Avtal. Personaluthyrning Referensnr: :005. Moms reg nummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:"

Transkript

1 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: :005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: Slutdatum: Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 24 st á 1 månader Parter: Köpare Säljare: Upph. enhet: Handläggare: Org. nr: Moms reg nummer: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Annika Bondesson Säljare: Kontaktperson: Kornboden Resurs Aktiebolag Andreas Ehn Org. nr: SE Moms reg nummer: SE Adress: Box 2218 Adress: Kungsgatan 50 Postnummer: Postort: Land: Telefon: Postnummer: Stockholm Sverige Postort: Land: STOCKHOLM Sverige Telefon: +46 (0) Mobil: Mobil: +46 (0) Fax: E-post: llegiet.se Fax: E-post: Ramavtal för Personaluthyrning 1. Ramavtalets parter Detta Ramavtal med avtalsnummer :001 har träffats mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, nedan benämnt Statens inköpscentral, med organisationsnummer och Kornboden Resurs AB nedan benämnt Leverantören, med organisationsnummer Gemensamt kallade parterna. 2. Definitioner Ambulerande tjänsteman avser, enligt punkt 16 "Kollektivavtalsliknande villkor" och vid tillämpning av Allmänna anställningsvillkor, Avtal för tjänstemän (i dess senaste lydelse), tjänsteman som anställts hos Leverantören eller dess underleverantörer för att utföra arbete hos Beställare och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Avrop avser den beställning som avropsberättigade organisationer gör genom användning av Ramavtal. Avrop kan ske genom rangordning respektive förnyad konkurrensutsättning, se punkter 8.2 "Avropsordning"- 8.7 "Undantag från att delta i förnyad konkurrensutsättning". Avropsavtal avser ifylld avropsförfrågan, t ex avropsblankett, som vid avrop enligt rangordning tillsammans med bekräftelse och eventuella bilagor fungerar som skriftligt avropsavtal för leverans. Utskrivet: :12 Sida 1 av 25

2 Avropsförfrågan avser den förfrågan som avropsberättigade myndigheter skickar till Leverantörerna. Avropssvar avser det svar som respektive Leverantör avger på en avropsförfrågan. Beställare avser avropsberättigade organisationer enligt punkt 8.1 "Berättigade avropare". Beställare ska ställa avropsförfrågan för det yrkesområde och den region som uppdraget avser, se punkter 8.3 "Avrop enligt rangordning" och punkt 8.5 "Avrop enligt förnyad konkurrensutsättning". Leveransavtal avser det avtal som tecknas mellan Beställare och Leverantör efter förnyad konkurrensutsättning. Leverantör avser den Leverantör som efter upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) erhållit Ramavtal. Parter avser i detta Ramavtal med bilagor Statens inköpscentral och Leverantören (eller i förekommande fall Beställaren). Region avser de nio (9) regioner som upphandlingen är indelad i enligt nedan. - region 1: Norrbottens län och Västerbottens län. - region 2: Västernorrlands län och Jämtlands län - region 3: Gävleborgs län och Dalarnas län. - region 4: Uppsala län, Västmanlands län och Södermanlands län. - region 5: Östergötlands län, Örebro län och Värmlands län. - region 6: Stockholms län och Gotlands län. - region 7: Västra Götalands län. - region 8: Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län. - region 9: Skåne län och Hallands län. Uppdrag avser den omfattning i timmar per yrkeskategori och region som Avropet avser. Yrkesområde avser de tre (3) yrkesområdena kontorsadministration, ekonomi och personal respektive IT som upphandlingen innefattat. Se bilaga 1 för det/de yrkesområde/n som Leverantören har Ramavtal på. Yrkeskategori avser tjänster inom respektive yrkesområde. Se bilaga 1 för det/de yrkesområde/n och yrkeskategorier som Leverantören har Ramavtal på. 3. Bakgrund Efter att Statens inköpscentral genomfört en förenklad upphandling (B-tjänst) enligt LOU har Statens inköpscentral och Leverantören träffat detta Ramavtal. Ramavtalet innebär att Leverantören förbundit sig att på de villkor som anges i detta Ramavtal leverera personaluthyrning till avropsberättigade organisationer angivna i punkt 8.1 "Berättigade avropare". 4. Syfte Ramavtalet ska med fördelaktiga villkor tillhandahålla personaluthyrning med hög kvalitet till statsförvaltningen i syfte att spara tid och resurser, samt minska kostnaderna för Beställare. Ramavtalet syftar till att fastställa de övergripande villkoren för tillhandahållande av personaluthyrningstjänster. Utskrivet: :12 Sida 2 av 25

3 Upphandlingen innefattar tjänster inom yrkesområdena kontorsadministration, ekonomi och personal samt IT. För yrkesområden som Leverantören antagits på och rangordning inom respektive del, se bilaga 1. Parterna ska sträva efter att inom de ekonomiska ramar som Ramavtalet föreskriver anpassa sig till eventuella nya förhållanden som kan uppstå under Ramavtalstiden för att på så sätt tillgodose varandras ändrade förutsättningar och behov. Leverantören äger inte rätt att med hänvisning till detta Ramavtal, marknadsföra eller sälja tjänster som inte omfattas av Ramavtalet. 5. Handlingars inbördes ordning Ramavtalshandlingarna kompletterar varandra. Om Ramavtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta Ramavtal. 2. Detta Ramavtal. 3. Skriftliga ändringar och/eller tillägg till Ramavtalsbilagorna 4. Ramavtalsbilagorna 5. Förfrågningsunderlag inklusive bilagor, svar på inkomna frågor samt eventuella förtydliganden och kompletteringar. 6. Eventuella skriftliga förtydliganden och kompletteringar från Leverantören som sker på begäran av Statens inköpscentral. 7. Antagen Leverantörs anbud, inklusive bilagor. Inga andra handlingar än ovan nämnda är aktuella. Innehåller Leverantörens anbud uppgifter som inte efterfrågats i upphandlingen blir dessa endast giltiga om en skriftlig överenskommelse träffats särskilt angående detta. En hänvisning till Leverantörens allmänna villkor eller motsvarande är aldrig giltig Förteckning bilagor Bilaga 1 Rangordning per region och yrkesområde Bilaga 2 Prisuppgifter per region, yrkesområde och yrkeskategorier Bilaga 3 Kontaktpersoner m m för Ramavtalet (Förfrågningsunderlagets bilaga 5) 6. Ramavtalsperiod Ramavtalet träder i kraft efter det att Statens inköpscentral och Leverantören har undertecknat Ramavtalet. Ramavtalet gäller i två (2) år från och med avtalstecknande. Ramavtalet upphör att gälla utan uppsägning den sista dagen i den månad som infaller två (2) år från avtalstecknande. Eventuell förlängning av Ramavtalet sker på initiativ av Statens inköpscentral. En förlängning av Ramavtalets avtalsperiod kan avse hela/delar av antagna yrkesområden och kan uppgå till högst tjugofyra (24) månader. Förlängning sker genom avtalsförlängning. Giltighetstiden för Leveransavtal får maximalt uppgå till sex (6) månader efter Ramavtalets upphörande. 7. Avgränsning Upphandlingen omfattar inte närliggande tjänsteområden såsom rekrytering, entreprenad, omställning och jobbförmedling. Utskrivet: :12 Sida 3 av 25

4 8. Avrop 8.1. Berättigade avropare Ramavtal vänder sig till statliga myndigheter och verk under regeringen. Nuvarande avropsberättigade organisationer framgår nedan. 1. Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning 2. Staten närstående myndigheter - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Riksdagens Ombudsmän Riksdagsförvaltningen Riksrevisionen Sveriges Riksbank Förvaltning skild från staten - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag Hjälpmedelsinstitutet Nordiska Museet Norrlandsfonden Riksteatern Stiftelsen Dansens Hus Stiftelsen för Föremålsvård i Kiruna Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Skansen Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet Stiftelsen Tekniska Museet, Svenska Filminstitutet, Sveriges Civilförsvarsförbund Statliga aktiebolag - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Radiotjänst i Kiruna AB Specialfastigheter Sverige AB Avropsordning För detta Ramavtal gäller rangordning respektive förnyad konkurrensutsättning Avrop enligt rangordning Vid Avrop som omfattar till och med 500 timmar per uppdrag ska avrop ske genom rangordning, se bilaga 1. Leverantör som är nummer ett (1) i rangordningen för respektive yrkesområde och region för det uppdrag som uppdraget avser ska avropas i första hand. Om rangordnad Leverantör nummer ett (1) inte kan erbjuda avropad tjänst går avropet vidare till Leverantör nummer två (2) och så vidare. Beställaren kan frångå avrop enligt rangordning bl a om: --Beställaren hävt Avrops- eller Leveransavtal och detta beror på Leverantören. --Om Leverantören inte besvarat Avropet altenativt inte återkommit med bekräftelse av Avrop. --Om Leverantören inte kan leverera enligt den leveransdag som begärts av Beställaren. Beställaren ska i avropsförfrågan specificera tjänsten, arbetsuppgifterna, krav på kompetens Utskrivet: :12 Sida 4 av 25

5 och tidpunkt för leverans samt för vilken tid uppdraget gäller. Det är tillåtet för Beställaren att informera samtliga i Ramavtalet rangordnade Leverantörer för aktuellt yrkesområde om innehållet i avropsförfrågan i syfte att god beredskap ska finnas för eventuell leverans och därmed korta ledtiderna. Avropsblankett sänds till Leverantörens fasta e-postadress (icke-personbunden organisations e-postadress), se bilaga 3. För kontaktuppgifter till kundansvarig, se bilaga 3. Det åligger den Leverantör som får Avrop att inom fyra (4) timmar (kontorsarbetstid) skriftligen lämna besked till Beställaren om Leverantören kan bemanna avropad yrkeskategori och nivå med den kompetens och inom den tid som den avropande Beställaren uppgett samt för den tidsperiod som Avrop avser. Det åligger den Leverantör som antagit och bekräftat Avrop inom fyra (4) timmar enligt ovan att till Beställaren tillhandahålla kandidatpresentation/er för avropad yrkeskategori och nivå enligt följande: Snarast, dock senast inom fyra (4) timmar för akut uppdrag (inom fem (5) arbetsdagar). Snarast, dock senast inom tjugofyra (24) timmar för brådskande uppdrag (inom sex (6) till tio (10) arbetsdagar). Snarast, dock senast inom fyrtioåtta (48) timmar för normala uppdrag (inom elva (11) till femton (15) arbetsdagar). Annan tidpunkt som överenskommes med Beställaren (fr o m sexton (16) arbetsdagar). För att Uppdrag inom samhällskritisk verksamhet ska kunna påbörjas måste en säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll utföras på berörda personer (uthyrd personal). Leverantören samt eventuella underleverantörer blir då på Beställares begäran föremål för kontroll enligt säkerhetsskyddslag (1996:627) samt säkerhetsskyddsförordning (1996:633). Utförande av uppdrag hos Beställaren kan komma att förutsätta att Leverantören eller dennes uthyrd personal blir godkänd vid sådan kontroll och att skriftligt säkerhetsskyddsavtal ingås med Beställaren. För Beställare som behöver genomföra säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll bör Leverantören under Ramavtalsperioden tillhandahålla en grupp av uthyrd personal (pool) som är godkänd av Beställaren. Beställare har rätt att tacka nej till erbjuden uthyrd personal om denne inte uppfyller krav enligt säkerhetskontroll. Ifylld avropsblankett fungerar, vid Avrop enligt rangordning, tillsammans med bekräftelse och eventuella bilagor som skriftligt Avropsavtal för leverans. Leverantören ska alltid svara på ett Avrop. I de fall Leverantören inte kan leverera efterfrågad tjänst ska Leverantören ange detta i Avropssvar samt ange skäl till varför Leverantören inte kan leverera. Leverantören ska lämna motsvarande information två (2) gånger per år (i samband med statistiklämnande, se punkt 34 "Statistik till Statens inköpscentral") till angiven kontaktperson på Statens inköpscentral, se bilaga 3. Beställaren har rätt att exkludera Leverantören från Avrop under sex (6) månader om Leverantören,utan godtagbara skäl, underlåter att svara eller tackar nej på tre (3) Avropsförfrågningar per Beställare och region per ramavtalsår. Vid sådant exkluderande ska Leverantören ska till Beställaren inom den aktuella regionen utge ersättning om SEK. Utskrivet: :12 Sida 5 av 25

6 Leverantören ska i förekommande fall lämna information två (2) gånger per år (i samband med statistiklämnande, se punkt 34 "Statistik till Statens inköpscentral") till angiven kontaktperson på Statens inköpscentral, se bilaga 3. Exempel på godtagbart skäl då leverantören tackar nej till avrop är om leverantörens personal inte finns tillgänglig utan är uthyrd på annat håll. Leverantören förväntas sträva efter att leverera uthyrd personal med kontinuitet vid upprepade uppdrag hos samma Beställare. Leverantören förväntas att kunna prioritera leveranser enligt träffade avtal för undvikande av driftstörningar och försämrad service. Statens inköpscentral kommer att tillse att avropsstöd med vägledning för avropsförfrågan kommer att finnas tillgänglig i samband med avtalsstart Avropsstöd Statens inköpscentral har ambitionen att kontinuerligt arbeta med att förenkla avropsrutinerna för detta Ramavtal. Mot denna bakgrund kan ett elektroniskt stöd för Avrop ( e-avrop ) komma att införas under Ramavtalsperioden. Den mer specifika utformningen av ett sådant stöd har vid tidpunkten för Ramavtalsupphandlingen inte fastställts. Leverantören ska stödja Statens inköpscentrals ambition att, ur ett avroparperspektiv, löpande under Ramavtalsperioden förbättra avropsrutinerna, vilket innebär att Leverantören ska använda sig av de rutiner som Statens inköpscentral anvisar vid Ramavtalets tecknande samt anpassa sig till de förändringar som kan uppkomma under Ramavtalsperioden Avrop enligt förnyad konkurrensutsättning Avrop överstigande 500 timmar per uppdrag sker enligt 5 kap 7 LOU. Avropsförfrågan ställs till de Leverantörer som är antagna för det yrkesområde och den region som uppdraget avser. Beställaren kan specificera sitt Avrop och vid behov precisera avtalsvillkoren och komplettera med andra krav och villkor som angetts i upphandlingen, t ex vad gäller kunskap om specifikt kontorsstöd och/eller växelsystem, krav på fördjupad statistik m m. Pris kan efterfrågas som fast pris för viss period, timpris för viss period eller i löpande räkning, med rabatt för viss tid och/eller rabatt vid utlösande av option vid eventuell förlängning. För att Uppdrag inom samhällskritisk verksamhet ska kunna påbörjas måste en säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll utföras på berörda personer (uthyrd personal). Leverantören samt eventuella underleverantörer blir då på Beställares begäran föremål för kontroll enligt säkerhetsskyddslag (1996:627) samt säkerhetsskyddsförordning (1996:633). Utförande av uppdrag hos Beställaren kan komma att förutsätta att Leverantören eller dennes uthyrd personal blir godkänd vid sådan kontroll och att skriftligt säkerhetsskyddsavtal ingås med Beställaren. För Beställare som behöver genomföra säkerhetskontroll med/utan registerkontroll av uthyrd personal bör Leverantören under Leveransavtalsperioden tillhandahålla av Beställaren godkända ersättare för uthyrd personal. Avropsförfrågan sänds till Leverantörernas fasta e-postadress (icke-perosnbunden organisations e-postadress), se bilaga 3. Utskrivet: :12 Sida 6 av 25

7 Offererat pris ska överstiga det lägsta timpris (golvpris) som gäller för yrkeskategorin och regionen. Leverantören ska alltid svara på ett Avrop. I de fall Leverantören inte kan leverera efterfrågad tjänst ska Leverantören ange detta i Avropssvar samt ange godtagbara skäl till varför Leverantören inte kan leverera. Leverantören ska lämna motsvarande information två (2) gånger per år (i samband med statistiklämnande, se punkt 34 "Statistik till Statens inköpscentral") till angiven kontaktperson på Statens inköpscentral, se bilaga 3. Beställaren har rätt att exkludera Leverantören från förnyad konkurrensutsättning under sex (6) månader om denne utan godtagbara skäl inte svarar på tre (3) Avropsförfrågningar per ramavtalsår. Leverantören ska i förekommande fall lämna information två (2) gånger per år (i samband med statistiklämnande, se punkt 34 "Statistik till Statens inköpscentral") till angiven kontaktperson på Statens inköpscentral, se bilaga 3. Förnyad konkurrensutsättning innebär att: 1. Beställare för varje Leveransavtal som ska tilldelas ställer Avropsförfrågan till samtliga Leverantörer, 2. Beställaren anger en skälig tidsfrist med hänsyn tagen till avropets art och omfattning, 3. Avropssvaren lämnas skriftligen. Beställaren ska inte ta del av innehållet i dem innan den angivna svarstiden har löpt ut, och 4. Beställaren tilldelar varje enskilt Leveransavtal till den Leverantör som har lämnat det bästa Avropssvaret på grundval av tilldelningskriterie lägst pris. För de Avrop som sker är Leverantören och Beställaren att betrakta som avtalsparter och ska följa de regler som anges i Leveransavtalet. Leverantören förväntas sträva efter att leverera uthyrd personal med kontinuitet vid upprepade uppdrag hos samma Beställare. Statens inköpscentral kommer att tillse att avropsstöd med vägledning för Avropsförfrågan kommer att finnas tillgänglig i samband med Ramavtalsstart Återtagande av Avrop Beställaren äger rätt att inom två (2) arbetsdagar från avsändandet av ett Avrop återta en Avropsförfrågan som inte har besvarats av någon Leverantör. Om ett återtagande sker efter det att någon Leverantör svarat på förfrågan måste omständigheter som inte var kända vid tidpunkten för förfrågan och som Beställaren inte har kunnat kontrollera, ha tillkommit Undantag från att delta i förnyad konkurrensutsättning Om Beställaren häver ett Leveransavtal i enlighet med punkt 36.3 har Beställaren rätt att exkludera den Leverantör vars Leveransavtal har hävts, från att lämna avropssvar i det nya Avropet som syftar till att ersätta det upphävda Leveransavtalet. 9. Parters gemensamma åtagande Utskrivet: :12 Sida 7 av 25

8 9.1. Förhållningssätt Parterna ska verka för att en god avtalsrelation upprätthålls genom att kontinuerligt informera varandra om händelser som påverkar, eller kan komma att påverka Ramavtalet. Leverantören ska inte verka i sådana sammanhang som är ägnade att rubba förtroendet för Statens inköpscentrals eller Beställarens verksamhet. Parterna är skyldiga att vara väl förtrogna med Ramavtalets villkor, samt i övrigt hålla sig informerade om Ramavtalets praktiska tillämpning och utveckling. En händelse som inträffar under Ramavtalsperioden ska hanteras i omedelbar anslutning till händelsen i syfte att möjliggöra en enklare hantering för inblandade parter Statens inköpscentrals åtaganden Statens inköpscentral ansvarar för att Ramavtalet med tillhörande dokument finns tillgängliga från och med det att Ramavtalet har trätt i kraft. Statens inköpscentral erbjuder stöd och information inom Ramavtalsområdet till både Beställare och Leverantörer Leverantörens åtaganden Leverantören ska för Beställarens räkning tillhandahålla uthyrning av personal inom de yrkesområden och till de priser som anges i bilagor 1-2. Leverantören har arbetsgivaransvar för uthyrd personal. Leverantören ska betraktas som en självständig uppdragstagare i förhållande till Beställaren och ansvarar därmed för betalning av löner, arbetsgivaravgifter, preliminärskatt m. m. Leverantören ska i samverkan med eventuella underleverantörer tillförsäkra en stabil och långsiktig relation under hela Ramavtalsperioden. Leverantören åtar sig att informera Beställaren om Ramavtalet och verka för att Avrop sker i enlighet med Ramavtalet. Leverantören ska tillämpa Ramavtalsvillkoren även om Beställaren inte uttryckligen åberopar detta. Leverantören garanterar att Ramavtalet fullgörs i överensstämmelse med tillämpliga lagar och regler. Leverantören åtar sig att medverka i de uppföljningar av användningen av Ramavtalet som Statens inköpscentral kan komma att genomföra. Leverantören åtar sig att aktivt medverka vid införande av stöd för e-avrop och elektronisk signering under Ramavtalsperioden. Statens inköpscentral förbehåller sig rätten att kontrollera att den tjänst som leverantören tillhandahåller inom Ramavtalet ingår i upphandlat ramavtalsområde Beställarens åtaganden Det åligger Beställaren att ansvara för arbetsledning av uthyrd personal, att ansvara för kontroll och uppföljning av den uthyrde personalens arbete, att lämna erforderliga instruktioner och information samt att tillhandahålla arbetsplats och nödvändig utrustning som behövs för uthyrd personals arbetsuppgifter. Utskrivet: :12 Sida 8 av 25

9 Beställaren ska behandla uthyrd personal rättvist och jämlikt i relation till sina egna arbetstagare och i enlighet med lag och god sed på marknaden. Det åligger Beställaren att iaktta 3 kap 12 arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) genom att informera hos Beställaren uthyrd personal om lagar och förordningar jämte egna interna instruktioner och rutiner som är hänförliga till verksamheten hos Beställaren. Beställaren ska vidare i övrigt vidta de skyddsåtgärder som behövs för att uthyrd personal inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall. Det åligger Beställaren att tillhandahålla skyddsutrustning om inte annat särskilt avtalas. Beställaren ska utan dröjsmål lämna information till Leverantören om olycksfall, tillbud etc., enligt lag. Uthyrd personal ska följa de arbetstider som gäller för motsvarande personal hos Beställaren. Beställaren ska, i den mån det är möjligt, tillse att eventuellt övertidsarbete godkänns i förväg av Leverantören med hänsyn till det ansvar som Leverantören har för uthyrd personals övertid enligt lag eller kollektivavtal Undersökning av kundnöjdhet Statens inköpscentral kommer under Ramavtalsperioden att genomföra kundundersökningar för att följa upp Ramavtalet och för att kunna medverka till möjliga förändringar och eventuella förbättringar. 10. Uppfyllande av krav Leverans av tjänst m m De tjänster som levereras av Leverantören ska uppfylla de i upphandlingen ställda ska-krav under hela Ramavtalets giltighetstid inklusive eventuella bör-krav som Leverantören har uppgivit att de uppfyller vid anbudslämnandet. Detta omfattar hela Leverantörens organisation, inklusive eventuella underleverantörer. Leverantören ska utföra tjänsterna enligt detta Ramavtal professionellt, enligt överenskommen specifikation i Avropsförfrågan och med tillvaratagande av Beställarens intresse. Leverantören ska bedriva ett kvalitetsarbete och genomföra matchning mellan tillgänglig och efterfrågad kompetens. I uthyrd personals uppgifter ingår att utföra sedvanliga arbetsuppgifter inom respektive yrke. Arbetstiden bestäms i samband med Avropet. Leverantören ska tillse att uthyrd personal har efterfrågad kompetens och erfarenhet, personlig lämplighet, god samarbetsförmåga, ansvarskänsla samt är noggrann. På anmodan av Beställaren ska Leverantören kunna visa att uthyrd personal uppfyller efterfrågade krav för den aktuella Yrkeskategorin. För yrkeskategori vaktmästare nivå 2 kan krävas att egen bil i tjänsten kan tillhandahållas av uthyrd personal/leverantören Underleverantörer Utskrivet: :12 Sida 9 av 25

10 Om Leverantören använder underleverantör för att utföra del av åtagandet svarar Leverantören fullt ut för sina underleverantörers arbete såsom för egen del. Leverantören svarar för att underleverantör följer de villkor och förutsättningar som anges i Ramavtalet. Med underleverantörer avses samtliga bolag/företag/organisationer som Leverantören använder för att utföra tjänster i enlighet med detta Ramavtal. Detta innebär att även t.ex. syster- och dotterbolag till Leverantören är underleverantörer under förutsättning att de verkar inom ramen för detta Ramavtal. Mellan Leverantör och underleverantör ska ett giltigt samarbetsavtal finnas. Leverantör ska på Statens inköpscentrals begäran kunna uppvisa giltigt samarbetsavtal. Leverantören är skyldig att ha väl dokumenterade rutiner för hantering av underleverantörer. Dessa rutiner ska bland annat innefatta ansvarsfördelning, tillgänglighet av resurser och kontaktpersoner hos underleverantören. Leverantören äger inte rätt att till underleverantör delegera rätten att ta emot Avrop, lämna Avropssvar, teckna avtal eller fakturera Beställare. Leverantören äger endast rätt att använda sig av de underleverantörer som är angivna i bilaga 4. Leverantören äger endast rätt att använda sig av de underleverantörer som på förväg är godkända av Statens inköpscentral. Byte och/eller tillägg av underleverantörer får endast ske efter skriftligt godkännande från Statens inköpscentral. Sådana förändringar får endast ske undantagsvis och i enlighet med gällande lagstiftning, samt under förutsättning att den nya underleverantören uppfyller de krav som ställs på underleverantörer i förfrågningsunderlaget. Ansökan om förändringar avseende underleverantörer får ske fyra (4) gånger per år om ej synnerliga skäl föreligger. Statens inköpscentral förbehåller sig rätten att under avtalsperioden kontrollera att angivna underleverantörer uppfyller de i upphandlingen ställda krav under hela Ramavtalets giltighetstid. Finner Statens inköpscentral vid kontroll att underleverantör inte uppfyller ställda krav och om rättelse inte vidtas inom trettio (30) dagar räknat från och med det att Statens inköpscentral påkallade felet eller från det att Ramavtalsleverantören och/eller underleverantören insåg eller borde ha insett att de inte uppfyllde ställt krav, har Statens inköpscentral rätt att besluta att underleverantören inte längre får anlitas inom ramen för Ramavtalet. Om felet är väsentligt äger Statens inköpscentral rätt att med omedelbar verkan besluta att underleverantören inte längre får anlitas inom ramen för Ramavtalet. Ramavtalsleverantören är skyldig att snarast möjligt, dock senast inom trettio (30) dagar tillförsäkra motsvarande kapacitet Organisation Leverantörens organsation (se bilaga 3 Kontaktuppgifter m m) får inte bytas ut utan Statens inköpscentrals skriftliga medgivande. Medgivande får inte nekas om bytet beror på omständighet utanför Leverantörens kontroll och ersättaren minst har likvärdig kompetens och i övrigt är lämplig för uppdraget. Leverantören ska tillhandahålla projektledning/arbetsledning inom Yrkesområde/n som tjänsten avser för deltagande i kundmöten, hantering av reklamationer, rekrytering av personal, kvalitetsgranskning av uppdrag m m. Utskrivet: :12 Sida 10 av 25

11 Leverantörens kundansvarig ska finnas tillgänglig under kontorstid Leveranstidpunkt Leverans ska ske enligt den i Avropsförfrågan fastställda tidpunkten Leveranskontroll Genom leveranskontroll fastställs att tjänstens innehåll och uthyrd persons kompetensnivå svarar mot avtalad specifikation i Avropsförfrågan. Leveranskontrollperioden är sju (7) arbetsdagar. Beställaren ska inom leveranskontrollperioden meddela Leverantören om tjänstens innehåll och uthyrd persons kompetensnivå avviker från avtalad specifikation. Om Beställaren konstaterar fel eller brist i tjänstens utförande som inte är av ringa betydelse ska Beställaren inte vara betalningsskyldig Ersättare Om det vid leveranskontroll enligt punkt 10.5 "Leveranskontroll" framkommer fel och brister som kräver att uthyrd personal behöver ersättas ska Leverantören ordna ersättare inom åtta (8) timmar (en arbetsdag). Leverantören ska utge vite till Beställaren per påbörjad timme som bemanningen uteblir beräknat efter trettio (30) procent av för tjänsten gällande timkostnad. Vite kan lägst uppgå till SEK, dock högst SEK. Om Leverantören ersätter uthyrd personal ska dennes kompetens och erfarenhet redovisas. Leverantör har inte rätt att fakturera Beställaren för den tid som ersättare till ursprunglig uthyrd personal tvingas lägga ner för att sätta sig in i uppdraget (inläsningstid). Meddelar Leverantören att ersättare inte finns för bemanning går Avropsförfrågan omgående vidare till nästa Leverantör i rangordningen. Vitet utgår motsvarande Beställarens merkostnad (inbegripet Beställarens administrativa kostnad och mellanskillnad i pris till den Leverantör som får Avropsavtal) och inläsningstid för ny uthyrd personal, dock lägst SEK och högst SEK. Vad gäller i första-tredje styckena gäller även då uthyrd personal behöver ersättas vid planerad frånvaro, t.ex. semester eller vid uppsägning. Vid oplanerad frånvaro under uppdragets utförande som t.ex. sjukdom eller olyckshändelse åtar sig Leverantören att ordna ersättare inom åtta (8) timmar från det att Leverantören får vetskap om frånvaron, vite utgår ej i sådant fall. Priset ska reduceras i förhållande till utebliven tjänstgöring. För rätt till förtida upphörande se punkt 10.8 "Leverantör inte längre uppfyller ställda krav" och punkt 36 "Förtida upphörande" Byte av uthyrd personal m m Leverantören ska utan oskäligt dröjsmål byta ut uthyrd personal om Beställaren på sakliga grunder anser att denne inte har den formella kompetens och erfarenhet som avtalats och som krävs för Uppdraget. Beställaren ska kunna tacka nej till uthyrd personal, om det föreligger särskilda skäl såsom samarbetssvårigheter, erbjuden uthyrd personal inte har fungerat vid utförande av tidigare uppdrag etc. Leverantören ska då presentera en ny uthyrd personal. Om Leverantören vid detta tillfälle inte kan erbjuda uthyrd personal som tillgodoser Beställarens behov ska Beställaren ha rätt att gå till näste leverantör i rangordning. Beställaren har vid upprepade Utskrivet: :12 Sida 11 av 25

12 tillfällen rätt till ersättning motsvarande Beställarens merkostnad (inbegripet Beställarens administrativa kostnad och mellanskillnad i pris), dock lägst SEK Leverantör inte längre uppfyller ställda krav Om Leverantören inte längre uppfyller ställda krav ska Leverantören åtgärda detta snarast, dock senast inom en (1) månad från det att Statens inköpscentral påkallade felet eller från det att Leverantören insåg eller borde ha insett att de inte uppfyllde ställt krav. Om Leverantören underlåter att meddela Statens inköpscentral om brister enligt ovan, eller om mer än en (1) månad passerat från det att bristen uppdagades, har Statens inköpscentral rätt att besluta att Beställare ska exkludera Leverantören från att lämna Avropssvar tills bristen är åtgärdad. Om bristen inte är oväsentlig och det har passerat mer än tre (3) månader från den tidpunkt bristen anmäldes (reklamerades), eller borde ha anmälts, har Statens inköpscentral rätt att med omedelbar verkan häva Ramavtalet, för vidare information se punkt "Förtida upphörande". Vägran eller oförmåga att leverera tjänster som omfattas av Avropsavtal eller Leveransavtal till gällande villkor vid upprepade tillfällen resulterar i att reglerna i punkt 36.3 "Beställarens rätt att häva" blir tillämpliga. Med upprepande tillfällen avses att motparten vid mer än tre (3) tillfällen under en period om tolv (12) månader brustit i förpliktelser enligt detta stycke Leveransförsening Finner Leverantören att avtalad leveranstid inte kan hållas, eller framstår detta som sannolikt, ska Leverantören utan uppskov, skriftligen meddela Beställaren. Därvid ska anges orsaken till förseningen samt såvitt möjligt den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske. Kan Beställaren inte acceptera föreslagen ny leveranstidpunkt står det Beställaren fritt att vända sig till leverantör närmast i rangordningen. Underlåter Leverantören att utan uppskov lämna sådant meddelande har Beställaren rätt till ersättning för den skada som kunde ha undvikits om meddelandet lämnats i rätt tid. Om leveransförseningen beror på Beställaren eller på något förhållande som Beställaren svarar för ska leveranstiden, efter anmälan enligt ovan, förlängas till en med hänsyn till omständigheterna motiverad tidpunkt. 11. Reklamation Fel eller brist i tjänstens utförande som inte kunnat upptäckas under leveranskontrollperioden enligt punkt 10.5 "Leveranskontroll" ska reklameras skriftligen till Leverantören av Beställaren. Reklamation ska innehålla tydlig uppgift om bristens art och omfattning. Beställaren ska framställa väsentliga anmärkningar rörande uthyrd personal direkt till Leverantören och inte till den person vartill felet hör eller till annan uthyrd personal. Felet eller bristen ska vara av den art som inte kunnat förutses eller inte anses bero på bristande arbetsledning från Beställaren. Reklamationen ska ske snarast, dock senast inom två (2) veckor från det att bristen upptäcktes. Fel som upptäcks av Beställaren efter det att uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom sextio (60) kalenderdagar efter uppdragets avslutande. Leverantören är under avtalstiden skyldig att på egen bekostnad och inom skälig tid avhjälpa fel. Utskrivet: :12 Sida 12 av 25

13 Leverantören ska efter reklamation beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa fel, liksom ersätta uthyrd personal mot vilken anmärkning riktats, innan Beställaren framställer anspråk på ersättning. 12. Avbeställning Om avropad Yrkeskategori inte behöver tas i anspråk kan Beställaren kostnadsfritt avbeställa tjänsten fram till klockan 12:00 dagen innan tjänsten ska levereras. I annat fall utgår en avbeställningsavgift motsvarande fyra (4) timmar enligt för avropad Yrkeskategori gällande timkostnad. 13. Uppsägningstider Om Beställaren behöver avsluta tjänsten i förtid gäller följande uppsägningstider. Avrops- eller Leveransavtal som omfattar: 1-5 uthyrd personal uppsägningstid en (1) arbetsdag 6-10 uthyrd personal uppsägningstid fem (5) arbetsdagar uthyrd personal uppsägningstid femton (15) arbetsdagar 26 och fler uthyrd personal uppsägningstid tjugo (20) arbetsdagar För det fall Beställaren säger upp Avrops- eller Leveransavtal i förtid i enlighet med ovanstående ersätts Leverantören enligt det pris som gäller för längden på utfört uppdrag. Om Leverantören under den aktuella tidsperioden kan hyra ut uthyrd personal till annan Beställare utgår ingen ersättning enligt denna punkt. 14. Dokumentation Efter avslutat uppdrag ska allt material lämnas till Beställaren. 15. Avsättning till tjänstepension Leverantör ska för uthyrd personal (som innefattas av uppdraget) från 25 års ålder årligen betala in en premie för tjänstepension som minst ska motsvara 2,5 % av den uthyrde personalens lön. 16. Kollektivavtalsliknande villkor Leverantören och dennes underleverantörer ska, för uppdrag som innefattas av Ramavtalet, uppfylla nedanstående punkter i Allmänna anställningsvillkor, Avtal för tjänstemän i dess senaste lydelse (http://www.bemanningsforetagen.se/sa_har_funkar_branschen/kollektivavtal), eller likvärdiga villkor, för uthyrd personal: 4 Övertidskompensation 6 Jourtid 8 Restidsersättning 11 Ledighet, 12 Lön 13 Uppsägning Se punkt 2 "Definitioner" vad gäller begreppet ambulerande tjänsteman. 17. Pris Priserna är angivna i pris per timme för avrop i svenska kronor (SEK), exklusive mervärdesskatt, se bilaga 2. Priserna ska inkludera Leverantörens samtliga kostnader förenade med uppdraget. Inga ytterligare kostnader får tillkomma exklusive kostnader specificerade i Ramavtal punkt 19 Särskild ersättning för kostnader. Till priser och särskild ersättning tillkommer mervärdesskatt. Utskrivet: :12 Sida 13 av 25

14 Priser utgör fast pris för Avrop enligt rangordning. Vid förnyad konkurrensutsättning är det möjligt för Leverantören att offerera annat pris, dock ej lägre än det i upphandlingen gällande golvpriset. För det fall Beställaren säger upp Avrops- eller Leveransavtal i förtid i enlighet med punkt 13 Uppsägningstider ersätts Leverantören enligt det pris som gäller för längden på utfört uppdrag, under förutsättning att Leverantören inte kunnat hyra ur uthyrd personal till annan Beställare under den aktuella tidsperioden. 18. Prisjustering Priserna är fasta under ett (1) år från det att Ramavtalet har undertecknats. Därefter kan prisjustering av timpriser påkallas av Statens inköpscentral en (1) gång per år. Baskvartal för Tjänsteprisindex 78.2 (TPI 78.2 nedan) är kvartalet för Ramavtalets undertecknande. Prisjustering sker enligt nedanstående modell. P1 = P0*nr/nb P1 = Uppräknat timpris för den kommande 12-månadersperioden P0 = Timpris (enligt ursprungligt kontrakt) nb = Indextal TPI 78.2 för baskvartal nr = Indextal TPI 78.2 för det kvartal som föregår den 12-månadersperiod för vilket nytt pris ska gälla. Nya justerade timpriser ska gälla under minst tolv (12) månader. Vid eventuell förlängning av Ramavtalet sker prisjustering enligt ovanstående modell. 19. Särskild ersättning för kostnader Ersättning för övertid, mertid, restidsersättning och obekväm arbetstid Särskild ersättning ska, utöver överenskommet pris, betalas av Beställaren enligt följande: arbetsrelaterade ersättningar utgår enligt statens kollektivavtal ALFA och ALFA-T (i dess senaste lydelse), i den mån inte annat särskilt överenskommit i lokala avtal. Övertid 4 kap 5, Mertid 4 kap 9-11 Restidsersättning 3 kap 1, 2, 3 och 4. Kollektivavtalen förutsätter lokala restidsavtal Kostnader för resa till och från arbetsplatsen utgår inte. Ersättning för obekväm arbetstid utgår ej Traktamente Traktamente utgår enligt statens kollektivavtal ALFA och ALFA-T (i dess senaste lydelse) 3 kap 4-5, i den mån inte annat särskilt överenskommits i lokala avtal. Traktamente utgår inte för den tid uthyrd personal arbetar på avropat arbetsställe. 20. Fakturering och betalning Beställarens faktureringsadress meddelas av Beställaren i anslutning till Avrop (Avropsförfrågan). Faktureringsavgift eller andra ej överenskomna tillägg godkännes ej. Beställaren ska ha möjlighet att få fakturan utställd på anvisat kostnadsställe. Utskrivet: :12 Sida 14 av 25

15 På fakturan ska minst framgå: Ramavtalets beteckning Beställarens eventuella beställningsnummer Benämning på de tjänster som levererats Omfattning, perioden för tjänstens utförande Avtalat pris för respektive yrkeskategori i Avropet Specificerade kostnader enligt avsnitt 19 Särskilda ersättningar för kostnader Totalt avtalat pris, mervärdesskatt Handläggare hos Beställaren Vite respektive prisreduktion ska krediteras mot nästa faktura. Villkor som anges i faktura men som inte omfattas av avtalade villkor är inte bindande. Betalning sker trettio (30) dagar efter fakturans ankomstdag, under förutsättning att fakturaunderlaget är ostridigt. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Vid utebliven betalning från i Avropet angiven betalare är Beställaren betalningsansvarig. Fakturor ska, vid [önskemål från Beställare enligt Avrop], innehålla specificering av delsummor per Beställare hos kunden. Leverantören ska erbjuda elektroniska fakturor. Dessa ska använda standarden Svefaktura och i övrigt vara specificerade enligt överenskommelse mellan Leverantören och Beställaren. 21. E-faktura Statliga myndigheter ska kunna hantera sina fakturor elektroniskt (e-faktura) enligt föreskrift i VERVAFS 2007:1. E-faktura kan skickas direkt mellan parterna eller via en leverantörsportal. Mer information om e-faktura finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats, Leverantören ska i detta Ramavtal kunna erbjuda beställaren e-faktura. Denna ska vara av standarden Svefaktura och i övrigt vara specificerad enligt överenskommelse mellan beställaren och ramavtalsleverantören. 22. E-beställning Statliga myndigheter ska vid utgången av år 2013 kunna hantera sina beställningar av varor och tjänster elektroniskt (e-beställning). Myndigheten ska kunna hantera standarden Sveorder för sina beställningar. För mer information se Ekonomistyrningsverkets webbplats, Om parterna är överens kan sådan elektronisk utväxling av handelsdokument ske tidigare. 23. Anställning Om uthyrd personal söker en av Beställaren utlyst tjänst, som personen vid tillfället upprätthåller och får sådan anställning får debitering inte ske för rekryteringskostnader eller liknande. Inte heller får sådan debitering ske om uthyrd personal får anställning när samband saknas i tid för inhyrningen. 24. Personuppgifter Leverantören ska tillse att uthyrd personal givit samtycke till Beställarens hantering av personuppgifter, i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) som kan anses nödvändiga i anledning av uppdraget. Beställaren är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter. Utskrivet: :12 Sida 15 av 25

16 25. Marknadsföring Statens inköpscentral och Leverantören Marknadsföring av Ramavtalet ska föregås av samråd mellan Statens inköpscentral och Leverantören. Material som avser Ramavtalet och som på något sätt ska distribueras till Beställare, ska godkännas av Statens inköpscentral innan materialet används. Leverantören ska i marknadsföring alltid iaktta särskild noggrannhet och tydlighet vad gäller frågor om Ramavtalens omfattning, hur korrekt Avrop ska gå till och andra frågor där andra intressenter kan komma att påverkas. Hänvisning till Statens inköpscentral i reklam eller i marknadsföring får inte göras av Leverantören eller av denne anlitad underleverantör utan Statens inköpscentrals skriftliga godkännande. Detta gäller även efter det att Ramavtalet upphört att gälla. Kammarkollegiets logotyp och/eller Statens inköpscentrals sigill får endast användas efter skriftligt godkännande Beställaren och Leverantören Marknadsföring av Avrops- och/eller Leveransavtal ska föregås av samråd mellan Beställaren och Leverantören. Leverantören äger inte rätt att med hänvisning till Avrops- och/eller Leveransavtal, marknadsföra eller sälja tjänster som inte omfattas av Ramavtalet. Hänvisning till Beställaren i reklam eller i marknadsföring får inte göras av Leverantören eller av denne anlitad underleverantör utan Beställarens skriftliga godkännande. Detta gäller även efter det att Ramavtalet upphört att gälla. Beställarens logotyp eller sigill får endast användas efter skriftligt godkännande. 26. Uppföljning/Möten Statens inköpscentral och leverantören Parterna ska träffas kontinuerligt och ha en löpande dialog för att upprätthålla en god Ramavtalsrelation. Statens inköpscentral ska minst en (1) gång per år kalla till möte för uppföljning av Ramavtalets syfte och mål samt för att tillvarata erfarenheter och iakttagelser vad gäller tillämpningen av Ramavtalet. Uppföljningsmöten berör bl. a. genomgång av statistik, kundnöjdhet, eventuella avvikelser (specificerat på antal och vilka avvikelser det är fråga om - fördelade på yrkesområde, region och Beställare), leveranssäkerhet (i procent per yrkesområde och region), uppgifter och handlingar rörande antidiskrimineringsklausul, kontroll av procentuellt nyckeltal arbetskraftskostnad (minst sextio (60) procent), procentuell avsättning av uthyrd personals lön (inom ramen för Uppdraget) till tjänstepension, kvalitetssystem, samarbetsavtal m m. Parterna är skyldiga att delta i sådana möten. Vardera Part uppbär sina egna kostnader vid aktuella möten Beställaren och leverantören I syfte att upprätthålla en god avtalsrelation ska parterna ha en löpande dialog med Utskrivet: :12 Sida 16 av 25

17 varandra. Beställaren och Leverantörens kundansvarige samt eventuella andra representanter från Leverantören ska ha ett uppföljningsmöte inom den tid som framgår av Avropsförfrågan för att säkerställa att parterna har en gemensam uppfattning om hur samarbetet fortlöper. Beställaren är sammankallande till mötet och kan i samråd med Leverantörens kundansvarige bestämma lämpligt datum, tid och plats. Uppföljningsmötet sker kostnadsfritt för Beställaren. Vid uppföljningsmötena ska rutiner, kvalitet, avtalsuppfyllelse och dylikt diskuteras. 27. Lagar och förordningar Leverantören ska ha kännedom om och följa all för Uppdragens genomförande relevant lagstiftning och rättspraxis. Leverantören ska garantera att uthyrd personal inte har utfört uppdrag i anslutning till tjänstgöringen hos Beställaren så att ett brott mot arbetstidslagen sker. Leverantören och dennes personal ska följa föreskrifter, krav, rutiner och policys som gäller för respektive beställare. Om nya lagar, förordningar eller motsvarande inom upphandlingsområdet tillkommer under avtalsperioden ska även dessa gälla för detta Ramavtal. Vid avropstillfället ska Beställaren kunna ställa krav enligt nytillkomna lagar och förordningar. 28. Sekretess Leverantören är skyldig att iaktta den sekretess som är bruklig inom branschen samt tillämpliga delar av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Leverantören ska tillse att uthyrd personal är bunden av en sekretessförbindelse med innebörden att denne har tystnadsplikt rörande förhållanden hos Beställaren. Om Beställaren så kräver ska Leverantören och/eller uthyrd personal underteckna sekretessförbindelse. Parterna förbinder sig att inte röja eller på något sätt utnyttja enligt lag sekretessbelagd uppgift som part får del av genom tillkomsten eller genomförandet av detta Ramavtal. Leverantören åtar sig därvid och ansvarar för att samtliga de medarbetare Leverantören sysselsätter med uppdrag enligt detta Ramavtal har gjorts uppmärksamma på gällande relevanta bestämmelser om sekretess enligt detta Ramavtal samt vad som i övrigt följer av lag eller föreskrift avseende sekretess. Sekretess enligt denna punkt gäller även efter det att Ramavtalet i övrigt upphört att gälla mellan parterna. 29. Immateriella rättigheter Leverantören ska tillse genom avtal med uthyrd personal att äganderätten till allt material och det resultat som uthyrd personal utför med anledning av Uppdraget tillkommer Beställaren. 30. Kontaktpersoner m.m. Ramavtalsansvariga för respektive part framgår av bilaga 3. Byte av kontaktperson ska skriftligen och utan dröjsmål meddelas motparten. Kontaktperson hos Leverantören har, om inte annat skriftligen meddelats Statens inköpscentrals kontaktperson, behörighet att på Leverantörens vägnar och med för denne bindande verkan, företräda Leverantören i frågor avseende Ramavtalet. Leverantören ansvarar för att den e-postadress som angivits som fast e-postadress Utskrivet: :12 Sida 17 av 25

18 (icke-personbunden organisations e-post) är korrekt. Vid byte av fast e-postadress ska detta anmälas till Statens inköpscentrals kontaktperson utan dröjsmål. 31. Meddelanden Meddelanden som enligt detta Ramavtal ska tillställas den andre parten, ska skriftligen tillställas respektive parts kontaktperson. 32. Anti-diskrimineringsklausul Leverantören förbinder sig att vid utförande av tjänstekontraktet i Sverige följa alla svenska lagar mot diskriminering som gäller för denne under Ramavtalstiden. Den lag som gäller vid Ramavtalstidens början är diskrimineringslagen (2008:567). Leverantören ska på begäran av Statens inköpscentral inkomma med följande uppgifter och handlingar som följer av Leverantörens förbindelse enligt ovan: a) Jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13 diskrimineringslagen, alternativt uppgift om antalet sysselsatta vid senaste årsskiftet till styrkande av att planen inte behöver upprättas. b) Redovisning av aktiva åtgärder enligt 3 kap. 3-9 diskrimineringslagen. c) Sanningsförsäkran som anger om Leverantören eller anställd som Leverantören svarar för, vid utförandet av Ramavtalet, enligt lagakraftvunnen dom brutit mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt diskrimineringslagen. Leverantören är dessutom skyldig att på Statens inköpscentrals begäran inkomma med den ytterligare information som är nödvändig för att följa upp Leverantörens verksamhet enligt a-c ovan. Informationen ska redovisas till Statens inköpscentral senast en (1) månad efter begäran om det inte träffas en separat överenskommelse om annan tidpunkt i det enskilda fallet. Denna uppföljning kan ske genom Statens inköpscentral eller genom utomstående kontrollorganisation. Om Leverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som denne är skyldig att visa upp eller om Leverantören vid utförandet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen som angetts ovan, ska avtalsvite utgå till Statens inköpscentral med 1000 kronor per konstaterad avvikelse och maximalt kronor/år. 33. Administrationsavgift till Statens Inköpscentral Administrationsavgiften för detta Ramavtal uppgår till högst en (1) % av omsättningen, exklusive mervärdesskatt. Omsättningen ska redovisas kvartalsvis av Leverantören enligt nedan angiven tidsplan och därefter faktureras av Statens inköpscentral. Med omsättningen avses all fakturerad försäljning av de tjänster som ryms inom detta Ramavtal som sker från Leverantören till Beställare som har rätt att avropa från Ramavtalet. Försäljning genom Leveransavtal som löper efter Ramavtalets giltighetstid ska redovisas till dess att Leveransavtalet upphört. Redovisningen ska ske i enlighet med instruktioner från Statens inköpscentral och omfatta föregående kvartal faktuerat belopp exklusive mervärdesskatt. Efter det att Statens inköpscentral kontrollerat och godkänt erhållen redovisning översänds faktura på administrationsavgiften till Leverantören. Fakturan ska betalas inom trettio (30) dagar från fakturans utställningsdatum. Leverantör ska till Statens inköpscentral rapportera all försäljning som sker till Beställare Utskrivet: :12 Sida 18 av 25

19 enligt följande tidplan. Kvartal Redovisningsperiod: Redovisning överlämnad till Statens inköpscentral senast: 1. 1 januari 31 mars 15 maj 2. 1 april 30 juni 15 augusti 3. 1 juli 30 september 15 november 4. 1 oktober 31 december 15 februari Redovisningen ska ske på den blankett som Statens inköpscentral fastställer för ändamålet. Blanketten ska vara undertecknad av behörig företrädare och skickas till Statens inköpscentral per post men även tillställas Statens inköpscentral digitalt (i excel-format). Fullgör inte Leverantören sina skyldigheter att rapportera försäljning äger Statens inköpscentral rätt att ta ut en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften kommer att tas ut med femtusen (5 000) kr för varje försenad, bristfällig eller utebliven redovisningsperiod. Påminnelseavgiften tas ut om Leverantören inte åtgärdar brister inom tio (10) arbetsdagar efter skriftlig erinran från Statens inköpscentral. I de fall Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisningen i den utsträckning att påminnelseavgift tagits ut vid två (2) tillfällen under en tolv (12) månaders period äger Statens inköpscentral rätt att vid en tredje försenad, bristfällig eller utebliven redovisning, istället för påminnelseavgift, kräva vite om tiotusen (10 000) kr alternativt rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet. Påminnelseavgift och vite regleras på anmodan av Statens inköpscentral och förfaller till betalning efter trettio (30) dagar efter emottagen faktura, om inte annat framkommer på fakturan Revision Statens inköpscentral ska äga rätt att genomföra revision i syfte att kontrollera att Leverantörens anbud och åtagande är i enlighet med Ramavtalet. Revision kan omfatta även Leverantörens underleverantörer i de fall sådana ingår i Ramavtalet. Vid revision ska Statens inköpscentral ha rätt att ta hjälp av en utomstående kontrollorganisation. Statens inköpscentral svarar för kostnaden för revisionen om Leverantören har fullgjort sitt åtagande. I annat fall ska Leverantören stå för kostnaden. Leverantören ska på begäran tillhandahålla de dokument Statens inköpscentral eller utomstående kontrollorganisation (t ex utsedd revisor) behöver för att genomföra revisionen, t.ex. leveransavtal, reskontra, fakturor och räkenskapsmaterial avseende Avrop i den utsträckning som erfordras och som inte står i strid med lagstiftning och börsregler som Utskrivet: :12 Sida 19 av 25

20 är tillämpliga för Leverantören. I de fall Statens inköpscentral, vid revision enligt detta avsnitt, finner att Leverantören i väsentlig mån brister i sina åtaganden enligt Ramavtalet har Statens inköpscentral rätt till vite om tiotusen (10 000) kronor alternativt rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet. Om vitet grundar sig på felaktigt redovisad försäljning kommer en korrigering att göras av det belopp som Statens inköpscentral har fakturerat. Korrigering kommer att göras i samband med nästföljande redovisningstillfälle. Vite kommer ej att återbetalas. Vite faller till betalning vid nästföljande redovisas försäljning (Administrationsersättning till Statens inköpscentral). I det fall Leverantören inte fullgör sina åtaganden i den utsträckning att vite utgår vid mer än ett (1) tillfälle under en tolv (12) månaders period, äger Statens inköpscentral rätt att häva Ramavtalet med omedelbar verkan Rapporteringsmodul för omsättningsredovisning Statens inköpscentral har för avsikt att under Ramavtalstiden, införskaffa en rapporteringsmodul för omsättningsredovisning. Behörig företrädare för Leverantören kommer att få tillgång till inloggning för att därefter via Statens inköpscentrals hemsida och redovisa omsättningen direkt i ett formulär i rapporteringsmodulen. Leverantören ska acceptera att redovisa omsättningen i denna modul om sådan införs under Ramavtalsperioden. 34. Statistik till Statens Inköpscentral Statistik ska lämnas kostnadsfritt till Statens inköpscentral två (2) gånger per år, senast en (1) månad efter statistikperiodens slut. Den första statistikperioden löper sex (6) månader fr o m avtalstecknande. Statistikrapporter för personaluthyrningstjänster ska lämnas skriftligen med följande innehåll: -utförda tjänster fördelade på Region, Yrkesområde och Beställare i SEK, procent och antal fakturerade timmar. -utförda tjänster fördelade på totalt antagna Regioner, Yrkesområden och Beställare i SEK, procent och antal fakturerade timmar. -utförda tjänster fördelade på region, yrkeskategorier och Beställare i SEK och procent. Leverantören ska lämna uppgifter om vid hur många Avropssvar per Beställare, Yrkesområde och Region där Leverantören inte kunnat levererar efterfrågad tjänst och skälen för detta. Leverantören ska även lämna uppgifter om vid hur många tillfällen per Beställare, Yrkesområde och Region denne blivit exkluderad från avrop under sex (6) månader p g a att denne inte svarat på tre (3) avropsförfrågningar. Statistiken ska tillhandahållas i elektronisk form som kan importeras till MS Office Om annat inte anges ska statistiken presenteras enligt statistikbilaga som tas fram av Statens inköpscentral. Statistiken ska även kunna presenteras i såväl grafer som diagram. Statistiken ska utformas med hänsyn till gällande sekretesslagstiftning samt i överensstämmelse med personuppgiftslagen (1998:204), nedan PUL. 35. Statistik till Beställaren Utskrivet: :12 Sida 20 av 25

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 4 - Norrköping Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 4 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-11-2015:043 96-11-2015 2015-07-01

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0704933442

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0704933442 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 3 Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 3 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-12-2015:024 96-12-2015 2015-07-01 Slutdatum: 2017-06-30

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

Ramavtal. Ekonomisystem

Ramavtal. Ekonomisystem Ramavtal Ekonomisystem 1 Ramavtal Mellan Ekonomistyrningsverket, nedan kallat ESV och UNIT4 Agresso AB, organisationsnummer 556185-0172 nedan kallat Agresso, med adress Box 705, 169 27 Solna, har följande

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Vägledning för avrop av översättningstjänster

Vägledning för avrop av översättningstjänster Vägledning 1 (21), tillägg förtydliganden 2013-09-27 Vägledning för avrop av översättningstjänster 96-79-2011 Vägledning 2 (21) 1 Inledning 3 2 Avropsberättigade 3 3 Ramavtalsleverantörer 3 4 Övergripande

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer