KS 262 Ärende KS 2013/704

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS 262 Ärende KS 2013/704"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m enligt bilagt taxeförslag. Reservationer Wahan Harutun reserverar sig mot beslutet. Ärendet - Anläggningsavgifter höjs med 5% och brukningsavgifter med 15%. - Vattenmätare i fritidshus slopas och brukningsavgiften sätts till ett pris motsvarande 40 kubikmeter / år - För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med mätare erläggs brukningsavgift enligt 14.1 Dessutom erläggs en engångsavgift om 200 kr och en hyra per dygn om 50 kr. Levereras renvatten tillfälligt genom brandpoströr utan mätning erläggs en avgift per dygn om 250 kr. - Avgifterna enligt 17 (engångsavgifter t.ex. för avstängning och påkoppling av vatten) jämställs med övriga kommuner inom Dala Vatten och Avfall AB. - Fast årlig avgift om 500 kr/år införs fastigheter anslutna till dagvattensystemet - Redaktionell ändring i 5.7 och 17 Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att VA-taxan höjs fr.o.m enligt bilagt taxeförslag. Wahan Harutun föreslår: att bolaget vidtar besparingar genom reducering av antalet anställda inom administrationen/personal/chefer för att täcka kommande besparingar utan onödiga upplåningar. Beslutsgång Ordförande ställer utskottets förslag mot Wahan Harutuns förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till VA-taxa 2014, för Vansbro kommun Justerare Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Justerare Utdragsbestyrkande

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Investeringar - Budget 2014 VTAB Affärsområde (V, A, F, Adm) Benämning Anskaffningsvärde (kr) Anskaffningstidpunkt (månad) Bedömd ekonomisk livslängd (antal år) Avskrivning per år Typ (E=Ersättningsinv, N = Nyinv) V Nya serviser N V Reinv. Ledningsnät E V Reinv. APS E V Reinv. LPS E V Reinv. VV, TS E V Reinv. ARV E V Driftövervakningssystem E V Driftövervakning N V VV Flögforsen N V Vattentorn Vansbro, renovering E V Lindesnäs VV, radonreduktion E V Lindesnäs ARV, ombyggnad E Nås ARV, utredning V ombyggnad E V Utbyggnad VA Finnön Nås N Summa Not 1: För att klassas som investering krävs ett anskaffningsvärde lika med eller högre än kr och en bedömd ekonomisk livslängd på minst tre år. I anskaffningsvärdet skall inkluderas också samtliga eventuella kringkostnader i samband med investeringen. Not 2: En sammanställd investeringsbudget lämnas per affärsområde.

22 Motivering Täcks av anl.avg. Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Utbyte nuvarande driftövervaknings- system, som kommer "läggas ner". Utbyggnad Pågående förstudie. Totalkostnad ej känd. Eftersatt underhåll Alltför höga radonvärden behöver reduceras Infiltration funkar ej, ersätts med minreningsverk Eftersatt underhåll Ansökan om anslutning har inkommit. Området ligger inom VA-verksamhetsområde Inlagd av LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR omisk livslängd på minst tre år.

23 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 261 Ärende KS 2013/705 Avfallstaxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen avfallstaxa Reservationer Wahan Harutun reserverar sig mot beslutet. Ärendet Avfallstaxan föreslås höjas med 5,75% Slamtaxan föreslås oförändrad. Sammantaget innebär detta att för 2014 föreslås en höjning av avfallstaxan med totalt 5,00%. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta föreslagen avfallstaxa Wahan Harutun föreslår: att bolaget vidtar besparingar genom reducering av antalet anställda inom administrationen/personal/chefer för att täcka kommande besparingar utan onödiga upplåningar. Beslutsgång Ordförande ställer utskottets förslag mot Wahan Harutuns förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Styrelseprotokoll Vansbro Teknik AB Avfallstaxa 2014,förslag Justerare Utdragsbestyrkande

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Investeringar - Budget 2014 VTAB Affärsområde (V, A, F, Adm) Benämning Anskaffningsvärde (kr) Anskaffningstidpunkt (månad) Bedömd ekonomisk livslängd (antal år) Avskrivning per år Typ (E=Ersättningsinv, N = Nyinv) V Nya serviser N V Reinv. Ledningsnät E V Reinv. APS E V Reinv. LPS E V Reinv. VV, TS E V Reinv. ARV E V Driftövervakningssystem E V Driftövervakning N V VV Flögforsen N V Vattentorn Vansbro, renovering E V Lindesnäs VV, radonreduktion E V Lindesnäs ARV, ombyggnad E Nås ARV, utredning V ombyggnad E V Utbyggnad VA Finnön Nås N Summa Not 1: För att klassas som investering krävs ett anskaffningsvärde lika med eller högre än kr och en bedömd ekonomisk livslängd på minst tre år. I anskaffningsvärdet skall inkluderas också samtliga eventuella kringkostnader i samband med investeringen. Not 2: En sammanställd investeringsbudget lämnas per affärsområde.

36 Motivering Täcks av anl.avg. Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Utbyte nuvarande driftövervaknings- system, som kommer "läggas ner". Utbyggnad Pågående förstudie. Totalkostnad ej känd. Eftersatt underhåll Alltför höga radonvärden behöver reduceras Infiltration funkar ej, ersätts med minreningsverk Eftersatt underhåll Ansökan om anslutning har inkommit. Området ligger inom VA-verksamhetsområde Inlagd av LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR omisk livslängd på minst tre år.

37

38

39

40

41 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 254 Ärende KS 2013/634 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 år 2013 Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2013 till handlingarna. Ärendet Sammanfattning Rapportering av ej verkställda beslut ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ansvarig nämnd, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige. Rapportering denna gång gäller för kvartal 3 år Enligt individrapport kvartal 3 år 2013 inom äldreomsorgen SoL har två (2) ärenden ang beslut om särskilt boende som tidigare rapporteras kvartal verkställts. Väntetid för dessa personer har varit sju (7) månader. Enligt kvartalsrapport och individrapport kvartal 3 år 2013 inom äldreomsorgen SoL finns nu tre (3) nya ärenden om beslut om särskilt boende som ej verkställts inom tre månader. Berörda personer finns på korttidsplats och i hemmet i väntan på permanent boende. Väntetid fem (5) månader. Årterrapport för en (1) person som har beslut om kontaktperson i mars 2013, har ej verkställts inom tre månader. Personen har blivit erbjuden kontaktperson den 3 april 2013, men tackat nej, p g a olika omständigheter. Kontakt med berörd person den 29 september 2013, gav inget resultat. Väntetid sex (6) månader. Enligt kvartalsrapport 3 år 2013 inom LSS framkommer att det inte finns några ej verkställda beslut. Enligt kvartalsrapport 3 år 2013 inom SoL för individ- och familjeomsorgen framkommer att det inte finns några ej verkställda beslut. Individ- och kvartalsrapporterna är skickade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Justerare Utdragsbestyrkande

42 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Förslag till beslut Utskottet omsorg föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2013 till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande

43 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Vård & Omsorg KS 2013/ Assistent, Carol Nilsson Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 år 2013 Rekommendation till beslut Kommunstyrelsen beslutar ingå till kommunfullmäktige med förslag till beslut att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2013 till handlingarna. Sammanfattning Rapportering av ej verkställda beslut ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ansvarig nämnd, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige. Rapportering denna gång gäller för kvartal 3 år Enligt individrapport kvartal 3 år 2013 inom äldreomsorgen SoL har två (2) ärenden ang beslut om särskilt boende som tidigare rapporteras kvartal verkställts. Väntetid för dessa personer har varit sju (7) månader. Enligt kvartalsrapport och individrapport kvartal 3 år 2013 inom äldreomsorgen SoL finns nu tre (3) nya ärenden om beslut om särskilt boende som ej verkställts inom tre månader. Berörda personer finns på korttidsplats och i hemmet i väntan på permanent boende. Väntetid fem (5) månader. Årterrapport för en (1) person som har beslut om kontaktperson i mars 2013, har ej verkställts inom tre månader. Personen har blivit erbjuden kontaktperson den 3 april 2013, men tackat nej, p g a olika omständigheter. Kontakt med berörd person den 29 september 2013, gav inget resultat. Väntetid sex (6) månader. Enligt kvartalsrapport 3 år 2013 inom LSS framkommer att det inte finns några ej verkställda beslut. Enligt kvartalsrapport 3 år 2013 inom SoL för individ- och familjeomsorgen framkommer att det inte finns några ej verkställda beslut. Individ- och kvartalsrapporterna är skickade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Bakgrund Kommunerna har från den 1 juli 2006 en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 4 kap 1 som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Vansbro kommun Växel Medborgarhuset Fax: Vansbro

44 Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut där verkställigheten avbrutits och beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen sker då på individnivå en gång per kvartal. Kommunerna har från den 1 juli 2008 även skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering gäller även beslut där verkställigheten avbrutits och beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader enligt 9 och 28 f, LSS. Konsekvenser En kommun som har beslut som inte verkställts inom skälig tid, inom tre (3) månader, kan få betala avgift som tillfaller staten. Slutsats Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Kvartalrapporter Beslutet expedieras till : Assistent, Carol Nilsson Kommunens revisorer

45 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 255 Ärende KS 2013/680 Arkivreglemente, Vansbro kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. att anta förslag till arkivreglemente för Vansbro kommun, daterat , 2. att ovanstående reglemente börjar gälla , samt att det därmed ersätter tidigare antaget arkivreglemente. Ärendet Kommunfullmäktige har med stöd i 16 arkivlagen gett kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett nytt arkivreglemente för Vansbro kommun. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. att anta förslag till arkivreglemente för Vansbro kommun, daterat , 2. att ovanstående reglemente börjar gälla , samt att det därmed ersätter tidigare antaget arkivreglemente. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till arkivreglemente för Vansbro kommun Justerare Utdragsbestyrkande

46 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Sekretariatet KS 2013/680 Assistent Mikael Granath KOMMUNFULLMÄKTIGE Arkivreglemente för Vansbro kommun Rekommendation till beslut 1. att anta förslag till arkivreglemente för Vansbro kommun, daterat , 2. att ovanstående reglemente börjar gälla , samt att det därmed ersätter tidigare antaget arkivreglemente. Sammanfattning Kommunfullmäktige har med stöd i 16 arkivlagen gett kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett nytt arkivreglemente för Vansbro kommun. Bakgrund I samband med antagandet av nytt reglemente för överförmyndaren fattade kommunfullmäktige även beslut att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utarbeta ett nytt arkivreglemente ( , KF 65). Detta skedde med stöd i arkivlagen. Arkivlagen är en viktig följdförfattning till tryckfrihetsförordningen. Syftet med lagen är att tillgodose offentlighetsprincipen, samt att sörja för det behov av information som rättsskipningen, förvaltningen och forskningen har. Nu gällande arkivreglemente är antaget år 1995 och ett revideringsbehov föreligger. I samarbete med arkivansvarig har ett förslag till arkivreglemente utarbetats. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Tjänsteutlåtande, docx Förslag till arkivreglemente för Vansbro kommun, Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

47 Arkivreglemente för Vansbro kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-xx-xx Att gälla from

48 Arkivreglemente för Vansbro kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Vansbro kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 arkivlagen. 1. Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning 1. Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 2 samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse. Dock måste kommunfullmäktige genom bestämmelse i bolagsordning, ägardirektiv, stiftelseurkund eller stadgar göra beslutet associationsrättsligt bindande. 2. Myndighetens arkivansvar Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4-10 av detta reglemente. 3. Arkivmyndigheten Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen. Hos arkivmyndigheten skall finnas ett kommunarkiv. 1 Med självständig ställning avses att enheten drivs och fattar beslut självständigt. Exempel på sådant organ är överförmyndare, där särskild nämnd saknas. 2 Vansbro kommun ska anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande om kommunen ensam eller tillsammans med andra kommuner eller landsting (offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 3 2 st.) 1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen, 2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller 3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.

49 Kommunarkivet skall vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. Kommunarkivet, i egenskap av den arkivansvarige, ger myndigheterna råd i arkivvårdfrågor. 4. Redovisning av arkiv Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning). Förteckningen skall följa utarbetat arkivschema. Arkivbeskrivning och arkivförteckning skall fortlöpande revideras. 5. Dokumenthanteringsplan Varje myndighet skall, i samråd med arkivmyndigheten, upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). 6. Rensning Handlingar som inte skall tillhöra arkivet, skall fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensningen skall genomföras av person med god kännedom om handlingarnas betydelse för förståelsen av ärendet, det vill säga normalt den som handlagt ärendet. Rensning skall genomföras senast i samband med arkivläggningen (avslut av ärende). 7. Bevarande och gallring Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna om gallring efter samråd med överlämnande myndighet. Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras. Gallringen skall dokumenteras. 8. Överlämnande Myndighet skall överlämna sitt arkiv eller del därav till arkivmyndigheten för fortsatt vård och förtecknande, då handlingarna inte längre behövs för den löpande verksamheten. Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till annan myndighet inom kommunen, skall arkivet överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte kommunfullmäktige har beslutat något annat.

50 9. Arkivbeständighet och arkivförvaring Handlingar som skall bevaras skall, i möjligaste mån, framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet. Arkivhandlingar skall alltid förvaras under betryggande former. Av Riksarkivet, till statliga myndigheter, utfärdade föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav skall vara normgivande även i kommunens arkivvård. Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten. 10. Utlåning Utlåning av arkivhandlingar skall ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte uppkommer. Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

51 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 256 Ärende KS 2013/278 Förteckning över inkomna, ej besvarade, motioner 2013 Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förteckningen. Ärendet Motioner som fullmäktige beslutat får ställas: 1.Motion, LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten (KS 2012/718) Motionär: Torsten Larsson (Kd) Inlämnad: Motion, anslutning till Översvämningsfonden Sverige (KS 2011/748) Motionär: Wahan Harutun (Kp) Inlämnad: Motion, behöriga lärare på alla lektioner (KS 2013/259) Motionär: Wahan Harutun (Kp) Inlämnad: Motion, delade turer (KS 2013/364) Motionär: Nall Lasse Andersson (S) Inlämnad: Motion, förskola samt barnomsorg (KS 2013/558) Motionär: Kristdemokraterna Inlämnad: Motion, öppna nätverk i kommunens lokaler (KS 2013/578) Motionär: Anders Edlund (S) Inlämnad: Motion, rekrytering i egen regi (KS 2013/658) Motionär: Torsten Larsson (Kd) Inlämnad: Justerare Utdragsbestyrkande

52 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna förteckningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Inlämnade och godkända motioner Justerare Utdragsbestyrkande

53 Ej besvarade motioner doc TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Sekretariatet KS 2013/278 Kommunsekreterare Timmie Aspelin Tel.nr KOMMUNFULLMÄKTIGE Förteckning över inkomna, ej besvarade, motioner Rekommendation till beslut att godkänna förteckningen. Ärendet Motioner som fullmäktige beslutat får ställas: 1. Motion, LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten (KS 2012/718) Motionär: Torsten Larsson (Fp) Inlämnad: Motion, anslutning till Översvämningsfonden Sverige (KS 2011/748) Motionär: Wahan Harutun (Kp) Inlämnad: Motion, behöriga lärare på alla lektioner (KS 2013/259) Motionär: Wahan Harutun (Kp) Inlämnad: Motion, delade turer (KS 2013/364) Motionär: Nall Lasse Andersson (S) Inlämnad: Motion, förskola samt barnomsorg (KS 2013/558) Motionär: Kristdemokraterna Inlämnad: Motion, öppna nätverk i kommunens lokaler (KS 2013/578) Motionär: Anders Edlund (S) Inlämnad: Motion, rekrytering i egen regi (KS 2013/658) Motionär: Torsten Larsson (Kd) Inlämnad: Beslutsunderlag Inlämnade och godkända motioner Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

54 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 258 Ärende KS 2013/568 Turistbyråverksamhet - revidering av beslut Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att verksamheten överförs direkt från Näringslivssamverkan ekonomisk förening till Visit södra Dalarna. Reservationer Wahan Harutun reserverar sig mot beslutet. Ärendet Kommunfullmäktige fattade , 71, beslut om att Vansbro kommun går in som delägare i Visit Södra Dalarna AB (VSDAB) fr o m Avsikten var att turistbyråverksamheten skulle återgå till Vansbro kommun och samma dag överföras till VSDAB. Detta är inte nödvändigt, Visit Södra Dalarna AB kan överta verksamheten direkt från Näringslivssamverkan i Vansbro kommun, ekonomisk förening. Detta underlättar bl a vid personalens övergång till annan arbetsgivare. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att upphäva första att-satsen i beslut fattat , 71. Anders Edlund föreslår: att verksamheten överförs direkt från Näringslivssamverkan ekonomisk förening till Visit södra Dalarna. Beslutsgång Ordförande ställer utskottets förslag mot Anders Edlunds förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Edlunds förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Justerare Utdragsbestyrkande

55 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Kommunkansliet KS2013/568 Kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson KOMMUNFULLMÄKTIGE Turistbyråverksamhet revidering av beslut Rekommendation till beslut att föreslå kommunfullmäktige att upphäva första att-satsen i beslut fattat , 71 Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade , 71, beslut om att Vansbro kommun går in som delägare i Visit Södra Dalarna AB (VSDAB) fr o m Avsikten var att turistbyråverksamheten skulle återgå till Vansbro kommun och samma dag överföras till VSDAB. Detta är inte nödvändigt, Visit Södra Dalarna AB kan överta verksamheten direkt från Näringslivssamverkan i Vansbro kommun, ekonomisk förening. Detta underlättar bl a vid personalens övergång till annan arbetsgivare. Bakgrund Turistbyråverksamhet samt camping drivs sedan 2009 av den ekonomiska föreningen Näringslivssamverkan. Styrelsen för Näringslivssamverkan har förordat en lösning som innebär att Vansbro går in som delägare i Visit Södra Dalarna AB (VSDAB). Kommunfullmäktige fattade , 71, beslut enligt följande: att att turistbyråverksamheten återgår till Vansbro kommun from Vansbro kommun går in som delägare i Visit Södra Dalarna AB from Tjänsteutlåtande tb 2.docx att att att Vansbro kommun erlägger aktiekapital med 65 tkr och att dessa finansieras av kommunens likvida medel ökat budgetbehov beaktas i budgetprocessen ny entreprenör omgående söks för drift av campingen Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

56 2(2) Vid fortsatta diskussioner med VSDAB har framkommit att det är en möjlig lösning att ta över turistbyråverksamheten direkt från Näringslivssamverkan istället för från Vansbro kommun. Detta underlättar övertagandet av anställd personal. Slutsats Av kommunfullmäktige fattat beslut, attsats ett, kring att turistbyråverksamheten ska återgå till Vansbro kommun per bör upphävas till förmån för en direkt övergång från Näringslivssamverkan till VSDAB. Beslutet expedieras till : Näringslivssamverkan i Vansbro kommun ekonomisk förening Visit Södra Dalarna AB, Carl-Johan Ingeström Tjänsteutlåtande tb 2.docx Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

57 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 259 Ärende KS 2013/703 Vansbro teknik AB, kommunal borgen Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. att såsom för egen skuld ingå borgen för Vansbro Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. att tidigare beslut (KS 2011/160) om kommunal borgen om kr därmed upphävs. Ärendet På grund av ändringar i lagstiftningen om nya begränsningar för lån inom intressege-menskap återbetalar Vansbro Teknik AB internlånet på ca 60 mkr till Vansbro kommun och genomför en egen upplåning på motsvarande belopp. För att genomföra upplåning-en krävs en kommunal borgen på motsvarande belopp. Sedan tidigare finns en kommunal borgen för Vansbro Teknik AB på 30 mkr, detta bor-gensåtagande läggs ihop med de 60 mkr till att omfatta en kommunal borgen på 90 mkr. Omprövning av borgensnivån bör göras löpande, om förändringar i nivån ska göras måste plan för detta föras i dialog med Vansbro Teknik AB. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. att såsom för egen skuld ingå borgen för Vansbro Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. att tidigare beslut (KS 2011/160) om kommunal borgen om kr därmed upphävs. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2013:4 [ndash] Nya begränsningar för lån inom intressegemenskap. Justerare Utdragsbestyrkande

58 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT KS 2013/703 Ekonomichef Catarina Willman KOMMUNFULLMÄKTIGE Vansbro Teknik AB, kommunal borgen Rekommendation till beslut Att såsom för egen skuld ingå borgen för Vansbro Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Att tidigare beslut (KS 2011/160) om kommunal borgen om kr därmed upphävs. Sammanfattning På grund av ändringar i lagstiftningen om nya begränsningar för lån inom intressegemenskap återbetalar Vansbro Teknik AB internlånet på ca 60 mkr till Vansbro kommun och genomför en egen upplåning på motsvarande belopp. För att genomföra upplåningen krävs en kommunal borgen på motsvarande belopp. Sedan tidigare finns en kommunal borgen för Vansbro Teknik AB på 30 mkr, detta borgensåtagande läggs ihop med de 60 mkr till att omfatta en kommunal borgen på 90 mkr. Omprövning av borgensnivån bör göras löpande, om förändringar i nivån ska göras måste plan för detta föras i dialog med Vansbro Teknik AB. Bakgrund När Vansbro kommun bildade bolaget Vansbro Teknik AB överfördes VA (vatten och avlopp) och renhållningsanläggningarna till bolaget. För att finansiera överföringen av anläggningarna upprättades en intern låneförbindelse på det bokförda värdet vid överförandet (ca 65 mkr). Lånet uppgick till tkr. I samband med kommunfullmäktiges beslut om internlån beslutades även om en kommunal borgen på 30 mkr för Vansbro Teknik AB för att täcka nya investeringar VTAB borgen From infördes nya begränsningar för lån inom intressegemenskap. Huvudparagrafen i den nya lagen lyder: 10b Ett företag som ingår i en intressegemenskap får inte om inte annat följer av 10d eller 10e - dra av ränteutgifter avseende en skuld till ett företag i intressegemenskapen. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

59 Trots att kommuner och landsting är skattefinansierade sektorer finns inga generella undantag för kommuner och landsting. Det innebär att finanshanteringen försvåras. 2(2) Sveriges kommuner och landstings tolkning är att kommunernas utlåning till sina bolag torde kunna gå under affärsmässigt motiverade undantag under förutsättning att räntan är marknadsmässig och det inte rör sig om internt finansierat förvärv eller något annat tveksamt förfarande. Enligt Finansdepartementet är avsikten med lagstiftningen inte att stoppa kommunens möjlighet till en samlad och kostnadseffektiv upplåning för bolag inom intressegemenskap. Kortfristiga skulder anses normalt sett vara huvudsakligen affärsmässigt motiverade. Avdragsrätten vid långfristig utlåning är mer tveksam, särskilt om kommuner lånar ut av egna medel, och inte av upplånade medel. Då tillskott istället enligt lagstiftningen torde kunna vara aktuellt. Det är dock skatteverket som bedömer om bolagen ska ha avdragsrätt. Skatteverkets bedömning kommer tidigast att ske år 2014 men mer troligt sent under år 2015 för de räntor som avser När bedömningen görs har räntorna även betalats för år Därmed kan två års ränteavdrag komma att underkännas i ett sammanhang. Konsekvenser Under 2013 har Vansbro kommun och Vansbro Teknik AB ett internlån. För 2013 ska Vansbro Teknik AB yrka öppet avdrag för att slippa eventuellt skattetillägg. Som beskrivits ovan är det dock osäkert om avdragsrätten kan nyttjas. För att undvika att avdragsrätt inte godkänns bör därför Vansbro Teknik AB själva låna de medel som krävs och återbetala den interna skulden till Vansbro kommun. För att kunna genomföra denna upplåning krävs en kommunal borgen för Vansbro Teknik AB. Slutsats För att möjliggöra upplåning av ca 60 mkr krävs en kommunal borgen såsom för egen skuld. Förslaget till beslut omfattar en kommunal borgen på 90 mkr för att täcka det nya lånet och den tidigare beviljade borgen på 30 mkr. Omprövning av borgensnivån bör göras löpande, om förändringar i nivån ska göras måste plan för detta föras i dialog med Vansbro Teknik AB. Beslutsunderlag Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2013:4 Nya begränsningar för lån inom intressegemenskap VTAB borgen Beslutet expedieras till : Redovisningsekonom Benny Vinghammar Vansbro Teknik AB Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

60 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 260 Ärende KS 2013/590 Årsredovisning 2012 Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 2012, 2. att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Ärendet Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har överlämnat årsredovisning för år Samordningsförbundets resultat är negativt och uppgår till kronor (2010: kr). Orsakerna till resultatet redovisas i årsredovisningen. Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska styrelsen svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. Lagen (1997:614) om kommunal redovisning skall gälla i tillämpliga delar. Enligt förbundsordningen har dock styrelsen beslutat att redan inom två månader överlämna årsbokslut och årsredovisning till förbundsmedlemmarna och revisorerna. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har upprättat en årsredovisning per Samordningsförbundet Finsarn Västerdalarnas revisorer har gett Öhrlings PricewatcrhouscCoopers AB i uppdrag all granska årsredovisningen för perioden 1 januari - 31 december Den sammantagna bedömningen efter genomförd revision är att kravet på god intern kontroll är uppfyllt och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Revisorerna har vid granskningen inte funnit något som tyder på att styrelsens ledamöter handlat i strid med lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser eller förbundsordningen. På basis av gjorda iakttagelser och överväganden avlämnas därvid en revisionsberättelse enligt standardutformning. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 2012, 2. att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Torsten Larsson yrkar bifall till utskottets förslag. Justerare Utdragsbestyrkande

61 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2012 Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Revisionsrapport för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Justerare Utdragsbestyrkande

62 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT KS 2013/590 Ekonomichef Catarina Willman KOMMUNFULLMÄKTIGE Årsredovisning 2012 Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Rekommendation till beslut Att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 2012 Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 Sammanfattning Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har överlämnat årsredovisning för år Samordningsförbundets resultat är negativt och uppgår till kronor (2010: kr). Orsakerna till resultatet redovisas i årsredovisningen. Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska styrelsen svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. Lagen (1997:614) om kommunal redovisning skall gälla i tillämpliga delar. Enligt förbundsordningen har dock styrelsen beslutat att redan inom två månader överlämna årsbokslut och årsredovisning till förbundsmedlemmarna och revisorerna. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har upprättat en årsredovisning per Samordningsförbundet Finsarn Västerdalarnas revisorer har gett Öhrlings PricewatcrhouscCoopers AB i uppdrag all granska årsredovisningen för perioden 1 januari 31 december ÅR Finsam Den sammantagna bedömningen efter genomförd revision är att kravet på god intern kontroll är uppfyllt och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Revisorerna har vid granskningen inte funnit något som tyder på att styrelsens ledamöter handlat i strid med lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser eller förbundsordningen. På basis av gjorda iakttagelser och överväganden avlämnas därvid en revisionsberättelse enligt standardutformning. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros 000354 REVISIONSRAPPORT Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 l\1ars 2012 Jennie Fernros 000355 l. Inledning Vi avjämnar härmed dokumentation över granskningen

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros 000398 REVISIONSRAPPORT Västerbergslagens Samordningsförbund Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 Mars 2012 Jennie Femros 000399 pwc 1 Inledning Vi avlämnar hänned dokumentation över granskningen år

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Ägardirektiv för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antaget av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 Detta ägardirektiv avser Bostads AB Svedalahem, nedan kallat

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer