Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00"

Transkript

1 1 (26) Plats och tid Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 Beslutande Utses att justera Paragrafer Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Karin Björner Anna Palm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 2 (26) Övriga

3 3 (26) Innehållsförteckning Ärende 19 Val av justerande Anmälan av kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) m.m. och livsmedelslagen (2006:804) inom Höörs kommun Yttrande över förslag till beslut avseende utvidgade strandskyddsområden inom Höörs kommun Förvärv av del av fastigheten Höör 13: Höörs IS, ansökan om sponsorbidrag för säsongen Upphävande av planuppdrag avseende Stenskogen 3: Upphävande av planuppdrag avseende Bosjökloster 1:99 m.fl Ändring av detaljplan för Fjäriln Detaljplan för Stenskogen 2:19 m.fl. fastigheter i Höörs kommun, antagande Godkännande av detaljplan för Sätofta 18:54 m.fl., ny förskola vid Sätoftaskolan, i Höör för samråd Månadsarvode för förtroendeuppdrag i VA-/GIS-nämnden Höör och Hörby Sammanträdesplan Tidplan för ekonomisk uppföljning Ekonomisk månadsuppföljning oktober Bokslutsanvisningar för bokföringsår Borgensåtagande för Höörs Fastighets AB Redovisning av ej slutbehandlade motioner Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark som förvaltas av samhällsbyggnadssektorn, Höörs kommun Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB), Renhållningstaxa Migrationsverket, överenskommelser om mottagande av och anordnande av boende för asylsökande barn och boende för barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare Information om Investeringsprojekt Skatebana Anmälningar... 26

4 4 (26) 19 Val av justerande Kommunstyrelsen beslutar att utse??? och??? att justera dagens protokoll Ordföranden Anna Palm informerar om att dagens protokoll justeras på kommunkansliet, kommunhuset, måndagen den 9 december kl

5 5 (26) 20 Anmälan av kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsen beslutar att lägga de anmälda protokollen till handlingarna. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

6 6 (26) Dnr KSF 2013/ Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) m.m. och livsmedelslagen (2006:804) inom Höörs kommun Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Riksdagen har beslutat att kommunerna skall kunna ta ut avgifter för täckning av kostnaden för tillsyn enligt ovan nämnda lagar och förordningar, och enligt budgetförslag skall kostnadstäckningsgraden för miljö- och byggmyndigheten ökas. Timtaxorna för tillsyn enligt såväl livsmedelslagen som miljöbalken ligger idag väsentligt under vad som rekommenderas av Sveriges kommuner och landsting (SKL), en rekommendation som utarbetats utifrån en målsättning att ge möjlighet för den tillsynsnivå som förutsätts i lagstiftningen. SKL har i förarbetet till sin senaste modell för beräkning av timkostnaden betonat att en kommun för att få fram en korrekt timkostnad, måste medräkna det resursbehov som måste täckas för att kunna bedriva tillsyn i den omfattning som krävs. Tidigare beräkningsmodeller har utgått från befintliga resurser. Den nya timtaxan skall användas tillsammans med bilagan Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken m.m. inom Höörs kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 142. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) m.m. inom Höörs kommun.

7 7 (26) Dnr KSF 2013/ Yttrande över förslag till beslut avseende utvidgade strandskyddsområden inom Höörs kommun I samband med att riksdagen beslutade om nya strandskyddsregler beslutade också regeringen att ge länsstyrelserna i uppdrag att se över det utvidgade strandskyddet, det vill säga områden mellan 100 och 300 m från stränder. Det generella strandskyddet om 100 m återinträder automatiskt efter den 31 december 2014 om inte länsstyrelsen fattat nya beslut om utökade strandskydd. Som en del av översynen har Länsstyrelsen under 2012 berett Höörs kommun möjlighet att inkomma med förslag på lämplig avgränsning av det utökade strandskyddsområdet. Höörs kommun föreslog, den 27 september 2012, att strandskyddet skulle utökas med nya områden vid Korsarödssjön, Höörsån, Syrkhultasjön, Orsjön, Dagstorpssjön, Vaxsjön samt Hålsaxabäcken och Rönne å. Vid Sätofta och Jägersbo föreslog Höörs kommun att befintligt utökat strandskydd skulle begränsas till ca 100 m längs stranden. Även vid Prästtorpasjön föreslog Höörs kommun att befintligt utökat strandskydd skulle begränsas. Länsstyrelsen har nu remitterat sitt förslag till beslut om utvidgade strandskyddsområden. Förslaget innebär att strandskyddet utvidgas i de områden som föreslagits av Höörs kommun samt i ytterligare några områden. Höörs kommuns förslag att begränsa det utökade strandskyddet vid Sätofta, Jägersbo och Prästtorpasjön har inte tillgodosetts. Tjänstemän från miljö- och byggmyndigheten samt kultur- och fritidskontoret har deltagit i beredningen av ärendet. Förslag till yttrande har därefter behandlats i miljö- och byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnd. Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse Yttrande över förslag till beslut om utvidgade strandskyddsområden inom Höörs kommun från Samhällsplanerare/Kommunarkitekt Karin Kallioniemi, Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden , 144. Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden , 72. Länsstyrelsens förslag till beslut, med kartbilagor,

8 8 (26) Dnr KSF 2013/ Förvärv av del av fastigheten Höör 13:10 Sökanden bor på fastigheten Höör 62:20 och bedriver bilverkstad på fastigheten Höör 62:23. Nu önskar han köpa en angränsande del av fastigheten Höör 13:10 som ägs av kommunen, för att uppföra ett enbostadshus om ca 150 m2 med garage och uthus om ca 100 m2. Han har även inkommit med ansökan om förhandsbesked. Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse från mark-och fastighetsförvaltare Lars Frostemark, Ansökan om förvärv med bilagor,

9 9 (26) Dnr KSF 2013/94 24 Höörs IS, ansökan om sponsorbidrag för säsongen 2013 Höörs IS har i skrivelse daterad, , ansökt om ytterligare kr utöver de som redan utbetalats. Det som tillkommit i ärendet jämfört med tidigare är att föreningen lyfter fram damverksamheten samt erbjuder fri tillgång att marknadsföra olika evenemang som Höörs kommun är medarrangör på storbildsskärmen på Färs & Frosta Arena. Kommunstyrelsens antagna riktlinjer för sponsring anger att kriterierna för sponsring ska bestämmas utifrån: 1. Hur stor målgrupp som nås med marknadsföringen 2. Förväntad eller faktisk publiktillströmning till evenemanget 3. Uppmärksamhetsvärde 4. Förväntat massmedialt intresse Utvecklingschef Peter Wollin framför i skrivelse Undertecknades bedömning är att HIS herrlag kan jämföras med H65 herrlag vad gäller marknadsföringsvärde. Båda lagen får vardera kr i sponsorbidrag. H65 damlag spelar i elitserien medan HIS damlag spel i division 4 inte kan anses ge så stort marknadsföringsvärde. Frågan om värdet av att kunna nyttja storbildsskärmen har diskuterats inom planerings- och utvecklingsenheten och utmynnat att vi inte ser så stort värde i erbjudandet denna säsong. Vidare finns det inte utrymme i årets budget inom verksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse Anhållan om sponsring från Höörs Idrottssällskap, utvecklingschef Peter Wollin. Höörs IS Ansökan om fortsatt sponsring av vår förening Höörs Idrottsällskap, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 12. Protokoll från kommunstyrelsen , 13.

10 10 (26) Dnr KSF 2011/ Upphävande av planuppdrag avseende Stenskogen 3:100 Av en skrivelse från samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson framgår bland annat följande: Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt planenheten att upprätta detaljplan för Stenskogen 3:100 m.fl. fastigheter. I augusti 2013 hade kommunalråd, kommundirektör, samhällsbyggnadschef och planhandläggare ett möte med fastighetsägaren. Efter mötet togs det fram ett förslag på plankostnadsavtal samt en skiss på utformning för utbyggnad. Därefter har markägaren återkommit ett flertal gånger och inte velat godkänna det förslag som kommunen tagit fram, då denne inte godkänner vägdragningen. Förslaget grundar sig på planprogrammet för del av Stenskogen. I den senaste skrivelsen från markägaren skriver denne att Jag kommer aldrig att bygga på dem villkoren som kommunen ställt upp i sitt avtalsförslag. Med detta till grund och att kommunen bedömer att trafiksäkerhet ska gå före i ett område som planläggs på 2010-talet samt det planmonopol som kommunen har anser Samhällsbyggnadssektor att planarbetet för detaljplanen Stenskogen 3:100 m fl fastigheter läggs ner och fastighetsägaren får återkomma i framtiden om denne fortfarande vill planlägga utifrån det planprogram som tagits fram för del av Stenskogen. Återkommer markägaren i framtiden får denne ansöka om planbesked i enlighet med plan- och bygglagen kap Samhällsbyggnadssektorn föreslår att kommunstyrelsen ska upphäva planuppdraget som gavs och därmed kan ärendet avslutas och arkiveras. Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse Stenskogen 3:100, Höörs kommun, samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson, Protokoll från kommunstyrelsen , 38.

11 11 (26) Dnr KSF 2009/ Upphävande av planuppdrag avseende Bosjökloster 1:99 m.fl. Kommunstyrelsen beslutade att meddela miljö- och byggnadsnämnden att områdesbestämmelser eller detaljplan ska upprättas för strandområdet med badhytter och andra byggnader. Bakgrunden till beslutet var att Miljö- och byggnadsnämnden nekade bygglov till en redan uppförd större badhytt som inte passade in i miljön. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som upphävde nämndens beslut. Samrådshandlingar togs fram och godkändes av Kommunstyrelsen i maj Detaljplanearbetet har därefter legat nere. Ett brev skickades till Miljö- och byggnadsnämnden där det framgick att Samhällsbyggnadssektor ville få svar tillbaka från Miljö- och byggnadsnämnden om att de inte längre anser att en detaljplan behöver upprättas för området utan det är tillräckligt att det regleras i Ringsjöbandet Ändring/fördjupning av Höörs översiktsplan. Miljö- och byggnadsnämnden återkom med beslutet att meddela Samhällsbyggnadssektor att ärendet om att ta fram en detaljplan för Bosjökloster 1:99 m fl kan avslutas. Samhällsbyggnadssektor föreslår att kommunstyrelsen ska upphäva planuppdraget som gavs och därmed kan ärendet avslutas och arkiveras. Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse från planarkitekt Yvonne Hagström, Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden , 145. Skrivelse Meddelande om detaljplan för Bosjökloster 1:99 m fl till Miljö-och byggnadsnämnden, planarkitekt Yvonne Hagström, Protokoll från kommunstyrelsen , 66. Protokoll från kommunstyrelsen , 165. Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden , 45.

12 12 (26) Dnr KSF 2013/49 27 Ändring av detaljplan för Fjäriln 4-6 Fastighetsägaren till Fjäriln 4 har ansökt om en planändring för fastigheten och intilliggande fastigheter för att möjliggöra nybebyggelse av ett flerbostadshus. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt plan- och GIS-enheten att upprätta detaljplan för fastigheterna Fjäriln 4-6 för att kunna bedöma lämplig utformning och placering av bebyggelsen, hänsyn till befintlig mark och bebyggelse samt hur utemiljö och parkeringssituation kan lösas. Inom detaljplaneområdet finns fyra flerbostadshus och två förråd/uthus. För att möjliggöra en ny byggnad inom Fjäriln 4 behöver gällande detaljplanen ändras, då den planen inte tillåter någon ny bebyggelse. Gällande detaljplan behöver aktualiseras och minska på prickmarksområdet för att möjliggöra ett nytt flerbostadshus. Samhällsbyggnadssektorn har nu tagit fram en samrådshandling för Fjäriln 4-6 som är förenlig med den befintliga bebyggelsen. Samhällsbyggnadssektorn föreslår att kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingarna, daterade , för samråd. Kommunstyrelsens arbetsutskott Samrådshandling, Illustrationsplan, Samrådshandling, plankarta med bestämmelser,. Samrådshandling, plan- och genomförandebeskrivning,. Protokoll från kommunstyrelsen , 10.

13 13 (26) Dnr KSF 2011/ Detaljplan för Stenskogen 2:19 m.fl. fastigheter i Höörs kommun, antagande Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastigheten Stenskogen 2:19. Planen tillåter mellan nya tomter för friliggande villor alternativt par-/kedjehus-tomter i den södra delen av området beroende på efterfrågan. Fastigheten Stenskogen 2:20 är även inkluderad i detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna planförslaget för samråd. Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden Inkomna synpunkter på samrådsförslaget har sammanställts i ett särskilt utlåtande daterad Planhandlingarna har utifrån inkomna synpunkter reviderats. Samhällsbyggnadssektor föreslår att Kommunfullmäktige godkänner det särskilda utlåtandet daterat samt godkänner förslag till detaljplan för Stenskogen 2:19 m fl upprättad för antagande. Upplysningsvis ska anges att det har gjorts en uppskattning på driftkostnaden för lokalgatan, då kommunen är huvudman för allmän platsmark. Kostnaden bedöms kunna vara cirka kr, men kostnaden kan efter projektering och färdigställande förändras, summan är endast ett riktvärde. Kommunstyrelsens arbetsutskott Antagandehandling, illustrationsplan tillhörande detaljplan för Stenskogen 2:19 m fl fastigheter, Antagandehandling, plankarta med bestämmelser, Antagandehandling, plan- och genomförandebeskrivning, Antagandehandling, Särskilt utlåtande, Exploateringsavtal för Stenskogen 2:19 m.fl. Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden , 146. Protokoll från kommunstyrelsen , 5.

14 14 (26) Dnr KSF 2012/ Godkännande av detaljplan för Sätofta 18:54 m.fl., ny förskola vid Sätoftaskolan, i Höör för samråd Plan- och GIS-enheten fick , 187, i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta detaljplan för att ge plats för ny förskola vid Sätoftaskolan genom en utvidgning av Sätoftaskolans skolområde. Beslutet föranleddes av att Barn- och utbildningsnämnden begärt hos kommunstyrelsen att det byggs en förskola med sex (6) avdelningar på Sätoftaskolans område. För Sätoftaskolan gäller detaljplan från för de ursprungliga byggnaderna och detaljplan från för utbyggnad med högstadiedelen, bollplan m.m. Kommunen äger marken väster och söder om Sätoftaskolan. Området ingår i utbyggnadsområde Ringsjöbandet enligt gällande översiktsplan, Översiktsplan 2002 samt i samrådsförslag Översiktsplan Förskolan kan delvis placeras inom befintligt skolområde enligt gällande detaljplan, men skolområdet behöver utvidgas för att ge plats för en tillräckligt stor tomt för en förskola med sex (6) avdelningar, vilket denna detaljplan syftar till. Förskoletomten behöver ha en storlek på cirka kvm. Kommunstyrelsens arbetsutskott Samrådshandling, Plankarta med bestämmelser och Illustrationskarta, Samrådshandling, Plan- och genomförandebeskrivning, Översikt exploatering alt. Infart Sätoftaskolan Översikt exploatering alt. Infart Nybyvägen. Skiss färglagd, grå köryta. Protokoll från kommunstyrelsen, , 187.

15 15 (26) Dnr KSF 2012/ Månadsarvode för förtroendeuppdrag i VA-/GIS-nämnden Höör och Hörby Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda i Höörs kommun,

16 16 (26) Dnr KSF 2013/ Sammanträdesplan 2014 Kommunstyrelsen bestämmer enligt 6 kap. 18 kommunallagen (1991:900) tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska även hållas om minst en tredjedel (1/3) av kommunstyrelsens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar ordföranden för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem (5) dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Kommunfullmäktige bestämmer enligt 5 kap. 7 kommunallagen (1991:900) när ordinarie sammanträden ska hållas. Sammanträden ska även hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel (1/3) av kommunfullmäktiges ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. Kommunfullmäktiges ordförande utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med kommunfullmäktige. Kungörelsen, som ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas, ska anslås på kommunens anslagstavla minst en (1) vecka före sammanträdesdagen. Inom samma tid ska kungörelsen på lämpligt sätt också lämnas till varje ledamot och ersättare. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska med kallelse till sammanträde sändas ärendehandlingar i den omfattning som ordföranden bestämmer.

17 17 (26) Dnr KSF 2013/ Tidplan för ekonomisk uppföljning 2014 Förslag till tidplan avseende ekonomisk uppföljning för år 2014 föreligger. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tidplan för ekonomisk uppföljning 2014, ekonomichef Lars-Johan Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt,

18 18 (26) Dnr KSF 2013/5 33 Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2013 Redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt föredrar kortfattat Månadsuppföljning Oktober Månadsuppföljning Oktober 2013

19 19 (26) Dnr KSF 2013/ Bokslutsanvisningar för bokföringsår 2013 Förslag till bokslutsanvisningar för bokföringsår 2013 föreligger. Redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt informerar i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till Bokslutsanvisningar för bokföringsår 2013,

20 20 (26) Dnr KSF 2013/ Borgensåtagande för Höörs Fastighets AB Kommunfullmäktige beslutade , 27, att Höörs Fastighets AB fusioneras med sina dotterbolag Höörs Byggnads AB och Höörs Industribyggnads AB. Höörs Fastighets AB har till Bolagsverket lämnat in en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Fusionen verkställs när Bolagsverket registrerat denna ansökan. Kommunfullmäktige har i tidigare beslut antagit borgensramar för tecknande av borgen för Höörs Fastighets AB, Höörs Byggnads AB respektive Höörs Industribyggnads AB om kronor, kronor respektive kronor. I anledning av förestående fusion av dessa aktiebolag finns det skäl för kommunfullmäktige att fatta ett nytt beslut om borgensram för tecknande av borgen för Höörs Fastighets AB. Beloppsmässigt bör denna borgensram uppgå till 800 miljoner kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott E-postmeddelande från Lars-Göran Persson, Höörs Fastighets AB, Protokoll från kommunfullmäktige , 88. Protokoll från kommunfullmäktige , 98. Utdrag ur kommunstyrelsens delegationsordning, B EKONOMISK FÖRVALTNING B.5 Borgen.

21 21 (26) Dnr KSF 2013/79 36 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Enligt 5 kap. 33 kommunallagen (1991:900) bör en motion beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett (1) år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse, Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2013, kanslichef Benny Nilsson, Beslutslogg, motioner,

22 22 (26) Dnr KSF 2013/ Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark som förvaltas av samhällsbyggnadssektorn, Höörs kommun Grävningsbestämmelser för Höörs kommun reglerar på ett tydligt och konsekvent sätt hela processen kring grävningar i allmän platsmark och ansökan om tillstånd, syn av befintliga förhållanden, återställning av ytorna och slut- och garantibesiktningar. Processen kring hantering, kontroll och uppföljning av reglerna i grävningsbestämmelserna innebär en ökad kontroll jämfört med dagens arbetssätt. Ökad kontroll kräver ökade resurser. Den som ansvarar för grävning i allmän platsmark skall betala ersättning för kommunens ökade kostnader. Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från tekniska nämnden , 90. Förslag till Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark som förvaltas av samhällsbyggnadssektorn, Höörs kommun. Skrivelse Förslag till taxa kopplat till Grävningsbestämmelser för Höörs kommun, gatu- och parkchef Susanne Löfström, Grävningsbestämmelser för allmän plats i Höörs kommun,

23 23 (26) Dnr KSF 2013/ Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB), Renhållningstaxa 2014 Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) har översänt förslag till Renhållningstaxa 2014, att gälla från och med den 1 januari Tekniska nämnden har inte något att erinra mot det av Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) översända förslaget till Renhållningstaxa Miljö- och byggnadsnämnden har följande synpunkter mot det av Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) översända förslaget till Renhållningstaxa 2014 : - Att definitionen av flerbostadshus ges en enklare lydelse förslagsvis, Flerbostadshus är fastigheter med fler än två lägenheter, - Att taxan för fritidshus omarbetas så att nyttjande av fastigheten för fritid mellan 16/9 till 14/4 ges möjlighet till ett planlagt hämtande av hushållsavfall utan att grundavgiften för abonnemanget påverkas. - Att taxan för tömning av fosforfällor kompletteras med upplysningsfrasen Tillsynsmyndigheten kan komma att ta ut en tillsynsavgift för kontroll av återfyllning av filtermaterial. - Att det av taxan framgår att återfyllning av fosforfällan ingår i den av MERAB anlitade entreprenörens åtagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden , 143. Protokoll från tekniska nämnden , 92. Skrivelse, Renhållningstaxan 2014, Mellanskånes Renhållningsaktiebolags vd Bengt Svensson. Förslag till Renhållningstaxa 2014 för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby.

24 24 (26) Dnr KSF 2013/ Migrationsverket, överenskommelser om mottagande av och anordnande av boende för asylsökande barn och boende för barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare Förslag till tre överenskommelser med Migrationsverket och Länsstyrelsen, om mottagande av och anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare, föreligger. Kommundirektör Michael Andersson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till Övergripande överenskommelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. Förslag till Överenskommelse om asylplatser Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. Förslag till Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, med uppehållstillstånd. Anvisning av kommun att ta emot ensamkommande barn, från Länsstyrelserna, Migrationsverket, Informations- och prognosbrev till kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun, från Länsstyrelserna, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skrivelse från socialchef Monica Dahl och arbetsledare ungdomsboendet Ewa Näslund,

25 25 (26) Dnr KSF 2013/ Information om Investeringsprojekt Skatebana Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Separat handling, (10 sidor)

26 26 (26) 41 Anmälningar Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna och redovisningarna av fattade delegationsbeslut till handlingarna. 1. Befolkningsförändringar Januari - September 2013 (Kvartal 1-3 år 2013) 2. Länsstyrelsen, beslut om tillstånd till ingrepp i område med fornlämningar inom fastigheten Höör 57:50, fornlämning nr 245 i Höörs socken, Höörs kommun 3. Länsstyrelsen, beslut om föryngringsavverkning inom fastigheten Kvesarum 15:7, fornlämning nr 131, Södra Rörums socken, Höörs kommun 4. Länsstyrelsen, beslut om föryngringsavverkning inom fastigheten Sjunnerup 2:39, fornlämning nr 348 och 409, Höörs socken, Höörs kommun 5. Protokoll från HIBAB, HBAB och HFAB, (KSF 2013/93) 6. Protokoll från Centrala Samverkansgruppen, (KSF 2013/19) 7. Skånsk Handikappidrott nr Synskadades Riksförbund, Skånes Djurpark, resultatrapport, prognos, likviditetsplan och besöksstatistik t.o.m. oktober (KSF 2013/251) 1. Räddningstjänstens delegationslistor, , , och (KSF )

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan) måndag kl 16:00 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Ordförande Rebecca Band Sekreterare Ca kl 17:20 delar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 234-246 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.30-16.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör

KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör OBSERVERA!!! Gruppmöten kl. 18.00 Alliansen på Älvkullen S, MP, V på Biblioteket

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer