Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00"

Transkript

1 1 (26) Plats och tid Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 Beslutande Utses att justera Paragrafer Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Karin Björner Anna Palm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 2 (26) Övriga

3 3 (26) Innehållsförteckning Ärende 19 Val av justerande Anmälan av kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) m.m. och livsmedelslagen (2006:804) inom Höörs kommun Yttrande över förslag till beslut avseende utvidgade strandskyddsområden inom Höörs kommun Förvärv av del av fastigheten Höör 13: Höörs IS, ansökan om sponsorbidrag för säsongen Upphävande av planuppdrag avseende Stenskogen 3: Upphävande av planuppdrag avseende Bosjökloster 1:99 m.fl Ändring av detaljplan för Fjäriln Detaljplan för Stenskogen 2:19 m.fl. fastigheter i Höörs kommun, antagande Godkännande av detaljplan för Sätofta 18:54 m.fl., ny förskola vid Sätoftaskolan, i Höör för samråd Månadsarvode för förtroendeuppdrag i VA-/GIS-nämnden Höör och Hörby Sammanträdesplan Tidplan för ekonomisk uppföljning Ekonomisk månadsuppföljning oktober Bokslutsanvisningar för bokföringsår Borgensåtagande för Höörs Fastighets AB Redovisning av ej slutbehandlade motioner Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark som förvaltas av samhällsbyggnadssektorn, Höörs kommun Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB), Renhållningstaxa Migrationsverket, överenskommelser om mottagande av och anordnande av boende för asylsökande barn och boende för barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare Information om Investeringsprojekt Skatebana Anmälningar... 26

4 4 (26) 19 Val av justerande Kommunstyrelsen beslutar att utse??? och??? att justera dagens protokoll Ordföranden Anna Palm informerar om att dagens protokoll justeras på kommunkansliet, kommunhuset, måndagen den 9 december kl

5 5 (26) 20 Anmälan av kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsen beslutar att lägga de anmälda protokollen till handlingarna. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

6 6 (26) Dnr KSF 2013/ Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) m.m. och livsmedelslagen (2006:804) inom Höörs kommun Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Riksdagen har beslutat att kommunerna skall kunna ta ut avgifter för täckning av kostnaden för tillsyn enligt ovan nämnda lagar och förordningar, och enligt budgetförslag skall kostnadstäckningsgraden för miljö- och byggmyndigheten ökas. Timtaxorna för tillsyn enligt såväl livsmedelslagen som miljöbalken ligger idag väsentligt under vad som rekommenderas av Sveriges kommuner och landsting (SKL), en rekommendation som utarbetats utifrån en målsättning att ge möjlighet för den tillsynsnivå som förutsätts i lagstiftningen. SKL har i förarbetet till sin senaste modell för beräkning av timkostnaden betonat att en kommun för att få fram en korrekt timkostnad, måste medräkna det resursbehov som måste täckas för att kunna bedriva tillsyn i den omfattning som krävs. Tidigare beräkningsmodeller har utgått från befintliga resurser. Den nya timtaxan skall användas tillsammans med bilagan Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken m.m. inom Höörs kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 142. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) m.m. inom Höörs kommun.

7 7 (26) Dnr KSF 2013/ Yttrande över förslag till beslut avseende utvidgade strandskyddsområden inom Höörs kommun I samband med att riksdagen beslutade om nya strandskyddsregler beslutade också regeringen att ge länsstyrelserna i uppdrag att se över det utvidgade strandskyddet, det vill säga områden mellan 100 och 300 m från stränder. Det generella strandskyddet om 100 m återinträder automatiskt efter den 31 december 2014 om inte länsstyrelsen fattat nya beslut om utökade strandskydd. Som en del av översynen har Länsstyrelsen under 2012 berett Höörs kommun möjlighet att inkomma med förslag på lämplig avgränsning av det utökade strandskyddsområdet. Höörs kommun föreslog, den 27 september 2012, att strandskyddet skulle utökas med nya områden vid Korsarödssjön, Höörsån, Syrkhultasjön, Orsjön, Dagstorpssjön, Vaxsjön samt Hålsaxabäcken och Rönne å. Vid Sätofta och Jägersbo föreslog Höörs kommun att befintligt utökat strandskydd skulle begränsas till ca 100 m längs stranden. Även vid Prästtorpasjön föreslog Höörs kommun att befintligt utökat strandskydd skulle begränsas. Länsstyrelsen har nu remitterat sitt förslag till beslut om utvidgade strandskyddsområden. Förslaget innebär att strandskyddet utvidgas i de områden som föreslagits av Höörs kommun samt i ytterligare några områden. Höörs kommuns förslag att begränsa det utökade strandskyddet vid Sätofta, Jägersbo och Prästtorpasjön har inte tillgodosetts. Tjänstemän från miljö- och byggmyndigheten samt kultur- och fritidskontoret har deltagit i beredningen av ärendet. Förslag till yttrande har därefter behandlats i miljö- och byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnd. Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse Yttrande över förslag till beslut om utvidgade strandskyddsområden inom Höörs kommun från Samhällsplanerare/Kommunarkitekt Karin Kallioniemi, Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden , 144. Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden , 72. Länsstyrelsens förslag till beslut, med kartbilagor,

8 8 (26) Dnr KSF 2013/ Förvärv av del av fastigheten Höör 13:10 Sökanden bor på fastigheten Höör 62:20 och bedriver bilverkstad på fastigheten Höör 62:23. Nu önskar han köpa en angränsande del av fastigheten Höör 13:10 som ägs av kommunen, för att uppföra ett enbostadshus om ca 150 m2 med garage och uthus om ca 100 m2. Han har även inkommit med ansökan om förhandsbesked. Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse från mark-och fastighetsförvaltare Lars Frostemark, Ansökan om förvärv med bilagor,

9 9 (26) Dnr KSF 2013/94 24 Höörs IS, ansökan om sponsorbidrag för säsongen 2013 Höörs IS har i skrivelse daterad, , ansökt om ytterligare kr utöver de som redan utbetalats. Det som tillkommit i ärendet jämfört med tidigare är att föreningen lyfter fram damverksamheten samt erbjuder fri tillgång att marknadsföra olika evenemang som Höörs kommun är medarrangör på storbildsskärmen på Färs & Frosta Arena. Kommunstyrelsens antagna riktlinjer för sponsring anger att kriterierna för sponsring ska bestämmas utifrån: 1. Hur stor målgrupp som nås med marknadsföringen 2. Förväntad eller faktisk publiktillströmning till evenemanget 3. Uppmärksamhetsvärde 4. Förväntat massmedialt intresse Utvecklingschef Peter Wollin framför i skrivelse Undertecknades bedömning är att HIS herrlag kan jämföras med H65 herrlag vad gäller marknadsföringsvärde. Båda lagen får vardera kr i sponsorbidrag. H65 damlag spelar i elitserien medan HIS damlag spel i division 4 inte kan anses ge så stort marknadsföringsvärde. Frågan om värdet av att kunna nyttja storbildsskärmen har diskuterats inom planerings- och utvecklingsenheten och utmynnat att vi inte ser så stort värde i erbjudandet denna säsong. Vidare finns det inte utrymme i årets budget inom verksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse Anhållan om sponsring från Höörs Idrottssällskap, utvecklingschef Peter Wollin. Höörs IS Ansökan om fortsatt sponsring av vår förening Höörs Idrottsällskap, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , 12. Protokoll från kommunstyrelsen , 13.

10 10 (26) Dnr KSF 2011/ Upphävande av planuppdrag avseende Stenskogen 3:100 Av en skrivelse från samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson framgår bland annat följande: Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt planenheten att upprätta detaljplan för Stenskogen 3:100 m.fl. fastigheter. I augusti 2013 hade kommunalråd, kommundirektör, samhällsbyggnadschef och planhandläggare ett möte med fastighetsägaren. Efter mötet togs det fram ett förslag på plankostnadsavtal samt en skiss på utformning för utbyggnad. Därefter har markägaren återkommit ett flertal gånger och inte velat godkänna det förslag som kommunen tagit fram, då denne inte godkänner vägdragningen. Förslaget grundar sig på planprogrammet för del av Stenskogen. I den senaste skrivelsen från markägaren skriver denne att Jag kommer aldrig att bygga på dem villkoren som kommunen ställt upp i sitt avtalsförslag. Med detta till grund och att kommunen bedömer att trafiksäkerhet ska gå före i ett område som planläggs på 2010-talet samt det planmonopol som kommunen har anser Samhällsbyggnadssektor att planarbetet för detaljplanen Stenskogen 3:100 m fl fastigheter läggs ner och fastighetsägaren får återkomma i framtiden om denne fortfarande vill planlägga utifrån det planprogram som tagits fram för del av Stenskogen. Återkommer markägaren i framtiden får denne ansöka om planbesked i enlighet med plan- och bygglagen kap Samhällsbyggnadssektorn föreslår att kommunstyrelsen ska upphäva planuppdraget som gavs och därmed kan ärendet avslutas och arkiveras. Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse Stenskogen 3:100, Höörs kommun, samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson, Protokoll från kommunstyrelsen , 38.

11 11 (26) Dnr KSF 2009/ Upphävande av planuppdrag avseende Bosjökloster 1:99 m.fl. Kommunstyrelsen beslutade att meddela miljö- och byggnadsnämnden att områdesbestämmelser eller detaljplan ska upprättas för strandområdet med badhytter och andra byggnader. Bakgrunden till beslutet var att Miljö- och byggnadsnämnden nekade bygglov till en redan uppförd större badhytt som inte passade in i miljön. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som upphävde nämndens beslut. Samrådshandlingar togs fram och godkändes av Kommunstyrelsen i maj Detaljplanearbetet har därefter legat nere. Ett brev skickades till Miljö- och byggnadsnämnden där det framgick att Samhällsbyggnadssektor ville få svar tillbaka från Miljö- och byggnadsnämnden om att de inte längre anser att en detaljplan behöver upprättas för området utan det är tillräckligt att det regleras i Ringsjöbandet Ändring/fördjupning av Höörs översiktsplan. Miljö- och byggnadsnämnden återkom med beslutet att meddela Samhällsbyggnadssektor att ärendet om att ta fram en detaljplan för Bosjökloster 1:99 m fl kan avslutas. Samhällsbyggnadssektor föreslår att kommunstyrelsen ska upphäva planuppdraget som gavs och därmed kan ärendet avslutas och arkiveras. Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse från planarkitekt Yvonne Hagström, Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden , 145. Skrivelse Meddelande om detaljplan för Bosjökloster 1:99 m fl till Miljö-och byggnadsnämnden, planarkitekt Yvonne Hagström, Protokoll från kommunstyrelsen , 66. Protokoll från kommunstyrelsen , 165. Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden , 45.

12 12 (26) Dnr KSF 2013/49 27 Ändring av detaljplan för Fjäriln 4-6 Fastighetsägaren till Fjäriln 4 har ansökt om en planändring för fastigheten och intilliggande fastigheter för att möjliggöra nybebyggelse av ett flerbostadshus. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt plan- och GIS-enheten att upprätta detaljplan för fastigheterna Fjäriln 4-6 för att kunna bedöma lämplig utformning och placering av bebyggelsen, hänsyn till befintlig mark och bebyggelse samt hur utemiljö och parkeringssituation kan lösas. Inom detaljplaneområdet finns fyra flerbostadshus och två förråd/uthus. För att möjliggöra en ny byggnad inom Fjäriln 4 behöver gällande detaljplanen ändras, då den planen inte tillåter någon ny bebyggelse. Gällande detaljplan behöver aktualiseras och minska på prickmarksområdet för att möjliggöra ett nytt flerbostadshus. Samhällsbyggnadssektorn har nu tagit fram en samrådshandling för Fjäriln 4-6 som är förenlig med den befintliga bebyggelsen. Samhällsbyggnadssektorn föreslår att kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingarna, daterade , för samråd. Kommunstyrelsens arbetsutskott Samrådshandling, Illustrationsplan, Samrådshandling, plankarta med bestämmelser,. Samrådshandling, plan- och genomförandebeskrivning,. Protokoll från kommunstyrelsen , 10.

13 13 (26) Dnr KSF 2011/ Detaljplan för Stenskogen 2:19 m.fl. fastigheter i Höörs kommun, antagande Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastigheten Stenskogen 2:19. Planen tillåter mellan nya tomter för friliggande villor alternativt par-/kedjehus-tomter i den södra delen av området beroende på efterfrågan. Fastigheten Stenskogen 2:20 är även inkluderad i detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna planförslaget för samråd. Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden Inkomna synpunkter på samrådsförslaget har sammanställts i ett särskilt utlåtande daterad Planhandlingarna har utifrån inkomna synpunkter reviderats. Samhällsbyggnadssektor föreslår att Kommunfullmäktige godkänner det särskilda utlåtandet daterat samt godkänner förslag till detaljplan för Stenskogen 2:19 m fl upprättad för antagande. Upplysningsvis ska anges att det har gjorts en uppskattning på driftkostnaden för lokalgatan, då kommunen är huvudman för allmän platsmark. Kostnaden bedöms kunna vara cirka kr, men kostnaden kan efter projektering och färdigställande förändras, summan är endast ett riktvärde. Kommunstyrelsens arbetsutskott Antagandehandling, illustrationsplan tillhörande detaljplan för Stenskogen 2:19 m fl fastigheter, Antagandehandling, plankarta med bestämmelser, Antagandehandling, plan- och genomförandebeskrivning, Antagandehandling, Särskilt utlåtande, Exploateringsavtal för Stenskogen 2:19 m.fl. Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden , 146. Protokoll från kommunstyrelsen , 5.

14 14 (26) Dnr KSF 2012/ Godkännande av detaljplan för Sätofta 18:54 m.fl., ny förskola vid Sätoftaskolan, i Höör för samråd Plan- och GIS-enheten fick , 187, i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta detaljplan för att ge plats för ny förskola vid Sätoftaskolan genom en utvidgning av Sätoftaskolans skolområde. Beslutet föranleddes av att Barn- och utbildningsnämnden begärt hos kommunstyrelsen att det byggs en förskola med sex (6) avdelningar på Sätoftaskolans område. För Sätoftaskolan gäller detaljplan från för de ursprungliga byggnaderna och detaljplan från för utbyggnad med högstadiedelen, bollplan m.m. Kommunen äger marken väster och söder om Sätoftaskolan. Området ingår i utbyggnadsområde Ringsjöbandet enligt gällande översiktsplan, Översiktsplan 2002 samt i samrådsförslag Översiktsplan Förskolan kan delvis placeras inom befintligt skolområde enligt gällande detaljplan, men skolområdet behöver utvidgas för att ge plats för en tillräckligt stor tomt för en förskola med sex (6) avdelningar, vilket denna detaljplan syftar till. Förskoletomten behöver ha en storlek på cirka kvm. Kommunstyrelsens arbetsutskott Samrådshandling, Plankarta med bestämmelser och Illustrationskarta, Samrådshandling, Plan- och genomförandebeskrivning, Översikt exploatering alt. Infart Sätoftaskolan Översikt exploatering alt. Infart Nybyvägen. Skiss färglagd, grå köryta. Protokoll från kommunstyrelsen, , 187.

15 15 (26) Dnr KSF 2012/ Månadsarvode för förtroendeuppdrag i VA-/GIS-nämnden Höör och Hörby Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda i Höörs kommun,

16 16 (26) Dnr KSF 2013/ Sammanträdesplan 2014 Kommunstyrelsen bestämmer enligt 6 kap. 18 kommunallagen (1991:900) tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska även hållas om minst en tredjedel (1/3) av kommunstyrelsens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar ordföranden för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem (5) dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Kommunfullmäktige bestämmer enligt 5 kap. 7 kommunallagen (1991:900) när ordinarie sammanträden ska hållas. Sammanträden ska även hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel (1/3) av kommunfullmäktiges ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. Kommunfullmäktiges ordförande utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med kommunfullmäktige. Kungörelsen, som ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas, ska anslås på kommunens anslagstavla minst en (1) vecka före sammanträdesdagen. Inom samma tid ska kungörelsen på lämpligt sätt också lämnas till varje ledamot och ersättare. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska med kallelse till sammanträde sändas ärendehandlingar i den omfattning som ordföranden bestämmer.

17 17 (26) Dnr KSF 2013/ Tidplan för ekonomisk uppföljning 2014 Förslag till tidplan avseende ekonomisk uppföljning för år 2014 föreligger. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Tidplan för ekonomisk uppföljning 2014, ekonomichef Lars-Johan Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt,

18 18 (26) Dnr KSF 2013/5 33 Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2013 Redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt föredrar kortfattat Månadsuppföljning Oktober Månadsuppföljning Oktober 2013

19 19 (26) Dnr KSF 2013/ Bokslutsanvisningar för bokföringsår 2013 Förslag till bokslutsanvisningar för bokföringsår 2013 föreligger. Redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt informerar i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till Bokslutsanvisningar för bokföringsår 2013,

20 20 (26) Dnr KSF 2013/ Borgensåtagande för Höörs Fastighets AB Kommunfullmäktige beslutade , 27, att Höörs Fastighets AB fusioneras med sina dotterbolag Höörs Byggnads AB och Höörs Industribyggnads AB. Höörs Fastighets AB har till Bolagsverket lämnat in en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Fusionen verkställs när Bolagsverket registrerat denna ansökan. Kommunfullmäktige har i tidigare beslut antagit borgensramar för tecknande av borgen för Höörs Fastighets AB, Höörs Byggnads AB respektive Höörs Industribyggnads AB om kronor, kronor respektive kronor. I anledning av förestående fusion av dessa aktiebolag finns det skäl för kommunfullmäktige att fatta ett nytt beslut om borgensram för tecknande av borgen för Höörs Fastighets AB. Beloppsmässigt bör denna borgensram uppgå till 800 miljoner kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott E-postmeddelande från Lars-Göran Persson, Höörs Fastighets AB, Protokoll från kommunfullmäktige , 88. Protokoll från kommunfullmäktige , 98. Utdrag ur kommunstyrelsens delegationsordning, B EKONOMISK FÖRVALTNING B.5 Borgen.

21 21 (26) Dnr KSF 2013/79 36 Redovisning av ej slutbehandlade motioner Enligt 5 kap. 33 kommunallagen (1991:900) bör en motion beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett (1) år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse, Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2013, kanslichef Benny Nilsson, Beslutslogg, motioner,

22 22 (26) Dnr KSF 2013/ Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark som förvaltas av samhällsbyggnadssektorn, Höörs kommun Grävningsbestämmelser för Höörs kommun reglerar på ett tydligt och konsekvent sätt hela processen kring grävningar i allmän platsmark och ansökan om tillstånd, syn av befintliga förhållanden, återställning av ytorna och slut- och garantibesiktningar. Processen kring hantering, kontroll och uppföljning av reglerna i grävningsbestämmelserna innebär en ökad kontroll jämfört med dagens arbetssätt. Ökad kontroll kräver ökade resurser. Den som ansvarar för grävning i allmän platsmark skall betala ersättning för kommunens ökade kostnader. Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från tekniska nämnden , 90. Förslag till Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark som förvaltas av samhällsbyggnadssektorn, Höörs kommun. Skrivelse Förslag till taxa kopplat till Grävningsbestämmelser för Höörs kommun, gatu- och parkchef Susanne Löfström, Grävningsbestämmelser för allmän plats i Höörs kommun,

23 23 (26) Dnr KSF 2013/ Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB), Renhållningstaxa 2014 Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) har översänt förslag till Renhållningstaxa 2014, att gälla från och med den 1 januari Tekniska nämnden har inte något att erinra mot det av Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) översända förslaget till Renhållningstaxa Miljö- och byggnadsnämnden har följande synpunkter mot det av Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) översända förslaget till Renhållningstaxa 2014 : - Att definitionen av flerbostadshus ges en enklare lydelse förslagsvis, Flerbostadshus är fastigheter med fler än två lägenheter, - Att taxan för fritidshus omarbetas så att nyttjande av fastigheten för fritid mellan 16/9 till 14/4 ges möjlighet till ett planlagt hämtande av hushållsavfall utan att grundavgiften för abonnemanget påverkas. - Att taxan för tömning av fosforfällor kompletteras med upplysningsfrasen Tillsynsmyndigheten kan komma att ta ut en tillsynsavgift för kontroll av återfyllning av filtermaterial. - Att det av taxan framgår att återfyllning av fosforfällan ingår i den av MERAB anlitade entreprenörens åtagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden , 143. Protokoll från tekniska nämnden , 92. Skrivelse, Renhållningstaxan 2014, Mellanskånes Renhållningsaktiebolags vd Bengt Svensson. Förslag till Renhållningstaxa 2014 för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby.

24 24 (26) Dnr KSF 2013/ Migrationsverket, överenskommelser om mottagande av och anordnande av boende för asylsökande barn och boende för barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare Förslag till tre överenskommelser med Migrationsverket och Länsstyrelsen, om mottagande av och anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare, föreligger. Kommundirektör Michael Andersson informerar i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till Övergripande överenskommelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. Förslag till Överenskommelse om asylplatser Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn. Förslag till Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd Överenskommelse om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, med uppehållstillstånd. Anvisning av kommun att ta emot ensamkommande barn, från Länsstyrelserna, Migrationsverket, Informations- och prognosbrev till kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun, från Länsstyrelserna, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skrivelse från socialchef Monica Dahl och arbetsledare ungdomsboendet Ewa Näslund,

25 25 (26) Dnr KSF 2013/ Information om Investeringsprojekt Skatebana Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Separat handling, (10 sidor)

26 26 (26) 41 Anmälningar Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna och redovisningarna av fattade delegationsbeslut till handlingarna. 1. Befolkningsförändringar Januari - September 2013 (Kvartal 1-3 år 2013) 2. Länsstyrelsen, beslut om tillstånd till ingrepp i område med fornlämningar inom fastigheten Höör 57:50, fornlämning nr 245 i Höörs socken, Höörs kommun 3. Länsstyrelsen, beslut om föryngringsavverkning inom fastigheten Kvesarum 15:7, fornlämning nr 131, Södra Rörums socken, Höörs kommun 4. Länsstyrelsen, beslut om föryngringsavverkning inom fastigheten Sjunnerup 2:39, fornlämning nr 348 och 409, Höörs socken, Höörs kommun 5. Protokoll från HIBAB, HBAB och HFAB, (KSF 2013/93) 6. Protokoll från Centrala Samverkansgruppen, (KSF 2013/19) 7. Skånsk Handikappidrott nr Synskadades Riksförbund, Skånes Djurpark, resultatrapport, prognos, likviditetsplan och besöksstatistik t.o.m. oktober (KSF 2013/251) 1. Räddningstjänstens delegationslistor, , , och (KSF )

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör

KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 januari kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör OBSERVERA!!! Gruppmöten kl. 18.00 Alliansen på Älvkullen S, MP, V på Biblioteket

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Höörsalen Torsdagen den 13 februari 2014 kl. 10:00-16:10

Höörsalen Torsdagen den 13 februari 2014 kl. 10:00-16:10 !mjhöörs W kommun 1 (22) Plats och tid ande Höörsalen Torsdagen den 13 februari 2014 kl. 10:00-16:10 Anna Palm (M), Ordförande Hans-Göran Larsson (FP), 1 :e vice ordförande Stefan Lissmark (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Eva

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell 2015-02-09 1 (21) Plats och tid ande Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30 Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson (MP) Christer

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kompassen konferens i Skärhamn kl 18.00-20.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Benita Nilsson (fp) Ewa-Lena Svensson (fp) Georg Strömbom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer