SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande..2 Delårsbokslut per 30 juni Ersättning till förtroendevalda i Eksjö kommun...6 Förbundsordning för Regionförbundet Jönköpings län Verksamhetsplan och budget 2011 för Regionför-bundet Jönköpings län Bevara vår historia, återinför borgmästartiteln - motion Återställ valvbron över Eksjö ån vid Rolandsdammsvägen motion...14 Översyn av Eksjö kommuns översiktsplan - motion Trygghetsvandringar motion.16 Eksjöortens Ryttarförening, tävlingsstall finansiering 18 Dagvattenavgift för allmän platsmark - finansiering Eksjö Stallberget 3:3, markförvärv Hemställan om kostnadstäckning, vinterväghållning, Eksjö Energi AB Höreda förskola, om- och tillbyggnad..27 Särskilt boende och tygghetsboende för vårdbehövande makar och motsvarande, motion..28 Kommunal representant i styrgruppen, Olsbergs Eksjö Arena Förteckning, obesvarade medborgarförslag Förteckning, obesvarade motioner Verksamhetsplan och budget 2011 för Primärkom-munala nämnden, Regionförbundet Jönköpings län Åtgärder vid Furulundsskolan p g a Skolinspektionens tillsyn Uppdrag i anslutning till budget 2010, verksamhetsplan Verksamhetsplan för Folkhälsorådet i Eksjö kommun Fria hemresor för skolungdomar..42 Utökat vårdnadsbidrag.44 På väg mot ny roll - överväganden och förslag om Riksutställningar - remiss Nedläggning av faderskapsutredning Samordningsförbund i Jönköpings län Finsam, representant Nytt samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan på Höglandet Eksjö Fiesta - bidragsansökan Introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd - information LVM-beredskap och socialjor..52 Arbetet tillsammans med etniska grupper Mediacenter bildande av aktiebolag Lokalutredning Utskottsprotokoll och beslut fattade med stöd av delegation Kommunstyrelsens protokoll Finansrapport per

2 Sammanträdesdatum 2(58) Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Eksjö, kl ande Lennart Bogren (C) ordf Göran Persson (M) Lars-Göran Lind (KD) Ulla Hägg (S) Kjell Axell (S) 213, , , 232, 247 Bernhard Issal (C) Andreas Henning (S) , , , 237, 240, 241, 243, 247 Kerstin Robertson (M) , , 246, 247 Sten Eriksson (C) Håkan Dufva (KD) Åke Wredén (FP) Kent Andersson (S) Tomas Erazim (M) 214, , 231, Marianne Löwgren (C) , Claes-Göran Stelpe (M) tjänstgörande ersättare för Anders Gustafsson (M) forts Utses att justera Göran Persson Justeringens plats Stadshuset, Eksjö, , kl Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare... Karin Elardt Ordförande... Lennart Bogren... Göran Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Kerstin von Wowern

3 Sammanträdesdatum 3(58) forts Jonas Nilsson (S) tjänstgörande ersättare för Bo Bergvall (S) Göte Martinsson (S) tjänstgörande ersättare för Peter Lindholm (S) Agneta Sköldunger (C) tjänstgörande ersättare för Marianne Löwgren (C) 223 Agneta Sköldunger (C) tjg ers för Kerstin Robertson (M) 231, 245 Göran Thydén (M) tjg ers för Tomas Erazim (M) 213, , , 232, 247 Inger Stenström (S) tjg ers för Andreas Henning (S) 224, 225, 231, 235, 236, 238, 239, 242, Kent Björk (S) tjg ers för Kjell Axell (S) 214, , 231, Övriga deltagare Agneta Sköldunger (C) ej tjg ers , , , 246, 247 Mona Augustsson (MP) ej tjg ers Inger Stenström (S) ej tjg ers , , , 237, 240, 241, 243, 247 Kent Björk (S) ej tjg ers 213, , , 232, 247 Karin Elardt, administrativ chef, föredragande och sekreterare Stefan Elm, tf kommundirektör , , Karin Höljfors, ekonomichef 213 ViviAnn Åberg, ekonom 213 Kenneth Mattelin, barn- och ungdomschef 237, 243 Jan-Erik Andrén, enhetschef familjeenheten 237, 243 Margareta Hedman, verksamhetsutvecklare EKFAB/EBO 245

4 Sammanträdesdatum 4(58) Ks 213 Dnr Delårsbokslut per 30 juni 2010 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till delårsbokslut per , samt att överlämna detsamma till kommunfullmäktige och Eksjö Kommunrevision. Delårsbokslut per har upprättats vid Kommunledningskontorets ekonomiavdelning och redovisas vid dagens sammanträde. Av delårsbokslutet framgår att resultatet för årets första sex månader är 11,5 mnkr. Prognosen för året redovisar ett positivt resultat om 13,4 mnkr, vilket är ca 7,9 mnkr mer än budget. Sektorerna har första halvåret förbrukat 50,5 % av den totala budgeten om 732,2 mnkr. Verksamheternas helårsprognos pekar på ett budgetöverskridande med totalt 16,1 mnkr, varav 5,2 mnkr avser ianspråktagande av resultatfond enligt plan och 5,0 mnkr övrigt resultatfondsutnyttjande. På helårsbasis redovisar kommunledningskontoret en negativ avvikelse på 4,8 mnkr och samhällsbyggnadssektorn på 4,0 mnkr. Barn- och ungdomssektorn redovisar underskott med 2,5 mnkr och sociala sektorn med 4,7 mnkr. Internserviceavdelningen har ett mindre negativt resultat om ca 0,3 mnkr. Tre negativa avvikelser är hänskjutna till annan finansiering; Familjeenhetens 2,5 mnkr inom barn- och ungdomssektorn och ökade kostnader för vinterväghållning om 2,9 mnkr, samt ny VA-taxa för dagvattenhantering om 0,5 mnkr. Kostnaden för pensioner beräknas överskrida budget med 1,8 mnkr. Det positiva resultatet för år 2010 hänförs till - förbättrad prognos för skatteintäkter med 14,7 mnkr - sänkt arbetsgivaravgift för unga, motsvarande 4,6 mnkr - budgeterad resultatfondsförbrukning om 2,9 mnkr (0,6 mnkr tilläggsbudgeterad) - minskade kostnader för löneökningar år 2010 om 2,0 mnkr, samt - finansiella intäkter, exploateringsvinster m m uppgår till 1,4 mnkr

5 Sammanträdesdatum 5(58) I den fastställda budgeten för år 2010, efter tilläggsbudget, uppgår årets resultat till 0,8 % av skatteinkomsten och bidrag. Helårsprognosen enligt bokslutet visar ett resultat på 1,7 % av skatter och utjämning. I 2010 års budget är självfinansieringsgraden vid investeringar 100 %. Detta mål uppnås inte, utan materiella investeringar självfinansieras till 72 % och 14 % täcks in genom Eksjö Kommunfastigheter AB:s amortering av reverslån. Kommunens soliditet uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 62,3 %. Helårsprognosen visar en ökning till 63,4 %,och målet att soliditeten ska stärkas uppnås. Vid dagens sammanträde redovisar ekonomichefen verksamhetsuppföljning, baserad på tidigare fastställda styrkort. Kommunstyrelsens nya styrkort fokuseras på fyra verksamhets/affärsområden: - attraktivitet - utveckling och omsorg av barn och unga - utveckling och omsorg av vuxna, samt - fysisk hållbar utveckling Varje verksamhetsområde följs upp från fyra olika perspektiv: Brukarperspektivet fokuserar på kundnyttan. Processperspektivet tar sikte på att ha rationella och effektiva arbetsmetoder och processer. Medarbetarperspektivet lyfter fram kompetensförsörjning, rekrytering, värdegrund m m, medan Resursperspektivet beskriver hur väl kommunen använder ekonomiska och andra resurser. Måluppfyllelsen redovisas i spindel-/spridningsdiagram. sunderlag Ledningsutskottets beslut , 106 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 145 Barn- och ungdomsutskottets beslut , 103 Socialutskottets beslut , 96 Dokumentet Delårsrapport per med bilaga övergripande verksamhetsuppföljning Utdrag Kf Kommunrevisionen

6 Sammanträdesdatum 6(58) Ks 214 Dnr Ersättning till förtroendevalda i Eksjö kommun Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslag från Beredningen för politisk organisation vad avser ersättning till förtroendevalda i Eksjö kommun, men med ändring innebärande att kommunfullmäktiges ordförande respektive utskottsordförande på årsbasis erhåller 15 % av kommunstyrelsens ordförandearvode på helårsbasis i s k fasta arvoden. Beredningen för politisk organisation har vid kommunfullmäktiges sammanträde , 63, redovisat förslag till arvodesreglemente för kommande mandatperiod, att gälla fr o m Beredningen föreslår ingen ändring av själva arvodesreglementet, men föreslår att de fasta ordförandearvoden redovisas i förhållande till årslönen för kommunstyrelsens ordförande enligt följande (summan uppräknad med 1,8 % mot 2010, d v s den kalkylerade genomsnittliga löneökningen för kommunanställda år 2010); Ks presidium inkl oppositionsråd 240 % Kf ordf 10 % :e v 5 % :e v 5 % Beredn Ordf 8 % Vice 4 % x 2= Utskott Ordf 10 % Vice 5 % x 3=

7 Sammanträdesdatum 7(58) TMN ordf 8 % :e v ordf 4 % Revision Ordf 8 % V ordf 4 % Ledamot 3 % x Summa Beredningens förslag till fasta övriga arvoden i respektive bolags styrelsepresidium, är i procent av kommunstyrelseordförandens årsarvode; Eksjö Stadshus Ordf 0 V ordf 0 Eksjö Energi inkl Ordf 10 % Eksjö Elnät AB V ordf 5 % Eksjö Energi Elit Ordf 3 % V ordf 1 % Eksjöbostäder Ordf 7 % V ordf 3 % Eksjö Kommun- Ordf 7 % fastigheter AB V ordf 3 % AB Eksjö Industri- Ordf 5 % byggnader V ordf 2 % Eksjö Fordons- Ordf 5 % utbildning AB V ordf 2 % Lekmannarevisor, per helägt bolag 1,3 % Lekmannarevisor, Eksjö Energi Elit 0,5 % Lekmannarevisor, Eksjö Elnät 0,5 %

8 Sammanträdesdatum 8(58) Efter förslag från samtliga utskott redovisas vid dagens sammanträde kommunfullmäktiges presidiums, efter överläggningar med partigruppsledarna följande förslag till ändring av beredningens ursprungliga förslag: Kommunfullmäktiges ordförande erhåller ett fast arvode motsvarande 15 % av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande, och 1:e respektive 2:e vice ordförande ett fast arvode om 5 % vardera, samt att respektive utskottsordförande erhåller 15 % av kommunstyrelseordförandens årsarvode, medan vice ordföranden erhåller 5 %. Nu redovisat förslag innebär, jämfört med beredningens förslag, en höjning av arvodesnivån om totalt 20 %. I kronor ökar kostnaden för de fasta arvodena år 2011 enligt beredningens förslag med kr, inkl uppräkning från Det förslag som redovisats vid dagens sammanträde innebär en kostnadsökning om kr. (Samtliga kostnader redovisas utan PO-pålägg). Socialutskottet har vidare , 92, bl a beslutat föreslå att arvodet läggs på en sådan nivå, att ordföranden i de större utskotten ges ekonomisk möjlighet att vara tjänstledig en dag per vecka för att följa den kommunala verksamheten m m. I denna del konstaterar kommunfullmäktiges presidium och partigruppsledarna att nu redovisat förslag medger ekonomiska förutsättningar för en dags tjänstledighet för berörda ordföranden. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Göran Persson (M), Kent Andersson (S), Tomas Erazim (M), Bernhard Issal (C), Lars-Göran Lind (KD) och Åke Wredén (FP) bifall till det förslag som kommunfullmäktiges presidium, i samråd med partigruppsledarna, redovisat. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på dels beredningens förslag, dels förslaget från kommunfullmäktiges presidium, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla redovisat förslag från kommunfullmäktiges presidium, efter samråd med partigruppsledarna.

9 Sammanträdesdatum 9(58) sunderlag Förslag till arvodesreglemente fr o m Ledningsutskottets beslut , 57 Barn- och ungdomsutskottets beslut , 66 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 75 Socialutskottets beslut , 57 Kommunstyrelsens beslut , 172 Sammanställning av fasta arvoden i länets kommuner Ledningsutskottets beslut , 108 Barn- och ungdomsutskottets beslut , 110 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 142 Socialutskottets beslut , 92 Yttrande från kommunfullmäktiges presidium och partigruppsledarna Utdrag Kf

10 Sammanträdesdatum 10(58) Ks 215 Dnr Förbundsordning för Regionförbundet Jönköpings län Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisat förslag till reviderad förbundsordning för Regionförbundet Jönköpings län. Förslag till förbundsordning för Regionförbundet Jönköpings län har upprättats. Förutom vissa språkliga korrigeringar av texten har 2, Regionförbundets uppgifter, ändrats. Regionstyrelsen översänder , 44, förslaget för beslut i respektive fullmäktige. sunderlag Skrivelse från Regionförbundet, daterad , med reviderat förslag till förbundsordning kompletterat med nuvarande förbundsordning, 2 Ledningsutskottets beslut , 99 Utdrag Kf

11 Sammanträdesdatum 11(58) Ks 216 Dnr Verksamhetsplan och budget 2011 för Regionförbundet Jönköpings län Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka redovisat förslag till verksamhetsplan och budget 2011 för Regionförbundet Jönköpings län. Förslag till verksamhetsplan inkl budget 2011 för Regionförbundet Jönköpings län har upprättats vid Regionförbundet. Summan av medlemsavgifterna uppgår till kr, d v s 9,3 milj kr för primärkommunerna och 4,650 mnkr från landstinget. För Eksjö kommuns vidkommande utgör 2011 års avgift 4,88 %, d v s 454 tkr. Enligt gällande förbundsordning 18, ska Regionförbundet samråda med medlemmarna om förslag till budget, varefter detsamma ska fastställas av styrelsen. sunderlag Förslag till verksamhetsplan och budget 2011 för Regionförbundet Jönköpings län, daterad Ledningsutskottets beslut , 100 Utdrag Kf

12 Sammanträdesdatum 12(58) Ks 217 Dnr Bevara vår historia, återinför borgmästartiteln - motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att vidhålla tidigare beslut att benämningen borgmästare ska användas för kommunstyrelsens ordförande i samband med internationella kontakter, att, då de enda symboler för borgmästareämbetet som finns i Eksjö är den s k borgmästarstaven och Borgmästare Munthes prestav, inte låta framta ytterligare ämbetssymboler, men att vid behov använda befintliga, samt att därmed avslå motionen. Kommunfullmäktige har , 60, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Kurt Rosén (SD). I motionen föreslås att borgmästartiteln återinförs, samt att repliker av hans värdighet anskaffas d v s käpp, halskedja, stadens nyckel och värja. Motionen motiveras med att Vedo Härad är en mycket gammal kulturbygd. Eksjö är samtidigt en evenemangsstad. Historia blandas med nutid. Genom att återinföra borgmästartiteln med tillhörande attribut kan borgmästaren värdigt representera Eksjö vid vänortsträffar och vid högtidligheter. Vid dagens sammanträde redovisar administrativa chefen upprättat förslag till yttrande, vari bl a framgår att borgmästare är ett ämbete som funnits i Sverige sedan mitten av 1300-talet, men upphörde definitivt år Då det vid internationella kontakter ibland uppstår en viss förvirring, då det förutsätts av de utländska representanterna att någon i kommunen är borgmästare har kommunfullmäktige redan , 77, beslutat att benämningen borgmästare ska användas för kommunstyrelsens ordförande i samband med internationella kontakter.

13 Sammanträdesdatum 13(58) På Eksjö museum, stadshistoriska utställningen, finns Borgmästare Munthes stav, vilket ibland använts av kommunstyrelsens ordförande vid högtidliga sammanhang. Enligt uppgift från museichefen har det för övrigt aldrig funnits någon kedja, värja eller stadens nyckel e d som legitimation för tidigare borgmästare i Eksjö. Kommunen har i gåva våren 2010 förärats Borgmästare Munthes s k prestav. Avsikten är att denna stav ska användas, exempelvis vid öppnandet av mandatperiodens första sammanträde med kommunfullmäktige. Några övriga attribut för borgmästarämbetet i Eksjö finns inte. sunderlag Motion från Kurt Rosén (SD) daterad Kommunfullmäktiges beslut , 60 Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Ledningsutskottets beslut , 101 Utdrag Kf

14 Sammanträdesdatum 14(58) Ks 218 Dnr Återställ valvbron över Eksjöån vid Rolandsdammsvägen - motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att notera att rubricerade bro kommer att restaureras genom ianspråktagande av medel för reinvestering av gator, vägar och broar, samt att därmed förklara motionen bifallen. Kommunfullmäktige har , 19, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Kurt Rosén (SD) med förslag att den vackra valvbron över Eksjöån vid Rolandsdammsvägen återställs, bl.a. i form av att broräcken återställs, ny beläggning, slyröjning m.m. genomförs i området. På uppdrag av samhällsbyggnadsutskottet redovisar gatuchefen ett kostnadsförslag för restaurering av valvbron, med finansiering inom ramen för reinvestering av gator, vägar och broar. Restaureringen, som kommer att ske under hösten 2010, bedöms kosta kr. sunderlag Motion från Kurt Rosén (SD), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 19 Samhällsbyggnadsutskottets beslut Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 135 Utdrag Kf

15 Sammanträdesdatum 15(58) Ks 219 Dnr Översyn av Eksjö kommuns översiktsplan - motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att möjligheten till upphävande eller dispens från strandskydd för områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling ska ingå i kommande översiktsplan för Eksjö kommun, samt att därmed förklara motionen bifallen. Kommunfullmäktige har , 124, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Åke Wredén (FP) och Anna-Lisa Lundvall (FP). I motionen påtalas att de av riksdagen 2009 ändrade regler för strandskydd, ger kommunerna möjlighet att i sina översiktsplaner peka ut mindre områden, där undantag från strandskydd kan göras för att tex möjliggöra satsningar inom turism och besöksnäringen. De nya reglerna kan endast användas genom att fullmäktige i översiktsplanen pekar ut de områden där strandskyddet inskränks till förmån för landsbygdsutvecklingen. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att framlägga en reviderad översiktsplan för Eksjö kommun, med bl.a förslag om naturvårdshänsyn kring kommunens viktigare sjöar och begränsade strandskyddsundantag för landsbygdsutveckling. sunderlag Motion från Åke Wredén (FP) och Anna-Lisa Lundvall (FP), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 124 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 136 Utdrag Kf

16 Sammanträdesdatum 16(58) Ks 220 Dnr Trygghetsvandringar - motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att uttala att trygghetsvandringar kan vara en lämplig metod att tillämpa i det brottsförebyggande arbetet, i planeringsarbete och i lokalt utvecklingsarbete, att rekommendera kommunstyrelsen att uppdra åt brottsförebyggande rådet att initiera trygghetsvandringar och återrapportera resultatet av dessa till kommunstyrelsen, samt att därmed förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige har , 122, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Andreas Henning (S). I motionen omtalas att trygghetsvandringen är en bra metod att upptäcka och åtgärda platser som upplevs som otrygga eller osäkra. Trygghetsvandringar handlar dock inte bara om trygghet och säkerhet. De kan också ses som ett demokratiskt instrument för att förmedla medborgarnas åsikter till beslutsfattarna. För lokala brottsförebyggande råd och andra samverkansgrupper är trygghetsvandringar ett utmärkt sätt att samla in kunskap om ett område, och få reda på vad medborgarna tycker om sin närmiljö. Motionären föreslår att Eksjö kommun aktivt jobbar med trygghetsvandringar som en del i det förebyggande trygghetsarbetet. Vid dagens sammanträde meddelar Tomas Erazim (M), tillika ordförande i Brottsförebyggande rådet, att rådet tillstyrker samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut.

17 Sammanträdesdatum 17(58) sunderlag Motion från Andreas Henning (S), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 122 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 138 Utdrag Kf

18 Sammanträdesdatum 18(58) Ks 221 Dnr Eksjöortens Ryttarförening, tävlingsstall - finansiering Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Eksjöortens Ryttarförening kommunal borgen för lån om högst kr i syfte att föreningen ska kunna bygga nytt tävlingsstall, varvid eventuell tillkommande finansiering skall avräknas från borgenssumman, att motivet för borgensåtagandet är att föreningen önskar uppföra stallbyggnaden på den mark som kommunen äger och inte ska försälja, varför Eksjöortens Ryttarförening uppför byggnaden på ofri grund och därmed erhåller betydligt sämre lånevillkor, att borgensåtagandet gäller i maximalt tio år, att villkoret för borgen är att det upprättas en rak amorteringsplan på tio år för aktuellt låns, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att fastställa slutlig borgenssumma. Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra till samhällsbyggnadsutskottet att redovisa förutsättningarna för att Eksjöortens Ryttarförening kan erhålla ett kommunalt investeringsbidrag om 300 tkr till stallbyggnationen. Eksjöortens Ryttarförening anordnar 5-7 ggr/år lokala och nationella tävlingar i hopp och dressyr med ca startande. Ryttare kommer från hela södra Sverige och behöver få hästarna tillfälligt uppstallade under tävlingsdagarna. De har hittills erbjudits uppstallning genom mobila stall. Dessvärre är intäkterna för de mobila stallen lika stora som utgifterna, vilket gör att föreningen går miste om intäkter motsvarande ca kr till kr per år.

19 Sammanträdesdatum 19(58) Eksjöortens Ryttarförening ansöker om möjlig finansiering från kommunen på kr, alternativt kr för att bygga ett nytt tävlingsstall. Eksjöortens Ryttarförening har tidigare ansökt om bidrag hos kommunen för tävlingsstallet och för år 2009 fått kr i bidrag och för år kr. Riksidrottsförbundet och Länsstyrelsen har avslagit ryttarföreningens tidigare bidragsansökan. Eksjöortens Ryttarförening avser att ånyo ansöka hos Riksidrottsförbundet om bidrag. Samhällsbyggnadsutskottet har , 139, beslutat föreslå kommunfullmäktige: att förklara sig beredd att lämna kommunal borgen för lån om högst 800 tkr i syfte att föreningen ska kunna få bygga nytt tävlingsstall, varvid eventuellt tillkommande finansiering ska avräknas från borgenssumman, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att fastställa slutlig borgenssumma. Vid dagens sammanträde redovisas att kommunfullmäktige , 99, beslutat om ändrade regler avseende kommunalt borgensåtagande. Enligt kommunfullmäktiges beslut är huvudregeln att kommunen ej beviljar borgen för andra ändamål än till de kommunala bolagen och borgen för bostadsproduktion. Undantagsvis kan borgen dock beviljas om särskilda skäl föreligger. Kommuns borgensförbindelse per uppgick till totalt kr, i huvudsak till de helägda kommunala bolagen. Eksjö Tennisförening, Fastighets AB Lungpärs, Jönköpings Länstrafik AB och Föreningen Kom till Festen har tillsammans en utnyttjad borgensförbindelse om kr. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Lennart Bogren (C), Sten Eriksson (C), Göran Persson (M) och Kent Björk (S) med motivering att kommunen äger marken, och inte vill avyttra densamma, där ryttarföreningen avser att uppföra tävlingsstall, vilket således uppförs på ofri grund och medför att föreningen får betydligt sämre låneförutsättningar än om man ägt marken själv, bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag under förutsättning att borgensåtagandet gäller i maximalt 10 år och att en amorteringsplan upprättas för föreningen med rak amortering,

20 Sammanträdesdatum 20(58) Andreas Henning (S), Lars-Göran Lind (KD), Bernhard Issal (C), Marianne Löwgren (C) och Kent Andersson (S) att samhällsbyggnadsutskottet får i uppdrag att redovisa förutsättningarna för Eksjö kommun att lämna ett utökat investeringsbidrag till Eksjöortens Ryttarförening om kr. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på dels Lennart Bogrens (C) m fl tilläggsyrkande mot avslag, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. Ordföranden ställer därefter proposition på Andreas Hennings (S) m fl tilläggsyrkande om uppdrag om ökat investeringsbidrag mot avslag, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla Andreas Hennings (S) m fl tilläggsyrkande. sunderlag Eksjöortens Ryttarförenings skrivelse och ekonomiska kalkyl ankomststämplad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 139 Utdrag Kf SbU

21 Sammanträdesdatum 21(58) Ks 222 Dnr Dagvattenavgift för allmän platsmark - finansiering Kommunstyrelsen beslutar att framlägga följande förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anslå kr för att täcka kostnaderna avseende dagvattenavgift för allmän platsmark år 2010, att finansiera kostnaderna genom motsvarande minskning av årets resultat, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att beakta denna kostnad i arbetet med budget för år Kommunfullmäktige beslutade , 190, om ny taxa för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. En konsekvens av taxan är att Eksjö kommun, som huvudman för allmän platsmark innefattande huvudgator och GC-vägar, i framtiden kommer att debiteras dagvattenavgift. Enligt gatuavdelningens beräkningar utgör kommunens kostnader år 2010 för dagvattenavgifterna till kr. Samhällsbyggnadsutskottet har , 140, bl a beslutat föreslå: Kommunfullmäktige beslutar att anslå kr för att täcka kostnaderna avseende dagvattenavgift för allmän platsmark år 2010, genom ianspråktagande av medel ur anslag för oförutsedda behov. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Lennart Bogren (C) ändring av samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut innebärande att kostnaden ska finansieras genom ianspråktagande av årets resultat.

22 Sammanträdesdatum 22(58) Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag mot Lennart Bogrens (C) ändringsyrkande, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla Lennart Bogrens (C) ändringsyrkande. sunderlag Gatuavdelningens beräkningsunderlag daterat Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 140 Utdrag Kf

23 Sammanträdesdatum 23(58) Ks 223 Dnr Eksjö Stallberget 3:3, markförvärv Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering varigenom Eksjö kommun förvärvar del av Stallberget 3:3 om ca 19,4 ha för en ersättning om kr, samt att godkänna upprättat köpekontrakt avseende skog på rot, varigenom kommunen köper avverkningsrätt för kr exkl moms inom Stallberget 3:3. Marianne Löwgren (C) närvarar och deltar inte i beslutet p g a jäv. Åke Wredén (FP) reserverar sig mot beslutet. Ägarna till fastigheten Eksjö Stallberget 3:3, har under våren 2010 erbjudit Eksjö kommun att förvärva del av fastigheten Eksjö Stallberget 3:3. Fastigheten utgör ett strategiskt markområde för Eksjö kommuns fortsatta utveckling. Efter värdering av marken har, förslag till överenskommelse om fastighetsförvärv har träffats. Samhällsbyggnadsutskottet har , 141, beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering varigenom Eksjö kommun förvärvar del av Stallberget 3:3 om ca 19,4 ha för en ersättning om kr, samt att godkänna upprättat köpekontrakt avseende skog på rot, varigenom kommunen köper avverkningsrätt för kr exkl moms inom Stallberget 3:3. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar

24 Sammanträdesdatum 24(58) Åke Wredén (FP), med hänsyn till naturvårdsskäl m m avslag på förvärvet och föreslår att förslaget inte framläggs för kommunfullmäktige, Andreas Henning (S), Göran Persson (M), Kent Andersson (S), Lars- Göran Lind (KD) och Bernhard Issal (C) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på dels samhällsbyggnadsutskottets förslag, dels på Åke Wredéns (FP) avslagsyrkande, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla samhällsbyggnadsutskottets förslag. sunderlag Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 141 Utdrag Kf

25 Sammanträdesdatum 25(58) Ks 224 Dnr Hemställan om kostnadstäckning, vinterväghållning, Eksjö Energi AB Kommunstyrelsen beslutar att framlägga följande förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anslå kr för hittills nedlagda kostnader avseende vinterväghållning m m under år 2010, med finansiering genom att ianspråkta ökade skatteintäkter. Eksjö Energi AB hemställer om kostnadstäckning för hittills nedlagda överkostnad avseende vinterväghållning av kommunens gator och vägar. Enligt bolaget har kr bokförts kostnader t o m Budgeten för första halvåret är kr. Bolaget hemställer därför om täckning av mellanskillnaden kr. Samhällsbyggnadschefen anför att det, principiellt sätt, måst anses riktigt att skattekollektivet, d v s kommunen svarar för kostnaden av vinterväghållning. Rimligt kan vara att en reglering görs redan vid halvårsskiftet, vari genom Eksjö Energi AB:s delårsbokslut, liksom Eksjö kommun uppvisar riktiga resultat. Samhällsbyggnadschefen påtalar även att bolaget, genom sitt sett att räkna, inkluderat förväntade kostnader för resten av året. Med tillägg av kostnad för nya vägmärken, uppgår summan som ska regleras till kr. Alla tillkommande kostnader för vinterväghållning under resten av året får sedan regleras i bokslutet för Samhällsbyggnadsutskottet har , 144, beslutat att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) 2012-05-24 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-24 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (34) 2010-08-26 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2010-08-26 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer