Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(44) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson (m) Thomas Håkansson (c) Kerstin Johansson (fp) Ronny Pettersson (v) Övriga deltagare: Jörn Wahlroth Övriga deltagare, delvis: Teo Zickbauer, Maria Ahlberg, Kristina Rydén, Per Drysén, Bo Johansson, Hans Olausson, David Gillanders och Lars Svensson Utses att justera: Roger Fredriksson Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby , kl Sekreterare: Iréne Robertsson Paragrafer: Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsenheten Underskrift: Iréne Robertsson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(44) Innehållsförteckning 355 Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om antagande av ABVA 07 m m 4 Beslut Ansökan om verksamhetsstöd för ökad trafiksäkerhet i länet 6 Beslut Fastställande av förfrågningsunderlag av multifunktionsproduktmaskiner- skrivare och tjänster 8 Beslut Fastställande av förfrågningsunderlag av mjukpapper och engångsmaterial 9 Beslut Fastställande av förfrågningsunderlag av färskt matbröd och konditorivaror 10 Beslut Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, gällande naturvårdsprojekt Södra Brunnskogen 11 Beslut Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp att byggnadsminnesförklara Ekholms Fotoateljé 12 Beslut KF 147/2007 Kommunövergripande administrativ enhet 14 Beslut Information om biosfärsarbete 18 Beslut Remiss Karlskrona Garnisonsplan Marinbasens övriga verksamhetsplatser och 6.3 Marina skjutområden 19 Beslut Försäljning av fastigheten Svenstorp 11:3 21 Beslut Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, landskapsanalys 22 Beslut Planprogram för Gamla vattentornet Ronneby 25:6 23 Beslut Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, köp av tilläggstjänster från försäkringsmäklare 24 Beslut Förslag till beslut i ärende angående översyn av skolenheter och organisation efter genomförd återremiss 25 Beslut Fastighetsförvärv Ronneby 25:11 31 Beslut Motion från kf-led Roger Fredriksson, M om införande av mentorskap/fadderskap för nyanlända flyktingar 32 Beslut Motion från Willy Persson, RP angående valbarhet till styrelseuppdrag i kommunens aktiebolag 34 Beslut Revidering av reglemente gällande teckningsrätt 36 Beslut Delegationsordning för Kommunstyrelsen - revidering 37 Beslut Reglemente för Kommunstyrelsen - revidering 40 Beslut 40

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(44) 376 Internkontroll Beslut Statsbidrag för GC-väg längs Slättanäsvägen K252 i Listerby 42 Beslut Kurser och konferenser 43 Beslut Diverse delgivningsärenden 44

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(44) 2008/ Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om antagande av ABVA 07 m m Beslutsunderlag 1 Handling Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om antagande av ABVA 07 m m Hans Nilsson, Ronneby Miljö & Teknik AB, redogör för ärendet. Sammanfattning Numera gäller en ny VA-lag, Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, och ABVA07 är allmänna bestämmelser anpassade till den nya lagen och framtagna av branschorganisationen Svenskt vatten. Till bestämmelserna hör även föreskrifter och taxa för VA-anläggningar samt verksamhetsområden. En förändring från tidigare lagstiftning är punkt 15 LTA-system. Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen LTA-pumpenhet eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes egendom. Huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenheter som ska användas samt svara för installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med installationer i övrigt. Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten. Enligt den nya lagen ska kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområde. Fullmäktige har rätt att minska verksamhetsområdet. Ett område ska tas fram för spillvatten, ett för dagvatten och ett för dricksvatten. Bedömning Styrelsen för Miljöteknik beslöt den 15 oktober 2008 att bifogade ABVA07 med föreskrifter, taxa och verksamhetsområden skall gälla från och med Styrelsens beslut skall godkännas av kommunfullmäktige. När det gäller de löpande revideringarna av verksamhetsområdena bör detta kunna delegeras till styrelsen för Miljöteknik. Förslag till beslut Med hänvisning till ovanstående anhålles att: - kommunfullmäktige godkänner Miljötekniks styrelsebeslut avseende ABVA07 med föreskrifter, taxa och verksamhetsområden. - kommunfullmäktige delegerar till Miljötekniks styrelse att besluta om de löpande revideringarna av verksamhetsområden. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Thomas Håkansson, C, Margareta Yngvesson, S, och Ronny Pettersson, V.

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(44) Beslut Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta - att godkänna Miljötekniks styrelsebeslut avseende ABVA07 med föreskrifter, taxa och verksamhetsområden. - att delegerar till Miljötekniks styrelse att besluta om de löpande revideringarna av verksamhetsområden.

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(44) 2008/ Ansökan om verksamhetsstöd för ökad trafiksäkerhet i länet Beslutsunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Handling Ansökan om verksamhetsstöd för ökad trafiksäkerhet i länet, NTF Blekinge Utredare Theo Zickbauer redogör för ärendet och lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning NTF Blekinge har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna detsamma. NTF Blekinge leds av en styrelse, bestående av ordförande samt åtta representanter från landstinget, kommunerna, näringslivet och medlemsorganisationerna. Under 2008 erhåller NTF Blekinge, enligt regleringsbrev, ett organisationsbidrag samt projektbidrag från centralorganisationen NTF. Därtill kommer ett organisationsstöd från Landstinget Blekinge. Dessa bidrag täcker inte de fasta kostnaderna som behövs för att bedriva ett bra förebyggande trafiksäkerhetsarbete i länet. Regeringen har aviserat att organisationsstödet till NTF ska avvecklas. Nedtrappningen av organisationsstödet startar andra halvåret 2008 för att vara helt avvecklat under Utöver organisationsstöd tillförs de, efter särskild projektansökan, projektanslag för att genomföra uppdrag från bl.a. Vägverket och Ronneby kommun med pilotprojektet Säker Skolväg. Dessa projektanslag är inte årligen återkommande utan ansöks varje år efter behov. NTF Blekinges trafiksäkerhetsarbete har under de senaste åren utvecklats och riktar sig mot betydligt fler målgrupper med ett bredare förebyggande folkhälsoarbete. Exempel på genomförda aktiviteter i länet är bl.a. bilbältesmätningar, hastighetsmätningar, uppföljning av skolskjutstransporter, konsumentupplysning mm. För att NTF Blekinge ska ha möjlighet att fortsätta utveckla sin verksamhet i länet ansöks om ett verksamhetsstöd med en krona per invånare. NTF Blekinge ansöker om verksamhetsbidrag med kronor med start verksamhetsåret Bedömning NTF:s mål är bl.a. att skapa opinion för rätten till en trygg och säker trafik där ingen accepterar att någon döda eller skadas allvarligt och medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. NTF Blekinge vill även att så många människor som möjligt från medlemsorganisationerna är engagerade i olika trafiksäkerhetsprojekt. De har en viktig roll att samordna kommunerna i informationskampanjer och andra aktiviteter riktade till trafikanter för att skapa en trygg och säker trafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt. I kommunens förslag till folkhälsoplan finns ett antal delmål som rör trafikmiljö i anslutning till Ronnebys skolor samt "skolvägar" till och från skolor. NTF:s kompetens i dessa frågor kan mycket väl vara ett stöd till kommunen, eller att kommunen uppdrar åt NTF att genomföra projekt, i trafiksäkerhetsarbetet.

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(44) Det framgår inte vilka planerade aktiviteter som inte har kunnat genomföras under 2008 med anledning av det minskade stödet eller vilka omdisponeringar som gjorts. Kommunstyrelsen saknar dessutom anslag för verksamhetsbidrag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om verksamhetsbidrag med kronor för verksamhetsåret Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, Thomas Håkansson, C, Ronny Pettersson, V, och Kerstin Johansson, FP. Beslut Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att inte bevilja NTF Blekinge verksamhetsbidrag för 2008.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(44) 2008/ Fastställande av förfrågningsunderlag av multifunktionsproduktmaskinerskrivare och tjänster Beslutsunderlag 1 Handling Fastställande av förfrågningsunderlag av multifunktionsproduktmaskiner- skrivare och tjänster, Teopoula Zickbauer Upphandlare Teo Zickbauer redogör för förfrågningsunderlag gällande multifunktionsproduktmaskiner, skrivare, skanners, tjänster och tillhörande produkter. Sammanfattning Upphandlingen samordnas av Landstinget Blekinge. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Thomas Håkansson, C, och Ronny Pettersson, V. Beslut Arbetsutskottet beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget. Exp: Teo Zickbauer

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(44) 2008/ Fastställande av förfrågningsunderlag av mjukpapper och engångsmaterial Beslutsunderlag 1 Handling Fastställande av förfrågningsunderlag av mjukpapper och engångsmaterial, Teo Zickbauer Upphandlare Teo Zickbauer redogör för förfrågningsunderlag av mjukpapper och engångsmaterial. Sammanfattning Upphandlingen samordnas mellan Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby och Bromölla kommun. Karlshamns kommun samordnar upphandlingen. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Ronny Pettersson, V, och Yngvesson, S. Beslut Arbetsutskottet beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget. Exp: Teo Zickbauer

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(44) 2008/ Fastställande av förfrågningsunderlag av färskt matbröd och konditorivaror Beslutsunderlag 1 Handling Fastställande av förfrågningsunderlag av färskt matbröd och konditorivaror, Maria Ahlberg Upphandlare Maria Ahlberg redogör för förfrågningsunderlag gällande färskt matbröd och konditorivaror. Sammanfattning Upphandlingen sker i samordning med Sölvesborg, Bromölla, Ronneby och Olofströms kommun, och samordningen görs av Sölvesborg kommun. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Thomas Håkansson, C, Ronny Pettersson, V, och Margareta Yngvesson, S. Beslut Arbetsutskottet beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget. Exp: Maria Ahlberg

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(44) 2008/ Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, gällande naturvårdsprojekt Södra Brunnskogen Beslutsunderlag 1 Skrivelse/brev Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, gällande naturvårdsprojekt Södra Brunnskogen, Kommunstyrelsens arbetsutskott Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsunderlag gällande undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, gällande naturvårdsprojekt Södra Brunnskogen. Sammanfattning Det lokala naturvårdsprojektet Södra Brunnsskogen startades upp 2005 efter ansökan om statligt bidrag från länsstyrelsen, de s.k. LONA-bidragen. Projektet presenterades inför ansökan och har vid ett par tillfällen varit uppe på Planberedingen. Projektfinansiering sker genom att kommunal arbetstid samt faktisk finansiering på tkr ger motsvarande statligt bidrag. Det maximala bidraget enligt länsstyrelsens beslut är kr. Syftet med projektet är att bilda ett kommunalt naturreservat, arbeta aktivt med medborgardialog och lyfta området med entréer, ledmarkeringar, informationsskyltar, skötselåtgärder mm. Projektet ska vara avslutat Projektet har nu gått in i en aktiv genomförandefas. Då kommunen saknar tillräcklig kompetens inom vissa delar av projektet görs härmed en generell framställan att få köpa in de konsulttjänster som bedöms vara nödvändiga och som kan göras inom projektets ekonomiska ramar. Beslut Arbetsutskottet beslutar att medge undantag från stopp för inköp av konsulttjänster. Exp: Anna-Karin Sonesson

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(44) 2008/2 361 Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp att byggnadsminnesförklara Ekholms Fotoateljé Beslutsunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Efter erhållande av BoK-nämndens yttrande 2 Handling Yttrande gällande motion att byggnadsminnesförklara Ekholms Fotoateljé, Biblioteks- och kulturnämnden 3 Beslut allmänt ärende KS AU 269/ , Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp att byggnadsminnesförklara Ekholms Fotoateljé 4 Tjänsteskrivelse/Utredning Byggnadsminnesförklaring av Ekholms Fotoateljé 5 Beslut allmänt ärende KS 67/ , Remittering av motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp att byggmnadsminnesförklara Ekholms Fotoateljé 6 Beslut allmänt ärende KF 18/ , Anmälan av motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp angående att byggnadsminnesförklara Ekholms Fotoateljé 7 Handling Byggnadsminnesförklara Ekholm Fotoateljé, Kenneth Michaelsson, C Utredare Per Drysén redogör för ärendet och lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Kommunfullmäktigeledamoten Kenneth Michaelsson har för Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp lämnat in en motion om att Ronneby kommun skall undersöka möjligheten att byggnadsminnesförklara Oscar Ekholms Fotoateljé samt att fastigheten avsätts för kommunens totala museiverksamhet. Bedömning Länsstyrelsen har till Ronneby kommun anmält att fråga är väckt om byggnadsminnesförklaring av Ekholms fotoateljé. Vidare kan konstateras att i samband med överlåtandet av ateljén med dess innehåll och förvärvandet av fastigheten, se Kommunfullmäktige 159/86, var avsikten att ateljén skulle ingå i kommunens totala museiverksamhet. Biblioteks- och Kulturnämnden har i sitt remissvar angående förslaget att avsätta fastigheten för kommunens totala museiverksamhet anfört att nämnden har för avsikt att genom avtal låta Ronneby musei- och hembygdsförening driva stora delar av den

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(44) kommunala museiverksamheten. Verksamheten och avtalet är tänkt att omfatta Möllebackagården, Risanäs skolmuseum, Gjuteri- och emaljmuseet, Modelladan samt Ekholms fotoateljé, Därmed är motionens syfte uppnått på annat sätt redan. Motionen bör därför avslås. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, och ledamöterna Thomas Håkansson, C, Ronny Pettersson, V, och Margareta Yngvesson, S. Beslut Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslut att anse motionen besvarad med ovanstående.

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(44) 2007/ KF 147/2007 Kommunövergripande administrativ enhet Beslutsunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning KF 147/2007 Kommunövergripande administrativ enhet 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Handling Yttrande över remiss "utredningsuppdrag avseende kommunövergripande administrativ enhet", Omsorgsnämnden 4 Beslut allmänt ärende KS AU 344/ , KF 147/2007 Kommunövergripande administrativ enhet 5 Tjänsteskrivelse/Utredning Handlingar klara för hantering 6 Handling Yttrande över remiss angående kommunövergripande administrativ enhet, Socialnämnden 7 Handling Yttrande över remiss angående kommunövergripande administrativ enhet, Förskole- och grundskolenämnden 8 Handling yttrande över remiss angående kommunövergripande administrativ enhet, Biblioteks- och kulturnämnden 9 Handling Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 82/2008, Yttrande över remiss angående kommunövergripande administrativ enhet, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 10 Handling Yttrande över remiss angående kommunövergripande administrativ enhet, Byggnadsnämnden 11 Handling Yttrande över remiss angående kommunövergripande administrativ enhet, Tekniska nämnden 12 Handling Yttrande över remiss angående kommunövergripande administrativ enhet., Överförmyndarnämnden 13 Handling Yttrande över kommunövergripande administrativ enhet, SKTF

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(44) 14 Handling Yttrande över remiss angående kommunövergripande administrativ enhet, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 15 Handling Yttrande gällande kommunövergripande administrativ enhet, Fritids- och Turistnämnden 16 Handling Yttrande över kommunövergripande administrativ enhet, Förskole- och grundskolenämnden 17 Beslut allmänt ärende KS AU 195/ , KF 147/2007 Kommunövergripande administrativ enhet 18 Tjänsteskrivelse/Utredning Utredning om kommunövergripande administrativ enhet 19 Beslut allmänt ärende KS AU 353/ , KF 147/2007 Kommunövergripande administrativ enhet 20 Beslut allmänt ärende KS AU 339/ , KF 147/2007 Kommunövergripande administrativ enhet 21 Skrivelse/brev Beslut om tillsättande av projektledare i utredningen av Kommunövergripande administrativ enhet Utredarna Per Drysén och Kristina Rydén redogör för ärendet och lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade om att utredningen skall genomföras. Remiss till nämnderna har genomförts. Informationer har lämnats till berörda som inbjudits att lämna synpunkter. Bedömning Utredningen visar på olika konsekvenser och förslag. Remissvaren har redovisats i särskild skrivelse. Under arbetet har uppmärksammats en felbedömning avseende resurserna för nämndssekreteraruppgifterna för Tekniska nämnden. Korrigering av detta har införts i rapporten. Rapporten har även korrigerats avseende genomförandetidpunkten.

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(44) Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att all nämndsadministration centraliseras. Ett nämndssekreteriat inrättas fr.o.m och placeras organisatoriskt inom Kommunledningsenheten under ledning av Kanslichefen och bemannas med 3,0 tjänst som nämndssekreterare och 2,0 tjänst som registrator och 1,0 tjänst för skanning av fakturor. att all fakturahantering centraliseras. Ekonomienheten bemannas med 6,5 tjänst avseende fakturahantering. Överföringen sker att tjänsterna avseende fakturahantering och skanning successivt ska reduceras i takt med införande av elektronisk fakturahantering och e-handel. att en systemförvaltare för införandet av elektronisk fakturahantering och e-handel inrättas fr.o.m Tjänsten finansieras i budget 2009, plan att i samband med centralisering av nämndsadministration och fakturahantering reduceras tjänster i verksamheterna i enlighet med bilaga. Finansiering sker genom att medel förs från verksamheterna till de nya centrala enheterna enligt bilaga. att Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett konkret förslag avseende bemanning av nämndssekretariatet och centraliserad fakturahantering, samt organisation och bemanning av de verksamhetsspecifika uppgifterna. Uppdraget ska vara färdigställt så att det kan behandlas i Kommunfullmäktige i april Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Margareta Yngvesson, S, Ronny Pettersson, V, Roger Fredriksson, M, Kerstin Johansson, FP, och Thomas Håkansson, C. Yrkanden Ledamot Margareta Yngvesson, S, yrkar bifall till redovisat förslag. Ledamot Ronny Pettersson, V, yrkar bifall till den del som avser elektronisk handel, samt avslår den del som avser nämndsekreteriatet. Propositionsordning Ordförande JanAnders Palmqvist, S, ställer proposition på Margareta Yngvessons yrkande mot Ronny Petterssons yrkande, och finner att Arbetsutskottet beslutar enligt Margareta Yngvessons yrkande.

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(44) Deltar ej i beslutet Ledamöterna Kerstin Johansson, FP, Roger Fredriksson, M, och Thomas Håkansson, C, deltar ej i beslutet. Beslut Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen att besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande. att all nämndsadministration centraliseras. Ett nämndssekreteriat inrättas fr.o.m och placeras organisatoriskt inom Kommunledningsenheten under ledning av Kanslichefen och bemannas med 3,0 tjänst som nämndssekreterare och 2,0 tjänst som registrator och 1,0 tjänst för skanning av fakturor. att all fakturahantering centraliseras. Ekonomienheten bemannas med 6,5 tjänst avseende fakturahantering. Överföringen sker att tjänsterna avseende fakturahantering och skanning successivt ska reduceras i takt med införande av elektronisk fakturahantering och e-handel. att en systemförvaltare för införandet av elektronisk fakturahantering och e-handel inrättas fr.o.m Tjänsten finansieras i budget 2009, plan att i samband med centralisering av nämndsadministration och fakturahantering reduceras tjänster i verksamheterna i enlighet med bilaga. Finansiering sker genom att medel förs från verksamheterna till de nya centrala enheterna enligt bilaga. att Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett konkret förslag avseende bemanning av nämndssekretariatet och centraliserad fakturahantering, samt organisation och bemanning av de verksamhetsspecifika uppgifterna. Uppdraget ska vara färdigställt så att det kan behandlas i Kommunfullmäktige i april Reservation Ledamot Ronny Pettersson, V, reserverar sig till förmån för eget yrkande.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(44) 2006/ Information om biosfärsarbete Utredare Per Drysén lämnar följande information Information om biosfärsarbetet Under kandidatfasen pågår dels ett antal projekt och dels färdigskrivande av ansökan om att bli Biosfärsområde. För att skapa en god förutsättning av att komma vidare med arbetet om ansökan skulle beviljas har diskussioner förts inom arbetsgruppen vilka skall redovisas för styrgruppen den 20 november. Arbetsgruppen har tagit fram en uppdragsbeskrivning och ett förslag till budget. Av informationen framgår bland annat att Naturvårdsverket finansierar en koordinator och att parterna i övrigt skall hantera de insatser med egen personal och de kostnader som i övrigt behövs för att driva ett framgångsrikt biosfärskontor. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, och ledamöterna Roger Fredriksson, M, och Ronny Pettersson, V. Beslut Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. Exp: Per Drysén Bo Johansson

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(44) 2008/ Remiss Karlskrona Garnisonsplan Marinbasens övriga verksamhetsplatser och 6.3 Marina skjutområden Beslutsunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Garnisonsplan 2 Handling Remiss Karlskrona Garnisonsplan Marinbasens övriga verksamhetsplatser och 6.3 Marina skjutområden, Försvarsmakten Marinbasen Utredare Per Drysén redogör för ärendet och lämnar följande beslutsförslag. Sammanfattning Försvarsmakten marinbasen har översänt Karlskrona Garnisonsplan Marinbasens övriga verksamhetsplatser och 6.3 Marina skjutområden för yttrande från kommunen. Yttrandet önskas före Planen är ett gemensamt dokument mellan Försvarsmakten och Fortifikationsverket som undertecknas gemensamt av Chefen för Marinbasen, Chefen för Fortifikationsverket FA Syd och Chefen för lokalplaneringsenheten Syd. Planen är omfattande. Yttrandet begränsas till de delar som avser Ronneby kommun. Punkten behöver justeras omedelbart vid Kommunstyrelsens sammanträde för att svar skall kunna lämnas i avsedd tid. Bedömning Av förslaget till garnisonsplan punkterna 6.2 och 6.3 framgår att inget av de angivna områdena berör Ronneby kommun. Det finns därför anledning att avstå från yttrande. De områden som ändå kan vara intressanta att yttra sig över är de marina skjutområden som benämns Sturköområdena och Torhamnområdena. Anledningen till att det skulle vara av intresse för Ronneby kommun är att de befinner sig inom Biosfärkandidatområdet Blekinge Arkipelag. Biosfärsarbetet skall bidra till utveckling av modellområden för samspel mellan människa och biosfär. Det kan därför vara intressant att i biosfärarbetet söka kontakt med försvarsmakten för vidare diskussioner om på vilket sätt verksamheten kan bedrivas för att samlat utgöra ett stöd för biosfärsutvecklingen och naturens bevarande. Något yttrande bedöms dock inte nödvändigt. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: att föreslå Kommunstyrelsen att besluta: att avstå från att yttra sig över förslaget till Garnisonsplan punkterna 6.2 och 6.3. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(44) att föreslå Kommunstyrelsen att besluta: att avstå från att yttra sig över förslaget till Garnisonsplan punkterna 6.2 och 6.3.

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(44) 2008/ Försäljning av fastigheten Svenstorp 11:3 Beslutsunderlag 1 Handling Försäljning av fastigheten Svenstorp 11:3, Tekniska nämnden Sammanfattning Tekniska nämnden har i beslut den 15 oktober 2008, TN 126/08, tillstyrkt en försäljning av fastigheten Svenstorp 11:3 i Bräkne-Hoby. Fastigheten är värderad till kronor plus minus Fastigheten ligger på allmän platsmark, vilket innebär att en planändring måste genomföras inför försäljningen. Byggnadsnämnden har den 20 april 2006, BN 79/2006, uppgett att plan- och avstyckningskostnaderna för att sälja del av Svenstorp 11:3 uppgår till kronor. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, ledamöterna Thomas Håkansson, C, Ronny Pettersson, V, och Margareta Yngvesson, S. Beslut Arbetsutskottet förordar Kommunstyrelsen att fatta följande beslut. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att tillstyrka en försäljning av fastigheten Svenstorp 11:3.

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(44) 2008/ Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, landskapsanalys Beslutsunderlag 1 Handling Framställan avseende medgivande till undantag från stopp för inköp av konsulttjänster, landskapsanalys, Kristina Eklund Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande information Sammanfattning I samband med den pågående vägutredningen i Droppemåla behövs en landskapsanalys genomföras. Vägutredningen studerar möjligheten att ansluta en ny östra infart till det nya bostadsområde och ev. planera för fler bostäder i området. Dessutom skall en översyn av gällande detaljplaner i Droppemåla genomföras som gagnas av en sådan utredning. Landskapsanalysen gäller hela naturområdet mellan reningsverket och Bussemåla och belyser bla cykelvägens inplacering med tanke på den södra entrén, lokalvägens inplacering mellan bostadsområdet i Droppemåla och den allmänna vägen förbi Ekenäs samt de nya tomternas möte med naturområdet. Eva och Roland Gustavsson Landskapsarkitekter HB har bedömt kostnaderna till kr + moms. Beslut Arbetsutskottet beslutar medge undantag från stopp för inköp av konsulttjänster. Exp: Kristina Eklund

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(44) 2008/ Planprogram för Gamla vattentornet Ronneby 25:6 Beslutsunderlag 1 Handling Planprogram för Gamla vattentornet Ronneby 25:6, samhällsbyggnadskontoret Stadsarkitekt David Gillanders redogör för ärendet. Sammanfattning Syftet med planprogrammet är att ändra användningen av Gamla Vattentornet, Ronneby 25:6 med flera, samt att bevara områdets karaktär som en solid byggnad i en naturpark. Dessutom avser planen att möjliggöra en mindre förtätning av den befintliga bostadsbebyggelsen och i samband med detta redigera de nuvarande bestämmelserna för den närliggande bebyggelsen. Planprogrammet redovisar olika alternativ för området kring vattentornet samt hur kvarteret söder om vattentornet kan förtätas med ett par tomter. Planområdet karaktäriseras av en stor höjdskillnad med en brant lutning åt väst och sydväst mot Ronneby centrum. Berg i dagen förekommer på flera ställen. På platån finns också mindre inslag av sankmark. Allmänhetens intresse för utsiktsplatsen vid Gamla Vattentornet tas tillvara på så sätt att stigar, gång- och cykelvägar finns kvar samtidigt som marken runt utsiktsplatsen regleras som naturmark. Detta betyder att platsen även fortsättningsvis blir allmänt tillgänglig. Byggnadsnämnden har den 25 september 2008, BN 236/2008, beslutat att godkänna att planarbetet inleds och att alternativa förslag ställs ut i ett planprogram. Deltar i debatten I debatten deltar ordförande JanAnders Palmqvist, S, och ledamot Margareta Yngvesson, S. Beslut Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att planen antas genom normalt planförfarande samt yttra följande. Kommunstyrelsen har, i avvaktan på resultatet av samrådet, inte något att erinra mot förslaget

Margareta Yngveson (s) Sune Håkansson (rp) ej 370,371/2008

Margareta Yngveson (s) Sune Håkansson (rp) ej 370,371/2008 Sammanträdesprotokoll 1(48) 2008-12-02 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 15.45 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Ulla Svensson (kd) Margareta Yngveson (s) Sune Håkansson

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-11-19 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.20 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 15.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50.

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50. Sammanträdesprotokoll 1(8) 2012-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2008-01-28 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.20 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson Roger

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-10-29 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

2008-03-26. Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Tore Rova Delvis; Peter Lindahl, Thomas Lagerström, Agnetha Wildros och Liselott Lindqvist

2008-03-26. Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Tore Rova Delvis; Peter Lindahl, Thomas Lagerström, Agnetha Wildros och Liselott Lindqvist Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-03-26 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson Thomas

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(7) 2007-10-22 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-03-20 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 11:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-08-25. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(10) 2008-08-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.00 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-04-24 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 16:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (8)

Kommunstyrelsens Personalutskott (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 2004-02-18 1 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 16.40 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Johnny Adolfsson (S) Bengt-Christer Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-10.45. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:20 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Gilbert Nilsson (C) Tj ers för Kenneth Michaelsson (C)

Gilbert Nilsson (C) Tj ers för Kenneth Michaelsson (C) Sammanträdesprotokoll 1(10) 2013-06-19 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.30-18.25 Beslutande Roger Fredriksson (M) Malin Norfall (S) Lena Karstensson (M) Susanne Lundgren

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl. 8.30 14.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, s Margaretha Yngveson, s Ronny Pettersson, v Astrid Adholm, m

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby den 14 december 2006 kl. 09.00 16.00 Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-01-22 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-01-22 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2009-03-19 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 Beslutande Jonni Karlberg (s) Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor

Läs mer

Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby Ersättare:

Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby Ersättare: Sammanträdesprotokoll 1(9) 2009-09-15 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson (m) Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s), ej 33 pga jäv Anna Carlbrant (rp) Åke Tärntoft (c) Christoffer Stenström

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s), ej 33 pga jäv Anna Carlbrant (rp) Åke Tärntoft (c) Christoffer Stenström Sammanträdesprotokoll 1(15) 2009-05-20 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.15 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s), ej 33 pga jäv Anna

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.10 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Daniel Åkervall (MP) ledamot,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 11 december 2013, kl. 08.00-12.35 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 21.10 Beslutande Håkan Robertsson, s Annika Otfors, s Jusuf Nepola, s Ann-Margret Olofsson, s Åke Tärntoft, c Christoffer

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer