Exploateringsfastigheter. Vad är det? Rose-Marie Winsenius, Göteborg Karina Liljeroos, Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exploateringsfastigheter. Vad är det? Rose-Marie Winsenius, Göteborg Karina Liljeroos, Västerås"

Transkript

1 Exploateringsfastigheter Vad är det? Rose-Marie Winsenius, Göteborg Karina Liljeroos, Västerås

2 GÖTEBORG Östra Kvillebäcken Exploateringsförrättning 1480K-2010F145 Förrättningslantmätare Therese Frick Rose-Marie Winsenius

3

4 DP för Kvillebäcken och Brämaregården, Östra Kvillebäcken, södra delen

5

6

7 Exploatörens upplägg 1.NUAB, NCC och Wallenstam köper all kvartersmark enligt gamla DP eller träffar ÖK om frgl 2. Alla 16 exploatörerna köper en andel motsvarande slutgiltigt innehav i en målfastigheten och får lagfart. 3. Grund för fastighetsreglering ÖK om överföring av kommunens kvartersmark till målfastigheten ÖK överföring av all allmän platsmark till kommunägda fastigheter. ÖK om överföring av all privatägd kvartersmark till målfastigheten. 4. Betalning av regleringslikvider KVITTO 4. Klyvning enligt ÖK Godkännande registrering

8 KVILLEBÄCKEN 738: Ncc Construction Sverige Aktiebolag, andel 351/1250, lagfaren ägare 2. Wallenstam Kvillebäcken Bostäder AB, andel 647/5000, lagfaren ägare 3. Spontpiren AB, andel 101/2500, lagfaren ägare 4. Boudden Ekonomisk Förening, andel 613/10000, lagfaren ägare 5. Boterassen Ekonomisk Förening, andel 253/5000, lagfaren ägare 6. Bohamnen Ekonomisk Förening, andel 11/200, lagfaren ägare 7. Lotlake Nord Ekonomisk Förening, andel 91/4000, lagfaren ägare 8. Lotlake Syd Ekonomisk Förening, andel 91/4000, lagfaren ägare 9. Tricolurus Nord Ekonomisk Förening, andel 11/400, lagfaren ägare 10. Tricolurus Ost Ekonomisk Förening, andel 11/400, lagfaren ägare 11. Tricolurus Syd Ekonomisk Förening, andel 121/5000, lagfaren ägare 12. Tricolurus Vast Ekonomisk Förening, andel 121/5000, lagfaren ägare 13. Sandhem Hus 1 AB, andel 133/10000, lagfaren ägare 14. Sandhem Hus 2 AB, andel 89/10000, lagfaren ägare 15. Sandhem Hus 3 AB, andel 371/5000, lagfaren ägare 16. Derome Hus AB, andel 343/2500, lagfaren ägare

9

10 Krav för rivningsföreläggande FBL 5:24 om möjligheterna att vinna ändamålsenlig fastighetsindelning därigenom väsentligt underlättas byggnaden är obehövlig för den fastighet till vilken den hör inte om----väsentlig olägenhet för sakägare 9 kap Gemensamt arbete---syssloman?? 5:27 Ersättning för byggnad som rives?

11

12

13 Vad göra med fastigheter som är belastade av förkomna pantbrev? I denna förrättning två sådana samintecknade fastigheter

14

15

16 Figur 70 förs i frgl över från Kvillebäcken 738:631 till målfastigheten.

17 Klyvning i mer än en lott? 21 lotter till 13 exploatörer

18 Exempel Västerås Exploateringsområde med fördjupad översiktsplan, sanering och byggande på använd mark, parkeringsproblematik Stadsmässigt byggande, servitut i gatumark? Storkvarter med gemensamhetsanläggningar

19

20

21

22 Översiktsplan Centrala Mälarstranden

23 Exploateringsfastighet bildas med stöd av översiktsplanen. Mälarstrandens utvecklingsbolag köper en fastighet. Fastighetsreglering överföring av mark från flera fastigheter till fastigheten Västerås 1:141 som efter regleringen omfa det område som avses omfattas av flera detaljplaner för bostadsbebyggelse. Fastighetsbildningen kan ske utan planstöd i samråd med BN.

24

25

26 Exploateringsfastigheten ägs av ett bolag där kommunen är delägare. Bolaget bekostar sanering av miljöföroreningar samt utformning av detaljplaner och byggande av infrastruktur.

27 Sanering och ledningsarbeten

28 Detaljplan Öster Mälarstrand, etapp 2 Plankarta

29 Detaljplan Öster Mälarstrand, etapp 2 Planillustration

30 Nya fastigheter för bostäder Allmän plats för gator och park än så länge kvar på exploateringsfastigheten Nya fastigheter avstyckas för bostäder Parkeringsskiften! Enstakta + samfällighet för flera fastigheter Försäljning - etappindelning Kvarter behöver delas i flera fastigheter ga, garage, p-platser(med stolpe) och gård. 3-d utrymmen Allt inte klart - projektering

31 Fastighetsbildning med parkeringsskiften

32 De första husen i den första planen

33

34 Hela kvarter med taggiga kanter x-områden för gångbana Ansökan har inkommit Nästa plan

35 Nästa plan Hela kvarter med taggiga kanter för att säkerställa träd på kommunens mark x-områden för gångbana Ansökan har inkommit och förhoppningsvis hinner vi bilda alla kvarteren innan detaljprojektering

36 Servitut i gatumark Exploatör bygger gator på egen mark och kommer överens med VA-verk att lägga ner ledningar, ingen förgårdsmark när man bygger en stad. Vad gör vi lantmätare när vi står inför fullbordat faktum? Servitut?

37 Stadsbebyggelse!

38 Hela planområdet målas gult i alla fall stora delar Storkvarter planeraren ger förutsättningar för bebyggelse Platsen har prövats lämplig för en, två tre eller fyravåningshus och det finns väg vatten och avlopp till området. Jmf förhandsbesked. VA ledningar egna, fjärrvärme? U-områden eller ga Hur breda ska vägarna inom området vara? Ga

39 Storkvarter Nu får lantmätaren vara kreativ Det gäller bara att hänga med så byggaren inte har projekterat in sig i ett hörn så vi får ta till nödlösningar Tänk att det ska fungera för framtida köpare en eller flera gemensamhetsanläggningar

40 Storkvarter

41 Lösningen Utbyggnad i etapper Ga för allt utanför enskilda fastigheter Egen ga för väg som behövs för nästa etapp

42

43 Framtiden Kommer nya PBL att medföra förändringar Förhoppningen är att vi får in ansökningar om fastighetsbildning under detaljplanearbetet

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun

Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Samrådshandling Oktober 2012 Munkedals kommun 1(11) Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning

bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning bostadsbyggande begrepp och kostnadsfördelning centrala begrepp i bostadsbyggnadsprocessen i Göteborg 1 Foto: lina Brandström Innehåll Inledning... 5 Processen... 6 Kostnader... 10 Begrepp i bygg- och

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Dnr. Detaljplan för del av Eslöv 52:14, del av Eslöv 54:2 samt Stenbiten 1 Eslövs kommun, Skåne län Planbeskrivning

Dnr. Detaljplan för del av Eslöv 52:14, del av Eslöv 54:2 samt Stenbiten 1 Eslövs kommun, Skåne län Planbeskrivning Dnr Detaljplan för del av Eslöv 52:14, del av Eslöv 54:2 samt Stenbiten 1 Eslövs kommun, Skåne län Planbeskrivning PLANBESKRIVNING 2013-10-09 SAMRADSHANDLING 2 (10) HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun

fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun 2014-02-28 1 (10) Dnr Kst 2010/395 ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för VIKSJÖ-LUND fastigheten Viksjö 7:17 m fl, Järfälla kommun PLANBESKRIVNING Flygfoto med planområdesgräns Viksjö

Läs mer

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB Real Estate Konfidentiellt Inledning och Uppdraget Att: Johanna Magnusson 131 81 Nacka 2015-05-08 Robert Fonovich Partner T: +46 (0)10 2133364 M: +46 (0)709 293364 robert.fonovich@se.pwc.com Jan B Svensson

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet Otto Martler och Mårten Nilsson

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

DOM 2014-03-06 Stockholm

DOM 2014-03-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2014-03-06 Stockholm Mål nr F 8744-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer