Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-10-17 kl. 08.30-08.50"

Transkript

1 '0''0''0''0''0' 00 ~ SAMlviANTRÄDESPROTOKOll 1 (17) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera Kommunchef (tf) Bengt-Arne Persson stadsbyggnadschef Camilla E hrenflod Teknisk chef Mats Svensson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunjurist Magnus G jerstad Informationschef Hanna Gardell Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark Lars-Göran Wiberg Justeringens plats, tid Konunun.ledningskontoret/ l ~ Justerade paragrafer Underskrifter sekreterare -~~ ~ Elisabeth Aidemark Ordföra ~fi;;t:.~~:;_=== 2-======--==- ~~

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(17) Anslag l bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast få r tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur, Kommunledningskontoret U0~~. llirkmwk Kommunsekreterare E lisabeth Aidemark 2012-

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOU. 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) Övriga närvarande Tjänstemän Se bifogad lista Utses att justera Lars-Göran Wiberg Justeringens plats, tid Kommunledningskontoret/ Justerade paragrafer 228 Underskrifter sekreterare fh~. ~~ Elisabeth Aidemark Ordförand~...J:.//tt:t?/~~~======:> Urban Widmark Justerare ;?;~ Lars-Göran Wtberg

4 SAlviMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) Anslag l bevis Protokollet är justerat ( 228 omedelbar justering) Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur, K ommunstyrelsens arbetsutskott Kommunledningskontoret... ~~.. ~..... ~ Kommunsekreterare E lisabeth Aidemark 2012-

5 S.ANlMAN1RÄDESPROTOKOLL 3(17) 217 Ändring av föredragningslista Beslut beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Ärende om "Begäran om investeringsmedel för inköp av lektriever" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 1 O. Ärende om" Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om verksamhetsområde för dricksvatten.inom Ignaberga kyrkby" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 11. Ärende om "Markförvätv gällande Hässleholm Fasanen 4" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 12. Sänt till: Justering

6 ,~~~~ 00 ~ SA.MMANTR.ÄDESPROTOKOLL 2012/ (17) 218 Markförsäljning av del av Röinge 7:3 Beslut beslutar följande: 1. säljer del av Hässleholm Röinge 7:3, om cirka 7430 m2, för kronor till TRE Tonys Reperationer & Entreprenad 1\B, org.nr Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. 3. Teknisk chef ges i uppdrag all i samband med tillträde underteckna köpebre,. Beskrivning av ärendet TRE AB önskar förvärva cirka 7430 m2 av fastigheten Hässleholm Röinge 7:3, inom Läreda industriområde för att bedriva transportverksamhet För detta avtal råder ingen byggnadsskyldighet Fasts tällt tomtpris är 50 kr/ m2. Tekniska avdelningen har upprättat ett köpeavtal som TRE AB har godkänt och undertecknat. Sänt till: Exploateringsenhet

7 SAMM.ANTRÄDESPROTOKOLL 5(17) 2012/ Remissvar gällande förslag till föreskrifter om riksväg 15 i Hallands, Kronobergs, Skåne och Blekinge län Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på remissförslaget Beskrivning av ärendet E tt antal olika intressenter som er, regionala organ och näringslivet har uttqckt önskan att få ett enhetligt vägnummer mellan Halmstad och Karlshamn och att få vägsträckan klassad som riksväg. Den föreslagna riksvägen består av följande vägsträckor: Halmstad - Markaryd, länsväg 11 7 Markaryd - Osby, länsväg 583 i Kronobergs län, länsväg 1957 i Skåne län Osby- Lönsboda, länsväg 2127, länsväg 119 Länsboda-länsväg 121 Trafikverket vill uppnå ett lättillgängligt vägs tråk mellan Halmstad och Karlshamn, en riksväg med enhetligt vägnummer som gör det möjligt att genom vägvisning hänvisa traflken den bästa vägen. Trafikverket har för avsikt att under 2012 föreskriva om riksväg för sträckan mellan Halmstad och Karlshamn och även besluta om enhetligt vägnummer (15) för hela sträckan. Justering

8 ~ ~ S.Alvl1v1ANTRÄDESPROTOKOLL 2012/ (17) Forts. 219 Trafikverkets region syd och väst ansvarar för utmärkning och kostnader på det statliga vägnätet. Utöver det statliga vägnätet kommer trafikverkets regioner att ansvara för behovet och kostnader för ändring av vägvisn.ing, som är placerad på det ala vägnätet i direkt anslutning till det statliga vägnätet. Berörda er ansvarar för utmärkning och kostnad i övrigt på sitt vägnät. Trafik-verkets regioner kommer att kontakta berörda er för samordning av utn1ärkningen. Berörda konununer som utmed sitt vägnät eventuellt måste ändra sin vägvisning med anledning av införandet av riksväg 15 är Halmstads, Markaqds, konunun, O sby, Östra Göinge, Olofströms, Sölvesborgs och Karlshamns. Sänt till: Trafikverket Teknisk avdelning Kommunstyrelse ns arbetsutskott Justering {UL~ \.AJA)

9 SAMMANTRÄDESPROTO KOIL 7(17) 2012/ Begäran om ändring av firmanamn från AB byggen till Hässlehem AB Beslut beslutar att föreslå att styrelsen föreslår komm.unfullmäktige följande beslu t: Kommunfullmäktige medger att Aktiebolaget byggen ändrar firman till Hässlehem Aktiebolag. Beskrivning av ärendet Styrelsen för AB byggen har ansökt om ändring av bolagets firma till Hässlehem AB och som grund anfört i huvudsak att det är av största vikt att bolagets verksamhet och inriktning tydligt framgår av bolagets firma samt att detta är viktigt vid kontakt med både kunder och leverantörer samt andra intressenter. Kommunledningskontorets kansliavdelning gör bedömningen att föreslagen ändring av bolagets firma synes motiverad bland annat för att undvika förväxling med företag i byggbranschen och därför bör medges. Bolagets firma är bestämd i bolagsordningen. Av bolagsordningen framgår att ändring i den inte får göras utan medgivande av konummfullmäktige i konu11un. Genom att fullmäktige lämnar sådant medgivande kan bolaget besluta om ändring. Sådant beslut ska fattas på bolagsstänu11a. Sänt till: AB byggen/ Hässlehem AB Kanslichef Informationschef Troman Justering \.)._UJ ~(i~

10 ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012/ (17) 221 Ändring av arbetsordningen för samarbetskommitten Skåne Nordost Beslut beslutar att föreslå att styrelsen föreslår fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändrad arbetsordning för samarbetskommitten Skåne Nordost, bilaga 1. Beskrivning av ärendet Vid möte den 21 juni 2012 i styrelsen för samarbetskommitten Skåne Nordost beslutades om ändringar i arbetsordningen för kommitten att gälla från och med den 1 januari Ändringarna består i följande. Punkt 1. Ingående er: Perstorps ska inte längre vara med i kommitten. Punkt 2. Andamål: Ett nytt, andra stycke införs. Punkt 4. Styrelse och presidium: Kristianstads ska ha uppdraget som permanent ordförande, medan ska ha uppdraget som permanent vice ordförande. Regler om presidium införs. Punkt 5. Sammanträden: Regler om sanunanträden för presidiet införs. Punkt 8. Kansli, underorgan m m: :fv1i11dre språklig justering. ~ I ot bakgrund av att Kristianstads föreslås bli permanent ordförande hamnar också ansvaret för kanslifunktioner, styrelsens sekreterare samt ekonomisk redovisning på denna. Kommunstyrelsens arb etsutskott Justering

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(17) 2012/ Forts. 221 Bilagor 1. Arbetsordning med föreslagna ändringar Sänt till: Skåne Nordost Justering Utd raget bestyrkes

12 1/ ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSKOMMITTEN SKÅNE NORDOST ATT GÄLLA FRÅN l. Ingående er Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge komm uner ingår i en samarbetskommitte kallad Skåne Nordost. 2. Ändamål Kornmitten har till ändamål att verka for samarbete mell an erna i angelägenheter av gemen samt intresse samt att taga initiativ till interal samverkan fo r att åstadkomma ändamålsenliga lösn in gar av såväl aktuella frågo r som mera långsiktiga projekt. Ett program för de följande fyra årens inriktning tas fram efter ett år in i vatje ny mandatperiod. Programmet lägger fast prioriteringar och målsättni ngar samt en rekommendation till deltagande er om fin ansiering for perioden. 3. Kommittens samm ansättning (styrelse) Kornmitten består av två ledamöter från var och en av de i samarbetet deltagande erna. Respektive komm un företräds av styrelsens ordförande. Vatje utser hätjämte en ytterligare ledarnot från oppos itionen ur styrelsen. 4. Stvrelse och presidium Kristianstad har uppdraget som permanent ordförande och Häss leholm som permanent vice ordförande. Ordfåranden skall vara styrelseorclroranden. Presidiet består av tre ers styrelseordfåranden. Kristianstad och Hässleholm är permanenta medlemmar. Den tredje medlemmen tjänstgör i tvåårsperiod och kommer från en av de övriga erna efter invånarantal och i fall ande ordning. Ordforanden i Skåne Nordost är til li ka ordrörande i presidiet. 5. Sammanträden Kommitten sammanträder när och var den själv bestämmer samt när ordfåranden så bedömer vara erforderligt eller då minst tre av ledamöterna gör framställan härom. Presidiet samm anträder in fö r vatj e styrel semöte och kan däreme llan vid behov ha extra möten. 6. Ersättn ing tillledamöter Ersättning för deltagande i sammanträden med kommitten eller dess underorgan utges av vederbörande. 7. Kall else. protokoll m m Beträffande kall else, beslutsförhet, beslutsförfara nde, protoko ll, reservation, protokolljustering m m, skal l fö r kom mitten i tillämpliga del ar gälla vad som i a llagen är stadgat för styrelsen.

13 8. Kansli. underorgan m m Ordfårande svarar för kans li funkti oner, styrelsens sekreterare samt ekonomisk redovisning. Styrelsen kan uppdra att annan än ord fö rande att handha den ekonomiska redov isningen. Beredning av ärende i styrel sen skall ske av en grupp tjänstemän bestående av ledande tj änstemän från var och en av de deltagande erna. Gruppen äger tillsätta de övriga beredande organ den bedömer erforderliga. 9. Ekonomi Kostnaderna får kommittens verksamhet fördelas mellan erna i relation till deras invånarantal. Räkenskaperna granskas av revisionen i den som handhar den ekonom iska fö rvaltningen och redovisningen. l O. Utträde och uppl ösning Kommun, som inte längre vill deltaga i kommittens verksamhet, skall läm na skriftligt meddelande härom senast den l juli året innan utträde önskas. När en utträder skall snarast en ekonomisk avräkning ske så att ev. över- eller unel erskott kan fårdel as mell an erna. Om mer än en utträder ur kommitten upplöses denna automatiskt, varefter de återstående erna har att pröva andra former rör det in terko mmunala samarbetet

14 ,,,,, ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012/ (17) 222 Förenklat månadsbokslut för Hässleholm Teknik AB per Beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Hässleholm Teknik AB (HTAB) redovisade 2011 ett underskott på 2,3 miljoner kronor, vilket innebar att nästan halva aktiekapitalet på S miljoner kronor var förbtukat. HTAB ville undvika att bolaget prövas för likvidation genom att en som ende ägare utfardar en kapitaltäckningsgaranti som garanterar bolagets egna kapital Kommunfullmäktige beslutade ( 4S) om en kapitaltäckningsgaranti på S miljoner kronor, men krävde samtidigt att HTAB varje månad redovisar förenklade månadsbokslut med en årsprognos. HTAB senast S-30 till KSAU redovisar en välgmndad budget för HTAB i samband med delårsrapporten per redovisar vilka åtgärder bolaget tänker vidta för att återställa det egna kapitalet. HTAB har den 21 september 2012lämnat in ett månadsbokslut per som visar på ett positivt resultat på 2,S miljoner kronor för perioden. Sänt till: HTAB E konomiavdelning (AE) Justering ~Ctw~

15 SA:NIMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (17) 2012/925 0-W 223 Uppdrag att se över barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet avseende ekonomi och måluppfyllelse Beslut beslu tar följande: 1. Tillförordnade chefen får i uppdrag att genom extern utredare genomlysa barn- och utbildningsnämndens-/ förvaltningens verksamhet avseende ekonomi och måluppfyllelse. Granskningen ska resultera i konkreta förslag till åtgärder. 2. För uppdraget anvisas lu:onor vilka finansieras ur styrelsens konto för oförutsedda kostnader. 3. Uppdraget ska redovisas senast Beskrivning av ärendet ser ett behov av att få en god inblick i barn- och utbildningsnämndens/ förvaltningens verksam.het främst avseende ekonomifrågor och verksamhetens måluppfyllelse. E n extern, oberoende, utredare föreslås anlitas. För uppdraget anslås lu:onor. Uppdraget önskas redovisat senast Kommunchefens uppdrag är att utredningen ska göras i samråd med barn- och utbildningsnämnden/ fötvaltningen. Utredningen ska,-id behov ange konkreta förslag till eventuella åtgärder. E n reviderad tjänsteskriyelse presenteras på sammanträdet, vilken läggs till grund för beslutet. Kommunstyrelsens arb etsutskott Justering ~~VJJ_)

16 SAlviNIANTRÄDESPROTOKOLL 12(17) 2012/ Forts. 223 Sänt till: Kommunchef (tf) BUN Diariet- uppdrag Justering { ~\G \.AAJ_)

17 SAMM:ANTRÄDESPROTOKOUJ 13(17) 2012/ Kommunstyrelsens arbetsutskon 224 Uppdrag gällande effektiv fastighetsförvaltning Beslut beslutar följande: 1. Tekniska utskottet uppmanas att redovisa uppdrag dels beträffande internhyressystemet och dels beträffande översynen av det ala fastighetsbeståndet i enlighet med beslut i styrelsens arbetsutskott , Aterrapportering enligt nedan ska ske senast Beskrivning av ärendet Tekniska utskottet har sedan tidigare två uppdrag avseende fastigheter, dels att se över internhyressystemet och dels att göra en översyn av det ala fastighetsbeståndet avseende byggnader/lokaler. har givit uppdragen genom beslut , Vid tekniska utskottets sanunanträde under 7 Beredningsärenden och information från verksamheten gavs en lägesrapport gällande de två uppdragen. önskar en återrapportering av uppdraget beträffande översynen ay internhyressystemet Konu11t111styrelsens arbetsutskott kräver beträffande uppdraget att göra en Ö\ ersyn av det ala fastighetsbeståndet en återrapportering med angivande i en form av en förteckning med konkreta förslag på byggnader som är möjliga att a\ yttra. ~'Iotivering för att behålla eller avyttra bör anges. E n reviderad tjänsteskrivelse presenteras på sammanträdet, vilken läggs till grund för beslutet. Justering ~(t~ \JVV )

18 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 14(17) 2012/ Forts. 224 Sänt till: Tekniska utskottet Diariet- uppdrag Justering ~ ~Ct\L

19 SAtii:MANTRÄDESPROTOKOLL 15(17) 2012/ Uppdrag att säkerställa administrativa rutiner på tekniska avdelningen Beslut beslutar följande: 1. Tillförordnade chefen får i uppdrag att se över och säkerställa de administrativa rutinerna inom tekniska avdelningen. 2. Uppdraget ska återrapporteras senast för anmälan till styrelsen. Beskrivning av ärend et K ommunstyrelsens arbetsutskott ser ett behov av få en avrapportering av det kontinuerligt pågående arbetet med att se över och vid behov stärka de adrninistrativa rutinerna bland annat vad avser registrering och diarieföring av handlingar och ärenden samt bevakning av avtal. Sänt till: Kommunchef (tf) Teknisk avdelning Diariet- uppdrag Kommunstyre lsens arbetsutskott Justering ~ YR\

20 ~ ~ SA"tvl1viANTRÄDESPROTOKOLL 2012/ (17) 226 Begäran om investeringsmedel för inköp av lektriever Beslut beslutar att föreslå konununstyrelsen följande beslut: 1. Socialnämnden beviljas kronor till i utökad investeringsbudget år 2012 för inköp av lektriever. 2. Anslaget finansieras genom styrelsens anslag för oförutsedda investeringar. Beskrivning av ärendet Socialförvaltningen förvarar cirka akter fördelat på två lektrievrar. E n lektriever är ett automatiserat förvaringssystem där akter förvaras på roterande hyllor. Personal kan på så sätt lätt få fram aktuell akt. D et är av stor vikt både ur arbetsmiljö, organisations- samt brandsynpunkt att akterna förvaras i lektrievrar. Personalen är noga med att planera platsen för förvaring av akt och gallrar årligen, men nu räcker de båda lektrievrarna inte till längre. Socialförvaltningen är därför i behov av ytterligare en lektriever. Sänt till: Socialnämnden E konomiavdelning Kommunsty relsens arbetsutskott

21 SA:tvi:MANTRÄDESPROTOKOLL 17(17) Diarien ummer 2012/ Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om verksamhetsområde för dricksvatten inom lgnaberga kyrkby Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen yttrar sig till Förvaltningsrätten i Malmö enligt bilagt förslag. Beskrivning av ärendet Fastighetsägarna i Ignaberga kyrkby har överklagat fullmäktiges beslut den 27 augusti 2012 ( 87) om verksamhetsområde för allmän dricks- och spillvattenanläggning i Ignaberga. Överklagandet avser verksamhetsområde för dricksvatten. Förvaltningsrätten i Malmö, som prövar överklagandet som laglighetsprövning enligt allagen, har förelagt konununen att yttra sig över överklagandet. Bilagor 1. Yttrande i mål Sänt till: Förvaltningsrätten i Malmö Kommunjurist

22 l YTIRJ\ DE Datum / (2) Handläggare Kommunjurist Magnus Gjerstad Kommunledningskontoret Kansliavdelningen magnus. se f örnitningsrätten i l\ialmö Box Malmö Yttrande i mål får anföra följ ande i målet. Yrkande konunun yrkar att överklagandet avslås. Grunder Klagandena anför att det inte förekommit något samrådsförfarande innan beslut om verksamhetsområde för dricksvatten fattades. Vari ett sådant "samrådsförfarande" skulle bestå har inte närmare angi\'1ts. Något krav på samråd i tillämplig lagstiftning, lagen (2006:41 2) om allmänna vattentjänster finns inte. I förarbetena (prop 2005/06:78) diskuteras huruvida beslut om verksamhetsområde ska ses som ett normbeslut eller beslut riktat mot en bestämd och avgränsad personkrets (s 51 f). I specialmotiveringen (s 136) synes man luta åt det senare när man anför att beslutet normalt torde behö, a föregås a\t "en möjlighet för fastighetsägarna att komma med synpunkter innan en meddelar sitt beslut". Klagandena har \':itsordat att dc upplys ts om att ko rrununen övervägde att besluta om verksamhetsområde. De har därefter inkommit med två yttranden (bifogas i kopia) i vilka dc motsatt sig beslut om verksamhetsområde för dricksvatten. D e har därmed uppenbarligen haft möjlighet att komma med synpunkter innan en fattade beslutet. Inte någon av ägarna till dc i verksamhetsområdet ingående fastigheterna kommer mot sin vilja att anslutas till alt dricksvatten. Beslutet om, erksamhetsområde för dricks, atten har därmed inte heller någon direkt rättsverkan mot fastighetsägarna. Beslutet är föranlett av det praktiska förhållandet att när de o m fattande och kostnadskrävande gräntingsarbetena genomförs, som beslutet om verksamhetsomr åde för spillvattenanläggning medför, vore det oekonomiskt att inte samtidigt lägga ner ledttingar för dricks, atten i samma diken som grävs för Kommunled nin gskontoret l Kansliavdelningen Postadress: stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorgel 1 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: K:IHLM K LK IOF N\Ma~nus\ y ttr -förva ltn doc

23 2(2) spillvatteoledningarna. J framtiden kan det nämligen komma krav från boen de i området eller från mynclighet om alt dricksvatten. Att krav kan komma från mynclighet vitsordas ju för övrigt i överklagandet. Att först i en sådan situatio n lägga ned rör skulle naturlig"- is bli betydligt dyrare. U r ban Widmark Kommunstyrelsens ordförande Bilaga: Kopia av td yttranden från klaganden Kommunledningskontoret/ Kansliavdelningen Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorgel 1 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: ssleholm.se 1<-11-ILM - KLK\OFN\I'vlaqnus\ vttr-förvaltn doc

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOU.. 3(4) 2012/ Markförvärv gällande Hässleholm Fasanen 4 Beslut beslutar följande: 1. beslutar att förvärva fastigheten H ässleholm Fasanen 4 för kronor. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. 3. Teknisk chef ges i uppdrag att i samband med tillträde underteckna köpebrev. 4. Finansiering sker genom exploateringsbudgeten. Omedelbar justering Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beskrivning av ärendet Fastigheten är belägen i centrala Hässleholm, cirka 800 m från centralstationen. E tt eventuellt förvärv skulle innebära att en får attraktiv mark i ägo lämplig för exploatering. Ärendet har tidigare behandlats av styrelsens arbetsutskott , 176. Justeringar i köpeavtalet har dock gjorts, vilket får till följd att ärendet nu tas upp till beslut ytterligare en gång. Bilagor 1. Förslag till avtal Justering {&/ uw Utd raget bestyrkes

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4) 2012/ Forts. 228 Sänt till: Teknisk avdelning/exploateringsenhet

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-09-26 kl. 08.30-09.10. Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-09-26 kl. 08.30-09.10. Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell SAl'viTvlANTR.ÄDE SPROTO KOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40 Pär Palmgren (i\1) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

ordförancfi~1lift.ii4:~... H

ordförancfi~1lift.ii4:~... H ~ HASSLEHOLMS,,'$" KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (13) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.25 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Beslutande: BrittMarie Hansson (S) Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Omdisponering av investeringsmedel inom kommunledningskontorets IT-avdelning

Omdisponering av investeringsmedel inom kommunledningskontorets IT-avdelning SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 8(23) Sammanträdesdatum 2015-09-16 2015/484 040 168 Omdisponering av investeringsmedel inom ledningskontorets IT-avdelning Beslut föreslår styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer