SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson (C) Ingemar Gruaveus (C) Camilla Börjesson (FP) Thomas Andrén (KD) Håkan Svensson (M), ej tjg ers. Carl-Uno Olsson (S) - - Gert Norell, kommundirektör Rune Winsnes, stadsarkitekt Mona Gustafsson, upph.chef 58 Birgit Wedén, sekreterare Johan Gustafsson (S) Bengt-Åke Svensson (S) Gun-Britt Nilsson (S) Fredrik Nelander (S) Justerare Onni Vehviläinen Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli måndag 10 maj 2010 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgit Wedén Ordförande Justerare Jan-Erik Wallin Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Vara kommun, Kommunstyrelsen Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arkiv Underskrift

2 Innehållsförteckning Fördjupning av översiktsplanen för Vara Horse Arena antagande... 2 Detaljplan för Vara Horse Arena i Larv del av Borga 23:4 antagande. 3 Försäljning av del av fastigheten Vara Tråvad 1: Försäljning av del av fastigheten Vara Tråvad 1: Gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg... 7 Motion om tertialuppföljning... 9 Tidplan för byggnation av industriinfart till Föreningsgatan i Kvänum Köp av fastigheten Vara Borga 21: Handikappolitiskt program och handlingsplan Handlingsplan POSOM Ansökan från Vara småstad om extra bidrag till utomhusbadet Delegeringsärenden Anmälningsärenden Övrig fråga... 25

3 Kommunstyrelsen KS 44 AU 73 Dnr 75/2009 Dpl 212 Fördjupning av översiktsplanen för Vara Horse Arena antagande Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar fördjupningen av översiktsplanen för Vara Horse Arena efter komplettering och bearbetning enligt ställningstagandet. 2. Kommunfullmäktige delegerar den fortsatta handläggningen av ärendet till kommunstyrelsen. Bakgrund Fördjupning av översiktsplanen för Vara Horse Arena har varit föremål för samråd under tiden 24 juni till 4 september De under samrådet inkomna synpunkterna finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Synpunkterna resulterade i en rad ändringar och kompletteringar av planförslaget. Planförslaget, daterat 22 juni 2009 samt ändrat och kompletterat i september 2009, har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott varit utställt för granskning under tiden 3 februari till 6 april. Planförslaget har tillsänts statliga myndigheter, grannkommuner, kommunala nämnder, övriga intressenter och berörda enligt särskild förteckning. Planförslaget har varit anslaget i kommunhuset och har varit tillgängligt på kommunens hemsida. En hel del synpunkter har lämnats in, vilka finns inskrivna i antagandehandlingen. Planförfattarens ställningstagande Länsstyrelsen har till arbetsutskottets sammanträde presenterat ett koncept till ett positivt yttrande. Planförfattaren kommer till kommunstyrelsens sammanträde att till antagandehandlingen bifoga detta yttrande samt med kompletteringar och ändringar. Ändringarna bedöms inte vara av sådan betydelse att ny utställning krävs.

4 Kommunstyrelsen KS 45 AU 74 Dnr 131/2008 Dpl 214 Detaljplan för Vara Horse Arena i Larv del av Borga 23:4 antagande Kommunstyrelsens förslag till beslut 3. Kommunfullmäktige antar - efter kompletteringar i enlighet med ställningstagandet jämte tillägg - detaljplanen för Borga 23:4. 4. Kommunfullmäktige delegerar den fortsatta handläggningen av ärendet till kommunstyrelsen. Handläggning Planförslaget för del av Borga 23:4 har varit föremål för samråd under tiden 20 november till 18 december De under samrådet inkomna synpunkterna finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Synpunkterna resulterade i en rad ändringar och kompletteringar av planförslaget. Panförslag, daterat november 2009 och reviderat i februari 2010, har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott varit utställd för granskning under tiden 5 mars till 6 april. Planförslaget har tillsänts statliga myndigheter, sakägare enligt fastighetsägarförteckning och övriga berörda enligt särskild förteckning. Planförslaget har varit anslaget i kommunhuset och har varit tillgängligt på kommunens hemsida. En hel del synpunkter har kommun, vilka framgår av antagandehandlingen. Planförfattarens ställningstagande Med anledning av de synpunkter som framkommit under samrådet föreslås kompletteringar och ändringar enligt följande: Kraven på dagvattenhantering inom planområdet preciseras Kraven på behandling av spolvatten från stallar och eventuellt släckvatten preciseras. Kompletteringarna bedöms inte vara av sådan betydelse att ny utställning krävs. Kommunstyrelsens behandling Stadsarkitekten har till sammanträdet gjort följande tillägg i ställningstagandet: Av den rapport som sammanställts av Västergötlands museum med anledning av utförd

5 Kommunstyrelsen särskild arkeologisk utredning inom planområdet, framgår att någon undersökning inte gjorts inom skogsmark. Om framtida arbetsföretag berör skogsmarken, ska komplettering med ytterligare utredning utföras. Detta bör framgå av planhandlingarna. Kommunstyrelsen godkänner tillägget.

6 Kommunstyrelsen KS 46 AU 79 Dnr 139/2009 Dpl 253 Försäljning av del av fastigheten Vara Tråvad 1:15 Beslut Kommunstyrelsen godkänner försäljning av del av fastigheten Vara Tråvad 1:15 till Falk Bostäder i Skaraborg AB. Bilaga Tråvad15 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 4 november 2009, 109, sälja fastigheten Vara Tråvad 1:15 till Falk Bostäder i Skaraborg AB. Därefter har lantmäteriet haft synpunkter mot avstyckningen, varför avtalet behöver formuleras om. Arbetsutskottet uppdrog 17 mars 2010, 51, åt fastighetsekonomen att tillsammans med stadsarkitekten upprätta ett reviderat köpeavtal för fastigheten Vara Tråvad 1:15. Beredning Förvaltningsekonomen har tillsammans stadsarkitekten arbetat fram ett nytt köpeavtal. Köpare: Falk Bostäder i Skaraborg AB Areal: ca m 2 Köpeskilling: 15 kr/m 2 Tillträde: När fastighetsförrättningen vunnit laga kraft

7 Kommunstyrelsen KS 47 AU 80 Dnr 59/2010 Dpl 253 Försäljning av del av fastigheten Vara Tråvad 1:11 Beslut Kommunstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Vara Tråvad 1:11 till Falk Bostäder i Skaraborg AB. Bilaga Tråvad11 Bakgrund Arbetsutskottet uppdrog 17 mars 2010, 51, åt fastighetsekonomen att tillsammans med stadsarkitekten upprätta ett reviderat köpeavtal för fastigheten Vara Tråvad 1:11. Fastigheten ska fastighetsregleras till köparens fastighet Vara Tråvad 1:39. Avsikten är att företaget ska bygga garage för uthyrning. Beredning Fastighetsekonom Ing-Gun Odin har tillsammans stadsarkitekt Rune Winsnes arbetat fram ett nytt köpeavtal. Köpare: Falk Bostäder i Skaraborg AB Areal: 816 m 2 Köpeskilling: 36 kr/m 2 Tillträde: När fastighetsförrättningen vunnit laga kraft.

8 Kommunstyrelsen KS 48 AU 82 Dnr 117/2009 Dpl 736 Gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag till förändringar i Skaraborgs färdtjänstreglemente att gälla fr.o.m. 1 juni Bilaga Beskrivning Färdtjänsthandläggargruppen inom Skaraborgs kommunalförbund har behandlat förslag till nytt färdtjänstreglementet och beslutat rekommendera att man återgår till full ursprunglig bestämmelse om tio regionfärdtjänstresor per år. Gruppen har även behandlat förslag om harmonisering av färdtjänstreglerna med vad som gäller i övriga kommuner anslutna till Samres beställningscentral. Därför föreslås att det högsta antal medresenärer som mot avgift får följa med den färdtjänstberättigade reduceras från tre till en samt att en bestämmelse införs i reglementet om att de enda husdjur som man kan ha med sig vid en färdtjänstresa är ledarhund och assistanshund. Beredning Det reviderade förslaget har sedan skickats till pensionärs- och handikapporganisationer såsom DHR, HSO, PRO, SPF, SPRF och SRF. Utskicket innehöll en inbjudan till ett informationsmöte 15 januari De synpunkter som framförts från intresseorganisationerna har gällt de nya reglerna om antalet medresenärer och husdjur. Styrelsen för SKF har konstaterat att dessa regler nu blir vad som gäller i övriga Västra Götaland. Vidare får man ha förståelse för att kommunernas färdtjänstregler - så långt som möjligt - bör vara desamma om man på ett riktigt sätt ska kunna hantera beställningarna från färdtjänstberättigade i de 40 kommuner som är anslutna till Samres beställningscentral. Ifråga om taxan har denna gällt sedan 1 april 2007 och kostnadsutvecklingen sedan dess motiverar en höjning. Det har också framhållits att det blir en avsevärd kostnadsökning för ungdomar, men detta hänger samman med att Västtrafik sänkt ungdomsrabatten från 50 till 25 %. Begränsningen av antalet regionfärdtjänstresor anses diskriminerande, men det bör uppmärksammas att det geografiska område som färdtjänstberättigade skaraborgare har möjlighet att resa obegränsat inom, är jämfört med vad som gäller på de flesta andra håll i landet avsevärt större. Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund har rekommenderat medlemskommunerna att anta förslag till förändringar i Skaraborgs färdtjänstreglemente att gälla fr.o.m. 1 juni 2010.

9 Kommunstyrelsen Socialnämnden i Vara kommun har 31 mars 2010, 30, beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till förändringar i Skaraborgs färdtjänstreglemente att gälla fr.o.m. 1 juni.

10 Kommunstyrelsen KS 49 AU 83 Dnr 25/2010 Dpl 042 Motion om tertialuppföljning Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. I samband med översyn och omarbetning av kommunens lednings- och styrdokument, ska intentionerna i motionen beaktas och inarbetas. 2. Motionen anses därmed färdigbehandlad. Bakgrund Socialdemokraterna genom Fredrik Nelander lämnat in följande motion: Idag har vi tertialuppföljning i Vara kommun vad gäller ekonomin på ett tydligt och bra sätt. Vad jag saknar och efterlyser är uppföljning av kvaliteten och omfattningen av måluppfyllelse vad gäller politiskt fattade beslut i fas med den ekonomiska tertialuppföljningen. Vi ser idag t.ex. byggnationer som ej kommit igång och tertialuppföljningen visar då på ett ekonomiskt överskott och då ställer jag mig frågan följs de politiska besluten och målen? Därför yrkar jag att det klart och tydligt ska framgå om ekonomin är i fas med politiskt fattade beslut tertialvis. Behandling Motionen har beretts av kvalitetschef Maria Viidas och kommundirektören. Vara kommun har idag en tertialuppföljning som främst avser det ekonomiska läget, inte vad man fått för pengarna utan endast hur mycket pengar som använts. Vad gäller om våra mål uppfylls helt, delvis eller inte alls görs genom en uppskattning av ansvarig chef. Detta tillvägagångssätt är givetvis inte fullt ut tillfredställande, vilket vi utgår från är en av anledningarna till motionens framkomst. Vi har en tydlig roll och ansvarsfördelning i kommunen, där det i det politiska uppdraget ligger att sätta mål och ange inriktning på verksamheten samt att fördela kommunens resurser. Utvärdering ingår som en viktig uppgift i det politiska uppdraget, att belysa kvalitet och effektivitet. Tjänstemannaorganisationens uppdrag är att verkställa de mål som politikerna satt upp. Brukarnas kvalitetsupplevelse av servicen efterfrågar kommunen vart annat år. Vi gör totalundersökningar så långt som möjligt och använder alltid utomstående konsultföretag vid dessa tillfällen. På så sätt kan vi få svar på hur kvalitetsnivån upplevs av brukarna på den service som kommunen har levererat. Vara kommun, tillsammans med flera andra kommuner, deltar i Kommunens kvalitet i korthet. Detta innebär att vi har ett stort antal mått som vi kan jämföra med andra kommuners värden. Dessa mått ger oss möjlighet att se hur

11 Kommunstyrelsen mycket eller hur lite som vi har levererat till våra brukare och hur andra kommuner har presterat inom samma mått. Det finns två delar som är viktiga att ha med i tanken när vi pratar om att följa kvalitetsupplevelsen så ofta som tertialvis. Det ena handlar om målet måste ange vad som är bra. I våra styrdokument idag finns endast ett fåtal mål som beskriver vad som är att anse som ett bra resultat samt hur och när detta följs upp. Den andra delen med täta uppföljningar är att resultaten måste vara enkla att hitta. Vi kan inte begära att brukarna ska svara på en brukarenkät tre gånger per år, det tar både lång tid i anspråk för både brukare och medarbetare och kostar stora pengar. Vi kan inte heller ha medarbetare som lägger ner lång tid av sin arbetsdag på att skapa måtten. Vi måste därför hitta mått som är lätta att plocka ut ur våra system och som uppdateras så ofta så att de visar skillnad varje tertial. I detta sammanhang är det viktigt att skilja på mått och nyckeltal. Det senare används ofta för att visa på omfattning av en verksamhet och har inte alltid med faktiskt måluppfyllelse att göra. I socialdemokraternas motion finns ett exempel att läsa som handlar om byggnationer som inte har kommit igång. Här handlar det om att varje aktivitet (som i detta fall påbörjad byggnation) ska tidsättas med täta avstämningspunkter för att se om allt följer tidplanen eller ej. Det politiska målet är att ha en skolbyggnad klar och tjänstemännens uppdrag blir att lägga en realistisk tidplan och sedan återrapportera hur byggnationen går och när det politiska målet beräknas bli uppfyllt. Eventuella avvikelser blir enklare att se när en tydlig struktur för tid och resursåtgång är framarbetad. Vi befinner oss just nu i ett valår och nya övergripande mål kommer att arbetas fram inför nästa mandatperiod av politikerna. Med denna motion i åtanke och med ökade kunskaper om effekter av målens formuleringar kommer politikerna att kunna utforma målen på ett sådant sätt att uppföljning blir möjlig i den omfattning som de önskar samt bestämma hur uppföljning och utvärdering ska ske och i vilken form redovisningen ska lämnas.

12 Kommunstyrelsen AU 84 Dnr 50/2008 Tidplan för byggnation av industriinfart till Föreningsgatan i Kvänum Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 31 mars 2010 anta detaljplan för Industrigatan i Kvänum. Vid kommunstyrelsens förra sammanträde efterlystes en tidplan för byggnation av gatan. Beskrivning Samhällsbyggnadschef Lars Henström har lämnat följande redovisning: I investeringsbudget för 2010 finns tkr avsatta för projektering och byggande av rubricerad industrigata. Detaljplanearbetet har varit mer tidskrävande än vanligt men denna antogs av kommunfullmäktige den 29 mars Fältmätningar har utförts i höstas för den gatusträckning som var aktuell vid det tillfället för att hålla hög beredskap för projektering/upphandling i vinter. Då gatans sträckning delvis är ändrad måste kompletterande mätningar utföras. Då kommunen inte äger all mark för att kunna verkställa byggnationen och det är svårt att förutsäga tiden för detta köp, anges de aktiviteter och den tid som går åt för byggnationen av gatan efter att kommunen är markägare. Åtgärd Beställning/genomgång av uppdrag Kompletterande fältmätningar/bearbetning av data Projektering för anbudsräkning Anbudsräkning Utvärdering/tilldelningsbeslut/entreprenadköp Utförande av entreprenad, avslutas med AG Toppbeläggning efter att gatan satt sig Tidsåtgång 4 veckor 4 veckor 8 veckor 4 veckor 4 veckor 22 veckor 52 veckor senare Färdigställandetiden för gatubyggnationen beror mycket på när det kan påbörjas och om detta sammanfaller med lämplig årstid för markarbeten. Kommundirektör Gert Norell meddelar att en träff med markägaren har ägt rum under vecka 18.

13 Kommunstyrelsen KS 51 AU 85 Dnr 9/2010 Dpl 252 Köp av fastigheten Vara Borga 21:5 Beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat tilläggsavtal avseende fastigheten Vara Borga 21:5. Beskrivning Kommunstyrelsen beslutade 3 februari 2010, 6, godkänna upprättat köpeavtal med Malin Bergström och Kristoffer Bergström för köp av fastigheten Vara Borga 21:5. Syftet med kommunens förvärv var att säkra tillgången till mark för byggandet av Vara Horse Arena. Området ska detaljplaneläggas. I avtalets punkt 3 står att tillträde står att tillträde ska ske 1 mars I avtalets punkt 12 finns följande angivet att detta avtal gäller för kommunens del under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft och att exploateringsplanerna för Vara Horse Arena genomförs samt att kommunstyrelsen godkänner detsamma. En ändring bör göras i köpeavtalet. Beredning Ett tilläggsavtal har upprättats med följande punkter: Tillträde sker två veckor efter det att kommunstyrelsens beslut om tillägg till köpeavtal vunnit laga kraft. Punkt 12 stryks. Tilläggsavtalet har undertecknats av säljarna.

14 Kommunstyrelsen KS 52 AU 86 Dnr 93/2007 Dpl 731 Handikappolitiskt program och handlingsplan Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar handikappolitiskt program för Vara kommun Separat bilaga 2. Kommunfullmäktige antar handikappolitisk handlingsplan Separat bilaga Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 26 augusti 2009 remittera förslag till handikappolitiskt program och handlingsplan till samtliga nämnder, kommunala rådet för funktionshindrade samt alla handikapporganisationer inom kommunens område för yttrande. Yttrande kom in från socialnämnden, bildningsnämnden, tekniska servicenämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen. Vidare inkom remissvar från Astma- och Allergiföreningen i Vara samt i förening Bo Nilsson (SRF), Lars Stridsberg (DHR), Gunnar Åström (HRF), Ingemar Johansson (FUB), Elisabeth Lindergren (RBU) och Hanne Sörensen (Reumatikerförbundet). Beskrivning Från nämnderna påpekades att: Inriktningsmålet i programmet bör ha en annan lydelse. Kostnaderna som nämns i handlingsplanens operativa mål bör utgå. Handlingsplanens mål 7 (standardregel 5) bör förtydligas. Från övriga påpekades att: Programmet och handlingsplanen bör anpassas till införande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Målen i handlingsplanen rörande enkelt avhjälpta hinder i kommunens lokaler och yttre miljö bör tidsättas och bestämmas politiskt. Kommunens samarbete med handikapporganisationer bör förbättras. Handikappolitiska programmet ska beaktas i samband med kommunens policyarbete. En tydligare beskrivning över hur uppföljning och revidering av program och handlingsplan ska ske bör finnas. Programmets giltighetstid bör ändras.

15 Kommunstyrelsen Handlingsplanens mål bör vara mer konkreta. Varje förvaltnings uppföljningsansvar bör förändras. Följande operativa mål bör införlivas i handlingsplanen: - införa korrekt metod för att inventera tillgängligheten i kommunens lokaler och yttre miljö - förstärka arbetssättet vad gäller information om kraven på tillgänglighet - ha en arbetsinriktning mot en färdtjänst som ger kommunens funktionsnedsatta personer en möjlighet att röra sig så fritt och oberoende som möjligt - genomföra undersökningar utifrån olika synvinklar i början av varje planperiod. Beredning Kanslichef Katrin Siverby fick av kommunstyrelsens arbetsutskott 21 oktober 2009, 198, i uppdrag att se över förslagen till handikappolitiskt program och handlingsplan utifrån inkomna remissvar. Tillsammans med utredare/utvecklare äldreomsorg Ann-Marie Brander och utifrån inkomna remissvar har förslagen till handikappolitiskt program och handlingsplan reviderats.

16 Kommunstyrelsen KS 53 AU 87 Dnr 86/2009 Dpl 179 Handlingsplan POSOM Beslut Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan POSOM att gälla fr.o.m Bilaga POSOM Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 7 februari 2007, 26, godkänna dels handlingsplan för POSOM:s ledningsgrupp och dels för dess stödpersoner. POSOM är förkortning av Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid katastrofer. En omarbetning av har nu gjorts och de båda dokumenten har samlats i ett dokument.

17 Kommunstyrelsen KS 54 AU 93 Dnr 143/2008 Dpl 822 Ansökan från Vara småstad om extra bidrag till utomhusbadet Beslut Representanter för Vara Småstad ska bjudas in till kommunstyrelsens sammanträde 27 maj för att redovisa bokslut, flerårsbudget och verksamhetsplan. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar Vara Småstad AB ett engångsbidrag med kr. 2. Kommunfullmäktige beviljar borgen för ett längst 20-årigt amorteringslån uppgående till högst kr. 3. Kommunfullmäktige medger en höjning av det årliga verksamhetsstödet med kr till kr fr.o.m Bidraget i denna del är villkorat till att Vara Småstad AB inte genomför nyinvesteringar utan godkännande av kommunen. Bakgrund Vara Småstad AB har i skrivelse begärt extra bidrag till utomhusbadet. Förklaringen är att den gångna säsongen har inneburit ett stort underskott dels p.g.a. väderleksförhållandena och för få badande, dels höga investeringskostnader i en rutschkana. Beskrivning Antalet badande har ökat från år 2008 till år Det är en väl fungerande verksamhet med ett stort ideellt engagemang. Kommunen bidrar med kr i årligt verksamhetsstöd. Resultaträkningen för år 2009 redovisar ett resultat med minus kr. Trots ett tillskott från ägaren Föreningen Vara småstad med kr, redovisas ett negativt eget kapital i årsredovisningen. För att återställa en långsiktigt hållbar ekonomi samt säkerställa en fortsatt verksamhet, har bolaget förhandlat fram en uppgörelse med de största fordringsägarna om en skuldavskrivning med 30 %. Sparbanken Skaraborg AB accepterar en nedskrivning av befintligt lån med kr under förutsättning att kommunen lämnar ett bidrag med motsvarande summa att amortera. Lånet uppgår till kr. Efter nedskrivning samt kommunalt bidrag, återstår kr i lån. Med kommunal borgen erbjuder banken förmånliga lånevillkor. För att långsiktigt säkra verksamheten och inte vara extremt väderberoende behöver kommunens bidrag höjas från kr till kr.

18 Kommunstyrelsen Med dessa förutsättningar har bolaget upprättat en resultatbudget för 2010 som garanterar en fortsatt bra verksamhet. Det kommer även i fortsättningen att krävas ett stort ideellt engagemang och stora insatser från föreningen Vara småstad. Kommundirektörens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att till Vara Småstad AB bevilja ett engångsbidrag med kr samt att bevilja borgen för ett längst 20-årigt amorteringslån uppgående till högst kr. Dessutom beslutar kommunfullmäktige att medge en höjning av det årliga verksamhetsstödet med kr till kr fr.o.m Bidraget i denna del är villkorat till att Vara Småstad AB inte genomför investeringar av väsentlig betydelse förrän ekonomin är i balans. Kommunstyrelsens behandling Kommundirektör Gert Norell förtydligar att motivet till det föreslagna bidraget är större kostnader för uppvärmning, kemikalier, vattenförbrukning och el jämfört med friluftsbad. Han redovisar även resultatbudgeten för Bengt-Åke Svensson efterlyser förutom bokslut för 2009 kalkyler för kommande år, öppettider m.m. Ajournering Mötet ajourneras på förslag av Fredrik Nelander. Förhandlingarna återupptas. Ordföranden föreslår att sista meningen får följande lydelse: Bidraget i denna del är villkorat till att Vara Småstad AB inte genomför nyinvesteringar utan godkännande av kommunen. Dessutom ska representanter för Vara Småstad bjudas in till kommunstyrelsens sammanträde 27 maj för att redovisa bokslut, flerårsbudget och verksamhetsplan.

19 Kommunstyrelsen KS 55 AU 94 Flyttning av sammanträden Beslut Kommunstyrelsens sammanträde 2 juni flyttas till torsdag 27 maj.

20 Kommunstyrelsen KS 56 Delegeringsärenden Beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut. Beskrivning Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: Område AU , 88, 90 Delegat Kommunstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer för verkställighet med utgångspunkt från policies samt lednings- och styrdokument; kommunal hyresgaranti. Ansökningar om antagning i allmänna hemvärnet 1:a kv Upphandlingar Sommarpresent till personal Topline AB, Sandared Upphandlingar Gert Norell Thore Svenson Gert Norell Mona Gustafsson Skolfotografering/skolkataloger Kungsfoto-Fujicolor, Västra Frölunda Arkitekttjänster och tekniska konsulttjänster Arkitekttjänster för upprättande av utrednings-/idéskisser från lokalprogram (A) Kanozi Arkitekter AB, Göteborg Arkitekttjänster för upprättande av planlösningar, volymer, detaljer, beskrivningar och fullständiga projekteringshandlingar (B) Metro Arkitekter AB, Göteborg Inredningsarkitekt (C) Kanozi Arkitekter AB, Göteborg

21 Kommunstyrelsen Konsulttjänster, område VVS (D) EH-Konsult AB, Lidköping Konsulttjänster, område El (E) Per Schönbeck Elprojekt AB, Lidköping Konsulttjänster, område Byggnadskonstruktion (F) Vara Byggkonsult AB, Vara Konsulttjänster, område Idéskiss mark/gata (G) Vara Markkonsult AB, Vara Konsulttjänster, område Mark- och VA-projektering (H) Vara Markkonsult AB, Vara Skrivare, kopiatorer till Lagmansgymnasiet, Vara Konserthus och Kansli- och IT-avdelningen (förnyad konkurrensutsättning) Sharp Center Skövde, Skövde IT-produkter (MM10) arbetsstationer, servrar, nätverksprodukter, programvaror (SKL Kommentus) Arbetsstationer Dustin Aktiebolag Office It-Partner i Sverige AB Kerfi Aktiebolag Svensk It Funktion AB Portalab Datortillbehör AB Ricoh Sverige AB PC-System Sweden AB Pulsen AB Logitall AB Caperio AB Koneo AB Nicator IT AB Benzler Data AB Atea Sverige AB Computer Experience Sweden AB Servrar Dustin Aktiebolag

22 Kommunstyrelsen Load System AB PC-System Sweden AB Win Core Storage Solutions AB Svensk It Funktion AB Office It-Partner AB Kerfi Aktiebolag Logitall AB Portalab Datortillbehör AB Ricoh Sverige AB Pulsen AB Koneo AB Caperio AB Nicator IT AB Benzler Data AB Computer Experience Sweden AB Nätverksprodukter Dustin Aktiebolag Fiberdata AB PC-System Sweden AB Svensk It Funktion AB Office It-Partner i Sverige AB Kerfi Aktiebolag Pulsen AB Network Services Norden AB Portalab Datortillbehör AB Caperio AB Koneo AB Atea Sverige AB Benzler Data AB Internet Protocolnett AB Programvara Dustin Aktiebolag PC-Ware Sweden AB Load System AB Svensk It Funktion AB Caperio AB Portalab Datortillbehör AB Kerfi Aktiebolag Office It-Partner i Sverige AB Inmeta Licensing AB Koneo AB PC-System Sweden AB Datametrix Integration AB Pulsen AB Crayon AB Benzler Data AB Computer Experience Sweden AB

23 Kommunstyrelsen Atea Sverige AB IT-Drifttjänster, helhetsdrift (Kammarkollegiet) CSC Sverige AB EDB Business Partner Sverige Fujitsu Services AB Hewlett-Packard Sverige AB IBM Svenska AB Logica Sverige AB Qbranch Stockholm AB SYSteam Outsourcing Services AB Telecomputing Sweden AB Tieto Sweden AB Skolskjutsar Larssons Busstrafik AB, Nossebro Buss i Väst AB, Göteborg Eks Buss/eks Taxi AB, Vara Nobina Sverige AB, Solna (Lidköping) Taxi Lidköping AB, Lidköping Livsmedel Huvudgrossist Servera Mejeri, ost, ägg och matfett Servera (vissa positioner) Djupfrysta produkter Servera Dafgårds Färsk frukt, färska grönsaker och potatis Grönsakslagret, Trollhättan (grönsaker) Boestorps Gårdsprodukter (enstaka grönsaksprodukter) Åslebönan (del av potatis) Svartemadens Lantbruk (del av potatis) Färskt och fruset kött och charkuterivaror Servera Dafgårds

24 Kommunstyrelsen Färsk fisk Bröd Hansson i Göteborg Export AB Färskt bröd, färska kakor Mössebergsbagaren

25 Kommunstyrelsen KS 57 Anmälningsärenden Meddelas och läggs till handlingarna: PU Arvodesregler för mandatperioden (Dnr 42/10) PU 5 Personalförsörjningsfrågor PU 6 Personalfrågor på Lagmansgymnasiet AU Om- och tillbyggnad av Levene skola avstämning (Dnr 141/09) AU 71 Aktivitetshall i Stora Levene (Dnr 134/09) AU 72 Investeringsbudget 2011, plan (dnr 3/10) AU 81 Försäljning av fastigheten Vara Onsjö 1:22 (Dnr 73/10) AU 89 Beredning driftramar (Dnr 3/10) AU 91 Anmälningsärenden AU 92 Diskussionsarbetsutskott AU 94 Övriga frågor

26 Kommunstyrelsen KS 58 Övrig fråga Upphandling av skolskjutsar Fredrik Nelander efterlyser en redovisning av den formella gången för upphandlingen av skolskjutsar. Kommundirektör Gert Norell meddelar att själva upphandlingsbeslutet är delegerat till upphandlingschefen. Vid 0-ställningen av anbuden visade det sig att de mest förmånliga anbuden var att samtliga turer övergår till externa utförare. Eftersom bildningsnämnden är ansvarig för skolskjutsverksamheten, fick dess utskott information av upphandlingschefen innan beslut och för att få möjlighet att lägga sina aspekter på urvalet. Bildningsnämnden har då i 25/2010 utryckt följande: Båda upphandlingsalternativen har en tillräcklig servicenivå så att upphandlingen kan slutföras där hänsyn tas till det mest långsiktiga ekonomiska alternativet. Tekniska servicenämnden har fungerat som en utförare en s.k. internentreprenad - och hade att avyttra skolbussarna när den interna skolskjutsorganisationen avvecklades.

27 Köpeavtal Mellan Vara kommun, , Vara, nedan kallad kommunen och Falk Bostäder i Skaraborg AB, , Järnvägsgatan 6, Tråvad, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats: 4. Kommunen överlåter till köparen cirka kvm av fastigheten Vara Tråvad 1:15, på bifogade karta utmärkt med blå färg. 2 Fastigheten överlåts i befintligt skick. 3 Tillträde sker när fastighetsförrättningen vunnit laga kraft. 4 Köpeskillingen är bestämd till 15 kr per kvm. 5 Köpeskillingen erläggs kontant så snart exakt areal är känd och innan lantmäteriförrättningen avslutas. 6 Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning. 7 Köparen svarar för förrättningskostnaderna. 8 Köparen svarar för samtliga lagfarts- och stämpelkostnader i samband med köpet. 9 I övrigt gäller vad i 4:e kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om köp av fast egendom. 10 Detta avtal gäller för kommunens del under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner detsamma. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Vara den För Vara kommun Jan-Erik Wallin Gert Norell Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas: Köpare För Falk Bostäder i Skaraborg AB... Torbjörn Falk

Handlingsplan POSOM. Gäller fr.o.m. 2010-06-01. Antagen av kommunstyrelsen 2010-05-05, 53

Handlingsplan POSOM. Gäller fr.o.m. 2010-06-01. Antagen av kommunstyrelsen 2010-05-05, 53 Handlingsplan POSOM Gäller fr.o.m. 2010-06-01 Antagen av kommunstyrelsen 2010-05-05, 53 Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag... 1 Aktivering... 1 POSOM:s organisation... 1 Befogenheter... 2 POSOM:s

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.12.18 1 Plats och tid Sammanträdesrum Roskilde, kommunhuset, kl 13.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Mikael Hernborg (S) Ulla

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-09-03 108 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Vid behov Följas upp: REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Klockan :15, Huangshan, Kommunhuset

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Klockan :15, Huangshan, Kommunhuset Kommunstyrelsen 2016-12-14 1 Tid och plats Klockan 17.00-17:15, Huangshan, Kommunhuset Beslutande Fredrik Nelander (S) Ordf. Carl-Uno Olsson (S) tjg ers. Alexandra Gustafsson (S) Fredrik Pettersson (S)

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2012.03.20 1

Socialnämnden 2012.03.20 1 Socialnämnden 2012.03.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan, kommunhuset kl 13.30-17.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Lina Persson (S) Anders Palm-Lundin (S) tjg ers Håkan Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1111 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 15.45 ande Bengt Nilsson, s Eva Johansson Rosso, kd Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m Stig Andersson,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2015.09.23 1

VARA KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2015.09.23 1 Socialnämnden 2015.09.23 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-16.42 Beslutande Övriga deltagande Ulf Genitz (C) ordf Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.02.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.51 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15)

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 08.00-10.10 Paragrafer 21-32 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt Gustafsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-21, kl. 13:15-14:55 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-09 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMQJMP= = =PQJQO= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMQJMP= = =PQJQO= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMQJMP PQJQO Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX-musikklubb 3 Ansökan om utökat serveringstillstånd Mei Wei 4 Samverkan om barn och ungdom med sammansatt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl. 14.00-15.25 ande Paragrafer 1-10 Erik Blakstad (m), ordf. Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Närvarande, ej tjänstgörande Övriga deltagare Bengt Persson, t.f.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2013-06-18 54 Plats och tid Hjernet, 2013-06-18 kl 14.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S), 43-50, 52-53 Håkan Boman (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner Kommunstyrelsen 2009-08-19 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.15 Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina Jönsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2009.04.29 1 Plats och tid Stora konferensrummet vårdcentralen kl 13.30-16.00 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande Håkan Svensson (M) Inger Hultén (M) Inger Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN

) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M), HSN Rezkar Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2013-10-10 1 Plats och tid Alléskolan, 10 oktober 2013, klockan 09.00-12.00 Beslutande ) Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC Ulla Johansson (M),

Läs mer

Håkan Svensson Biståndsenheten Vara vårdcentral. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Håkan Svensson Biståndsenheten Vara vårdcentral. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 1 Plats och tid Servicehuset Snickarboden kl. 18.00 19.00. Beslutand Thomas Hansson. Sn. Ordf. Håkan Svensson Sn Petra Sahlström.

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER

HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER SÄVSJÖ KOMMUN 2007-05-08 1 HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER Antagen av kommunstyrelsen i Sävsjö kommun 2007-06-05, 126 SÄVSJÖ KOMMUN 2007-05-08 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 8 september 2004, klockan 17.00 18.10 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Kristina Davidsson (s), tjg

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Irene Karlsson, (C), BIN, ordf. Fredrik Nelander (S), KS Thore Svenson (M), SN Ulla Johansson (M), HSN, vice ordf. Rezkar Mohamad (S), HSN

Irene Karlsson, (C), BIN, ordf. Fredrik Nelander (S), KS Thore Svenson (M), SN Ulla Johansson (M), HSN, vice ordf. Rezkar Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2011-12-07 1 Plats och tid Irma Familjerådgivning, kl. 09.00-11.45 (Ajournering kl. 09.45-10.10) ande Irene Karlsson, (C), BIN, ordf. Fredrik Nelander (S), KS Thore Svenson (M), SN Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kommunala handikapprådet (9) Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD)

Kommunala handikapprådet (9) Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD) Kommunala handikapprådet 2009-09-14 1 (9) Plats och tid Torulund, Torup, 16.00-18.15 Beslutande Politiker: Bengt-Åke Torhall (FP) ordförande Wiveca Norén () Dorothea Nilsson () Hans Moberg (KD) Referensgruppen:

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 POSOM Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Definition av katastrofbegreppet... 2 Vad är POSOM?...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010.05.25 1 Plats och tid Samlingssalen, vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande 62-63, 65-75 Håkan Svensson (M) Ingemar Jacobson (FP)

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Vår vision... 7 15 Ekonomiuppföljning per den 30 april, tertialrapport... 8 16 Budget 2015 och ramar

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer