KS 262 Ärende KS 2013/704

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS 262 Ärende KS 2013/704"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m enligt bilagt taxeförslag. Reservationer Wahan Harutun reserverar sig mot beslutet. Ärendet - Anläggningsavgifter höjs med 5% och brukningsavgifter med 15%. - Vattenmätare i fritidshus slopas och brukningsavgiften sätts till ett pris motsvarande 40 kubikmeter / år - För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med mätare erläggs brukningsavgift enligt 14.1 Dessutom erläggs en engångsavgift om 200 kr och en hyra per dygn om 50 kr. Levereras renvatten tillfälligt genom brandpoströr utan mätning erläggs en avgift per dygn om 250 kr. - Avgifterna enligt 17 (engångsavgifter t.ex. för avstängning och påkoppling av vatten) jämställs med övriga kommuner inom Dala Vatten och Avfall AB. - Fast årlig avgift om 500 kr/år införs fastigheter anslutna till dagvattensystemet - Redaktionell ändring i 5.7 och 17 Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att VA-taxan höjs fr.o.m enligt bilagt taxeförslag. Wahan Harutun föreslår: att bolaget vidtar besparingar genom reducering av antalet anställda inom administrationen/personal/chefer för att täcka kommande besparingar utan onödiga upplåningar. Beslutsgång Ordförande ställer utskottets förslag mot Wahan Harutuns förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till VA-taxa 2014, för Vansbro kommun Justerare Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Justerare Utdragsbestyrkande

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Investeringar - Budget 2014 VTAB Affärsområde (V, A, F, Adm) Benämning Anskaffningsvärde (kr) Anskaffningstidpunkt (månad) Bedömd ekonomisk livslängd (antal år) Avskrivning per år Typ (E=Ersättningsinv, N = Nyinv) V Nya serviser N V Reinv. Ledningsnät E V Reinv. APS E V Reinv. LPS E V Reinv. VV, TS E V Reinv. ARV E V Driftövervakningssystem E V Driftövervakning N V VV Flögforsen N V Vattentorn Vansbro, renovering E V Lindesnäs VV, radonreduktion E V Lindesnäs ARV, ombyggnad E Nås ARV, utredning V ombyggnad E V Utbyggnad VA Finnön Nås N Summa Not 1: För att klassas som investering krävs ett anskaffningsvärde lika med eller högre än kr och en bedömd ekonomisk livslängd på minst tre år. I anskaffningsvärdet skall inkluderas också samtliga eventuella kringkostnader i samband med investeringen. Not 2: En sammanställd investeringsbudget lämnas per affärsområde.

22 Motivering Täcks av anl.avg. Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Utbyte nuvarande driftövervaknings- system, som kommer "läggas ner". Utbyggnad Pågående förstudie. Totalkostnad ej känd. Eftersatt underhåll Alltför höga radonvärden behöver reduceras Infiltration funkar ej, ersätts med minreningsverk Eftersatt underhåll Ansökan om anslutning har inkommit. Området ligger inom VA-verksamhetsområde Inlagd av LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR omisk livslängd på minst tre år.

23 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 261 Ärende KS 2013/705 Avfallstaxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen avfallstaxa Reservationer Wahan Harutun reserverar sig mot beslutet. Ärendet Avfallstaxan föreslås höjas med 5,75% Slamtaxan föreslås oförändrad. Sammantaget innebär detta att för 2014 föreslås en höjning av avfallstaxan med totalt 5,00%. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta föreslagen avfallstaxa Wahan Harutun föreslår: att bolaget vidtar besparingar genom reducering av antalet anställda inom administrationen/personal/chefer för att täcka kommande besparingar utan onödiga upplåningar. Beslutsgång Ordförande ställer utskottets förslag mot Wahan Harutuns förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Styrelseprotokoll Vansbro Teknik AB Avfallstaxa 2014,förslag Justerare Utdragsbestyrkande

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Investeringar - Budget 2014 VTAB Affärsområde (V, A, F, Adm) Benämning Anskaffningsvärde (kr) Anskaffningstidpunkt (månad) Bedömd ekonomisk livslängd (antal år) Avskrivning per år Typ (E=Ersättningsinv, N = Nyinv) V Nya serviser N V Reinv. Ledningsnät E V Reinv. APS E V Reinv. LPS E V Reinv. VV, TS E V Reinv. ARV E V Driftövervakningssystem E V Driftövervakning N V VV Flögforsen N V Vattentorn Vansbro, renovering E V Lindesnäs VV, radonreduktion E V Lindesnäs ARV, ombyggnad E Nås ARV, utredning V ombyggnad E V Utbyggnad VA Finnön Nås N Summa Not 1: För att klassas som investering krävs ett anskaffningsvärde lika med eller högre än kr och en bedömd ekonomisk livslängd på minst tre år. I anskaffningsvärdet skall inkluderas också samtliga eventuella kringkostnader i samband med investeringen. Not 2: En sammanställd investeringsbudget lämnas per affärsområde.

36 Motivering Täcks av anl.avg. Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Utbyte nuvarande driftövervaknings- system, som kommer "läggas ner". Utbyggnad Pågående förstudie. Totalkostnad ej känd. Eftersatt underhåll Alltför höga radonvärden behöver reduceras Infiltration funkar ej, ersätts med minreningsverk Eftersatt underhåll Ansökan om anslutning har inkommit. Området ligger inom VA-verksamhetsområde Inlagd av LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR omisk livslängd på minst tre år.

37

38

39

40

41 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 254 Ärende KS 2013/634 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 år 2013 Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2013 till handlingarna. Ärendet Sammanfattning Rapportering av ej verkställda beslut ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ansvarig nämnd, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige. Rapportering denna gång gäller för kvartal 3 år Enligt individrapport kvartal 3 år 2013 inom äldreomsorgen SoL har två (2) ärenden ang beslut om särskilt boende som tidigare rapporteras kvartal verkställts. Väntetid för dessa personer har varit sju (7) månader. Enligt kvartalsrapport och individrapport kvartal 3 år 2013 inom äldreomsorgen SoL finns nu tre (3) nya ärenden om beslut om särskilt boende som ej verkställts inom tre månader. Berörda personer finns på korttidsplats och i hemmet i väntan på permanent boende. Väntetid fem (5) månader. Årterrapport för en (1) person som har beslut om kontaktperson i mars 2013, har ej verkställts inom tre månader. Personen har blivit erbjuden kontaktperson den 3 april 2013, men tackat nej, p g a olika omständigheter. Kontakt med berörd person den 29 september 2013, gav inget resultat. Väntetid sex (6) månader. Enligt kvartalsrapport 3 år 2013 inom LSS framkommer att det inte finns några ej verkställda beslut. Enligt kvartalsrapport 3 år 2013 inom SoL för individ- och familjeomsorgen framkommer att det inte finns några ej verkställda beslut. Individ- och kvartalsrapporterna är skickade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Justerare Utdragsbestyrkande

42 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Förslag till beslut Utskottet omsorg föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2013 till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande

43 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Vård & Omsorg KS 2013/ Assistent, Carol Nilsson Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 år 2013 Rekommendation till beslut Kommunstyrelsen beslutar ingå till kommunfullmäktige med förslag till beslut att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2013 till handlingarna. Sammanfattning Rapportering av ej verkställda beslut ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ansvarig nämnd, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige. Rapportering denna gång gäller för kvartal 3 år Enligt individrapport kvartal 3 år 2013 inom äldreomsorgen SoL har två (2) ärenden ang beslut om särskilt boende som tidigare rapporteras kvartal verkställts. Väntetid för dessa personer har varit sju (7) månader. Enligt kvartalsrapport och individrapport kvartal 3 år 2013 inom äldreomsorgen SoL finns nu tre (3) nya ärenden om beslut om särskilt boende som ej verkställts inom tre månader. Berörda personer finns på korttidsplats och i hemmet i väntan på permanent boende. Väntetid fem (5) månader. Årterrapport för en (1) person som har beslut om kontaktperson i mars 2013, har ej verkställts inom tre månader. Personen har blivit erbjuden kontaktperson den 3 april 2013, men tackat nej, p g a olika omständigheter. Kontakt med berörd person den 29 september 2013, gav inget resultat. Väntetid sex (6) månader. Enligt kvartalsrapport 3 år 2013 inom LSS framkommer att det inte finns några ej verkställda beslut. Enligt kvartalsrapport 3 år 2013 inom SoL för individ- och familjeomsorgen framkommer att det inte finns några ej verkställda beslut. Individ- och kvartalsrapporterna är skickade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Bakgrund Kommunerna har från den 1 juli 2006 en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 4 kap 1 som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Vansbro kommun Växel Medborgarhuset Fax: Vansbro

44 Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut där verkställigheten avbrutits och beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen sker då på individnivå en gång per kvartal. Kommunerna har från den 1 juli 2008 även skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering gäller även beslut där verkställigheten avbrutits och beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader enligt 9 och 28 f, LSS. Konsekvenser En kommun som har beslut som inte verkställts inom skälig tid, inom tre (3) månader, kan få betala avgift som tillfaller staten. Slutsats Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Kvartalrapporter Beslutet expedieras till : Assistent, Carol Nilsson Kommunens revisorer

45 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 255 Ärende KS 2013/680 Arkivreglemente, Vansbro kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. att anta förslag till arkivreglemente för Vansbro kommun, daterat , 2. att ovanstående reglemente börjar gälla , samt att det därmed ersätter tidigare antaget arkivreglemente. Ärendet Kommunfullmäktige har med stöd i 16 arkivlagen gett kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett nytt arkivreglemente för Vansbro kommun. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. att anta förslag till arkivreglemente för Vansbro kommun, daterat , 2. att ovanstående reglemente börjar gälla , samt att det därmed ersätter tidigare antaget arkivreglemente. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till arkivreglemente för Vansbro kommun Justerare Utdragsbestyrkande

46 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Sekretariatet KS 2013/680 Assistent Mikael Granath KOMMUNFULLMÄKTIGE Arkivreglemente för Vansbro kommun Rekommendation till beslut 1. att anta förslag till arkivreglemente för Vansbro kommun, daterat , 2. att ovanstående reglemente börjar gälla , samt att det därmed ersätter tidigare antaget arkivreglemente. Sammanfattning Kommunfullmäktige har med stöd i 16 arkivlagen gett kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett nytt arkivreglemente för Vansbro kommun. Bakgrund I samband med antagandet av nytt reglemente för överförmyndaren fattade kommunfullmäktige även beslut att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utarbeta ett nytt arkivreglemente ( , KF 65). Detta skedde med stöd i arkivlagen. Arkivlagen är en viktig följdförfattning till tryckfrihetsförordningen. Syftet med lagen är att tillgodose offentlighetsprincipen, samt att sörja för det behov av information som rättsskipningen, förvaltningen och forskningen har. Nu gällande arkivreglemente är antaget år 1995 och ett revideringsbehov föreligger. I samarbete med arkivansvarig har ett förslag till arkivreglemente utarbetats. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Tjänsteutlåtande, docx Förslag till arkivreglemente för Vansbro kommun, Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

47 Arkivreglemente för Vansbro kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-xx-xx Att gälla from

48 Arkivreglemente för Vansbro kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Vansbro kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 arkivlagen. 1. Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning 1. Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 2 samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse. Dock måste kommunfullmäktige genom bestämmelse i bolagsordning, ägardirektiv, stiftelseurkund eller stadgar göra beslutet associationsrättsligt bindande. 2. Myndighetens arkivansvar Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4-10 av detta reglemente. 3. Arkivmyndigheten Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen. Hos arkivmyndigheten skall finnas ett kommunarkiv. 1 Med självständig ställning avses att enheten drivs och fattar beslut självständigt. Exempel på sådant organ är överförmyndare, där särskild nämnd saknas. 2 Vansbro kommun ska anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande om kommunen ensam eller tillsammans med andra kommuner eller landsting (offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 3 2 st.) 1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen, 2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller 3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.

49 Kommunarkivet skall vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. Kommunarkivet, i egenskap av den arkivansvarige, ger myndigheterna råd i arkivvårdfrågor. 4. Redovisning av arkiv Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning). Förteckningen skall följa utarbetat arkivschema. Arkivbeskrivning och arkivförteckning skall fortlöpande revideras. 5. Dokumenthanteringsplan Varje myndighet skall, i samråd med arkivmyndigheten, upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). 6. Rensning Handlingar som inte skall tillhöra arkivet, skall fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensningen skall genomföras av person med god kännedom om handlingarnas betydelse för förståelsen av ärendet, det vill säga normalt den som handlagt ärendet. Rensning skall genomföras senast i samband med arkivläggningen (avslut av ärende). 7. Bevarande och gallring Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna om gallring efter samråd med överlämnande myndighet. Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras. Gallringen skall dokumenteras. 8. Överlämnande Myndighet skall överlämna sitt arkiv eller del därav till arkivmyndigheten för fortsatt vård och förtecknande, då handlingarna inte längre behövs för den löpande verksamheten. Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till annan myndighet inom kommunen, skall arkivet överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte kommunfullmäktige har beslutat något annat.

50 9. Arkivbeständighet och arkivförvaring Handlingar som skall bevaras skall, i möjligaste mån, framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet. Arkivhandlingar skall alltid förvaras under betryggande former. Av Riksarkivet, till statliga myndigheter, utfärdade föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav skall vara normgivande även i kommunens arkivvård. Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten. 10. Utlåning Utlåning av arkivhandlingar skall ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte uppkommer. Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

51 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 256 Ärende KS 2013/278 Förteckning över inkomna, ej besvarade, motioner 2013 Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förteckningen. Ärendet Motioner som fullmäktige beslutat får ställas: 1.Motion, LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten (KS 2012/718) Motionär: Torsten Larsson (Kd) Inlämnad: Motion, anslutning till Översvämningsfonden Sverige (KS 2011/748) Motionär: Wahan Harutun (Kp) Inlämnad: Motion, behöriga lärare på alla lektioner (KS 2013/259) Motionär: Wahan Harutun (Kp) Inlämnad: Motion, delade turer (KS 2013/364) Motionär: Nall Lasse Andersson (S) Inlämnad: Motion, förskola samt barnomsorg (KS 2013/558) Motionär: Kristdemokraterna Inlämnad: Motion, öppna nätverk i kommunens lokaler (KS 2013/578) Motionär: Anders Edlund (S) Inlämnad: Motion, rekrytering i egen regi (KS 2013/658) Motionär: Torsten Larsson (Kd) Inlämnad: Justerare Utdragsbestyrkande

52 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna förteckningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Inlämnade och godkända motioner Justerare Utdragsbestyrkande

53 Ej besvarade motioner doc TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Sekretariatet KS 2013/278 Kommunsekreterare Timmie Aspelin Tel.nr KOMMUNFULLMÄKTIGE Förteckning över inkomna, ej besvarade, motioner Rekommendation till beslut att godkänna förteckningen. Ärendet Motioner som fullmäktige beslutat får ställas: 1. Motion, LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten (KS 2012/718) Motionär: Torsten Larsson (Fp) Inlämnad: Motion, anslutning till Översvämningsfonden Sverige (KS 2011/748) Motionär: Wahan Harutun (Kp) Inlämnad: Motion, behöriga lärare på alla lektioner (KS 2013/259) Motionär: Wahan Harutun (Kp) Inlämnad: Motion, delade turer (KS 2013/364) Motionär: Nall Lasse Andersson (S) Inlämnad: Motion, förskola samt barnomsorg (KS 2013/558) Motionär: Kristdemokraterna Inlämnad: Motion, öppna nätverk i kommunens lokaler (KS 2013/578) Motionär: Anders Edlund (S) Inlämnad: Motion, rekrytering i egen regi (KS 2013/658) Motionär: Torsten Larsson (Kd) Inlämnad: Beslutsunderlag Inlämnade och godkända motioner Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

54 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 258 Ärende KS 2013/568 Turistbyråverksamhet - revidering av beslut Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att verksamheten överförs direkt från Näringslivssamverkan ekonomisk förening till Visit södra Dalarna. Reservationer Wahan Harutun reserverar sig mot beslutet. Ärendet Kommunfullmäktige fattade , 71, beslut om att Vansbro kommun går in som delägare i Visit Södra Dalarna AB (VSDAB) fr o m Avsikten var att turistbyråverksamheten skulle återgå till Vansbro kommun och samma dag överföras till VSDAB. Detta är inte nödvändigt, Visit Södra Dalarna AB kan överta verksamheten direkt från Näringslivssamverkan i Vansbro kommun, ekonomisk förening. Detta underlättar bl a vid personalens övergång till annan arbetsgivare. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att upphäva första att-satsen i beslut fattat , 71. Anders Edlund föreslår: att verksamheten överförs direkt från Näringslivssamverkan ekonomisk förening till Visit södra Dalarna. Beslutsgång Ordförande ställer utskottets förslag mot Anders Edlunds förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Edlunds förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Justerare Utdragsbestyrkande

55 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Kommunkansliet KS2013/568 Kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson KOMMUNFULLMÄKTIGE Turistbyråverksamhet revidering av beslut Rekommendation till beslut att föreslå kommunfullmäktige att upphäva första att-satsen i beslut fattat , 71 Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade , 71, beslut om att Vansbro kommun går in som delägare i Visit Södra Dalarna AB (VSDAB) fr o m Avsikten var att turistbyråverksamheten skulle återgå till Vansbro kommun och samma dag överföras till VSDAB. Detta är inte nödvändigt, Visit Södra Dalarna AB kan överta verksamheten direkt från Näringslivssamverkan i Vansbro kommun, ekonomisk förening. Detta underlättar bl a vid personalens övergång till annan arbetsgivare. Bakgrund Turistbyråverksamhet samt camping drivs sedan 2009 av den ekonomiska föreningen Näringslivssamverkan. Styrelsen för Näringslivssamverkan har förordat en lösning som innebär att Vansbro går in som delägare i Visit Södra Dalarna AB (VSDAB). Kommunfullmäktige fattade , 71, beslut enligt följande: att att turistbyråverksamheten återgår till Vansbro kommun from Vansbro kommun går in som delägare i Visit Södra Dalarna AB from Tjänsteutlåtande tb 2.docx att att att Vansbro kommun erlägger aktiekapital med 65 tkr och att dessa finansieras av kommunens likvida medel ökat budgetbehov beaktas i budgetprocessen ny entreprenör omgående söks för drift av campingen Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

56 2(2) Vid fortsatta diskussioner med VSDAB har framkommit att det är en möjlig lösning att ta över turistbyråverksamheten direkt från Näringslivssamverkan istället för från Vansbro kommun. Detta underlättar övertagandet av anställd personal. Slutsats Av kommunfullmäktige fattat beslut, attsats ett, kring att turistbyråverksamheten ska återgå till Vansbro kommun per bör upphävas till förmån för en direkt övergång från Näringslivssamverkan till VSDAB. Beslutet expedieras till : Näringslivssamverkan i Vansbro kommun ekonomisk förening Visit Södra Dalarna AB, Carl-Johan Ingeström Tjänsteutlåtande tb 2.docx Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

57 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 259 Ärende KS 2013/703 Vansbro teknik AB, kommunal borgen Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. att såsom för egen skuld ingå borgen för Vansbro Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. att tidigare beslut (KS 2011/160) om kommunal borgen om kr därmed upphävs. Ärendet På grund av ändringar i lagstiftningen om nya begränsningar för lån inom intressege-menskap återbetalar Vansbro Teknik AB internlånet på ca 60 mkr till Vansbro kommun och genomför en egen upplåning på motsvarande belopp. För att genomföra upplåning-en krävs en kommunal borgen på motsvarande belopp. Sedan tidigare finns en kommunal borgen för Vansbro Teknik AB på 30 mkr, detta bor-gensåtagande läggs ihop med de 60 mkr till att omfatta en kommunal borgen på 90 mkr. Omprövning av borgensnivån bör göras löpande, om förändringar i nivån ska göras måste plan för detta föras i dialog med Vansbro Teknik AB. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. att såsom för egen skuld ingå borgen för Vansbro Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. att tidigare beslut (KS 2011/160) om kommunal borgen om kr därmed upphävs. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2013:4 [ndash] Nya begränsningar för lån inom intressegemenskap. Justerare Utdragsbestyrkande

58 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT KS 2013/703 Ekonomichef Catarina Willman KOMMUNFULLMÄKTIGE Vansbro Teknik AB, kommunal borgen Rekommendation till beslut Att såsom för egen skuld ingå borgen för Vansbro Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Att tidigare beslut (KS 2011/160) om kommunal borgen om kr därmed upphävs. Sammanfattning På grund av ändringar i lagstiftningen om nya begränsningar för lån inom intressegemenskap återbetalar Vansbro Teknik AB internlånet på ca 60 mkr till Vansbro kommun och genomför en egen upplåning på motsvarande belopp. För att genomföra upplåningen krävs en kommunal borgen på motsvarande belopp. Sedan tidigare finns en kommunal borgen för Vansbro Teknik AB på 30 mkr, detta borgensåtagande läggs ihop med de 60 mkr till att omfatta en kommunal borgen på 90 mkr. Omprövning av borgensnivån bör göras löpande, om förändringar i nivån ska göras måste plan för detta föras i dialog med Vansbro Teknik AB. Bakgrund När Vansbro kommun bildade bolaget Vansbro Teknik AB överfördes VA (vatten och avlopp) och renhållningsanläggningarna till bolaget. För att finansiera överföringen av anläggningarna upprättades en intern låneförbindelse på det bokförda värdet vid överförandet (ca 65 mkr). Lånet uppgick till tkr. I samband med kommunfullmäktiges beslut om internlån beslutades även om en kommunal borgen på 30 mkr för Vansbro Teknik AB för att täcka nya investeringar VTAB borgen From infördes nya begränsningar för lån inom intressegemenskap. Huvudparagrafen i den nya lagen lyder: 10b Ett företag som ingår i en intressegemenskap får inte om inte annat följer av 10d eller 10e - dra av ränteutgifter avseende en skuld till ett företag i intressegemenskapen. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

59 Trots att kommuner och landsting är skattefinansierade sektorer finns inga generella undantag för kommuner och landsting. Det innebär att finanshanteringen försvåras. 2(2) Sveriges kommuner och landstings tolkning är att kommunernas utlåning till sina bolag torde kunna gå under affärsmässigt motiverade undantag under förutsättning att räntan är marknadsmässig och det inte rör sig om internt finansierat förvärv eller något annat tveksamt förfarande. Enligt Finansdepartementet är avsikten med lagstiftningen inte att stoppa kommunens möjlighet till en samlad och kostnadseffektiv upplåning för bolag inom intressegemenskap. Kortfristiga skulder anses normalt sett vara huvudsakligen affärsmässigt motiverade. Avdragsrätten vid långfristig utlåning är mer tveksam, särskilt om kommuner lånar ut av egna medel, och inte av upplånade medel. Då tillskott istället enligt lagstiftningen torde kunna vara aktuellt. Det är dock skatteverket som bedömer om bolagen ska ha avdragsrätt. Skatteverkets bedömning kommer tidigast att ske år 2014 men mer troligt sent under år 2015 för de räntor som avser När bedömningen görs har räntorna även betalats för år Därmed kan två års ränteavdrag komma att underkännas i ett sammanhang. Konsekvenser Under 2013 har Vansbro kommun och Vansbro Teknik AB ett internlån. För 2013 ska Vansbro Teknik AB yrka öppet avdrag för att slippa eventuellt skattetillägg. Som beskrivits ovan är det dock osäkert om avdragsrätten kan nyttjas. För att undvika att avdragsrätt inte godkänns bör därför Vansbro Teknik AB själva låna de medel som krävs och återbetala den interna skulden till Vansbro kommun. För att kunna genomföra denna upplåning krävs en kommunal borgen för Vansbro Teknik AB. Slutsats För att möjliggöra upplåning av ca 60 mkr krävs en kommunal borgen såsom för egen skuld. Förslaget till beslut omfattar en kommunal borgen på 90 mkr för att täcka det nya lånet och den tidigare beviljade borgen på 30 mkr. Omprövning av borgensnivån bör göras löpande, om förändringar i nivån ska göras måste plan för detta föras i dialog med Vansbro Teknik AB. Beslutsunderlag Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2013:4 Nya begränsningar för lån inom intressegemenskap VTAB borgen Beslutet expedieras till : Redovisningsekonom Benny Vinghammar Vansbro Teknik AB Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

60 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 260 Ärende KS 2013/590 Årsredovisning 2012 Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 2012, 2. att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Ärendet Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har överlämnat årsredovisning för år Samordningsförbundets resultat är negativt och uppgår till kronor (2010: kr). Orsakerna till resultatet redovisas i årsredovisningen. Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska styrelsen svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. Lagen (1997:614) om kommunal redovisning skall gälla i tillämpliga delar. Enligt förbundsordningen har dock styrelsen beslutat att redan inom två månader överlämna årsbokslut och årsredovisning till förbundsmedlemmarna och revisorerna. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har upprättat en årsredovisning per Samordningsförbundet Finsarn Västerdalarnas revisorer har gett Öhrlings PricewatcrhouscCoopers AB i uppdrag all granska årsredovisningen för perioden 1 januari - 31 december Den sammantagna bedömningen efter genomförd revision är att kravet på god intern kontroll är uppfyllt och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Revisorerna har vid granskningen inte funnit något som tyder på att styrelsens ledamöter handlat i strid med lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser eller förbundsordningen. På basis av gjorda iakttagelser och överväganden avlämnas därvid en revisionsberättelse enligt standardutformning. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 2012, 2. att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Torsten Larsson yrkar bifall till utskottets förslag. Justerare Utdragsbestyrkande

61 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2012 Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Revisionsrapport för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Justerare Utdragsbestyrkande

62 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT KS 2013/590 Ekonomichef Catarina Willman KOMMUNFULLMÄKTIGE Årsredovisning 2012 Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Rekommendation till beslut Att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 2012 Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 Sammanfattning Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har överlämnat årsredovisning för år Samordningsförbundets resultat är negativt och uppgår till kronor (2010: kr). Orsakerna till resultatet redovisas i årsredovisningen. Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska styrelsen svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. Lagen (1997:614) om kommunal redovisning skall gälla i tillämpliga delar. Enligt förbundsordningen har dock styrelsen beslutat att redan inom två månader överlämna årsbokslut och årsredovisning till förbundsmedlemmarna och revisorerna. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har upprättat en årsredovisning per Samordningsförbundet Finsarn Västerdalarnas revisorer har gett Öhrlings PricewatcrhouscCoopers AB i uppdrag all granska årsredovisningen för perioden 1 januari 31 december ÅR Finsam Den sammantagna bedömningen efter genomförd revision är att kravet på god intern kontroll är uppfyllt och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Revisorerna har vid granskningen inte funnit något som tyder på att styrelsens ledamöter handlat i strid med lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser eller förbundsordningen. På basis av gjorda iakttagelser och överväganden avlämnas därvid en revisionsberättelse enligt standardutformning. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros 000354 REVISIONSRAPPORT Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 l\1ars 2012 Jennie Fernros 000355 l. Inledning Vi avjämnar härmed dokumentation över granskningen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros 000398 REVISIONSRAPPORT Västerbergslagens Samordningsförbund Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 Mars 2012 Jennie Femros 000399 pwc 1 Inledning Vi avlämnar hänned dokumentation över granskningen år

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA . 1::> IlJ\GA LS 139 Organisationsnummer: 222000-2568 LANDSTINGET DALARNA INK. 2011-04- 29. DNR...f:.c.P..P/P..!.Y.f?... Si

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 12 maj 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-05 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 12 maj, kl 08.00 Tema Retab,

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer