inte jordningen (t.ex. genom att använda en adapter). Anslut nätsladden ordentligt till växelströmsuttaget. Annars kan det leda till brand eller elektriska stötar. Dra eller böj inte nätsladden. Låt inte heller föremål ligga på den eller gnida mot den. Skador på nätsladden eller kontakten kan leda till brand eller elstötar. 6

7 Säkerhetsanvisningar Försök inte reparera nätsladden eller kontakten. Kontakta en auktoriserad servicetekniker för byte om nätsladden eller kontakten är skadad eller sliten. Kontrollera att anslutningen är fri från damm. I fuktiga miljöer kan en dammig kontakt dra en avsevärd mängd ström som kan alstra värme och till sist orsaka brand om den lämnas obevakad för en längre tidsperiod. Ta aldrig på kontakten med våta händer. Det finns risk för elektriska stötar. Avsluta driften omedelbart om enheten avger rök, kraftig värme, onormal lukt eller något ovanligt ljud. De förhållanden som orsakar dessa effekter kan orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. Stäng genast av enheten, dra ut nätkontakten och kontakta återförsäljaren för service. Håll i kontakten i stället för sladden när sladden dras ut. Om du drar hårt i sladden kan den skadas vilket kan leda till brand eller elektriska stötar. Enheten får endast anslutas med den av tillverkaren medlevererade nätkabeln. Batterier Öppna inte eller ta bort luckor på enheten som är fastsatta med skruvar om det inte särskilt anges i bruksanvisningen. En högspänningskomponent kan orsaka elektriska stötar. Ändra inte eller modifiera några delar på enheten. Ändringar eller modifikationer kan leda till brand eller elektriska stötar. KVÄVNINGSRISK Förvara märkpennans kåpa, batteriet, SDminneskortet och USB-flashminnesenheten utom räckhåll för barn för att förhindra att de kvävs. Använd bara den specificerade batteritypen. Om du använder fel typ av batteri kan det leda till överhettning/brand eller att batterisyra läcker. Kontrollera att batteriet är monterat med rätt polaritet så som visas på batterihållaren. Felaktigt monterade batterier kan explodera eller läcka vilket kan leda till skador. Batterier som verkar slitna eller skadade ska inte användas. Slitna eller skadade batterier kan läcka. Du ska inte ladda upp, kortsluta, skada eller kasta batterier i eld, det kan leda till att batterierna läcker, alstrar värme eller exploderar. Svenska Innan du börjar Installation och omplacering Utsätt inte enheten för regn eller andra typer av fukt för att förhindra brand och elektriska stötar. Täck batterikontakterna med någon form av isolering (t.ex. tejp) när de kastas. Direktkontakt med andra batterier kan leda till läckor, brand eller explosion. Gör inga lödningar på batteriet, det kan leda till att batteriet läcker, alstrar värme eller exploderar. Säkerhetsåtgärder vid användning Om metallfragment eller vatten tränger in i enheten ska den stängas av och nätsladden dras ut omedelbart. Kontakta en återförsäljare för service. Om enheten används kan det leda till brand eller elektriska stötar. 7

8 Säkerhetsanvisningar Ström Stäng av enheten och dra ut sladden om den inte ska användas under en längre tid. Om en oanvänd enhet lämnas ansluten till strömförsörjningen för en längre tid kan isoleringen försämras vilket kan leda till elektriska stötar, strömläckage och brand. Installation och omplacering Placera inte enheten på instabila underlag. Placera inte enheten på varma, fuktiga eller dammiga platser. Överdriven exponering för sådana negativa förhållanden kan leda till brand eller elektriska stötar. Kom ihåg att dra ut sladden ur uttaget när enheten flyttas. Om enheten flyttas när sladden är ansluten, kan sladden skadas vilket kan leda till brand eller elektriska stötar. Enbart kvalificerad servicepersonal får installera enheten. Lås hjulen och fäll ut förlängningsbenen när enheten har installerats eller förflyttats. Att låsa hjulen (Tryck på den här sidan) Tryck för att låsa VAR FÖRSIKTIG Två personer krävs för att flytta enheten. Annars kan den tippa och orsaka personskador. Se till att skannern stöttas ordentligt när enheten flyttas. Annars kan den förflytta sig och orsaka personskador. Säkerhetsåtgärder vid användning Stäng av enheten och dra ut nätsladden om den trillar ned eller skadas. Annars kan det leda till brand eller elektriska stötar. Placera inga drycker, andra vätskor eller tunga föremål på hyllan eller skrivtavlan. Vätskor som tränger in i enheten kan orsaka allvarliga skador. Skulle detta hända måste du genast stänga av enheten, dra ur kontakten och kontakta återförsäljaren för service. Luta dig inte mot skrivtavlan eller hyllan. Vrid skrivtavlan långsamt och försiktigt. Annars kan dina fingrar fastna eller skrivtavlan slå till dig vilket kan leda till personskador. Var försiktig så att inte fingrarna fastnar mellan skrivtavlan och stoppen när skrivtavlan vrids eller monteras, det kan leda till personskador. Kontrollera att skrivtavlan är ordentligt monterad med stoppen när den har flyttats. Annars kan skrivtavlan plötslig förflyttas vilket kan leda till personskador. Ta inte på skannern när den rör sig, det kan leda till personskador. Titta inte direkt in i ljuset från skannern, det kan skada ögonen. 8

9 Säkerhetsanvisningar Batterier Ta ut batterierna ur enheten om den inte kommer att användas på en längre tid. Annars kan batterierna läcka. Använd inte batterier som läcker. Säkerhetsinformation (Endast för Storbritannien) Apparaten levereras med en pressad kontakt med tre stift för din säkerhet och bekvämlighet. En säkring på 5 amp. är monterad i kontakten. Om säkringen måste bytas bör du se till att den byts ut mot en säkring på 5 amp. som är godkänd enligt ASTA eller BSI till BS36. Titta efter ASTA- eller BSI-märket på säkringen. Om kontakten har ett löstagbart säkringsskydd måste du se till att det sätts tillbaka när säkringen byts ut. Om du förlorar skyddet får kontakten inte användas förrän ett ersättningsskydd har skaffats. Säkringsskydd kan inhandlas från en lokal Panasonic-återförsäljare. Om den pressade kontakten som medföljer inte passar vägguttaget ska du ta bort säkringen, skära av kontakten och sedan kasta den på säkert sätt. Det finns risk för allvarliga elektriska stötar om den avskurna kontakten sätts in i ett uttag för 3 ampere. Följ anvisningarna nedan om en ny kontakt ska monteras. Kontakta en kvalificerad elektriker om du är osäker. VARNING: Apparaten måste jordas. VIKTIGT: Ledningarna i nätsladden är färgkodade på följande sätt. Grön/gul: Jord Blå: Neutral Brun: Strömförande Eftersom färgerna på ledningarna i apparatens nätsladd kanske inte motsvarar färgmarkeringarna i kontakten, ska du följa nedanstående anvisningar. Den grön/gula ledningen ska anslutas till uttaget i kontakten som är markerat med bokstaven E, jordsymbolen eller som är färgat grönt eller grön/gult. Den blåa ledningen ska anslutas till uttaget i kontakten som är markerat med bokstaven N eller som är färgat svart. Den bruna ledningen ska anslutas till uttaget i kontakten som är markerat med bokstaven L eller som är färgat rött. Svenska Innan du börjar Byta säkring: Öppna säkringsfacket med en skruvmejsel och byt ut säkringen. 9

10 Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärder Installation Skrivtavla Markers and Eraser Skanner Strömbrytare Nätsladd USB Installera inte enheten där den kan utsättas för direkt solljus, nära uppvärmningsanordningar eller i närheten av luftkonditioneringsuttag, det kan göra att skrivtavlan missfärgas. Installera inte enheten vid starkt solljus eller annan kraftig belysning. Det kan bli omöjligt att göra ordentliga kopior. Installera inte enheten på platser där temperaturen plötsligt kan komma att förändras, eftersom det negativt kan påverka enhetens förmåga att göra kopior. Gör tjocka mörka linjer inom skanningsområdet. att allt som skrivs inom det skuggade området (i figuren till höger) inte kan skannas. Låt inte det skrivna vara kvar på skrivtavlan under en lång tid, eftersom det blir svårare att radera det. Radera inte med en alltför smutsig radersudd (se sidan 9). Torka försiktigt av skrivtavlan regelbundet med en trasa som är fuktad i vatten och ordentligt urvriden. (Se sidan 9.) Cirka 0 mm ( 5 /3") Cirka 0 mm ( 5 /3") Skanningsbart område Cirka 0 mm ( 5 /3") Cirka 0 mm ( 5 /3") Använd magneter som är mindre än 7 mm ( 9 /3" ) höga när dokument fästs på skrivtavlan. Annars kan magneten hindra dokumentet från att skannas. Magnetens skugga kan synas på bilder och täcka text eller andra delar av dokument/diagram när dokument skannas. Använd bara de medföljande eller rekommenderade märkpennorna och radersuddarna. (Se sidan 38.) Användning av andra tillbehör än de som medföljer eller anges (t.ex. oljebaserade märkpennor) kan skada skrivtavlan eller resultera i märken som är svåra att radera. Förvara märkpennorna liggande, eftersom bläcket kan hindras från att komma ut om de förvaras stående. Placera inte händerna på enhetens övre skena, det kan leda till skanningsproblem. Placera inte andra föremål än magneter och radersuddar på hyllan, det kan leda till skanningsproblem. Håll båda sidorna av vitbalansområdet fria från föremål och fläckar, annars kanske inte bilder skannas som de ska. Vänta minst sekunder innan du slår på strömbrytaren igen efter att ha slagit av den. Den medföljande nätsladden är bara avsedd att användas med den här enheten. Använd den inte med andra enheter. Dra ut nätsladdens båda ändar och linda upp den när enheten flyttas för att förhindra att sladden skadas av att någon kliver på den eller att den fastnar i något. Anslut inte en USB-flashminnesenhet till USB-uttag A för skrivare. Anslut inte en extern skrivare till USB-uttag A för flashminnesenheter. Användning av USB-nav rekommenderas inte. Vi kan inte garantera att enheten fungerar som den ska i sådana fall. Använd en skärmad USB-kabel som är godkänd, och märkt med logon USB-IF. Anslut inte två eller fler Panasonic elektroniska skrivtavlor till en dator. Det kan orsaka att det uppstår störningar i datorns funktion. 0

11 Försiktighetsåtgärder Batterier Om batteriet används på fel sätt kan det läcka, orsaka korrosion på enheten eller spricka. För att förhindra att något av detta inträffar bör du alltid följa de försiktighetsföreskrifter som ges nedan. Sätt alltid in batterier med polariteten i rätt riktning. När batteriet tar slut ska du omedelbart ta ut det och kasta det i enlighet med lokala renhållningsföreskrifter. Om utslitna batterier får sitta kvar kan de läcka. Ta inte isär batteriet eller kasta det i en eld. Kortslut inte batteriet. För USA This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material - special handling may apply. See Svenska För Brasilien Após o uso as pilhas / baterias contidas neste produto poderão ser dispostas em lixo doméstico. För Nederländerna Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg ziju, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. Innan du börjar För Taiwan ( 台 灣 ) CD-ROM För att förhindra skador på cd-romskivor: Rör inte vid och skriv inget på skivans yta. Lämna inte skivan liggande utan sin ask. Lämna inte skivan utsatt för direkt solljus eller i närheten av värmekällor. Ställ inga tunga föremål på skivasken, och undvik att tappa asken. Håll i skivans kanter vid rengöring och torka från mitten och ut mot kanterna med en torr och mjuk trasa. Utför följande försiktighetsåtgärder när konfidentiella data raderas, när minnesenheten (t.ex. ett USBflashminne eller ett SD-minneskort) kastas eller om enheten överlåts till en annan person. Grundläggande åtgärder som att formatera eller radera via en dator kanske inte raderar alla data från minnesenheten. Vi rekommenderar att du fysiskt förstör minnesenheten eller raderar data med ett filraderingsprogram om du vill vara säker på att data inte längre finns. Du själv, som kund, ansvarar för data som lagras på en minnesenhet.

12 Delarnas namn och funktioner Delarnas namn och funktioner Vitbalansområde Vitbalansområde Skrivtavla Skanner Stopp Hylla Stand Kontrolldosa Stand Hjul med spärr Hjul Stoppspak Hjul med spärr Förlängningsben för förhindrande av fall Hjul Förlängningsben för förhindrande av fall Kontrollpanel USB-uttag A för skrivare USB-uttag A för USB flashminnesenhet Nätsladd Batterihållare Strömbrytare SD-minneskortplats USB-uttag B för dator Växelströmsingång PÅ AV SD-minneskortlucka * Detta är ett diagram över UB-85C. UB-35C är utrustad med ett stopp och en stoppspak.

13 Delarnas namn och funktioner Kontrollpanel Namn Skärm Lägestangent Tangent för multikopiering Inställningstangent Start/Stopp-tangent Beskrivning Enhetens aktuella status visas på skärmen på följande sätt i väntläge: Tiden visas överst till vänster på skärmen. Skanningsläget anges av ikonerna på skärmens vänstra sida. Destinationen för skannade bilder visas i mitten på skärmen. Svenska Skärm Lägestangent Tryck upprepade gånger för att välja skanningsläge. Det valda läget visas bredvid ikonerna till vänster på skärmen. Färg-fint: För färgskanning med hög upplösning. Rekommenderas för skanning av dokument i färg. Färg-standard: För färgskanning med normal upplösning. Rekommenderas för skanning av text/diagram som skrivits för hand med en färgmärkpenna. Svartvitt-mörkt: För skanning av svartvita bilder med mörkare densitet än normalt. Svartvitt-normalt: För skanning av svartvita bilder med normal densitet. Förhandsgranskningsläge: Går tillbaka till den föregående skärmen. Inställningsläge: Går tillbaka till väntläge. Tryck på knappen när du vill ändra enhetens grundinställningar. (Se sidan 9.) Innan du börjar Inställningstangent Tangent för multikopiering Förhandsgranskningsläge, inställningsläge: Går till nästa post nedan. Tryck upprepade gånger för att välja antal kopior när du skriver ut på en extern skrivare. Förhandsgranskningsläge, inställningsläge: Går till nästa post till höger. Tryck på knappen när du vill starta eller stoppa en skanning. Start/Stopp-tangent 3

14 Skanna Skanna Skannade bilder kan sändas till en USB-flashminnesenhet, ett SD-minneskort eller en extern skrivare. Om flera utdataenheter är anslutna samtidigt, väljs utdatadestination i följande ordning:. USB-flashminnesenhet. SD-minneskort 3. Extern skrivare. Den aktuella destinationen visas på skärmen. Mer information om att skanna bilder med en dator finns i Datorgränssnitt på sidan. Ikonen för elektronisk skrivtavla visas på skärmen om en lämplig utdatadestination inte är ansluten till enheten. I sådana fall börjar enheten inte skanna även om du trycker på Start/Stopp-tangent. När utdatadestinationen är en USB-flashminnesenhet eller ett SD-minneskort, kan du välja följande filformat (se Ställa in filformat på sidan 9). Färg: PDF/JPEG-format Svartvitt: PDF/TIFF-format Bilder som sänds till en USB-flashminnesenhet eller ett SD-minneskort sparas på följande sätt: [Mapp] För UB-85C: UB-85C För UB-35C: UB-35C [Filnamn] MMDDHHxx.pdf (för PDF-fil) Sekvensnummer (00-99) Timme Dag Månad [Filtillägg] PDF-fil: MMDDHHxx.pdf JPEG-fil: MMDDHHxx.jpg TIFF-fil: MMDDHHxx.tif Information om tillgängliga USB-flashminnesenheter, SDminneskort och skrivare finns på följande webbplats: ub-85c_info.htm 4

15 Lagra bilder i en USBflashminnesenhet Slå Anslut på strömbrytaren ( I ). Skannern återgår till ursprungsläget och stannar. USB-flashminnesenheten till USB-uttag A för flashminnesenheter. 4 Tryck på Start/Stopp-tangent. Enheten börjar skanna. Skanningens status visas på skärmen. Skanna En förhandsgranskning av den skannade bilden visas på skärmen när skanningen är klar. Svenska Ikonen USB flash memory blinkar på skärmen när en USB-flashminnesenhet är ansluten. Ikonen slutar att blinka när skrivtavlan identifierar enheten. Skärmen nedan visar enheten i väntläge. 5 Tryck Ta inte bort USB-flashminnesenheten förrän förhandsgranskningen visas på skärmen. på tangent för multikopiering ( ) om du vill zooma in på bilden. 3 Välj Du kan inte använda en USBflashminnesenhet som är utrustad med vissa funktioner, t.ex. en säkerhetsfunktion. Det beror på enhetens filsystem hur lång tid det tar för enheten att identifiera USBflashminnesenheten. Enheter formaterade med FAT (FAT6) identifieras snabbare. skanningsläge genom att trycka på Lägestangent. 6 Tryck Du kan visa specifika delar av bilden. Det aktuella visningsområdet visas överst till vänster på skärmen. Tryck på Inställningstangent ( ) om du vill rulla nedåt. Tryck på tangent för multikopiering ( ) om du vill flytta åt vänster Tryck på Lägestangent ( ) när du vill gå tillbaka till förhandsgranskningen. på Lägestangent ( ) igen när du vill gå tillbaka till väntläge. Användning Koppla inte bort USB-flashminnesenheten förrän du gått tillbaka till väntläge. Mer information om hur du sparar filer till en USBflashminnesenhet finns på sidan 4. 5

16 Skanna Lagra bilder på ett SDminneskort Slå Öppna på strömbrytaren ( I ). Skannern återgår till ursprungsläget och stannar. SD-minneskortluckan och sätt in SDminneskortet i SD-minneskortplatsen tills det spärras. Stäng SD-minneskortluckan. 4 Tryck på Start/Stopp-tangent. Enheten börjar skanna. Skanningens status visas på skärmen. En förhandsgranskning av den skannade bilden visas på skärmen när skanningen är klar. SD-minneskortets ikon visas på skärmen. Skärmen nedan visar enheten i väntläge. 5 Tryck Ta inte bort SD-minneskortet förrän förhandsgranskningen visas på skärmen. på tangent för multikopiering ( ) om du vill zooma in på bilden. 3 Välj Enheten kan ha problem att identifiera SDminneskortet om det har formaterats (t.ex. med datorn). För att använda ett SD-minneskort med den här enheten måste det formateras enligt SDspecifikationerna med lämpligt formateringsprogram. Du kan hämta ett formateringsprogram för SD-minneskort genom att gå till: download/sd_formatter.html skanningsläge genom att trycka på Lägestangent. 6 Tryck Du kan visa specifika delar av bilden. Det aktuella visningsområdet visas överst till vänster på skärmen. Tryck på Inställningstangent ( ) om du vill rulla nedåt. Tryck på tangent för multikopiering ( ) om du vill flytta åt vänster Tryck på Lägestangent ( ) när du vill gå tillbaka till förhandsgranskningen. på Lägestangent ( ) igen när du vill gå tillbaka till väntläge. Ta inte bort SD-minneskortet förrän du gått tillbaka till väntläge. Öppna SD-minneskortluckan och lossa SDminneskortet genom att trycka på det en gång när du vill ta bort det. Du kan ta bort det när det lossats. Mer information om hur du sparar filer på ett SDminneskort finns på sidan 4. 6

17 Skanna / Flytta den elektroniska skrivtavlan Skriva ut med extern skrivare Slå Slå 3 Anslut på strömbrytaren ( I ). Skannern återgår till ursprungsläget och stannar. på den externa skrivaren och fyll på papper. den externa skrivaren till USB-uttag A för skrivare med en USB-kabel. Flytta den elektroniska skrivtavlan Dra Koppla ut nätsladden och linda upp den. Kontrollera om andra enheter är anslutna till skrivtavlan. Koppla bort dem om så är fallet. bort spärren A och vik ihop förlängningsbenen B på följande sätt: A Svenska A B Skrivarikonen visas på skärmen. Skärmen nedan visar enheten i väntläge. 3 Lossa hjullåsen och flytta enheten. 4 Välj 5 Ange 6 Tryck skanningsläge genom att trycka på Lägestangent. antalet kopior ( till 9) som ska skrivas ut genom att trycka på tangent för multikopiering upprepade gånger. på Start/Stopp-tangent. Enheten börjar skanna och bilden skrivs ut. Kopieringens status visas på skärmen. Enheten återgår till väntläge när utskriften är klar. 4 Spärra Att frigöra hjullåset hjulen och justera förlängningsbenen. Att låsa hjulen (Tryck på den här sidan) Tryck för att låsa Användning 5 Anslut nätsladdens båda ändar. Dra inte ut USB-kabeln förrän enheten gått tillbaka till väntläge. 7

18 Vända på skrivtavlan Vända på skrivtavlan Båda sidorna på skrivtavlan kan användas. 3 Vänd skrivtavlan försiktigt. VAR FÖRSIKTIG Vrid skrivtavlan långsamt och försiktigt. Annars kan dina fingrar fastna eller skrivtavlan slå till dig vilket kan leda till personskador. Var försiktig så att inte fingrarna fastnar mellan skrivtavlan och stoppen när skrivtavlan vrids eller monteras, det kan leda till personskador. Kontrollera att skrivtavlan är ordentligt monterad med stoppen när den har flyttats. Annars kan skrivtavlan plötslig förflyttas vilket kan leda till personskador. Var försiktig så att du inte slår till personer eller föremål när du vänder på skrivtavlan. UB-35C har ett stopp och en stoppspak. Flytta skannern till vänster sida. 4 Spärra skrivtavlan genom att trycka upp stoppspakarna. Stoppet flyttas uppåt och skrivtavlan kan spärras. Kontrollera att skrivtavlan är spärrad på följande sätt: Lossa skrivtavlan genom att trycka ned stoppspakarna. Skrivtavlan kan vändas när stoppen har lossats. 8

19 Ställa in enheten Ställa in enheten Följande inställningar kan göras med kontrollpanelen. Ställa in visning av skanningstid Du kan välja om tiden för skanningen ska visas på bilden. Ställa in filformat Du kan välja filformat för att sända bilder till en USBflashminnesenhet eller ett SD-minneskort Tryck på Inställningstangent. Inställningsskärmen visas. Panaboard Panaboard Svenska Tryck på Inställningstangent. Inställningsskärmen visas. Tryck på Inställningstangent ( ) igen. Inställning för filformat väljs. Tryck på tangent för multikopiering ( ) upprepade gånger och välj (På) eller (Av). Skärmen nedan visas när visning av skanningstiden är inaktiverat. 3 Tryck 4 Tryck på tangent för multikopiering ( ) upprepade gånger och välj (PDF) eller (JPEG/TIFF). Alla bilder sparas som PDF om du väljer PDF. Bilder som skannas i färg sparas som JPEG och bilder som skannas i svartvitt sparas som TIFF om du väljer JPEG/TIFF. på Lägestangent ( ) när du vill gå tillbaka till väntläge. Användning 3 Tryck på Lägestangent ( ) när du vill gå tillbaka till väntläge. Bilderna roteras 90 grader och sparas när du väljer JPEG/ TIFF. Använd ett grafikprogram om du vill rotera bilden tillbaka till det läge som visades på skrivtavlan. 9

20 Ställa in enheten Ställa in skanning i fullstorlek (endast UB-85C) När bilder skannas i fullstorlek, tänjs de och förstoras för att fylla en hel sida. Ställa in aktuell tid Du kan ställa in den aktuella tiden för enhetens klocka. Tryck på Inställningstangent. Inställningsskärmen visas. Panaboard Panaboard [Vanlig storlek] [Fullstorlek] Tryck på Inställningstangent. Inställningsskärmen visas. För UB-85C, tryck på Inställningstangent ( gånger. ) 3 För UB-35C, tryck på Inställningstangent ( ) gånger. Tidsinställningen väljs. Tryck på Inställningstangent ( ) två gånger. Inställning för bildformat väljs. 3 Tryck på tangent för multikopiering ( ). Skärmen för tidsinställning visas. Välj inställningen som du vill ändra genom att trycka på tangent för multikopiering ( ) upprepade gånger. Du kan ändra värdet för alla inställningar genom att trycka på Inställningstangent ( ). 3 Tryck 4 Tryck på tangent för multikopiering ( ) upprepade gånger och välj (Vanlig) eller (Fullstorlek). på Lägestangent ( ) när du vill gå tillbaka till väntläge. Du kan ändra datumformatet på följande sätt genom att trycka på Start/Stopp-tangent upprepade gånger: D/M/Y M/D/Y Y/M/D 0 4 Ställ *D:Dag / M:Månad / Y:år Du kan ändra tidsformatet med en dator. (Se sidan.) in tiden och gå tillbaka till väntläge genom att trycka på Lägestangent ( ).

21 Ställa in enheten Testa skrivaren Du kan rengöra skrivhuvudet via enheten när skannade bilder inte skrivs ut som de ska (t.ex. om vissa områden är tomma) genom att göra en provutskrift. Följande mönster skrivs ut när skrivhuvudet har rengjorts. Problemet har åtgärdats om mönstret ser ut så som visas nedan. Läs skrivarens bruksanvisning om mönstret inte ser ut så. 4 Tryck på Lägestangent ( ) när du vill gå tillbaka till väntläge. Svenska Detta visas bara när en extern skrivare är ansluten till enheten. Tryck på Inställningstangent. Inställningsskärmen visas. För UB-85C, tryck på Inställningstangent ( gånger. ) 4 För UB-35C, tryck på Inställningstangent ( ) 3 gånger. Provutskriftsfunktionen väljs. Användning 3 Tryck på tangent för multikopiering ( ). Skrivhuvudet rengörs och mönstret ovan skrivs ut.

22 Datorgränssnitt Datorgränssnitt Drivrutinerna och programvaran måste vara installerade på datorn när du vill använda datorgränssnittet. Systemkrav Dator CPU Gränssnitt OS Minne Hårddisk IBM PC/AT eller kompatibel maskin med CD-ROM-enhet Pentium II-processor eller högre USB.0* eller USB. Windows 000* / Windows XP* 3 / Windows Vista TM * 4 (64-bitars versioner stöds inte.) 56 MB eller mer Minst 00 MB ledigt utrymme (förutom utrymme för att spara datafiler) * Enheten fungerar inte med Hi-Speed USB.0. Om en dator utrustad med Hi-Speed USB.0 används kommer enheten att använda Full Speed USB.0. * Microsoft Windows 000 operativsystem (hädanefter kallat Windows 000) * 3 Microsoft Windows XP operativsystem (hädanefter kallat Windows XP) * 4 Microsoft Windows Vista TM operativsystem (hädanefter kallat Windows Vista) Systemkraven ovan uppfyller inte de rekommenderade specifikationerna för alla operativsystem och den medföljande programvaran. CD-skivans innehåll Den medföljande CD-skivan innehåller följande. USB-drivenhet TWAIN-drivenhet Programmet Board Image Capture Gör att du kan skanna handskriven text och diagram eller dokument som är fastsatta på Panaboard-enheten och spara den skannade bilden som en PDF-fil. Panaboard bruksanvisning Menyfönstret innehåller länkar till Quick Image Navigator software, SD memory card format software och Adobe Reader. (Se sidan 3.) Anmärkningar för anslutning av enheten till en dator Installera först USB- och TWAIN-drivrutinerna på datorn och anslut därefter enheten till datorn (se Installera drivrutiner/panaboard-programmet ). Om du ansluter enheten via ett USB-nav är det inte säkert att den fungerar. Anslut inte två eller fler Panasonic elektroniska skrivtavlor till en dator. Det kan orsaka att det uppstår störningar i datorns funktion. Använd en skärmad USB-kabel som är godkänd, och märkt med logon USB-IF.

23 Datorgränssnitt Installera drivrutiner/panaboardprogrammet USB- och TWAIN-drivrutinerna samt programmet Panaboard installeras på datorn med följande procedur. Anslut inte en USB-kabel till enheten än. 5 Läs 6 Kontrollera noga igenom delen END-USER LICENSE AGREEMENT och klicka på [Yes]. att enheten inte är ansluten till datorn när följande fönster visas och klicka på [OK]. Om USB-kabeln är ansluten till enheten ska du dra ut den och sedan klicka på [OK]. Slå Sätt 3 Klicka 4 Klicka på datorn och starta Windows*. Logga in som administratör. * Microsoft Windows operativsystem (hädanefter kallat Windows) i CD-ROM i CD-ROM-enheten. Installationsfönstret öppnas automatiskt. Installationsfönstret kanske inte visas automatiskt beroende på operativsystemet eller inställningarna som används. Starta i så fall Menu.exe på cd-skivan från Den här datorn. Klicka på Run Menu.exe om dialogrutan Spela upp automatiskt visas i Windows Vista. på [Next] när fönstret Welcome visas. på [Install Panaboard Software]. Om Det gick inte att verifiera drivrutinens utgivare visas i Windows Vista, ska du välja Installera drivrutinen ändå om du vill fortsätta installationen. Svenska Användning Om fönstret Kontroll av användarkonto visas i Windows Vista ska du fortsätta installationen genom att välja [Fortsätt]. För att du ska kunna läsa den bruksanvisning som återfinns på den medföljande CD-skivan måste Adobe Reader eller Acrobat Reader vara installerat på datorn. Om du har tillgång till internet kan du ladda ner dessa program från Adobes webbplats. 3

24 Datorgränssnitt 7 Slå på enheten när följande fönster visas efter det att filerna har kopierats och anslut USB-kabeln till datorn. Installera programmet Quick Image Navigator Sätt Sätt på strömmen till din dator och starta Windows. Logga in som administratör. i CD-ROM i CD-ROM-enheten. Installationsfönstret öppnas automatiskt. Det kan inträffa att inställningsfönstret inte visas automatiskt beroende på operativsystemet eller de inställningar du har gjort. Starta i så fall Menu.exe på cd-skivan från Den här datorn. 3 Klicka 4 Klicka på [Next] när fönstret Welcome visas. på [Download Quick Image Navigator]. 8 Följ anvisningarna på skärmen om guidefönstret visas. Om guidefönstret visas för att ansluta till Windows Update i Windows XP SP ska du välja [Nej]. Om ett varningsfönster visas i Windows 000/Windows XP ska du välja [Ja] eller [Fortsätt ändå] för att fortsätta installationen. Ett varningsfönster visas inte i Windows Vista och installationen fortsätter. 9 Klicka på [OK] när installationen är klar. Board Image Capture startar automatiskt om Panaboard-enheten är påslagen och ansluten till datorn med en USB-kabel när installationen är klar och du klickar på [Exit]. (Mer information finns i Skanna med Board Image Capture på sidan 6) 5 Hämta 6 Installera Datorn måste kunna ansluta till Internet om du vill hämta programmet Quick Image Navigator. programvaran som behövs för Quick Image Navigator från Quick Image Navigator webbplatsen och dubbelklicka sedan på installationsprogrammet. programmet genom att följa instruktionerna på skärmen. Mer information om Quick Image Navigator finns i bruksanvisningen för Quick Image Navigator som kan hämtas från webbplatsen. Du måste ha Adobe Reader eller Acrobat Reader installerat på datorn när du ska läsa bruksanvisningen för Quick Image Navigator. 4

25 Datorgränssnitt Avinstallera drivrutiner/ Panaboard-programmet Avinstallera programmet Quick Image Navigator Utför följande steg om du behöver ta bort USB- och TWAINdrivrutinerna eller programmet Panaboard. Sätt på strömmen till din dator och starta Windows. Logga in som administratör. Dubbelklicka 3 Markera 4 Följ 5 Starta på [Lägg till/ta bort program] på Kontrollpanelen (Windows XP: [Lägg till eller ta bort program], Windows Vista: [Avinstallera ett program]). programmet som du vill ta bort och avinstallera det. Markera Panaboard UB- Software om du vill ta bort USB- och TWAIN-drivrutinen. Markera Panasonic Board Image Capture om du vill ta bort Board Image Capture. anvisningarna på skärmen. om datorn efter avinstalleringen. Genomför följande steg om du vill ta bort Quick Image Navigator. Sätt Dubbelklicka 3 Markera 4 Följ 5 Starta på strömmen till din dator och starta Windows. Logga in som administratör. på [Lägg till/ta bort program] på Kontrollpanelen (Windows XP: [Lägg till eller ta bort program], Windows Vista: [Avinstallera ett program]). Panasonic Quick Image Navigator och avinstallera det. anvisningarna på skärmen. om datorn efter avinstalleringen. Svenska Användning 5

26 Datorgränssnitt Skanna med Board Image Capture Med Board Image Capture kan du skanna handskriven text och diagram eller dokument som är fastsatta på Panaboard-enheten och spara den skannade bilden som en PDF-fil. Slå på Panaboard-enheten. Sätt på strömmen till din dator och starta Windows. 3 Anslut 4 Klicka datorn och Panaboard-enheten med USBkabeln. Board Image Capture startar automatiskt och sedan visas Panaboard Operation Panel. Kontrollera USB-kabelns anslutning och enhetens status om Panaboard Operation Panel inte visas. på Start-knapp. Dialogrutan Save Scan Image visas när skanningen är klar. 5 Ange 6 Klicka mappen där du vill spara filen, skriv filnamnet och klicka sedan på [OK]. Den skannade bilden visas efter det att filen sparats om kryssrutan Launch Application är markerad. Adobe Reader eller Acrobat Reader måste vara installerat på datorn för att den skannade bilden ska visas på rätt sätt. De 5 senast använda mapparna visas i listrutan Save Folder. på [Close] på Panaboard Operation Panel för att avsluta sessionen. Board Image Capture kan inte startas när Panaboard Operation Panel visas med Quick Image Navigator. Klicka på [Close] i fönstret Panaboard Operation Panel och starta Board Image Capture. Följ stegen nedan om du inte vill att Board Image Capture ska startas automatiskt när Panaboardenheten ansluts: ) Anslut datorn och Panaboard-enheten med USBkabeln. ) Klicka på [Start], flytta pekaren till [Inställningar] [Kontrollpanelen] och dubbelklicka sedan på [Skannrar och kameror]. I Windows XP ska du klicka på [Start] och flytta pekaren till [Kontrollpanelen]. I Windows Vista ska du klicka på [Start], flytta pekaren till [Kontrollpanelen] och sedan klicka på [Maskinvara och ljud]. 3) Dubbelklicka på [Panaboard-USB Series] och markera kryssrutan Inaktivera händelser på fliken Händelser. Starta Board Image Capture genom att klicka på [Start] och flytta sedan pekaren till [Program] [Panasonic] [Board Image Capture] [Board Image Capture]. (I Windows XP / Windows Vista visas [Alla program] i stället för [Program].) 6

27 Datorgränssnitt Skanna med Quick Image Navigator Med Quick Image Navigator kan du skanna handskriven text och diagram eller fastsatta dokument. Klicka På 3 Välj 4 Klicka på [Start] och välj [Program] [Panasonic] [Panasonic Document Management System] [Quick Image Navigator]. (I Windows XP / Windows Vista visas [Alla program] i stället för [Program].) menyn File ska du klicka på [Environment Setup...], klicka på fliken [TWAIN] och sedan klicka på [Select TWAIN-compliant scanning device...]. Panaboard UB- Series och klicka på [Välj]. på [Acquire Image] [To Import Folder...] på menyn File, (eller [To Current Folder...]) eller klicka på ikonen (skanner) på verktygsfältet. Svenska Panaboard Operation Panel (driftspanel) visas. 5 Klicka 6 Klicka Kontrollera USB-kabelns anslutning och enhetens status om Panaboard Operation Panel inte visas. på Start-knapp. Skanningen startar och den skannade bilden visas på datorskärmen. Dialogrutan för skanning visas. Klicka på [Stop Scanning] om du vill stoppa skanningen. på [Close] på Panaboard Operation Panel för att avsluta sessionen. Mer information om Quick Image Navigator finns i bruksanvisningen för Quick Image Navigator. Användning 7

28 Datorgränssnitt Panaboard Operation Panel (driftspanel) Mode-knapp Start-knapp Namn Mode-knapp Configurationknapp Configurationknapp Beskrivning Välj skanningsläge genom att klicka. Färg-fint: För färgskanning med hög upplösning. Rekommenderas för skanning av dokument i färg. Färg-standard: För färgskanning med normal upplösning. Rekommenderas för skanning av text/diagram som skrivits för hand med en färgmärkpenna. Svartvitt-mörkt: För skanning av svartvita bilder med mörkare densitet än normalt. Svartvitt-normalt:För skanning av svartvita bilder med normal densitet. Klicka när du vill börja skanna. Help-knapp Close-knapp Start-knapp Help-knapp Klicka när du vill visa hjälpinformation. Klicka när du vill ställa in följande: Embed time stamp in image: Du kan välja om tiden när en bild skannades ska visas på bilden eller inte. Tiden visas på bilden om alternativet markeras. Scan/Copy in full-size: (endast UB-85C) Bilder sparas i fullstorlek om alternativet är markerat. Date and Time: Ställ in år, månad, dag och tid för enhetens klocka. Date order: Du kan välja mellan följande datumformat: Y/M/D, M/D/Y, D/M/Y * Y:år / M:Månad / D:Dag Time format: Du kan välja - eller 4-timmars format. Klicka när du vill stänga Panaboard Operational Panel. 8 Close-knapp

29 Daglig skötsel och underhåll Daglig skötsel och underhåll Stäng alltid av strömbrytaren, och dra ur nätkontakten när enheten rengörs på insidan respektive utsidan. Radersuddens skötsel När radersuddens yta blir smutsig håller du fast i det underliggande arket, och drar därefter bort det smutsiga arket (grått eller vitt) genom att dra det i pilens riktning. Rengöring av skrivtavlan och enheten Torka försiktigt av skrivtavlan och enheten med en trasa som är fuktad med vatten och ordentligt urvriden. Vitt eller grått blad Svenska Se till att du bara drar bort ett ark, vitt eller grått, från radersudden. Var försiktig när radersudden blir tunnare så att radersuddens hörn inte kommer emot skrivtavlan och skadar den när du suddar. Om du av misstag skriver på skrivtavlan med en oljebaserad märkpenna kan du torka av skärmen med lite etylalkohol. Använd inte thinner, bensin eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller ytaktiva ämnen, det kan leda till missfärgning eller att det blir svårt att radera text. Hjälp 9

30 Daglig skötsel och underhåll Rengöra vitbalansområdet Rengör vitbalansområdet om vita ränder syns eller om bilden är tom. Rengöra skannern Rengör skannerlinsen om svarta ränder syns eller bilden är mycket mörk. Panaboard Vit rand Panaboard Svart rand Flytta skannern till mitten av-skrivtavlan. Lyft upp skannern. Torka försiktigt båda sidorna av vitbalansområdet med en trasa som fuktats i vatten och vridits ur. Torka försiktigt skannerlinsen med en urvriden trasa som fuktats i vatten eller en bomullstuss. Skannerlins Vitbalansområde Använd inte thinner, bensen eller rengöringsmedel som innehåller polermedel, eftersom det kan orsaka missfärgning av enheten. 3 Flytta skannern till ursprungsläget. 3 Flytta skannern till ursprungsläget. Sänk ned skannern försiktigt Om skannern tappas kan det leda till personskador eller att enheten skadas. 30

31 Daglig skötsel och underhåll Byta batteriet i klockan Skärmen för tidsinställning visas varje gång strömmen slås på till enheten när klockbatteriet är slut. Byt batteriet på följande sätt och ställ in tiden (se sidan 0). Lossa skruven på den nedre delen av kontrollpanelen och ta bort batterihållaren. För USA This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material - special handling may apply. See För Brasilien Skruvar För Nederländerna Após o uso as pilhas / baterias contidas neste produto poderão ser dispostas em lixo doméstico. Svenska VAR FÖRSIKTIG Lossa inte några andra skruvar. Ta ut det gamla batteriet och montera ett nytt med den positiva ( + ) polen uppåt. Använd alltid CR03 batterier och kontrollera att batteriet sätts in så som anges på batterihållaren. Gammalt batteri Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg ziju, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA. För Taiwan ( 台 灣 ) PS CR03 Panasonic CR03 Nytt batteri 3 Sätt in batterihållaren med batterisidan uppåt och skruva fast skruven som togs bort i steg. 4 Slå på strömmen och ställ in aktuell tid. (Se sidan 0.) Hjälp 3

32 Felsökning 3 Felsökning Läs Felkoder på sidan 34 för att identifiera felmeddelanden som visas på kontrollpanelen. Tabellen som följer visar lösningar på problem som kan uppstå samt råd hur du undviker sådana problem i framtiden. Kontakta återförsäljaren om problemet kvarstår. Fel Strömbrytaren är på men skärmen är avstängd. Det är svårt att radera text/diagram på skrivtavlan. USB-flashminnesenheten, SDminneskortet eller skrivaren identifieras inte. Det tar lång tid innan enheten identifierar en USBflashminnesenhet. Bilder roteras i 90 grader när de sparas. Det går inte att skanna text eller vissa delar av ett diagram. Den skannade bilden är tom, blek eller suddig. Svarta eller vita linjer syns på den skannade bilden eller den skannade bilden är mörk eller tom. Utskrivna bilder är bleka eller tomma. Färgerna förändras eller är suddiga när den skannade bilden skrivs ut. Skärmen för tidsinställning visas när strömmen slås på till enheten. Lösning och skötsel Kontrollera att kontakten är ordentligt ansluten. (Stäng av och slå på enheten igen om skärmen fortfarande inte tänds.) Torka skrivtavlan med en trasa som är fuktats med vatten och vridits ur ordentligt. Skriv och rita långsamt. Det är svårare att radera sådant som du skriver snabbt. Radera text/diagram när bläcket torkat helt. Använd inte rengöringsmedel som innehåller ytaktiva ingredienser. Enheten har inte stöd för USB-flashminnesenheten, SD-minneskortet eller skrivaren. Information om tillgängliga USB-flashminnesenheter, SDminneskort och skrivare finns på följande webbplats: USB-flashminnesenheten eller skrivaren är ansluten via ett USB-nav. Anslut inte via ett USB-nav. USB-flashminnesenheten är formaterad med FAT3 filformatet. Formatera den med filformatet FAT (FAT6). Obs: Alla data på USB-flashminnesenheten går förlorade när den formateras. Bilder som sparas som JPEG/TIFF roteras i 90 grader. Använd ett grafikprogram om du vill rotera bilden tillbaka till det läge som visades på skrivtavlan. Texten/diagrammet är utanför skanningsområdet. Skriv inuti skanningsområdet. Det som är skrivet på skrivtavlan är för svagt eller blekt. Gör tjockare, mörkare linjer eller använd en ny märkpenna. Det sitter en magnet på vitbalansområdet. Ta bort magneten från vitbalansområdet. Vitbalansområdet är smutsigt. Rengör vitbalansområdet. Skannerlinsen är smutsig. Rengör skannerlinsen. Enheten utsätts för starkt solljus, eller annan kraftig belysning. Flytta enheten eller blockera ljuskällan. Gör en testutskrift. Om problemet kvarstår: Bläckpatronen är tom. Byt till en ny patron genom att hänvisa till skrivarens handbok. Bläckpatronens munstycke är smutsigt. Rengör munstycket genom att följa instruktionerna i skrivarens bruksanvisning. Justera skrivaren genom att följa instruktionerna i skrivarens bruksanvisning. Batteriet är slut. Byt ut batteriet och ställ in tiden. Se sidan

Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla UB-5338C. Svenska. Modellnummer UB-5838C

Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla UB-5338C. Svenska. Modellnummer UB-5838C Bruksanvisning Elektronisk skrivtavla [Stand (extra tillval)] Bilden visar UB-5838C. (Utrustningen till stället är valfri.) [Väggmontering] Modellnummer UB-5838C UB-5338C Svenska Installationshandbok ingår

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325 Elektronisk skrivtavla [Ställ (separat tillbehör)] [Väggmontering (separat tillbehör)] Stället och väggmonteringssatsen är separata tillbehör. Installationshandbok (för behörig servicepersonal) Modellnummer

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

Din manual PANASONIC UB-5338C http://sv.yourpdfguides.com/dref/3461912

Din manual PANASONIC UB-5338C http://sv.yourpdfguides.com/dref/3461912 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE Innan du börjar 1. Den här utrustningen är endast till för användning i bil med en negativ och jordad anslutning på 12 V som strömkälla. 2. Läs de här anvisningarna

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformation A B K I F D G E L H C J Musen A: Rullhjul och tredje knapp Batteriindikatorlampa (blinkar) B: Höger knapp C: Vänster knapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning L-78 USB SKIVSPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar.

Läs mer

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 Föreskriven användning Produkten kan motta och tolka GPS-signalen. Via en trådlös bluetooth-anslutning blir denna data tillgänglig

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Presenterar. Mustek Systems, Inc. Presenterar Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Komma Igång Med Connect-to-Class Software

Komma Igång Med Connect-to-Class Software Komma Igång Med Connect-to-Class Software Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf. MANUAL SVENSKA Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.com Skötsel och underhåll Neo XS klockan är tålig och vattentät.

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare PCI Card. PCI-kortet Trust 100MB Speedshare kopplar upp din dator till en LAN- eller/och bredbandsuppkoppling mot Internet. 2 Säkerhet Var

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

ReSound Aventa 3 Installationsguide

ReSound Aventa 3 Installationsguide ReSound Aventa 3 Installationsguide 1 Innehåll Systemkrav för Aventa 3.... 3 Vanliga Frågor (FAQ) Installation... 4 NOAH vs. Operativsystem... 5 Installera Aventa 3... 6 Installera.NET Framework.... 12

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version F SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs-anmärkningarna ger dig information om

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Användning och skötsel av CookTek MagnaWave bufféenhet INSTRUKTIONSBOK INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Förbereda

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Snabbstartsguide

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Snabbstartsguide WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Snabbstartsguide 1 1. Viktigt information om säkerhet och hantering - Denna produkt är lämplig för användning i icke-tropiska områden under 2 000 meters höjd, vilket indikeras

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Bruksanvisning. Version 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Bruksanvisning. Version 1.0 Predator Digital 3D Bruksanvisning Version 1.0 Copyright Det är inte tillåtet att reproducera eller överlåta någon del av denna bruksanvisning i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt,

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Ljusridå för pekning

Ljusridå för pekning Ljusridå för pekning Innehållsförteckning Information om användning... 2 Ljusridå för pekning... 3 Installation av ljusridå för pekning... 4 Steg 1: Projektorinstallation... 5 Steg 2: Konfiguration av

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249 Packlista ThinkPad R40-serien PN: 9P49 Installationsanvisningar Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i R-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar PN: 92P1526 ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du valt att köpa en IBM ThinkPad i G40-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer