SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande..2 Delårsbokslut per 30 juni Ersättning till förtroendevalda i Eksjö kommun...6 Förbundsordning för Regionförbundet Jönköpings län Verksamhetsplan och budget 2011 för Regionför-bundet Jönköpings län Bevara vår historia, återinför borgmästartiteln - motion Återställ valvbron över Eksjö ån vid Rolandsdammsvägen motion...14 Översyn av Eksjö kommuns översiktsplan - motion Trygghetsvandringar motion.16 Eksjöortens Ryttarförening, tävlingsstall finansiering 18 Dagvattenavgift för allmän platsmark - finansiering Eksjö Stallberget 3:3, markförvärv Hemställan om kostnadstäckning, vinterväghållning, Eksjö Energi AB Höreda förskola, om- och tillbyggnad..27 Särskilt boende och tygghetsboende för vårdbehövande makar och motsvarande, motion..28 Kommunal representant i styrgruppen, Olsbergs Eksjö Arena Förteckning, obesvarade medborgarförslag Förteckning, obesvarade motioner Verksamhetsplan och budget 2011 för Primärkom-munala nämnden, Regionförbundet Jönköpings län Åtgärder vid Furulundsskolan p g a Skolinspektionens tillsyn Uppdrag i anslutning till budget 2010, verksamhetsplan Verksamhetsplan för Folkhälsorådet i Eksjö kommun Fria hemresor för skolungdomar..42 Utökat vårdnadsbidrag.44 På väg mot ny roll - överväganden och förslag om Riksutställningar - remiss Nedläggning av faderskapsutredning Samordningsförbund i Jönköpings län Finsam, representant Nytt samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan på Höglandet Eksjö Fiesta - bidragsansökan Introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd - information LVM-beredskap och socialjor..52 Arbetet tillsammans med etniska grupper Mediacenter bildande av aktiebolag Lokalutredning Utskottsprotokoll och beslut fattade med stöd av delegation Kommunstyrelsens protokoll Finansrapport per

2 Sammanträdesdatum 2(58) Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Eksjö, kl ande Lennart Bogren (C) ordf Göran Persson (M) Lars-Göran Lind (KD) Ulla Hägg (S) Kjell Axell (S) 213, , , 232, 247 Bernhard Issal (C) Andreas Henning (S) , , , 237, 240, 241, 243, 247 Kerstin Robertson (M) , , 246, 247 Sten Eriksson (C) Håkan Dufva (KD) Åke Wredén (FP) Kent Andersson (S) Tomas Erazim (M) 214, , 231, Marianne Löwgren (C) , Claes-Göran Stelpe (M) tjänstgörande ersättare för Anders Gustafsson (M) forts Utses att justera Göran Persson Justeringens plats Stadshuset, Eksjö, , kl Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare... Karin Elardt Ordförande... Lennart Bogren... Göran Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Kerstin von Wowern

3 Sammanträdesdatum 3(58) forts Jonas Nilsson (S) tjänstgörande ersättare för Bo Bergvall (S) Göte Martinsson (S) tjänstgörande ersättare för Peter Lindholm (S) Agneta Sköldunger (C) tjänstgörande ersättare för Marianne Löwgren (C) 223 Agneta Sköldunger (C) tjg ers för Kerstin Robertson (M) 231, 245 Göran Thydén (M) tjg ers för Tomas Erazim (M) 213, , , 232, 247 Inger Stenström (S) tjg ers för Andreas Henning (S) 224, 225, 231, 235, 236, 238, 239, 242, Kent Björk (S) tjg ers för Kjell Axell (S) 214, , 231, Övriga deltagare Agneta Sköldunger (C) ej tjg ers , , , 246, 247 Mona Augustsson (MP) ej tjg ers Inger Stenström (S) ej tjg ers , , , 237, 240, 241, 243, 247 Kent Björk (S) ej tjg ers 213, , , 232, 247 Karin Elardt, administrativ chef, föredragande och sekreterare Stefan Elm, tf kommundirektör , , Karin Höljfors, ekonomichef 213 ViviAnn Åberg, ekonom 213 Kenneth Mattelin, barn- och ungdomschef 237, 243 Jan-Erik Andrén, enhetschef familjeenheten 237, 243 Margareta Hedman, verksamhetsutvecklare EKFAB/EBO 245

4 Sammanträdesdatum 4(58) Ks 213 Dnr Delårsbokslut per 30 juni 2010 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till delårsbokslut per , samt att överlämna detsamma till kommunfullmäktige och Eksjö Kommunrevision. Delårsbokslut per har upprättats vid Kommunledningskontorets ekonomiavdelning och redovisas vid dagens sammanträde. Av delårsbokslutet framgår att resultatet för årets första sex månader är 11,5 mnkr. Prognosen för året redovisar ett positivt resultat om 13,4 mnkr, vilket är ca 7,9 mnkr mer än budget. Sektorerna har första halvåret förbrukat 50,5 % av den totala budgeten om 732,2 mnkr. Verksamheternas helårsprognos pekar på ett budgetöverskridande med totalt 16,1 mnkr, varav 5,2 mnkr avser ianspråktagande av resultatfond enligt plan och 5,0 mnkr övrigt resultatfondsutnyttjande. På helårsbasis redovisar kommunledningskontoret en negativ avvikelse på 4,8 mnkr och samhällsbyggnadssektorn på 4,0 mnkr. Barn- och ungdomssektorn redovisar underskott med 2,5 mnkr och sociala sektorn med 4,7 mnkr. Internserviceavdelningen har ett mindre negativt resultat om ca 0,3 mnkr. Tre negativa avvikelser är hänskjutna till annan finansiering; Familjeenhetens 2,5 mnkr inom barn- och ungdomssektorn och ökade kostnader för vinterväghållning om 2,9 mnkr, samt ny VA-taxa för dagvattenhantering om 0,5 mnkr. Kostnaden för pensioner beräknas överskrida budget med 1,8 mnkr. Det positiva resultatet för år 2010 hänförs till - förbättrad prognos för skatteintäkter med 14,7 mnkr - sänkt arbetsgivaravgift för unga, motsvarande 4,6 mnkr - budgeterad resultatfondsförbrukning om 2,9 mnkr (0,6 mnkr tilläggsbudgeterad) - minskade kostnader för löneökningar år 2010 om 2,0 mnkr, samt - finansiella intäkter, exploateringsvinster m m uppgår till 1,4 mnkr

5 Sammanträdesdatum 5(58) I den fastställda budgeten för år 2010, efter tilläggsbudget, uppgår årets resultat till 0,8 % av skatteinkomsten och bidrag. Helårsprognosen enligt bokslutet visar ett resultat på 1,7 % av skatter och utjämning. I 2010 års budget är självfinansieringsgraden vid investeringar 100 %. Detta mål uppnås inte, utan materiella investeringar självfinansieras till 72 % och 14 % täcks in genom Eksjö Kommunfastigheter AB:s amortering av reverslån. Kommunens soliditet uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 62,3 %. Helårsprognosen visar en ökning till 63,4 %,och målet att soliditeten ska stärkas uppnås. Vid dagens sammanträde redovisar ekonomichefen verksamhetsuppföljning, baserad på tidigare fastställda styrkort. Kommunstyrelsens nya styrkort fokuseras på fyra verksamhets/affärsområden: - attraktivitet - utveckling och omsorg av barn och unga - utveckling och omsorg av vuxna, samt - fysisk hållbar utveckling Varje verksamhetsområde följs upp från fyra olika perspektiv: Brukarperspektivet fokuserar på kundnyttan. Processperspektivet tar sikte på att ha rationella och effektiva arbetsmetoder och processer. Medarbetarperspektivet lyfter fram kompetensförsörjning, rekrytering, värdegrund m m, medan Resursperspektivet beskriver hur väl kommunen använder ekonomiska och andra resurser. Måluppfyllelsen redovisas i spindel-/spridningsdiagram. sunderlag Ledningsutskottets beslut , 106 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 145 Barn- och ungdomsutskottets beslut , 103 Socialutskottets beslut , 96 Dokumentet Delårsrapport per med bilaga övergripande verksamhetsuppföljning Utdrag Kf Kommunrevisionen

6 Sammanträdesdatum 6(58) Ks 214 Dnr Ersättning till förtroendevalda i Eksjö kommun Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslag från Beredningen för politisk organisation vad avser ersättning till förtroendevalda i Eksjö kommun, men med ändring innebärande att kommunfullmäktiges ordförande respektive utskottsordförande på årsbasis erhåller 15 % av kommunstyrelsens ordförandearvode på helårsbasis i s k fasta arvoden. Beredningen för politisk organisation har vid kommunfullmäktiges sammanträde , 63, redovisat förslag till arvodesreglemente för kommande mandatperiod, att gälla fr o m Beredningen föreslår ingen ändring av själva arvodesreglementet, men föreslår att de fasta ordförandearvoden redovisas i förhållande till årslönen för kommunstyrelsens ordförande enligt följande (summan uppräknad med 1,8 % mot 2010, d v s den kalkylerade genomsnittliga löneökningen för kommunanställda år 2010); Ks presidium inkl oppositionsråd 240 % Kf ordf 10 % :e v 5 % :e v 5 % Beredn Ordf 8 % Vice 4 % x 2= Utskott Ordf 10 % Vice 5 % x 3=

7 Sammanträdesdatum 7(58) TMN ordf 8 % :e v ordf 4 % Revision Ordf 8 % V ordf 4 % Ledamot 3 % x Summa Beredningens förslag till fasta övriga arvoden i respektive bolags styrelsepresidium, är i procent av kommunstyrelseordförandens årsarvode; Eksjö Stadshus Ordf 0 V ordf 0 Eksjö Energi inkl Ordf 10 % Eksjö Elnät AB V ordf 5 % Eksjö Energi Elit Ordf 3 % V ordf 1 % Eksjöbostäder Ordf 7 % V ordf 3 % Eksjö Kommun- Ordf 7 % fastigheter AB V ordf 3 % AB Eksjö Industri- Ordf 5 % byggnader V ordf 2 % Eksjö Fordons- Ordf 5 % utbildning AB V ordf 2 % Lekmannarevisor, per helägt bolag 1,3 % Lekmannarevisor, Eksjö Energi Elit 0,5 % Lekmannarevisor, Eksjö Elnät 0,5 %

8 Sammanträdesdatum 8(58) Efter förslag från samtliga utskott redovisas vid dagens sammanträde kommunfullmäktiges presidiums, efter överläggningar med partigruppsledarna följande förslag till ändring av beredningens ursprungliga förslag: Kommunfullmäktiges ordförande erhåller ett fast arvode motsvarande 15 % av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande, och 1:e respektive 2:e vice ordförande ett fast arvode om 5 % vardera, samt att respektive utskottsordförande erhåller 15 % av kommunstyrelseordförandens årsarvode, medan vice ordföranden erhåller 5 %. Nu redovisat förslag innebär, jämfört med beredningens förslag, en höjning av arvodesnivån om totalt 20 %. I kronor ökar kostnaden för de fasta arvodena år 2011 enligt beredningens förslag med kr, inkl uppräkning från Det förslag som redovisats vid dagens sammanträde innebär en kostnadsökning om kr. (Samtliga kostnader redovisas utan PO-pålägg). Socialutskottet har vidare , 92, bl a beslutat föreslå att arvodet läggs på en sådan nivå, att ordföranden i de större utskotten ges ekonomisk möjlighet att vara tjänstledig en dag per vecka för att följa den kommunala verksamheten m m. I denna del konstaterar kommunfullmäktiges presidium och partigruppsledarna att nu redovisat förslag medger ekonomiska förutsättningar för en dags tjänstledighet för berörda ordföranden. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Göran Persson (M), Kent Andersson (S), Tomas Erazim (M), Bernhard Issal (C), Lars-Göran Lind (KD) och Åke Wredén (FP) bifall till det förslag som kommunfullmäktiges presidium, i samråd med partigruppsledarna, redovisat. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på dels beredningens förslag, dels förslaget från kommunfullmäktiges presidium, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla redovisat förslag från kommunfullmäktiges presidium, efter samråd med partigruppsledarna.

9 Sammanträdesdatum 9(58) sunderlag Förslag till arvodesreglemente fr o m Ledningsutskottets beslut , 57 Barn- och ungdomsutskottets beslut , 66 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 75 Socialutskottets beslut , 57 Kommunstyrelsens beslut , 172 Sammanställning av fasta arvoden i länets kommuner Ledningsutskottets beslut , 108 Barn- och ungdomsutskottets beslut , 110 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 142 Socialutskottets beslut , 92 Yttrande från kommunfullmäktiges presidium och partigruppsledarna Utdrag Kf

10 Sammanträdesdatum 10(58) Ks 215 Dnr Förbundsordning för Regionförbundet Jönköpings län Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisat förslag till reviderad förbundsordning för Regionförbundet Jönköpings län. Förslag till förbundsordning för Regionförbundet Jönköpings län har upprättats. Förutom vissa språkliga korrigeringar av texten har 2, Regionförbundets uppgifter, ändrats. Regionstyrelsen översänder , 44, förslaget för beslut i respektive fullmäktige. sunderlag Skrivelse från Regionförbundet, daterad , med reviderat förslag till förbundsordning kompletterat med nuvarande förbundsordning, 2 Ledningsutskottets beslut , 99 Utdrag Kf

11 Sammanträdesdatum 11(58) Ks 216 Dnr Verksamhetsplan och budget 2011 för Regionförbundet Jönköpings län Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka redovisat förslag till verksamhetsplan och budget 2011 för Regionförbundet Jönköpings län. Förslag till verksamhetsplan inkl budget 2011 för Regionförbundet Jönköpings län har upprättats vid Regionförbundet. Summan av medlemsavgifterna uppgår till kr, d v s 9,3 milj kr för primärkommunerna och 4,650 mnkr från landstinget. För Eksjö kommuns vidkommande utgör 2011 års avgift 4,88 %, d v s 454 tkr. Enligt gällande förbundsordning 18, ska Regionförbundet samråda med medlemmarna om förslag till budget, varefter detsamma ska fastställas av styrelsen. sunderlag Förslag till verksamhetsplan och budget 2011 för Regionförbundet Jönköpings län, daterad Ledningsutskottets beslut , 100 Utdrag Kf

12 Sammanträdesdatum 12(58) Ks 217 Dnr Bevara vår historia, återinför borgmästartiteln - motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att vidhålla tidigare beslut att benämningen borgmästare ska användas för kommunstyrelsens ordförande i samband med internationella kontakter, att, då de enda symboler för borgmästareämbetet som finns i Eksjö är den s k borgmästarstaven och Borgmästare Munthes prestav, inte låta framta ytterligare ämbetssymboler, men att vid behov använda befintliga, samt att därmed avslå motionen. Kommunfullmäktige har , 60, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Kurt Rosén (SD). I motionen föreslås att borgmästartiteln återinförs, samt att repliker av hans värdighet anskaffas d v s käpp, halskedja, stadens nyckel och värja. Motionen motiveras med att Vedo Härad är en mycket gammal kulturbygd. Eksjö är samtidigt en evenemangsstad. Historia blandas med nutid. Genom att återinföra borgmästartiteln med tillhörande attribut kan borgmästaren värdigt representera Eksjö vid vänortsträffar och vid högtidligheter. Vid dagens sammanträde redovisar administrativa chefen upprättat förslag till yttrande, vari bl a framgår att borgmästare är ett ämbete som funnits i Sverige sedan mitten av 1300-talet, men upphörde definitivt år Då det vid internationella kontakter ibland uppstår en viss förvirring, då det förutsätts av de utländska representanterna att någon i kommunen är borgmästare har kommunfullmäktige redan , 77, beslutat att benämningen borgmästare ska användas för kommunstyrelsens ordförande i samband med internationella kontakter.

13 Sammanträdesdatum 13(58) På Eksjö museum, stadshistoriska utställningen, finns Borgmästare Munthes stav, vilket ibland använts av kommunstyrelsens ordförande vid högtidliga sammanhang. Enligt uppgift från museichefen har det för övrigt aldrig funnits någon kedja, värja eller stadens nyckel e d som legitimation för tidigare borgmästare i Eksjö. Kommunen har i gåva våren 2010 förärats Borgmästare Munthes s k prestav. Avsikten är att denna stav ska användas, exempelvis vid öppnandet av mandatperiodens första sammanträde med kommunfullmäktige. Några övriga attribut för borgmästarämbetet i Eksjö finns inte. sunderlag Motion från Kurt Rosén (SD) daterad Kommunfullmäktiges beslut , 60 Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Ledningsutskottets beslut , 101 Utdrag Kf

14 Sammanträdesdatum 14(58) Ks 218 Dnr Återställ valvbron över Eksjöån vid Rolandsdammsvägen - motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att notera att rubricerade bro kommer att restaureras genom ianspråktagande av medel för reinvestering av gator, vägar och broar, samt att därmed förklara motionen bifallen. Kommunfullmäktige har , 19, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Kurt Rosén (SD) med förslag att den vackra valvbron över Eksjöån vid Rolandsdammsvägen återställs, bl.a. i form av att broräcken återställs, ny beläggning, slyröjning m.m. genomförs i området. På uppdrag av samhällsbyggnadsutskottet redovisar gatuchefen ett kostnadsförslag för restaurering av valvbron, med finansiering inom ramen för reinvestering av gator, vägar och broar. Restaureringen, som kommer att ske under hösten 2010, bedöms kosta kr. sunderlag Motion från Kurt Rosén (SD), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 19 Samhällsbyggnadsutskottets beslut Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 135 Utdrag Kf

15 Sammanträdesdatum 15(58) Ks 219 Dnr Översyn av Eksjö kommuns översiktsplan - motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att möjligheten till upphävande eller dispens från strandskydd för områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling ska ingå i kommande översiktsplan för Eksjö kommun, samt att därmed förklara motionen bifallen. Kommunfullmäktige har , 124, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Åke Wredén (FP) och Anna-Lisa Lundvall (FP). I motionen påtalas att de av riksdagen 2009 ändrade regler för strandskydd, ger kommunerna möjlighet att i sina översiktsplaner peka ut mindre områden, där undantag från strandskydd kan göras för att tex möjliggöra satsningar inom turism och besöksnäringen. De nya reglerna kan endast användas genom att fullmäktige i översiktsplanen pekar ut de områden där strandskyddet inskränks till förmån för landsbygdsutvecklingen. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att framlägga en reviderad översiktsplan för Eksjö kommun, med bl.a förslag om naturvårdshänsyn kring kommunens viktigare sjöar och begränsade strandskyddsundantag för landsbygdsutveckling. sunderlag Motion från Åke Wredén (FP) och Anna-Lisa Lundvall (FP), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 124 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 136 Utdrag Kf

16 Sammanträdesdatum 16(58) Ks 220 Dnr Trygghetsvandringar - motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att uttala att trygghetsvandringar kan vara en lämplig metod att tillämpa i det brottsförebyggande arbetet, i planeringsarbete och i lokalt utvecklingsarbete, att rekommendera kommunstyrelsen att uppdra åt brottsförebyggande rådet att initiera trygghetsvandringar och återrapportera resultatet av dessa till kommunstyrelsen, samt att därmed förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige har , 122, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Andreas Henning (S). I motionen omtalas att trygghetsvandringen är en bra metod att upptäcka och åtgärda platser som upplevs som otrygga eller osäkra. Trygghetsvandringar handlar dock inte bara om trygghet och säkerhet. De kan också ses som ett demokratiskt instrument för att förmedla medborgarnas åsikter till beslutsfattarna. För lokala brottsförebyggande råd och andra samverkansgrupper är trygghetsvandringar ett utmärkt sätt att samla in kunskap om ett område, och få reda på vad medborgarna tycker om sin närmiljö. Motionären föreslår att Eksjö kommun aktivt jobbar med trygghetsvandringar som en del i det förebyggande trygghetsarbetet. Vid dagens sammanträde meddelar Tomas Erazim (M), tillika ordförande i Brottsförebyggande rådet, att rådet tillstyrker samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut.

17 Sammanträdesdatum 17(58) sunderlag Motion från Andreas Henning (S), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 122 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 138 Utdrag Kf

18 Sammanträdesdatum 18(58) Ks 221 Dnr Eksjöortens Ryttarförening, tävlingsstall - finansiering Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Eksjöortens Ryttarförening kommunal borgen för lån om högst kr i syfte att föreningen ska kunna bygga nytt tävlingsstall, varvid eventuell tillkommande finansiering skall avräknas från borgenssumman, att motivet för borgensåtagandet är att föreningen önskar uppföra stallbyggnaden på den mark som kommunen äger och inte ska försälja, varför Eksjöortens Ryttarförening uppför byggnaden på ofri grund och därmed erhåller betydligt sämre lånevillkor, att borgensåtagandet gäller i maximalt tio år, att villkoret för borgen är att det upprättas en rak amorteringsplan på tio år för aktuellt låns, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att fastställa slutlig borgenssumma. Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra till samhällsbyggnadsutskottet att redovisa förutsättningarna för att Eksjöortens Ryttarförening kan erhålla ett kommunalt investeringsbidrag om 300 tkr till stallbyggnationen. Eksjöortens Ryttarförening anordnar 5-7 ggr/år lokala och nationella tävlingar i hopp och dressyr med ca startande. Ryttare kommer från hela södra Sverige och behöver få hästarna tillfälligt uppstallade under tävlingsdagarna. De har hittills erbjudits uppstallning genom mobila stall. Dessvärre är intäkterna för de mobila stallen lika stora som utgifterna, vilket gör att föreningen går miste om intäkter motsvarande ca kr till kr per år.

19 Sammanträdesdatum 19(58) Eksjöortens Ryttarförening ansöker om möjlig finansiering från kommunen på kr, alternativt kr för att bygga ett nytt tävlingsstall. Eksjöortens Ryttarförening har tidigare ansökt om bidrag hos kommunen för tävlingsstallet och för år 2009 fått kr i bidrag och för år kr. Riksidrottsförbundet och Länsstyrelsen har avslagit ryttarföreningens tidigare bidragsansökan. Eksjöortens Ryttarförening avser att ånyo ansöka hos Riksidrottsförbundet om bidrag. Samhällsbyggnadsutskottet har , 139, beslutat föreslå kommunfullmäktige: att förklara sig beredd att lämna kommunal borgen för lån om högst 800 tkr i syfte att föreningen ska kunna få bygga nytt tävlingsstall, varvid eventuellt tillkommande finansiering ska avräknas från borgenssumman, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att fastställa slutlig borgenssumma. Vid dagens sammanträde redovisas att kommunfullmäktige , 99, beslutat om ändrade regler avseende kommunalt borgensåtagande. Enligt kommunfullmäktiges beslut är huvudregeln att kommunen ej beviljar borgen för andra ändamål än till de kommunala bolagen och borgen för bostadsproduktion. Undantagsvis kan borgen dock beviljas om särskilda skäl föreligger. Kommuns borgensförbindelse per uppgick till totalt kr, i huvudsak till de helägda kommunala bolagen. Eksjö Tennisförening, Fastighets AB Lungpärs, Jönköpings Länstrafik AB och Föreningen Kom till Festen har tillsammans en utnyttjad borgensförbindelse om kr. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Lennart Bogren (C), Sten Eriksson (C), Göran Persson (M) och Kent Björk (S) med motivering att kommunen äger marken, och inte vill avyttra densamma, där ryttarföreningen avser att uppföra tävlingsstall, vilket således uppförs på ofri grund och medför att föreningen får betydligt sämre låneförutsättningar än om man ägt marken själv, bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag under förutsättning att borgensåtagandet gäller i maximalt 10 år och att en amorteringsplan upprättas för föreningen med rak amortering,

20 Sammanträdesdatum 20(58) Andreas Henning (S), Lars-Göran Lind (KD), Bernhard Issal (C), Marianne Löwgren (C) och Kent Andersson (S) att samhällsbyggnadsutskottet får i uppdrag att redovisa förutsättningarna för Eksjö kommun att lämna ett utökat investeringsbidrag till Eksjöortens Ryttarförening om kr. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på dels Lennart Bogrens (C) m fl tilläggsyrkande mot avslag, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. Ordföranden ställer därefter proposition på Andreas Hennings (S) m fl tilläggsyrkande om uppdrag om ökat investeringsbidrag mot avslag, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla Andreas Hennings (S) m fl tilläggsyrkande. sunderlag Eksjöortens Ryttarförenings skrivelse och ekonomiska kalkyl ankomststämplad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 139 Utdrag Kf SbU

21 Sammanträdesdatum 21(58) Ks 222 Dnr Dagvattenavgift för allmän platsmark - finansiering Kommunstyrelsen beslutar att framlägga följande förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anslå kr för att täcka kostnaderna avseende dagvattenavgift för allmän platsmark år 2010, att finansiera kostnaderna genom motsvarande minskning av årets resultat, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att beakta denna kostnad i arbetet med budget för år Kommunfullmäktige beslutade , 190, om ny taxa för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. En konsekvens av taxan är att Eksjö kommun, som huvudman för allmän platsmark innefattande huvudgator och GC-vägar, i framtiden kommer att debiteras dagvattenavgift. Enligt gatuavdelningens beräkningar utgör kommunens kostnader år 2010 för dagvattenavgifterna till kr. Samhällsbyggnadsutskottet har , 140, bl a beslutat föreslå: Kommunfullmäktige beslutar att anslå kr för att täcka kostnaderna avseende dagvattenavgift för allmän platsmark år 2010, genom ianspråktagande av medel ur anslag för oförutsedda behov. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Lennart Bogren (C) ändring av samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut innebärande att kostnaden ska finansieras genom ianspråktagande av årets resultat.

22 Sammanträdesdatum 22(58) Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag mot Lennart Bogrens (C) ändringsyrkande, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla Lennart Bogrens (C) ändringsyrkande. sunderlag Gatuavdelningens beräkningsunderlag daterat Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 140 Utdrag Kf

23 Sammanträdesdatum 23(58) Ks 223 Dnr Eksjö Stallberget 3:3, markförvärv Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering varigenom Eksjö kommun förvärvar del av Stallberget 3:3 om ca 19,4 ha för en ersättning om kr, samt att godkänna upprättat köpekontrakt avseende skog på rot, varigenom kommunen köper avverkningsrätt för kr exkl moms inom Stallberget 3:3. Marianne Löwgren (C) närvarar och deltar inte i beslutet p g a jäv. Åke Wredén (FP) reserverar sig mot beslutet. Ägarna till fastigheten Eksjö Stallberget 3:3, har under våren 2010 erbjudit Eksjö kommun att förvärva del av fastigheten Eksjö Stallberget 3:3. Fastigheten utgör ett strategiskt markområde för Eksjö kommuns fortsatta utveckling. Efter värdering av marken har, förslag till överenskommelse om fastighetsförvärv har träffats. Samhällsbyggnadsutskottet har , 141, beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering varigenom Eksjö kommun förvärvar del av Stallberget 3:3 om ca 19,4 ha för en ersättning om kr, samt att godkänna upprättat köpekontrakt avseende skog på rot, varigenom kommunen köper avverkningsrätt för kr exkl moms inom Stallberget 3:3. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar

24 Sammanträdesdatum 24(58) Åke Wredén (FP), med hänsyn till naturvårdsskäl m m avslag på förvärvet och föreslår att förslaget inte framläggs för kommunfullmäktige, Andreas Henning (S), Göran Persson (M), Kent Andersson (S), Lars- Göran Lind (KD) och Bernhard Issal (C) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på dels samhällsbyggnadsutskottets förslag, dels på Åke Wredéns (FP) avslagsyrkande, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla samhällsbyggnadsutskottets förslag. sunderlag Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 141 Utdrag Kf

25 Sammanträdesdatum 25(58) Ks 224 Dnr Hemställan om kostnadstäckning, vinterväghållning, Eksjö Energi AB Kommunstyrelsen beslutar att framlägga följande förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anslå kr för hittills nedlagda kostnader avseende vinterväghållning m m under år 2010, med finansiering genom att ianspråkta ökade skatteintäkter. Eksjö Energi AB hemställer om kostnadstäckning för hittills nedlagda överkostnad avseende vinterväghållning av kommunens gator och vägar. Enligt bolaget har kr bokförts kostnader t o m Budgeten för första halvåret är kr. Bolaget hemställer därför om täckning av mellanskillnaden kr. Samhällsbyggnadschefen anför att det, principiellt sätt, måst anses riktigt att skattekollektivet, d v s kommunen svarar för kostnaden av vinterväghållning. Rimligt kan vara att en reglering görs redan vid halvårsskiftet, vari genom Eksjö Energi AB:s delårsbokslut, liksom Eksjö kommun uppvisar riktiga resultat. Samhällsbyggnadschefen påtalar även att bolaget, genom sitt sett att räkna, inkluderat förväntade kostnader för resten av året. Med tillägg av kostnad för nya vägmärken, uppgår summan som ska regleras till kr. Alla tillkommande kostnader för vinterväghållning under resten av året får sedan regleras i bokslutet för Samhällsbyggnadsutskottet har , 144, beslutat att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-04-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.25 ande Ersättare Övriga deltagande Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Håkan Johansson (M) Lennart Lööv (S) Nils-Erik Johansson (S) Dan

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 2013-03-13 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 7 november 2013 kl 08.15-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning (20) LEDNINGSUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 2007-08-14 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande..

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 2014-09-16 Sida 1 (14) Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 Innehåll Val av justerare... 3 Föregående mötes protokoll... 3 Kommunstyrelsen informerar... 4 Besök från Projekt EJA på KFR:s novembersammanträde...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Ledningsutskottet 2015-02-19--20 1 (9) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-02-19--20 Innehåll Bokslut och årsredovisning 2014 - avsättning till resultatutjämningsreserv.4 Bokslut och årsredovisning

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Anläggningsregister nedskrivning av poster

Anläggningsregister nedskrivning av poster Kf 108 Ks 160 Dnr 2007-248 043 Anläggningsregister nedskrivning av poster Under år 2006 upprättades ett nytt anläggningsregister. För de poster i det gamla registret där verklig tillgång inte kunde verifieras

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

2009-04-08, 2009-04-20, 2009-04-27, 2009-05-04

2009-04-08, 2009-04-20, 2009-04-27, 2009-05-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (18) 2009-04-08, 2009-04-20, 2009-04-27, 2009-05-04 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2009-04-08, 2009-04-20, 2009-04-27, 2009-05-04

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66 Uppsala KOMMUN STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 1(8) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00 Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), ordförande t.o.m. 66 Kerstin Westman

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer