ÅRSREDOVISNING 2011 RASTA GROUP AB. (publ.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2011 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING RASTA GROUP AB (publ.)

2 INNEHÅLL Vd har ordet 4 Koncernen och aktien 6 Affärsområde Serviceanläggningar 8 Affärsområde Arenarestauranger 10 Affärsområde Hotell 12 Bolagsstyrning 14 Kallelse till årsstämma i Rasta Group AB (publ) Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2012 kl på Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén, Göteborg. Förslag till dagordning på årsstämma: 1. Val av ordförande för stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Anförande av verkställande direktören. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 8. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 10. Val av styrelse och revisorer 11. Val av valberedning 12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14. Stämmans avslutande. Produduktion Rivista AB, www rivista.se Förvaltningsberättelse 16 Styrelse och ledande befattningshavare 19 Ekonomisk redovisning 20 Noter till de finansiella posterna 28 Planerade rapporttillfällen 2012 Årsstämma maj 2012 Årsredovisning 2011 april/maj 2012 Kommer finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida Kvartalsrapport jan mars 2 maj 2012 Kvartalsrapport jan juni 23 augusti 2012 Kvartalsrapport jan sep 25 oktober RASTA ÅRSREDOVISNING 2011 Anmälan För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 18 maj 2012 dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen den 21 maj 2012 kl Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman skall anmäla sig skriftligen till Rasta Group AB(publ) under adress Box 9092, Göteborg, per fax , per telefon eller via Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 18 maj 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Styrelsens och valberedningens förslag till beslut samt bolagets årsredovisning för 2011 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida ca 10 dagar före stämman och kan också rekvireras från bolaget via adress enligt ovan, eller telefon Göteborg i april 2012 Styrelsen

3 Rasta Group AB (publ) har upplevt sitt mest framgångsrika år hittills under Fyra nya anläggningar har etablerats vilka kommer att stärka koncernen ytterligare på sikt. ÅRET I SIFFROR Rörelseresultat (EBITDA): tkr Förbättring jämfört med 2010: 26% Nettoomsättning inkl franchisetagare: tkr Omsättningsökning jämfört med 2010: 14% Medeltal årsanställda personer 2011: 487 varav kvinnor: 355 varav män: höjdpunkter 2011 Rasta i Ullared Alldeles vid entrén och utgången från varuhuset Gekås ligger Rasta Ullared, en restaurang och fastfoodenhet som förvärvades per 1 juli Gekås hade förra året 4,6 miljoner besökare. Nystart i Malmö Grand Hotel Garden, som från och med 1 januari 2011 ingår i Rasta Group, genomgick en genomgripande renovering under första halvåret och erbjuder nu 170 fyrstjärniga rum. 1 juli gjordes en nystart och allt fler avtalskunder har kommit till under året. Hårdrocksfest på Ullevi 2011 var ett bra evenemangsår på Ullevi. Höjdpunkterna var två hårdrockskonserter med Iron Maiden samt The Big Four (Metallica, Megadeth, Slayer och Anthrax) som drog en stor och entusiastisk publik. Premiär för krogshower På Ullevi Lounge spelades föreställningen Night Flight inför totalt cirka mycket nöjda gäster under hösten. Även på Guldfågeln Arena i Kalmar erbjöds det krogshow för fullsatta hus: Grammofon & Spegelboll spelades för fullsatta hus under november och december. Två nya vägkrogar En ny serviceanläggning i Arboga öppnades den 16 april, rejält upprustad och med Thomas Ravelli som invigare. Även i Mantorp finns nu en Rasta. Denna öppnades 1 juni och är strategiskt belägen vid E4:an, cirka sju mil norr om Jönköping. RASTA ÅRSREDOVISNING

4 VD HAR ORDET 2011 är Rasta Groups mest framgångsrika år hittills. Omsättningen ökade med 14 procent jämfört med Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 64,5 mkr. Resultatet före skatt ökade med 54 procent före skatt, vilket vi är mycket stolta över. JAN BENGTSSON Vd Rasta Group rekord Året som gick har varit mycket händelserikt inom samtliga affärsområden i Rastakoncernen. Fyra nya anläggningar har etablerats, vilket initialt medfört kostnader, men som kommer att ge utdelning på sikt och gör att vi ännu bättre kan utnyttja synergier i verksamheten. Affärsområdet Serviceanläggningar har under 2011 ökat omsättningen med 7 procent, vilket är hänförbart till nyetableringar. Nya anläggningar har öppnats i Arboga 16 april och i Mantorp 1 juni. Därutöver har en restaurang förvärvats i Ullared, intill varuhuset GeKås. En olönsam anläggning har avyttrats i Mölletofta. Arenarestauranger har haft ett bra år. Ullevi har bland annat haft två hårdrockskonserter under juli månad, vilka genererat mycket god försäljning i restauranger och kiosker. I Ullevi Lounge har erbjudits en krogshow, Night Flight, som gått utmärkt. Verksamheten på Guldfågel Arena i Kalmar som startades upp i april har fungerat mycket bra, med positiv respons från såväl publik som uppdragsgivaren Kalmar FF. Förutom fotbollsmatcher har det anordnats en konsert med Håkan Hellström i juli och en krogshow under november och december. Åby Travbana brottas med för låg omsättning och dålig lönsamhet. Rasta undersöker, i samarbete med Åby Travsällskap, möjligheter att erbjuda ett bredare utbud av evenemang för att locka fler besökare. Utsikterna för 2012 är inte helt tydliga. Mycket tyder på att vi är på väg in i en lågkonjunktur, med tanke på hur det ser ut i omvärlden. Samtidigt bör den sänkta momsen ge en positiv effekt på restaurangnäringen blir ett bra evenemangsår på Ullevi med två konserter med Bruce Springsteen och en med Madonna. Därutöver tillkommer Finnkampen, Speedway och Monster Truck. I slutet på 2011 beslutade vi att renovera 75 rum på Grand Hotel Opera i Göteborg, vilket blir klart i mitten på mars Därmed har vi två riktigt fina och fräscha hotell med strategiska lägen. Våra serviceanläggningar är väl positionerade. De har bra lägen och är väl iordninggjorda och vi utvecklar koncepten och utbudet kontinuerligt. Sammanfattningsvis är 2012 svårbedömt. Men om vi skulle vara på väg in i en lågkonjunktur står samtliga tre affärsområden väl rustade för det. Jag vill tacka alla medarbetare, leverantörer och inte minst alla aktieägare som gjort denna mycket intressanta och framgångsrika resa möjlig. Eftersom jag nu pensionerar mig vill jag önska alla medarbetare lycka till. Tillförordnad vd blir Ulrik Svartborn. Jag är övertygad om att bolaget har en fortsatt positiv framtid. RASTA GROUPS AFFÄRSIDÈ är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Genom att kombinera vår samlade kunskap och vårt nätverk kan vi utnyttja synergieffekterna inom våra affärsområden med bästa behållning för ägare och kund. 4 RASTA ÅRSREDOVISNING 2011 Hotellverksamheten inkluderar Grand Hotel Opera (198 rum) i Göteborg och Grand Hotel Garden (170 rum) i Malmö. Renoveringen av Grand Hotel Garden genomfördes under första halvåret. Sedan nystarten vid halvårsskiftet har fokus legat på att knyta till sig avtalskunder. I Malmö har det byggts en ny mässhall och det kommer att byggas en ny kongresshall. Grand Hotel Opera har haft en beläggning på 65 procent vilket vi anser är mycket tillfredsställande med tanke på att det anordnades förhållandevis få mässor och konferenser : 113 Mkr 2005: 219 Mkr 2006: 205 Mkr

5 igen 2011: 29,8 Mkr 2011: 484 Mkr 2007: 18,6 Mkr 2009: 18,5 Mkr 2010: 19,4 Mkr 2010: 424 Mkr 2004: 8,7 Mkr Resultatutveckling : 6,7 Mkr 2006: 7,5 Mkr 2008: 10,0 Mkr 2009: 380 Mkr 2008: 351 Mkr omsättningsutveckling : 280 Mkr RASTA ÅRSREDOVISNING

6 KONCERNEN OCH AKTIEN RASTA I KORTHET Rasta Group driver verksamhet inom tre olika affärsområden: Serviceanläggningar, Arenarestauranger och Hotell. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Med vår samlade kunskap och breda nätverk kan vi utnyttja synergieffekter inom våra affärsområden. Vi kan bland annat samordna leveranser av koncernens inköp vilket inte bara sparar tid och pengar, utan också minskar miljöpåverkan. Dessutom kan vår försäljningsorganisation samarbeta kring både marknadsföring och erbjudanden. Våra mål är att den befintliga verksamheten ska växa och skapa förutsättningar för tillväxt, att vi ska stärka vår position på marknaden och att vi ska förvärva ytterligare verksamheter. Detta ska vi lyckas med genom att konsolidera och skapa tillväxt inom vår nuvarande verksamhet och genom att göra nyförvärv. Rasta Group grundades 1999 och har sitt säte i Göteborg. Moderbolaget omfattar bolagen Rasta Sverige AB, Ullevi Konferens och Kiosker AB, Smålandsrasta AB, Hotel Småland i Klevshult AB, Grand Hotel Opera AB, Nordstaden Hotel och Förvaltning AB, Rasta i Ullared AB och Fastighetsbolaget Facklan HB. RASTA GROUP Affärsområde SERVICEANLÄGGNINGAR Affärsområde ARENARESTAURANGER Affärsområde HOTELL 20 serviceanläggningar Ullevi Arena (Göteborg) Guldfågeln Arena (Kalmar) Åbytravet (Mölndal) Grand Hotel Opera (Göteborg) Grand Hotel Garden (Malmö) Innehav per april 2012 Noterad på First North Premier 2009 kvalificerade sig Rasta Group AB för listning på First North Premier. Första dag för listning var den 9 mars Thenberg & Kinde Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North. Aktiens utveckling under året har följt den allmänna aktieutvecklingen. Kursutvecklingen har varit ganska så stabil under 2011 och legat på ca 30 öre. Under januari mars 2012 har dock handel med aktien ökat kraftigt och aktiekursen ökade med ca 100 % mellan januari och mars Rasta Group AB har cirka aktieägare. Antalet utestående aktier var ,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Kurs- och omsättningsutveckling Rasta Group aktien under 2011 Kurs, kr januari 2011 februari 2011 mars 2011 april 2011 maj 2011 juni 2011 juli 2011 augusti 2011 september 2011 oktober 2011 november 2011 december 2011 januari 2012 februari 2012 mars 2012 Antal Snittkurs per månad Omsättning per månad de TIO STÖRSTA aktieägarna (per ) Andel kapital och röster Fam Dan Tervaniemi (via bolag): 27,5% ( st) Fam Rolf Lundström (privat och via bolag): 27,2% ( st) Fam Brandel (via bolag): 17,4% ( st) Bertil Knutsson (privat och via bolag): 6,7% ( st) Bernt Larsson (via bolag): 2,3% ( st) Fam Jarl Kihlberg (privat och via bolag): 1,8% ( st) Hedmans Partiaffär AB 1,5% ( st) (privat och Jan Bengtsson: via bolag) 1,4% ( st) Sune Tholin: 1,2% ( st) Sune Svensson: 0,8% ( st) Övriga ca 1 600: 12,2% ( st) Totalt antal aktier är per RASTA ÅRSREDOVISNING 2011

7 Rasta går hem på krogen På Ullevi Lounge, en av arenans restauranger, genomfördes en krogshow för första gången under Det blev drygt 20 mycket uppskattade föreställningar med showen Night Flight med Peter Eriksson, Wictoria Nilsson och Christian Dybeck. GT:s recensent gav föreställningen högsta betyg och skrev bland annat att vill man ha en riktigt roligt och medryckande kväll i Göteborg denna höst, kan jag inte tänka mig något bättre än att flyga i väg med nattflyget på Ullevi. Vi har vi på allvar etablerat en ny showlokal i Göteborg, säger Richard Petersson affärsområdeschef Arenarestauranger. Även i Kalmar erbjöds det krogshow. I november och december genomfördes 15 föreställningar med bland andra Peter Glyt. Grammofon & Spegelboll spelades inför fullsatta hus med totalt cirka 4800 gäster. Denna produktion gjordes i samarbete med Eventbyrån Partykompaniet & Maggy Event. Hallå där, Nils Gunnarsson: Varför har du aktier i Rasta? Jag tycker det är ett intressant företag och det är ett varumärke som jag känner igen sedan många år tillbaka. Först läste jag en artikel i någon affärstidning, kanske Dagens Industri, som handlade just om Rasta och gjorde mig intresserad. Jag har haft aktierna i ungefär sju år och är ganska engagerad läser rapporterna och går på bolagsstämman. Brukar du besöka Rastas anläggningar? Javisst. Jag reser en del, både i jobbet och privat, så jag har bott på hotellet i Göteborg (bor själv i Malmö) och har ätit på flera av vägkrogarna. Och så har jag varit på Ullevi och Åby. Vad tycker du om rabattkortet för aktieägare? Jag tycker att det är mycket positivt att vi får ett sådant. Det kommer absolut att komma till användning, både hotell- och restaurangrabatterna. Fakta om aktieägarkortet Aktieägare i Rasta Group som har minst aktier i bolaget erbjuds ett rabattkort. Man ansöker om kort genom att maila till Kortet ger 10 procents rabatt på Rastas vägrestauranger och hotell i Sverige (gäller ej i våra trafikbutiker). I erbjudandet ingår också 10 procents rabatt på Grand Hotel Opera i Göteborg och Grand Hotel Garden i Malmö (vid bokningstillfället ska ni uppge att ni har aktieägarkort och detta ska också visas upp vid betalningstillfället). Kortet är personligt och legitimation kan krävas vid användning. Vi reserverar oss för eventuella förändringar av villkoren. Rabatten gäller endast på ordinarie priser och ej ihop med andra erbjudanden. RASTA ÅRSREDOVISNING

8 SERVICE- ANLÄGGNINGAR Dan Tervaniemi Affärsområdeschef omsättningen når ny topp AFFÄRSOMRÅDET I SIFFROR Andel av koncernen: 71 % Omsättning: 351 miljoner Antal sålda koppar kaffe: 3,5 miljoner Antal sålda kanelbullar: Antal sålda dagens lunch: 1 miljon Antal toabesök: 4-5 miljoner Antal sålda ton raggmunk: 18 ton Antal sålda ton pyttipanna: 24 ton Antal sålda ton bacon: 18 ton Antal sålda ton stekfläsk: 45 ton Antal sålda ton kotlettrad: 32 ton 2011 blev ett mycket bra och händelserikt år för affärsområdet Serviceanläggningar. Totalt sett nådde omsättningen all time high. Marknaden för vägkrogar är relativt stabil. De befintliga anläggningarna ökade sin omsättning med cirka 3-5 procent, liksom under föregående år. De har också, överlag, blivit lönsammare, inte minst tack vare bättre utnyttjade skalfördelar. Därutöver har det under året öppnats nya Rastaanläggningar i Ullared, Mantorp och Arboga. Dessa har visat utmärkta resultat. I Ullared fungerar handelshuset GeKås och Rasta perfekt ihop. Även Mantorp, som öppnades den 1 juni, går bra, men mest glädjande är kanske ändå anläggningen i Arboga som startades den 16 april och som faktiskt inneburit ett lyft för hela orten. Vi har anställt 40 personer i Arboga och anläggning har fungerat mycket bra. I april avyttrades en olönsam anläggning i Mölletofta. Yrkestrafiken har mer än fördubblats sedan mitten av 70-talet. Här har vi redan runt 90 procent av dem som kör långt som trogna kunder. Vi har satsat på att bredda vårt sortiment för att tilltala allt fler målgrupper och erbjuder numera betydligt mer än husmanskost och dagens rätt. Sallad, fast food och tacobuffé är några exempel. Vi har också inlett ett samarbete med caféentreprenören Eva Olsson. Vårt cafékoncept har slagit mycket väl ut. Därutöver har vi blivit bättre på att ta tillvara det lokala kundunderlaget. Några exempel är våra söndagsmiddagar som blivit populära. I Tanum kommer exempelvis runt 500 gäster för att äta söndagsmiddag hos oss. Och för det lokala näringslivet har vi blivit ett lunchalternativ att räkna med. På många mindre orter upplever vi att vi har blivit ett viktigt nav. I takt med att annan service läggs ner har vi breddat vårt utbud. Personalen är en viktig förklaring till framgångarna. Många har jobbat i hos oss i flera årtionden och bidrar med mycket värdefull erfarenhet. Vi har också en bra tillströmning av yngre medarbetare och har idag en god åldersspridning. Ungefär tre av fyra platschefer är kvinnor. Vi förväntar oss att även 2012 ska bli ett spännande år och vi fortsätter titta på nya tänkbara etableringar. 8 RASTA ÅRSREDOVISNING 2011

9 Vägkrogen som inte ligger vid vägen I juli 2011 tog Rasta över Restaurang Nimo i Ullared. Ett stenkast från Gekås kan shoppingglada besökare numera äta såväl frukost som lunch och gatuköksmat i Rastas regi. Ett uppskattat koncept enligt Robert Rewucha, anläggningsansvarig. Det har gått väldigt bra ända sedan starten. Från juli till december har vi haft mycket folk. Men eftersom Gekås har en ojämn säsong med mest folk på sommaren och hösten så följer vår försäljning samma dalar och toppar, berättar han. Rasta Ullared har 400 sittplatser i dels en kafédel där gästerna kan ta en kaffe och fikabröd, dels en klassisk lunchrestaurang som serverar svensk husmanskost och dels ett gatukök som serverar hamburgare med pommes eller korv med mos till de som vill ägna mer tid åt shopping och mindre tid åt mat. Restaurangen har tagit fasta på Rastas koncept och är smått unik då det är en vägkrog som ligger bredvid ett av Nordens största shoppingmecka snarare än en högtrafikerad motorväg. Så vi har ingen Truckers Corner, säger Robert Rewucha med ett leende. Hur har reaktionerna från Gekås varit? De är positivt inställda. De vill att helhetsintrycket av besöket i Ullared ska vara så bra som möjligt. Och ju större utbud som finns desto bättre är det för deras kunder. Då kommer de tillbaka till Ullared. Rasta Ullared Etablerat: Juli 2011 Sittplatser: 400, fördelat utom- och inomhus Serverar: Varmrätter av hemlagad karaktär som stekt fläsk med löksås, schnitzel med persiljesmör, ugnsbakad laxfilé, pasta bolognese och thailändsk kycklinggryta. Har också: En glasskiosk med kulglass i många olika smaker och en populär lekhörna för barn. RASTA ÅRSREDOVISNING

10 ARENA- RESTAURANGER RICKARD PETERSSON Affärsområdeschef heta shower och ny arena AFFÄRSOMRÅDET I SIFFROR Andel av koncernen: 12 % Omsättning: 59 MKR Antal sålda korv med bröd: Antal liter sålda popcorn: Antal liter såld öl: Antal sålda julbord: I affärsområdet arenarestauranger ingår restauranger, kiosker och ambulerande försäljning på Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena, som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena var ett intensivt år. En projektgrupp med Mats Örfelt och Stefan Hammarström i spetsen reste mellan Kalmar och Göteborg under fyra månader för att etablera restaurangverksamheten på Guldfågeln Arena. Den 11 april var det premiär då Djurgården mötte Kalmar FF. Matchen blev ett test på om alla bitarna fallit på plats som de skulle. Och vi är oerhört nöjda med utfallet. Utöver fotbollsmatcher genomfördes en konsert med Håkan Hellström inför fans i juli. I november och december genomfördes krogshowen Grammofon & Spegelboll. På Ullevi har vi haft ett ganska bra år, främst beroende på två stora hårdrockskonserter. De medförde en rejäl ökning mot 2010, då det bara gjordes två mindre konserter. Just konsertevenemang är mycket viktiga för vår verksamhet på Ullevi, men vår ambition är att kärnverksamheten, dagkonferenser och företagsevenemang, ska kunna bidraga ännu mera i framtiden. Under 2011 arrangerade vi för första gången en krogshow på Ullevi Lounge, Night Flight, som blev en stor succé. Vi noterade under året en viss nedgång på dagkonferenser, främst på Ullevi, vilket sannolikt är resultatet av flera nyetableringar i Göteborg. Fastighetsägaren Got Event har påbörjat en ombyggnad av Ullevi som innebär att arenan kan ta upp till åskådare på konserter och därmed blir Nordens största konsertarena. På Åby fortsätter vi att utveckla restaurang, kiosk och konferens tillsammans med Åby Travsällskap. Den största utmaningen är att öka antalet besökare till travet. Det spelas mer än någonsin på ATG, men besökarna till travbanorna har minskat. Rastas försäljningsavdelning samarbetar med Åby och eventbolag för att hitta nya koncept och för att locka företag att lägga sina aktiviteter där. Under året har en stor ombyggnad genomförts på Åby, vilket gör banan till Europas modernaste. Under 2012 ska det byggas en hästhoppningsbana. Ytterligare diskussioner pågår för att få fler events till arenan. Samtidigt ska kostnaderna ses över, vilket gör att vi tror på en lönsam framtid. 10 RASTA ÅRSREDOVISNING 2011

11 Hårdrockspubliken är positiv och vänlig Det har blivit ett antal hårdrockskonserter på Ullevi genom åren. Sommaren 2011 spelade såväl Iron Maiden som The Big Four, alltså Metallica, Slayer, Megadeath och Anthrax. För Rasta är det en utmärkt affär. Stefan Hammarström, som är driftschef för Arenagruppen där Ullevi Restaurang och Konferens ingår berättar att hårdrockspubliken utmärker sig på flera sätt. Då tänker han inte på svarta kläder och tatueringar. De är väldigt hängivna fans och kommer tidigt till evenemangen. De spenderar mer pengar än andra konsertbesökare. Dessutom är de trevliga, berättar han. På The Big Four konserten slog försäljningen i kiosker och hos ambulerande försäljare, alltså personer som säljer drycker, snacks och godis från en låda på magen, rekord med råge. Sedan tillkommer all servering i restauranger, barer och tillfälliga ölserveringar. Därutöver sköter Rasta catering till konsertarrangören, Live Nations personal. Trots gedigna förberedelser händer det ibland saker man inte kan förutse. När Iron Maiden spelade 2008 var det till exempel 32 grader varmt. Fansen hann köpa vattenflaskor innan konserten ens hade börjat. Dessutom hade de väntat så länge på konserten att de var utsvultna och hamburgarna tog slut i ett nafs. Ullevipersonalen fick helt enkelt åka och handla upp vartenda hamburgerbröd de kunde komma över. Men hårdrockspubliken är positiv och vänlig, så det brukar aldrig vara något tjafs, säger Stefan Hammarström som ser fram emot sommarens konserter. Och han välkomnar fler hårdrocksevenemang. Hårdrock i siffror: Antal sålda hamburgare: Antal sålda folköl: Antal sålda mellanpopcorn: RASTA ÅRSREDOVISNING

12 HOTELL Richard Petersson Affärsområdeschef Hotellen står väl rustade AFFÄRSOMRÅDET I SIFFROR Andel av koncernen: 17 % Omsättning: 83 MKR Antal anställda: 54 årsanställda Antal hotellrum: 368 Beläggningsgrad: 65 % RevPAR: 575 På hotellsidan har 2011 varit ett händelserikt år. Grand Hotel Opera, som förvärvades 2009 och där vi tog över driften 2010 har haft en mycket tillfredsställande utveckling. Organisationen var ordentligt på plats 2011 och vi har nu skapat en försäljningsavdelning, vilket saknats tidigare. Det har bland annat resulterat i nya avtalskunder under Vi har sedan starten av hotellverksamheten arbetat för att höja servicenivån och restaurangutbudet. Vi har en god och sund beläggningsgrad och mätningar visar att gästnöjdheten har höjts. Hotellets restaurang, Brasserie Opera, är fullsatt nästan varje dag med ständigt återkommande lunchgäster. Även kvällstid har antalet middagsgäster ökat under året. Hotellrestauranger brukar annars ha svårt med lönsamhet och att locka externa besökare. Beläggningen, såväl på dagkonferenser som på konferenser med övernattning, har ökat med 14 procent. Vi märkte dock av en liten konjunkturavmattning under oktober-december som dröjt sig kvar en bit in på Under 2011 tog vi beslutet att renovera 75 rum på Opera, då de inte höll den standard som de nya 123 rummen har. Detta är klart i mitten av mars Då håller samtliga 198 rum en hög standard. Grand Hotel Opera har haft en beläggning på 65 betydande övervärde Fastigheten Nordstaden 10:16 och 10:17 som ägs av bolaget har ett betydande övervärde. Enligt en värdering gjord av Jones Lang Lasalle per april 2012 är fastigheten värderad till ca 274 mkr. I Rasta Group koncernen är fastigheten upptagen till 214 mkr, vilket indikerar på ett övervärde om ca 60 mkr. procent under året jämfört med 64 procent föregående år, ett klart tillfredsställande utfall med tanke på att det varit betydligt färre mässor och konferenser i Göteborg jämfört med rekordåret I januari 2011 utökades hotellverksamheten med First Garden Hotel, ett centralt beläget och historiskt intressant hotell i Malmö. Det hade dock tappat i kvalitet under de senaste 15 åren och blivit slitet. Tillsammans med fastighetsägaren Balder har vi renoverat hotellet från 2- till 4-stjärnigt under Vi valde att ha öppet vissa delar av hotellet under renoveringen, vilket ställde mycket stora krav på personalen och på planeringen. Tidsplanen höll och på 5 månader renoverades hela hotellet och stod klart i början på juni. Det döptes om till Grand Hotel Garden våren Malmö är helt klart en stad på tillväxt, men där råder också stor konkurrens på hotellsidan. Utvecklingen i Malmö med en ny mässhall som öppnades i början av februari i år och en ny kongresshall som skall byggas kommer att gynna vår etablering i Malmö. Båda hotellen har centrala och strategiska lägen i respektive stad. De är väl positionerade kostnadsmässigt samt fräscha och nyrenoverade. Detta talar för att vi står väl rustade för att möta en hårdare konkurrens och en eventuell konjunkturavmattning. 12 RASTA ÅRSREDOVISNING 2011

13 Man ska känna att man hamnat i Rastas regi Efter en omfattande renovering öppnade Grand Hotel Garden i Malmö igen inför sommaren Alla 170 rum har fått sig ett rejält ansiktslyft och allt från tv-apparater till mattorna på golvet har bytts ut. Tanken är att gästerna ska känna igen sig i både inredning och service från systerhotellet Grand Hotell Opera i Göteborg och enligt verksamhetsansvarige Jonathan Hultén har man lyckats bra. Målet var att göra det lyft som krävdes för en 4-stjärnig standard och oavsett om man bor i Göteborg eller Malmö så ska man känna igen sig och känna att man har hamnat i Rastas regi, säger han. Grand Hotel Garden har varit i Rastas regi sedan 2011 och renoveringen drog igång i samband med förvärvet. Fem månader senare kunde gästerna mötas av ett affärsinriktat hotell i toppklass. Från bemötandet i receptionen till den exklusiva Beatles-sviten, döpt efter den brittiska popgruppen som en gång gästade hotellet. Hotellet har redan sedan tidigare en unik design med endast två våningar med rum och två utomhusträdgårdar som gett upphov till namnet. Renoveringen hoppas Jonathan Hultén nu ska vara pricken över i:et som ska locka gäster till hotellet. Hittills har kunderna varit väldigt nöjda och det känns som ett lyft. Vi blev av med en del gäster när Rasta tog över hotellet eftersom vi var en ny kedja. Nu känns det som att de gästerna har börjat hitta tillbaks. De flesta hotell i Malmö inriktar sig på just affärsgäster och jag tycker att vi står oss väldigt bra i konkurrensen. Grand Hotel Garden Byggt: Inför fotbolls-vm 1958 I Rastas regi sedan: 2011 Rum: 170 Kända gäster: Pelé, The Beatles, Björn Skifs, Siw Malmqvist Övrigt: Är en av Malmös äldsta bevarade hotellbyggnader RASTA ÅRSREDOVISNING

14 BOLAGS- STYRNING Rasta Group är listat på First North Premier och har därmed inte skyldighet att följa svensk kod för bolagsstyrning. Information på hemsida Rasta Group följer kodens krav på att information ska hållas tillgänglig på hemsidan. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Rasta Group AB (publ). De aktieägare som närvarar utser styrelse och revisor för Bolaget samt fattar beslut om bland annat ändringar i bolagsordning och förändring av aktiekapitalet. Styrelsen i sin tur ansvarar för styrning, ledning och kontroll av Rasta Group enligt svensk aktiebolagslag och bolagsordningen. Bolagsordning I Rasta Groups bolagsordning står att Bolaget direkt eller indirekt via dotter- och intressebolag ska finansiera och bedriva verksamhet inom servicenäringen, dvs bolag inom hotell och restaurang, bensinstation med livsmedel och dagligvaror, spelverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Årsstämma 27 maj 2011 Vid årsstämman i Göteborg beslutades som följer: Styrelse. Dan Tervaniemi, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag på ny styrelse. Till bolagets styrelse föreslogs omval av Lars Påhlson, Per Karlzon, Bernt Larsson, Tommy Marklund och nyval av Leif Nilsson. Lars Påhlson föreslogs till ordförande. Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag på ny styrelse. Ansvarsfrihet. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret Arvode. Styrelsearvodet fastställdes till 8,5 prisbasbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav 2,5 prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande. Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning. Utdelning. Disposition av 2010 års resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnades för verksamhetsåret Bemyndigande. Styrelsen bemyndigandes att, längst intill nästa ordinarie årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 40 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att bredda Bolagets ägande och kapitalbas samt att ge Bolaget en finansiell beredskap vid eller inför förvärv. Styrelsen ska kunna besluta om emission med bestämmelse om kontant, apport eller kvittningsrätt. Emissioner skall göras till marknadspris. Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare motsvarar en utspädning på 5,99%. Valberedning. Stämman beslutade att välja Dan Tervaniemi, Rolf Lundström och Carl Henrik Brandel som representanter från större ägare och Hansjörg Lechtaler som oberoende representant att utgöra valberedning till årsstämma. Dan Tervaniemi utsågs till ordförande i valberedningen. Protokoll från årsstämman finns på bolagets hemsida, under rubriken Finansiell information. Styrelsen Styrelsen har till uppgift att fastställa strategier, affärsplan, prognos samt bokslut och bokslutsrapport. Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation och förvaltning och är sammansatt för att effektivt kunna stödja och kontrollera företagsledningens ansvar. Styrelsen fattar beslut om övergripande strategier, organisationsfrågor, förvärv, företagsaffärer, större investeringar samt sätter ramarna för Rasta Groups verksamhet genom att fastställa Bolagets finansiella mål och riktlinjer. Styrelsen består av fem styrelseledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst 10 ledamöter och högst 10 suppleanter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen, men är adjungerad till samtliga styrelsemöten och fungerar som protokollförare. Andra tjänstemän i Bolaget deltar i styrelsens sammanträden i egenskap av föredragande. Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören. Denna innehåller bl.a riktlinjer för hur den löpande ekonomiska rapporteringen från verkställande direktören ska ske. Styrelsemötena ska enligt arbetsordningen uppgå till minst fyra ordinarie sammanträden (utöver konstituerande styrelsemöte) varav ett ska ägnas åt strategifrågor. Övriga möten behandlar punkter som gäller affärsläge, ekonomisk rapportering, investeringar och omvärldsanalys m.m. Utöver dessa fyra möten sammanträder styrelsen vid behov. Under verksamhetsåret har 8 (13) protokollförda sammanträden hållits. 14 RASTA ÅRSREDOVISNING 2011

15 Vd framställer erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten samt är föredragande och avger därvid förslag till beslut. Styrelsematerial ska distribueras en vecka före styrelsemötet, en helg ska finnas mellan utsändningsdagen och styrelsemötet. Varje månad ska verkställande direktören tillställa styrelsen sådan information som fordras för att styrelsen ska kunna följa Bolagets och koncernens ställning och utveckling. Styrelsen upprättar årligen ett förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Rasta Groups ledning. Under år 2010 utsågs en ersättningskommitté. På grund av koncernens storlek ser styrelsen inget beshov av att en revisionskommitté tillstätts. Styrelsen träffar revisorerna vid helårsbokslut och i övrigt vid behov när verksamheten så påkallar. Intern kontroll Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen, vilken syftar till att säkerställa aktieägarnas investeringar och koncernens tillgångar samt att den ekonomiska information som Rasta Group avger är tillförlitlig. Basen för denna interna kontroll formas av den kontrollmiljö som utgörs av organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar och som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument. Dessa styrande dokument är exempelvis ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd, attestinstruktion samt handböcker och instruktioner för de olika affärsområdenenas/avdelningarnas arbete inom Bolaget. De styrande dokumenten hålls tillgängliga och kända för berörda personer. Genom analyser av Bolagets interna redovisning säkerställs att den finansiella rapporteringen följer nämnda manualer och riktlinjer. Internkontroll bedrivs även i samverkan med Bolagets revisor. Resultat av granskningarna och de åtgärder som vidtas rapporteras löpande till ledningen. Styrelsen erhåller ekonomiska rapporter varje månad och vid varje styrelsesammanträde behandlas koncernens ekonomiska situation. Ersättning till styrelse och revisorer Ersättning till styrelsen och revisorer beslutas på årsstämman. Revisorer Revisor utses av årsstämman. Vid årsstämma 2008 valdes KPMG AB till revisionsbyrå intill slutet av årsstämman KPMG utsåg auktoriserade revisorn Roger Mattsson till huvudansvarig revisor. Vid minst ett styrelsemöte per verksamhetsår ska revisorn delta för redovisning av synpunkter från genomförd granskning av årsbokslutet samt noteringar från löpande granskning under verksamhetsåret. Ledande befattningshavare Koncernen hade under 2011 sex ledande befattningshavare, varav tre är anställda i Rasta Group. Två arbetar för Rasta serviceanläggningar och en för verksamheten på Ullevi (se sidan 19). Ersättning till vd Rasta Groups vd har under 2011 haft en månadslön om kr plus sociala avgifter samt en bonus på 15 % av en bonusberäknad lön på tkr. Härutöver uppbär vd inga arvoden eller ersättningar utöver försäkrings- och pensionsförmåner upp till en kostnadsnivå motsvarande 20% av utbetald lön. Vid uppsägning från Bolagets sida har vd rätt att under uppsägningstiden på 6 månader samt ytterligare 18 månader därefter bibehålla samtliga anställningsförmåner. Valberedning Några av kodens principer är att skapa goda förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande ägarroll och skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning. Vid årsstämman 2011 beslutades att välja en valberedning med uppgift att ta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvode samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman Målet med valberedningens arbete är att Rasta Groups styrelse ska vara den bästa möjliga för Bolagets långsiktiga utveckling. Ledamöterna i Rasta Groups valberedning 2011/2012 är: n Rolf Lundström utsedd av Provobis Holding AB. n Dan Tervaniemi (ordförande) utsedd av Maritemi AB. n Carl Henrik Brandel utsedd av Brandel Invest & Förvaltning AB. n Hansjörg Lechtaler (oberoende representant.) Upplagt för festliga kvällar. RASTA ÅRSREDOVISNING

16 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2011 S tyrelsen och verkställande direktören för Rasta Group AB (publ), org nr , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Bolagsinformation Bolagets firma är Rasta Group AB (publ). Bolaget registrerades hos Bolagsverket (dåvarande PRV) och har bedrivit verksamhet sedan dess. Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg och dess organisationsnummer är Bolaget är ett aktiebolag och associationsformen regleras av aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Rasta Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2011 är undertecknad av styrelsen och verkställande direktören den 30 april De i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen ska fastställas på årsstämman i Rasta Group AB som hålls den 24 maj Aktien och ägarförhållanden Rasta Group AB är listat på First North Premier, som drivs av Nasdaq OMX, under kortnamn RAST. Bolaget hade per cirka aktieägare. Huvudägarna, familjerna Rolf Lundström (privat och via bolag) och Dan Tervaniemi (via bolag) äger ca 27% vardera av aktierna per Koncernstruktur Koncernen består per den 31 december 2011 av ett moderbolag och sju rörelsedrivande bolag. Dotterbolag till Rasta Group AB (publ.) är Grand Hotel Opera AB, Nordstaden Hotel & Förvaltning AB, Ullevi Konferens och Kiosker AB samt dess dotterbolag Rasta Sverige AB och dess dotterbolag Smålandsrasta AB, Hotel Småland i Klevshult AB och Rasta i Ullared AB. Fastighetsbolaget Facklan HB ingår även i koncernen. Verksamheten i moderbolaget är inriktad på koncernledning, förvaltning av dotterbolagen samt förvärv. Verksamhet Rasta Groups affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen. Rasta Group, som har sitt säte i Göteborg, bedriver verksamhet i affärsområdena Serviceanläggningar, Arenarestauranger och Hotell. Rasta Groups övergripande mål för de närmaste åren är att expandera befintlig verksamhet och att förvärva ytterligare verksamheter med synergier till den befintliga. Affärsområde Serviceanläggningar. Rasta serviceanläggningars affärsidé är att driva de bästa serviceanläggningarna med allt vad därtill hör mat, drivmedel, butik och hotell för dem som reser och arbetar längs de svenska vägarna. Rasta driver den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige och omfattar per 31 december anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna. 17 drivs i egen regi och 3 av franchisetagare. Affärsområde Arenarestauranger. Dotterbolaget Ullevi Konferens och Kiosker AB driver all restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på Ullevi i Göteborg samt på Åby Travbana i Mölndal. Från mars 2011 drivs även restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på nya Guldfågeln Arena i Kalmar. Verksamheterna inom affärsområdet bedrivs året runt och är inte avhängig evenemang på arenorna. Affärsområde Hotell. Bolaget driver hotellet Grand Hotel Opera. Hotellet har 198 rum och är centralt beläget i Göteborg. Under våren 2012 har en äldre del (ca 70 rum) genomgått en renovering. Från januari 2011 ingår även Grand Hotel Garden i Malmö. Hotellet består av 170 rum och är centralt beläget. Bolaget tog över driften av hotellet och har ett hyreskontrakt med fastighetsbolaget Balder. Inget rörelseförvärv har skett. Väsentliga händelser 2011 Affärsområdet Hotell har utökats med Grand Hotel Garden beläget på Balzarsgatan 20 i centrala Malmö. Ett tjugoårigt hyresavtal har tecknats med Fastighets AB Balder. Hotellet har 170 rum. Den 1 april avyttrades verksamheten i Mölletofta och den nya ägaren hade kvar sin verksamhet under Rastanamnet året ut. Den 11 april var det premiär på Kalmar FF:s nya arena, Guldfågeln Arena där vi har tecknat ett hyresavtal att bedriva all restaurang-, konferens- och kioskverksamhet. Den nya serviceanläggningen i Arboga öppnades den 16 april med Thomas Ravelli som invigare. Den 1 juni öppnades Rasta Mantorp. Ett strategiskt läge längs E4:an, ca 7 mil norr om Jönköping. Per 1 juli förvärvades Nimo Kiosk och Restaurang AB som driver en restaurang och fastfoodenhet i Ullared. Anläggningen ligger mycket strategiskt placerad vid entré och utgång från varuhuset Gekås som förra året hade 4.5 miljoner besökare. Restaurangen heter från 1 juli Rasta Ullared. Serviceanläggningar 2011 Omsättningsökningen 7% är i sin helhet hänförbar till nyetableringar. Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 38% jämfört med föregående år. Under året har två nya anläggningar öppnats, Arboga öppnades den 16 april och en anläggning i Mantorp öppnades den 1 juni. Den 1 april avyttrades en olönsam anläggning i Mölletofta. Per den 1 juli förvärvades en restau- 16 RASTA ÅRSREDOVISNING 2011

17 rang vid entrén till varuhuset Gekås i Ullared som drivs under namnet Rasta Ullared, denna restaurang har haft en bra och lönsam utveckling under andra halvåret. Arenarestauranger 2011 Inom affärsområdet finns tre anläggningar, Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena. Uppstarten av Guldfågeln Arena i början på april har fungerat mycket väl med en mycket positiv respons från gäster och hyresvärd som är Kalmar FF. Utöver fotbollsmatcher genomfördes en konsert med Håkan Hellström inför ca 7000 åskådare den 23 juli. I november och december genomfördes 15 krogshower med Peter Glyt, Grammofon & Spegelboll, inför fullsatta hus med ca 4800 gäster. På Ullevi har under året genomförts två hårdrockkonserter med Iron Maiden respektive Metallica den 1 respektive 3 juli inför sammanlagt närmare personer. Försäljningsutfallet i restauranger och kiosker var mycket bra. Under hösten har fastighetsägaren Got Event påbörjat en ombyggnad av Ullevi som kommer innebära att arenan kan ta upptill åskådare på konserter och kommer därmed bli Nordens största konsertarena. Under hösten har en krogshow genomförts på Ullevi Lounge (en av arenans restauranger), Night Flight med Peter Eriksson, Wictoria Nilsson och Christian Dybeck. Drygt 20 föreställningar inför ca 5000 personer har genomförts med mycket nöjda kunder. Verksamheten på Åby har något för låg omsättning för att nå lönsamhet. Under året har en stor ombyggnad genomförts där bland annat en ny paddock har byggts med nya publikutrymmen vilket gör banan till Europas modernaste. Under 2012 planeras en hästhoppningsbana byggas för att få fler aktiviteter till anläggningen. Ytterligare diskussioner pågår att få fler events till arenan. Detta tillsammans med en översyn av kostnadsbilden gör att vi tror på en lönsam framtid. Hotell 2011 Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera (198 rum) i Göteborg och Grand Hotel Garden (170 rum) i Malmö. Grand Hotel Opera har haft en beläggning på 65 % under året jämfört med 64 % föregående år, ett klart tillfredsställande utfall med tanke på att det varit betydligt färre antal mässor och konferenser i Göteborg detta år jämfört med 2010 som var ett rekordår. Grand Hotel Garden som övertogs per 1 januari genomförde under första halvåret en genomgripande renovering och vi har nu 170 fyrstjärniga rum på Balzarsgatan i centrala Malmö. Från och med 1 juli har hotellet gjort en nystart och uppbyggnad med nya avtalskunder pågår med god framgång. Utvecklingen i Malmö med en ny mässhall som öppnades i början av februari i år och en ny kongresshall som skall byggas kommer att gynna vår etablering i Malmö. Vi tror att båda hotellen med sina centrala strategiska bra lägen och som är väl positionerade kostnadsmässigt, står väl rustade för att möta en hårdare konkurrens och en konjunkturavmattning. Koncernens ställning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick under året till ( ) tkr. Skillnaden i omsättning mot föregående år beror i huvudsak på att det nya hotellet i Malmö har införlivats i verksamheten från årets början. Periodens totalresultat för koncernen uppgick till (16 005) tkr. Moderbolagets nettomsättning uppgick under året till (57 923). Omsättningsökningen beror på vidare fakturering av hyra gällande Grand Hotel Garden. Moderbolagets resultat är (3 382) tkr. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under året till (48 083) tkr. Finansiering och likviditet Likvida medel, checkräkningskredit och kortfristiga placeringar uppgick i koncernen per den 31 december till (8 472) tkr. Utöver detta har Rasta outnyttjade checkkrediter på (27 000) tkr. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till ( ) tkr. Kassaflöde Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten är för året (37 654) tkr. Händelser efter balansdagen Efter 8 år som VD för Rasta Group har Jan Bengtsson beslutat sig för att gå i pension från och med 1 maj Ulrik Svartborn som är bolagets nuvarande ekonomichef, har per 1 mars 2012 utsetts som tf VD. För tiden fram till tidpunkten för Jan Bengtssons pensionering, sker en överlämning av VD-posten till Ulrik Svartborn. Tre stopp på vägen: Tanum, Arboga och Kalmar. RASTA ÅRSREDOVISNING

18 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2011 Kvalitet och miljö En väsentlig del i miljöarbetet är att i största möjliga mån samordna leveranser till anläggningarna. Produkter och råvaror från olika leverantörer samtransporteras från den centrala leverantören, Svensk Cater. Vidare pågår löpande översyn av energiförbrukning, miljövänliga material och ekologiska råvaror. Finansiell leasing, fastigheter Fastigheterna i Grums, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting AB. Dessa fastigheter hyrs av Rasta Sverige via ett sale & lease back avtal med Skandrenting AB. Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår i posten byggnader och mark. 31 december 2011 var det bokförda värdet på de leasade tillgångarna (91 852). De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Bland räntebärande skulder ingår skulder för leasade tillgångar med (97 340). Rasta Sverige har option att köpa tillbaka fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kunde göras var och sista gången , då hyresavtalet löper ut. Aktien Antalet utestående aktier var st per Medarbetare Medelantalet årsanställda har under året varit i koncernen 487 (416) personer, varav 355 (304) kvinnor och 132 (112 ) män. Rasta följer de lagar och avtal som finns i Sverige beträffande arbetstid, övertid, vila, raster och semester med mera. Vid lönesättning beaktas, förutom lönenivån på den lokala marknaden, medarbetarens kompetens, arbetets ansvar och svårighetsgrad samt arbetsresultatet kopplat till individuell handlingsplan. Vi strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt på olika typer av arbetsuppgifter. Information om risker Då Rastas anläggningar ligger utmed de stora riksvägarna i Sverige skulle en omläggning av vägnätet medföra stora resultatrisker för koncernen och moderbolaget. Vi kan dock inte under närmsta åren, se att någon omläggning av vägarna skulle inträffa, där vi finns etablerade. För affärsområdet Arenarestauranger skulle en större nedgång i antalet evenemang på våra arenor innebära försämrad lönsamhet. Antalet evenemang kan variera från år till år. Göteborg har dock sedan många år varit en av Skandinaviens bästa evenemangsstäder. För vårt affärsområde Hotell (från 2010), så skulle en markant nedgång i antalet hotellgäster (beläggning) påverka vår lönsamhet. Då hotellet dock är beläget i centrala Göteborg och Malmö bedömer vi den risken som liten. En långvarig konjunkturnedgång kan komma att medföra en negativ påverkan på resultat och omsättning. Verksamhetens inriktning gör att den är mindre konjunkturkänslig än för branschgenomsnittet. Några andra risker ser koncernen och moderbolaget inte under de närmsta sex månaderna. För finansiella instrument och riskhantering, se not 23. Styrelsen Rasta Groups styrelse består av ordförande Lars Påhlson och ledamöterna Per Karlzon, Tommy Marklund, Bernt Larsson och Leif Nilsson. Under året har styrelsen genomfört 8 (13) möten. Vid dessa har behandlats punkter som gäller bl.a affärsläge, förvärv, ekonomisk rapportering, investeringar, strategi och omvärldsanalys. Det är styrelsens ansvar att ta beslut om lön och andra förmåner till koncernens ledande befattningshavare. Dessa redovisas i not 4, sidan 32. Ytterligare information om styrelsens arbete finns under Bolagsstyrning på sidan 14. Ersättningskommitté har utsetts Bolagsstyrning Rasta Group omfattas inte av svensk kod för bolagsstyrning. Årsstämma 2012 Rasta Group håller årsstämma torsdagen 24 maj, klockan på Ullevi Restaurang och Konferens i Göteborg. Den framtida utvecklingen Under 2012 kommer Rasta att fortsätta på den inslagna vägen och utveckla affärsområdena. Det är en viss osäkerhet kring den rådande konjunkturen, men Rasta tror sig dock stå starkt och att 2012 ska bli ett riktigt bra år för Rasta Group AB. Förslag till disposition beträffande vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kr, disponeras enligt följande: n Balanseras i ny räkning kr n varav kvarstår i överkursfond kr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 18 RASTA ÅRSREDOVISNING 2011

19 Styrelse och LEDANDE BEFATTNINGshavare Lars Påhlson Styrelsens ordförande Helsingborg, född Övriga styrelseuppdrag: Cleano Group AB, GS1 President Scandinavia för Cloetta. Styrelseordförandei Rasta Group sedan Aktieinnehav i Rasta Group: Sweden med flera. aktier. Tommy Marklund Styrelsen Göteborg, född Civilingenjör. Styrelseledamot i Rasta Group sedan Per Karlzon STYRELSEN Göteborg, född Civilekonom. Investment Manager Provobis Holding AB. Styrelseledamot i Rasta Group sedan Övriga styrelseuppdrag: Yield Life Science AB (publ), Forwood AB (publ), Media Provider AB (publ), Investment Weps AB med flera. Aktieinnehav i Rasta Group: aktier via bolag. Övriga styrelseuppdrag: Harrys Pubar AB, med flera. Aktieinnehav i Rasta Group: 0 aktier. Bernt Larsson Styrelsen Bollnäs, född Vd Tönnebro Gruppen AB. Styrelseledamot i Rasta Group sedan leif nilsson styrelsen Göteborg, född Styrelseledamot i Rasta Group sedan Övriga styrelseuppdrag: Tönnebro Invest AB med flera. Aktieinnehav i Rasta Group AB: aktier. Övriga styrelseuppdrag: STCC AB, Dunross AB, Danske Banks regionstyrelse med flera. Aktieinnehav i Rasta Group: 0 aktier. Ulrik Svartborn TF vd och ekonomichef Rasta Group Mölndal, född Aktieinnehav i Rasta Group: aktier. Anställd i Rasta Group sedan Dan Tervaniemi AFfärsområdeschef serviceanläggningar Göteborg, född Aktieinnehav i Rasta Group: Grundade Rasta aktier (via bolag). Rickard Petersson AFfärsområdeschef Arenarestaurang & hotell Göteborg, född Aktieinnehav i Rasta Group: 0 aktier. Aktieinnehav Uppgifter om innehav av aktier är per 31 mars 2012 och inkluderar bolag och närstående. Ola nordlund Försäljningschef affärsområdena AREnarestauranger & hotell Göteborg, född Aktieinnehav i Rasta Group: 0 aktier. Raymond Karlsson driftsansvarig Rasta Sverige Göteborg, född Har option att förvärva aktier i Rasta Group av familjen Tervaniemi. REVISOR Roger Mattsson Auktoriserad revisor KPMG AB RASTA ÅRSREDOVISNING

20 Ekonomisk redovisning Ekonomiskt sammandrag koncernen Resultaträkning koncernen Belopp i tkr Intäkter Rörelsens kostnader exkl. avskrivning Rörelseresultat (EBITDA) Avskrivningar Finansnetto Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Totalresultat Säkringsreserv Periodens totalresultat Balansräkning Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital (exkl periodens totalresultat) Periodens totalresultat Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital & skulder Definition av nyckeltal n Nettomarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen. n Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. n Skuldsättningsgrad: Avsättningar och skulder dividerat med eget kapital. n Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader. n Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter finansiella poster enligt redovisad resultaträkning i procent av eget kapital. Nyckeltal koncernen Nettomarginal 6% 5% 5% 3% Soliditet 32% 31% 40% 39% Skuldsättningsgrad 2,2 ggr 2,2 ggr 1,5 ggr 1,6 gg Räntetäckningsgrad 2,8 ggr 2,3 ggr 4,6 ggr 2,0 ggr Räntabilitet på eget kapital 15% 11% 14% 8% Eget kapital, tkr Belopp i kr Rörelseresultat (EBITDA)/aktie 0,10 0,08 0,07 0,06 Resultat efter skatt/aktie 0,03 0,02 0,03 0,01 Eget kapital per aktie 0,32 0,29 0,25 0,23 Antal aktier före utspädning Antal aktier efter utspädning Genomsnittligt ant aktier före utspädning Genomsnittlig ant aktier efter utspädning RASTA ÅRSREDOVISNING 2011

delårsrapport januari - mars 2011 RASTA GROUP AB Servitris Rasta Ulricehamn (publ.) www.rastagroup.se

delårsrapport januari - mars 2011 RASTA GROUP AB Servitris Rasta Ulricehamn (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport januari - mars 2011 Servitris Rasta Ulricehamn RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 5 203 (792) tkr.

Läs mer

delårsrapport januari - JUNI 2011 Servitris Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se

delårsrapport januari - JUNI 2011 Servitris Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport januari - JUNI 2011 Servitris Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 18 518 (14 349)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 64 540 (51 281) tkr (+26

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012. Restaurang Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012. Restaurang Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012 Restaurang Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -3 436 (5 203)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2013 RASTA GROUP AB (publ.) delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -237 (-3 436) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2013 RASTA GROUP AB (publ.) delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 20 428 (12 314) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2012 593 RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 51 566 (52 009) tkr. För kvartal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2015 RASTA GROUP AB (publ.) DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen -841 (2 896) tkr. PERIODENs rörelseresultat (EBIT) är för koncernen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012. Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012 Lobby Grand Hotel Opera RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 12 314 (18 518) tkr.

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 myfc Holding AB Aktieägarna i myfc Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 RASTA GROUP AB (publ.) www.rastagroup.se delårsrapport PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 61 385 (64 540) tkr. För kvartal fyra är EBITDA 9 819

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RASTA GROUP AB (publ.) DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 18 382 (20 958) tkr. För koncernens befintliga affärsområden

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Malmö 2 april, 2009. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

Malmö 2 april, 2009. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009 Malmö 2 april, 2009 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Nordiska Börs meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 RASTA GROUP AB (publ.) 2 RASTA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 117 410 likviditet. Detta medför att

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING 1(5) KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Avonova Sverige AB kallas till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 18:00 hos Kungsholmens konferens och matsal, Fleminggatan

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2015 RASTA GROUP AB (publ.) DELÅRSRAPPORT PERIODENs rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 51 464 (119 409) tkr. För koncernens befintliga affärsområden

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ) Kallelse till årsstämma i Aktieägarna i, org. nr. 556576-6655, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Registrering

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.ework.se).

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.ework.se). Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdag den 22 april 2015 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, 3 trappor, i Stockholm. Rätt att delta i stämman

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 11 april 2017 klockan 10.00, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Aktieägarna i Polygiene AB (publ), 556692-4287, kallas härmed till årsstämma på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö onsdagen den 11 maj 2016 kl. 16.00. Rätt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda.

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda. Pressmeddelande Åseda den 9 mars 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl 16.00

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2010 kl 14.00 på Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 1 (6) Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015 Plats: Gävle Högskola, Gävle Närvarande aktieägare: Enligt bilaga 1 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av Carl Klingberg,

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012 kl 15.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) 5 maj 2011 Årsstämma i 5 maj 2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

4 april Kallelse till årsstämma den 7 maj 2008

4 april Kallelse till årsstämma den 7 maj 2008 4 april 2008 Kallelse till årsstämma den 7 maj 2008 I enlighet med noteringsavtalet med OMX Nordiska Börs meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 7 maj 2008.

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i NGS Group AB (publ), org. nr 556535-1128 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2016, kl. 11.00 i Bolagets lokaler på

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 i World Trade Center,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL) Aktieägarna i Trention AB (publ), org. nr 556274-8623, (nedan Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 14.00 i Erik Penser Banks

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl 16.00 på Restaurang Palace, Södra Hamngatan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Stockholm den 27 mars 2014 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma torsdagen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman. 1 (4) PROTOKOLL fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april 2008, kl 17.00 Närvarande: Enligt bilaga 1. 1 Ordförande Oscar Junzell öppnade stämman och utsågs att leda dagens

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag. KALLELSE till årsstämma i Josab International AB Aktieägarna i Josab International AB, ("Bolaget"), kallas till årsstämma måndagen den 23 juni 2014, kl 15.00 på Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 24 mars 2009 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) Wallenstam AB (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 27 april 2011 kl. 16.00 på Wallenstams huvudkontor på Kungsportsavenyen 2 i Göteborg.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Uniflex AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Uniflex AB (publ) Kallelse till årsstämma i Uniflex AB (publ) Aktieägarna i Uniflex AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 klockan 16.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer