SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande..2 Delårsbokslut per 30 juni Ersättning till förtroendevalda i Eksjö kommun...6 Förbundsordning för Regionförbundet Jönköpings län Verksamhetsplan och budget 2011 för Regionför-bundet Jönköpings län Bevara vår historia, återinför borgmästartiteln - motion Återställ valvbron över Eksjö ån vid Rolandsdammsvägen motion...14 Översyn av Eksjö kommuns översiktsplan - motion Trygghetsvandringar motion.16 Eksjöortens Ryttarförening, tävlingsstall finansiering 18 Dagvattenavgift för allmän platsmark - finansiering Eksjö Stallberget 3:3, markförvärv Hemställan om kostnadstäckning, vinterväghållning, Eksjö Energi AB Höreda förskola, om- och tillbyggnad..27 Särskilt boende och tygghetsboende för vårdbehövande makar och motsvarande, motion..28 Kommunal representant i styrgruppen, Olsbergs Eksjö Arena Förteckning, obesvarade medborgarförslag Förteckning, obesvarade motioner Verksamhetsplan och budget 2011 för Primärkom-munala nämnden, Regionförbundet Jönköpings län Åtgärder vid Furulundsskolan p g a Skolinspektionens tillsyn Uppdrag i anslutning till budget 2010, verksamhetsplan Verksamhetsplan för Folkhälsorådet i Eksjö kommun Fria hemresor för skolungdomar..42 Utökat vårdnadsbidrag.44 På väg mot ny roll - överväganden och förslag om Riksutställningar - remiss Nedläggning av faderskapsutredning Samordningsförbund i Jönköpings län Finsam, representant Nytt samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan på Höglandet Eksjö Fiesta - bidragsansökan Introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd - information LVM-beredskap och socialjor..52 Arbetet tillsammans med etniska grupper Mediacenter bildande av aktiebolag Lokalutredning Utskottsprotokoll och beslut fattade med stöd av delegation Kommunstyrelsens protokoll Finansrapport per

2 Sammanträdesdatum 2(58) Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Eksjö, kl ande Lennart Bogren (C) ordf Göran Persson (M) Lars-Göran Lind (KD) Ulla Hägg (S) Kjell Axell (S) 213, , , 232, 247 Bernhard Issal (C) Andreas Henning (S) , , , 237, 240, 241, 243, 247 Kerstin Robertson (M) , , 246, 247 Sten Eriksson (C) Håkan Dufva (KD) Åke Wredén (FP) Kent Andersson (S) Tomas Erazim (M) 214, , 231, Marianne Löwgren (C) , Claes-Göran Stelpe (M) tjänstgörande ersättare för Anders Gustafsson (M) forts Utses att justera Göran Persson Justeringens plats Stadshuset, Eksjö, , kl Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare... Karin Elardt Ordförande... Lennart Bogren... Göran Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Kerstin von Wowern

3 Sammanträdesdatum 3(58) forts Jonas Nilsson (S) tjänstgörande ersättare för Bo Bergvall (S) Göte Martinsson (S) tjänstgörande ersättare för Peter Lindholm (S) Agneta Sköldunger (C) tjänstgörande ersättare för Marianne Löwgren (C) 223 Agneta Sköldunger (C) tjg ers för Kerstin Robertson (M) 231, 245 Göran Thydén (M) tjg ers för Tomas Erazim (M) 213, , , 232, 247 Inger Stenström (S) tjg ers för Andreas Henning (S) 224, 225, 231, 235, 236, 238, 239, 242, Kent Björk (S) tjg ers för Kjell Axell (S) 214, , 231, Övriga deltagare Agneta Sköldunger (C) ej tjg ers , , , 246, 247 Mona Augustsson (MP) ej tjg ers Inger Stenström (S) ej tjg ers , , , 237, 240, 241, 243, 247 Kent Björk (S) ej tjg ers 213, , , 232, 247 Karin Elardt, administrativ chef, föredragande och sekreterare Stefan Elm, tf kommundirektör , , Karin Höljfors, ekonomichef 213 ViviAnn Åberg, ekonom 213 Kenneth Mattelin, barn- och ungdomschef 237, 243 Jan-Erik Andrén, enhetschef familjeenheten 237, 243 Margareta Hedman, verksamhetsutvecklare EKFAB/EBO 245

4 Sammanträdesdatum 4(58) Ks 213 Dnr Delårsbokslut per 30 juni 2010 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till delårsbokslut per , samt att överlämna detsamma till kommunfullmäktige och Eksjö Kommunrevision. Delårsbokslut per har upprättats vid Kommunledningskontorets ekonomiavdelning och redovisas vid dagens sammanträde. Av delårsbokslutet framgår att resultatet för årets första sex månader är 11,5 mnkr. Prognosen för året redovisar ett positivt resultat om 13,4 mnkr, vilket är ca 7,9 mnkr mer än budget. Sektorerna har första halvåret förbrukat 50,5 % av den totala budgeten om 732,2 mnkr. Verksamheternas helårsprognos pekar på ett budgetöverskridande med totalt 16,1 mnkr, varav 5,2 mnkr avser ianspråktagande av resultatfond enligt plan och 5,0 mnkr övrigt resultatfondsutnyttjande. På helårsbasis redovisar kommunledningskontoret en negativ avvikelse på 4,8 mnkr och samhällsbyggnadssektorn på 4,0 mnkr. Barn- och ungdomssektorn redovisar underskott med 2,5 mnkr och sociala sektorn med 4,7 mnkr. Internserviceavdelningen har ett mindre negativt resultat om ca 0,3 mnkr. Tre negativa avvikelser är hänskjutna till annan finansiering; Familjeenhetens 2,5 mnkr inom barn- och ungdomssektorn och ökade kostnader för vinterväghållning om 2,9 mnkr, samt ny VA-taxa för dagvattenhantering om 0,5 mnkr. Kostnaden för pensioner beräknas överskrida budget med 1,8 mnkr. Det positiva resultatet för år 2010 hänförs till - förbättrad prognos för skatteintäkter med 14,7 mnkr - sänkt arbetsgivaravgift för unga, motsvarande 4,6 mnkr - budgeterad resultatfondsförbrukning om 2,9 mnkr (0,6 mnkr tilläggsbudgeterad) - minskade kostnader för löneökningar år 2010 om 2,0 mnkr, samt - finansiella intäkter, exploateringsvinster m m uppgår till 1,4 mnkr

5 Sammanträdesdatum 5(58) I den fastställda budgeten för år 2010, efter tilläggsbudget, uppgår årets resultat till 0,8 % av skatteinkomsten och bidrag. Helårsprognosen enligt bokslutet visar ett resultat på 1,7 % av skatter och utjämning. I 2010 års budget är självfinansieringsgraden vid investeringar 100 %. Detta mål uppnås inte, utan materiella investeringar självfinansieras till 72 % och 14 % täcks in genom Eksjö Kommunfastigheter AB:s amortering av reverslån. Kommunens soliditet uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 62,3 %. Helårsprognosen visar en ökning till 63,4 %,och målet att soliditeten ska stärkas uppnås. Vid dagens sammanträde redovisar ekonomichefen verksamhetsuppföljning, baserad på tidigare fastställda styrkort. Kommunstyrelsens nya styrkort fokuseras på fyra verksamhets/affärsområden: - attraktivitet - utveckling och omsorg av barn och unga - utveckling och omsorg av vuxna, samt - fysisk hållbar utveckling Varje verksamhetsområde följs upp från fyra olika perspektiv: Brukarperspektivet fokuserar på kundnyttan. Processperspektivet tar sikte på att ha rationella och effektiva arbetsmetoder och processer. Medarbetarperspektivet lyfter fram kompetensförsörjning, rekrytering, värdegrund m m, medan Resursperspektivet beskriver hur väl kommunen använder ekonomiska och andra resurser. Måluppfyllelsen redovisas i spindel-/spridningsdiagram. sunderlag Ledningsutskottets beslut , 106 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 145 Barn- och ungdomsutskottets beslut , 103 Socialutskottets beslut , 96 Dokumentet Delårsrapport per med bilaga övergripande verksamhetsuppföljning Utdrag Kf Kommunrevisionen

6 Sammanträdesdatum 6(58) Ks 214 Dnr Ersättning till förtroendevalda i Eksjö kommun Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslag från Beredningen för politisk organisation vad avser ersättning till förtroendevalda i Eksjö kommun, men med ändring innebärande att kommunfullmäktiges ordförande respektive utskottsordförande på årsbasis erhåller 15 % av kommunstyrelsens ordförandearvode på helårsbasis i s k fasta arvoden. Beredningen för politisk organisation har vid kommunfullmäktiges sammanträde , 63, redovisat förslag till arvodesreglemente för kommande mandatperiod, att gälla fr o m Beredningen föreslår ingen ändring av själva arvodesreglementet, men föreslår att de fasta ordförandearvoden redovisas i förhållande till årslönen för kommunstyrelsens ordförande enligt följande (summan uppräknad med 1,8 % mot 2010, d v s den kalkylerade genomsnittliga löneökningen för kommunanställda år 2010); Ks presidium inkl oppositionsråd 240 % Kf ordf 10 % :e v 5 % :e v 5 % Beredn Ordf 8 % Vice 4 % x 2= Utskott Ordf 10 % Vice 5 % x 3=

7 Sammanträdesdatum 7(58) TMN ordf 8 % :e v ordf 4 % Revision Ordf 8 % V ordf 4 % Ledamot 3 % x Summa Beredningens förslag till fasta övriga arvoden i respektive bolags styrelsepresidium, är i procent av kommunstyrelseordförandens årsarvode; Eksjö Stadshus Ordf 0 V ordf 0 Eksjö Energi inkl Ordf 10 % Eksjö Elnät AB V ordf 5 % Eksjö Energi Elit Ordf 3 % V ordf 1 % Eksjöbostäder Ordf 7 % V ordf 3 % Eksjö Kommun- Ordf 7 % fastigheter AB V ordf 3 % AB Eksjö Industri- Ordf 5 % byggnader V ordf 2 % Eksjö Fordons- Ordf 5 % utbildning AB V ordf 2 % Lekmannarevisor, per helägt bolag 1,3 % Lekmannarevisor, Eksjö Energi Elit 0,5 % Lekmannarevisor, Eksjö Elnät 0,5 %

8 Sammanträdesdatum 8(58) Efter förslag från samtliga utskott redovisas vid dagens sammanträde kommunfullmäktiges presidiums, efter överläggningar med partigruppsledarna följande förslag till ändring av beredningens ursprungliga förslag: Kommunfullmäktiges ordförande erhåller ett fast arvode motsvarande 15 % av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande, och 1:e respektive 2:e vice ordförande ett fast arvode om 5 % vardera, samt att respektive utskottsordförande erhåller 15 % av kommunstyrelseordförandens årsarvode, medan vice ordföranden erhåller 5 %. Nu redovisat förslag innebär, jämfört med beredningens förslag, en höjning av arvodesnivån om totalt 20 %. I kronor ökar kostnaden för de fasta arvodena år 2011 enligt beredningens förslag med kr, inkl uppräkning från Det förslag som redovisats vid dagens sammanträde innebär en kostnadsökning om kr. (Samtliga kostnader redovisas utan PO-pålägg). Socialutskottet har vidare , 92, bl a beslutat föreslå att arvodet läggs på en sådan nivå, att ordföranden i de större utskotten ges ekonomisk möjlighet att vara tjänstledig en dag per vecka för att följa den kommunala verksamheten m m. I denna del konstaterar kommunfullmäktiges presidium och partigruppsledarna att nu redovisat förslag medger ekonomiska förutsättningar för en dags tjänstledighet för berörda ordföranden. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Göran Persson (M), Kent Andersson (S), Tomas Erazim (M), Bernhard Issal (C), Lars-Göran Lind (KD) och Åke Wredén (FP) bifall till det förslag som kommunfullmäktiges presidium, i samråd med partigruppsledarna, redovisat. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på dels beredningens förslag, dels förslaget från kommunfullmäktiges presidium, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla redovisat förslag från kommunfullmäktiges presidium, efter samråd med partigruppsledarna.

9 Sammanträdesdatum 9(58) sunderlag Förslag till arvodesreglemente fr o m Ledningsutskottets beslut , 57 Barn- och ungdomsutskottets beslut , 66 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 75 Socialutskottets beslut , 57 Kommunstyrelsens beslut , 172 Sammanställning av fasta arvoden i länets kommuner Ledningsutskottets beslut , 108 Barn- och ungdomsutskottets beslut , 110 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 142 Socialutskottets beslut , 92 Yttrande från kommunfullmäktiges presidium och partigruppsledarna Utdrag Kf

10 Sammanträdesdatum 10(58) Ks 215 Dnr Förbundsordning för Regionförbundet Jönköpings län Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisat förslag till reviderad förbundsordning för Regionförbundet Jönköpings län. Förslag till förbundsordning för Regionförbundet Jönköpings län har upprättats. Förutom vissa språkliga korrigeringar av texten har 2, Regionförbundets uppgifter, ändrats. Regionstyrelsen översänder , 44, förslaget för beslut i respektive fullmäktige. sunderlag Skrivelse från Regionförbundet, daterad , med reviderat förslag till förbundsordning kompletterat med nuvarande förbundsordning, 2 Ledningsutskottets beslut , 99 Utdrag Kf

11 Sammanträdesdatum 11(58) Ks 216 Dnr Verksamhetsplan och budget 2011 för Regionförbundet Jönköpings län Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka redovisat förslag till verksamhetsplan och budget 2011 för Regionförbundet Jönköpings län. Förslag till verksamhetsplan inkl budget 2011 för Regionförbundet Jönköpings län har upprättats vid Regionförbundet. Summan av medlemsavgifterna uppgår till kr, d v s 9,3 milj kr för primärkommunerna och 4,650 mnkr från landstinget. För Eksjö kommuns vidkommande utgör 2011 års avgift 4,88 %, d v s 454 tkr. Enligt gällande förbundsordning 18, ska Regionförbundet samråda med medlemmarna om förslag till budget, varefter detsamma ska fastställas av styrelsen. sunderlag Förslag till verksamhetsplan och budget 2011 för Regionförbundet Jönköpings län, daterad Ledningsutskottets beslut , 100 Utdrag Kf

12 Sammanträdesdatum 12(58) Ks 217 Dnr Bevara vår historia, återinför borgmästartiteln - motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med ledningsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att vidhålla tidigare beslut att benämningen borgmästare ska användas för kommunstyrelsens ordförande i samband med internationella kontakter, att, då de enda symboler för borgmästareämbetet som finns i Eksjö är den s k borgmästarstaven och Borgmästare Munthes prestav, inte låta framta ytterligare ämbetssymboler, men att vid behov använda befintliga, samt att därmed avslå motionen. Kommunfullmäktige har , 60, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Kurt Rosén (SD). I motionen föreslås att borgmästartiteln återinförs, samt att repliker av hans värdighet anskaffas d v s käpp, halskedja, stadens nyckel och värja. Motionen motiveras med att Vedo Härad är en mycket gammal kulturbygd. Eksjö är samtidigt en evenemangsstad. Historia blandas med nutid. Genom att återinföra borgmästartiteln med tillhörande attribut kan borgmästaren värdigt representera Eksjö vid vänortsträffar och vid högtidligheter. Vid dagens sammanträde redovisar administrativa chefen upprättat förslag till yttrande, vari bl a framgår att borgmästare är ett ämbete som funnits i Sverige sedan mitten av 1300-talet, men upphörde definitivt år Då det vid internationella kontakter ibland uppstår en viss förvirring, då det förutsätts av de utländska representanterna att någon i kommunen är borgmästare har kommunfullmäktige redan , 77, beslutat att benämningen borgmästare ska användas för kommunstyrelsens ordförande i samband med internationella kontakter.

13 Sammanträdesdatum 13(58) På Eksjö museum, stadshistoriska utställningen, finns Borgmästare Munthes stav, vilket ibland använts av kommunstyrelsens ordförande vid högtidliga sammanhang. Enligt uppgift från museichefen har det för övrigt aldrig funnits någon kedja, värja eller stadens nyckel e d som legitimation för tidigare borgmästare i Eksjö. Kommunen har i gåva våren 2010 förärats Borgmästare Munthes s k prestav. Avsikten är att denna stav ska användas, exempelvis vid öppnandet av mandatperiodens första sammanträde med kommunfullmäktige. Några övriga attribut för borgmästarämbetet i Eksjö finns inte. sunderlag Motion från Kurt Rosén (SD) daterad Kommunfullmäktiges beslut , 60 Tjänsteskrivelse från administrativa chefen, daterad Ledningsutskottets beslut , 101 Utdrag Kf

14 Sammanträdesdatum 14(58) Ks 218 Dnr Återställ valvbron över Eksjöån vid Rolandsdammsvägen - motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att notera att rubricerade bro kommer att restaureras genom ianspråktagande av medel för reinvestering av gator, vägar och broar, samt att därmed förklara motionen bifallen. Kommunfullmäktige har , 19, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Kurt Rosén (SD) med förslag att den vackra valvbron över Eksjöån vid Rolandsdammsvägen återställs, bl.a. i form av att broräcken återställs, ny beläggning, slyröjning m.m. genomförs i området. På uppdrag av samhällsbyggnadsutskottet redovisar gatuchefen ett kostnadsförslag för restaurering av valvbron, med finansiering inom ramen för reinvestering av gator, vägar och broar. Restaureringen, som kommer att ske under hösten 2010, bedöms kosta kr. sunderlag Motion från Kurt Rosén (SD), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 19 Samhällsbyggnadsutskottets beslut Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 135 Utdrag Kf

15 Sammanträdesdatum 15(58) Ks 219 Dnr Översyn av Eksjö kommuns översiktsplan - motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att möjligheten till upphävande eller dispens från strandskydd för områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling ska ingå i kommande översiktsplan för Eksjö kommun, samt att därmed förklara motionen bifallen. Kommunfullmäktige har , 124, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Åke Wredén (FP) och Anna-Lisa Lundvall (FP). I motionen påtalas att de av riksdagen 2009 ändrade regler för strandskydd, ger kommunerna möjlighet att i sina översiktsplaner peka ut mindre områden, där undantag från strandskydd kan göras för att tex möjliggöra satsningar inom turism och besöksnäringen. De nya reglerna kan endast användas genom att fullmäktige i översiktsplanen pekar ut de områden där strandskyddet inskränks till förmån för landsbygdsutvecklingen. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att framlägga en reviderad översiktsplan för Eksjö kommun, med bl.a förslag om naturvårdshänsyn kring kommunens viktigare sjöar och begränsade strandskyddsundantag för landsbygdsutveckling. sunderlag Motion från Åke Wredén (FP) och Anna-Lisa Lundvall (FP), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 124 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 136 Utdrag Kf

16 Sammanträdesdatum 16(58) Ks 220 Dnr Trygghetsvandringar - motion Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att uttala att trygghetsvandringar kan vara en lämplig metod att tillämpa i det brottsförebyggande arbetet, i planeringsarbete och i lokalt utvecklingsarbete, att rekommendera kommunstyrelsen att uppdra åt brottsförebyggande rådet att initiera trygghetsvandringar och återrapportera resultatet av dessa till kommunstyrelsen, samt att därmed förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige har , 122, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad motion från Andreas Henning (S). I motionen omtalas att trygghetsvandringen är en bra metod att upptäcka och åtgärda platser som upplevs som otrygga eller osäkra. Trygghetsvandringar handlar dock inte bara om trygghet och säkerhet. De kan också ses som ett demokratiskt instrument för att förmedla medborgarnas åsikter till beslutsfattarna. För lokala brottsförebyggande råd och andra samverkansgrupper är trygghetsvandringar ett utmärkt sätt att samla in kunskap om ett område, och få reda på vad medborgarna tycker om sin närmiljö. Motionären föreslår att Eksjö kommun aktivt jobbar med trygghetsvandringar som en del i det förebyggande trygghetsarbetet. Vid dagens sammanträde meddelar Tomas Erazim (M), tillika ordförande i Brottsförebyggande rådet, att rådet tillstyrker samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut.

17 Sammanträdesdatum 17(58) sunderlag Motion från Andreas Henning (S), daterad Kommunfullmäktiges beslut , 122 Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 138 Utdrag Kf

18 Sammanträdesdatum 18(58) Ks 221 Dnr Eksjöortens Ryttarförening, tävlingsstall - finansiering Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Eksjöortens Ryttarförening kommunal borgen för lån om högst kr i syfte att föreningen ska kunna bygga nytt tävlingsstall, varvid eventuell tillkommande finansiering skall avräknas från borgenssumman, att motivet för borgensåtagandet är att föreningen önskar uppföra stallbyggnaden på den mark som kommunen äger och inte ska försälja, varför Eksjöortens Ryttarförening uppför byggnaden på ofri grund och därmed erhåller betydligt sämre lånevillkor, att borgensåtagandet gäller i maximalt tio år, att villkoret för borgen är att det upprättas en rak amorteringsplan på tio år för aktuellt låns, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att fastställa slutlig borgenssumma. Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra till samhällsbyggnadsutskottet att redovisa förutsättningarna för att Eksjöortens Ryttarförening kan erhålla ett kommunalt investeringsbidrag om 300 tkr till stallbyggnationen. Eksjöortens Ryttarförening anordnar 5-7 ggr/år lokala och nationella tävlingar i hopp och dressyr med ca startande. Ryttare kommer från hela södra Sverige och behöver få hästarna tillfälligt uppstallade under tävlingsdagarna. De har hittills erbjudits uppstallning genom mobila stall. Dessvärre är intäkterna för de mobila stallen lika stora som utgifterna, vilket gör att föreningen går miste om intäkter motsvarande ca kr till kr per år.

19 Sammanträdesdatum 19(58) Eksjöortens Ryttarförening ansöker om möjlig finansiering från kommunen på kr, alternativt kr för att bygga ett nytt tävlingsstall. Eksjöortens Ryttarförening har tidigare ansökt om bidrag hos kommunen för tävlingsstallet och för år 2009 fått kr i bidrag och för år kr. Riksidrottsförbundet och Länsstyrelsen har avslagit ryttarföreningens tidigare bidragsansökan. Eksjöortens Ryttarförening avser att ånyo ansöka hos Riksidrottsförbundet om bidrag. Samhällsbyggnadsutskottet har , 139, beslutat föreslå kommunfullmäktige: att förklara sig beredd att lämna kommunal borgen för lån om högst 800 tkr i syfte att föreningen ska kunna få bygga nytt tävlingsstall, varvid eventuellt tillkommande finansiering ska avräknas från borgenssumman, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att fastställa slutlig borgenssumma. Vid dagens sammanträde redovisas att kommunfullmäktige , 99, beslutat om ändrade regler avseende kommunalt borgensåtagande. Enligt kommunfullmäktiges beslut är huvudregeln att kommunen ej beviljar borgen för andra ändamål än till de kommunala bolagen och borgen för bostadsproduktion. Undantagsvis kan borgen dock beviljas om särskilda skäl föreligger. Kommuns borgensförbindelse per uppgick till totalt kr, i huvudsak till de helägda kommunala bolagen. Eksjö Tennisförening, Fastighets AB Lungpärs, Jönköpings Länstrafik AB och Föreningen Kom till Festen har tillsammans en utnyttjad borgensförbindelse om kr. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Lennart Bogren (C), Sten Eriksson (C), Göran Persson (M) och Kent Björk (S) med motivering att kommunen äger marken, och inte vill avyttra densamma, där ryttarföreningen avser att uppföra tävlingsstall, vilket således uppförs på ofri grund och medför att föreningen får betydligt sämre låneförutsättningar än om man ägt marken själv, bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag under förutsättning att borgensåtagandet gäller i maximalt 10 år och att en amorteringsplan upprättas för föreningen med rak amortering,

20 Sammanträdesdatum 20(58) Andreas Henning (S), Lars-Göran Lind (KD), Bernhard Issal (C), Marianne Löwgren (C) och Kent Andersson (S) att samhällsbyggnadsutskottet får i uppdrag att redovisa förutsättningarna för Eksjö kommun att lämna ett utökat investeringsbidrag till Eksjöortens Ryttarförening om kr. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på dels Lennart Bogrens (C) m fl tilläggsyrkande mot avslag, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. Ordföranden ställer därefter proposition på Andreas Hennings (S) m fl tilläggsyrkande om uppdrag om ökat investeringsbidrag mot avslag, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla Andreas Hennings (S) m fl tilläggsyrkande. sunderlag Eksjöortens Ryttarförenings skrivelse och ekonomiska kalkyl ankomststämplad Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 139 Utdrag Kf SbU

21 Sammanträdesdatum 21(58) Ks 222 Dnr Dagvattenavgift för allmän platsmark - finansiering Kommunstyrelsen beslutar att framlägga följande förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anslå kr för att täcka kostnaderna avseende dagvattenavgift för allmän platsmark år 2010, att finansiera kostnaderna genom motsvarande minskning av årets resultat, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att beakta denna kostnad i arbetet med budget för år Kommunfullmäktige beslutade , 190, om ny taxa för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. En konsekvens av taxan är att Eksjö kommun, som huvudman för allmän platsmark innefattande huvudgator och GC-vägar, i framtiden kommer att debiteras dagvattenavgift. Enligt gatuavdelningens beräkningar utgör kommunens kostnader år 2010 för dagvattenavgifterna till kr. Samhällsbyggnadsutskottet har , 140, bl a beslutat föreslå: Kommunfullmäktige beslutar att anslå kr för att täcka kostnaderna avseende dagvattenavgift för allmän platsmark år 2010, genom ianspråktagande av medel ur anslag för oförutsedda behov. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Lennart Bogren (C) ändring av samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut innebärande att kostnaden ska finansieras genom ianspråktagande av årets resultat.

22 Sammanträdesdatum 22(58) Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag mot Lennart Bogrens (C) ändringsyrkande, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla Lennart Bogrens (C) ändringsyrkande. sunderlag Gatuavdelningens beräkningsunderlag daterat Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 140 Utdrag Kf

23 Sammanträdesdatum 23(58) Ks 223 Dnr Eksjö Stallberget 3:3, markförvärv Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets förslag, att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering varigenom Eksjö kommun förvärvar del av Stallberget 3:3 om ca 19,4 ha för en ersättning om kr, samt att godkänna upprättat köpekontrakt avseende skog på rot, varigenom kommunen köper avverkningsrätt för kr exkl moms inom Stallberget 3:3. Marianne Löwgren (C) närvarar och deltar inte i beslutet p g a jäv. Åke Wredén (FP) reserverar sig mot beslutet. Ägarna till fastigheten Eksjö Stallberget 3:3, har under våren 2010 erbjudit Eksjö kommun att förvärva del av fastigheten Eksjö Stallberget 3:3. Fastigheten utgör ett strategiskt markområde för Eksjö kommuns fortsatta utveckling. Efter värdering av marken har, förslag till överenskommelse om fastighetsförvärv har träffats. Samhällsbyggnadsutskottet har , 141, beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering varigenom Eksjö kommun förvärvar del av Stallberget 3:3 om ca 19,4 ha för en ersättning om kr, samt att godkänna upprättat köpekontrakt avseende skog på rot, varigenom kommunen köper avverkningsrätt för kr exkl moms inom Stallberget 3:3. Yrkande Under kommunstyrelsens överläggning yrkar

24 Sammanträdesdatum 24(58) Åke Wredén (FP), med hänsyn till naturvårdsskäl m m avslag på förvärvet och föreslår att förslaget inte framläggs för kommunfullmäktige, Andreas Henning (S), Göran Persson (M), Kent Andersson (S), Lars- Göran Lind (KD) och Bernhard Issal (C) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på dels samhällsbyggnadsutskottets förslag, dels på Åke Wredéns (FP) avslagsyrkande, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla samhällsbyggnadsutskottets förslag. sunderlag Samhällsbyggnadsutskottets beslut , 141 Utdrag Kf

25 Sammanträdesdatum 25(58) Ks 224 Dnr Hemställan om kostnadstäckning, vinterväghållning, Eksjö Energi AB Kommunstyrelsen beslutar att framlägga följande förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anslå kr för hittills nedlagda kostnader avseende vinterväghållning m m under år 2010, med finansiering genom att ianspråkta ökade skatteintäkter. Eksjö Energi AB hemställer om kostnadstäckning för hittills nedlagda överkostnad avseende vinterväghållning av kommunens gator och vägar. Enligt bolaget har kr bokförts kostnader t o m Budgeten för första halvåret är kr. Bolaget hemställer därför om täckning av mellanskillnaden kr. Samhällsbyggnadschefen anför att det, principiellt sätt, måst anses riktigt att skattekollektivet, d v s kommunen svarar för kostnaden av vinterväghållning. Rimligt kan vara att en reglering görs redan vid halvårsskiftet, vari genom Eksjö Energi AB:s delårsbokslut, liksom Eksjö kommun uppvisar riktiga resultat. Samhällsbyggnadschefen påtalar även att bolaget, genom sitt sett att räkna, inkluderat förväntade kostnader för resten av året. Med tillägg av kostnad för nya vägmärken, uppgår summan som ska regleras till kr. Alla tillkommande kostnader för vinterväghållning under resten av året får sedan regleras i bokslutet för Samhällsbyggnadsutskottet har , 144, beslutat att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 Sida 1 (15) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (18) 2008-12-09 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2008-12-09 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (17) 2012-08-15 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-08-15 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 2014-06-11 Sida 1 (22) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2014-06-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (19) 2009-04-28 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2009-04-28 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2009-11-10

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2009-11-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (25) 2009-11-10 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2009-11-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (25) 2012-01-17 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-01-17 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-12-10. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-12-10. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2013-12-10 1 (17) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2013-12-10 Innehåll Regional samverkan kring Ungas Uppväxt i Kalmar län och Eksjö kommun 2014-2016.4 Budgetuppföljning

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15 2013-05-15 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (23) 2010-09-15 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15 Innehållsförteckning ande... 2 Äldreomsorgen i Mariannelund, medborgarförslag...3 Rapportering

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, Ljungarummet, tisdagen den 30 september 2014 klockan 13.15 15.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Stefan Gustafsson, ordförande (KD) Mats Hermansson, 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (20) 2012-04-10 Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2012-04-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara

Läs mer

Kommunala funktionshinder rådet, KFR

Kommunala funktionshinder rådet, KFR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (12) 2012-05-22 Sammanträdesprotokoll för Kommunala funktionshinder rådet, KFR Plats och tid Samhällsbyggnadssektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-16.30 ande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare Jan Fransson, Mediacenter Jönköping 98. Bruno Poulsen (S) och Mats Hermansson (M)

Jan Holmqvist, kommunchef, sekreterare Jan Fransson, Mediacenter Jönköping 98. Bruno Poulsen (S) och Mats Hermansson (M) Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 19 oktober 2015 klockan 19.00 20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Marie Svensson (C), Lena Persson

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.25 ande Ersättare Övriga deltagande Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Håkan Johansson (M) Lennart Lööv (S) Nils-Erik Johansson (S) Dan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 26 september 2011, kl 8.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23 Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Nämndrummet, kommunalhuset kl 13.00 15.15 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Bertil Jonasson (C) Sara Asp (S) Thomas Bäckman (S) Marianne Carlsson (KD) Tommy Hartman

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer