Processen - Nyregistrering av aktiebolag i Bolagsverkets Näringslivsregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processen - Nyregistrering av aktiebolag i Bolagsverkets Näringslivsregister"

Transkript

1 Processen - Nyregistrering av aktiebolag i s Näringslivsregister Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 6 2 Registrering i Näringslivsregistret 7 3 som utvecklingsmiljö 8 4 Avgränsning av processen Översiktlig beskrivning av processen Start av processen Stop av processen Aktörer i processen Styrande regelverk 14 5 Genomförandet Beskrivning av NU-läge (dvs. före ) Aktivitetsbeskrivning Beskrivning av NY-läge (dvs. efter ) Aktivitetsbeskrivning Efteranalys Annat pågående arbete inom 23 5

2 1 Sammanfattning Processanalysen vid avser processen Nyregistrering av aktiebolag i Näringslivsregistret. Analysen fokuserar vad som är sista steget i ett längre utvecklingsarbete. I detta införs till följd av en lagändring möjligheten till helt elektronisk ingivning av registreringsanmälningar för aktiebolag. Det NY-läge som beskrivs utgör inte ett tänkt läge, utan är en redovisning av det utvecklingsarbete som s redan genomfört i syfte att tillföra ytterligare ett alternativ för inlämning av registreringsanmälan. Själva handläggningsprocessen har redan tidigare utvecklats och anpassats för hanteringen av även detta alternativ. Analysen sätter fingret på det faktum att själva grundbulten för att uppnå såväl en hög automatiseringsgrad i handläggningen, som för förenklingar och bättre service för kunderna, är att uppgifterna i anmälningar/ansökningar etc. lämnas in till myndigheten i elektroniskt bearbetningsbar form. Någon gap-analys för att försöka beräkna besparingspotentialen har inte genomförts. Möjligheten till helt elektronisk registreringsanmälan infördes 1 juli 2006 och avser att senare genomföra mätningar av arbetsinsatsen för att handlägga en helt elektronisk anmälan. bedömer att minskningen kan vara så stor, att det kan bli aktuellt att införa en lägre registreringsavgift för elektronisk anmälan. Analysen visar också att Förvaltningslagens gränsdragning mellan service och myndighetsutövning utgör hinder för att utnyttja IT:s fulla potential att förenkla för anmälaren, korta handläggningstiden och effektivisera handläggningen. ser det inte som möjligt att genomföra och omedelbart meddela resultatet av sådana maskinella kontroller, som skulle kunna genomföras efter det att en elektronisk anmälan nått men medan anmälaren fortfarande är inloggad på foretagsregistrering.se. Eftersom anmälan nått s elektroniska mottagningsfunktion, är den att betrakta som inkommen och alla åtgärder därefter att betrakta som myndighetsutövning, som måste anstå till dess att en handläggare hämtat upp anmälan ur körummet. Även underkännandet av en e-legitimation betraktas som myndighetsutövning och det kan ta upp till en vecka eller mer innan anmälaren får ett meddelande om att legitimationen inte var giltig (mest sannolikt på grund av att han inte var medveten om att giltighetstiden gått ut något som för övrigt svårligen låter sig kontrolleras på annat sätt än att man försöker använda legitimationen) och att anmälan därmed inte är undertecknad. 6

3 2 Registrering i Näringslivsregistret Näringslivsregistret, som förs av, består av flera olika register, bl.a. aktiebolagsregistret, handelsbolagsregistret, kommanditbolagsregistret, föreningsregistret och registret för enskilda firmor. Näringslivsregistret utgör en faktabank med information om näringslivet för näringslivet och samhället i övrigt och innehåller totalt cirka företag (varav ca aktiebolag, enskilda firmor och handelsbolag). Registrering i Näringslivsregistret är obligatorisk för alla företag utom enskild firma och innebär samtidigt att företaget förvärvar ensamrätt till sitt företagsnamn (firman). Ensamrätten innebär att ingen annan än innehavaren får använda ett med namnet/firman förväxlingsbart namn (även fonetiskt) inom det verksamhetsområde för vilket firman registrerats. Ett moment i handläggningen av en anmälan för registrering utgörs av att ställning till om namnförslaget kan godkännas. Ett nybildat aktiebolag ska enligt Aktiebolagslagen, senast sex månader från stiftelseurkundens undertecknande, anmälas för registrering i aktiebolagsregistret. Det är först i och med registreringen som aktiebolaget får rättshandlingsförmåga. Antalet nyanmälningar uppgår till ca per år. Av Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och Aktiebolagsförordningen (SFS 2005:559) framgår vilka uppgifter och handlingar som ska inlämnas till i samband med anmälan. Lagen ställer också vissa formkrav, som t.ex. att registreringsanmälan skall vara undertecknad. Genom en lagändring, som trädde i kraft , behöver en anmälan för registrering av aktiebolag vara undertecknad av enbart en styrelseledamot eller av den verkställande direktören, i stället för som tidigare samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören. Den möjlighet till elektronisk underskrift med en e-legitimation som uppfyller kraven på avancerad nivå, som infördes redan , gör det därmed även praktiskt möjligt att lämna in registreringsanmälan elektroniskt (i likhet med vad som redan tidigare varit möjligt för en anmälan för registrering av enskild firma). 7

4 3 som utvecklingsmiljö (fram till den 1 juli 2004 Bolagsavdelningen inom Patent- och registreringsverket) har sedan länge målmedvetet och systematiskt arbetat med att vara en modern och kundorienterad myndighet, som tar tillvara informationsteknikens potential. Samtliga processer är sedan länge elektroniska i bemärkelsen att man inte längre arbetar med papper. All information är antingen instansad i register eller system eller skannad till bilder, som används i ärendehandläggningen. Ett processorienterat tänkesätt infördes för ca. 5 år sedan, vilket nyligen också har resulterat i en processorienterad organisation. har också en lång tradition av att, ofta i samarbete med andra myndigheter eller organisationer, bidra till och driva på nödvändiga förändringar i sin relevanta omvärld. Exempel är ett aktivt agerande för att få till stånd förändringar i lagstiftningen för att möjliggöra elektroniskt ingivande till, samarbetet med Skatteverket för att utveckla den gemensamma webbtjänsten foretagsregistrering.se, deltagande i Samsetarbetet och i utvecklingen av en elektronisk årsredovisning i överensstämmelse med svensk lagstiftning och baserad på xbrl-standarden. För att utveckla sin förmåga att bedriva verksamhetsutveckling har medvetet satsat på att bygga upp sin utvecklingskompetens och utvecklingsmiljö. En projektstyrningsmodell, processmodell och testmodell finns på plats. Arbetet med uppföljningar har också utvecklats. 8

5 4 Avgränsning av processen 4.1 Översiktlig beskrivning av processen Ett nybildat aktiebolag ska anmälas för registrering i aktiebolagsregistret senast sex månader från stiftelseurkundens undertecknande. Om så inte sker faller bolagsbildningen. Till anmälan ska fogas kopia/utdrag ur stiftelseurkund och bolagsordning. Bifogas ska också ett bankintyg (som visar att aktiekapitalet satts in på särskilt konto) samt i vissa fall även andra intyg och bilagor. Anmälningsblankett för ifyllnad, utskrift och insändning per post finns på s webbplats. 9

6 Första sidan av fyra i anmälningsblankett för registrering av nytt Aktiebolag 10

7 Tjänsten foretagsregistrering.se, som kan användas för helt elektronisk registreringsanmälning för enskild firma, har även före 1 juli kunnat utnyttjas för föranmälan av aktiebolag. Den ifyllda blanketten har kunnat sändas in elektroniskt men måste åtföljas per post av en utskriven och undertecknad blankett (samt erforderliga bilagor). Denna möjlighet har utnyttjats vid närmare 20 % av samtliga anmälningar. Efter 1 juli kan foretagsregistrering.se utnyttjas för helt elektronisk anmälan. Första sida av utskrift av anmälan genom tjänsten foretagsregistrering.se omvandlad till blankettformat för tkrift. 11

8 För nyregistrering av aktiebolag tar ut en avgift om Kr. Avgiften ska betalas när anmälan lämnas in. Betald registreringsavgift är i formell mening en förutsättning för att anmälan ska behandlas. För att få flyt i handläggningen kontrolleras dock att avgiften erlagts först i ett senare skede av processen. Handläggningen av ansökan är helt papperslös. Inledningsvis inskannas alla handlingar till bilder. Sådana uppgifter, som behöver vara tillgängliga i elektroniskt bearbetningsbar form (för handläggningen och i Näringslivsregistret) instansas. Handläggaren arbetar mot två bildskärmar, den ena för handläggningen mot ärendehanteringssystemet (UNIREG) och den andra för att visa de inskannade handlingarna, som ligger lagrade i e-arkivet. Handläggningen består av två moment. I de ena kontrolleras att uppgifterna i anmälan är fullständiga, att de uppfyller de materiella kraven enligt Aktiebolagslagen samt att registreringsavgift erlagts. De materiella kraven är entydiga och ger inget utrymme för skönsmässiga beslut. Ofullständiga anmälningar är vanliga. Sett till samtliga registreringsanmälningar (dvs. samtliga företagstyper) är ca. 40 % ofullständiga. Vanligaste brister är att registreringsavgiften inte betalats samt att anmälan inte är undertecknad. Konstaterade brister ska vara åtgärdade inom tre veckor. Det är dock vanligt att man begär (och beviljas) utsträckt tid. Det andra momentet i handläggningen består i att ta ställning till om firmanamnet kan godkännas. Firmalagen anger ett antal hinder för val av firmanamn. Förutom att det inte får vara förväxlingsbart (inte heller genom ljudlikhet) med redan registrerad firma inom samma verksamhetsområde, får namnet inte bestå enbart av ett allmänt brukat ortsnamn, utgöra titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, vara en statlig eller internationell benämning, vara vilseledande för allmänheten, eller strida mot god sed eller allmän ordning, m.m. Vid bedömningsmomentet genomför handläggaren ett antal slagningar mot olika register, även andra än s egna, t.ex. Svenskt ortnamnsregister. Även med denna hjälp innebär momentet en hög grad av intellektuell och icke automatiserbar bedömning. Ett inslag i denna är att ta ställning till om det är fråga om samma eller olika verksamhetsområden, en uppgift som anges i klartext i anmälan. Beslutet att ett nytt aktiebolag har registrerats, kungörs i Post- och inrikes tidningar. Ett registreringsbevis sänds till bolaget. 12

9 Enligt det serviceåtagande som finns publicerat på s webbplats ska tiden till färdig registrering eller till dess att ett kompletteringsmeddelande utfärdas, inte överstiga fem till tio arbetsdagar. 4.2 Start av processen Processen startar när den som vill anmäla ett nytt aktiebolag för registrering i företagsregistret, sänder in en ifylld anmälan tillsammans med erforderliga bilagor och intyg. 4.3 Stop av processen Processen slutar när registreringsbevis sänds till anmälaren. 4.4 Aktörer i processen Anmälningarna handläggs vid Registeravdelningen. Vid Ärendemottagningen prepareras anmälningarna för handläggning. Anmälan diarieförs och handlingar på papper skannas in varefter pappershandlingarna arkiveras. Anmälan handläggs av Handläggare. Beslut fattas av Beslutsfattare. Ekonomifunktionen/kassan registrerar erlagda registreringsavgifter och parar ihop dessa med rätt anmälan. IT-system Unireg Diarieförings- och ärendehanteringssystem (ähs) e-arkiv innehåller inskannade handlingar som bilder (image) foretagsregistrering.se (FTG) tjänst för elektronisk anmälan av nytt företag (fr.o.m även aktiebolag) för registrering i näringslivsregistret. Helt eller delvis ifylld anmälan kan sparas på plats som tillhandahålles av men som endast är åtkomlig för kunden. Ifylld ansökan kan också skrivas ut och då konverterad till blankettutseende. 13

10 Styrande regelverk Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och Aktiebolagsförordningen (SFS 2005:559) Firmalagen (SFS 1974:156). 14

11 5 Genomförandet 5.1 Beskrivning av NU-läge (dvs. före ) Den generella processen Registreringar och Underrättelser har analyserats och beskrivits av. Processen omfattar nybildning av alla typer av företag (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma, enkelt bolag, filial, bank & försäkringsbolag, bostadsrättförening, ideell förening, sambruksförening, ekonomisk förening etc.) samt ändringar i dessa, nyemission, nedsättning av aktiekapital, skuldebrev, fondemission styrelseändring samt avregistrering för aktiebolag, konkurs, personlig konkurs och näringsförbud. Den nu aktuella processanalysen har specifikt avsett registrering av aktiebolag och fokuserade främst de delar där den nya lagstiftningen om elektronisk ingivning till kan innebära nya möjligheter. Datum: Deltagare: o Hans Ekstål, Processägare Registreringsprocessen 15

12 o Monica Grahn, t.f. avdelningschef Registeravdelningen o Sven Henrik Granlund, enhetschef Utvecklingsenheten inom Utvecklingsavdelningen o Roland Höglund, Överdirektör o Katarina Wedin, handläggare för nybildningar Projektgruppen o Thomas Johansson o Anna Lundbergh o Birgitta Nelson Aktivitetsbeskrivning Den anmälande Den som står i begrepp att anmäla ett nystartat aktiebolag för registrering i Näringslivsregistret kan: ladda ner och fylla i anmälningsblankett som finns på s webbplats (i pdf eller wordformat), skriva ut blanketten och se till att den undertecknas av samtliga styrelseledamöter och suppleanter, VD och vice VD samt sända per post till. Blanketten kan också skrivas ut tom och fyllas i manuellt. gå in på foretagsregistrering.se, fylla i formuläret i webbapplikationen, (som ger ifyllnadshjälp, kontrollerar att obligatoriska uppgifter fyllts i etc.), sända in anmälan elektroniskt men också begära utskrift (i blankettformat ), se till att den undertecknas enligt ovan samt sända in den per post till. Anmälan ska innehålla uppgifter ur andra handlingar, t.ex. stiftelseurkund, bolagsordning, och revisorsbekräftelse. Görs anmälan endast med hjälp av de blanketter, som kan laddas ner från s webbplats, sänds kopior av dessa handlingar med som bilagor. Använder anmälaren foretagsregistrering.se, skrivs i stället uppgifter/utdrag ur dessa handlingar in i webbformuläret och utgör en integrerad del av anmälan. Till anmälan ska också fogas ett bankintyg, dvs. ett intyg på att aktiekapitalet satts in på ett särskilt bankkonto. Bankens intyg bifogas postförsändelsen. 16

13 Samtidigt med anmälan ska registreringsavgiften betalas in. Om anmälan gjorts enbart på papper anges vid betalningen det först föreslagna företagsnamnet för att avgiften ska kunna kopplas samman med rätt anmälan. Om anmälan också gjorts elektroniskt via företagsregistrering.se, anges i stället det referensnummer, som finns på det elektroniskt genererade kvitto, som sänds till anmälaren omedelbart när anmälan är elektroniskt mottagen av Ärendemottagning I Ärendemottagningen diarieförs och inskannas alla inkomna handlingar till bilder/image. De avbildade handlingarna lagras i e-arkivet. Om anmälan också inkommit elektroniskt via foretagsregistrering.se kopplas samtliga handlingar i ärendet samman via diarienumret. Den sammanhållna akten går därefter vidare till handläggning Handläggning Logiskt består handläggningen av en anmälan för registrering av tre olika delar: 1. Kontroll av att de i anmälan lämnade uppgifterna är sådana att aktiebolaget uppfyller aktiebolagens krav för att registreras i Näringslivsregistret (och därmed erhålla rättskapacitet). I denna del av handläggningen kontrolleras: Att uppgifterna i anmälan är fullständiga Att de lämnade uppgifterna är korrekta i materiellt avseende (uppfyller regelverket i aktiebolagslagen) Att ansökan är underskriven Att registreringsavgift är erlagd 2. Ställningstagande till om det föreslagna firmanamnet (något av de föreslagna firmanamnen) kan godkännas. 3. Inregistrering av de uppgifter om bolaget som ska finnas i Näringslivsregistret. Ärendehandläggningen i del 1. styrs helt av regelverket i aktiebolagslagen. Förutsatt att uppgifterna fanns i elektroniskt bearbetningsbar form, skulle kontrollen kunna göras med hög grad av automatik. I nuläget sker kontrollen i stället genom visuell granskning av uppgifterna på de inskannade bilderna av pappershandlingarna. Handläggningen sker mot verksamhetsapplikationen UNIREG (med koppling mot e-arkivet). Handläggaren använder två bildskärmar, den ena för UNIREG-applikationen och den andra för de inskannade bilderna ur e-arkivet. Handläggningen består främst i att granska uppgifterna. Om något saknas eller är fel genererar UNIREG ett 17

14 kompletteringsmeddelande som sänds per post till anmälaren (även e-post till några större ombud). I samband med granskningen instansas sådana uppgifter, som ska finnas registrerade i Näringslivsregistret. För uppgifter, som redan finns i digital form genom att anmälaren (också) utnyttjat tjänsten foretagsregistrering.se (för föranmälan ), bortfaller detta arbetsmoment. Handläggningens del 2. innebär att bedöma om anmälarens förslag till namn på det nya aktiebolaget kan godkännas. Utöver att det föreslagna namnet inte ska kunna förväxlas (inte heller fonetiskt) med annat redan registrerat namn inom samma verksamhet anger Firmalagen ytterligare ett antal hinder. Namnet får t.ex. inte enbart bestå av ett allmänt brukat ortsnamn, ett kännetecken som är väl ansett i landet, en statlig eller internationell benämning, vara vilseledande för allmänheten, utgöra titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, eller strida mot god sed eller allmän ordning, etc. Godkännande av firmanamn innebär med nödvändighet en intellektuell och icke automatiserbar bedömning (även i frågan om två företag bedriver samma verksamhet, eftersom denna anges i klartext, inte som en kod). Vid bedömningen genomförs ett antal slagningar mot olika register, även andra än s egna, t.ex. Svenskt ortnamnsregister. Känner handläggaren osäkerhet beträffande ett namnförslag konsulteras annan kollega. Beslutet att inte godkänna ett namnförslag kan överklagas av det förslagsställande bolaget. (Ett godkännande kan dock inte överklagas. Den som anser det godkända namnet kan förväxlas med det egna firmanamnet, får starta en civilrättslig process mot det nya företaget.) Handläggningen avslutas med att aktiebolaget läggs in i Näringslivsregistret och ett registreringsbevis utfärdas och sänds till bolaget per post. Registreringen kungörs i Post- och inrikes tidningar och meddelas abonnenter på nya företagsregistreringar Handläggningstid Tiden för Happy flow uppgår till minuter (och förutsätter att anmälningshandlingarna är kompletta samt att firmanamnet kan godkännas utan tveksamhet). I dessa fall, som är relativt sällsynta (ca. 10 % av samtliga anmälningar), sänds registreringsbevis påföljande dag. 18

15 Enligt det serviceåtagande som finns publicerat på s webbplats ska tiden till färdig registrering inte överstiga fem till tio arbetsdagar. Om det visar sig att anmälan inte är komplett stoppas klockan när kompletteringsmeddelande sänds och startas igen när komplettering inkommit. Kötiden från det att anmälan inkommit till dess att den kan tas om hand varierar över året. Under högsäsong kan den uppgå till 5-7 arbetsdagar. NU-läge 5.2 Beskrivning av NY-läge (dvs. efter ) Vid tidpunkten för nylägesanalysen pågick utvecklingsarbetet för den tjänst för helt elektronisk registreringsanmälan (inklusive elektronisk underskrift) för aktiebolag, som skulle bli möjligt i och med de lagändringar som skulle träda i kraft Beskrivningen nedan av processen vid den nya tjänsten, utgår således från status i utvecklingsarbetet i slutet av april. Tjänsten introducerades på foretagsregistrering.se Datum: Deltagare: o Monica Grahn, t.f. avdelningschef Registeravdelningen o Sven Henrik Granlund, enhetschef Utvecklingsenheten inom Utvecklingsavdelningen 19

16 Projektgruppen o Anna Lundbergh o Birgitta Nelson o Hans Näslund Aktivitetsbeskrivning Anmälaren fyller i anmälningsformuläret på foretagsregistrering.se. Anmälan behöver nu undertecknas av endast en person (verkställande direktören eller någon av styrelseledamöterna). Anmälan skrivs under med personlig e- legitimation, som ska uppfylla kraven på avancerad nivå och kunna verifieras genom avrop från Vervas ramavtal om e-id-tjänster. När anmälan når s elektroniska mottagningsfunktion (och före Diarieföring) sänds omedelbart en elektronisk kvittens. Kvittot innehåller ett (maskinellt genererat) referensnummer. Referensnumret åberopas av anmälaren vid inbetalning av registreringsavgiften samt meddelas banken, som utfärdar och sänder in ett elektroniskt bankintyg. Även bankintyget ska vara elektroniskt underskrivet med banktjänstemannens personliga e-legitimation (av samma typ som ovan). Förutom att verifiera banktjänstemannens e-legitimation kontrolleras också dennes koppling till banken genom vilken IP-adress meddelandet sänts från. Filen från foretagsregistrering.se som är i xml-format lagras i registret e- arkiv tillsammans med en (läsbar) pdf-version samt metadata från verifieringen av e-legitimationen. Att en ny anmälan inkommit antecknas i körummet där handläggaren själv väljer vilket ärende man vill arbeta med. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan det vara nödvändigt att till anmälan foga bilagor, som inte kan inges elektroniskt. I sådana fall följs NU-lägets förfarande med inskanning av dessa till bilder. Ärendehandläggningen sker mot verksamhetsapplikationen UNIREG på samma sätt som vid nuläget. Väsentliga skillnader är att samtliga uppgifter finns i digital form redan från början och därmed kan bearbetas elektroniskt. Behovet av att stansa in de uppgifter som ska registreras i Näringslivsregistret försvinner och en del av de kontroller som tidigare gjordes visuellt/ manuellt kan nu ske maskinellt. 20

17 NY-läge 5.3 Efteranalys Någon regelrätt efteranalys genomfördes inte som en del av processanalysen vid. Verket avser senare att genomföra mätningar av skillnaderna i handläggnings- och arbetstid mellan manuell och elektronisk registreringsanmälan för aktiebolag. Den registreringskostnad tar ut ska enligt avgiftsförordningen motsvara kostnaden för handläggningen av en registreringsanmälan. s preliminära bedömning är minskningen i arbetstid, för att handlägga en elektronisk anmälan jämfört med en anmälan på papper, kan vara av en storleksordning som motiverar en lägre registreringsavgift vid elektronisk anmälan. Bland faktorer som minskar behovet av manuellt arbete kan skärskilt nämnas: Postöppnings- och Skanningsmomenten bortfaller Minskad instansning /avskrift av uppgifter som ska läggas in i Näringslivsregistret. Ger också kvalitetshöjning i registret eftersom avskriftsfelen elimineras. Viss manuell granskning och visuella kontroller och matchningar försvinner. 21

18 Vissa typer av maskinellt kontrollerbara värden kan ge automatiska felsignaler. För anmälaren kan, som redovisats ovan, en helt elektronisk anmälan komma att ge en lägre registreringsavgift. Ett helt elektroniskt anmälningsförfarande uppfattas förhoppningsvis också som smidigare jämfört med att skriva ut/kopiera ett antal dokument och sända i per post. (Med stor sannolikhet kommer dock den största förenklingen uppfattas ligga i att anmälan endast behöver skrivas under av en person i stället för som tidigare cirkuleras för underskrift av VD och samtliga styrelseledamöter). Om den elektroniska anmälan också kommer att ledat till märkbart kortare handläggningstid beror av: hur fördelningen mellan elektroniska anmälningar och pappersanmälningar kommer att utvecklas. En stor andel långsamma pappersansökningar i körummet kommer att innebära fortsatt lång liggetid även för de snabbare elektroniska ansökningarna om kan finna ytterligare vägar att minska antalet ofullständiga eller på annat sätt felaktiga anmälningar. Tekniskt är det fullt möjligt att uppmärksamma anmälaren på sådana kompletteringsbehov, som visar sig vid maskinella kontroller, efter det att uppgifterna i anmälningsformuläret har sänt in till men medan anmälaren fortfarande är inloggad på foretagsregistrering.se. Ett sådant förfarande menar dock skulle strida mot förvaltningslagens gränsdragning mellan service och handläggning/ myndighetsutövning. I och med att anmälan kommit till s elektroniska mottagningsfunktion är den att betrakta som inkommen och ärendet initierat. Att meddela anmälaren att det finns ett behov av komplettering eller korrigering är därmed en myndighetsutövande åtgärd, som ska vidtas av den handläggare som tagit sig an ärendet ofta efter flera dagars liggetid i körummet. Även ett meddelade om att e-legitimationen inte är giltig, anses som myndighetsutövning. Effekten blir att det kan ta upp till en vecka eller mer innan ett sådant meddelande når anmälaren. Den vanligaste orsaken torde vara att giltighetstiden gått ut och att innehavaren inte är medveten detta. Hade anmälaren blivit uppmärksammad på förhållandet i direkt anslutning till insändandet av anmälan, hade han inom loppet av någon minut, kunnat ladda ner en ny e-legitimation från sin bank (motsv.) och 22

19 komplettera sin anmälan med en korrekt underskrift, vilket sannolikt hade inneburit väsentligen kortare handläggningstid 1. har lekt med tanken på att skapa en fristående frivillig tjänst för att hjälpa och styra kunderna att göra rätt, t.ex. genom att uppgifterna i anmälan prövas mot de maskinella kontroller som är möjliga utan att detta räknas som en del av handläggningen av ett insänt ärende. När det gäller namnprövningen ser att användning av koder i stället för fritext för att ange bolagets verksamhetsområde skulle effektiva slagningarna för att hitta eventuella liknande firmanamn inom samma verksamhet. Att lägga resurser (uppskattningsvis 15 min/företag) på att koda verksamheten för de ca 1 miljon företag i som redan finns registrerade, ser man dock som omöjligt. Ytterligare en komplikation är att det finns två möjliga alternativa koduppsättningar, SNI-koden som Skatteverket använder (SIN står för Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE) eller UNSPSC-koden (United Nations Standard Products and Services Code) som nyligen översatts till svenska av NEA (Nätverket för elektroniska affärer). Det finns dock ingen som har ansvar (eller resurser) för att hålla översättningen uppdaterad. 5.4 Annat pågående arbete inom har sedan ett antal år arbetat med att processorientera sin verksamhet och att strömlinjeforna och effektivisera processerna. Man har konstaterat att det är av avgörande betydelse för såväl en hög automatiseringsgrad i handläggningen, som för förenklingar och bättre service för kunderna, att information som kommer till är i elektroniskt bearbetningsbar form redan från början och man har aktivt drivit på för att få nödvändiga förändringar i lagstiftningen till stånd. Samtidigt med tjänsten för helt elektronisk registreringsanmälan av nya aktiebolag, lanseras också en tjänst för elektronisk ingivning av standardiserade elektroniska årsredovisningar. Som ett ytterligare skäl för att övergå till elektronik inrapportering/ingivning, ser den ökade säkerheten. En process där 1 För den som har erfarenhet av att i samma situation försöka utnyttja en e-tjänst, som består av, att användaren legitimerar sig för att få tillgång till egna uppgifter, måste det te sig som obegripligt och ologiskt att han inte omedelbart kan få ett meddelande om att e- legitimationen är ogiltig. I den senare typen av tjänst finns det, av uppenbara sekretess- och i integritetsskyddsskäl, ingen annan möjlighet än att omedelbart och med automatik informera användaren om att e-legitimationen inte är giltig och att han därför inte kan få tillgång till de begärda uppgifterna. 23

20 av såväl effektivitets- som säkerhetsskäl, skulle välkomna en övergång till elektronisk rapportering avser domstolarnas konkursbeslut. I dagsläget sker rapporteringen med brev som inte behöver vara underskrivna överhuvudtaget och som sänds per post eller fax. registrerar konkursen i konkursregistret varpå den automatiskt kungörs i Post- och inrikes tidningar och för abonnenter (t.ex. UC). Den som skulle vilja tillfoga en konkurrent eller affärsovän ödesdiger och obotlig skada skulle således mycket lätt kunna konstruera ett brev som ser ut som domstolens och (anonymt) rapportera in till att företaget i fråga har försatts i konkurs. 24

Bolagsverkets författningssamling

Bolagsverkets författningssamling Bolagsverkets författningssamling ISSN 1652 6074 Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt m.m.; beslutade den 3 juli 2006. BOLFS 2006:4 Utkom från trycket den 06 juli 2006 Bolagsverket

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Att lämna in ärenden elektroniskt

Att lämna in ärenden elektroniskt Att lämna in ärenden elektroniskt ombudens möjligheter och ansvar En genomlysning av de juridiska aspekterna, genomförd av Per Furberg, Setterwalls, advokat och specialist på it-rättsliga frågor. E-tjänster

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Förbered inför registrering av aktiebolaget Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även företag och föreningar kan starta

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Bolagsverket Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Vision och verksamhetsidé Vision Tillsammans för ett enkelt företagande! Verksamhetsidé Bolagsverket granskar, registrerar och informerar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

Angående promemoria Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag m.m. (Fi2007/4540) Inledning. Sammanfattning YTTRANDE AD /2007

Angående promemoria Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag m.m. (Fi2007/4540) Inledning. Sammanfattning YTTRANDE AD /2007 YTTRANDE AD 41-574/2007 851 81 Sundsvall 2007-08-28 1 (7) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm

Läs mer

Företagsärenden för ombud

Företagsärenden för ombud Företagsärenden för ombud Bli mer effektiv med Företagsärenden för ombud Den här tjänsten är utvecklad för dig som hjälper andra att registrera företag och som skickar in många aktiebolagsärenden till

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel För roulette, tärnings- och kortspel eller så kallat restaurangkasinospel gäller bestämmelserna i lotterilagen (1994:1000) och lotteriförordningen

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 864 Bankaktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd ACKUHÄ=Ackordsförhandling upphävd ACKUHÖ=Ackordsförhandling

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Omläggning av räkenskapsår

Omläggning av räkenskapsår Omläggning av räkenskapsår Denna broschyr innehåller en redogörelse för reglerna om omläggning av räkenskapsår. Broschyren beskriver även det praktiska förfarandet med dispensansökan hos Skatteverket och

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag 1 FIRMA DATUM FÖR AVTAL OM BOLAGSBILDNING AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte:

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG Beställare Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: Bolagets adress Telefon: Räkenskapsår: 30/4 30/6 31/8 31/12

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Massolit Media AB (publ), org. nr 556575-2960, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 juli 2015, kl 14.00 hos Advokatfirma

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157)

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

Minskad handläggningstid med digitalisering? Seija Bäcklund Migrationsverket

Minskad handläggningstid med digitalisering? Seija Bäcklund Migrationsverket Minskad handläggningstid med digitalisering? Seija Bäcklund Migrationsverket Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter Minskad handläggningstid med digitalisering?

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Betaltjänster Anmälan av ombud Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Denna anmälningsblankett kan användas vid anmälan av ombud för registrerade betaltjänstleverantörer

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-05-24 B E S L U T FI Dnr 16-18492 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild avgift enligt

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 905 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Betaltjänster Anmälan av ombud Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut Denna anmälningsblankett kan användas vid anmälan av ombud för registrerade betaltjänstleverantörer

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 888 Filial 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2014:545 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Regeringen föreskriver att 1 kap. 6, 14

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-03-22 B E S L U T FI Dnr 16-14423 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank FIRMA DAG DÅ AVTAL OM ANDELSLAGSBILDNING UNDERTECKNADES ANDEL, AKTIEKAPITAL OCH AKTIER ELLER ANNAN INFORMATION I ANSLUTNING TILL MEDLEMSKAP (fyll i vid behov) Andel Andelens nominella belopp (om fastställt)

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut Sammanhållen hantering En ansökan och ett beslut Bakgrund och syfte När det nuvarande studiestödssystemet infördes år 2001, valde CSN att varje studiestödsform skulle hanteras som separata ärenden (ärendeklasser).

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Övergång till sammanhållen digital ärendehantering gallring av ärendeakter i pappersform

Övergång till sammanhållen digital ärendehantering gallring av ärendeakter i pappersform 1(5) Övergång till sammanhållen digital ärendehantering gallring av ärendeakter i pappersform Ärendet Danderyds kommun har sedan januari 2010 arbetat mot en helt elektronisk diarieföring och ärendehanteringsprocess.

Läs mer

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946 Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar 14.6.1991/946 På föredragning av handels och industriministern stadgas med stöd av 14 och 46 lagen den 11 januari 1991 om ensamrätt till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Fusion / delning Bilaga till blankett Y4 Aktiebolag / publikt aktiebolag FIRMA (ifylls alltid) Övertagande bolag vid fusion / Ursprungligt bolag / Bolag som bildas vid kombinationsfusion Bolagets namn Företags- och organisationsnummer Överlåtande bolag / Övertagande bolag vid

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse 3 FIRMA NÄRINGSIDKARE Firma Rättslig form på språket i näringsidkarens hemland Den stat under vars lagstiftning näringsidkaren

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2017-03-23 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Frågor och svar om försäkringsförmedling

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

Anmälan av betaltjänstombud för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Anmälan av betaltjänstombud för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare Anmälan av betaltjänstombud för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar KS 2016/0882 Taxa för avgifter och kopior av allmänna handlingar beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-27. Taxan ska tillämpas för

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2017-03-16 B E S L U T FI Dnr 16-14317 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Särskild

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-06-27 B E S L U T Global Health Partner AB FI Dnr 13-5259 Östra Hamngatan 26-28 Delgivning nr 2 411 09 Göteborg Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-12-03 B E S L U T QQM Fund Management AB FI Dnr 15-9737 c/o Bodil Stein Delgivning nr 2 G Grönberg Advokatbyrå Box 7418 103 91 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Anvisning för handläggning av ärenden om studieuppehåll på grundnivå och avancerad nivå

Anvisning för handläggning av ärenden om studieuppehåll på grundnivå och avancerad nivå Anvisning för handläggning av ärenden om studieuppehåll på grundnivå och avancerad nivå Denna anvisning ska tillämpas som stöd vid handläggningen av ärenden om studieuppehåll på grundnivå och avancerad

Läs mer

Diarienummer

Diarienummer sida 1 (5) Ansökan om godkännande inom vårdval för privat psykoterapi Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets

Läs mer

Ändra företagsform 909

Ändra företagsform 909 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra företagsform 909 Handelsbolag och kommanditbolag 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer