SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset kl Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson (C) Ingemar Gruaveus (C) Camilla Börjesson (FP) Thomas Andrén (KD) Håkan Svensson (M), ej tjg ers. Carl-Uno Olsson (S) - - Gert Norell, kommundirektör Rune Winsnes, stadsarkitekt Mona Gustafsson, upph.chef 58 Birgit Wedén, sekreterare Johan Gustafsson (S) Bengt-Åke Svensson (S) Gun-Britt Nilsson (S) Fredrik Nelander (S) Justerare Onni Vehviläinen Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli måndag 10 maj 2010 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgit Wedén Ordförande Justerare Jan-Erik Wallin Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Vara kommun, Kommunstyrelsen Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arkiv Underskrift

2 Innehållsförteckning Fördjupning av översiktsplanen för Vara Horse Arena antagande... 2 Detaljplan för Vara Horse Arena i Larv del av Borga 23:4 antagande. 3 Försäljning av del av fastigheten Vara Tråvad 1: Försäljning av del av fastigheten Vara Tråvad 1: Gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg... 7 Motion om tertialuppföljning... 9 Tidplan för byggnation av industriinfart till Föreningsgatan i Kvänum Köp av fastigheten Vara Borga 21: Handikappolitiskt program och handlingsplan Handlingsplan POSOM Ansökan från Vara småstad om extra bidrag till utomhusbadet Delegeringsärenden Anmälningsärenden Övrig fråga... 25

3 Kommunstyrelsen KS 44 AU 73 Dnr 75/2009 Dpl 212 Fördjupning av översiktsplanen för Vara Horse Arena antagande Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar fördjupningen av översiktsplanen för Vara Horse Arena efter komplettering och bearbetning enligt ställningstagandet. 2. Kommunfullmäktige delegerar den fortsatta handläggningen av ärendet till kommunstyrelsen. Bakgrund Fördjupning av översiktsplanen för Vara Horse Arena har varit föremål för samråd under tiden 24 juni till 4 september De under samrådet inkomna synpunkterna finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Synpunkterna resulterade i en rad ändringar och kompletteringar av planförslaget. Planförslaget, daterat 22 juni 2009 samt ändrat och kompletterat i september 2009, har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott varit utställt för granskning under tiden 3 februari till 6 april. Planförslaget har tillsänts statliga myndigheter, grannkommuner, kommunala nämnder, övriga intressenter och berörda enligt särskild förteckning. Planförslaget har varit anslaget i kommunhuset och har varit tillgängligt på kommunens hemsida. En hel del synpunkter har lämnats in, vilka finns inskrivna i antagandehandlingen. Planförfattarens ställningstagande Länsstyrelsen har till arbetsutskottets sammanträde presenterat ett koncept till ett positivt yttrande. Planförfattaren kommer till kommunstyrelsens sammanträde att till antagandehandlingen bifoga detta yttrande samt med kompletteringar och ändringar. Ändringarna bedöms inte vara av sådan betydelse att ny utställning krävs.

4 Kommunstyrelsen KS 45 AU 74 Dnr 131/2008 Dpl 214 Detaljplan för Vara Horse Arena i Larv del av Borga 23:4 antagande Kommunstyrelsens förslag till beslut 3. Kommunfullmäktige antar - efter kompletteringar i enlighet med ställningstagandet jämte tillägg - detaljplanen för Borga 23:4. 4. Kommunfullmäktige delegerar den fortsatta handläggningen av ärendet till kommunstyrelsen. Handläggning Planförslaget för del av Borga 23:4 har varit föremål för samråd under tiden 20 november till 18 december De under samrådet inkomna synpunkterna finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Synpunkterna resulterade i en rad ändringar och kompletteringar av planförslaget. Panförslag, daterat november 2009 och reviderat i februari 2010, har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott varit utställd för granskning under tiden 5 mars till 6 april. Planförslaget har tillsänts statliga myndigheter, sakägare enligt fastighetsägarförteckning och övriga berörda enligt särskild förteckning. Planförslaget har varit anslaget i kommunhuset och har varit tillgängligt på kommunens hemsida. En hel del synpunkter har kommun, vilka framgår av antagandehandlingen. Planförfattarens ställningstagande Med anledning av de synpunkter som framkommit under samrådet föreslås kompletteringar och ändringar enligt följande: Kraven på dagvattenhantering inom planområdet preciseras Kraven på behandling av spolvatten från stallar och eventuellt släckvatten preciseras. Kompletteringarna bedöms inte vara av sådan betydelse att ny utställning krävs. Kommunstyrelsens behandling Stadsarkitekten har till sammanträdet gjort följande tillägg i ställningstagandet: Av den rapport som sammanställts av Västergötlands museum med anledning av utförd

5 Kommunstyrelsen särskild arkeologisk utredning inom planområdet, framgår att någon undersökning inte gjorts inom skogsmark. Om framtida arbetsföretag berör skogsmarken, ska komplettering med ytterligare utredning utföras. Detta bör framgå av planhandlingarna. Kommunstyrelsen godkänner tillägget.

6 Kommunstyrelsen KS 46 AU 79 Dnr 139/2009 Dpl 253 Försäljning av del av fastigheten Vara Tråvad 1:15 Beslut Kommunstyrelsen godkänner försäljning av del av fastigheten Vara Tråvad 1:15 till Falk Bostäder i Skaraborg AB. Bilaga Tråvad15 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 4 november 2009, 109, sälja fastigheten Vara Tråvad 1:15 till Falk Bostäder i Skaraborg AB. Därefter har lantmäteriet haft synpunkter mot avstyckningen, varför avtalet behöver formuleras om. Arbetsutskottet uppdrog 17 mars 2010, 51, åt fastighetsekonomen att tillsammans med stadsarkitekten upprätta ett reviderat köpeavtal för fastigheten Vara Tråvad 1:15. Beredning Förvaltningsekonomen har tillsammans stadsarkitekten arbetat fram ett nytt köpeavtal. Köpare: Falk Bostäder i Skaraborg AB Areal: ca m 2 Köpeskilling: 15 kr/m 2 Tillträde: När fastighetsförrättningen vunnit laga kraft

7 Kommunstyrelsen KS 47 AU 80 Dnr 59/2010 Dpl 253 Försäljning av del av fastigheten Vara Tråvad 1:11 Beslut Kommunstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Vara Tråvad 1:11 till Falk Bostäder i Skaraborg AB. Bilaga Tråvad11 Bakgrund Arbetsutskottet uppdrog 17 mars 2010, 51, åt fastighetsekonomen att tillsammans med stadsarkitekten upprätta ett reviderat köpeavtal för fastigheten Vara Tråvad 1:11. Fastigheten ska fastighetsregleras till köparens fastighet Vara Tråvad 1:39. Avsikten är att företaget ska bygga garage för uthyrning. Beredning Fastighetsekonom Ing-Gun Odin har tillsammans stadsarkitekt Rune Winsnes arbetat fram ett nytt köpeavtal. Köpare: Falk Bostäder i Skaraborg AB Areal: 816 m 2 Köpeskilling: 36 kr/m 2 Tillträde: När fastighetsförrättningen vunnit laga kraft.

8 Kommunstyrelsen KS 48 AU 82 Dnr 117/2009 Dpl 736 Gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag till förändringar i Skaraborgs färdtjänstreglemente att gälla fr.o.m. 1 juni Bilaga Beskrivning Färdtjänsthandläggargruppen inom Skaraborgs kommunalförbund har behandlat förslag till nytt färdtjänstreglementet och beslutat rekommendera att man återgår till full ursprunglig bestämmelse om tio regionfärdtjänstresor per år. Gruppen har även behandlat förslag om harmonisering av färdtjänstreglerna med vad som gäller i övriga kommuner anslutna till Samres beställningscentral. Därför föreslås att det högsta antal medresenärer som mot avgift får följa med den färdtjänstberättigade reduceras från tre till en samt att en bestämmelse införs i reglementet om att de enda husdjur som man kan ha med sig vid en färdtjänstresa är ledarhund och assistanshund. Beredning Det reviderade förslaget har sedan skickats till pensionärs- och handikapporganisationer såsom DHR, HSO, PRO, SPF, SPRF och SRF. Utskicket innehöll en inbjudan till ett informationsmöte 15 januari De synpunkter som framförts från intresseorganisationerna har gällt de nya reglerna om antalet medresenärer och husdjur. Styrelsen för SKF har konstaterat att dessa regler nu blir vad som gäller i övriga Västra Götaland. Vidare får man ha förståelse för att kommunernas färdtjänstregler - så långt som möjligt - bör vara desamma om man på ett riktigt sätt ska kunna hantera beställningarna från färdtjänstberättigade i de 40 kommuner som är anslutna till Samres beställningscentral. Ifråga om taxan har denna gällt sedan 1 april 2007 och kostnadsutvecklingen sedan dess motiverar en höjning. Det har också framhållits att det blir en avsevärd kostnadsökning för ungdomar, men detta hänger samman med att Västtrafik sänkt ungdomsrabatten från 50 till 25 %. Begränsningen av antalet regionfärdtjänstresor anses diskriminerande, men det bör uppmärksammas att det geografiska område som färdtjänstberättigade skaraborgare har möjlighet att resa obegränsat inom, är jämfört med vad som gäller på de flesta andra håll i landet avsevärt större. Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund har rekommenderat medlemskommunerna att anta förslag till förändringar i Skaraborgs färdtjänstreglemente att gälla fr.o.m. 1 juni 2010.

9 Kommunstyrelsen Socialnämnden i Vara kommun har 31 mars 2010, 30, beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till förändringar i Skaraborgs färdtjänstreglemente att gälla fr.o.m. 1 juni.

10 Kommunstyrelsen KS 49 AU 83 Dnr 25/2010 Dpl 042 Motion om tertialuppföljning Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. I samband med översyn och omarbetning av kommunens lednings- och styrdokument, ska intentionerna i motionen beaktas och inarbetas. 2. Motionen anses därmed färdigbehandlad. Bakgrund Socialdemokraterna genom Fredrik Nelander lämnat in följande motion: Idag har vi tertialuppföljning i Vara kommun vad gäller ekonomin på ett tydligt och bra sätt. Vad jag saknar och efterlyser är uppföljning av kvaliteten och omfattningen av måluppfyllelse vad gäller politiskt fattade beslut i fas med den ekonomiska tertialuppföljningen. Vi ser idag t.ex. byggnationer som ej kommit igång och tertialuppföljningen visar då på ett ekonomiskt överskott och då ställer jag mig frågan följs de politiska besluten och målen? Därför yrkar jag att det klart och tydligt ska framgå om ekonomin är i fas med politiskt fattade beslut tertialvis. Behandling Motionen har beretts av kvalitetschef Maria Viidas och kommundirektören. Vara kommun har idag en tertialuppföljning som främst avser det ekonomiska läget, inte vad man fått för pengarna utan endast hur mycket pengar som använts. Vad gäller om våra mål uppfylls helt, delvis eller inte alls görs genom en uppskattning av ansvarig chef. Detta tillvägagångssätt är givetvis inte fullt ut tillfredställande, vilket vi utgår från är en av anledningarna till motionens framkomst. Vi har en tydlig roll och ansvarsfördelning i kommunen, där det i det politiska uppdraget ligger att sätta mål och ange inriktning på verksamheten samt att fördela kommunens resurser. Utvärdering ingår som en viktig uppgift i det politiska uppdraget, att belysa kvalitet och effektivitet. Tjänstemannaorganisationens uppdrag är att verkställa de mål som politikerna satt upp. Brukarnas kvalitetsupplevelse av servicen efterfrågar kommunen vart annat år. Vi gör totalundersökningar så långt som möjligt och använder alltid utomstående konsultföretag vid dessa tillfällen. På så sätt kan vi få svar på hur kvalitetsnivån upplevs av brukarna på den service som kommunen har levererat. Vara kommun, tillsammans med flera andra kommuner, deltar i Kommunens kvalitet i korthet. Detta innebär att vi har ett stort antal mått som vi kan jämföra med andra kommuners värden. Dessa mått ger oss möjlighet att se hur

11 Kommunstyrelsen mycket eller hur lite som vi har levererat till våra brukare och hur andra kommuner har presterat inom samma mått. Det finns två delar som är viktiga att ha med i tanken när vi pratar om att följa kvalitetsupplevelsen så ofta som tertialvis. Det ena handlar om målet måste ange vad som är bra. I våra styrdokument idag finns endast ett fåtal mål som beskriver vad som är att anse som ett bra resultat samt hur och när detta följs upp. Den andra delen med täta uppföljningar är att resultaten måste vara enkla att hitta. Vi kan inte begära att brukarna ska svara på en brukarenkät tre gånger per år, det tar både lång tid i anspråk för både brukare och medarbetare och kostar stora pengar. Vi kan inte heller ha medarbetare som lägger ner lång tid av sin arbetsdag på att skapa måtten. Vi måste därför hitta mått som är lätta att plocka ut ur våra system och som uppdateras så ofta så att de visar skillnad varje tertial. I detta sammanhang är det viktigt att skilja på mått och nyckeltal. Det senare används ofta för att visa på omfattning av en verksamhet och har inte alltid med faktiskt måluppfyllelse att göra. I socialdemokraternas motion finns ett exempel att läsa som handlar om byggnationer som inte har kommit igång. Här handlar det om att varje aktivitet (som i detta fall påbörjad byggnation) ska tidsättas med täta avstämningspunkter för att se om allt följer tidplanen eller ej. Det politiska målet är att ha en skolbyggnad klar och tjänstemännens uppdrag blir att lägga en realistisk tidplan och sedan återrapportera hur byggnationen går och när det politiska målet beräknas bli uppfyllt. Eventuella avvikelser blir enklare att se när en tydlig struktur för tid och resursåtgång är framarbetad. Vi befinner oss just nu i ett valår och nya övergripande mål kommer att arbetas fram inför nästa mandatperiod av politikerna. Med denna motion i åtanke och med ökade kunskaper om effekter av målens formuleringar kommer politikerna att kunna utforma målen på ett sådant sätt att uppföljning blir möjlig i den omfattning som de önskar samt bestämma hur uppföljning och utvärdering ska ske och i vilken form redovisningen ska lämnas.

12 Kommunstyrelsen AU 84 Dnr 50/2008 Tidplan för byggnation av industriinfart till Föreningsgatan i Kvänum Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 31 mars 2010 anta detaljplan för Industrigatan i Kvänum. Vid kommunstyrelsens förra sammanträde efterlystes en tidplan för byggnation av gatan. Beskrivning Samhällsbyggnadschef Lars Henström har lämnat följande redovisning: I investeringsbudget för 2010 finns tkr avsatta för projektering och byggande av rubricerad industrigata. Detaljplanearbetet har varit mer tidskrävande än vanligt men denna antogs av kommunfullmäktige den 29 mars Fältmätningar har utförts i höstas för den gatusträckning som var aktuell vid det tillfället för att hålla hög beredskap för projektering/upphandling i vinter. Då gatans sträckning delvis är ändrad måste kompletterande mätningar utföras. Då kommunen inte äger all mark för att kunna verkställa byggnationen och det är svårt att förutsäga tiden för detta köp, anges de aktiviteter och den tid som går åt för byggnationen av gatan efter att kommunen är markägare. Åtgärd Beställning/genomgång av uppdrag Kompletterande fältmätningar/bearbetning av data Projektering för anbudsräkning Anbudsräkning Utvärdering/tilldelningsbeslut/entreprenadköp Utförande av entreprenad, avslutas med AG Toppbeläggning efter att gatan satt sig Tidsåtgång 4 veckor 4 veckor 8 veckor 4 veckor 4 veckor 22 veckor 52 veckor senare Färdigställandetiden för gatubyggnationen beror mycket på när det kan påbörjas och om detta sammanfaller med lämplig årstid för markarbeten. Kommundirektör Gert Norell meddelar att en träff med markägaren har ägt rum under vecka 18.

13 Kommunstyrelsen KS 51 AU 85 Dnr 9/2010 Dpl 252 Köp av fastigheten Vara Borga 21:5 Beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat tilläggsavtal avseende fastigheten Vara Borga 21:5. Beskrivning Kommunstyrelsen beslutade 3 februari 2010, 6, godkänna upprättat köpeavtal med Malin Bergström och Kristoffer Bergström för köp av fastigheten Vara Borga 21:5. Syftet med kommunens förvärv var att säkra tillgången till mark för byggandet av Vara Horse Arena. Området ska detaljplaneläggas. I avtalets punkt 3 står att tillträde står att tillträde ska ske 1 mars I avtalets punkt 12 finns följande angivet att detta avtal gäller för kommunens del under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft och att exploateringsplanerna för Vara Horse Arena genomförs samt att kommunstyrelsen godkänner detsamma. En ändring bör göras i köpeavtalet. Beredning Ett tilläggsavtal har upprättats med följande punkter: Tillträde sker två veckor efter det att kommunstyrelsens beslut om tillägg till köpeavtal vunnit laga kraft. Punkt 12 stryks. Tilläggsavtalet har undertecknats av säljarna.

14 Kommunstyrelsen KS 52 AU 86 Dnr 93/2007 Dpl 731 Handikappolitiskt program och handlingsplan Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar handikappolitiskt program för Vara kommun Separat bilaga 2. Kommunfullmäktige antar handikappolitisk handlingsplan Separat bilaga Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 26 augusti 2009 remittera förslag till handikappolitiskt program och handlingsplan till samtliga nämnder, kommunala rådet för funktionshindrade samt alla handikapporganisationer inom kommunens område för yttrande. Yttrande kom in från socialnämnden, bildningsnämnden, tekniska servicenämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen. Vidare inkom remissvar från Astma- och Allergiföreningen i Vara samt i förening Bo Nilsson (SRF), Lars Stridsberg (DHR), Gunnar Åström (HRF), Ingemar Johansson (FUB), Elisabeth Lindergren (RBU) och Hanne Sörensen (Reumatikerförbundet). Beskrivning Från nämnderna påpekades att: Inriktningsmålet i programmet bör ha en annan lydelse. Kostnaderna som nämns i handlingsplanens operativa mål bör utgå. Handlingsplanens mål 7 (standardregel 5) bör förtydligas. Från övriga påpekades att: Programmet och handlingsplanen bör anpassas till införande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Målen i handlingsplanen rörande enkelt avhjälpta hinder i kommunens lokaler och yttre miljö bör tidsättas och bestämmas politiskt. Kommunens samarbete med handikapporganisationer bör förbättras. Handikappolitiska programmet ska beaktas i samband med kommunens policyarbete. En tydligare beskrivning över hur uppföljning och revidering av program och handlingsplan ska ske bör finnas. Programmets giltighetstid bör ändras.

15 Kommunstyrelsen Handlingsplanens mål bör vara mer konkreta. Varje förvaltnings uppföljningsansvar bör förändras. Följande operativa mål bör införlivas i handlingsplanen: - införa korrekt metod för att inventera tillgängligheten i kommunens lokaler och yttre miljö - förstärka arbetssättet vad gäller information om kraven på tillgänglighet - ha en arbetsinriktning mot en färdtjänst som ger kommunens funktionsnedsatta personer en möjlighet att röra sig så fritt och oberoende som möjligt - genomföra undersökningar utifrån olika synvinklar i början av varje planperiod. Beredning Kanslichef Katrin Siverby fick av kommunstyrelsens arbetsutskott 21 oktober 2009, 198, i uppdrag att se över förslagen till handikappolitiskt program och handlingsplan utifrån inkomna remissvar. Tillsammans med utredare/utvecklare äldreomsorg Ann-Marie Brander och utifrån inkomna remissvar har förslagen till handikappolitiskt program och handlingsplan reviderats.

16 Kommunstyrelsen KS 53 AU 87 Dnr 86/2009 Dpl 179 Handlingsplan POSOM Beslut Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan POSOM att gälla fr.o.m Bilaga POSOM Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 7 februari 2007, 26, godkänna dels handlingsplan för POSOM:s ledningsgrupp och dels för dess stödpersoner. POSOM är förkortning av Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid katastrofer. En omarbetning av har nu gjorts och de båda dokumenten har samlats i ett dokument.

17 Kommunstyrelsen KS 54 AU 93 Dnr 143/2008 Dpl 822 Ansökan från Vara småstad om extra bidrag till utomhusbadet Beslut Representanter för Vara Småstad ska bjudas in till kommunstyrelsens sammanträde 27 maj för att redovisa bokslut, flerårsbudget och verksamhetsplan. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar Vara Småstad AB ett engångsbidrag med kr. 2. Kommunfullmäktige beviljar borgen för ett längst 20-årigt amorteringslån uppgående till högst kr. 3. Kommunfullmäktige medger en höjning av det årliga verksamhetsstödet med kr till kr fr.o.m Bidraget i denna del är villkorat till att Vara Småstad AB inte genomför nyinvesteringar utan godkännande av kommunen. Bakgrund Vara Småstad AB har i skrivelse begärt extra bidrag till utomhusbadet. Förklaringen är att den gångna säsongen har inneburit ett stort underskott dels p.g.a. väderleksförhållandena och för få badande, dels höga investeringskostnader i en rutschkana. Beskrivning Antalet badande har ökat från år 2008 till år Det är en väl fungerande verksamhet med ett stort ideellt engagemang. Kommunen bidrar med kr i årligt verksamhetsstöd. Resultaträkningen för år 2009 redovisar ett resultat med minus kr. Trots ett tillskott från ägaren Föreningen Vara småstad med kr, redovisas ett negativt eget kapital i årsredovisningen. För att återställa en långsiktigt hållbar ekonomi samt säkerställa en fortsatt verksamhet, har bolaget förhandlat fram en uppgörelse med de största fordringsägarna om en skuldavskrivning med 30 %. Sparbanken Skaraborg AB accepterar en nedskrivning av befintligt lån med kr under förutsättning att kommunen lämnar ett bidrag med motsvarande summa att amortera. Lånet uppgår till kr. Efter nedskrivning samt kommunalt bidrag, återstår kr i lån. Med kommunal borgen erbjuder banken förmånliga lånevillkor. För att långsiktigt säkra verksamheten och inte vara extremt väderberoende behöver kommunens bidrag höjas från kr till kr.

18 Kommunstyrelsen Med dessa förutsättningar har bolaget upprättat en resultatbudget för 2010 som garanterar en fortsatt bra verksamhet. Det kommer även i fortsättningen att krävas ett stort ideellt engagemang och stora insatser från föreningen Vara småstad. Kommundirektörens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att till Vara Småstad AB bevilja ett engångsbidrag med kr samt att bevilja borgen för ett längst 20-årigt amorteringslån uppgående till högst kr. Dessutom beslutar kommunfullmäktige att medge en höjning av det årliga verksamhetsstödet med kr till kr fr.o.m Bidraget i denna del är villkorat till att Vara Småstad AB inte genomför investeringar av väsentlig betydelse förrän ekonomin är i balans. Kommunstyrelsens behandling Kommundirektör Gert Norell förtydligar att motivet till det föreslagna bidraget är större kostnader för uppvärmning, kemikalier, vattenförbrukning och el jämfört med friluftsbad. Han redovisar även resultatbudgeten för Bengt-Åke Svensson efterlyser förutom bokslut för 2009 kalkyler för kommande år, öppettider m.m. Ajournering Mötet ajourneras på förslag av Fredrik Nelander. Förhandlingarna återupptas. Ordföranden föreslår att sista meningen får följande lydelse: Bidraget i denna del är villkorat till att Vara Småstad AB inte genomför nyinvesteringar utan godkännande av kommunen. Dessutom ska representanter för Vara Småstad bjudas in till kommunstyrelsens sammanträde 27 maj för att redovisa bokslut, flerårsbudget och verksamhetsplan.

19 Kommunstyrelsen KS 55 AU 94 Flyttning av sammanträden Beslut Kommunstyrelsens sammanträde 2 juni flyttas till torsdag 27 maj.

20 Kommunstyrelsen KS 56 Delegeringsärenden Beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut. Beskrivning Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: Område AU , 88, 90 Delegat Kommunstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer för verkställighet med utgångspunkt från policies samt lednings- och styrdokument; kommunal hyresgaranti. Ansökningar om antagning i allmänna hemvärnet 1:a kv Upphandlingar Sommarpresent till personal Topline AB, Sandared Upphandlingar Gert Norell Thore Svenson Gert Norell Mona Gustafsson Skolfotografering/skolkataloger Kungsfoto-Fujicolor, Västra Frölunda Arkitekttjänster och tekniska konsulttjänster Arkitekttjänster för upprättande av utrednings-/idéskisser från lokalprogram (A) Kanozi Arkitekter AB, Göteborg Arkitekttjänster för upprättande av planlösningar, volymer, detaljer, beskrivningar och fullständiga projekteringshandlingar (B) Metro Arkitekter AB, Göteborg Inredningsarkitekt (C) Kanozi Arkitekter AB, Göteborg

21 Kommunstyrelsen Konsulttjänster, område VVS (D) EH-Konsult AB, Lidköping Konsulttjänster, område El (E) Per Schönbeck Elprojekt AB, Lidköping Konsulttjänster, område Byggnadskonstruktion (F) Vara Byggkonsult AB, Vara Konsulttjänster, område Idéskiss mark/gata (G) Vara Markkonsult AB, Vara Konsulttjänster, område Mark- och VA-projektering (H) Vara Markkonsult AB, Vara Skrivare, kopiatorer till Lagmansgymnasiet, Vara Konserthus och Kansli- och IT-avdelningen (förnyad konkurrensutsättning) Sharp Center Skövde, Skövde IT-produkter (MM10) arbetsstationer, servrar, nätverksprodukter, programvaror (SKL Kommentus) Arbetsstationer Dustin Aktiebolag Office It-Partner i Sverige AB Kerfi Aktiebolag Svensk It Funktion AB Portalab Datortillbehör AB Ricoh Sverige AB PC-System Sweden AB Pulsen AB Logitall AB Caperio AB Koneo AB Nicator IT AB Benzler Data AB Atea Sverige AB Computer Experience Sweden AB Servrar Dustin Aktiebolag

22 Kommunstyrelsen Load System AB PC-System Sweden AB Win Core Storage Solutions AB Svensk It Funktion AB Office It-Partner AB Kerfi Aktiebolag Logitall AB Portalab Datortillbehör AB Ricoh Sverige AB Pulsen AB Koneo AB Caperio AB Nicator IT AB Benzler Data AB Computer Experience Sweden AB Nätverksprodukter Dustin Aktiebolag Fiberdata AB PC-System Sweden AB Svensk It Funktion AB Office It-Partner i Sverige AB Kerfi Aktiebolag Pulsen AB Network Services Norden AB Portalab Datortillbehör AB Caperio AB Koneo AB Atea Sverige AB Benzler Data AB Internet Protocolnett AB Programvara Dustin Aktiebolag PC-Ware Sweden AB Load System AB Svensk It Funktion AB Caperio AB Portalab Datortillbehör AB Kerfi Aktiebolag Office It-Partner i Sverige AB Inmeta Licensing AB Koneo AB PC-System Sweden AB Datametrix Integration AB Pulsen AB Crayon AB Benzler Data AB Computer Experience Sweden AB

23 Kommunstyrelsen Atea Sverige AB IT-Drifttjänster, helhetsdrift (Kammarkollegiet) CSC Sverige AB EDB Business Partner Sverige Fujitsu Services AB Hewlett-Packard Sverige AB IBM Svenska AB Logica Sverige AB Qbranch Stockholm AB SYSteam Outsourcing Services AB Telecomputing Sweden AB Tieto Sweden AB Skolskjutsar Larssons Busstrafik AB, Nossebro Buss i Väst AB, Göteborg Eks Buss/eks Taxi AB, Vara Nobina Sverige AB, Solna (Lidköping) Taxi Lidköping AB, Lidköping Livsmedel Huvudgrossist Servera Mejeri, ost, ägg och matfett Servera (vissa positioner) Djupfrysta produkter Servera Dafgårds Färsk frukt, färska grönsaker och potatis Grönsakslagret, Trollhättan (grönsaker) Boestorps Gårdsprodukter (enstaka grönsaksprodukter) Åslebönan (del av potatis) Svartemadens Lantbruk (del av potatis) Färskt och fruset kött och charkuterivaror Servera Dafgårds

24 Kommunstyrelsen Färsk fisk Bröd Hansson i Göteborg Export AB Färskt bröd, färska kakor Mössebergsbagaren

25 Kommunstyrelsen KS 57 Anmälningsärenden Meddelas och läggs till handlingarna: PU Arvodesregler för mandatperioden (Dnr 42/10) PU 5 Personalförsörjningsfrågor PU 6 Personalfrågor på Lagmansgymnasiet AU Om- och tillbyggnad av Levene skola avstämning (Dnr 141/09) AU 71 Aktivitetshall i Stora Levene (Dnr 134/09) AU 72 Investeringsbudget 2011, plan (dnr 3/10) AU 81 Försäljning av fastigheten Vara Onsjö 1:22 (Dnr 73/10) AU 89 Beredning driftramar (Dnr 3/10) AU 91 Anmälningsärenden AU 92 Diskussionsarbetsutskott AU 94 Övriga frågor

26 Kommunstyrelsen KS 58 Övrig fråga Upphandling av skolskjutsar Fredrik Nelander efterlyser en redovisning av den formella gången för upphandlingen av skolskjutsar. Kommundirektör Gert Norell meddelar att själva upphandlingsbeslutet är delegerat till upphandlingschefen. Vid 0-ställningen av anbuden visade det sig att de mest förmånliga anbuden var att samtliga turer övergår till externa utförare. Eftersom bildningsnämnden är ansvarig för skolskjutsverksamheten, fick dess utskott information av upphandlingschefen innan beslut och för att få möjlighet att lägga sina aspekter på urvalet. Bildningsnämnden har då i 25/2010 utryckt följande: Båda upphandlingsalternativen har en tillräcklig servicenivå så att upphandlingen kan slutföras där hänsyn tas till det mest långsiktiga ekonomiska alternativet. Tekniska servicenämnden har fungerat som en utförare en s.k. internentreprenad - och hade att avyttra skolbussarna när den interna skolskjutsorganisationen avvecklades.

27 Köpeavtal Mellan Vara kommun, , Vara, nedan kallad kommunen och Falk Bostäder i Skaraborg AB, , Järnvägsgatan 6, Tråvad, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats: 4. Kommunen överlåter till köparen cirka kvm av fastigheten Vara Tråvad 1:15, på bifogade karta utmärkt med blå färg. 2 Fastigheten överlåts i befintligt skick. 3 Tillträde sker när fastighetsförrättningen vunnit laga kraft. 4 Köpeskillingen är bestämd till 15 kr per kvm. 5 Köpeskillingen erläggs kontant så snart exakt areal är känd och innan lantmäteriförrättningen avslutas. 6 Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning. 7 Köparen svarar för förrättningskostnaderna. 8 Köparen svarar för samtliga lagfarts- och stämpelkostnader i samband med köpet. 9 I övrigt gäller vad i 4:e kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om köp av fast egendom. 10 Detta avtal gäller för kommunens del under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner detsamma. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Vara den För Vara kommun Jan-Erik Wallin Gert Norell Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas: Köpare För Falk Bostäder i Skaraborg AB... Torbjörn Falk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer