Årsredovisning Fabs AB Fabs årsredovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Fabs AB 2012. Fabs årsredovisning 2012"

Transkript

1 Årsredovisning Fabs AB 2012 Fabs årsredovisning 2012

2 Fabs uppdrag Fabs AB är ett av Alingsås kommun ägt bolag. Enligt företagspolicyn skall Fabs AB vara ett aktivt instrument för näringslivsutveckling och lokalförsörjning för kommunal verksamhet. Bolaget skall genom att bygga, förvärva, äga, förvalta och sälja fastigheter: erbjuda lokaler och kontor anpassade till kundernas behov, exploatera och sälja mark för verksamheter av olika slag, medverka till att företag i kommunen utvecklas, företagsetableringar sker och nyföretagande stimuleras, medverka till att kommunens olika verksamheter har ändamålsenliga lokaler och att dessa används effektivt, aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas. Simon Katarina Uno Göran Anders Christer Dennis Ronny Hans Lars Peter Nina Lotta Leif Eje Ingvar Ronnie Mikael Christian Guido Glenn Leif Inge Bjarne Annika Ingalill INNEHÅLL: Hänt under året... 4/17 VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 10

3 Sveriges eleffektivaste skola finns i Alingsås Sveriges eleffektivaste skola finns i Stadsskogen Stadsskogenskolan är Sveriges första skola som är certifierad som nollenergihus. Byggnaden är uppförd enligt passivhusteknik och dess tak är belagt med 1300 kvm solceller. Det gör den till Sveriges största solcellsanläggning i skolmiljö med en toppeffekt på 200,5 kw. Stadsskogenskolan i Alingsås nya stadsdel Stadsskogen öppnades vårterminen Skolan inkluderar såväl grundskola som förskola (F-6) och har plats för totalt 380 elever. För att inspirera skolans elever och personal till att själva minska energiåtgången kommer skolans förbrukning och produktion av energi att kunna följas på stora displayer i skolan och på Fabs hemsida. Hela projektet, in i minsta detalj, bygger på visionen om ett hållbart samhälle. Allt byggmaterial har genomgått miljögranskning enligt systemet Byggvarubedömningen. Träden som fällts i samband med byggnationen har återanvänts och blivit en del av utemiljön, och de interiöra färgvalen har gjorts med omsorg för att kunna dra ner på belysningen. I samma byggnadsprojekt, Träffpunkt Stadsskogen, ingår förutom skolan en allaktivitetshall som ska stå färdig sommaren Även hallen byggs i passivhusteknik. Taket beläggs med ett sedumtak som tar hand om dagvattnet och rensar det innan det släpps vidare till ett fördröjningsmagasin med minimal miljöpåverkan. Kassaflödesanalys 12 Redovisningsprinciper/noter 13 Revisionsberättelse/Granskningsrapport 16 Styrelse och revisorer 17 3

4 Hänt under året 2012 har onekligen varit ett händelserikt och spännande år då Fabs varit engagerade i en rad för samhällsutvecklingen i Alingsås kommun viktiga projekt. Ovan redovisas några av dessa projekt i bild. 1. Under året flyttade barn och personal in i den nya förskolan i Västra Bodarna som till stora delar byggdes prefabricerat. Totalt pratar vi om fem avdelningar med plats för 100 barn. 2. Davor Sinik, SEFA, i full färd med att montera solceller på Stadsskogsskolans tak. Totalt är det 1300 kvm solceller med en toppeffekt på 200,5 kw. 3. Lendahlsskolan har renoverats och tillgänglighetsanpassats och som projektledare har Christer Björkdahl verkat. 4. För att göra plats för nybyggnation i det nya handelscentret i kvarteret Fodret flyttade under året kommunens Gatuenhet med personal till ett renoverat och ombyggt kvarteret Bulten 9 på Sävelund. 5. Alingsås Yrkesgymnasium såg dagens ljus under En ny gymnasiefriskola, inhyst i de lokaler där Alströmergymnasiet tidigare hade sin verksamhet för fordonsprogrammet. 4

5 VD har ordet Vilken fantastisk tid vi lever i! Alingsås går mot strömmen och växer både till antalet invånare och företagsetableringar, jämfört med många andra medelstora tätorter i Sverige. Med stolthet och stor ödmjukhet deltar Fabs i denna utveckling genom att bygga nya energisnåla och anpassade byggnader som skall nyttjas av alingsåsare i många år framåt. Utvecklingen går fort och vi försöker hålla jämna steg. Under året som gått har vi färdigställt den nya skolan i projektet Träffpunkt Stadsskogen. Från att tidigare haft ambitionen att bygga ett nära nollenergihus har vi tagit ett rejält kliv framåt och kunnat stryka nära och helt enkelt producerat ett nollenergihus. Tänk att vi 2012 kan bygga hus som både håller behagligt inomhusklimat, är ljussatta och försörjer alla datorer och övrig automatik utan att behöva tillföra annan energi än den som alstras av de solceller som ligger på taket. Byggnaden är den första certifierade skolan i Norden med dessa prestanda. Inflyttningen skedde i december och nu pågår färdigställandet av resterande delar, idrottshallen och den utvändiga mötesplatsen, torget. Ett annat spännande projekt har varit att med ett stort inslag av prefabricering bygga en ny förskola i Västra Bodarna. Genom denna metod har vi minskat produktionstiden och sänkt kostnaderna. Byggnaden har dessutom energiprestanda understigande kommunens riktlinjer. Skolan består av fem avdelningar med plats för 100 barn som nu kan flytta från de provisoriska paviljongerna till en permanent anpassad och modern förskola. Ett växande lokalsamhälle har även behov av andra funktioner. I vår norra kommundel har vi byggt en ny brandstation som på många och avgörande sätt kan vara en trygghet för invånarna. Nya krav på arbetsmiljön och möjligheter till övning och utbildning, kombinerat med snabbare utryckningar, har kunnat tillgodoses. Invigningen förrättades inte med bandklippning utan med en ordentlig eldsvåda som släcktes av nästa generations brandmän på ett förträffligt sätt. En viktig del i vårt uppdrag är att öka tillgängligheten till våra lokaler. Lendahlsskolan har genomgått en omfattande renovering och ombyggnad för att bättre möta kraven på skolmiljön. Då skolan huserar i byggnader som är från 1800-talet, har vi särskilt beaktat önskemålet om bättre tillgänglighet. Ny entré med nytt trapphus och tre nya hissar samt fler utrymningsdörrar borgar för att skolan skall kunna fylla sin funktion på ett säkert och effektivt sätt under många år. Totalt blir det ett tillskott på m 2 handelsytor. Projektet bekostar också en trafiksäkerhetshöjande åtgärd genom bygget av en ny rondell i korsningen Kungegårdsgatan/Kungälvsvägen. Invigningen av det nya köpcentret är planerad till våren För att möjliggöra denna stadsutveckling har vi under året färdigställt ett nytt område på m 2 och m 2 lokaler för kommunens Gatuenhet. Flytten har inneburit en effektivisering ur miljösynpunkt men även ytmässigt och organisatoriskt. Under året har ett nytt företag sett dagens ljus, Alingsås Yrkesgymnasium. När kommunen valde att lägga ned Fordonsutbildningen i Alingsås togs ett privat initiativ till en verksamhet i samma lokaler som skolan tidigare huserat i. Då utbildningen är treårig kommer behovet av lokaler att öka år från år. Här har vi anpassat vår hyresmodell för att kunna möta den nya verkligheten. Yrkesgymnasiet har nu också fått tillstånd att utbilda lastbilstekniker och bedriva textil hantverksutbildning. Ett företag som växer! Detta var några axplock från året som gått, men vi har många spännande projekt framför oss som du kan läsa om i förvaltningsberättelsen under rubriken Framtida utveckling. Läs vidare på sidan 8. För att vi på ett klokt och framgångsrikt sätt skall kunna möta framtidens utmaningar stärker vi organisationen genom att utbilda oss, diskutera våra värdegrunder och avsätta tid för individuell fysisk träning. Vi springer inget 100-meterslopp vi är mitt inne i en triathlon Stort tack till våra hyresgäster, samarbetspartner och inte minst till Fabs-folket. Nu tar vi ett steg till! På näringslivssidan fortsätter arbetet med att få alla bitar på plats för kvarteret Fodret, kommunens gamla förråd, så att exploatören kan starta bygget för Coop, Arken Zoo m fl. Peter Jakobson verkställande direktör 5

6 Förvaltningsberättelse Koncernen Koncernredovisning avges fr o m år Koncernredovisningen och övriga uppgifter om koncernen omfattar moderbolaget Fabs AB och dotterbolaget Spiken Fastighets Kommanditbolag (org nr ), i vilket Fabs AB är komplementär. Resultatet från dotterbolaget redovisas i sin helhet i Fabs AB. Dotterbolaget har inga anställda, och inga löner eller ersättningar har utgått under året. AB Alingsås Rådhus är kommanditdelägare. Verksamhet Moderbolaget, Fabs AB (org nr ), vars ursprungliga namn var Fastighets AB Småindustrier, bildades 1946 för att förvärva, bebygga och förvalta fastigheter som var till gagn för det allmänna. Bolaget är helägt av AB Alingsås Rådhus (org nr ). Kommunala ändamålet Det kommunala ändamålet med Fabs AB framgår av ägardirektivets ändamålsrubrik som kan sammanfattas i att bolagets verksamhet skall medverka till en positiv näringslivsutveckling i Alingsås kommun och till att kommunens olika verksamheter har ändamålsenliga lokaler som används effektivt. Styrelsen och verkställande direktörens uppfattning är att bolaget uppfyller ändamålet. Omsättning och resultat Omsättningen för Fabs AB för 2012 uppgick till tkr ( tkr). Av omsättningen avsåg tkr ( tkr) fastighetsförvaltningen och 557 tkr (1 416 tkr) tomtförsäljningen. Omsättningen i koncernen för 2012 uppgick till tkr ( tkr). Rörelseresultatet för Fabs AB uppgick till tkr ( tkr) före finansiella poster. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr (9 552 tkr). Rörelseresultatet för koncernen uppgick till tkr ( tkr) före finansiella poster. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr (9 552 tkr). Till periodiseringsfonden har avsatts 532 tkr och återförts tkr. Obeskattade reserver uppgår till tkr. Resultatutveckling Belopp i tkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomsättning Soliditet (%) Medelantal anställda Fastighetsförvaltning Fabs fastigheter innehåller sammanlagt m 2 lokalyta. Vakansgraden är vid årsskiftet 2 %. Kostnaderna för underhållsarbeten uppgick under 2012 till tkr ( tkr), kostnaderna för reparationsarbeten till tkr (3 128 tkr). Den genomsnittliga kostnaden för underhåll och reparationer uppgick till 140 kr (139 kr) per m 2. Bland större insatser för underhåll och reparation kan nämnas:: Fastighet Belopp (tkr) Yta m 2 Kr per m 2 Alströmergymnasiet Förskola Rävlyan Stora Mellby skola Gustav Adolfsskolan Sollebrunns skola Nolhagaskolan Bolltorp Magra skola Kullingsbergsskolan Brandstationen Alingsås Kv. Skräddaren Noltorpsskolan Investeringar Under året har följande investeringar avslutats (tkr): Västra Bodarna, ny förskola Nya lokaler för TK, Gatuenheten Lendahlsskolan, ombyggnad Alströmerska magasinet, lokalanpassning, etapp Farkosten, ombyggnad för DataVara Östlyckeskolan, ventilation Nolby förskola, ombyggnad Noltorpsskolan, ombyggnad av innergård Bolltorp, förbättring av fasader Alströmergymnasiet, ombyggnad av Estethuset Gustav Adolfsskolan, ombyggnad av ventilation Nolhagahallen, vattenrening Noltorpsskolan, ventilation Nolby förskola, utemiljö Farkosten, ombyggnad av receptionen Alströmergymnasiet, ombyggnad av hus St. Mellby skola, ombyggnad Sollebrunns förskola, ventilation Nolhaga ishall, brandlarm 702 Gustav Adolfsskolan, lekutrustning 579 St. Mellby skola, markarbete 569 Nolhagaskolan, markiser 544 Sollebrunns skola, ombyggnad till förskola 511 Förskola Gläntan, utemiljö 495 Alströmergymnasiet, inplacering av Estetprogrammet 484 Förskola Rävlyan, konvertering av värme 422 Bygg- och Anläggning, brandlarm 365 Nolhagaskolan, larmzoner 350 Övriga mindre investeringar Summa investeringar Pågående arbeten uppgick vid periodens utgång till tkr. Bland större projekt kan nämnas följande (tkr): Stadsskogen, ny skola och allaktivitetshall Brandstationen i Sollebrunn, ombyggnad Ny förskola Älvdansen Stockslycke förskola, ombyggnad Bolltorp, förädling

7 Förvaltningsberättelse, forts. Nolhagahallen, ombyggnad Östlyckeskolan, matsal, ventilation Sollebrunns skola, ny hemkunskap Ängabo-Ingared, utredning av gårdar Stockslycke förskola, ombyggnad etapp Långareds handel, ombyggnad 843 Hemsjö skola, ombyggnad 760 Nolhagaskolan, TA Linden, ombyggnad av värme 441 Östlyckan förskola, konvertering av värme 423 Brandstationen i Alingsås, konvertering av värme 395 Fastighetsförvärv Under året har följande fastigheter förvärvats: Ängaboskolan 1 (paviljong) tkr Torp 1:59 (mark) 1 tkr Torp 1:9 (mark) 146 tkr Långared 7:13 (mark och byggnad) tkr Hemsjö 5:22 (mark och byggnad) tkr. Noltorp 1 (paviljong) tkr Stadsskogsgatan 1:1 (mark) tkr Fastighetsförsäljning Under året har fastigheten Erska 1:109 sålts. Försäljningen gav bokföringsmässig vinst på tkr. Tomtförsäljning Två tomter på Borgen har sålts: Bastionen på m 2, försäljningen gav bokföringsmässig vinst på 123 tkr. Skansen 2 på m 2, försäljningen gav bokföringsmässig vinst på 142 tkr. Tomtförvärv En tomt Stommen 1:1 på 962 m 2 har förvärvats för 38 tkr. Tomtmark På industriområdena Borgen och Stommen äger Fabs sammanlagt m 2 tomtmark. De nerlagda kostnaderna uppgår till tkr, vilket ger en genomsnittlig kostnad på 71 kr/m 2. Styrelsen och verkställande direktören bedömer att värdet på marken överstiger de nerlagda kostnaderna. Miljöredovisning I augusti 2007 blev Fabs ett miljödiplomerat företag. Miljödiplomeringen har sedan följts upp årligen med godkända revisioner. I hela vårt arbete eftersträvas ett helhetstänkande för en hållbar utveckling i Alingsås, och ur ett bredare samhällsperspektiv ser vi att det kommer att bli allt viktigare med miljö- och energiåtgärder på våra fastigheter. Oavsett om vi bygger nytt eller renoverar är det grundläggande för oss att skapa hållbara miljöer som uppfyller nuvarande och kommande generations krav. Det största projektet under året har varit Träffpunkt Stadsskogen. Här byggs ny skola, allaktivitetshall och torg. Hela projektet, in i minsta detalj, bygger på visionen om ett hållbart samhälle. Ett område där Alingsås som kommun ligger långt framme. Utmärkande för byggnationen är att vi tillämpar passivhusteknik och att skoltaket är belagt med m 2 solceller med en toppeffekt på 200, 5 kw. Skolbyggnaden har som första skola i landet den 10 december certifierats som ett nollenergihus. Allt byggmaterial i projekt Träffpunkt Stadsskogen har miljöbedömts och vi har återanvänt vegetationsmassor och överskottsberg. Över 400 lastbilslass av vegetationsmassor har körts till närliggande plats i kommunen för att återställa naturen och m 2 har sparats på arbetsplatsen för att återställa naturen kring skolan och hallen. Genom att ton överskottsberg har krossats på plats och återanvänts som fyllnadsmaterial på ursprunglig plats blir miljövinsten ca mil borttrollade lastbilstransporter. I samarbete med kommunens landskapsarkitekt har nyckelbiotoper och träd bevarats i området och ekstockar har tagits till vara för att återanvändas för skolans skogslekplatser. Tillsammans med Miljöbron och två studenter från Chalmers har Fabs fått hjälp att genomföra projektet Mindre mil i bil. Projektet gick ut på att kartlägga resor med bil och därmed hjälpa oss att minska tiden i bil, förbättra fördelningen av fastighetsbeståndet mellan teknikerna, få ner bränsleförbrukningen och på så sätt minska utsläpp av koldioxid. Slutrapporten har resulterat i en bättre planering av arbetet. Energieffektivisering Av vårt totala byggnadsbestånd värms idag 85 % av ytan genom fjärrvärme (varav 95 % produceras med biobränsle). 10 % av ytan värms med el, 3 % med olja och 2 % i lokala bränslecentraler som eldas med biobränsle. Vid första revisionstillfället 2007 redovisades värme- och elförbrukningen i våra miljömål. I målen uppgavs att värme- och elförbrukningen skulle minska med 15 % respektive 10 % till Målet för elförbrukningen klarades med bred marginal (-32 % /m 2 ) medan minskningen av fjärrvärme stannade vid -8 % /m 2. För 2012 jämfört med 2006 ser resultatet ut som följer: - Fjärrvärmeförbrukningen har minskat med 10 % /m 2, - Elförbrukningen (värme) har minskat med 37 % /m 2, - Elförbrukningen (övrigt) har minskat med 15 % /m², - Oljeförbrukningen har minskat med 40 % /m 2, - Vattenförbrukningen har minskat med 12 % /m 2. Vi har från 2011 till 2012 minskat el- och vattenförbrukningen. Det kan förklaras av att vi lyckats med att effektivisera användningen av el för uppvärmning, och att vi satt in åtgärder för att minska vattenförbrukningen i våra skollokaler. Att fjärrvärme- och oljeförbrukningen inte fortsatt att minska kan förklaras av att vi under 2012 fått en negativ rekyl på ett bra resultat under Med en snittvärmeförbrukning över vårt bestånd på 110 kwh/m 2 och år balanserar vi på den gräns som är möjlig att uppnå i befintliga fastigheter. Nyckeltal för jämförbara fastigheter i Sverige ligger på 180 kwh/m 2 och år. Under 2012 har vi investerat 2,4 mkr i energibesparande åtgärder för att vidmakthålla vår ambition att minska energianvändningen. 7

8 Förvaltningsberättelse, forts. Finansiering och likviditet Likvida medel uppgick till -685 tkr (9 173 tkr). De räntebärande skulderna uppgick till tkr ( tkr) och medelräntan på bolagets lånefinansiering till 2,59 % (3,26 %). Koncernens eget kapital uppgick till tkr ( tkr). Soliditeten uppgick vid periodens slut till ca 14 % (17 %). Framtida utveckling Vi vill lämna vårt bidrag till samhällsnyttig tillväxt för Alingsås! Pretentiösa ord men en målsättning vi vill bära med oss när vi ser på framtiden. Alingsås växer och vi med. Vår uppgift är ju att följa med utvecklingen och fysiskt skapa de bästa förutsättningar såväl för många av de traditionella välfärdssektorerna som för näringslivets aktörer. Bland de uppdrag som kommer från den kommunala sidan kan vi först nämna Nolhagahallen. Ett efterlängtat förädlingsprojekt där vår beställare Kultur- och Fritidsförvaltningen arbetat fram en målbild. Utifrån denna och med kompetenta och duktiga konsulter skall vi projektera och starta renovering och ombyggnad av idrottshallen och badet. Projektet innehåller många utmaningar under vägen såsom avstängning av funktioner och ytor under byggets gång. Men slutresultatet kommer att öka Alingsås attraktionskraft för gamla och nya samhällsinvånare. Med en positiv befolkningsutveckling ställs krav på en väl utbyggd barnomsorg. Fabs har under de senaste tre åren byggt en förskola om året och kommer under nästa år att färdigställa ytterligare en. Byggnationen sker i Stadsskogen på en kulle med fantastisk utsikt mot Mjörn. Här kommer fem avdelningar och 100 barn att få sin nya hemvist. För att förbättra den kommunala servicen har vi lyckats att samla fyra mjuka förvaltningar i ett och samma hus. Detta innebär att lokaler kan samutnyttjas och spontana möten med ökad effektivitet. För samhällsmedborgaren underlättas orienterbarheten och tillgängligheten. De tekniska förvaltningarna har ju redan flyttat ihop på Sveagatan 12 och nu gör de mjuka förvaltningarna det på Kungsgatan 7 9. På näringslivssidan pågår arbetet med att marknadsföra ett nytt industriområde i Norra Borgen. Här finns ca m 2 mark för att möta en allt större efterfrågan på mark för såväl nyetableringar som för redan befintliga företag. Det visar att Alingsås är en attraktiv kommun att etablera sig i. Genom byggnationen av en ny modern brandstation i Sollebrunn har en central fastighet försålts. Här öppnas möjligheter att förstärka torgbildningen och komplettera med olika utbud. Försäljningen slutförs nästa år och vi ser med spänning fram emot vilken etablering som blir aktuell. I vårt centrala kvarter Solen startar ett detaljplanearbete för hela området. Här finns beslut om att etablera ett föreningshus i en befintlig byggnad på ca 3000 m 2. I resterande del av kvarteret skall nya bostäder komplettera stadskvarteret för att skapa en under alla timmar på dygnet levande del av staden. Här finns möjlighet att etablera ett 60-tal nya lägenheter. Denna del av kvarteret kommer att försäljas till en professionell exploatör. För att skapa en bättre transparens och förståelse för våra kommunala hyresgäster har vi i samråd beslutat att införa hyra av så kallad självkostnadsmodell. Förutom att det blir lättare att förstå hur hyran är uppbyggd skapar modellen incitament för fastighetsutveckling. Varje kommunal förvaltning kan själva bedöma om lokalhyran motsvarar lokalens värde och starta en process för att förbättra nyttan. Modellen kommer att införas vid halvårsskiftet På samma sätt vill vi möjliggöra effektiviseringar på näringslivssidan. Här kommer vi att etablera en tjänst på vår hemsida för att söka lokaler. Genom en knapptryckning skall man kunna se de lediga lokaler som finns i Alingsås oavsett om det är Fabs som har den eller det är någon privat fastighetsägare. Alingsås är ju vida känt för Lights in Alingsås. Här vill vi nu fortsätta att utveckla ljusmiljöer vid våra fastigheter och ta vara på de erfarenheter vi fått i samverkansprojektet Brogårdspassagen. Vi kommer att studera två fastigheter under nästa år i syfte att skapa trygga, säkra och attraktiva miljöer. En viktig del i ett väl fungerande samhälle är stadens möjligheter att tillgodose invånarnas önskemål om kultur- och fritidsaktiviteter. Efter en genomlysning av Östlyckeskolans behov av en långsiktigt bra lösning på lokal för gymnastik, och förhandling med Holmalyckan AB, köpte Fabs AB i januari 2013 den av klubben 1997 uppförda hallen. Köpet innebär att hyran inte behöver höjas och att idrotten får tillgång till mer träningstid. HIF kommer nu att använda överskottet från försäljningen till att anlägga en ny konstgräsplan med elljus på Brogårdsvallen. Detta är några exempel på Fabs ambition att utveckla och genomföra samhällsnyttig tillväxt för Alingsås! Disposition av bolagets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel Balanserat resultat Årets resultat Totalt disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats med tkr (5 950 tkr), vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med tkr. Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 14 %. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsätter att bedrivas med lönsamhet. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå. Koncernens fria egna kapital uppgår till tkr, varav årets resultat uppgår till tkr. Styrelsens och verkställande direktörens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 8

9 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget (Belopp i tkr) Not Nettoomsättning 1, 2, Fastighetskostnader 4, Bruttoresultat Administration och marknadsföring 5, Försäljning av anläggningstillgångar 12, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från andelar i Spiken Fastighets KB Ränteintäkter från Spiken Fastighets KB Ränteintäkter Räntekostnader Borgensavgift Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Återföring av periodiseringsfond Resultat före skatt Skatter Aktuell skatt Justerad skatt Uppskjuten skatt 10, ÅRETS RESULTAT

10 Balansräkning Koncernen Moderbolaget (Belopp i tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 15 Fordringar hos Alingsås kommun Fordringar hos dotterbolag Andelar i dotterbolag Andelar i andra företag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Bränslelager Exploateringsmark Pågående arbete för annans räkning Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos Alingsås kommun Fordringar hos kommunala bolag Fordringar hos Spiken Fastighets KB Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 Koncernen Moderbolaget (Belopp i tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver/reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Uppskjuten skatteskuld Summa obeskattade reserver Skulder Långfristiga skulder 22, 23 Skulder till kreditinstitut Skulder till Alingsås kommun Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut och Alingsås kommun 22, Leverantörsskulder Skulder till Alingsås kommun Skulder till kommunala bolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser skulder i Spiken Fastighets KB

12 Kassaflödesanalys Koncernen Moderbolaget (Belopp i tkr) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar 12, Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning (-)/minskning (+) varulager Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar Sålda materiella anläggningstillgångar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Lämnat koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Redovisningsprinciper och noter REDOVISNINGSPRINCIPER Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, medel på koncernkonto och skattekonto. Avskrivningar En justering av avskrivningstiderna gjordes under 2005 i samband med förvärv av fastigheter från Alingsås kommun. Därefter har ytterligare en justering av avskrivningstiderna gjorts på de kommunala fastigheterna fr o m Avskrivningstiden för dessa fastigheter har ändrats från 25 år till 33 år. Nya tillkommande fastigheter får samma avskrivningstid. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 2 4 % Byggnadsinventarier 10 % Övriga maskiner och inventarier 20 % NOTER (Belopp i tkr) Not 1 Nettoomsättning Hyror och debiterade avgifter Ersättningar för förvaltningsuppdrag Intäkter tomtförsäljning Övriga intäkter Totalt Av årets nettoomsättning avser 90 % (91 %) intäkter från andra koncernbolag och Alingsås kommun. Not 2 Större hyresgäster Andel av kvm intäkter, % Egna fastigheter Alingsås kommun ,6 Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund ,3 AMADA Sweden AB ,8 Alf Petersson AB ,6 Alingsjös Bilservice AB ,4 Alingsås Yrkesgymnasium ,5 Ilack AB ,3 Candit AB 959 0,4 PEAB Sverige AB 923 0,3 Lantmäteriet 533 0,4 Spiken Fastighets KB Nya Erik Lennartsson Bageriaktiebolag Not 3 Hyreskontraktens löptider Löptid till år Hyra Andel, % , , , , , , ,1 Totalt I ovanstående sammanställning ingår aktuell årshyra samt hyran för Spiken Fastighets KB. Not 4 Fastighetskostnader Koncernen Moderbolaget Planerat underhåll Driftkostnader Fastighetsskatt Kostnader tomtförsäljning Avskrivningar Totalt Av årets driftkostnader avser 38 % (39 %) kostnader till andra koncernbolag och Alingsås kommun. Avskrivningar av inventarier för fastighetsskötsel och kontor ingår i driftkostnader. Not 5 Anställda och personalkostnader Moderbolaget Medelantalet anställda Kvinnor 5 4 Män Totalt Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och andra ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala pensionskostnader Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Enligt avtal med verkställande direktören är uppsägningstiden 3 månader från bolagets och VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall lön utgå under uppsägningstiden. Därutöver skall avgångsersättning utgå motsvarande 12 månadslöner. Under 2012 har ersättningen till verkställande direktören uppgått till ( ) kronor, kostnaden för avtalspension till ( ) kronor och kostnaden för pensionsförsäkring till ( ) kronor. Not 6 Arvode och kostnadsersättning Moderbolaget Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag 0 0 Av kommunen vald lekmannarevisor Revisionsuppdrag Totalt Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 7 Övriga rörelsekostnader Moderbolaget Administrativa och utvecklingskostnader ABAR Rivning, del av Vindbryggan 2 och oljepannor Sörhaga 2: Konstaterade hyresförluster 0 44 Totalt

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer