Skilda världar. En jämförelse mellan kommunalt driven, ideellt driven och bolagsdriven barnomsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skilda världar. En jämförelse mellan kommunalt driven, ideellt driven och bolagsdriven barnomsorg"

Transkript

1

2 Skilda världar En jämförelse mellan kommunalt driven, ideellt driven och bolagsdriven barnomsorg Rapport av Ulrika Lorentzi och Olof Widmark, Kommunal Kerstin Mikaelsson har bidragit med underlag till avsnittet Vinster i barnomsorgen. Kartor med etableringsmönster har tagits fram av Helena Persson.

3 Innehåll Sammanfattning och förslag i korthet... 5 Inledning syfte och frågeställning... 8 Förskolemarknaden Vinster i barnomsorgen Lika peng olika verksamhet... 45

4 Sammanfattning och förslag i korthet Det finns en lång tradition av olika utförare inom barnomsorgen. Ideella utförare som föräldrakooperativ och stiftelser, och efter 1991 även vinstdrivna bolag, har kunnat sluta kontrakt med kommuner om att bedriva fristående förskoleverksamhet och få offentlig finansiering för detta. Efter 2006 har regeringen förstärkt en marknadsliknande styrning av barnomsorgen genom lagar om fri etableringsrätt och barnomsorgspeng. Motiven för detta har varit att stärka föräldrars möjlighet att välja barnomsorg och skapa förutsättningar för ökat företagande inom välfärdsområdet. Barnomsorgen ska vara bra för barns utveckling, göra det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera och utjämna livschanser mellan barn med olika förutsättningar. För att uppnå barnomsorgens samtliga mål är det nödvändigt med en barnomsorg av hög kvalitet som är tillgänglig för alla. Syftet med den här rapporten är att granska om den marknadsliknande styrningen av barnomsorgen kan styra mot lika tillgänglighet och hög kvalitet. Rapporten går igenom förutsättningarna för marknadsliknande styrning i barnomsorg samt undersöker skillnader mellan kommunalt drivna, ideellt drivna och bolagsdrivna förskolor. Underlag till rapporten är en föräldraenkät till föräldrar med barn i förskola, Kommunals medlemsundersökning till barnskötare, en kartläggning av de femton största bolagen inom förskolan samt offentlig statistik och tidigare studier och forskning. Det finns två kända risker med marknadsliknande styrning i välfärden, dels att vinst görs på kvalitetens bekostnad, dels att verksamheter försöker attrahera de brukare som genererar mest inkomst i förhållande till vad de kostar. Risken att vinst leder till verksamhet av låg kvalitet verkar inte vara ett stort problem inom förskolan. En oroande tendens är emellertid att fristående förskolor har högre andel outbildad personal. Än mer oroande är verksamheter med tveksam kvalitet inom barnomsorgsformen pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem eller dagbarnvårdare). Däremot ser vi tendenser till att förskoleverksamheter försöker attrahera mer lönsamma brukare. När det gäller tillgänglighet visar studien att det finns en risk att marknadsliknande styrning i förskolan äventyrar allmän och lika tillgång till förskolor av hög kvalitet. Resultat i undersökningarna som styrker detta är: De bolagsdrivna förskolornas etableringsmönster. Det är stora geografiska skillnader var förskolor av olika driftform är etablerade. Bolagsdrivna förskolor är tydligt koncentrerade i storstadsregioner medan ideellt och kommunalt drivna förskolor finns i hela landet. Det finns ett tydligt samband mellan skattekraft och andelen bolagsdrivna förskolor. Bolagsdrivna förskolor har främst etablerat sig i kommuner med resursstark befolkning. De fristående förskolorna har kortare öppettider än kommunalt drivna förskolor. Bolagsdrivna förskolor har i genomsnitt tre timmar kortare öppettid per vecka än kommunalt drivna. Ideellt drivna förskolor har i genomsnitt öppet fyra timmar kortare per vecka än kommunala. 5

5 I ideellt drivna förskolor lägger över hälften av föräldrarna ned arbete och tid på förskolans drift. Det är mycket ovanligt att föräldrar gör det i kommunalt drivna och i bolagsdrivna förskolor. Kortare öppettid och föräldrars arbetsinsats frigör resurser som i fristående förskolor tycks gå in i verksamheten i de ideellt drivna förskolorna medan frigjorda resurser i bolagsdrivna förskolor främst stärker företagets resultat. Barnskötare som arbetar på ideella förskolor är betydligt mer nöjda med bemanning, arbetsvillkor och verksamhetens kvalitet än de som arbetar i kommunala eller bolagsförskolor. Det är mindre skillnader mellan kommunala förskolor och bolagsdrivna förskolor, oftast till de bolagsdrivna förskolornas fördel. De bolagsdrivna förskolorna är lönsamma. De har goda rörelsemarginaler och har kunnat göra vinstuttag eller expandera. Det är svårt att få insyn i hur pengarna används. Otydliga kösystem kan bidra till att mer aktiva föräldrar kan tjata sig in eller att förskolor kan välja barn ur kön. En grupp föräldrar upplever att kösystemet för att få plats i förskolan är otydligt och svårt att förstå. I föräldraenkäten finns kommentarer att systemet är korrupt, att det förekommer fusk och att föräldrar ringer och tjatar sig in. Sedan 2009 är det lag på att alla fristående barnomsorgsverksamheter i en kommun ska få samma ersättning per barn som den kommunala förskolan. Barnomsorgspengen till fristående förskolor ska vara den genomsnittliga kostnaden per barn i kommunens egna förskolor. Resultaten i den här studien pekar på att barnen i fristående förskolor inte är lika resurskrävande som barnen i kommunalt drivna förskolor. Problemet är att de resurser som frigörs i fristående förskolor stannar där i stället för att omfördelas till mer resurskrävande barn. Slutsatsen är att det finns tendenser till segregering på förskolemarknaden. Effekten av den segregeringen riskerar att slå mot just de barn som mest behöver en förskola av hög kvalitet. Rapporten visar att det finns skillnader mellan de tre olika driftformerna kommunalt drivna, ideellt drivna respektive bolagsdrivna förskolor. Skolverket redovisar oftast endast skillnader mellan kommunala och fristående förskolor. Därmed har skillnader mellan ideellt drivna och bolagsdrivna förskolor dolts. Det är en allvarlig brist. Kommunals förslag i korthet Tillgänglighet. Förskolor med barn vars föräldrar behöver längre öppettid ska tilldelas mer resurser. Ändra skollagen så att kommuner blir skyldiga att erbjuda barnomsorg när föräldrarna jobbar, även på tidig morgon, kväll, natt och helg. Kvalitet. Säkra kvaliteten i förskolan genom krav på bemanning med rätt utbildad personal, där barnskötare har en självklar plats. Ge barnskötare möjlighet till yrkesutveckling. Gör det möjligt för all personal på förskola som saknar utbildning för att arbeta med barn att få en barnskötarutbildning inom ramen för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux. 6

6 Ökat politiskt ansvarstagande. Stärk politikernas möjlighet att styra och ta ansvar för barnomsorgen genom att avskaffa etableringsfriheten. Ställ krav på förskolorna att ta emot barn via en gemensam transparent kö. Offentlig finansiering. Säkra maxtaxesystemet genom att räkna upp statsbidraget. Barnomsorgsformen pedagogisk omsorg, tidigare kallad familjedaghem eller dagbarnvårdare/ dagmamma, är för svagt lagreglerad och ska därför inte få bedrivas i företagsform. Bättre kunskap och uppföljning. Statistiken om fristående förskolor måste redovisas uppdelat på ideella och bolagsdrivna utförare. Det behöver utredas vidare hur styrsystemen ska se ut för att vara förenliga med allmän och lika tillgång till barnomsorg av hög kvalitet för hela befolkningen. Dessutom behöver utredas vad som behövs för att bidra till att utveckla barnomsorgens kvalitet samt för att minska risken att barnpassning som skattesubventionerad hushållsnära tjänst leder till minskad tillgänglighet i offentligt finansierad barnomsorg. Fakta förskola Drygt barn går i förskola. 84 procent alla barn 1 5 år gick i förskola Bland barn 3 5 år var andelen 95 procent. Två av tio barn i förskolan går i en fristående förskola, hälften i ideellt drivna förskolor och hälften i bolagsdrivna förskolor. Kommunen är skyldig enligt lag att ordna plats i barnomsorg för barn från ett års ålder om föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar, eller om barnet har eget behov. Kommunen är även skyldig att erbjuda barnomsorg 15 timmar per vecka till barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. Dessutom har alla barn från tre års ålder tills de börjar i skolan rätt till avgiftsfri förskola under 525 timmar per år. Förutom förskola kan barnomsorg bedrivas i verksamhetsformen pedagogisk omsorg, tidigare kallat familjedaghem eller dagbarnvårdare/dagmamma. Drygt barn är inskrivna i pedagogisk omsorg. Den svenska barnomsorgen är kraftigt subventionerad. De avgifter föräldrarna betalar står för 7 procent av kostnaden. 7

7 Inledning syfte och frågeställning Syftet med den här rapporten är att granska marknadsliknande styrning av barnomsorg. Huvudfrågan är om marknadsliknande styrning är en bra modell för att uppnå barnomsorgens mål. Rapporten tar upp föräldrars erfarenheter och barnskötares villkor i olika driftformer i förskolan. Den synliggör skillnader mellan vinstdriven och icke vinstdriven fristående förskoleverksamhet. Underlag till rapporten är en medlemsundersökning som Kommunal genomförde hösten 2012, en föräldraenkät till 1002 föräldrar med barn i förskola, en kartläggning av de femton största fristående utförarna av barnomsorg samt offentlig statistik och tidigare studier och forskning. 1 Kommunals uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Förbundet ska bland annat verka för en samhällsutveckling som stärker allas lika värde, social rättvisa, generell välfärdspolitik, full sysselsättning och jämställdhet mellan kvinnor och män. För att stärka välfärden har Kommunal slagit fast tre övergripande prioriteringar: bra bemanning, ökat politiskt ansvarstagande och stärkta resurser. På kongressen 2013 beslutades att Kommunal ska verka för att en nonprofit-princip är rådande inom vård, skola och omsorg. Kongressen tog även beslut om att Kommunal ska granska marknadsstyrning inom välfärdssektorn. I barnomsorgen organiserar Kommunal barnskötare, som är pedagoger med en yrkesutbildning på gymnasienivå för att arbeta med barn. I det team av pedagoger som arbetar i förskolan bidrar barnskötare med sin kompetens till barnens omsorg, utveckling och lärande. Barnskötare kompletterar förskollärare, som har ansvar för att barnens läroprocesser sker i enlighet med målen i läroplanen. Skolverket skriver på sin hemsida att barnskötare är en viktig personalgrupp i förskolan och de kommer även i framtiden ha betydelse för förskolornas verksamhet. Kommunal organiserar även servicepersonal i barnomsorgen som måltidsbiträden, städare och vaktmästare. Barnomsorgens uppdrag Den svenska barnomsorgen har ett brett uppdrag och målsättningarna är höga. Enligt skollag och läroplan ska barnomsorgen: bidra till goda uppväxtvillkor genom att ge barn omsorg och stimulera deras utveckling och lärande göra det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på utjämna livschanser mellan barn med olika förutsättningar. 1 Medlemsundersökningen genomfördes som en telefonenkät under hösten 2012 till ett slumpmässigt urval medlemmar ur Kommunals medlemsregister. Drygt 3000 barnskötare svarade på enkäten och svarsfrekvensen var 76 procent. Undersökningen genomfördes av EVRY AB. Föräldraenkäten genomfördes som en telefonenkät under december 2013 och januari Urvalet till undersökningen drogs slumpmässigt bland personer i befolkningen med barn i ålder 1-6 år. Enkäten ställdes till föräldrar som svarade att de hade barn i förskola föräldrar svarade på enkäten, varav 500 var föräldrar med barn i kommunala förskolor, 252 föräldrar med barn i ideellt drivna förskolor och 250 i bolagsdrivna förskolor. Undersökningen genomfördes enligt en design där antalet intervjuer per driftform fastställdes i förväg. Svarsfrekvensen var 53 procent. Urvalsdragning och intervjuer gjordes av EVRY AB. 8

8 Tanken om att utjämna livschanser mellan barn är viktig i den svenska välfärdsmodellen. Det är avgörande både för att skapa ett jämlikt samhälle och för att hela samhället ska vara väl rustat för att klara kraven i ett kunskapssamhälle. Barnomsorgen är en viktig del i samhällets ambition att ge varje individ förutsättningar att utveckla sin fulla potential. En annan viktig grundtanke i den svenska välfärdsmodellen är att varje individ ska kunna försörja sig, även personer som har ett omsorgsansvar. Sedan 1970-talet har en rad reformer införts som syftar till att stödja en försörjar/vårdarmodell. 2 Historiskt sett har kvinnor tagit hand om barnen. Därför har utbyggnaden av en kraftigt subventionerad barnomsorg av hög kvalitet varit avgörande för att möjliggöra för kvinnor att förvärvsarbeta även om de får barn. Det som utmärker den välfärdsmodell som byggts upp i Sverige är att kvinnor från alla samhällsklasser har förhållandevis hög förvärvsfrekvens. Samtidigt har Sverige, jämfört med liknande länder, ett högt barnafödande. En kraftigt subventionerad barnomsorg av hög kvalitet har beskrivits som win-winpolitik 3. Dels minskar barnfattigdomen då det blir möjligt för föräldrar att kombinera förvärvsarbete med ansvar för barn, dels kompenserar en barnomsorg med hög kvalitet för barns olika förutsättningar och behov. Det bidrar till ett mer jämställt och jämlikt samhälle och utjämnar förutsättningar mellan barn. Dessa båda argument har varit viktiga för att motivera de politiska reformer som lett fram till dagens barnomsorg: utbyggnaden av förskolan på och 80-talet, utbyggnaden av fritidshemmen på 1990-talet, förskolans utökade lärandeuppdrag på 1990-talet, barnomsorgsgarantin för barn från ett års ålder 1995, maxtaxereformen och reformen att inkludera även barn till arbetslösa och föräldralediga i barnomsorgsgarantin på 2000-talet. Reformerna har haft önskat resultat, till exempel ökade sannolikheten för arbetslösa kvinnor att få arbete när deras barn fick tillgång till barnomsorg. 4 Tidiga satsningar på barn, i förskola och tidig skolgång, har visat sig leda till positiva spiraler av lärande som kompenserar skillnader i hemmiljö. Jämförelser över tid och internationella jämförelser visar att detta är en effektiv metod för att skapa mer jämlika möjligheter för barn med olika socioekonomisk bakgrund. Studier har även visat goda resultat för att ge barn med utländsk bakgrund bättre språkkunskaper och förutsättningar för att integreras i samhället. 5 2 Duvander, Ann-Zofie & Tommy Ferrarini (2013), Sweden s Family Policy under Change: Past, Present, Future, Friedrich Ebert Stiftung. Ferrarini, Tommy & Ann-Zofie Duvander (2010), Earner-carer model at the Crossroads: Reforms and Outcomes of Sweden s Family Policy in Comparative Perspective, International Journal of Health Services, Volume 40, Number 3. 3 Esping-Andersen, Gösta (2009), The Incomplete Revolution. Adapting to Women s New Roles. 4 Vikman, Ulrika (2010), Hur påverkar tillgång till barnomsorg arbetslösas sannolikhet att få arbete? IFAU Rapport 2010:6. 5 Meager, Gabrielle & Szebehely, Marta (2011), Equality in the social service state Nordic childcare models in comparative perspective i Kvist J m.fl. red. Changing Social Inequality: The Nordic Welfare Model in the 21th Century. Bristol: Policy Press. 9

9 Lika tillgång och hög kvalitet nödvändigt Avgörande för att förskolan ska kunna uppnå målen om att bidra till goda uppväxtvillkor för alla barn och göra det möjligt för alla föräldrar att arbeta är att: alla barn har lika tillgång till barnomsorg hög kvalitet på all barnomsorg Tillgången på barnomsorg är god i Sverige. Förskolor har byggts ut och barnomsorgsgarantin garanterar rätten till barnomsorg för nästan alla barn. Föräldrarnas ekonomi är inte avgörande för om barnen kan gå i förskola. Maxtaxan, och inkomstrelaterad avgift för föräldrar med låga inkomster, säkrar att föräldrar har råd med barnomsorg. Dock finns det begränsningar i tillgången. Barn till föräldrar som lever på försörjningsstöd har inte laglig rätt till barnomsorg, förutom den avgiftsfria förskola under 525 timmar per år som erbjuds alla barn från tre års ålder tills de börjar i skolan. Det finns också barn som inte har tillgång till barnomsorg när deras föräldrar arbetar eftersom föräldrarnas arbetstid är förlagd tidigt på morgonen, sent på kvällen, natt eller helg. Att förskolor förkortar sina öppettider och har stängt under lov är också en begränsning av tillgången på barnomsorg. Tillgången begränsas även av svårighet att få en plats på förskola. Hög kvalitet i välfärden är grundläggande för den välfärdsmodell vi har i Sverige. En generell välfärd bygger på att de offentligt finansierade välfärdstjänsterna är så bra att även föräldrar som skulle kunna ha råd att välja en privat finansierad tjänst väljer den offentligt finansierade. Det är viktigt för att motivera föräldrar med god ekonomi att betala skatt då de ser att de själva får ut en bra service för skattepengarna. På barnomsorgsområdet leder den generella välfärdsmodellen till att barn med olika social bakgrund går i barnomsorg med lika hög kvalitet. Det bidrar till att skapa jämlika livschanser. Förskolan i Sverige har hög kvalitet. 6 Den ökning i gruppstorlek och minskning av personaltäthet som följde på 1990-talskrisen har avstannat och delvis vänts. Det är dock nästan ett barn mer per årsarbetare i dag jämfört med Andelen grupper med över tjugo barn i förskolan har också ökat. Hösten 2012 bestod 18 procent av grupperna i förskolan av fler än tjugo barn 7. Framväxt av en förskolemarknad Frågan om bolagsdrivna alternativ i barnomsorgen väcktes på 1980-talet. Aktörer från hela den politiska skalan ville se en förnyelse av offentlig sektor. Det fanns en gemensam önskan om mindre regelstyrning och större variation. 8 Vänsterdebattörer kritiserade stelbent byråkratisk styrning och talade om självförvaltning och brukarmedverkan inom ramen för offentlig välfärd. Högerdebattörer talade om att öka möjligheten till individuella konsumentval. 6 Skolinspektionen (2012), Förskola, före skola lärande och bärande. Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget, Rapport 2012:7. 7 Skolverket (2013c), PM , Barn och personal i förskolan hösten Se Lindgren, Ann-Marie (2013), Välfärdspolitikens förändring. En förvirrad resa där vi hamnade någon annanstans än vi tänkte och Lorentzi, Ulrika (2013), Barnomsorg i Från konkurrens till kvalitet, Åsa-Pia Järliden Bergström & Katinka Hort (red), 2013 samt LO, Åtgärder för att begränsa vinst i välfärden,

10 Frågan om att tillåta vinstdrivna företag inom barnomsorgen var en tydligt blockskiljande fråga. Den ställdes på sin spets 1984 när företaget Pysslingen AB startades för att driva förskolor i företagsform. Den socialdemokratiska regeringen införde Lex Pysslingen som förbjöd att aktiebolag med vinstsyfte fick statsbidrag för förskoleverksamhet. Endast fristående förskolor som erbjöd speciell pedagogik eller drevs av ideella organisationer eller kooperativ fick subventioneras av kommunen. Efter maktskiftet 1991 upphävde den borgerliga regeringen Lex Pysslingen och öppnade för vinstdrivande företag i barnomsorg och skola genom friskolereformen. När Socialdemokraterna fick tillbaka regeringsmakten behöll de friskolereformen. Valfriheten var populär. Dock infördes inga nya reformer för att underlätta för en förskolemarknad. Fokus var på att stärka barnomsorgens lärandeuppdrag. Under 1990-talet flyttades barnomsorgen från socialpolitiken till utbildningspolitiken. Förskolan blev en egen skolform och fick läroplan. Det är först efter den borgerliga alliansens valseger 2006 som politiken går vidare med att skapa en marknadsliknande styrning av barnomsorgen. Flera reformer har genomförts med motiveringen att stärka föräldrarnas valmöjligheter och förbättra förutsättningarna för nya former och ökat företagande inom barnomsorgen: Fri etableringsrätt Kommunerna är tvingade att subventionera fristående barnomsorg som uppfyller vissa fastställda krav. Barnomsorgspeng Kommunerna blir skyldiga att lämna en barnomsorgspeng motsvarande den genomsnittliga kostnaden i kommunala verksamheter till alla godkända utförare. Barnomsorgspengen följer barnet till den verksamhet som föräldrarna väljer. Pedagogisk omsorg Begreppet pedagogisk omsorg ersatte barnomsorgsformen familjedaghem. Syftet var att öppna för olika former av barnomsorg med offentlig finansiering, till exempel flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg är inte en skolform och det finns inga krav på att verksamheten följer läroplanen eller har utbildad personal. Den får bedrivas i särskild lokal och av vinstdrivande företag. Syftet med barnomsorgspeng beskrivs så här på regeringens hemsida: Syftet med en barnomsorgspeng är att öka föräldrarnas valfrihet och möjlighet att välja olika former av pedagogiska verksamheter för sina barn. Med barnomsorgspeng finns även förutsättningar för att starta olika former av verksamheter och eget företagande inom välfärdsområdet. Förutom förhoppningarna om ökad valfrihet, flera olika former av pedagogiska verksamheter och ökat eget företagande fanns en tro att en barnomsorgsmarknad skulle bidra till bättre kvalitet till samma pris eller samma kvalitet till lägre pris. Förespråkarna menade att byråkratin skulle minska eftersom marknader sköter sig själva. På en marknad sker kvalitetskontrollen och kvalitetsutvecklingen genom att kunderna väljer den bästa verksamheten. Föräldrarnas val skulle leda till att bra barnomsorg stärks och dålig får stänga, eller bli bättre. Ett vanligt slagord har varit att flytta makten från politikerna till familjernas köksbord. 11

11 Från ett ofullkomligt styrsystem till ett annat Förenklat finns det två system för att styra offentligt finansierade välfärdstjänster ett politiskt byråkratiskt styrt system och ett marknadsliknande system, även kallat en kvasimarknad. 9 Politiskt styrda byråkratiska system ger goda möjligheter till demokratisk insyn och är bra på att följa regler men kritiseras för stelbenthet och för att inte självklart styra mot kostnadseffektivitet. Marknadssystem styr i teorin mot kostnadseffektivitet men saknar inbyggda system för att styra mot andra mål. Det marknadsliknande systemet för att styra offentligt finansierade välfärdstjänster ser inte ut som en klassisk marknad. I en kvasimarknad är användaren av tjänsten skild från den som i huvudsak betalar. Det är osäkert om fördelarna med fria marknader kan överföras till en kvasimarknad eftersom många av fördelarna bygger på att den som köper också är den som betalar. Författarna till SNS Konjunkturråds rapport Hur får vi råd med välfärden? ställer frågan om några av fördelarna kan överföras till utförandet av välfärdstjänster utan att kravet på allmän och lika tillgång för hela befolkningen äventyras. Figur 1. Förskolemarknaden. Kundval inom förskolan är ett marknadsliknande styrsystem, en kvasimarknad. Kommun Föräldrar och barn Förskola Barnomsorgsmarknaden är en kundvalsmarknad. Som visas i figur 1 finns det tre huvudaktörer: kommun, förskola samt föräldrar och barn. Föräldrarna har rätt till förskola när de förvärvsarbetar eller studerar och rätt att välja förskola. Den förskola eller annan barnomsorgsutförare som uppfyller lagkraven har rätt att etablera sig i kommunen och rätt att få barnomsorgspeng för de barn de tar emot. Kommunen har skyldighet att erbjuda barnomsorg och att i huvudsak bekosta den. 9 Sundén, Annika, Torben M. Andersen & Jesper Roine (2014), Hur får vi råd med välfärden? Konjunkturrådets rapport

12 Förskolan är tydligt lagreglerad Det finns en omfattande lagreglering av förskoleverksamhet. Förskolan regleras i skollagen 10, läroplanen för förskola och i de föreskrifter och allmänna råd som Skolverket beslutar om. Enligt skollagen ska den som vill starta en fristående förskola godkännas om den har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Kommunen godkänner och har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och Skolinspektionen har ansvar för tillsyn av kommunernas tillsyn. 11 I en utvärdering häromåret visade Skolinspektionen att kommunernas tillsyn av fristående förskolor varierar i kvalitet och i flera kommuner har stora brister. Förutom kraven på förskoleverksamhetens innehåll finns krav på lokaler, mathantering, utemiljö m.m. Dessa regleras i miljöbalken och livsmedelslagen. Dessa krav följs upp av miljö- och stadsdelsförvaltningen eller motsvarande i kommunen. Pedagogisk omsorg svagt lagreglerad Barnomsorgsformen pedagogisk omsorg har svag lagreglering. Lagstiftarens syfte med verksamhetsformen är att uppmuntra nya alternativa flexibla former av barnomsorg, till exempel att föräldrar går samman och delar på barnomsorgen om varandras barn. I skollagen står att verksamheten bör följa läroplanen. Det finns inga krav på att personalen har utbildning för att arbeta med barn. I Kommunals yttrande över betänkandet Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) var Kommunal kritiskt till att familjedaghem regleras på samma sätt som mer informella former av barnomsorg, som flerfamiljslösningar eller barnflickor. Familjedaghem och dagbarnvårdare hade utvecklats till en omsorgsform med hög kvalitet där främst yrkesutbildade pedagoger, barnskötare, arbetade. Kommunal befarade att de sänkta kvalitetskraven på pedagogisk omsorg jämfört med kraven på familjedaghemmen skulle leda till en urholkning av kvaliteten i verksamheten. Problem med marknadsliknande styrning och kundvalsmodeller Riskerna med marknadsliknande styrning inom välfärdstjänster kan delas upp i tre problemområden: Svårigheter att styra verksamheten utifrån politiskt uppställda målsättningar. 2. Risk för ineffektiv användning av skattemedel eller att vinstintresset styr på bekostnad av kvalitet. 3. Risk för sjunkande legitimitet och tillit till den offentligt finansierade välfärdssektorn när medborgarna inte har insyn i vad de gemensamma resurserna används till. 10 Skollagen kap 2 5, Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem. 11 Skolinspektionen (2011), Kommunernas tillsyn av enskild verksamhet. 12 LO (2013). 13

13 Svårigheter att styra utifrån politiskt uppställda mål Den här rapporten fokuserar på om marknadsstyrning fungerar för att styra mot de mål vi gemensamt har bestämt för den offentligt finansierade barnomsorgen. Som tidigare konstaterats är tillgänglig barnomsorg av hög kvalitet avgörande för att uppnå de målen med verksamheten. Går det att styra mot politiska mål som likvärdighet, tillgänglighet och förskolans förmåga att kompensera för olika barns förutsättningar i ett marknadsliknande system? Kundvalsmodellen inom barnomsorg leder till att de politiskt folkvaldas möjligheter att styra verksamheten begränsas. Politiker får svårare att ta ansvar för var verksamheter startas, hur verksamheterna bedrivs och utvecklas samt för att omfördela resurser. Även medborgarna får svårare att kräva ansvar av politiken. Brukarmakten består i att välja och byta förskola, inte att påverka verksamheten. Skolverket menar att skolvalsreformerna med stor sannolikhet har bidragit till minskad likvärdighet i grundskolan och att skillnaderna mellan skolor ökat. I myndighetens senaste lägesbedömning står: Skolverket ser det fria skolvalet och skolmarknaden som ett genuint dilemma. 13 Det fria valet gör det möjligt för elever och föräldrar att välja den skola de tror är bäst men risken är att de elever vars föräldrar inte gör ett aktivt val kraftigt missgynnas. Det saknas studier om likvärdighet i barnomsorgen men det är mycket troligt att problemet med att icke-väljare missgynnas även gäller vid val av barnomsorg. Målkonflikter mellan samhällets, brukarnas och utförarnas mål Ett övergripande problem med att styra mot samhällets mål är att det kan finnas målkonflikter mellan brukare, utförare och samhälle. De senaste åren har Kommunal uppmärksammat att öppettider begränsas inom förskolan och att föräldrar känner en press att hämta barn tidigt. 14 Det finns skäl att tro att reformerna som införts för att stärka en marknadsliknande styrning har bidragit till begränsade öppettider inom barnomsorg. Att förskolor får ersättning per barn, inte efter hur länge verksamheten är öppen, skapar incitament för kortare öppettid. Ur utförarens synvinkel, rent ekonomiskt, är det ideala barnet ett barn till två resursstarka föräldrar som arbetar kontorstid, med flexibla arbetstider, och värderar att barnet har korta dagar i förskolan. För bästa ekonomiska avkastning ska barnet vara inskrivet på heltid, vilket ger förskolan full ersättning, men gå korta dagar. Alternativet till föräldrar med flexibla arbetstider är föräldrar som kortar sin arbetstid. Att tvingas gå ned i arbetstid för att barnomsorgens öppettider inte räcker till drabbar framför allt föräldrar som har sin arbetstid förlagd utanför kontorstid och har svårt att styra sin sommarsemester. I rapporten Alla andra hämtar tidigt svarade nästan en tredjedel av de tillfrågade Kommunalmedlemmarna med småbarn att de inte kan arbeta heltid med de öppettider deras förskola har. LO har frågat personer från hela arbetsmarknaden och sett samma mönster, en tredjedel av LO-medlemmarna svarade att de inte kan arbeta heltid med förskolans öppettider. Motsvarande andel bland tjänstemän var en av tio. 13 Skolverkets lägesbedömning Kommunal (2011) Alla andra hämtar tidigt, Sommarlovshetsen 14

14 De föräldrar som har möjlighet att ha barnet korta dagar på förskolan har också ett intresse av att förskolan begränsar öppettiderna och har högre bemanning den tid då deras barn är där. Här uppstår en målkonflikt mellan samhällets mål att alla föräldrar ska kunna kombinera omsorg om barn med förvärvsarbete och utförarnas och en del av föräldrarnas mål att ha korta öppettider och personaltät verksamhet när det är öppet. Målkonflikten kring öppettider kan ses på olika sätt. Forskarna Kajsa Hanspers och Eva Mörk menar att föräldrarnas behov av flexibla öppettider står i konflikt med samhällets mål om utvecklande sammanhållen pedagogisk verksamhet då alla barn är samlade. 15 Den motsättningen bygger på en föreställning om att utvecklande verksamhet endast sker när alla barn är på samma plats samtidigt, som i ett klassrum. Så ser inte pedagogiken i förskolan ut. Ett bra lärande i förskola sker i lekfulla former, inte i formaliserad undervisning. Om förutsättningarna finns, vad gäller utbildade pedagoger och ändamålsenliga lokaler, kan ett sådant lärande kombineras med flexibla öppettider. Ett exempel på det är förskolan Rönnen i Malmö som har öppet från sex på morgonen till tio på kvällen. Barnen kan komma tidigt och gå tidigt eller komma sent och gå sent. Förskolan anpassar den pedagogiska verksamheten till varje barn individuellt, under den tid barnet är där. På många förskolor ställs dock flexibla öppettider i praktiken mot lärandeuppdraget. Förskolor väljer att koncentrera personalstyrkan, och den mer ambitiösa pedagogiska verksamheten, till ett antal timmar mitt på dagen, ofta mellan nio på förmiddagen till tre på eftermiddagen. Den här utvecklingen är inte förenlig med barnomsorgens uppdrag att vara en service för föräldrar och möjliggöra för dem att kombinera föräldraansvar med förvärvsarbete och studier. Risk för ineffektiv användning av samhällets resurser För att kundval ska fungera som metod för att höja kvaliteten måste det vara möjligt att göra upprepade val. Idealfallet är att en person som köper en tandkräm nästa gång kan välja att köpa en annan om den första inte uppfyllde förväntningarna. Det kräver att det finns något att välja mellan, en överetablering vilket när det gäller förskoleplatser är dyrt. Dessutom får inte själva bytet vara kostsamt. I förskolan är kontinuitet och möjligheten att bygga upp goda relationer viktigt. Att byta förskola är en kostnad för föräldrar och barn. Föräldrar och barn måste lära känna ny personal och nya barn och föräldrar. Det tar tid och kraft. Ett problem med konkurrensutsättning av välfärdstjänster är möjligheten att skumma grädden av mjölken, det vill säga välja ut de bästa kunderna. Barnen som väljer en förskola är både förskolans råmaterial och dess produkt. Den enskilda förskolan vinner på att attrahera de minst resurskrävande barnen. Urvalet av barn kan ske på olika sätt genom att placera förskolan i ett resursstarkt område, riktad marknadsföring till resursstarka föräldrar, begränsa öppettiderna, ha egen kö och intervjua föräldrar. Om förskolor kan skumma grädden, och ha mindre resurskrävande barn samtidigt som de får samma barnomsorgspeng per barn, används inte samhällets resurser på bästa sätt för att nå samhällets mål med barnomsorgen. Att begränsa öppettider kan fungera som en metod för att skumma grädden av mjölken. Eftersom barnomsorgens öppettider styrs av föräldrarnas behov vinner förskolor på att attrahera föräldrar som har barn i förskolan kort tid. Begränsade 15 Hanspers, Kajsa & Eva Mörk (2011), Förskola i Konkurrensens konsekvenser, red. Laura Hartman. 15

15 öppettider kan leda till ökad segregering då barn till föräldrar med större behov av barnomsorg hänvisas till verksamheter med längre öppettider. När ersättningen ges per barn är risken stor att dessa verksamheter inte kan upprätthålla samma kvalitet som verksamheter med kortare öppettider. Vinstintresset styr på bekostnad av kvalitet Förskolans pedagogik bygger på lek och lustfyllt lärande. Det finns inga enkla kvantitativa mått som gör det möjligt att se vilka förskolor som bäst lyckas utveckla barnen. Risken finns att ett tydligt mätbart mål som resultatmål prioriteras före otydliga kvalitetsmål. Vinstmarginal kan styra på bekostnad av kvalitet. Den risken förstärks då utförarna har betydligt mer information om verksamheten än både föräldrar och kommunens tjänstemän och politiker. 16 Den marknad som har vuxit fram inom pedagogisk omsorg är extra problematisk då den svaga regleringen gör det enkelt att tjäna pengar på sämre kvalitet. Skolverkets granskning av pedagogisk omsorg visar att utvecklingen är motsägelsefull 17. Pedagogisk omsorg minskar överlag men ökar i vissa kommuner. Skolverket menar att det är befogat att tala om framväxten av marknader inom pedagogisk omsorg i vissa kommuner, där enskilda huvudmän konkurrerar med varandra, och med kommunen. Även pedagogisk omsorg får ersättning per barn. Kommunerna har svårt att ställa krav och följa upp verksamheten eftersom kraven i lagen är otydliga. Därför finns det goda möjligheter att göra ekonomisk vinst på en verksamhet med lägre kvalitet. I Skolverkets rapport uttrycker kommuntjänstemän oro för dålig verksamhet och att barn med utländsk bakgrund tas ur förskolan och inte får möjlighet att träna sin svenska. Risk för sjunkande legitimitet och tillit till den offentligt finansierade välfärdssektorn För att upprätthålla legitimiteten för offentligt finansierad välfärd är det viktigt att välfärden håller hög kvalitet. Om det tillåts växa fram barnomsorg med lägre kvalitet sjunker legitimiteten. Om den verksamheten dessutom genererar stora vinstuttag eller vinster vid försäljning till privata aktörer minskar tilliten än mer. 18 Kundvalsmodellen bygger på att verksamheter ska slås ut. Förskolor som få väljer ska gå i konkurs. Men vad händer med de föräldrar och barn som redan hade valt förskolan som går i konkurs? Och hur påverkas föräldrar som står inför valet av förskola? Ska de granska årsredovisningar? Risken är stor att oron för att välja fel bidrar till att tilliten till den offentligt finansierade förskolan minskar. I stället för en möjlighet att välja mellan förskolor med olika pedagogisk inriktning blir valet av barnomsorg en risk att välja en verksamhet som kommer att gå i konkurs. 16 Forskarna Kajsa Hanspers och Eva Mörk menar att ryktesmekanismen, där föräldrar väljer förskola efter det rykte verksamheten har i närområdet, borde kunna fungera som kvalitetsmått. De anser att det inte är uppenbart att tjänstemän är bättre än föräldrarna på att mäta förskolans kvalitet. 17 Skolverket (2012), Pedagogisk omsorg. En nationell kartläggning av verksamhetsformens struktur och styrning i kommunerna. 18 LO (2013). 16

16 Förskolemarknaden Förskolan är en av våra största och viktigaste välfärdssektorer. Hösten 2012 var barn inskrivna i förskolan. Antalet barn i andra barnomsorgsformer var betydlig färre. Till exempel var barn inskrivna i familjedaghem/pedagogisk omsorg samma år. Figur 2. Antal barn i förskola respektive familjedaghem/pedagogisk omsorg, Källa: SCB/ Skolverket. Den långsiktiga trenden sedan 1975 är att allt fler barn går i förskola. Sedan 2002 har antalet barn ökat med mellan och per år. 19 Även andelen barn som är inskrivna i förskolan har ökat. År 2012 var 84 procent av alla barn mellan 1 5 år inskrivna i förskolan, 2002 var andelen 72 procent och 1998 var den 61 procent. I vissa åldersgrupper är andelen än högre. Av barn i åldern 3 5 år var 95 procent inskrivna i förskolan I genomsnitt tillbringar ett barn 31 timmar per vecka i förskolan. Denna tid har ökat med två timmar sedan Kommunernas totala kostnader för förskolan var 59,8 miljarder kronor 2012 och kostnaden för pedagogisk omsorg var 1,9 miljarder kronor. 22 I det följande avsnittet av rapporten redovisas resultat för förskolemarknaden. Med underlag från officiell statistik, tidigare undersökningar samt två egna enkätundersökningar till föräldrar och personal i förskolan visas hur etableringsmönstret, tillgängligheten, kostnaderna och kvaliteten i förskolan skiljer sig åt mellan olika driftformer. 19 Nedgången i slutet av 90-talet beror på att förskoleklasser för sexåringar infördes. 20 Skolverket (2013c), PM Barn och personal i förskolan hösten Skolverket (2013a), Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem. 22 Övriga barnomsorgskostnader var fritidshem: 13,6 miljarder kronor, öppen förskola: 0,3 miljarder kronor och öppen fritidsverksamhet för åringar: 0,2 miljarder kronor. 17

17 Vanligtvis redovisas statistik om förskolan uppdelad på kommunala och fristående förskolor. I denna rapport redovisas resultaten för de fristående förskolorna även uppdelade på ideellt och bolagsdrivna förskolor där de ideellt drivna förskolorna omfattar förskolor som drivs som kooperativ, stiftelser eller i kyrkans eller bostadsrättsföreningars regi. Till exempel drivs många Waldorfförskolor i stiftelseform. De bolagsdrivna förskolorna är förskolor som drivs som bolag i någon form. När förskolan infördes var nästan alla förskolor kommunala. Efterhand har andelen barn som går i en förskola som drivs av andra utförare ökat. Det är bland annat ett resultat av flera regeländringar för möjligheterna att starta fristående förskolor och för att finansiera dem. De nuvarande reglerna för förskolan innebär en fri etableringsrätt för olika aktörer att starta en förskola, givet att vissa kvalitetskrav uppfylls. Sedan 2009 är också de finansiella förutsättningarna för att driva en fristående förskola likvärdiga förutsättningarna för de kommunala förskolorna. Då infördes en generell barnomsorgspeng som innebar att kommunerna blev skyldiga att ge de fristående förskolorna samma ersättning per barn som kommunens genomsnittliga kostnad för barn i förskolor i egen regi. 23 Ersättningen per barn är därmed likvärdig mellan kommunala och fristående förskolor i varje enskild kommun. Däremot skiljer sig ersättningen per barn åt mellan olika kommuner. Figur 3. Andel barn i kommunala och fristående förskolor, Källa: SCB/ Skolverket. Som visas av figur 3 gick 2012 omkring 80 procent av barnen i förskolor som drivs av kommunen och omkring 20 procent i förskolor som drivs av fristående utförare. Andelen barn som går i fristående förskolor har ökat med sex procentenheter sedan Skollagen 8 kap

18 Figur 4. Barn i fristående förskolor, andel fördelat på driftform, Källa: SCB/ Skolverket. Det har skett större förändringar i vilken typ av fristående förskola barnen går i. I figur 4 visas fördelningen mellan andel barn i fristående förskolor av olika typ. Andelen barn i bolagsdrivna förskolor har ökat, och andelen barn i ideellt drivna förskolor, det vill säga föräldrakooperativ, personalkooperativ och övriga fristående förskolor, har minskat. 24 I gruppen övriga fristående förskolor ingår bland annat stiftelser och förskolor drivna av Svenska kyrkan och bostadsrättsföreningar. År 2000 gick 25 procent av barnen i de fristående förskolorna i en bolagsdriven förskola, 2012 var andelen 46 procent. Under samma period minskade andelen barn som går i en ideellt driven förskola från 71 till 53 procent. 25 Det beror framför allt på att andelen barn i förskolor som drivs som föräldrakooperativ minskade från 44 till 22 procent. 24 Kooperativ kan i vissa fall drivas i bolagsform. De ingår då i kategorin bolagsdrivna förskolor. 25 Andelarna summerar inte till 100 eftersom en kategori, övriga offentliga förskolor, har utelämnats ur diagrammet för att öka tydligheten. Den består av förskolor som drivs av landsting eller annan offentlig huvudman. Andelen barn i denna typ av förskola var 0,2 procent totalt och 1 procent av de fristående förskolorna

19 Etableringsmönster Även om det råder fri etableringsrätt och det finns goda finansiella möjligheter att driva fristående förskolor finns det stora geografiska skillnader i var de fristående förskolorna etablerat sig. De bolagsdrivna förskolorna finns i stor utsträckning i kommuner där befolkningen är resursstark. Samma mönster finns inte för de ideella förskolorna. Spridningen mellan kommunerna i andel barn i fristående förskolor är stor. Figur 5. Andel barn i bolagsdrivna respektive ideellt drivna förskolor per kommun Källa: SCB. Den vänstra kartan i figur 5 visar andelen barn i bolagsdrivna förskolor. Den högra kartan visar andelen barn som går i ideellt drivna förskolor i olika intervall redovisat per kommun. Ju mörkare färg desto större andel av barnen går i fristående förskolor. Som visas av den vänstra kartbilden är de bolagsdrivna förskolorna koncentrerade till större städer och dess förorter, främst Stockholm. De ideellt drivna förskolorna är däremot mer 20

20 jämnt fördelade över landet. Det är sammantaget stora skillnader mellan kommunerna i förekomsten av fristående förskolor. I vissa kommuner är andelen barn som går i fristående förskolor mycket stor medan den i många kommuner är liten. Figur 6. Andel barn i förskola efter driftform, 2012, spridning kommuner. Källa: SCB Anm: Endast kommuner där det finns förskolor av respektive driftform ingår. I figur 6 visas spridningen mellan kommunerna i andel barn som går i fristående förskolor av olika driftform i ett låddiagram. Ändarna på linjerna utgör max och minvärden. De 50 procent mittersta värdena avgränsas av lådans kanter. Medianen visas av linjen som avgränsar lådans färger. En kommun, Täby, sticker ut. Där är andelen barn i fristående förskolor nästan 98 procent och andelen i bolagsdrivna förskolor 91 procent. I fem kommuner är andelen fristående förskolor över 50 procent. 26 Men i de flesta kommuner går en mindre andel av barnen i fristående förskolor. I mediankommunen går 12 procent av barnen i en fristående förskola. I 25 procent av kommunerna är andelen barn i fristående förskolor under 7 procent. I 75 procent av kommunerna går 19 procent eller färre av förskolebarnen i fristående förskolor. Spridningen mellan kommunerna är större för de bolagsdrivna förskolorna än för de ideellt drivna förskolorna. Det finns också skillnader i sammansättningen av de fristående förskolorna i olika kommuner. 26 Upplands Väsby 75 procent, Vellinge 71 procent, Vallentuna 65 procent, Sollentuna 62 procent och Danderyd 51 procent. 21

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg.

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

konkurrensens konsekvenser

konkurrensens konsekvenser konkurrensens konsekvenser Laura Hartman (red.) Konkurrensens konsekvenser Vad händer med svensk välfärd? SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25

Läs mer

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Rapport av Ulrika Lorentzi November 2011 Statistiken

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL

VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL Det pågår ett klasskrig och det är min klass, de rika, som för kriget och

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Svar på tal om vinster i

Svar på tal om vinster i 2 Svar på tal om vinster i En argumentsamling om vinstlobbyisternas myter ställda mot verkligheten. välfärden KATALYS INSTITUT FÖR FACKLIG IDÉUTVECKLING Katalys vill förändra svensk politik Katalys institut

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Välfärd bortom staten och kapitalet. Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden. Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne

Välfärd bortom staten och kapitalet. Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden. Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne Välfärd bortom staten och kapitalet Civila samhällets närvaro och förutsättningar i välfärden Andreas Linderyd, Anna Ardin och Johanna Rickne Den här skriften ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola

Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola Helena Holmlund Josefin Häggblom Erica Lindahl Sara Martinson Anna Sjögren Ulrika Vikman Björn Öckert RAPPORT 2014:25

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner FULL SYSSELSÄTTNING OCH SOLIDARISK LÖNEPOLITIK Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner Författare: Åsa-Pia Järliden Bergström Claes-Mikael Jonsson Sebastian de Toro Sverige har sedan 1990-talet

Läs mer