Regeringsrapport om statsbidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringsrapport om statsbidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder"

Transkript

1 Regeringsrapport om statsbidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller nya eller ändrade ställningstaganden från Socialstyrelsen i form av ett meddelande eller en avrapportering. Den kan också innehålla förfrågningar eller begäran/ anhållan om yttranden eller synpunkter på t.ex. remissversioner. Skrivelser är riktade till en eller flera tydliga adressater, t.ex. regeringen, landsting, kommuner, vårdgivare m.fl. Artikelnr Sättning Anna Johansson Publicerad juli

3 Förord Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen följt upp och utvärderat hur bidraget för viss verksamhet för personer med funktionshinder används. I uppdraget ingick att bedöma om resurserna används ändamålsenligt utifrån de mål som utarbetats i samarbete mellan Socialstyrelsen och verksamheterna. Anslaget består av elva anslagsposter och dess storlek, cirka 78 miljoner kronor har i stort sett varit oförändrat under de senaste åren. I rapporten ges svar på frågan om resurserna används ändamålsenligt. Dessutom belyses bland annat hur verksamheterna har påverkats av ett oförändrat statsbidrag, hur de skulle påverkas om anslaget ökade respektive minskade, vad de vill utveckla inom anslaget och hur de ser på statsbidragets konstruktion. Avslutningsvis redovisas Socialstyrelsens slutsatser och kommentarer. Stina Törnell Sandberg, utredare vid Sekretariatet för frivilligt socialt arbete och organisationsbidrag har skrivit rapporten. Filip Wijkström, docent vid Ekonomiska Forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm och vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen, har anlitats som kvalitetssäkringsexpert. Under uppdragets gång har Tomas Karlsson och Maria Öman, socialtjänstavdelningens statistikenhet och Anna Marnell, socialtjänstavdelningens ekonomiska sekretariat konsulterats. Åsa Börjesson Avdelningschef Socialtjänstavdelningen 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Sammanfattning med Socialstyrelsens slutsatser och kommentarer 7 Socialstyrelsens slutsatser och kommentarer 8 Inledning 11 Uppdraget 11 Metod 11 Statsbidraget för viss verksamhet för personer med funktionshinder 12 Anslagets fördelning Ansökningar och redovisningar 15 Påverkar ett oförändrat statsbidrag verksamheten? 15 Hur verksamheten påverkas om anslaget ökar med 50 respektive 100 procent 16 Hur verksamheten påverkas om anslaget halveras eller upphör 20 Öronmärkning 23 Utbetalning efter rekvisition i mån av behov 23 Styrning och kontroll 24 Utveckling 26 Bilagor 31 5

6 6

7 Sammanfattning med Socialstyrelsens slutsatser och kommentarer Socialstyrelsen fick, i regleringsbrevet för budgetåret 2004, regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera hur medlen används inom utgiftsområde 9 anslaget 16:4 anslagspost 1 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder. Socialstyrelsen ska bedöma om resurserna används ändamålsenligt utifrån de mål som utarbetats i samarbete mellan Socialstyrelsen och organisationerna. Alla verksamheter som får bidrag under anslaget drivs inte av handikapporganisationer. Samtliga benämns fortsättningsvis organisationer. Anslaget består av elva poster och dess storlek, cirka 78 miljoner kronor, har i stort sett varit oförändrat under de senaste åren. Ansökan om statsbidrag och rekvisition av medlen, i mån av behov, görs till Socialstyrelsen. En redovisning av föregående års bidrag lämnas i samband med ansökan. Socialstyrelsen gör en sammanställning och lämnar den till Socialdepartementet. Regeringen fattar därefter beslut om anslaget. Organisationernas ansökningar och deras redovisning av hur de använt medlen har under åren varit av skiftande kvalitet. Det fanns ett stort behov av tydliga och uppföljningsbara verksamhetsmål för att förbättra kvaliteten på ansökningarna. År 2001 kom därför Socialstyrelsen och Socialdepartementet överens om att Socialstyrelsen, i samarbete med organisationerna, skulle ta fram mål för att förbättra kvaliteten på ansökningarna. Inför ansökan för år 2002 hade ett förändringsarbete börjat med målbeskrivningar och uppföljningspunkter kopplade till målen. Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för budgetåret 2002 i uppdrag att bedöma kvaliteten på ansökningarna. Utredningen visade att kvaliteten på såväl ansökningarna för planerad verksamhet som redovisningen blivit bättre. Detta uppdrag har gjorts genom granskning av berörda organisationers ansökningar och redovisning av sin verksamhet de senaste två åren, genom en enkät till berörda organisationer samt intervjuer med företrädare för ett antal organisationer. Genomgången av ansökningarna och redovisningar av verksamheten för åren 2002 och 2003 visade att verksamheterna använder bidraget i enlighet med de överenskomna målen. I ansökningarna redovisas målen och vilken verksamhet som bedrivs enligt uppföljningspunkterna. Alla organisationer besvarade enkäten. De flesta uppger att de påverkats av att bidraget har varit oförändrat under de senaste åren. Besparingar har gjorts genom omstruktureringar och minskad verksamhet. Organisationerna menar att det är svårt att behålla nuvarande nivå på verksamheten med oförändrat anslag. Organisationerna arbetar med att utveckla kvaliteten i den verksamhet som bedrivs inom anslaget. I detta ingår också att ta reda på brukarnas upp 7

8 fattning om verksamheten. Arbetet med att utveckla kvaliteten sker främst genom att personalen utbildas och brukarnas synpunkter tas till vara. De flesta organisationerna vill också utöka och ytterligare utveckla sin verksamhet och ansöker årligen om ett ökat anslag. Det ses som ett problem att bidraget i stort sett är detsamma år från år, vilket gör det svårt att behålla nuvarande nivå på verksamheten. En ökning av anslaget med 50 respektive 100 procent skulle medföra en avsevärd utökad verksamhet inom anslaget. Däremot skulle en minskning av anslaget med 50 procent innebära kraftiga nedskärningar, som skulle få stora konsekvenser för brukarna, och om bidraget upphör så upphör också de flesta verksamheterna. Anslaget är i dagsläget öronmärkt för verksamheterna. De flesta organisationerna anser att det inte har någon betydelse om bidraget är öronmärkt eller inte. Om de får pengarna på annat sätt skulle de använda dessa till samma ändamål som i dag. De flesta är också nöjda med att bidraget betalas ut efter rekvisition. Däremot har inte alla noterat skrivningen i regleringsbrevet att bidraget ska betalas ut i mån av behov. De flesta organisationerna är nöjda med statens styrning och kontroll av verksamheterna. Samtliga har en positiv inställning till arbetet med att ta fram mål och uppföljningspunkter. De flesta tycker också att målen och uppföljningspunkterna är bra och vill inte att överenskommelsen med Socialstyrelsen ändras. Det är dock aktuellt att ändra uppföljningspunkterna för två organisationer och att skapa mål och uppföljningspunkter för en organisations delverksamhet. Socialstyrelsens slutsatser och kommentarer Utgångspunkten för handikappolitiken är principen om alla människors lika värde och lika rätt. Målet är att utforma samhället så att det blir tillgängligt för alla och att uppnå full delaktighet och jämlikhet. Det är staten, kommunerna och landstingen som har det grundläggande ansvaret för att målet uppnås. Staten har dock under lång tid gett bidrag till handikapporganisationernas allmänna verksamhet, särskilda verksamheter och projekt för att stödja verksamheter som bedöms som angelägna för enskilda personer och samhället. Organisationernas regionala och lokala verksamheter får också bidrag från landstingen och kommunerna. Statsbidraget inom detta anslag har en annorlunda konstruktion än statsbidraget i form av organisationsstöd till handikapporganisationerna. Vissa verksamheter som får bidrag ur anslaget drivs inte heller av handikapporganisationer. Få anslag har en liknande konstruktion av direkta samhällsuppdrag. Statsbidraget är en förutsättning för att handikapporganisationerna och andra som får bidrag ur anslaget ska kunna fortsätta att driva verksamheterna. Socialstyrelsens slutsatser är att: Organisationerna använder bidraget till att uppfylla de mål som Socialstyrelsen och organisationerna kommit överens om. Resurserna används ur den aspekten ändamålsenligt, det vill säga till det de är avsedda för. Kvaliteten på ansökningarna och redovisningarna har ökat ytterligare 8

9 sedan uppföljningen av 2002 års ansökningar. Målen är inte kvantifierade vilket gör det komplicerat att mäta måluppfyllelsen. Å andra sidan kan det vara en fördel med öppna, flexibla mål som anger en inriktning för vad som ska uppnås med verksamheten. Revision bör göras om staten vill veta om verksamheterna bedrivs kostnadseffektivt. Det finns skäl att se över om bidraget kan bli mer flexibelt. En förutsättning för detta är att det måste gå att värdera de verksamheter som bedrivs, vilket innebär att såväl mål som uppföljningspunkter måste vidareutvecklas. Samhället förändras och nya verksamheter utvecklas för gruppen personer med funktionshinder. Frågan är vilka organisationer som ska få bidrag ur detta anslag, på vilken nivå och för hur lång tid. Finns det andra utförare som kan bedriva verksamheten med samma eller högre kvalitet och mer kostnadseffektivt? Kan en verksamhet utvecklas på bekostnad av en annan? Är det självklart att en verksamhet som en gång fått bidrag ska få detta för all framtid eller kan omprioriteringar göras inom anslaget? När har syftet med en verksamhet uppnåtts? Det finns ett par verksamheter som skiljer sig från övriga inom anslaget. Detta är verksamheter som mest liknar det intressepolitiska arbete som organisationerna får statsbidrag, i form av organisationsstöd, för att bedriva. Det är viktigt att det övergripande målet och syftet med statsbidraget klargörs. Staten styr genom att bevilja bidrag till dessa verksamheter men det finns inget övergripande mål eller syfte med bidraget och inte heller några principer som styr fördelningen av anslaget. Det finns inte heller något krav på någon motprestation i förhållande till det bidrag som beviljats, förutom att organisationerna, i samband med ansökan, lämnar in en redogörelse för verksamheten i enlighet med de överenskomna målen och uppföljningspunkterna. Det bör också klargöras vad som gäller när en verksamhet redovisar ett över- respektive ett underskott. I dagsläget täcks i vissa fall underskott med ett överskott över organisationernas verksamhetsår och verksamhetsgränser. Socialstyrelsen bör få möjlighet att granska de organisationer som får bidrag ur anslaget 16:4. Det bör också klargöras vem som får besluta att ett utbetalat bidrag ska betalas tillbaka om oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden är orsak till att bidraget felaktigt beviljats. Det är således oklart vilket mandat Socialstyrelsen har när det gäller att granska och följa upp verksamheterna förutom när det gäller handikapporganisationernas rekreationsanläggningar. Statsbidraget till dessa regleras i en särskild förordning (SFS 1994:950). I den framgår att en handikapporganisation som fått statsbidrag enligt förordningen ska, senast två månader efter utgången av bidragsåret, lämna en redogörelse för sin verksamhet till Socialstyrelsen. De är skyldiga att på begäran av Socialstyrelsen eller Riksrevisionen tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning. Organisationer som fått statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till handikapporganisationer (SFS 2000:7) är också skyldiga att på Socialstyrelsens begäran lämna det underlag som behövs för myndighetens granskning. 9

10 Skrivningen i regleringsbrevet i mån av behov bör tas bort eftersom det i praktiken inte har någon betydelse. Det är för organisationerna en självklarhet att de har behov av bidraget. Om de av något skäl inte rekvirerar pengarna så behöver det inte betyda att de inte har behov av bidraget. Rekvireras inte bidraget återredovisar Socialstyrelsen detta till Socialdepartementet eftersom överblivna medel på anslaget inte får reserveras till följande år. Skrivningen i regleringsbrevet bör ändras så att detta bidrag utbetalas som statsbidraget i form av organisationsstöd till handikapporganisationer det vill säga kvartalsvis i förskott utan rekvisition. Detta skulle underlätta administrationen av bidraget för såväl organisationerna som Socialstyrelsen. En fråga som kommit upp är om det vid beräkning av bidraget till rekreationsanläggningarna också bör tas hänsyn till vilken grad av funktionshinder gästerna har som besöker anläggningarna. Detta är möjligen en fråga som bör utredas eftersom det är stora skillnader på det stöd som enskilda får samtidigt som alla får samma bidrag per gästnatt. Ett oförändrat anslag minskar väsentligt organisationernas möjlighet att behålla sina verksamheter på nuvarande nivå, än mindre kan de utveckla dessa. Staten har bedömt att det finns behov av ett öronmärkt statsbidrag till organisationerna för att de ska driva verksamhet som är ett viktigt komplement till samhällets stöd till personer med funktionshinder. Fram till mitten av 1990-talet räknades bidraget upp årligen och verksamheterna fick vid behov förstärkning av sina anslag. Hänsyn togs således till bland annat pris- och löneökningar. Det finns skäl att överväga en indexuppräkning eller tydliggöra vilka verksamheter som bör minska eller öka. 10

11 Inledning Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder har funnits sedan 1953 (bilaga 1). Anslaget består nu av elva poster för medel till särskilda verksamheter, vilka huvudsakligen bedrivs av handikapporganisationer. Anslaget storlek, cirka 78 miljoner, har förändrats endast marginellt under de senaste åren. För 2004 har 74, 4 miljoner kronor anslagits för Socialstyrelsens disposition och 4 miljoner disponeras av regeringen. Ansökan om statsbidrag och rekvisition av medlen, i mån av behov, görs till Socialstyrelsen. En redovisning av föregående års bidrag lämnas i samband med ansökan. Regeringen beslutar om bidragen. Organisationernas ansökningar och redovisning av hur de använt medlen har varit av skiftande kvalitet. Behovet av tydliga uppföljningsbara verksamhetsmål för att förbättra kvaliteten var därför stort. Under våren 2001 kom Socialstyrelsen och Socialdepartementet överens om att Socialstyrelsen i samarbete med organisationerna skulle ta fram mål för att förbättra kvaliteten på ansökningarna. Inför ansökan för år 2002 hade ett förändringsarbete inletts med målbeskrivning och uppföljningspunkter kopplade till målet. I regleringsbrevet till Socialstyrelsen för budgetåret 2002 fick Socialstyrelsen i uppdrag att bedöma kvaliteten på ansökningarna för samma år. Socialstyrelsens definition på kvalitet var hur väl ansökningarna stämde med överenskomna mål och uppföljningspunkter. Utredningen visade att ansökningar för planerad verksamhet och redovisningen av föregående år blivit både tydligare och lättare att följa upp än tidigare trots att organisationerna hade kommit olika långt i processen för att genomdriva förändringarna. Uppdraget I regleringsbrevet för budgetåret 2004 fick Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utvärdera hur medlen används inom detta utgiftsområde. Socialstyrelsen ska bedöma om de används ändamålsenligt utifrån de mål som har utarbetats i samarbete mellan Socialstyrelsen och organisationerna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti Metod De metoder som använts för att genomföra utredningen är dels en genomgång av berörda organisationers ansökningar och redovisning av sin verksamhet de senaste två åren, dels en enkät till berörda organisationer (bilaga 2) och intervjuer utifrån ansökningar, redovisningar och enkätsvar med företrädare för Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), NHR HjälpmedelsCenter Väst, Synskadades Riksförbund (SRF), Ågrenska hälsocentret för barn samt SRF:s rekreationsanläggning Almåsa, De Handikappades Riksförbunds anläggning Sommarsol och Neurologiskt Handikappades Riksförbunds anläggning Valjeviken. 11

12 Statsbidraget för viss verksamhet för personer med funktionshinder Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder har funnits sedan 1953 under olika namn och med ett varierande antal anslagsposter. Under 1980-talet tillkom huvuddelen av de poster som i dag ingår i anslaget. I propositionen 1992/93:100 bilaga 6 fick anslaget sitt nuvarande namn. Se bilaga 1. Statsbidraget betalas ut kvartalsvis med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal. Bidraget utbetalas i mitten av varje kvartal förutom medlen till SRF, för visst internationellt åtagande och bidraget till rekreationsanläggningarna, som betalas ut i början av första kvartalet. Ansökan och rekvisition av medlen görs till Socialstyrelsen som, efter rekvisition i mån av behov, utbetalar medlen. I regleringsbreven till Socialstyrelsen fastställer regeringen summan för respektive verksamhet. Följande organisationer får bidrag ur anslaget år 2004: SRF får högst kronor för SRF Hantverk Aktiebolags verksamhet med arbetsmaterial till synskadade hantverkare och försäljning av deras produkter. För verksamheten gäller i tillämpliga delar brev av den 22 maj 1953 om depåverksamheten till stöd för blinda hantverkare. SRF får medel för att skaffa ledarhundar för synskadade och åtgärder som hänger ihop med detta, högst kronor. Ingen skillnad får göras mellan SRF:s medlemmar och andra synskadade. SRF får medel för att bedriva viss övrig verksamhet, med högst kronor, med den inriktning som anges i proposition 1986/87:100 bilaga 7, proposition 1988/89:100 bilaga 7, proposition 1996/97:1 utgiftsområde 9, samt med kronor för visst internationellt åtagande. FSDB och föreningen Fruktträdet får högst kronor för att ge ut tidningar för dövblinda samt för att utveckla Telenuet. Medlen får inte användas för medlemstidningar eller funktionärsinformation. Därutöver utbetalas högst kronor till FSDB för kunskapsutveckling, nätverksbyggande och informationsspridning. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) får högst kronor för sin teckenspråksavdelning, enligt riktlinjer i proposition 1984/85:100 bilaga 7. Stiftelsen Rikstolktjänst får högst kronor för rikstolktjänst enligt de grunder som framgår av proposition 1986/87:100 bilaga 7. Naturhistoriska riksmuseet får högst kronor för viss verksamhet vid palynologiska laboratoriet. 12

13 Föreningen rekryteringsgruppen AB får högst kronor för den rehabiliteringsverksamhet som gruppen bedriver. Neurologiskt handikappades riksförbunds HjälpmedelsCenter Väst i Göteborg får högst kronor för visning av hjälpmedel och rådgivning om hur de kan användas samt till att utveckla viss verksamhet Riksverksamhet för små och mindre kända handikappgrupper vid Ågrenska hälsocentret för barn. I regleringsbrevet till Socialstyrelsen fick verksamheten högst kronor. Verksamheten fick under våren 2004 ytterligare två miljoner kronor från de medel, fyra miljoner kronor, som disponeras av regeringen. Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar får högst 13 miljoner kronor enligt bestämmelser i förordningen 1994:950 om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar. Resurscenter Mo Gård AB fick fram till 2004 bidrag ur anslaget för att bedriva verksamhet för målgruppen dövblinda. Bidraget ur detta anslag upphörde i samband med att det bildades ett nationellt kunskapscenter för dövblindsfrågor. Anslagets fördelning Under de senaste åren har anslagets storlek och hur detta fördelats mellan organisationerna inte varierat i någon större utsträckning. I tabellen nedan visas hur anslaget fördelats under perioden Tabell1. Fördelning av anslaget 16:4 under perioden Organisation SRF Hantverk AB SRF Ledarhundar SRF Viss övrig verksamhet FSDB SDR Stiftelsen Rikstolktjänst Naturhistoriska Riksmuseet, Palynologiska laboratoriet Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering NHR HjälpmedelsCenter Väst Ågrenska Rekreationsanläggningar Totalt SRF:s verksamheter får drygt hälften av anslaget. Anslaget till Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet, Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering, SRF Hantverk AB, SRF för viss övrig verksamhet, SDR, Stiftelsen Rikstolktjänst, och rekreationsanläggningarna har varit oförändrat 13

14 under perioden. Anslaget till SRF Ledarhundar minskade för 2004 med fyra miljoner kronor. FSDB fick för 2003 ett extra bidrag med kronor för visst internationellt åtagande. SDR fick år 2002 en höjning av anslaget med kronor för sin verksamhet inom ramen för teckenspråksavdelningen och har därefter fått samma anslag. Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering fick också en höjning från år 2002 med kronor för den rehabiliteringsverksamhet som gruppen bedriver för personer som drabbats av en förvärvad eller medfödd ryggmärgsskada. Anslaget har därefter varit detsamma för den verksamheten. NHR fick i flera år, fram till år 2003, kronor per år för sin verksamhet vid sitt hjälpmedelscenter i Stockholm. Centret lade ner sin verksamhet samma år. NHR:s hjälpmedelscenter i Göteborg har därefter fått samma summa ur anslaget. Ågrenska hälsocenter för barn har fram till i år fått kronor för sin verksamhet för familjer. I år fick Ågrenska ytterligare två miljoner kronor för verksamheten. I tabellen nedan redovisas hur bidraget på 13 miljoner kronor ur anslaget fördelats till rekreationsanläggningarna. Tabell 2. Fördelning av anslaget till rekreationsanläggningar under perioden Organisation och anläggning Astma och Allergi Förbundet, Södergården DHR, Dellensborg, Sommarsol och Västerhav NHR, Valjeviken RBU, Mättinge och Ösjönäs SRF, Almåsa Totalt Statsbidraget till rekreationsanläggningar regleras i förordningen Statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar (SFS 1994:950) och i ytterligare två förordningar (1995:505 och 2003:751) som innehåller, ändringar till den förstnämnda förordningen. Bidraget består av grundbidrag och driftbidrag. Investeringsbidrag utgår inte sedan år 2000 enligt överenskommelse med berörda organisationer. Ena hälften av anslaget utgår som grundbidrag och andra hälften som driftbidrag. Grundbidraget fördelas med en fast summa per anläggning. De organisationer som har flera anläggningar får, genom samordningsfördelar, en något lägre summa per anläggning. Driftbidraget beräknas efter det faktiska antalet gästnätter för personer med funktionshinder året innan. Antalet rekreationsanläggningar har varierat genom åren. Under perioden 2002 till 2004 har DHR avyttrat sin anläggning Dellensborg och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) anläggningen Ösjönäs. När en anläggning avyttras fördelas bidraget, som anläggningen skulle fått om den varit kvar i organisationens regi, på övriga rekreationsanläggningar. 14

15 Ansökningar och redovisningar En genomgång har gjorts av alla organisationernas ansökningar om bidrag och redovisningar av vad som gjorts för pengarna under 2002 och Syftet var att undersöka hur statsbidraget använts utifrån de mål som Socialstyrelsen och organisationerna kommit överens om. Genomgången visar att organisationerna använder bidraget i enlighet med de överenskomna målen. I ansökningarna redovisar de målen och vilken verksamhet som bedrivits enligt uppföljningspunkterna. När det gäller SRF:s verksamhet med ledarhundar så har det länge rått en brist på hundämnen. Det har därför inte varit möjligt att köpa in önskat antal ledarhundar. Ett överskott på kronor redovisades för år 2001 och på miljoner kronor för år Pengarna återbetalades till Socialdepartementet. För 2003 blev det däremot ett underskott på kronor som SRF önskar täcka med ett överskott från viss övrig verksamhet. Överskottet berodde främst på att SRF kunnat dra ner på sina administrativa kostnader för ersättningstidningarna. Det framgick inte klart av redovisningen hur så stora överskott oväntat resulterade i ett underskott trots att antalet hundar inte ökat nämnvärt. Socialstyrelsen begärde därför att SRF:s externa revisor skulle göra en särskild granskning av kostnaderna för verksamheten. Enligt kostnadsredovisningen berodde de ökade kostnaderna på att priset på hundar stigit markant sedan Kostnaderna för veterinär och tilldelning av hundar ökade också avsevärt i och med att SRF år 2002 övertog en veterinär och en konsulent för slutprov och tilldelning från Hundskolan. Dessutom ökade kostnaderna för kursverksamheten. Från Socialdepartementets sida avser man nu att reglera ledarhundsverksamheten. Påverkar ett oförändrat statsbidrag verksamheten? Under de tre senaste åren har statsbidraget till organisationerna inom anslaget i stort sett varit oförändrat. Alla utom Astma och Allergiförbundets rekreationsanläggning Södergården och Stiftelsen Rikstolktjänst uppger att detta påverkat deras verksamhet inom anslaget. NHR HjälpmedelsCenter Väst och rekreationsanläggningen Sommarsol vet inte om verksamheten påverkats. Både Sommarsol och Södergården framhåller dock att anslaget i sig själv är helt avgörande för verksamheten. Trots att rekreationsanläggningarnas verksamhet påverkats har de ändå kunnat ge gäster med funktionshinder den service de behöver. Anslaget innebär att servicenivån kan hållas högre vilket innebär ökad tillgänglighet och personlig service för dessa gäster. RBU framhåller att organisationen i första hand vänder sig till barn och ungdomar med funktionshinder och deras familjer. Rekreationsanläggningen Mättinge är särskilt skapad för att ta emot familjer. De funktionshindrade barnen vistas där ofta i sällskap med flera anhöriga. Merparten av boendet är därför förlagt till stugor som i allmänhet disponeras av en familj i taget. Räknat från år 2000 har bidraget för Mättinge minskat. RBU missgynnades vid regeländringen av beräkning av gästnätter eftersom den innebar att endast gästnätter för funktionshindrade 15

16 räknas vid beräkningen av statsbidraget. Detta innebär enligt RBU att satsningar på till exempel verksamhetsutveckling, såsom äventyrsverksamhet för barn och ungdomar med svåra funktionshinder, har blivit lidande. Inom andra områden har besparingar gjorts och verksamheter omstrukturerats, exempelvis har SRF:s olika verksamheter minskat. Det gäller till exempel SRF Hantverk AB som tidigare arbetade med hela Sverige som upptagningsområde men som nu fokuserar på synskadade bosatta i Stockholm och Malmö. Ledarhundsverksamheten uppger att SRF fått bidra med egna medel för att finansiera verksamheten. Arbetsmarknadsprogrammet har tvingats minska sin kursverksamhet och andra insatser som vänder sig till synskadade på arbetsmarknaden. Antalet tidningar utgivna på tal har minskat och ClubBraille 1 och centrala punktskriftskurser har upphört. Dessutom har öppettiderna minskats för när synskadade kan faxa in material till lästjänst via telefax. SDR uppger att det oförändrade anslaget inneburit att spridningen av kunskap om och på teckenspråk inte har kunnat utvecklas medan det för FSDB:s del har resulterat i underskott. Nuetredaktionen har signalerat att man kommer att tvingas vidta åtgärder som kommer att påverka kvaliteten negativt. Den elektroniska nyhetsservicen fungerar med hjälp av gammal utrustning. Mer tid får användas till reparationer istället för till teknisk utveckling och support. Antalet kurser och individuella utbildningar, för att utveckla material samt marknadsföra verksamheten, minskar. Enligt FSDB kan man endast tillgodose en liten del av det behov som finns när det gäller kunskapsutveckling, nätverksbyggande och informationshantering. Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet påpekar att när verksamheten startade 1973 täckte anslaget alla kostnader för verksamheten, det vill säga lönekostnader för en disputerad förste intendent och en intendent samt driftmedel. Nu räcker anslaget inte ens till lön åt de två assistenter som arbetar med pollenprognoserna (sedan 1 april titulerade intendenter, men med samma lön). Genom det ständigt ökande underskottet i finansieringen har löneutvecklingen också varit dålig och utgör på sikt ett problem för verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Alla kringkostnader för utrustning som behövs måste dessutom finansieras med andra medel, liksom utvecklingskostnader för att utveckla prognoser och presentationer. Ett ständigt problem är att prognosarbetet kräver oupphörlig bemanning vilket innebär att vikarier måste tillsättas vid sjukdom och ledighet. Medel till detta måste också hämtas från andra källor. Kostnader för drift och extrapersonal är nästan lika stora som den fasta lönekostnaden. Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering har strukturerat om verksamheten för att hålla ner kostnaderna. Framför allt gäller det lägerverksamheten där faciliteterna har setts över. De senaste åren har ledarna inte fått den kompetensutveckling som varit önskvärd vilket på sikt kan leda till att kvaliteten på lägerverksamheten försämras. Detta gäller också för den uppsökande verksamheten. Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering vill därför öka personalens möjligheter till utveckling och utbildning inom dessa områden. 1 Bokklubb för punktskriftsläsare. 16

17 Hur verksamheten påverkas om anslaget ökar med 50 respektive 100 procent För SRF Hantverk AB skulle en ökning av anslaget med 50 procent innebära en möjlighet att engagera ytterligare cirka 25 synskadade personer, vilket skulle ta två till tre år om det ska ske på ett högkvalitativt sätt. Om anslaget fördubblades skulle det bli möjligt för SRF Hantverk AB att arbeta på fler orter i Sverige än Stockholm och Malmö. Verksamheten skulle kunna ökas med 35 till 40 personer under tre till fyra år. Dessutom skulle SRF Hantverk AB kunna starta fler verksamhetsgrenar än borstbinderi. När det gäller verksamheten för att ta fram ledarhundar så kan inte verksamheten utökas så mycket som 50 procent, än mindre med 100 procent eftersom antalet ledarhundsämnen är för litet. En viss ökning skulle behövas för att verksamheten inte ska behöva bidra med egna medel. Om anslaget skulle öka med 50 procent för SRF:s arbetsmarknadsprogram får fler personer tillgång till råd, stöd och andra insatser från programmet. Insatserna kan riktas mot olika grupper till exempel arbetslösa, synsvaga, blinda, sjukskrivna och för dem som har problem på jobbet. Personalen skulle kunna fördjupa sitt kunnande om målgruppen genom arbetsmarknadsundersökningar och förmedla mer kunskap till tjänstemän inom Arbetsmarknadsverket. Om anslaget fördubblas skulle personalen därutöver kunna fördjupa sitt kunnande om målgruppen genom arbetsmarknadsundersökningar och såväl nationella som internationella forskningsresultat. Konferenser skulle kunna ordnas för att sprida kunskaper och erfarenheter samt förmedla mer kunskap till parterna inom arbetsmarknadsområdet. Dessutom skulle en aktivare satsning på information öka kunnandet och förändra attityder och ett yrkesregister byggas upp. När det gäller verksamheten flerhandikapp finns stora behov som inte är tillgodosedda. Ökade ekonomiska resurser skulle till en del användas för att utöka personalen som då kunde sätta igång och stödja och driva fler aktiviteter. Det finns behov av att arbeta mer anpassat och riktat mot olika delgrupper av personer med ytterligare funktionshinder, som exempelvis rörelsehindrade och hörselskadade. Detta sker inte för närvarande. Samarbetet med övriga organisationer behöver också byggas upp, vilket kräver resurser som verksamheten inte har i dagsläget. Om anslaget fördubblades till denna verksamhet skulle den allmänt förstärkas, bland annat skulle möjligheterna för att arbeta ute i landet med stöd till regionala och lokala organisationer samt samarbeta med andra organisationer bli större. Lästjänst via telefax skulle kunna öka öppettiderna för uppläsning och ge lässervice på flera invandrarspråk om anslaget ökade med 50 procent. Om detta fördubblades skulle faxprojektet kunna utvecklas till att också omfatta uppläsning av text på förpackningar och till att förmedla bildbeskrivningar. När det gäller verksamheten för punktskrift så skulle den centrala punktskriftsundervisningen återinföras och stödet till den lokala punktskriftsundervisningen för nysynskadade vuxna ökas om anslaget ökade med 50 procent. Dessutom skulle fler anpassade sällskapsspel och liknande produkter tas fram. Om anslaget fördubblades skulle därutöver fler punktskriftslärare och cirkelledare kunna utbildas, fler konferenser och kurser om punktskrift genomföras och stödjas, och informationen till allmänheten om punktskrift 17

18 ökas. För verksamheten med tidningar skulle en ökning av anslaget innebära att tidningar som upphört ges ut på nytt, omfattningen på några tidningar ökas och fler tidningar ges ut än som sker idag. I nuläget får dövblinda personer betydligt sämre service än de som ser och hör. Om anslaget ökade med 50 procent skulle FSDB arbeta med att ytterligare förenkla nyheterna, öka antalet nyheter, göra fler fördjupningar, bakgrundsartiklar samt fler reportage som är speciellt anpassade till den elektroniska tidningen Nuets läsekrets. Dessutom skulle den elektroniska nyhetsservicen komma upp i samma nivå som i slutet av 1990-talet då dövblinda personer fick lika god nyhetsservice som seende och hörande. Material skulle kunna produceras som är helt anpassad till brukarens behov, personalen fortbildas och informera sig om nyheter på området samt marknadsföra verksamheten på ett mer effektivt sätt. När det gäller kunskapsutveckling, nätverksbyggande och informationsspridning skulle personalen kunna arbeta mer inom de angelägna områdena skola, yrkesutbildning, arbetsmarknad, rehabilitering, bemötande, tolkfrågor och boende. En fördubbling av anslaget skulle för Nuet och den elektroniska nyhetsservicen innebära, förutom en traditionell kvalitetshöjning, en möjlighet att bryta ny mark. Nuet kunde ses över och moderniseras, helt nya modeller prövas för nyhetsförmedling till dövblindgruppen och konventionella nyhetsförmedlingstjänster utvecklas så att de blev tillgängliga för målgruppen dövblinda. SDR skulle med ett utökat bidrag kunna utveckla en teckenspråksportal för att effektivisera spridningen och informationen om och på teckenspråk. Samhällsinformationen till teckenspråkiga döva skulle därigenom bli mer effektiv. Stiftelsen Rikstolktjänst menar att detta bidrag följer och påverkas av brukarorganisationernas situation. Om exempelvis bidragen ökar till brukarorganisationerna så ökar också de förtroendevaldas (som idag nyttjar bidraget till rikstolktjänsten) möjlighet att använda sig av rikstolktjänsten. Palynologiska laboratoriet skulle använda en ökning av anslaget med 50 procent främst till att täcka det årliga underskottet ( kronor) för lönekostnader som avser de två analytikertjänsterna. Ökningen skulle också göra det möjligt att erbjuda analytikerna en bättre löneutveckling så att de stannar vid laboratoriet. Därutöver skulle ökningen ge utrymme för att täcka kostnader för tillfälliga personalförstärkningar vid sjukdom och ledighet, vilket årligen kostar omkring kronor. Utvecklingskostnader och konsultarvoden som 2003 kostade kronor skulle också kunna täckas, liksom en stor del av de avsevärda driftkostnaderna för pollenfällor och ersättningen till verksamhetens pollenräknare vid de enskilda landstingen. En 50 procentig ökning skulle ge projektet en ökad trygghet. En fördubbling av anslaget skulle främst ge full täckning för nuvarande lönekostnader men även göra det möjligt att mer permanent knyta en tredje person till pollenanalysarbetet. Detta skulle innebära flera stora fördelar. Mer tid skulle finnas för kvalificerat utvecklingsarbete och utvärdering av mätdata från olika stationer över flera år, vilket skulle förbättra prognoserna. Antalet mätstationer i landet skulle öka, något som laboratoriet har strävat efter i många år och mer tid ägnas åt analytikerträffar och uppsökande verksamhet i landets kommuner och landsting. Personalen skulle kunna ta på sig mer direkt analysarbete i stället för att anlita de kommersiella analysgrup 18

19 perna. De hinner inte med detta i dagsläget. Verksamheten har för närvarande stora kostnader för tillfälliga vikarier och konsulttjänster. Behovet av deras tjänster skulle minska betydligt. Personalen skulle bättre kunna dela arbetsbördan under säsongen och även få en bättre beredskap för att klara ledigheter och sjukdom. Den stora fördelen med en fördubbling av bidraget är att verksamhetens innehåll skulle stärkas på ett påtagligt sätt. Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering skulle ha möjlighet att ha fler förebilder på läger och därmed erbjuda en högre kvalitet för nyskadade om anslaget ökade med 50 procent. Utbildningar för ideella ledare och sammankomster skulle kunna ordnas för att utveckla verksamheten. Uppsökarverksamheten kunde också utvecklas och personalen få en ökad kompetens genom fler utbildningar och sammankomster. Satsningen på barnverksamhet inom läger och uppsökande verksamhet skulle få ett större utrymme dels genom fler läger och dels inom den uppsökande verksamheten genom att relationerna med barnhabiliteringarna skulle stärkas. Rekryteringsgruppen kan erbjuda personal inom dessa områden möjlighet till utveckling och utbildning. Det krävs dock att verksamheten utökas med en tjänst för att genomföra detta. En 50 procentig ökning av anslaget skulle göra detta möjligt. Dessutom skulle en person för marknadsföring och information kunna anställas. Om anslaget fördubblas skulle Rekryteringsgruppen även kunna starta lokala träningsverksamhetsgrupper med anställd personal. HjälpmedelsCenter Väst skulle kunna utöka sina öppettider och ha öppet husverksamheter om anslaget ökade med 50 procent. Om det fördubblas kunde en kanslist och en paramedicinskt utbildad person anställas, personalen fördjupa sig ännu mer i ämnet förflyttning, fler kurser med fördjupning och temadagar ordnas och påbörjade projekt utvecklas till skrifter som också skulle kunna användas som kursmaterial och få en nationell spridning. Dessutom skulle personalen arbeta mer ideellt med föreläsningar och uppdrag utan att ta arvoden vilket ytterligare skulle öka spridningen av centrets specialistkunskap. Ågrenska hälsocentret för barn framhåller att en ökning självklart skulle göra arbetet enklare och fler barn skulle få möjlighet att få del av verksamheten. I år tilldelades Ågrenska två miljoner kronor extra utöver bidraget på kronor. Om anslaget ökar med 50 procent skulle till exempel rekreationsanläggningarna kunna ta emot fler funktionshindrade gäster, utveckla och starta nya verksamheter, öka personaltätheten, förbättra tillgängligheten, den personliga servicen, underhåll av fastigheter och inventarier. Om anslaget fördubblades skulle anläggningarna dessutom kunna investera i bättre hjälpmedel och öka sin marknadsföring, eller tillhandahålla en enklare form av rehabilitering för personer med funktionshinder. Västerhav uppger exempelvis att om anslaget fördubblades skulle man, under en del av året, kunna erbjuda en enklare form av rehabilitering för personer med funktionshinder. Det är för närvarande ett eftersatt behov. Mättinge skulle kunna utveckla verksamheten för barn och ungdomar med flera funktionshinder. Denna grupp har de absolut sämsta möjligheterna till en bra fritid och rekreation. Tillgängligheten till naturen skulle öka om till exempel slingor kunde göras hårda, fyrhjuliga motorcyklar med vagnar köpas in och flera tillgängliga 19

20 rastplatser uppföras så att barn och ungdomar med svåra funktionshinder kunde få möjlighet att till och med campa. Hur verksamheten påverkas om anslaget halveras eller upphör Vid en plötslig halvering av bidraget skulle SRF Hantverk AB få lägga ner verksamheten. Om den däremot fördelades över ett par år skulle verksamheten till viss del kunna omstruktureras. Det skulle uppskattningsvis leda till att antalet synskadade minskade från cirka 45 fast engagerade till cirka 15. Både minskningar och ökningar skulle ske i trappsteg, inte proportionellt till pengarna. Detta beror bland annat på hyreskontrakt, lokalernas storlek och olika maskiners kapacitet. Upp till ett visst antal personer klarar sig verksamheten på en nivå men kommer man över den och måste nyinvestera så blir det plötsligt ett stort ekonomiskt kliv. Om bidraget upphörde skulle också verksamheten upphöra. Stödet sedan 1953 har alltid varit en förutsättning för verksamhetens existens. Självförsörjningsgraden har dock ökat högst väsentligt under senare år. För verksamheten med ledarhundar skulle en halvering av bidraget innebära att antalet hundinköp halveras. Endast tjugotal synskadade per år skulle i så fall få en ledarhund. Bidraget skulle inte ens räcka för att ersätta de hundar som årligen tas ur tjänst på grund av ålder eller sjukdom. Ledarhundsförarna skulle få ta en större del av driftkostnaderna för hunden, för utrustning och veterinärvård. Kursverksamhet och support till förarna skulle minska. Upphör statsbidraget får inte synskadade ledarhundar och de som idag har ledarhundar får inte support eller veterinärkostnader täckta. Om statsbidraget till SRF:s arbetsmarknadsprogram halveras skulle antalet kurser som vänder sig till synskadade minska drastiskt. Personalnedskärningar skulle leda till att färre får tillgång till råd och stöd. Synskadade har idag en mycket utsatt situation på arbetsmarknaden. Om statsbidraget upphör skulle situationen bli mycket allvarligt. Synskadade skulle förlora möjligheten att få råd och stöd från SRF. All kursverksamhet, alla informationsinsatser och all konferensverksamhet skulle upphöra. För verksamheten flerhandikapp innebär en halvering av bidraget antingen att stödet till den regionala och lokala organisationen upphör eller att det inte bedrivs någon aktivitet på riksnivå, i form av till exempel barnläger eller rekreation. Båda alternativen skulle innebära drastiska effekter på den verksamhet som SRF successivt byggt upp och utvecklat. Om bidraget upphör kan SRF inte göra några nämnvärda insatser för denna grupp i synnerhet mot bakgrund av att det allmänna organisationsstödet kraftigt minskat. Halveras bidraget för verksamheten lästjänst via telefax skulle öppettiderna för lästjänsten avsevärt minskas och om bidraget upphörde helt skulle verksamheten upphöra. Punktskriftsverksamheten skulle upphöra med anpassade spel, utbudet av almanackor skulle minska och konferenser upphöra. Om bidraget upphör läggs verksamheten ner. Tillgången till punktskrift skulle därmed upphöra helt inom vissa områden som exempelvis spel och almanackor. Dessutom skulle det inte ske någon undervisning av vuxna och inga konferenser ordnas. Minskas bidraget med hälften till verksamheten 20

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 4:2. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 4:2. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut II:5 2014-11-27 S2014/8436/FST Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 4:2 Riksdagen har beslutat om anslaget 4:2

Läs mer

Verksamheter för funktionshindrade

Verksamheter för funktionshindrade 2008:8 Verksamheter för funktionshindrade förslag till ny bidragsprocess för anslaget 16:4 MISSIV DATUM DIARIENR 2008-05-27 2007/166-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-08-23 S2007/7116/ST (delvis) Regeringen

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer

ap.8 Övrig verksamhet(ram) ap.10 Personligt ombud(ram)

ap.8 Övrig verksamhet(ram) ap.10 Personligt ombud(ram) Regeringsbeslut II:6 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 4:2 1bilaga Riksdagen har beslutat om anslaget

Läs mer

SISU(ram) Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs(ram)

SISU(ram) Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs(ram) Regeringsbeslut II:6 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/01099/UF (delvis) U2016/05429/UF (delvis) U2016/05628/UF Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut III:4 2015-12-03 S2015/07800/FS Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 1bilaga Riksdagen har beslutat om anslaget

Läs mer

SISU(ram) Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs(ram)

SISU(ram) Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs(ram) Regeringsbeslut II:3 2017-12-07 U2017/04858/UF Utbildningsdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 14:1, 14:2, 14:3 och 14:4 inom utgiftsområde

Läs mer

ap.8 Övrig verksamhet(ram) 66 997 ap.10 Personligt ombud(ram) 104 460 Bidrag för glasögon till barn och unga(ram)

ap.8 Övrig verksamhet(ram) 66 997 ap.10 Personligt ombud(ram) 104 460 Bidrag för glasögon till barn och unga(ram) Regeringsbeslut II:4 2016-02-25 S2016/01453/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 4:2 1bilaga Riksdagen har beslutat om anslaget 4:2

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer; SFS 2011:65 Utkom från trycket den 1 februari 2011 utfärdad den 20 januari 2011. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Christina Bohman Karlsson Christina.bohman socialst elsen.se Regeringen Socialdepartementet

Christina Bohman Karlsson Christina.bohman socialst elsen.se Regeringen Socialdepartementet Socialstyrelsen Regler och tillstånd 2012-03-20 Dnr 6.2.9-30813/2011-41(5) Christina Bohman Karlsson Christina.bohman socialst elsen.se Regeringen Socialdepartementet apiai 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut III:7 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4253/SAM S2015/04530/RS (delvis) Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 1bilaga Riksdagen

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för Regeringsbeslut I:7 2014-04-03 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch ungdomsvården

Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch ungdomsvården Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohman@socialstyrelsen.se 2013-06-27 Dnr 9.1-27996/2013 1(5) Information om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barnoch

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Bidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser.

Bidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser. Bidragsregler Kriterier för handläggning av ansökningar rörande bidrag till rekreationsvistelser, lägervistelser, föreningsarrangemang, korta kurser samt organisationsbidrag Allmänt Ansökan skall vara

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) 2008-02-04 Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som riktar sig till invånarna inom Kungsholmens stadsdelsområde Villkor för

Läs mer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Antagna av Landstingsstyrelsen 2013-09-03 Innehåll MÅLBESKRIVNING... 3 GRUNDVILLKOR FÖR BIDRAGSANSÖKAN... 3 NYA FUNKTIONSHINDERORGANISATIONER...

Läs mer

Insatser för att förebygga spelberoende(ram)

Insatser för att förebygga spelberoende(ram) Regeringsbeslut II:7 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 2:6 Riksdagen har beslutat om och

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:9-12-11 Ku/1782/KA Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 29 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet Sida 1 av 11 Regeringsbeslut 28 2003-12-11 Ku2003/2590/ (delvis), m.fl. Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:24 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut II:3 Arbetsmarknadsdepartementet 2013-12-12 A2013/4180/DISK A2013/4655/SV A2013/4745/DISK Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

I uppdraget ingår även följande åtgärder.

I uppdraget ingår även följande åtgärder. Regeringsbeslut 1:2 2009-02-19 U2009/914/G U2008/6186/G Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 STOCKHOLM Uppdrag till Statens skolverk att genomföra utvecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet; SFS Utkom från trycket den utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända; SFS 2016:329 Utkom

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut 48 2015-12-17 Ku2015/03083/DISK Kulturdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 7:1 och 7:2 Åtgärder för

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Länets kommuner och Region Kronobergs Psykiatri Centrum ingår i nedanstående överenskommelse avseende

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:12 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fördelning av landstingsbidrag 2011 till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn Regeringsbeslut 13 2016-11-24 Ku2016/02626/LS (delvis) Kulturdepartementet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Box 17801 11894 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 13:6 inom utgiftsområde Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 13:6 inom utgiftsområde Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut 1 2015-12-11 Ku2015/02981/D Kulturdepartementet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Box 17801 11894 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 13:6 inom

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Ledarhundar. Socialutskottets betänkande 2004/05:SoU17. Sammanfattning

Ledarhundar. Socialutskottets betänkande 2004/05:SoU17. Sammanfattning Socialutskottets betänkande 2004/05:SoU17 Ledarhundar Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2004/05:84 Ledarhundar samt två motioner som väckts med anledning av propositionen.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 36 2015-12-17 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade )

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade ) NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade 2013-10-03) Generella förutsättningar Relationen mellan nämnden för hälsa och omsorg (NHO),

Läs mer

517 minoriteter(ram) Ökad säkerhet för den judiska minoriteten(ram)

517 minoriteter(ram) Ökad säkerhet för den judiska minoriteten(ram) Regeringsbeslut II 6 Arbetsmarknadsdepartementet 2011-12-15 A2011/4505/DISK A2011/4445/EXPCH Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

R Kvinno- och tjejjourer

R Kvinno- och tjejjourer R90063-2 Kvinno- och tjejjourer 2017-2018 1 Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2016. Så

Läs mer

(ram) Ersättning till länsstyrelserna (ram)

(ram) Ersättning till länsstyrelserna (ram) Regeringsbeslut III:1 2014-12-11 Ju2014/7585/D Justitiedepartementet Valmyndigheten Box 12191 10225 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati Riksdagen

Läs mer

S2010/5354/ST (delvis) Hjälpmedelsinstitutet Box Vällingby. 2 bilagor

S2010/5354/ST (delvis) Hjälpmedelsinstitutet Box Vällingby. 2 bilagor Regeringsbeslut III:3 2010-07-15 S2010/5354/ST (delvis) Socialdepartementet Hjälpmedelsinstitutet Box 510 162 15 Vällingby Uppdrag om Bo bra på äldre dar 2 bilagor Regeringens beslut Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010 Enheten för statsbidrag 1 (5) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2010 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer och riktlinjer för ansökan

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut 26 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02167/DISK Ku2015/02905/LS (delvis) Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Statens skolverk 106 20 Stockholm

Statens skolverk 106 20 Stockholm Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut I:44 2012-03-29 Statens skolverk 106 20 Stockholm U2011/4343/S U2011/7370/GV (delvis) U2012/2103/GV Uppdrag att svara för utbildning Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 2012-06-11 1 (5) Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ärendet Stockholms läns landsting

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Kommittédirektiv Översyn av statens insatser för lättläst Dir. 2012:109 Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska se över statens insatser på området lättläst.

Läs mer

Nationella kunskapscentra 15200

Nationella kunskapscentra 15200 Regeringsbeslut II:7 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 4:5 Riksdagen har beslutat om anslaget 4:5

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102)

Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102) RBU YTTRANDE Riksförbundet för Rörelsehindrade 2009-02-26 Barn och Ungdomar Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102) Riksförbundet

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut IV 6 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4438/DISK A2014/1080/DISK A2014/3779/DISK m.fl. Se bilaga 1 Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 10422 Stockholm Regleringsbrev för

Läs mer

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Dnr 9.1-11438/2015 Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 1. Uppgifter om organisationen 1a. Grunduppgifter Den ideella föreningens

Läs mer

Kompensera eller Inkludera?

Kompensera eller Inkludera? Kompensera eller Inkludera? Inkludera - Kompensera Integrera - Inkludera Träna - Kompensera Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Perspektivskifte Från patient till medborgare Utgångspunkter

Läs mer

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Samhall Aktiebolag, 556448-1397.

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Samhall Aktiebolag, 556448-1397. Kallelse till extra bolagsstämma i Samhall Aktiebolag Härmed kallas till extra bolagsstämma i Samhall Aktiebolag, 556448-1397. Tid: den 12 januari 2016, kl. 09.00 Plats: Samhalls huvudkontor, Klarabergsviadukten

Läs mer

Villkor för bidraget framgår av beslutsbilaga l.

Villkor för bidraget framgår av beslutsbilaga l. KULTURRÅDET BESLUT 2014-12-12 Dnr KUR 2014/7087 Ärende Fördelning av bidrag till läsfrämjande insatser till projekt Sommarboken 2015, KUR 2014/7087. Sökande Kultur i Väst, org.nr. 232 100-0131, Rosenlundsgatan

Läs mer

Fördelning av medel för ökad bemanning inom demensvården

Fördelning av medel för ökad bemanning inom demensvården ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STRA TEGI OCH PLANERING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-04-04 Handläggare: Marita Åkersten Telefon: 08-508 36 215 Till Äldrenämnden den 12 april 2011 Fördelning av medel

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten Regeringsbeslut III:23 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet E-hälsomyndigheten Ringvägen 100 118 60 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende E-hälsomyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17 Regeringsbeslut II:4 Utbildningsdepartementet 2016-11-24 U2016/05094/BS(delvis) U2016/05110/UF Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015

Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Inledning Staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare; SFS 2013:70 Utkom från trycket den 5 mars 2013 utfärdad den 21 februari 2013. Regeringen föreskriver

Läs mer

Generella villkor för bidrag till forskning eller forskningsstödjande verksamhet från Vetenskapsrådet

Generella villkor för bidrag till forskning eller forskningsstödjande verksamhet från Vetenskapsrådet Generella villkor för bidrag till forskning eller forskningsstödjande verksamhet från Vetenskapsrådet Villkoren har fastställts av Vetenskapsrådet den 12 december 2016. Villkoren gäller för bidrag som

Läs mer

Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer

Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer 2016-07-01 Dnr 9.1 12655/2016 1(8) Anvisningar för webblanketten. Ansökan om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2017 och 2018

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:24 och 1:25 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 7 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/08017/SUN N2016/07690/KLS (delvis) N2016/06636/SUN m.fl. Se bilaga 1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Vägledning för bidrag vid vissa studier

Vägledning för bidrag vid vissa studier 2015-02-24 ALL 2015/341 Vägledning för bidrag vid vissa studier Till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Beslutad 2015-02-13 av Leif Näfver, Avdelningschef Inledning Syftet med den här

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kjerstin Greve-Löberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-06-21, P 21 1 (3) HSN 2016-1047 Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

S2006/9394/HS (delvis) Socialstyrelsen STOCKHOLM

S2006/9394/HS (delvis) Socialstyrelsen STOCKHOLM Regeringsbeslut I:3 2009-03-12 S2006/9394/HS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Uppdrag att betala ut bidrag till kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder sysselsättning

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

förebygger och motverkar diskriminering(ram)

förebygger och motverkar diskriminering(ram) Regeringsbeslut 12 2016-06-30 Ku2016/01622/LS (delvis) Kulturdepartementet Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Box 17801 11894 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland www.pwc.se Rapport förstudie Statsbidrag för asylsökande och nyanlända Eva Andlert, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.3.

Läs mer