Två år med etableringsreformen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Två år med etableringsreformen"

Transkript

1 Två år med etableringsreformen en studie om lotsarnas roll i mottagandet av nyanlända Fredrik Rosenqvist Fortfarande återstår mängder av frågor kring det nya systemet. Framförallt har ännu ingen svarat på om de nyanlända som valt att använda sig av en etableringslots faktiskt ökat sina chanser att få ett jobb. FORES Studie 2012:9

2 Två år med etableringsreformen en studie om lotsarnas roll i mottagandet av nyanlända Fredrik Rosenqvist FORES studie 2012:9 1:a upplagan, 1:a tryckningen FORES Bellmansgatan Stockholm Tfn: E-post: Form och sättning: Kalle Magnusson Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås 2012 Papper: Scandia 2000 (omslag), Edixion Offset (inlaga) ISBN: Fritt tillgängligt med vissa rättigheter förbehållna FORES vill ha största möjliga spridning av de publikationer vi ger ut. Därför kan publikationerna utan kostnad laddas ner via Enstaka exemplar kan också beställas i tryckt form via Vår hantering av upphovsrätt utgår från Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported License (läs mer på Det innebär i korthet att det är tillåtet att dela, det vill säga att kopiera, distribuera och sända verket, på villkor att FORES och författaren anges, ändamålet är icke kommersiellt och verket inte förändras, bearbetas eller byggs vidare på.

3

4

5 fores studie 2012:9 Två år med etableringsreformen En studie om lotsarnas roll i mottagandet av nyanlända Fredrik Rosenqvist FORES, 2012

6

7 Om Fores En grön och liberal tankesmedja FORES Forum för reformer och entreprenörskap är en grön och liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och människors möjligheter att själva forma sina liv. Miljö och marknad, migration, företagandet i civilsamhället, integritet, jämställdhet, global demokratisering och moderniserad välfärd det är några av de frågor vi jobbar med. Vi är en öppen och oberoende mötesplats för samhällsengagerade, debattörer, akademiker och beslutsfattare i hela Sverige. Tillsammans med personer i hela Sverige ska vi hitta lösningar på hur Sverige kan möta de utmaningar som globaliseringen och kliamathotet innebär. Vi fungerar som en länk mellan nyfikna samhällsmedborgare, debattörer, entreprenörer, beslutsfattare och seriös forskning. FORES producerar böcker och arrangerar seminarier och debatter. Besök gärna vår webbplats

8

9 Innehåll Kort om författarna x Kort om studien xi Förord xiii Sammanfattning xvii Kapitel 1. Inledning 1 Kapitel 2. Etableringslotsarna 9 Kapitel 3. Den tredje sektorn 37 Kapitel 4. Slutsatser 59 Referenser 65 Bilaga 69

10 Kort om författaren Fredrik Rosenqvist är filosofie doktor i ekonomisk historia och disputerade vid Lunds Universitet Hans specialområde är ekonomisk politik och marknadsmisslyckanden. Han har bland annat varit visiting fellow vid Asia Europe Institute i Kuala Lumpur och publicerat ett antal artiklar om Malaysias industripolitik och ekonomi. Han har tidigare publicerat två rapporter om etableringsreformen för FORES. För närvarande jobbar han som nyhetschef och ledarskribent vid Ålandstidningen i Mariehamn. x

11 Kort om studien 1 december 2010 genomförde regeringen den största reformen av svensk integrationspolitik på ett kvarts sekel. I och med införandet av etableringsreformen lyftes ansvaret för nyanlända flyktingar och deras anhöriga bort från kommunerna och övertogs av Arbetsförmedlingen, samtidigt som man öppnade upp för en helt ny privat aktör, etableringslotsarna, tänkta att spela en nyckelroll inom det nya systemet. Genom att föra in privata vinstintressen och valfrihet i arbetet med nyanlända hoppades regeringen komma bort från ett system som präglats av omhändertagande och istället få ett system där fokus från dag ett är att nyanlända ska ges förutsättningar att snart komma i arbete. Denna studie beskriver hur det nya systemet med etableringslotsar fått en lovande start men också uppvisar flera problem som återstår att lösa. xi

12

13 Förord Migration, folkförflyttning eller, om man så vill, personers rörlighet, är en lika obestridlig som beständig komponent av vår samtid. Informationskanaler, handel, ekonomiska beroenden och personliga relationer tar allt mindre hänsyn till nationsgränser och avstånd, teknik och social utveckling krymper avstånden och underlättar kommunikationen mellan människor. Mindre avstånd minskar också kostnaderna för resande, kunskapsutbyte, handel, informations- och kapitalöverföring. I migrationens kölvatten kommer också ett påtagligt behov av en långsiktigt hållbar politik på området. Precis som en kortsiktig och missriktad miljöpolitik kommer stå världen dyrt, står stora värden på spel om migrationspolitiken inte förmår tillvarata potentialen i de globala rörelsemönstren, vare sig det handlar om att underlätta arbetskraftsinvandring för långsiktiga vinster av effektivare produktion och ökade transaktioner från rika till fattigare länder, att arbeta aktivt med diasporor innanför och utanför det egna landets gränser för att inte förlora värdefullt transnationellt humankapital, skapa transparenta och enhetliga finansmarknader och underlätta för utlandsstudier. Beroende på vilken väg Sverige väljer i migrationsfrågan finns således stora vinster men också större förluster att göra. Glädjande nog har Sverige tagit några viktiga steg i rätt riktning, bland annat genom att öppna för arbetskraftsinvandring från tredje land 2008 och betona vikten av att stå upp för asylrätten i ett alltmer flyktingkritiskt Europa. Men dessvärre finns det också tecken på steg i motsatt riktning, framförallt en ensidig offentlig debatt som stirrar sig blind på problem och kostnader i migrationens spår och xiii

14 missar att se nettovinsterna med öppna gränser och ökat rörlighet. Och visst, precis som på andra sakpolitiska områden som miljö eller utbildning, finns det kostnader förknippade med migration. Men att utifrån enskilda utgiftsposter ta steget och förespråka minskad invandring är detsamma som att förkasta försök till en grön omställning eller allmän utbildning med argumentet att det är för dyrt. En stor skillnad mellan debatten på utbildningsområdet och invandringsområdet att man missar att se utgifterna på migrationsområdet som investeringar och inte väger kostnaderna mot framtida vinster som man gör när det gäller exempelvis studiebidrag eller annat offentligt stöd till skolan. Det riskerar att stå oss dyrt både samhällsekonomiskt och i termer av individuellt lidande. Migrationsfrågan har kommit att diskuteras utan det större och mer långsiktiga perspektiv som man förlänar andra områden. I synnerhet flyktinginvandringen får ofta klä skott för påståenden om skyhöga kostnader, ett ekonomiskt nollsummespel där vårt välfärdssamhälle är den solklara förloraren. Och visst finns det kortsiktiga kostnader med ett generöst flyktingmottagande, men inga kostnader som inte har utsikter att kompenseras av framtida vinster av en ökad befolkning, handelskorridorer till nya marknader, tillskott till arbetskraften och rikare kulturell mångfald, för att nämna några fördelar. Nedslående resultat vad gäller arbetsmarknadsdeltagande eller bidragsberoende bland enskilda grupper, späder på bilden av invandring som ett problem vilket krymper utrymmet för fortsatta reformer på hela migrationsområdet. För att Sverige ska kunna dra nytta av migrationens fördelar, krävs fortsatta reformer - inte minst måste staten lyckas bättre än hittills med att slussa in nyanlända flyktingar på den svenska ar- xiv

15 betsmarknaden. Den fortsatta politiska och ekonomiska turbulensen i omvärlden påverkar i hög grad migrationen till Sverige. Antalet asylsökande är för närvarande det största sedan Balkankriget för 20 år sedan och mycket talar för att det mönster av stora grupper asylsökande som vi nu ser kommer att bestå under en längre tid. Etableringsreformens införande 2010 var ett välkommet steg mot ett system som litar på individers förmåga och understryker att mottagandet framförallt handlar om att ge vägar in i svenska samhället, och inte präglas av passiviserande tyck-synd-om-attityder som stigmatiserar och underskattar en hel grupp. Sedan reformens införande har FORES släppt två uppföljningar som pekar på brister med systemet, framförallt har de efterlyst behovet av ökat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna och etableringslotsarna. Nedanstående studie fokuserar på lotsarnas roll, och försöker ta reda på vad som egentligen hänt sedan denna nya aktör släpptes in i bilden. FORES riktar ett stort och varmt tack till författaren Fredrik Rosenqvist, forskarassistent Liyen Chin, Eva Stenström och Camilla Öberg för deras insatser utan vilka studien inte hade kunnat genomföras. Karin Zelano chef för FORES migrationsprogram xv

16

17 Sammanfattning Ett av de största problemen på den svenska arbetsmarknaden de senaste 20 åren har varit att personer födda utomlands haft stora svårigheter att ta sig in på den inom en rimlig tid. Speciellt gäller detta för utrikesfödda som kommit till Sverige som flyktingar eller anhöriga till flyktingar. De har i genomsnitt tvingats lägga 20 procent av sitt yrkesverksamma liv på att försöka etablera sig på arbetsmarknaden i sitt nya land, med olyckliga konsekvenser för både individ och samhälle. Tvärtemot vad beskrivningen ovan antyder har Sverige de senaste decennierna haft en väldigt ambitiös politik för att försöka ge nyanlända invandrare förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden. Men de goda resultaten har uteblivit och i december 2010 gjordes systemet om från grunden när man införde den så kallade etableringsreformen. Det övergripande ansvaret för nyanlända flyktingars introduktion lyftes bort från kommunerna och togs över av Arbetsförmedlingen. Samtidigt bjöds en helt ny privat aktör in i arbetet med att snabbt få in nyanlända på den svenska arbetsmarknaden: etableringslotsarna. Dessa privata lotsar skulle nu ta över den uppgift som många kommuner misslyckats med; att stärka de nyanländas nätverk och kontakter med arbetsmarknaden under de två första åren i landet. Genom ett valfrihets- och ersättningssystem där etableringslotsarna får betalt efter hur många nyanlända som väljer dem och hur många av dessa som faktiskt sedan får ett jobb, förde man för första gången in privata vinstintressen i integrationen av nyanlända flyktingar. Frågan är om de privata etableringslotsarna har kommit att xvii

18 spela den roll reformen förutsåg och hoppades på. I denna studie undersöker Fredrik Rosenqvist huruvida nyanlända som valt att använda sig av en etableringslots ökat sina chanser att få ett jobb eller inte. Hur stor del av lotsarna har sett till att de nyanlända fått göra arbetsplatsbesök, komma ut på praktik eller delta i andra aktiviteter som stärker deras nätverk och deras kontakter med arbetsmarknaden? Har lotsarna bevakat vilka möjligheter till jobb som finns i olika delar av landet och engagerat sig i de nyanländas val av bosättningsort? I vilken utsträckning har lotsarna agerat pådrivande och följt upp hur det går för de nyanlända, stimulerat till självstudier och andra aktiviteter vid sidan av de som finns i etableringsplanen, upparbetat kontakter med andra lotsar och försökt verka för att de aktiviteter som de nyanlända ska delta i sker parallellt och utan fördröjning? Visserligen är reformen relativt ny, och det är för tidigt att komma med ett slutgiltigt omdöme. Däremot kan man efter de första två åren uppmärksamma brister som behöver åtgärdas för att ro reformen iland och skapa en reell förbättring i mottagandet av nyanlända. Studien visar att det redan nu verkar som att de privata etableringslotsarna bidragit till ett välkommet fokusskifte - från ett missriktat omhändertagandeperspektiv mot ett fokus på att skapa förutsättningar för nyanlända att av egen kraft komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Men mycket arbete återstår för att få systemet att fungera på sikt och leva upp sin fulla potential. Framförallt måste man lösa problemet med att många av de nyanlända inte fått nödvändig samhällsorientering och språkundervisning när de når lotsarna. Om lotsarna tvingas lägga tid på annat än rent jobbskapande aktiviteter kan konsekvensen bli att många xviii

19 seriösa lotsföretag väljer att lägga ner. Speciellt oroande är också tecknen på att ersättningssystemen inte fungerar som tänkt; att lotsföretag som sett till att så många som 40 procent av sina klienter fått ett jobb överväger att lägga ner på grund av dålig lönsamhet, trots den bonus som betalas ut när en nyanländ får ett jobb, indikerar att regelverket behöver justeras. Övervakningen av lotsföretagen måste skärpas. Idag finns det en utbredd uppfattning bland lotsarna att vissa lotsföretag ägnar sig åt så kallad»cream skimming«och utnyttjar systemet genom att teckna närmast slavlika kontrakt med de nyanlända efter att ha lockat dem med gåvor, utan avsikt att få dem i arbete. En tredje slutsats är att mycket har gjorts för att involvera den viktiga tredje sektorn i arbetet med de nyanlända, men att det fortfarande finns mycket att göra för att stärka frivilligsektorns roll ytterligare. Ett sätt att öka samarbetet och förbättra koordineringen mellan den tredje sektorn och de andra aktörerna vore att villkora de projektstöd som ges till den tredje sektorn med att de ska samarbeta med lotsar och/eller Arbetsförmedlingen. xix

20

21 Kapitel 1 Inledning Ett av de största problemen på den svenska arbetsmarknaden de senaste 20 åren har varit svårigheten för personer födda utomlands att ta sig in på den inom en rimlig tid. Det var länge sedan de olika arbetsmarknads- och välfärdsmåtten för utlandsfödda i Sverige var speciellt trevlig läsning. Tvärtom är utlandsfödda i Sverige som grupp i högre grad arbetslösa, har lägre inkomster och sämre hälsa än de som fötts inom rikets gränser. 1 Speciellt gäller detta för personer som fötts utomlands och sedan kommit till Sverige som flyktingar eller anhöriga till flyktingar. Dessa har i genomsnitt tvingats lägga 20 procent av sitt yrkesverksamma liv på att försöka etablera sig på arbetsmarknaden i sitt nya land, något som skapat svåra konsekvenser för både deras egen ekonomi, hälsa och allmänna välmående och för samhällsekonomin. Om någon visste exakt varför detta problem uppstått hade det förmodligen varit löst för länge sedan. Men en grov förklaring är att de som kommer till Sverige från ett annat land varken har eller ges samma förutsättningar att snabbt ta sig in på arbetsmarknaden som de övriga. När man kommer till ett nytt land saknar man av na- 1. Hjerm, Mikael (2002)»Invandrings och integrationspolitik«, i Integration till svensk välfärd? Om invandrares välfärd på 90-talet, Statistiska centralbyrån, Arbetslivsinstitutet. SCB (2010)»Integration ett regionalt perspektiv«statistiska Centralbyrån, rapport 3. 1

22 Två år med etableringsreformen turliga skäl de professionella nätverk, kontakter och många av de kunskaper som krävs för att få ett jobb i det nya hemlandet. Vissa av dessa kunskaper, som till exempel språk, går att inhämta i en skolsal. Andra, i synnerhet professionella nätverk och vissa mer praktiska kunskaper, kan bara fås genom att man vistas tillsammans med personer som är yrkesverksamma och väletablerade i Sverige. Sverige har de senaste decennierna haft en väldigt ambitiös politik där man försökt ge nyanlända invandrare förutsättningar att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. I 25 års tid, från 1985 till 2010, hade kommunerna till uppgift att erbjuda nyanlända flyktingar och deras anhöriga både undervisning i svenska, samhällsinformation samt praktik i den mån det var möjligt. I de flesta fall betalades även en ersättning ut till nyanlända som deltog i dessa introduktionsinsatser. En introduktionsplan slog fast vilka aktiviteter den nyanlände skulle delta i under dessa två år, och ambitionen var så gott som alltid att försöka hjälpa de nyanlända komma in på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. Men samtidigt som Sverige på pappret hade ett av världens mest ambitiösa system för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden uteblev resultaten. I de allra flesta fall hade insatserna mycket liten eller ibland till och med negativ effekt på de nyanländas chanser att få jobb. Insatserna höll i många fall inte tillräckligt hög kvalitet och var ofta inriktade på omhändertagande snarare än att hjälpa nyanlända inhämta de kunskaper och de kontakter som behövs för att få ett jobb. I december 2010 gjordes därför systemet om från grunden. Det övergripande ansvaret för nyanlända flyktingars introduktion lyftes bort från kommunerna och togs i stället över av Arbetsförmedlingen. Samtidigt bjöds en helt ny privat aktör in i ar- 2

23 Inledning betet med att snabbt få in nyanlända på den svenska arbetsmarknaden: etableringslotsarna. Genom ett valfrihets- och ersättningssystem där dessa etableringslotsar får betalt efter hur många nyanlända som väljer dem och hur många av dessa som faktiskt sedan får ett jobb, förde man för förstå gången in privata vinstintressen i integrationen av nyanlända flyktingar. Nu skulle en aktör få direkt ekonomisk vinning av att de flyktingar som kommer till Sverige snabbt får den hjälp och de verktyg som krävs för att ta sig in på arbetsmarknaden. Genom att Arbetsförmedlingen tog över ansvaret för de nyanlända hoppades man att insatserna skulle bli mer enhetliga över landet, och genom att delvis privatisera dem att kvaliteten på insatserna skulle höjas. Dessa privata lotsar skulle nu ta över den uppgift som många kommuner misslyckats med; att stärka de nyanländas nätverk och kontakter med arbetsmarknaden under de kritiska två första åren i landet. Det var nu privata, vinstdrivande företag som skulle ha den huvudsakliga kontakten med de nyanlända under deras första tid i Sverige och utgöra länken mellan dem och det svenska samhället. Lotsarna skulle både bidra med sina kontakter med näringsliv och branschorganisationer, vara pådrivande i jakten på ett arbete, få de nyanlända att flytta dit chanserna till anställning är störst samt i största allmänhet se till att de nyanlända får alla förutsättningar för att lyckas. Frågan är om de privata etableringslotsarna har kommit att spela den roll reformen förutsåg och hoppades på. För med tanke på hur omfattande reformen var och vilken viktig roll en helt ny, privat aktör gavs i detta nya system har reformen i allmänhet och etableringslotsarna i synnerhet studerats förvånansvärt lite. Vissa 3

24 Två år med etableringsreformen undantag finns. FORES studie»etableringsreformens 100 första dagar«2 visade till exempel tidigt att lotsarna inledningsvis har fått lägga mycket tid på att förse de nyanlända med socialt stöd och grundläggande samhällsinformation, men att det även finns positiva exempel på arbete med språkinlärning, hjälp med praktikplatser och nätverksbyggande. Arbetsförmedlingen och Statskontoret har i ett par rapporter dragit liknande slutsatser: Lotsarna har inledningsvis fått lägga mycket tid på praktisk hjälp och socialt stöd, men viss tid har även kunnat läggas på att stärka de nyanländas nätverk och på direkt yrkesförberedande aktiviteter. 3 Eftersom dessa studier antingen är gjorda i ett tidigt skede av reformen eller bara undersökt lotsföretagens verksamhet väldigt ytligt, återstår fortfarande mängder av frågor kring denna nya aktör och om det nya systemet. Framförallt har ännu inget svarat på om de nyanlända som valt att använda sig av en etableringslots faktiskt ökat sina chanser att få ett jobb. Ingen av rapporterna har heller egentligen svarat på hur lotsarna klarat av en av sina viktigaste uppgifter, att stärka de nyanländas nätverk. Hur stor del av lotsarna har sett till att de nyanlända fått göra arbetsplatsbesök, komma ut på praktik eller delta i andra aktiviteter som stärker deras nätverk och deras kontakter med arbetsmarknaden? Har lotsarna bevakat vilka möjligheter till jobb som finns i olika delar av landet och engagerat sig i de nyanländas val av bosättningsort? I vilken utsträckning har lotsarna agerat pådrivande och följt upp hur det går för de nyanlända, stimulerat till självstudier och andra aktiviteter vid sidan av de som finns i etableringsplanen, upparbe- 2. Rosenqvist. Fredrik (2011)»Etableringsreformens 100 första dagar«, FORES policy paper 2011:2. 3. Statskontoret (2012)»Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen«, Statskontoret 22. Arbetsförmedlingen (2011)»Nyanländas etablering reformens första år«arbetsförmedlingens återrapportering. 4

25 Inledning tat kontakter med andra lotsar och försökt verka för att de aktiviteter som de nyanlända ska delta i sker parallellt och utan fördröjning? Frågan är också hur förutsättningarna för frivilligorganisationer att bidra till nyanländas etablering har påverkats av att huvudansvaret för etableringen lyfts bort från kommunerna och att man öppnat för privata etableringslotsar. Tidigare studier har nämligen visat att den tredje sektorn, inte minst genom olika sociala, nätverksbyggande aktiviteter samt projekt med yrkesinriktad mentorskap, kan spela en mycket positiv roll i mottagandet av nyanlända. 4 Har frivilligorganisationerna trängts ut, har de professionaliserats och blivit lotsar eller finns det fortfarande en roll för dem att spela parallellt med etableringslotsarna, Arbetsförmedlingen och de andra aktörerna som har ett ansvar för de nyanländas etablering? Har förekomsten av mentorprogram som drivs av olika idéburna organisationer ökat eller minskat sedan etableringsreformen infördes för två år sedan? Har det framkommit några ytterligare bevis för eller emot tesen att frivilligorganisationer och ett yrkesinriktat mentorskap kan vara ett effektivt sätt att ge nyanlända flyktingar och deras anhöriga förutsättningar att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden? Studien är upplagd på följande sätt. Nästa kapitel går igenom vilken roll det var tänkt att de privata etableringslotsarna skulle få, vilket roll de faktiskt fick och vad som hittills är känt om hur de lyckats fylla denna roll. För att sedan kasta nytt ljus över hur väl etableringslotsarna lyckats leva upp till förväntningarna i reformen har en enkätundersökning samt några intervjuer med ett antal lotsföretag gjorts. Följande kapitel undersöker vad som har 4. Rosenqvist, Fredrik (2010),»Från nyanländ till nyanställd«, FORES studie 2010:2. 5

26 Två år med etableringsreformen gjorts för att se till att den tredje sektorn och projekt med yrkesinriktat mentorskap ska kunna fortsätta spela en positiv roll i integrationsarbetet, bland annat genom en längre intervju med en sådan organisation i Stockholm. Det avslutande kapitlet sammanfattar sedan de tidigare två kapitlen och föreslår en rad konkreta åtgärder riktade mot lotsarna och den tredje sektorn som ytterligare kan stärka arbetet med nyanlända. 6

27 7

28

29 Kapitel 2 Etableringslotsarna Egentligen borde systemet med privata etableringslotsar ha fått massor med uppmärksamhet. Privata företag som kan ta ut vinster från verksamheter som bekostas med skattemedel och som traditionellt anses höra till den offentliga sektorns kärnverksamheter är normalt ett hett debatterat ämne. Detsamma gäller flyktingpolitik och invandring. Därför borde 2010 års reform som gjorde att privata företag kan tjäna pengar på flyktingmottagande och integration vara den perfekta grogrunden för en minst sagt livlig debatt. Men så har det inte blivit. Varken media eller de rapporter som studerat etableringsreformen har brytt sig speciellt mycket om lotsarna. De rapporter som kommit har i stället valt att i första hand fokusera på hur Arbetsförmedlingen skött sin nya uppgift. I april 2007 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som skulle föreslå möjliga sätt att förbättra flyktingmottagandet och insatserna för att skapa bättre förutsättningar för flyktingar och deras anhöriga att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett år senare presenterades betänkandet»egenansvar med professionellt stöd«1 som bland annat föreslog att man skulle införa privata etableringslotsar. Utredningen visade att kommunerna i stort hade 1. Arbetsmarknadsdepartementet (2008)»Egenansvar med professionellt stöd«, SOU 58. 9

30 Två år med etableringsreformen misslyckats med sitt uppdrag att skapa förutsättningar för nyanlända flyktingar och deras anhöriga att ta sig in på arbetsmarknaden. Systemet skapade snedvridna incitament och kvaliteten på insatserna skiljde sig betänkligt mellan olika kommuner. I de allra flesta fall hade de etableringsinsatser som de nyanlända fått ta del av gjort inget eller mycket lite för att stärka deras nätverk, hjälpa dem komma i kontakt med arbetsmarknaden eller för att de ska inhämta kunskaper som behövs för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. En av de föreslagna lösningarna, framförallt för att stärka inriktningen på direkt arbetsmarknadsrelaterade aktiviteter i introduktionen samt de nyanländas nätverk, var alltså ett system med privata etableringslotsar. Betänkandet ville att dessa etableringslotsar skulle få en central roll i arbetet med nyanlända. Utredaren föreslog bland annat att det varken var Migrationsverket, kommunerna eller Arbetsförmedlingen som skulle ta fram en etableringsplan tillsammans med den nyanlända, utan privata lotsföretag som de nyanlända själva valt. Denna plan skulle sedan vara navet i de nyanländas försök att inhämta tillräckligt med kunskaper, erfarenheter och kontakter för att kunna få ett jobb i Sverige. Utredaren skrev att lotsarna skulle vara»en länk mellan den nyanlände utlänningen och det svenska samhället«och komplettera de nyanländas kontaktnät. Under etableringen skulle lotsarna bland annat stödja, ge råd, handleda och uppmuntra den nyanlände i sina försök att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Förslaget var också att de skulle följa upp hur detta arbete gick och vara pådrivande i att de olika aktiviteterna genomfördes så tidigt och snabbt som möjligt samt stimulera till självstudier. Dessutom ansåg utredaren att lotsen skulle gå 10

31 Etableringslotsarna igenom val av bostadsort med den nyanlände och utveckla samarbete med andra lotsar runtom i landet. När sedan propositionen skrevs och sedermera antogs gavs lotsarna en delvis annan roll än den utredaren hade föreslagit. 2 Den allra viktigaste skillnaden var att inte lotsarna utan Arbetsförmedlingen skulle arbeta fram etableringsplanen tillsammans med de nyanlända. Orsaken till detta var att regeringen ansåg att det skulle vara smidigare om Arbetsförmedlingen gavs ansvaret för att upprätta etableringsplanen. Skälen till detta var flera. Bland annat påpekade regeringen att Migrationsverket gör en kartläggning av de nyanländas bakgrund innan beslut om uppehållstillstånd fattas, som sedan skickas till Arbetsförmedlingen. Eftersom delar av denna kan användas när etableringsplanen tas fram ansåg man att informationsöverföringen skulle bli enklare om hela kartläggningen kunde lämnas till Arbetsförmedlingen, och inte behövde skickas till ytterligare en aktör. Att involvera lotsarna i arbetet med etableringsplanen skulle, menade man, bara fördröja arbetet och skapa otydliga ansvarsförhållanden. I stället slog regeringen fast i sin proposition att lotsarna bör vara med och vidareutveckla etableringsplanen genom att föreslå olika aktiviteter som skulle kunna ingå i den. I övrigt fick lotsarna en roll som mycket liknade den som utredaren föreslagit. Sedan 2010 är det de privata etableringslotsarnas uppgift att stärka den nyanländes nätverk och vara ett stöd i ansträngningarna att få ett arbete. Det är dessutom lotsarna som ska ha den huvudsakliga kontakten med den nyanlände under etableringsinsatserna. Genom sina kontakter med arbetsgivare, bransch- 2. Integrations- och jämställdhetsdepartementet (2009)»Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd«. Regeringens proposition 10:60. 11

32 Två år med etableringsreformen organisationer och idéburna organisationer ska den nyanlände»kunna söka arbete på en bredare front än vad som varit fallet med enbart stöd från Arbetsförmedlingen.«Någon detaljreglering över exakt vilka tjänster lotsarna ska erbjuda innehåller inte den nya lagstiftningen, utan det får lotsarna själva bestämma. Däremot slog man fast att lotsarna bör kunna erbjuda råd vid studie- och yrkesval, matchning, coaching, jobbsökaraktiviteter, hjälp med arbetsgivarkontakter, anskaffning av praktikplatser och även socialt stöd. Dessutom ska lotsarna föreslå vidareflyttning om förutsättningarna för arbete eller studier bedöms vara bättre på en annan ort, samt bevaka vilka möjligheter som finns inom en hel region eller hela landet. Vilka har då rätt att få tillgång till de etableringsinsatser som Arbetsförmedlingen numera är huvudman för och där möjligheten att välja en etableringslots ingår som en del? Lagen om etableringsinsatser omfattar nyanlända personer i arbetsför ålder som antingen kommit till Sverige som flyktingar, skyddsbehövande eller som anhöriga till dessa. Om man utgår från de två senaste åren kommer ungefär 600 sådana personer till Sverige varje månad. När dessa personer kommer till Sverige sker först en kartläggning av Migrationsverket där man bland annat dokumenterar den nyanländes yrkes- och utbildningsbakgrund. Efter att den nyanlände fått sitt uppehållstillstånd erbjuds denne att komma till Arbetsförmedlingen på ett inskrivnings- och etableringssamtal. Detta etableringssamtal ska sedan utmynna i en etableringsplan. Planen anger vilka aktiviteter den nyanlände ska delta i under den oftast två år långa etableringsperioden. I normalfallet ska dessa aktiviteter motsvara verksamhet på heltid. Enligt lag ska planen innehålla svenskundervisning, samhällsorientering och»akti- 12

33 Etableringslotsarna viteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet«. Moroten för att de nyanlända ska vara med och upprätta en etableringsplan och sedan delta i aktiviteterna är (förutom att chanserna att få ett jobb förhoppningsvis ökar) en ersättning på 231 kronor per dag medan planen upprättas och 308 kronor per dag för att delta i aktiviteterna. De flesta, runt 90 procent, av de som har rätt till etableringsinsatser väljer att utnyttja dem. En av de insatser som nyanlända har rätt men inte skyldighet att välja, är alltså att anlita en etableringslots. Denna lots kan vara allt från ett företag till en förening eller en enskild person, men måste ha godkänts av och tecknat avtal med Arbetsförmedlingen. Som nämndes ovan har lotsarna ganska stor frihet i hur de lägger upp arbetet med de nyanlända. Vissa krav ställs dock, bland annat att lotsarna ska träffa den nyanlände personligen minst tre timmar per månad (varav två individuellt). Tanken är att kvaliteten på den tjänst lotsarna erbjuder ska garanteras genom att ersättningen till dem är prestationsbaserad och att de nyanlända har full frihet att välja och även byta lots. Lotsarna som tecknar avtal med Arbetsförmedlingen är inte garanterad någon ersättning. I stället får de tävla med varandra om att locka till sig nyanlända. När en nyanländ valt en lots och de tillsammans har lämnat in en planering som godkänts av Arbetsförmedlingen betalas en engångsersättning på antingen kronor (nyanlända med mer än sex år utbildning) eller kronor (nyanlända med sex års utbildning eller mindre) ut. Varje månad som den nyanlände väljer att fortsätta hos lotsen betalas dessutom en ersättning på antingen eller kronor ut, beroende på den nyanländes utbildningsnivå. Tanken är att de lotsar som är bäst både på att locka till sig nyanlända och behålla dessa (förhopp- 13

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar Mirjam Hagström 1 Introduktion Sedan 1970-talet har flyktinginvandringen dominerat invandringen till i Sverige. 1 Samtidigt som

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar?

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? William Montgomery & Henry Montgomery...ofta är det psykologiska förklaringar, såsom människans värdering av nuet jämfört med framtiden, som bidrar till att

Läs mer

BIDRAG, VÄGEN TILL ARBETE?

BIDRAG, VÄGEN TILL ARBETE? BIDRAG, VÄGEN TILL ARBETE? EN GRANSKNING AV SVENSK INTEGRATIONSPOLITIK Jenny von Bahr MAJ 2011 Om rapportförfattaren: Jenny von Bahr är utredare och analytiker på WSP Analys & Strategi. Hon är samhällsekonom

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Etableringen av nyanlända

Etableringen av nyanlända 2012:22 Etableringen av nyanlända En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-13 2010/233-5 ERT DATUM 2010-11-25 2011-12-08 ER BETECKNING IJ2010/2000/IU

Läs mer

och brister i mottagandet och av etableringen migranter.

och brister i mottagandet och av etableringen migranter. Behov och brister i mottagandet och av etableringen migranter. En kartläggning utifrån Röda Korsets lokala iakttagelser Förord Människor flyr från konflikter och katastrofer och söker en fristad i Sverige.

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling

Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling Komma till sin rätt Om invandrade akademikers väg till kvalifi cerade arbeten: hinder och öppningar Carolina Bjurling Högskoleverkets rapportserie 2004:37 R Komma till sin rätt Om invandrade akademikers

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Entreprenörer som går mot strömmen

Entreprenörer som går mot strömmen Nima Sanandaji Entreprenörer som går mot strömmen Vad 90-talskrisens succéföretagare kan lära om dagens utmaningar FORES Nima Sanandaji. Civilingenjör i bioteknik från Chalmers och innehar en lic. examen

Läs mer

Jakten på det nya kapitalet

Jakten på det nya kapitalet Sverige i den globala konkurrensen om kompetens Jakten på det nya kapitalet Tove Lifvendahl Kristina Lindahl von Sydow Sylvia Schwaag Serger FORES 2014 Jakten på det nya kapitalet Sverige i den globala

Läs mer

Boverket. Asylsökandes eget boende, EBO - en kartläggning

Boverket. Asylsökandes eget boende, EBO - en kartläggning Boverket Asylsökandes eget boende, EBO - en kartläggning Asylsökandes eget boende, EBO - en kartläggning Boverket december 2008 Titel: Asylsökandes eget boende, EBO, en kartläggning Utgivare: Boverket

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46 Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46 Ger sänkta arbetsgivaravgifter högre sysselsättning? Lennart Flood, Chiya Manuchery 1:a upplagan, 1:a tryckningen FORES 2012

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer