SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson (C) Ingemar Gruaveus (C) Camilla Börjesson (FP) Thomas Andrén (KD) Håkan Svensson (M), ej tjg ers. Carl-Uno Olsson (S) - - Gert Norell, kommundirektör Rune Winsnes, stadsarkitekt Mona Gustafsson, upph.chef 58 Birgit Wedén, sekreterare Johan Gustafsson (S) Bengt-Åke Svensson (S) Gun-Britt Nilsson (S) Fredrik Nelander (S) Justerare Onni Vehviläinen Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli måndag 10 maj 2010 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgit Wedén Ordförande Justerare Jan-Erik Wallin Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Vara kommun, Kommunstyrelsen Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arkiv Underskrift

2 Innehållsförteckning Fördjupning av översiktsplanen för Vara Horse Arena antagande... 2 Detaljplan för Vara Horse Arena i Larv del av Borga 23:4 antagande. 3 Försäljning av del av fastigheten Vara Tråvad 1: Försäljning av del av fastigheten Vara Tråvad 1: Gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg... 7 Motion om tertialuppföljning... 9 Tidplan för byggnation av industriinfart till Föreningsgatan i Kvänum Köp av fastigheten Vara Borga 21: Handikappolitiskt program och handlingsplan Handlingsplan POSOM Ansökan från Vara småstad om extra bidrag till utomhusbadet Delegeringsärenden Anmälningsärenden Övrig fråga... 25

3 Kommunstyrelsen KS 44 AU 73 Dnr 75/2009 Dpl 212 Fördjupning av översiktsplanen för Vara Horse Arena antagande Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar fördjupningen av översiktsplanen för Vara Horse Arena efter komplettering och bearbetning enligt ställningstagandet. 2. Kommunfullmäktige delegerar den fortsatta handläggningen av ärendet till kommunstyrelsen. Bakgrund Fördjupning av översiktsplanen för Vara Horse Arena har varit föremål för samråd under tiden 24 juni till 4 september De under samrådet inkomna synpunkterna finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Synpunkterna resulterade i en rad ändringar och kompletteringar av planförslaget. Planförslaget, daterat 22 juni 2009 samt ändrat och kompletterat i september 2009, har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott varit utställt för granskning under tiden 3 februari till 6 april. Planförslaget har tillsänts statliga myndigheter, grannkommuner, kommunala nämnder, övriga intressenter och berörda enligt särskild förteckning. Planförslaget har varit anslaget i kommunhuset och har varit tillgängligt på kommunens hemsida. En hel del synpunkter har lämnats in, vilka finns inskrivna i antagandehandlingen. Planförfattarens ställningstagande Länsstyrelsen har till arbetsutskottets sammanträde presenterat ett koncept till ett positivt yttrande. Planförfattaren kommer till kommunstyrelsens sammanträde att till antagandehandlingen bifoga detta yttrande samt med kompletteringar och ändringar. Ändringarna bedöms inte vara av sådan betydelse att ny utställning krävs.

4 Kommunstyrelsen KS 45 AU 74 Dnr 131/2008 Dpl 214 Detaljplan för Vara Horse Arena i Larv del av Borga 23:4 antagande Kommunstyrelsens förslag till beslut 3. Kommunfullmäktige antar - efter kompletteringar i enlighet med ställningstagandet jämte tillägg - detaljplanen för Borga 23:4. 4. Kommunfullmäktige delegerar den fortsatta handläggningen av ärendet till kommunstyrelsen. Handläggning Planförslaget för del av Borga 23:4 har varit föremål för samråd under tiden 20 november till 18 december De under samrådet inkomna synpunkterna finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Synpunkterna resulterade i en rad ändringar och kompletteringar av planförslaget. Panförslag, daterat november 2009 och reviderat i februari 2010, har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott varit utställd för granskning under tiden 5 mars till 6 april. Planförslaget har tillsänts statliga myndigheter, sakägare enligt fastighetsägarförteckning och övriga berörda enligt särskild förteckning. Planförslaget har varit anslaget i kommunhuset och har varit tillgängligt på kommunens hemsida. En hel del synpunkter har kommun, vilka framgår av antagandehandlingen. Planförfattarens ställningstagande Med anledning av de synpunkter som framkommit under samrådet föreslås kompletteringar och ändringar enligt följande: Kraven på dagvattenhantering inom planområdet preciseras Kraven på behandling av spolvatten från stallar och eventuellt släckvatten preciseras. Kompletteringarna bedöms inte vara av sådan betydelse att ny utställning krävs. Kommunstyrelsens behandling Stadsarkitekten har till sammanträdet gjort följande tillägg i ställningstagandet: Av den rapport som sammanställts av Västergötlands museum med anledning av utförd

5 Kommunstyrelsen särskild arkeologisk utredning inom planområdet, framgår att någon undersökning inte gjorts inom skogsmark. Om framtida arbetsföretag berör skogsmarken, ska komplettering med ytterligare utredning utföras. Detta bör framgå av planhandlingarna. Kommunstyrelsen godkänner tillägget.

6 Kommunstyrelsen KS 46 AU 79 Dnr 139/2009 Dpl 253 Försäljning av del av fastigheten Vara Tråvad 1:15 Beslut Kommunstyrelsen godkänner försäljning av del av fastigheten Vara Tråvad 1:15 till Falk Bostäder i Skaraborg AB. Bilaga Tråvad15 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 4 november 2009, 109, sälja fastigheten Vara Tråvad 1:15 till Falk Bostäder i Skaraborg AB. Därefter har lantmäteriet haft synpunkter mot avstyckningen, varför avtalet behöver formuleras om. Arbetsutskottet uppdrog 17 mars 2010, 51, åt fastighetsekonomen att tillsammans med stadsarkitekten upprätta ett reviderat köpeavtal för fastigheten Vara Tråvad 1:15. Beredning Förvaltningsekonomen har tillsammans stadsarkitekten arbetat fram ett nytt köpeavtal. Köpare: Falk Bostäder i Skaraborg AB Areal: ca m 2 Köpeskilling: 15 kr/m 2 Tillträde: När fastighetsförrättningen vunnit laga kraft

7 Kommunstyrelsen KS 47 AU 80 Dnr 59/2010 Dpl 253 Försäljning av del av fastigheten Vara Tråvad 1:11 Beslut Kommunstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Vara Tråvad 1:11 till Falk Bostäder i Skaraborg AB. Bilaga Tråvad11 Bakgrund Arbetsutskottet uppdrog 17 mars 2010, 51, åt fastighetsekonomen att tillsammans med stadsarkitekten upprätta ett reviderat köpeavtal för fastigheten Vara Tråvad 1:11. Fastigheten ska fastighetsregleras till köparens fastighet Vara Tråvad 1:39. Avsikten är att företaget ska bygga garage för uthyrning. Beredning Fastighetsekonom Ing-Gun Odin har tillsammans stadsarkitekt Rune Winsnes arbetat fram ett nytt köpeavtal. Köpare: Falk Bostäder i Skaraborg AB Areal: 816 m 2 Köpeskilling: 36 kr/m 2 Tillträde: När fastighetsförrättningen vunnit laga kraft.

8 Kommunstyrelsen KS 48 AU 82 Dnr 117/2009 Dpl 736 Gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag till förändringar i Skaraborgs färdtjänstreglemente att gälla fr.o.m. 1 juni Bilaga Beskrivning Färdtjänsthandläggargruppen inom Skaraborgs kommunalförbund har behandlat förslag till nytt färdtjänstreglementet och beslutat rekommendera att man återgår till full ursprunglig bestämmelse om tio regionfärdtjänstresor per år. Gruppen har även behandlat förslag om harmonisering av färdtjänstreglerna med vad som gäller i övriga kommuner anslutna till Samres beställningscentral. Därför föreslås att det högsta antal medresenärer som mot avgift får följa med den färdtjänstberättigade reduceras från tre till en samt att en bestämmelse införs i reglementet om att de enda husdjur som man kan ha med sig vid en färdtjänstresa är ledarhund och assistanshund. Beredning Det reviderade förslaget har sedan skickats till pensionärs- och handikapporganisationer såsom DHR, HSO, PRO, SPF, SPRF och SRF. Utskicket innehöll en inbjudan till ett informationsmöte 15 januari De synpunkter som framförts från intresseorganisationerna har gällt de nya reglerna om antalet medresenärer och husdjur. Styrelsen för SKF har konstaterat att dessa regler nu blir vad som gäller i övriga Västra Götaland. Vidare får man ha förståelse för att kommunernas färdtjänstregler - så långt som möjligt - bör vara desamma om man på ett riktigt sätt ska kunna hantera beställningarna från färdtjänstberättigade i de 40 kommuner som är anslutna till Samres beställningscentral. Ifråga om taxan har denna gällt sedan 1 april 2007 och kostnadsutvecklingen sedan dess motiverar en höjning. Det har också framhållits att det blir en avsevärd kostnadsökning för ungdomar, men detta hänger samman med att Västtrafik sänkt ungdomsrabatten från 50 till 25 %. Begränsningen av antalet regionfärdtjänstresor anses diskriminerande, men det bör uppmärksammas att det geografiska område som färdtjänstberättigade skaraborgare har möjlighet att resa obegränsat inom, är jämfört med vad som gäller på de flesta andra håll i landet avsevärt större. Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund har rekommenderat medlemskommunerna att anta förslag till förändringar i Skaraborgs färdtjänstreglemente att gälla fr.o.m. 1 juni 2010.

9 Kommunstyrelsen Socialnämnden i Vara kommun har 31 mars 2010, 30, beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till förändringar i Skaraborgs färdtjänstreglemente att gälla fr.o.m. 1 juni.

10 Kommunstyrelsen KS 49 AU 83 Dnr 25/2010 Dpl 042 Motion om tertialuppföljning Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. I samband med översyn och omarbetning av kommunens lednings- och styrdokument, ska intentionerna i motionen beaktas och inarbetas. 2. Motionen anses därmed färdigbehandlad. Bakgrund Socialdemokraterna genom Fredrik Nelander lämnat in följande motion: Idag har vi tertialuppföljning i Vara kommun vad gäller ekonomin på ett tydligt och bra sätt. Vad jag saknar och efterlyser är uppföljning av kvaliteten och omfattningen av måluppfyllelse vad gäller politiskt fattade beslut i fas med den ekonomiska tertialuppföljningen. Vi ser idag t.ex. byggnationer som ej kommit igång och tertialuppföljningen visar då på ett ekonomiskt överskott och då ställer jag mig frågan följs de politiska besluten och målen? Därför yrkar jag att det klart och tydligt ska framgå om ekonomin är i fas med politiskt fattade beslut tertialvis. Behandling Motionen har beretts av kvalitetschef Maria Viidas och kommundirektören. Vara kommun har idag en tertialuppföljning som främst avser det ekonomiska läget, inte vad man fått för pengarna utan endast hur mycket pengar som använts. Vad gäller om våra mål uppfylls helt, delvis eller inte alls görs genom en uppskattning av ansvarig chef. Detta tillvägagångssätt är givetvis inte fullt ut tillfredställande, vilket vi utgår från är en av anledningarna till motionens framkomst. Vi har en tydlig roll och ansvarsfördelning i kommunen, där det i det politiska uppdraget ligger att sätta mål och ange inriktning på verksamheten samt att fördela kommunens resurser. Utvärdering ingår som en viktig uppgift i det politiska uppdraget, att belysa kvalitet och effektivitet. Tjänstemannaorganisationens uppdrag är att verkställa de mål som politikerna satt upp. Brukarnas kvalitetsupplevelse av servicen efterfrågar kommunen vart annat år. Vi gör totalundersökningar så långt som möjligt och använder alltid utomstående konsultföretag vid dessa tillfällen. På så sätt kan vi få svar på hur kvalitetsnivån upplevs av brukarna på den service som kommunen har levererat. Vara kommun, tillsammans med flera andra kommuner, deltar i Kommunens kvalitet i korthet. Detta innebär att vi har ett stort antal mått som vi kan jämföra med andra kommuners värden. Dessa mått ger oss möjlighet att se hur

11 Kommunstyrelsen mycket eller hur lite som vi har levererat till våra brukare och hur andra kommuner har presterat inom samma mått. Det finns två delar som är viktiga att ha med i tanken när vi pratar om att följa kvalitetsupplevelsen så ofta som tertialvis. Det ena handlar om målet måste ange vad som är bra. I våra styrdokument idag finns endast ett fåtal mål som beskriver vad som är att anse som ett bra resultat samt hur och när detta följs upp. Den andra delen med täta uppföljningar är att resultaten måste vara enkla att hitta. Vi kan inte begära att brukarna ska svara på en brukarenkät tre gånger per år, det tar både lång tid i anspråk för både brukare och medarbetare och kostar stora pengar. Vi kan inte heller ha medarbetare som lägger ner lång tid av sin arbetsdag på att skapa måtten. Vi måste därför hitta mått som är lätta att plocka ut ur våra system och som uppdateras så ofta så att de visar skillnad varje tertial. I detta sammanhang är det viktigt att skilja på mått och nyckeltal. Det senare används ofta för att visa på omfattning av en verksamhet och har inte alltid med faktiskt måluppfyllelse att göra. I socialdemokraternas motion finns ett exempel att läsa som handlar om byggnationer som inte har kommit igång. Här handlar det om att varje aktivitet (som i detta fall påbörjad byggnation) ska tidsättas med täta avstämningspunkter för att se om allt följer tidplanen eller ej. Det politiska målet är att ha en skolbyggnad klar och tjänstemännens uppdrag blir att lägga en realistisk tidplan och sedan återrapportera hur byggnationen går och när det politiska målet beräknas bli uppfyllt. Eventuella avvikelser blir enklare att se när en tydlig struktur för tid och resursåtgång är framarbetad. Vi befinner oss just nu i ett valår och nya övergripande mål kommer att arbetas fram inför nästa mandatperiod av politikerna. Med denna motion i åtanke och med ökade kunskaper om effekter av målens formuleringar kommer politikerna att kunna utforma målen på ett sådant sätt att uppföljning blir möjlig i den omfattning som de önskar samt bestämma hur uppföljning och utvärdering ska ske och i vilken form redovisningen ska lämnas.

12 Kommunstyrelsen AU 84 Dnr 50/2008 Tidplan för byggnation av industriinfart till Föreningsgatan i Kvänum Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 31 mars 2010 anta detaljplan för Industrigatan i Kvänum. Vid kommunstyrelsens förra sammanträde efterlystes en tidplan för byggnation av gatan. Beskrivning Samhällsbyggnadschef Lars Henström har lämnat följande redovisning: I investeringsbudget för 2010 finns tkr avsatta för projektering och byggande av rubricerad industrigata. Detaljplanearbetet har varit mer tidskrävande än vanligt men denna antogs av kommunfullmäktige den 29 mars Fältmätningar har utförts i höstas för den gatusträckning som var aktuell vid det tillfället för att hålla hög beredskap för projektering/upphandling i vinter. Då gatans sträckning delvis är ändrad måste kompletterande mätningar utföras. Då kommunen inte äger all mark för att kunna verkställa byggnationen och det är svårt att förutsäga tiden för detta köp, anges de aktiviteter och den tid som går åt för byggnationen av gatan efter att kommunen är markägare. Åtgärd Beställning/genomgång av uppdrag Kompletterande fältmätningar/bearbetning av data Projektering för anbudsräkning Anbudsräkning Utvärdering/tilldelningsbeslut/entreprenadköp Utförande av entreprenad, avslutas med AG Toppbeläggning efter att gatan satt sig Tidsåtgång 4 veckor 4 veckor 8 veckor 4 veckor 4 veckor 22 veckor 52 veckor senare Färdigställandetiden för gatubyggnationen beror mycket på när det kan påbörjas och om detta sammanfaller med lämplig årstid för markarbeten. Kommundirektör Gert Norell meddelar att en träff med markägaren har ägt rum under vecka 18.

13 Kommunstyrelsen KS 51 AU 85 Dnr 9/2010 Dpl 252 Köp av fastigheten Vara Borga 21:5 Beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat tilläggsavtal avseende fastigheten Vara Borga 21:5. Beskrivning Kommunstyrelsen beslutade 3 februari 2010, 6, godkänna upprättat köpeavtal med Malin Bergström och Kristoffer Bergström för köp av fastigheten Vara Borga 21:5. Syftet med kommunens förvärv var att säkra tillgången till mark för byggandet av Vara Horse Arena. Området ska detaljplaneläggas. I avtalets punkt 3 står att tillträde står att tillträde ska ske 1 mars I avtalets punkt 12 finns följande angivet att detta avtal gäller för kommunens del under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft och att exploateringsplanerna för Vara Horse Arena genomförs samt att kommunstyrelsen godkänner detsamma. En ändring bör göras i köpeavtalet. Beredning Ett tilläggsavtal har upprättats med följande punkter: Tillträde sker två veckor efter det att kommunstyrelsens beslut om tillägg till köpeavtal vunnit laga kraft. Punkt 12 stryks. Tilläggsavtalet har undertecknats av säljarna.

14 Kommunstyrelsen KS 52 AU 86 Dnr 93/2007 Dpl 731 Handikappolitiskt program och handlingsplan Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar handikappolitiskt program för Vara kommun Separat bilaga 2. Kommunfullmäktige antar handikappolitisk handlingsplan Separat bilaga Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 26 augusti 2009 remittera förslag till handikappolitiskt program och handlingsplan till samtliga nämnder, kommunala rådet för funktionshindrade samt alla handikapporganisationer inom kommunens område för yttrande. Yttrande kom in från socialnämnden, bildningsnämnden, tekniska servicenämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen. Vidare inkom remissvar från Astma- och Allergiföreningen i Vara samt i förening Bo Nilsson (SRF), Lars Stridsberg (DHR), Gunnar Åström (HRF), Ingemar Johansson (FUB), Elisabeth Lindergren (RBU) och Hanne Sörensen (Reumatikerförbundet). Beskrivning Från nämnderna påpekades att: Inriktningsmålet i programmet bör ha en annan lydelse. Kostnaderna som nämns i handlingsplanens operativa mål bör utgå. Handlingsplanens mål 7 (standardregel 5) bör förtydligas. Från övriga påpekades att: Programmet och handlingsplanen bör anpassas till införande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Målen i handlingsplanen rörande enkelt avhjälpta hinder i kommunens lokaler och yttre miljö bör tidsättas och bestämmas politiskt. Kommunens samarbete med handikapporganisationer bör förbättras. Handikappolitiska programmet ska beaktas i samband med kommunens policyarbete. En tydligare beskrivning över hur uppföljning och revidering av program och handlingsplan ska ske bör finnas. Programmets giltighetstid bör ändras.

15 Kommunstyrelsen Handlingsplanens mål bör vara mer konkreta. Varje förvaltnings uppföljningsansvar bör förändras. Följande operativa mål bör införlivas i handlingsplanen: - införa korrekt metod för att inventera tillgängligheten i kommunens lokaler och yttre miljö - förstärka arbetssättet vad gäller information om kraven på tillgänglighet - ha en arbetsinriktning mot en färdtjänst som ger kommunens funktionsnedsatta personer en möjlighet att röra sig så fritt och oberoende som möjligt - genomföra undersökningar utifrån olika synvinklar i början av varje planperiod. Beredning Kanslichef Katrin Siverby fick av kommunstyrelsens arbetsutskott 21 oktober 2009, 198, i uppdrag att se över förslagen till handikappolitiskt program och handlingsplan utifrån inkomna remissvar. Tillsammans med utredare/utvecklare äldreomsorg Ann-Marie Brander och utifrån inkomna remissvar har förslagen till handikappolitiskt program och handlingsplan reviderats.

16 Kommunstyrelsen KS 53 AU 87 Dnr 86/2009 Dpl 179 Handlingsplan POSOM Beslut Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan POSOM att gälla fr.o.m Bilaga POSOM Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 7 februari 2007, 26, godkänna dels handlingsplan för POSOM:s ledningsgrupp och dels för dess stödpersoner. POSOM är förkortning av Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid katastrofer. En omarbetning av har nu gjorts och de båda dokumenten har samlats i ett dokument.

17 Kommunstyrelsen KS 54 AU 93 Dnr 143/2008 Dpl 822 Ansökan från Vara småstad om extra bidrag till utomhusbadet Beslut Representanter för Vara Småstad ska bjudas in till kommunstyrelsens sammanträde 27 maj för att redovisa bokslut, flerårsbudget och verksamhetsplan. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar Vara Småstad AB ett engångsbidrag med kr. 2. Kommunfullmäktige beviljar borgen för ett längst 20-årigt amorteringslån uppgående till högst kr. 3. Kommunfullmäktige medger en höjning av det årliga verksamhetsstödet med kr till kr fr.o.m Bidraget i denna del är villkorat till att Vara Småstad AB inte genomför nyinvesteringar utan godkännande av kommunen. Bakgrund Vara Småstad AB har i skrivelse begärt extra bidrag till utomhusbadet. Förklaringen är att den gångna säsongen har inneburit ett stort underskott dels p.g.a. väderleksförhållandena och för få badande, dels höga investeringskostnader i en rutschkana. Beskrivning Antalet badande har ökat från år 2008 till år Det är en väl fungerande verksamhet med ett stort ideellt engagemang. Kommunen bidrar med kr i årligt verksamhetsstöd. Resultaträkningen för år 2009 redovisar ett resultat med minus kr. Trots ett tillskott från ägaren Föreningen Vara småstad med kr, redovisas ett negativt eget kapital i årsredovisningen. För att återställa en långsiktigt hållbar ekonomi samt säkerställa en fortsatt verksamhet, har bolaget förhandlat fram en uppgörelse med de största fordringsägarna om en skuldavskrivning med 30 %. Sparbanken Skaraborg AB accepterar en nedskrivning av befintligt lån med kr under förutsättning att kommunen lämnar ett bidrag med motsvarande summa att amortera. Lånet uppgår till kr. Efter nedskrivning samt kommunalt bidrag, återstår kr i lån. Med kommunal borgen erbjuder banken förmånliga lånevillkor. För att långsiktigt säkra verksamheten och inte vara extremt väderberoende behöver kommunens bidrag höjas från kr till kr.

18 Kommunstyrelsen Med dessa förutsättningar har bolaget upprättat en resultatbudget för 2010 som garanterar en fortsatt bra verksamhet. Det kommer även i fortsättningen att krävas ett stort ideellt engagemang och stora insatser från föreningen Vara småstad. Kommundirektörens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att till Vara Småstad AB bevilja ett engångsbidrag med kr samt att bevilja borgen för ett längst 20-årigt amorteringslån uppgående till högst kr. Dessutom beslutar kommunfullmäktige att medge en höjning av det årliga verksamhetsstödet med kr till kr fr.o.m Bidraget i denna del är villkorat till att Vara Småstad AB inte genomför investeringar av väsentlig betydelse förrän ekonomin är i balans. Kommunstyrelsens behandling Kommundirektör Gert Norell förtydligar att motivet till det föreslagna bidraget är större kostnader för uppvärmning, kemikalier, vattenförbrukning och el jämfört med friluftsbad. Han redovisar även resultatbudgeten för Bengt-Åke Svensson efterlyser förutom bokslut för 2009 kalkyler för kommande år, öppettider m.m. Ajournering Mötet ajourneras på förslag av Fredrik Nelander. Förhandlingarna återupptas. Ordföranden föreslår att sista meningen får följande lydelse: Bidraget i denna del är villkorat till att Vara Småstad AB inte genomför nyinvesteringar utan godkännande av kommunen. Dessutom ska representanter för Vara Småstad bjudas in till kommunstyrelsens sammanträde 27 maj för att redovisa bokslut, flerårsbudget och verksamhetsplan.

19 Kommunstyrelsen KS 55 AU 94 Flyttning av sammanträden Beslut Kommunstyrelsens sammanträde 2 juni flyttas till torsdag 27 maj.

20 Kommunstyrelsen KS 56 Delegeringsärenden Beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut. Beskrivning Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: Område AU , 88, 90 Delegat Kommunstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer för verkställighet med utgångspunkt från policies samt lednings- och styrdokument; kommunal hyresgaranti. Ansökningar om antagning i allmänna hemvärnet 1:a kv Upphandlingar Sommarpresent till personal Topline AB, Sandared Upphandlingar Gert Norell Thore Svenson Gert Norell Mona Gustafsson Skolfotografering/skolkataloger Kungsfoto-Fujicolor, Västra Frölunda Arkitekttjänster och tekniska konsulttjänster Arkitekttjänster för upprättande av utrednings-/idéskisser från lokalprogram (A) Kanozi Arkitekter AB, Göteborg Arkitekttjänster för upprättande av planlösningar, volymer, detaljer, beskrivningar och fullständiga projekteringshandlingar (B) Metro Arkitekter AB, Göteborg Inredningsarkitekt (C) Kanozi Arkitekter AB, Göteborg

21 Kommunstyrelsen Konsulttjänster, område VVS (D) EH-Konsult AB, Lidköping Konsulttjänster, område El (E) Per Schönbeck Elprojekt AB, Lidköping Konsulttjänster, område Byggnadskonstruktion (F) Vara Byggkonsult AB, Vara Konsulttjänster, område Idéskiss mark/gata (G) Vara Markkonsult AB, Vara Konsulttjänster, område Mark- och VA-projektering (H) Vara Markkonsult AB, Vara Skrivare, kopiatorer till Lagmansgymnasiet, Vara Konserthus och Kansli- och IT-avdelningen (förnyad konkurrensutsättning) Sharp Center Skövde, Skövde IT-produkter (MM10) arbetsstationer, servrar, nätverksprodukter, programvaror (SKL Kommentus) Arbetsstationer Dustin Aktiebolag Office It-Partner i Sverige AB Kerfi Aktiebolag Svensk It Funktion AB Portalab Datortillbehör AB Ricoh Sverige AB PC-System Sweden AB Pulsen AB Logitall AB Caperio AB Koneo AB Nicator IT AB Benzler Data AB Atea Sverige AB Computer Experience Sweden AB Servrar Dustin Aktiebolag

22 Kommunstyrelsen Load System AB PC-System Sweden AB Win Core Storage Solutions AB Svensk It Funktion AB Office It-Partner AB Kerfi Aktiebolag Logitall AB Portalab Datortillbehör AB Ricoh Sverige AB Pulsen AB Koneo AB Caperio AB Nicator IT AB Benzler Data AB Computer Experience Sweden AB Nätverksprodukter Dustin Aktiebolag Fiberdata AB PC-System Sweden AB Svensk It Funktion AB Office It-Partner i Sverige AB Kerfi Aktiebolag Pulsen AB Network Services Norden AB Portalab Datortillbehör AB Caperio AB Koneo AB Atea Sverige AB Benzler Data AB Internet Protocolnett AB Programvara Dustin Aktiebolag PC-Ware Sweden AB Load System AB Svensk It Funktion AB Caperio AB Portalab Datortillbehör AB Kerfi Aktiebolag Office It-Partner i Sverige AB Inmeta Licensing AB Koneo AB PC-System Sweden AB Datametrix Integration AB Pulsen AB Crayon AB Benzler Data AB Computer Experience Sweden AB

23 Kommunstyrelsen Atea Sverige AB IT-Drifttjänster, helhetsdrift (Kammarkollegiet) CSC Sverige AB EDB Business Partner Sverige Fujitsu Services AB Hewlett-Packard Sverige AB IBM Svenska AB Logica Sverige AB Qbranch Stockholm AB SYSteam Outsourcing Services AB Telecomputing Sweden AB Tieto Sweden AB Skolskjutsar Larssons Busstrafik AB, Nossebro Buss i Väst AB, Göteborg Eks Buss/eks Taxi AB, Vara Nobina Sverige AB, Solna (Lidköping) Taxi Lidköping AB, Lidköping Livsmedel Huvudgrossist Servera Mejeri, ost, ägg och matfett Servera (vissa positioner) Djupfrysta produkter Servera Dafgårds Färsk frukt, färska grönsaker och potatis Grönsakslagret, Trollhättan (grönsaker) Boestorps Gårdsprodukter (enstaka grönsaksprodukter) Åslebönan (del av potatis) Svartemadens Lantbruk (del av potatis) Färskt och fruset kött och charkuterivaror Servera Dafgårds

24 Kommunstyrelsen Färsk fisk Bröd Hansson i Göteborg Export AB Färskt bröd, färska kakor Mössebergsbagaren

25 Kommunstyrelsen KS 57 Anmälningsärenden Meddelas och läggs till handlingarna: PU Arvodesregler för mandatperioden (Dnr 42/10) PU 5 Personalförsörjningsfrågor PU 6 Personalfrågor på Lagmansgymnasiet AU Om- och tillbyggnad av Levene skola avstämning (Dnr 141/09) AU 71 Aktivitetshall i Stora Levene (Dnr 134/09) AU 72 Investeringsbudget 2011, plan (dnr 3/10) AU 81 Försäljning av fastigheten Vara Onsjö 1:22 (Dnr 73/10) AU 89 Beredning driftramar (Dnr 3/10) AU 91 Anmälningsärenden AU 92 Diskussionsarbetsutskott AU 94 Övriga frågor

26 Kommunstyrelsen KS 58 Övrig fråga Upphandling av skolskjutsar Fredrik Nelander efterlyser en redovisning av den formella gången för upphandlingen av skolskjutsar. Kommundirektör Gert Norell meddelar att själva upphandlingsbeslutet är delegerat till upphandlingschefen. Vid 0-ställningen av anbuden visade det sig att de mest förmånliga anbuden var att samtliga turer övergår till externa utförare. Eftersom bildningsnämnden är ansvarig för skolskjutsverksamheten, fick dess utskott information av upphandlingschefen innan beslut och för att få möjlighet att lägga sina aspekter på urvalet. Bildningsnämnden har då i 25/2010 utryckt följande: Båda upphandlingsalternativen har en tillräcklig servicenivå så att upphandlingen kan slutföras där hänsyn tas till det mest långsiktiga ekonomiska alternativet. Tekniska servicenämnden har fungerat som en utförare en s.k. internentreprenad - och hade att avyttra skolbussarna när den interna skolskjutsorganisationen avvecklades.

27 Köpeavtal Mellan Vara kommun, , Vara, nedan kallad kommunen och Falk Bostäder i Skaraborg AB, , Järnvägsgatan 6, Tråvad, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats: 4. Kommunen överlåter till köparen cirka kvm av fastigheten Vara Tråvad 1:15, på bifogade karta utmärkt med blå färg. 2 Fastigheten överlåts i befintligt skick. 3 Tillträde sker när fastighetsförrättningen vunnit laga kraft. 4 Köpeskillingen är bestämd till 15 kr per kvm. 5 Köpeskillingen erläggs kontant så snart exakt areal är känd och innan lantmäteriförrättningen avslutas. 6 Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning. 7 Köparen svarar för förrättningskostnaderna. 8 Köparen svarar för samtliga lagfarts- och stämpelkostnader i samband med köpet. 9 I övrigt gäller vad i 4:e kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om köp av fast egendom. 10 Detta avtal gäller för kommunens del under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner detsamma. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Vara den För Vara kommun Jan-Erik Wallin Gert Norell Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas: Köpare För Falk Bostäder i Skaraborg AB... Torbjörn Falk

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.12.18 1 Plats och tid Sammanträdesrum Roskilde, kommunhuset, kl 13.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Mikael Hernborg (S) Ulla

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.06.22 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.05 ande Håkan Karlsson (C) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Thomas Hansson (S) Åsa Heij Bengtegård (V) tjg ers

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-25 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00-15.55 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Alexander Larsson (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2011.08.29 1

Socialnämnden 2011.08.29 1 Socialnämnden 2011.08.29 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 16.25-16.40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Mohamad Rezkar (S) tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2013-10-10 1 Plats och tid Alléskolan, 10 oktober 2013, klockan 09.00-12.00 Beslutande ) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M),

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer