Stiftelsen för Åbo Akademi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen för Åbo Akademi 1917-2007"

Transkript

1 Stiftelsen för Åbo Akademi Jubileumsutställningen Donatorer Juhlanäyttely Lahjoittajat 1

2 Stiftelsen för Åbo Akademi Jubileumsutställning Donatorer Åbo : Arken, Vasa: Academill, Helsingfors: G-18, Mariehamn: Stadsbiblioteket, Avsikten med jubileumsutställningen Donatorer var att uppmärksamma och hedra Stiftelsens för Åbo Akademi välgörare under dess 90-åriga historia. Ett hundratal donatorer presenterades i ord och bild. Det digra materialet har nu sammanställts till en katalog med texter som baserar sig på utställningsmaterialet. Katalogen har kompletterats med en förteckning över fonderna. Texterna i katalogen finns även översatta till finska. Utställningen och katalogen presenterar och ger ett ansikte åt endast en bråkdel av donatorerna. Avsikten är att med urvalet lyfta fram den tidsmässiga och geografiska mångfalden. Gemensamt för alla donatorer är ett brinnande intresse för att dels grunda Åbo Akademi, dels stödja och främja dess verksamhet. Intresset och stödet för ett svenskspråkigt universitet var redan från början geografiskt spritt. Därför visades utställningen även i Vasa, Helsingfors och Mariehamn. I samband med Åbo Akademis jubileumsår 2008 kan utställningen beses än en gång, nu kompletterad med inslag av Åbo Akademis egen historia. Utställningen är öppen under december 2008 i Observatoriet. I arbetsgruppen för jubileumsutställningen ingick skattmästare Kjell Sundström, intendent Ulrika Grägg, kamrer Christina Montin, förvaltningsdirektör Roger Broo, byråchef Johan Nikula och informationschef Thurid Eriksson, layout affischer och katalog Juha Lukala.

3 Stiftelsen för Åbo Akademi Juhlanäyttely Lahjoittajat Turku: Arken, Vaasa: Academill, Helsinki: G-18, Maarianhamina: Kaupunginkirjasto, Lahjoittajat -juhlanäyttelyn tarkoituksena oli huomioida ja kunnioittaa Stiftelsen för Åbo Akademin hyväntekijöitä sen 90-vuotisen historian ajalta. Satakunta lahjoittajaa esiteltiin sanoin ja kuvin. Laaja aineisto on nyt koottu tekstein varustetuksi luetteloksi, joka perustuu näyttelyaineistoon. Luetteloa on täydennetty rahastojen luettelolla. Luettelon tekstit löytyvät myös suomenkielisenä käännöksenä. Näyttely ja luettelo esittelevät ja antavat kasvot vain murto-osalle lahjoittajista. Tarkoituksena on valikoiden korostaa sen moni-ilmeisyyttä ajallisesti ja maantieteellisesti. Kaikille lahjoittajille on yhteistä heidän palava kiinnostuksensa toisaalta Åbo Akademin perustamiseen, toisaalta sen toiminnan tukemiseen ja edistämiseen. Jo alusta alkaen kiinnostus ruotsinkielistä yliopistoa ja sen tukemista kohtaan on ollut maantieteellisesti laaja-alaista. Siksi näyttely oli esillä myös Vaasassa, Helsingissä ja Maarianhaminassa. Näyttelyyn voi tutustua Åbo Akademin juhlavuoden yhteydessä vielä kerran, nyt täydennettynä Åbo Akademin oman historian tapahtumilla. Näyttely on avoinna joulukuussa Tähtitornissa. Juhlanäyttelyn työryhmään kuuluivat Toimitusjohtaja Kjell Sundström, intendentti Ulrika Grägg, kamreeri Christina Montin, hallintojohtaja Roger Broo, toimistopäällikkö Johan Nikula ja tiedotuspäällikkö Thurid Eriksson. Näyttelyn planssit ja katalogin layout, Juha Lukala.

4 Domvillan, Gezeliusgatan 2, Ellen och Magnus Dahlströms privata hem, testamenterades 1923 till Stiftelsen för Åbo Akademi. Inrymmer idag de rättsvetenskapliga ämnena. Foto/valokuva: ÅABbs. Domvillan, Gezeliuksenkatu 2. Ellen ja Magnus Dahlströmin yksityiskoti, testamentattiin 1923 Stiftelsen för Åbo Akademille. Tänä päivänä siihen on sijoitettuna oikeustieteen aine. De trettiofem engagerade personer som för nittio år sedan skapade en stiftelse för att grunda och upprätthålla en högskola i Åbo med svenskt undervisningsspråk under namn av Åbo Akademi kunde knappast ens i sina vildaste fantasier ana vilken fantastisk utveckling de satte igång. Den stiftelse som kom till under Storfurstendömets sista månader stöder i dag ett starkt svenskt universitet under namn av Åbo Akademi i EU-landet Finland, med sju fakulteter, 8000 studerande och 1200 anställda och en omfattande internationell verksamhet. 4

5 Efter sextiofyra år tog staten över huvudansvaret för vad som skapats och fram till dess verkat på basen av enskilda initiativ. Men ännu i dag har Stiftelsen för Åbo Akademi, också genom ett avtal med staten, som sin uppgift just att stöda och främja det universitet som våra stiftare lade grunden för. Med denna utställning vill Stiftelsen för Åbo Akademi hedra alla de många donatorer, aktivister, sammanslutningar och företag fram till vår tid, utan vilkas donationer och andra hängivna insatser Åbo Akademi inte vore det fina universitet vi ser i dag. Utställningen visar bland mycket annat att Akademin har haft ett brett stöd. Det syns i att Stiftelsen fått ta emot stora donationer lika väl som många enskilda bidrag. Ibland har avsikten varit att främja Akademins allmänna strävanden, ibland noggrant definierade syften. Olika exempel på detta ser vi också från våra dagar. Redan från början fanns intresse och stöd för Akademin långt utanför Åbo, inom hela Svenskfinland och också utom landets gränser. Akademin själv har utvidgat sitt geografiska revir, bl.a. med två fakulteter i Vasa och permanent utbildning också i Jakobstad. Det är en utveckling som akademistiftelsen ekonomiskt önskat främja, liksom det färska, nyskapande beslutet att engagera sig i yrkeshögskolverksamheten genom yrkeshögskolan Novia, som 2008 inleder sin verksamhet i Österbotten, Västra Nyland och Åboland, nittio år efter Akademins tillkomst. I dagens globala värld kräver forskning och utbildning ständigt växande resurser. Stiftelsen för Åbo Akademi känner stort ansvar för att också i framtiden kunna stöda Åbo Akademi i den utvecklingen. Här finns fortsatt en viktig roll och spännande möjlighet för alla dem som i dag vill följa våra donatorers och gynnares exempel. Christoffer Taxell Stiftelsen för Åbo Akademi Styrelsens ordförande 5

6 Stiftelsens styrelse sammanträder hemma hos Ernst Dahlström. Från vänster Ernst Grönblom, Alfred Jacobsson, August Juselius, Ernst Dahlström, Josef Lönnblad, Lennart Kurtén, Magnus Dahlström.Foto/valokuva: ÅABbs. Säätiön hallitus koolla Ernst Dahlströmin luona. Vasemmalta Ernst Grönblom, Alfred Jacobsson, August Juselius, Ernst Dahlström, Josef Lönnblad, Lennart Kurtén, Magnus Dahlström. Stiftelsen för Åbo Akademi Åbodonatorerna Bland svenskarna i Åbo blev resandet av Per Brahestoden inledningen till en målmedveten medelsinsamling kring det svenska kulturarvet. Efter flera enskilda stordonationer inriktades strävandena in på att återskapa Åbo Akademi. En Akademikommitté grundades år 1908, som anordnade populärvetenskapliga föreläsningar, sommarkurser, gav ut en vetenskaplig skriftserie och grundade ett vetenskapligt bibliotek. 6

7 Grundandet av Stiftelsen för Åbo Akademi Akademikommittén beslöt den 18 juni 1917 att man skulle bilda en Stiftelse för Åbo Akademi. Avkastningen av det donerade kapitalet skulle användas för grundandet och upprätthållandet av en högskola i Åbo med svenska som undervisningsspråk under namn av Åbo Akademi. Åbo Akademi inledde sin undervisningsverksamhet i början av vårterminen Att driva ett privat universitet Handelshuset C.M. Dahlströms kontor vid Auragatan 1 blev Stiftelsens centralpunkt. För Akademins verksamhet övertog Stiftelsen ett antal gårdar kring Domkyrkan. Biblioteket, de museala och vetenskapliga samlingarna samt museerna byggdes upp. År 1931 anställdes en ordinarie skattmästare med uppgift att förvalta Stiftelsens medel. Staten träder in Stiftelsen fick efter krigen, då akademin växte, allt svårare att gå i land med sin uppgift. År 1950 var man efter stor tvekan tvungen att anhålla om statsunderstöd för Handelshögskolan vilket beviljades från följande år. Från 1954 erhöll Stiftelsen statsunderstöd också för Akademin. En lag om statsunderstöd antogs år År 1970 uppgick statsbidraget till 75%. Stiftelsens roll efter förstatligandet av Åbo Akademi 1981 Stiftelsen och Åbo Akademi skildes vid förstatligandet från varandra i juridisk och ekonomisk bemärkelse. Stiftelsen fick nya stadgar och dess roll blev nu att förvalta sitt kapital, ställa byggnader till Akademins förfogande och i övrigt stöda Akademin och dess verksamhet. Styrelsens ordförande Ernst Dahlström Magnus Dahlström Josef Lönnblad Axel Ålenius Eric Dahlström Emil Sarlin Amos Anderson Ralf Törngren Erik Sarlin Tor-Erik Lassenius Carl Olof Tallgren Stig Stendahl Christoffer Taxell 2003 Skattmästare Magnus Dahlström Carl-Johan Dahlström Ralf Törngren Tor-Erik Lassenius Carl Olof Tallgren John Lagström Caj-Gunnar Lindström Kjell Sundström

8 Ernst Dahlström ( ) och Rosina f. Julin ( ). Foto/valokuva: ÅABbs. Stordonatorer Ernst Dahlström och Rosina f. Julin Magnus Dahlström och Ellen f. Julin Ernst och Magnus Dahlström var bröder och deras hustrur var systrar. Bägge syskonparen hörde till en förmögen släktgrupp av industriidkare och handelsmän i Åbo. Deras ekonomiska intressen breddades efterhand till att omfatta pappersbruk och ångsågar, bryggerier, sockerbruk, textil- och järnindustri, rederier samt försäkringsbolag. Ernst Dahlström deltog i flera lantdagar. I Åbo märks familjerna bäst genom donationen av Åbo konstmuseum till Åbo stad men brödernas insats för Åbo Akademi är i en klass för sig. Det var 8 genom deras målmedvetenhet och starka vilja som Åbo Akademi blev ett flerfakultetsuniversitet och inte en praktisk högskola inriktad på teknik och handel. Deras donationer var centrala för grundandet av de tre första fakulteterna. Vid Stiftelsens tillkomst och under dess första tid var de mycket inflytelserika såsom också Ernsts båda söner. Båda familjerna skänkte sina hem till Akademin. Ellen Dahlström tog initiativet till att en professur inrättades för Alma Söderhjelm.

9 Henning von Rettig ( ) och Anna f. von Horn ( ). Foto/valokuva: ÅABbs. Henning von Rettig ( ) och Anna f. von Horn ( ) Hans von Rettig ( ) med dottern Marianne Paul Ståhlström ( ) och Dea f. von Rettig ( ) med dottern Margareta (f. 1929) Familjen von Rettigs förmögenhet grundade sig på tobakstillverkningen i P.C. Rettig & Co, senare även Ph.U. Strengberg. Särskilt Hans von Rettig intresserade sig för sjöfart och verkade inom flera rederier. Henning, Anna och Hans von Rettig gjorde alla tre insatser för Stiftelsens för Åbo Akademi tillkomst och förvaltning. Av den Rettigska släktens donationer till Akademin framstår Anna von Rettigs donation för grundande av den teologiska fakulteten som den främsta. Sonen Hans byggde på denna donation och stödde också den sjöhistoriska verksamheten vid Akademin. De Ståhlströmska donationerna har getts för Åbo Akademis allmänna syften. 9

10 Gösta Branders ( ). Foto/valokuva: ÅABbs. Gertrud Branders f. Ljungborg ( ) med dotter Else Branders som barn ( ). Foto/valokuva: ÅABbs. Gertrud Branders o.s. Ljungborg ( ) pienen Else Branders -tyttärensä kanssa. Gösta Branders och Gertrud f. Ljungborg med dottern Else Gösta Branders livsverk kretsade kring böcker. Han byggde upp och ledde Akademiska bokhandeln och initierade en stor insamling av böcker. Genom hans insats och ekonomiska stöd fick Akademin aktier i Biskopsgatan 14 och bygget av Boktornet finansierat. Makarna Branders har också donerat medel för biblioteket och för Åbo Akademis allmänna behov. Dottern Else var sjuksköterska och delade föräldrarnas intresse för böcker. Hon arbetade som sjukhusbibliotekarie vid Röda Korsets sjukhus i Helsingfors. Else Branders donation från år 1997 hör till en av de största genom tiderna. 10

11 Amos Anderson ( ). Foto/valokuva: ÅABbs. Tor Nessling ( ). Foto/valokuva: Maj ja Tor Nesslingin säätiö. Amos Anderson Amos Anderson kom från Kimito men gjorde sina största livsinsatser i Helsingfors. Hans affärsverksamhet omfattade bl.a. Tilgmanns tryckeri Ab, Stockmann Ab, Helsingfors Aktiebank och Försäkringsaktiebolaget Kaleva medan hans journalistiska intresse kretsade kring Mercator och Hufvudstadsbladet. Hans insatser var avgörande för tillkomsten av Finlands Rom-institut i Villa Lante. Han instiftade Föreningen Konstsamfundet för kulturella syften. Han var medlem i Stiftelsens styrelse och dess ordförande Akademin fick betydande bidrag för Chemicum och Kårhuset. Han grundade även Stiftelsen Akademiska Fonden i Stockholm som understöder Stiftelsens för Åbo Akademi ändamål. Tor Nessling Tor Nessling grundade år 1931 lastbilsfabriken Suomen Autoteollisuus (senare Sisu-Auto), vars verkställande direktör han var Företaget utvecklades under hans ledning från en anspråkslös monteringsfabrik till ett storföretag. Han innehade flera förtroendeuppdrag i tekniska föreningar och företag, t.ex. Tekniska föreningen i Finland och Förenta nationernas tekniska hjälporganisation i Finland. Han donerade medel för Stiftelsens för Åbo Akademi allmänna syften. 11

12 Konsul Alfred Jacobsson ( ). Foto/valokuva: museet Ett Hem. Hélène Jacobsson ( ). Foto/valokuva: museet Ett Hem. Museisamlingar Av tradition har universitet ofta ägt och förvaltat samlingar av olika slag. Med tillkomsten av Åbo Akademi blev det naturligt att enskilda donatorer, enligt utländsk förebild, donerade konst och konstföremål, mynt, medaljer och andra samlingar till Akademin. Åbo Akademis mynt- och medaljsamling Redan år 1918 formgav skulptören Gerda Qvist en medalj till minne av invigningen. Grunden till myntsamlingen utgörs av hovrättsrådet George Granfelts donation och lektor Gustaf Cygnæus samling. Apotekaren Julius Anderssons samling av finska händelse- och personmedaljer lade grunden till en Fennica-medaljsamling. Ryska ordnar, medaljer och utmärkelsetecken erhölls av konsul Eric Oscar Wikeström. Sedan år 1987 är samlingen deponerad i Åbo landskapsmuseum, där en ny permanent basutställning i Historiska museet, i Åbo slotts förborg, tillkom år

13 Museet Ett Hem Konsul Alfred Jacobsson och hans hustru Hélène donerade sitt hem med lösöre till Stiftelsen för Åbo Akademi 1928 för att vittna om livet i en högreståndsmiljö vid sekelskiftet. Deras hem, ursprungligen inrymt i ett tvåvåningsstenhus på Tavastgatan 30, skulle bevaras som museet Ett Hem och vara öppet för allmänheten. I museet, som idag finns på Biskopsgatan 14, ingår samlingar av inhemsk sekelskifteskonst, möbler, ryor, tenn, glas och porslin. Stiftelsens konstsamling Samlingens historia går tillbaka till de porträtt som gjordes av de första akademianställda på 1920-talet. Samlingen utvidgas löpande av donationer och nyförvärvade porträtt. Samlingen består till största delen av porträtt och tyngdpunkten på de övriga konstverken ligger för övrigt på inhemsk konst från och 1900-talen. Till de större konstdonationerna hör bl.a. J.W. Brummers, Karin Spoofs, Karin Allardt-Ekelunds, Eugenie Forss-Michaels, Inga Schröders, Ebba Aschans, Ingrid Krohns och Bo Hjelts donationer. Interiörbild från konsistoriesalen. Möbler och antikviteter från den Brummerska donationen i slutet av 1940-talet. Porträtten från vänster: Karl Gustav Söderholm, kansler för Åbo Akademi , friherre Rabbe Axel Wrede kansler under åren , Edward Westermarck, professor och rektor vid Åbo Akademi Foto/valokuva: ÅABbs. Interiöörikuva konsistorisalista. Huonekalut ja antiikkiesineet Brummerin lahjoituksesta 1940-luvun lopulta. Muotokuvat vasemmalta: Karl Gustav Söderholm, Åbo Akademin kansleri , vapaaherra Rabbe Axel Wrede kansleri vuosina , Edward Westermarck, Åbo Akademin professori ja rehtori

14 Geologiska samlingarna Geologin var en av fyra naturvetenskapliga ämnen i den nybildade matematisk-naturvetenskapliga fakulteten år Redan tidigt skapades en bergartssamling för undervisning och forskning. Samlingen har under årens lopp vuxit via donationer och insamlingsverksamhet. Idag omfattar samlingen uppskattningsvis ca bergarts- och mineralprover främst från Fennoskandien. Goda exemplar av sällsynta mineraler från pegmatiterna i Kimito och kalkstensfyndigheterna i Pargas kan nämnas bland samlingens rariteter. Biologiska samlingarna Biologiska samlingarna har uppkommit via donationer av ca 150 amatör- och yrkesbiologer varav de första donationerna mottogs i början av 1920-talet. Största delen av materialet är insamlat i början av 1900-talet, en del dock redan på talet. Justus Montell var under åren intendent för samlingarna och lade grunden till samlingarnas uppordning och katalogisering. Samlingarna utökades väsentligt via hans eget insamlingsarbete. De biologiska samlingarna omfattar idag ca växter, insekter, fåglar och ägg, svampar samt ca exemplar av lavar och mossor. Idag är det främst svampsamlingarna som ökar i antal. Justus Montell, intendent för de biologiska samlingarna Foto/valokuva: ÅABbs. Justus Montell, biologisten kokoelmien intendentti

15 Sven Andersson, intendent för Sjöhistoriska museet Fotograferad i det dåvarande museets utrymmen på Gezeliusgatan 2 (1959). Foto: Sjöhistoriska samlingarna. Sven Andersson, merihistoriallisen museon intendentti Kuvattuna silloisen museon tiloissa Gezeliuksenkatu 2:ssa (1959). Valokuva Merihistorialliset kokoelmat. Sjöhistoriska samlingarna År 1936 grundades Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi som det första sjöfartsmuseet i Finland. Efter drygt 70 år omfattar de sjöhistoriska samlingarna ca föremål bl.a. marinmålningar, allmogebåtar, fartygsmodeller, rederiflaggor, navigationsinstrument, skeppsdagböcker, rederioch bolagsarkiv, fotografier, sjökortssamlingar, båt- och fartygsritningar, intervjuer och uppmätningar. Tremastbarken Sigyn förvaltas sedan 1994 av Stiftelsen för museifartyget Sigyn som grundades av Stiftelsen för Åbo Akademi och Åbo stad. Föremålen är deponerade i Forum Marinum, som är ett riksomfattande museum för sjöfartshistoria. 15

16 Åbo Akademis bildsamlingar Bildsamlingarna, grundade 1911 av Åbo Nation vid Kejserliga Alexandersuniversitetet i Helsingfors, är ett av Finlands äldsta kulturhistoriska bildarkiv. Den ursprungliga samlingen överlämnades 1919 till Åbo Akademi och underställdes det akademiska biblioteket. Bildmaterialet, ca enheter, har donerats av finlandssvenska familjer, vilket ger Åbo Akademis bildsamlingar en prägel av finlandssvenskt bildarkiv. Samlingen innehåller bl.a. fotografier, negativ, diabilder, konstverk och föremål. Fil.kand. Ann-Sofi Nordman, föreståndare för bildsamlingarna. Bilden tagen på 1960-talet. Foto/valokuva: ÅABbs. FK Ann-Sofi Nordman, kuvakokoelmien hoitaja. Kuva otettu 1960-luvulla. Handskriftsavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek På Handskriftsavdelningen finns en av Finlands största samlingar av privata personers arkiv. Det mesta av materialet har anknytning till Svenskfinland. Utöver personarkiv finns gårds-, företags- och föreningsarkiv. De flesta arkiven är från och 1900-talen. Bland arkivbildarna finns författare, bl.a. Jörn Donner, Lars Huldén, Tove Jansson, konstnärer, t.ex. Helene Schjerfbeck, vetenskapsmän, politiker, präster och militärer. Raritetssamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek Bokgåvor från Svenskfinland har haft en central roll vid uppbyggandet av bibliotekets samlingar. Gåvorna omfattar både vetenskapliga arbeten och populärlitteratur, som är ett viktigt källmaterial för forskningen. Av hundratusentals bokgåvor hör volymer till raritetssamlingarna, med böcker från 1400-talet till 1830: inkunabler, forskar- och herrgårdsbibliotek, m.m. 16

17 Arkivrummet i Sibeliusmuseet, Biskopsgatan 15. Vid bordet Alfhild Forslin och Otto Andersson, stående John Rosas. Foto/valokuva: Sibeliusmuseum. Sibeliusmuseon arkistohuone. Piispankatu 15. Pöydän ääressä Alfhild Forslin ja Otto Andersson, seisomassa John Rosas. Sibeliusmuseets samlingar Instrumentsamlingarna utgörs främst av de donationer som skeppsredaren Curt Mattson och professor Otto Andersson gjorde på 1920-talet. Samlingarna omfattar idag över 1500 instrument, varav ca 300 är utställda. Musikhistoriska arkivet innehåller samlingar och arkiv efter privatpersoner, musikorganisationer, körer och orkestrar bl.a. manuskript, musikalier i handskrift och tryck, ljudinspelningar, pressklipp, brev, uppteckningar och fotografier. I Sibelius-samlingen ingår flera manuskript och unika handskrifter, ca 3000 tryckta noter, brevväxling och konsertprogram, pressklipp och artiklar om Jean Sibelius. 17

18 Teaterhuset i Åbo Åbo Svenska teater. Foto/valokuva: ÅABbs. Turun Ruotsalainen Teatteri. 18

19 Teaterhustomten Teaterledaren Carl Gustaf Bonuvier byggde år 1815 på egen bekostnad landets första teaterhus vid Nytorget/Salutorget i Åbo. Platser fanns för 700 personer. Huset brann ned år Efter stadsbranden 1827 År 1832 lät kommerserådet Abraham Kingelin på samma plats bygga en tillfällig teaterbyggnad i trä med plats för 400 personer. På huset sattes upp en skylt Här visas konster. Teaterhuset För nybygget bildades ett teaterhusbolag, som köpte teaterhustomten. Teaterhuset byggdes i sten enligt planritningar av stadsarkitekten Pehr Johan Gylich och fasadritningar av intendenten Carl Ludvig Engel. Salongen rymde 550 personer. Moderniseringen Teaterhuset moderniserades av stadsarkitekten Carl J. von Heideken enligt modell från Nya teatern i Helsingfors och invigdes år Antalet åskådarplatser utökades, tekniska förbättringar gjordes och huset byggdes ut. En ny brand Teaterhuset brann år 1881 så illa att endast de yttre murarna stod kvar. Det renoverades enligt von Heidekens ritningar. Salong, scen och fasad fick sin nuvarande utformning. Åbo stads vapen sattes upp i prosceniet. Svenska inhemska teatern Den första inhemska svenskspråkiga teatern grundades 1894 i Åbo under namnet Svenska inhemska teatern. Salongens konstnärliga utsmyckning målades av den svenske dekorationsmålaren Carl Gustaf Wetterstrand år Litet senare skaffades takkronan och ridån. Trapporna från aulan upp till första raden byggdes. Åskådarplatserna vid stora scenen är ca 300. En svensk teater Stiftelsen för Åbo Akademi erhöll åren flertalet aktierna i teaterbolaget genom en donation som syftade till att den svenska scenkonsten inte skulle varda husvill på denna ort. År 1919 ändrades teaterns namn till Åbo svenska teater. Teatergården i vår tid Fastigheten ägs sedan 1967 helt och hållet av Stiftelsen för Åbo Akademi. Gården ingår sedan år 1989 i det affärscentrum som omfattar hela kvarteret. Sedan 2005 står huset stadigt på nya pålar. 19

20 Kvinnliga donatorer Kvinnliga donatorer har redan från början haft en central roll bland Stiftelsens donatorer, dock ofta som bakgrundsfigurer till sina män. Nedanstående urval visar att kvinnor som självständiga donatorer ofta har en sak gemensamt, de är yrkesarbetande och självförsörjande. Lotten och Hanna Dahlströms fond Till förmån för Åbo Akademis bildsamlingar. Maria Castréns fond För användning enligt eget beslut. Lotten ( ) och Johanna (Hanna) ( ) Dahlström tillsammans med sin bror Svante Dahlström. Foto/ valokuva: ÅABbs. Lotten ( ) ja Johanna (Hanna) ( ) Dahlström veljensä Svante Dahlströmin kanssa. Maria Castrén ( ) Foto/valokuva: Holger Haglunds samlingar. Maria Castrén, lektor, director musices, utbildade sig vid Helsingfors musikinstitut under 1890-talet. Hon var Finlands första kvinnliga organist med ordinarie tjänst i Nykarleby församling (1902) och den första kvinnan i Finland som innehade ordinarie lektorstjänst i sång och musik vid ett manligt lärarseminarium. Hon grundade även Nykarlebynejdens sång- och musikförbund och var under 27 år den första och enda kvinnliga medlemmen i stadsfullmäktige i Nykarleby. Ekonomi, socialpolitik och miljöfrågor hörde till hennes speciella intresseområden. 20 Lotten och Johanna (Hanna) Dahlström var systrar till professor Fabian Dahlstöm. Lotten Dahlström arbetade som bildsamlingarnas första intendent i 33 år. Vid bildsamlingarna gjorde hon många dyrbara fynd och räddade ett stort bildbestånd från förstörelse. Eugenie och Gunnar Forss samt Isolde Seebergs fonder Allmänt för stiftelsen samt för stipendier åt studerande vid Humanistiska fakulteten Åbo Akademi som framgångsrikt bedriver studier i germansk filologi. Eugenie Forss-Michael (f. Michael) affärskvinna, bedrev studier i språk och handel. Arbetade som Vd för Åbofirman Oy A. Th. Michael Ab, som hade grundats av hennes far. Hon bedrev även

21 sångstudier och hade ett stort intresse för teater och kultur. Gift med hovrättsrådet Karl Gunnar Forss, dotter Isolde Seeberg. Professor fil.dr. Ester-Margaret von Frenckells fond För fortsatt undervisning i teatervetenskap och teater i allmänhet vid ÅA. Agnes Lundells fond För att upprätthålla en juridisk professur. Ester-Margaret von Frenckell ( ). Foto/valokuva: SLS/ HLA. Agnes Lundell ( ). Foto/valokuva: ÅABbs. Ester-Margaret von Frenckell (f. Lindberg) var uppvuxen i Helsingfors. Hon studerade vid Helsingfors musikinstitut och doktorerade senare i teatervetenskap samt undervisade i detsamma vid Åbo Akademi. Hon var docent i teatervetenskap vid både Helsingfors universitet och Åbo Akademi (1961). Hon innehade flere förtroendeuppdrag bl.a. var hon även medlem av Helsingfors stads musiknämnd. 21 Agnes Lundell avlade som första kvinna i Finland juristexamen år Först 20 år senare och efter en lagändring kunde hon fungera som domare. Hon hade fr.o.m. år 1911 en egen advokatbyrå i Helsingfors. Hon var även medlem i Unionen Kvinnosaksförbund i Finland rf. och tog sig gärna an rättsfall som rörde kvinnor och barn.

22 Eugen Schaumans fond Stipendium åt finlandssvensk eller rikssvensk medborgare för rättsvetenskaplig forskning, juridiska studier. Makarna Elin och Ernst Schröders fond För främjande av biokemisk- eller medicinsk forskning och undervisning. Inga Schröder var läkare bl.a. i Helsingfors (Maria sjukhus), Mariehamn och i Åbo. Som läkare vid Raseborgs tuberkulosdistrikts byrå gjorde hon betydande insatser för bekämpandet av tuberkulos i Svenskfinland. Hon upplät också sitt biokemiska laboratorium i Villa Solaris till Akademin. Doktor Karin A. Spoofs fond Allmänt för Stiftelsens ändamål. Katarina (Karin) Spoof studerade medicin i Uppsala och Stockholm men avlade sin examen i Helsingfors. Hon tjänstgjorde på ett flertal orter bl.a. i Helsingfors och Österbotten och verkade som läkare vid Folkhälsans barnträdgård. Hon arbetade även som skolläkare och personalläkare (Rettig Oy). Hon bedrev egen privatpraktik i Åbo samt hade ett eget fysikaliskt-terapeutiskt institut. Som medlem i Åbo stadsfullmäktige deltog hon i mångskiftande verksamheter och var även en hängiven kvinnosakskvinna. Sigrid Schauman ( ). Foto/valokuva: ÅABbs. Sigrid Schauman var verksam som både konstnär och konstkritiker. Hon inledde sina studier vid konstföreningens konstskola i Helsingfors och fortsatte i Köpenhamn, Italien och Paris. Hon var en av grundarna av konstnärsgruppen Prisma. Sigrid Schauman var Eugen Schaumans syster. 22

23 Läsesalen i huvudbyggnaden. Foto/valokuva: ÅABbs. Interiööri päärakennuksen lukusalista. Stipendiefonder Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar över etthundra stipendiefonder med en betydande avkastning. En stor del av fonderna är donationer av privatpersoner eller företag, andra har tillkommit genom insamlingar. Gemensamt för de flesta är att de vill påminna om någon person och stöda Åbo Akademis studerande eller allmänna verksamhet. Fondernas syfte framgår bäst av några exempel. Allmänna syften Elna och Kalle Tähtinens fond för stipendier åt mindre bemedlade, begåvade studerande vid alla fakulteter vid Åbo Akademi (1969). Makarna Agneta och Carl-Erik Olins fond för stödjande av forskarstudier (1970). Stipendiaten utses av Seniorernas råd vid Studentkåren. 23

24 Affärsliv och industri Fabian Klingendahls fond från år 1949 för ekonomstuderandes språkstudier i utlandet. Företaget Machinery Ab i Åbo gav medel år 1953 till Dagmar och Ferdinand Jacobssons fond. Fonden stöder ekonomstuderandes studier utomlands. Tammerfors Drog och Klingendahls trikåfabrik har bidragit med Tor, Joe och Pentti Borgs minnesfond år 1971 för farmaceutisk forskning. År 1987 sänkte Oy E. Sarlin medel till Ab Margit och Erik Sarlins fond för finskspråkiga ekonomieoch teknologiestuderande som önskar förkovra sina kunskaper i svenska språket. Insamlingar I Sverige insamlades medel till en Jubileumsfond för Åbo Akademi som år 1968 fyllde 50 år. Fondens syfte är att främja utbyte mellan forskning i sverige och forskning vid Åbo Akademi. Till en avliden sons minne Fond till minnet av teknologie studerande Reidar Haglund som stupade på Karelska näset Donerad av föräldrarna (1952) för studerande inom den tekniska utbildningen. Hembygden Carolina Hackzells fond, skänkt av hennes barn (1960). Stipendier till studerande vars far eller mor har varit medlem i föreningen Vi Neristasbor i Gamlakarleby. För en speciell inriktning Fond för stödande av studier och forskning i engelska språket, donerad av professorn i engelska vid Uppsala universitet H.W. Donner (1951). Hyllningar Åbo Akademis tidigare rektor och kansler Lars Erik Taxell hyllades på sin 70- års dag med en insamling och en fond. Fonden, som instiftades år 1985, främjar forskning med finlandssvensk eller nordisk inriktning. Studerande kemist i början av 1920-talet.Foto/valokuva: ÅABbs. Kemistiopiskelija 1920-luvun alussa 24

25 Pris Ur Harry Elvings legat (1944) utdelas priser till årets lärare och årets forskare. Lisen Häggblom, lektor i matematik, lärarpristagare ur Harry Elvings legat, Foto/valokuva: MfÅA. Lisen Häggblom, matematiikan lehtori, Harry Elvingin jälkisäädöksen opettajapalkinnon saaja, Mika Lindén, docent i fysikalisk kemi, tilldelades Per Brahe priset år Per Brahe priset utdelas till en yngre lovande forskare vars fortsatta anknytning till akademin är synnerligen önskvärd. Foto/ valokuva: MfÅA. Mika Lindén, fysikaalisen kemian dosentti, Per Brahe -palkinnon saaja vuonna Per Brahe -palkinto jaetaan nuorelle lupaavalle tutkijalle, jonka sitouttaminen Akademihin on erityisen toivottavaa. Fia Valtonen, fil.stud., tilldelades Ralf Törngrenpriset Priset utdelas till en person som gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo Akademi eller Åbo Akademis studentkår. Foto/valokuva: MfÅA. Fia Valtonen, fil.yo., sai Ralf Törngren -palkinnon Palkinto annetaan henkilölle, joka on antanut merkittävän panoksen Åbo Akademin tai Åbo Akademin ylioppilaskunnan kehittämiseksi. 25

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund

Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund 60 år (1948-2008) Förord Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund instiftades av Direktör Petrus

Läs mer

3.1. HUMANIORA, PEDAGOGIK OCH TEOLOGI

3.1. HUMANIORA, PEDAGOGIK OCH TEOLOGI 8 3. ÄMNESSTIPENDIER Ämnesstipendierna är avsedda för studerande inom något bestämt ämne vid en bestämd institution eller vid ett bestämt ämnesområde, Om studerande vid olika fakultetsområden kan komma

Läs mer

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar IV Medicinska klinikens tre professorer på Klinikens dag den 25 november 1994. Från vänster Otto Wegelius, Frej Fyhrquist och Bertel von Bonsdorff. Foto Helsingfors universitet, AVavdelningen, Eero Roine.

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT 2 ÄNDAMÅL Stiftelsens namn är Stiftelsen för Åbo Akademi sr, på finska Åbo Akademin säätiö sr och på engelska Åbo Akademi University Foundation

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

5. ÅBO AKADEMIS ALLMÄNNA UNDERSTÖD (700,750,755)

5. ÅBO AKADEMIS ALLMÄNNA UNDERSTÖD (700,750,755) 19 Margit och Erik Sarlins stipendiefond (907) 1. utges som ett eller flere stipendier åt studerande med finska som huvudspråk. Stipendiaten skall förkovra sig i svenska språket genom studier och arbetspraktik

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012 Styrelse 2012 2012 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse (ordförande) Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten (ordförande)

Läs mer

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad 2011 Foto: Klas Eriksson Göteborgs Stad förvaltar 111 stiftelser och 9 gåvor med olika ändamål. De äldsta stiftelserna är över 100 år gamla. Samtliga stiftelser är

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation Bidra till framtiden genom gåva eller donation GÖTEBORGS VIKTIGASTE HUS FYLLER 100 ÅR MED DIN HJÄLP BLIR NÄSTA 100 ÅR ÄNNU VIKTIGARE Göteborgs universitet är idag ett av landets största lärosäten med över

Läs mer

Styrelse 2014. Veritas Pensionsförsäkring

Styrelse 2014. Veritas Pensionsförsäkring Styrelse 2014 Veritas Pensionsförsäkring Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2014 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare Veritas Pensionsförsäkrings styrelse (styrelseordförande)

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid

Att bidra till en bättre stad. Donation till förmån för Göteborgs framtid Att bidra till en bättre stad Donation till förmån för Göteborgs framtid 2 Donationernas stad Göteborgarnas generositet och vilja att göra något bra för andra har satt tydliga spår i samhället. Det är

Läs mer

Humaniora vid Åbo Akademi

Humaniora vid Åbo Akademi Humaniora vid Åbo Akademi Nära dig vi har tid att handleda och stöda! Högklassig forskning ger utmärkta undervisningsmiljöer Ett finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet Du formar din

Läs mer

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Den fjärde september öppnade Östasiatiska museet efter att ha varit stängt för ombyggnad sedan augusti

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N

S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N 2011-04-12 S T I P E N D I E R E G L E M E N T E N Innehåll Adolf Björkanders resestipendium sid. 2 Arpis premium sid. 3 Ellen Wedelins bostadsstipendium sid. 4 Ivar Hallbergs stipendium sid. 5 Jonas Samzelii

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 18/2011 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/8 30.11.2011

Helsingfors stad Protokoll 18/2011 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/8 30.11.2011 Helsingfors stad Protokoll 18/2011 1 (5) 237 Bildande av Stiftelsen FRAME med uppgift att främja export och internationalisering av visuell konst HEL 2011-007394 T 00 01 06 Beslut beslutade i enlighet

Läs mer

Styrelse 2013. Veritas Pensionsförsäkring

Styrelse 2013. Veritas Pensionsförsäkring Styrelse 2013 Veritas Pensionsförsäkring Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2013 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Utställningsturné 1978-1980

Utställningsturné 1978-1980 UTSTÄLLNINGAR Utställningsturné 1978-1980 Röhsska Museet dec 1978 - jan 1979 Hjo Konsthall 1979 Länsmuseet Uddevalla 1979 Malmö Konsthall 1979 Nolhaga Slott Alingsås 1/6-19/8 1979 Konsthallen Åmål 1979

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Egna minnen och uppgifter från internet och berättelser. Sammanställt av Håkan Hultman Våren 2010 Mangårdsbyggnaden på Stora Halängen 1906 Byggd på 1870-talet

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Joh. Vilh. Snellmans samlade arbeten. Hufvudstadsbladet 15.11.1892. Litteraturbef CXXVI. Th. Reins Snellmanbiografi. Hufvudstadsbladet 1896.

Joh. Vilh. Snellmans samlade arbeten. Hufvudstadsbladet 15.11.1892. Litteraturbef CXXVI. Th. Reins Snellmanbiografi. Hufvudstadsbladet 1896. Sanomalehtikirjoituksia (Brages pressarkiv) Tässä on koottu Brages pressarkivetin kokoelmista J. V. Snellmania käsitteleviä ruotsinkielisten lehtien kirjoituksia 1800-luvun lopulta 1990-luvun loppupuolelle

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Donation till förmån för Göteborgs framtid

Donation till förmån för Göteborgs framtid Donation till förmån för Göteborgs framtid Donationernas stad Göteborgarnas generositet och filantropiska inställning har satt tydliga spår i samhället. Det är inte för inte som Göteborg kalllas för Donationernas

Läs mer

Styrelse. Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas PB 133, Åbo Tfn Fax

Styrelse. Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas PB 133, Åbo Tfn Fax Styrelse Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) --Veritas Pensionsförsäkrings utnämnings- och arvodesutskott (ordförande) --Veritas Pensionsförsäkrings

Läs mer

Styrelse 2015. Veritas Pensionsförsäkring

Styrelse 2015. Veritas Pensionsförsäkring Styrelse 2015 Veritas Pensionsförsäkring Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2015 2 Lasse Svens F. 1962, hemort Åbo Ekonomie magister Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare Veritas Pensionsförsäkrings

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

En av Uppsalas mera kända industrier under drygt 100 år var Henrik Gahns AB.. Kemisten Henrik Gahn startade år 1867 Upsala Tekniska Fabrik

En av Uppsalas mera kända industrier under drygt 100 år var Henrik Gahns AB.. Kemisten Henrik Gahn startade år 1867 Upsala Tekniska Fabrik Henrik Gahns AB 1 En av Uppsalas mera kända industrier under drygt 100 år var Henrik Gahns AB.. Kemisten Henrik Gahn startade år 1867 Upsala Tekniska Fabrik med adress Stora Torget. Här tillverkade han

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2013 2013-06-04 14 25 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 4 juni 2013 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2008

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2008 Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2008 Stiftelsen Nordiska museet är nationellt museum för kulturhistoria med uppgift att fördjupa perspektivet på samhällsutvecklingen. Museets utställningar, slott

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STIPENDIER OCH UTMÄRKELSER

REGLEMENTE FÖR STIPENDIER OCH UTMÄRKELSER REGLEMENTE FÖR STIPENDIER OCH UTMÄRKELSER 1 I detta reglemente stipuleras om Åbo Akademis Studentkårs stipendier, priser och utmärkelser. Ytterligare stipuleras om bärandet av utmärkelsetecken, kårband

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

STATUTER FÖR STIFTELSEN ARCADAS FONDER

STATUTER FÖR STIFTELSEN ARCADAS FONDER STATUTER FÖR STIFTELSEN ARCADAS FONDER Stiftelsen Arcada förvaltar för närvarande följande fonder: 1.1. Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond I 1.2. Bergsrådet Gustaf Zittings understödsfond II 1.3.

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Emilie Secher 1891-1976

Emilie Secher 1891-1976 Emilie Secher 1891-1976 Foto från omkring 1946 Skolhemmets mångåriga föreståndarinna Emilie Secher var född på Hovgården i Hovs församling i Östergötland den 25 oktober 1891. Båda hennes föräldrar var

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015

Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 Punkt för cancer. Tack till donatorerna 2015 1 2 Stipendierna från Cancerstiftelsen har stor betydelse för forskarna i nuläget Cancerstiftelsen har gjort ett långsiktigt arbete med goda resultat för att

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen och till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen Ärende Regeringen

Läs mer

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Trombäljen. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Trombäljen Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Trombäljen, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Huset i Hagen f.d. "Rotostugan",

Läs mer

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten LEDIGKUNGÖRELSE 2017-01-24 1 (5) Dnr V 2017/9 Stiftelseförvaltning Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten Ansökan Anvisningar och ansökningsformulär finns på Lunds universitets webb: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forskningsbidrag

Läs mer

Medaljer. utgivna av SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN

Medaljer. utgivna av SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN Medaljer utgivna av SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN Utgåva: 2011-10-19 1 Arne Sandström Gösta Mittag-Leffler (1846-03-16 1927-07-07) Matematiker. Professor 1877-81 vid Helsingfors Universitet och 1881-1911.

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Olof Hermelin, Föredrag 2011-11-12

Olof Hermelin, Föredrag 2011-11-12 Olof Hermelin, Föredrag 2011-11-12 Välkomna till denna lilla presentation av min farfars far, Landskapsmålaren Olof Hermelin. Mitt namn är Max Hermelin och jag tillhör den s.k. Österbygrenen av släkten

Läs mer

På lodbössans tid. Bengt Lerviks. Malax museiförening. säljägare, bössmeder och bössor i svenska Österbotten 1810 1935. Kvarkens båtmuseum

På lodbössans tid. Bengt Lerviks. Malax museiförening. säljägare, bössmeder och bössor i svenska Österbotten 1810 1935. Kvarkens båtmuseum På lodbössans tid säljägare, bössmeder och bössor i svenska Österbotten 1810 1935 Bengt Lerviks Kvarkens båtmuseum Malax museiförening Lokal- och regionhistoriska bidrag 2 Pira-Kalle, här avbildad på 1930-talet

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Personblad V:9:Mb Zacharias ENRIQUE PANTOJA SCHMIDT

Personblad V:9:Mb Zacharias ENRIQUE PANTOJA SCHMIDT Personblad V:9:Mb Zacharias ENRIQUE PANTOJA SCHMIDT Född den 5 november 1934 i Temuco, Chile. Son till banktjänsteman Felix Pantoja och hans hustru Emma, född Schmidt. Köpman. Sjöman. Arbete i Hamburg,

Läs mer

ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM

ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM ENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FLNLAND, HELSINGFORS BOKFÖRLAGET ATLANTIS, STOCKHOLM 2014 INNEHALL Till läsaren 5 INLEDNING UPPKOMSTEN AV EN MINORITETSLITTERATUR 13 1800-talet finsk kultur och nationalism

Läs mer

Ljunggrens släktarkiv.

Ljunggrens släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ljunggrens släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1856-1999. Ljunggrens släktarkiv innehåller handlingar från fem personer som på olika sätt är släkt

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården. uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren där,

Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården. uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren där, MARKLANDA NORRA BYS FASTIGHETER Av Gunnar Fröberg 2014 Solhaga trädgård Marklanda 1:68 Marken avstyckad från Solhaga Marklanda 1:54. Trädgården uppbyggdes med början när Solhagahuset var byggt 1938. Ägaren

Läs mer

Revisorer: Sven Roos, sammankallande och Barbro Sköldebrand Valberedning: Kersti Belin, sammankallande och Anna-Britta Engberg

Revisorer: Sven Roos, sammankallande och Barbro Sköldebrand Valberedning: Kersti Belin, sammankallande och Anna-Britta Engberg VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 Styrelsens sammansättning Styrelsen har under året haft följande sammansättning: ordförande Kersti Jobs-Björklöf, vice ordförande Josefin Wedel, kassör och sekreterare Gunilla

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer:

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer: FINANSIÄRER AV HUMANISTISK FORSKNING senast uppdaterad 2017-06-19 SAMMANSTÄLLNINGAR Avd. för forskningsstöd Utlysningsöversikter Skriv till nyhetsbrev@fs.su.se för att bli prenumerant på nyhetsbrevet Finansiärer

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

John Ajvide Lindqvist

John Ajvide Lindqvist STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2008 TILLDELAS John Ajvide Lindqvist»För ett författarskap som rymmer ett mästerligt berättande och en känsla för skräckens och inbillningens djupa krafter« Foto:

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

GERDA BERGLUND, Själevad

GERDA BERGLUND, Själevad IN MEMORIAM GERDA BERGLUND, Själevad Gerda Berglunds yrke var småskollärarinnans. Efter examen i Härnösand 1924 och en kortare tjänstgöring i Gidböle i Grundsunda kom hon till Själevad, först till skolan

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

Från Näckrosen till studentrosen

Från Näckrosen till studentrosen Kunskap Kreativitet Självförtroende Från Näckrosen till studentrosen Steinerlekskolan Näckrosen Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Lekskolan har nära till naturen. Vi tror på kreativitet och kunskap.

Läs mer

Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill

Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill 18 april 2013 Lasse Ericssons Släkt Sida 1 Christian Wilhelm Emil Flor. Brukspatron på Haddebo Bruk från 1857 till 22 se tember 1879. Christian Wilhelm Emil Flors Brevsigill Född 7 augusti 1829 i Kiel.

Läs mer

Kulturmiljöförordning (1988:1188) Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2013:554).

Kulturmiljöförordning (1988:1188) Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2013:554). Import- och exportföreskrifter/kulturföremål m.m. 1 Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2013:554). Allmänna bestämmelser om samråd m.m. 1 [5581] Innan länsstyrelsen fattar beslut

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Svenska Fornminnesföreningen och Fornvännen : föreningens fonder, priser, stipendier och belöningsmedaljer samt härom gällande stadgar Lamm, Jan

Svenska Fornminnesföreningen och Fornvännen : föreningens fonder, priser, stipendier och belöningsmedaljer samt härom gällande stadgar Lamm, Jan Svenska Fornminnesföreningen och Fornvännen : föreningens fonder, priser, stipendier och belöningsmedaljer samt härom gällande stadgar Lamm, Jan Peder Fornvännen 82, 88-92 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1987_088

Läs mer

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Sven Hallström var född i Stockholm 1883, son till rektor Paul Hallström och hans hustru Teresia Simonsson. Efter studentexamen i

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

FEMINISTISK STADSVANDRING

FEMINISTISK STADSVANDRING FEMINISTISK STADSVANDRING Betydelsefulla årtal för Uppsala 1477 Universitetet grundas. 1872 Som första kvinnliga student skrivs Betty Pettersson in vid universitetet. 1883 Ellen Fries blir Sveriges första

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sonny Eriksson 2012-09-14 KN-KUS12-007

H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sonny Eriksson 2012-09-14 KN-KUS12-007 Kultur & Utbildning Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sonny Eriksson 2012-09-14 KN-KUS12-007 FÖRSLAG TILL LANDSTINGETS KULTURSTIPENDIER 2012 Bakgrund Landstinget Sörmlands

Läs mer

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm Berg och hans hustru Emy Gumaelius. Efter utbildningen arbetade hon som

Läs mer

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av årsmötet 24.2.1984 Inregistrerade hos justitieministeriet 10.5.1984 10 ändrad av årsmötet 10.3.1994 Ändringen inregistrerad hos justitieministeriet

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats.

Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Sida 1 av 10 Botvidsbygdens Släktforskarförening Torpprojektet Torpet Stora Dalen under Elvesta Dess geografiska placering var mellan Elvesta gård och Dalens begravningsplats. Torpet Stora Dalen återfinns

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer