Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(44) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson (m) Thomas Håkansson (c) Kerstin Johansson (fp) Ronny Pettersson (v) Övriga deltagare: Jörn Wahlroth Övriga deltagare, delvis: Teo Zickbauer, Maria Ahlberg, Kristina Rydén, Per Drysén, Bo Johansson, Hans Olausson, David Gillanders och Lars Svensson Utses att justera: Roger Fredriksson Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby , kl Sekreterare: Iréne Robertsson Paragrafer: Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsenheten Underskrift: Iréne Robertsson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(44) Innehållsförteckning 355 Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om antagande av ABVA 07 m m 4 Beslut Ansökan om verksamhetsstöd för ökad trafiksäkerhet i länet 6 Beslut Fastställande av förfrågningsunderlag av multifunktionsproduktmaskiner- skrivare och tjänster 8 Beslut Fastställande av förfrågningsunderlag av mjukpapper och engångsmaterial 9 Beslut Fastställande av förfrågningsunderlag av färskt matbröd och konditorivaror 10 Beslut Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, gällande naturvårdsprojekt Södra Brunnskogen 11 Beslut Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp att byggnadsminnesförklara Ekholms Fotoateljé 12 Beslut KF 147/2007 Kommunövergripande administrativ enhet 14 Beslut Information om biosfärsarbete 18 Beslut Remiss Karlskrona Garnisonsplan Marinbasens övriga verksamhetsplatser och 6.3 Marina skjutområden 19 Beslut Försäljning av fastigheten Svenstorp 11:3 21 Beslut Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, landskapsanalys 22 Beslut Planprogram för Gamla vattentornet Ronneby 25:6 23 Beslut Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, köp av tilläggstjänster från försäkringsmäklare 24 Beslut Förslag till beslut i ärende angående översyn av skolenheter och organisation efter genomförd återremiss 25 Beslut Fastighetsförvärv Ronneby 25:11 31 Beslut Motion från kf-led Roger Fredriksson, M om införande av mentorskap/fadderskap för nyanlända flyktingar 32 Beslut Motion från Willy Persson, RP angående valbarhet till styrelseuppdrag i kommunens aktiebolag 34 Beslut Revidering av reglemente gällande teckningsrätt 36 Beslut Delegationsordning för Kommunstyrelsen - revidering 37 Beslut Reglemente för Kommunstyrelsen - revidering 40 Beslut 40

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(44) 376 Internkontroll Beslut Statsbidrag för GC-väg längs Slättanäsvägen K252 i Listerby 42 Beslut Kurser och konferenser 43 Beslut Diverse delgivningsärenden 44

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(44) 2008/ Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om antagande av ABVA 07 m m Beslutsunderlag 1 Handling Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om antagande av ABVA 07 m m Hans Nilsson, Ronneby Miljö & Teknik AB, redogör för ärendet. Sammanfattning Numera gäller en ny VA-lag, Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, och ABVA07 är allmänna bestämmelser anpassade till den nya lagen och framtagna av branschorganisationen Svenskt vatten. Till bestämmelserna hör även föreskrifter och taxa för VA-anläggningar samt verksamhetsområden. En förändring från tidigare lagstiftning är punkt 15 LTA-system. Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen LTA-pumpenhet eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes egendom. Huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenheter som ska användas samt svara för installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med installationer i övrigt. Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten. Enligt den nya lagen ska kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområde. Fullmäktige har rätt att minska verksamhetsområdet. Ett område ska tas fram för spillvatten, ett för dagvatten och ett för dricksvatten. Bedömning Styrelsen för Miljöteknik beslöt den 15 oktober 2008 att bifogade ABVA07 med föreskrifter, taxa och verksamhetsområden skall gälla från och med Styrelsens beslut skall godkännas av kommunfullmäktige. När det gäller de löpande revideringarna av verksamhetsområdena bör detta kunna delegeras till styrelsen för Miljöteknik. Förslag till beslut Med hänvisning till ovanstående anhålles att: - kommunfullmäktige godkänner Miljötekniks styrelsebeslut avseende ABVA07 med föreskrifter, taxa och verksamhetsområden. - kommunfullmäktige delegerar till Miljötekniks styrelse att besluta om de löpande revideringarna av verksamhetsområden. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Thomas Håkansson, C, Margareta Yngvesson, S, och Ronny Pettersson, V.

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(44) Beslut Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta - att godkänna Miljötekniks styrelsebeslut avseende ABVA07 med föreskrifter, taxa och verksamhetsområden. - att delegerar till Miljötekniks styrelse att besluta om de löpande revideringarna av verksamhetsområden.

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(44) 2008/ Ansökan om verksamhetsstöd för ökad trafiksäkerhet i länet Beslutsunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Handling Ansökan om verksamhetsstöd för ökad trafiksäkerhet i länet, NTF Blekinge Utredare Theo Zickbauer redogör för ärendet och lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning NTF Blekinge har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna detsamma. NTF Blekinge leds av en styrelse, bestående av ordförande samt åtta representanter från landstinget, kommunerna, näringslivet och medlemsorganisationerna. Under 2008 erhåller NTF Blekinge, enligt regleringsbrev, ett organisationsbidrag samt projektbidrag från centralorganisationen NTF. Därtill kommer ett organisationsstöd från Landstinget Blekinge. Dessa bidrag täcker inte de fasta kostnaderna som behövs för att bedriva ett bra förebyggande trafiksäkerhetsarbete i länet. Regeringen har aviserat att organisationsstödet till NTF ska avvecklas. Nedtrappningen av organisationsstödet startar andra halvåret 2008 för att vara helt avvecklat under Utöver organisationsstöd tillförs de, efter särskild projektansökan, projektanslag för att genomföra uppdrag från bl.a. Vägverket och Ronneby kommun med pilotprojektet Säker Skolväg. Dessa projektanslag är inte årligen återkommande utan ansöks varje år efter behov. NTF Blekinges trafiksäkerhetsarbete har under de senaste åren utvecklats och riktar sig mot betydligt fler målgrupper med ett bredare förebyggande folkhälsoarbete. Exempel på genomförda aktiviteter i länet är bl.a. bilbältesmätningar, hastighetsmätningar, uppföljning av skolskjutstransporter, konsumentupplysning mm. För att NTF Blekinge ska ha möjlighet att fortsätta utveckla sin verksamhet i länet ansöks om ett verksamhetsstöd med en krona per invånare. NTF Blekinge ansöker om verksamhetsbidrag med kronor med start verksamhetsåret Bedömning NTF:s mål är bl.a. att skapa opinion för rätten till en trygg och säker trafik där ingen accepterar att någon döda eller skadas allvarligt och medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. NTF Blekinge vill även att så många människor som möjligt från medlemsorganisationerna är engagerade i olika trafiksäkerhetsprojekt. De har en viktig roll att samordna kommunerna i informationskampanjer och andra aktiviteter riktade till trafikanter för att skapa en trygg och säker trafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt. I kommunens förslag till folkhälsoplan finns ett antal delmål som rör trafikmiljö i anslutning till Ronnebys skolor samt "skolvägar" till och från skolor. NTF:s kompetens i dessa frågor kan mycket väl vara ett stöd till kommunen, eller att kommunen uppdrar åt NTF att genomföra projekt, i trafiksäkerhetsarbetet.

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(44) Det framgår inte vilka planerade aktiviteter som inte har kunnat genomföras under 2008 med anledning av det minskade stödet eller vilka omdisponeringar som gjorts. Kommunstyrelsen saknar dessutom anslag för verksamhetsbidrag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om verksamhetsbidrag med kronor för verksamhetsåret Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, Thomas Håkansson, C, Ronny Pettersson, V, och Kerstin Johansson, FP. Beslut Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att inte bevilja NTF Blekinge verksamhetsbidrag för 2008.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(44) 2008/ Fastställande av förfrågningsunderlag av multifunktionsproduktmaskinerskrivare och tjänster Beslutsunderlag 1 Handling Fastställande av förfrågningsunderlag av multifunktionsproduktmaskiner- skrivare och tjänster, Teopoula Zickbauer Upphandlare Teo Zickbauer redogör för förfrågningsunderlag gällande multifunktionsproduktmaskiner, skrivare, skanners, tjänster och tillhörande produkter. Sammanfattning Upphandlingen samordnas av Landstinget Blekinge. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Thomas Håkansson, C, och Ronny Pettersson, V. Beslut Arbetsutskottet beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget. Exp: Teo Zickbauer

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(44) 2008/ Fastställande av förfrågningsunderlag av mjukpapper och engångsmaterial Beslutsunderlag 1 Handling Fastställande av förfrågningsunderlag av mjukpapper och engångsmaterial, Teo Zickbauer Upphandlare Teo Zickbauer redogör för förfrågningsunderlag av mjukpapper och engångsmaterial. Sammanfattning Upphandlingen samordnas mellan Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby och Bromölla kommun. Karlshamns kommun samordnar upphandlingen. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, och Yngvesson, S. Beslut Arbetsutskottet beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget. Exp: Teo Zickbauer

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(44) 2008/ Fastställande av förfrågningsunderlag av färskt matbröd och konditorivaror Beslutsunderlag 1 Handling Fastställande av förfrågningsunderlag av färskt matbröd och konditorivaror, Maria Ahlberg Upphandlare Maria Ahlberg redogör för förfrågningsunderlag gällande färskt matbröd och konditorivaror. Sammanfattning Upphandlingen sker i samordning med Sölvesborg, Bromölla, Ronneby och Olofströms kommun, och samordningen görs av Sölvesborg kommun. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Thomas Håkansson, C, Ronny Pettersson, V, och Margareta Yngvesson, S. Beslut Arbetsutskottet beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget. Exp: Maria Ahlberg

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(44) 2008/ Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, gällande naturvårdsprojekt Södra Brunnskogen Beslutsunderlag 1 Skrivelse/brev Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, gällande naturvårdsprojekt Södra Brunnskogen, Kommunstyrelsens arbetsutskott Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsunderlag gällande undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, gällande naturvårdsprojekt Södra Brunnskogen. Sammanfattning Det lokala naturvårdsprojektet Södra Brunnsskogen startades upp 2005 efter ansökan om statligt bidrag från länsstyrelsen, de s.k. LONA-bidragen. Projektet presenterades inför ansökan och har vid ett par tillfällen varit uppe på Planberedingen. Projektfinansiering sker genom att kommunal arbetstid samt faktisk finansiering på tkr ger motsvarande statligt bidrag. Det maximala bidraget enligt länsstyrelsens beslut är kr. Syftet med projektet är att bilda ett kommunalt naturreservat, arbeta aktivt med medborgardialog och lyfta området med entréer, ledmarkeringar, informationsskyltar, skötselåtgärder mm. Projektet ska vara avslutat Projektet har nu gått in i en aktiv genomförandefas. Då kommunen saknar tillräcklig kompetens inom vissa delar av projektet görs härmed en generell framställan att få köpa in de konsulttjänster som bedöms vara nödvändiga och som kan göras inom projektets ekonomiska ramar. Beslut Arbetsutskottet beslutar att medge undantag från stopp för inköp av konsulttjänster. Exp: Anna-Karin Sonesson

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(44) 2008/2 361 Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp att byggnadsminnesförklara Ekholms Fotoateljé Beslutsunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Efter erhållande av BoK-nämndens yttrande 2 Handling Yttrande gällande motion att byggnadsminnesförklara Ekholms Fotoateljé, Biblioteks- och kulturnämnden 3 Beslut allmänt ärende KS AU 269/ , Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp att byggnadsminnesförklara Ekholms Fotoateljé 4 Tjänsteskrivelse/Utredning Byggnadsminnesförklaring av Ekholms Fotoateljé 5 Beslut allmänt ärende KS 67/ , Remittering av motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp att byggmnadsminnesförklara Ekholms Fotoateljé 6 Beslut allmänt ärende KF 18/ , Anmälan av motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp angående att byggnadsminnesförklara Ekholms Fotoateljé 7 Handling Byggnadsminnesförklara Ekholm Fotoateljé, Kenneth Michaelsson, C Utredare Per Drysén redogör för ärendet och lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Kommunfullmäktigeledamoten Kenneth Michaelsson har för Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp lämnat in en motion om att Ronneby kommun skall undersöka möjligheten att byggnadsminnesförklara Oscar Ekholms Fotoateljé samt att fastigheten avsätts för kommunens totala museiverksamhet. Bedömning Länsstyrelsen har till Ronneby kommun anmält att fråga är väckt om byggnadsminnesförklaring av Ekholms fotoateljé. Vidare kan konstateras att i samband med överlåtandet av ateljén med dess innehåll och förvärvandet av fastigheten, se Kommunfullmäktige 159/86, var avsikten att ateljén skulle ingå i kommunens totala museiverksamhet. Biblioteks- och Kulturnämnden har i sitt remissvar angående förslaget att avsätta fastigheten för kommunens totala museiverksamhet anfört att nämnden har för avsikt att genom avtal låta Ronneby musei- och hembygdsförening driva stora delar av den

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(44) kommunala museiverksamheten. Verksamheten och avtalet är tänkt att omfatta Möllebackagården, Risanäs skolmuseum, Gjuteri- och emaljmuseet, Modelladan samt Ekholms fotoateljé, Därmed är motionens syfte uppnått på annat sätt redan. Motionen bör därför avslås. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, och ledamöterna Thomas Håkansson, C, Ronny Pettersson, V, och Margareta Yngvesson, S. Beslut Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslut att anse motionen besvarad med ovanstående.

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(44) 2007/ KF 147/2007 Kommunövergripande administrativ enhet Beslutsunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning KF 147/2007 Kommunövergripande administrativ enhet 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Handling Yttrande över remiss "utredningsuppdrag avseende kommunövergripande administrativ enhet", Omsorgsnämnden 4 Beslut allmänt ärende KS AU 344/ , KF 147/2007 Kommunövergripande administrativ enhet 5 Tjänsteskrivelse/Utredning Handlingar klara för hantering 6 Handling Yttrande över remiss angående kommunövergripande administrativ enhet, Socialnämnden 7 Handling Yttrande över remiss angående kommunövergripande administrativ enhet, Förskole- och grundskolenämnden 8 Handling yttrande över remiss angående kommunövergripande administrativ enhet, Biblioteks- och kulturnämnden 9 Handling Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 82/2008, Yttrande över remiss angående kommunövergripande administrativ enhet, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 10 Handling Yttrande över remiss angående kommunövergripande administrativ enhet, Byggnadsnämnden 11 Handling Yttrande över remiss angående kommunövergripande administrativ enhet, Tekniska nämnden 12 Handling Yttrande över remiss angående kommunövergripande administrativ enhet., Överförmyndarnämnden 13 Handling Yttrande över kommunövergripande administrativ enhet, SKTF

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(44) 14 Handling Yttrande över remiss angående kommunövergripande administrativ enhet, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 15 Handling Yttrande gällande kommunövergripande administrativ enhet, Fritids- och Turistnämnden 16 Handling Yttrande över kommunövergripande administrativ enhet, Förskole- och grundskolenämnden 17 Beslut allmänt ärende KS AU 195/ , KF 147/2007 Kommunövergripande administrativ enhet 18 Tjänsteskrivelse/Utredning Utredning om kommunövergripande administrativ enhet 19 Beslut allmänt ärende KS AU 353/ , KF 147/2007 Kommunövergripande administrativ enhet 20 Beslut allmänt ärende KS AU 339/ , KF 147/2007 Kommunövergripande administrativ enhet 21 Skrivelse/brev Beslut om tillsättande av projektledare i utredningen av Kommunövergripande administrativ enhet Utredarna Per Drysén och Kristina Rydén redogör för ärendet och lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade om att utredningen skall genomföras. Remiss till nämnderna har genomförts. Informationer har lämnats till berörda som inbjudits att lämna synpunkter. Bedömning Utredningen visar på olika konsekvenser och förslag. Remissvaren har redovisats i särskild skrivelse. Under arbetet har uppmärksammats en felbedömning avseende resurserna för nämndssekreteraruppgifterna för Tekniska nämnden. Korrigering av detta har införts i rapporten. Rapporten har även korrigerats avseende genomförandetidpunkten.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(44) Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att all nämndsadministration centraliseras. Ett nämndssekreteriat inrättas fr.o.m och placeras organisatoriskt inom Kommunledningsenheten under ledning av Kanslichefen och bemannas med 3,0 tjänst som nämndssekreterare och 2,0 tjänst som registrator och 1,0 tjänst för skanning av fakturor. att all fakturahantering centraliseras. Ekonomienheten bemannas med 6,5 tjänst avseende fakturahantering. Överföringen sker att tjänsterna avseende fakturahantering och skanning successivt ska reduceras i takt med införande av elektronisk fakturahantering och e-handel. att en systemförvaltare för införandet av elektronisk fakturahantering och e-handel inrättas fr.o.m Tjänsten finansieras i budget 2009, plan att i samband med centralisering av nämndsadministration och fakturahantering reduceras tjänster i verksamheterna i enlighet med bilaga. Finansiering sker genom att medel förs från verksamheterna till de nya centrala enheterna enligt bilaga. att Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett konkret förslag avseende bemanning av nämndssekretariatet och centraliserad fakturahantering, samt organisation och bemanning av de verksamhetsspecifika uppgifterna. Uppdraget ska vara färdigställt så att det kan behandlas i Kommunfullmäktige i april Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, Ronny Pettersson, V, Roger Fredriksson, M, Kerstin Johansson, FP, och Thomas Håkansson, C. Yrkanden Ledamot Margareta Yngvesson, S, yrkar bifall till redovisat förslag. Ledamot Ronny Pettersson, V, yrkar bifall till den del som avser elektronisk handel, samt avslår den del som avser nämndsekreteriatet. Propositionsordning Ordförande JanAnders Palmqvist, S, ställer proposition på Margareta Yngvessons yrkande mot Ronny Petterssons yrkande, och finner att Arbetsutskottet beslutar enligt Margareta Yngvessons yrkande.

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(44) Deltar ej i beslutet Ledamöterna Kerstin Johansson, FP, Roger Fredriksson, M, och Thomas Håkansson, C, deltar ej i beslutet. Beslut Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen att besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande. att all nämndsadministration centraliseras. Ett nämndssekreteriat inrättas fr.o.m och placeras organisatoriskt inom Kommunledningsenheten under ledning av Kanslichefen och bemannas med 3,0 tjänst som nämndssekreterare och 2,0 tjänst som registrator och 1,0 tjänst för skanning av fakturor. att all fakturahantering centraliseras. Ekonomienheten bemannas med 6,5 tjänst avseende fakturahantering. Överföringen sker att tjänsterna avseende fakturahantering och skanning successivt ska reduceras i takt med införande av elektronisk fakturahantering och e-handel. att en systemförvaltare för införandet av elektronisk fakturahantering och e-handel inrättas fr.o.m Tjänsten finansieras i budget 2009, plan att i samband med centralisering av nämndsadministration och fakturahantering reduceras tjänster i verksamheterna i enlighet med bilaga. Finansiering sker genom att medel förs från verksamheterna till de nya centrala enheterna enligt bilaga. att Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett konkret förslag avseende bemanning av nämndssekretariatet och centraliserad fakturahantering, samt organisation och bemanning av de verksamhetsspecifika uppgifterna. Uppdraget ska vara färdigställt så att det kan behandlas i Kommunfullmäktige i april Reservation Ledamot Ronny Pettersson, V, reserverar sig till förmån för eget yrkande.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(44) 2006/ Information om biosfärsarbete Utredare Per Drysén lämnar följande information Information om biosfärsarbetet Under kandidatfasen pågår dels ett antal projekt och dels färdigskrivande av ansökan om att bli Biosfärsområde. För att skapa en god förutsättning av att komma vidare med arbetet om ansökan skulle beviljas har diskussioner förts inom arbetsgruppen vilka skall redovisas för styrgruppen den 20 november. Arbetsgruppen har tagit fram en uppdragsbeskrivning och ett förslag till budget. Av informationen framgår bland annat att Naturvårdsverket finansierar en koordinator och att parterna i övrigt skall hantera de insatser med egen personal och de kostnader som i övrigt behövs för att driva ett framgångsrikt biosfärskontor. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, och ledamöterna Roger Fredriksson, M, och Ronny Pettersson, V. Beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Exp: Per Drysén Bo Johansson

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(44) 2008/ Remiss Karlskrona Garnisonsplan Marinbasens övriga verksamhetsplatser och 6.3 Marina skjutområden Beslutsunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Garnisonsplan 2 Handling Remiss Karlskrona Garnisonsplan Marinbasens övriga verksamhetsplatser och 6.3 Marina skjutområden, Försvarsmakten Marinbasen Utredare Per Drysén redogör för ärendet och lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Försvarsmakten marinbasen har översänt Karlskrona Garnisonsplan Marinbasens övriga verksamhetsplatser och 6.3 Marina skjutområden för yttrande från kommunen. Yttrandet önskas före Planen är ett gemensamt dokument mellan Försvarsmakten och Fortifikationsverket som undertecknas gemensamt av Chefen för Marinbasen, Chefen för Fortifikationsverket FA Syd och Chefen för lokalplaneringsenheten Syd. Planen är omfattande. Yttrandet begränsas till de delar som avser Ronneby kommun. Punkten behöver justeras omedelbart vid Kommunstyrelsens sammanträde för att svar skall kunna lämnas i avsedd tid. Bedömning Av förslaget till garnisonsplan punkterna 6.2 och 6.3 framgår att inget av de angivna områdena berör Ronneby kommun. Det finns därför anledning att avstå från yttrande. De områden som ändå kan vara intressanta att yttra sig över är de marina skjutområden som benämns Sturköområdena och Torhamnområdena. Anledningen till att det skulle vara av intresse för Ronneby kommun är att de befinner sig inom Biosfärkandidatområdet Blekinge Arkipelag. Biosfärsarbetet skall bidra till utveckling av modellområden för samspel mellan människa och biosfär. Det kan därför vara intressant att i biosfärarbetet söka kontakt med försvarsmakten för vidare diskussioner om på vilket sätt verksamheten kan bedrivas för att samlat utgöra ett stöd för biosfärsutvecklingen och naturens bevarande. Något yttrande bedöms dock inte nödvändigt. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att föreslå Kommunstyrelsen att besluta: att avstå från att yttra sig över förslaget till Garnisonsplan punkterna 6.2 och 6.3. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(44) att föreslå Kommunstyrelsen att besluta: att avstå från att yttra sig över förslaget till Garnisonsplan punkterna 6.2 och 6.3.

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(44) 2008/ Försäljning av fastigheten Svenstorp 11:3 Beslutsunderlag 1 Handling Försäljning av fastigheten Svenstorp 11:3, Tekniska nämnden Sammanfattning Tekniska nämnden har i beslut den 15 oktober 2008, TN 126/08, tillstyrkt en försäljning av fastigheten Svenstorp 11:3 i Bräkne-Hoby. Fastigheten är värderad till kronor plus minus Fastigheten ligger på allmän platsmark, vilket innebär att en planändring måste genomföras inför försäljningen. Byggnadsnämnden har den 20 april 2006, BN 79/2006, uppgett att plan- och avstyckningskostnaderna för att sälja del av Svenstorp 11:3 uppgår till kronor. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Thomas Håkansson, C, Ronny Pettersson, V, och Margareta Yngvesson, S. Beslut Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen att fatta följande beslut. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att tillstyrka en försäljning av fastigheten Svenstorp 11:3.

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(44) 2008/ Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, landskapsanalys Beslutsunderlag 1 Handling Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, landskapsanalys, Kristina Eklund Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande information Sammanfattning I samband med den pågående vägutredningen i Droppemåla behövs en landskapsanalys genomföras. Vägutredningen studerar möjligheten att ansluta en ny östra infart till det nya bostadsområde och ev. planera för fler bostäder i området. Dessutom skall en översyn av gällande detaljplaner i Droppemåla genomföras som gagnas av en sådan utredning. Landskapsanalysen gäller hela naturområdet mellan reningsverket och Bussemåla och belyser bla cykelvägens inplacering med tanke på den södra entrén, lokalvägens inplacering mellan bostadsområdet i Droppemåla och den allmänna vägen förbi Ekenäs samt de nya tomternas möte med naturområdet. Eva och Roland Gustavsson Landskapsarkitekter HB har bedömt kostnaderna till kr + moms. Beslut Arbetsutskottet beslutar medge undantag från stopp för inköp av konsulttjänster. Exp: Kristina Eklund

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(44) 2008/ Planprogram för Gamla vattentornet Ronneby 25:6 Beslutsunderlag 1 Handling Planprogram för Gamla vattentornet Ronneby 25:6, samhällsbyggnadskontoret Stadsarkitekt David Gillanders redogör för ärendet. Sammanfattning Syftet med planprogrammet är att ändra användningen av Gamla Vattentornet, Ronneby 25:6 med flera, samt att bevara områdets karaktär som en solid byggnad i en naturpark. Dessutom avser planen att möjliggöra en mindre förtätning av den befintliga bostadsbebyggelsen och i samband med detta redigera de nuvarande bestämmelserna för den närliggande bebyggelsen. Planprogrammet redovisar olika alternativ för området kring vattentornet samt hur kvarteret söder om vattentornet kan förtätas med ett par tomter. Planområdet karaktäriseras av en stor höjdskillnad med en brant lutning åt väst och sydväst mot Ronneby centrum. Berg i dagen förekommer på flera ställen. På platån finns också mindre inslag av sankmark. Allmänhetens intresse för utsiktsplatsen vid Gamla Vattentornet tas tillvara på så sätt att stigar, gång- och cykelvägar finns kvar samtidigt som marken runt utsiktsplatsen regleras som naturmark. Detta betyder att platsen även fortsättningsvis blir allmänt tillgänglig. Byggnadsnämnden har den 25 september 2008, BN 236/2008, beslutat att godkänna att planarbetet inleds och att alternativa förslag ställs ut i ett planprogram. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, och ledamot Margareta Yngvesson, S. Beslut Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att planen antas genom normalt planförfarande samt yttra följande. Kommunstyrelsen har, i avvaktan på resultatet av samrådet, inte något att erinra mot förslaget

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2012-10-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-17 30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Peter

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-24

Kommunfullmäktige 2011-02-24 Sammanträdesprotokoll 1(89) 2011-02-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.45 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer