Regeringsrapport om statsbidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringsrapport om statsbidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder"

Transkript

1 Regeringsrapport om statsbidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller nya eller ändrade ställningstaganden från Socialstyrelsen i form av ett meddelande eller en avrapportering. Den kan också innehålla förfrågningar eller begäran/ anhållan om yttranden eller synpunkter på t.ex. remissversioner. Skrivelser är riktade till en eller flera tydliga adressater, t.ex. regeringen, landsting, kommuner, vårdgivare m.fl. Artikelnr Sättning Anna Johansson Publicerad juli

3 Förord Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen följt upp och utvärderat hur bidraget för viss verksamhet för personer med funktionshinder används. I uppdraget ingick att bedöma om resurserna används ändamålsenligt utifrån de mål som utarbetats i samarbete mellan Socialstyrelsen och verksamheterna. Anslaget består av elva anslagsposter och dess storlek, cirka 78 miljoner kronor har i stort sett varit oförändrat under de senaste åren. I rapporten ges svar på frågan om resurserna används ändamålsenligt. Dessutom belyses bland annat hur verksamheterna har påverkats av ett oförändrat statsbidrag, hur de skulle påverkas om anslaget ökade respektive minskade, vad de vill utveckla inom anslaget och hur de ser på statsbidragets konstruktion. Avslutningsvis redovisas Socialstyrelsens slutsatser och kommentarer. Stina Törnell Sandberg, utredare vid Sekretariatet för frivilligt socialt arbete och organisationsbidrag har skrivit rapporten. Filip Wijkström, docent vid Ekonomiska Forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm och vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen, har anlitats som kvalitetssäkringsexpert. Under uppdragets gång har Tomas Karlsson och Maria Öman, socialtjänstavdelningens statistikenhet och Anna Marnell, socialtjänstavdelningens ekonomiska sekretariat konsulterats. Åsa Börjesson Avdelningschef Socialtjänstavdelningen 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Sammanfattning med Socialstyrelsens slutsatser och kommentarer 7 Socialstyrelsens slutsatser och kommentarer 8 Inledning 11 Uppdraget 11 Metod 11 Statsbidraget för viss verksamhet för personer med funktionshinder 12 Anslagets fördelning Ansökningar och redovisningar 15 Påverkar ett oförändrat statsbidrag verksamheten? 15 Hur verksamheten påverkas om anslaget ökar med 50 respektive 100 procent 16 Hur verksamheten påverkas om anslaget halveras eller upphör 20 Öronmärkning 23 Utbetalning efter rekvisition i mån av behov 23 Styrning och kontroll 24 Utveckling 26 Bilagor 31 5

6 6

7 Sammanfattning med Socialstyrelsens slutsatser och kommentarer Socialstyrelsen fick, i regleringsbrevet för budgetåret 2004, regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera hur medlen används inom utgiftsområde 9 anslaget 16:4 anslagspost 1 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder. Socialstyrelsen ska bedöma om resurserna används ändamålsenligt utifrån de mål som utarbetats i samarbete mellan Socialstyrelsen och organisationerna. Alla verksamheter som får bidrag under anslaget drivs inte av handikapporganisationer. Samtliga benämns fortsättningsvis organisationer. Anslaget består av elva poster och dess storlek, cirka 78 miljoner kronor, har i stort sett varit oförändrat under de senaste åren. Ansökan om statsbidrag och rekvisition av medlen, i mån av behov, görs till Socialstyrelsen. En redovisning av föregående års bidrag lämnas i samband med ansökan. Socialstyrelsen gör en sammanställning och lämnar den till Socialdepartementet. Regeringen fattar därefter beslut om anslaget. Organisationernas ansökningar och deras redovisning av hur de använt medlen har under åren varit av skiftande kvalitet. Det fanns ett stort behov av tydliga och uppföljningsbara verksamhetsmål för att förbättra kvaliteten på ansökningarna. År 2001 kom därför Socialstyrelsen och Socialdepartementet överens om att Socialstyrelsen, i samarbete med organisationerna, skulle ta fram mål för att förbättra kvaliteten på ansökningarna. Inför ansökan för år 2002 hade ett förändringsarbete börjat med målbeskrivningar och uppföljningspunkter kopplade till målen. Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för budgetåret 2002 i uppdrag att bedöma kvaliteten på ansökningarna. Utredningen visade att kvaliteten på såväl ansökningarna för planerad verksamhet som redovisningen blivit bättre. Detta uppdrag har gjorts genom granskning av berörda organisationers ansökningar och redovisning av sin verksamhet de senaste två åren, genom en enkät till berörda organisationer samt intervjuer med företrädare för ett antal organisationer. Genomgången av ansökningarna och redovisningar av verksamheten för åren 2002 och 2003 visade att verksamheterna använder bidraget i enlighet med de överenskomna målen. I ansökningarna redovisas målen och vilken verksamhet som bedrivs enligt uppföljningspunkterna. Alla organisationer besvarade enkäten. De flesta uppger att de påverkats av att bidraget har varit oförändrat under de senaste åren. Besparingar har gjorts genom omstruktureringar och minskad verksamhet. Organisationerna menar att det är svårt att behålla nuvarande nivå på verksamheten med oförändrat anslag. Organisationerna arbetar med att utveckla kvaliteten i den verksamhet som bedrivs inom anslaget. I detta ingår också att ta reda på brukarnas upp 7

8 fattning om verksamheten. Arbetet med att utveckla kvaliteten sker främst genom att personalen utbildas och brukarnas synpunkter tas till vara. De flesta organisationerna vill också utöka och ytterligare utveckla sin verksamhet och ansöker årligen om ett ökat anslag. Det ses som ett problem att bidraget i stort sett är detsamma år från år, vilket gör det svårt att behålla nuvarande nivå på verksamheten. En ökning av anslaget med 50 respektive 100 procent skulle medföra en avsevärd utökad verksamhet inom anslaget. Däremot skulle en minskning av anslaget med 50 procent innebära kraftiga nedskärningar, som skulle få stora konsekvenser för brukarna, och om bidraget upphör så upphör också de flesta verksamheterna. Anslaget är i dagsläget öronmärkt för verksamheterna. De flesta organisationerna anser att det inte har någon betydelse om bidraget är öronmärkt eller inte. Om de får pengarna på annat sätt skulle de använda dessa till samma ändamål som i dag. De flesta är också nöjda med att bidraget betalas ut efter rekvisition. Däremot har inte alla noterat skrivningen i regleringsbrevet att bidraget ska betalas ut i mån av behov. De flesta organisationerna är nöjda med statens styrning och kontroll av verksamheterna. Samtliga har en positiv inställning till arbetet med att ta fram mål och uppföljningspunkter. De flesta tycker också att målen och uppföljningspunkterna är bra och vill inte att överenskommelsen med Socialstyrelsen ändras. Det är dock aktuellt att ändra uppföljningspunkterna för två organisationer och att skapa mål och uppföljningspunkter för en organisations delverksamhet. Socialstyrelsens slutsatser och kommentarer Utgångspunkten för handikappolitiken är principen om alla människors lika värde och lika rätt. Målet är att utforma samhället så att det blir tillgängligt för alla och att uppnå full delaktighet och jämlikhet. Det är staten, kommunerna och landstingen som har det grundläggande ansvaret för att målet uppnås. Staten har dock under lång tid gett bidrag till handikapporganisationernas allmänna verksamhet, särskilda verksamheter och projekt för att stödja verksamheter som bedöms som angelägna för enskilda personer och samhället. Organisationernas regionala och lokala verksamheter får också bidrag från landstingen och kommunerna. Statsbidraget inom detta anslag har en annorlunda konstruktion än statsbidraget i form av organisationsstöd till handikapporganisationerna. Vissa verksamheter som får bidrag ur anslaget drivs inte heller av handikapporganisationer. Få anslag har en liknande konstruktion av direkta samhällsuppdrag. Statsbidraget är en förutsättning för att handikapporganisationerna och andra som får bidrag ur anslaget ska kunna fortsätta att driva verksamheterna. Socialstyrelsens slutsatser är att: Organisationerna använder bidraget till att uppfylla de mål som Socialstyrelsen och organisationerna kommit överens om. Resurserna används ur den aspekten ändamålsenligt, det vill säga till det de är avsedda för. Kvaliteten på ansökningarna och redovisningarna har ökat ytterligare 8

9 sedan uppföljningen av 2002 års ansökningar. Målen är inte kvantifierade vilket gör det komplicerat att mäta måluppfyllelsen. Å andra sidan kan det vara en fördel med öppna, flexibla mål som anger en inriktning för vad som ska uppnås med verksamheten. Revision bör göras om staten vill veta om verksamheterna bedrivs kostnadseffektivt. Det finns skäl att se över om bidraget kan bli mer flexibelt. En förutsättning för detta är att det måste gå att värdera de verksamheter som bedrivs, vilket innebär att såväl mål som uppföljningspunkter måste vidareutvecklas. Samhället förändras och nya verksamheter utvecklas för gruppen personer med funktionshinder. Frågan är vilka organisationer som ska få bidrag ur detta anslag, på vilken nivå och för hur lång tid. Finns det andra utförare som kan bedriva verksamheten med samma eller högre kvalitet och mer kostnadseffektivt? Kan en verksamhet utvecklas på bekostnad av en annan? Är det självklart att en verksamhet som en gång fått bidrag ska få detta för all framtid eller kan omprioriteringar göras inom anslaget? När har syftet med en verksamhet uppnåtts? Det finns ett par verksamheter som skiljer sig från övriga inom anslaget. Detta är verksamheter som mest liknar det intressepolitiska arbete som organisationerna får statsbidrag, i form av organisationsstöd, för att bedriva. Det är viktigt att det övergripande målet och syftet med statsbidraget klargörs. Staten styr genom att bevilja bidrag till dessa verksamheter men det finns inget övergripande mål eller syfte med bidraget och inte heller några principer som styr fördelningen av anslaget. Det finns inte heller något krav på någon motprestation i förhållande till det bidrag som beviljats, förutom att organisationerna, i samband med ansökan, lämnar in en redogörelse för verksamheten i enlighet med de överenskomna målen och uppföljningspunkterna. Det bör också klargöras vad som gäller när en verksamhet redovisar ett över- respektive ett underskott. I dagsläget täcks i vissa fall underskott med ett överskott över organisationernas verksamhetsår och verksamhetsgränser. Socialstyrelsen bör få möjlighet att granska de organisationer som får bidrag ur anslaget 16:4. Det bör också klargöras vem som får besluta att ett utbetalat bidrag ska betalas tillbaka om oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden är orsak till att bidraget felaktigt beviljats. Det är således oklart vilket mandat Socialstyrelsen har när det gäller att granska och följa upp verksamheterna förutom när det gäller handikapporganisationernas rekreationsanläggningar. Statsbidraget till dessa regleras i en särskild förordning (SFS 1994:950). I den framgår att en handikapporganisation som fått statsbidrag enligt förordningen ska, senast två månader efter utgången av bidragsåret, lämna en redogörelse för sin verksamhet till Socialstyrelsen. De är skyldiga att på begäran av Socialstyrelsen eller Riksrevisionen tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning. Organisationer som fått statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till handikapporganisationer (SFS 2000:7) är också skyldiga att på Socialstyrelsens begäran lämna det underlag som behövs för myndighetens granskning. 9

10 Skrivningen i regleringsbrevet i mån av behov bör tas bort eftersom det i praktiken inte har någon betydelse. Det är för organisationerna en självklarhet att de har behov av bidraget. Om de av något skäl inte rekvirerar pengarna så behöver det inte betyda att de inte har behov av bidraget. Rekvireras inte bidraget återredovisar Socialstyrelsen detta till Socialdepartementet eftersom överblivna medel på anslaget inte får reserveras till följande år. Skrivningen i regleringsbrevet bör ändras så att detta bidrag utbetalas som statsbidraget i form av organisationsstöd till handikapporganisationer det vill säga kvartalsvis i förskott utan rekvisition. Detta skulle underlätta administrationen av bidraget för såväl organisationerna som Socialstyrelsen. En fråga som kommit upp är om det vid beräkning av bidraget till rekreationsanläggningarna också bör tas hänsyn till vilken grad av funktionshinder gästerna har som besöker anläggningarna. Detta är möjligen en fråga som bör utredas eftersom det är stora skillnader på det stöd som enskilda får samtidigt som alla får samma bidrag per gästnatt. Ett oförändrat anslag minskar väsentligt organisationernas möjlighet att behålla sina verksamheter på nuvarande nivå, än mindre kan de utveckla dessa. Staten har bedömt att det finns behov av ett öronmärkt statsbidrag till organisationerna för att de ska driva verksamhet som är ett viktigt komplement till samhällets stöd till personer med funktionshinder. Fram till mitten av 1990-talet räknades bidraget upp årligen och verksamheterna fick vid behov förstärkning av sina anslag. Hänsyn togs således till bland annat pris- och löneökningar. Det finns skäl att överväga en indexuppräkning eller tydliggöra vilka verksamheter som bör minska eller öka. 10

11 Inledning Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder har funnits sedan 1953 (bilaga 1). Anslaget består nu av elva poster för medel till särskilda verksamheter, vilka huvudsakligen bedrivs av handikapporganisationer. Anslaget storlek, cirka 78 miljoner, har förändrats endast marginellt under de senaste åren. För 2004 har 74, 4 miljoner kronor anslagits för Socialstyrelsens disposition och 4 miljoner disponeras av regeringen. Ansökan om statsbidrag och rekvisition av medlen, i mån av behov, görs till Socialstyrelsen. En redovisning av föregående års bidrag lämnas i samband med ansökan. Regeringen beslutar om bidragen. Organisationernas ansökningar och redovisning av hur de använt medlen har varit av skiftande kvalitet. Behovet av tydliga uppföljningsbara verksamhetsmål för att förbättra kvaliteten var därför stort. Under våren 2001 kom Socialstyrelsen och Socialdepartementet överens om att Socialstyrelsen i samarbete med organisationerna skulle ta fram mål för att förbättra kvaliteten på ansökningarna. Inför ansökan för år 2002 hade ett förändringsarbete inletts med målbeskrivning och uppföljningspunkter kopplade till målet. I regleringsbrevet till Socialstyrelsen för budgetåret 2002 fick Socialstyrelsen i uppdrag att bedöma kvaliteten på ansökningarna för samma år. Socialstyrelsens definition på kvalitet var hur väl ansökningarna stämde med överenskomna mål och uppföljningspunkter. Utredningen visade att ansökningar för planerad verksamhet och redovisningen av föregående år blivit både tydligare och lättare att följa upp än tidigare trots att organisationerna hade kommit olika långt i processen för att genomdriva förändringarna. Uppdraget I regleringsbrevet för budgetåret 2004 fick Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera hur medlen används inom detta utgiftsområde. Socialstyrelsen ska bedöma om de används ändamålsenligt utifrån de mål som har utarbetats i samarbete mellan Socialstyrelsen och organisationerna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti Metod De metoder som använts för att genomföra utredningen är dels en genomgång av berörda organisationers ansökningar och redovisning av sin verksamhet de senaste två åren, dels en enkät till berörda organisationer (bilaga 2) och intervjuer utifrån ansökningar, redovisningar och enkätsvar med företrädare för Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), NHR HjälpmedelsCenter Väst, Synskadades Riksförbund (SRF), Ågrenska hälsocentret för barn samt SRF:s rekreationsanläggning Almåsa, De Handikappades Riksförbunds anläggning Sommarsol och Neurologiskt Handikappades Riksförbunds anläggning Valjeviken. 11

12 Statsbidraget för viss verksamhet för personer med funktionshinder Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder har funnits sedan 1953 under olika namn och med ett varierande antal anslagsposter. Under 1980-talet tillkom huvuddelen av de poster som i dag ingår i anslaget. I propositionen 1992/93:100 bilaga 6 fick anslaget sitt nuvarande namn. Se bilaga 1. Statsbidraget betalas ut kvartalsvis med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal. Bidraget utbetalas i mitten av varje kvartal förutom medlen till SRF, för visst internationellt åtagande och bidraget till rekreationsanläggningarna, som betalas ut i början av första kvartalet. Ansökan och rekvisition av medlen görs till Socialstyrelsen som, efter rekvisition i mån av behov, utbetalar medlen. I regleringsbreven till Socialstyrelsen fastställer regeringen summan för respektive verksamhet. Följande organisationer får bidrag ur anslaget år 2004: SRF får högst kronor för SRF Hantverk Aktiebolags verksamhet med arbetsmaterial till synskadade hantverkare och försäljning av deras produkter. För verksamheten gäller i tillämpliga delar brev av den 22 maj 1953 om depåverksamheten till stöd för blinda hantverkare. SRF får medel för att skaffa ledarhundar för synskadade och åtgärder som hänger ihop med detta, högst kronor. Ingen skillnad får göras mellan SRF:s medlemmar och andra synskadade. SRF får medel för att bedriva viss övrig verksamhet, med högst kronor, med den inriktning som anges i proposition 1986/87:100 bilaga 7, proposition 1988/89:100 bilaga 7, proposition 1996/97:1 utgiftsområde 9, samt med kronor för visst internationellt åtagande. FSDB och föreningen Fruktträdet får högst kronor för att ge ut tidningar för dövblinda samt för att utveckla Telenuet. Medlen får inte användas för medlemstidningar eller funktionärsinformation. Därutöver utbetalas högst kronor till FSDB för kunskapsutveckling, nätverksbyggande och informationsspridning. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) får högst kronor för sin teckenspråksavdelning, enligt riktlinjer i proposition 1984/85:100 bilaga 7. Stiftelsen Rikstolktjänst får högst kronor för rikstolktjänst enligt de grunder som framgår av proposition 1986/87:100 bilaga 7. Naturhistoriska riksmuseet får högst kronor för viss verksamhet vid palynologiska laboratoriet. 12

13 Föreningen rekryteringsgruppen AB får högst kronor för den rehabiliteringsverksamhet som gruppen bedriver. Neurologiskt handikappades riksförbunds HjälpmedelsCenter Väst i Göteborg får högst kronor för visning av hjälpmedel och rådgivning om hur de kan användas samt till att utveckla viss verksamhet Riksverksamhet för små och mindre kända handikappgrupper vid Ågrenska hälsocentret för barn. I regleringsbrevet till Socialstyrelsen fick verksamheten högst kronor. Verksamheten fick under våren 2004 ytterligare två miljoner kronor från de medel, fyra miljoner kronor, som disponeras av regeringen. Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar får högst 13 miljoner kronor enligt bestämmelser i förordningen 1994:950 om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar. Resurscenter Mo Gård AB fick fram till 2004 bidrag ur anslaget för att bedriva verksamhet för målgruppen dövblinda. Bidraget ur detta anslag upphörde i samband med att det bildades ett nationellt kunskapscenter för dövblindsfrågor. Anslagets fördelning Under de senaste åren har anslagets storlek och hur detta fördelats mellan organisationerna inte varierat i någon större utsträckning. I tabellen nedan visas hur anslaget fördelats under perioden Tabell1. Fördelning av anslaget 16:4 under perioden Organisation SRF Hantverk AB SRF Ledarhundar SRF Viss övrig verksamhet FSDB SDR Stiftelsen Rikstolktjänst Naturhistoriska Riksmuseet, Palynologiska laboratoriet Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering NHR HjälpmedelsCenter Väst Ågrenska Rekreationsanläggningar Totalt SRF:s verksamheter får drygt hälften av anslaget. Anslaget till Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet, Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering, SRF Hantverk AB, SRF för viss övrig verksamhet, SDR, Stiftelsen Rikstolktjänst, och rekreationsanläggningarna har varit oförändrat 13

14 under perioden. Anslaget till SRF Ledarhundar minskade för 2004 med fyra miljoner kronor. FSDB fick för 2003 ett extra bidrag med kronor för visst internationellt åtagande. SDR fick år 2002 en höjning av anslaget med kronor för sin verksamhet inom ramen för teckenspråksavdelningen och har därefter fått samma anslag. Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering fick också en höjning från år 2002 med kronor för den rehabiliteringsverksamhet som gruppen bedriver för personer som drabbats av en förvärvad eller medfödd ryggmärgsskada. Anslaget har därefter varit detsamma för den verksamheten. NHR fick i flera år, fram till år 2003, kronor per år för sin verksamhet vid sitt hjälpmedelscenter i Stockholm. Centret lade ner sin verksamhet samma år. NHR:s hjälpmedelscenter i Göteborg har därefter fått samma summa ur anslaget. Ågrenska hälsocenter för barn har fram till i år fått kronor för sin verksamhet för familjer. I år fick Ågrenska ytterligare två miljoner kronor för verksamheten. I tabellen nedan redovisas hur bidraget på 13 miljoner kronor ur anslaget fördelats till rekreationsanläggningarna. Tabell 2. Fördelning av anslaget till rekreationsanläggningar under perioden Organisation och anläggning Astma och Allergi Förbundet, Södergården DHR, Dellensborg, Sommarsol och Västerhav NHR, Valjeviken RBU, Mättinge och Ösjönäs SRF, Almåsa Totalt Statsbidraget till rekreationsanläggningar regleras i förordningen Statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar (SFS 1994:950) och i ytterligare två förordningar (1995:505 och 2003:751) som innehåller, ändringar till den förstnämnda förordningen. Bidraget består av grundbidrag och driftbidrag. Investeringsbidrag utgår inte sedan år 2000 enligt överenskommelse med berörda organisationer. Ena hälften av anslaget utgår som grundbidrag och andra hälften som driftbidrag. Grundbidraget fördelas med en fast summa per anläggning. De organisationer som har flera anläggningar får, genom samordningsfördelar, en något lägre summa per anläggning. Driftbidraget beräknas efter det faktiska antalet gästnätter för personer med funktionshinder året innan. Antalet rekreationsanläggningar har varierat genom åren. Under perioden 2002 till 2004 har DHR avyttrat sin anläggning Dellensborg och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) anläggningen Ösjönäs. När en anläggning avyttras fördelas bidraget, som anläggningen skulle fått om den varit kvar i organisationens regi, på övriga rekreationsanläggningar. 14

15 Ansökningar och redovisningar En genomgång har gjorts av alla organisationernas ansökningar om bidrag och redovisningar av vad som gjorts för pengarna under 2002 och Syftet var att undersöka hur statsbidraget använts utifrån de mål som Socialstyrelsen och organisationerna kommit överens om. Genomgången visar att organisationerna använder bidraget i enlighet med de överenskomna målen. I ansökningarna redovisar de målen och vilken verksamhet som bedrivits enligt uppföljningspunkterna. När det gäller SRF:s verksamhet med ledarhundar så har det länge rått en brist på hundämnen. Det har därför inte varit möjligt att köpa in önskat antal ledarhundar. Ett överskott på kronor redovisades för år 2001 och på miljoner kronor för år Pengarna återbetalades till Socialdepartementet. För 2003 blev det däremot ett underskott på kronor som SRF önskar täcka med ett överskott från viss övrig verksamhet. Överskottet berodde främst på att SRF kunnat dra ner på sina administrativa kostnader för ersättningstidningarna. Det framgick inte klart av redovisningen hur så stora överskott oväntat resulterade i ett underskott trots att antalet hundar inte ökat nämnvärt. Socialstyrelsen begärde därför att SRF:s externa revisor skulle göra en särskild granskning av kostnaderna för verksamheten. Enligt kostnadsredovisningen berodde de ökade kostnaderna på att priset på hundar stigit markant sedan Kostnaderna för veterinär och tilldelning av hundar ökade också avsevärt i och med att SRF år 2002 övertog en veterinär och en konsulent för slutprov och tilldelning från Hundskolan. Dessutom ökade kostnaderna för kursverksamheten. Från Socialdepartementets sida avser man nu att reglera ledarhundsverksamheten. Påverkar ett oförändrat statsbidrag verksamheten? Under de tre senaste åren har statsbidraget till organisationerna inom anslaget i stort sett varit oförändrat. Alla utom Astma och Allergiförbundets rekreationsanläggning Södergården och Stiftelsen Rikstolktjänst uppger att detta påverkat deras verksamhet inom anslaget. NHR HjälpmedelsCenter Väst och rekreationsanläggningen Sommarsol vet inte om verksamheten påverkats. Både Sommarsol och Södergården framhåller dock att anslaget i sig själv är helt avgörande för verksamheten. Trots att rekreationsanläggningarnas verksamhet påverkats har de ändå kunnat ge gäster med funktionshinder den service de behöver. Anslaget innebär att servicenivån kan hållas högre vilket innebär ökad tillgänglighet och personlig service för dessa gäster. RBU framhåller att organisationen i första hand vänder sig till barn och ungdomar med funktionshinder och deras familjer. Rekreationsanläggningen Mättinge är särskilt skapad för att ta emot familjer. De funktionshindrade barnen vistas där ofta i sällskap med flera anhöriga. Merparten av boendet är därför förlagt till stugor som i allmänhet disponeras av en familj i taget. Räknat från år 2000 har bidraget för Mättinge minskat. RBU missgynnades vid regeländringen av beräkning av gästnätter eftersom den innebar att endast gästnätter för funktionshindrade 15

16 räknas vid beräkningen av statsbidraget. Detta innebär enligt RBU att satsningar på till exempel verksamhetsutveckling, såsom äventyrsverksamhet för barn och ungdomar med svåra funktionshinder, har blivit lidande. Inom andra områden har besparingar gjorts och verksamheter omstrukturerats, exempelvis har SRF:s olika verksamheter minskat. Det gäller till exempel SRF Hantverk AB som tidigare arbetade med hela Sverige som upptagningsområde men som nu fokuserar på synskadade bosatta i Stockholm och Malmö. Ledarhundsverksamheten uppger att SRF fått bidra med egna medel för att finansiera verksamheten. Arbetsmarknadsprogrammet har tvingats minska sin kursverksamhet och andra insatser som vänder sig till synskadade på arbetsmarknaden. Antalet tidningar utgivna på tal har minskat och ClubBraille 1 och centrala punktskriftskurser har upphört. Dessutom har öppettiderna minskats för när synskadade kan faxa in material till lästjänst via telefax. SDR uppger att det oförändrade anslaget inneburit att spridningen av kunskap om och på teckenspråk inte har kunnat utvecklas medan det för FSDB:s del har resulterat i underskott. Nuetredaktionen har signalerat att man kommer att tvingas vidta åtgärder som kommer att påverka kvaliteten negativt. Den elektroniska nyhetsservicen fungerar med hjälp av gammal utrustning. Mer tid får användas till reparationer istället för till teknisk utveckling och support. Antalet kurser och individuella utbildningar, för att utveckla material samt marknadsföra verksamheten, minskar. Enligt FSDB kan man endast tillgodose en liten del av det behov som finns när det gäller kunskapsutveckling, nätverksbyggande och informationshantering. Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet påpekar att när verksamheten startade 1973 täckte anslaget alla kostnader för verksamheten, det vill säga lönekostnader för en disputerad förste intendent och en intendent samt driftmedel. Nu räcker anslaget inte ens till lön åt de två assistenter som arbetar med pollenprognoserna (sedan 1 april titulerade intendenter, men med samma lön). Genom det ständigt ökande underskottet i finansieringen har löneutvecklingen också varit dålig och utgör på sikt ett problem för verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Alla kringkostnader för utrustning som behövs måste dessutom finansieras med andra medel, liksom utvecklingskostnader för att utveckla prognoser och presentationer. Ett ständigt problem är att prognosarbetet kräver oupphörlig bemanning vilket innebär att vikarier måste tillsättas vid sjukdom och ledighet. Medel till detta måste också hämtas från andra källor. Kostnader för drift och extrapersonal är nästan lika stora som den fasta lönekostnaden. Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering har strukturerat om verksamheten för att hålla ner kostnaderna. Framför allt gäller det lägerverksamheten där faciliteterna har setts över. De senaste åren har ledarna inte fått den kompetensutveckling som varit önskvärd vilket på sikt kan leda till att kvaliteten på lägerverksamheten försämras. Detta gäller också för den uppsökande verksamheten. Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering vill därför öka personalens möjligheter till utveckling och utbildning inom dessa områden. 1 Bokklubb för punktskriftsläsare. 16

17 Hur verksamheten påverkas om anslaget ökar med 50 respektive 100 procent För SRF Hantverk AB skulle en ökning av anslaget med 50 procent innebära en möjlighet att engagera ytterligare cirka 25 synskadade personer, vilket skulle ta två till tre år om det ska ske på ett högkvalitativt sätt. Om anslaget fördubblades skulle det bli möjligt för SRF Hantverk AB att arbeta på fler orter i Sverige än Stockholm och Malmö. Verksamheten skulle kunna ökas med 35 till 40 personer under tre till fyra år. Dessutom skulle SRF Hantverk AB kunna starta fler verksamhetsgrenar än borstbinderi. När det gäller verksamheten för att ta fram ledarhundar så kan inte verksamheten utökas så mycket som 50 procent, än mindre med 100 procent eftersom antalet ledarhundsämnen är för litet. En viss ökning skulle behövas för att verksamheten inte ska behöva bidra med egna medel. Om anslaget skulle öka med 50 procent för SRF:s arbetsmarknadsprogram får fler personer tillgång till råd, stöd och andra insatser från programmet. Insatserna kan riktas mot olika grupper till exempel arbetslösa, synsvaga, blinda, sjukskrivna och för dem som har problem på jobbet. Personalen skulle kunna fördjupa sitt kunnande om målgruppen genom arbetsmarknadsundersökningar och förmedla mer kunskap till tjänstemän inom Arbetsmarknadsverket. Om anslaget fördubblas skulle personalen därutöver kunna fördjupa sitt kunnande om målgruppen genom arbetsmarknadsundersökningar och såväl nationella som internationella forskningsresultat. Konferenser skulle kunna ordnas för att sprida kunskaper och erfarenheter samt förmedla mer kunskap till parterna inom arbetsmarknadsområdet. Dessutom skulle en aktivare satsning på information öka kunnandet och förändra attityder och ett yrkesregister byggas upp. När det gäller verksamheten flerhandikapp finns stora behov som inte är tillgodosedda. Ökade ekonomiska resurser skulle till en del användas för att utöka personalen som då kunde sätta igång och stödja och driva fler aktiviteter. Det finns behov av att arbeta mer anpassat och riktat mot olika delgrupper av personer med ytterligare funktionshinder, som exempelvis rörelsehindrade och hörselskadade. Detta sker inte för närvarande. Samarbetet med övriga organisationer behöver också byggas upp, vilket kräver resurser som verksamheten inte har i dagsläget. Om anslaget fördubblades till denna verksamhet skulle den allmänt förstärkas, bland annat skulle möjligheterna för att arbeta ute i landet med stöd till regionala och lokala organisationer samt samarbeta med andra organisationer bli större. Lästjänst via telefax skulle kunna öka öppettiderna för uppläsning och ge lässervice på flera invandrarspråk om anslaget ökade med 50 procent. Om detta fördubblades skulle faxprojektet kunna utvecklas till att också omfatta uppläsning av text på förpackningar och till att förmedla bildbeskrivningar. När det gäller verksamheten för punktskrift så skulle den centrala punktskriftsundervisningen återinföras och stödet till den lokala punktskriftsundervisningen för nysynskadade vuxna ökas om anslaget ökade med 50 procent. Dessutom skulle fler anpassade sällskapsspel och liknande produkter tas fram. Om anslaget fördubblades skulle därutöver fler punktskriftslärare och cirkelledare kunna utbildas, fler konferenser och kurser om punktskrift genomföras och stödjas, och informationen till allmänheten om punktskrift 17

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade RiR 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade ISBN 91 7086 008 4 RiR 2004:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-04-02 Dnr 31 2003 0419 Personlig

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Telefonjour för personer i psykisk kris

Telefonjour för personer i psykisk kris 2006:5 Telefonjour för personer i psykisk kris Organisering och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-28 2006/25-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-01-19 S2006/556/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

ANALYSERAR 2001:3. Resurser för att leva som andra. en analys av kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen

ANALYSERAR 2001:3. Resurser för att leva som andra. en analys av kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen ANALYSERAR 2001:3 Resurser för att leva som andra en analys av kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer