Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00"

Transkript

1 1 (26) Plats och tid Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 Beslutande Utses att justera Paragrafer Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Karin Björner Anna Palm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 2 (26) Övriga

3 3 (26) Innehållsförteckning Ärende 19 Val av justerande Anmälan av kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) m.m. och livsmedelslagen (2006:804) inom Höörs kommun Yttrande över förslag till beslut avseende utvidgade strandskyddsområden inom Höörs kommun Förvärv av del av fastigheten Höör 13: Höörs IS, ansökan om sponsorbidrag för säsongen Upphävande av planuppdrag avseende Stenskogen 3: Upphävande av planuppdrag avseende Bosjökloster 1:99 m.fl Ändring av detaljplan för Fjäriln Detaljplan för Stenskogen 2:19 m.fl. fastigheter i Höörs kommun, antagande Godkännande av detaljplan för Sätofta 18:54 m.fl., ny förskola vid Sätoftaskolan, i Höör för samråd Månadsarvode för förtroendeuppdrag i VA-/GIS-nämnden Höör och Hörby Sammanträdesplan Tidplan för ekonomisk uppföljning Ekonomisk månadsuppföljning oktober Bokslutsanvisningar för bokföringsår Borgensåtagande för Höörs Fastighets AB Redovisning av ej slutbehandlade motioner Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark som förvaltas av samhällsbyggnadssektorn, Höörs kommun Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB), Renhållningstaxa Migrationsverket, överenskommelser om mottagande av och anordnande av boende för asylsökande barn och boende för barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare Information om Investeringsprojekt Skatebana Anmälningar... 26

4 4 (26) 19 Val av justerande Kommunstyrelsen beslutar att utse??? och??? att justera dagens protokoll Ordföranden Anna Palm informerar om att dagens protokoll justeras på kommunkansliet, kommunhuset, måndagen den 9 december kl

5 5 (26) 20 Anmälan av kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsen beslutar att lägga de anmälda protokollen till handlingarna. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

6 6 (26) Dnr KSF 2013/ Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) m.m. och livsmedelslagen (2006:804) inom Höörs kommun Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Riksdagen har beslutat att kommunerna skall kunna ta ut avgifter för täckning av kostnaden för tillsyn enligt ovan nämnda lagar och förordningar, och enligt budgetförslag skall kostnadstäckningsgraden för miljö- och byggmyndigheten ökas. Timtaxorna för tillsyn enligt såväl livsmedelslagen som miljöbalken ligger idag väsentligt under vad som rekommenderas av Sveriges kommuner och landsting (SKL), en rekommendation som utarbetats utifrån en målsättning att ge möjlighet för den tillsynsnivå som förutsätts i lagstiftningen. SKL har i förarbetet till sin senaste modell för beräkning av timkostnaden betonat att en kommun för att få fram en korrekt timkostnad, måste medräkna det resursbehov som måste täckas för att kunna bedriva tillsyn i den omfattning som krävs. Tidigare beräkningsmodeller har utgått från befintliga resurser. Den nya timtaxan skall användas tillsammans med bilagan Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken m.m. inom Höörs kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 142. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) m.m. inom Höörs kommun.

7 7 (26) Dnr KSF 2013/ Yttrande över förslag till beslut avseende utvidgade strandskyddsområden inom Höörs kommun I samband med att riksdagen beslutade om nya strandskyddsregler beslutade också regeringen att ge länsstyrelserna i uppdrag att se över det utvidgade strandskyddet, det vill säga områden mellan 100 och 300 m från stränder. Det generella strandskyddet om 100 m återinträder automatiskt efter den 31 december 2014 om inte länsstyrelsen fattat nya beslut om utökade strandskydd. Som en del av översynen har Länsstyrelsen under 2012 berett Höörs kommun möjlighet att inkomma med förslag på lämplig avgränsning av det utökade strandskyddsområdet. Höörs kommun föreslog, den 27 september 2012, att strandskyddet skulle utökas med nya områden vid Korsarödssjön, Höörsån, Syrkhultasjön, Orsjön, Dagstorpssjön, Vaxsjön samt Hålsaxabäcken och Rönne å. Vid Sätofta och Jägersbo föreslog Höörs kommun att befintligt utökat strandskydd skulle begränsas till ca 100 m längs stranden. Även vid Prästtorpasjön föreslog Höörs kommun att befintligt utökat strandskydd skulle begränsas. Länsstyrelsen har nu remitterat sitt förslag till beslut om utvidgade strandskyddsområden. Förslaget innebär att strandskyddet utvidgas i de områden som föreslagits av Höörs kommun samt i ytterligare några områden. Höörs kommuns förslag att begränsa det utökade strandskyddet vid Sätofta, Jägersbo och Prästtorpasjön har inte tillgodosetts. Tjänstemän från miljö- och byggmyndigheten samt kultur- och fritidskontoret har deltagit i beredningen av ärendet. Förslag till yttrande har därefter behandlats i miljö- och byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnd. Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse Yttrande över förslag till beslut om utvidgade strandskyddsområden inom Höörs kommun från Samhällsplanerare/Kommunarkitekt Karin Kallioniemi, Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden , 144. Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden , 72. Länsstyrelsens förslag till beslut, med kartbilagor,

8 8 (26) Dnr KSF 2013/ Förvärv av del av fastigheten Höör 13:10 Sökanden bor på fastigheten Höör 62:20 och bedriver bilverkstad på fastigheten Höör 62:23. Nu önskar han köpa en angränsande del av fastigheten Höör 13:10 som ägs av kommunen, för att uppföra ett enbostadshus om ca 150 m2 med garage och uthus om ca 100 m2. Han har även inkommit med ansökan om förhandsbesked. Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse från mark-och fastighetsförvaltare Lars Frostemark, Ansökan om förvärv med bilagor,

9 9 (26) Dnr KSF 2013/94 24 Höörs IS, ansökan om sponsorbidrag för säsongen 2013 Höörs IS har i skrivelse daterad, , ansökt om ytterligare kr utöver de som redan utbetalats. Det som tillkommit i ärendet jämfört med tidigare är att föreningen lyfter fram damverksamheten samt erbjuder fri tillgång att marknadsföra olika evenemang som Höörs kommun är medarrangör på storbildsskärmen på Färs & Frosta Arena. Kommunstyrelsens antagna riktlinjer för sponsring anger att kriterierna för sponsring ska bestämmas utifrån: 1. Hur stor målgrupp som nås med marknadsföringen 2. Förväntad eller faktisk publiktillströmning till evenemanget 3. Uppmärksamhetsvärde 4. Förväntat massmedialt intresse Utvecklingschef Peter Wollin framför i skrivelse Undertecknades bedömning är att HIS herrlag kan jämföras med H65 herrlag vad gäller marknadsföringsvärde. Båda lagen får vardera kr i sponsorbidrag. H65 damlag spelar i elitserien medan HIS damlag spel i division 4 inte kan anses ge så stort marknadsföringsvärde. Frågan om värdet av att kunna nyttja storbildsskärmen har diskuterats inom planerings- och utvecklingsenheten och utmynnat att vi inte ser så stort värde i erbjudandet denna säsong. Vidare finns det inte utrymme i årets budget inom verksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse Anhållan om sponsring från Höörs Idrottssällskap, utvecklingschef Peter Wollin. Höörs IS Ansökan om fortsatt sponsring av vår förening Höörs Idrottsällskap, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 12. Protokoll från kommunstyrelsen , 13.

10 10 (26) Dnr KSF 2011/ Upphävande av planuppdrag avseende Stenskogen 3:100 Av en skrivelse från samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson framgår bland annat följande: Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt planenheten att upprätta detaljplan för Stenskogen 3:100 m.fl. fastigheter. I augusti 2013 hade kommunalråd, kommundirektör, samhällsbyggnadschef och planhandläggare ett möte med fastighetsägaren. Efter mötet togs det fram ett förslag på plankostnadsavtal samt en skiss på utformning för utbyggnad. Därefter har markägaren återkommit ett flertal gånger och inte velat godkänna det förslag som kommunen tagit fram, då denne inte godkänner vägdragningen. Förslaget grundar sig på planprogrammet för del av Stenskogen. I den senaste skrivelsen från markägaren skriver denne att Jag kommer aldrig att bygga på dem villkoren som kommunen ställt upp i sitt avtalsförslag. Med detta till grund och att kommunen bedömer att trafiksäkerhet ska gå före i ett område som planläggs på 2010-talet samt det planmonopol som kommunen har anser Samhällsbyggnadssektor att planarbetet för detaljplanen Stenskogen 3:100 m fl fastigheter läggs ner och fastighetsägaren får återkomma i framtiden om denne fortfarande vill planlägga utifrån det planprogram som tagits fram för del av Stenskogen. Återkommer markägaren i framtiden får denne ansöka om planbesked i enlighet med plan- och bygglagen kap Samhällsbyggnadssektorn föreslår att kommunstyrelsen ska upphäva planuppdraget som gavs och därmed kan ärendet avslutas och arkiveras. Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse Stenskogen 3:100, Höörs kommun, samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson, Protokoll från kommunstyrelsen , 38.

11 11 (26) Dnr KSF 2009/ Upphävande av planuppdrag avseende Bosjökloster 1:99 m.fl. Kommunstyrelsen beslutade att meddela miljö- och byggnadsnämnden att områdesbestämmelser eller detaljplan ska upprättas för strandområdet med badhytter och andra byggnader. Bakgrunden till beslutet var att Miljö- och byggnadsnämnden nekade bygglov till en redan uppförd större badhytt som inte passade in i miljön. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som upphävde nämndens beslut. Samrådshandlingar togs fram och godkändes av Kommunstyrelsen i maj Detaljplanearbetet har därefter legat nere. Ett brev skickades till Miljö- och byggnadsnämnden där det framgick att Samhällsbyggnadssektor ville få svar tillbaka från Miljö- och byggnadsnämnden om att de inte längre anser att en detaljplan behöver upprättas för området utan det är tillräckligt att det regleras i Ringsjöbandet Ändring/fördjupning av Höörs översiktsplan. Miljö- och byggnadsnämnden återkom med beslutet att meddela Samhällsbyggnadssektor att ärendet om att ta fram en detaljplan för Bosjökloster 1:99 m fl kan avslutas. Samhällsbyggnadssektor föreslår att kommunstyrelsen ska upphäva planuppdraget som gavs och därmed kan ärendet avslutas och arkiveras. Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse från planarkitekt Yvonne Hagström, Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden , 145. Skrivelse Meddelande om detaljplan för Bosjökloster 1:99 m fl till Miljö-och byggnadsnämnden, planarkitekt Yvonne Hagström, Protokoll från kommunstyrelsen , 66. Protokoll från kommunstyrelsen , 165. Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden , 45.

12 12 (26) Dnr KSF 2013/49 27 Ändring av detaljplan för Fjäriln 4-6 Fastighetsägaren till Fjäriln 4 har ansökt om en planändring för fastigheten och intilliggande fastigheter för att möjliggöra nybebyggelse av ett flerbostadshus. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt plan- och GIS-enheten att upprätta detaljplan för fastigheterna Fjäriln 4-6 för att kunna bedöma lämplig utformning och placering av bebyggelsen, hänsyn till befintlig mark och bebyggelse samt hur utemiljö och parkeringssituation kan lösas. Inom detaljplaneområdet finns fyra flerbostadshus och två förråd/uthus. För att möjliggöra en ny byggnad inom Fjäriln 4 behöver gällande detaljplanen ändras, då den planen inte tillåter någon ny bebyggelse. Gällande detaljplan behöver aktualiseras och minska på prickmarksområdet för att möjliggöra ett nytt flerbostadshus. Samhällsbyggnadssektorn har nu tagit fram en samrådshandling för Fjäriln 4-6 som är förenlig med den befintliga bebyggelsen. Samhällsbyggnadssektorn föreslår att kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingarna, daterade , för samråd. Kommunstyrelsens arbetsutskott Samrådshandling, Illustrationsplan, Samrådshandling, plankarta med bestämmelser,. Samrådshandling, plan- och genomförandebeskrivning,. Protokoll från kommunstyrelsen , 10.

13 13 (26) Dnr KSF 2011/ Detaljplan för Stenskogen 2:19 m.fl. fastigheter i Höörs kommun, antagande Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastigheten Stenskogen 2:19. Planen tillåter mellan nya tomter för friliggande villor alternativt par-/kedjehus-tomter i den södra delen av området beroende på efterfrågan. Fastigheten Stenskogen 2:20 är även inkluderad i detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna planförslaget för samråd. Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden Inkomna synpunkter på samrådsförslaget har sammanställts i ett särskilt utlåtande daterad Planhandlingarna har utifrån inkomna synpunkter reviderats. Samhällsbyggnadssektor föreslår att Kommunfullmäktige godkänner det särskilda utlåtandet daterat samt godkänner förslag till detaljplan för Stenskogen 2:19 m fl upprättad för antagande. Upplysningsvis ska anges att det har gjorts en uppskattning på driftkostnaden för lokalgatan, då kommunen är huvudman för allmän platsmark. Kostnaden bedöms kunna vara cirka kr, men kostnaden kan efter projektering och färdigställande förändras, summan är endast ett riktvärde. Kommunstyrelsens arbetsutskott Antagandehandling, illustrationsplan tillhörande detaljplan för Stenskogen 2:19 m fl fastigheter, Antagandehandling, plankarta med bestämmelser, Antagandehandling, plan- och genomförandebeskrivning, Antagandehandling, Särskilt utlåtande, Exploateringsavtal för Stenskogen 2:19 m.fl. Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden , 146. Protokoll från kommunstyrelsen , 5.

14 14 (26) Dnr KSF 2012/ Godkännande av detaljplan för Sätofta 18:54 m.fl., ny förskola vid Sätoftaskolan, i Höör för samråd Plan- och GIS-enheten fick , 187, i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta detaljplan för att ge plats för ny förskola vid Sätoftaskolan genom en utvidgning av Sätoftaskolans skolområde. Beslutet föranleddes av att Barn- och utbildningsnämnden begärt hos kommunstyrelsen att det byggs en förskola med sex (6) avdelningar på Sätoftaskolans område. För Sätoftaskolan gäller detaljplan från för de ursprungliga byggnaderna och detaljplan från för utbyggnad med högstadiedelen, bollplan m.m. Kommunen äger marken väster och söder om Sätoftaskolan. Området ingår i utbyggnadsområde Ringsjöbandet enligt gällande översiktsplan, Översiktsplan 2002 samt i samrådsförslag Översiktsplan Förskolan kan delvis placeras inom befintligt skolområde enligt gällande detaljplan, men skolområdet behöver utvidgas för att ge plats för en tillräckligt stor tomt för en förskola med sex (6) avdelningar, vilket denna detaljplan syftar till. Förskoletomten behöver ha en storlek på cirka kvm. Kommunstyrelsens arbetsutskott Samrådshandling, Plankarta med bestämmelser och Illustrationskarta, Samrådshandling, Plan- och genomförandebeskrivning, Översikt exploatering alt. Infart Sätoftaskolan Översikt exploatering alt. Infart Nybyvägen. Skiss färglagd, grå köryta. Protokoll från kommunstyrelsen, , 187.

15 15 (26) Dnr KSF 2012/ Månadsarvode för förtroendeuppdrag i VA-/GIS-nämnden Höör och Hörby Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda i Höörs kommun,

16 16 (26) Dnr KSF 2013/ Sammanträdesplan 2014 Kommunstyrelsen bestämmer enligt 6 kap. 18 kommunallagen (1991:900) tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska även hållas om minst en tredjedel (1/3) av kommunstyrelsens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar ordföranden för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem (5) dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Kommunfullmäktige bestämmer enligt 5 kap. 7 kommunallagen (1991:900) när ordinarie sammanträden ska hållas. Sammanträden ska även hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel (1/3) av kommunfullmäktiges ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. Kommunfullmäktiges ordförande utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med kommunfullmäktige. Kungörelsen, som ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas, ska anslås på kommunens anslagstavla minst en (1) vecka före sammanträdesdagen. Inom samma tid ska kungörelsen på lämpligt sätt också lämnas till varje ledamot och ersättare. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska med kallelse till sammanträde sändas ärendehandlingar i den omfattning som ordföranden bestämmer.

17 17 (26) Dnr KSF 2013/ Tidplan för ekonomisk uppföljning 2014 Förslag till tidplan avseende ekonomisk uppföljning för år 2014 föreligger. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tidplan för ekonomisk uppföljning 2014, ekonomichef Lars-Johan Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt,

18 18 (26) Dnr KSF 2013/5 33 Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2013 Redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt föredrar kortfattat Månadsuppföljning Oktober Månadsuppföljning Oktober 2013

19 19 (26) Dnr KSF 2013/ Bokslutsanvisningar för bokföringsår 2013 Förslag till bokslutsanvisningar för bokföringsår 2013 föreligger. Redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt informerar i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till Bokslutsanvisningar för bokföringsår 2013,

20 20 (26) Dnr KSF 2013/ Borgensåtagande för Höörs Fastighets AB Kommunfullmäktige beslutade , 27, att Höörs Fastighets AB fusioneras med sina dotterbolag Höörs Byggnads AB och Höörs Industribyggnads AB. Höörs Fastighets AB har till Bolagsverket lämnat in en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Fusionen verkställs när Bolagsverket registrerat denna ansökan. Kommunfullmäktige har i tidigare beslut antagit borgensramar för tecknande av borgen för Höörs Fastighets AB, Höörs Byggnads AB respektive Höörs Industribyggnads AB om kronor, kronor respektive kronor. I anledning av förestående fusion av dessa aktiebolag finns det skäl för kommunfullmäktige att fatta ett nytt beslut om borgensram för tecknande av borgen för Höörs Fastighets AB. Beloppsmässigt bör denna borgensram uppgå till 800 miljoner kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott E-postmeddelande från Lars-Göran Persson, Höörs Fastighets AB, Protokoll från kommunfullmäktige , 88. Protokoll från kommunfullmäktige , 98. Utdrag ur kommunstyrelsens delegationsordning, B EKONOMISK FÖRVALTNING B.5 Borgen.

21 21 (26) Dnr KSF 2013/79 36 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Enligt 5 kap. 33 kommunallagen (1991:900) bör en motion beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett (1) år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse, Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2013, kanslichef Benny Nilsson, Beslutslogg, motioner,

22 22 (26) Dnr KSF 2013/ Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark som förvaltas av samhällsbyggnadssektorn, Höörs kommun Grävningsbestämmelser för Höörs kommun reglerar på ett tydligt och konsekvent sätt hela processen kring grävningar i allmän platsmark och ansökan om tillstånd, syn av befintliga förhållanden, återställning av ytorna och slut- och garantibesiktningar. Processen kring hantering, kontroll och uppföljning av reglerna i grävningsbestämmelserna innebär en ökad kontroll jämfört med dagens arbetssätt. Ökad kontroll kräver ökade resurser. Den som ansvarar för grävning i allmän platsmark skall betala ersättning för kommunens ökade kostnader. Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från tekniska nämnden , 90. Förslag till Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark som förvaltas av samhällsbyggnadssektorn, Höörs kommun. Skrivelse Förslag till taxa kopplat till Grävningsbestämmelser för Höörs kommun, gatu- och parkchef Susanne Löfström, Grävningsbestämmelser för allmän plats i Höörs kommun,

23 23 (26) Dnr KSF 2013/ Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB), Renhållningstaxa 2014 Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) har översänt förslag till Renhållningstaxa 2014, att gälla från och med den 1 januari Tekniska nämnden har inte något att erinra mot det av Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) översända förslaget till Renhållningstaxa Miljö- och byggnadsnämnden har följande synpunkter mot det av Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) översända förslaget till Renhållningstaxa 2014 : - Att definitionen av flerbostadshus ges en enklare lydelse förslagsvis, Flerbostadshus är fastigheter med fler än två lägenheter, - Att taxan för fritidshus omarbetas så att nyttjande av fastigheten för fritid mellan 16/9 till 14/4 ges möjlighet till ett planlagt hämtande av hushållsavfall utan att grundavgiften för abonnemanget påverkas. - Att taxan för tömning av fosforfällor kompletteras med upplysningsfrasen Tillsynsmyndigheten kan komma att ta ut en tillsynsavgift för kontroll av återfyllning av filtermaterial. - Att det av taxan framgår att återfyllning av fosforfällan ingår i den av MERAB anlitade entreprenörens åtagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden , 143. Protokoll från tekniska nämnden , 92. Skrivelse, Renhållningstaxan 2014, Mellanskånes Renhållningsaktiebolags vd Bengt Svensson. Förslag till Renhållningstaxa 2014 för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby.

24 24 (26) Dnr KSF 2013/ Migrationsverket, överenskommelser om mottagande av och anordnande av boende för asylsökande barn och boende för barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare Förslag till tre överenskommelser med Migrationsverket och Länsstyrelsen, om mottagande av och anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare, föreligger. Kommundirektör Michael Andersson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till Övergripande överenskommelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. Förslag till Överenskommelse om asylplatser Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. Förslag till Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, med uppehållstillstånd. Anvisning av kommun att ta emot ensamkommande barn, från Länsstyrelserna, Migrationsverket, Informations- och prognosbrev till kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun, från Länsstyrelserna, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skrivelse från socialchef Monica Dahl och arbetsledare ungdomsboendet Ewa Näslund,

25 25 (26) Dnr KSF 2013/ Information om Investeringsprojekt Skatebana Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Separat handling, (10 sidor)

26 26 (26) 41 Anmälningar Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna och redovisningarna av fattade delegationsbeslut till handlingarna. 1. Befolkningsförändringar Januari - September 2013 (Kvartal 1-3 år 2013) 2. Länsstyrelsen, beslut om tillstånd till ingrepp i område med fornlämningar inom fastigheten Höör 57:50, fornlämning nr 245 i Höörs socken, Höörs kommun 3. Länsstyrelsen, beslut om föryngringsavverkning inom fastigheten Kvesarum 15:7, fornlämning nr 131, Södra Rörums socken, Höörs kommun 4. Länsstyrelsen, beslut om föryngringsavverkning inom fastigheten Sjunnerup 2:39, fornlämning nr 348 och 409, Höörs socken, Höörs kommun 5. Protokoll från HIBAB, HBAB och HFAB, (KSF 2013/93) 6. Protokoll från Centrala Samverkansgruppen, (KSF 2013/19) 7. Skånsk Handikappidrott nr Synskadades Riksförbund, Skånes Djurpark, resultatrapport, prognos, likviditetsplan och besöksstatistik t.o.m. oktober (KSF 2013/251) 1. Räddningstjänstens delegationslistor, , , och (KSF )

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-04-15 Innehåll 22 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 23 Redovisning av delegationsbeslut... 30 24 Delgivningar... 31 25 Månadsuppföljning

Läs mer

9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner

9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-12-08 Sida 11 (18) Dnr KSF 2013/79 9 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. 1. Motionen Detaljplanen för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset Hörby, Christian Kruse Tisdagen den 20 maj 2014 kl 13:00 15:45 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M), Vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-12-14 kl. 18.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-12-06 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-09-14 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/297 203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2011-04-04 Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Särslöv, måndagen den 4 april 2011, klockan 08.30-11.20 Beslutande Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsnämndens arbetsutskott Protokoll 1 (14) Diarienummer BN 2016/0213 Byggnadsnämndens arbetsutskott Plats och tid Ledamöter Övriga Porfyren 2, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan 13.00 15.20

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5) 2011-03-14 1 (5) Plats och tid Ramnäs konferens Måndagen den 14 mars 2011, klockan 15.30 16.10 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny Andersson (V) Erkki

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Torsdagen den 7 november 2013 kl 14.00-15.05 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 7 november 2013 kl 14.00-15.05 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Torsdagen den 7 november 2013 kl 14.00-15.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-23 Plats och tid Ahllöfsrummet rådhuset 08.00 08.20 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Kommunhuset Översten Måndagen den 17 oktober 2016 kl 18:00 21:15

Kommunhuset Översten Måndagen den 17 oktober 2016 kl 18:00 21:15 2016-10-17 1 (20) Plats och tid ande Kommunhuset Översten Måndagen den 17 oktober 2016 kl 18:00 21:15 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Olle Iding (M), 2:e vice ordf Olof

Läs mer

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare

Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare, ledamot 14 Ella-Britt Andersson (S), ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.45 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande, ej 14 Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande 14 Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-11-30 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-11-22 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden 2011-03-01 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 1 mars 2011 kl. 17.00-19.40 Beslutande Per-Olof Qvick (m), ordförande Janeric Dahlin (fp) Annica Henrysson (c) Gunnel Johansson (s)

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Reglemente för Byggnadsnämnden

Reglemente för Byggnadsnämnden Nummer: 20:1 Blad: (1) Reglemente för Byggnadsnämnden A Byggnadsnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Byggnadsnämnden ska beträffande plan- och byggnadsväsendet m m 1. fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Onsdagen den 11 juni 2008, kl. 14.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Bruket Socialdemokratiska partigruppen har gruppmöte i

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) 1(9) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 10.00 12.10 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.45

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.45 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.45 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Gerhard Andersson, tjg ersättare Maivor Johansson Einar Jansson Lars Edström Ingemar Martinsson Sven-Ove Tjörnebro Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (5) Paragrafer 27-29 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.13 Beslutande Kerstin Persson (S), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Johan Pettersson (S),

Läs mer

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-08-16 11 (16) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp, kl 14.00 15.00 ande Bertil Ahlin (C), ordförande Stig Lundquist (M) Anette Eriksson (S) Stefan Wårdsäter (S) Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) 1(11) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Tjänstgörande ersättare Elisabeth

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer