Årsredovisning Fabs AB Fabs årsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Fabs AB 2012. Fabs årsredovisning 2012"

Transkript

1 Årsredovisning Fabs AB 2012 Fabs årsredovisning 2012

2 Fabs uppdrag Fabs AB är ett av Alingsås kommun ägt bolag. Enligt företagspolicyn skall Fabs AB vara ett aktivt instrument för näringslivsutveckling och lokalförsörjning för kommunal verksamhet. Bolaget skall genom att bygga, förvärva, äga, förvalta och sälja fastigheter: erbjuda lokaler och kontor anpassade till kundernas behov, exploatera och sälja mark för verksamheter av olika slag, medverka till att företag i kommunen utvecklas, företagsetableringar sker och nyföretagande stimuleras, medverka till att kommunens olika verksamheter har ändamålsenliga lokaler och att dessa används effektivt, aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas. Simon Katarina Uno Göran Anders Christer Dennis Ronny Hans Lars Peter Nina Lotta Leif Eje Ingvar Ronnie Mikael Christian Guido Glenn Leif Inge Bjarne Annika Ingalill INNEHÅLL: Hänt under året... 4/17 VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 10

3 Sveriges eleffektivaste skola finns i Alingsås Sveriges eleffektivaste skola finns i Stadsskogen Stadsskogenskolan är Sveriges första skola som är certifierad som nollenergihus. Byggnaden är uppförd enligt passivhusteknik och dess tak är belagt med 1300 kvm solceller. Det gör den till Sveriges största solcellsanläggning i skolmiljö med en toppeffekt på 200,5 kw. Stadsskogenskolan i Alingsås nya stadsdel Stadsskogen öppnades vårterminen Skolan inkluderar såväl grundskola som förskola (F-6) och har plats för totalt 380 elever. För att inspirera skolans elever och personal till att själva minska energiåtgången kommer skolans förbrukning och produktion av energi att kunna följas på stora displayer i skolan och på Fabs hemsida. Hela projektet, in i minsta detalj, bygger på visionen om ett hållbart samhälle. Allt byggmaterial har genomgått miljögranskning enligt systemet Byggvarubedömningen. Träden som fällts i samband med byggnationen har återanvänts och blivit en del av utemiljön, och de interiöra färgvalen har gjorts med omsorg för att kunna dra ner på belysningen. I samma byggnadsprojekt, Träffpunkt Stadsskogen, ingår förutom skolan en allaktivitetshall som ska stå färdig sommaren Även hallen byggs i passivhusteknik. Taket beläggs med ett sedumtak som tar hand om dagvattnet och rensar det innan det släpps vidare till ett fördröjningsmagasin med minimal miljöpåverkan. Kassaflödesanalys 12 Redovisningsprinciper/noter 13 Revisionsberättelse/Granskningsrapport 16 Styrelse och revisorer 17 3

4 Hänt under året 2012 har onekligen varit ett händelserikt och spännande år då Fabs varit engagerade i en rad för samhällsutvecklingen i Alingsås kommun viktiga projekt. Ovan redovisas några av dessa projekt i bild. 1. Under året flyttade barn och personal in i den nya förskolan i Västra Bodarna som till stora delar byggdes prefabricerat. Totalt pratar vi om fem avdelningar med plats för 100 barn. 2. Davor Sinik, SEFA, i full färd med att montera solceller på Stadsskogsskolans tak. Totalt är det 1300 kvm solceller med en toppeffekt på 200,5 kw. 3. Lendahlsskolan har renoverats och tillgänglighetsanpassats och som projektledare har Christer Björkdahl verkat. 4. För att göra plats för nybyggnation i det nya handelscentret i kvarteret Fodret flyttade under året kommunens Gatuenhet med personal till ett renoverat och ombyggt kvarteret Bulten 9 på Sävelund. 5. Alingsås Yrkesgymnasium såg dagens ljus under En ny gymnasiefriskola, inhyst i de lokaler där Alströmergymnasiet tidigare hade sin verksamhet för fordonsprogrammet. 4

5 VD har ordet Vilken fantastisk tid vi lever i! Alingsås går mot strömmen och växer både till antalet invånare och företagsetableringar, jämfört med många andra medelstora tätorter i Sverige. Med stolthet och stor ödmjukhet deltar Fabs i denna utveckling genom att bygga nya energisnåla och anpassade byggnader som skall nyttjas av alingsåsare i många år framåt. Utvecklingen går fort och vi försöker hålla jämna steg. Under året som gått har vi färdigställt den nya skolan i projektet Träffpunkt Stadsskogen. Från att tidigare haft ambitionen att bygga ett nära nollenergihus har vi tagit ett rejält kliv framåt och kunnat stryka nära och helt enkelt producerat ett nollenergihus. Tänk att vi 2012 kan bygga hus som både håller behagligt inomhusklimat, är ljussatta och försörjer alla datorer och övrig automatik utan att behöva tillföra annan energi än den som alstras av de solceller som ligger på taket. Byggnaden är den första certifierade skolan i Norden med dessa prestanda. Inflyttningen skedde i december och nu pågår färdigställandet av resterande delar, idrottshallen och den utvändiga mötesplatsen, torget. Ett annat spännande projekt har varit att med ett stort inslag av prefabricering bygga en ny förskola i Västra Bodarna. Genom denna metod har vi minskat produktionstiden och sänkt kostnaderna. Byggnaden har dessutom energiprestanda understigande kommunens riktlinjer. Skolan består av fem avdelningar med plats för 100 barn som nu kan flytta från de provisoriska paviljongerna till en permanent anpassad och modern förskola. Ett växande lokalsamhälle har även behov av andra funktioner. I vår norra kommundel har vi byggt en ny brandstation som på många och avgörande sätt kan vara en trygghet för invånarna. Nya krav på arbetsmiljön och möjligheter till övning och utbildning, kombinerat med snabbare utryckningar, har kunnat tillgodoses. Invigningen förrättades inte med bandklippning utan med en ordentlig eldsvåda som släcktes av nästa generations brandmän på ett förträffligt sätt. En viktig del i vårt uppdrag är att öka tillgängligheten till våra lokaler. Lendahlsskolan har genomgått en omfattande renovering och ombyggnad för att bättre möta kraven på skolmiljön. Då skolan huserar i byggnader som är från 1800-talet, har vi särskilt beaktat önskemålet om bättre tillgänglighet. Ny entré med nytt trapphus och tre nya hissar samt fler utrymningsdörrar borgar för att skolan skall kunna fylla sin funktion på ett säkert och effektivt sätt under många år. Totalt blir det ett tillskott på m 2 handelsytor. Projektet bekostar också en trafiksäkerhetshöjande åtgärd genom bygget av en ny rondell i korsningen Kungegårdsgatan/Kungälvsvägen. Invigningen av det nya köpcentret är planerad till våren För att möjliggöra denna stadsutveckling har vi under året färdigställt ett nytt område på m 2 och m 2 lokaler för kommunens Gatuenhet. Flytten har inneburit en effektivisering ur miljösynpunkt men även ytmässigt och organisatoriskt. Under året har ett nytt företag sett dagens ljus, Alingsås Yrkesgymnasium. När kommunen valde att lägga ned Fordonsutbildningen i Alingsås togs ett privat initiativ till en verksamhet i samma lokaler som skolan tidigare huserat i. Då utbildningen är treårig kommer behovet av lokaler att öka år från år. Här har vi anpassat vår hyresmodell för att kunna möta den nya verkligheten. Yrkesgymnasiet har nu också fått tillstånd att utbilda lastbilstekniker och bedriva textil hantverksutbildning. Ett företag som växer! Detta var några axplock från året som gått, men vi har många spännande projekt framför oss som du kan läsa om i förvaltningsberättelsen under rubriken Framtida utveckling. Läs vidare på sidan 8. För att vi på ett klokt och framgångsrikt sätt skall kunna möta framtidens utmaningar stärker vi organisationen genom att utbilda oss, diskutera våra värdegrunder och avsätta tid för individuell fysisk träning. Vi springer inget 100-meterslopp vi är mitt inne i en triathlon Stort tack till våra hyresgäster, samarbetspartner och inte minst till Fabs-folket. Nu tar vi ett steg till! På näringslivssidan fortsätter arbetet med att få alla bitar på plats för kvarteret Fodret, kommunens gamla förråd, så att exploatören kan starta bygget för Coop, Arken Zoo m fl. Peter Jakobson verkställande direktör 5

6 Förvaltningsberättelse Koncernen Koncernredovisning avges fr o m år Koncernredovisningen och övriga uppgifter om koncernen omfattar moderbolaget Fabs AB och dotterbolaget Spiken Fastighets Kommanditbolag (org nr ), i vilket Fabs AB är komplementär. Resultatet från dotterbolaget redovisas i sin helhet i Fabs AB. Dotterbolaget har inga anställda, och inga löner eller ersättningar har utgått under året. AB Alingsås Rådhus är kommanditdelägare. Verksamhet Moderbolaget, Fabs AB (org nr ), vars ursprungliga namn var Fastighets AB Småindustrier, bildades 1946 för att förvärva, bebygga och förvalta fastigheter som var till gagn för det allmänna. Bolaget är helägt av AB Alingsås Rådhus (org nr ). Kommunala ändamålet Det kommunala ändamålet med Fabs AB framgår av ägardirektivets ändamålsrubrik som kan sammanfattas i att bolagets verksamhet skall medverka till en positiv näringslivsutveckling i Alingsås kommun och till att kommunens olika verksamheter har ändamålsenliga lokaler som används effektivt. Styrelsen och verkställande direktörens uppfattning är att bolaget uppfyller ändamålet. Omsättning och resultat Omsättningen för Fabs AB för 2012 uppgick till tkr ( tkr). Av omsättningen avsåg tkr ( tkr) fastighetsförvaltningen och 557 tkr (1 416 tkr) tomtförsäljningen. Omsättningen i koncernen för 2012 uppgick till tkr ( tkr). Rörelseresultatet för Fabs AB uppgick till tkr ( tkr) före finansiella poster. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr (9 552 tkr). Rörelseresultatet för koncernen uppgick till tkr ( tkr) före finansiella poster. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr (9 552 tkr). Till periodiseringsfonden har avsatts 532 tkr och återförts tkr. Obeskattade reserver uppgår till tkr. Resultatutveckling Belopp i tkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomsättning Soliditet (%) Medelantal anställda Fastighetsförvaltning Fabs fastigheter innehåller sammanlagt m 2 lokalyta. Vakansgraden är vid årsskiftet 2 %. Kostnaderna för underhållsarbeten uppgick under 2012 till tkr ( tkr), kostnaderna för reparationsarbeten till tkr (3 128 tkr). Den genomsnittliga kostnaden för underhåll och reparationer uppgick till 140 kr (139 kr) per m 2. Bland större insatser för underhåll och reparation kan nämnas:: Fastighet Belopp (tkr) Yta m 2 Kr per m 2 Alströmergymnasiet Förskola Rävlyan Stora Mellby skola Gustav Adolfsskolan Sollebrunns skola Nolhagaskolan Bolltorp Magra skola Kullingsbergsskolan Brandstationen Alingsås Kv. Skräddaren Noltorpsskolan Investeringar Under året har följande investeringar avslutats (tkr): Västra Bodarna, ny förskola Nya lokaler för TK, Gatuenheten Lendahlsskolan, ombyggnad Alströmerska magasinet, lokalanpassning, etapp Farkosten, ombyggnad för DataVara Östlyckeskolan, ventilation Nolby förskola, ombyggnad Noltorpsskolan, ombyggnad av innergård Bolltorp, förbättring av fasader Alströmergymnasiet, ombyggnad av Estethuset Gustav Adolfsskolan, ombyggnad av ventilation Nolhagahallen, vattenrening Noltorpsskolan, ventilation Nolby förskola, utemiljö Farkosten, ombyggnad av receptionen Alströmergymnasiet, ombyggnad av hus St. Mellby skola, ombyggnad Sollebrunns förskola, ventilation Nolhaga ishall, brandlarm 702 Gustav Adolfsskolan, lekutrustning 579 St. Mellby skola, markarbete 569 Nolhagaskolan, markiser 544 Sollebrunns skola, ombyggnad till förskola 511 Förskola Gläntan, utemiljö 495 Alströmergymnasiet, inplacering av Estetprogrammet 484 Förskola Rävlyan, konvertering av värme 422 Bygg- och Anläggning, brandlarm 365 Nolhagaskolan, larmzoner 350 Övriga mindre investeringar Summa investeringar Pågående arbeten uppgick vid periodens utgång till tkr. Bland större projekt kan nämnas följande (tkr): Stadsskogen, ny skola och allaktivitetshall Brandstationen i Sollebrunn, ombyggnad Ny förskola Älvdansen Stockslycke förskola, ombyggnad Bolltorp, förädling

7 Förvaltningsberättelse, forts. Nolhagahallen, ombyggnad Östlyckeskolan, matsal, ventilation Sollebrunns skola, ny hemkunskap Ängabo-Ingared, utredning av gårdar Stockslycke förskola, ombyggnad etapp Långareds handel, ombyggnad 843 Hemsjö skola, ombyggnad 760 Nolhagaskolan, TA Linden, ombyggnad av värme 441 Östlyckan förskola, konvertering av värme 423 Brandstationen i Alingsås, konvertering av värme 395 Fastighetsförvärv Under året har följande fastigheter förvärvats: Ängaboskolan 1 (paviljong) tkr Torp 1:59 (mark) 1 tkr Torp 1:9 (mark) 146 tkr Långared 7:13 (mark och byggnad) tkr Hemsjö 5:22 (mark och byggnad) tkr. Noltorp 1 (paviljong) tkr Stadsskogsgatan 1:1 (mark) tkr Fastighetsförsäljning Under året har fastigheten Erska 1:109 sålts. Försäljningen gav bokföringsmässig vinst på tkr. Tomtförsäljning Två tomter på Borgen har sålts: Bastionen på m 2, försäljningen gav bokföringsmässig vinst på 123 tkr. Skansen 2 på m 2, försäljningen gav bokföringsmässig vinst på 142 tkr. Tomtförvärv En tomt Stommen 1:1 på 962 m 2 har förvärvats för 38 tkr. Tomtmark På industriområdena Borgen och Stommen äger Fabs sammanlagt m 2 tomtmark. De nerlagda kostnaderna uppgår till tkr, vilket ger en genomsnittlig kostnad på 71 kr/m 2. Styrelsen och verkställande direktören bedömer att värdet på marken överstiger de nerlagda kostnaderna. Miljöredovisning I augusti 2007 blev Fabs ett miljödiplomerat företag. Miljödiplomeringen har sedan följts upp årligen med godkända revisioner. I hela vårt arbete eftersträvas ett helhetstänkande för en hållbar utveckling i Alingsås, och ur ett bredare samhällsperspektiv ser vi att det kommer att bli allt viktigare med miljö- och energiåtgärder på våra fastigheter. Oavsett om vi bygger nytt eller renoverar är det grundläggande för oss att skapa hållbara miljöer som uppfyller nuvarande och kommande generations krav. Det största projektet under året har varit Träffpunkt Stadsskogen. Här byggs ny skola, allaktivitetshall och torg. Hela projektet, in i minsta detalj, bygger på visionen om ett hållbart samhälle. Ett område där Alingsås som kommun ligger långt framme. Utmärkande för byggnationen är att vi tillämpar passivhusteknik och att skoltaket är belagt med m 2 solceller med en toppeffekt på 200, 5 kw. Skolbyggnaden har som första skola i landet den 10 december certifierats som ett nollenergihus. Allt byggmaterial i projekt Träffpunkt Stadsskogen har miljöbedömts och vi har återanvänt vegetationsmassor och överskottsberg. Över 400 lastbilslass av vegetationsmassor har körts till närliggande plats i kommunen för att återställa naturen och m 2 har sparats på arbetsplatsen för att återställa naturen kring skolan och hallen. Genom att ton överskottsberg har krossats på plats och återanvänts som fyllnadsmaterial på ursprunglig plats blir miljövinsten ca mil borttrollade lastbilstransporter. I samarbete med kommunens landskapsarkitekt har nyckelbiotoper och träd bevarats i området och ekstockar har tagits till vara för att återanvändas för skolans skogslekplatser. Tillsammans med Miljöbron och två studenter från Chalmers har Fabs fått hjälp att genomföra projektet Mindre mil i bil. Projektet gick ut på att kartlägga resor med bil och därmed hjälpa oss att minska tiden i bil, förbättra fördelningen av fastighetsbeståndet mellan teknikerna, få ner bränsleförbrukningen och på så sätt minska utsläpp av koldioxid. Slutrapporten har resulterat i en bättre planering av arbetet. Energieffektivisering Av vårt totala byggnadsbestånd värms idag 85 % av ytan genom fjärrvärme (varav 95 % produceras med biobränsle). 10 % av ytan värms med el, 3 % med olja och 2 % i lokala bränslecentraler som eldas med biobränsle. Vid första revisionstillfället 2007 redovisades värme- och elförbrukningen i våra miljömål. I målen uppgavs att värme- och elförbrukningen skulle minska med 15 % respektive 10 % till Målet för elförbrukningen klarades med bred marginal (-32 % /m 2 ) medan minskningen av fjärrvärme stannade vid -8 % /m 2. För 2012 jämfört med 2006 ser resultatet ut som följer: - Fjärrvärmeförbrukningen har minskat med 10 % /m 2, - Elförbrukningen (värme) har minskat med 37 % /m 2, - Elförbrukningen (övrigt) har minskat med 15 % /m², - Oljeförbrukningen har minskat med 40 % /m 2, - Vattenförbrukningen har minskat med 12 % /m 2. Vi har från 2011 till 2012 minskat el- och vattenförbrukningen. Det kan förklaras av att vi lyckats med att effektivisera användningen av el för uppvärmning, och att vi satt in åtgärder för att minska vattenförbrukningen i våra skollokaler. Att fjärrvärme- och oljeförbrukningen inte fortsatt att minska kan förklaras av att vi under 2012 fått en negativ rekyl på ett bra resultat under Med en snittvärmeförbrukning över vårt bestånd på 110 kwh/m 2 och år balanserar vi på den gräns som är möjlig att uppnå i befintliga fastigheter. Nyckeltal för jämförbara fastigheter i Sverige ligger på 180 kwh/m 2 och år. Under 2012 har vi investerat 2,4 mkr i energibesparande åtgärder för att vidmakthålla vår ambition att minska energianvändningen. 7

8 Förvaltningsberättelse, forts. Finansiering och likviditet Likvida medel uppgick till -685 tkr (9 173 tkr). De räntebärande skulderna uppgick till tkr ( tkr) och medelräntan på bolagets lånefinansiering till 2,59 % (3,26 %). Koncernens eget kapital uppgick till tkr ( tkr). Soliditeten uppgick vid periodens slut till ca 14 % (17 %). Framtida utveckling Vi vill lämna vårt bidrag till samhällsnyttig tillväxt för Alingsås! Pretentiösa ord men en målsättning vi vill bära med oss när vi ser på framtiden. Alingsås växer och vi med. Vår uppgift är ju att följa med utvecklingen och fysiskt skapa de bästa förutsättningar såväl för många av de traditionella välfärdssektorerna som för näringslivets aktörer. Bland de uppdrag som kommer från den kommunala sidan kan vi först nämna Nolhagahallen. Ett efterlängtat förädlingsprojekt där vår beställare Kultur- och Fritidsförvaltningen arbetat fram en målbild. Utifrån denna och med kompetenta och duktiga konsulter skall vi projektera och starta renovering och ombyggnad av idrottshallen och badet. Projektet innehåller många utmaningar under vägen såsom avstängning av funktioner och ytor under byggets gång. Men slutresultatet kommer att öka Alingsås attraktionskraft för gamla och nya samhällsinvånare. Med en positiv befolkningsutveckling ställs krav på en väl utbyggd barnomsorg. Fabs har under de senaste tre åren byggt en förskola om året och kommer under nästa år att färdigställa ytterligare en. Byggnationen sker i Stadsskogen på en kulle med fantastisk utsikt mot Mjörn. Här kommer fem avdelningar och 100 barn att få sin nya hemvist. För att förbättra den kommunala servicen har vi lyckats att samla fyra mjuka förvaltningar i ett och samma hus. Detta innebär att lokaler kan samutnyttjas och spontana möten med ökad effektivitet. För samhällsmedborgaren underlättas orienterbarheten och tillgängligheten. De tekniska förvaltningarna har ju redan flyttat ihop på Sveagatan 12 och nu gör de mjuka förvaltningarna det på Kungsgatan 7 9. På näringslivssidan pågår arbetet med att marknadsföra ett nytt industriområde i Norra Borgen. Här finns ca m 2 mark för att möta en allt större efterfrågan på mark för såväl nyetableringar som för redan befintliga företag. Det visar att Alingsås är en attraktiv kommun att etablera sig i. Genom byggnationen av en ny modern brandstation i Sollebrunn har en central fastighet försålts. Här öppnas möjligheter att förstärka torgbildningen och komplettera med olika utbud. Försäljningen slutförs nästa år och vi ser med spänning fram emot vilken etablering som blir aktuell. I vårt centrala kvarter Solen startar ett detaljplanearbete för hela området. Här finns beslut om att etablera ett föreningshus i en befintlig byggnad på ca 3000 m 2. I resterande del av kvarteret skall nya bostäder komplettera stadskvarteret för att skapa en under alla timmar på dygnet levande del av staden. Här finns möjlighet att etablera ett 60-tal nya lägenheter. Denna del av kvarteret kommer att försäljas till en professionell exploatör. För att skapa en bättre transparens och förståelse för våra kommunala hyresgäster har vi i samråd beslutat att införa hyra av så kallad självkostnadsmodell. Förutom att det blir lättare att förstå hur hyran är uppbyggd skapar modellen incitament för fastighetsutveckling. Varje kommunal förvaltning kan själva bedöma om lokalhyran motsvarar lokalens värde och starta en process för att förbättra nyttan. Modellen kommer att införas vid halvårsskiftet På samma sätt vill vi möjliggöra effektiviseringar på näringslivssidan. Här kommer vi att etablera en tjänst på vår hemsida för att söka lokaler. Genom en knapptryckning skall man kunna se de lediga lokaler som finns i Alingsås oavsett om det är Fabs som har den eller det är någon privat fastighetsägare. Alingsås är ju vida känt för Lights in Alingsås. Här vill vi nu fortsätta att utveckla ljusmiljöer vid våra fastigheter och ta vara på de erfarenheter vi fått i samverkansprojektet Brogårdspassagen. Vi kommer att studera två fastigheter under nästa år i syfte att skapa trygga, säkra och attraktiva miljöer. En viktig del i ett väl fungerande samhälle är stadens möjligheter att tillgodose invånarnas önskemål om kultur- och fritidsaktiviteter. Efter en genomlysning av Östlyckeskolans behov av en långsiktigt bra lösning på lokal för gymnastik, och förhandling med Holmalyckan AB, köpte Fabs AB i januari 2013 den av klubben 1997 uppförda hallen. Köpet innebär att hyran inte behöver höjas och att idrotten får tillgång till mer träningstid. HIF kommer nu att använda överskottet från försäljningen till att anlägga en ny konstgräsplan med elljus på Brogårdsvallen. Detta är några exempel på Fabs ambition att utveckla och genomföra samhällsnyttig tillväxt för Alingsås! Disposition av bolagets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel Balanserat resultat Årets resultat Totalt disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats med tkr (5 950 tkr), vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med tkr. Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 14 %. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsätter att bedrivas med lönsamhet. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå. Koncernens fria egna kapital uppgår till tkr, varav årets resultat uppgår till tkr. Styrelsens och verkställande direktörens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 8

9 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget (Belopp i tkr) Not Nettoomsättning 1, 2, Fastighetskostnader 4, Bruttoresultat Administration och marknadsföring 5, Försäljning av anläggningstillgångar 12, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från andelar i Spiken Fastighets KB Ränteintäkter från Spiken Fastighets KB Ränteintäkter Räntekostnader Borgensavgift Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Återföring av periodiseringsfond Resultat före skatt Skatter Aktuell skatt Justerad skatt Uppskjuten skatt 10, ÅRETS RESULTAT

10 Balansräkning Koncernen Moderbolaget (Belopp i tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 15 Fordringar hos Alingsås kommun Fordringar hos dotterbolag Andelar i dotterbolag Andelar i andra företag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Bränslelager Exploateringsmark Pågående arbete för annans räkning Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos Alingsås kommun Fordringar hos kommunala bolag Fordringar hos Spiken Fastighets KB Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 Koncernen Moderbolaget (Belopp i tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver/reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Uppskjuten skatteskuld Summa obeskattade reserver Skulder Långfristiga skulder 22, 23 Skulder till kreditinstitut Skulder till Alingsås kommun Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut och Alingsås kommun 22, Leverantörsskulder Skulder till Alingsås kommun Skulder till kommunala bolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser skulder i Spiken Fastighets KB

12 Kassaflödesanalys Koncernen Moderbolaget (Belopp i tkr) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar 12, Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning (-)/minskning (+) varulager Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar Sålda materiella anläggningstillgångar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Lämnat koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Redovisningsprinciper och noter REDOVISNINGSPRINCIPER Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, medel på koncernkonto och skattekonto. Avskrivningar En justering av avskrivningstiderna gjordes under 2005 i samband med förvärv av fastigheter från Alingsås kommun. Därefter har ytterligare en justering av avskrivningstiderna gjorts på de kommunala fastigheterna fr o m Avskrivningstiden för dessa fastigheter har ändrats från 25 år till 33 år. Nya tillkommande fastigheter får samma avskrivningstid. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 2 4 % Byggnadsinventarier 10 % Övriga maskiner och inventarier 20 % NOTER (Belopp i tkr) Not 1 Nettoomsättning Hyror och debiterade avgifter Ersättningar för förvaltningsuppdrag Intäkter tomtförsäljning Övriga intäkter Totalt Av årets nettoomsättning avser 90 % (91 %) intäkter från andra koncernbolag och Alingsås kommun. Not 2 Större hyresgäster Andel av kvm intäkter, % Egna fastigheter Alingsås kommun ,6 Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund ,3 AMADA Sweden AB ,8 Alf Petersson AB ,6 Alingsjös Bilservice AB ,4 Alingsås Yrkesgymnasium ,5 Ilack AB ,3 Candit AB 959 0,4 PEAB Sverige AB 923 0,3 Lantmäteriet 533 0,4 Spiken Fastighets KB Nya Erik Lennartsson Bageriaktiebolag Not 3 Hyreskontraktens löptider Löptid till år Hyra Andel, % , , , , , , ,1 Totalt I ovanstående sammanställning ingår aktuell årshyra samt hyran för Spiken Fastighets KB. Not 4 Fastighetskostnader Koncernen Moderbolaget Planerat underhåll Driftkostnader Fastighetsskatt Kostnader tomtförsäljning Avskrivningar Totalt Av årets driftkostnader avser 38 % (39 %) kostnader till andra koncernbolag och Alingsås kommun. Avskrivningar av inventarier för fastighetsskötsel och kontor ingår i driftkostnader. Not 5 Anställda och personalkostnader Moderbolaget Medelantalet anställda Kvinnor 5 4 Män Totalt Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och andra ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala pensionskostnader Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Enligt avtal med verkställande direktören är uppsägningstiden 3 månader från bolagets och VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall lön utgå under uppsägningstiden. Därutöver skall avgångsersättning utgå motsvarande 12 månadslöner. Under 2012 har ersättningen till verkställande direktören uppgått till ( ) kronor, kostnaden för avtalspension till ( ) kronor och kostnaden för pensionsförsäkring till ( ) kronor. Not 6 Arvode och kostnadsersättning Moderbolaget Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag 0 0 Av kommunen vald lekmannarevisor Revisionsuppdrag Totalt Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 7 Övriga rörelsekostnader Moderbolaget Administrativa och utvecklingskostnader ABAR Rivning, del av Vindbryggan 2 och oljepannor Sörhaga 2: Konstaterade hyresförluster 0 44 Totalt

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning 2008. Fabs AB Alingsås

Årsredovisning 2008. Fabs AB Alingsås Årsredovisning 2008 Fabs AB Alingsås Fabs uppdrag Fabs AB är ett av Alingsås kommun ägt bolag. Enligt företagspolicyn skall Fabs AB vara ett aktivt instrument för näringslivsutveckling och lokalförsörjning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer