Stiftelsen för Åbo Akademi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen för Åbo Akademi 1917-2007"

Transkript

1 Stiftelsen för Åbo Akademi Jubileumsutställningen Donatorer Juhlanäyttely Lahjoittajat 1

2 Stiftelsen för Åbo Akademi Jubileumsutställning Donatorer Åbo : Arken, Vasa: Academill, Helsingfors: G-18, Mariehamn: Stadsbiblioteket, Avsikten med jubileumsutställningen Donatorer var att uppmärksamma och hedra Stiftelsens för Åbo Akademi välgörare under dess 90-åriga historia. Ett hundratal donatorer presenterades i ord och bild. Det digra materialet har nu sammanställts till en katalog med texter som baserar sig på utställningsmaterialet. Katalogen har kompletterats med en förteckning över fonderna. Texterna i katalogen finns även översatta till finska. Utställningen och katalogen presenterar och ger ett ansikte åt endast en bråkdel av donatorerna. Avsikten är att med urvalet lyfta fram den tidsmässiga och geografiska mångfalden. Gemensamt för alla donatorer är ett brinnande intresse för att dels grunda Åbo Akademi, dels stödja och främja dess verksamhet. Intresset och stödet för ett svenskspråkigt universitet var redan från början geografiskt spritt. Därför visades utställningen även i Vasa, Helsingfors och Mariehamn. I samband med Åbo Akademis jubileumsår 2008 kan utställningen beses än en gång, nu kompletterad med inslag av Åbo Akademis egen historia. Utställningen är öppen under december 2008 i Observatoriet. I arbetsgruppen för jubileumsutställningen ingick skattmästare Kjell Sundström, intendent Ulrika Grägg, kamrer Christina Montin, förvaltningsdirektör Roger Broo, byråchef Johan Nikula och informationschef Thurid Eriksson, layout affischer och katalog Juha Lukala.

3 Stiftelsen för Åbo Akademi Juhlanäyttely Lahjoittajat Turku: Arken, Vaasa: Academill, Helsinki: G-18, Maarianhamina: Kaupunginkirjasto, Lahjoittajat -juhlanäyttelyn tarkoituksena oli huomioida ja kunnioittaa Stiftelsen för Åbo Akademin hyväntekijöitä sen 90-vuotisen historian ajalta. Satakunta lahjoittajaa esiteltiin sanoin ja kuvin. Laaja aineisto on nyt koottu tekstein varustetuksi luetteloksi, joka perustuu näyttelyaineistoon. Luetteloa on täydennetty rahastojen luettelolla. Luettelon tekstit löytyvät myös suomenkielisenä käännöksenä. Näyttely ja luettelo esittelevät ja antavat kasvot vain murto-osalle lahjoittajista. Tarkoituksena on valikoiden korostaa sen moni-ilmeisyyttä ajallisesti ja maantieteellisesti. Kaikille lahjoittajille on yhteistä heidän palava kiinnostuksensa toisaalta Åbo Akademin perustamiseen, toisaalta sen toiminnan tukemiseen ja edistämiseen. Jo alusta alkaen kiinnostus ruotsinkielistä yliopistoa ja sen tukemista kohtaan on ollut maantieteellisesti laaja-alaista. Siksi näyttely oli esillä myös Vaasassa, Helsingissä ja Maarianhaminassa. Näyttelyyn voi tutustua Åbo Akademin juhlavuoden yhteydessä vielä kerran, nyt täydennettynä Åbo Akademin oman historian tapahtumilla. Näyttely on avoinna joulukuussa Tähtitornissa. Juhlanäyttelyn työryhmään kuuluivat Toimitusjohtaja Kjell Sundström, intendentti Ulrika Grägg, kamreeri Christina Montin, hallintojohtaja Roger Broo, toimistopäällikkö Johan Nikula ja tiedotuspäällikkö Thurid Eriksson. Näyttelyn planssit ja katalogin layout, Juha Lukala.

4 Domvillan, Gezeliusgatan 2, Ellen och Magnus Dahlströms privata hem, testamenterades 1923 till Stiftelsen för Åbo Akademi. Inrymmer idag de rättsvetenskapliga ämnena. Foto/valokuva: ÅABbs. Domvillan, Gezeliuksenkatu 2. Ellen ja Magnus Dahlströmin yksityiskoti, testamentattiin 1923 Stiftelsen för Åbo Akademille. Tänä päivänä siihen on sijoitettuna oikeustieteen aine. De trettiofem engagerade personer som för nittio år sedan skapade en stiftelse för att grunda och upprätthålla en högskola i Åbo med svenskt undervisningsspråk under namn av Åbo Akademi kunde knappast ens i sina vildaste fantasier ana vilken fantastisk utveckling de satte igång. Den stiftelse som kom till under Storfurstendömets sista månader stöder i dag ett starkt svenskt universitet under namn av Åbo Akademi i EU-landet Finland, med sju fakulteter, 8000 studerande och 1200 anställda och en omfattande internationell verksamhet. 4

5 Efter sextiofyra år tog staten över huvudansvaret för vad som skapats och fram till dess verkat på basen av enskilda initiativ. Men ännu i dag har Stiftelsen för Åbo Akademi, också genom ett avtal med staten, som sin uppgift just att stöda och främja det universitet som våra stiftare lade grunden för. Med denna utställning vill Stiftelsen för Åbo Akademi hedra alla de många donatorer, aktivister, sammanslutningar och företag fram till vår tid, utan vilkas donationer och andra hängivna insatser Åbo Akademi inte vore det fina universitet vi ser i dag. Utställningen visar bland mycket annat att Akademin har haft ett brett stöd. Det syns i att Stiftelsen fått ta emot stora donationer lika väl som många enskilda bidrag. Ibland har avsikten varit att främja Akademins allmänna strävanden, ibland noggrant definierade syften. Olika exempel på detta ser vi också från våra dagar. Redan från början fanns intresse och stöd för Akademin långt utanför Åbo, inom hela Svenskfinland och också utom landets gränser. Akademin själv har utvidgat sitt geografiska revir, bl.a. med två fakulteter i Vasa och permanent utbildning också i Jakobstad. Det är en utveckling som akademistiftelsen ekonomiskt önskat främja, liksom det färska, nyskapande beslutet att engagera sig i yrkeshögskolverksamheten genom yrkeshögskolan Novia, som 2008 inleder sin verksamhet i Österbotten, Västra Nyland och Åboland, nittio år efter Akademins tillkomst. I dagens globala värld kräver forskning och utbildning ständigt växande resurser. Stiftelsen för Åbo Akademi känner stort ansvar för att också i framtiden kunna stöda Åbo Akademi i den utvecklingen. Här finns fortsatt en viktig roll och spännande möjlighet för alla dem som i dag vill följa våra donatorers och gynnares exempel. Christoffer Taxell Stiftelsen för Åbo Akademi Styrelsens ordförande 5

6 Stiftelsens styrelse sammanträder hemma hos Ernst Dahlström. Från vänster Ernst Grönblom, Alfred Jacobsson, August Juselius, Ernst Dahlström, Josef Lönnblad, Lennart Kurtén, Magnus Dahlström.Foto/valokuva: ÅABbs. Säätiön hallitus koolla Ernst Dahlströmin luona. Vasemmalta Ernst Grönblom, Alfred Jacobsson, August Juselius, Ernst Dahlström, Josef Lönnblad, Lennart Kurtén, Magnus Dahlström. Stiftelsen för Åbo Akademi Åbodonatorerna Bland svenskarna i Åbo blev resandet av Per Brahestoden inledningen till en målmedveten medelsinsamling kring det svenska kulturarvet. Efter flera enskilda stordonationer inriktades strävandena in på att återskapa Åbo Akademi. En Akademikommitté grundades år 1908, som anordnade populärvetenskapliga föreläsningar, sommarkurser, gav ut en vetenskaplig skriftserie och grundade ett vetenskapligt bibliotek. 6

7 Grundandet av Stiftelsen för Åbo Akademi Akademikommittén beslöt den 18 juni 1917 att man skulle bilda en Stiftelse för Åbo Akademi. Avkastningen av det donerade kapitalet skulle användas för grundandet och upprätthållandet av en högskola i Åbo med svenska som undervisningsspråk under namn av Åbo Akademi. Åbo Akademi inledde sin undervisningsverksamhet i början av vårterminen Att driva ett privat universitet Handelshuset C.M. Dahlströms kontor vid Auragatan 1 blev Stiftelsens centralpunkt. För Akademins verksamhet övertog Stiftelsen ett antal gårdar kring Domkyrkan. Biblioteket, de museala och vetenskapliga samlingarna samt museerna byggdes upp. År 1931 anställdes en ordinarie skattmästare med uppgift att förvalta Stiftelsens medel. Staten träder in Stiftelsen fick efter krigen, då akademin växte, allt svårare att gå i land med sin uppgift. År 1950 var man efter stor tvekan tvungen att anhålla om statsunderstöd för Handelshögskolan vilket beviljades från följande år. Från 1954 erhöll Stiftelsen statsunderstöd också för Akademin. En lag om statsunderstöd antogs år År 1970 uppgick statsbidraget till 75%. Stiftelsens roll efter förstatligandet av Åbo Akademi 1981 Stiftelsen och Åbo Akademi skildes vid förstatligandet från varandra i juridisk och ekonomisk bemärkelse. Stiftelsen fick nya stadgar och dess roll blev nu att förvalta sitt kapital, ställa byggnader till Akademins förfogande och i övrigt stöda Akademin och dess verksamhet. Styrelsens ordförande Ernst Dahlström Magnus Dahlström Josef Lönnblad Axel Ålenius Eric Dahlström Emil Sarlin Amos Anderson Ralf Törngren Erik Sarlin Tor-Erik Lassenius Carl Olof Tallgren Stig Stendahl Christoffer Taxell 2003 Skattmästare Magnus Dahlström Carl-Johan Dahlström Ralf Törngren Tor-Erik Lassenius Carl Olof Tallgren John Lagström Caj-Gunnar Lindström Kjell Sundström

8 Ernst Dahlström ( ) och Rosina f. Julin ( ). Foto/valokuva: ÅABbs. Stordonatorer Ernst Dahlström och Rosina f. Julin Magnus Dahlström och Ellen f. Julin Ernst och Magnus Dahlström var bröder och deras hustrur var systrar. Bägge syskonparen hörde till en förmögen släktgrupp av industriidkare och handelsmän i Åbo. Deras ekonomiska intressen breddades efterhand till att omfatta pappersbruk och ångsågar, bryggerier, sockerbruk, textil- och järnindustri, rederier samt försäkringsbolag. Ernst Dahlström deltog i flera lantdagar. I Åbo märks familjerna bäst genom donationen av Åbo konstmuseum till Åbo stad men brödernas insats för Åbo Akademi är i en klass för sig. Det var 8 genom deras målmedvetenhet och starka vilja som Åbo Akademi blev ett flerfakultetsuniversitet och inte en praktisk högskola inriktad på teknik och handel. Deras donationer var centrala för grundandet av de tre första fakulteterna. Vid Stiftelsens tillkomst och under dess första tid var de mycket inflytelserika såsom också Ernsts båda söner. Båda familjerna skänkte sina hem till Akademin. Ellen Dahlström tog initiativet till att en professur inrättades för Alma Söderhjelm.

9 Henning von Rettig ( ) och Anna f. von Horn ( ). Foto/valokuva: ÅABbs. Henning von Rettig ( ) och Anna f. von Horn ( ) Hans von Rettig ( ) med dottern Marianne Paul Ståhlström ( ) och Dea f. von Rettig ( ) med dottern Margareta (f. 1929) Familjen von Rettigs förmögenhet grundade sig på tobakstillverkningen i P.C. Rettig & Co, senare även Ph.U. Strengberg. Särskilt Hans von Rettig intresserade sig för sjöfart och verkade inom flera rederier. Henning, Anna och Hans von Rettig gjorde alla tre insatser för Stiftelsens för Åbo Akademi tillkomst och förvaltning. Av den Rettigska släktens donationer till Akademin framstår Anna von Rettigs donation för grundande av den teologiska fakulteten som den främsta. Sonen Hans byggde på denna donation och stödde också den sjöhistoriska verksamheten vid Akademin. De Ståhlströmska donationerna har getts för Åbo Akademis allmänna syften. 9

10 Gösta Branders ( ). Foto/valokuva: ÅABbs. Gertrud Branders f. Ljungborg ( ) med dotter Else Branders som barn ( ). Foto/valokuva: ÅABbs. Gertrud Branders o.s. Ljungborg ( ) pienen Else Branders -tyttärensä kanssa. Gösta Branders och Gertrud f. Ljungborg med dottern Else Gösta Branders livsverk kretsade kring böcker. Han byggde upp och ledde Akademiska bokhandeln och initierade en stor insamling av böcker. Genom hans insats och ekonomiska stöd fick Akademin aktier i Biskopsgatan 14 och bygget av Boktornet finansierat. Makarna Branders har också donerat medel för biblioteket och för Åbo Akademis allmänna behov. Dottern Else var sjuksköterska och delade föräldrarnas intresse för böcker. Hon arbetade som sjukhusbibliotekarie vid Röda Korsets sjukhus i Helsingfors. Else Branders donation från år 1997 hör till en av de största genom tiderna. 10

11 Amos Anderson ( ). Foto/valokuva: ÅABbs. Tor Nessling ( ). Foto/valokuva: Maj ja Tor Nesslingin säätiö. Amos Anderson Amos Anderson kom från Kimito men gjorde sina största livsinsatser i Helsingfors. Hans affärsverksamhet omfattade bl.a. Tilgmanns tryckeri Ab, Stockmann Ab, Helsingfors Aktiebank och Försäkringsaktiebolaget Kaleva medan hans journalistiska intresse kretsade kring Mercator och Hufvudstadsbladet. Hans insatser var avgörande för tillkomsten av Finlands Rom-institut i Villa Lante. Han instiftade Föreningen Konstsamfundet för kulturella syften. Han var medlem i Stiftelsens styrelse och dess ordförande Akademin fick betydande bidrag för Chemicum och Kårhuset. Han grundade även Stiftelsen Akademiska Fonden i Stockholm som understöder Stiftelsens för Åbo Akademi ändamål. Tor Nessling Tor Nessling grundade år 1931 lastbilsfabriken Suomen Autoteollisuus (senare Sisu-Auto), vars verkställande direktör han var Företaget utvecklades under hans ledning från en anspråkslös monteringsfabrik till ett storföretag. Han innehade flera förtroendeuppdrag i tekniska föreningar och företag, t.ex. Tekniska föreningen i Finland och Förenta nationernas tekniska hjälporganisation i Finland. Han donerade medel för Stiftelsens för Åbo Akademi allmänna syften. 11

12 Konsul Alfred Jacobsson ( ). Foto/valokuva: museet Ett Hem. Hélène Jacobsson ( ). Foto/valokuva: museet Ett Hem. Museisamlingar Av tradition har universitet ofta ägt och förvaltat samlingar av olika slag. Med tillkomsten av Åbo Akademi blev det naturligt att enskilda donatorer, enligt utländsk förebild, donerade konst och konstföremål, mynt, medaljer och andra samlingar till Akademin. Åbo Akademis mynt- och medaljsamling Redan år 1918 formgav skulptören Gerda Qvist en medalj till minne av invigningen. Grunden till myntsamlingen utgörs av hovrättsrådet George Granfelts donation och lektor Gustaf Cygnæus samling. Apotekaren Julius Anderssons samling av finska händelse- och personmedaljer lade grunden till en Fennica-medaljsamling. Ryska ordnar, medaljer och utmärkelsetecken erhölls av konsul Eric Oscar Wikeström. Sedan år 1987 är samlingen deponerad i Åbo landskapsmuseum, där en ny permanent basutställning i Historiska museet, i Åbo slotts förborg, tillkom år

13 Museet Ett Hem Konsul Alfred Jacobsson och hans hustru Hélène donerade sitt hem med lösöre till Stiftelsen för Åbo Akademi 1928 för att vittna om livet i en högreståndsmiljö vid sekelskiftet. Deras hem, ursprungligen inrymt i ett tvåvåningsstenhus på Tavastgatan 30, skulle bevaras som museet Ett Hem och vara öppet för allmänheten. I museet, som idag finns på Biskopsgatan 14, ingår samlingar av inhemsk sekelskifteskonst, möbler, ryor, tenn, glas och porslin. Stiftelsens konstsamling Samlingens historia går tillbaka till de porträtt som gjordes av de första akademianställda på 1920-talet. Samlingen utvidgas löpande av donationer och nyförvärvade porträtt. Samlingen består till största delen av porträtt och tyngdpunkten på de övriga konstverken ligger för övrigt på inhemsk konst från och 1900-talen. Till de större konstdonationerna hör bl.a. J.W. Brummers, Karin Spoofs, Karin Allardt-Ekelunds, Eugenie Forss-Michaels, Inga Schröders, Ebba Aschans, Ingrid Krohns och Bo Hjelts donationer. Interiörbild från konsistoriesalen. Möbler och antikviteter från den Brummerska donationen i slutet av 1940-talet. Porträtten från vänster: Karl Gustav Söderholm, kansler för Åbo Akademi , friherre Rabbe Axel Wrede kansler under åren , Edward Westermarck, professor och rektor vid Åbo Akademi Foto/valokuva: ÅABbs. Interiöörikuva konsistorisalista. Huonekalut ja antiikkiesineet Brummerin lahjoituksesta 1940-luvun lopulta. Muotokuvat vasemmalta: Karl Gustav Söderholm, Åbo Akademin kansleri , vapaaherra Rabbe Axel Wrede kansleri vuosina , Edward Westermarck, Åbo Akademin professori ja rehtori

14 Geologiska samlingarna Geologin var en av fyra naturvetenskapliga ämnen i den nybildade matematisk-naturvetenskapliga fakulteten år Redan tidigt skapades en bergartssamling för undervisning och forskning. Samlingen har under årens lopp vuxit via donationer och insamlingsverksamhet. Idag omfattar samlingen uppskattningsvis ca bergarts- och mineralprover främst från Fennoskandien. Goda exemplar av sällsynta mineraler från pegmatiterna i Kimito och kalkstensfyndigheterna i Pargas kan nämnas bland samlingens rariteter. Biologiska samlingarna Biologiska samlingarna har uppkommit via donationer av ca 150 amatör- och yrkesbiologer varav de första donationerna mottogs i början av 1920-talet. Största delen av materialet är insamlat i början av 1900-talet, en del dock redan på talet. Justus Montell var under åren intendent för samlingarna och lade grunden till samlingarnas uppordning och katalogisering. Samlingarna utökades väsentligt via hans eget insamlingsarbete. De biologiska samlingarna omfattar idag ca växter, insekter, fåglar och ägg, svampar samt ca exemplar av lavar och mossor. Idag är det främst svampsamlingarna som ökar i antal. Justus Montell, intendent för de biologiska samlingarna Foto/valokuva: ÅABbs. Justus Montell, biologisten kokoelmien intendentti

15 Sven Andersson, intendent för Sjöhistoriska museet Fotograferad i det dåvarande museets utrymmen på Gezeliusgatan 2 (1959). Foto: Sjöhistoriska samlingarna. Sven Andersson, merihistoriallisen museon intendentti Kuvattuna silloisen museon tiloissa Gezeliuksenkatu 2:ssa (1959). Valokuva Merihistorialliset kokoelmat. Sjöhistoriska samlingarna År 1936 grundades Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi som det första sjöfartsmuseet i Finland. Efter drygt 70 år omfattar de sjöhistoriska samlingarna ca föremål bl.a. marinmålningar, allmogebåtar, fartygsmodeller, rederiflaggor, navigationsinstrument, skeppsdagböcker, rederioch bolagsarkiv, fotografier, sjökortssamlingar, båt- och fartygsritningar, intervjuer och uppmätningar. Tremastbarken Sigyn förvaltas sedan 1994 av Stiftelsen för museifartyget Sigyn som grundades av Stiftelsen för Åbo Akademi och Åbo stad. Föremålen är deponerade i Forum Marinum, som är ett riksomfattande museum för sjöfartshistoria. 15

16 Åbo Akademis bildsamlingar Bildsamlingarna, grundade 1911 av Åbo Nation vid Kejserliga Alexandersuniversitetet i Helsingfors, är ett av Finlands äldsta kulturhistoriska bildarkiv. Den ursprungliga samlingen överlämnades 1919 till Åbo Akademi och underställdes det akademiska biblioteket. Bildmaterialet, ca enheter, har donerats av finlandssvenska familjer, vilket ger Åbo Akademis bildsamlingar en prägel av finlandssvenskt bildarkiv. Samlingen innehåller bl.a. fotografier, negativ, diabilder, konstverk och föremål. Fil.kand. Ann-Sofi Nordman, föreståndare för bildsamlingarna. Bilden tagen på 1960-talet. Foto/valokuva: ÅABbs. FK Ann-Sofi Nordman, kuvakokoelmien hoitaja. Kuva otettu 1960-luvulla. Handskriftsavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek På Handskriftsavdelningen finns en av Finlands största samlingar av privata personers arkiv. Det mesta av materialet har anknytning till Svenskfinland. Utöver personarkiv finns gårds-, företags- och föreningsarkiv. De flesta arkiven är från och 1900-talen. Bland arkivbildarna finns författare, bl.a. Jörn Donner, Lars Huldén, Tove Jansson, konstnärer, t.ex. Helene Schjerfbeck, vetenskapsmän, politiker, präster och militärer. Raritetssamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek Bokgåvor från Svenskfinland har haft en central roll vid uppbyggandet av bibliotekets samlingar. Gåvorna omfattar både vetenskapliga arbeten och populärlitteratur, som är ett viktigt källmaterial för forskningen. Av hundratusentals bokgåvor hör volymer till raritetssamlingarna, med böcker från 1400-talet till 1830: inkunabler, forskar- och herrgårdsbibliotek, m.m. 16

17 Arkivrummet i Sibeliusmuseet, Biskopsgatan 15. Vid bordet Alfhild Forslin och Otto Andersson, stående John Rosas. Foto/valokuva: Sibeliusmuseum. Sibeliusmuseon arkistohuone. Piispankatu 15. Pöydän ääressä Alfhild Forslin ja Otto Andersson, seisomassa John Rosas. Sibeliusmuseets samlingar Instrumentsamlingarna utgörs främst av de donationer som skeppsredaren Curt Mattson och professor Otto Andersson gjorde på 1920-talet. Samlingarna omfattar idag över 1500 instrument, varav ca 300 är utställda. Musikhistoriska arkivet innehåller samlingar och arkiv efter privatpersoner, musikorganisationer, körer och orkestrar bl.a. manuskript, musikalier i handskrift och tryck, ljudinspelningar, pressklipp, brev, uppteckningar och fotografier. I Sibelius-samlingen ingår flera manuskript och unika handskrifter, ca 3000 tryckta noter, brevväxling och konsertprogram, pressklipp och artiklar om Jean Sibelius. 17

18 Teaterhuset i Åbo Åbo Svenska teater. Foto/valokuva: ÅABbs. Turun Ruotsalainen Teatteri. 18

19 Teaterhustomten Teaterledaren Carl Gustaf Bonuvier byggde år 1815 på egen bekostnad landets första teaterhus vid Nytorget/Salutorget i Åbo. Platser fanns för 700 personer. Huset brann ned år Efter stadsbranden 1827 År 1832 lät kommerserådet Abraham Kingelin på samma plats bygga en tillfällig teaterbyggnad i trä med plats för 400 personer. På huset sattes upp en skylt Här visas konster. Teaterhuset För nybygget bildades ett teaterhusbolag, som köpte teaterhustomten. Teaterhuset byggdes i sten enligt planritningar av stadsarkitekten Pehr Johan Gylich och fasadritningar av intendenten Carl Ludvig Engel. Salongen rymde 550 personer. Moderniseringen Teaterhuset moderniserades av stadsarkitekten Carl J. von Heideken enligt modell från Nya teatern i Helsingfors och invigdes år Antalet åskådarplatser utökades, tekniska förbättringar gjordes och huset byggdes ut. En ny brand Teaterhuset brann år 1881 så illa att endast de yttre murarna stod kvar. Det renoverades enligt von Heidekens ritningar. Salong, scen och fasad fick sin nuvarande utformning. Åbo stads vapen sattes upp i prosceniet. Svenska inhemska teatern Den första inhemska svenskspråkiga teatern grundades 1894 i Åbo under namnet Svenska inhemska teatern. Salongens konstnärliga utsmyckning målades av den svenske dekorationsmålaren Carl Gustaf Wetterstrand år Litet senare skaffades takkronan och ridån. Trapporna från aulan upp till första raden byggdes. Åskådarplatserna vid stora scenen är ca 300. En svensk teater Stiftelsen för Åbo Akademi erhöll åren flertalet aktierna i teaterbolaget genom en donation som syftade till att den svenska scenkonsten inte skulle varda husvill på denna ort. År 1919 ändrades teaterns namn till Åbo svenska teater. Teatergården i vår tid Fastigheten ägs sedan 1967 helt och hållet av Stiftelsen för Åbo Akademi. Gården ingår sedan år 1989 i det affärscentrum som omfattar hela kvarteret. Sedan 2005 står huset stadigt på nya pålar. 19

20 Kvinnliga donatorer Kvinnliga donatorer har redan från början haft en central roll bland Stiftelsens donatorer, dock ofta som bakgrundsfigurer till sina män. Nedanstående urval visar att kvinnor som självständiga donatorer ofta har en sak gemensamt, de är yrkesarbetande och självförsörjande. Lotten och Hanna Dahlströms fond Till förmån för Åbo Akademis bildsamlingar. Maria Castréns fond För användning enligt eget beslut. Lotten ( ) och Johanna (Hanna) ( ) Dahlström tillsammans med sin bror Svante Dahlström. Foto/ valokuva: ÅABbs. Lotten ( ) ja Johanna (Hanna) ( ) Dahlström veljensä Svante Dahlströmin kanssa. Maria Castrén ( ) Foto/valokuva: Holger Haglunds samlingar. Maria Castrén, lektor, director musices, utbildade sig vid Helsingfors musikinstitut under 1890-talet. Hon var Finlands första kvinnliga organist med ordinarie tjänst i Nykarleby församling (1902) och den första kvinnan i Finland som innehade ordinarie lektorstjänst i sång och musik vid ett manligt lärarseminarium. Hon grundade även Nykarlebynejdens sång- och musikförbund och var under 27 år den första och enda kvinnliga medlemmen i stadsfullmäktige i Nykarleby. Ekonomi, socialpolitik och miljöfrågor hörde till hennes speciella intresseområden. 20 Lotten och Johanna (Hanna) Dahlström var systrar till professor Fabian Dahlstöm. Lotten Dahlström arbetade som bildsamlingarnas första intendent i 33 år. Vid bildsamlingarna gjorde hon många dyrbara fynd och räddade ett stort bildbestånd från förstörelse. Eugenie och Gunnar Forss samt Isolde Seebergs fonder Allmänt för stiftelsen samt för stipendier åt studerande vid Humanistiska fakulteten Åbo Akademi som framgångsrikt bedriver studier i germansk filologi. Eugenie Forss-Michael (f. Michael) affärskvinna, bedrev studier i språk och handel. Arbetade som Vd för Åbofirman Oy A. Th. Michael Ab, som hade grundats av hennes far. Hon bedrev även

21 sångstudier och hade ett stort intresse för teater och kultur. Gift med hovrättsrådet Karl Gunnar Forss, dotter Isolde Seeberg. Professor fil.dr. Ester-Margaret von Frenckells fond För fortsatt undervisning i teatervetenskap och teater i allmänhet vid ÅA. Agnes Lundells fond För att upprätthålla en juridisk professur. Ester-Margaret von Frenckell ( ). Foto/valokuva: SLS/ HLA. Agnes Lundell ( ). Foto/valokuva: ÅABbs. Ester-Margaret von Frenckell (f. Lindberg) var uppvuxen i Helsingfors. Hon studerade vid Helsingfors musikinstitut och doktorerade senare i teatervetenskap samt undervisade i detsamma vid Åbo Akademi. Hon var docent i teatervetenskap vid både Helsingfors universitet och Åbo Akademi (1961). Hon innehade flere förtroendeuppdrag bl.a. var hon även medlem av Helsingfors stads musiknämnd. 21 Agnes Lundell avlade som första kvinna i Finland juristexamen år Först 20 år senare och efter en lagändring kunde hon fungera som domare. Hon hade fr.o.m. år 1911 en egen advokatbyrå i Helsingfors. Hon var även medlem i Unionen Kvinnosaksförbund i Finland rf. och tog sig gärna an rättsfall som rörde kvinnor och barn.

22 Eugen Schaumans fond Stipendium åt finlandssvensk eller rikssvensk medborgare för rättsvetenskaplig forskning, juridiska studier. Makarna Elin och Ernst Schröders fond För främjande av biokemisk- eller medicinsk forskning och undervisning. Inga Schröder var läkare bl.a. i Helsingfors (Maria sjukhus), Mariehamn och i Åbo. Som läkare vid Raseborgs tuberkulosdistrikts byrå gjorde hon betydande insatser för bekämpandet av tuberkulos i Svenskfinland. Hon upplät också sitt biokemiska laboratorium i Villa Solaris till Akademin. Doktor Karin A. Spoofs fond Allmänt för Stiftelsens ändamål. Katarina (Karin) Spoof studerade medicin i Uppsala och Stockholm men avlade sin examen i Helsingfors. Hon tjänstgjorde på ett flertal orter bl.a. i Helsingfors och Österbotten och verkade som läkare vid Folkhälsans barnträdgård. Hon arbetade även som skolläkare och personalläkare (Rettig Oy). Hon bedrev egen privatpraktik i Åbo samt hade ett eget fysikaliskt-terapeutiskt institut. Som medlem i Åbo stadsfullmäktige deltog hon i mångskiftande verksamheter och var även en hängiven kvinnosakskvinna. Sigrid Schauman ( ). Foto/valokuva: ÅABbs. Sigrid Schauman var verksam som både konstnär och konstkritiker. Hon inledde sina studier vid konstföreningens konstskola i Helsingfors och fortsatte i Köpenhamn, Italien och Paris. Hon var en av grundarna av konstnärsgruppen Prisma. Sigrid Schauman var Eugen Schaumans syster. 22

23 Läsesalen i huvudbyggnaden. Foto/valokuva: ÅABbs. Interiööri päärakennuksen lukusalista. Stipendiefonder Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar över etthundra stipendiefonder med en betydande avkastning. En stor del av fonderna är donationer av privatpersoner eller företag, andra har tillkommit genom insamlingar. Gemensamt för de flesta är att de vill påminna om någon person och stöda Åbo Akademis studerande eller allmänna verksamhet. Fondernas syfte framgår bäst av några exempel. Allmänna syften Elna och Kalle Tähtinens fond för stipendier åt mindre bemedlade, begåvade studerande vid alla fakulteter vid Åbo Akademi (1969). Makarna Agneta och Carl-Erik Olins fond för stödjande av forskarstudier (1970). Stipendiaten utses av Seniorernas råd vid Studentkåren. 23

24 Affärsliv och industri Fabian Klingendahls fond från år 1949 för ekonomstuderandes språkstudier i utlandet. Företaget Machinery Ab i Åbo gav medel år 1953 till Dagmar och Ferdinand Jacobssons fond. Fonden stöder ekonomstuderandes studier utomlands. Tammerfors Drog och Klingendahls trikåfabrik har bidragit med Tor, Joe och Pentti Borgs minnesfond år 1971 för farmaceutisk forskning. År 1987 sänkte Oy E. Sarlin medel till Ab Margit och Erik Sarlins fond för finskspråkiga ekonomieoch teknologiestuderande som önskar förkovra sina kunskaper i svenska språket. Insamlingar I Sverige insamlades medel till en Jubileumsfond för Åbo Akademi som år 1968 fyllde 50 år. Fondens syfte är att främja utbyte mellan forskning i sverige och forskning vid Åbo Akademi. Till en avliden sons minne Fond till minnet av teknologie studerande Reidar Haglund som stupade på Karelska näset Donerad av föräldrarna (1952) för studerande inom den tekniska utbildningen. Hembygden Carolina Hackzells fond, skänkt av hennes barn (1960). Stipendier till studerande vars far eller mor har varit medlem i föreningen Vi Neristasbor i Gamlakarleby. För en speciell inriktning Fond för stödande av studier och forskning i engelska språket, donerad av professorn i engelska vid Uppsala universitet H.W. Donner (1951). Hyllningar Åbo Akademis tidigare rektor och kansler Lars Erik Taxell hyllades på sin 70- års dag med en insamling och en fond. Fonden, som instiftades år 1985, främjar forskning med finlandssvensk eller nordisk inriktning. Studerande kemist i början av 1920-talet.Foto/valokuva: ÅABbs. Kemistiopiskelija 1920-luvun alussa 24

25 Pris Ur Harry Elvings legat (1944) utdelas priser till årets lärare och årets forskare. Lisen Häggblom, lektor i matematik, lärarpristagare ur Harry Elvings legat, Foto/valokuva: MfÅA. Lisen Häggblom, matematiikan lehtori, Harry Elvingin jälkisäädöksen opettajapalkinnon saaja, Mika Lindén, docent i fysikalisk kemi, tilldelades Per Brahe priset år Per Brahe priset utdelas till en yngre lovande forskare vars fortsatta anknytning till akademin är synnerligen önskvärd. Foto/ valokuva: MfÅA. Mika Lindén, fysikaalisen kemian dosentti, Per Brahe -palkinnon saaja vuonna Per Brahe -palkinto jaetaan nuorelle lupaavalle tutkijalle, jonka sitouttaminen Akademihin on erityisen toivottavaa. Fia Valtonen, fil.stud., tilldelades Ralf Törngrenpriset Priset utdelas till en person som gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo Akademi eller Åbo Akademis studentkår. Foto/valokuva: MfÅA. Fia Valtonen, fil.yo., sai Ralf Törngren -palkinnon Palkinto annetaan henkilölle, joka on antanut merkittävän panoksen Åbo Akademin tai Åbo Akademin ylioppilaskunnan kehittämiseksi. 25

3.1. HUMANIORA, PEDAGOGIK OCH TEOLOGI

3.1. HUMANIORA, PEDAGOGIK OCH TEOLOGI 8 3. ÄMNESSTIPENDIER Ämnesstipendierna är avsedda för studerande inom något bestämt ämne vid en bestämd institution eller vid ett bestämt ämnesområde, Om studerande vid olika fakultetsområden kan komma

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar IV Medicinska klinikens tre professorer på Klinikens dag den 25 november 1994. Från vänster Otto Wegelius, Frej Fyhrquist och Bertel von Bonsdorff. Foto Helsingfors universitet, AVavdelningen, Eero Roine.

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012 Styrelse 2012 2012 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse (ordförande) Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten (ordförande)

Läs mer

Styrelse 2013. Veritas Pensionsförsäkring

Styrelse 2013. Veritas Pensionsförsäkring Styrelse 2013 Veritas Pensionsförsäkring Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2013 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Sven Hallström var född i Stockholm 1883, son till rektor Paul Hallström och hans hustru Teresia Simonsson. Efter studentexamen i

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 22.3.1999 Verksamheten 1998 Allmänt om projektet Det gångna året var det första år då projektets verksamhet hade stabiliserats och omfattade alla arbetsskeden

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten Varför forskar man om diabetes? Typ 1 -diabetes (juvenil diabetes) är vanligare i Finland än i något annat land i världen. Varje år får omkring 600 barn i

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Tema och motiv Rapport från riksbanksfullmäktiges beredningsgrupp för utformning av sedlar och mynt 2011-03-01 Dnr 2008-286-ADM Bakgrund Riksbanken har beslutat förnya den svenska

Läs mer

HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00

HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00 HANDMADE ISSUES Kulturhuset Stadsteatern 8 september 2015 Klockan 13.00 17.00 Vilken roll har slöjden idag? Ska man ens bry sig om det handgjorda skapandet, tekniker och material? Kan slöjdande vara på

Läs mer

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland

Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studiestödet och rörligheten Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen Undervisningsministeriet, Finland Studerandemobilitet - Studiestöd, rörlighet, och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26-27.11.2007

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Övriga arkiv och samlingar Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka övriga arkiv och samlingar som finns deponerade

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Modern Assyrian Research Archive Foundation

Modern Assyrian Research Archive Foundation Modern Assyrian Research Archive Foundation VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsåret 2013 Stiftelsen Modern Assyrian Research Archive Foundation (MARA Foundation) etablerades i juli 2011. MARA intierades

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn:

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn: Juridiskt namn: Exempelbolaget AB Organisationsnummer: 556730-7367 Bolagsform: Aktiebolag Bildat datum: 1917-01-16 Registreringsdatum: 1917-02-11 F-Skatt: Registrerad Registreringsdatum: 1994-01-11 Moms:

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009

MAGMA Finlands svenska tankesmedja. Frågor om invandring. September 2009 MAGMA Finlands svenska tankesmedja September 2009 Tankesmedjan MAGMA och Taloustutkimus Finlandssvenskar har en positivare inställning till utlänningar och invandring än folkmajoriteten Tankesmedjan Magma

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), tjänstgörande ersättare

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), tjänstgörande ersättare 1(7) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M)

Läs mer

DETALJER GÄLLANDE VÅRA KURSER

DETALJER GÄLLANDE VÅRA KURSER DETALJER GÄLLANDE VÅRA KURSER SEMI-INTENSIV KURS 1 (20h per vecka) 2 (20h + 5h per vecka ) Vår semi-intensiva spanska kurs består av 20 timmars lektionstid eller 20 timmar plus ytterligare 5 timmar kultur

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2010 Tritonia Pentonia från tre 'll fem Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2001-2009 Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, grundat 2001, eher decennier av planering Gemensamt

Läs mer

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet.

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. Vill du utveckla dig själv och din kompetens för att kunna ta nya spännande steg i karriären? Då är

Läs mer

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen!

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! För tjugonde året i rad fördelar Lars Salvius-föreningen stipendier och projektbidrag till vetenskapliga skribenter, översättare och utgivare. Dessutom utdelas

Läs mer

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013 S e r v i c e g ui de S t ödt j ä ns t e rf örs t ude r a nde ÅBO AKADEMI Utgivare: Lärcentret 2013 Redaktör: Mnica Nerdrum Pärm ch bilder: Maria Sundström 2 Innehåll 1. Studierientering... 6 1.1. Första

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Robert Back Portfolio 2008

Robert Back Portfolio 2008 Robert Back Portfolio 2008 Innehåll: - Måleri 2006-2007 - Videoprojekt 2008 - Fotoprojekt 2006-2008 - CV, Kontaktuppgifter Regensburg Måleri. Parkering på Malpensa. 2007. 100 x 124 cm Locust. 2007. 100

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Tomelilla genom konstnärens öga 1865-1965. med verk ur Tomelilla Konstsamling

Tomelilla genom konstnärens öga 1865-1965. med verk ur Tomelilla Konstsamling Tomelilla genom konstnärens öga 1865-1965 med verk ur Tomelilla Konstsamling Tomelilla genom konstnärens öga 1865 1965 Tomelilla konsthall har tillsammans med Tomelilla Konstsamling skapat en tillbakablickande

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

GÖTEBORG KONST. mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård

GÖTEBORG KONST. mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård GÖTEBORG KONST mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård daniel ekta götesson self contained Målning, 77 x 55 cm. daniel ekta götesson göran lantz den röda stugan Målning, 56 x 72 cm.

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk 1 Inofficiell översättning Finlandssvensk samling rf 2008 Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk FINLAND Regeringens svar på tilläggsfrågorna November 2006 DEL 3 SVENSKA SPRÅKET Frågorna

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder)

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Datum 2015-10-12 Ks/2014:175 044 Fonder/Stiftelser/Donationer Förslag till avveckling

Läs mer

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010.

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Nordica Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Alla 52 som svarade är kvinnor. 80 % har finska som modersmål

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

ITis arbete. VT 2002. Internationellt tänkande.

ITis arbete. VT 2002. Internationellt tänkande. ITis arbete. VT 2002 Internationellt tänkande. För elever på gymnasiesärskolan. Norretullskolan. Ann Christin Stigsdotter, Rikard Svensson, Kerstin Emilsson, Ingegärd Enroth, Gunnel Berg. Handledare Peter

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN

Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden, Box 9090, 650 09 KARLSTAD, telefon 01046-54612, fax 01046-53333. STIFTELSEN BILLERUD AB SOCIALA FONDEN Stiftelsen Billerud AB Sociala Fonden Billerud AB Personalstiftelsen Disponent Christian Storjohanns Stiftelse Stiftelsen Disponent och Fru Christian Storjohanns Stipendiefond Information Stiftelsen Billerud

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Grafiska museets historik

Grafiska museets historik Grafiska museets historik Några av våra maskiner Överst: Vingheidelbergare. Till höger: Sättmaskin. Museets historik Av STIG NILSON Ve det land som glömmer sin historia, har någon sagt. Orden kan säkert

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

Vad skulle du vilja uppfinna?

Vad skulle du vilja uppfinna? Vad skulle du vilja uppfinna? Bakgrund Alfred Nobel var en mångsidig man. Han var kemist och uppfinnare, skrev pjäser och dikter, drev företag och öppnade fabriker. Han kunde flera språk och var ofta på

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2005

Verksamhetsberättelse för år 2005 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2005 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2005. Sällskapets medlemsmöte på hösten

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 1039/2013 5 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av universitetens namn: AU Aalto-universitetet Helsingfors

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente TESTAMENTSHANDBOK Testamente Vi på Kyrkans Utlandshjälp är glada att du överväger att göra en testamentsdonation till vårt arbete. Också just nu svälter hundratals miljoner människor och var sjätte människa

Läs mer

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Samlande DFU 293 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Vi är många som samlar och vi samlar på en mängd olika saker, till de vanligare sakerna hör frimärken, kapsyler, böcker, dockor,

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer