Avtal. Personaluthyrning Referensnr: :005. Moms reg nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:"

Transkript

1 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: :005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: Slutdatum: Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 24 st á 1 månader Parter: Köpare Säljare: Upph. enhet: Handläggare: Org. nr: Moms reg nummer: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Annika Bondesson Säljare: Kontaktperson: Kornboden Resurs Aktiebolag Andreas Ehn Org. nr: SE Moms reg nummer: SE Adress: Box 2218 Adress: Kungsgatan 50 Postnummer: Postort: Land: Telefon: Postnummer: Stockholm Sverige Postort: Land: STOCKHOLM Sverige Telefon: +46 (0) Mobil: Mobil: +46 (0) Fax: E-post: llegiet.se Fax: E-post: Ramavtal för Personaluthyrning 1. Ramavtalets parter Detta Ramavtal med avtalsnummer :001 har träffats mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, nedan benämnt Statens inköpscentral, med organisationsnummer och Kornboden Resurs AB nedan benämnt Leverantören, med organisationsnummer Gemensamt kallade parterna. 2. Definitioner Ambulerande tjänsteman avser, enligt punkt 16 "Kollektivavtalsliknande villkor" och vid tillämpning av Allmänna anställningsvillkor, Avtal för tjänstemän (i dess senaste lydelse), tjänsteman som anställts hos Leverantören eller dess underleverantörer för att utföra arbete hos Beställare och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Avrop avser den beställning som avropsberättigade organisationer gör genom användning av Ramavtal. Avrop kan ske genom rangordning respektive förnyad konkurrensutsättning, se punkter 8.2 "Avropsordning"- 8.7 "Undantag från att delta i förnyad konkurrensutsättning". Avropsavtal avser ifylld avropsförfrågan, t ex avropsblankett, som vid avrop enligt rangordning tillsammans med bekräftelse och eventuella bilagor fungerar som skriftligt avropsavtal för leverans. Utskrivet: :12 Sida 1 av 25

2 Avropsförfrågan avser den förfrågan som avropsberättigade myndigheter skickar till Leverantörerna. Avropssvar avser det svar som respektive Leverantör avger på en avropsförfrågan. Beställare avser avropsberättigade organisationer enligt punkt 8.1 "Berättigade avropare". Beställare ska ställa avropsförfrågan för det yrkesområde och den region som uppdraget avser, se punkter 8.3 "Avrop enligt rangordning" och punkt 8.5 "Avrop enligt förnyad konkurrensutsättning". Leveransavtal avser det avtal som tecknas mellan Beställare och Leverantör efter förnyad konkurrensutsättning. Leverantör avser den Leverantör som efter upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) erhållit Ramavtal. Parter avser i detta Ramavtal med bilagor Statens inköpscentral och Leverantören (eller i förekommande fall Beställaren). Region avser de nio (9) regioner som upphandlingen är indelad i enligt nedan. - region 1: Norrbottens län och Västerbottens län. - region 2: Västernorrlands län och Jämtlands län - region 3: Gävleborgs län och Dalarnas län. - region 4: Uppsala län, Västmanlands län och Södermanlands län. - region 5: Östergötlands län, Örebro län och Värmlands län. - region 6: Stockholms län och Gotlands län. - region 7: Västra Götalands län. - region 8: Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län. - region 9: Skåne län och Hallands län. Uppdrag avser den omfattning i timmar per yrkeskategori och region som Avropet avser. Yrkesområde avser de tre (3) yrkesområdena kontorsadministration, ekonomi och personal respektive IT som upphandlingen innefattat. Se bilaga 1 för det/de yrkesområde/n som Leverantören har Ramavtal på. Yrkeskategori avser tjänster inom respektive yrkesområde. Se bilaga 1 för det/de yrkesområde/n och yrkeskategorier som Leverantören har Ramavtal på. 3. Bakgrund Efter att Statens inköpscentral genomfört en förenklad upphandling (B-tjänst) enligt LOU har Statens inköpscentral och Leverantören träffat detta Ramavtal. Ramavtalet innebär att Leverantören förbundit sig att på de villkor som anges i detta Ramavtal leverera personaluthyrning till avropsberättigade organisationer angivna i punkt 8.1 "Berättigade avropare". 4. Syfte Ramavtalet ska med fördelaktiga villkor tillhandahålla personaluthyrning med hög kvalitet till statsförvaltningen i syfte att spara tid och resurser, samt minska kostnaderna för Beställare. Ramavtalet syftar till att fastställa de övergripande villkoren för tillhandahållande av personaluthyrningstjänster. Utskrivet: :12 Sida 2 av 25

3 Upphandlingen innefattar tjänster inom yrkesområdena kontorsadministration, ekonomi och personal samt IT. För yrkesområden som Leverantören antagits på och rangordning inom respektive del, se bilaga 1. Parterna ska sträva efter att inom de ekonomiska ramar som Ramavtalet föreskriver anpassa sig till eventuella nya förhållanden som kan uppstå under Ramavtalstiden för att på så sätt tillgodose varandras ändrade förutsättningar och behov. Leverantören äger inte rätt att med hänvisning till detta Ramavtal, marknadsföra eller sälja tjänster som inte omfattas av Ramavtalet. 5. Handlingars inbördes ordning Ramavtalshandlingarna kompletterar varandra. Om Ramavtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta Ramavtal. 2. Detta Ramavtal. 3. Skriftliga ändringar och/eller tillägg till Ramavtalsbilagorna 4. Ramavtalsbilagorna 5. Förfrågningsunderlag inklusive bilagor, svar på inkomna frågor samt eventuella förtydliganden och kompletteringar. 6. Eventuella skriftliga förtydliganden och kompletteringar från Leverantören som sker på begäran av Statens inköpscentral. 7. Antagen Leverantörs anbud, inklusive bilagor. Inga andra handlingar än ovan nämnda är aktuella. Innehåller Leverantörens anbud uppgifter som inte efterfrågats i upphandlingen blir dessa endast giltiga om en skriftlig överenskommelse träffats särskilt angående detta. En hänvisning till Leverantörens allmänna villkor eller motsvarande är aldrig giltig Förteckning bilagor Bilaga 1 Rangordning per region och yrkesområde Bilaga 2 Prisuppgifter per region, yrkesområde och yrkeskategorier Bilaga 3 Kontaktpersoner m m för Ramavtalet (Förfrågningsunderlagets bilaga 5) 6. Ramavtalsperiod Ramavtalet träder i kraft efter det att Statens inköpscentral och Leverantören har undertecknat Ramavtalet. Ramavtalet gäller i två (2) år från och med avtalstecknande. Ramavtalet upphör att gälla utan uppsägning den sista dagen i den månad som infaller två (2) år från avtalstecknande. Eventuell förlängning av Ramavtalet sker på initiativ av Statens inköpscentral. En förlängning av Ramavtalets avtalsperiod kan avse hela/delar av antagna yrkesområden och kan uppgå till högst tjugofyra (24) månader. Förlängning sker genom avtalsförlängning. Giltighetstiden för Leveransavtal får maximalt uppgå till sex (6) månader efter Ramavtalets upphörande. 7. Avgränsning Upphandlingen omfattar inte närliggande tjänsteområden såsom rekrytering, entreprenad, omställning och jobbförmedling. Utskrivet: :12 Sida 3 av 25

4 8. Avrop 8.1. Berättigade avropare Ramavtal vänder sig till statliga myndigheter och verk under regeringen. Nuvarande avropsberättigade organisationer framgår nedan. 1. Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning 2. Staten närstående myndigheter - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Riksdagens Ombudsmän Riksdagsförvaltningen Riksrevisionen Sveriges Riksbank Förvaltning skild från staten - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag Hjälpmedelsinstitutet Nordiska Museet Norrlandsfonden Riksteatern Stiftelsen Dansens Hus Stiftelsen för Föremålsvård i Kiruna Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Skansen Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet Stiftelsen Tekniska Museet, Svenska Filminstitutet, Sveriges Civilförsvarsförbund Statliga aktiebolag - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Radiotjänst i Kiruna AB Specialfastigheter Sverige AB Avropsordning För detta Ramavtal gäller rangordning respektive förnyad konkurrensutsättning Avrop enligt rangordning Vid Avrop som omfattar till och med 500 timmar per uppdrag ska avrop ske genom rangordning, se bilaga 1. Leverantör som är nummer ett (1) i rangordningen för respektive yrkesområde och region för det uppdrag som uppdraget avser ska avropas i första hand. Om rangordnad Leverantör nummer ett (1) inte kan erbjuda avropad tjänst går avropet vidare till Leverantör nummer två (2) och så vidare. Beställaren kan frångå avrop enligt rangordning bl a om: --Beställaren hävt Avrops- eller Leveransavtal och detta beror på Leverantören. --Om Leverantören inte besvarat Avropet altenativt inte återkommit med bekräftelse av Avrop. --Om Leverantören inte kan leverera enligt den leveransdag som begärts av Beställaren. Beställaren ska i avropsförfrågan specificera tjänsten, arbetsuppgifterna, krav på kompetens Utskrivet: :12 Sida 4 av 25

5 och tidpunkt för leverans samt för vilken tid uppdraget gäller. Det är tillåtet för Beställaren att informera samtliga i Ramavtalet rangordnade Leverantörer för aktuellt yrkesområde om innehållet i avropsförfrågan i syfte att god beredskap ska finnas för eventuell leverans och därmed korta ledtiderna. Avropsblankett sänds till Leverantörens fasta e-postadress (icke-personbunden organisations e-postadress), se bilaga 3. För kontaktuppgifter till kundansvarig, se bilaga 3. Det åligger den Leverantör som får Avrop att inom fyra (4) timmar (kontorsarbetstid) skriftligen lämna besked till Beställaren om Leverantören kan bemanna avropad yrkeskategori och nivå med den kompetens och inom den tid som den avropande Beställaren uppgett samt för den tidsperiod som Avrop avser. Det åligger den Leverantör som antagit och bekräftat Avrop inom fyra (4) timmar enligt ovan att till Beställaren tillhandahålla kandidatpresentation/er för avropad yrkeskategori och nivå enligt följande: Snarast, dock senast inom fyra (4) timmar för akut uppdrag (inom fem (5) arbetsdagar). Snarast, dock senast inom tjugofyra (24) timmar för brådskande uppdrag (inom sex (6) till tio (10) arbetsdagar). Snarast, dock senast inom fyrtioåtta (48) timmar för normala uppdrag (inom elva (11) till femton (15) arbetsdagar). Annan tidpunkt som överenskommes med Beställaren (fr o m sexton (16) arbetsdagar). För att Uppdrag inom samhällskritisk verksamhet ska kunna påbörjas måste en säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll utföras på berörda personer (uthyrd personal). Leverantören samt eventuella underleverantörer blir då på Beställares begäran föremål för kontroll enligt säkerhetsskyddslag (1996:627) samt säkerhetsskyddsförordning (1996:633). Utförande av uppdrag hos Beställaren kan komma att förutsätta att Leverantören eller dennes uthyrd personal blir godkänd vid sådan kontroll och att skriftligt säkerhetsskyddsavtal ingås med Beställaren. För Beställare som behöver genomföra säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll bör Leverantören under Ramavtalsperioden tillhandahålla en grupp av uthyrd personal (pool) som är godkänd av Beställaren. Beställare har rätt att tacka nej till erbjuden uthyrd personal om denne inte uppfyller krav enligt säkerhetskontroll. Ifylld avropsblankett fungerar, vid Avrop enligt rangordning, tillsammans med bekräftelse och eventuella bilagor som skriftligt Avropsavtal för leverans. Leverantören ska alltid svara på ett Avrop. I de fall Leverantören inte kan leverera efterfrågad tjänst ska Leverantören ange detta i Avropssvar samt ange skäl till varför Leverantören inte kan leverera. Leverantören ska lämna motsvarande information två (2) gånger per år (i samband med statistiklämnande, se punkt 34 "Statistik till Statens inköpscentral") till angiven kontaktperson på Statens inköpscentral, se bilaga 3. Beställaren har rätt att exkludera Leverantören från Avrop under sex (6) månader om Leverantören,utan godtagbara skäl, underlåter att svara eller tackar nej på tre (3) Avropsförfrågningar per Beställare och region per ramavtalsår. Vid sådant exkluderande ska Leverantören ska till Beställaren inom den aktuella regionen utge ersättning om SEK. Utskrivet: :12 Sida 5 av 25

6 Leverantören ska i förekommande fall lämna information två (2) gånger per år (i samband med statistiklämnande, se punkt 34 "Statistik till Statens inköpscentral") till angiven kontaktperson på Statens inköpscentral, se bilaga 3. Exempel på godtagbart skäl då leverantören tackar nej till avrop är om leverantörens personal inte finns tillgänglig utan är uthyrd på annat håll. Leverantören förväntas sträva efter att leverera uthyrd personal med kontinuitet vid upprepade uppdrag hos samma Beställare. Leverantören förväntas att kunna prioritera leveranser enligt träffade avtal för undvikande av driftstörningar och försämrad service. Statens inköpscentral kommer att tillse att avropsstöd med vägledning för avropsförfrågan kommer att finnas tillgänglig i samband med avtalsstart Avropsstöd Statens inköpscentral har ambitionen att kontinuerligt arbeta med att förenkla avropsrutinerna för detta Ramavtal. Mot denna bakgrund kan ett elektroniskt stöd för Avrop ( e-avrop ) komma att införas under Ramavtalsperioden. Den mer specifika utformningen av ett sådant stöd har vid tidpunkten för Ramavtalsupphandlingen inte fastställts. Leverantören ska stödja Statens inköpscentrals ambition att, ur ett avroparperspektiv, löpande under Ramavtalsperioden förbättra avropsrutinerna, vilket innebär att Leverantören ska använda sig av de rutiner som Statens inköpscentral anvisar vid Ramavtalets tecknande samt anpassa sig till de förändringar som kan uppkomma under Ramavtalsperioden Avrop enligt förnyad konkurrensutsättning Avrop överstigande 500 timmar per uppdrag sker enligt 5 kap 7 LOU. Avropsförfrågan ställs till de Leverantörer som är antagna för det yrkesområde och den region som uppdraget avser. Beställaren kan specificera sitt Avrop och vid behov precisera avtalsvillkoren och komplettera med andra krav och villkor som angetts i upphandlingen, t ex vad gäller kunskap om specifikt kontorsstöd och/eller växelsystem, krav på fördjupad statistik m m. Pris kan efterfrågas som fast pris för viss period, timpris för viss period eller i löpande räkning, med rabatt för viss tid och/eller rabatt vid utlösande av option vid eventuell förlängning. För att Uppdrag inom samhällskritisk verksamhet ska kunna påbörjas måste en säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll utföras på berörda personer (uthyrd personal). Leverantören samt eventuella underleverantörer blir då på Beställares begäran föremål för kontroll enligt säkerhetsskyddslag (1996:627) samt säkerhetsskyddsförordning (1996:633). Utförande av uppdrag hos Beställaren kan komma att förutsätta att Leverantören eller dennes uthyrd personal blir godkänd vid sådan kontroll och att skriftligt säkerhetsskyddsavtal ingås med Beställaren. För Beställare som behöver genomföra säkerhetskontroll med/utan registerkontroll av uthyrd personal bör Leverantören under Leveransavtalsperioden tillhandahålla av Beställaren godkända ersättare för uthyrd personal. Avropsförfrågan sänds till Leverantörernas fasta e-postadress (icke-perosnbunden organisations e-postadress), se bilaga 3. Utskrivet: :12 Sida 6 av 25

7 Offererat pris ska överstiga det lägsta timpris (golvpris) som gäller för yrkeskategorin och regionen. Leverantören ska alltid svara på ett Avrop. I de fall Leverantören inte kan leverera efterfrågad tjänst ska Leverantören ange detta i Avropssvar samt ange godtagbara skäl till varför Leverantören inte kan leverera. Leverantören ska lämna motsvarande information två (2) gånger per år (i samband med statistiklämnande, se punkt 34 "Statistik till Statens inköpscentral") till angiven kontaktperson på Statens inköpscentral, se bilaga 3. Beställaren har rätt att exkludera Leverantören från förnyad konkurrensutsättning under sex (6) månader om denne utan godtagbara skäl inte svarar på tre (3) Avropsförfrågningar per ramavtalsår. Leverantören ska i förekommande fall lämna information två (2) gånger per år (i samband med statistiklämnande, se punkt 34 "Statistik till Statens inköpscentral") till angiven kontaktperson på Statens inköpscentral, se bilaga 3. Förnyad konkurrensutsättning innebär att: 1. Beställare för varje Leveransavtal som ska tilldelas ställer Avropsförfrågan till samtliga Leverantörer, 2. Beställaren anger en skälig tidsfrist med hänsyn tagen till avropets art och omfattning, 3. Avropssvaren lämnas skriftligen. Beställaren ska inte ta del av innehållet i dem innan den angivna svarstiden har löpt ut, och 4. Beställaren tilldelar varje enskilt Leveransavtal till den Leverantör som har lämnat det bästa Avropssvaret på grundval av tilldelningskriterie lägst pris. För de Avrop som sker är Leverantören och Beställaren att betrakta som avtalsparter och ska följa de regler som anges i Leveransavtalet. Leverantören förväntas sträva efter att leverera uthyrd personal med kontinuitet vid upprepade uppdrag hos samma Beställare. Statens inköpscentral kommer att tillse att avropsstöd med vägledning för Avropsförfrågan kommer att finnas tillgänglig i samband med Ramavtalsstart Återtagande av Avrop Beställaren äger rätt att inom två (2) arbetsdagar från avsändandet av ett Avrop återta en Avropsförfrågan som inte har besvarats av någon Leverantör. Om ett återtagande sker efter det att någon Leverantör svarat på förfrågan måste omständigheter som inte var kända vid tidpunkten för förfrågan och som Beställaren inte har kunnat kontrollera, ha tillkommit Undantag från att delta i förnyad konkurrensutsättning Om Beställaren häver ett Leveransavtal i enlighet med punkt 36.3 har Beställaren rätt att exkludera den Leverantör vars Leveransavtal har hävts, från att lämna avropssvar i det nya Avropet som syftar till att ersätta det upphävda Leveransavtalet. 9. Parters gemensamma åtagande Utskrivet: :12 Sida 7 av 25

8 9.1. Förhållningssätt Parterna ska verka för att en god avtalsrelation upprätthålls genom att kontinuerligt informera varandra om händelser som påverkar, eller kan komma att påverka Ramavtalet. Leverantören ska inte verka i sådana sammanhang som är ägnade att rubba förtroendet för Statens inköpscentrals eller Beställarens verksamhet. Parterna är skyldiga att vara väl förtrogna med Ramavtalets villkor, samt i övrigt hålla sig informerade om Ramavtalets praktiska tillämpning och utveckling. En händelse som inträffar under Ramavtalsperioden ska hanteras i omedelbar anslutning till händelsen i syfte att möjliggöra en enklare hantering för inblandade parter Statens inköpscentrals åtaganden Statens inköpscentral ansvarar för att Ramavtalet med tillhörande dokument finns tillgängliga från och med det att Ramavtalet har trätt i kraft. Statens inköpscentral erbjuder stöd och information inom Ramavtalsområdet till både Beställare och Leverantörer Leverantörens åtaganden Leverantören ska för Beställarens räkning tillhandahålla uthyrning av personal inom de yrkesområden och till de priser som anges i bilagor 1-2. Leverantören har arbetsgivaransvar för uthyrd personal. Leverantören ska betraktas som en självständig uppdragstagare i förhållande till Beställaren och ansvarar därmed för betalning av löner, arbetsgivaravgifter, preliminärskatt m. m. Leverantören ska i samverkan med eventuella underleverantörer tillförsäkra en stabil och långsiktig relation under hela Ramavtalsperioden. Leverantören åtar sig att informera Beställaren om Ramavtalet och verka för att Avrop sker i enlighet med Ramavtalet. Leverantören ska tillämpa Ramavtalsvillkoren även om Beställaren inte uttryckligen åberopar detta. Leverantören garanterar att Ramavtalet fullgörs i överensstämmelse med tillämpliga lagar och regler. Leverantören åtar sig att medverka i de uppföljningar av användningen av Ramavtalet som Statens inköpscentral kan komma att genomföra. Leverantören åtar sig att aktivt medverka vid införande av stöd för e-avrop och elektronisk signering under Ramavtalsperioden. Statens inköpscentral förbehåller sig rätten att kontrollera att den tjänst som leverantören tillhandahåller inom Ramavtalet ingår i upphandlat ramavtalsområde Beställarens åtaganden Det åligger Beställaren att ansvara för arbetsledning av uthyrd personal, att ansvara för kontroll och uppföljning av den uthyrde personalens arbete, att lämna erforderliga instruktioner och information samt att tillhandahålla arbetsplats och nödvändig utrustning som behövs för uthyrd personals arbetsuppgifter. Utskrivet: :12 Sida 8 av 25

9 Beställaren ska behandla uthyrd personal rättvist och jämlikt i relation till sina egna arbetstagare och i enlighet med lag och god sed på marknaden. Det åligger Beställaren att iaktta 3 kap 12 arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) genom att informera hos Beställaren uthyrd personal om lagar och förordningar jämte egna interna instruktioner och rutiner som är hänförliga till verksamheten hos Beställaren. Beställaren ska vidare i övrigt vidta de skyddsåtgärder som behövs för att uthyrd personal inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall. Det åligger Beställaren att tillhandahålla skyddsutrustning om inte annat särskilt avtalas. Beställaren ska utan dröjsmål lämna information till Leverantören om olycksfall, tillbud etc., enligt lag. Uthyrd personal ska följa de arbetstider som gäller för motsvarande personal hos Beställaren. Beställaren ska, i den mån det är möjligt, tillse att eventuellt övertidsarbete godkänns i förväg av Leverantören med hänsyn till det ansvar som Leverantören har för uthyrd personals övertid enligt lag eller kollektivavtal Undersökning av kundnöjdhet Statens inköpscentral kommer under Ramavtalsperioden att genomföra kundundersökningar för att följa upp Ramavtalet och för att kunna medverka till möjliga förändringar och eventuella förbättringar. 10. Uppfyllande av krav Leverans av tjänst m m De tjänster som levereras av Leverantören ska uppfylla de i upphandlingen ställda ska-krav under hela Ramavtalets giltighetstid inklusive eventuella bör-krav som Leverantören har uppgivit att de uppfyller vid anbudslämnandet. Detta omfattar hela Leverantörens organisation, inklusive eventuella underleverantörer. Leverantören ska utföra tjänsterna enligt detta Ramavtal professionellt, enligt överenskommen specifikation i Avropsförfrågan och med tillvaratagande av Beställarens intresse. Leverantören ska bedriva ett kvalitetsarbete och genomföra matchning mellan tillgänglig och efterfrågad kompetens. I uthyrd personals uppgifter ingår att utföra sedvanliga arbetsuppgifter inom respektive yrke. Arbetstiden bestäms i samband med Avropet. Leverantören ska tillse att uthyrd personal har efterfrågad kompetens och erfarenhet, personlig lämplighet, god samarbetsförmåga, ansvarskänsla samt är noggrann. På anmodan av Beställaren ska Leverantören kunna visa att uthyrd personal uppfyller efterfrågade krav för den aktuella Yrkeskategorin. För yrkeskategori vaktmästare nivå 2 kan krävas att egen bil i tjänsten kan tillhandahållas av uthyrd personal/leverantören Underleverantörer Utskrivet: :12 Sida 9 av 25

10 Om Leverantören använder underleverantör för att utföra del av åtagandet svarar Leverantören fullt ut för sina underleverantörers arbete såsom för egen del. Leverantören svarar för att underleverantör följer de villkor och förutsättningar som anges i Ramavtalet. Med underleverantörer avses samtliga bolag/företag/organisationer som Leverantören använder för att utföra tjänster i enlighet med detta Ramavtal. Detta innebär att även t.ex. syster- och dotterbolag till Leverantören är underleverantörer under förutsättning att de verkar inom ramen för detta Ramavtal. Mellan Leverantör och underleverantör ska ett giltigt samarbetsavtal finnas. Leverantör ska på Statens inköpscentrals begäran kunna uppvisa giltigt samarbetsavtal. Leverantören är skyldig att ha väl dokumenterade rutiner för hantering av underleverantörer. Dessa rutiner ska bland annat innefatta ansvarsfördelning, tillgänglighet av resurser och kontaktpersoner hos underleverantören. Leverantören äger inte rätt att till underleverantör delegera rätten att ta emot Avrop, lämna Avropssvar, teckna avtal eller fakturera Beställare. Leverantören äger endast rätt att använda sig av de underleverantörer som är angivna i bilaga 4. Leverantören äger endast rätt att använda sig av de underleverantörer som på förväg är godkända av Statens inköpscentral. Byte och/eller tillägg av underleverantörer får endast ske efter skriftligt godkännande från Statens inköpscentral. Sådana förändringar får endast ske undantagsvis och i enlighet med gällande lagstiftning, samt under förutsättning att den nya underleverantören uppfyller de krav som ställs på underleverantörer i förfrågningsunderlaget. Ansökan om förändringar avseende underleverantörer får ske fyra (4) gånger per år om ej synnerliga skäl föreligger. Statens inköpscentral förbehåller sig rätten att under avtalsperioden kontrollera att angivna underleverantörer uppfyller de i upphandlingen ställda krav under hela Ramavtalets giltighetstid. Finner Statens inköpscentral vid kontroll att underleverantör inte uppfyller ställda krav och om rättelse inte vidtas inom trettio (30) dagar räknat från och med det att Statens inköpscentral påkallade felet eller från det att Ramavtalsleverantören och/eller underleverantören insåg eller borde ha insett att de inte uppfyllde ställt krav, har Statens inköpscentral rätt att besluta att underleverantören inte längre får anlitas inom ramen för Ramavtalet. Om felet är väsentligt äger Statens inköpscentral rätt att med omedelbar verkan besluta att underleverantören inte längre får anlitas inom ramen för Ramavtalet. Ramavtalsleverantören är skyldig att snarast möjligt, dock senast inom trettio (30) dagar tillförsäkra motsvarande kapacitet Organisation Leverantörens organsation (se bilaga 3 Kontaktuppgifter m m) får inte bytas ut utan Statens inköpscentrals skriftliga medgivande. Medgivande får inte nekas om bytet beror på omständighet utanför Leverantörens kontroll och ersättaren minst har likvärdig kompetens och i övrigt är lämplig för uppdraget. Leverantören ska tillhandahålla projektledning/arbetsledning inom Yrkesområde/n som tjänsten avser för deltagande i kundmöten, hantering av reklamationer, rekrytering av personal, kvalitetsgranskning av uppdrag m m. Utskrivet: :12 Sida 10 av 25

11 Leverantörens kundansvarig ska finnas tillgänglig under kontorstid Leveranstidpunkt Leverans ska ske enligt den i Avropsförfrågan fastställda tidpunkten Leveranskontroll Genom leveranskontroll fastställs att tjänstens innehåll och uthyrd persons kompetensnivå svarar mot avtalad specifikation i Avropsförfrågan. Leveranskontrollperioden är sju (7) arbetsdagar. Beställaren ska inom leveranskontrollperioden meddela Leverantören om tjänstens innehåll och uthyrd persons kompetensnivå avviker från avtalad specifikation. Om Beställaren konstaterar fel eller brist i tjänstens utförande som inte är av ringa betydelse ska Beställaren inte vara betalningsskyldig Ersättare Om det vid leveranskontroll enligt punkt 10.5 "Leveranskontroll" framkommer fel och brister som kräver att uthyrd personal behöver ersättas ska Leverantören ordna ersättare inom åtta (8) timmar (en arbetsdag). Leverantören ska utge vite till Beställaren per påbörjad timme som bemanningen uteblir beräknat efter trettio (30) procent av för tjänsten gällande timkostnad. Vite kan lägst uppgå till SEK, dock högst SEK. Om Leverantören ersätter uthyrd personal ska dennes kompetens och erfarenhet redovisas. Leverantör har inte rätt att fakturera Beställaren för den tid som ersättare till ursprunglig uthyrd personal tvingas lägga ner för att sätta sig in i uppdraget (inläsningstid). Meddelar Leverantören att ersättare inte finns för bemanning går Avropsförfrågan omgående vidare till nästa Leverantör i rangordningen. Vitet utgår motsvarande Beställarens merkostnad (inbegripet Beställarens administrativa kostnad och mellanskillnad i pris till den Leverantör som får Avropsavtal) och inläsningstid för ny uthyrd personal, dock lägst SEK och högst SEK. Vad gäller i första-tredje styckena gäller även då uthyrd personal behöver ersättas vid planerad frånvaro, t.ex. semester eller vid uppsägning. Vid oplanerad frånvaro under uppdragets utförande som t.ex. sjukdom eller olyckshändelse åtar sig Leverantören att ordna ersättare inom åtta (8) timmar från det att Leverantören får vetskap om frånvaron, vite utgår ej i sådant fall. Priset ska reduceras i förhållande till utebliven tjänstgöring. För rätt till förtida upphörande se punkt 10.8 "Leverantör inte längre uppfyller ställda krav" och punkt 36 "Förtida upphörande" Byte av uthyrd personal m m Leverantören ska utan oskäligt dröjsmål byta ut uthyrd personal om Beställaren på sakliga grunder anser att denne inte har den formella kompetens och erfarenhet som avtalats och som krävs för Uppdraget. Beställaren ska kunna tacka nej till uthyrd personal, om det föreligger särskilda skäl såsom samarbetssvårigheter, erbjuden uthyrd personal inte har fungerat vid utförande av tidigare uppdrag etc. Leverantören ska då presentera en ny uthyrd personal. Om Leverantören vid detta tillfälle inte kan erbjuda uthyrd personal som tillgodoser Beställarens behov ska Beställaren ha rätt att gå till näste leverantör i rangordning. Beställaren har vid upprepade Utskrivet: :12 Sida 11 av 25

12 tillfällen rätt till ersättning motsvarande Beställarens merkostnad (inbegripet Beställarens administrativa kostnad och mellanskillnad i pris), dock lägst SEK Leverantör inte längre uppfyller ställda krav Om Leverantören inte längre uppfyller ställda krav ska Leverantören åtgärda detta snarast, dock senast inom en (1) månad från det att Statens inköpscentral påkallade felet eller från det att Leverantören insåg eller borde ha insett att de inte uppfyllde ställt krav. Om Leverantören underlåter att meddela Statens inköpscentral om brister enligt ovan, eller om mer än en (1) månad passerat från det att bristen uppdagades, har Statens inköpscentral rätt att besluta att Beställare ska exkludera Leverantören från att lämna Avropssvar tills bristen är åtgärdad. Om bristen inte är oväsentlig och det har passerat mer än tre (3) månader från den tidpunkt bristen anmäldes (reklamerades), eller borde ha anmälts, har Statens inköpscentral rätt att med omedelbar verkan häva Ramavtalet, för vidare information se punkt "Förtida upphörande". Vägran eller oförmåga att leverera tjänster som omfattas av Avropsavtal eller Leveransavtal till gällande villkor vid upprepade tillfällen resulterar i att reglerna i punkt 36.3 "Beställarens rätt att häva" blir tillämpliga. Med upprepande tillfällen avses att motparten vid mer än tre (3) tillfällen under en period om tolv (12) månader brustit i förpliktelser enligt detta stycke Leveransförsening Finner Leverantören att avtalad leveranstid inte kan hållas, eller framstår detta som sannolikt, ska Leverantören utan uppskov, skriftligen meddela Beställaren. Därvid ska anges orsaken till förseningen samt såvitt möjligt den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Kan Beställaren inte acceptera föreslagen ny leveranstidpunkt står det Beställaren fritt att vända sig till leverantör närmast i rangordningen. Underlåter Leverantören att utan uppskov lämna sådant meddelande har Beställaren rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i rätt tid. Om leveransförseningen beror på Beställaren eller på något förhållande som Beställaren svarar för ska leveranstiden, efter anmälan enligt ovan, förlängas till en med hänsyn till omständigheterna motiverad tidpunkt. 11. Reklamation Fel eller brist i tjänstens utförande som inte kunnat upptäckas under leveranskontrollperioden enligt punkt 10.5 "Leveranskontroll" ska reklameras skriftligen till Leverantören av Beställaren. Reklamation ska innehålla tydlig uppgift om bristens art och omfattning. Beställaren ska framställa väsentliga anmärkningar rörande uthyrd personal direkt till Leverantören och inte till den person vartill felet hör eller till annan uthyrd personal. Felet eller bristen ska vara av den art som inte kunnat förutses eller inte anses bero på bristande arbetsledning från Beställaren. Reklamationen ska ske snarast, dock senast inom två (2) veckor från det att bristen upptäcktes. Fel som upptäcks av Beställaren efter det att uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom sextio (60) kalenderdagar efter uppdragets avslutande. Leverantören är under avtalstiden skyldig att på egen bekostnad och inom skälig tid avhjälpa fel. Utskrivet: :12 Sida 12 av 25

13 Leverantören ska efter reklamation beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa fel, liksom ersätta uthyrd personal mot vilken anmärkning riktats, innan Beställaren framställer anspråk på ersättning. 12. Avbeställning Om avropad Yrkeskategori inte behöver tas i anspråk kan Beställaren kostnadsfritt avbeställa tjänsten fram till klockan 12:00 dagen innan tjänsten ska levereras. I annat fall utgår en avbeställningsavgift motsvarande fyra (4) timmar enligt för avropad Yrkeskategori gällande timkostnad. 13. Uppsägningstider Om Beställaren behöver avsluta tjänsten i förtid gäller följande uppsägningstider. Avrops- eller Leveransavtal som omfattar: 1-5 uthyrd personal uppsägningstid en (1) arbetsdag 6-10 uthyrd personal uppsägningstid fem (5) arbetsdagar uthyrd personal uppsägningstid femton (15) arbetsdagar 26 och fler uthyrd personal uppsägningstid tjugo (20) arbetsdagar För det fall Beställaren säger upp Avrops- eller Leveransavtal i förtid i enlighet med ovanstående ersätts Leverantören enligt det pris som gäller för längden på utfört uppdrag. Om Leverantören under den aktuella tidsperioden kan hyra ut uthyrd personal till annan Beställare utgår ingen ersättning enligt denna punkt. 14. Dokumentation Efter avslutat uppdrag ska allt material lämnas till Beställaren. 15. Avsättning till tjänstepension Leverantör ska för uthyrd personal (som innefattas av uppdraget) från 25 års ålder årligen betala in en premie för tjänstepension som minst ska motsvara 2,5 % av den uthyrde personalens lön. 16. Kollektivavtalsliknande villkor Leverantören och dennes underleverantörer ska, för uppdrag som innefattas av Ramavtalet, uppfylla nedanstående punkter i Allmänna anställningsvillkor, Avtal för tjänstemän i dess senaste lydelse (http://www.bemanningsforetagen.se/sa_har_funkar_branschen/kollektivavtal), eller likvärdiga villkor, för uthyrd personal: 4 Övertidskompensation 6 Jourtid 8 Restidsersättning 11 Ledighet, 12 Lön 13 Uppsägning Se punkt 2 "Definitioner" vad gäller begreppet ambulerande tjänsteman. 17. Pris Priserna är angivna i pris per timme för avrop i svenska kronor (SEK), exklusive mervärdesskatt, se bilaga 2. Priserna ska inkludera Leverantörens samtliga kostnader förenade med uppdraget. Inga ytterligare kostnader får tillkomma exklusive kostnader specificerade i Ramavtal punkt 19 Särskild ersättning för kostnader. Till priser och särskild ersättning tillkommer mervärdesskatt. Utskrivet: :12 Sida 13 av 25

14 Priser utgör fast pris för Avrop enligt rangordning. Vid förnyad konkurrensutsättning är det möjligt för Leverantören att offerera annat pris, dock ej lägre än det i upphandlingen gällande golvpriset. För det fall Beställaren säger upp Avrops- eller Leveransavtal i förtid i enlighet med punkt 13 Uppsägningstider ersätts Leverantören enligt det pris som gäller för längden på utfört uppdrag, under förutsättning att Leverantören inte kunnat hyra ur uthyrd personal till annan Beställare under den aktuella tidsperioden. 18. Prisjustering Priserna är fasta under ett (1) år från det att Ramavtalet har undertecknats. Därefter kan prisjustering av timpriser påkallas av Statens inköpscentral en (1) gång per år. Baskvartal för Tjänsteprisindex 78.2 (TPI 78.2 nedan) är kvartalet för Ramavtalets undertecknande. Prisjustering sker enligt nedanstående modell. P1 = P0*nr/nb P1 = Uppräknat timpris för den kommande 12-månadersperioden P0 = Timpris (enligt ursprungligt kontrakt) nb = Indextal TPI 78.2 för baskvartal nr = Indextal TPI 78.2 för det kvartal som föregår den 12-månadersperiod för vilket nytt pris ska gälla. Nya justerade timpriser ska gälla under minst tolv (12) månader. Vid eventuell förlängning av Ramavtalet sker prisjustering enligt ovanstående modell. 19. Särskild ersättning för kostnader Ersättning för övertid, mertid, restidsersättning och obekväm arbetstid Särskild ersättning ska, utöver överenskommet pris, betalas av Beställaren enligt följande: arbetsrelaterade ersättningar utgår enligt statens kollektivavtal ALFA och ALFA-T (i dess senaste lydelse), i den mån inte annat särskilt överenskommit i lokala avtal. Övertid 4 kap 5, Mertid 4 kap 9-11 Restidsersättning 3 kap 1, 2, 3 och 4. Kollektivavtalen förutsätter lokala restidsavtal Kostnader för resa till och från arbetsplatsen utgår inte. Ersättning för obekväm arbetstid utgår ej Traktamente Traktamente utgår enligt statens kollektivavtal ALFA och ALFA-T (i dess senaste lydelse) 3 kap 4-5, i den mån inte annat särskilt överenskommits i lokala avtal. Traktamente utgår inte för den tid uthyrd personal arbetar på avropat arbetsställe. 20. Fakturering och betalning Beställarens faktureringsadress meddelas av Beställaren i anslutning till Avrop (Avropsförfrågan). Faktureringsavgift eller andra ej överenskomna tillägg godkännes ej. Beställaren ska ha möjlighet att få fakturan utställd på anvisat kostnadsställe. Utskrivet: :12 Sida 14 av 25

15 På fakturan ska minst framgå: Ramavtalets beteckning Beställarens eventuella beställningsnummer Benämning på de tjänster som levererats Omfattning, perioden för tjänstens utförande Avtalat pris för respektive yrkeskategori i Avropet Specificerade kostnader enligt avsnitt 19 Särskilda ersättningar för kostnader Totalt avtalat pris, mervärdesskatt Handläggare hos Beställaren Vite respektive prisreduktion ska krediteras mot nästa faktura. Villkor som anges i faktura men som inte omfattas av avtalade villkor är inte bindande. Betalning sker trettio (30) dagar efter fakturans ankomstdag, under förutsättning att fakturaunderlaget är ostridigt. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Vid utebliven betalning från i Avropet angiven betalare är Beställaren betalningsansvarig. Fakturor ska, vid [önskemål från Beställare enligt Avrop], innehålla specificering av delsummor per Beställare hos kunden. Leverantören ska erbjuda elektroniska fakturor. Dessa ska använda standarden Svefaktura och i övrigt vara specificerade enligt överenskommelse mellan Leverantören och Beställaren. 21. E-faktura Statliga myndigheter ska kunna hantera sina fakturor elektroniskt (e-faktura) enligt föreskrift i VERVAFS 2007:1. E-faktura kan skickas direkt mellan parterna eller via en leverantörsportal. Mer information om e-faktura finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats, Leverantören ska i detta Ramavtal kunna erbjuda beställaren e-faktura. Denna ska vara av standarden Svefaktura och i övrigt vara specificerad enligt överenskommelse mellan beställaren och ramavtalsleverantören. 22. E-beställning Statliga myndigheter ska vid utgången av år 2013 kunna hantera sina beställningar av varor och tjänster elektroniskt (e-beställning). Myndigheten ska kunna hantera standarden Sveorder för sina beställningar. För mer information se Ekonomistyrningsverkets webbplats, Om parterna är överens kan sådan elektronisk utväxling av handelsdokument ske tidigare. 23. Anställning Om uthyrd personal söker en av Beställaren utlyst tjänst, som personen vid tillfället upprätthåller och får sådan anställning får debitering inte ske för rekryteringskostnader eller liknande. Inte heller får sådan debitering ske om uthyrd personal får anställning när samband saknas i tid för inhyrningen. 24. Personuppgifter Leverantören ska tillse att uthyrd personal givit samtycke till Beställarens hantering av personuppgifter, i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) som kan anses nödvändiga i anledning av uppdraget. Beställaren är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter. Utskrivet: :12 Sida 15 av 25

16 25. Marknadsföring Statens inköpscentral och Leverantören Marknadsföring av Ramavtalet ska föregås av samråd mellan Statens inköpscentral och Leverantören. Material som avser Ramavtalet och som på något sätt ska distribueras till Beställare, ska godkännas av Statens inköpscentral innan materialet används. Leverantören ska i marknadsföring alltid iaktta särskild noggrannhet och tydlighet vad gäller frågor om Ramavtalens omfattning, hur korrekt Avrop ska gå till och andra frågor där andra intressenter kan komma att påverkas. Hänvisning till Statens inköpscentral i reklam eller i marknadsföring får inte göras av Leverantören eller av denne anlitad underleverantör utan Statens inköpscentrals skriftliga godkännande. Detta gäller även efter det att Ramavtalet upphört att gälla. Kammarkollegiets logotyp och/eller Statens inköpscentrals sigill får endast användas efter skriftligt godkännande Beställaren och Leverantören Marknadsföring av Avrops- och/eller Leveransavtal ska föregås av samråd mellan Beställaren och Leverantören. Leverantören äger inte rätt att med hänvisning till Avrops- och/eller Leveransavtal, marknadsföra eller sälja tjänster som inte omfattas av Ramavtalet. Hänvisning till Beställaren i reklam eller i marknadsföring får inte göras av Leverantören eller av denne anlitad underleverantör utan Beställarens skriftliga godkännande. Detta gäller även efter det att Ramavtalet upphört att gälla. Beställarens logotyp eller sigill får endast användas efter skriftligt godkännande. 26. Uppföljning/Möten Statens inköpscentral och leverantören Parterna ska träffas kontinuerligt och ha en löpande dialog för att upprätthålla en god Ramavtalsrelation. Statens inköpscentral ska minst en (1) gång per år kalla till möte för uppföljning av Ramavtalets syfte och mål samt för att tillvarata erfarenheter och iakttagelser vad gäller tillämpningen av Ramavtalet. Uppföljningsmöten berör bl. a. genomgång av statistik, kundnöjdhet, eventuella avvikelser (specificerat på antal och vilka avvikelser det är fråga om - fördelade på yrkesområde, region och Beställare), leveranssäkerhet (i procent per yrkesområde och region), uppgifter och handlingar rörande antidiskrimineringsklausul, kontroll av procentuellt nyckeltal arbetskraftskostnad (minst sextio (60) procent), procentuell avsättning av uthyrd personals lön (inom ramen för Uppdraget) till tjänstepension, kvalitetssystem, samarbetsavtal m m. Parterna är skyldiga att delta i sådana möten. Vardera Part uppbär sina egna kostnader vid aktuella möten Beställaren och leverantören I syfte att upprätthålla en god avtalsrelation ska parterna ha en löpande dialog med Utskrivet: :12 Sida 16 av 25

17 varandra. Beställaren och Leverantörens kundansvarige samt eventuella andra representanter från Leverantören ska ha ett uppföljningsmöte inom den tid som framgår av Avropsförfrågan för att säkerställa att parterna har en gemensam uppfattning om hur samarbetet fortlöper. Beställaren är sammankallande till mötet och kan i samråd med Leverantörens kundansvarige bestämma lämpligt datum, tid och plats. Uppföljningsmötet sker kostnadsfritt för Beställaren. Vid uppföljningsmötena ska rutiner, kvalitet, avtalsuppfyllelse och dylikt diskuteras. 27. Lagar och förordningar Leverantören ska ha kännedom om och följa all för Uppdragens genomförande relevant lagstiftning och rättspraxis. Leverantören ska garantera att uthyrd personal inte har utfört uppdrag i anslutning till tjänstgöringen hos Beställaren så att ett brott mot arbetstidslagen sker. Leverantören och dennes personal ska följa föreskrifter, krav, rutiner och policys som gäller för respektive beställare. Om nya lagar, förordningar eller motsvarande inom upphandlingsområdet tillkommer under avtalsperioden ska även dessa gälla för detta Ramavtal. Vid avropstillfället ska Beställaren kunna ställa krav enligt nytillkomna lagar och förordningar. 28. Sekretess Leverantören är skyldig att iaktta den sekretess som är bruklig inom branschen samt tillämpliga delar av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Leverantören ska tillse att uthyrd personal är bunden av en sekretessförbindelse med innebörden att denne har tystnadsplikt rörande förhållanden hos Beställaren. Om Beställaren så kräver ska Leverantören och/eller uthyrd personal underteckna sekretessförbindelse. Parterna förbinder sig att inte röja eller på något sätt utnyttja enligt lag sekretessbelagd uppgift som part får del av genom tillkomsten eller genomförandet av detta Ramavtal. Leverantören åtar sig därvid och ansvarar för att samtliga de medarbetare Leverantören sysselsätter med uppdrag enligt detta Ramavtal har gjorts uppmärksamma på gällande relevanta bestämmelser om sekretess enligt detta Ramavtal samt vad som i övrigt följer av lag eller föreskrift avseende sekretess. Sekretess enligt denna punkt gäller även efter det att Ramavtalet i övrigt upphört att gälla mellan parterna. 29. Immateriella rättigheter Leverantören ska tillse genom avtal med uthyrd personal att äganderätten till allt material och det resultat som uthyrd personal utför med anledning av Uppdraget tillkommer Beställaren. 30. Kontaktpersoner m.m. Ramavtalsansvariga för respektive part framgår av bilaga 3. Byte av kontaktperson ska skriftligen och utan dröjsmål meddelas motparten. Kontaktperson hos Leverantören har, om inte annat skriftligen meddelats Statens inköpscentrals kontaktperson, behörighet att på Leverantörens vägnar och med för denne bindande verkan, företräda Leverantören i frågor avseende Ramavtalet. Leverantören ansvarar för att den e-postadress som angivits som fast e-postadress Utskrivet: :12 Sida 17 av 25

18 (icke-personbunden organisations e-post) är korrekt. Vid byte av fast e-postadress ska detta anmälas till Statens inköpscentrals kontaktperson utan dröjsmål. 31. Meddelanden Meddelanden som enligt detta Ramavtal ska tillställas den andre parten, ska skriftligen tillställas respektive parts kontaktperson. 32. Anti-diskrimineringsklausul Leverantören förbinder sig att vid utförande av tjänstekontraktet i Sverige följa alla svenska lagar mot diskriminering som gäller för denne under Ramavtalstiden. Den lag som gäller vid Ramavtalstidens början är diskrimineringslagen (2008:567). Leverantören ska på begäran av Statens inköpscentral inkomma med följande uppgifter och handlingar som följer av Leverantörens förbindelse enligt ovan: a) Jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13 diskrimineringslagen, alternativt uppgift om antalet sysselsatta vid senaste årsskiftet till styrkande av att planen inte behöver upprättas. b) Redovisning av aktiva åtgärder enligt 3 kap. 3-9 diskrimineringslagen. c) Sanningsförsäkran som anger om Leverantören eller anställd som Leverantören svarar för, vid utförandet av Ramavtalet, enligt lagakraftvunnen dom brutit mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt diskrimineringslagen. Leverantören är dessutom skyldig att på Statens inköpscentrals begäran inkomma med den ytterligare information som är nödvändig för att följa upp Leverantörens verksamhet enligt a-c ovan. Informationen ska redovisas till Statens inköpscentral senast en (1) månad efter begäran om det inte träffas en separat överenskommelse om annan tidpunkt i det enskilda fallet. Denna uppföljning kan ske genom Statens inköpscentral eller genom utomstående kontrollorganisation. Om Leverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som denne är skyldig att visa upp eller om Leverantören vid utförandet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen som angetts ovan, ska avtalsvite utgå till Statens inköpscentral med 1000 kronor per konstaterad avvikelse och maximalt kronor/år. 33. Administrationsavgift till Statens Inköpscentral Administrationsavgiften för detta Ramavtal uppgår till högst en (1) % av omsättningen, exklusive mervärdesskatt. Omsättningen ska redovisas kvartalsvis av Leverantören enligt nedan angiven tidsplan och därefter faktureras av Statens inköpscentral. Med omsättningen avses all fakturerad försäljning av de tjänster som ryms inom detta Ramavtal som sker från Leverantören till Beställare som har rätt att avropa från Ramavtalet. Försäljning genom Leveransavtal som löper efter Ramavtalets giltighetstid ska redovisas till dess att Leveransavtalet upphört. Redovisningen ska ske i enlighet med instruktioner från Statens inköpscentral och omfatta föregående kvartal faktuerat belopp exklusive mervärdesskatt. Efter det att Statens inköpscentral kontrollerat och godkänt erhållen redovisning översänds faktura på administrationsavgiften till Leverantören. Fakturan ska betalas inom trettio (30) dagar från fakturans utställningsdatum. Leverantör ska till Statens inköpscentral rapportera all försäljning som sker till Beställare Utskrivet: :12 Sida 18 av 25

19 enligt följande tidplan. Kvartal Redovisningsperiod: Redovisning överlämnad till Statens inköpscentral senast: 1. 1 januari 31 mars 15 maj 2. 1 april 30 juni 15 augusti 3. 1 juli 30 september 15 november 4. 1 oktober 31 december 15 februari Redovisningen ska ske på den blankett som Statens inköpscentral fastställer för ändamålet. Blanketten ska vara undertecknad av behörig företrädare och skickas till Statens inköpscentral per post men även tillställas Statens inköpscentral digitalt (i excel-format). Fullgör inte Leverantören sina skyldigheter att rapportera försäljning äger Statens inköpscentral rätt att ta ut en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften kommer att tas ut med femtusen (5 000) kr för varje försenad, bristfällig eller utebliven redovisningsperiod. Påminnelseavgiften tas ut om Leverantören inte åtgärdar brister inom tio (10) arbetsdagar efter skriftlig erinran från Statens inköpscentral. I de fall Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisningen i den utsträckning att påminnelseavgift tagits ut vid två (2) tillfällen under en tolv (12) månaders period äger Statens inköpscentral rätt att vid en tredje försenad, bristfällig eller utebliven redovisning, istället för påminnelseavgift, kräva vite om tiotusen (10 000) kr alternativt rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet. Påminnelseavgift och vite regleras på anmodan av Statens inköpscentral och förfaller till betalning efter trettio (30) dagar efter emottagen faktura, om inte annat framkommer på fakturan Revision Statens inköpscentral ska äga rätt att genomföra revision i syfte att kontrollera att Leverantörens anbud och åtagande är i enlighet med Ramavtalet. Revision kan omfatta även Leverantörens underleverantörer i de fall sådana ingår i Ramavtalet. Vid revision ska Statens inköpscentral ha rätt att ta hjälp av en utomstående kontrollorganisation. Statens inköpscentral svarar för kostnaden för revisionen om Leverantören har fullgjort sitt åtagande. I annat fall ska Leverantören stå för kostnaden. Leverantören ska på begäran tillhandahålla de dokument Statens inköpscentral eller utomstående kontrollorganisation (t ex utsedd revisor) behöver för att genomföra revisionen, t.ex. leveransavtal, reskontra, fakturor och räkenskapsmaterial avseende Avrop i den utsträckning som erfordras och som inte står i strid med lagstiftning och börsregler som Utskrivet: :12 Sida 19 av 25

20 är tillämpliga för Leverantören. I de fall Statens inköpscentral, vid revision enligt detta avsnitt, finner att Leverantören i väsentlig mån brister i sina åtaganden enligt Ramavtalet har Statens inköpscentral rätt till vite om tiotusen (10 000) kronor alternativt rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet. Om vitet grundar sig på felaktigt redovisad försäljning kommer en korrigering att göras av det belopp som Statens inköpscentral har fakturerat. Korrigering kommer att göras i samband med nästföljande redovisningstillfälle. Vite kommer ej att återbetalas. Vite faller till betalning vid nästföljande redovisas försäljning (Administrationsersättning till Statens inköpscentral). I det fall Leverantören inte fullgör sina åtaganden i den utsträckning att vite utgår vid mer än ett (1) tillfälle under en tolv (12) månaders period, äger Statens inköpscentral rätt att häva Ramavtalet med omedelbar verkan Rapporteringsmodul för omsättningsredovisning Statens inköpscentral har för avsikt att under Ramavtalstiden, införskaffa en rapporteringsmodul för omsättningsredovisning. Behörig företrädare för Leverantören kommer att få tillgång till inloggning för att därefter via Statens inköpscentrals hemsida och redovisa omsättningen direkt i ett formulär i rapporteringsmodulen. Leverantören ska acceptera att redovisa omsättningen i denna modul om sådan införs under Ramavtalsperioden. 34. Statistik till Statens Inköpscentral Statistik ska lämnas kostnadsfritt till Statens inköpscentral två (2) gånger per år, senast en (1) månad efter statistikperiodens slut. Den första statistikperioden löper sex (6) månader fr o m avtalstecknande. Statistikrapporter för personaluthyrningstjänster ska lämnas skriftligen med följande innehåll: -utförda tjänster fördelade på Region, Yrkesområde och Beställare i SEK, procent och antal fakturerade timmar. -utförda tjänster fördelade på totalt antagna Regioner, Yrkesområden och Beställare i SEK, procent och antal fakturerade timmar. -utförda tjänster fördelade på region, yrkeskategorier och Beställare i SEK och procent. Leverantören ska lämna uppgifter om vid hur många Avropssvar per Beställare, Yrkesområde och Region där Leverantören inte kunnat levererar efterfrågad tjänst och skälen för detta. Leverantören ska även lämna uppgifter om vid hur många tillfällen per Beställare, Yrkesområde och Region denne blivit exkluderad från avrop under sex (6) månader p g a att denne inte svarat på tre (3) avropsförfrågningar. Statistiken ska tillhandahållas i elektronisk form som kan importeras till MS Office Om annat inte anges ska statistiken presenteras enligt statistikbilaga som tas fram av Statens inköpscentral. Statistiken ska även kunna presenteras i såväl grafer som diagram. Statistiken ska utformas med hänsyn till gällande sekretesslagstiftning samt i överensstämmelse med personuppgiftslagen (1998:204), nedan PUL. 35. Statistik till Beställaren Utskrivet: :12 Sida 20 av 25

Avtal. Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:17 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-20 Slutdatum: 2015-03-19 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0,

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0, Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster Version 1.0, 2014-09-16 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade

Läs mer

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter Ramavtalets Huvudtext Mellan & Celab Communications AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp Mellan och B2B IT-Partner AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 4 6 Parternas förhållningssätt...

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Mellan och Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Ramavtal nr -00x 1 (17) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund...

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtal. 1. Ramavtal. Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003. Avtalets namn: Förlängning: 2 st á 1 år

Avtal. Parter: Ramavtal. 1. Ramavtal. Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003. Avtalets namn: Förlängning: 2 st á 1 år Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003 Litteratur Upph. ref.nr: 96-15-2012 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Upprättad av Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0709574017

Avtal. Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0709574017 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Medieförmedlingstjänster Referensnr: 96-79-2012;003 Medieförmedlingstjänster Upph. ref.nr: 96-79-2012 2014-06-01 Slutdatum: 2016-05-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

1. Ramavtal. Ramavtal

1. Ramavtal. Ramavtal 1. Ramavtal Ramavtal Avtalsparter Detta Ramavtal med avtalsnummer 96-14-2014:002, har träffats mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, nedan benämnt Statens inköpscentral, organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Referensnr: 96-8-2014 Regionalt 2017-04-30

Avtal. Referensnr: 96-8-2014 Regionalt 2017-04-30 Avtal Avtalets Bevakningstjänster 2013, Referensnr: 96-8-2014 namn: Upphandling: Regionalt Bevakningstjänster 2013, Upph. ref.nr: 96-8-2014 Startdatum: Regionalt 2014-10-26 Slutdatum: 2017-04-30 Typ av

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster Arlanda Upph. ref.nr: 96-6-2014. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster Arlanda Upph. ref.nr: 96-6-2014. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster Arlanda Referensnr: 96-6-2014;001 Konferenstjänster Arlanda Upph. ref.nr: 96-6-2014 2014-04-23 Slutdatum: 2015-04-22 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-75-2015

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-75-2015 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 3 Helpension bas Små konferenser och möten - Åre kommun övrigt Del 3 Helpension bas Små konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-75-2015:017

Läs mer

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast 3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING Leveransavtal utgör en del av ramavtalet avseende Tjänstefordon och förmånsbilar, dnr 96-52-2011.

Läs mer

IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT

IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT IT Drifttjänster - Helhetsdrift Ramavtal IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT 2 (13) 1 Bakgrund... 4 2 Åtagandet... 4 3 Faktura... 5 4 Underleverantörer... 5 5 Avrop... 6 6 Administrationsavgift och redovisning...

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Huvuddokument. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 2 år

Avtal. Parter: 1. Huvuddokument. 1.1 Ramavtal. 1.2 Definitioner. Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 2 år Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Drivmedel 2015 Referensnr: 96-61-2014:003 Drivmedel 2015 Upph. ref.nr: 96-61-2014 2015-12-01 Slutdatum: 2017-11-30 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-55-2015

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-55-2015 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 1 Helpension Plus Små konferenser och möten - Borlänge Del 1 Helpension Plus Små konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-55-2015:008 96-55-2015

Läs mer

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Licensförsörjning 2010 1 (13) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...3 2 Definitioner...3 3 Bakgrund...4 4 Åtagandet...4 5 Faktura...5 6 Underleverantörer...5

Läs mer

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D BILAGA B Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör Ramavtalsområde D 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR TELEFONER, KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR... 3 1 BAKGRUND... 4

Läs mer

1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 1.1.1 DEFINITIONER

1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 1.1.1 DEFINITIONER Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 2 Stora konferenser och möten - Norrköping zon 1 Del 2 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-73-2015:015 96-73-2015 2016-01-01 Slutdatum:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 73 979 06 04

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 73 979 06 04 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:131 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Avtal. Ramavtal för hotelltjänster Referensnr: 96-9-2012:041. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Ramavtal för hotelltjänster Referensnr: 96-9-2012:041. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för hotelltjänster Referensnr: 96-9-2012:041 Inrikes Hotell Staten 2012 Upph. ref.nr: 96-9-2012 2012-09-03 Slutdatum: 2013-09-02 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och [ ] Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster ;xxx.

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och [ ] Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster ;xxx. Mellan Statens inköpscentral och [ ] Fasta och mobila operatörstjänster samt 1 (13) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5

Läs mer

Avtal. Moms reg nummer:

Avtal. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Taxiresor med tillhörande tjänster Referensnr: 96-55-2011 Taxiresor med tillhörande Upph. ref.nr: 96-55-2011 tjänster 2012-05-23 Slutdatum: 2013-09-30

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst Sid 1 (16) 2013-02-04 Dnr 93-37-10 Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...2 2 Definitioner...2 3 Bakgrund...5

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Typ av avtal: Post- och kopieringsrum samt källsorteringsenheter Referensnr: 96-21-2014:005 Post- och kopieringsrum Upph. ref.nr: 96-21-2014 samt källsorteringsenheter

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:043 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR KOMMUNIKATION SOM TJÄNST... 3 1 BAKGRUND... 4 2 ÅTAGANDET... 4 3 UNDERLEVERANTÖRER... 6 4 FUNKTIONER, PRODUKTER

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (18) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Ramavtal mellan vid Kammarkollegiet och [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (18) Innehållsförteckning 1 Definitioner 2 2 Bakgrund 6

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B - HELSINGBORG Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B Referensnr: Upph. ref.nr: 96-30-2014:023 96-30-2014 2014-07-01

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Ramavtal - Vattenautomater. 1.1 Ramavtal. Referensnr: 96-44-2014

Avtal. Parter: 1. Ramavtal - Vattenautomater. 1.1 Ramavtal. Referensnr: 96-44-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Vattenautomater med tillhörande tjänster - Anbudsområde region 6 - Vattenautomater Vattenautomater med tillhörande tjänster Referensnr: Upph. ref.nr: 96-44-2014:015

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-67-2015. Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-67-2015. Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 1 Stora konferenser och möten - Härryda Del 1 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-67-2015:021 96-67-2015 2016-01-01 Slutdatum: 2016-12-31

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Paketförmedlingstjänster 2015 Paketförmedlingstjänster 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-48-2014:002 96-48-2014 2015-04-01 Slutdatum: 2017-03-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtal Flyg utrikes 1. RAMAVTAL. Flyg utrikes 2012 Referensnr: 96-60-2012:007. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Ramavtal Flyg utrikes 1. RAMAVTAL. Flyg utrikes 2012 Referensnr: 96-60-2012:007. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Flyg utrikes 2012 Referensnr: 96-60-2012:007 Flyg utrikes 2012 Upph. ref.nr: 96-60-2012 2013-06-01 Slutdatum: 2014-05-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Vägledning för avrop från Litteratur

Vägledning för avrop från Litteratur för avrop från Litteratur Version 1 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information... 5 2.2 Definitioner...

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 Ramavtal 1(14) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 7 UPPDATERING AV PRISER... 6 8 UPPDATERING

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Avtal. Fordonsförhyrning Referensnr: 96-56-2011:004. Moms reg nummer:

Avtal. Fordonsförhyrning Referensnr: 96-56-2011:004. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Fordonsförhyrning Referensnr: 96-56-2011:004 Fordonsförhyrning Upph. ref.nr: 96-56-2011 2013-04-05 Slutdatum: 2014-04-04 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/14 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1 Ramavtal oberoende konsulter, område ekonomi Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster Avropsstöd Vägledning för Annonsförmedlingstjänster 2014-2 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

RAMAVTAL 1 (14) Dnr 2007/250 Ramavtal 6928/08 PC, Bildskärmar och tjänster 2008. Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008

RAMAVTAL 1 (14) Dnr 2007/250 Ramavtal 6928/08 PC, Bildskärmar och tjänster 2008. Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008 RAMAVTAL 1 (14) Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008 RAMAVTAL 2 (14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR PC, BILDSKÄRMAR OCH TJÄNSTER 2008 1 1 BAKGRUND 4 2 ÅTAGANDET 4 3 ÅTERFÖRSÄLJARE 6 4 UNDERLEVERANTÖRER

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-73-2015. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-73-2015. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 2 Stora konferenser och möten - Sigtuna zon 3 Centrum Del 2 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-73-2015:028 96-73-2015 2016-01-01

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument

Ramavtal. Ramavtal BI-system. 1 Avtalsdokument 1/15 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV, och, org. nr 556337-2191, nedan kallad Leverantör, har följande ramavtal slutits efter av ESV genomförd upphandling med diarienummer 7.1-362/2013.

Läs mer

Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan. Talboks- och punktskriftsbiblioteket och.

Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan. Talboks- och punktskriftsbiblioteket och. Utkast till avtal för utveckling av en ny webbplats inklusive drift och förvaltning mellan Talboks- och punktskriftsbiblioteket och [Leverantör] 1 (9) Innehållsförteckning 1 Avtalsparter och omfattning...

Läs mer

Avtal. Parter: 1. Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013. Avtalets namn: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Avtal. Parter: 1. Ramavtal. 1.1 Ramavtal. Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013. Avtalets namn: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Belysningsarmaturer 2014 Referensnr: 96-89-2013:002 Belysningsarmaturer 2014 Upph. ref.nr: 96-89-2013 2014-06-03 Slutdatum: 2016-05-02 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

2. Bilaga Allmänna villkor

2. Bilaga Allmänna villkor 2. Bilaga Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor utgör en del av Ramavtal avseende Upphandlingen Bemanningstjänster, med diarienummer 96-93-2015. Allmänna villkor är tillämpliga på avtalsförhållandet

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL RAMAVTAL. Referensnr: 96-67-2015. Del 1 Stora konferenser och möten - Bollnäs Del 1 Stora konferenser och möten

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL RAMAVTAL. Referensnr: 96-67-2015. Del 1 Stora konferenser och möten - Bollnäs Del 1 Stora konferenser och möten Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Del 1 Stora konferenser och möten - Bollnäs Del 1 Stora konferenser och möten Referensnr: Upph. ref.nr: 96-67-2015:004 96-67-2015 2016-01-01 Slutdatum: 2016-12-31

Läs mer

13. Allmänna villkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 13.1. Allmänna villkor 2015-06-08

13. Allmänna villkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 13.1. Allmänna villkor 2015-06-08 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-06-08 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Säkra förvaringslösningar Matilda Sjögren 96-41-2014 Symbolförklaring:

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Priser enligt leverantörens anbud ska gälla under avtalstiden. Mervärdesskatt tillkommer på angivna belopp.

Priser enligt leverantörens anbud ska gälla under avtalstiden. Mervärdesskatt tillkommer på angivna belopp. 1 TILLÄMPLIGHET OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa allmänna kommersiella villkor skall tillämpas vid köp av vara till universitetet. Av leverantörens anbud angivna särskilda villkor gäller endast om de bekräftats

Läs mer