KS 262 Ärende KS 2013/704

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS 262 Ärende KS 2013/704"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m enligt bilagt taxeförslag. Reservationer Wahan Harutun reserverar sig mot beslutet. Ärendet - Anläggningsavgifter höjs med 5% och brukningsavgifter med 15%. - Vattenmätare i fritidshus slopas och brukningsavgiften sätts till ett pris motsvarande 40 kubikmeter / år - För renvatten som tillfälligt levereras genom brandpoströr med mätare erläggs brukningsavgift enligt 14.1 Dessutom erläggs en engångsavgift om 200 kr och en hyra per dygn om 50 kr. Levereras renvatten tillfälligt genom brandpoströr utan mätning erläggs en avgift per dygn om 250 kr. - Avgifterna enligt 17 (engångsavgifter t.ex. för avstängning och påkoppling av vatten) jämställs med övriga kommuner inom Dala Vatten och Avfall AB. - Fast årlig avgift om 500 kr/år införs fastigheter anslutna till dagvattensystemet - Redaktionell ändring i 5.7 och 17 Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att VA-taxan höjs fr.o.m enligt bilagt taxeförslag. Wahan Harutun föreslår: att bolaget vidtar besparingar genom reducering av antalet anställda inom administrationen/personal/chefer för att täcka kommande besparingar utan onödiga upplåningar. Beslutsgång Ordförande ställer utskottets förslag mot Wahan Harutuns förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till VA-taxa 2014, för Vansbro kommun Justerare Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Justerare Utdragsbestyrkande

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Investeringar - Budget 2014 VTAB Affärsområde (V, A, F, Adm) Benämning Anskaffningsvärde (kr) Anskaffningstidpunkt (månad) Bedömd ekonomisk livslängd (antal år) Avskrivning per år Typ (E=Ersättningsinv, N = Nyinv) V Nya serviser N V Reinv. Ledningsnät E V Reinv. APS E V Reinv. LPS E V Reinv. VV, TS E V Reinv. ARV E V Driftövervakningssystem E V Driftövervakning N V VV Flögforsen N V Vattentorn Vansbro, renovering E V Lindesnäs VV, radonreduktion E V Lindesnäs ARV, ombyggnad E Nås ARV, utredning V ombyggnad E V Utbyggnad VA Finnön Nås N Summa Not 1: För att klassas som investering krävs ett anskaffningsvärde lika med eller högre än kr och en bedömd ekonomisk livslängd på minst tre år. I anskaffningsvärdet skall inkluderas också samtliga eventuella kringkostnader i samband med investeringen. Not 2: En sammanställd investeringsbudget lämnas per affärsområde.

22 Motivering Täcks av anl.avg. Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Utbyte nuvarande driftövervaknings- system, som kommer "läggas ner". Utbyggnad Pågående förstudie. Totalkostnad ej känd. Eftersatt underhåll Alltför höga radonvärden behöver reduceras Infiltration funkar ej, ersätts med minreningsverk Eftersatt underhåll Ansökan om anslutning har inkommit. Området ligger inom VA-verksamhetsområde Inlagd av LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR omisk livslängd på minst tre år.

23 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 261 Ärende KS 2013/705 Avfallstaxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen avfallstaxa Reservationer Wahan Harutun reserverar sig mot beslutet. Ärendet Avfallstaxan föreslås höjas med 5,75% Slamtaxan föreslås oförändrad. Sammantaget innebär detta att för 2014 föreslås en höjning av avfallstaxan med totalt 5,00%. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta föreslagen avfallstaxa Wahan Harutun föreslår: att bolaget vidtar besparingar genom reducering av antalet anställda inom administrationen/personal/chefer för att täcka kommande besparingar utan onödiga upplåningar. Beslutsgång Ordförande ställer utskottets förslag mot Wahan Harutuns förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Styrelseprotokoll Vansbro Teknik AB Avfallstaxa 2014,förslag Justerare Utdragsbestyrkande

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Investeringar - Budget 2014 VTAB Affärsområde (V, A, F, Adm) Benämning Anskaffningsvärde (kr) Anskaffningstidpunkt (månad) Bedömd ekonomisk livslängd (antal år) Avskrivning per år Typ (E=Ersättningsinv, N = Nyinv) V Nya serviser N V Reinv. Ledningsnät E V Reinv. APS E V Reinv. LPS E V Reinv. VV, TS E V Reinv. ARV E V Driftövervakningssystem E V Driftövervakning N V VV Flögforsen N V Vattentorn Vansbro, renovering E V Lindesnäs VV, radonreduktion E V Lindesnäs ARV, ombyggnad E Nås ARV, utredning V ombyggnad E V Utbyggnad VA Finnön Nås N Summa Not 1: För att klassas som investering krävs ett anskaffningsvärde lika med eller högre än kr och en bedömd ekonomisk livslängd på minst tre år. I anskaffningsvärdet skall inkluderas också samtliga eventuella kringkostnader i samband med investeringen. Not 2: En sammanställd investeringsbudget lämnas per affärsområde.

36 Motivering Täcks av anl.avg. Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Eftersatt underhåll Utbyte nuvarande driftövervaknings- system, som kommer "läggas ner". Utbyggnad Pågående förstudie. Totalkostnad ej känd. Eftersatt underhåll Alltför höga radonvärden behöver reduceras Infiltration funkar ej, ersätts med minreningsverk Eftersatt underhåll Ansökan om anslutning har inkommit. Området ligger inom VA-verksamhetsområde Inlagd av LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR LSR omisk livslängd på minst tre år.

37

38

39

40

41 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 254 Ärende KS 2013/634 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 år 2013 Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2013 till handlingarna. Ärendet Sammanfattning Rapportering av ej verkställda beslut ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ansvarig nämnd, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige. Rapportering denna gång gäller för kvartal 3 år Enligt individrapport kvartal 3 år 2013 inom äldreomsorgen SoL har två (2) ärenden ang beslut om särskilt boende som tidigare rapporteras kvartal verkställts. Väntetid för dessa personer har varit sju (7) månader. Enligt kvartalsrapport och individrapport kvartal 3 år 2013 inom äldreomsorgen SoL finns nu tre (3) nya ärenden om beslut om särskilt boende som ej verkställts inom tre månader. Berörda personer finns på korttidsplats och i hemmet i väntan på permanent boende. Väntetid fem (5) månader. Årterrapport för en (1) person som har beslut om kontaktperson i mars 2013, har ej verkställts inom tre månader. Personen har blivit erbjuden kontaktperson den 3 april 2013, men tackat nej, p g a olika omständigheter. Kontakt med berörd person den 29 september 2013, gav inget resultat. Väntetid sex (6) månader. Enligt kvartalsrapport 3 år 2013 inom LSS framkommer att det inte finns några ej verkställda beslut. Enligt kvartalsrapport 3 år 2013 inom SoL för individ- och familjeomsorgen framkommer att det inte finns några ej verkställda beslut. Individ- och kvartalsrapporterna är skickade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Justerare Utdragsbestyrkande

42 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Förslag till beslut Utskottet omsorg föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2013 till handlingarna. Justerare Utdragsbestyrkande

43 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Vård & Omsorg KS 2013/ Assistent, Carol Nilsson Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 år 2013 Rekommendation till beslut Kommunstyrelsen beslutar ingå till kommunfullmäktige med förslag till beslut att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2013 till handlingarna. Sammanfattning Rapportering av ej verkställda beslut ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ansvarig nämnd, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige. Rapportering denna gång gäller för kvartal 3 år Enligt individrapport kvartal 3 år 2013 inom äldreomsorgen SoL har två (2) ärenden ang beslut om särskilt boende som tidigare rapporteras kvartal verkställts. Väntetid för dessa personer har varit sju (7) månader. Enligt kvartalsrapport och individrapport kvartal 3 år 2013 inom äldreomsorgen SoL finns nu tre (3) nya ärenden om beslut om särskilt boende som ej verkställts inom tre månader. Berörda personer finns på korttidsplats och i hemmet i väntan på permanent boende. Väntetid fem (5) månader. Årterrapport för en (1) person som har beslut om kontaktperson i mars 2013, har ej verkställts inom tre månader. Personen har blivit erbjuden kontaktperson den 3 april 2013, men tackat nej, p g a olika omständigheter. Kontakt med berörd person den 29 september 2013, gav inget resultat. Väntetid sex (6) månader. Enligt kvartalsrapport 3 år 2013 inom LSS framkommer att det inte finns några ej verkställda beslut. Enligt kvartalsrapport 3 år 2013 inom SoL för individ- och familjeomsorgen framkommer att det inte finns några ej verkställda beslut. Individ- och kvartalsrapporterna är skickade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Bakgrund Kommunerna har från den 1 juli 2006 en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 4 kap 1 som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Vansbro kommun Växel Medborgarhuset Fax: Vansbro

44 Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut där verkställigheten avbrutits och beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen sker då på individnivå en gång per kvartal. Kommunerna har från den 1 juli 2008 även skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering gäller även beslut där verkställigheten avbrutits och beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader enligt 9 och 28 f, LSS. Konsekvenser En kommun som har beslut som inte verkställts inom skälig tid, inom tre (3) månader, kan få betala avgift som tillfaller staten. Slutsats Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Kvartalrapporter Beslutet expedieras till : Assistent, Carol Nilsson Kommunens revisorer

45 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 255 Ärende KS 2013/680 Arkivreglemente, Vansbro kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. att anta förslag till arkivreglemente för Vansbro kommun, daterat , 2. att ovanstående reglemente börjar gälla , samt att det därmed ersätter tidigare antaget arkivreglemente. Ärendet Kommunfullmäktige har med stöd i 16 arkivlagen gett kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett nytt arkivreglemente för Vansbro kommun. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. att anta förslag till arkivreglemente för Vansbro kommun, daterat , 2. att ovanstående reglemente börjar gälla , samt att det därmed ersätter tidigare antaget arkivreglemente. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till arkivreglemente för Vansbro kommun Justerare Utdragsbestyrkande

46 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Sekretariatet KS 2013/680 Assistent Mikael Granath KOMMUNFULLMÄKTIGE Arkivreglemente för Vansbro kommun Rekommendation till beslut 1. att anta förslag till arkivreglemente för Vansbro kommun, daterat , 2. att ovanstående reglemente börjar gälla , samt att det därmed ersätter tidigare antaget arkivreglemente. Sammanfattning Kommunfullmäktige har med stöd i 16 arkivlagen gett kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett nytt arkivreglemente för Vansbro kommun. Bakgrund I samband med antagandet av nytt reglemente för överförmyndaren fattade kommunfullmäktige även beslut att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utarbeta ett nytt arkivreglemente ( , KF 65). Detta skedde med stöd i arkivlagen. Arkivlagen är en viktig följdförfattning till tryckfrihetsförordningen. Syftet med lagen är att tillgodose offentlighetsprincipen, samt att sörja för det behov av information som rättsskipningen, förvaltningen och forskningen har. Nu gällande arkivreglemente är antaget år 1995 och ett revideringsbehov föreligger. I samarbete med arkivansvarig har ett förslag till arkivreglemente utarbetats. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Tjänsteutlåtande, docx Förslag till arkivreglemente för Vansbro kommun, Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

47 Arkivreglemente för Vansbro kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-xx-xx Att gälla from

48 Arkivreglemente för Vansbro kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Vansbro kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 arkivlagen. 1. Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning 1. Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 2 samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse. Dock måste kommunfullmäktige genom bestämmelse i bolagsordning, ägardirektiv, stiftelseurkund eller stadgar göra beslutet associationsrättsligt bindande. 2. Myndighetens arkivansvar Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4-10 av detta reglemente. 3. Arkivmyndigheten Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen. Hos arkivmyndigheten skall finnas ett kommunarkiv. 1 Med självständig ställning avses att enheten drivs och fattar beslut självständigt. Exempel på sådant organ är överförmyndare, där särskild nämnd saknas. 2 Vansbro kommun ska anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande om kommunen ensam eller tillsammans med andra kommuner eller landsting (offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 3 2 st.) 1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen, 2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller 3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.

49 Kommunarkivet skall vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. Kommunarkivet, i egenskap av den arkivansvarige, ger myndigheterna råd i arkivvårdfrågor. 4. Redovisning av arkiv Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning). Förteckningen skall följa utarbetat arkivschema. Arkivbeskrivning och arkivförteckning skall fortlöpande revideras. 5. Dokumenthanteringsplan Varje myndighet skall, i samråd med arkivmyndigheten, upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). 6. Rensning Handlingar som inte skall tillhöra arkivet, skall fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensningen skall genomföras av person med god kännedom om handlingarnas betydelse för förståelsen av ärendet, det vill säga normalt den som handlagt ärendet. Rensning skall genomföras senast i samband med arkivläggningen (avslut av ärende). 7. Bevarande och gallring Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna om gallring efter samråd med överlämnande myndighet. Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras. Gallringen skall dokumenteras. 8. Överlämnande Myndighet skall överlämna sitt arkiv eller del därav till arkivmyndigheten för fortsatt vård och förtecknande, då handlingarna inte längre behövs för den löpande verksamheten. Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till annan myndighet inom kommunen, skall arkivet överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte kommunfullmäktige har beslutat något annat.

50 9. Arkivbeständighet och arkivförvaring Handlingar som skall bevaras skall, i möjligaste mån, framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet. Arkivhandlingar skall alltid förvaras under betryggande former. Av Riksarkivet, till statliga myndigheter, utfärdade föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav skall vara normgivande även i kommunens arkivvård. Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten. 10. Utlåning Utlåning av arkivhandlingar skall ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte uppkommer. Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

51 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 256 Ärende KS 2013/278 Förteckning över inkomna, ej besvarade, motioner 2013 Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förteckningen. Ärendet Motioner som fullmäktige beslutat får ställas: 1.Motion, LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten (KS 2012/718) Motionär: Torsten Larsson (Kd) Inlämnad: Motion, anslutning till Översvämningsfonden Sverige (KS 2011/748) Motionär: Wahan Harutun (Kp) Inlämnad: Motion, behöriga lärare på alla lektioner (KS 2013/259) Motionär: Wahan Harutun (Kp) Inlämnad: Motion, delade turer (KS 2013/364) Motionär: Nall Lasse Andersson (S) Inlämnad: Motion, förskola samt barnomsorg (KS 2013/558) Motionär: Kristdemokraterna Inlämnad: Motion, öppna nätverk i kommunens lokaler (KS 2013/578) Motionär: Anders Edlund (S) Inlämnad: Motion, rekrytering i egen regi (KS 2013/658) Motionär: Torsten Larsson (Kd) Inlämnad: Justerare Utdragsbestyrkande

52 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna förteckningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Inlämnade och godkända motioner Justerare Utdragsbestyrkande

53 Ej besvarade motioner doc TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Sekretariatet KS 2013/278 Kommunsekreterare Timmie Aspelin Tel.nr KOMMUNFULLMÄKTIGE Förteckning över inkomna, ej besvarade, motioner Rekommendation till beslut att godkänna förteckningen. Ärendet Motioner som fullmäktige beslutat får ställas: 1. Motion, LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten (KS 2012/718) Motionär: Torsten Larsson (Fp) Inlämnad: Motion, anslutning till Översvämningsfonden Sverige (KS 2011/748) Motionär: Wahan Harutun (Kp) Inlämnad: Motion, behöriga lärare på alla lektioner (KS 2013/259) Motionär: Wahan Harutun (Kp) Inlämnad: Motion, delade turer (KS 2013/364) Motionär: Nall Lasse Andersson (S) Inlämnad: Motion, förskola samt barnomsorg (KS 2013/558) Motionär: Kristdemokraterna Inlämnad: Motion, öppna nätverk i kommunens lokaler (KS 2013/578) Motionär: Anders Edlund (S) Inlämnad: Motion, rekrytering i egen regi (KS 2013/658) Motionär: Torsten Larsson (Kd) Inlämnad: Beslutsunderlag Inlämnade och godkända motioner Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

54 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 258 Ärende KS 2013/568 Turistbyråverksamhet - revidering av beslut Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att verksamheten överförs direkt från Näringslivssamverkan ekonomisk förening till Visit södra Dalarna. Reservationer Wahan Harutun reserverar sig mot beslutet. Ärendet Kommunfullmäktige fattade , 71, beslut om att Vansbro kommun går in som delägare i Visit Södra Dalarna AB (VSDAB) fr o m Avsikten var att turistbyråverksamheten skulle återgå till Vansbro kommun och samma dag överföras till VSDAB. Detta är inte nödvändigt, Visit Södra Dalarna AB kan överta verksamheten direkt från Näringslivssamverkan i Vansbro kommun, ekonomisk förening. Detta underlättar bl a vid personalens övergång till annan arbetsgivare. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att upphäva första att-satsen i beslut fattat , 71. Anders Edlund föreslår: att verksamheten överförs direkt från Näringslivssamverkan ekonomisk förening till Visit södra Dalarna. Beslutsgång Ordförande ställer utskottets förslag mot Anders Edlunds förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Edlunds förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Justerare Utdragsbestyrkande

55 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Kommunkansliet KS2013/568 Kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson KOMMUNFULLMÄKTIGE Turistbyråverksamhet revidering av beslut Rekommendation till beslut att föreslå kommunfullmäktige att upphäva första att-satsen i beslut fattat , 71 Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade , 71, beslut om att Vansbro kommun går in som delägare i Visit Södra Dalarna AB (VSDAB) fr o m Avsikten var att turistbyråverksamheten skulle återgå till Vansbro kommun och samma dag överföras till VSDAB. Detta är inte nödvändigt, Visit Södra Dalarna AB kan överta verksamheten direkt från Näringslivssamverkan i Vansbro kommun, ekonomisk förening. Detta underlättar bl a vid personalens övergång till annan arbetsgivare. Bakgrund Turistbyråverksamhet samt camping drivs sedan 2009 av den ekonomiska föreningen Näringslivssamverkan. Styrelsen för Näringslivssamverkan har förordat en lösning som innebär att Vansbro går in som delägare i Visit Södra Dalarna AB (VSDAB). Kommunfullmäktige fattade , 71, beslut enligt följande: att att turistbyråverksamheten återgår till Vansbro kommun from Vansbro kommun går in som delägare i Visit Södra Dalarna AB from Tjänsteutlåtande tb 2.docx att att att Vansbro kommun erlägger aktiekapital med 65 tkr och att dessa finansieras av kommunens likvida medel ökat budgetbehov beaktas i budgetprocessen ny entreprenör omgående söks för drift av campingen Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

56 2(2) Vid fortsatta diskussioner med VSDAB har framkommit att det är en möjlig lösning att ta över turistbyråverksamheten direkt från Näringslivssamverkan istället för från Vansbro kommun. Detta underlättar övertagandet av anställd personal. Slutsats Av kommunfullmäktige fattat beslut, attsats ett, kring att turistbyråverksamheten ska återgå till Vansbro kommun per bör upphävas till förmån för en direkt övergång från Näringslivssamverkan till VSDAB. Beslutet expedieras till : Näringslivssamverkan i Vansbro kommun ekonomisk förening Visit Södra Dalarna AB, Carl-Johan Ingeström Tjänsteutlåtande tb 2.docx Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

57 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 259 Ärende KS 2013/703 Vansbro teknik AB, kommunal borgen Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. att såsom för egen skuld ingå borgen för Vansbro Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. att tidigare beslut (KS 2011/160) om kommunal borgen om kr därmed upphävs. Ärendet På grund av ändringar i lagstiftningen om nya begränsningar för lån inom intressege-menskap återbetalar Vansbro Teknik AB internlånet på ca 60 mkr till Vansbro kommun och genomför en egen upplåning på motsvarande belopp. För att genomföra upplåning-en krävs en kommunal borgen på motsvarande belopp. Sedan tidigare finns en kommunal borgen för Vansbro Teknik AB på 30 mkr, detta bor-gensåtagande läggs ihop med de 60 mkr till att omfatta en kommunal borgen på 90 mkr. Omprövning av borgensnivån bör göras löpande, om förändringar i nivån ska göras måste plan för detta föras i dialog med Vansbro Teknik AB. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. att såsom för egen skuld ingå borgen för Vansbro Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. att tidigare beslut (KS 2011/160) om kommunal borgen om kr därmed upphävs. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2013:4 [ndash] Nya begränsningar för lån inom intressegemenskap. Justerare Utdragsbestyrkande

58 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT KS 2013/703 Ekonomichef Catarina Willman KOMMUNFULLMÄKTIGE Vansbro Teknik AB, kommunal borgen Rekommendation till beslut Att såsom för egen skuld ingå borgen för Vansbro Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Att tidigare beslut (KS 2011/160) om kommunal borgen om kr därmed upphävs. Sammanfattning På grund av ändringar i lagstiftningen om nya begränsningar för lån inom intressegemenskap återbetalar Vansbro Teknik AB internlånet på ca 60 mkr till Vansbro kommun och genomför en egen upplåning på motsvarande belopp. För att genomföra upplåningen krävs en kommunal borgen på motsvarande belopp. Sedan tidigare finns en kommunal borgen för Vansbro Teknik AB på 30 mkr, detta borgensåtagande läggs ihop med de 60 mkr till att omfatta en kommunal borgen på 90 mkr. Omprövning av borgensnivån bör göras löpande, om förändringar i nivån ska göras måste plan för detta föras i dialog med Vansbro Teknik AB. Bakgrund När Vansbro kommun bildade bolaget Vansbro Teknik AB överfördes VA (vatten och avlopp) och renhållningsanläggningarna till bolaget. För att finansiera överföringen av anläggningarna upprättades en intern låneförbindelse på det bokförda värdet vid överförandet (ca 65 mkr). Lånet uppgick till tkr. I samband med kommunfullmäktiges beslut om internlån beslutades även om en kommunal borgen på 30 mkr för Vansbro Teknik AB för att täcka nya investeringar VTAB borgen From infördes nya begränsningar för lån inom intressegemenskap. Huvudparagrafen i den nya lagen lyder: 10b Ett företag som ingår i en intressegemenskap får inte om inte annat följer av 10d eller 10e - dra av ränteutgifter avseende en skuld till ett företag i intressegemenskapen. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

59 Trots att kommuner och landsting är skattefinansierade sektorer finns inga generella undantag för kommuner och landsting. Det innebär att finanshanteringen försvåras. 2(2) Sveriges kommuner och landstings tolkning är att kommunernas utlåning till sina bolag torde kunna gå under affärsmässigt motiverade undantag under förutsättning att räntan är marknadsmässig och det inte rör sig om internt finansierat förvärv eller något annat tveksamt förfarande. Enligt Finansdepartementet är avsikten med lagstiftningen inte att stoppa kommunens möjlighet till en samlad och kostnadseffektiv upplåning för bolag inom intressegemenskap. Kortfristiga skulder anses normalt sett vara huvudsakligen affärsmässigt motiverade. Avdragsrätten vid långfristig utlåning är mer tveksam, särskilt om kommuner lånar ut av egna medel, och inte av upplånade medel. Då tillskott istället enligt lagstiftningen torde kunna vara aktuellt. Det är dock skatteverket som bedömer om bolagen ska ha avdragsrätt. Skatteverkets bedömning kommer tidigast att ske år 2014 men mer troligt sent under år 2015 för de räntor som avser När bedömningen görs har räntorna även betalats för år Därmed kan två års ränteavdrag komma att underkännas i ett sammanhang. Konsekvenser Under 2013 har Vansbro kommun och Vansbro Teknik AB ett internlån. För 2013 ska Vansbro Teknik AB yrka öppet avdrag för att slippa eventuellt skattetillägg. Som beskrivits ovan är det dock osäkert om avdragsrätten kan nyttjas. För att undvika att avdragsrätt inte godkänns bör därför Vansbro Teknik AB själva låna de medel som krävs och återbetala den interna skulden till Vansbro kommun. För att kunna genomföra denna upplåning krävs en kommunal borgen för Vansbro Teknik AB. Slutsats För att möjliggöra upplåning av ca 60 mkr krävs en kommunal borgen såsom för egen skuld. Förslaget till beslut omfattar en kommunal borgen på 90 mkr för att täcka det nya lånet och den tidigare beviljade borgen på 30 mkr. Omprövning av borgensnivån bör göras löpande, om förändringar i nivån ska göras måste plan för detta föras i dialog med Vansbro Teknik AB. Beslutsunderlag Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2013:4 Nya begränsningar för lån inom intressegemenskap VTAB borgen Beslutet expedieras till : Redovisningsekonom Benny Vinghammar Vansbro Teknik AB Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

60 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 260 Ärende KS 2013/590 Årsredovisning 2012 Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 2012, 2. att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Ärendet Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har överlämnat årsredovisning för år Samordningsförbundets resultat är negativt och uppgår till kronor (2010: kr). Orsakerna till resultatet redovisas i årsredovisningen. Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska styrelsen svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. Lagen (1997:614) om kommunal redovisning skall gälla i tillämpliga delar. Enligt förbundsordningen har dock styrelsen beslutat att redan inom två månader överlämna årsbokslut och årsredovisning till förbundsmedlemmarna och revisorerna. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har upprättat en årsredovisning per Samordningsförbundet Finsarn Västerdalarnas revisorer har gett Öhrlings PricewatcrhouscCoopers AB i uppdrag all granska årsredovisningen för perioden 1 januari - 31 december Den sammantagna bedömningen efter genomförd revision är att kravet på god intern kontroll är uppfyllt och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Revisorerna har vid granskningen inte funnit något som tyder på att styrelsens ledamöter handlat i strid med lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser eller förbundsordningen. På basis av gjorda iakttagelser och överväganden avlämnas därvid en revisionsberättelse enligt standardutformning. Förslag till beslut Utskottet styrning och ekonomi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 2012, 2. att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Torsten Larsson yrkar bifall till utskottets förslag. Justerare Utdragsbestyrkande

61 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2012 Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Revisionsrapport för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Justerare Utdragsbestyrkande

62 1(2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende Ekonomi-IT KS 2013/590 Ekonomichef Catarina Willman KOMMUNFULLMÄKTIGE Årsredovisning 2012 Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Rekommendation till beslut Att godkänna samordningsförbundets årsredovisning för 2012 Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 Sammanfattning Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har överlämnat årsredovisning för år Samordningsförbundets resultat är negativt och uppgår till kronor (2010: kr). Orsakerna till resultatet redovisas i årsredovisningen. Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska styrelsen svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. Lagen (1997:614) om kommunal redovisning skall gälla i tillämpliga delar. Enligt förbundsordningen har dock styrelsen beslutat att redan inom två månader överlämna årsbokslut och årsredovisning till förbundsmedlemmarna och revisorerna. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har upprättat en årsredovisning per Samordningsförbundet Finsarn Västerdalarnas revisorer har gett Öhrlings PricewatcrhouscCoopers AB i uppdrag all granska årsredovisningen för perioden 1 januari 31 december ÅR Finsam Den sammantagna bedömningen efter genomförd revision är att kravet på god intern kontroll är uppfyllt och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Revisorerna har vid granskningen inte funnit något som tyder på att styrelsens ledamöter handlat i strid med lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser eller förbundsordningen. På basis av gjorda iakttagelser och överväganden avlämnas därvid en revisionsberättelse enligt standardutformning. Vansbro kommun/medborgarhuset/ Vansbro/Tel Fax /E-post:

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95.

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. LIDNESBERGS KOMMUN Författningssamling KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m 2015-05-14 Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. Förutom de i

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN 3:11:1-6 Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-19, 107. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-11-25 Reglemente för arkivvård Fullmäktiges beslut 114/96. 1 Tillämpningsområde Direkt tillämpning Detta reglemente gäller

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros

REVISIONSRAPPORT. Årsredovisning 2011-12-31. Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna. Granskning av. Jennie Fernros 000354 REVISIONSRAPPORT Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 l\1ars 2012 Jennie Fernros 000355 l. Inledning Vi avjämnar härmed dokumentation över granskningen

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2005 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 452 KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-12 51. Ersätter KFS nr 382. Förutom de i arkivlagen (SFS

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Arkivreglemente för Gävle kommun

Arkivreglemente för Gävle kommun Sid 1 (7) Arkivreglemente för Gävle kommun Arkivreglemente för Gävle kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 1998-12-14 210 (dnr EG 1998:485) Förutom de i arkivlagen (AL, SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149 Arkivreglemente Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 149 2014-10-29--30 14LS7147 2(5) ARKIVREGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND I anslutning till bestämmelserna

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-05-25 93 Dokumentet ersätter dokumentet Arkivorganisation beslutat av kommunchefen 2008-12-17. 1 INNEHÅLL

Läs mer

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige Dnr KS-2009/852 Arkivreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2009-11-19 138 Rev. arkivreglemente för Knivsta kommun (Enligt kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2002 och gällande från den 1 januari

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Arkivregler för Uppsala kommun

Arkivregler för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hallgren Richard Håkansson Sara Jonsson Sven Datum 2017-01-26 Diarienummer KSN-2016-2175 Kommunstyrelsen Arkivregler för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31 99 ARKIVREGLEMENTE FÖR VIMMERBY KOMMUN Samtidigt som detta arkivreglemente träder i kraft upphör arkivreglemente fastställt 2006-03-27, 42 att gälla.

Läs mer

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Innehåll Presentera uppdraget och resultatet Presentation av förslag till riktlinjer för hantering av arkiv Ansvarsfördelning enligt KL Vem bestämmer vad i en kommun

Läs mer

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden.

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden. Arkivreglemente 1 Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 31 mars 2008 72. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun 2016-09-28 Magnus Nilsson 1 (8) ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5,

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, 2016-02-15 Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas.

Läs mer

Arkivreglemente för. Mölndals stad

Arkivreglemente för. Mölndals stad Arkivreglemente för 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 3 2. Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 3 3. Arkivmyndigheten (7-9 AL)... 4 4. Avgifter... 4 5. Redovisning av arkiv (6 2 p AL och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:43 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nytt reglemente för Stockholms läns landstings dokumentoch arkivhantering Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN Lysekils kommun ARKIVREGLEMENTE Utfärdad av: Kommunarkivarien Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2007-11-22 ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN 1. Syfte... 2 2. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)...

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Arkivregler för Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79 Reglemente för hantering av allmänna handlingar Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2012-12-17, 79 2 av 9 Innehåll 1 Tillämpningsområde...3 2 Ansvarsfördelning för arkivbildning och arkivvård...3

Läs mer

256 Arkivreglemente för Höörs kommun

256 Arkivreglemente för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-29 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/417 256 Arkivreglemente för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9)

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Arkivreglemente Landstinget Blekinge Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Innehållsförteckning Arkivreglemente för Landstinget Blekinge... 3 1 Tillämpningsområde... 3 2 Ansvar för arkivvården...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen 2016-03-08 KS-2016/223 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Förslag

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros

REVISIONSRAPPORT. Västerbergslagens Samordningsförbund. Årsredovisning 2011-12-31. Granskning av. Jennie Femros 000398 REVISIONSRAPPORT Västerbergslagens Samordningsförbund Granskning av Årsredovisning 2011-12-31 Mars 2012 Jennie Femros 000399 pwc 1 Inledning Vi avlämnar hänned dokumentation över granskningen år

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

SFS Författningstexter

SFS Författningstexter Sida 1 av 7 Post 1 av 1 i SFST Länk till register o förarbeten Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY 2015 1. INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam i Eslöv, Höör och Hörby för räkenskapsåret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 ARKIVREGLEMENTE Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 Innehåll: Inledning 1 Omfattning 2 Syftet med informationsförvaltning 3 Organisation och ansvar 4 Planering och samråd

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Revisionsrapport Arkivrutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Arkivrutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Arkivrutiner Härjedalens kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 7 1 Sammanfattning Uppdrag, bakgrund och revisionsfråga

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner Krokoms kommun 2 februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 7 1 Sammanfattning

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län

Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län ÄRENDE 13 2012-03-07 Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Arkivreglemente reviderat Arkivreglemente

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala

Läs mer

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen

P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen P 4 Bilaga 4 Södra Roslagen Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Arkivreglemente för Kristinehamns kommun

Arkivreglemente för Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-07-16 Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Arkivreglemente för Kristinehamns kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Ärendelista Ks 1419/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1419/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1419/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-14 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet 2 Enkel

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015

Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015 www.pwc.com/se Djursholms AB Rapportering från revision Räkenskapsåret 2015 Innehåll Vår revisionsplan - Inledning - Revisionsprocess - Materialitet Väsentliga granskningsområden Noteringar från granskningen

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer