Processen - Nyregistrering av aktiebolag i Bolagsverkets Näringslivsregister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processen - Nyregistrering av aktiebolag i Bolagsverkets Näringslivsregister"

Transkript

1 Processen - Nyregistrering av aktiebolag i s Näringslivsregister Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 6 2 Registrering i Näringslivsregistret 7 3 som utvecklingsmiljö 8 4 Avgränsning av processen Översiktlig beskrivning av processen Start av processen Stop av processen Aktörer i processen Styrande regelverk 14 5 Genomförandet Beskrivning av NU-läge (dvs. före ) Aktivitetsbeskrivning Beskrivning av NY-läge (dvs. efter ) Aktivitetsbeskrivning Efteranalys Annat pågående arbete inom 23 5

2 1 Sammanfattning Processanalysen vid avser processen Nyregistrering av aktiebolag i Näringslivsregistret. Analysen fokuserar vad som är sista steget i ett längre utvecklingsarbete. I detta införs till följd av en lagändring möjligheten till helt elektronisk ingivning av registreringsanmälningar för aktiebolag. Det NY-läge som beskrivs utgör inte ett tänkt läge, utan är en redovisning av det utvecklingsarbete som s redan genomfört i syfte att tillföra ytterligare ett alternativ för inlämning av registreringsanmälan. Själva handläggningsprocessen har redan tidigare utvecklats och anpassats för hanteringen av även detta alternativ. Analysen sätter fingret på det faktum att själva grundbulten för att uppnå såväl en hög automatiseringsgrad i handläggningen, som för förenklingar och bättre service för kunderna, är att uppgifterna i anmälningar/ansökningar etc. lämnas in till myndigheten i elektroniskt bearbetningsbar form. Någon gap-analys för att försöka beräkna besparingspotentialen har inte genomförts. Möjligheten till helt elektronisk registreringsanmälan infördes 1 juli 2006 och avser att senare genomföra mätningar av arbetsinsatsen för att handlägga en helt elektronisk anmälan. bedömer att minskningen kan vara så stor, att det kan bli aktuellt att införa en lägre registreringsavgift för elektronisk anmälan. Analysen visar också att Förvaltningslagens gränsdragning mellan service och myndighetsutövning utgör hinder för att utnyttja IT:s fulla potential att förenkla för anmälaren, korta handläggningstiden och effektivisera handläggningen. ser det inte som möjligt att genomföra och omedelbart meddela resultatet av sådana maskinella kontroller, som skulle kunna genomföras efter det att en elektronisk anmälan nått men medan anmälaren fortfarande är inloggad på foretagsregistrering.se. Eftersom anmälan nått s elektroniska mottagningsfunktion, är den att betrakta som inkommen och alla åtgärder därefter att betrakta som myndighetsutövning, som måste anstå till dess att en handläggare hämtat upp anmälan ur körummet. Även underkännandet av en e-legitimation betraktas som myndighetsutövning och det kan ta upp till en vecka eller mer innan anmälaren får ett meddelande om att legitimationen inte var giltig (mest sannolikt på grund av att han inte var medveten om att giltighetstiden gått ut något som för övrigt svårligen låter sig kontrolleras på annat sätt än att man försöker använda legitimationen) och att anmälan därmed inte är undertecknad. 6

3 2 Registrering i Näringslivsregistret Näringslivsregistret, som förs av, består av flera olika register, bl.a. aktiebolagsregistret, handelsbolagsregistret, kommanditbolagsregistret, föreningsregistret och registret för enskilda firmor. Näringslivsregistret utgör en faktabank med information om näringslivet för näringslivet och samhället i övrigt och innehåller totalt cirka företag (varav ca aktiebolag, enskilda firmor och handelsbolag). Registrering i Näringslivsregistret är obligatorisk för alla företag utom enskild firma och innebär samtidigt att företaget förvärvar ensamrätt till sitt företagsnamn (firman). Ensamrätten innebär att ingen annan än innehavaren får använda ett med namnet/firman förväxlingsbart namn (även fonetiskt) inom det verksamhetsområde för vilket firman registrerats. Ett moment i handläggningen av en anmälan för registrering utgörs av att ställning till om namnförslaget kan godkännas. Ett nybildat aktiebolag ska enligt Aktiebolagslagen, senast sex månader från stiftelseurkundens undertecknande, anmälas för registrering i aktiebolagsregistret. Det är först i och med registreringen som aktiebolaget får rättshandlingsförmåga. Antalet nyanmälningar uppgår till ca per år. Av Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och Aktiebolagsförordningen (SFS 2005:559) framgår vilka uppgifter och handlingar som ska inlämnas till i samband med anmälan. Lagen ställer också vissa formkrav, som t.ex. att registreringsanmälan skall vara undertecknad. Genom en lagändring, som trädde i kraft , behöver en anmälan för registrering av aktiebolag vara undertecknad av enbart en styrelseledamot eller av den verkställande direktören, i stället för som tidigare samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören. Den möjlighet till elektronisk underskrift med en e-legitimation som uppfyller kraven på avancerad nivå, som infördes redan , gör det därmed även praktiskt möjligt att lämna in registreringsanmälan elektroniskt (i likhet med vad som redan tidigare varit möjligt för en anmälan för registrering av enskild firma). 7

4 3 som utvecklingsmiljö (fram till den 1 juli 2004 Bolagsavdelningen inom Patent- och registreringsverket) har sedan länge målmedvetet och systematiskt arbetat med att vara en modern och kundorienterad myndighet, som tar tillvara informationsteknikens potential. Samtliga processer är sedan länge elektroniska i bemärkelsen att man inte längre arbetar med papper. All information är antingen instansad i register eller system eller skannad till bilder, som används i ärendehandläggningen. Ett processorienterat tänkesätt infördes för ca. 5 år sedan, vilket nyligen också har resulterat i en processorienterad organisation. har också en lång tradition av att, ofta i samarbete med andra myndigheter eller organisationer, bidra till och driva på nödvändiga förändringar i sin relevanta omvärld. Exempel är ett aktivt agerande för att få till stånd förändringar i lagstiftningen för att möjliggöra elektroniskt ingivande till, samarbetet med Skatteverket för att utveckla den gemensamma webbtjänsten foretagsregistrering.se, deltagande i Samsetarbetet och i utvecklingen av en elektronisk årsredovisning i överensstämmelse med svensk lagstiftning och baserad på xbrl-standarden. För att utveckla sin förmåga att bedriva verksamhetsutveckling har medvetet satsat på att bygga upp sin utvecklingskompetens och utvecklingsmiljö. En projektstyrningsmodell, processmodell och testmodell finns på plats. Arbetet med uppföljningar har också utvecklats. 8

5 4 Avgränsning av processen 4.1 Översiktlig beskrivning av processen Ett nybildat aktiebolag ska anmälas för registrering i aktiebolagsregistret senast sex månader från stiftelseurkundens undertecknande. Om så inte sker faller bolagsbildningen. Till anmälan ska fogas kopia/utdrag ur stiftelseurkund och bolagsordning. Bifogas ska också ett bankintyg (som visar att aktiekapitalet satts in på särskilt konto) samt i vissa fall även andra intyg och bilagor. Anmälningsblankett för ifyllnad, utskrift och insändning per post finns på s webbplats. 9

6 Första sidan av fyra i anmälningsblankett för registrering av nytt Aktiebolag 10

7 Tjänsten foretagsregistrering.se, som kan användas för helt elektronisk registreringsanmälning för enskild firma, har även före 1 juli kunnat utnyttjas för föranmälan av aktiebolag. Den ifyllda blanketten har kunnat sändas in elektroniskt men måste åtföljas per post av en utskriven och undertecknad blankett (samt erforderliga bilagor). Denna möjlighet har utnyttjats vid närmare 20 % av samtliga anmälningar. Efter 1 juli kan foretagsregistrering.se utnyttjas för helt elektronisk anmälan. Första sida av utskrift av anmälan genom tjänsten foretagsregistrering.se omvandlad till blankettformat för tkrift. 11

8 För nyregistrering av aktiebolag tar ut en avgift om Kr. Avgiften ska betalas när anmälan lämnas in. Betald registreringsavgift är i formell mening en förutsättning för att anmälan ska behandlas. För att få flyt i handläggningen kontrolleras dock att avgiften erlagts först i ett senare skede av processen. Handläggningen av ansökan är helt papperslös. Inledningsvis inskannas alla handlingar till bilder. Sådana uppgifter, som behöver vara tillgängliga i elektroniskt bearbetningsbar form (för handläggningen och i Näringslivsregistret) instansas. Handläggaren arbetar mot två bildskärmar, den ena för handläggningen mot ärendehanteringssystemet (UNIREG) och den andra för att visa de inskannade handlingarna, som ligger lagrade i e-arkivet. Handläggningen består av två moment. I de ena kontrolleras att uppgifterna i anmälan är fullständiga, att de uppfyller de materiella kraven enligt Aktiebolagslagen samt att registreringsavgift erlagts. De materiella kraven är entydiga och ger inget utrymme för skönsmässiga beslut. Ofullständiga anmälningar är vanliga. Sett till samtliga registreringsanmälningar (dvs. samtliga företagstyper) är ca. 40 % ofullständiga. Vanligaste brister är att registreringsavgiften inte betalats samt att anmälan inte är undertecknad. Konstaterade brister ska vara åtgärdade inom tre veckor. Det är dock vanligt att man begär (och beviljas) utsträckt tid. Det andra momentet i handläggningen består i att ta ställning till om firmanamnet kan godkännas. Firmalagen anger ett antal hinder för val av firmanamn. Förutom att det inte får vara förväxlingsbart (inte heller genom ljudlikhet) med redan registrerad firma inom samma verksamhetsområde, får namnet inte bestå enbart av ett allmänt brukat ortsnamn, utgöra titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, vara en statlig eller internationell benämning, vara vilseledande för allmänheten, eller strida mot god sed eller allmän ordning, m.m. Vid bedömningsmomentet genomför handläggaren ett antal slagningar mot olika register, även andra än s egna, t.ex. Svenskt ortnamnsregister. Även med denna hjälp innebär momentet en hög grad av intellektuell och icke automatiserbar bedömning. Ett inslag i denna är att ta ställning till om det är fråga om samma eller olika verksamhetsområden, en uppgift som anges i klartext i anmälan. Beslutet att ett nytt aktiebolag har registrerats, kungörs i Post- och inrikes tidningar. Ett registreringsbevis sänds till bolaget. 12

9 Enligt det serviceåtagande som finns publicerat på s webbplats ska tiden till färdig registrering eller till dess att ett kompletteringsmeddelande utfärdas, inte överstiga fem till tio arbetsdagar. 4.2 Start av processen Processen startar när den som vill anmäla ett nytt aktiebolag för registrering i företagsregistret, sänder in en ifylld anmälan tillsammans med erforderliga bilagor och intyg. 4.3 Stop av processen Processen slutar när registreringsbevis sänds till anmälaren. 4.4 Aktörer i processen Anmälningarna handläggs vid Registeravdelningen. Vid Ärendemottagningen prepareras anmälningarna för handläggning. Anmälan diarieförs och handlingar på papper skannas in varefter pappershandlingarna arkiveras. Anmälan handläggs av Handläggare. Beslut fattas av Beslutsfattare. Ekonomifunktionen/kassan registrerar erlagda registreringsavgifter och parar ihop dessa med rätt anmälan. IT-system Unireg Diarieförings- och ärendehanteringssystem (ähs) e-arkiv innehåller inskannade handlingar som bilder (image) foretagsregistrering.se (FTG) tjänst för elektronisk anmälan av nytt företag (fr.o.m även aktiebolag) för registrering i näringslivsregistret. Helt eller delvis ifylld anmälan kan sparas på plats som tillhandahålles av men som endast är åtkomlig för kunden. Ifylld ansökan kan också skrivas ut och då konverterad till blankettutseende. 13

10 Styrande regelverk Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och Aktiebolagsförordningen (SFS 2005:559) Firmalagen (SFS 1974:156). 14

11 5 Genomförandet 5.1 Beskrivning av NU-läge (dvs. före ) Den generella processen Registreringar och Underrättelser har analyserats och beskrivits av. Processen omfattar nybildning av alla typer av företag (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma, enkelt bolag, filial, bank & försäkringsbolag, bostadsrättförening, ideell förening, sambruksförening, ekonomisk förening etc.) samt ändringar i dessa, nyemission, nedsättning av aktiekapital, skuldebrev, fondemission styrelseändring samt avregistrering för aktiebolag, konkurs, personlig konkurs och näringsförbud. Den nu aktuella processanalysen har specifikt avsett registrering av aktiebolag och fokuserade främst de delar där den nya lagstiftningen om elektronisk ingivning till kan innebära nya möjligheter. Datum: Deltagare: o Hans Ekstål, Processägare Registreringsprocessen 15

12 o Monica Grahn, t.f. avdelningschef Registeravdelningen o Sven Henrik Granlund, enhetschef Utvecklingsenheten inom Utvecklingsavdelningen o Roland Höglund, Överdirektör o Katarina Wedin, handläggare för nybildningar Projektgruppen o Thomas Johansson o Anna Lundbergh o Birgitta Nelson Aktivitetsbeskrivning Den anmälande Den som står i begrepp att anmäla ett nystartat aktiebolag för registrering i Näringslivsregistret kan: ladda ner och fylla i anmälningsblankett som finns på s webbplats (i pdf eller wordformat), skriva ut blanketten och se till att den undertecknas av samtliga styrelseledamöter och suppleanter, VD och vice VD samt sända per post till. Blanketten kan också skrivas ut tom och fyllas i manuellt. gå in på foretagsregistrering.se, fylla i formuläret i webbapplikationen, (som ger ifyllnadshjälp, kontrollerar att obligatoriska uppgifter fyllts i etc.), sända in anmälan elektroniskt men också begära utskrift (i blankettformat ), se till att den undertecknas enligt ovan samt sända in den per post till. Anmälan ska innehålla uppgifter ur andra handlingar, t.ex. stiftelseurkund, bolagsordning, och revisorsbekräftelse. Görs anmälan endast med hjälp av de blanketter, som kan laddas ner från s webbplats, sänds kopior av dessa handlingar med som bilagor. Använder anmälaren foretagsregistrering.se, skrivs i stället uppgifter/utdrag ur dessa handlingar in i webbformuläret och utgör en integrerad del av anmälan. Till anmälan ska också fogas ett bankintyg, dvs. ett intyg på att aktiekapitalet satts in på ett särskilt bankkonto. Bankens intyg bifogas postförsändelsen. 16

13 Samtidigt med anmälan ska registreringsavgiften betalas in. Om anmälan gjorts enbart på papper anges vid betalningen det först föreslagna företagsnamnet för att avgiften ska kunna kopplas samman med rätt anmälan. Om anmälan också gjorts elektroniskt via företagsregistrering.se, anges i stället det referensnummer, som finns på det elektroniskt genererade kvitto, som sänds till anmälaren omedelbart när anmälan är elektroniskt mottagen av Ärendemottagning I Ärendemottagningen diarieförs och inskannas alla inkomna handlingar till bilder/image. De avbildade handlingarna lagras i e-arkivet. Om anmälan också inkommit elektroniskt via foretagsregistrering.se kopplas samtliga handlingar i ärendet samman via diarienumret. Den sammanhållna akten går därefter vidare till handläggning Handläggning Logiskt består handläggningen av en anmälan för registrering av tre olika delar: 1. Kontroll av att de i anmälan lämnade uppgifterna är sådana att aktiebolaget uppfyller aktiebolagens krav för att registreras i Näringslivsregistret (och därmed erhålla rättskapacitet). I denna del av handläggningen kontrolleras: Att uppgifterna i anmälan är fullständiga Att de lämnade uppgifterna är korrekta i materiellt avseende (uppfyller regelverket i aktiebolagslagen) Att ansökan är underskriven Att registreringsavgift är erlagd 2. Ställningstagande till om det föreslagna firmanamnet (något av de föreslagna firmanamnen) kan godkännas. 3. Inregistrering av de uppgifter om bolaget som ska finnas i Näringslivsregistret. Ärendehandläggningen i del 1. styrs helt av regelverket i aktiebolagslagen. Förutsatt att uppgifterna fanns i elektroniskt bearbetningsbar form, skulle kontrollen kunna göras med hög grad av automatik. I nuläget sker kontrollen i stället genom visuell granskning av uppgifterna på de inskannade bilderna av pappershandlingarna. Handläggningen sker mot verksamhetsapplikationen UNIREG (med koppling mot e-arkivet). Handläggaren använder två bildskärmar, den ena för UNIREG-applikationen och den andra för de inskannade bilderna ur e-arkivet. Handläggningen består främst i att granska uppgifterna. Om något saknas eller är fel genererar UNIREG ett 17

14 kompletteringsmeddelande som sänds per post till anmälaren (även e-post till några större ombud). I samband med granskningen instansas sådana uppgifter, som ska finnas registrerade i Näringslivsregistret. För uppgifter, som redan finns i digital form genom att anmälaren (också) utnyttjat tjänsten foretagsregistrering.se (för föranmälan ), bortfaller detta arbetsmoment. Handläggningens del 2. innebär att bedöma om anmälarens förslag till namn på det nya aktiebolaget kan godkännas. Utöver att det föreslagna namnet inte ska kunna förväxlas (inte heller fonetiskt) med annat redan registrerat namn inom samma verksamhet anger Firmalagen ytterligare ett antal hinder. Namnet får t.ex. inte enbart bestå av ett allmänt brukat ortsnamn, ett kännetecken som är väl ansett i landet, en statlig eller internationell benämning, vara vilseledande för allmänheten, utgöra titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, eller strida mot god sed eller allmän ordning, etc. Godkännande av firmanamn innebär med nödvändighet en intellektuell och icke automatiserbar bedömning (även i frågan om två företag bedriver samma verksamhet, eftersom denna anges i klartext, inte som en kod). Vid bedömningen genomförs ett antal slagningar mot olika register, även andra än s egna, t.ex. Svenskt ortnamnsregister. Känner handläggaren osäkerhet beträffande ett namnförslag konsulteras annan kollega. Beslutet att inte godkänna ett namnförslag kan överklagas av det förslagsställande bolaget. (Ett godkännande kan dock inte överklagas. Den som anser det godkända namnet kan förväxlas med det egna firmanamnet, får starta en civilrättslig process mot det nya företaget.) Handläggningen avslutas med att aktiebolaget läggs in i Näringslivsregistret och ett registreringsbevis utfärdas och sänds till bolaget per post. Registreringen kungörs i Post- och inrikes tidningar och meddelas abonnenter på nya företagsregistreringar Handläggningstid Tiden för Happy flow uppgår till minuter (och förutsätter att anmälningshandlingarna är kompletta samt att firmanamnet kan godkännas utan tveksamhet). I dessa fall, som är relativt sällsynta (ca. 10 % av samtliga anmälningar), sänds registreringsbevis påföljande dag. 18

15 Enligt det serviceåtagande som finns publicerat på s webbplats ska tiden till färdig registrering inte överstiga fem till tio arbetsdagar. Om det visar sig att anmälan inte är komplett stoppas klockan när kompletteringsmeddelande sänds och startas igen när komplettering inkommit. Kötiden från det att anmälan inkommit till dess att den kan tas om hand varierar över året. Under högsäsong kan den uppgå till 5-7 arbetsdagar. NU-läge 5.2 Beskrivning av NY-läge (dvs. efter ) Vid tidpunkten för nylägesanalysen pågick utvecklingsarbetet för den tjänst för helt elektronisk registreringsanmälan (inklusive elektronisk underskrift) för aktiebolag, som skulle bli möjligt i och med de lagändringar som skulle träda i kraft Beskrivningen nedan av processen vid den nya tjänsten, utgår således från status i utvecklingsarbetet i slutet av april. Tjänsten introducerades på foretagsregistrering.se Datum: Deltagare: o Monica Grahn, t.f. avdelningschef Registeravdelningen o Sven Henrik Granlund, enhetschef Utvecklingsenheten inom Utvecklingsavdelningen 19

16 Projektgruppen o Anna Lundbergh o Birgitta Nelson o Hans Näslund Aktivitetsbeskrivning Anmälaren fyller i anmälningsformuläret på foretagsregistrering.se. Anmälan behöver nu undertecknas av endast en person (verkställande direktören eller någon av styrelseledamöterna). Anmälan skrivs under med personlig e- legitimation, som ska uppfylla kraven på avancerad nivå och kunna verifieras genom avrop från Vervas ramavtal om e-id-tjänster. När anmälan når s elektroniska mottagningsfunktion (och före Diarieföring) sänds omedelbart en elektronisk kvittens. Kvittot innehåller ett (maskinellt genererat) referensnummer. Referensnumret åberopas av anmälaren vid inbetalning av registreringsavgiften samt meddelas banken, som utfärdar och sänder in ett elektroniskt bankintyg. Även bankintyget ska vara elektroniskt underskrivet med banktjänstemannens personliga e-legitimation (av samma typ som ovan). Förutom att verifiera banktjänstemannens e-legitimation kontrolleras också dennes koppling till banken genom vilken IP-adress meddelandet sänts från. Filen från foretagsregistrering.se som är i xml-format lagras i registret e- arkiv tillsammans med en (läsbar) pdf-version samt metadata från verifieringen av e-legitimationen. Att en ny anmälan inkommit antecknas i körummet där handläggaren själv väljer vilket ärende man vill arbeta med. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan det vara nödvändigt att till anmälan foga bilagor, som inte kan inges elektroniskt. I sådana fall följs NU-lägets förfarande med inskanning av dessa till bilder. Ärendehandläggningen sker mot verksamhetsapplikationen UNIREG på samma sätt som vid nuläget. Väsentliga skillnader är att samtliga uppgifter finns i digital form redan från början och därmed kan bearbetas elektroniskt. Behovet av att stansa in de uppgifter som ska registreras i Näringslivsregistret försvinner och en del av de kontroller som tidigare gjordes visuellt/ manuellt kan nu ske maskinellt. 20

17 NY-läge 5.3 Efteranalys Någon regelrätt efteranalys genomfördes inte som en del av processanalysen vid. Verket avser senare att genomföra mätningar av skillnaderna i handläggnings- och arbetstid mellan manuell och elektronisk registreringsanmälan för aktiebolag. Den registreringskostnad tar ut ska enligt avgiftsförordningen motsvara kostnaden för handläggningen av en registreringsanmälan. s preliminära bedömning är minskningen i arbetstid, för att handlägga en elektronisk anmälan jämfört med en anmälan på papper, kan vara av en storleksordning som motiverar en lägre registreringsavgift vid elektronisk anmälan. Bland faktorer som minskar behovet av manuellt arbete kan skärskilt nämnas: Postöppnings- och Skanningsmomenten bortfaller Minskad instansning /avskrift av uppgifter som ska läggas in i Näringslivsregistret. Ger också kvalitetshöjning i registret eftersom avskriftsfelen elimineras. Viss manuell granskning och visuella kontroller och matchningar försvinner. 21

18 Vissa typer av maskinellt kontrollerbara värden kan ge automatiska felsignaler. För anmälaren kan, som redovisats ovan, en helt elektronisk anmälan komma att ge en lägre registreringsavgift. Ett helt elektroniskt anmälningsförfarande uppfattas förhoppningsvis också som smidigare jämfört med att skriva ut/kopiera ett antal dokument och sända i per post. (Med stor sannolikhet kommer dock den största förenklingen uppfattas ligga i att anmälan endast behöver skrivas under av en person i stället för som tidigare cirkuleras för underskrift av VD och samtliga styrelseledamöter). Om den elektroniska anmälan också kommer att ledat till märkbart kortare handläggningstid beror av: hur fördelningen mellan elektroniska anmälningar och pappersanmälningar kommer att utvecklas. En stor andel långsamma pappersansökningar i körummet kommer att innebära fortsatt lång liggetid även för de snabbare elektroniska ansökningarna om kan finna ytterligare vägar att minska antalet ofullständiga eller på annat sätt felaktiga anmälningar. Tekniskt är det fullt möjligt att uppmärksamma anmälaren på sådana kompletteringsbehov, som visar sig vid maskinella kontroller, efter det att uppgifterna i anmälningsformuläret har sänt in till men medan anmälaren fortfarande är inloggad på foretagsregistrering.se. Ett sådant förfarande menar dock skulle strida mot förvaltningslagens gränsdragning mellan service och handläggning/ myndighetsutövning. I och med att anmälan kommit till s elektroniska mottagningsfunktion är den att betrakta som inkommen och ärendet initierat. Att meddela anmälaren att det finns ett behov av komplettering eller korrigering är därmed en myndighetsutövande åtgärd, som ska vidtas av den handläggare som tagit sig an ärendet ofta efter flera dagars liggetid i körummet. Även ett meddelade om att e-legitimationen inte är giltig, anses som myndighetsutövning. Effekten blir att det kan ta upp till en vecka eller mer innan ett sådant meddelande når anmälaren. Den vanligaste orsaken torde vara att giltighetstiden gått ut och att innehavaren inte är medveten detta. Hade anmälaren blivit uppmärksammad på förhållandet i direkt anslutning till insändandet av anmälan, hade han inom loppet av någon minut, kunnat ladda ner en ny e-legitimation från sin bank (motsv.) och 22

19 komplettera sin anmälan med en korrekt underskrift, vilket sannolikt hade inneburit väsentligen kortare handläggningstid 1. har lekt med tanken på att skapa en fristående frivillig tjänst för att hjälpa och styra kunderna att göra rätt, t.ex. genom att uppgifterna i anmälan prövas mot de maskinella kontroller som är möjliga utan att detta räknas som en del av handläggningen av ett insänt ärende. När det gäller namnprövningen ser att användning av koder i stället för fritext för att ange bolagets verksamhetsområde skulle effektiva slagningarna för att hitta eventuella liknande firmanamn inom samma verksamhet. Att lägga resurser (uppskattningsvis 15 min/företag) på att koda verksamheten för de ca 1 miljon företag i som redan finns registrerade, ser man dock som omöjligt. Ytterligare en komplikation är att det finns två möjliga alternativa koduppsättningar, SNI-koden som Skatteverket använder (SIN står för Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE) eller UNSPSC-koden (United Nations Standard Products and Services Code) som nyligen översatts till svenska av NEA (Nätverket för elektroniska affärer). Det finns dock ingen som har ansvar (eller resurser) för att hålla översättningen uppdaterad. 5.4 Annat pågående arbete inom har sedan ett antal år arbetat med att processorientera sin verksamhet och att strömlinjeforna och effektivisera processerna. Man har konstaterat att det är av avgörande betydelse för såväl en hög automatiseringsgrad i handläggningen, som för förenklingar och bättre service för kunderna, att information som kommer till är i elektroniskt bearbetningsbar form redan från början och man har aktivt drivit på för att få nödvändiga förändringar i lagstiftningen till stånd. Samtidigt med tjänsten för helt elektronisk registreringsanmälan av nya aktiebolag, lanseras också en tjänst för elektronisk ingivning av standardiserade elektroniska årsredovisningar. Som ett ytterligare skäl för att övergå till elektronik inrapportering/ingivning, ser den ökade säkerheten. En process där 1 För den som har erfarenhet av att i samma situation försöka utnyttja en e-tjänst, som består av, att användaren legitimerar sig för att få tillgång till egna uppgifter, måste det te sig som obegripligt och ologiskt att han inte omedelbart kan få ett meddelande om att e- legitimationen är ogiltig. I den senare typen av tjänst finns det, av uppenbara sekretess- och i integritetsskyddsskäl, ingen annan möjlighet än att omedelbart och med automatik informera användaren om att e-legitimationen inte är giltig och att han därför inte kan få tillgång till de begärda uppgifterna. 23

20 av såväl effektivitets- som säkerhetsskäl, skulle välkomna en övergång till elektronisk rapportering avser domstolarnas konkursbeslut. I dagsläget sker rapporteringen med brev som inte behöver vara underskrivna överhuvudtaget och som sänds per post eller fax. registrerar konkursen i konkursregistret varpå den automatiskt kungörs i Post- och inrikes tidningar och för abonnenter (t.ex. UC). Den som skulle vilja tillfoga en konkurrent eller affärsovän ödesdiger och obotlig skada skulle således mycket lätt kunna konstruera ett brev som ser ut som domstolens och (anonymt) rapportera in till att företaget i fråga har försatts i konkurs. 24

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket

Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket Delrapport 2 Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket en studie av krav på att intyga uppgifters riktighet Per Furberg 2007-07-12 2 3 Till Bolagsverket Regeringen har under en rad

Läs mer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer

Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer PM59100 PM59008 2.1 Bilaga 3 Fullmaktshantering hos myndigheter och andra aktörer Sammanställning av nuläge, framtida behov och nyttor av elektronisk fullmaktshantering Innehåll INTRODUKTION... 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN...

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG & AFFÄRER Ingår som bilaga i Dagens Industri i december 2006 Maud Olofsson Näringsminister satsar stort på företagande sidan 8 Sköt

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare.

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare. Elektronisk kontakt med Bolagsverket Nya webbtjänster spar tid åt företagare. sidan15 FÖRETAG & AFFÄRER EN BILAGA FRÅN BOLAGSVERKET OM HUR DET KAN BLI LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE I SVERIGE Modernare aktiebolagslag

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar Nyregistrering och ändring 1 Innehållsförteckning Om den här broschyren 2 Olika föreningar 3 Namn på föreningen (företagsnamnet/firman)

Läs mer

Vem styr den elektroniska förvaltningen?

Vem styr den elektroniska förvaltningen? Vem styr den elektroniska förvaltningen? ISBN 91 7086 020 3 RiR 2004:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till regeringen Datum 2004-06-28 Dnr 31-2004-0539 Vem styr den elektroniska förvaltningen?

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005

AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005 AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket Årsredovisning 2005 AD 12-176/2006 2(42) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. INLEDNING 4 1.1 REGISTRERINGS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHETEN 4 1.2 KÖ- OCH HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Skanning och dokumenthantering

Skanning och dokumenthantering 2007-07-19 Dnr 2006/1412 T0 2007:13 Skanning och dokumenthantering 2 Uppdraget Skanning och dokumenthantering är ett egeninitierat uppdrag i IAF:s verksamhetsplan för 2006. Denna rapport utgör redovisning

Läs mer

Ansvaret för registrering av ärenden enligt äktenskapsbalken och äktenskapsregistret.

Ansvaret för registrering av ärenden enligt äktenskapsbalken och äktenskapsregistret. Moderniseringsenheten MISSIV DATUM DIARIENR 2002-01-31 2001/357-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2001-09-13 Ju2001/5737/F Regeringen Justitiedepartementet 103 13 STOCKHOLM Ansvaret för registrering av ärenden

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Samsetrapport 2002:1 1. Infratjänster. för 24-timmarsmyndigheterna. En vägledning från SAMSET 2002-11-19

Samsetrapport 2002:1 1. Infratjänster. för 24-timmarsmyndigheterna. En vägledning från SAMSET 2002-11-19 Samsetrapport 2002:1 1 Infratjänster för 24-timmarsmyndigheterna En vägledning från SAMSET 2002-11-19 2 Samsetrapport 2002:1 Riksskatteverket 1 MISSIV Johan Bålman 2002-11-19 9576-02/100 08-764 8092 Statskontoret

Läs mer

Vem styr den elektroniska förvaltningen? Bilagedel

Vem styr den elektroniska förvaltningen? Bilagedel Vem styr den elektroniska förvaltningen? Bilagedel ISBN 91 7086 021 1 RiR 2004:19 Bilagedel Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Innehåll Förord 5 1 Domstolsverket och Justitiedepartementet 7 1.1

Läs mer

Krav på hantering av inkomna och upprättade handlingar vid hantering och arkivering

Krav på hantering av inkomna och upprättade handlingar vid hantering och arkivering 2007-05-31 Krav på hantering av inkomna och upprättade handlingar vid hantering och arkivering i samband med övergång till elektronisk arkivering av handlingar i Västerås stads ärende- och dokumenthanteringssystem

Läs mer

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2)

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2) I,d JÅMl ANiiSTING Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010 Revisionsdirektör Maivor Enström 063-14 75 28 l (2) Landstingsstyrelsen Offentl ig het och Sekretess Revisionskontoret har granskat

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt

D-UPPSATS. Svensk associationsrätt D-UPPSATS 2009:057 Svensk associationsrätt Några utvalda regler i centrala associationsformer Emma Bergwall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

5 Vad innebär eskd för skattemyndigheterna?

5 Vad innebär eskd för skattemyndigheterna? 5 Vad innebär eskd för skattemyndigheterna? 5.1 Minskar felen i deklarationerna? En av de fördelar man brukar framhålla för att motivera deklarationsinlämning via Internet är att felen i deklarationerna

Läs mer