Kallelse till förskolenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till förskolenämnden"

Transkript

1 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Tisdag den 19 mars 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Information från förvaltningen 4 Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Förskoleteamet Helianthus AB om driften av förskolan Allén och förskolebuss, Vårby FSN-2013/ Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Förskoleteamet Helianthus AB om driften av förskolan Sturebo, Sjödalen FSN-2013/ Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Stortorps familjedaghem, Trångsund FSN-2013/ Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för SMARTA Barn familjedaghem i Segeltorp AB FSN-2013/ Information om kön till kommunala förskolor och om förvaltningens pågående arbete för att skapa nya förskoleplatser

2 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) 9 Ombyggnad av kök i förskolan Nyckelpigan, Vårby godkännande att inleda produktion FSN-2013/ Nybyggnad av förskola i Smista, Segeltorpgodkännande av produktion FSN-2013/ Remissvar - Detaljplan för Gulsparven 4 m.fl. FSN-2013/ Revisionsskrivelse - Granskning av bedömning av volymförändringar inom förskolan FSN-2012/ Revisionsskrivelse- Granskning av otillåtna bisysslor FSN-2012/ Anmälan av delegationsbeslut 16 Delgivningar till nämnden 17 Övriga frågor Huddinge den 4 mars 2013 Jelena Drenjanin Ordförande Agneta Sarenius Wickström Sekreterare

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Förskoleteamet Helianthus AB, förskolan Allén och Förskolebussen Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner och ger rätt till bidrag för Förskoleteamet Helianthus AB att från och med den 1 april 2013 använda den nya Förskolebussen med 15 platser i anslutning till deras förskolor (kapitel 2 5 och kapitel 8 21 skollagen SFS 2010:800). 2. Nämnden godkänner och ger rätt till bidrag för Förskoleteamet Helianthus AB att från och med den 22 april 2013 driva förskolan Allén, Vårby allé med cirka 50 förskoleplatser under förutsättning att lokaler är godkända för förskoleverksamhet och hyreskontrakt tecknats innan den 22 april 2013 (kapitel 2 5 och kapitel 8 21 skollagen SFS 2010:800). Sammanfattning Förskoleteamet Helianthus AB har till förvaltningen inkommit med ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att utöka sin förskoleverksamhet med 65 platser i området Vårby gård. Ansökan är uppdelad i två olika objekt där den ena avser att från och med 1 april 2013 få godkännande och rätt till bidrag för den nya Förskolebussen med 15 förskoleplatser som ska användas i anslutning till Förskoleteamet Helianthus AB:s förskolor. Det finns sedan tidigare en Förskolebuss i Förskoleteamet Helianthus AB:s verksamheter i Huddinge. Det andra objektet avser ansökan om godkännande och rätt till bidrag att från och med den 22 april 2013 för den nyetablerade förskolan Allén, Vårby allé med cirka 50 platser. Förskoleteamet Helianthus AB har sedan flera år godkännande att driva förskola på flera adresser inom Huddinge kommun och är väl införstådda med vilka regler och riktlinjer som gäller. Förskoleteamet Helianthus AB förskolan Allén och verksamheten i den nya Förskolebussen kommer att POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (3) drivas utifrån gällande skollag, förskolans reviderade läroplan (Lpfö 98/10) skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan och Huddinge kommuns regler och riktlinjer. Beskrivning av ärendet Förskoleteamet Helianthus AB har till förvaltningen inkommit med ansökan om godkännande och rätt till bidrag att utöka sin förskoleverksamhet med cirka 65 platser fördelade på två objekt i området Vårby gård. Det ena objektet är den nya Förskolebussen med 15 platser som ska ingå i Förskoleteamet Helianthus AB förskolor i området Vårby gård. Det andra objektet är den nyetablerade förskolan Allén, Vårby allé med cirka 50 platser. Den nya Förskolebussen ska ingå i Förskoleteamet Helianthus AB profil som är Ut och Njut och baseras på upplevelse och situationsanpassat lärande. Profilen har utvecklats i samband med att en Förskolebuss är kopplad till verksamheten. Profileringen innebär att barnen ska få ett rikt utbud av upplevelser och situationer i vardagen. Förskolebussen bidrar till en del med att få tillgång till omvärlden och olika miljöer. Lokalerna på Vårby allé är under verksamhetsanpassning och ska godkännas samt hyreskontrakt ska tecknats vid ansökningstillfället. Förvaltningens synpunkter Förskoleteamet Helianthus AB driver förskoleverksamhet i Huddinge, Nacka, Örebro och Nyköpings kommuner. Förskoleteamet Helianthus AB driver även Mobila förskolor med Mobil pedagogik i form av Förskolebussen. Förskolebussen finns redan i Förskoleteamet Helianthus AB verksamheter i Huddinge där bussen är knuten till några av de godkända förskolorna. Förskoleteamet Helianthus AB har sedan flera år godkännande att driva förskola på flera adresser inom Huddinge kommun och är väl införstådda vilka regler och riktlinjer som gäller. Förskoleteamet Helianthus AB förskolan Allén, Vårbyallé och verksamheten i Förskolebussen kommer att drivas utifrån gällande skollag, förskolans reviderade läroplan (Lpfö 98/10) skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan och Huddinge kommuns regler och riktlinjer. Förvaltningen föreslår att Förskoleteamet Helianthus AB får godkänt och rätt till bidrag att driva förskoleverksamhet i den nya Förskolebussen från och med den 1 april 2013 i anslutning till deras förskoleverksamheter, enligt kapitel 2 5 och kapitel 8 21 skollagen(sfs 2010:800)

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (3) Förvaltningen föreslår att Förskoleteamet Helianthus AB får godkänt och rätt till bidrag att driva förskolan Allén, Vårby allé med cirka 50 förskoleplatser från och med den 22 april Förvaltningen föreslår att godkännande och rätt till bidrag gäller endast under förutsättning att hyreskontrakt tecknats innan den 22 april Jukka Kuusisto Utbildningschef Bilagor Ansökningshandlingar den 1 februari 2013 Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan Beslutet delges Förskoleteamet Helianthus AB, Solveig Sunnebo, Box 1256, Huddinge Akten

6 Helianthus Till Christina easterfjord Barn- och utbildningsförv. Ang. Uvidgning av förskoleverksamhet HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförv~ltningen 2013 ~g2.. o 1 Diarienummer ~l o;,,;eplan Färskoleteamet Helianthus AB org.nr ,översänder härmed ansökan om utvidgning av verksamheten i Huddinge Kommun. Ansökan avser driften av planerad Förskola i Vårby Gård Huddinge Vårby Alle i Huddinge. Ansökan avser även en Förskolebuss. Vår planerade start på Vårby alle är Förskolan kommer att få namnet "Allen". Förskolan Allen" är planerad för 50 barn Initialt kommer vi förmodligen att ha ett något mindre antal än de planerade 50 då vi av erfarenhet vet att det oftast är små barn vid en uppstart Vi ansöker vi också om tillstånd att utöka verksamheterna i Vårby Gård med en ny Förskolebuss. Planerad uppstart för den nya Färskolebussen är även den planerad till Färskolebussen är planerad med plats för 15 barn Totalt omfattar denna ansökan en utökning med 65 barn Bifogar; Verksamhetsbeskrivning Hyreskontrakt kommer att skickas in senare då hyresnivån ännu inte är satt utifrån de anpassningar som skall göras av lokalen. Vid frågor avseende ansökan vänligen kontakta Solveig Sunnebo VD i Färskoleteamet Helianthus AB Tel eller mobil Med ~n' hälsn ~ rf1!:1~ Solveig Sunnebo Solveig Sunnebo, Box 1256, Huddinge l Mobil

7 Q Helianthus En sammanfattande beskrivning av Förskoleteamet Helianthus Verksamhets i nr i ktni ng/innehåll Helianthus AB Helianthus AB grundades 2002 och har idag ca 130 medarbetare och 13 förskolor i Huddinge, Nacka, Örebro och Nyköpings kommun. Vi bedriver traditionell förskoleverksamhet för barn 1-5 år, samt driver och ma rknadsför Mobila Förskolor med Mobil Traditionella förskolor Samtliga färskoleverksamheter inom Helianthus arbetar utifrån Lpfö-98. Vårt arbete grundar sig i vår huvudprocess: Trygghet - Service - Lärande och vårt mål är att vår verksamhet ska ge våra barn de bästa förberedelser och förutsättningar för att växa och utvecklas till en trygg och självständig individ. Vision "Vi bygger nästa generations Förskola" vår ide Vår ide är att vår verksamhet ska ge våra barn förberedelser och förutsättningar att växa och utvecklas till en trygg och självständig individ. Vi arbetar utifrån den fasta övertygelsen att en fungerande och utvecklande verksamhet bygger på stolthet, engagemang och delaktighet hos samtliga medarbetare. stolthet, engagemang och glädje * Organisationen har under många år arbetat utifrån den fasta övertygelsen att en bra verksamhet bygger på stolthet, engagemang och delaktighet hos samtliga medarbetare. Detta, menar vi, måste prägla hela organisationen i alla led för att uppnå de bästa resultaten och ge den bästa servicen till våra kunder. Helianthus lägger därför stor vikt vid att stötta och uppmuntra vid nytänkande. Vi stimulerar och bejakar kompetensutveckling i syfte att öka pedagogernas utveckling och kunnande. Mål Att sätta mål för sin verksamhet är en ständig process och samtliga förskolor arbetar strategiskt med mål och måluppfyllelse i sin verksamhet. Då det är av yttersta vikt att samtliga förskolor har klart för sig vilka mål som ska nås, finns dessa tydligt dokumenterade för den enskilde medarbetaren och organisationen som helhet. Målen är uppsatta utifrån ålder och aktiviteter som bidrar till att målen uppfylls och finns med i den dagliga verksamheten. Trygghet - Service - Lärande För att ge barnen de allra bästa förutsättningarna för sin utveckling arbetar vi med processtyrda mål baserade på: Trygghet - Service - Lärande Copyright Helianthus AB

8 Helianthus Vår profil "Ut och Njut" * Bygger på ett upplevelse- och situationsanpassat lärande. Profilen har utvecklats i samband med att vi som första Svenska Förskola har en Förskalebuss kopplad till vår verksamhet. Profilen är nu applicerad även på övrig verksamhet oavsett om en Förskalebuss finns i verksamheten eller inte. Vår intention är att ge våra barn ett rikt utbud av upplevelser som främjar barns förståelse för sin omvärld. Vi ska ta tillvara på de situationer som ges oss och våra barn och utifrån det utvecklas tillsammans, barn och medarbetare. För oss är det naturligt att arbeta med barns inflytande när det gäller deras behov av utvecklas genom upplevelser och situationer som uppstår i deras vardag. Barns inflytande är en viktig del i vårt arbete och ska ständigt vara i fokus. Vi tillbringar mycket tid i Naturen men tycker att kulturaktiviteter och samhällsorientering i övrigt är precis lika viktigt. Att få tillgång till sin omvärld innebär för oss att barn också får inflytande över sina val inte bara just här och nu utan också att de tränas i att göra val som gäller för livet. Kvalitet Företaget arbetar aktivt med att hålla en hög kvalitet. Med olika enkäter och frågeställningar mäter och förbättrar vi ständigt vår verksamhet. Vi lägger även stor vikt i våra kunders (föräldrar och barn) åsikter och ser gärna att föräldraråd startas i våra verksamheter. Vi har under resans gång lärt oss, att tydlighet avseende mål och riktlinjer för organisationen, kunden, medarbetarna och ledningen alltid gagnar verksamheten och de kunder den är till för. Vi tror också att en tydlighet i organisationen gör att det blir en likvärdig kvalite på våra förskolor. Förskolan arbetar med ständiga förbättringar och har vid flera tillfällen fått priser för sitt kvalitetsarbete. Vi ser det som en naturlig del av vårt kvalitetsarbete att låta utomstående genomlysa vår verksamhet. Senast vi gjorde det var våren 2010 och initierades och genomfördes av tillväxtverket genom företaget Connect. Kännedom om tillämpningsföreskrifter och grundersättning Helianthus har god insikt i och kännedom om de tillämpningsföreskrifter och den grundersättning som gäller för Huddinge kommun. Helianthus har sedan många år en redan etablerad verksamhet i kommunen och har i och med det en reell kunskap kring områdena och en etablerad kontakt med tjänstemännen i kommunen. Referenser avseende detta bör kunna ges av förvaltningen i Huddinge Kommun. Hyreskontrakt Vad det gäller hyreskontrakt har Helianthus ännu ej tecknat sådant. Vi är överens med Balder, ägare av fastigheten att avvakta tecknandet till dess att vi är överens om du anpassningar som skall göras i lokalen. Arbetet är dock i fullgång och vi kommer att ha möten och uppföljningsmöten under tiden fram till starten Vi kommer att hålla barn- och utbildningsfårvaltningen underrättad om processens gång. Copyright Helianthus AB

9 Q Helianthus Lokaler Helianthus lägger stor vikt på miljön - både den inre och yttre miljön. Vi skapar den inre miljön utifrån barnen och dess behov och har lokaler som är utformade för att barnens sinnen ska stimuleras på bästa sätt. Lär-miljön är genomtänkt med en tydlig struktur och ordning som stödjer och utmanar barn att göra egna val och vara aktiva i sitt lärande. Föräldrar och barn Då föräldrar och barn 1-5 år är den målgrupp vi arbetar för och med, vill vi på bästa sätt skapa ett bra och gott samarbete. Detta gör vi genom att erbjuda utvecklingssamtal, ge löpande information om verksamheten och dess innehåll, skapa bra kommunikation och ett positivt sa m spel. Vi försöker skapa en atmosfär där föräldrar och barn alltid är i fokus och att varje individ känner sig viktig och delaktig. Vi ser med fördel att föräldraråd bildas. Personal Vi strävar efter en hög kvalite med välutbildade medarbetare. Målet är att /15 barn ha minst en medarbetare som är behörig Förskollärare. I övrigt bemannas Förskolan med sedvanlig yrkeskompetens och i antal som motsvarar praxis i den kommun vi verkar. Barnguppens sammansättning Barnen kommer på sikt att indelas i småbarnsgrupper och storbarnsgrupper. Av erfarenhet vet vi att det oftast blir småbarn som skrivs in till en början varför uppväxargrupper ofta är att föredra initialt. Vi planerar att ha ca. 40 barn i verksamheten då den är fullt utnyttjad Finansiering Verksamheten finansieras med medel som utgår från kommunen/inskrivet barn. Föräldraavgifter Vi tillämpar samma system vad det gäller avgifter som den kommun vi verkar i. Kost "Helianthus" har en lång tradition att servera god och näringsriktig kost varför den som tillagar vår kost utses med stor omsorg. Matlagning kommer om det är fysiskt möjligt att ske i lokalerna (tillagningskök). I annat fall kommer vi att inrätta ett mottagningskök. I det fall en ev. Mobila Förskola i framtiden skulle kopplas till verksamheten kommer maten till denna att levereras från annat kök. Ansvar Färskolechef kommer att tillsättas under sommaren Under tiden kommer Rosie Albornoz ansvara för verksamheten, idag Färskolechef för Regnbågen och Diamanten. Läs gärna mer på Copyright Helianthus AB

10 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Förskoleteamet Helianthus AB, förskolan Sturebo Förslag till beslut Nämnden godkänner och ger rätt till bidrag enligt kapitel 2 5 och kapitel 8 21 skollagen (SFS 2010:800) för Förskoleteamet Helianthus AB att från och med den 1 augusti 2013 driva förskolan Sturebo, Sturevägen 38 med cirka 40 förskoleplatser i de till förskola anpassade lokalerna. Sammanfattning Förskolan Trollebo avslutas den 30 juni 2013 på grund av att hyreskontraktet löper ut. Huge Fastigheter AB har för avsikt att sälja fastigheten när kontraktet avslutats. Förskoleteamet Helianthus AB har i ersättning för deras nuvarande lokaler för förskolan Trollebo på Solhemsvägen 25 B av Huge Fastigheter AB erbjudits nya lokaler på Sturevägen 38. Förskoleteamet Helianthus AB ansöker därför om godkännande att från och med den 1 augusti 2013 driva förskola för cirka 40 barn i åldrarna 1 5 år i de nya verksamhetsanpassade lokalerna på den nya adressen Sturevägen 38. Förvaltningen anser att Förskoleteamet Helianthus AB är väl införstådda med vilka regler och riktlinjer som gäller för förskoleverksamhet då de sedan tidigare har godkännande att driva förskola på flera adresser inom Huddinge kommun. Beskrivning av ärendet Förskolan Trollebo avslutas den 30 juni 2013 på grund av att hyreskontraktet löper ut. Huge Fastigheter AB har för avsikt att sälja fastigheten när kontraktet avslutats. Förskoleteamet Helianthus AB har i ersättning för deras nuvarande lokaler för förskolan Trollebo på Solhemsvägen 25 B av Huge Fastigheter AB erbjudits nya lokaler på Sturevägen 38. Förskoleteamet Helianthus AB ansöker därför om godkännande att från och med den 1 augusti 2013 driva förskola för cirka 40 barn i åldrarna 1 5 år i de nya verksamhetsanpassade lokalerna på den nya adressen Sturevägen 38. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

11 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (2) I samband med överflyttningen till den nya adressen Sturevägen 38 byter förskolan namn från förskolan Trollebo till förskolan Sturebo. Förvaltningen erbjuder förskoleplatser till de inskrivna barnen enligt närhetsprincip och önskemål i samband med att verksamheten avslutas. Förvaltningens synpunkter Förskoleteamet Helianthus AB har sedan tidigare godkännande att driva förskola på flera adresser inom Huddinge kommun och är väl införstådda vilka regler och riktlinjer som gäller. Förskoleteamet Helianthus AB förskolan Sturebo kommer att arbeta utifrån gällande skollag, förskolans reviderade läroplan (Lpfö 98/10) skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan och Huddinge kommuns regler och riktlinjer. Barn- och utbildningsförvaltningen har i samverkan med Förskoleteamet Helianthus AB tagit fram en plan för omplacering av barnen när verksamheten på förskolan Trollebo avslutas. Förvaltningen föreslår att Förskoleteamet Helianthus AB får godkänt och rätt till bidrag enligt kapitel 2 5 och kapitel 8 21 skollagen(sfs 2010: 800) att från och med den 1 augusti 2013 driva förskolan Sturebo, Sturevägen 38 med cirka 40 förskoleplatser i de till förskola anpassade lokalerna. Jukka Kuusisto Utbildningschef Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan Bilagor Ansökningshandlingar den 1 februari 2013 Beslutet delges Förskoleteamet Helianthus AB, Solveig Sunnebo, Box 1256, Huddinge Akten

12 ~l~~ ~Q1 Helianthus \J Till HUDDINGE KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Christina easterfjord Barn- och utbildningsförv. Diarienummer 2013 '112-0, 1 l Diariaplan Ang. Uvidgning av förskoleverksamhet Färskoleteamet Helianthus AB översänder härmed ansökan om utvidgning av verksamheten i Huddinge Kommun. Ansökan avser driften av planerad Förskola i Centrala Huddinge sturevägen 38, Huddinge. Övertagandet av Lokalen på sturevägen ingår i en förutbestämd överenskommelse mellan Bostadsbolaget Huge och Helianthus i samband med förvärvet av Förskolan Trollebo och Förskolan Bamsebo. Lokalen på sturevägen är en ersättning för den förskola som vi lägger ner på solhemsvägen 25 B, Huddinge där vi haft ett tillfälligt bygglov och som Huge avser att avyttra i samband med vår nerläggning. Barn som inte kan beredas plats i kommunens regi vid nedläggningen av Trollebo kommer att erbjudas plats på Förskolan Bamsebo alternativt Förskolan Sturebo till dess att kommunen kan ordna med omplacering för dessa barn. Vår planerade start på sturevägen är Förskolan kommer att få namnet "Sturebo". Förskolan Sturebo är planerad för 40 barn Bifogar; Verksamhetsbeskrivning och hyreskontrakt Vid frågor avseende ansökan vänligen kontakta Solveig Sunnebo VD i Färskoleteamet Helianthus AB Tel eller mobil Med vänlig hä;zsnin ~;MA ~rt?rft /./~ ~ /l / _, Solveig sv~knebo Solveig Sunnebo, Box 1256, Huddinge l Mobil

13 En sammanfattande beskrivning av Förskaleteamet Helianthus Verksamhets i nr i k t ni ng/innehåll Helianthus AB Helianthus AB grundades 2002 och har idag ca 75 medarbetare och 6 förskolor i Huddinge, Nacka och Nyköpings kommun. Vi bedriver traditionell förskoleverksamhet för barn 1-5 år, samt driver och marknadsför Mobila Förskolor med Mobil Pedagogik. Traditionella förskolor Samtliga förskaleverksamheter inom Helianthus arbetar utifrån Lpfö-98. Vårt arbete grundar sig i vår huvudprocess: Trygghet - Service - Lärande och vårt mål är att vår verksamhet ska ge våra barn de bästa förberedelser och förutsättningar för att växa och utvecklas till en trygg och självständig individ. Vision "Vi bygger nästa generations Förskola" Vår ide Vår ide är att vår verksamhet ska ge våra barn förberedelser och förutsättningar att växa och utvecklas till en trygg och självständig individ. Vi arbetar utifrån den fasta övertygelsen att en fungerande och utvecklande verksamhet bygger på stolthet, engagemang och delaktighet hos samtliga medarbetare. stolthet, engagemang och glädje * Organisationen har under många år arbetat utifrån den fasta övertygelsen att en bra verksamhet bygger på stolthet, engagemang och delaktighet hos samtliga medarbetare. Detta, menar vi, måste prägla hela organisationen i alla led för att uppnå de bästa resultaten och ge den bästa servicen till våra kunder. Helianthus lägger därför stor vikt vid att stötta och uppmuntra vid nytänkande. Vi stimulerar och bejakar kompetensutveckling i syfte att öka pedagogernas utveckling och kunnande. Mål Att sätta mål för sin verksamhet är en ständig process och samtliga förskolor arbetar strategiskt med mål och måluppfyllelse i sin verksamhet. Då det är av yttersta vikt att samtliga förskolor har klart för sig vilka mål som ska nås, finns dessa tydligt dokumenterade för den enskilde medarbetaren och organisationen som helhet. Målen är uppsatta utifrån ålder och aktiviteter som bidrar till att målen uppfylls och finns med i den dagliga verksamheten. Trygghet- Service- Lärande För att ge barnen de allra bästa förutsättningarna för sin utveckling arbetar vi med processtyrda mål baserade på: Trygghet- Service- Lärande Copyright Helianthus AB

14 Vår profil "Ut och Njut" * Bygger på ett upplevelse- och situationsanpassat lärande. Profilen har utvecklats i samband med att vi som första Svenska Förskola har en Färskolebuss kopplad till vår verksamhet. Profilen är nu applicerad även på övrig verksamhet oavsett om en Färskolebuss finns i verksamheten eller inte Vår intention är att ge våra barn ett rikt utbud av upplevelser som främjar barns förståelse för sin omvärld. Vi ska ta tillvara på de situationer som ges oss och våra barn och utifrån det utvecklas tillsammans, barn och medarbetare. För oss är det naturligt att arbeta med barns inflytande när det gäller deras behov av utvecklas genom upplevelser och situationer som uppstår i deras vardag. Barns inflytande är en viktig del i vårt arbete och ska ständigt vara i fokus. Vi tillbringar mycket tid i Naturen men tycker att kulturaktiviteter och samhällsorientering i övrigt är precis lika viktigt. Att få tillgång till sin omvärld innebär för oss att barn också får inflytande över sina val inte bara just här och nu utan också att de tränas i att göra val som gäller för livet. Kvalitet Företaget arbetar aktivt med att hålla en hög kvalitet. Med olika enkäter och frågeställningar mäter och förbättrar vi ständigt vår verksamhet. Vi lägger även stor vikt i våra kunders (föräldrar och barn) åsikter och ser gärna att föräldraråd startas i våra verksamheter. Vi har under resans gång lärt oss, att tydlighet avseende mål och riktlinjer för organisationen, kunden, medarbetarna och ledningen alltid gagnar verksamheten och de kunder den är till för. Vi tror också att en tydlighet i organisationen gör att det blir en likvärdig kvalite på våra förskolor. Förskolan arbetar med ständiga förbättringar och har vid flera tillfällen fått priser för sitt kvalitetsarbete. Vi ser det som en naturlig del av vårt kvalitetsarbete att låta utomstående genomlysa vår verksamhet. Senast vi gjorde det var våren 2010 och initierades och genomfördes av tillväxtverket genom företaget Connect. Kännedom om tillämpningsföreskrifter och grundersättning Helianthus har god insikt i och kännedom om de tillämpningsföreskrifter och den grundersättning som gäller för Huddinge kommun. Helianthus har sedan många år en redan etablerad verksamhet i kommunen och har i och med det en reell kunskap kring områdena och en etablerad kontakt med tjänstemännen i kommunen. Referenser avseende detta bör kunna ges av förvaltningen i Huddinge Kommun. Hyreskontrakt Vad det gäller hyreskontrakt har Helianthus tecknat ett sådant med Bostadsföretaget Huge (bifogas. Copyright Helianthus AB

15 Lokaler Helianthus lägger stor vikt på miljön - både den inre och yttre miljön. Vi skapar den inre miljön utifrån barnen och dess behov och har lokaler som är utformade för att barnens sinnen ska stimuleras på bästa sätt. Lär-miljön är genomtänkt med en tydlig struktur och ordning som stödjer och utmanar barn att göra egna val och vara aktiva i sitt lärande. Föräldrar och barn Då föräldrar och barn 1-5 år är den målgrupp vi arbetar för och med, vill vi på bästa sätt skapa ett bra och gott samarbete. Detta gör vi genom att erbjuda utvecklingssamtal, ge löpande information om verksamheten och dess innehåll, skapa bra kommunikation och ett positivt samspel. Vi försöker skapa en atmosfär där föräldrar och barn alltid är i fokus och att varje individ känner sig viktig och delaktig. Vi ser med fördel att föräldraråd bildas. Personal Vi strävar efter en hög kvalite med välutbildade medarbetare. Målet är att /15 barn ha minst en medarbetare som är behörig Förskollärare. I övrigt bemannas Förskolan med sedvanlig yrkeskompetens och i antal som motsvarar praxis i den kommun vi verkar. Barnguppens sammansättning Barnen kommer på sikt att indelas i småbarnsgrupper och storbarnsgrupper. Av erfarenhet vet vi att det oftast blir småbarn som skrivs in till en början varför uppväxargrupper ofta är att föredra initialt. Vi planerar att ha ca. 40 barn i verksamheten då den är fullt utnyttjad Finansiering Verksamheten finansieras med medel som utgår från kommunen/inskrivet barn. Föräldraavgifter Vi tillämpar samma system vad det gäller avgifter som den kommun vi verkar i. Kost "Helianthus" har en lång tradition att servera god och näringsriktig kost varför den som tillagar vår kost utses med stor omsorg. Matlagning kommer att ske i lokalerna (tillagningskök). I det fall en ev. Mobila Förskola i framtiden skulle kopplas till verksamheten kommer maten till denna att levereras från detta kök. Ansvar Färskolechef kommer att tillsättas och heter Mikael Ryttlinger tidigare chef på Trollebo. Läs gärna mer på Copyright Helianthus AB

16 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Stortorps familjedaghem Förslag till beslut Nämnden godkänner och ger rätt till bidrag till Ann-Charlotte Karlsson för Stortorps familjedaghem, att från och med den 2 april 2013 driva fristående pedagogisk omsorg för 5 7 barn i åldrarna 1 5 år förlagt i sitt hem vid Printz väg 33 i Trångsund (kapitel skollagen 2010:800). Sammanfattning Ann-Charlotte Karlsson, Stortorps familjedaghem ansöker om godkännande och rätt till bidrag om att driva pedagogisk omsorg, familjedaghem för 5 7 barn i åldrarna 1 5 år. Stortorps familjedaghem kommer att drivas i Ann- Charlotte Karlssons hem vid Printz väg 33 i Trångsund. Verksamheten ska bedrivas som enskild firma. Ann-Charlotte Karlsson kommer att arbeta i Stortorps familjedaghem med den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö-98, som vägledande dokument, samt följa Allmänna råd för familjedaghem och Huddinge kommuns regler och riktlinjer för förskoleverksamhet samt övriga lagar och regler som gäller för verksamheten. Stortorps familjedaghem kommer samarbeta med fyra familjedaghem i närområdet som har godkännande och rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg. Beskrivning av ärendet Förvaltningen har mottagit ansökan från Ann-Charlotte Karlsson, Stortorps familjedaghem om att driva pedagogisk omsorg, familjedaghem för 5 7 barn i åldrarna 1 5 år från och med den 2 april Stortorps familjedaghem kommer att drivas i Ann-Charlotte Karlssons hem vid Printz väg 33 i Trångsund. Verksamheten ska bedrivas som enskild firma. Ann-Charlotte Karlsson kommer att arbeta i Stortorps familjedaghem med den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö-98, som vägledande dokument, samt följa Allmänna råd för familjedaghem och Huddinge kommuns regler POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

17 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (2) och riktlinjer för förskoleverksamhet samt övriga lagar och regler som gäller för verksamheten. Stortorps familjedaghem kommer samarbeta med fyra familjedaghem i närområdet som har godkännande och rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av ansökan och i samband med den, genomfört tillsyn i hemmet. Hemmet är anpassat för pedagogisk omsorg och Ann- Charlotte Karlsson och är väl medveten om de lagar och bestämmelser som gäller för verksamheten. Stortorps familjedaghem kommer att samarbeta med fyra fristående familjedaghem i området. För att tillgodose tillsyn för barnen vid dagbarnvårdarens eventuella frånvaro bedömer förvaltningen att samarbetet med de övriga dagbarnvårdarna i området är en förutsättning för att Stortorps familjedaghem ska kunna följa Huddinge kommuns regler för öppethållande. Samarbetet kan även innebära att dagbarnvårdarna träffas och genomför olika aktiviteter för barnen i olika gruppkonstellationer. Förvaltningen bedömer att Ann-Charlotte Karlsson, Stortorps familjedaghem Printz väg 33 i Trångsund uppfyller de krav för godkännande och därmed rätt till bidrag att driva pedagogisk omsorg, familjedaghem för 5 7 barn i åldrarna 1 5 år enligt 25 kap. 10 skollagen från och med den 2 april Jukka Kuusisto Utbildningschef Bilagor Ansökningshandlingar den 23 januari 2013 Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan Beslutet delges Ann-Charlotte Karlsson, Printz väg 33, Trångsund Akten

18 Trångsund r----- HUDDINGE'KoMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2013 Of- l3 - Diörienurnrner l Diarieplan Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from Firmanamn: stortorps familjedaghem Företagsform: Enskild firma Näringsidkare: Ann-Charlotte Karlsson Med vänlig häls. r Mail: trollan~otmail.com Ansvarig: Ann-Charlotte Karlsson

19 Verksamhetsplan/ide för stortorps Familjedaghem Arbetet i verksamheten utgår från Läroplanen för förskolan Lpfö 98, FN:s barnkonvention, Skollagen (2010:800), samt Huddinge kommuns mål och riktlinjer. Verksamheten sker i små åldersblandade barngrupper om 5-7 barn. Normer och värden ''Ftirskolan skall sträva efter att var je barn utvecklar forståe/se for att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund, och oavsett kon, etnisk tillhorighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuellläggning eller funktionshinder." {Lpfo' 98) "Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras." ( 2, Barnkonventionen) Min grundvärdering är att alla är lika värdefulla. Alla individer i gruppen ska känna trygghet och känna sig sedda. Jag anser att vi vuxna är viktiga förebilder för barnen och att vårt förhållningssätt påverkar barns utveckling av förmågan att ta hänsyn till och respektera sina medmänniskor samt att vara hjälpsam gentemot andra. J ag strävar efter att barnen ska känna trygghet, delaktighet, solidaritet och ansvar. "Alla som arbetar i forskolan skall stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missforstånd, kompromissa och respektera varandra."(lpfo'98) Oavsett ålder i barngruppen ska var je individ respekteras oavsett ålder, kultur och enskilda behov. Varje individ ska få uttrycka sin mening, tillåtas utvecklas, stärkas och ges förståelse för sin individualitet och för varandras olikheter. Med positiv uppmuntran uppmärksammas ett gott beteende och barnen får stöd att hantera konflikter på ett respektfullt tillvägagångssätt. Lek och lärande "Ett medvetet bruk av leken for att främja var je barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten." (Lpfo 98) Den pedagogiska verksamheten ska ge barnen en mening, personlig utveckling, nya kunskaper och färdigheter. Barnens nyfikenhet och lek används till nytt

20 lärande för kultur, skapande, matematik samt miljö och naturvetenskap. Den dagliga utevistelsen ger barnen nya erfarenheter och stärka deras kunskap inom bland annat natur och miljö med hjälp av eget skapande med tillhörande teman och material. Barnen uppmuntras till att klara sig själva i vardagssituationer, till exempel genom att hjälpa varandra och klara av mindre konflikter på egen hand. Ett resultat av att klara sig själv, eller att lyckas över sina egna förväntningar, är att barnens självkänsla stärks. ''Ftirskolan skall sträva efter att var je barn utvecklar sin formåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck for sina uppfattningar. Arbetslaget skall ansvara for att arbetet i barngruppen genomfors så att barnen får sto'cl och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling. "(Lpfo' 98) Jag arbetar medvetet med språk genom samtal, sagostunder, samlingar med sånger, rim och ramsor. Barnen berättar för varandra och tränar på att prata inför grupp, uttrycka sina åsikter och lyssna på vad andra har att säga. Den dagliga verksamheten sker i små barngrupper i hemmiljö där kraven på pedagogiskt lärande tillgodoses på ett individuellt plan med tydliga syften och mål. Detta dokumenteras och utvärderas fortlöpande genom pedagogisk verksamhet för att kunna kvalitetssäkra verksamheten. Kost och hälsa Jag strävar efter att barnen utvecklar sin motorik och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Jag arbetar efter att förstärka och utveckla barnens fysiska och psykiska hälsa samt ge kunskap om kostens betydelse för hälsa och välbefinnande. Att till stor del använda ekologisk samt egenodlad mat samt att ge barnen förståelse varför detta är viktigt är ett av leden i detta lärande. Med mitt hem som utgångspunkt, ges barnen en praktisk möjlighet att få kunskap i att odla sin egen potatis, morot eller tomat. Med daglig utevistelse och lek i närliggande parker och naturområden, får barnen motion och kan stärka och utveckla sin koordination och motorik.

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Armbandets och Kättsätters förskolor Norrköping Granskning genomförd i maj 2014 av Viveca Ajerstam och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Armbandets och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kristinebergs förskola Hudiksvall Granskning genomförd i maj 2012 av Johan Österberg och Linda Malmlöf-Gardelin Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Kristinebergs

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer