Kallelse till förskolenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till förskolenämnden"

Transkript

1 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Tisdag den 19 mars 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer 1 Upprop 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Information från förvaltningen 4 Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Förskoleteamet Helianthus AB om driften av förskolan Allén och förskolebuss, Vårby FSN-2013/ Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Förskoleteamet Helianthus AB om driften av förskolan Sturebo, Sjödalen FSN-2013/ Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Stortorps familjedaghem, Trångsund FSN-2013/ Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för SMARTA Barn familjedaghem i Segeltorp AB FSN-2013/ Information om kön till kommunala förskolor och om förvaltningens pågående arbete för att skapa nya förskoleplatser

2 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) 9 Ombyggnad av kök i förskolan Nyckelpigan, Vårby godkännande att inleda produktion FSN-2013/ Nybyggnad av förskola i Smista, Segeltorpgodkännande av produktion FSN-2013/ Remissvar - Detaljplan för Gulsparven 4 m.fl. FSN-2013/ Revisionsskrivelse - Granskning av bedömning av volymförändringar inom förskolan FSN-2012/ Revisionsskrivelse- Granskning av otillåtna bisysslor FSN-2012/ Anmälan av delegationsbeslut 16 Delgivningar till nämnden 17 Övriga frågor Huddinge den 4 mars 2013 Jelena Drenjanin Ordförande Agneta Sarenius Wickström Sekreterare

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Förskoleteamet Helianthus AB, förskolan Allén och Förskolebussen Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner och ger rätt till bidrag för Förskoleteamet Helianthus AB att från och med den 1 april 2013 använda den nya Förskolebussen med 15 platser i anslutning till deras förskolor (kapitel 2 5 och kapitel 8 21 skollagen SFS 2010:800). 2. Nämnden godkänner och ger rätt till bidrag för Förskoleteamet Helianthus AB att från och med den 22 april 2013 driva förskolan Allén, Vårby allé med cirka 50 förskoleplatser under förutsättning att lokaler är godkända för förskoleverksamhet och hyreskontrakt tecknats innan den 22 april 2013 (kapitel 2 5 och kapitel 8 21 skollagen SFS 2010:800). Sammanfattning Förskoleteamet Helianthus AB har till förvaltningen inkommit med ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att utöka sin förskoleverksamhet med 65 platser i området Vårby gård. Ansökan är uppdelad i två olika objekt där den ena avser att från och med 1 april 2013 få godkännande och rätt till bidrag för den nya Förskolebussen med 15 förskoleplatser som ska användas i anslutning till Förskoleteamet Helianthus AB:s förskolor. Det finns sedan tidigare en Förskolebuss i Förskoleteamet Helianthus AB:s verksamheter i Huddinge. Det andra objektet avser ansökan om godkännande och rätt till bidrag att från och med den 22 april 2013 för den nyetablerade förskolan Allén, Vårby allé med cirka 50 platser. Förskoleteamet Helianthus AB har sedan flera år godkännande att driva förskola på flera adresser inom Huddinge kommun och är väl införstådda med vilka regler och riktlinjer som gäller. Förskoleteamet Helianthus AB förskolan Allén och verksamheten i den nya Förskolebussen kommer att POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (3) drivas utifrån gällande skollag, förskolans reviderade läroplan (Lpfö 98/10) skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan och Huddinge kommuns regler och riktlinjer. Beskrivning av ärendet Förskoleteamet Helianthus AB har till förvaltningen inkommit med ansökan om godkännande och rätt till bidrag att utöka sin förskoleverksamhet med cirka 65 platser fördelade på två objekt i området Vårby gård. Det ena objektet är den nya Förskolebussen med 15 platser som ska ingå i Förskoleteamet Helianthus AB förskolor i området Vårby gård. Det andra objektet är den nyetablerade förskolan Allén, Vårby allé med cirka 50 platser. Den nya Förskolebussen ska ingå i Förskoleteamet Helianthus AB profil som är Ut och Njut och baseras på upplevelse och situationsanpassat lärande. Profilen har utvecklats i samband med att en Förskolebuss är kopplad till verksamheten. Profileringen innebär att barnen ska få ett rikt utbud av upplevelser och situationer i vardagen. Förskolebussen bidrar till en del med att få tillgång till omvärlden och olika miljöer. Lokalerna på Vårby allé är under verksamhetsanpassning och ska godkännas samt hyreskontrakt ska tecknats vid ansökningstillfället. Förvaltningens synpunkter Förskoleteamet Helianthus AB driver förskoleverksamhet i Huddinge, Nacka, Örebro och Nyköpings kommuner. Förskoleteamet Helianthus AB driver även Mobila förskolor med Mobil pedagogik i form av Förskolebussen. Förskolebussen finns redan i Förskoleteamet Helianthus AB verksamheter i Huddinge där bussen är knuten till några av de godkända förskolorna. Förskoleteamet Helianthus AB har sedan flera år godkännande att driva förskola på flera adresser inom Huddinge kommun och är väl införstådda vilka regler och riktlinjer som gäller. Förskoleteamet Helianthus AB förskolan Allén, Vårbyallé och verksamheten i Förskolebussen kommer att drivas utifrån gällande skollag, förskolans reviderade läroplan (Lpfö 98/10) skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan och Huddinge kommuns regler och riktlinjer. Förvaltningen föreslår att Förskoleteamet Helianthus AB får godkänt och rätt till bidrag att driva förskoleverksamhet i den nya Förskolebussen från och med den 1 april 2013 i anslutning till deras förskoleverksamheter, enligt kapitel 2 5 och kapitel 8 21 skollagen(sfs 2010:800)

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (3) Förvaltningen föreslår att Förskoleteamet Helianthus AB får godkänt och rätt till bidrag att driva förskolan Allén, Vårby allé med cirka 50 förskoleplatser från och med den 22 april Förvaltningen föreslår att godkännande och rätt till bidrag gäller endast under förutsättning att hyreskontrakt tecknats innan den 22 april Jukka Kuusisto Utbildningschef Bilagor Ansökningshandlingar den 1 februari 2013 Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan Beslutet delges Förskoleteamet Helianthus AB, Solveig Sunnebo, Box 1256, Huddinge Akten

6 Helianthus Till Christina easterfjord Barn- och utbildningsförv. Ang. Uvidgning av förskoleverksamhet HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförv~ltningen 2013 ~g2.. o 1 Diarienummer ~l o;,,;eplan Färskoleteamet Helianthus AB org.nr ,översänder härmed ansökan om utvidgning av verksamheten i Huddinge Kommun. Ansökan avser driften av planerad Förskola i Vårby Gård Huddinge Vårby Alle i Huddinge. Ansökan avser även en Förskolebuss. Vår planerade start på Vårby alle är Förskolan kommer att få namnet "Allen". Förskolan Allen" är planerad för 50 barn Initialt kommer vi förmodligen att ha ett något mindre antal än de planerade 50 då vi av erfarenhet vet att det oftast är små barn vid en uppstart Vi ansöker vi också om tillstånd att utöka verksamheterna i Vårby Gård med en ny Förskolebuss. Planerad uppstart för den nya Färskolebussen är även den planerad till Färskolebussen är planerad med plats för 15 barn Totalt omfattar denna ansökan en utökning med 65 barn Bifogar; Verksamhetsbeskrivning Hyreskontrakt kommer att skickas in senare då hyresnivån ännu inte är satt utifrån de anpassningar som skall göras av lokalen. Vid frågor avseende ansökan vänligen kontakta Solveig Sunnebo VD i Färskoleteamet Helianthus AB Tel eller mobil Med ~n' hälsn ~ rf1!:1~ Solveig Sunnebo Solveig Sunnebo, Box 1256, Huddinge l Mobil

7 Q Helianthus En sammanfattande beskrivning av Förskoleteamet Helianthus Verksamhets i nr i ktni ng/innehåll Helianthus AB Helianthus AB grundades 2002 och har idag ca 130 medarbetare och 13 förskolor i Huddinge, Nacka, Örebro och Nyköpings kommun. Vi bedriver traditionell förskoleverksamhet för barn 1-5 år, samt driver och ma rknadsför Mobila Förskolor med Mobil Traditionella förskolor Samtliga färskoleverksamheter inom Helianthus arbetar utifrån Lpfö-98. Vårt arbete grundar sig i vår huvudprocess: Trygghet - Service - Lärande och vårt mål är att vår verksamhet ska ge våra barn de bästa förberedelser och förutsättningar för att växa och utvecklas till en trygg och självständig individ. Vision "Vi bygger nästa generations Förskola" vår ide Vår ide är att vår verksamhet ska ge våra barn förberedelser och förutsättningar att växa och utvecklas till en trygg och självständig individ. Vi arbetar utifrån den fasta övertygelsen att en fungerande och utvecklande verksamhet bygger på stolthet, engagemang och delaktighet hos samtliga medarbetare. stolthet, engagemang och glädje * Organisationen har under många år arbetat utifrån den fasta övertygelsen att en bra verksamhet bygger på stolthet, engagemang och delaktighet hos samtliga medarbetare. Detta, menar vi, måste prägla hela organisationen i alla led för att uppnå de bästa resultaten och ge den bästa servicen till våra kunder. Helianthus lägger därför stor vikt vid att stötta och uppmuntra vid nytänkande. Vi stimulerar och bejakar kompetensutveckling i syfte att öka pedagogernas utveckling och kunnande. Mål Att sätta mål för sin verksamhet är en ständig process och samtliga förskolor arbetar strategiskt med mål och måluppfyllelse i sin verksamhet. Då det är av yttersta vikt att samtliga förskolor har klart för sig vilka mål som ska nås, finns dessa tydligt dokumenterade för den enskilde medarbetaren och organisationen som helhet. Målen är uppsatta utifrån ålder och aktiviteter som bidrar till att målen uppfylls och finns med i den dagliga verksamheten. Trygghet - Service - Lärande För att ge barnen de allra bästa förutsättningarna för sin utveckling arbetar vi med processtyrda mål baserade på: Trygghet - Service - Lärande Copyright Helianthus AB

8 Helianthus Vår profil "Ut och Njut" * Bygger på ett upplevelse- och situationsanpassat lärande. Profilen har utvecklats i samband med att vi som första Svenska Förskola har en Förskalebuss kopplad till vår verksamhet. Profilen är nu applicerad även på övrig verksamhet oavsett om en Förskalebuss finns i verksamheten eller inte. Vår intention är att ge våra barn ett rikt utbud av upplevelser som främjar barns förståelse för sin omvärld. Vi ska ta tillvara på de situationer som ges oss och våra barn och utifrån det utvecklas tillsammans, barn och medarbetare. För oss är det naturligt att arbeta med barns inflytande när det gäller deras behov av utvecklas genom upplevelser och situationer som uppstår i deras vardag. Barns inflytande är en viktig del i vårt arbete och ska ständigt vara i fokus. Vi tillbringar mycket tid i Naturen men tycker att kulturaktiviteter och samhällsorientering i övrigt är precis lika viktigt. Att få tillgång till sin omvärld innebär för oss att barn också får inflytande över sina val inte bara just här och nu utan också att de tränas i att göra val som gäller för livet. Kvalitet Företaget arbetar aktivt med att hålla en hög kvalitet. Med olika enkäter och frågeställningar mäter och förbättrar vi ständigt vår verksamhet. Vi lägger även stor vikt i våra kunders (föräldrar och barn) åsikter och ser gärna att föräldraråd startas i våra verksamheter. Vi har under resans gång lärt oss, att tydlighet avseende mål och riktlinjer för organisationen, kunden, medarbetarna och ledningen alltid gagnar verksamheten och de kunder den är till för. Vi tror också att en tydlighet i organisationen gör att det blir en likvärdig kvalite på våra förskolor. Förskolan arbetar med ständiga förbättringar och har vid flera tillfällen fått priser för sitt kvalitetsarbete. Vi ser det som en naturlig del av vårt kvalitetsarbete att låta utomstående genomlysa vår verksamhet. Senast vi gjorde det var våren 2010 och initierades och genomfördes av tillväxtverket genom företaget Connect. Kännedom om tillämpningsföreskrifter och grundersättning Helianthus har god insikt i och kännedom om de tillämpningsföreskrifter och den grundersättning som gäller för Huddinge kommun. Helianthus har sedan många år en redan etablerad verksamhet i kommunen och har i och med det en reell kunskap kring områdena och en etablerad kontakt med tjänstemännen i kommunen. Referenser avseende detta bör kunna ges av förvaltningen i Huddinge Kommun. Hyreskontrakt Vad det gäller hyreskontrakt har Helianthus ännu ej tecknat sådant. Vi är överens med Balder, ägare av fastigheten att avvakta tecknandet till dess att vi är överens om du anpassningar som skall göras i lokalen. Arbetet är dock i fullgång och vi kommer att ha möten och uppföljningsmöten under tiden fram till starten Vi kommer att hålla barn- och utbildningsfårvaltningen underrättad om processens gång. Copyright Helianthus AB

9 Q Helianthus Lokaler Helianthus lägger stor vikt på miljön - både den inre och yttre miljön. Vi skapar den inre miljön utifrån barnen och dess behov och har lokaler som är utformade för att barnens sinnen ska stimuleras på bästa sätt. Lär-miljön är genomtänkt med en tydlig struktur och ordning som stödjer och utmanar barn att göra egna val och vara aktiva i sitt lärande. Föräldrar och barn Då föräldrar och barn 1-5 år är den målgrupp vi arbetar för och med, vill vi på bästa sätt skapa ett bra och gott samarbete. Detta gör vi genom att erbjuda utvecklingssamtal, ge löpande information om verksamheten och dess innehåll, skapa bra kommunikation och ett positivt sa m spel. Vi försöker skapa en atmosfär där föräldrar och barn alltid är i fokus och att varje individ känner sig viktig och delaktig. Vi ser med fördel att föräldraråd bildas. Personal Vi strävar efter en hög kvalite med välutbildade medarbetare. Målet är att /15 barn ha minst en medarbetare som är behörig Förskollärare. I övrigt bemannas Förskolan med sedvanlig yrkeskompetens och i antal som motsvarar praxis i den kommun vi verkar. Barnguppens sammansättning Barnen kommer på sikt att indelas i småbarnsgrupper och storbarnsgrupper. Av erfarenhet vet vi att det oftast blir småbarn som skrivs in till en början varför uppväxargrupper ofta är att föredra initialt. Vi planerar att ha ca. 40 barn i verksamheten då den är fullt utnyttjad Finansiering Verksamheten finansieras med medel som utgår från kommunen/inskrivet barn. Föräldraavgifter Vi tillämpar samma system vad det gäller avgifter som den kommun vi verkar i. Kost "Helianthus" har en lång tradition att servera god och näringsriktig kost varför den som tillagar vår kost utses med stor omsorg. Matlagning kommer om det är fysiskt möjligt att ske i lokalerna (tillagningskök). I annat fall kommer vi att inrätta ett mottagningskök. I det fall en ev. Mobila Förskola i framtiden skulle kopplas till verksamheten kommer maten till denna att levereras från annat kök. Ansvar Färskolechef kommer att tillsättas under sommaren Under tiden kommer Rosie Albornoz ansvara för verksamheten, idag Färskolechef för Regnbågen och Diamanten. Läs gärna mer på Copyright Helianthus AB

10 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Förskoleteamet Helianthus AB, förskolan Sturebo Förslag till beslut Nämnden godkänner och ger rätt till bidrag enligt kapitel 2 5 och kapitel 8 21 skollagen (SFS 2010:800) för Förskoleteamet Helianthus AB att från och med den 1 augusti 2013 driva förskolan Sturebo, Sturevägen 38 med cirka 40 förskoleplatser i de till förskola anpassade lokalerna. Sammanfattning Förskolan Trollebo avslutas den 30 juni 2013 på grund av att hyreskontraktet löper ut. Huge Fastigheter AB har för avsikt att sälja fastigheten när kontraktet avslutats. Förskoleteamet Helianthus AB har i ersättning för deras nuvarande lokaler för förskolan Trollebo på Solhemsvägen 25 B av Huge Fastigheter AB erbjudits nya lokaler på Sturevägen 38. Förskoleteamet Helianthus AB ansöker därför om godkännande att från och med den 1 augusti 2013 driva förskola för cirka 40 barn i åldrarna 1 5 år i de nya verksamhetsanpassade lokalerna på den nya adressen Sturevägen 38. Förvaltningen anser att Förskoleteamet Helianthus AB är väl införstådda med vilka regler och riktlinjer som gäller för förskoleverksamhet då de sedan tidigare har godkännande att driva förskola på flera adresser inom Huddinge kommun. Beskrivning av ärendet Förskolan Trollebo avslutas den 30 juni 2013 på grund av att hyreskontraktet löper ut. Huge Fastigheter AB har för avsikt att sälja fastigheten när kontraktet avslutats. Förskoleteamet Helianthus AB har i ersättning för deras nuvarande lokaler för förskolan Trollebo på Solhemsvägen 25 B av Huge Fastigheter AB erbjudits nya lokaler på Sturevägen 38. Förskoleteamet Helianthus AB ansöker därför om godkännande att från och med den 1 augusti 2013 driva förskola för cirka 40 barn i åldrarna 1 5 år i de nya verksamhetsanpassade lokalerna på den nya adressen Sturevägen 38. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

11 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (2) I samband med överflyttningen till den nya adressen Sturevägen 38 byter förskolan namn från förskolan Trollebo till förskolan Sturebo. Förvaltningen erbjuder förskoleplatser till de inskrivna barnen enligt närhetsprincip och önskemål i samband med att verksamheten avslutas. Förvaltningens synpunkter Förskoleteamet Helianthus AB har sedan tidigare godkännande att driva förskola på flera adresser inom Huddinge kommun och är väl införstådda vilka regler och riktlinjer som gäller. Förskoleteamet Helianthus AB förskolan Sturebo kommer att arbeta utifrån gällande skollag, förskolans reviderade läroplan (Lpfö 98/10) skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan och Huddinge kommuns regler och riktlinjer. Barn- och utbildningsförvaltningen har i samverkan med Förskoleteamet Helianthus AB tagit fram en plan för omplacering av barnen när verksamheten på förskolan Trollebo avslutas. Förvaltningen föreslår att Förskoleteamet Helianthus AB får godkänt och rätt till bidrag enligt kapitel 2 5 och kapitel 8 21 skollagen(sfs 2010: 800) att från och med den 1 augusti 2013 driva förskolan Sturebo, Sturevägen 38 med cirka 40 förskoleplatser i de till förskola anpassade lokalerna. Jukka Kuusisto Utbildningschef Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan Bilagor Ansökningshandlingar den 1 februari 2013 Beslutet delges Förskoleteamet Helianthus AB, Solveig Sunnebo, Box 1256, Huddinge Akten

12 ~l~~ ~Q1 Helianthus \J Till HUDDINGE KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Christina easterfjord Barn- och utbildningsförv. Diarienummer 2013 '112-0, 1 l Diariaplan Ang. Uvidgning av förskoleverksamhet Färskoleteamet Helianthus AB översänder härmed ansökan om utvidgning av verksamheten i Huddinge Kommun. Ansökan avser driften av planerad Förskola i Centrala Huddinge sturevägen 38, Huddinge. Övertagandet av Lokalen på sturevägen ingår i en förutbestämd överenskommelse mellan Bostadsbolaget Huge och Helianthus i samband med förvärvet av Förskolan Trollebo och Förskolan Bamsebo. Lokalen på sturevägen är en ersättning för den förskola som vi lägger ner på solhemsvägen 25 B, Huddinge där vi haft ett tillfälligt bygglov och som Huge avser att avyttra i samband med vår nerläggning. Barn som inte kan beredas plats i kommunens regi vid nedläggningen av Trollebo kommer att erbjudas plats på Förskolan Bamsebo alternativt Förskolan Sturebo till dess att kommunen kan ordna med omplacering för dessa barn. Vår planerade start på sturevägen är Förskolan kommer att få namnet "Sturebo". Förskolan Sturebo är planerad för 40 barn Bifogar; Verksamhetsbeskrivning och hyreskontrakt Vid frågor avseende ansökan vänligen kontakta Solveig Sunnebo VD i Färskoleteamet Helianthus AB Tel eller mobil Med vänlig hä;zsnin ~;MA ~rt?rft /./~ ~ /l / _, Solveig sv~knebo Solveig Sunnebo, Box 1256, Huddinge l Mobil

13 En sammanfattande beskrivning av Förskaleteamet Helianthus Verksamhets i nr i k t ni ng/innehåll Helianthus AB Helianthus AB grundades 2002 och har idag ca 75 medarbetare och 6 förskolor i Huddinge, Nacka och Nyköpings kommun. Vi bedriver traditionell förskoleverksamhet för barn 1-5 år, samt driver och marknadsför Mobila Förskolor med Mobil Pedagogik. Traditionella förskolor Samtliga förskaleverksamheter inom Helianthus arbetar utifrån Lpfö-98. Vårt arbete grundar sig i vår huvudprocess: Trygghet - Service - Lärande och vårt mål är att vår verksamhet ska ge våra barn de bästa förberedelser och förutsättningar för att växa och utvecklas till en trygg och självständig individ. Vision "Vi bygger nästa generations Förskola" Vår ide Vår ide är att vår verksamhet ska ge våra barn förberedelser och förutsättningar att växa och utvecklas till en trygg och självständig individ. Vi arbetar utifrån den fasta övertygelsen att en fungerande och utvecklande verksamhet bygger på stolthet, engagemang och delaktighet hos samtliga medarbetare. stolthet, engagemang och glädje * Organisationen har under många år arbetat utifrån den fasta övertygelsen att en bra verksamhet bygger på stolthet, engagemang och delaktighet hos samtliga medarbetare. Detta, menar vi, måste prägla hela organisationen i alla led för att uppnå de bästa resultaten och ge den bästa servicen till våra kunder. Helianthus lägger därför stor vikt vid att stötta och uppmuntra vid nytänkande. Vi stimulerar och bejakar kompetensutveckling i syfte att öka pedagogernas utveckling och kunnande. Mål Att sätta mål för sin verksamhet är en ständig process och samtliga förskolor arbetar strategiskt med mål och måluppfyllelse i sin verksamhet. Då det är av yttersta vikt att samtliga förskolor har klart för sig vilka mål som ska nås, finns dessa tydligt dokumenterade för den enskilde medarbetaren och organisationen som helhet. Målen är uppsatta utifrån ålder och aktiviteter som bidrar till att målen uppfylls och finns med i den dagliga verksamheten. Trygghet- Service- Lärande För att ge barnen de allra bästa förutsättningarna för sin utveckling arbetar vi med processtyrda mål baserade på: Trygghet- Service- Lärande Copyright Helianthus AB

14 Vår profil "Ut och Njut" * Bygger på ett upplevelse- och situationsanpassat lärande. Profilen har utvecklats i samband med att vi som första Svenska Förskola har en Färskolebuss kopplad till vår verksamhet. Profilen är nu applicerad även på övrig verksamhet oavsett om en Färskolebuss finns i verksamheten eller inte Vår intention är att ge våra barn ett rikt utbud av upplevelser som främjar barns förståelse för sin omvärld. Vi ska ta tillvara på de situationer som ges oss och våra barn och utifrån det utvecklas tillsammans, barn och medarbetare. För oss är det naturligt att arbeta med barns inflytande när det gäller deras behov av utvecklas genom upplevelser och situationer som uppstår i deras vardag. Barns inflytande är en viktig del i vårt arbete och ska ständigt vara i fokus. Vi tillbringar mycket tid i Naturen men tycker att kulturaktiviteter och samhällsorientering i övrigt är precis lika viktigt. Att få tillgång till sin omvärld innebär för oss att barn också får inflytande över sina val inte bara just här och nu utan också att de tränas i att göra val som gäller för livet. Kvalitet Företaget arbetar aktivt med att hålla en hög kvalitet. Med olika enkäter och frågeställningar mäter och förbättrar vi ständigt vår verksamhet. Vi lägger även stor vikt i våra kunders (föräldrar och barn) åsikter och ser gärna att föräldraråd startas i våra verksamheter. Vi har under resans gång lärt oss, att tydlighet avseende mål och riktlinjer för organisationen, kunden, medarbetarna och ledningen alltid gagnar verksamheten och de kunder den är till för. Vi tror också att en tydlighet i organisationen gör att det blir en likvärdig kvalite på våra förskolor. Förskolan arbetar med ständiga förbättringar och har vid flera tillfällen fått priser för sitt kvalitetsarbete. Vi ser det som en naturlig del av vårt kvalitetsarbete att låta utomstående genomlysa vår verksamhet. Senast vi gjorde det var våren 2010 och initierades och genomfördes av tillväxtverket genom företaget Connect. Kännedom om tillämpningsföreskrifter och grundersättning Helianthus har god insikt i och kännedom om de tillämpningsföreskrifter och den grundersättning som gäller för Huddinge kommun. Helianthus har sedan många år en redan etablerad verksamhet i kommunen och har i och med det en reell kunskap kring områdena och en etablerad kontakt med tjänstemännen i kommunen. Referenser avseende detta bör kunna ges av förvaltningen i Huddinge Kommun. Hyreskontrakt Vad det gäller hyreskontrakt har Helianthus tecknat ett sådant med Bostadsföretaget Huge (bifogas. Copyright Helianthus AB

15 Lokaler Helianthus lägger stor vikt på miljön - både den inre och yttre miljön. Vi skapar den inre miljön utifrån barnen och dess behov och har lokaler som är utformade för att barnens sinnen ska stimuleras på bästa sätt. Lär-miljön är genomtänkt med en tydlig struktur och ordning som stödjer och utmanar barn att göra egna val och vara aktiva i sitt lärande. Föräldrar och barn Då föräldrar och barn 1-5 år är den målgrupp vi arbetar för och med, vill vi på bästa sätt skapa ett bra och gott samarbete. Detta gör vi genom att erbjuda utvecklingssamtal, ge löpande information om verksamheten och dess innehåll, skapa bra kommunikation och ett positivt samspel. Vi försöker skapa en atmosfär där föräldrar och barn alltid är i fokus och att varje individ känner sig viktig och delaktig. Vi ser med fördel att föräldraråd bildas. Personal Vi strävar efter en hög kvalite med välutbildade medarbetare. Målet är att /15 barn ha minst en medarbetare som är behörig Förskollärare. I övrigt bemannas Förskolan med sedvanlig yrkeskompetens och i antal som motsvarar praxis i den kommun vi verkar. Barnguppens sammansättning Barnen kommer på sikt att indelas i småbarnsgrupper och storbarnsgrupper. Av erfarenhet vet vi att det oftast blir småbarn som skrivs in till en början varför uppväxargrupper ofta är att föredra initialt. Vi planerar att ha ca. 40 barn i verksamheten då den är fullt utnyttjad Finansiering Verksamheten finansieras med medel som utgår från kommunen/inskrivet barn. Föräldraavgifter Vi tillämpar samma system vad det gäller avgifter som den kommun vi verkar i. Kost "Helianthus" har en lång tradition att servera god och näringsriktig kost varför den som tillagar vår kost utses med stor omsorg. Matlagning kommer att ske i lokalerna (tillagningskök). I det fall en ev. Mobila Förskola i framtiden skulle kopplas till verksamheten kommer maten till denna att levereras från detta kök. Ansvar Färskolechef kommer att tillsättas och heter Mikael Ryttlinger tidigare chef på Trollebo. Läs gärna mer på Copyright Helianthus AB

16 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Stortorps familjedaghem Förslag till beslut Nämnden godkänner och ger rätt till bidrag till Ann-Charlotte Karlsson för Stortorps familjedaghem, att från och med den 2 april 2013 driva fristående pedagogisk omsorg för 5 7 barn i åldrarna 1 5 år förlagt i sitt hem vid Printz väg 33 i Trångsund (kapitel skollagen 2010:800). Sammanfattning Ann-Charlotte Karlsson, Stortorps familjedaghem ansöker om godkännande och rätt till bidrag om att driva pedagogisk omsorg, familjedaghem för 5 7 barn i åldrarna 1 5 år. Stortorps familjedaghem kommer att drivas i Ann- Charlotte Karlssons hem vid Printz väg 33 i Trångsund. Verksamheten ska bedrivas som enskild firma. Ann-Charlotte Karlsson kommer att arbeta i Stortorps familjedaghem med den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö-98, som vägledande dokument, samt följa Allmänna råd för familjedaghem och Huddinge kommuns regler och riktlinjer för förskoleverksamhet samt övriga lagar och regler som gäller för verksamheten. Stortorps familjedaghem kommer samarbeta med fyra familjedaghem i närområdet som har godkännande och rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg. Beskrivning av ärendet Förvaltningen har mottagit ansökan från Ann-Charlotte Karlsson, Stortorps familjedaghem om att driva pedagogisk omsorg, familjedaghem för 5 7 barn i åldrarna 1 5 år från och med den 2 april Stortorps familjedaghem kommer att drivas i Ann-Charlotte Karlssons hem vid Printz väg 33 i Trångsund. Verksamheten ska bedrivas som enskild firma. Ann-Charlotte Karlsson kommer att arbeta i Stortorps familjedaghem med den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö-98, som vägledande dokument, samt följa Allmänna råd för familjedaghem och Huddinge kommuns regler POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

17 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA FSN-2013/ (2) och riktlinjer för förskoleverksamhet samt övriga lagar och regler som gäller för verksamheten. Stortorps familjedaghem kommer samarbeta med fyra familjedaghem i närområdet som har godkännande och rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har tagit del av ansökan och i samband med den, genomfört tillsyn i hemmet. Hemmet är anpassat för pedagogisk omsorg och Ann- Charlotte Karlsson och är väl medveten om de lagar och bestämmelser som gäller för verksamheten. Stortorps familjedaghem kommer att samarbeta med fyra fristående familjedaghem i området. För att tillgodose tillsyn för barnen vid dagbarnvårdarens eventuella frånvaro bedömer förvaltningen att samarbetet med de övriga dagbarnvårdarna i området är en förutsättning för att Stortorps familjedaghem ska kunna följa Huddinge kommuns regler för öppethållande. Samarbetet kan även innebära att dagbarnvårdarna träffas och genomför olika aktiviteter för barnen i olika gruppkonstellationer. Förvaltningen bedömer att Ann-Charlotte Karlsson, Stortorps familjedaghem Printz väg 33 i Trångsund uppfyller de krav för godkännande och därmed rätt till bidrag att driva pedagogisk omsorg, familjedaghem för 5 7 barn i åldrarna 1 5 år enligt 25 kap. 10 skollagen från och med den 2 april Jukka Kuusisto Utbildningschef Bilagor Ansökningshandlingar den 23 januari 2013 Annelie Glifberg Verksamhetschef för förskolan Beslutet delges Ann-Charlotte Karlsson, Printz väg 33, Trångsund Akten

18 Trångsund r----- HUDDINGE'KoMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2013 Of- l3 - Diörienurnrner l Diarieplan Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from Firmanamn: stortorps familjedaghem Företagsform: Enskild firma Näringsidkare: Ann-Charlotte Karlsson Med vänlig häls. r Mail: trollan~otmail.com Ansvarig: Ann-Charlotte Karlsson

19 Verksamhetsplan/ide för stortorps Familjedaghem Arbetet i verksamheten utgår från Läroplanen för förskolan Lpfö 98, FN:s barnkonvention, Skollagen (2010:800), samt Huddinge kommuns mål och riktlinjer. Verksamheten sker i små åldersblandade barngrupper om 5-7 barn. Normer och värden ''Ftirskolan skall sträva efter att var je barn utvecklar forståe/se for att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund, och oavsett kon, etnisk tillhorighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuellläggning eller funktionshinder." {Lpfo' 98) "Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras." ( 2, Barnkonventionen) Min grundvärdering är att alla är lika värdefulla. Alla individer i gruppen ska känna trygghet och känna sig sedda. Jag anser att vi vuxna är viktiga förebilder för barnen och att vårt förhållningssätt påverkar barns utveckling av förmågan att ta hänsyn till och respektera sina medmänniskor samt att vara hjälpsam gentemot andra. J ag strävar efter att barnen ska känna trygghet, delaktighet, solidaritet och ansvar. "Alla som arbetar i forskolan skall stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missforstånd, kompromissa och respektera varandra."(lpfo'98) Oavsett ålder i barngruppen ska var je individ respekteras oavsett ålder, kultur och enskilda behov. Varje individ ska få uttrycka sin mening, tillåtas utvecklas, stärkas och ges förståelse för sin individualitet och för varandras olikheter. Med positiv uppmuntran uppmärksammas ett gott beteende och barnen får stöd att hantera konflikter på ett respektfullt tillvägagångssätt. Lek och lärande "Ett medvetet bruk av leken for att främja var je barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten." (Lpfo 98) Den pedagogiska verksamheten ska ge barnen en mening, personlig utveckling, nya kunskaper och färdigheter. Barnens nyfikenhet och lek används till nytt

20 lärande för kultur, skapande, matematik samt miljö och naturvetenskap. Den dagliga utevistelsen ger barnen nya erfarenheter och stärka deras kunskap inom bland annat natur och miljö med hjälp av eget skapande med tillhörande teman och material. Barnen uppmuntras till att klara sig själva i vardagssituationer, till exempel genom att hjälpa varandra och klara av mindre konflikter på egen hand. Ett resultat av att klara sig själv, eller att lyckas över sina egna förväntningar, är att barnens självkänsla stärks. ''Ftirskolan skall sträva efter att var je barn utvecklar sin formåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck for sina uppfattningar. Arbetslaget skall ansvara for att arbetet i barngruppen genomfors så att barnen får sto'cl och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling. "(Lpfo' 98) Jag arbetar medvetet med språk genom samtal, sagostunder, samlingar med sånger, rim och ramsor. Barnen berättar för varandra och tränar på att prata inför grupp, uttrycka sina åsikter och lyssna på vad andra har att säga. Den dagliga verksamheten sker i små barngrupper i hemmiljö där kraven på pedagogiskt lärande tillgodoses på ett individuellt plan med tydliga syften och mål. Detta dokumenteras och utvärderas fortlöpande genom pedagogisk verksamhet för att kunna kvalitetssäkra verksamheten. Kost och hälsa Jag strävar efter att barnen utvecklar sin motorik och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Jag arbetar efter att förstärka och utveckla barnens fysiska och psykiska hälsa samt ge kunskap om kostens betydelse för hälsa och välbefinnande. Att till stor del använda ekologisk samt egenodlad mat samt att ge barnen förståelse varför detta är viktigt är ett av leden i detta lärande. Med mitt hem som utgångspunkt, ges barnen en praktisk möjlighet att få kunskap i att odla sin egen potatis, morot eller tomat. Med daglig utevistelse och lek i närliggande parker och naturområden, får barnen motion och kan stärka och utveckla sin koordination och motorik.

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11.

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11. Trångsund 2013-01-20 r----- HUDDINGE'KoMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2013 Of- l3 - Diörienurnrner l Diarieplan Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Ansökan utvidgat tillstånd Förskoleteamet Helianthus AB

Ansökan utvidgat tillstånd Förskoleteamet Helianthus AB BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-21 FSN-2014/307.642 1 (3) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Borevägen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 FSN-2013/96.642 1 (2) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

Ansökan om verksamhetsförändring för Helianthus AB, Förskolan Rödmyran

Ansökan om verksamhetsförändring för Helianthus AB, Förskolan Rödmyran BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-24 FSN-2015/378.642 1 (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Beslut gällande fristående huvudman - Förskolan Väktaren i Smista, Segeltorp

Beslut gällande fristående huvudman - Förskolan Väktaren i Smista, Segeltorp BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-15 FSN-2014/29.642 1 (5) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se Förskolenämnden Beslut gällande fristående

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Furuhöjden

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för IUS Fridolin/Furuhöjden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 FSN-2014/196.642 1 (2) HANDLÄGGARE Fernum, Cilla Cilla.Fernum@huddinge.se Förskolenämnden Ansökan om godkännande och rätt

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-19 FSN-2014/713.601 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.berwing@huddinge.se Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Vajan, Vårby

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Vajan, Vårby BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-20 FSN-2014/87.642 1 (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 FSN-2013/382.182 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Jessicas familjedaghem, Farsta

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Jessicas familjedaghem, Farsta BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-10 FSN-2014/55.642 1 (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Visättra Barnens Familjedaghem

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Visättra Barnens Familjedaghem BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-05 FSN-2014/567.642 1 (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen till familjedaghem i Avesta De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Cecilias Åkessons Privata Familjedaghem

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Cecilias Åkessons Privata Familjedaghem BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-09 FSN-2014/268.642 1 (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-13 FSN-2013/232.253 1 (3) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Försklenämnden Anpassning

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

2011-09-13 1 (7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag. avseende enskild pedagogisk omsorg

2011-09-13 1 (7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag. avseende enskild pedagogisk omsorg 2011-09-13 1 (7) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild pedagogisk omsorg Barn- och ungdomsförvaltningen Järfälla kommun Februari 2010 Godkännande Från och med juli 2009 ska kommunen

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE för Montessoriförskolan Villa Caprifol

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE för Montessoriförskolan Villa Caprifol 1 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Montessoriförskolan Villa Caprifol Rev. 2015 03 09 Maria Montessori, som i början av 1900-talet utvecklade Montessoripedagogiken, hade en vision

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-27 KS-2014/1208.252 1 (4) HANDLÄGGARE Ricknell, Peder Peder.Ricknell@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer