Regeringsrapport om statsbidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringsrapport om statsbidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder"

Transkript

1 Regeringsrapport om statsbidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller nya eller ändrade ställningstaganden från Socialstyrelsen i form av ett meddelande eller en avrapportering. Den kan också innehålla förfrågningar eller begäran/ anhållan om yttranden eller synpunkter på t.ex. remissversioner. Skrivelser är riktade till en eller flera tydliga adressater, t.ex. regeringen, landsting, kommuner, vårdgivare m.fl. Artikelnr Sättning Anna Johansson Publicerad juli

3 Förord Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen följt upp och utvärderat hur bidraget för viss verksamhet för personer med funktionshinder används. I uppdraget ingick att bedöma om resurserna används ändamålsenligt utifrån de mål som utarbetats i samarbete mellan Socialstyrelsen och verksamheterna. Anslaget består av elva anslagsposter och dess storlek, cirka 78 miljoner kronor har i stort sett varit oförändrat under de senaste åren. I rapporten ges svar på frågan om resurserna används ändamålsenligt. Dessutom belyses bland annat hur verksamheterna har påverkats av ett oförändrat statsbidrag, hur de skulle påverkas om anslaget ökade respektive minskade, vad de vill utveckla inom anslaget och hur de ser på statsbidragets konstruktion. Avslutningsvis redovisas Socialstyrelsens slutsatser och kommentarer. Stina Törnell Sandberg, utredare vid Sekretariatet för frivilligt socialt arbete och organisationsbidrag har skrivit rapporten. Filip Wijkström, docent vid Ekonomiska Forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm och vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen, har anlitats som kvalitetssäkringsexpert. Under uppdragets gång har Tomas Karlsson och Maria Öman, socialtjänstavdelningens statistikenhet och Anna Marnell, socialtjänstavdelningens ekonomiska sekretariat konsulterats. Åsa Börjesson Avdelningschef Socialtjänstavdelningen 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Sammanfattning med Socialstyrelsens slutsatser och kommentarer 7 Socialstyrelsens slutsatser och kommentarer 8 Inledning 11 Uppdraget 11 Metod 11 Statsbidraget för viss verksamhet för personer med funktionshinder 12 Anslagets fördelning Ansökningar och redovisningar 15 Påverkar ett oförändrat statsbidrag verksamheten? 15 Hur verksamheten påverkas om anslaget ökar med 50 respektive 100 procent 16 Hur verksamheten påverkas om anslaget halveras eller upphör 20 Öronmärkning 23 Utbetalning efter rekvisition i mån av behov 23 Styrning och kontroll 24 Utveckling 26 Bilagor 31 5

6 6

7 Sammanfattning med Socialstyrelsens slutsatser och kommentarer Socialstyrelsen fick, i regleringsbrevet för budgetåret 2004, regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera hur medlen används inom utgiftsområde 9 anslaget 16:4 anslagspost 1 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder. Socialstyrelsen ska bedöma om resurserna används ändamålsenligt utifrån de mål som utarbetats i samarbete mellan Socialstyrelsen och organisationerna. Alla verksamheter som får bidrag under anslaget drivs inte av handikapporganisationer. Samtliga benämns fortsättningsvis organisationer. Anslaget består av elva poster och dess storlek, cirka 78 miljoner kronor, har i stort sett varit oförändrat under de senaste åren. Ansökan om statsbidrag och rekvisition av medlen, i mån av behov, görs till Socialstyrelsen. En redovisning av föregående års bidrag lämnas i samband med ansökan. Socialstyrelsen gör en sammanställning och lämnar den till Socialdepartementet. Regeringen fattar därefter beslut om anslaget. Organisationernas ansökningar och deras redovisning av hur de använt medlen har under åren varit av skiftande kvalitet. Det fanns ett stort behov av tydliga och uppföljningsbara verksamhetsmål för att förbättra kvaliteten på ansökningarna. År 2001 kom därför Socialstyrelsen och Socialdepartementet överens om att Socialstyrelsen, i samarbete med organisationerna, skulle ta fram mål för att förbättra kvaliteten på ansökningarna. Inför ansökan för år 2002 hade ett förändringsarbete börjat med målbeskrivningar och uppföljningspunkter kopplade till målen. Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för budgetåret 2002 i uppdrag att bedöma kvaliteten på ansökningarna. Utredningen visade att kvaliteten på såväl ansökningarna för planerad verksamhet som redovisningen blivit bättre. Detta uppdrag har gjorts genom granskning av berörda organisationers ansökningar och redovisning av sin verksamhet de senaste två åren, genom en enkät till berörda organisationer samt intervjuer med företrädare för ett antal organisationer. Genomgången av ansökningarna och redovisningar av verksamheten för åren 2002 och 2003 visade att verksamheterna använder bidraget i enlighet med de överenskomna målen. I ansökningarna redovisas målen och vilken verksamhet som bedrivs enligt uppföljningspunkterna. Alla organisationer besvarade enkäten. De flesta uppger att de påverkats av att bidraget har varit oförändrat under de senaste åren. Besparingar har gjorts genom omstruktureringar och minskad verksamhet. Organisationerna menar att det är svårt att behålla nuvarande nivå på verksamheten med oförändrat anslag. Organisationerna arbetar med att utveckla kvaliteten i den verksamhet som bedrivs inom anslaget. I detta ingår också att ta reda på brukarnas upp 7

8 fattning om verksamheten. Arbetet med att utveckla kvaliteten sker främst genom att personalen utbildas och brukarnas synpunkter tas till vara. De flesta organisationerna vill också utöka och ytterligare utveckla sin verksamhet och ansöker årligen om ett ökat anslag. Det ses som ett problem att bidraget i stort sett är detsamma år från år, vilket gör det svårt att behålla nuvarande nivå på verksamheten. En ökning av anslaget med 50 respektive 100 procent skulle medföra en avsevärd utökad verksamhet inom anslaget. Däremot skulle en minskning av anslaget med 50 procent innebära kraftiga nedskärningar, som skulle få stora konsekvenser för brukarna, och om bidraget upphör så upphör också de flesta verksamheterna. Anslaget är i dagsläget öronmärkt för verksamheterna. De flesta organisationerna anser att det inte har någon betydelse om bidraget är öronmärkt eller inte. Om de får pengarna på annat sätt skulle de använda dessa till samma ändamål som i dag. De flesta är också nöjda med att bidraget betalas ut efter rekvisition. Däremot har inte alla noterat skrivningen i regleringsbrevet att bidraget ska betalas ut i mån av behov. De flesta organisationerna är nöjda med statens styrning och kontroll av verksamheterna. Samtliga har en positiv inställning till arbetet med att ta fram mål och uppföljningspunkter. De flesta tycker också att målen och uppföljningspunkterna är bra och vill inte att överenskommelsen med Socialstyrelsen ändras. Det är dock aktuellt att ändra uppföljningspunkterna för två organisationer och att skapa mål och uppföljningspunkter för en organisations delverksamhet. Socialstyrelsens slutsatser och kommentarer Utgångspunkten för handikappolitiken är principen om alla människors lika värde och lika rätt. Målet är att utforma samhället så att det blir tillgängligt för alla och att uppnå full delaktighet och jämlikhet. Det är staten, kommunerna och landstingen som har det grundläggande ansvaret för att målet uppnås. Staten har dock under lång tid gett bidrag till handikapporganisationernas allmänna verksamhet, särskilda verksamheter och projekt för att stödja verksamheter som bedöms som angelägna för enskilda personer och samhället. Organisationernas regionala och lokala verksamheter får också bidrag från landstingen och kommunerna. Statsbidraget inom detta anslag har en annorlunda konstruktion än statsbidraget i form av organisationsstöd till handikapporganisationerna. Vissa verksamheter som får bidrag ur anslaget drivs inte heller av handikapporganisationer. Få anslag har en liknande konstruktion av direkta samhällsuppdrag. Statsbidraget är en förutsättning för att handikapporganisationerna och andra som får bidrag ur anslaget ska kunna fortsätta att driva verksamheterna. Socialstyrelsens slutsatser är att: Organisationerna använder bidraget till att uppfylla de mål som Socialstyrelsen och organisationerna kommit överens om. Resurserna används ur den aspekten ändamålsenligt, det vill säga till det de är avsedda för. Kvaliteten på ansökningarna och redovisningarna har ökat ytterligare 8

9 sedan uppföljningen av 2002 års ansökningar. Målen är inte kvantifierade vilket gör det komplicerat att mäta måluppfyllelsen. Å andra sidan kan det vara en fördel med öppna, flexibla mål som anger en inriktning för vad som ska uppnås med verksamheten. Revision bör göras om staten vill veta om verksamheterna bedrivs kostnadseffektivt. Det finns skäl att se över om bidraget kan bli mer flexibelt. En förutsättning för detta är att det måste gå att värdera de verksamheter som bedrivs, vilket innebär att såväl mål som uppföljningspunkter måste vidareutvecklas. Samhället förändras och nya verksamheter utvecklas för gruppen personer med funktionshinder. Frågan är vilka organisationer som ska få bidrag ur detta anslag, på vilken nivå och för hur lång tid. Finns det andra utförare som kan bedriva verksamheten med samma eller högre kvalitet och mer kostnadseffektivt? Kan en verksamhet utvecklas på bekostnad av en annan? Är det självklart att en verksamhet som en gång fått bidrag ska få detta för all framtid eller kan omprioriteringar göras inom anslaget? När har syftet med en verksamhet uppnåtts? Det finns ett par verksamheter som skiljer sig från övriga inom anslaget. Detta är verksamheter som mest liknar det intressepolitiska arbete som organisationerna får statsbidrag, i form av organisationsstöd, för att bedriva. Det är viktigt att det övergripande målet och syftet med statsbidraget klargörs. Staten styr genom att bevilja bidrag till dessa verksamheter men det finns inget övergripande mål eller syfte med bidraget och inte heller några principer som styr fördelningen av anslaget. Det finns inte heller något krav på någon motprestation i förhållande till det bidrag som beviljats, förutom att organisationerna, i samband med ansökan, lämnar in en redogörelse för verksamheten i enlighet med de överenskomna målen och uppföljningspunkterna. Det bör också klargöras vad som gäller när en verksamhet redovisar ett över- respektive ett underskott. I dagsläget täcks i vissa fall underskott med ett överskott över organisationernas verksamhetsår och verksamhetsgränser. Socialstyrelsen bör få möjlighet att granska de organisationer som får bidrag ur anslaget 16:4. Det bör också klargöras vem som får besluta att ett utbetalat bidrag ska betalas tillbaka om oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden är orsak till att bidraget felaktigt beviljats. Det är således oklart vilket mandat Socialstyrelsen har när det gäller att granska och följa upp verksamheterna förutom när det gäller handikapporganisationernas rekreationsanläggningar. Statsbidraget till dessa regleras i en särskild förordning (SFS 1994:950). I den framgår att en handikapporganisation som fått statsbidrag enligt förordningen ska, senast två månader efter utgången av bidragsåret, lämna en redogörelse för sin verksamhet till Socialstyrelsen. De är skyldiga att på begäran av Socialstyrelsen eller Riksrevisionen tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning. Organisationer som fått statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till handikapporganisationer (SFS 2000:7) är också skyldiga att på Socialstyrelsens begäran lämna det underlag som behövs för myndighetens granskning. 9

10 Skrivningen i regleringsbrevet i mån av behov bör tas bort eftersom det i praktiken inte har någon betydelse. Det är för organisationerna en självklarhet att de har behov av bidraget. Om de av något skäl inte rekvirerar pengarna så behöver det inte betyda att de inte har behov av bidraget. Rekvireras inte bidraget återredovisar Socialstyrelsen detta till Socialdepartementet eftersom överblivna medel på anslaget inte får reserveras till följande år. Skrivningen i regleringsbrevet bör ändras så att detta bidrag utbetalas som statsbidraget i form av organisationsstöd till handikapporganisationer det vill säga kvartalsvis i förskott utan rekvisition. Detta skulle underlätta administrationen av bidraget för såväl organisationerna som Socialstyrelsen. En fråga som kommit upp är om det vid beräkning av bidraget till rekreationsanläggningarna också bör tas hänsyn till vilken grad av funktionshinder gästerna har som besöker anläggningarna. Detta är möjligen en fråga som bör utredas eftersom det är stora skillnader på det stöd som enskilda får samtidigt som alla får samma bidrag per gästnatt. Ett oförändrat anslag minskar väsentligt organisationernas möjlighet att behålla sina verksamheter på nuvarande nivå, än mindre kan de utveckla dessa. Staten har bedömt att det finns behov av ett öronmärkt statsbidrag till organisationerna för att de ska driva verksamhet som är ett viktigt komplement till samhällets stöd till personer med funktionshinder. Fram till mitten av 1990-talet räknades bidraget upp årligen och verksamheterna fick vid behov förstärkning av sina anslag. Hänsyn togs således till bland annat pris- och löneökningar. Det finns skäl att överväga en indexuppräkning eller tydliggöra vilka verksamheter som bör minska eller öka. 10

11 Inledning Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder har funnits sedan 1953 (bilaga 1). Anslaget består nu av elva poster för medel till särskilda verksamheter, vilka huvudsakligen bedrivs av handikapporganisationer. Anslaget storlek, cirka 78 miljoner, har förändrats endast marginellt under de senaste åren. För 2004 har 74, 4 miljoner kronor anslagits för Socialstyrelsens disposition och 4 miljoner disponeras av regeringen. Ansökan om statsbidrag och rekvisition av medlen, i mån av behov, görs till Socialstyrelsen. En redovisning av föregående års bidrag lämnas i samband med ansökan. Regeringen beslutar om bidragen. Organisationernas ansökningar och redovisning av hur de använt medlen har varit av skiftande kvalitet. Behovet av tydliga uppföljningsbara verksamhetsmål för att förbättra kvaliteten var därför stort. Under våren 2001 kom Socialstyrelsen och Socialdepartementet överens om att Socialstyrelsen i samarbete med organisationerna skulle ta fram mål för att förbättra kvaliteten på ansökningarna. Inför ansökan för år 2002 hade ett förändringsarbete inletts med målbeskrivning och uppföljningspunkter kopplade till målet. I regleringsbrevet till Socialstyrelsen för budgetåret 2002 fick Socialstyrelsen i uppdrag att bedöma kvaliteten på ansökningarna för samma år. Socialstyrelsens definition på kvalitet var hur väl ansökningarna stämde med överenskomna mål och uppföljningspunkter. Utredningen visade att ansökningar för planerad verksamhet och redovisningen av föregående år blivit både tydligare och lättare att följa upp än tidigare trots att organisationerna hade kommit olika långt i processen för att genomdriva förändringarna. Uppdraget I regleringsbrevet för budgetåret 2004 fick Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera hur medlen används inom detta utgiftsområde. Socialstyrelsen ska bedöma om de används ändamålsenligt utifrån de mål som har utarbetats i samarbete mellan Socialstyrelsen och organisationerna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti Metod De metoder som använts för att genomföra utredningen är dels en genomgång av berörda organisationers ansökningar och redovisning av sin verksamhet de senaste två åren, dels en enkät till berörda organisationer (bilaga 2) och intervjuer utifrån ansökningar, redovisningar och enkätsvar med företrädare för Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), NHR HjälpmedelsCenter Väst, Synskadades Riksförbund (SRF), Ågrenska hälsocentret för barn samt SRF:s rekreationsanläggning Almåsa, De Handikappades Riksförbunds anläggning Sommarsol och Neurologiskt Handikappades Riksförbunds anläggning Valjeviken. 11

12 Statsbidraget för viss verksamhet för personer med funktionshinder Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder har funnits sedan 1953 under olika namn och med ett varierande antal anslagsposter. Under 1980-talet tillkom huvuddelen av de poster som i dag ingår i anslaget. I propositionen 1992/93:100 bilaga 6 fick anslaget sitt nuvarande namn. Se bilaga 1. Statsbidraget betalas ut kvartalsvis med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal. Bidraget utbetalas i mitten av varje kvartal förutom medlen till SRF, för visst internationellt åtagande och bidraget till rekreationsanläggningarna, som betalas ut i början av första kvartalet. Ansökan och rekvisition av medlen görs till Socialstyrelsen som, efter rekvisition i mån av behov, utbetalar medlen. I regleringsbreven till Socialstyrelsen fastställer regeringen summan för respektive verksamhet. Följande organisationer får bidrag ur anslaget år 2004: SRF får högst kronor för SRF Hantverk Aktiebolags verksamhet med arbetsmaterial till synskadade hantverkare och försäljning av deras produkter. För verksamheten gäller i tillämpliga delar brev av den 22 maj 1953 om depåverksamheten till stöd för blinda hantverkare. SRF får medel för att skaffa ledarhundar för synskadade och åtgärder som hänger ihop med detta, högst kronor. Ingen skillnad får göras mellan SRF:s medlemmar och andra synskadade. SRF får medel för att bedriva viss övrig verksamhet, med högst kronor, med den inriktning som anges i proposition 1986/87:100 bilaga 7, proposition 1988/89:100 bilaga 7, proposition 1996/97:1 utgiftsområde 9, samt med kronor för visst internationellt åtagande. FSDB och föreningen Fruktträdet får högst kronor för att ge ut tidningar för dövblinda samt för att utveckla Telenuet. Medlen får inte användas för medlemstidningar eller funktionärsinformation. Därutöver utbetalas högst kronor till FSDB för kunskapsutveckling, nätverksbyggande och informationsspridning. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) får högst kronor för sin teckenspråksavdelning, enligt riktlinjer i proposition 1984/85:100 bilaga 7. Stiftelsen Rikstolktjänst får högst kronor för rikstolktjänst enligt de grunder som framgår av proposition 1986/87:100 bilaga 7. Naturhistoriska riksmuseet får högst kronor för viss verksamhet vid palynologiska laboratoriet. 12

13 Föreningen rekryteringsgruppen AB får högst kronor för den rehabiliteringsverksamhet som gruppen bedriver. Neurologiskt handikappades riksförbunds HjälpmedelsCenter Väst i Göteborg får högst kronor för visning av hjälpmedel och rådgivning om hur de kan användas samt till att utveckla viss verksamhet Riksverksamhet för små och mindre kända handikappgrupper vid Ågrenska hälsocentret för barn. I regleringsbrevet till Socialstyrelsen fick verksamheten högst kronor. Verksamheten fick under våren 2004 ytterligare två miljoner kronor från de medel, fyra miljoner kronor, som disponeras av regeringen. Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar får högst 13 miljoner kronor enligt bestämmelser i förordningen 1994:950 om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar. Resurscenter Mo Gård AB fick fram till 2004 bidrag ur anslaget för att bedriva verksamhet för målgruppen dövblinda. Bidraget ur detta anslag upphörde i samband med att det bildades ett nationellt kunskapscenter för dövblindsfrågor. Anslagets fördelning Under de senaste åren har anslagets storlek och hur detta fördelats mellan organisationerna inte varierat i någon större utsträckning. I tabellen nedan visas hur anslaget fördelats under perioden Tabell1. Fördelning av anslaget 16:4 under perioden Organisation SRF Hantverk AB SRF Ledarhundar SRF Viss övrig verksamhet FSDB SDR Stiftelsen Rikstolktjänst Naturhistoriska Riksmuseet, Palynologiska laboratoriet Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering NHR HjälpmedelsCenter Väst Ågrenska Rekreationsanläggningar Totalt SRF:s verksamheter får drygt hälften av anslaget. Anslaget till Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet, Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering, SRF Hantverk AB, SRF för viss övrig verksamhet, SDR, Stiftelsen Rikstolktjänst, och rekreationsanläggningarna har varit oförändrat 13

14 under perioden. Anslaget till SRF Ledarhundar minskade för 2004 med fyra miljoner kronor. FSDB fick för 2003 ett extra bidrag med kronor för visst internationellt åtagande. SDR fick år 2002 en höjning av anslaget med kronor för sin verksamhet inom ramen för teckenspråksavdelningen och har därefter fått samma anslag. Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering fick också en höjning från år 2002 med kronor för den rehabiliteringsverksamhet som gruppen bedriver för personer som drabbats av en förvärvad eller medfödd ryggmärgsskada. Anslaget har därefter varit detsamma för den verksamheten. NHR fick i flera år, fram till år 2003, kronor per år för sin verksamhet vid sitt hjälpmedelscenter i Stockholm. Centret lade ner sin verksamhet samma år. NHR:s hjälpmedelscenter i Göteborg har därefter fått samma summa ur anslaget. Ågrenska hälsocenter för barn har fram till i år fått kronor för sin verksamhet för familjer. I år fick Ågrenska ytterligare två miljoner kronor för verksamheten. I tabellen nedan redovisas hur bidraget på 13 miljoner kronor ur anslaget fördelats till rekreationsanläggningarna. Tabell 2. Fördelning av anslaget till rekreationsanläggningar under perioden Organisation och anläggning Astma och Allergi Förbundet, Södergården DHR, Dellensborg, Sommarsol och Västerhav NHR, Valjeviken RBU, Mättinge och Ösjönäs SRF, Almåsa Totalt Statsbidraget till rekreationsanläggningar regleras i förordningen Statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar (SFS 1994:950) och i ytterligare två förordningar (1995:505 och 2003:751) som innehåller, ändringar till den förstnämnda förordningen. Bidraget består av grundbidrag och driftbidrag. Investeringsbidrag utgår inte sedan år 2000 enligt överenskommelse med berörda organisationer. Ena hälften av anslaget utgår som grundbidrag och andra hälften som driftbidrag. Grundbidraget fördelas med en fast summa per anläggning. De organisationer som har flera anläggningar får, genom samordningsfördelar, en något lägre summa per anläggning. Driftbidraget beräknas efter det faktiska antalet gästnätter för personer med funktionshinder året innan. Antalet rekreationsanläggningar har varierat genom åren. Under perioden 2002 till 2004 har DHR avyttrat sin anläggning Dellensborg och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) anläggningen Ösjönäs. När en anläggning avyttras fördelas bidraget, som anläggningen skulle fått om den varit kvar i organisationens regi, på övriga rekreationsanläggningar. 14

15 Ansökningar och redovisningar En genomgång har gjorts av alla organisationernas ansökningar om bidrag och redovisningar av vad som gjorts för pengarna under 2002 och Syftet var att undersöka hur statsbidraget använts utifrån de mål som Socialstyrelsen och organisationerna kommit överens om. Genomgången visar att organisationerna använder bidraget i enlighet med de överenskomna målen. I ansökningarna redovisar de målen och vilken verksamhet som bedrivits enligt uppföljningspunkterna. När det gäller SRF:s verksamhet med ledarhundar så har det länge rått en brist på hundämnen. Det har därför inte varit möjligt att köpa in önskat antal ledarhundar. Ett överskott på kronor redovisades för år 2001 och på miljoner kronor för år Pengarna återbetalades till Socialdepartementet. För 2003 blev det däremot ett underskott på kronor som SRF önskar täcka med ett överskott från viss övrig verksamhet. Överskottet berodde främst på att SRF kunnat dra ner på sina administrativa kostnader för ersättningstidningarna. Det framgick inte klart av redovisningen hur så stora överskott oväntat resulterade i ett underskott trots att antalet hundar inte ökat nämnvärt. Socialstyrelsen begärde därför att SRF:s externa revisor skulle göra en särskild granskning av kostnaderna för verksamheten. Enligt kostnadsredovisningen berodde de ökade kostnaderna på att priset på hundar stigit markant sedan Kostnaderna för veterinär och tilldelning av hundar ökade också avsevärt i och med att SRF år 2002 övertog en veterinär och en konsulent för slutprov och tilldelning från Hundskolan. Dessutom ökade kostnaderna för kursverksamheten. Från Socialdepartementets sida avser man nu att reglera ledarhundsverksamheten. Påverkar ett oförändrat statsbidrag verksamheten? Under de tre senaste åren har statsbidraget till organisationerna inom anslaget i stort sett varit oförändrat. Alla utom Astma och Allergiförbundets rekreationsanläggning Södergården och Stiftelsen Rikstolktjänst uppger att detta påverkat deras verksamhet inom anslaget. NHR HjälpmedelsCenter Väst och rekreationsanläggningen Sommarsol vet inte om verksamheten påverkats. Både Sommarsol och Södergården framhåller dock att anslaget i sig själv är helt avgörande för verksamheten. Trots att rekreationsanläggningarnas verksamhet påverkats har de ändå kunnat ge gäster med funktionshinder den service de behöver. Anslaget innebär att servicenivån kan hållas högre vilket innebär ökad tillgänglighet och personlig service för dessa gäster. RBU framhåller att organisationen i första hand vänder sig till barn och ungdomar med funktionshinder och deras familjer. Rekreationsanläggningen Mättinge är särskilt skapad för att ta emot familjer. De funktionshindrade barnen vistas där ofta i sällskap med flera anhöriga. Merparten av boendet är därför förlagt till stugor som i allmänhet disponeras av en familj i taget. Räknat från år 2000 har bidraget för Mättinge minskat. RBU missgynnades vid regeländringen av beräkning av gästnätter eftersom den innebar att endast gästnätter för funktionshindrade 15

16 räknas vid beräkningen av statsbidraget. Detta innebär enligt RBU att satsningar på till exempel verksamhetsutveckling, såsom äventyrsverksamhet för barn och ungdomar med svåra funktionshinder, har blivit lidande. Inom andra områden har besparingar gjorts och verksamheter omstrukturerats, exempelvis har SRF:s olika verksamheter minskat. Det gäller till exempel SRF Hantverk AB som tidigare arbetade med hela Sverige som upptagningsområde men som nu fokuserar på synskadade bosatta i Stockholm och Malmö. Ledarhundsverksamheten uppger att SRF fått bidra med egna medel för att finansiera verksamheten. Arbetsmarknadsprogrammet har tvingats minska sin kursverksamhet och andra insatser som vänder sig till synskadade på arbetsmarknaden. Antalet tidningar utgivna på tal har minskat och ClubBraille 1 och centrala punktskriftskurser har upphört. Dessutom har öppettiderna minskats för när synskadade kan faxa in material till lästjänst via telefax. SDR uppger att det oförändrade anslaget inneburit att spridningen av kunskap om och på teckenspråk inte har kunnat utvecklas medan det för FSDB:s del har resulterat i underskott. Nuetredaktionen har signalerat att man kommer att tvingas vidta åtgärder som kommer att påverka kvaliteten negativt. Den elektroniska nyhetsservicen fungerar med hjälp av gammal utrustning. Mer tid får användas till reparationer istället för till teknisk utveckling och support. Antalet kurser och individuella utbildningar, för att utveckla material samt marknadsföra verksamheten, minskar. Enligt FSDB kan man endast tillgodose en liten del av det behov som finns när det gäller kunskapsutveckling, nätverksbyggande och informationshantering. Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet påpekar att när verksamheten startade 1973 täckte anslaget alla kostnader för verksamheten, det vill säga lönekostnader för en disputerad förste intendent och en intendent samt driftmedel. Nu räcker anslaget inte ens till lön åt de två assistenter som arbetar med pollenprognoserna (sedan 1 april titulerade intendenter, men med samma lön). Genom det ständigt ökande underskottet i finansieringen har löneutvecklingen också varit dålig och utgör på sikt ett problem för verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Alla kringkostnader för utrustning som behövs måste dessutom finansieras med andra medel, liksom utvecklingskostnader för att utveckla prognoser och presentationer. Ett ständigt problem är att prognosarbetet kräver oupphörlig bemanning vilket innebär att vikarier måste tillsättas vid sjukdom och ledighet. Medel till detta måste också hämtas från andra källor. Kostnader för drift och extrapersonal är nästan lika stora som den fasta lönekostnaden. Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering har strukturerat om verksamheten för att hålla ner kostnaderna. Framför allt gäller det lägerverksamheten där faciliteterna har setts över. De senaste åren har ledarna inte fått den kompetensutveckling som varit önskvärd vilket på sikt kan leda till att kvaliteten på lägerverksamheten försämras. Detta gäller också för den uppsökande verksamheten. Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering vill därför öka personalens möjligheter till utveckling och utbildning inom dessa områden. 1 Bokklubb för punktskriftsläsare. 16

17 Hur verksamheten påverkas om anslaget ökar med 50 respektive 100 procent För SRF Hantverk AB skulle en ökning av anslaget med 50 procent innebära en möjlighet att engagera ytterligare cirka 25 synskadade personer, vilket skulle ta två till tre år om det ska ske på ett högkvalitativt sätt. Om anslaget fördubblades skulle det bli möjligt för SRF Hantverk AB att arbeta på fler orter i Sverige än Stockholm och Malmö. Verksamheten skulle kunna ökas med 35 till 40 personer under tre till fyra år. Dessutom skulle SRF Hantverk AB kunna starta fler verksamhetsgrenar än borstbinderi. När det gäller verksamheten för att ta fram ledarhundar så kan inte verksamheten utökas så mycket som 50 procent, än mindre med 100 procent eftersom antalet ledarhundsämnen är för litet. En viss ökning skulle behövas för att verksamheten inte ska behöva bidra med egna medel. Om anslaget skulle öka med 50 procent för SRF:s arbetsmarknadsprogram får fler personer tillgång till råd, stöd och andra insatser från programmet. Insatserna kan riktas mot olika grupper till exempel arbetslösa, synsvaga, blinda, sjukskrivna och för dem som har problem på jobbet. Personalen skulle kunna fördjupa sitt kunnande om målgruppen genom arbetsmarknadsundersökningar och förmedla mer kunskap till tjänstemän inom Arbetsmarknadsverket. Om anslaget fördubblas skulle personalen därutöver kunna fördjupa sitt kunnande om målgruppen genom arbetsmarknadsundersökningar och såväl nationella som internationella forskningsresultat. Konferenser skulle kunna ordnas för att sprida kunskaper och erfarenheter samt förmedla mer kunskap till parterna inom arbetsmarknadsområdet. Dessutom skulle en aktivare satsning på information öka kunnandet och förändra attityder och ett yrkesregister byggas upp. När det gäller verksamheten flerhandikapp finns stora behov som inte är tillgodosedda. Ökade ekonomiska resurser skulle till en del användas för att utöka personalen som då kunde sätta igång och stödja och driva fler aktiviteter. Det finns behov av att arbeta mer anpassat och riktat mot olika delgrupper av personer med ytterligare funktionshinder, som exempelvis rörelsehindrade och hörselskadade. Detta sker inte för närvarande. Samarbetet med övriga organisationer behöver också byggas upp, vilket kräver resurser som verksamheten inte har i dagsläget. Om anslaget fördubblades till denna verksamhet skulle den allmänt förstärkas, bland annat skulle möjligheterna för att arbeta ute i landet med stöd till regionala och lokala organisationer samt samarbeta med andra organisationer bli större. Lästjänst via telefax skulle kunna öka öppettiderna för uppläsning och ge lässervice på flera invandrarspråk om anslaget ökade med 50 procent. Om detta fördubblades skulle faxprojektet kunna utvecklas till att också omfatta uppläsning av text på förpackningar och till att förmedla bildbeskrivningar. När det gäller verksamheten för punktskrift så skulle den centrala punktskriftsundervisningen återinföras och stödet till den lokala punktskriftsundervisningen för nysynskadade vuxna ökas om anslaget ökade med 50 procent. Dessutom skulle fler anpassade sällskapsspel och liknande produkter tas fram. Om anslaget fördubblades skulle därutöver fler punktskriftslärare och cirkelledare kunna utbildas, fler konferenser och kurser om punktskrift genomföras och stödjas, och informationen till allmänheten om punktskrift 17

18 ökas. För verksamheten med tidningar skulle en ökning av anslaget innebära att tidningar som upphört ges ut på nytt, omfattningen på några tidningar ökas och fler tidningar ges ut än som sker idag. I nuläget får dövblinda personer betydligt sämre service än de som ser och hör. Om anslaget ökade med 50 procent skulle FSDB arbeta med att ytterligare förenkla nyheterna, öka antalet nyheter, göra fler fördjupningar, bakgrundsartiklar samt fler reportage som är speciellt anpassade till den elektroniska tidningen Nuets läsekrets. Dessutom skulle den elektroniska nyhetsservicen komma upp i samma nivå som i slutet av 1990-talet då dövblinda personer fick lika god nyhetsservice som seende och hörande. Material skulle kunna produceras som är helt anpassad till brukarens behov, personalen fortbildas och informera sig om nyheter på området samt marknadsföra verksamheten på ett mer effektivt sätt. När det gäller kunskapsutveckling, nätverksbyggande och informationsspridning skulle personalen kunna arbeta mer inom de angelägna områdena skola, yrkesutbildning, arbetsmarknad, rehabilitering, bemötande, tolkfrågor och boende. En fördubbling av anslaget skulle för Nuet och den elektroniska nyhetsservicen innebära, förutom en traditionell kvalitetshöjning, en möjlighet att bryta ny mark. Nuet kunde ses över och moderniseras, helt nya modeller prövas för nyhetsförmedling till dövblindgruppen och konventionella nyhetsförmedlingstjänster utvecklas så att de blev tillgängliga för målgruppen dövblinda. SDR skulle med ett utökat bidrag kunna utveckla en teckenspråksportal för att effektivisera spridningen och informationen om och på teckenspråk. Samhällsinformationen till teckenspråkiga döva skulle därigenom bli mer effektiv. Stiftelsen Rikstolktjänst menar att detta bidrag följer och påverkas av brukarorganisationernas situation. Om exempelvis bidragen ökar till brukarorganisationerna så ökar också de förtroendevaldas (som idag nyttjar bidraget till rikstolktjänsten) möjlighet att använda sig av rikstolktjänsten. Palynologiska laboratoriet skulle använda en ökning av anslaget med 50 procent främst till att täcka det årliga underskottet ( kronor) för lönekostnader som avser de två analytikertjänsterna. Ökningen skulle också göra det möjligt att erbjuda analytikerna en bättre löneutveckling så att de stannar vid laboratoriet. Därutöver skulle ökningen ge utrymme för att täcka kostnader för tillfälliga personalförstärkningar vid sjukdom och ledighet, vilket årligen kostar omkring kronor. Utvecklingskostnader och konsultarvoden som 2003 kostade kronor skulle också kunna täckas, liksom en stor del av de avsevärda driftkostnaderna för pollenfällor och ersättningen till verksamhetens pollenräknare vid de enskilda landstingen. En 50 procentig ökning skulle ge projektet en ökad trygghet. En fördubbling av anslaget skulle främst ge full täckning för nuvarande lönekostnader men även göra det möjligt att mer permanent knyta en tredje person till pollenanalysarbetet. Detta skulle innebära flera stora fördelar. Mer tid skulle finnas för kvalificerat utvecklingsarbete och utvärdering av mätdata från olika stationer över flera år, vilket skulle förbättra prognoserna. Antalet mätstationer i landet skulle öka, något som laboratoriet har strävat efter i många år och mer tid ägnas åt analytikerträffar och uppsökande verksamhet i landets kommuner och landsting. Personalen skulle kunna ta på sig mer direkt analysarbete i stället för att anlita de kommersiella analysgrup 18

19 perna. De hinner inte med detta i dagsläget. Verksamheten har för närvarande stora kostnader för tillfälliga vikarier och konsulttjänster. Behovet av deras tjänster skulle minska betydligt. Personalen skulle bättre kunna dela arbetsbördan under säsongen och även få en bättre beredskap för att klara ledigheter och sjukdom. Den stora fördelen med en fördubbling av bidraget är att verksamhetens innehåll skulle stärkas på ett påtagligt sätt. Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering skulle ha möjlighet att ha fler förebilder på läger och därmed erbjuda en högre kvalitet för nyskadade om anslaget ökade med 50 procent. Utbildningar för ideella ledare och sammankomster skulle kunna ordnas för att utveckla verksamheten. Uppsökarverksamheten kunde också utvecklas och personalen få en ökad kompetens genom fler utbildningar och sammankomster. Satsningen på barnverksamhet inom läger och uppsökande verksamhet skulle få ett större utrymme dels genom fler läger och dels inom den uppsökande verksamheten genom att relationerna med barnhabiliteringarna skulle stärkas. Rekryteringsgruppen kan erbjuda personal inom dessa områden möjlighet till utveckling och utbildning. Det krävs dock att verksamheten utökas med en tjänst för att genomföra detta. En 50 procentig ökning av anslaget skulle göra detta möjligt. Dessutom skulle en person för marknadsföring och information kunna anställas. Om anslaget fördubblas skulle Rekryteringsgruppen även kunna starta lokala träningsverksamhetsgrupper med anställd personal. HjälpmedelsCenter Väst skulle kunna utöka sina öppettider och ha öppet husverksamheter om anslaget ökade med 50 procent. Om det fördubblas kunde en kanslist och en paramedicinskt utbildad person anställas, personalen fördjupa sig ännu mer i ämnet förflyttning, fler kurser med fördjupning och temadagar ordnas och påbörjade projekt utvecklas till skrifter som också skulle kunna användas som kursmaterial och få en nationell spridning. Dessutom skulle personalen arbeta mer ideellt med föreläsningar och uppdrag utan att ta arvoden vilket ytterligare skulle öka spridningen av centrets specialistkunskap. Ågrenska hälsocentret för barn framhåller att en ökning självklart skulle göra arbetet enklare och fler barn skulle få möjlighet att få del av verksamheten. I år tilldelades Ågrenska två miljoner kronor extra utöver bidraget på kronor. Om anslaget ökar med 50 procent skulle till exempel rekreationsanläggningarna kunna ta emot fler funktionshindrade gäster, utveckla och starta nya verksamheter, öka personaltätheten, förbättra tillgängligheten, den personliga servicen, underhåll av fastigheter och inventarier. Om anslaget fördubblades skulle anläggningarna dessutom kunna investera i bättre hjälpmedel och öka sin marknadsföring, eller tillhandahålla en enklare form av rehabilitering för personer med funktionshinder. Västerhav uppger exempelvis att om anslaget fördubblades skulle man, under en del av året, kunna erbjuda en enklare form av rehabilitering för personer med funktionshinder. Det är för närvarande ett eftersatt behov. Mättinge skulle kunna utveckla verksamheten för barn och ungdomar med flera funktionshinder. Denna grupp har de absolut sämsta möjligheterna till en bra fritid och rekreation. Tillgängligheten till naturen skulle öka om till exempel slingor kunde göras hårda, fyrhjuliga motorcyklar med vagnar köpas in och flera tillgängliga 19

20 rastplatser uppföras så att barn och ungdomar med svåra funktionshinder kunde få möjlighet att till och med campa. Hur verksamheten påverkas om anslaget halveras eller upphör Vid en plötslig halvering av bidraget skulle SRF Hantverk AB få lägga ner verksamheten. Om den däremot fördelades över ett par år skulle verksamheten till viss del kunna omstruktureras. Det skulle uppskattningsvis leda till att antalet synskadade minskade från cirka 45 fast engagerade till cirka 15. Både minskningar och ökningar skulle ske i trappsteg, inte proportionellt till pengarna. Detta beror bland annat på hyreskontrakt, lokalernas storlek och olika maskiners kapacitet. Upp till ett visst antal personer klarar sig verksamheten på en nivå men kommer man över den och måste nyinvestera så blir det plötsligt ett stort ekonomiskt kliv. Om bidraget upphörde skulle också verksamheten upphöra. Stödet sedan 1953 har alltid varit en förutsättning för verksamhetens existens. Självförsörjningsgraden har dock ökat högst väsentligt under senare år. För verksamheten med ledarhundar skulle en halvering av bidraget innebära att antalet hundinköp halveras. Endast tjugotal synskadade per år skulle i så fall få en ledarhund. Bidraget skulle inte ens räcka för att ersätta de hundar som årligen tas ur tjänst på grund av ålder eller sjukdom. Ledarhundsförarna skulle få ta en större del av driftkostnaderna för hunden, för utrustning och veterinärvård. Kursverksamhet och support till förarna skulle minska. Upphör statsbidraget får inte synskadade ledarhundar och de som idag har ledarhundar får inte support eller veterinärkostnader täckta. Om statsbidraget till SRF:s arbetsmarknadsprogram halveras skulle antalet kurser som vänder sig till synskadade minska drastiskt. Personalnedskärningar skulle leda till att färre får tillgång till råd och stöd. Synskadade har idag en mycket utsatt situation på arbetsmarknaden. Om statsbidraget upphör skulle situationen bli mycket allvarligt. Synskadade skulle förlora möjligheten att få råd och stöd från SRF. All kursverksamhet, alla informationsinsatser och all konferensverksamhet skulle upphöra. För verksamheten flerhandikapp innebär en halvering av bidraget antingen att stödet till den regionala och lokala organisationen upphör eller att det inte bedrivs någon aktivitet på riksnivå, i form av till exempel barnläger eller rekreation. Båda alternativen skulle innebära drastiska effekter på den verksamhet som SRF successivt byggt upp och utvecklat. Om bidraget upphör kan SRF inte göra några nämnvärda insatser för denna grupp i synnerhet mot bakgrund av att det allmänna organisationsstödet kraftigt minskat. Halveras bidraget för verksamheten lästjänst via telefax skulle öppettiderna för lästjänsten avsevärt minskas och om bidraget upphörde helt skulle verksamheten upphöra. Punktskriftsverksamheten skulle upphöra med anpassade spel, utbudet av almanackor skulle minska och konferenser upphöra. Om bidraget upphör läggs verksamheten ner. Tillgången till punktskrift skulle därmed upphöra helt inom vissa områden som exempelvis spel och almanackor. Dessutom skulle det inte ske någon undervisning av vuxna och inga konferenser ordnas. Minskas bidraget med hälften till verksamheten 20

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2000:630 Utkom från trycket den 11 juli 2000 utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (vi har räknat på det)

Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (vi har räknat på det) Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (vi har räknat på det) 1 Ökad delaktighet minskar utanförskapet. Fler i arbete ger mer i skatteintäkter. Logiskt? 2 Dags att byta fokus Svensk diskrimineringslag måste skärpas.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Vägledning för bidrag vid vissa studier

Vägledning för bidrag vid vissa studier 2015-02-24 ALL 2015/341 Vägledning för bidrag vid vissa studier Till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Beslutad 2015-02-13 av Leif Näfver, Avdelningschef Inledning Syftet med den här

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter Regeringsbeslut II:7 2015-10-01 S2015/06288/FST (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Komplettering och förtydligande av förordningen (2007:1345) och föreskrifterna (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition.

Dessutom vill Malmö stad särskilt framföra följande och följer i sitt svar betänkandets disposition. 1(5) Vårt diarienummer: KS-KOM-2008-00834 Till Socialdepartementet Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77). Socialdepartementet

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER

BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER Antagna av landstingsfullmäktigen 2001-06-20- -21 Organisationsbidrag 2(19) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT...3 1 1.1 BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm Regeringsbeslut IV 4 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga.

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. BESLUT 2014-01-10 Ärende Yttrande över Lättläst. Betänkande av Lättlästutredningen SOV 201 '3:58 Kulturrådets beslut Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. Handläggningen av ärendet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer

Organisation Projekt Sökt bidrag 1 Reumatikerdistriktet Öppen föreläsning om SLE och 51 000 kr

Organisation Projekt Sökt bidrag 1 Reumatikerdistriktet Öppen föreläsning om SLE och 51 000 kr H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ann-Britt Pantzar, kvalitetshandläggare 2014-02-04 HH-HOH13-162 Sammanställning verksamhetsinriktat bidrag till intresseorganisationer för funktionsnedsatta.

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013

Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013 Information Dnr:2012:720 2013-03-01 1 (6) Information om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2013 Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Det som ligger till grund för föreningsbidragen är omsorgsnämndens viljeinriktning att fokus ska ligga på aktiviteter och inte hyresbidrag. Fördelning

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer