Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-10-17 kl. 08.30-08.50"

Transkript

1 '0''0''0''0''0' 00 ~ SAMlviANTRÄDESPROTOKOll 1 (17) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera Kommunchef (tf) Bengt-Arne Persson stadsbyggnadschef Camilla E hrenflod Teknisk chef Mats Svensson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunjurist Magnus G jerstad Informationschef Hanna Gardell Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark Lars-Göran Wiberg Justeringens plats, tid Konunun.ledningskontoret/ l ~ Justerade paragrafer Underskrifter sekreterare -~~ ~ Elisabeth Aidemark Ordföra ~fi;;t:.~~:;_=== 2-======--==- ~~

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(17) Anslag l bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast få r tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur, Kommunledningskontoret U0~~. llirkmwk Kommunsekreterare E lisabeth Aidemark 2012-

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOU. 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) Övriga närvarande Tjänstemän Se bifogad lista Utses att justera Lars-Göran Wiberg Justeringens plats, tid Kommunledningskontoret/ Justerade paragrafer 228 Underskrifter sekreterare fh~. ~~ Elisabeth Aidemark Ordförand~...J:.//tt:t?/~~~======:> Urban Widmark Justerare ;?;~ Lars-Göran Wtberg

4 SAlviMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) Anslag l bevis Protokollet är justerat ( 228 omedelbar justering) Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur, K ommunstyrelsens arbetsutskott Kommunledningskontoret... ~~.. ~..... ~ Kommunsekreterare E lisabeth Aidemark 2012-

5 S.ANlMAN1RÄDESPROTOKOLL 3(17) 217 Ändring av föredragningslista Beslut beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Ärende om "Begäran om investeringsmedel för inköp av lektriever" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 1 O. Ärende om" Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om verksamhetsområde för dricksvatten.inom Ignaberga kyrkby" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 11. Ärende om "Markförvätv gällande Hässleholm Fasanen 4" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 12. Sänt till: Justering

6 ,~~~~ 00 ~ SA.MMANTR.ÄDESPROTOKOLL 2012/ (17) 218 Markförsäljning av del av Röinge 7:3 Beslut beslutar följande: 1. säljer del av Hässleholm Röinge 7:3, om cirka 7430 m2, för kronor till TRE Tonys Reperationer & Entreprenad 1\B, org.nr Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. 3. Teknisk chef ges i uppdrag all i samband med tillträde underteckna köpebre,. Beskrivning av ärendet TRE AB önskar förvärva cirka 7430 m2 av fastigheten Hässleholm Röinge 7:3, inom Läreda industriområde för att bedriva transportverksamhet För detta avtal råder ingen byggnadsskyldighet Fasts tällt tomtpris är 50 kr/ m2. Tekniska avdelningen har upprättat ett köpeavtal som TRE AB har godkänt och undertecknat. Sänt till: Exploateringsenhet

7 SAMM.ANTRÄDESPROTOKOLL 5(17) 2012/ Remissvar gällande förslag till föreskrifter om riksväg 15 i Hallands, Kronobergs, Skåne och Blekinge län Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på remissförslaget Beskrivning av ärendet E tt antal olika intressenter som er, regionala organ och näringslivet har uttqckt önskan att få ett enhetligt vägnummer mellan Halmstad och Karlshamn och att få vägsträckan klassad som riksväg. Den föreslagna riksvägen består av följande vägsträckor: Halmstad - Markaryd, länsväg 11 7 Markaryd - Osby, länsväg 583 i Kronobergs län, länsväg 1957 i Skåne län Osby- Lönsboda, länsväg 2127, länsväg 119 Länsboda-länsväg 121 Trafikverket vill uppnå ett lättillgängligt vägs tråk mellan Halmstad och Karlshamn, en riksväg med enhetligt vägnummer som gör det möjligt att genom vägvisning hänvisa traflken den bästa vägen. Trafikverket har för avsikt att under 2012 föreskriva om riksväg för sträckan mellan Halmstad och Karlshamn och även besluta om enhetligt vägnummer (15) för hela sträckan. Justering

8 ~ ~ S.Alvl1v1ANTRÄDESPROTOKOLL 2012/ (17) Forts. 219 Trafikverkets region syd och väst ansvarar för utmärkning och kostnader på det statliga vägnätet. Utöver det statliga vägnätet kommer trafikverkets regioner att ansvara för behovet och kostnader för ändring av vägvisn.ing, som är placerad på det ala vägnätet i direkt anslutning till det statliga vägnätet. Berörda er ansvarar för utmärkning och kostnad i övrigt på sitt vägnät. Trafik-verkets regioner kommer att kontakta berörda er för samordning av utn1ärkningen. Berörda konununer som utmed sitt vägnät eventuellt måste ändra sin vägvisning med anledning av införandet av riksväg 15 är Halmstads, Markaqds, konunun, O sby, Östra Göinge, Olofströms, Sölvesborgs och Karlshamns. Sänt till: Trafikverket Teknisk avdelning Kommunstyrelse ns arbetsutskott Justering {UL~ \.AJA)

9 SAMMANTRÄDESPROTO KOIL 7(17) 2012/ Begäran om ändring av firmanamn från AB byggen till Hässlehem AB Beslut beslutar att föreslå att styrelsen föreslår komm.unfullmäktige följande beslu t: Kommunfullmäktige medger att Aktiebolaget byggen ändrar firman till Hässlehem Aktiebolag. Beskrivning av ärendet Styrelsen för AB byggen har ansökt om ändring av bolagets firma till Hässlehem AB och som grund anfört i huvudsak att det är av största vikt att bolagets verksamhet och inriktning tydligt framgår av bolagets firma samt att detta är viktigt vid kontakt med både kunder och leverantörer samt andra intressenter. Kommunledningskontorets kansliavdelning gör bedömningen att föreslagen ändring av bolagets firma synes motiverad bland annat för att undvika förväxling med företag i byggbranschen och därför bör medges. Bolagets firma är bestämd i bolagsordningen. Av bolagsordningen framgår att ändring i den inte får göras utan medgivande av konummfullmäktige i konu11un. Genom att fullmäktige lämnar sådant medgivande kan bolaget besluta om ändring. Sådant beslut ska fattas på bolagsstänu11a. Sänt till: AB byggen/ Hässlehem AB Kanslichef Informationschef Troman Justering \.)._UJ ~(i~

10 ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012/ (17) 221 Ändring av arbetsordningen för samarbetskommitten Skåne Nordost Beslut beslutar att föreslå att styrelsen föreslår fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändrad arbetsordning för samarbetskommitten Skåne Nordost, bilaga 1. Beskrivning av ärendet Vid möte den 21 juni 2012 i styrelsen för samarbetskommitten Skåne Nordost beslutades om ändringar i arbetsordningen för kommitten att gälla från och med den 1 januari Ändringarna består i följande. Punkt 1. Ingående er: Perstorps ska inte längre vara med i kommitten. Punkt 2. Andamål: Ett nytt, andra stycke införs. Punkt 4. Styrelse och presidium: Kristianstads ska ha uppdraget som permanent ordförande, medan ska ha uppdraget som permanent vice ordförande. Regler om presidium införs. Punkt 5. Sammanträden: Regler om sanunanträden för presidiet införs. Punkt 8. Kansli, underorgan m m: :fv1i11dre språklig justering. ~ I ot bakgrund av att Kristianstads föreslås bli permanent ordförande hamnar också ansvaret för kanslifunktioner, styrelsens sekreterare samt ekonomisk redovisning på denna. Kommunstyrelsens arb etsutskott Justering

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(17) 2012/ Forts. 221 Bilagor 1. Arbetsordning med föreslagna ändringar Sänt till: Skåne Nordost Justering Utd raget bestyrkes

12 1/ ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSKOMMITTEN SKÅNE NORDOST ATT GÄLLA FRÅN l. Ingående er Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge komm uner ingår i en samarbetskommitte kallad Skåne Nordost. 2. Ändamål Kornmitten har till ändamål att verka for samarbete mell an erna i angelägenheter av gemen samt intresse samt att taga initiativ till interal samverkan fo r att åstadkomma ändamålsenliga lösn in gar av såväl aktuella frågo r som mera långsiktiga projekt. Ett program för de följande fyra årens inriktning tas fram efter ett år in i vatje ny mandatperiod. Programmet lägger fast prioriteringar och målsättni ngar samt en rekommendation till deltagande er om fin ansiering for perioden. 3. Kommittens samm ansättning (styrelse) Kornmitten består av två ledamöter från var och en av de i samarbetet deltagande erna. Respektive komm un företräds av styrelsens ordförande. Vatje utser hätjämte en ytterligare ledarnot från oppos itionen ur styrelsen. 4. Stvrelse och presidium Kristianstad har uppdraget som permanent ordförande och Häss leholm som permanent vice ordförande. Ordfåranden skall vara styrelseorclroranden. Presidiet består av tre ers styrelseordfåranden. Kristianstad och Hässleholm är permanenta medlemmar. Den tredje medlemmen tjänstgör i tvåårsperiod och kommer från en av de övriga erna efter invånarantal och i fall ande ordning. Ordforanden i Skåne Nordost är til li ka ordrörande i presidiet. 5. Sammanträden Kommitten sammanträder när och var den själv bestämmer samt när ordfåranden så bedömer vara erforderligt eller då minst tre av ledamöterna gör framställan härom. Presidiet samm anträder in fö r vatj e styrel semöte och kan däreme llan vid behov ha extra möten. 6. Ersättn ing tillledamöter Ersättning för deltagande i sammanträden med kommitten eller dess underorgan utges av vederbörande. 7. Kall else. protokoll m m Beträffande kall else, beslutsförhet, beslutsförfara nde, protoko ll, reservation, protokolljustering m m, skal l fö r kom mitten i tillämpliga del ar gälla vad som i a llagen är stadgat för styrelsen.

13 8. Kansli. underorgan m m Ordfårande svarar för kans li funkti oner, styrelsens sekreterare samt ekonomisk redovisning. Styrelsen kan uppdra att annan än ord fö rande att handha den ekonomiska redov isningen. Beredning av ärende i styrel sen skall ske av en grupp tjänstemän bestående av ledande tj änstemän från var och en av de deltagande erna. Gruppen äger tillsätta de övriga beredande organ den bedömer erforderliga. 9. Ekonomi Kostnaderna får kommittens verksamhet fördelas mellan erna i relation till deras invånarantal. Räkenskaperna granskas av revisionen i den som handhar den ekonom iska fö rvaltningen och redovisningen. l O. Utträde och uppl ösning Kommun, som inte längre vill deltaga i kommittens verksamhet, skall läm na skriftligt meddelande härom senast den l juli året innan utträde önskas. När en utträder skall snarast en ekonomisk avräkning ske så att ev. över- eller unel erskott kan fårdel as mell an erna. Om mer än en utträder ur kommitten upplöses denna automatiskt, varefter de återstående erna har att pröva andra former rör det in terko mmunala samarbetet

14 ,,,,, ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012/ (17) 222 Förenklat månadsbokslut för Hässleholm Teknik AB per Beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Hässleholm Teknik AB (HTAB) redovisade 2011 ett underskott på 2,3 miljoner kronor, vilket innebar att nästan halva aktiekapitalet på S miljoner kronor var förbtukat. HTAB ville undvika att bolaget prövas för likvidation genom att en som ende ägare utfardar en kapitaltäckningsgaranti som garanterar bolagets egna kapital Kommunfullmäktige beslutade ( 4S) om en kapitaltäckningsgaranti på S miljoner kronor, men krävde samtidigt att HTAB varje månad redovisar förenklade månadsbokslut med en årsprognos. HTAB senast S-30 till KSAU redovisar en välgmndad budget för HTAB i samband med delårsrapporten per redovisar vilka åtgärder bolaget tänker vidta för att återställa det egna kapitalet. HTAB har den 21 september 2012lämnat in ett månadsbokslut per som visar på ett positivt resultat på 2,S miljoner kronor för perioden. Sänt till: HTAB E konomiavdelning (AE) Justering ~Ctw~

15 SA:NIMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (17) 2012/925 0-W 223 Uppdrag att se över barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet avseende ekonomi och måluppfyllelse Beslut beslu tar följande: 1. Tillförordnade chefen får i uppdrag att genom extern utredare genomlysa barn- och utbildningsnämndens-/ förvaltningens verksamhet avseende ekonomi och måluppfyllelse. Granskningen ska resultera i konkreta förslag till åtgärder. 2. För uppdraget anvisas lu:onor vilka finansieras ur styrelsens konto för oförutsedda kostnader. 3. Uppdraget ska redovisas senast Beskrivning av ärendet ser ett behov av att få en god inblick i barn- och utbildningsnämndens/ förvaltningens verksam.het främst avseende ekonomifrågor och verksamhetens måluppfyllelse. E n extern, oberoende, utredare föreslås anlitas. För uppdraget anslås lu:onor. Uppdraget önskas redovisat senast Kommunchefens uppdrag är att utredningen ska göras i samråd med barn- och utbildningsnämnden/ fötvaltningen. Utredningen ska,-id behov ange konkreta förslag till eventuella åtgärder. E n reviderad tjänsteskriyelse presenteras på sammanträdet, vilken läggs till grund för beslutet. Kommunstyrelsens arb etsutskott Justering ~~VJJ_)

16 SAlviNIANTRÄDESPROTOKOLL 12(17) 2012/ Forts. 223 Sänt till: Kommunchef (tf) BUN Diariet- uppdrag Justering { ~\G \.AAJ_)

17 SAMM:ANTRÄDESPROTOKOUJ 13(17) 2012/ Kommunstyrelsens arbetsutskon 224 Uppdrag gällande effektiv fastighetsförvaltning Beslut beslutar följande: 1. Tekniska utskottet uppmanas att redovisa uppdrag dels beträffande internhyressystemet och dels beträffande översynen av det ala fastighetsbeståndet i enlighet med beslut i styrelsens arbetsutskott , Aterrapportering enligt nedan ska ske senast Beskrivning av ärendet Tekniska utskottet har sedan tidigare två uppdrag avseende fastigheter, dels att se över internhyressystemet och dels att göra en översyn av det ala fastighetsbeståndet avseende byggnader/lokaler. har givit uppdragen genom beslut , Vid tekniska utskottets sanunanträde under 7 Beredningsärenden och information från verksamheten gavs en lägesrapport gällande de två uppdragen. önskar en återrapportering av uppdraget beträffande översynen ay internhyressystemet Konu11t111styrelsens arbetsutskott kräver beträffande uppdraget att göra en Ö\ ersyn av det ala fastighetsbeståndet en återrapportering med angivande i en form av en förteckning med konkreta förslag på byggnader som är möjliga att a\ yttra. ~'Iotivering för att behålla eller avyttra bör anges. E n reviderad tjänsteskrivelse presenteras på sammanträdet, vilken läggs till grund för beslutet. Justering ~(t~ \JVV )

18 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 14(17) 2012/ Forts. 224 Sänt till: Tekniska utskottet Diariet- uppdrag Justering ~ ~Ct\L

19 SAtii:MANTRÄDESPROTOKOLL 15(17) 2012/ Uppdrag att säkerställa administrativa rutiner på tekniska avdelningen Beslut beslutar följande: 1. Tillförordnade chefen får i uppdrag att se över och säkerställa de administrativa rutinerna inom tekniska avdelningen. 2. Uppdraget ska återrapporteras senast för anmälan till styrelsen. Beskrivning av ärend et K ommunstyrelsens arbetsutskott ser ett behov av få en avrapportering av det kontinuerligt pågående arbetet med att se över och vid behov stärka de adrninistrativa rutinerna bland annat vad avser registrering och diarieföring av handlingar och ärenden samt bevakning av avtal. Sänt till: Kommunchef (tf) Teknisk avdelning Diariet- uppdrag Kommunstyre lsens arbetsutskott Justering ~ YR\

20 ~ ~ SA"tvl1viANTRÄDESPROTOKOLL 2012/ (17) 226 Begäran om investeringsmedel för inköp av lektriever Beslut beslutar att föreslå konununstyrelsen följande beslut: 1. Socialnämnden beviljas kronor till i utökad investeringsbudget år 2012 för inköp av lektriever. 2. Anslaget finansieras genom styrelsens anslag för oförutsedda investeringar. Beskrivning av ärendet Socialförvaltningen förvarar cirka akter fördelat på två lektrievrar. E n lektriever är ett automatiserat förvaringssystem där akter förvaras på roterande hyllor. Personal kan på så sätt lätt få fram aktuell akt. D et är av stor vikt både ur arbetsmiljö, organisations- samt brandsynpunkt att akterna förvaras i lektrievrar. Personalen är noga med att planera platsen för förvaring av akt och gallrar årligen, men nu räcker de båda lektrievrarna inte till längre. Socialförvaltningen är därför i behov av ytterligare en lektriever. Sänt till: Socialnämnden E konomiavdelning Kommunsty relsens arbetsutskott

21 SA:tvi:MANTRÄDESPROTOKOLL 17(17) Diarien ummer 2012/ Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om verksamhetsområde för dricksvatten inom lgnaberga kyrkby Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen yttrar sig till Förvaltningsrätten i Malmö enligt bilagt förslag. Beskrivning av ärendet Fastighetsägarna i Ignaberga kyrkby har överklagat fullmäktiges beslut den 27 augusti 2012 ( 87) om verksamhetsområde för allmän dricks- och spillvattenanläggning i Ignaberga. Överklagandet avser verksamhetsområde för dricksvatten. Förvaltningsrätten i Malmö, som prövar överklagandet som laglighetsprövning enligt allagen, har förelagt konununen att yttra sig över överklagandet. Bilagor 1. Yttrande i mål Sänt till: Förvaltningsrätten i Malmö Kommunjurist

22 l YTIRJ\ DE Datum / (2) Handläggare Kommunjurist Magnus Gjerstad Kommunledningskontoret Kansliavdelningen magnus. se f örnitningsrätten i l\ialmö Box Malmö Yttrande i mål får anföra följ ande i målet. Yrkande konunun yrkar att överklagandet avslås. Grunder Klagandena anför att det inte förekommit något samrådsförfarande innan beslut om verksamhetsområde för dricksvatten fattades. Vari ett sådant "samrådsförfarande" skulle bestå har inte närmare angi\'1ts. Något krav på samråd i tillämplig lagstiftning, lagen (2006:41 2) om allmänna vattentjänster finns inte. I förarbetena (prop 2005/06:78) diskuteras huruvida beslut om verksamhetsområde ska ses som ett normbeslut eller beslut riktat mot en bestämd och avgränsad personkrets (s 51 f). I specialmotiveringen (s 136) synes man luta åt det senare när man anför att beslutet normalt torde behö, a föregås a\t "en möjlighet för fastighetsägarna att komma med synpunkter innan en meddelar sitt beslut". Klagandena har \':itsordat att dc upplys ts om att ko rrununen övervägde att besluta om verksamhetsområde. De har därefter inkommit med två yttranden (bifogas i kopia) i vilka dc motsatt sig beslut om verksamhetsområde för dricksvatten. D e har därmed uppenbarligen haft möjlighet att komma med synpunkter innan en fattade beslutet. Inte någon av ägarna till dc i verksamhetsområdet ingående fastigheterna kommer mot sin vilja att anslutas till alt dricksvatten. Beslutet om, erksamhetsområde för dricks, atten har därmed inte heller någon direkt rättsverkan mot fastighetsägarna. Beslutet är föranlett av det praktiska förhållandet att när de o m fattande och kostnadskrävande gräntingsarbetena genomförs, som beslutet om verksamhetsomr åde för spillvattenanläggning medför, vore det oekonomiskt att inte samtidigt lägga ner ledttingar för dricks, atten i samma diken som grävs för Kommunled nin gskontoret l Kansliavdelningen Postadress: stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorgel 1 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: K:IHLM K LK IOF N\Ma~nus\ y ttr -förva ltn doc

23 2(2) spillvatteoledningarna. J framtiden kan det nämligen komma krav från boen de i området eller från mynclighet om alt dricksvatten. Att krav kan komma från mynclighet vitsordas ju för övrigt i överklagandet. Att först i en sådan situatio n lägga ned rör skulle naturlig"- is bli betydligt dyrare. U r ban Widmark Kommunstyrelsens ordförande Bilaga: Kopia av td yttranden från klaganden Kommunledningskontoret/ Kansliavdelningen Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorgel 1 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: ssleholm.se 1<-11-ILM - KLK\OFN\I'vlaqnus\ vttr-förvaltn doc

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOU.. 3(4) 2012/ Markförvärv gällande Hässleholm Fasanen 4 Beslut beslutar följande: 1. beslutar att förvärva fastigheten H ässleholm Fasanen 4 för kronor. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. 3. Teknisk chef ges i uppdrag att i samband med tillträde underteckna köpebrev. 4. Finansiering sker genom exploateringsbudgeten. Omedelbar justering Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beskrivning av ärendet Fastigheten är belägen i centrala Hässleholm, cirka 800 m från centralstationen. E tt eventuellt förvärv skulle innebära att en får attraktiv mark i ägo lämplig för exploatering. Ärendet har tidigare behandlats av styrelsens arbetsutskott , 176. Justeringar i köpeavtalet har dock gjorts, vilket får till följd att ärendet nu tas upp till beslut ytterligare en gång. Bilagor 1. Förslag till avtal Justering {&/ uw Utd raget bestyrkes

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4) 2012/ Forts. 228 Sänt till: Teknisk avdelning/exploateringsenhet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunledningskontoret/2010-01-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunledningskontoret/2010-01-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 2010-01-13 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09:30 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 2010-01-18 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.25-13.35 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-09-26 kl. 08.30-09.10. Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-09-26 kl. 08.30-09.10. Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-08-07 kl. 08.30-9.40

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-08-07 kl. 08.30-9.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.40 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Lena Wallentheim (S) Övriga

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell SAl'viTvlANTR.ÄDE SPROTO KOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40 Pär Palmgren (i\1) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20 l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20 1ö\'3-0'2.-l\ (R~~ ll('l.-\"5/lt;jj Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

---~~---inaltlli:illl~.~

---~~---inaltlli:illl~.~ SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-02-03, kl. 13.30-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/5628 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon:

Ärendenr: TRV 2012/5628 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon: Konsekvensutredning för riksväg 15 2012-07-31 Gunilla Ragnarsson Samhälle, Trafikmiljö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se gunilla.ragnarsson@trafikverket.se Direkt: 010-123 60 43 Förslag till föreskrifter

Läs mer

l~---~---: ~----------

l~---~---: ~---------- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift sekreterare Stadshuset,

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.45 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

~~

~~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Hissiaholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-03-30, kl. 13.30-17.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl '0''0'3!3!3!: ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 13.30-14.05 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-12-02 kl. 08.30-9.20

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-12-02 kl. 08.30-9.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1{5) Hässleholms Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, kl. 08.30-9.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren (M)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg SIDAN 1 (11) Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 1 april 2016 kl. 10.00 11.30 Beslutande och närvarande ersättare Närvarande ej beslutande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona,

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2016-09-26, kl. 16.00-16.10 Lena Wallentheim (S) ordförande ( 196) Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, kl

Stadshuset, Sammanträdesrum l, kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-12-16 kl. 08.30-09.00 Lena Wallemheim (S) ordförande Mats Sturesson (C) l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-05-18, kl. 15.00-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-02-27 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-09.15 Beslutande Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Kommunchef Johan Eriksson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-10-08 kl. 08.30-09.07

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-10-08 kl. 08.30-09.07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-10-08 kl. 08.30-09.07 Pär Palmgren (M) ordförande

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Kommunal författningssamling 05.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 05.01.1 Organ Beslut av KF Kultur- och fritidsnämnden 1991-12-16, 162 rev. 1993-06-07, 139 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-05-07 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

Läs mer

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Reglementet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer

Reglemente för proaros styrelse

Reglemente för proaros styrelse Reglemente för proaros styrelse Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 proaros styrelse fullgör kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de föreskrifter

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Reglemente för nämnden för funktionshindrade

Reglemente för nämnden för funktionshindrade Reglemente för nämnden för funktionshindrade Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 Nämnden för funktionshindrade fullgör stadens uppgifter enligt 1 i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-9.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Jokkmokks kommun Dnr 2007:421 003 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivits i särskilda författningar och i kommunallagen om nämnd gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente för överförmyndarnämnd antaget av kommunfullmäktige 1993-01-13, 2 Gäller från 1993-02-01 Utöver vad som föreskrivs om överförmyndarnämnden i kommunallagen och i övrig

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-03-20 kl. 08.30-09.1 O

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-03-20 kl. 08.30-09.1 O SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.1 O Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M)

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M) 1 (7) Plats och tid Varagårdssskolans aula, torsdagen den 26 maj 2016 kl 18:00-18:10 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Samverkansnämnd arbetsmarknad. Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Reglementet antogs , 38 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Samverkansnämnd arbetsmarknad. Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Reglementet antogs , 38 av kommunfullmäktige i Svenljunga REGLEMENTE Samverkansnämnd arbetsmarknad Svenljunga kommun och Tranemo kommun Reglementet antogs 2015-03-23, 38 av kommunfullmäktige i Svenljunga Reglementet antogs 2015-03-30, 21 av kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Reglemente för folkhälsorådet

Reglemente för folkhälsorådet Reglemente för folkhälsorådet Upprättat: 2014-05-14 Antaget av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-06-02, 69 Giltig från: 2015-01-01 Kontaktperson: André Enarsson Utöver vad som framkommer i reglemente

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-06-18 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 14.15-17.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

3nco\( Ingrid Hansson

3nco\( Ingrid Hansson -a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) m Sammantradesdatum 2012-11-16 STAFFAN STOPPS Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp/ fredagen den 16 november 2012 klockan 10.30-11.00

Läs mer

REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den , att gälla fr.o.m

REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den , att gälla fr.o.m REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den 2010-12-13 86, att gälla fr.o.m. 2011-01 -01 REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMND.4 Jävsnämndens ansvar 4 Nämndens arbetsformer 4 Ersättare

Läs mer