Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-10-17 kl. 08.30-08.50"

Transkript

1 '0''0''0''0''0' 00 ~ SAMlviANTRÄDESPROTOKOll 1 (17) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera Kommunchef (tf) Bengt-Arne Persson stadsbyggnadschef Camilla E hrenflod Teknisk chef Mats Svensson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunjurist Magnus G jerstad Informationschef Hanna Gardell Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark Lars-Göran Wiberg Justeringens plats, tid Konunun.ledningskontoret/ l ~ Justerade paragrafer Underskrifter sekreterare -~~ ~ Elisabeth Aidemark Ordföra ~fi;;t:.~~:;_=== 2-======--==- ~~

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(17) Anslag l bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast få r tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur, Kommunledningskontoret U0~~. llirkmwk Kommunsekreterare E lisabeth Aidemark 2012-

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOU. 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) Övriga närvarande Tjänstemän Se bifogad lista Utses att justera Lars-Göran Wiberg Justeringens plats, tid Kommunledningskontoret/ Justerade paragrafer 228 Underskrifter sekreterare fh~. ~~ Elisabeth Aidemark Ordförand~...J:.//tt:t?/~~~======:> Urban Widmark Justerare ;?;~ Lars-Göran Wtberg

4 SAlviMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) Anslag l bevis Protokollet är justerat ( 228 omedelbar justering) Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur, K ommunstyrelsens arbetsutskott Kommunledningskontoret... ~~.. ~..... ~ Kommunsekreterare E lisabeth Aidemark 2012-

5 S.ANlMAN1RÄDESPROTOKOLL 3(17) 217 Ändring av föredragningslista Beslut beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Ärende om "Begäran om investeringsmedel för inköp av lektriever" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 1 O. Ärende om" Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om verksamhetsområde för dricksvatten.inom Ignaberga kyrkby" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 11. Ärende om "Markförvätv gällande Hässleholm Fasanen 4" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 12. Sänt till: Justering

6 ,~~~~ 00 ~ SA.MMANTR.ÄDESPROTOKOLL 2012/ (17) 218 Markförsäljning av del av Röinge 7:3 Beslut beslutar följande: 1. säljer del av Hässleholm Röinge 7:3, om cirka 7430 m2, för kronor till TRE Tonys Reperationer & Entreprenad 1\B, org.nr Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. 3. Teknisk chef ges i uppdrag all i samband med tillträde underteckna köpebre,. Beskrivning av ärendet TRE AB önskar förvärva cirka 7430 m2 av fastigheten Hässleholm Röinge 7:3, inom Läreda industriområde för att bedriva transportverksamhet För detta avtal råder ingen byggnadsskyldighet Fasts tällt tomtpris är 50 kr/ m2. Tekniska avdelningen har upprättat ett köpeavtal som TRE AB har godkänt och undertecknat. Sänt till: Exploateringsenhet

7 SAMM.ANTRÄDESPROTOKOLL 5(17) 2012/ Remissvar gällande förslag till föreskrifter om riksväg 15 i Hallands, Kronobergs, Skåne och Blekinge län Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på remissförslaget Beskrivning av ärendet E tt antal olika intressenter som er, regionala organ och näringslivet har uttqckt önskan att få ett enhetligt vägnummer mellan Halmstad och Karlshamn och att få vägsträckan klassad som riksväg. Den föreslagna riksvägen består av följande vägsträckor: Halmstad - Markaryd, länsväg 11 7 Markaryd - Osby, länsväg 583 i Kronobergs län, länsväg 1957 i Skåne län Osby- Lönsboda, länsväg 2127, länsväg 119 Länsboda-länsväg 121 Trafikverket vill uppnå ett lättillgängligt vägs tråk mellan Halmstad och Karlshamn, en riksväg med enhetligt vägnummer som gör det möjligt att genom vägvisning hänvisa traflken den bästa vägen. Trafikverket har för avsikt att under 2012 föreskriva om riksväg för sträckan mellan Halmstad och Karlshamn och även besluta om enhetligt vägnummer (15) för hela sträckan. Justering

8 ~ ~ S.Alvl1v1ANTRÄDESPROTOKOLL 2012/ (17) Forts. 219 Trafikverkets region syd och väst ansvarar för utmärkning och kostnader på det statliga vägnätet. Utöver det statliga vägnätet kommer trafikverkets regioner att ansvara för behovet och kostnader för ändring av vägvisn.ing, som är placerad på det ala vägnätet i direkt anslutning till det statliga vägnätet. Berörda er ansvarar för utmärkning och kostnad i övrigt på sitt vägnät. Trafik-verkets regioner kommer att kontakta berörda er för samordning av utn1ärkningen. Berörda konununer som utmed sitt vägnät eventuellt måste ändra sin vägvisning med anledning av införandet av riksväg 15 är Halmstads, Markaqds, konunun, O sby, Östra Göinge, Olofströms, Sölvesborgs och Karlshamns. Sänt till: Trafikverket Teknisk avdelning Kommunstyrelse ns arbetsutskott Justering {UL~ \.AJA)

9 SAMMANTRÄDESPROTO KOIL 7(17) 2012/ Begäran om ändring av firmanamn från AB byggen till Hässlehem AB Beslut beslutar att föreslå att styrelsen föreslår komm.unfullmäktige följande beslu t: Kommunfullmäktige medger att Aktiebolaget byggen ändrar firman till Hässlehem Aktiebolag. Beskrivning av ärendet Styrelsen för AB byggen har ansökt om ändring av bolagets firma till Hässlehem AB och som grund anfört i huvudsak att det är av största vikt att bolagets verksamhet och inriktning tydligt framgår av bolagets firma samt att detta är viktigt vid kontakt med både kunder och leverantörer samt andra intressenter. Kommunledningskontorets kansliavdelning gör bedömningen att föreslagen ändring av bolagets firma synes motiverad bland annat för att undvika förväxling med företag i byggbranschen och därför bör medges. Bolagets firma är bestämd i bolagsordningen. Av bolagsordningen framgår att ändring i den inte får göras utan medgivande av konummfullmäktige i konu11un. Genom att fullmäktige lämnar sådant medgivande kan bolaget besluta om ändring. Sådant beslut ska fattas på bolagsstänu11a. Sänt till: AB byggen/ Hässlehem AB Kanslichef Informationschef Troman Justering \.)._UJ ~(i~

10 ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012/ (17) 221 Ändring av arbetsordningen för samarbetskommitten Skåne Nordost Beslut beslutar att föreslå att styrelsen föreslår fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändrad arbetsordning för samarbetskommitten Skåne Nordost, bilaga 1. Beskrivning av ärendet Vid möte den 21 juni 2012 i styrelsen för samarbetskommitten Skåne Nordost beslutades om ändringar i arbetsordningen för kommitten att gälla från och med den 1 januari Ändringarna består i följande. Punkt 1. Ingående er: Perstorps ska inte längre vara med i kommitten. Punkt 2. Andamål: Ett nytt, andra stycke införs. Punkt 4. Styrelse och presidium: Kristianstads ska ha uppdraget som permanent ordförande, medan ska ha uppdraget som permanent vice ordförande. Regler om presidium införs. Punkt 5. Sammanträden: Regler om sanunanträden för presidiet införs. Punkt 8. Kansli, underorgan m m: :fv1i11dre språklig justering. ~ I ot bakgrund av att Kristianstads föreslås bli permanent ordförande hamnar också ansvaret för kanslifunktioner, styrelsens sekreterare samt ekonomisk redovisning på denna. Kommunstyrelsens arb etsutskott Justering

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(17) 2012/ Forts. 221 Bilagor 1. Arbetsordning med föreslagna ändringar Sänt till: Skåne Nordost Justering Utd raget bestyrkes

12 1/ ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSKOMMITTEN SKÅNE NORDOST ATT GÄLLA FRÅN l. Ingående er Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge komm uner ingår i en samarbetskommitte kallad Skåne Nordost. 2. Ändamål Kornmitten har till ändamål att verka for samarbete mell an erna i angelägenheter av gemen samt intresse samt att taga initiativ till interal samverkan fo r att åstadkomma ändamålsenliga lösn in gar av såväl aktuella frågo r som mera långsiktiga projekt. Ett program för de följande fyra årens inriktning tas fram efter ett år in i vatje ny mandatperiod. Programmet lägger fast prioriteringar och målsättni ngar samt en rekommendation till deltagande er om fin ansiering for perioden. 3. Kommittens samm ansättning (styrelse) Kornmitten består av två ledamöter från var och en av de i samarbetet deltagande erna. Respektive komm un företräds av styrelsens ordförande. Vatje utser hätjämte en ytterligare ledarnot från oppos itionen ur styrelsen. 4. Stvrelse och presidium Kristianstad har uppdraget som permanent ordförande och Häss leholm som permanent vice ordförande. Ordfåranden skall vara styrelseorclroranden. Presidiet består av tre ers styrelseordfåranden. Kristianstad och Hässleholm är permanenta medlemmar. Den tredje medlemmen tjänstgör i tvåårsperiod och kommer från en av de övriga erna efter invånarantal och i fall ande ordning. Ordforanden i Skåne Nordost är til li ka ordrörande i presidiet. 5. Sammanträden Kommitten sammanträder när och var den själv bestämmer samt när ordfåranden så bedömer vara erforderligt eller då minst tre av ledamöterna gör framställan härom. Presidiet samm anträder in fö r vatj e styrel semöte och kan däreme llan vid behov ha extra möten. 6. Ersättn ing tillledamöter Ersättning för deltagande i sammanträden med kommitten eller dess underorgan utges av vederbörande. 7. Kall else. protokoll m m Beträffande kall else, beslutsförhet, beslutsförfara nde, protoko ll, reservation, protokolljustering m m, skal l fö r kom mitten i tillämpliga del ar gälla vad som i a llagen är stadgat för styrelsen.

13 8. Kansli. underorgan m m Ordfårande svarar för kans li funkti oner, styrelsens sekreterare samt ekonomisk redovisning. Styrelsen kan uppdra att annan än ord fö rande att handha den ekonomiska redov isningen. Beredning av ärende i styrel sen skall ske av en grupp tjänstemän bestående av ledande tj änstemän från var och en av de deltagande erna. Gruppen äger tillsätta de övriga beredande organ den bedömer erforderliga. 9. Ekonomi Kostnaderna får kommittens verksamhet fördelas mellan erna i relation till deras invånarantal. Räkenskaperna granskas av revisionen i den som handhar den ekonom iska fö rvaltningen och redovisningen. l O. Utträde och uppl ösning Kommun, som inte längre vill deltaga i kommittens verksamhet, skall läm na skriftligt meddelande härom senast den l juli året innan utträde önskas. När en utträder skall snarast en ekonomisk avräkning ske så att ev. över- eller unel erskott kan fårdel as mell an erna. Om mer än en utträder ur kommitten upplöses denna automatiskt, varefter de återstående erna har att pröva andra former rör det in terko mmunala samarbetet

14 ,,,,, ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012/ (17) 222 Förenklat månadsbokslut för Hässleholm Teknik AB per Beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Hässleholm Teknik AB (HTAB) redovisade 2011 ett underskott på 2,3 miljoner kronor, vilket innebar att nästan halva aktiekapitalet på S miljoner kronor var förbtukat. HTAB ville undvika att bolaget prövas för likvidation genom att en som ende ägare utfardar en kapitaltäckningsgaranti som garanterar bolagets egna kapital Kommunfullmäktige beslutade ( 4S) om en kapitaltäckningsgaranti på S miljoner kronor, men krävde samtidigt att HTAB varje månad redovisar förenklade månadsbokslut med en årsprognos. HTAB senast S-30 till KSAU redovisar en välgmndad budget för HTAB i samband med delårsrapporten per redovisar vilka åtgärder bolaget tänker vidta för att återställa det egna kapitalet. HTAB har den 21 september 2012lämnat in ett månadsbokslut per som visar på ett positivt resultat på 2,S miljoner kronor för perioden. Sänt till: HTAB E konomiavdelning (AE) Justering ~Ctw~

15 SA:NIMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (17) 2012/925 0-W 223 Uppdrag att se över barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet avseende ekonomi och måluppfyllelse Beslut beslu tar följande: 1. Tillförordnade chefen får i uppdrag att genom extern utredare genomlysa barn- och utbildningsnämndens-/ förvaltningens verksamhet avseende ekonomi och måluppfyllelse. Granskningen ska resultera i konkreta förslag till åtgärder. 2. För uppdraget anvisas lu:onor vilka finansieras ur styrelsens konto för oförutsedda kostnader. 3. Uppdraget ska redovisas senast Beskrivning av ärendet ser ett behov av att få en god inblick i barn- och utbildningsnämndens/ förvaltningens verksam.het främst avseende ekonomifrågor och verksamhetens måluppfyllelse. E n extern, oberoende, utredare föreslås anlitas. För uppdraget anslås lu:onor. Uppdraget önskas redovisat senast Kommunchefens uppdrag är att utredningen ska göras i samråd med barn- och utbildningsnämnden/ fötvaltningen. Utredningen ska,-id behov ange konkreta förslag till eventuella åtgärder. E n reviderad tjänsteskriyelse presenteras på sammanträdet, vilken läggs till grund för beslutet. Kommunstyrelsens arb etsutskott Justering ~~VJJ_)

16 SAlviNIANTRÄDESPROTOKOLL 12(17) 2012/ Forts. 223 Sänt till: Kommunchef (tf) BUN Diariet- uppdrag Justering { ~\G \.AAJ_)

17 SAMM:ANTRÄDESPROTOKOUJ 13(17) 2012/ Kommunstyrelsens arbetsutskon 224 Uppdrag gällande effektiv fastighetsförvaltning Beslut beslutar följande: 1. Tekniska utskottet uppmanas att redovisa uppdrag dels beträffande internhyressystemet och dels beträffande översynen av det ala fastighetsbeståndet i enlighet med beslut i styrelsens arbetsutskott , Aterrapportering enligt nedan ska ske senast Beskrivning av ärendet Tekniska utskottet har sedan tidigare två uppdrag avseende fastigheter, dels att se över internhyressystemet och dels att göra en översyn av det ala fastighetsbeståndet avseende byggnader/lokaler. har givit uppdragen genom beslut , Vid tekniska utskottets sanunanträde under 7 Beredningsärenden och information från verksamheten gavs en lägesrapport gällande de två uppdragen. önskar en återrapportering av uppdraget beträffande översynen ay internhyressystemet Konu11t111styrelsens arbetsutskott kräver beträffande uppdraget att göra en Ö\ ersyn av det ala fastighetsbeståndet en återrapportering med angivande i en form av en förteckning med konkreta förslag på byggnader som är möjliga att a\ yttra. ~'Iotivering för att behålla eller avyttra bör anges. E n reviderad tjänsteskrivelse presenteras på sammanträdet, vilken läggs till grund för beslutet. Justering ~(t~ \JVV )

18 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 14(17) 2012/ Forts. 224 Sänt till: Tekniska utskottet Diariet- uppdrag Justering ~ ~Ct\L

19 SAtii:MANTRÄDESPROTOKOLL 15(17) 2012/ Uppdrag att säkerställa administrativa rutiner på tekniska avdelningen Beslut beslutar följande: 1. Tillförordnade chefen får i uppdrag att se över och säkerställa de administrativa rutinerna inom tekniska avdelningen. 2. Uppdraget ska återrapporteras senast för anmälan till styrelsen. Beskrivning av ärend et K ommunstyrelsens arbetsutskott ser ett behov av få en avrapportering av det kontinuerligt pågående arbetet med att se över och vid behov stärka de adrninistrativa rutinerna bland annat vad avser registrering och diarieföring av handlingar och ärenden samt bevakning av avtal. Sänt till: Kommunchef (tf) Teknisk avdelning Diariet- uppdrag Kommunstyre lsens arbetsutskott Justering ~ YR\

20 ~ ~ SA"tvl1viANTRÄDESPROTOKOLL 2012/ (17) 226 Begäran om investeringsmedel för inköp av lektriever Beslut beslutar att föreslå konununstyrelsen följande beslut: 1. Socialnämnden beviljas kronor till i utökad investeringsbudget år 2012 för inköp av lektriever. 2. Anslaget finansieras genom styrelsens anslag för oförutsedda investeringar. Beskrivning av ärendet Socialförvaltningen förvarar cirka akter fördelat på två lektrievrar. E n lektriever är ett automatiserat förvaringssystem där akter förvaras på roterande hyllor. Personal kan på så sätt lätt få fram aktuell akt. D et är av stor vikt både ur arbetsmiljö, organisations- samt brandsynpunkt att akterna förvaras i lektrievrar. Personalen är noga med att planera platsen för förvaring av akt och gallrar årligen, men nu räcker de båda lektrievrarna inte till längre. Socialförvaltningen är därför i behov av ytterligare en lektriever. Sänt till: Socialnämnden E konomiavdelning Kommunsty relsens arbetsutskott

21 SA:tvi:MANTRÄDESPROTOKOLL 17(17) Diarien ummer 2012/ Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om verksamhetsområde för dricksvatten inom lgnaberga kyrkby Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen yttrar sig till Förvaltningsrätten i Malmö enligt bilagt förslag. Beskrivning av ärendet Fastighetsägarna i Ignaberga kyrkby har överklagat fullmäktiges beslut den 27 augusti 2012 ( 87) om verksamhetsområde för allmän dricks- och spillvattenanläggning i Ignaberga. Överklagandet avser verksamhetsområde för dricksvatten. Förvaltningsrätten i Malmö, som prövar överklagandet som laglighetsprövning enligt allagen, har förelagt konununen att yttra sig över överklagandet. Bilagor 1. Yttrande i mål Sänt till: Förvaltningsrätten i Malmö Kommunjurist

22 l YTIRJ\ DE Datum / (2) Handläggare Kommunjurist Magnus Gjerstad Kommunledningskontoret Kansliavdelningen magnus. se f örnitningsrätten i l\ialmö Box Malmö Yttrande i mål får anföra följ ande i målet. Yrkande konunun yrkar att överklagandet avslås. Grunder Klagandena anför att det inte förekommit något samrådsförfarande innan beslut om verksamhetsområde för dricksvatten fattades. Vari ett sådant "samrådsförfarande" skulle bestå har inte närmare angi\'1ts. Något krav på samråd i tillämplig lagstiftning, lagen (2006:41 2) om allmänna vattentjänster finns inte. I förarbetena (prop 2005/06:78) diskuteras huruvida beslut om verksamhetsområde ska ses som ett normbeslut eller beslut riktat mot en bestämd och avgränsad personkrets (s 51 f). I specialmotiveringen (s 136) synes man luta åt det senare när man anför att beslutet normalt torde behö, a föregås a\t "en möjlighet för fastighetsägarna att komma med synpunkter innan en meddelar sitt beslut". Klagandena har \':itsordat att dc upplys ts om att ko rrununen övervägde att besluta om verksamhetsområde. De har därefter inkommit med två yttranden (bifogas i kopia) i vilka dc motsatt sig beslut om verksamhetsområde för dricksvatten. D e har därmed uppenbarligen haft möjlighet att komma med synpunkter innan en fattade beslutet. Inte någon av ägarna till dc i verksamhetsområdet ingående fastigheterna kommer mot sin vilja att anslutas till alt dricksvatten. Beslutet om, erksamhetsområde för dricks, atten har därmed inte heller någon direkt rättsverkan mot fastighetsägarna. Beslutet är föranlett av det praktiska förhållandet att när de o m fattande och kostnadskrävande gräntingsarbetena genomförs, som beslutet om verksamhetsomr åde för spillvattenanläggning medför, vore det oekonomiskt att inte samtidigt lägga ner ledttingar för dricks, atten i samma diken som grävs för Kommunled nin gskontoret l Kansliavdelningen Postadress: stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorgel 1 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: K:IHLM K LK IOF N\Ma~nus\ y ttr -förva ltn doc

23 2(2) spillvatteoledningarna. J framtiden kan det nämligen komma krav från boen de i området eller från mynclighet om alt dricksvatten. Att krav kan komma från mynclighet vitsordas ju för övrigt i överklagandet. Att först i en sådan situatio n lägga ned rör skulle naturlig"- is bli betydligt dyrare. U r ban Widmark Kommunstyrelsens ordförande Bilaga: Kopia av td yttranden från klaganden Kommunledningskontoret/ Kansliavdelningen Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorgel 1 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: ssleholm.se 1<-11-ILM - KLK\OFN\I'vlaqnus\ vttr-förvaltn doc

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOU.. 3(4) 2012/ Markförvärv gällande Hässleholm Fasanen 4 Beslut beslutar följande: 1. beslutar att förvärva fastigheten H ässleholm Fasanen 4 för kronor. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. 3. Teknisk chef ges i uppdrag att i samband med tillträde underteckna köpebrev. 4. Finansiering sker genom exploateringsbudgeten. Omedelbar justering Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beskrivning av ärendet Fastigheten är belägen i centrala Hässleholm, cirka 800 m från centralstationen. E tt eventuellt förvärv skulle innebära att en får attraktiv mark i ägo lämplig för exploatering. Ärendet har tidigare behandlats av styrelsens arbetsutskott , 176. Justeringar i köpeavtalet har dock gjorts, vilket får till följd att ärendet nu tas upp till beslut ytterligare en gång. Bilagor 1. Förslag till avtal Justering {&/ uw Utd raget bestyrkes

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4) 2012/ Forts. 228 Sänt till: Teknisk avdelning/exploateringsenhet

Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Hlssleholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-01-15 kl. 8.30-9.30 Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-01-15 kl. 8.30-9.30 Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) ,,~~~ ~ Hiissleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(51) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-01-15 kl. 8.30-9.30 Pär Palmgren (N1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(28) Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 Lena Wallentheim (S) ordförande Niats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-10-07

Tekniska nämnden 2009-10-07 Tekniska nämnden 2009-10-07 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset 13.15-17.00 Ajournering 16.15-16.25 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) Börje

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer